Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Alcalde

Escoltar

L'Alcalde

L’alcalde o alcaldessa és el president/a de la Corporació i, com a tal, representa la ciutat i en defensa els interessos; és el Cap de Govern i de l’Administració municipal i, per tant, és el president/a dels òrgans municipals, llevat d’aquells el president/a dels quals sigui designat pel Ple, i dels que, per la seva pròpia naturalesa o definició, tinguin un altre president/a.

L’alcalde o alcaldessa respon dels seus deures, bé de forma directa, bé de forma solidària amb els seus delegats, davant el Ple municipal i davant la ciutadania.

Les seves atribucions són les que s’enumeren a la legislació local, sens perjudici de la delegació que de l’exercici de les atribucions delegables pugui fer a favor de la Junta de Govern, de les tinències d’alcaldia i dels regidors i regidores. Té la potestat de delegar les seves atribucions en els termes que estableix la Llei 7/85 i la Llei 8/87 Municipal de Catalunya, article 54, i, de revocar-les amb plena llibertat.

Llevat de les ordres de direcció de caràcter menor, les seves decisions es materialitzaran formalment a través de Decrets de l’Alcaldia que seran notificats a totes aquelles persones que tinguin interès directe i legítim en la decisió.

Des de juny de 2015 l’alcalde és David Bote (PSC-CP).

 

Retribució

Concepte Règim Retribució anual
Retribució De 100% 66.713,22€
Aprovat pel PLE l'11 de juliol de 2023

Declaració de béns 

Inicial

Declaració d'activitats 

Inicial