Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mercat de treball

Escoltar

Mercat de treball

Avanç atur registrat. Setembre 2019. Mercat de treball

Observatori del Mercat de treball de Mataró 191. Juny 2019. Atur registrat

Observatori del Mercat de treball de Mataró 188. 1r trimestre 2019. Ofertes de treball al SOM

Observatori del Mercat de treball de Mataró 190. Maig 2019. Contractació

La covariància en l’atur registrat municipal. Mercat de treball (18/01/2017)

Entrada elaborada pel Servei d’Estratègia i Avaluació de l’Ajuntament de Mataró, publicada al bloc del Perfil de la Ciutat, en la qual s'aplica la formulació del risc sistemàtic de la teoría de cartera que va desenvolupar Markowitz, a les dades d’atur registrat per municipis de Catalunya, amb un doble objectiu: primer, veure com s’agrupen, a través d’un heatmap i d’un dendograma, els municipis de Catalunya en funció del valor de la matriu de variància i covariància; segon, obtenir el coeficient beta (coeficient que en economia financera serveix per avaluar el risc sistemàtic dels actius financers), que en el context de l’atur registrat ens servirà per veure quins municipis presenten oscil·lacions superiors a les de Catalunya.

En el post, es detalla pas a pas tot el procediment per elaborar l'entrada, i també es poden descarregar les dades que s'han utilitzat així com la sintaxi amb R per tal de replicar els resultats obtinguts. En aquest enllaç podeu accedir al post complert.

Viatge a Ítaca amb R i la MCVL. Mercat de treball (25/01/2016)

Entrada elaborada pel Servei d’Estudis i Planificació de l’Ajuntament de Mataró, publicada al bloc del Perfil de la Ciutat, en la qual es presenta l'evolució diària, durant el 2014, del nombre (mostral) de mataronins i mataronines en alta laboral (independenment d'on treballin), i també el nombre de treballadors i treballadores en alta laboral a Mataró (independentment d'on visquin). 

En el post, també s'hi presenta l'evolució, dia a dia, del sou mitjà dels assalariats, tant dels residents a Mataró com dels que treballen  a Mataró. En aquesta part de l'entrada també es publiquen els boxplots del sou diari per mesos, i els boxplots del sou diari per cada dia de l'any (post complert). 

Les dades per elaborar aquesta entrada s'han extret de la Mostra Contínua de Vides Laborals (MCVL).

Les trajectòries dels residents a Mataró a través de la Mostra Contínua de Vides Laborals. Mercat de treball (23/12/2014)

Entrada elaborada pel Servei d’Estudis i Planificació de l’Ajuntament de Mataró, publicada al bloc del Perfil de la Ciutat, en la qual es mostren gràficament —a través del paquet TraMineR— les trajectòries laborals dels residents a Mataró que apareixen en l‘MCVL.

En el post, s’hi mostra com varien les trajectòries laborals dels mataronins i mataronines en funció del sexe, l’edat, la nacionalitat i el nivell d’instrucció (post complert). 

La que se avecina... Mercat de treball (21/11/2014)

Entrada elaborada pel Servei d’Estudis i Planificació de l’Ajuntament de Mataró i que ha estat publicada al bloc del Perfil de la Ciutat. En aquesta entrada es mostren les dues taxes d’atur registrat que hi ha en aquests moments (la de la XODEL i la de l’Observatori d’Empresa i Ocupació), i en la que s’emfatitza sobre la necessitat de disposar d’una única taxa d’atur registrat.

També es fa esment de la propera aparició d’una taxa d’atur EPA a nivell municipal que ben aviat publicarà l’Idescat, fet que suposarà la coexistència de tres taxes d’atur municipals per al conjunt de Catalunya (post complert). 

Per què hauria d'haver-hi desocupats registrats de més de 65 anys?. Mercat de treball (17/12/2013)

Article publicat la bloc del Perfil de la Ciutat on es posa sobre la taula com els canvis legislatius introduits en l'edat de jubilació (dels 65 als 67 anys), encara no tenen el seu reflex en les dades d'atur registrat, on a partir dels 65 anys ja no es comptabilitzen com a desocupats registrats (post complert).

Si li posem números es manté l'optimisme?. Mercat de treball (17/12/2013)

Article publicat la bloc del Perfil de la Ciutat on s'intenta posar números als diferents fluxes explicats en el post Entenent les dades del mercat de treball (post complert).

Entenent les dades del mercat de treball. Mercat de treball (17/12/2013)

Article publicat la bloc del Perfil de la Ciutat on s'explica com funcionen els fluxes del mercat de treball, desmentint la idea extesa que una disminució (o augment) de l'atur registrat suposa automàticament un augment (o disminució) de la població ocupada registrada, ja que també cal tenir present a la població que passa a ser inactiva o la que emigra cap a l'estranger (post complert).

Mercat de treball en el Perfil de la Ciutat. Mercat de treball (17/12/2013)

Comparació d'indicadors del mercat de treball entre 13 ciutats mitjanes de Catalunya: taxa d'atur registrat, la variació de l'atur registrat durant l'etapa de la crisi, el percentatge de contractació indefinida...

Arxius adjunts