Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissions informatives municipals

Escoltar

Comissions informatives municipals

Les comissions informatives són òrgans municipals col·legiats complementaris dels òrgans de govern creats amb l'objecte que tots els grups municipals tinguin informació i participació completes en la política municipal, amb caràcter deliberant sense atribucions resolutòries i amb funcions d’estudi, informe i consulta.


Definició, objecte i competència

En el si de les comissions informatives es donarà compte dels decrets signats per l'alcalde o alcaldessa i els seus delegats i els presidents de comissions informatives.

També s'hi donarà compte de les línies d'actuació dels diferents departaments municipals. Les comissions informatives tindran com objecte principal el que els hi dona la legislació local d’informar els dictàmens proposats pel Govern per tal de ser aprovats a la Junta de Govern o al Ple municipal.

Quan el Govern municipal proposi plans d'actuació, aquests seran objecte d'estudi.

Els regidors i regidores que ho desitgin faran propostes per al seu millorament en el si de les comissions informatives.

Els anomenats plans d'actuació són la formulació d'un conjunt d'actuacions sobre un àmbit concret, funcional o temàtic. Contindran la informació necessària amb relació a les accions previstes, calendaris, recursos materials i humans implicats i finançament. 

També especificaran els objectius, els resultats esperats i els mecanismes d'avaluació.

Els regidors i regidores delegats donaran compte a les comissions informatives dels resultats i avaluació de l'acompliment de les línies d'actuació dels plans d'actuació del seu departament amb periodicitat trimestral.
 

Moció d'alcaldia sobre les modificacions de les comissions informatives municipals.
Per dur a terme canvis sobre la composició de comissions informatives vigents es va signar un Decret d'alcaldia on s'informa dels canvis, nova estructura, canvis de nom, canvi de representants i altres modificacions. Descarregar arxiu pdf (480Kb)


On i quan se celebren?

Les comissions informatives es faran a l’Ajuntament. En la primera sessió, es decidirà el lloc concret, el dia i l’hora. Les sessions no seran públiques, encara que hi podran assistir, amb veu però sense vot, els regidors i regidores que no en formin part, prèvia sol·licitud al president/a. 

Actualment se celebren amb una periodicitat que oscil·la en funció de diversos factors, però majoritàriament es fan en sessions qinzenals. En tot cas, la setmana prèvia al Ple es habitual que se celebrin comissions informatives.
 
Estaran formades per la Presidència, un suplent de la Presidència que, si s’escau, farà les funcions de vicepresident/a, i uns vocals representants de cada grup municipal.
 
Així mateix, podran assistir-hi el personal tècnic, representants d’entitats o persones especialment qualificades que la Presidència estimi convenient o quan ho demani un membre de la comissió.

Veieu-ne les convocatòries a l'apartat de Reunions municipals.


Més informació sobre el funcionament de les comissions informatives al Reglament Orgànic Municipal.

 

Òrgans