Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

ENDESA MENYSTÉ ALS CATALANS MÉS VULNERABLES I INCOMPLEIX LA NORMATIVA QUE L'AFECTA FRONT AIXÒ , ¡ UNITAT INSTITUCIONAL I SOCIAL TOTAL ¡

Escoltar
Logo de Grup municipal Junts per Mataró-Compromís Municipal

Grup municipal Junts per Mataró-Compromís Municipal

La informació que apareix en aquest article és responsabilitat del Grup municipal Junts per Mataró-Compromís Municipal

ENDESA MENYSTÉ ALS CATALANS MÉS VULNERABLES I INCOMPLEIX LA NORMATIVA QUE L'AFECTA FRONT AIXÒ , ¡ UNITAT INSTITUCIONAL I SOCIAL TOTAL ¡

Just en finalitzar el juliol, en mig de les vacances institucionals, Endesa envia una missiva a 200 ajuntaments, únicament Catalans, amenaçant de tallar el subministrament a les famílies en risc de vulnerabilitat, a partir de l'1 d'octubre incomplint la legalitat catalana vigent.

La pobresa energètica no afecta únicament a famílies que tenen una renda baixa. El consum energètic per sota del mínim necessari per escalfar la llar comporta  conseqüències negatives, tant sobre la salut física i mental dels adults, com en el desenvolupament dels nadons.(Font: IVALUA.2018)
La pobresa energètica no afecta únicament a famílies que tenen una renda baixa. El consum energètic per sota del mínim necessari per escalfar la llar comporta conseqüències negatives, tant sobre la salut física i mental dels adults, com en el desenvolupament dels nadons.(Font: IVALUA.2018)

 

ENDESA MENYSTÉ ALS CATALANS MÉS VULNERABLES I INCOMPLEIX LA NORMATIVA QUE L'AFECTA
FRONT AIXÒ , ¡ UNITAT INSTITUCIONAL I SOCIAL TOTAL ¡
 La Declaració Universal dels Drets Humans, l'article 11 del PIDESC reconeixen el dret de tota persona a un nivell de vida adequat per a sí i la seva família, incloent-hi l'alimentació, el vestit i un habitatge adequat, així com una millora contínua de les condicions d'existència. L'Observació general número 4 del Comitè de DESC de les Nacions Unides al PIDESC, manté que el dret a l'habitatge comprèn l'accés permanent a recursos naturals i comuns, a l'aigua potable i a l'energia per a la cuina, la calefacció i la llum(Observació general número 7 y 15).El Conveni Europeu de Drets Humans (CEDH/TEDH) inclou la defensa del dret a l'habitatge , la Carta de Drets Fonamentals reconeix el dret a l'habitatge digne (TJUE).La Directiva 2009/72/CE, de 13/7/09, exhorta als Estats membres a adoptar les mesures necessàries per a protegir als consumidors vulnerables en el context del mercat interior.
La Llei estatal 24/2013 del Sector elèctric, i el RDL 897/2017 garanteix el subministrament a les persones usuàries de serveis socials en situació d'exclusió social, al regular la figura de consumidor vulnerable, el bo social i d'altres mesures és de protecció per als consumidors domèstics d'energia i de l'electricitat, evitant el tall de subministrament, esmentant que l'administració pública autonòmica o local haurà d'assumir almenys el 50% de l'import de la factura abans.
La Llei Catalana  24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica, establia que amb l´informe de vulnerabilitat no es poden tallar els subministraments, i els ajuts per pagar les factures a persones vulnerables, podran venir tant de les administracions públiques com de les companyies que hagin accedit a subscriure acords o convenis. En la Resolució de 30 d'octubre de 2015, de la Secretaria General de Coordinació Autonòmica i Local, per la qual es publica l'Acord de la Subcomissió de Seguiment Normatiu, Prevenció i Solució de Conflictes de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat en relació amb la Llei de Catalunya 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica. S’acordà establir un grup de treball per a proposar a la Subcomissió la solució que procedeixi en els conflictes que sorgeixin de l`aplicació de la citada norma. Llei del Parlament de Catalunya 22/2010, de 20/7, del Codi de consum de Catalunya.
Como és de veure Catalunya  ha mantingut de fa anys una llarga lluita comuna des de l'àmbit polític i social, per tal que es poguessin fer efectius al nostre país, els drets social reconeguts nacional i internacionalment, fruit d'això va ser la iniciativa legislativa popular que derivaria en la Llei 24/2015, de 29 de juliol, , aprovada per unanimitat al parlament i que posava en marxa la tutela dels més vulnerables a Catalunya, davant la reiterada i incomprensible passivitat de l'estat espanyol enfront de la greu situació d´ emergència habitacional i energètica. Aquesta llei fou recorreguda per l'estat espanyol que, lluny de ferla seva per solucionar les greus situacions que la crisi estava produint entre els més vulnerables, va optar per impugnar-la i suspendre- la malgrat que, això comportes deixar a milers de família al carrer i/o sense subministraments bàsics. Finalment el TC el 2019 aixeca la suspensió i donà efectivitat a l'esmentada llei, essent aquesta d'aplicació a Catalunya.
Malgrat l'esmentat, just en finalitzar el juliol, en mig de les vacances institucionals, Endesa envia una missiva a 200 ajuntaments, únicament Catalans, amenaçant de tallar el subministrament a les famílies en risc de vulnerabilitat, a partir de l'1 d'octubre incomplint la legalitat catalana vigent, demanant que , si els consistoris no abonen el 50% del deute que asseguren es té amb ells, procediran al tall de subministrament a les famílies.
Més enllà de qui és el titular del deute, de si aquest existeix i és o no, líquid vençut i exigible, fets que s'hauran de dirimir en la jurisdicció competent, Endesa ve obligada "ex lege" quan la família usuària té un informe de vulnerabilitat emes per serveis socials de l'ajuntament de residència, a no tallar el subministrament.
Hem de ser ferms i tenir una postura unànime de tots els ajuntaments, administracions supramunicipals, ens territorials, entitats del tercer sector, etc. perquè, més enllà de posicions ideològiques, és un tema d'aplicació estricte de drets socials i els Catalans no poder transigir davant una posició de força contra els ciutadans de Catalunya i les seves institucions. Endesa exposa als ciutadans catalans més vulnerables a l'ostracisme social.
 
¡Fins quan i quant, haurà de continuar aguantant el poble de Catalunya’!.
Unanimitat en la resposta a Endesa, no transigirem enfront del xantatge il·legal, vil i inhumà.
 
 
Mataró 6 de setembre de 2019
Isabel Martínez i Cid
Grup Municipal de Junts per Mataró