Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Declaració Institucional pel foment i la millora de l'emancipació dels nostres joves

Escoltar
Logo de Grup municipal PSC-CP

Grup municipal PSC-CP

La informació que apareix en aquest article és responsabilitat del Grup municipal PSC-CP

Declaració Institucional pel foment i la millora de l'emancipació dels nostres joves

El grup municipal Socialista a l'Ajuntament de Mataró, juntament amb els grups municipals de En Comú Podem i Esquerra Republicana, presentem una Declaració Institucional per millorar i fomentar, des de les administracions supramunicipals, l'emancipació dels nostres joves.

La pandèmia de la Covid-19 ha provocat una crisi econòmica sense precedents que ha agreujat encara més les mancances i els problemes socioeconòmics que viu la nostra societat. A Catalunya, a Espanya i a la resta del món han augmentat les desigualtats socials en tots els àmbits, impregnant a nombrosos sectors de la població d’una enorme incertesa vital produïda per la manca de perspectives de futur.

Un dels sectors socials més afectats per aquesta situació són el joves, i especialment les dones joves, que veuen amb impotència la impossibilitat de poder emancipar-se i, per tant, de poder construir un projecte de vida.

Aquesta problemàtica, de tota manera, no és nova, i s’arrossega com a mínim des de fa més d’una dècada. La precarietat laboral, que es pateix especialment entre el col·lectiu jove, sumada a les dificultats per obtenir un habitatge assequible —amb lloguers cada cop més elevats—, minva les esperances d’emancipació i d’una vida digna de molts joves.

A Espanya, segons dades de l’informe “Juventud en España 2020” elaborat per l’Institut de la Joventut (INJUVE), l’edat mitjana d’emancipació és de 29,5 anys, més de tres anys per sobre de la mitjana de la Unió Europea. El principal motiu de l’emancipació tardana es la manca d’estabilitat laboral i la insuficiència dels ingressos, tal i com declara el 75% dels joves consultats en l’esmentat estudi.

Al mateix temps, gairebé el 40% dels joves desocupats creu poc o res probable trobar un lloc de feina durant el proper any, mentre que el 66% considera que, degut a la pandèmia de la Covid-19, les seves oportunitats laborals i econòmiques seran pitjors que les de les generacions precedents.

Es tracta d’un problema de primer ordre al nostre país que exigeix solucions urgents per part, principalment, de les administracions supramunicipals: la Generalitat de Catalunya, el Govern d’Espanya i la Unió Europea, però sense oblidar el paper fonamental del municipalisme ACM i FMC, sobretot en l’entorn metropolità.

Des de l’Ajuntament de Mataró, ja fa temps que es treballa en la posada en marxa de solucions que ataquin a l’arrel d’aquest problema. El “Pla Jove per Mataró 2018-2022”, que s’’ha plantejat per a contribuir en el compliment dels objectius del Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2020, preveu 178 accions estructurades en 5 grans eixos (emancipació, transformació, benestar, territori i referencialitat) i 15 àmbits d’actuació.   

Així, i en el marc del Pla Jove, l’Ajuntament de Mataró, entre d’altres actuacions, ha posat en marxa un seguit de programes de formació en diversos àmbits, dirigits a millorar les oportunitats laborals dels joves mataronins, o ha augmentat els recursos i l’horari d’atenció de la Xarxa d’Espais Joves a la ciutat, espais pensats per tal que els joves i adolescents trobin les condicions adequades de suport a l'estudi i de foment d'activitats formatives i socioculturals.

En la mateixa línia, el govern municipal i el conjunt del consistori treballen per facilitar l’emancipació juvenil en dos aspectes que, malgrat no siguin estrictament competències municipals, són fonamentals: el disseny d’una futura oferta d’ajuts al lloguer específicament per a joves i la millora de la inserció laboral dels joves mitjançant ajuts encaminats a incentivar la seva contractació.

No obstant això, estem davant d’un problema la magnitud del qual obliga a afrontar-lo des de l’àmbit supramunicipal, d’una manera molt més decidida i eficaç a com s’ha fet fins ara, mitjançant polítiques integrals dirigides a:

 • La potenciació de la FP dual, per tal que la formació acadèmica vagi encaminada cap a les necessitats reals del mercat laboral.
 • La rebaixa de les taxes universitàries i el reforç del sistema de beques, que garanteixi una igualtat real en l’accés als estudis superiors independentment de la renda familiar.
 • La regulació de les pràctiques a empreses per part d’estudiants. Les pràctiques d’estudiants a empreses han de ser, d’una banda, remunerades i, d’altra banda, han de servir per completar la formació dels joves. En cap cas els contractes de pràctiques han de servir per cobrir llocs de treball estructurals que requereixen altres tipus de contractes.
 • La regulació dels preus del lloguer d’habitatges i l’ampliació dels recursos per a l’ajuda d’accés al lloguer per a joves.
 • Garantir una major dotació de recursos econòmics al programa de Garantia Juvenil i l’elaboració d’un pla específic per a facilitar i incentivar la primera ocupació jove.
 • Augmentar les bonificacions i deduccions fiscals existents per a joves menors de 35 anys en relació al lloguer d’habitatge habitual o a l’adquisició del primer habitatge.
 • Dotar un fons per al suport i d’ajuts específics per a joves emprenedors i artistes joves. En aquest sentit, es necessari l’establiment d’una quota d’autònoms reduïda específicament per a autònoms joves que es mantingui per un període superior al període d’un any de l’actual tarifa plana i mentre es compleixin certs requisits d’edat i facturació.
 • Mantenir i ampliar els serveis especialitzats d’atenció dels i les joves tenint en compte la perspectiva de gènere, diversitat sexual i de gènere dins dels Centres d’Atenció Primària.
 • Fomentar la participació dels i les joves en la definició dels espais públics, tenint en compte l’opinió d’aquells col·lectius juvenils afectats per les decisions que es puguin prendre per tal de generar solucions més efectives

Pel que fa al mercat laboral, observem una dualitat entre persones que gaudeixen de contractes indefinits i persones que encadenen contractes temporals i precaris, tractant-se especialment aquests casos de dones i de joves. Per tant, la reforma de la legislació laboral és un aspecte fonamental per a donar solucions al problema d’emancipació juvenil, que ha d’anar encaminada, entre d’altres qüestions, a:

 • Reordenar els tipus de contracte i reforçar la causalitat dels contractes temporals per impulsar que la contractació indefinida sigui la forma habitual.
 • Reforçar la negociació col·lectiva com a eina que garanteix la defensa dels drets dels treballadors i treballadores, joves i no joves.
 • Recuperar la ultra activitat dels convenis.
 • Garantir l’equilibri entre els convenis d’empresa i els sectorials, de manera que calgui negociar entre l’empresa i els treballadors qualsevol modificació substancial de les condicions laborals.

Per tot l’anteriorment exposat, el Grup Municipal Socialista, el Grup Municipal d’Esquerra Republicana i el Grup Municipal d’En Comú Podem a l’Ajuntament de Mataró proposen a la Junta de Portaveus l’adopció dels següents ACORDS:

 1. Instar a la Generalitat de Catalunya a una rebaixa substancial de les taxes universitàries per tal de situar el preu mitjà del crèdit a les universitats catalanes per sota de la mitjana espanyola.
 2. Instar a la Generalitat de Catalunya a potenciar la FP Dual, a dotar de majors recursos als centres que la imparteixen i a ampliar la seva oferta formativa, anticipant-se a les necessitats del mercat laboral i reforçant la capitalitat de Mataró en aquesta matèria.
 3. Instar a la Generalitat de Catalunya a elaborar un pla específic de promoció de la primera ocupació jove i de la inserció laboral digna de persones menors de 30 anys.
 4. Instar a la Generalitat de Catalunya, el Govern d’Espanya i la Unió Europea a augmentar els recursos destinats a Garantia Juvenil.
 5. Instar a la Generalitat de Catalunya, el Govern d’Espanya i la Unió Europea a augmentar els recursos destinats a joves emprenedors i artistes.
 6. Instar al Govern d’Espanya a elaborar la proposta de creació d’una quota d’autònoms reduïda que es mantingui mentre es compleixin certs requisits d’edat i facturació.
 7. Instar al Govern d’Espanya i al Congrés dels Diputats a regular els preus del lloguer d’habitatges, en línia amb l’acord de govern fet públic sobre aquesta qüestió.
 8. Instar al Govern d’Espanya i al Congrés dels Diputats a regular de manera les pràctiques remunerades a empreses per part d’estudiants, per tal que aquestes siguin efectivament un complement a la seva formació i no serveixin per ocupar llocs de treball estructurals que haurien de ser coberts amb altres tipus de contractes.
 9. Instar al Govern d’Espanya a estudiar noves bonificacions i deduccions fiscals dirigides a joves menors de 35 anys per lloguer d’habitatge habitual o per adquisició del primer habitatge.
 10. Instar al Govern d’Espanya a portar al Congrés dels Diputats una reforma de la legislació laboral en la línia del contingut de la part expositiva.
 11. Notificar els presents acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Govern d’Espanya, als Grups Parlamentaris del Parlament i del Congrés dels Diputats, a les entitats municipalistes ACM i FMC i a la Unió Europea.