Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Quan he de presentar la documentació acreditativa dels requisits de participació?

Escoltar

Quan he de presentar la documentació acreditativa dels requisits de participació?

El Servei de Recursos Humans obrirà un període de presentació de documents, un cop
iniciat el procés selectiu i prèviament a la fase de concurs. Durant aquest període, es presentarà
la documentació acreditativa dels requisits de participació, així com la documentació
corresponent a l’historial professional i de formació (només ens els casos que el procés faci
valoració de mèrits), i es posarà a l’abast de les persones candidates que ho necessiten,
assessorament especialitzat per a acreditar correctament.
Per acreditar les condicions o requisits de participació, caldrà portar original, còpia o bé
còpia compulsada dels següents documents, sense perjudici que a les bases específiques es facin
constar altres (ex. carnets de conduir, etc) en el període o dia indicat a tal efecte per
l’Ajuntament de Mataró (només ho hauran de portar les persones que hagin superat o acreditat
totes les proves realitzades fins aquell moment):
- Currículum vitae.
- DNI, NIE o altres documents oficials on es fa constar la nacionalitat.
- Acreditació de la titulació exigida per participar al procés selectiu o en algunes
convocatòries concretes, de l’antiguitat en una determinada categoria professional.
- Nivell de català especificat a la convocatòria, només en cas que es vulgui demanar
quedar exempt/a de realitzar la prova corresponent.
- Nivell de coneixements de competències en tecnologies de la informació i la
comunicació (TIC) especificat a la convocatòria, només en cas que es vulgui demanar
quedar exempt/a de realitzar la prova corresponent. (quan el procés ho requereixi com a
requisit de participació)
- Carnet de conduir. (quan el procés ho requereixi com a requisit de participació)