Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Declaració Institucional sobre la jubilació anticipada

Escoltar
Logo de Grup municipal ECPM-C

Grup municipal ECPM-C

La informació que apareix en aquest article és responsabilitat del Grup municipal ECPM-C

Declaració Institucional sobre la jubilació anticipada

Presentem una moció en defensa de les pensions dels treballadors que s’han vist obligats a accedir a la jubilació anticipada. L’associació “JUBILACIÓN ANTICIPADA SIN PENALIZAR” (ASJUBI40), calcula que a Mataró hi ha més de 1.400 persones que veuen penalitzada la seva pensió per culpa dels coeficients reductors que s’apliquen a l’haver-se hagut de jubilar anticipadament

Encara que la majoria de les persones jubilades penalitzades provenen de quan els requisits per poder-se jubilar amb el 100% de la pensió eren tenir 65 anys i haver cotitzat 35 anys, avui la llei diu això:

La Llei General de la Seguretat Social, aprovada pel Reial Decret Legislatiu 8/2015, del 30 d’octubre, determina en els seus articles 207.2 i 208.2, que tota persona que, per causa no imputable a la seva lliure voluntat, així com les que, per voluntat pròpia, es jubilin anticipadament, se’ls hi  aplicarà uns coeficients reductors a la seva pensió per cada trimestre o fracció que li falti al treballador per complir l’edat legal de jubilació. Aquests coeficients varien del 1,875% i del 2% amb menys de 38,5 anys cotitzats a l’1,50% i al 1,625% amb més de 44,5 anys cotitzats, respectivament.

D’aquesta manera, segons aquesta regulació, s’apliquen reduccions que arriben fins el 8% per cada any anterior a l’edat legal de jubilació, arribant en alguns casos a una penalització del 40% de la pensió. Seria raonable que, si s’han cotitzat ja un total de 40 anys o més, no hi hagués cap penalització o coeficient reductor, sinó que s’entengués que aquesta persona ja ha contribuït suficientment al sistema de pensions.

D’altra banda, aquesta penalització no finalitza quan el jubilat compleix amb l’edat legal de jubilació, sinó que es manté posteriorment, cosa que no té gaire lògica. Es poden donar casos en què persones que hagin cotitzat més anys que altres, estiguin cobrant una pensió menor per l’únic motiu d’haver-se jubilat abans.

A dia d’avui, a Mataró podem trobar unes 1.456 persones jubilades afectades per aquests motius.

Aquestes circumstàncies es poden donar, per exemple, en persones que van començar a treballar molt joves, alguns inclús a l’edat de 14 anys i que, després d’estar gairebé tota la vida treballant, prefereixen acabar abans la seva vida laboral. Altres vegades també poden ser persones que han estat acomiadades de les seves empreses i que, després d’haver estat un temps a l’atur i no haver trobat cap feina, han hagut de demanar la jubilació anticipada de manera, suposadament, voluntària, per poder disposar d’uns ingressos per viure, havent d’assumir involuntàriament aquesta penalització a la seva pensió.

És necessari, per tant, que per raons d’equitat, es modifiqui la Llei General de la Seguretat Social i que es solucioni aquest greuge comparatiu. A més a més, existeixen més arguments que avalen la necessitat de donar una solució a aquest problema.  Aquests són:

1r.- L’article 205.1. a) juntament amb lo establert a la Disposició Transitòria Setena estableix, a l’any 2017, com a període de cotització necessari per tenir accés a la pensió íntegra de jubilació el de 36 anys i 3 mesos (tenint 65 anys).

2n.- L’article i la disposició mencionats a l’apartat anterior, a l’any 2027, permet una jubilació anticipada de 2 anys, sense penalització, sobre l’edat ordinària de jubilació en els casos de períodes de cotització de 38 anys i 6 mesos.

3r.- L’article 210.1, juntament amb lo establert a la Disposició Transitòria Novena del mencionat text legal, en el període 2013/2019, pel càlcul de la pensió imposa com a període de cotització màxim el de 35 anys i 6 mesos.

4t.- L’article 210.2 del citat text legal  bonifica amb percentatges addicionals en els casos d’accés a la pensió de jubilació a una edat superior a l’ordinària amb períodes de contribució des dels 25 anys (un 2% addicional) fins a més de 37 anys (un 4% addicional).

L’aplicació de coeficients reductors amb penalitzacions vitalícies a les jubilacions anticipades amb llargues carreres de cotització de 40 anys o més, respecte a les quatre situacions mencionades anteriorment, suposa un greuge comparatiu.

La majoria dels parlaments autonòmics de l’estat han aprovat Proposicions No de Llei a favor de la modificació de la Llei General de la Seguretat Social per deixar de penalitzar a aquest ampli col·lectiu. Igualment, es van aprovar al seu dia dues propostes al Congrés dels Diputats i al Senat, sense que des de l’executiu s’hagin pres en consideració.

Per tot això, el grup municipal d’En Comú Podem Mataró proposa a la Junta de Portaveus l’adopció dels següents

ACORDS

PRIMER.- L’Ajuntament de Mataró insta al Govern de l’Estat i a les Corts Generals a iniciar els tràmits per fer les modificacions necessàries a la llei General de la Seguretat Social, aprovada pel Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, per tal que els casos d’accés a la jubilació anticipada per voluntat de la persona interessada, en els que s’acrediti un període de cotització efectiva de 40 anys, siguin exclosos de l’aplicació dels coeficients reductors establerts a l’article 208 de la citada llei. Als efectes de l’acreditació del citat període de cotització efectiva, no es tindrà en compte la part proporcional per pagues extraordinàries i només es computarà al període de prestació del servei militar obligatori o de la prestació social substitutòria, amb el límit màxim d’un any.

SEGON.- L’Ajuntament de Mataró insta al Govern de l’Estat i a les Corts Generals a realitzar les modificacions necessàries a la citada llei perquè:

  1. En els casos en què s’hagi accedit a la jubilació anticipada de manera voluntària i en els que s’apliquin coeficients reductors per trimestre o fracció de trimestre que li falti al treballador per complir l’edat legal de jubilació conforme a allò disposat a l’article 205.1 a) de la citada llei, deixin d’aplicar-se els coeficients reductors des del moment en què el pensionista compleixi l’edat legal de jubilació.
  • Que tots aquells  jubilats anticipadament, ja siguin voluntaris o forçosos, que hagin cotitzat pel Règim General com a treballadors per compte aliè, així com pel Règim d’autònoms, amb 40 anys o més cotitzats i que en el moment de promulgar-se les corresponents modificacions d ela llei General de la Seguretat Social tinguin ja 65 anys o més d’edat, se’ls deixin d’aplicar els referits coeficients reductors i se’ls calculi la pensió segons la seva base contributiva i els anys cotitzats.
  • El previst en la present proposta no es veurà afectat per les clàusules relatives a la jubilació forçosa aprovades per conveni col·lectiu i serà d’aplicació, en els mateixos termes, als supòsits de jubilació anticipada per causes no imputables al treballador previstes a l’article 207.

TERCER.- Traslladar el present acord al Govern de l’Estat espanyol, als grups parlamentaris del Congrés i del Senat, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la FEMP i a les entitats municipalistes.