Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

01/07/2003

Escoltar

01/07/2003

dimarts 01 juliol 2003, 00:00h

ACTA NÚM. 09/2003 - SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L'EXCM. AJUNTAMENT EN PLE QUE TINGUÉ LLOC EL DIA 1 DE JULIOL DE 2003.

=================================================================

Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la Ciutat de Mataró, el dia u de juliol de dos mil tres, essent les set hores i quinze minuts de la tarda, es reuneix l'Ajuntament en Ple, sota la Presidència del Sr. MANUEL MAS I ESTELA, Alcalde-President,

Hi concorren els Senyors:

MANUEL MAS ESTELA ALCALDE (PSC)

PILAR GONZÁLEZ AGÀPITO TINENT D'ALCALDE (PSC)

JOAN ANTONI BARON ESPINAR TINENT D'ALCALDE (PSC)

CONSUELO PRADOS MARTÍNEZ TINENT D'ALCALDE (PSC)

ESTEVE TERRADES YUS CONSELLER DELEGAT (PSC)

RAMON BASSAS SEGURA TINENT D'ALCALDE (PSC)

ARCADI VILERT SOLER TINENT D'ALCALDE (PSC)

FERMÍN MANCHADO ZAMBUDIO CONSELLER DELEGAT (PSC)

ORIOL BATISTA GÀZQUEZ CONSELLER DELEGAT (PSC)

ALÍCIA ROMERO LLANO CONSELLERA DELEGADA (PSC)

FRANCESC MELERO COLLADO CONSELLER DELEGAT (PSC)

JOAQUIM ESPERALBA I IGLESIAS REGIDOR (CIU)

MARÍA JOSÉ RECODER I SELLARÉS REGIDORA (CIU)

JOSEP LLUÍS MARTÍ I JULIÀ REGIDOR (CIU)

JOAQUIM FERNÁNDEZ I OLLER REGIDOR (CIU)

ANTONI VALLS I POU REGIDOR (CIU)

JOSEP VICENÇ GARCÍA I CAURÍN REGIDOR (CIU)

JOAN LÓPEZ ALEGRE REGIDOR (PP)

DAVID ROVIRA I SUÑÉ REGIDOR (PP)

PAULÍ MOJEDANO SINGLA REGIDOR (PP)

JOSÉ MANUEL LÓPEZ GONZÁLEZ REGIDOR (PP)

ADELA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ REGIDORA (PP)

JAUME GRAUPERA VILANOVA TINENT D'ALCALDE (ICV-EUiA)

QUITERIA GUIRAO ABELLÁN CONSELLERA DELEGADA (ICV-EUiA)

JOSEP COMAS VALLS CONSELLER DELEGAT ICV-EUiA)

ANTONI CIVIT I REY TINENT D'ALCALDE (ERC)

GENÍS BARGALLÓ I CHECA CONSELLER DELEGAT (ERC)

 

Assisteix com a Secretari General de la Corporació el Sr. MANUEL MONFORT PASTOR, que dóna fe de l'acte.

També hi assisteix l'Interventor de Fons Municipals, Sr. JOSEP CANAL CODINA i la Lletrada Assessora Sra. M. PAU ORTILLÉS I CADENA.

Els reunits representen un quòrum d'assistència mínim suficient d'acord amb la llei per constituir vàlidament la sessió plenària.

Una vegada oberta la sessió, el Sr. Alcalde explica que, tal com es va establir a la Junta de Portaveus, es faria un debat conjunt de tots els punts de l'ordre del dia del Ple, en quant tots es refereixen a l'aprovació dels diferents elements del cartipàs municipal pel mandat 2003-2007. Tot seguit es procedirà a la votació de cadascun dels punts de l'ordre del dia que la requereixin.

El Sr. Alcalde assenyala en primer lloc que com és natural les propostes del cartipàs són coherents amb el pacte de govern signat pel PSC, ICV-EUiA i ERC. D'altra banda s'ha intentat donar un paper rellevant als grups polítics de l'oposició com, per exemple, a les comissions informatives on es decanta la proporcionalitat de 1/3 establerta a la llei a favor de la representativitat d'aquests grups. Tot això complementat amb la voluntat d'integrar un membre de cada grup municipal a l'oposició al sí de la comissió de govern.

En un altre ordre de coses, proposa el manteniment de certes tradicions, com ara el dia i hora establert per a la celebració de les sessions plenàries ordinàries (primer dijous de cada mes a les 19 hores) i el repartiment de competències entre els òrgans municipals, amb una comissió de govern que recull un ampli ventall de competències delegades per l'alcaldia, i una única delegació del ple a la comissió de govern (incorporada al punt 7 de l'ordre del dia d'avui) sobre ordres d'enderroc d'edificacions il·legals. Les comissions informatives continuen com en el mandat anterior amb dues innovacions: la de la comissió de relacions econòmiques i institucionals, en virtut de l'aparició d'aquesta nova àrea en l'organigrama polític, i la comissió d'organització que substitueix l'antiga comissió especial per a la reforma del Reglament Orgànic, que era més limitada en la seva concepció i abast. També es proposa que els temes de l'Àrea de Presidència siguin objecte de debat a la Junta de Portaveus, i no de cap comissió informativa. Per últim destaca que l'equip de govern municipal funcionarà amb una comissió permanent formada per l'alcalde i els tinents d'alcalde i per un plenari, format pels 16 membres que el composen, per tractar els temes de major entitat.

El Sr. Joaquim Esperalba, president del grup municipal de Convergència i Unió, manifesta tenir la impressió que l'estructura del nou govern municipal tripartit no respon a la voluntat de treballar per a la resolució dels problemes del ciutadans, sinó que s'acomoda als interessos personals i econòmics dels regidors que formen part de l'equip de govern. Considera que una mostra d'això és la creació d'una comissió informativa més i d'una tinència d'alcaldia més respecte l'anterior mandat, augment només explicable pel desig de que cada regidor del govern tingui una cartera i un sou. El sorprèn que a la comissió informativa de serveis personals no hi sigui el regidor d'ensenyament, quan és aquesta comissió la competent en matèria d'ensenyament. També ha desaparegut de l'organització el sentit de la transversalitat, que va ser presentada l'any 1999 com una innovació a l'organització. D'altra banda veu difícil la compatibilitat dels programes de govern dels tres partits en coalició; cita l'exemple de la política urbanística - en la que sembla que el partit socialista accepta seguir una línia contrària a la defensada per ell mateix en la campanya electoral -, de l'execució del Programa d'Orientació Comercial (POEC) - al qual va votar negativament el grup municipal d'ICV-EUiA -, així com en política lingüística, quan el govern socialista no s'ha distingit en tots aquests anys per la defensa del català.

Per acabar, considera que el govern, a més d'ineficaç i de difícil compatibilitat programàtica, és car. Quasi un 20% més que a l'anterior mandat costarà a l'Ajuntament el conjunt de retribucions i assignacions a regidors, fruit d'una tinència d'alcalde i un regidor delegat amb dedicació exclusiva més que a l'any 1999, a més de la creació d'un nou càrrec de confiança. En suma estan decebuts de l'estil que presenta el nou govern en el moment d'organitzar-se, més preocupat en repartir-se càrrecs que en ocupar-se dels problemes dels ciutadans; en una època tant important com la que vivim, immersa en grans canvis socials, culturals i econòmics, podien legítimament esperar quelcom diferent.

El Sr. Joan López, portaveu del grup municipal del Partit Popular, considera que el pacte de govern entre socialistes, ICV-EUiA i ERC és el pacte dels poderosos que sempre han governat a Mataró, és a dir, socialistes i ICV-EUiA, amb un partit adherit, ERC, que entra en la coalició no perquè a Mataró necessitin els seus vots sinó per interessos particulars d'aquests tres partits en l'àmbit de la política catalana. Respecte a la nova comissió informativa de relacions institucionals, la valora com una comissió de poca substància, que es dedicarà a estudis i a programes, i que bàsicament serveix per assegurar el paper de tutora de la Sra. González sobre el que faci el Sr. Civit. Sembla que l'organització municipal que ha dissenyat el govern no té res a veure amb els interessos dels ciutadans sinó amb els dels components del govern tripartit, i això és visible tant en el repartiment de delegacions, molt fragmentat i sovint amb caràcter de mini-competència, com per l'augment d'un càrrec de confiança -encara que s'amaguin els noms per no fer soroll-. El grup popular estima que l'Ajuntament s'hauria d'estructurar en sis àrees: règim intern, recursos humans i hisenda; urbanisme habitatge i serveis públics; ensenyament; seguretat i mobilitat; serveis personals; alcaldia. Aquest model implicaria assignar a sis regidors la responsabilitat de les àrees de treball esmentades, adscrivint la resta de membres de l'equip de govern a la col·laboració en les mateixes àrees, amb la qual cosa es simplificaria molt la gestió pressupostària i la pròpia elaboració del pressupost. D'altra banda demana que abans de les festes de Les Santes es porti a un ple extraordinari l'adequació del Programa d'Actuació Municipal 2003, aprovat a finals de 2002 amb els sols vots socialistes, respecte a les prioritats marcades al pacte de govern entre PSC, ICV-EUiA i ERC, les quals presenten al seu entendre, profundes diferències, especialment pel que fa a les escoles bressol, la problemàtica de l'habitatge o els equipaments culturals. En suma votaran en contra dels punts 2, 3, 6 i 7, i a favor en els punts 1, 4 i 5.

El Sr. Jaume Graupera, portaveu del grup municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds € Esquerra Unida i Alternativa, avança que és lògic que el Sr. Comas, regidor d'ensenyament, no sigui membre de la comissió municipal informativa de serveis personals en quant el seu grup només té un representant a cada comissió informativa, i en aquesta hi figura ell mateix com a president, tot això sense perjudici de que, d'acord amb l'article 55 del Reglament Orgànic Municipal, el Sr. Comas pugui assistir a les sessions de la comissió. També és lògic que hi hagin discrepàncies programàtiques entre els partits del govern, i precisament per això s'ha arribat a un pacte per tirar endavant un programa d'esquerres i catalanista que recull la síntesi i la manera de superar aquelles discrepàncies. També saluda la normalitat amb que, en només dues setmanes, s'ha posat en marxa la nova organització municipal, normalitat que és necessària per donar confiança als ciutadans i ciutadanes de les virtuts dels sistema democràtic i representatiu. Així mateix, destaca la importància que pel seu grup tenen les formes i el respecte a les opinions discrepants, el treball de participació col·lectiva i la transparència en la gestió.

El Sr. Toni Civit, portaveu del grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya, manifesta que, en aquest Ple, tot just el segon d'ençà de les eleccions, el seu grup ja ha estat criticat pel simple fet d'haver passat a formar part del govern municipal. Segons el Partit Popular, Esquerra Republicana de Catalunya recull el sobrant del repartiment de les competències del consistori; ERC deixa constància que, tal com ha quedat l'organització de l'Ajuntament, no s'ha quedat amb les engrunes i que, en definitiva, no volen ser la torna de res. L'acord del govern municipal al que s'ha arribat reflecteix perfectament aquesta situació. Respecte l'afirmació del Sr. Esperalba, en relació al tema de la política lingüística, ERC considera que aquest tema no ha de dependre d'Ensenyament si no de Presidència perquè és la manera d'assolir una política idèntica per a totes les àrees de l'Ajuntament. En definitiva, que la política lingüística estigui a Presidència no vol dir que ERC vagi perdent banderes pel camí si no que vol una política d'esquerres, nacionalista, progressista i catalana.

El Sr. Joan Antoni Baron, portaveu del grup municipal Socialista, explica que les forces polítiques que han signat el pacte de govern han fet una acord programàtic que és una plasmació del resultat de les eleccions municipals, ja que la majoria dels ciutadans han demanat un govern àmpliament plural. Respecte l'afirmació del partit de CiU, que el govern municipal ha de ser catalanista, els recorda que el PSC també és catalanista. Per poder governar cal un pacte, i les forces polítiques que l'han signat han posat l'èmfasi en les coses que es volen fer i en com s'han de fer. En aquest sentit, la política de proximitat és una prioritat i s'ha optat per un model d'organització que dóna resposta a les demandes dels ciutadans, amb uns mecanismes de participació que es faran efectius amb el diàleg, i amb un mètode de treball transparent envers els ciutadans i els grups polítics municipals, que és la clau des del primer dia. La transversalitat serà un principi d'actuació perquè el dia a dia obliga a prestar els serveis d'una forma coordinada entre totes les àrees i departaments i, en definitiva, en la corresponsabilitat entre serveis, de forma que la coordinació entre totes elles serà una responsabilitat global del model municipal. Recorda als grups municipals que la finalitat del pacte és assolir un govern estable i de progrés i que ara s'inicia la feina que es plasmarà durant el mandat dels propers quatre anys.

 

El Sr. Alcalde es dirigeix a Sr. Joan López i li recorda que formen part del govern per que els ciutadans de Mataró els han votat en l'exercici lliure de la seva voluntat. En relació al tema dels sous dels regidors, manifesta que la despesa d'aquesta administració municipal en aquest apartat, només representa el 0,72% del pressupost i està per sota de les indicacions de la Federació Catalana de Municipis. En relació al pla de treball que es desenvoluparà durant aquest mandat, el govern portarà el Programa d'Actuació Municipal per a l'aprovació en el Ple atès que l'actual és el que es va proposar i aprovar per l'anterior govern. Això significa elaborar el Programa per a l'any 2004 i fer la revisió de les actuacions pel que resta del 2003. Les comissions municipals informatives es convocaran a partir de la propera setmana on es farà el debat del programa d'actuació municipal. Les bases del nou pacte s'assenten en l'elaboració col·lectiva del pla de treball amb l'acord dels tres grups del govern municipal, el respecte a les decisions diverses, la transparència en les preses de decisió i el foment de la col·laboració ciutadana. Aquestes bases, lògicament, són més difícils d'assolir amb un govern tripartit que amb un govern amb una sola força política.

 

El Sr. Joaquim Esperalba, president del grup municipal CiU, fa un parell d'aclariments; en primer lloc, com ha manifestat en la seva anterior intervenció, li crida l'atenció que el Sr. Comas, del grup municipal ICV-EUiA, no sigui un membre de la Comissió de Serveis Personals; per altre costat, considera que no s'han interpretat be les seves paraules en relació al tema de política lingüística i recorda que va ser el Sr. Civit qui va manifestar que es crearia la regidoria de Política Lingüística. En canvi, el nou govern municipal s'ha organitzat seguint un model que és herència de l'anterior. En relació al tema de la transversalitat, considera que és complicat que hi hagi entesa i que aquest sistema sigui en benefici de la ciutadania.

El Sr. Joan López, portaveu del grup municipal PP, diu que mesuraran la salut del partit d'IC-EUiA quan, en compliment de les seves promeses electorals, vulguin fer una escola bressol, resolguin el problema de l'habitatge a Mataró, o portin a terme el Programa de Garantia Social. La feina del Partit Popular no és la de fer oposició si no ésser una alternativa real perquè la voluntat d'aquest partit és guanyar les eleccions i governar la ciutat. Respecte les retribucions, considera una autèntica vergonya que els càrrecs de confiança percebin retribucions per sobre de l'alcalde. En un altre ordre de coses, i segons la nova organització, a l'hora de repartir les competències municipals s'ha complicat el funcionament de l'Ajuntament. Per posar un exemple, quan un ciutadà vulgui presentar un projecte urbanístic a Mataró, primer parlarà amb el Sr. Vilert; en segon lloc, el projecte d'execució se li passarà a PUMSA; després la llicència d'obres per a la construcció dels pisos l'atorgarà la Sra. Guirao; en quart lloc, les llicencies de serveis per a l'obtenció de la cèdula d'habitabilitat l'atorgarà el Sr. Barón i, finalment, el Sr. Bargalló encara no se sap el que farà. La diferència entre l'organització fragmentada que proposa el govern i una visió ampla de les necessitat d'una ciutat és que un tema tan important com l'habitatge i la planificació durant aquest mandat haurà de passar per cinc regidors de diferents partits enlloc d'haver-hi un fort i únic regidor del Servei d'Urbanisme, Habitatges i Serveis amb les idees clares i un bon equip que es posi a treballar.

L'Alcalde explica al Sr. López que ha governat poques vegades amb majoria absoluta durant els mandats corporatius i que la correlació dreta-esquerra sempre ha estat en la proporció d'11 a 16 regidors. En relació al projecte d'urbanització que ha posat com exemple, pensa que no ha entès el funcionament de la nova organització; així, el Sr. Vilert, serà el regidor d'Urbanisme i només passaran a PUMSA aquelles iniciatives que siguin municipals i no les privades; la Sra. Guirao no atorga llicències d'urbanisme -que es tramiten al Servei d'Urbanisme- si no llicències d'activitats; i finalment, el Sr. Bargalló realitzarà la política d'habitatge públic, és a dir, des de l'Ajuntament, ja que no li correspon fer la política d'habitatge dels privats.

 

Conclòs el debat, el Sr. Alcalde procedeix a obrir les votacions de les mocions que s'han inclòs en l'ordre del dia i dispensa al Secretari de la seva lectura.

1 - MOCIÓ D'ALCALDIA SOBRE RÈGIM DE SESSIONS DEL PLE

El senyor Manuel Mas, Alcalde President, presenta la següent Moció :

"Una vegada celebrades les eleccions locals el dia 25 de maig de 2003, i havent-se constituït la Corporació el dia 14 de juny de 2003, és necessari procedir a l'adopció dels acords que configuraran l'organització municipal en aquest mandat, per a la qual cosa l'article 38 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (ROF) estableix que en el termini dels 30 dies següents a la sessió constitutiva de la Corporació, l'Alcalde convocarà una o vàries sessions del Ple per resoldre sobre els següents punts:

 1. Periodicitat de sessions del Ple.
 2. Creació i composició de les Comissions Informatives permanents.
 3. Nomenaments representants municipals en òrgans col·legiats que siguin de la competència del Ple.
 4. Coneixement de les resolucions de l'Alcalde en matèria de nomenaments dels Tinents d'Alcalde, membres de la Comissió de Govern, Presidents de les Comissions Informatives i delegacions que l'Alcalde estimi oportú conferir.
 5. L'article 46.2 de la Llei de Bases de Règim Local (LBRL), en la nova redacció donada per Llei 11/99 de 29 d'abril obliga als Ajuntaments de municipis de més de 20.000 habitants a celebrar sessió ordinària com a mínim cada mes; així mateix el Ple celebrarà sessió extraordinària quan així ho decideixi el President o ho sol·licitin un mínim de la quarta part del nombre legal de membres de la Corporació.

  Per tot això, aquesta Alcaldia proposa a l'Ajuntament Ple l'adopció dels següents acords:

  Primer.-

  L'Ajuntament Ple celebrarà sessió ordinària, en primera convocatòria, el primer dijous de cada mes, a les set de la tarda.

  En el cas que aquest fos festiu o inhàbil, es celebrarà el dijous de la setmana següent, a la mateixa hora.

  Segon.-

  De conformitat amb allò que assenyala l'article 90.2 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, es celebraran en segona convocatòria, un dia després a la mateixa hora, i si aquest dia fos festiu, el següent hàbil.

  Tercer.-

  En casos excepcionals, l'Alcalde -previ acord de la Junta de Portaveus- podrà traslladar el dia de celebració de la sessió ordinària en primera convocatòria, convocant-la com a mínim amb 2 dies d'antelació."

  El Sr. Alcalde explica que la propera sessió serà el 4 de setembre i que les Comissions Municipals Informatives seran l'última setmana d'agost.

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: Unanimitat. (27).

   

  2 - MOCIÓ D'ALCALDIA SOBRE CREACIÓ I CONSTITUCIÓ DE LES COMISSIONS MUNICIPALS INFORMATIVES.

  El senyor Manuel Mas, Alcalde President, presenta la següent Moció :

  "Una vegada celebrades les eleccions locals el dia 25 de maig de 2003, i havent-se constituït la Corporació el dia 14 de juny de 2003, és necessari procedir a l'adopció dels acords que configuraran l'organització municipal en aquest mandat, per a la qual cosa l'article 38 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (ROF) estableix que en el termini dels 30 dies següents a la sessió constitutiva de la Corporació, l'Alcalde convocarà una o vàries sessions del Ple per resoldre sobre els següents punts:

 6. Periodicitat de sessions del Ple.
 7. Creació i composició de les Comissions Informatives permanents.
 8. Nomenaments representants municipals en òrgans col·legiats que siguin de la competència del Ple.
 9. Coneixement de les resolucions de l'Alcalde en matèria de nomenaments dels Tinents d'Alcalde, membres de la Comissió de Govern, Presidents de les Comissions Informatives i delegacions que l'Alcalde estimi oportú conferir.

La legislació de règim local configura les Comissions Informatives com òrgans complementaris de les entitats locals territorials, integrades exclusivament per Regidors, sense atribucions resolutòries que tenen per funció l'estudi, l'informe o la consulta dels assumptes que hagin d'ésser sotmesos a la decisió del Ple o a la de la Comissió de Govern quan aquesta actua amb competències delegades pel Ple.

Les Comissions Informatives poden ésser permanents o especials. Les permanents es constitueixen amb caràcter general, distribuint-se entre elles les matèries que s'han de sotmetre a la decisió del Ple.

El seu nombre i denominació serà acordat pel Ple a proposta de l'Alcalde, procurant que hi hagi correspondència entre elles i les àrees en què s'estructuren els serveis municipals.

Les Comissions Informatives especials les crea el Ple per a un assumpte concret i s'extingeixen automàticament, quan han dictaminat o informat sobre l'assumpte en qüestió.

L'Alcalde n'és el President nat, presidència que pot delegar en un Regidor.

Tots els grups polítics han d'ésser representats en la Comissió de forma proporcional a llur nombre de Regidors.

L'article 97 de la Llei 8/1987 disposa que la periodicitat de les sessions ordinàries de les Comissions Informatives ha d'ésser determinada pel Ple.

Per tot això, aquesta Alcaldia proposa a l'Ajuntament Ple l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Existiran a l'Ajuntament de Mataró 5 Comissions Municipals Informatives ordinàries amb la denominació de:

 • Serveis Centrals
 • Serveis Territorials
 • Serveis Personals
 • Via Pública
 • Relacions Econòmiques i Institucionals

El contingut material de cadascuna de les Comissions Informatives serà el següent:

 • SERVEIS CENTRALS

Tots els temes referits a l'àmbit de l'Àrea de Serveis Centrals (Secretaria, Sotsdirecció de Gestió Econòmica, Recursos Humans, Servei d'Informació de Base, Oficina d'Atenció al Ciutadà).

 • SERVEIS TERRITORIALS

Els temes referits a l'àmbit de l'Àrea de Serveis Territorials (Urbanisme, Obres, Habitatge, Serveis Municipals, Manteniment, Ciutat Sostenible).

 • SERVEIS PERSONALS

Els temes referits a l'àmbit de l'Àrea de Serveis Personals (Educació, Benestar Social, Cultura, Esports, Joventut, Relacions Ciutadanes).

Les propostes procedents dels Patronats de Cultura, Esports i Institut Municipal d'Educació, que siguin objecte de consideració pel Ple seran tractats en aquesta Comissió.

 • VIA PÚBLICA

Compren els assumptes referits a l'àmbit de l'Àrea de Via Pública (Mobilitat, Policia Municipal i Protecció Civil).

 • RELACIONS ECONÒMIQUES I INSTITUCIONALS

Compren els assumptes referits a l'àmbit de l'Àrea de Relacions Econòmiques i Institucionals (Universitat, Promoció Econòmica i de Ciutat, Nova Ciutadania, Tecnocampus, Fundació Unió de Cooperadors).

Les propostes procedents de l'Institut Municipal de Promoció Econòmica i del Patronat de l'Escola Universitària Politècnica de Mataró, que siguin objecte de consideració pel Ple seran tractats en aquesta Comissió.

Segon.- Els assumptes que afectin a matèries compreses en el Departament de Presidència (Comunicació, Imatge, Web municipal, Protocol, Política Lingüística, Agermanaments, Pacte de Civisme) seran debatuts a la Junta de Portaveus.

Tercer.-

Les Comissions Informatives han d'estar compostes amb participació de tots els grups polítics presents en el Consistori, en nombre de 9 cada una, i en la següent proporció:

3 membres del Grup Municipal Socialista

2 membres del Grup Municipal de Convergència i Unió

2 membres del Grup Municipal del Partit Popular

1 membres del Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

1 membres del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya

Quart.-

En relació a les propostes dels Grups Polítics Municipals les Comissions queden integrades de la següent manera:

 • SERVEIS CENTRALS

Pre sidenta : Consol Prados Martínez (PSC)

Vicepresident : Jaume Graupera Vilanova (ICV-EUiA)

Vocals: Esteve Terradas Yus (PSC)

Alícia Romero Llano (PSC)

Joaquim Fernàndez i Oller (CiU)

Antoni Valls i Pou (CiU)

David Rovira i Suñé (PP)

José Manuel López González (PP)

Antoni Civit i Rey (ERC)

 • SERVEIS TERRITORIALS

President: Joan Antoni Baron Espinar (PSC)

Vicepresident : Quiteria Guirao Abellán (ICV-EUiA)

Vocals: Arcadi Vilert Soler (PSC)

Fermí Manchado Zambudio (PSC)

Joaquim Esperalba i Iglesias (CiU)

Antoni Valls i Pou (CiU)

Joan López Alegre (PP)

David Rovira i Suñé (PP)

Genís Bargalló i Checa (ERC)

 • SERVEIS PERSONALS

President: Jaume Graupera Vilanova (ICV-EUiA)

Vicepresident : Alícia Romero Llano (PSC)

Vocals: Oriol Batista Gázquez (PSC)

Francesc Melero Collado (PSC)

Maria José Recoder i Sellarés (CiU)

Josep Vicent García i Caurín (CiU)

Joan López Alegre (PP)

Adela Rodríguez González (PP)

Antoni Civit i Rey (ERC)

 • VIA PÚBLICA

President: Ramon Bassas Segura (PSC)

Vicepresident : Genís Bargalló i Checa (ERC)

Vocals: Fermí Manchado Zambudio (PSC)

Francesc Melero Collado (PSC)

Josep Lluís Martí i Julià (CiU)

Josep Vicent García i Caurín (CiU)

Paulí Mojedano Singla (PP)

José Manuel López González (PP)

Josep Comas Valls (ICV-EUiA)

 

 • RELACIONS ECONÒMIQUES I INSTITUCIONALS

Presidenta : Pilar González Agàpito (PSC)

Vicepresident : Antoni Civit i Rey (ERC)

Vocals: Arcadi Vilert Soler (PSC)

Oriol Batista Gázquez (PSC)

Maria José Recoder i Sellarés (CiU)

Josep Lluís Martí i Julià (CiU)

Paulí Mojedano Singla (PP)

Adela Rodríguez González (PP)

Jaume Graupera Vilanova (ICV-EUiA)

Cinquè.-

Les Comissions Municipals Informatives es reuniran per convocatòria per escrit del seu President, feta amb 2 dies hàbils d'antelació, amb la periodicitat i dia i hora fixes que s'acordi en el si de la Comissió, i se'ls assignen les següents funcions, que determina l'article 52 del Reglament Orgànic Municipal (ROM), dins de l'àmbit de la seva àrea respectiva, i concretament:

 1. Control de les tasques de Govern i Gestió de les Conselleries que integren la Comissió.
 2. Informe i debat sobre els temes proposats per la Presidència de la Comissió.
 3. Debat de les línies d'actuació de les Conselleries que integren la Comissió.
 4. Emissió de dictamen previ sobre els assumptes competència de la Comissió que hagin de ser sotmesos a l'aprovació del Ple de la Corporació i de la Comissió de Govern.
 5. Rebre informació sobre els decrets signats per l'Alcalde i els seus delegats.

Aquestes Comissions restaran obertes als Regidors de l'Ajuntament que no en formin part, els quals podran assistir amb veu però sense vot (art. 55 del ROM).

Sisè.-

Aprovar la creació de les següents Comissions Informatives especials:

 • Comissió Especial de Comptes.
 • Tindrà com a finalitat l'anàlisi i censura dels comptes de la Corporació. Participaran en la Comissió tots els grups polítics presents en el Consistori amb una composició de 9 membres i en la proporció establerta en l'apartat tercer d'aquesta Resolució:

Presidenta: Consol Prados Martínez (PSC)

Vicepresident : Jaume Graupera Vilanova (ICV-EUiA)

Vocals: Esteve Terradas Yus (PSC)

Alícia Romero Llano (PSC)

Joaquim Fernàndez i Oller (CiU)

Antoni Valls i Pou (CiU)

David Rovira i Suñé (PP)

José Manuel López González (PP)

Antoni Civit i Rey (ERC)

 • Comissió Especial d'Organització.
 • Tindrà com a finalitat l'anàlisi, debat i proposta de totes aquelles qüestions relatives a l'organització institucional i a la participació ciutadana.

President : Manuel Mas Estela (PSC)

Vicepresident : Antoni Civit i Rey (ERC)

Vocals: Pilar Gonzàlez Agàpito (PSC)

Joan Antoni Baron Espinar (PSC)

Josep Lluís Martí i Julià (CiU)

Joaquim Fernàndez i Oller (CiU)

Joan López Alegre (PP)

David Rovira i Suñé (PP)

Jaume Graupera Vilanova (ICV-EUiA)

Setè.-

La Junta de Portaveus, establerta en el Reglament Orgànic Municipal, queda facultada per resoldre en la forma que estimi oportú, els problemes organitzatius no contemplats en el present acord."

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 16, corresponents als membres del Grup Municipal Socialista (11), corresponents al Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds € Esquerra Unida i Alternativa (3) i corresponent al Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya (2).

Vots en contra: 11, corresponents als membres del Grup Municipal del Partit Popular (5) i corresponents als membres del Grup Municipal de Convergència i Unió (6).

Abstencions: Cap.

 

3 - MOCIÓ D'ALCALDIA SOBRE RÈGIM DE RETRIBUCIONS I DEDICACIÓ DELS REGIDORS.

El senyor Manuel Mas, Alcalde President, presenta la següent Moció :

"Una vegada celebrades les eleccions locals el dia 25 de maig de 2003, i havent-se constituït la Corporació el dia 14 de juny de 2003, és necessari procedir a l'adopció dels acords que configuraran l'organització municipal en aquest mandat.

D'altra banda cal establir el règim dels drets econòmics dels membres de la Corporació, que, d'acord amb el que preveu l'art. 75 LBRL, tenen dret a percebre, a càrrec del Pressupost municipal, les retribucions i indemnitzacions que els corresponguin.

L'article 13.4 ROF assenyala que el Ple municipal, a proposta de l'Alcalde, determinarà la relació de càrrecs de la Corporació que s'exerciran en règim de dedicació exclusiva o parcial, i per tant amb dret a retribució fixa, així com les quanties que els corresponguin en atenció al seu grau de responsabilitat.

En aquest sentit convé tenir en compte l'acord-proposta de 26 de juny de 2003 subscrit per la Federació de Municipis de Catalunya sobre criteris orientatius per a establir les retribucions dels càrrecs electes locals als Ajuntament de Catalunya, el qual és una pauta vàlida per ordenar les retribucions.

 

L'esmentat acord-proposta planteja les següents pautes:

 1. La retribució de l'Alcalde respondrà a una divisió en quatre trams de població de municipis, essent l'últim el de municipis de més de 75.000 habitants (excepte Barcelona). En aquest tram la retribució proposada és de 80.000,03 euros bruts anuals.
 2. Les retribucions als membres amb dedicació exclusiva a la Corporació (Tinents d'Alcalde i Consellers amb dedicació exclusiva) estaran compreses entre un 90% i un 75% de la quantitat prevista per l'Alcalde.
 3. Les percepcions econòmiques pels restants Regidors consistiran en assignacions per assistència efectiva a les sessions dels òrgans en què participen.
 4. Els grups municipals poden rebre assignacions econòmiques pel seu funcionament distribuïdes en una quantitat fixa idèntica per tots els grups i una quantitat variable en funció del nombre del seus components.
 5. El volum total de despeses que han de comportar les retribucions i assignacions als membres de la Corporació i als grups municipals (retribucions, retencions IRPF i Seguretat Social, quota de Seguretat Social, assignacions per assistència efectiva a sessions i assignacions a grups) es configura en trams d'acord amb el volum del pressupost municipal. Per a l'Ajuntament de Mataró, per tenir un pressupost comprés entre 69.125.031,55 euros i 106.650.048,68 euros, i comptant una correcció del 2% sobre l'excés a 69.125.031,55 euros, li correspondria una quantitat màxima de despesa pels conceptes esmentats la quantia de 2.230.804,49 euros.

 

La proposta que es presenta al Ple sobre els drets econòmics dels Regidors i dels Grups Municipals de l'Ajuntament de Mataró pel mandat 2003-2007 recull tots els aspectes contemplats a l'acord-proposta de la Federació de Municipis de Catalunya, sobre criteris orientatius respecte a les retribucions dels càrrecs electes locals de Catalunya. L'única diferència rau en el volum total de despeses dedicat a aquests conceptes, que en la fórmula proposada per la FMC és de 2.230.804,49 euros com a màxim, mentre que la proposta que aquí es fa per a l'Ajuntament de Mataró és de 1.185.817,56 euros.

Per tot això, aquesta Alcaldia proposa a l'Ajuntament Ple l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Aprovar una retribució anual per a l'Alcalde de 55.297,16 euros bruts, repartides en catorze pagues. Les retribucions de la resta de membres del Consistori serà la següent:

 1. La retribució del 1r. Tinent d'Alcalde serà del 80% de l'establerta per l'Alcalde.
 2. La retribució dels altres Tinents d'Alcalde serà del 75% de l'establerta per l'Alcalde.
 3. La retribució dels Consellers Delegats amb dedicació exclusiva serà del 65% de l'establerta per l'Alcalde.
 4. La retribució dels Portaveus dels Grups Municipals -o Regidor/Regidora en qui delegui- amb dedicació exclusiva serà del 65% de l'establerta per l'Alcalde.
 5. La retribució dels Consellers Delegats i Portaveus dels Grups Municipals -o Regidor/Regidora en qui delegui- amb dedicació parcial serà del 55,714% de l'establerta per l'Alcalde.

Els Regidors que exerceixin el seu càrrec amb dedicació exclusiva o parcial tindran dret a 14 pagues anuals i a ser donats d'alta a la Seguretat Social.

Segon.-

Fixar una assignació per assistència efectiva a sessions plenàries de 585,50 euros per sessió. Aquesta quantia compren tant la mateixa assistència a la sessió plenària, com la dedicació preparatòria dels assumptes de cada sessió: participació en comissions informatives, estudi dels assumptes, reunions de grup municipal, etc.

Pel concepte d'assistència, els regidors no podran percebre una quantia superior a 7.026 euros anuals.

Tercer.-

Els conceptes retributius per dedicació exclusiva o parcial i per assistències seran incrementats automàticament amb efectes de l'1 de juliol de cada any, d'acord amb les variacions registrades en les lleis de pressupostos per a les retribucions dels funcionaris pel període anual corresponent. Els efectes econòmics de les retribucions i assistències aprovades es meritaran des del dia 14 de juny de 2003.

Quart.-

Els grups municipals degudament constituïts tindran dret a percebre per despeses de funcionament, en els termes previstos a l'art. 77.3 de la LBRL i altra legislació concordant, una assignació anual de 32.930,22 euros més una quantitat producte de multiplicar un mòdul de 1.803,04 euros/any pel nombre dels seus components.

Els regidors que durant el mandat abandonen el grup format per la candidatura per la qual es van presentar a les eleccions locals queden com a regidors no adscrits a cap grup polític municipal. Aquests regidors, de conformitat amb el que estableix l'article 50.7 de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya no percebran cap assignació com a grup, sens perjudici dels drets econòmics que els corresponguin com a regidors.

Cinquè.-

Com a resultat dels apartats anteriors el quadre d'assignacions previstes pels Regidors és el següent:

COGNOMS, NOM

G.M.

CÀRREC

CONCEPTE

RETR.BRUT ANUAL

ASSIST. (màxims)

SEG. SOCIAL

MAS ESTELA, MANUEL

PSC

ALCALDE

DEDIC.EXCL.

55.297,16

 

17.860,98

GONZÀLEZ AGÀPITO, PILAR

PSC

1 TINENT ALC.

DEDIC.EXCL

44.237,73

 

14.288,79

BARON ESPINAR, JOAN ANTONI

PSC

4 TINENT ALC

DEDIC.EXCL .

41.472,87

 

13.395,74

PRADOS MARTÍNEZ, CONSOL

PSC

5 TINENT ALC.

DEDIC.EXCL.

41.472,87

 

13.395,74

TERRADAS YUS, ESTEVE

PSC

CONSELL.DEL.

DEDIC.EXCL

35.943,15

 

11.609,64

BASSAS SEGURA, RAMON

PSC

6 TINENT ALC.

DEDIC.EXCL.

41.472,87

 

13.395,74

VILERT SOLER, ARCADI

PSC

7 TINENT ALC.

DEDIC.EXCL

41.472,87

 

13.395,74

MANCHADO ZAMBUDIO, FERMÍN

PSC

CONSELL.DEL.

DEDIC.EXCL.

35.943,15

 

11.609,64

BATISTA GÀZQUEZ, ORIOL

PSC

CONSELL.DEL.

DEDIC.EXCL

35.943,15

 

11.609,64

ROMERO LLANO, ALICIA

PSC

CONSELL.DEL.

DEDIC.EXCL.

35.943,15

 

11.609,64

MELERO COLLADO, FRANCESC

PSC

CONSELL.DEL.

DEDIC.PARC

30.808,26

 

9.951,07

ESPERALBA IGLESIAS, JOAQUIM

CIU

CONSELLER

ASSISTÈNC.

0

7.026

0

RECODER SELLARÉS, M. JOSÉ

CIU

CONSELLERA

ASSISTÈNC.

0

7.026

0

MARTÍ JULIÀ, JOSEP LLUIS

CIU

CONSELLER

ASSISTÈNC.

0

7.026

0

FERNANDEZ OLLER, JOAQUIM

CIU

PORTAVEU

DEDIC.PARC.

30.808,26

 

9.951,07

VALLS POU, ANTONI

CIU

CONSELLER

ASSISTÈNC.

0

7.026

0

GARCÍA CAURÍN, JOSEP VICENÇ

CIU

CONSELLER

ASSISTÈNC.

0

7.026

0

LÓPEZ ALEGRE, JOAN

PP

PORTAVEU

DEDIC.PARC.

30.808,26

 

9.951,07

ROVIRA SUÑÉ, DAVID

PP

CONSELLER

ASSISTÈNC.

0

7.026

0

MOJEDANO SINGLA, PAULÍ

PP

CONSELLER

ASSISTÈNC.

0

7.026

0

LÓPEZ GONZÁLEZ, J. MANUEL

PP

CONSELLER

ASSISTÈNC.

0

7.026

0

RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, ADELA

PP

CONSELLERA

ASSISTÈNC.

0

7.026

0

GRAUPERA VILANOVA, JAUME

ICV

2 TINENT ALC.

DEDIC.EXCL.

41.472,87

 

13.395,74

GUIRAO ABELLÁN, QUITERIA

ICV

CONSELL.DEL.

DEDIC.EXCL.

35.943,15

 

11.609,64

COMAS VALLS, JOSEP

ICV

CONSELL.DEL.

DEDIC.EXCL.

35.943,15

 

11.609,64

CIVIT REY, ANTONI

ERC

3 TINENT ALC.

DEDIC.EXCL.

41.472,87

 

13.395,74

BARGALLÓ CHECA, GENÍS

ERC

CONSELL.DEL.

DEDIC.PARC.

30.808,26

 

9.951,07

TOTALS

   

63.234

221.986,33

       

TOTAL GENERAL 972.484,38

 

Sisè.-

El Ple Municipal fa declaració formal de compatibilitat a les activitats remunerades dels Regidors amb dedicació exclusiva o parcial que s'esmenten a continuació:

 • MELERO COLLADO, FRANCESC. Compatibilitat amb activitat remunerada a l'empresa "Grafiques ARGRA, S.C.C.".
 • FERNANDEZ OLLER, JOAQUIM. Compatibilitat amb activitat comercial a l'empresa "TECHNOS, Papereria, SCP".
 • LOPEZ ALEGRE, JOAN. Compatibilitat amb activitat professional a l'empresa "Juan López Comunicación, S.L.U."
 • BARGALLÓ I CHECA, GENÍS, Compatibilitat amb activitat professional a l'empresa "Genís Bargalló, Arquitecte".

 

Setè.-

Com a resultat dels apartats anteriors, el quadre d'assignacions previstes pels Grups Municipals és el següent:

 

GRUP MUNICIPAL

MÒDUL FIXE ANUAL

MÒDUL VARIABLE ANUAL

TOTAL ANUAL

SOCIALISTA

32.930,22

19.833,44

52.763,66

CONVERGÈNCIA I UNIÓ

32.930,22

10.818,24

43.748,46

POPULAR

32.930,22

9.015,20

41.945,42

INICIATIVA VERDS € EU iA

32.930,22

5.409,12

38.339,34

ESQUERRA REPUB. CAT.

32.930,22

3.606,08

36.536,30

 

164.651,10

48.682,08

213.333,18

 

Vuitè.-

Adquirir el compromís d'habilitar crèdit pressupostari adequat i suficient per atendre les despeses de referència."

 

El Sr. Alcalde indica que la "Moció d'alcaldia sobre règim de retribucions i dedicació dels regidors" és idèntica a la del mandat passat amb l'augment del 2%. L'augment dels regidors s'aplicarà en el mes de juliol.

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 16, corresponents als membres del Grup Municipal Socialista (11), corresponents al Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds € Esquerra Unida i Alternativa (3) i corresponent al Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya (2).

Vots en contra: 11, corresponents als membres del Grup Municipal del Partit Popular (5) i corresponents als membres del Grup Municipal de Convergència i Unió (6).

Abstencions: Cap.

 

4 - MOCIÓ D'ALCALDIA SOBRE NOMENAMENT DE REPRESENTANTS MUNICIPALS EN ELS ORGANISMES AUTÒNOMS.

El senyor Manuel Mas, Alcalde President, presenta la següent Moció :

"Una vegada celebrades les eleccions locals el dia 25 de maig de 2003, i havent-se constituït la Corporació el dia 14 de juny de 2003, és necessari procedir a l'adopció dels acords que configuraran l'organització municipal en aquest mandat, per a la qual cosa l'article 38 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (ROF) estableix que en el termini dels 30 dies següents a la sessió constitutiva de la Corporació, l'Alcalde convocarà una o vàries sessions del Ple per resoldre sobre els següents punts:

 1. Periodicitat de sessions del Ple.
 2. Creació i composició de les Comissions Informatives permanents.
 3. Nomenaments representants municipals en òrgans col·legiats que siguin de la competència del Ple.
 4. Coneixement de les resolucions de l'Alcalde en matèria de nomenaments dels Tinents d'Alcalde, membres de la Comissió de Govern, Presidents de les Comissions Informatives i delegacions que l'Alcalde estimi oportú conferir.

L'Ajuntament de Mataró té constituïts cinc Organismes Autònoms. Aquests són el Patronat Municipal de Cultura, el Patronat Municipal d'Esports, l'Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró, l'Institut Municipal d'Educació i el Patronat de l'Escola Universitària Politècnica. Cadascun d'aquests organismes autònoms, a través dels seus Estatuts, presenta una organització diferenciada. La nota comuna a tots ells és l'existència d'un President i d'un òrgan plenari; la Presidència correspon sempre a l'Alcalde o al regidor delegat corresponent mentre que els plenaris estan formats per membres procedents de designació del Ple de l'Ajuntament o bé d'altres organitzacions i col·lectius de la societat civil, llevat del Patronat Municipal de l'Escola Universitària Politècnica en la qual correspon a l'Alcalde de Mataró la designació dels membres del Consell Rector.

Pel que fa a les empreses municipals, els seus Estatuts estableixen que el Ple de l'Ajuntament exercirà les funcions de la Junta General, per la qual cosa els seus membres seran també, sense excepció els regidors municipals. Una vegada renovada la Corporació, cada empresa hauria de celebrar una nova Junta per declarar-se constituïda amb la nova composició. A partir d'aquest moment, la junta pot designar la nova composició del Consell d'administració, és a dir dels administradors. Des del 14 de juny els antics administradors continuaran en funcions fins la renovació del Consell.

A la vista de l'exposat, i d'acord amb les propostes realitzades pels grups municipals es proposa per aquesta Alcaldia a l'Ajuntament Ple, l'adopció dels següents acords :

Primer.-

Designar com a membres de la Junta del Patronat Municipal de Cultura la següent representació de nomenament municipal :

President : Jaume Graupera Vilanova

Vocals : Consol Prados Martínez (vicepresidenta)

Anna Bruguera

Carlos Fernández

Maria José Recoder i Sellarés

Marcel Martínez i Bruguera

Manel Roca Quadrada

1 representant del PP pendent de determinar

Joan Fàbregas Estevez

Ramon Prujà i Noé

Segon.- Designar com a membres de la Junta Plenària del Patronat Municipal d'Esports la següent representació de nomenament municipal :

Presidenta : Alicia Romero Llano

Vocals Carlos Guillen (Vicepresident),

Antonio Jimenez

Ferran Asensio

Joaquim Fernàndez i Oller

Alfons Gonzàlez i García

Vicenç Martínez Gómez

1 representant del PP pendent de determinar

Bernat Buscà i Safont-Tria

 

Tercer.- Designar com a membres del Consell de l'Institut Municipal de Promoció Econòmica la següent representació de nomenament municipal :

President : Antoni Civit i Rey

Vocals : Arcadi Vilert Soler (vicepresident)

Antonio González

Anna Maria Esperalba i Iglesias

Joan Mora i Bosch

2 representants del PP pendent de determinar

Antonio Ortiz Olmedo

1 representant d'ERC pendent de determinar

Quart.-

Designar com a membres del Consell Plenari de l'Institut Municipal d'Educació la següent representació de nomenament municipal :

President : Josep Comas Valls

Vocals : Oriol Batista Gázquez (vicepresident)

Remigio Herrero García

Santiago Ortego

Josep Vicent García i Caurín

Albert Geronés i Llinares

Saturnino Martín del Pozo

1 representant del PP pendent de determinar

Montserrat García i Amat

M. Rosa Cuscó i Alberó

Cinquè.-

Facultar provisionalment als membres designats per formar part dels òrgans plenaris de cada Patronat per tal que puguin constituir-se com a tals plenaris i prendre els acords necessaris per a la gestió dels respectius organismes autònoms. En conseqüència a partir d'aquest moment, els òrgans plenaris, constituïts amb els membres de designació municipal, poden exercir les funcions estatutàries que els correspon, sense perjudici de què es vagi completant la composició d'aquests òrgans."

 

El Sr. Alcalde puntualitza que es realitza el repartiment dels càrrecs dels organismes autònoms amb el mateix criteri que a les empreses municipals; 3 del grup socialista; 2 del grup CiU; 2 del PP; 1 per ERC i 1 per ICV-EUiA.

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (27).

 

5 - MOCIÓ D'ALCALDIA SOBRE NOMENAMENT DE REPRESENTANTS MUNICIPALS EN DIVERSES ENTITATS.

El senyor Manuel Mas, Alcalde President, presenta la següent Moció :

"Una vegada celebrades les eleccions locals el dia 25 de maig de 2003, i havent-se constituït la Corporació el dia 14 de juny de 2003, és necessari procedir a l'adopció dels acords que configuraran l'organització municipal en aquest mandat, per a la qual cosa l'article 38 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (ROF) estableix que en el termini dels 30 dies següents a la sessió constitutiva de la Corporació, l'Alcalde convocarà una o vàries sessions del Ple per resoldre sobre els següents punts:

 1. Periodicitat de sessions del Ple.
 2. Creació i composició de les Comissions Informatives permanents.
 3. Nomenaments representants municipals en òrgans col·legiats que siguin de la competència del Ple.
 4. Coneixement de les resolucions de l'Alcalde en matèria de nomenaments dels Tinents d'Alcalde, membres de la Comissió de Govern, Presidents de les Comissions Informatives i delegacions que l'Alcalde estimi oportú conferir.

En conseqüència cal procedir als nomenaments dels representants de la Corporació en diverses entitats públiques o privades en les quals l'Ajuntament participa en els seus òrgans de govern.

Per tot això, aquesta Alcaldia proposa a l'Ajuntament Ple l'adopció dels següents acords:

PRIMER.-

Designar representants de l'Ajuntament de Mataró als senyors que es relacionen a continuació pels següents organismes i entitats:

- CONSORCI DEL PORT DE MATARÓ

Nombre de representants: 4

Vice-president: Arcadi Vilert Soler

Vocals:

Pilar González Agàpito

Salvador Milà Solsona

Antoni Civit i Rey

 

- CONSORCI PER AL TRACTAMENT DE RESIDUS SÒLIDS URBANS DEL MARESME

Nombre de representants: 1

Alcalde

- CONSORCI HOSPITALARI DE CATALUNYA

Nombre de representants: 1

Alcalde

 

- CONSORCI SANITARI DE MATARÓ

Nombre de representants: 1

Alcalde

- CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA I CENTRE DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA

Nombre de representants: 1

Esteve Terradas Yus

- CONSORCI SANITARI DEL MARESME

Nombre de representants (Consell Rector): 3

Vicepresident: Manuel Mas Estela

Vocals: Montserrat Moré i Serra

Miquel Ponce

- CONSORCI DE LA XARXA DE TEATRES PÚBLICS DE CATALUNYA

Nombre de representants: 1

Jaume Graupera Vilanova

 

- CONSORCI LOCALRET

Nombre de representants: 1

Pilar González Agàpito

- CONSORCI CRID (rec. i documentació autonomia personal)

Nombre de representants: 1

Pilar González Agàpito

- CONSORCI PROMOCIÓ TURÍSTICA "COSTA DEL MARESME"

Nombre de representants: 1

Jordi Galdón i Mascarell

- CONSORCI GESTIÓ INTEGRAL AIGÜES DE CATALUNYA

Nombre de representants: 3

Manuel Mas Estela

Quiteria Guirao Abellán

Rafael Montserrat

- FUNDACIÓ TECNOCAMPUS

Nombre de representants: 1 x cada grup municipal

Presidenta : Pilar González Agàpito (PSC)

Vicepresident : Josep Comas i Valls (ICV-EUiA)

Anna Salicrú i Maltas (ERC)

Arcadi Vilert (PSC)

Javier Viaño García (PP)

CiU pendent de confirmar

- FUNDACIÓ GIMM

Nombre de representants: 1

Oriol Batista Gázquez

- FUNDACIÓ CETEMMSA

Nombre de representants: 1

Pilar González Agàpito

- CETEMMSA, SA

Nombre de representants: 1

Pilar González Agàpito

- FUNDACIÓ PRIVADA EL MARESME

Nombre de representants: 1

Oriol Batista Gázquez

- ASSOCIACIÓ MUNICIPAL DEL TRANSPORT URBÀ

Nombre de representants: 1

Fermín Manchado Zambudio

- COMITÈ LOCAL DE LA CREU ROJA

Nombre de representants: 1

Remigio Herrero García

- PARC MONTNEGRE-CORREDOR

Nombre de representants: 1

Quiteria Guirao Abellán

- AGRUPACIÓ DEFENSA FORESTAL SERRA DE MARINA

Nombre de representants: 1

Quiteria Guirao Abellán

- PACTE INDUSTRIAL REGIÓ METROPOLITANA

Nombre de representants: 2

Manuel Mas Estela

Pilar González Agàpito

- CONSELL CATALÀ DEL MOVIMENT EUROPEU

Nombre de representants: 1

Francesc Melero Collado

- XARXA CIUTATS I POBLES CAP A LA SOSTENIBILITAT

Nombre de representants : 1

Quiteria Guirao Abellán

 

 

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 21, corresponents als membres del Grup Municipal Socialista (11), corresponents al Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds € Esquerra Unida i Alternativa (3), corresponent al Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya (2) i corresponents als membres del Grup Municipal del Partit Popular (5).

Vots en contra: 6, corresponents als membres del Grup Municipal de Convergència i Unió.

Abstencions: Cap.

 

 

6 - MOCIÓ DE L'ALCALDIA SOBRE DETERMINACIÓ DEL NÚMERO, FUNCIONS I RETRIBUCIONS DEL PERSONAL EVENTUAL.

El senyor Manuel Mas, Alcalde President, presenta la següent Moció :

"L'article 10.3 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de Personal al servei de les entitats locals, disposa que el personal eventual cessarà automàticament sense observança de cap més formalitat, en el moment de l'expiració del mandat de l'autoritat o entitat que el va nomenar.

L'article 9 del Decret abans esmentat, disposa que és personal eventual el que, en virtut de lliure nomenament i en règim no permanent, ocupa un lloc de treball no reservat a funcionaris, i que figura com a tal a la relació de llocs de treball de l'entitat local. El personal eventual al que fa referència aquest expedient té la condició de personal de confiança o assessorament especial i el seu nomenament correspon a l'Alcalde.

Prèviament, el nombre, les característiques bàsiques i les retribucions del personal eventual els han de determinar el Ple de la Corporació en començar el seu mandat, dels crèdit pressupostaris consignats o que s'habilitin a aquest efecte. El nomenament i el règim de les seves retribucions i de la seva dedicació s'han de publicar al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat i al tauler d'anuncis de l'entitat, de conformitat amb el que disposa l'article 10.1, del Decret 214/1990, de 30 de juliol.

A la vista de les anteriors consideracions es proposa a l'Ajuntament Ple l'adopció dels següents acords :

Primer.-

Establir l'existència de personal eventual de confiança o d'assessorament especial a l'Ajuntament de Mataró amb les següents responsabilitats.

Càrrecs

Coordinador/a de l'Àrea de Presidència

Coordinador/a de l'Àrea de Via Pública

Coordinador/a de l'Àrea de Serveis Personals

Coordinador/a de l'Àrea de Serveis Territorials

Coordinador/a de l'Àrea de Serveis Centrals

Coordinador/a de l'Àrea de Relacions Econòmiques i Institucionals

Segon.-

Els coordinadors i coordinadores tindran al seu càrrec la comunicació de l'impuls polític a cada una de les Àrees esmentades, amb facultats de comandament sobre les mateixes.

Tercer.-

Modificar la relació de llocs de treball en l'apartat de personal eventual en els termes fixats a l'apartat primer d'aquest acord.

Quart.-

Les retribucions per cada un dels llocs de personal eventual esmentats seran determinats en un proper Ple municipal.

Cinquè.-

El nomenament de les persones que ocuparan els càrrecs esmentats correspon a l'Alcalde."

 

El Sr. Alcalde aclareix que les retribucions d'aquest personal es portaran per a la seva aprovació en el proper Ple.

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 16, corresponents als membres del Grup Municipal Socialista (11), corresponents al Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds € Esquerra Unida i Alternativa (3) i corresponent al Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya (2).

Vots en contra: 11, corresponents als membres del Grup Municipal del Partit Popular (5) i corresponents als membres del Grup Municipal de Convergència i Unió (6).

Abstencions: Cap.

 

 

7 - MOCIÓ DE L'ALCALDIA SOBRE DELEGACIÓ A FAVOR DE LA COMISSIÓ DE GOVERN DE LES ORDRES D'ENDERROC D'EDIFICACIONS IL·LEGALS.

El senyor Manuel Mas, Alcalde President, presenta la següent Moció :

"El Ple de l'Ajuntament té la competència per ordenar l'enderrocament de les obres efectuades sense llicència, a càrrec de l'interessat, conforme preveu l'article 198 de la Llei d'Urbanisme de Catalunya.

L'article 51 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, contempla la delegació del Ple de l'Ajuntament de les seves atribucions en la Comissió de Govern.

Per tot això, aquesta Alcaldia proposa a l'Ajuntament Ple l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Delegar a la Comissió de Govern la competència per a ordenar l'enderroc de les obres efectuades sense llicència o ordre d'execució o sense ajustar-se a les condicions de llicència concedida, a càrrec de l'interessat.

Segon.-

Els acords adoptats per la Comissió de Govern en relació a la matèria delegada tindran el mateix valor jurídic que les dictades pel Ple de l'Ajuntament com a titular de la competència originària, gaudint en conseqüència de presumpció de validesa i executivitat.

Els acords de la Comissió de Govern hauran de fer constar les circumstàncies de l'origen delegat de la seva competència, inserint al final de la part expositiva el següent text :

"En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003, proposo el següent acord"

Tercer.-

Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província per a general coneixement."

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 22, corresponents als membres del Grup Municipal Socialista (11), corresponents al Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds € Esquerra Unida i Alternativa (3), corresponent al Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya (2) i corresponents als membres del Grup Municipal de Convergència i Unió (6).

Vots en contra: 5, corresponents als membres del Grup Municipal del Partit Popular.

Abstencions: Cap.

 

8 - DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDIA SOBRE CREACIÓ, COMPOSICIÓ I COMPETÈNCIES DE LA COMISSIÓ MUNICIPAL DE GOVERN.

El senyor Manuel Mas, Alcalde President, dóna compte del present Decret de l'Alcaldia :

"DECRET

5049/2003 de 1 de juliol

Assumpte:

Creació, composició i competències de la Comissió de Govern Municipal.

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2003 - AL

Una vegada celebrades les eleccions locals el dia 25 de maig de 2003, i havent-se constituït la Corporació el dia 14 de juny de 2003, és necessari procedir a l'adopció dels acords que configuraran l'organització municipal en aquest mandat, per a la qual cosa l'article 38 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (ROF) estableix que en el termini dels 30 dies següents a la sessió constitutiva de la Corporació, l'Alcalde convocarà una o vàries sessions del Ple per resoldre sobre els següents punts:

a) Periodicitat de sessions del Ple.

b) Creació i composició de les Comissions Informatives permanents.

c) Nomenaments representants municipals en òrgans col·legiats que siguin de la competència del Ple.

d) Coneixement de les resolucions de l'Alcalde en matèria de nomenaments dels Tinents d'Alcalde, membres de la Comissió de Govern, Presidents de les Comissions Informatives i delegacions que l'Alcalde estimi oportú conferir.

La Llei 7/85 de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, en els seus articles 20 i 23 institueix com a òrgan municipal l'existència preceptiva en els municipis superiors a 5.000 habitants, la Comissió de Govern. Aquesta Comissió estarà integrada per l'Alcalde i un nombre de regidors no superiors al terç del nombre legal dels que integren la Corporació, nomenats i separats lliurement per aquell, donant-ne compte al Ple. Correspon a la Comissió de Govern assistir a l'Alcalde en l'exercici de les seves atribucions i adoptar els acords que, per delegació expressa de l'Alcalde o el Ple siguin de la seva competència.

En virtut de les atribucions que m'atorga l'article 23 de la Llei de Bases de Règim Local,

RESOLC:

Primer.-

Constituir la Comissió de Govern, Òrgan Col·legiat Municipal de caràcter resolutori, la qual quedarà integrada pels membres següents:

 • President: L'Alcalde-President

 • Vocals : Els Tinents d'Alcalde següents :

Pilar Gonzàlez Agapito (PSC)Jaume Graupera Vilanova (ICV-EuiA)Antoni Civit i Rey (ERC)Joan Antoni Baron Espinar (PSC)Consol Prados Martínez (PSC)Ramon Bassas Segura (PSC)Arcadi Vilert Soler (PSC)

Els regidors següents : Joaquim Esperalba i Iglesias (CIU) Joan López Alegre (PP)

Segon.-

La Comissió de Govern celebrarà les seves sessions ordinàries en dilluns alterns a les 9 hores. El President podrà suspendre la celebració de la sessió ordinària en la cadència esmentada per raó de períodes vacacionals o quan les circumstàncies ho aconsellin; tot això sense perjudici de les sessions extraordinàries que decideixi convocar.

Tercer.-

La Comissió de Govern, la competència bàsica de la qual es donar assistència i assessorament a aquesta Alcaldia en l'exercici de les seves atribucions, ostentarà, per delegació, les competències següents:

GESTIÓ ECONÒMICA-FINANCERA

a) Autoritzar i disposar despeses de conformitat a les Bases d'Execució del Pressupost.

RECURSOS HUMANS

a) Aprovar Oferta Pública d'Ocupació.

b) Aprovar Bases i convocar proves selectives d'accés a l'Administració.

c) Aprovar Bases i convocar concursos de provisió de llocs de treball.

d) Nomenament de personal funcionari i laboral de plantilla.

URBANISME

a) Plans Parcials. Aprovació inicial.

b) Plans Especials i de Millora Urbana. Aprovació inicial.

c) Estudi de Detall. Aprovació inicial.

d) Projectes d'urbanització. Aprovació inicial.

e) Projectes d'urbanització complementaris. Aprovació.

f) Constitució de la Junta de Compensació i Associacions administratives de Cooperació. Aprovació inicial.

g) Estatuts i Bases d'Actuació de les reparcel.lacions en la modalitat de compensació bàsica i compensació per concertació. Aprovació inicial.

h) Projectes de Reparcel.lacions. Aprovació inicial.

CONTRACTACIÓ

a) Aprovar els Projectes Tècnics d'Obra, els Plecs de Condicions i les adjudicacions dels contractes inclosos a l'àmbit d'aplicació de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, en les quanties següents:

 • A partir del límit màxim previst per al procediment negociat en cada classe de contractes, fins el 10% dels recursos ordinaris del Pressupost, segons la quantia indicada a les Bases d'Execució.

 • Contractes plurianuals inferiors a 4 anys, la quantia dels quals sigui, en la suma d'anualitats, inferior al 10% dels recursos ordinaris del Pressupost, segons l'import indicat a les Bases d'Execució. En aquest cas la despesa a imputar a cadascun dels exercicis haurà de respectar el previst a l'article 155.3 de la Llei d'Hisendes Locals, sens perjudici de què el Ple pugui variar els límits de periodificació (art. 155.5 LHL).

b) En els contractes adjudicats per la Comissió de Govern, les atribucions que li corresponen com a òrgan de contractació es limiten a la interpretació del contracte, les modificacions superiors al 20% de l'import d'adjudicació i la resolució dels mateixos. La resta d'atribucions correspondran al regidor delegat competent per raó de la matèria.

PATRIMONI

a) Adquisició de béns i drets per quantia compresa entre 30.000 i 3.000.000 euros.

b) Venda de béns immobles per quantia inferior a 3.000.000 euros, i aquesta estigui prevista al Pressupost.

ACTIVITAT JURÍDICA EN DEFENSA ADMINISTRACIONS LOCALS

a) Accions judicials i administratives en matèries de competència originàries de l'Alcalde.

b) Interposició de recursos contra resolucions judicials.

c) Assabentat i acatament de resolucions judicials.

Quart.-

Els acords adoptats per la Comissió de Govern en relació a les matèries delegades tindran el mateix valor jurídic que les dictades per l'Alcaldia com a titular de la competència original, gaudint en conseqüència de presumpció de validesa i executivitat.

Els acords de la Comissió de Govern hauran de fer constar les circumstàncies de l'origen delegat de la seva competència, inserint al final de la part expositiva el següent text:

"En virtut de les competències delegades a aquesta Comissió de Govern per Resolució de l'Alcaldia de data 1 de juliol de 2003, proposo el següent acord:".

Cinquè.-

Donar compte de la present Resolució al Ple de la Corporació en la primera sessió que celebri. Així mateix s'haurà de publicar al Butlletí Oficial de la Província per general coneixement."

 

Es donaren per assabentats.

 

9 - DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDIA SOBRE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES A CONSELLERS DELEGATS.

El senyor Manuel Mas, Alcalde President, dóna compte del present Decret de l'Alcaldia :

"DECRET

4972/2003 de 30 de juny

 

Assumpte:

Delegació de competències a consellers delegats.

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2003 - AL

Una vegada celebrades les eleccions locals el dia 25 de maig de 2003, i havent-se constituït la Corporació el dia 14 de juny de 2003, és necessari procedir a l'adopció dels acords que configuraran l'organització municipal en aquest mandat, per a la qual cosa l'article 38 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (ROF) estableix que en el termini dels 30 dies següents a la sessió constitutiva de la Corporació, l'Alcalde convocarà una o vàries sessions del Ple per resoldre sobre els següents punts:

a) Periodicitat de sessions del Ple.

b) Creació i composició de les Comissions Informatives permanents.

c) Nomenaments representants municipals en òrgans col·legiats que siguin de la competència del Ple.

d) Coneixement de les resolucions de l'Alcalde en matèria de nomenaments dels Tinents d'Alcalde, membres de la Comissió de Govern, Presidents de les Comissions Informatives i delegacions que l'Alcalde estimi oportú conferir.

L'article 43.3 del ROF estableix que l'Alcalde pot delegar l'exercici de determinades atribucions en els Tinents d'Alcalde, sens perjudici de les delegacions especials que per a comeses específiques pugui realitzar a favor de qualsevol Regidor.

Les delegacions genèriques es referiran a una o vàries àrees o matèries determinades, i podran comprendre tant la facultat de dirigir el servei corresponent com la de gestionar-los en general, inclosa la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afectin a tercers. Aquestes delegacions genèriques són les que a l'organització interna de l'Ajuntament de Mataró corresponen als Consellers-Delegats.

En virtut de les atribucions que m'atorga l'article 23 de la Llei de Bases de Règim Local,RESOLC:

Primer.- Efectuar a favor dels Consellers-Delegats que a continuació es relacionen delegació genèrica d'atribucions de gestió i resolució dels assumptes relatius a les seves respectives competències:

CONSELLERS-DELEGATS COMPETÈNCIES

PILAR GONZALEZ AGÀPITO Relacions Econòmiques i Institucionals (Universitat, Tecnocampus, Estudis i Planificació Estratègica, Nova Ciutadania, Fundació Unió de Cooperadors)

JAUME GRAUPERA VILANOVA Cultura.

ANTONI CIVIT I REY Promoció Econòmica (IMPEM, Promoció de Ciutat, Mercats, Empresa i Ocupació)

JOAN A. BARON ESPINAR Obres, Serveis i Manteniment.

CONSOL PRADOS MARTÍNEZ Interior i Hisenda (Secretaria General, Sotsdirecció Econòmica, Compres i Contractacions, Recursos Humans, Informació de Base, Atenció Ciutadana)

ESTEVE TERRADAS YUS Presidència (Comunicació, Imatge, Web municipal, Protocol, Política Lingüística, Agermanaments, Pacte de Civisme)

RAMON BASSAS SEGURA Seguretat i Prevenció (Policia Local, Protecció Civil).

ARCADI VILERT SOLER Urbanisme.

FERMIN MANCHADO ZAMBUDIO Mobilitat.

ORIOL BATISTA GAZQUEZ Benestar Social (Salut i Consum)

ALICIA ROMERO LLANO Joventut i Esports.

FRANCESC MELERO COLLADO Participació Ciutadana (Agència de Suport a l'Associacionisme, Coordinació Plans Integrals i Territorials, Cooperació i Desenvolupament)

QUITERIA GUIRAO ABELLÁN Ciutat Sostenible (Agenda Local 21, Medi Ambient i Llicències d'Activitats)

JOSEP COMAS VALLS Educació.

GENÍS BARGALLÓ I CHECA Habitatge.

Segon.-

Delegar la Presidència dels Organismes Autònoms Municipals a favor dels següents Consellers-Delegats.

ORGANISMES AUTÒNOMS PRESIDÈNCIA DELEGADA

Patronat Municipal de Cultura Jaume Graupera Vilanova

Patronat Municipal d'Esports Alicia Romero Llano

Institut Municipal de Promoció Econòmica Antoni Civit i Rey

Patronat Municipal Escola Universitària Pilar González Agàpito

Institut Municipal d'Educació Josep Comas Valls

Tercer.-

Les competències delegades per aquesta resolució abastaran de forma genèrica les matèries compreses a la Delegació. Els límits de l'abast genèric de la delegació seran els següents:

 1. Competències del Ple

b) Competències indelegables de l'Alcalde:

 • Convocar i presidir les sessions del Ple i de la Comissió de Govern, decidir els empats amb el vot de qualitat.

 • Concertacions d'operacions de crèdit.

 • Comandament superior de tot el personal.

 • Separació del servei dels funcionaris.

 • Acomiadament del personal laboral.

 • Dictar Bans.

 • Iniciativa per a la proposta al Ple de la declaració de lesivitat en matèries de competència de l'Alcalde.

 • Adoptar mesures urgents en casos de catàstrofe.

c) Competències delegades a la Comissió de Govern.

 • Autoritzar i disposar despeses de conformitat a les Bases d'Execució del Pressupost.

 • Aprovar Oferta Pública d'Ocupació.

 • Aprovar Bases i convocar proves selectives d'accés a l'Administració.

 • Aprovar Bases i convocar concursos de provisió de llocs de treball.

 • Nomenament de personal funcionari i laboral de plantilla.

 • Plans Parcials. Aprovació inicial.

 • Plans Especials i de Millora Urbana. Aprovació inicial.

 • Estudi de Detall. Aprovació inicial.

 • Projectes d'urbanització. Aprovació inicial.

 • Projectes d'urbanització complementaris. Aprovació.

 • Constitució de la Junta de Compensació i Associacions administratives de Cooperació. Aprovació inicial.

 • Estatuts i Bases d'Actuació de les reparcel.lacions en la modalitat de compensació bàsica i compensació per concertació. Aprovació inicial.

 • Projectes de Reparcel.lacions. Aprovació inicial.

 • Aprovar els Projectes Tècnics d'Obra, els Plecs de Condicions i les adjudicacions dels contractes inclosos a l'àmbit d'aplicació de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, en les quanties següents:

 • A partir del límit màxim previst per al procediment negociat en cada classe de contractes, fins el 10% dels recursos ordinaris del Pressupost, segons la quantia indicada a les Bases d'Execució.
 • Contractes plurianuals inferiors a 4 anys, la quantia dels quals sigui, en la suma d'anualitats, inferior al 10% dels recursos ordinaris del Pressupost, segons l'import indicat a les Bases d'Execució. En aquest cas la despesa a imputar a cadascun dels exercicis haurà de respectar el previst a l'article 155.3 de la Llei d'Hisendes Locals, sens perjudici de què el Ple pugui variar els límits de periodificació (art. 155.5 LHL).

 • En els contractes adjudicats per la Comissió de Govern, les atribucions que li corresponen com a òrgan de contractació es limiten a la interpretació del contracte, les modificacions superiors al 20% de l'import d'adjudicació i la resolució dels mateixos. La resta d'atribucions correspondran al regidor delegat competent per raó de la matèria.

 • Adquisició de béns i drets per quantia compresa entre 30.000 i 3.000.000 euros.

 • Venda de béns immobles per quantia inferior a 3.000.000 euros, i aquesta estigui prevista al Pressupost.

 • Accions judicials i administratives en matèries de competència originàries de l'Alcalde.

 • Interposició de recursos contra resolucions judicials.

 • Assabentat i acatament de resolucions judicials.

Quart.-

Els titulars de la competència delegada ostentaran totes les facultats que l'ordenament jurídic concedeix a l'Alcalde com a òrgan administratiu de la Corporació, potestat sancionadora inclosa.

Cinquè.-

Les resolucions adoptades per delegació s'entendran dictades per l'Alcaldia com a titular de la competència originària, i en conseqüència esgotaran la via administrativa.

Sisè.-

Les competències delegades s'entenen sens perjudici de la facultat d'avocació per si de l'òrgan delegant.

Setè.-

Els acords adoptats pels Consellers-Delegats en relació a les matèries delegades tindran el mateix valor jurídic que les dictades per l'Alcaldia com a titular de la competència original, gaudint en conseqüència de presumpció de validesa i executivitat.

Els acords adoptats per delegació hauran de fer constar les circumstàncies de l'origen delegat de la seva competència, inserint al final de la part expositiva el següent text:

"En virtut de les competències delegades per Resolució de l'Alcaldia de data 30 de juny de 2003, RESOLC:"

Vuitè.-

La competència per al reconeixement o liquidació de totes les obligacions municipals i l'ordenació de tots els pagaments derivats de compromisos de despesa legalment adquirits es delega en el conseller delegat d'Interior i Hisenda.

Novè.-

La competència general per a concedir llicències d'obres i ocupació de via pública per a guals correspondrà al regidor d'Urbanisme, sense perjudici del pertinent informe del servei de Mobilitat.

Desè.-

La competència general per a concedir llicències d'obres per a la realització de rases o canalitzacions a la via pública correspondrà al regidor d'Obres, Serveis i Manteniment.

Onzè.-

S'estableix a efectes de coordinació unes Àrees que agrupen les Delegacions conferides:

 • Departament de Presidència President : Esteve Terradas Yus

 • Àrea de Via Pública President : Ramon Bassas Segura

Vicepresident : Fermín Manchado Zambudio

 • Àrea de Serveis Personals President : Jaume Graupera Vilanova

Vicepresident : Alicia Romero Llano

 

 • Àrea de Serveis Territorials President : Joan Antoni Baron Espinar

Vicepresident : Quiteria Guirao Abellán

 • Àrea de Serveis Centrals Presidenta : Consol Prados Martínez

 • Àrea de Relacions Econòmiques

i Institucionals Presidenta : Pilar González Agàpito

Vicepresident : Antoni Civit i Rey

Dotzè.-

Donar compte de la present Resolució al Ple de la Corporació en la primera sessió que celebri. Així mateix s'haurà de publicar al Butlletí Oficial de la Província per general coneixement."

 

Es donaren per assabentats.

 

10 - DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDIA SOBRE EL NOMENAMENT DE TINENTS D'ALCALDE.

El senyor Manuel Mas, Alcalde President, dóna compte del present Decret de l'Alcaldia :

"DECRET

5023/2003 de 30 de juny

Assumpte:

Nomenament Tinents d'Alcalde.

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2003 - AL

Una vegada constituït el nou Ajuntament resultant de les eleccions locals celebrades el dia 25 de maig de 2003 es fa necessari procedir a l'establiment de la nova organització municipal i, en particular, a la designació dels Tinents d'Alcalde.

La Llei 7/85 de 2 d'abril, reguladora de les Base de Règim Local, en el seu article 21.2 atribueix a l'Alcaldia el nomenament dels Tinents d'Alcalde, i en el seu article 23.3 expressa que aquest nomenament ha de recaure en membres de la Comissió de Govern.

L'article 46 del ROF determina que el nombre de Tinents d'Alcalde no podrà excedir del nombre de membres de la Comissió de Govern.

En compliment d'aquests preceptes i en ús de les atribucions conferides per la legislació vigent,RESOLC:

Primer.- Nomenar Tinents d'Alcalde o per l'ordre que tot seguit es relaciona, els següents Regidors i Regidores:

1r. Tinent d'Alcalde Pilar Gonzàlez Agàpito (PSC)2n. Tinent d'Alcalde Jaume Graupera Vilanova (ICV-EuiA)3r. Tinent d'Alcalde Antoni Civit i Rey (ERC)4t. Tinent d'Alcalde Joan Antoni Baron Espinar (PSC)5è. Tinent d'Alcalde Consol Prados Martínez (PSC)6è. Tinent d'Alcalde Ramon Bassas Segura (PSC)7è. Tinent d'Alcalde Arcadi Vilert Soler (PSC)

Segon.-

Els Tinents d'Alcalde, pel seu ordre, substituiran l'Alcalde en els casos de vacant, absència o malaltia d'aquest, assumint la totalitat de les seves atribucions i prerrogatives i essent responsables dels actes de govern dictats durant la substitució. També exerciran les atribucions que l'Alcaldia els confereixi, mitjançant les oportunes resolucions.

Tercer.-

Donar compte del present Decret al Ple de la Corporació en la primera sessió que celebri i particularment a tots els Regidors afectats pel seu contingut i publicar-lo en el BOP."

 

Es donaren per assabentats.

11 - DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDIA DE NOMENAMENT DELS MEMBRES DEL CONSELL DEL PATRONAT DE L'ESCOLA UNIVERSITÀRIA POLITÈCNICA DE MATARÓ.

El senyor Manuel Mas, Alcalde President, dóna compte del present Decret de l'Alcaldia :

"DECRET

5048/2003 de 1 de juliol

Assumpte:

Nomenament membres del Consell Rector del Patronat de l'Escola Universitària Politècnica de Mataró.

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2003 - AL

Vist l'article 6 dels Estatuts del Patronat Municipal de l'Escola Universitària Politècnica de Mataró, que estableix la composició del Consell Rector de l'Organisme Autònom, format per membres de designació municipal i per membres de designació d'altres institucions.

Atesa la nova constitució de l'Ajuntament com a conseqüència de les eleccions municipals celebrades el dia 25 de maig de 2003, HE RESOLT :

Primer.-

Nomenar com a President del Patronat de l'Escola Universitària Politècnica de Mataró a la Sra. Pilar Gonzàlez Agàpito.

El vicepresident del Patronat serà el Sr. Antoni Civit i Rey, per delegació del regidor d'Educació Sr. Josep Comas i Valls.

Segon.-

Nomenar als següents vocals del Consell Rector, a proposta dels grups municipals :

Grup municipal de Convergència i UnióAntoni Uix i GüellGrup municipal del Partit Popular Javier Viaño García

Grup municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds EUiA

Josep Manté Spà

Tercer.-

La resta de membres del Consell Rector seran proposats per les entitats o col.lectius que figuren a l'article 6 dels Estatuts del Patronat."

 

Es donaren per assabentats.

 

12 - DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDIA SOBRE CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ.

El senyor Manuel Mas, Alcalde President, dóna compte del present Decret de l'Alcaldia :

"DECRET

5050/2003 de 1 de juliol

 

Assumpte:

Creació i composició de la Mesa de Contractació.

 

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2003 - AL

Atès el que disposa l'article 81 de la Llei 2/2000, de 16 de juny, de Contractes de les Administracions Públiques, pel que fa a la constitució de la Mesa de Contractació i assistència a l'Òrgan de Contractació per a l'adjudicació dels contractes.

Atès el que disposa l'article 276 de la Llei 2/2003, de 28 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya i l'article 113.3 del Text Refós de disposicions vigents en matèria de règim local de 1986.

Atès el que disposen els Plecs de Condicions Administratives Generals per a les contractacions i aprovats pel Ple Municipal d'aquest Ajuntament el dia 14 de setembre de 1995.

Atès que es preveu, com a conseqüència de l'aplicació de l'esmentada nova Llei, un considerable augment en l'activitat de la Mesa de Contractació i amb la finalitat d'agilitzar i evitar la reiteració d'actes administratius.

En virtut de les facultats que m'atorga l'article 21 de la LBRL,

RESOLC :

Primer.-

Constituir, amb caràcter fix, l'esmentada Mesa, que quedarà composta de la següent manera:

 

 

Presidència: Consol Prados Martínez

Vice-presidència : Jaume Graupera Vilanova

Vocals: Alicia Romero Llano Joaquim Fernàndez i Oller (CiU)David Rovira i Suñe (PP)Un representant del Grup Municipal Esquerra Republicana de CatalunyaSecretari General de l'Ajuntament o funcionari en qui deleguiL'Interventor de Fons Municipals o funcionari en qui delegui, amb veu però sense vot.

Secretari: El Cap del Servei de Compres i Contractacions.

Segon.-

La Mesa de Contractació desenvoluparà les funcions que li atribueixen els articles 81 i concordants de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. "

 

Es donaren per assabentats.

 

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a les dues hores del migdia el Sr. President aixeca la sessió, de la qual s'estén la present acta que signa amb mi. Certifico.