Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

02/10/2003

Escoltar

02/10/2003

dijous 02 octubre 2003, 00:00h

ACTA NÚM. 11/2003 - SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L'EXCM. AJUNTAMENT EN PLE QUE TINGUÉ LLOC EL DIA 2 D'OCTUBRE DE 2003.

=================================================================

Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la Ciutat de Mataró, el dia dos d'octubre de dos mil tres, essent les set hores de la tarda, es reuneix l'Ajuntament en Ple, sota la Presidència del Sr. MANUEL MAS I ESTELA, Alcalde-President,

Hi concorren els Senyors:

MANUEL MAS ESTELA ALCALDE (PSC)

PILAR GONZÁLEZ AGÀPITO TINENT D'ALCALDE (PSC)

JOAN ANTONI BARON ESPINAR TINENT D'ALCALDE (PSC)

CONSUELO PRADOS MARTÍNEZ TINENT D'ALCALDE (PSC)

ESTEVE TERRADES YUS CONSELLER DELEGAT (PSC)

RAMON BASSAS SEGURA TINENT D'ALCALDE (PSC)

ARCADI VILERT SOLER TINENT D'ALCALDE (PSC)

FERMÍN MANCHADO ZAMBUDIO CONSELLER DELEGAT (PSC)

ORIOL BATISTA GÀZQUEZ CONSELLER DELEGAT (PSC)

ALÍCIA ROMERO LLANO CONSELLERA DELEGADA (PSC)

FRANCESC MELERO COLLADO CONSELLER DELEGAT (PSC)

JOAQUIM ESPERALBA I IGLESIAS REGIDOR (CIU)

MARÍA JOSÉ RECODER I SELLARÉS REGIDORA (CIU)

JOSEP LLUÍS MARTÍ I JULIÀ REGIDOR (CIU)

JOAQUIM FERNÁNDEZ I OLLER REGIDOR (CIU)

ANTONI VALLS I POU REGIDOR (CIU)

JOSEP VICENÇ GARCÍA I CAURÍN REGIDOR (CIU)

DAVID ROVIRA I SUÑÉ REGIDOR (PP)

PAULÍ MOJEDANO SINGLA REGIDOR (PP)

JOSÉ MANUEL LÓPEZ GONZÁLEZ REGIDOR (PP)

ADELA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ REGIDORA (PP)

JAUME GRAUPERA VILANOVA TINENT D'ALCALDE (ICV-EUiA)

QUITERIA GUIRAO ABELLÁN CONSELLERA DELEGADA (ICV-EUiA)

JOSEP COMAS VALLS CONSELLER DELEGAT ICV-EUiA)

ANTONI CIVIT I REY TINENT D'ALCALDE (ERC)

GENÍS BARGALLÓ I CHECA CONSELLER DELEGAT (ERC)

Dóna fe de l'acte el Secretari General de la Corporació el Sr. MANUEL MONFORT PASTOR.

Excusa la seva assistència el Sr. Joan López Alegre, regidor del grup municipal del Partit Popular.

També hi assisteix l'Interventor de Fons Municipals, Sr. JOSEP CANAL CODINA i la Lletrada Assessora Sra. M. PAU ORTILLÉS I CADENA.

Els reunits representen un quòrum d'assistència mínim suficient d'acord amb la llei per constituir vàlidament la sessió plenària.

L'Il.lm. Sr. President obre la sessió, passant-se seguidament a tractar els punts de l'ordre del dia.

1.- APROVACIÓ SI S'ESCAU, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA QUE TINGUÉ LLOC EL DIA 4 DE SETEMBRE DE 2003.

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (26).

2.- DESPATX OFICIAL.

No va haver-hi cap assumpte.

DECLARACIONS INSTITUCIONALS

3 - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ SOBRE HORARIS COMERCIALS.

El senyor Joaquim Esperalba, regidor del Grup Municipal de Convergència i Unió, presenta la proposta següent:

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA, INICIATIVA PER CATALUNYA-VERDS ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA I ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA SOBRE HORARIS COMERCIALS

Un dels sectors d'activitat econòmica que en més gran mesura s'ha vist afectat en els darrers anys per profundes transformacions estructurals ha estat el de la distribució comercial.

A Catalunya coexisteixen dos sistemes de distribució comercial. D'una banda, l'anomenat "comerç perifèric", i de l'altra, un model de comerç propi integrat en el teixit urbà de les poblacions, que constitueix un element de dinamisme econòmic i social, que vertebra pobles i ciutats, que contribueix de forma creixent a l'ocupació, i que està constituït majoritàriament per iniciatives de petites i mitjanes empreses, moltes vegades de caràcter local i familiar.

Els grups municipals de CiU, PSC, ICV-EUiA i ERC de l'Ajuntament de Mataró ens pronunciem a favor de cercar els equilibris convenients entre els interessos del comerç perifèric i els del comerç urbà, equilibri que passa necessàriament, entre altres aspectes, per una adequada regulació dels horaris comercials, així com per la recerca d'equilibri entre l'oferta i la demanda, i per la promoció econòmica de la ciutat.

Amb l'aprovació de la Llei 17/1996, de 15 de gener, d'Ordenació del Comerç Minorista i la Llei Orgànica 2/1996, de 15 de gener, Complementària de l'Ordenació del Comerç Minorista, la regulació dels horaris d'obertura dels comerços corresponia a les Comunitats Autònomes, garantint, en tot cas, l'obertura d'un mínim de vuit diumenges o festius a l'any.

Aquesta situació d'ampli consens que es va aconseguir a l'any 1996 va ser trencada unilateralment pel Govern del PP amb l'aprovació del Reial Decret Llei 6/2000, de 23 de juny, de mesures urgents d'intensificació de la competència en mercats de béns i serveis. En aquest reial decret, a través del seu article 43, es va ampliar de manera notable la capacitat per autoritzar l'obertura dels comerços en diumenges i festius, fins la total obertura de festius a partir de l'1 de gener de 2005, situació que beneficiarà a les grans superfícies comercials en detriment de les petites i mitjanes empreses que, com hem dit, a Catalunya tenen una importància indiscutible, perquè participen activament en la vertebració econòmica, urbana i social del nostre país.

És per aquests motius que sotmetem a la consideració del Ple de l'Ajuntament els següents

ACORDS:

Primer.- MANIFESTAR

el nostre rebuig al Reial Decret Llei 6/2000, de 23 de juny, en la línia del recurs d'inconstitucionalitat presentat pel Parlament de Catalunya, per la seva ingerència en les competències autonòmiques i per estar perjudicant greument els petits i mitjans comerciants.

Segon.- MANIFESTAR

el nostre suport a tots els petits i mitjans comerciants.

Tercer.- DEMANAR

al Parlament de Catalunya, una vegada estigui constituït després de les eleccions del proper 16 de novembre, que reprengui els treballs ja iniciats per presentar al Congrés de Diputats una Proposició de Llei reguladora dels horaris comercials. Aquesta iniciativa permetrà que les Comunitats Autònomes recuperin les competències sobre regulació dels horaris d'obertura i tancament dels locals comercials en els respectius àmbits territorials.

Quart.- DONAR

trasllat d'aquests Acords al President del Govern espanyol, al President de la Generalitat de Catalunya, al Congrés de Diputats i al Parlament de Catalunya. "

El senyor Paulí Mojedano, regidor del grup municipal del Partit Popular, nega el suport del seu grup a la proposta si no es pot votar per separat el segon apartat de la mateixa. Recorda que el seu grup sempre ha defensat els interessos del comerç, però pel que fa als horaris comercials entenen que la falta de llibertat d'horaris perjudica als consumidors, en un moment en el que l'evolució dels hàbits de compra, degut a la incorporació masiva de la dona al mercat de treball, ha estat profunda, i en el que les famílies exigeixen llibertat per poder comprar en dies i hores diferents de les tradicionals. El discurs cap el comerç no ha de ser proteccionista, com ara en matèria d'horaris, sinó animant a què s'especialitzin i millorin els serveis, i l'Administració ha de facilitar rebaixes fiscals o millores urbanístiques.

El senyor Antoni Civit, regidor i portaveu del grup municipal d'Esquerra Republicana i en representació del govern municipal dóna suport a la proposta de CiU perquè respon a les actuacions que es venen realitzant des de l'Institut Municipal de Promoció Econòmica a favor del comerç urbà. D'altra banda el Govern de l'Estat està cometent una ingerència en les competències del Parlament de Catalunya, la qual denuncien.

El senyor Joaquim Esperalba respon que la intervenció del Sr. Mojedano pretén parlar de coses diferents a les que planteja la proposta que essencialment va en defensa de les competències de la Generalitat en matèria de comerç, barrejant moltes coses per amagar la posició antiautonomista radical del Partit Popular.

El senyor Paulí Mojedano replica que hi ha vàries sentències del Tribunal Constitucional que donen a l'Estat competències per regular l'activitat econòmica general a l'Estat, i el comerç és una d'elles.

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 22, corresponents als membres del Grup Municipal Socialista (11), corresponents al Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds € Esquerra Unida i Alternativa (3) i corresponent al Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya (2) i corresponents als membres del Grup Municipal de Convergència i Unió (6).

Vots en contra: 4, corresponents als membres del Grup Municipal del Partit Popular.

Abstencions: Cap.

4 - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS SOCIALISTA, CONVERGÈNCIA I UNIÓ, INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS - ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA, I ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA RELATIVA A L'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE MATARÓ AL MANIFEST SOBRE EL DRET CIVIL CATALÀ.

El senyor Manuel Mas, Alcalde President, presenta la Proposta següent:

"El 10 d'abril de 2003, el Govern de l'Estat va interposar recurs d'inconstitucionalitat contra la Primera Llei del Codi Civil de Catalunya.

El Parlament de Catalunya per acord de 26 de juny de 2003 va manifestar la conveniència que el Govern de l'Estat respecti la competència exclusiva de la Generalitat en matèria de dret civil i que, coherentment, retiri els recursos d'inconstitucionalitat presentats contra la Llei 25/2001, de 31 de desembre, de l'accessió i l'ocupació, contra la Llei 19/2002, del 5 de juliol, de drets reals de garantia, i la Llei 29/2002, del 30 de desembre, primera del Codi Civil de Catalunya.

El món jurídic català a través de les seves entitats més representatives va constituir la Comissió de Juristes per la Defensa del Dret Català. Aquesta Comissió ha aprovat un "Manifest en Defensa del Dret Civil Català", el qual ha estat remés per la Consellera de Justícia i Interior de la Generalitat de Catalunya a aquesta Alcaldia, demanant que l'Ajuntament adopti un acord en defensa del Dret Civil Català.

Per tot això, i vista la proposició no de llei sobre la defensa de la competència del Parlament de Catalunya en matèria de Dret Civil, es proposa al Ple municipal l'adopció del següent acord :

Primer.-

Aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de Mataró a la proposició no de llei sobre la defensa de la competència del Parlament de Catalunya en matèria de Dret Civil, aprovada pel propi Parlament el 26 de juny de 2003.

Segon.-

Manifestar així mateix el recolzament de l'Ajuntament al Manifest en Defensa del Dret Civil Català aprovat per la Comissió de Juristes per la defensa del dret català.

Tercer.-

Comunicar el present acord a la Presidència del Parlament de Catalunya, al govern de la Generalitat i a la presidència del govern de l'Estat. Així mateix traslladar-lo a la Comissió de Juristes per a la Defensa del Dret Català."

El senyor Antoni Valls, regidor del grup municipal de Convergència i Unió, anuncia el vot favorable del seu grup, en defensa de la cultura jurídica del poble català. La labor del Parlament de Catalunya modernitzant el dret civil català ha estat intensa i elogiable. La pròpia Constitució dóna a les Comunitats Autònomes competències per desenvolupar el règim foral, mentre que l'Estat parteix d'una visió uniformista i abusiva de la prevalença del Codi Civil espanyol que en realitat només té força supletòria a Catalunya pel que fa a les llacunes jurídiques.

El senyor Antoni Civit, regidor i portaveu del grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya, considera que el dret català és un dels elements bàsics de la identitat catalana, i el recurs d'inconstitucionalitat del Govern de l'Estat contra una codificació civil de Catalunya és un insult a Catalunya i a les seves institucions, anant fins i tot més enllà que el Decret de Nova Planta de 1716. Per això donen recolzament a la proposta.

El senyor Jaume Graupera, regidor i portaveu del grup municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds €EUiA, destaca la unanimitat de les institucions acadèmiques catalanes en contra del recurs d'inconstitucionalitat esmentat, no només en defensa de la tradició jurídica catalana sinó sobretot com a instrument de modernització futura de les institucions pròpies que tenen raó de ser.

El senyor David Rovira, regidor del grup municipal del Partit Popular, considera un excés tot el que s'ha dit respecte a què el recurs d'inconstitucionalitat és un atac a les institucions de Catalunya. El Partit Popular sempre ha defensat el dret civil propi de Catalunya, però el que planteja el recurs abans citat és si l'expansió del dret civil català pot esborrar l'aplicació del codi civil espanyol. Com que la qüestió correspon resoldre-la al Tribunal Constitucional, àrbitre de la situació, la seva posició serà la d'abstenció.

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 22, corresponents als membres del Grup Municipal Socialista (11), corresponents al Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds € Esquerra Unida i Alternativa (3) i corresponent al Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya (2) i corresponents als membres del Grup Municipal de Convergència i Unió (6).

Vots en contra: Cap.

Abstencions: 4, corresponents als membres del Grup Municipal del Partit Popular.

DICTAMENS DE COMISSIONS INFORMATIVES

ALCALDIA

5 € NOMENAMENT D'UN REPRESENTANT DEL GRUP MUNICIPAL D'INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS € ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA AL CONSELL DE L'IMPEM.

El senyor Manuel Mas, Alcalde President, presenta la Proposta següent :

"L'Ajuntament de Mataró té constituït com organisme autònom l'Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró, que es regeix pels seus propis Estatuts.

L'article sisè dels Estatuts preveu el nomenament dels vocals lliurament designats pels grups municipals presents al consistori, proporcional a la seva participació en el mateix, podent ésser Regidor o no.

A la vista de l'exposat, i d'acord amb la proposta realitzada pel grup municipal, es proposa per aquesta Alcaldia a l'Ajuntament Ple, l'adopció del següent acord :

Primer.-

Designar com a membre de l'Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró, en representació del grup municipal d'Iniciativa per Catalunya € Esquerra Unida i Alternativa (IC-EuiA) a :

Sra. Raquel de Haro González"

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (26).

6 - NOMENAMENT DE REPRESENTANT DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR A L'INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ.

El senyor Manuel Mas, Alcalde President, presenta la Proposta següent :

"El Ple extraordinari celebrat el passat dia 1 de juliol va establir el nou cartipàs municipal, dintre del qual és peça destacada la designació dels membres dels diferents òrgans plenaris dels Organismes Autònoms Municipals, en representació dels grups municipals de l'Ajuntament.

Pel que fa a aquesta representació va quedar pendent el nomenament del representant del grup municipal del Partit Popular a l'Institut Municipal d'Educació.

A la vista de l'exposat, i d'acord amb la proposta realitzada pel grup municipal del Partit Popular, es proposa per aquesta Alcaldia a l'Ajuntament Ple l'adopció dels següents acords :

Únic.-

Designar com a representant del grup municipal del Partit Popular a l'Institut Municipal d'Educació a la Sra. Estrella Fernández Domínguez."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (26).

7 - NOMENAMENT D'UN REPRESENTANT MUNICIPAL AL CONSORCI DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA DEL MARESME.

El senyor Esteve Terradas, conseller delegat de Presidència, presenta la Proposta següent :

"Des de la seva fundació l'any 1990, l'Ajuntament d3e Mataró ha disposat de 3 representants en el Consorci de Normalització Lingüística del Maresme, sempre d'acord amb les normes generals dels consorcis i d'acord amb l'aportació econòmica que fa l'Ajuntament de Mataró.

En el Ple celebrat el dia 1 de juliol es va nomenar al regidor Sr. Esteve Terradas i Yus com a representant municipal al Consorci, i ara caldria completar aquesta representació amb el nomenament d'un representant més i el de la Presidenta de l'Omnium Cultural € Mataró, tal com es va fent tradicionalment des de l'any 1991.

Per tot això, aquesta Alcaldia proposa a l'Ajuntament Ple l'adopció dels següents acords:

PRIMER.-

Designar representants de l'Ajuntament de Mataró als senyors que es relacionen a continuació :

CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA I CENTRE DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA

Nombre de representants: 3

Esteve Terradas Yus

Antoni Civit i Rey

Mercè Colomer i Busquets

SEGON.-

Comunicar el present acord al Consorci de Normalització Lingüística del Maresme i a les persones nomenades."

La senyora Maria José Recoder, regidora del grup municipal de Convergència i Unió, dóna recolzament al nomenament de la representant de l'Omnium Cultural, però lamenten que no s'hagi buscat el consens i que els dos representants municipals pertanyin al govern municipal. Per això votaran en contra.

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 16, corresponents als membres del Grup Municipal Socialista (11), corresponents al Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds € Esquerra Unida i Alternativa (3) i corresponent al Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya (2).

Vots en contra: 6, corresponents als membres del Grup Municipal de Convergència i Unió.

Abstencions: 4, corresponents als membres del Grup Municipal del Partit Popular.

 

COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES

8 - APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL CORRESPONENT A L'EXERCICI 2002 QUE INCLOU EL COMPTE GENERAL DE L'AJUNTAMENT, ORGANISMES AUTÒNOMS I SOCIETATS MUNICIPALS.

La senyora Consol Prados, consellera delegada d'Interior i Hisenda, presenta la Proposta següent :

"La Comissió Especial de Comptes, en sessió celebrada el dia 25 de Setembre de 2003, ha emès un informe favorable.

No s'han observat, en el tràmit d'exposició pública de l'expedient del Compte General de l'Ajuntament de Mataró corresponent a l'exercici 2002, cap reclamació.

D'acord amb el que estableix la Llei 39/1988, Reguladora de les Hisendes Locals, en els seus articles 189 a 193.

PROPOSO:

PRIMER.-

Aprovar el Compte General de l'Ajuntament de Mataró de l'exercici 2002, que consta de:

 1. EL Compte General de l'Ajuntament
 2. Els Comptes Generals dels Organismes Autònoms següents:

 • Patronat Municipal de Cultura
 • Escola Universitària Politècnica de Mataró
 • Patronat Municipal d'Esports
 • Institut Municipal de Promoció Econòmica
 • Institut Municipal d'Educació

 1. Els Comptes Generals de les societats mercantils següents:

 • Aigües de Mataró SA
 • Promocions Urbanístiques de Mataró SA
 • Mataró Energia Sostenible SA

 • Gestió Integral de Trànsit de Mataró SL
 • Societat Municipal Prohabitatge de Mataró SA.

SEGON.-

Donar compte dels informes de fiscalització plena, d'acord amb el que estableix l'apartat b del títol II de les bases d'execució del pressupost.

TERCER.-

Remetre la documentació completa del Compte General al Tribunal de Comptes, d'acord amb el que estableix l'article 193.5 de la Llei 39/88, reguladora de les hisendes locals."

El senyor David Rovira, regidor del grup municipal del Partit Popular, manifesta que cada vegada està més clar que la bona marxa econòmica de l'Ajuntament fruit de la labor de l'anterior interventora, Sra. Viña, ha decaigut fins arribar a un romanent de tresoreria pràcticament a zero. També lamenta l'empitjorament de les ratios de liquiditat, solvència, endeutament o disponibilitat respecte al resultat del Compte General de l'any anterior. Pel que fa a l'informe de fiscalització destaca les deficiències de funcionament detectades per la Intervenció General i els auditors. En coherència amb la posició del seu grup en altres ocasions, el seu vot serà negatiu.

La senyora Consol Prados respon que el romanent de tresoreria encara és positiu, i que les ratios es ressenteixen de la conjuntura econòmica. D'altra banda l'endeutament en inversions fa créixer l'activitat econòmica i incrementa els serveis de què gaudeix la ciutat.

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 16, corresponents als membres del Grup Municipal Socialista (11), corresponents al Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds € Esquerra Unida i Alternativa (3) i corresponent al Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya (2).

Vots en contra: 4, corresponents als membres del Grup Municipal del Partit Popular.

Abstencions: 6, corresponents als membres del Grup Municipal de Convergència i Unió.

 

CMI DE SERVEIS CENTRALS

SOTSDIRECCIÓ DE GESTIÓ ECONÒMICA

-Servei de Gestió Econòmica-

9 - APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT DE MATARÓ, EL SERVEI CATALÀ DE LA SALUT, EL PASS, EL CONSORCI SANITARI DEL MARESME I EL CONSORCI SANITARI DE MATARÓ PER DESENVOLUPAR LES ACTUACIONS QUE FACIN POSSIBLE L'APLICACIÓ DEL PLA D'EMPRESA DEL PASS.

El senyor Alcalde dóna la paraula al representant dels treballadors dels hospitals del Maresme, Sr. Miquel Torner, que exposa el punt de vista de l'Associació Professional de Treballadors dels Hospitals i Centres Sanitaris del Maresme, respecte al conveni que vol aprovar-se entre l'Ajuntament de Mataró, el Servei Català de la Salut, el PASS, el Consorci Sanitari del Maresme i el Consorci Sanitari de Mataró.

La senyora Consol Prados, consellera delegada d'Interior i Hisenda, presenta la Proposta següent :

"Vista la proposta de conveni entre l'Ajuntament de Mataró, el Servei Català de la Salut, el PASS, el Consorci Sanitari del Maresme i el Consorci Sanitari de Mataró, a fi d'establir els mecanismes de col·laboració entre les diverses administracions i institucions, amb l'objectiu de promoure una prestació de l'assistència sanitària i sociosanitària de més qualitat i eficàcia sota criteris de sostenibilitat. La primera actuació en aquest sentit, ve determinada per l'aplicació del Pla d'Empresa aprovat pel PASS.

Vist l'informe emes pel servei de Gestió Econòmica i del servei d'Intervenció

Per tot el que s'ha exposat la sotasignant proposa al Ple que adopti la resolució següent:

 1. Aprovar el conveni que obra en l'expedient entre l'Ajuntament de Mataró, el Servei Català de la Salut, el PASS, el Consorci Sanitari del Maresme i el Consorci Sanitari de Mataró, per desenvolupar les actuacions que facin possible l'aplicació del Pla d'empresa del PASS.
 2. Autoritzar a l'Alcalde-President, Sr. Manuel Mas i Estela, per a la signatura d'aquest conveni.
 3. Concertar una operació de préstec a llarg termini per import de 7.104.217,60 euros, davant l'entitat Banco Bilbao Vizcaya, amb les següents condicions financeres
 4. Termini amortització

  16 anys

  Carència

  2 anys

  Tipus interés

  Euribor 3M + 0,15%

  Amortització

  Trimestral

  Comissió obertura

  0,05%

 5. Cancel·lar, en el moment de formalitzar l'anterior l'operació del punt anterior, l'aval atorgat per l'Ajuntament als Serveis de Prevenció, Assistencials i Sòcio-Sanitaris (PASS) davant l'entitat financera Banco Bilbao Vizcaya Argentaria en una operació de pòlissa de crèdit en quantia de 6.370.100,00 Euros
 6. Comunicar el present acord al PASS (Serveis de Prevenció, Assistencials i Sòcio-Sanitaris) i al Departament d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya de conformitat amb el que disposa la Llei d'Hisendes Locals i l'Ordre de 28 de juny de 1999, sobre desplegament del Decret 94/1995, de 21 de febrer, en matèria de tutela financera dels ens locals."

El senyor Alcalde recorda que poc després de constituir-se el Consorci Sanitari de Mataró (1991), es va crear el PASS, organisme especialitzat en assistència sòcio-sanitària, on s'agrupa l'activitat de la Fundació Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena (sòcio-sanitaries), atenció primària, atenció a la dona i salut mental. Després, l'any 1999, quan es traslladen els serveis de malalts aguts al nou Hospital Comarcal del Servei Català de la Salut (SCS), l'activitat del Consorci Sanitari de Mataró (CSM) es concentra en el PASS, és a dir en el sector sòcio-sanitari; des d'aquell moment s'han portat unes llargues negociacions amb la Conselleria de Sanitat per tal de traspassar a la sanitat pública els serveis sòcio-sanitaris que restaven en el CSM, i que han generat un dèficit des de 1993 que l'Ajuntament ha hagut d'avalar fins que s'aconseguís un acord definitiu de traspàs. Aquest és l'acord que avui es porta al Ple, mitjançant el qual s'aprova un Pla d'Empresa al que haurà d'ajustar-se des d'ara el PASS fins l'any 2007, atribuint-se la responsabilitat dels resultats econòmics a l'Ajuntament en el període anterior a 1 de gener de 2003, i al SCS des d'aquesta data. També es traspassa al SCS, des d'aquest moment, els serveis de Salut Mental, PADES i Atenció a la Dona, mentre que els serveis que es presten a l'Hospital Sant Jaume romandran allà fins el 2007, quan es traspassaran definitivament aquests serveis a la sanitat pública. Per l'Ajuntament és una decisió difícil perquè significa assumir un dèficit de 7 milions d'euros, deute històric del PASS, però resulta necessària per tallar la continua acumulació dels dèficits contra les arques municipals. Ple que fa als drets dels treballadors es mostra satisfet de la salvaguarda total dels seus drets que s'ha aconseguit , i així ha estat aprovat per unanimitat del Consorci Sanitari de Mataró en una sessió de juliol passat.

El senyor Joaquim Esperalba, president del grup municipal de Convergència i Unió, considera que el camí seguit des de la constitució del Consorci Sanitari de Mataró ha estat ple de bones intencions però també de greus errors que ens han portat a la situació actual. La solució que es proposa per sortir del problema és molt cara però és la millor de les possibles, encara que és una pena que no es pugui transferir tot el conjunt al Servei Català de la Salut des d'aquest moment, per a tranquil·litat dels treballadors que durant quatre anys més encara quedaran a la Fundació Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena.

El senyor Paulí Mojedano, regidor del grup municipal del Partit Popular, comparteix la intervenció del Sr. Esperalba, i només demanen que la gestió sigui des d'ara el més acurada possible per evitar un resultat deficitari.

El senyor Jaume Graupera, portaveu del grup municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds € EUiA, recorda que el seu grup ha manifestat en el passat la seva discrepància en com s'ha portat aquest tema. S'ha de reconèixer que la competència sanitària que l'Ajuntament ha exercit per substitució de la Generalitat aquests últims anys ha generat el dèficit del qual parlem. No obstant això no estan d'acord amb el deute tant elevat que assumeix l'Ajuntament per assumir una competència per substitució; tampoc estan d'acord amb la negociació mantinguda ni amb el calendari d'integració de centres en el Servei Català de la Salut (SCS). A més no hi ha garanties jurídiques clares de com assumirà el SCS el dèficit que generi l'activitat sòcio-sanitària en el període 2003-2007. Per últim, el Pla d'Empresa té com a objectiu retallar despeses per evitar el dèficit, la qual cosa comportarà una pèrdua de qualitat del servei. Per tot això s'abstindran.

El senyor Antoni Civit, portaveu del grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya, valora positivament l'acord proposat malgrat el cost que té en quant és el preu que ha tingut el desenvolupament de l'Estat del benestar a la ciutat abans del seu desplegament per la Generalitat. L'acord suposa doncs deixar de mantenir aquests serveis i per tant eliminar aquesta càrrega per a l'Ajuntament.

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 23, corresponents als membres del Grup Municipal Socialista (11), corresponents als membres del Grup Municipal del Partit Popular (4), corresponents als membres del Grup Municipal de Convergència i Unió (6) i corresponent al Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya (2).

Vots en contra: Cap.

Abstencions: 3, corresponents al Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds € Esquerra Unida i Alternativa.

-Servei d'Ingressos-

10 - APROVACIÓ PREU PÚBLIC FIRA BOLET 2003

El senyor Antoni Civil, conseller delegat de Promoció Econòmica, presenta la Proposta següent :

"Atesa la celebració de la Fira de Bolets 2003,

Vist l'estudi econòmic de costos,

Vist l'informe jurídic i l'informe d'intervenció,

Vist el que estableix l'article 41 i següents de la Llei 39/1998, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, i la Llei 25/1998, de 13 de juliol, de modificació del Règim Legal de les Taxes estatals i locals,

Qui subscriu, el President de l'Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró, proposa al Ple l'adopció del següent acord:

Primer.-

Aprovar el preu públic per prestació de serveis de la Fira de Bolets 2003 per import de 15,15 €/m2."

El senyor Josep Lluís Martí, regidor del grup municipal de Convergència i Unió, anuncia l'abstenció del seu grup a la vista de què el preu públic de la Fira del Bolet només cobreix el 6% de les despeses que genera, i el de la Fira d'Artesans el 40%, cobertures que consideren insuficients en atenció als beneficis que reporta als firaires. D'altra banda esperen poder tractar amb el Sr. Civit el tema de les fires en un marc més ampli, i per això s'abstindran.

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 16, corresponents als membres del Grup Municipal Socialista (11), corresponents al Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds € Esquerra Unida i Alternativa (3) i corresponent al Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya (2).

Vots en contra: Cap.

Abstencions: 10, corresponents als membres del Grup Municipal del Partit Popular (4) i corresponents als membres del Grup Municipal de Convergència i Unió (6).

11 - APROVACIÓ PREU PÚBLIC FIRA ARTESANS A LA PLAÇA 2003

El senyor Antoni Civil, conseller delegat de Promoció Econòmica, presenta la Proposta següent :

"Atesa la celebració de la Fira Artesans a la Plaça 2003,

Vist l'estudi econòmic de costos,

Vist l'informe jurídic i l'informe d'intervenció,

Vist el que estableix l'article 41 i següents de la Llei 39/1998, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, i la Llei 25/1998, de 13 de juliol, de modificació del Règim Legal de les Taxes estatals i locals,

Qui subscriu, el President de l'Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró, proposa al Ple l'adopció del següent acord:

Primer.-

Aprovar el preu públic per prestació de serveis de la Fira Artesans a la Plaça 2003 per import de 14,85 €/m2."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 16, corresponents als membres del Grup Municipal Socialista (11), corresponents al Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds € Esquerra Unida i Alternativa (3) i corresponent al Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya (2).

Vots en contra: Cap.

Abstencions: 10, corresponents als membres del Grup Municipal del Partit Popular (4) i corresponents als membres del Grup Municipal de Convergència i Unió (6).

-Servei d'Informació de Base-

12 - ADHESIÓ A L'EXTRANET DE LES ADMINISTRACIONS CATALANES: EACAT.NET

La senyora Consol Prados, consellera delegada d'Interior i Hisenda, presenta la Proposta següent :

"Relació de fets

PRIMER: La Direcció General d'Administració Local, ha implantat una plataforma anomenada eaCat, que és una extranet de les administracions catalanes, que pretén ser el canal de comunicació entre elles.

"L'extranet de les administracions catalanes, eacat.net, és una plataforma de comunicació entre administracions que fa un ús intensiu de la signatura electrònica i exerceix de registre virtual en les tramitacions documentals entre ens. Permet, per tant, la relació entre ens públics sense haver de fer servir documents paper i amb tota validesa administrativa."

A aquesta plataforma, s'hi aniran incorporant tràmits que s'hauran de fer necessàriament a través de comunicació telemàtica. A data d'avui ja hi ha incorporats els següents:

  • Publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
  • Tramesa d'informació comptable a la Sindicatura de Comptes
  • Tramesa de pressupostos i liquidacions a la Direcció General d'Administració Local
  • Arxiu electrònic d'actes
  • Sol·licitud de la subvenció Xarxa 41
  • Convocatòria de reunions plenàries per a consells comarcals
  • Tauler d'anuncis
  • Aplicació de registre d'entrada i sortida
  • Registre virtual d'entrada i sortida

Recentment també s'hi ha incorporat la presentació de sol·licituds per

 • Convocatòries PUOSC (Termini fins 15/10/03)
 • Convocatòries FEDER. (Termini fins 31/10/03)
 • Convocatòries projectes gestió interadministratives.

Per tal que l'Ajuntament pugui participar en aquestes convocatòries, i a més, realitzar tots els tràmits que permet la plataforma, cal realitzar els següents passos:

1.- Adhesió a la plataforma designant responsables de gestió dels usuaris de la plataforma, i els usuaris i perfils corresponents
2.- Crear un registre telemàtic d'acord amb el model aprovat per la Generalitat.
3.- Sol·licitar a l'Agencia Catalana de Certificació els certificats de signatura electrònica dels funcionaris designats com a usuaris del sistema.

SEGON: La urgència en que s'ha de tramitar aquest expedient, i formular la adhessió a la plataforma ve donada pel termini de presentació de la petició de subvencions per als programes PUOSC i FEDER. En el primer cas, el termini finalitza el proper dia 15 d'octubre, i donat el petit marge que hi haurà entre la celebració del Ple municipal del mes d'Octubre i el termini de presentació, es creu adient acordar la adhesió i la creació del registre auxiliar per decret d'alcaldia, a ratificar pel proper Ple municipal.

Fonaments de dret

Llei 7/85 de 2 d'abril, reguladora de les bases de Règim local,

RD legislatiu 781/86 de 18 d'abril que aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim local

Llei 8/87 de 15 d'abril, municipal i de Règim local de Catalunya,

Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

En ús de les facultats que m'atorga la llei 7/85 de 2 d'abril reguladora de les bases de règim local.

En virtut de tot això, RESOLC

Formalitzar l'adhesió de l'Ajuntament de Mataró a l'eaCat, d'acord amb les següents condicions:

Primera.-

El president d'aquesta corporació local designarà la persona de l'ens local que ha d'exercir les tasques de gestió dels usuaris de la plataforma eaCat, i els usuaris i perfils del sistema. Aquests usuaris que tinguin atribucions legals de signatura en els procediments que s'incorporin al sistema disposaran de targetes intel·ligents emeses per l'Agència Catalana de Certificació, per a la signatura electrònica.

Segona.-

L'Ajuntament de Mataró disposa d'un equipament informàtic -maquinari, programari i comunicacions- que el permet treballar en un entorn d'administració electrònica a la plataforma eaCat. Les despeses de manteniment de les connexions i el cost de les comunicacions seran a càrrec d'aquest ens local.

Tercera.-

L'Ajuntament de Mataró crea un registre telemàtic per a la recepció i la sortida de documents que es trametin per via telemàtica a través de l'extranet de les administracions catalanes, a l'adreça www.eacat.net amb les següents prescripcions:

 1. Aquest registre telemàtic té caràcter d'auxiliar del Registre general de l'Ajuntament, d'acord amb el que estableix l'article 38 de la llei 30/1992, en l'apartat nou incorporat per la Llei 24/2001, de 27 de desembre, de mesures fiscals, administratives i d'ordre social.
 2. Aquest registre dona compliment als principis de disponibilitat, autenticitat, integritat, confidencialitat i conservació de la informació, i està habilitat per a la recepció i la sortida de sol·licituds, escrits i comunicacions dels procediments i tràmits per als quals s'aprovi la tramitació telemàtica.
 3. La determinació dels procediments i tràmits que es puguin realitzar mitjançant aquest registre telemàtic, d'acord amb la distribució competencial, es farà mitjançant la norma que els reguli o per decret de l'ens local. En cap cas es podran presentar sol·licituds, escrits ni comunicacions per aquest mitjà si no està prèviament regulat o aprovat mitjançant la norma corresponent.
 4. Sens perjudici dels efectes substantius que l'ordenament jurídic atribueixi a la presentació d'escrits, els registres telemàtics estaran en funcionament durant les vint-i-quatre hores del dia tots els dies de l'any.
 5. Anualment, l'Ajuntament de Mataró publicarà la relació de procediments i tràmits que es puguin realitzar mitjançant aquest registre telemàtic.

Quarta.-

Les trameses de documents al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya perquè es publiquin es faran únicament per via telemàtica amb signatura electrònica a partir de la signatura d'aquest document d'adhesió.

Cinquena.-

L'Ajuntament de Mataró es compromet a seguir les directrius tècniques de la Direcció General d'Administració Local per al funcionament correcte del sistema.

Sisena.-

L'adhesió a la plataforma eaCat es posarà en marxa a partir de la data de la signatura d'aquest document. L'ens local pot desvincular-se de la plataforma eaCat després d'un any de l'adhesió, amb la comunicació prèvia al Departament de Governació i Relacions Institucionals amb un mes d'antelació.

El Departament de Governació i Relacions Institucionals pot revisar les condicions de l'adhesió d'acord amb els canvis tecnològics o les modificacions que es puguin produir.

Setena.-

Portar aquest acord a la ratificació del proper Ple Municipal"

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (26)

-Servei de Compres i Contractacions-

13 - APROVACIÓ DEL PLEC DE CONDICIONS ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONCESSIÓ PER A LA CONSTRUCCIÓ I EXPLOTACIÓ DE 2 MÒDULS DE SERVEI DE TIPUS FIX AL PASSEIG MARÍTIM DE MATARÓ, MITJANÇANT LA FORMA DE CONCURS I PROCEDIMENT OBERT, I CONVOCAR LICITACIÓ.

El senyor Joan Antoni Baron, conseller delegat d'Obres, Serveis i Manteniment, presenta la Proposta següent :

"Vista la sol·licitud efectuada en la data de 25/07/2003 pel cap del Servei de Llicències d'aquesta Corporació, per a l'inici del corresponent expedient administratiu per a l'atorgament de la concessió per a la construcció i explotació de 2 mòduls de servei de tipus fix al Passeig Marítim de Mataró, mitjançant concurs i procediment obert.

Atès que en la data de 07/03/2003 l'Ajuntament de Mataró sol·licità al Ministerio de Medio Ambiente la concessió per a l'ocupació dels terrenys en els que s'instal·laran els 2 mòduls, essent que fins a l'actualitat no consta a aquesta Corporació que s'hagi acordat la resolució a la sol·licitud esmentada, motiu pel que l'adjudicació per a la construcció i explotació dels 2 mòduls quedarà sotmesa a la condició suspensiva de l'efectiu atorgament de la concessió per a l'ocupació del terrenys a favor d'aquesta Corporació per part del Ministerio abans esmentat.

Atès que consten els preceptius informes del Secretari General i l'Interventor de Fons Municipal, ambdós de data 19/09/2003, tal i com al respecte preveu l'art. 66 del Reglament de Patrimoni dels Ens Locals, aprovat per decret núm. 336/1988, de 17 d'octubre.

Atès el previst als arts. 53 a 71 i concordants del Reglament de Patrimoni dels Ens Locals abans esmentat, en el que es regula la utilització dels béns de domini públic, i d'acord amb el previst als arts. 85 a 90 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que es regula el procediment de concurs en els contractes públics.

En virtut de les competències delegades per resolució de l'Alcaldia de data 1 de juliol del 2003, qui subscriu, Consellera-Delegada d'Interior i Hisenda PROPOSA al Ple Municipal l'adopció dels següents acords:

1.-

Iniciar l'expedient per a la concessió per a la construcció i explotació de 2 mòduls de servei de tipus fix al Passeig Marítim de Mataró.

2.-

Aprovar el plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regiran la concessió esmentada en el punt anterior, mitjançant concurs i procediment obert.

3.-

Convocar licitació, mitjançant la forma de concurs i procediment obert, per a l'adjudicació de la concessió a què fa referència l'apartat primer de la part resolutiva d'aquest acord, i obrir als efectes un termini de 30 dies hàbils a comptar a partir del següent al de la publicació de l'anunci de licitació en el BOP de la província de Barcelona, per a la presentació de proposicions pels interessats.

4.-

Sotmetre els efectes de la present contractació a la condició suspensiva de l'efectiu atorgament pel Ministerio de Medio Ambiente a favor de l'Ajuntament de Mataró de la concessió per a l'ocupació dels terrenys objecte de subconcessió al present acord, concessió la qual fou demanada per aquesta Corporació al Ministerio abans esmentat en la data de 07/03/2003 i de la que fins a l'actualitat no es té constància de la resolució corresponent. "

El senyor Josep Lluís Martí, regidor del grup municipal de Convergència i Unió, manifesta que votarien a favor si no fos perquè a l'expedient hi ha un informe desfavorable de la secretaria general respecte a la falta de disponibilitat dels terrenys, dependent d'una concessió futura del Ministerio del Medio Ambiente a l'Ajuntament, i també per la poca repercussió del factor econòmic de les ofertes en el barem que ha de servir per a l'adjudicació. Per això demanen que el tema quedi sobre la taula fins que quedin solventats els problemes; en cas que no s'atengui la petició votaran en contra.

El senyor Joan Antoni Baron respon que el plec de condicions proposat conté una clàusula suspensiva en el sentit de què no s'adjudicarà cap mòdul fins que el Ministerio adjudiqui la concessió a l'Ajuntament. L'únic motiu que hi ha per avançar amb aquest plec de condicions és assegurar que el pròxim estiu ja estiguin funcionant els dos restaurants de la platja, donant un bon servei i dinamitzant econòmicament i social el sector de la platja. El cànon anual previst el considera suficient, ja que compren el cànon municipal més el que l'Ajuntament haurà de pagar al Ministerio de Medio Ambiente.

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 20, corresponents als membres del Grup Municipal Socialista (11), corresponents al Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds € Esquerra Unida i Alternativa (3) i corresponent al Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya (2). corresponents als membres del Grup Municipal del Partit Popular (4).

Vots en contra: 6, corresponents als membres del Grup Municipal de Convergència i Unió (6).

Abstencions: Cap.

14 - APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE TRANSPORT URBÀ COL·LECTIU DE VIATGERS A LA CIUTAT DE MATARÓ PER AL PERÍODE DE 01/01/2002 A 31/12/2002, DEL QUE RESULTA UN IMPORT EN CONCEPTE DE SUBVENCIÓ A CÀRREC DE L'AJUNTAMENT DE MATARÓ DE 1.905.274'98.-EUR., IVA. INCLÒS. ATÈS QUE EN PAGAMENTS TRIMESTRALS S'HA ABONAT A COMPTE DE L'ESMENTADA SUBVENCIÓ DURANT EL 2002 L'IMPORT DE 1.521.107'00.,-EUR., CORRESPON AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER A FAVOR DE L'EMPRESA CONCESSIONÀRIA DEL SERVEI, CTSA MATARÓ BUS, L'IMPORT DE 384.167'98.-EUR., IVA. INCLÒS COM A SUBVENCIÓ PENDENT D'ABONAR

El senyor Fermín Manchado, conseller delegat de Mobilitat, presenta la Proposta següent :

"Vist el contingut de l'expedient relatiu al servei públic de transport urbà col·lectiu de viatgers a la ciutat de Mataró, mitjançant gestió interessada, l'empresa gestora del qual és "Corporación Española de Transporte, SA", així com els plecs tècnics que regeixen la contractació, aprovats pel Ple d'aquesta Corporació amb data de 18 de setembre de 1997.

Vist l'escrit presentat pel legal representant de la mercantil "Corporación Española de Transporte, SA", de data 28 de gener de 2003, amb el qual s'acompanya l'enquesta de qualitat efectuada per l'"Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona" durant el mes de novembre de 2002.

Atesos la proposta presentada per l'empresa gestora del servei, relativa a la liquidació de l'exercici 2002, l'informe d'expert independent realitzat per la mercantil "Ernst & Young, SL" de data 24 de març de 2003 i la documentació posteriorment aportada per "Corporación Española de Transporte, SA " a requeriment dels Serveis de Gestió Econòmica i de Mobilitat de l'Ajuntament de Mataró.

Vistos els informes efectuats per l'enginyer i el Cap del Servei de Mobilitat d'aquesta Corporació, de dates 07/05/2003, 25/07/2003, 07/08/2003 i 12/09/2003 relatius a la liquidació de l'exercici 2002.

Atès el previst a la clàusules núm. 35 i 37 del plec de condicions administratives, tècniques i econòmiques que regeix la prestació del servei públic de transport urbà col·lectiu de viatgers a la ciutat de Mataró, mitjançant gestió interessada.

Atès que a la partida núm. 21000/513/47000 del pressupost municipal aprovat per a la present anualitat de 2003, existeix crèdit adequat i suficient per atendre la despesa meritada per la liquidació de l'exercici 2002 per la prestació del servei públic de transport urbà col·lectiu de viatgers a la ciutat de Mataró.

Qui subscriu, Consellera Delegada d'Interior i Hisenda de l'Ajuntament de Mataró, PROPOSA a l'Exm. Ajuntament Ple l'adopció dels següents acords:

 1. Aprovar la nova estructura de costos, d'acord amb el que estableix la clàusula 37 del plec de condicions administratives, tècniques i econòmiques que regeix servei públic de transport urbà col·lectiu de viatgers a la ciutat de Mataró, mitjançant gestió interessada, amb els següents factors:

  • a= 0'6667;
  • b=0'1502;
  • c=0'0399;
  • d=0'1432;
  • a+b+c+d=1;

Preu per quilòmetre resultant a l'any de referència 98: 2'11574 €/Km.

A partir dels factors d'actualització següents:

H2002=5146621

CV2002=131'35

IPC2002=1'1563

Preu per quilòmetre actualitzat a l'any 2002: 2'70030 €/Km.

 1. Aprovar la liquidació del servei Mataró Bus per al període comprès entre l'1 de gener a 31 de desembre de 2002, ambdós inclosos, pels següents imports:
 2. Subvenció: 1.905.274'98 €

  Abonat a compte: 1.521.107'00 €

  Pendent d'abonar: 384.167'98 €

 3. En conseqüència, autoritzar, disposar i reconèixer, a favor de "Corporación Española de Transporte, SA", la quantitat de 384.167'98 €, en concepte de liquidació del període comprès entre l'1 de gener a 31 de desembre de 2002, ambdós inclosos, amb càrrec a la partida 21000/513/47000 del pressupost municipal aprovat per al present exercici 2003.
 4. Per a futures liquidacions, la interpretació que es donarà referent al quilometratge del plec serà la de comptabilitzar els quilòmetres realitzats durant aquell exercici, per la xarxa del servei Mataró Bus. Per a serveis especials, la seva liquidació es comptabilitzarà a partir del seu preu per quilòmetre resultant calculat anteriorment pel quilometratge realitzat del servei especial. "

 

El senyor Joaquim Fernàndez, regidor del grup municipal de Convergència i Unió, felicita a l'empresa concessionària per la bona qualitat del servei que presta, i l'augment de passatgers del transport públic. En canvi discrepen amb el govern municipal pel fet de què encara no s'ha posat en marxa la nova xarxa ampliada, que d'acord amb les condicions que figuraven al plec de condicions de 1998 ja havia d'implementar-se l'any 2002. En aquest sentit les associacions de veïns van fer les seves propostes, que encara no han sigut debatudes en el Consell de Circulació i Transports, per la qual cosa entenen que hi ha una falta de voluntat política per a desenvolupar la nova xarxa ampliada.

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 20, corresponents als membres del Grup Municipal Socialista (11), corresponents al Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds € Esquerra Unida i Alternativa (3) i corresponent al Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya (2). corresponents als membres del Grup Municipal del Partit Popular (4).

Vots en contra: 6, corresponents als membres del Grup Municipal de Convergència i Unió (6).

Abstencions: Cap.

15 - APROVAR LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE ESTABLERT AMB L'EMPRESA "BASSA MAR, S.A.", ADJUDICATÀRIA DEL CONTRACTE D'OBRES PER A LA REHABILITACIÓ DE LA RESIDÈNCIA SANT JOSEP, FASE 3A, MODIFICACIÓ LA QUAL CONSISTEIX EN L'AUGMENT EN EL PREU DEL CONTRACTE EN L'IMPORT ADDICIONAL DE 94.823,02.-EUR., IVA. INCLÒS, DEGUT ALS IMPREVISTOS SORGITS EN EL DECURS DE LES OBRES, EL QUE HA PROVOCAT UN EXCÉS D'AMIDAMENTS EN ALGUNES PARTIDES DE L'OBRA PREVISTES AL PROJECTE.

El senyor Joan Antoni Baron, conseller delegat d'Obres, Serveis i Manteniment, presenta la Proposta següent :

"Vist l'informe de data 5 d'agost del 2003 efectuat per el Cap de Servei d'Obres, en el que es sol·licita la modificació del contracte de les obres per a la rehabilitació de la residencia Sant Josep, fase 3a, degut als imprevistos sorgits en el decurs de les obres, la qual cosa ha provocat un excés d'amidaments en algunes partides de l'obra previstes al projecte per import de 94.823,02.- EUR., IVA. inclòs, el que suposa un augment en el preu inicial del contracte de 10,31%.

Atès l'informe dels directors facultatius de data 31/07/2003, en el que es motiva l'augment produït en el preu del contracte degut a que aquesta tercera fase és l'última de les obres de l'edifici de la residència, el qual ha de quedar totalment acabat i en estat de bon servei, la qual cosa ha provocat l'excés d'amidaments en algunes de les partides previstes al projecte (concretament pel que respecta a modificacions estructurals, mal estat de compartimentacions interiors, fals sostres, paviments vinílics, estat de funcionament de les instal·lacions, manteniment de serveis provisionals, repassos d'obra i extensió del límit d'ocupació de la urbanització exterior).

Atès l'informe de l'assessora jurídica del Servei de Compres i Contractacions, de data 02/09/2003, sobre la procedència i legalitat d'acordar conforme sol·licita el servei gestor de la contractació.

Atès el previst als arts. 146.1, 149.e, 42 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Tenint en compte que a la partida 42000/313/63200 del pressupost municipal aprovat per enguany hi ha consignació de crèdit suficient per atendre l'augment produït en el preu del present contracte.

Qui subscriu, Consellera Delegada d'Interior i Hisenda, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA al Ple Municipal, l'adopció dels següents acords:

 1. Aprovar la modificació del contracte establert amb l'empresa "Bassa Mar, S.A.", adjudicatària del contracte d'obres per a la rehabilitació de la residencia Sant Josep, fase 3a, d'acord amb el previst a l'art. 146.1 del R.D.L. 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, modificació la qual consisteix en l'augment en el preu del contracte en l'import addicional de 94.823,02.-EUR., IVA. inclòs, degut als imprevistos sorgits en el decurs de les obres, el que ha provocat un excés d'amidaments en algunes partides de l'obra previstes al projecte.
 2. Autoritzar, disposar i reconèixer a favor de Bassa Mar, SA., l'import de 94.823,02.-EUR., IVA. inclòs, import el qual s'atendrà a càrrec de la partida 42000/313/63200 del pressupost municipal aprovat per al 2003 (op. tipus ADOF núm. 200300034314).
 3. Que es requereixi a l'adjudicatària del contracte a fi de que en el termini de 15 dies naturals, comptats a partir del següent al de rebuda de la notificació d'aquest acord, dipositi una garantia complementària a favor d'aquest Ajuntament per l'import de 3.792,92.- EUR."

El senyor Joaquim Esperalba, president del grup municipal de Convergència i Unió, recorda que sempre s'ha oposat a aquestes obres per costoses, però més encara quan se'ls ha dit que el govern municipal vol aplicar els preus de mercat a la meitat de les places de la residència.

El senyor David Rovira, regidor del grup municipal del Partit Popular, anuncia l'abstenció del seu grup per l'import molt elevat de la desviació del pressupost de les obres, que els preocupa, però no pel desig d'acabar la reforma i millora de la residència, que sempre han recolzat.

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 16, corresponents als membres del Grup Municipal Socialista (11), corresponents al Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds € Esquerra Unida i Alternativa (3) i corresponent al Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya (2).

Vots en contra: 6, corresponents als membres del Grup Municipal de Convergència i Unió.

Abstencions: 4, corresponents als membres del Grup Municipal del Partit Popular.

-Servei de Recursos Humans-

16 - DESESTIMACIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PER LA JUNTA DE PERSONAL, LA SECCIÓ SINDICAL DE CATAC-IAC, LA SECCIÓ SINDICAL DE L'AFPLE I DIVERSOS FUNCIONARIS, CONTRA L'ACORD DE PLE DEL DIA 6 DE FEBRER DE 2003 QUE VA APROVAR UNA MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL PER REGULARITZAR ELS COMPLEMENTS DE DESTÍ I DONAR CONTINGUT AL GRAU PERSONAL.

La senyora Consol Prados, consellera delegada d'Interior i Hisenda, presenta la Proposta següent :

"LA JUNTA DE PERSONAL, la secció sindical de L'ASOCIACIÓN DE FUNCIONARIOS Y POLICIAS LOCALES DE ESPAÑA, la secció sindical de CATAC-IAC, JOAN MIQUEL CRESPO RAMOS, ANTONI CLOS MUÑOZ, GEMMA M. BLANCO SIERRA, FRANCESC SEGURA OLIVARES, TERESA FITÉ GIRVÉS, JAVIER MORENO DÍAZ, ANNA LLOP RIUS, MA. DOLORS PERIEL PIQUER, RAIMON PERA SANZ, JOAQUIM FERNÁNDEZ TABERNER, MA. ASSUMPCIÓ SERRA PLANAGUMÀ, MANUEL ÁNGEL LIZCANO AMORES, FRANCISCO JAVIER MARTÍN IGLESIAS, ALFONSO PASCUAL MARTÍNEZ, ISABEL VILLANUEVA GÓMEZ, MANUEL MALDONADO LIROLA, ALICIA DE VILAR ESTEBAN, ASSUMPTA RAFART BLASI, FRANCISCO MOLINA GIL, DIEGO CABA CHAVES, XAVIER BAÑOS MOLINA, JORDI PEDRAZA PÉREZ, JOSÉ MIGUEL DE LA ROSA CEREZO, JORDI CAMPUZANO ALSINA, JOSÉ ANTONIO ESCOBAR HIDALGO, CARLOS RODRÍGUEZ PINEDA, FRANCISCO RODRÍGUEZ LÓPEZ, CARLOS VIVERN GONZÁLEZ, FÉLIX MORÁN ALVÁREZ, RAMON BOHILS ALGARATE, LUIS PODEROSO MARINA, JOSEP PLA LEÓN, LUIS MARIA MORENO BOTELLA, MIGUEL RAMOS GONZÁLEZ, JORDI MAYMÓ JIMÉNEZ, JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ PIRIS, FRANCISCO JIMÉNEZ JIMÉNEZ, ANTONIO CALVILLO BENÍTEZ, JOAN CASTILLO MORTE, JOAQUÍN FERNÁNDEZ HEREDIA, JOSEP MANUEL GERMÁN CASTILLO, JOSÉ MIGUEL JIMÉNEZ THIEMPONT, MARTÍN MARÍN AGUILAR, JOSÉ PENAS ROMERO, EDUARD SEGURA OLIVARES, JOSÉ ALBERTO ORTEGA SÁNCHEZ, PATRICIO ORTIGOSA PACHECO, JOAQUIM BOIX VILANOVA, MARCOS CARPINTERO ALEGRE, SEBASTIÁN ABOLAFIO GARCIA, SIMÓ SERRES PUIG, JOAN NOVELL MASSÓ, ANDREU MORENO ROS, JUAN QUINTERO ARAGÓN, MONTSERRAT RECASENS GUTIÉRREZ, VICENTE ESPINOSA RODRÍGUEZ, JORDI ROJAS CARMONA, JAUME RUIZ POU, JOAN NAVAL SUÑÉ, LEONARDO ÁVILA MOLINA, JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ GONZÁLEZ, FRANCISCO MOLINA GIL, MANUEL BARBERÁN COZAR, ANTONIO MOLINA GIL, ASSUMPTA TRINCHER GONZÁLEZ, JOSÉ CORUJO GARZÓN, RAMÓN ROS GASET, FRANCISCO SALVADOR CORTÉS BOX, JOAN CARLOS MARTÍN SALVATIERRA, JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, JAVIER PÉREZ GARRIDO, DANIEL NÚÑEZ HERRERO, JUAN MANUEL GARCÍA MOYANO, FINA GUBAU ROGER, PERE MORA JUVINYÀ, JOSEP SOLER MIRALLES, Ma. CARMEN DELGADO CRUZ, JESÚS FERNÁNDEZ VALVERDE, ANTONIO MARTÍNEZ CARRASCO, SUSANNA PEÑA BERNABÉ, PERE CONTRERAS PUJADAS, RAMON TEIXIDÓ RAMON, MANUEL CARLOS ARAGÓN CUESTA, FRANCISCO SÁNCHEZ BUYO, EVA HERRERO PARÍS, Ma CARMEN DELGADO CRUZ, ROSARIO GONZÁLEZ PÉREZ, J. ORIOL BELLAVISTA SOLÀ, M. ASSUMPCIÓ SERRA PLANAGUMÀ, AGUSTÍN ORTIZ ROLDÁN, JOSEP M. CALSAPEU LAYRET, MONTSERRAT ABRIL MANUEL, JOAN MIQUEL PROHOM DURÁN, ASSUMPTA TRIADÓ AYMERICH, CARMEN BERTRÁN CARDONA, MONTSERRAT COTO CORREDÓ, M. DOLORS MARIÑOSA MARRÉ, MIGUEL COCA HIDALGO, AGUSTÍN YAGÜE SANCHO, NÚRIA COT BOSCH, SUSANA MARTÍNEZ ROSA, CRISTINA SAMSÓ JUBANY, ANTONI MAYMÓ MAS, CRISTÓBAL DOMÍNGUEZ MARTÍN, JOAN SALRACH RICÓS, RAMON MARIA ESQUERRA JOFRA, M. ROSA BUSQUÉ BONAMUSA, JOAN CHACÓN PÉREZ i AMALIA OCHOA VACA, han presentat Recurs de Reposició contra l'acord del ple de l'Ajuntament de 6 de febrer de 2003 pel qual es modifica la relació de llocs de treball per donar contingut al complement de destinació.

Primer.- Quan a la possibilitat d'acumular tots aquests Recursos en un sol expedient.-

L'article 73 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, permet acumular en un sol expedient totes aquelles peticions que tenen una identitat substancial entre elles, com és el cas que ara ens ocupa, en el que tots els Recursos provenen d'un mateix acte administratiu, referent a la modificació de la relació de llocs de treball per aplicar i donar contingut al complement de destinació.

Segon.- Quan el fons de l'assumpte.

a.- acte administratiu que es recorre.

L'acte administratiu que es recorre fa referència a la modificació de la relació de llocs de treball per donar contingut al complement de destinació. Aquesta modificació ha suposat en molts casos, un augment del complement de destinació en detriment del complement específic.

Aquest fet no s'ha produït perquè l'Ajuntament consideri que el complement de destinació i el complement específic són vasos comunicants, sinó que s'ha fet de forma extraordinària ja que s'estava canviant el funcionament i l'estructura retributiva que havien regit fins ara.

Aquest canvi no pretenia pujar les retribucions, ja que tots els llocs havien estat valorats i ajustada la seva retribució a les tasques que es desenvolupen.

Com explicava el text del propi acord que ara s'impugna, l'únic que es pretenia, afavorint els interessos dels funcionaris, era:

 • donar contingut al complement de destinació i al grau personal, afavorint la carrera administrativa.

 • apartar-se del sistema de retribucions totals que havia regit fins ara.

 • compromís d'ajustar-se a les previsions legals sobre retribucions dels funcionaris en el sentit de valorar només el complement de destinació i el complement específic dels llocs de treball i deixant que cada persona incorpori per la seva retribució total, la retribució bàsica que li correspon per grup de titulació i el seu grau personal.

b.- l'acte administratiu que s'impugna ha estat negociat amb la representació sindical.

L'Acord marc sobre condicions de treball del personal funcionari i laboral, que va aprovar el ple en data 13 de desembre del 2000

, va establir en el seu punt 3.1. a), que "€l'Ajuntament presentarà a la Comissió Paritària una proposta de millora de l'actual relació de llocs de treball que reculli, entre d'altres, els criteris per a l'assignació del complements de destinació dels llocs de treball, de tal forma que afavoreixin la identificació de la carrera administrativa i donin contingut al grau personal€" I "€per tot això, els complements específics que actualment resten recollits a l'Acord de condicions, al conveni col·lectiu i al present Acord, podran veure's modificats per tal d'adaptar-se als nous criteris que s'estableixin". (article 3.1.b) de l'esmentat Acord).

A partir de l'any 2000, l'Ajuntament va començar a treballar per establir uns criteris raonables per la fixació a cada lloc de treball d'un complement de destinació i per ajustar i retornar el sistema de retribucions de Ajuntament a la normativa legal. En compliment de l'article 32, b) de la Llei orgànica 11/85, de 2 d'agost, de llibertat sindical, els criteris per la fixació del complement de destinació i la proposta de nova relació de llocs de treball van ser negociats amb la representació sindical a les sessions de 19 de juliol, i 3 i 5 de desembre de 2002; 21, 23, 28 i 29 de gener, i 3 i 4 de febrer de 2003, i la proposta que va aprovar el ple incorporava molts dels suggeriments fets per la representació sindical, quan a la fixació dels complements de destinació.

c.- incongruència del recurs plantejat.

La modificació que s'ha fet de la relació de llocs de treball és fruït d'un estudi per ajustar els complements de destinació i paral·lelament, la Comissió de Valoració havia revisat i ajustat totes les retribucions dels llocs en els darrers dos anys.

A més, la resolució que s'impugna s'ha fet en base a un mandat establert per Acord l'any 2000 i en conseqüència, la representació sindical que ara recorre havia impulsat i estava a favor del canvi de criteri retributiu, i de que l'Ajuntament deixés de banda el sistema de retribució total. L'acte que s'impugna modifica la relació de llocs de treball, però aquesta relació de llocs de treball té un equilibri, una lògica, el que implica que no es puguin separar els seus conceptes, com fan els recurrents, que accepten el que fixa en concepte de complement de destinació i rebutgen el que fixa en concepte de complement específic, pretenent resultar enriquits sense cap causa que ho justifiqui.

Per altra banda, amb la presentació d'aquest recurs, la JUNTA DE PERSONAL i els senyors JOAN MIQUEL CRESPO RAMOS, RAIMON PERA SANZ, TERESA FITÉ GIRVÉS, JOAQUIN FERNÁNDEZ TABERNER i FINA GUBAU ROGER, han anat contra els seus propis actes, ja que en data 13 de febrer de 2003, van conciliar tot un seguit de procediments judicials, acceptant les retribucions que ara impugnen.

Per tot això, elevo al ple de l'Ajuntament per la seva aprovació, el següent ACORD:

Primer.-

Acumular i desestimar, per tot el que consta a la part expositiva, els Recursos de Reposició presentats contra l'acord del ple de l'Ajuntament de 6 de febrer de 2003, per la JUNTA DE PERSONAL, la secció sindical de L'ASOCIACIÓN DE FUNCIONARIOS Y POLICIAS LOCALES DE ESPAÑA, la secció sindical de CATAC-IAC, JOAN MIQUEL CRESPO RAMOS, ANTONI CLOS MUÑOZ, GEMMA M. BLANCO SIERRA, FRANCESC SEGURA OLIVARES, TERESA FITÉ GIRVÉS, JAVIER MORENO DÍAZ, ANNA LLOP RIUS, MA. DOLORS PERIEL PIQUER, RAIMON PERA SANZ, JOAQUIM FERNÁNDEZ TABERNER, MA. ASSUMPCIÓ SERRA PLANAGUMÀ, MANUEL ÁNGEL LIZCANO AMORES, FRANCISCO JAVIER MARTÍN IGLESIAS, ALFONSO PASCUAL MARTÍNEZ, ISABEL VILLANUEVA GÓMEZ, MANUEL MALDONADO LIROLA, ALICIA DE VILAR ESTEBAN, ASSUMPTA RAFART BLASI, FRANCISCO MOLINA GIL, DIEGO CABA CHAVES, XAVIER BAÑOS MOLINA, JORDI PEDRAZA PÉREZ, JOSÉ MIGUEL DE LA ROSA CEREZO, JORDI CAMPUZANO ALSINA, JOSÉ ANTONIO ESCOBAR HIDALGO, CARLOS RODRÍGUEZ PINEDA, FRANCISCO RODRÍGUEZ LÓPEZ, CARLOS VIVERN GONZÁLEZ, FÉLIX MORÁN ALVÁREZ, RAMON BOHILS ALGARATE, LUIS PODEROSO MARINA, JOSEP PLA LEÓN, LUIS MARIA MORENO BOTELLA, MIGUEL RAMOS GONZÁLEZ, JORDI MAYMÓ JIMÉNEZ, JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ PIRIS, FRANCISCO JIMÉNEZ JIMÉNEZ, ANTONIO CALVILLO BENÍTEZ, JOAN CASTILLO MORTE, JOAQUÍN FERNÁNDEZ HEREDIA, JOSEP MANUEL GERMÁN CASTILLO, JOSÉ MIGUEL JIMÉNEZ THIEMPONT, MARTÍN MARÍN AGUILAR, JOSÉ PENAS ROMERO, EDUARD SEGURA OLIVARES, JOSÉ ALBERTO ORTEGA SÁNCHEZ, PATRICIO ORTIGOSA PACHECO, JOAQUIM BOIX VILANOVA, MARCOS CARPINTERO ALEGRE, SEBASTIÁN ABOLAFIO GARCIA, SIMÓ SERRES PUIG, JOAN NOVELL MASSÓ, ANDREU MORENO ROS, JUAN QUINTERO ARAGÓN, MONTSERRAT RECASENS GUTIÉRREZ, VICENTE ESPINOSA RODRÍGUEZ, JORDI ROJAS CARMONA, JAUME RUIZ POU, JOAN NAVAL SUÑÉ, LEONARDO ÁVILA MOLINA, JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ GONZÁLEZ, FRANCISCO MOLINA GIL, MANUEL BARBERÁN COZAR, ANTONIO MOLINA GIL, ASSUMPTA TRINCHER GONZÁLEZ, JOSÉ CORUJO GARZÓN, RAMÓN ROS GASET, FRANCISCO SALVADOR CORTÉS BOX, JOAN CARLOS MARTÍN SALVATIERRA, JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, JAVIER PÉREZ GARRIDO, DANIEL NÚÑEZ HERRERO, JUAN MANUEL GARCÍA MOYANO, FINA GUBAU ROGER, PERE MORA JUVINYÀ, JOSEP SOLER MIRALLES, Ma. CARMEN DELGADO CRUZ, JESÚS FERNÁNDEZ VALVERDE, ANTONIO MARTÍNEZ CARRASCO, SUSANNA PEÑA BERNABÉ, PERE CONTRERAS PUJADAS, RAMON TEIXIDÓ RAMON, MANUEL CARLOS ARAGÓN CUESTA, FRANCISCO SÁNCHEZ BUYO, EVA HERRERO PARÍS, Ma CARMEN DELGADO CRUZ, ROSARIO GONZÁLEZ PÉREZ, J. ORIOL BELLAVISTA SOLÀ, M. ASSUMPCIÓ SERRA PLANAGUMÀ, AGUSTÍN ORTIZ ROLDÁN, JOSEP M. CALSAPEU LAYRET, MONTSERRAT ABRIL MANUEL, JOAN MIQUEL PROHOM DURÁN, ASSUMPTA TRIADÓ AYMERICH, CARMEN BERTRÁN CARDONA, MONTSERRAT COTO CORREDÓ, M. DOLORS MARIÑOSA MARRÉ, MIGUEL COCA HIDALGO, AGUSTÍN YAGÜE SANCHO, NÚRIA COT BOSCH, SUSANA MARTÍNEZ ROSA, CRISTINA SAMSÓ JUBANY, ANTONI MAYMÓ MAS, CRISTÓBAL DOMÍNGUEZ MARTÍN, JOAN SALRACH RICÓS, RAMON MARIA ESQUERRA JOFRA, M. ROSA BUSQUÉ BONAMUSA, JOAN CHACÓN PÉREZ i AMALIA OCHOA VACA.

Segon.-

Notificar aquest acord a tots els interessats, fent constar que contra el mateix, poden interposar recurs contenciós administratiu davant els Jutjats de lo contenciós - administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de rebre la notificació de la present resolució. "

El senyor Paaulí Mojedano, regidor del grup municipal del Partit Popular, destaca la poca disposició al diàleg del govern en matèria de personal. Els preocupa la díficil relació existent amb els funcionaris policials a la vista dels continus recursos que es plantegen.

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 16, corresponents als membres del Grup Municipal Socialista (11), corresponents al Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds € Esquerra Unida i Alternativa (3) i corresponent al Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya (2).

Vots en contra: 4, corresponents als membres del Grup Municipal del Partit Popular.

Abstencions: 6, corresponents als membres del Grup Municipal de Convergència i Unió.

17 - SUBROGACIÓ DEL PERSONAL DE L'IMPEM.

La senyora Consol Prados, consellera delegada d'Interior i Hisenda, presenta la Proposta següent :

"Amb motiu de la constitució del nou Ajuntament després del procés electoral de maig de 2003 i amb la nova organització municipal, les activitats d'estudi i planificació que abans es desenvolupaven a l'IMPEM han estat assumides per l'Ajuntament, i passaran a l'àrea de Relacions Econòmiques i institucionals, servei d'estudis i planificació.

Això implica que les persones que desenvolupaven aquestes funcions a l'IMPEM, siguin absorbides per l€Ajuntament, que s'hauria de subrogar en els drets i obligacions que respecte a ells tenia l'IMPEM.

Aquestes persones són les que a continuació es relacionen junt amb les condicions laborals que tenen a l'IMPEM:

Antonio MERINO OREJÓN,

NIF 38.800.603 V, Retribució anual (nivell 28): sou base: 5.716,74 €; complement específic: 6.455,19 €. Antiguitat: 5 triennis del grup A (venciment del 6è, el 30 de juny de 2006). Plaça que ocupa: Laboral fix, grup A, categoria: tècnic superior d'ocupació; lloc de treball: Cap d'Àrea d'Empresa i Ocupació.

Jordi ARDERIU CAMARASA,

NIF: 40.985.569 Y, Retribució anual (nivell 25): sou base: 20.672,73 €, complement específic: 18.192,54 €. Antiguitat: 2 triennis del grup A (venciment del 3er, el 30 de juny de 2005). Plaça que ocupa: Laboral fix, grup A, categoria: Tècnic superior economista; lloc de treball: Cap d'Àrea d'Estudis i Planificació.

Elena SOLANO BOIX,

NIF: 43.710.292 B, Retribució anual (nivell 17): sou base: 20.733,18 €, complement específic: 5.131,07 €. Antiguitat: 2 triennis del grup B (venciment del 3er, 31/12/2005). Plaça que ocupa: Laboral fix, grup B, categoria: Tècnic mig coordinador de plans i estudis.

Gerard REVERTÉ CALVET,

NIF: 40.935.936 F, Retribució anual (nivell 17): sou base: 20.733,18 €, complement específic: 5.131,07 €. Antiguitat: 1 trienni del grup B (venciment del 2on, 4/10/2004). Plaça que ocupa: Laboral fix, grup B, categoria: Tècnic analista d'informació socioeconòmica.

Xavier POSADA ARRIBAS,

NIF: 38.804.260 V, Retribució anual (nivell 17): sou base: 25.864,25 €. Plaça que ocupa: FORA DE PLANTILLA, Laboral temporal per obra o servei determinats, grup B, categoria: Tècnic analista d'informació socioeconòmica.

L€article 44.1 del Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s€aprova el Text Refós de la Llei de l€Estatut dels Treballadors, disposa que "el canvi de la titularitat de l€empresa, centre de treball o d€una unitat productiva autònoma de la mateixa, no extingirà per sí mateixa la relació laboral, quedant el nou empresari, - en aquest cas l'Ajuntament -, subrogat en els drets i obligacions laborals de l€anterior.", responent les dues empreses de forma solidària durant tres anys de les obligacions laborals nascudes amb anterioritat a la transmissió i que no haguessin estat satisfetes.

La successió empresarial implica la inalterabilitat dels drets dels treballadors; inalterabilitat que amb independència de derivar del propi Estatut dels Treballadors, també deriva del que disposa l€article 3 de la Directiva 77/187/CEE del Consell, de 14 de febrer de 1977, en la que s€estableix que "els drets i obligacions que resultin pel cedent d€un contracte de treball o d€una relació laboral existent a la data del traspàs seran transferits al cessionari com a conseqüència del traspàs".

En aquest cas que ens ocupa els drets i obligacions que tenia l'IMPEM són iguals als drets i obligacions que l'Ajuntament té amb els seus treballadors, ja que IMPEM i Ajuntament es regeixen pel mateix Conveni col·lectiu.

Per fer possible aquesta subrogació, s'ha d'aprovar també una modificació de la plantilla i de la relació de llocs de treball. Respecte a aquesta darrera, hem de dir que es durà a terme més endavant per adaptar la nomenclatura del lloc i les seves funcions a les característiques i peculiaritats pròpies de l'ajuntament, per la qual cosa l'acord de subrogació restarà condicionat a la modificació d'aquesta relació de llocs de treball.

A la vegada, aquest acord haurà de quedar condicionat a que es tramiti l'habilitació de crèdit pressupostari per atendre la despesa que suposa.

Per això, en virtut de les competències que m€atorga la legislació vigent, PROPOSO al ple de l€Ajuntament l€adopció dels següents ACORDS:

Primer.-

A l'empara de l'article 44,1, de l'Estatut dels Treballadors, subrogar-se en els drets i deures que fins ara ha tingut l'IMPEM respecte a les persones que realitzen les funcions d'estudi i planificació, que són les següents:

Antonio MERINO OREJÓN,

NIF 38.800.603 V, Retribució anual (nivell 28): sou base: 5.716,74 €; complement específic: 6.455,19 €. Antiguitat: 5 triennis del grup A (venciment del 6è, el 30 de juny de 2006). Plaça que ocupa: Laboral fix, grup A, categoria: tècnic superior d'ocupació.

Jordi ARDERIU CAMARASA,

NIF: 40.985.569 Y, Retribució anual (nivell 25): sou base: 20.672,73 €, complement específic: 18.192,54 €. Antiguitat: 2 triennis del grup A (venciment del 3er, el 30 de juny de 2005). Plaça que ocupa: Laboral fix, grup A, categoria: Tècnic superior economista.

Elena SOLANO BOIX,

NIF: 43.710.292 B, Retribució anual (nivell 17): sou base: 20.733,18 €, complement específic: 5.131,07 €. Antiguitat: 2 triennis del grup B (venciment del 3er, 31/12/2005). Plaça que ocupa: Laboral fix, grup B, categoria: Tècnic mig coordinador de plans i estudis.

Gerard REVERTÉ CALVET,

NIF: 40.935.936 F, Retribució anual (nivell 17): sou base: 20.733,18 €, complement específic: 5.131,07 €. Antiguitat: 1 trienni del grup B (venciment del 2on, 4/10/2004). Plaça que ocupa: Laboral fix, grup B, categoria: Tècnic analista d'informació socioeconòmica.

Xavier POSADA ARRIBAS,

NIF: 38.804.260 V, Retribució anual (nivell 17): sou base: 25.864,25 €. Plaça que ocupa: FORA DE PLANTILLA, Laboral temporal per obra o servei determinats, grup B, categoria: Tècnic analista d'informació socioeconòmica.

Segon.-

Aquesta subrogació implica i així s'acorda, Modificar la plantilla del personal laboral, amb la incorporació de les següents places:

 • Tècnic superior d'ocupació (grup A)
 • Tècnic superior economista (grup A)
 • Tècnic mig coordinador de plans i estudis (grup B)
 • Tècnic analista d'informació socioeconòmica (grup B).

Tercer.-

Aquesta subrogació també suposa i així s'acorda, Modificar la relació de llocs de treball de forma provisional, incloent dins l'àrea de Relacions institucionals i econòmiques i dins Participació ciutadana i territori, els llocs de treball següents:

 • Cap d'àrea d'empresa i ocupació. ( participació ciutadana i territori)
 • Cap d'àrea d'estudis i planificació (relacions institucionals i econòmiques)
 • Tècnic mig de coordinador de plans i estudis.(relacions institucionals i econòmiques)
 • Tècnic analista d'informació socioeconòmica (relacions institucionals i econòmiques).

El nom dels llocs correspon al que fins ara tenien a l'IMPEM les persones subrogades però es veuran modificats per adequar-los a les característiques, peculiaritats i nou organigrama de l'Ajuntament.

Així mateix, la retribució que correspon a cadascun dels llocs restarà pendent de valoració, però provisionalment serà la que correspon a cadascuna de les persones subrogades, a les quals, per imperatiu legal, se'ls hi ha de respectar la retribució que perceben a l'IMPEM.

En aquests llocs s'hi adscriuran les persones respecte a les quals l'Ajuntament ara es subroga, però en cas de quedar vacants seran proveïts pels sistemes reglamentaris. mèrits

Quart.-

Tant la subrogació com la modificació de plantilla queden condicionades a que es tramiti l'habilitació de crèdit pressupostari per atendre la despesa que suposa. Aquesta habilitació pressupostària consistirà en un traspàs al Capítol I, Partides 61000 463 13000, pel que fa a salaris, i 61000 311 16000, pel que fa a seguretat social, de crèdit previst al Capítol IV com a transferència a l'IMPEM.

Cinquè.-

Notificar aquest acord a les persones interessades, a l'IMPEM, al cap de l'àrea de Relacions Institucionals, Nòmina, Control de Presència, Llocs de treball, Intervenció i Comitè de laborals.

Sisè.-

Notificar també aquest Acord a l€Oficina de Treball de la Generalitat als efectes pertinents."

El senyor David Rovira, regidor del grup municipal del Partit Popular, anuncia l'abstenció del seu grup en tant que la proposta és un producte del nou cartipàs municipal.

El senyor Josep Lluís Martí, regidor del grup municipal de Convergència i Unió, assenyala que la subrogació de personal de l'IMPEM cap a l'Ajuntament només és parcial. Considera que s'està desmembrant l'IMPEM a causa de la nova organització política, per tal de donar vida a una nova àrea que només s'entén en un context de repartiment de càrrecs polítics.

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 16, corresponents als membres del Grup Municipal Socialista (11), corresponents al Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds € Esquerra Unida i Alternativa (3) i corresponent al Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya (2).

Vots en contra: 6, corresponents als membres del Grup Municipal de Convergència i Unió.

Abstencions: 4, corresponents als membres del Grup Municipal del Partit Popular.

CMI DE SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

El Sr. Alcalde disposa el tractament conjunt dels punts de l'ordre del dia núm. 18 i 34 per venir referits a temàtiques coincidents.

18 - APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DE LA RIERA, ENTRE ELS CARRERS SANT JOSEP I LA MURALLA DE LA PRESÓ.

El senyor Joan Antoni Baron, conseller delegat d'Obres, Serveis i Manteniment, presenta la Proposta següent :

"Examinat el "Projecte executiu de reurbanització de la Riera, entre el carrer Sant Josep i la Muralla de la Presó ", redactat per l'enginyer municipal Ferran Aparicio Ibáñez, amb el suport dels tècnics del servei d'Obres, que té per objecte definir i valorar les obres que s'ha d'executar per convertir aquest tram en un espai residencial i comercial amb la presencia mínima de vehicles, on s'eliminen les voreres i les calçades seran de pavimentació continua, de pedra granítica, seguint el criteri d'altres actuacions que s'han realitzat recentment en l'entorn del centre històric de la ciutat, amb un pressupost d'execució per contracte de 1.081.820,86 € IVA inclòs.

L'àmbit de l'actuació es de 3.650 m2.

El projecte reuneix els requisits previstos a l'article 24 i següents del Reglament d'Obres i Serveis dels ens locals, que regulen els documents mínims que han de contenir els projectes que es refereixen a la realització d'obres locals ordinàries.

L'article 219.2 de la Llei 8/87, de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya i l'article 37 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals estableix el procediment que s'ha d'observar per a l'aprovació dels projectes d'obres.

L'òrgan municipal per aprovar aquest projecte correspon al Ple de l'Ajuntament per no esta prevista encara en el pressupost municipal vigent aquesta despesa, això segons estableix l'article 22) ñ de la llei 11/99 de 21 d'abril de modificació de la Llei 785 de 2 abril reguladora de les Bases de Règim Local.

El conseller delegat d'Obres, Serveis i Manteniment proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents A C O R D S :

Primer.-

Aprovar inicialment el "Projecte executiu reurbanització de La Riera, entre el carrer Sant Josep i la Muralla de la Presó ", redactat per l'enginyer municipal Ferran Aparicio Ibáñez, amb el suport dels tècnics del servei d'Obres, que té per objecte la reurbanització d'aquest tram, seguint el criteri constructiu utilitzat en altres actuacions municipals que s'han executar en l'entorn del centre històric de Mataró, amb un pressupost d'execució per contracte de 1.081.820,86 € IVA inclòs..

Segon.-

Sotmetre l'esmentat projecte amb tota la seva documentació a informació pública pel termini de 30 dies, segons estableix l'art 219.2 de la Llei Municipal 8/87 de 15 d'abril de Règim Local de Catalunya i l'article 37 del ROAS, durant el qual es podran presentar les al·legacions i reclamacions que es considerin pertinents i donar-lo per aprovat definitivament en el supòsit de no presentar-se reclamacions dins de l'esmentat termini d'informació pública.

Tercer.-

Comunicar els anteriors acords als serveis municipals de Manteniment, Serveis Municipals i Mobilitat i a l'Àrea d'Intervenció Arqueològica del Museu de Mataró als efectes pertinents."

34 - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR RESPECTE LES OBRES DE PEATONALITZACIÓ DEL TRAM ENTRE EL CARRER SANT JOSEP FINS LA MURALLA DE SANT LLORENÇ.

El senyor David Rovira, regidor del grup municipal del Partit Popular, presenta el Prec següent :

L'any 1997 el Govern Municipal va executar les obres de reurbanització que van convertir en zona peatonal el tram final de la riera que va de la Plaça Santa Anna a l'Ajuntament.

Per l'any 2004 està previst donar continuïtat a aquest projecte amb la peatonalització d'un altre tram de la riera; un espai que comprèn des del c/Sant Josep fins la muralla de Sant Llorenç.

El Govern Municipal ha previst que aquestes obres estiguin acabades a finals de 2004.

PREC

1) Des del Grup Municipal Popular demanem que l'Ajuntament posi tots els mitjans necessaris per garantir que les obres estiguin acabades abans de les vacances de Nadal de 2004 per tal que això no afecti negativament a l'activitat comercial del centre. Una activitat, d'altra banda, tan important en aquestes dates.

2) També demanem al Govern Municipal, que en endavant, a l'hora de fixar el calendari per obres d'aquest tipus, es faci alguna reunió amb els afectats per les reformes de manera que aquests puguin expressar les seves opinions per tal d'evitar possibles conseqüències negatives."

El senyor Joaquim Esperalba, president del grup municipal de Convergència i Unió, aprova el projecte però demana que es canviï la circulació d'aquest tram, en concret respecte a les pilones del carrer Argentona/Riera que han generat tantes queixes. Sembla que el govern municipal pensa mantenir-les malgrat els accidents que han sovintejat, però considera que podria suprimir-se a propòsit dels canvis a la circulació al carrer Sant Josep i al carrer Moles, que limitaran l'accés a La Riera i farien innecessàries la prohibició de pujar La Riera més amunt del carrer Argentona.

El senyor Joan Antoni Baron respon que no poden atendre totalment el prec expressat pel Sr. Rovira. Les obres encara no poden saber quan començaran ja que s'estan practicant les actuacions arqueològiques prèvies a les obres, i a més es vol respectar la temporada de Nadal i de rebaixes pactant el procés amb els veïns i comerciants. El compromís que adquireixen és que si s'han de parar les obres pel Nadal de l'any que ve, ho faran com altres vegades han fet. També posaran especial cura en què les obres suposin les mínimes molèsties pel pas dels vianants i l'activitat comercial. Esperen així que la campanya de Nadal 2004 es desenvolupi en la millor de les formes possibles. Respecte la informació a donar a veïns i comerciants, indica que abans d'aprovar-se el projecte es farà una reunió amb ells, concretament el proper dia 8. Després, quan ja s'hagin contractat les obres se'ls convocarà a una altra reunió, ara amb l'empresa contractista per acabar de discutir els detalls de l'execució de les obres. Després el servei municipal d'obres seguirà totes les eventualitats i millores en l'execució de les obres, minimitzant les molèsties, aplicant el sentit comú i els coneixements tècnics. Pel que fa al Sr. Esperalba, contesta que aquest és el moment per reflexionar i discutir a fons el model definitiu de mobilitat que es pretén per la Riera, ara que tenim més d'un any per decidir.

El senyor David Rovira replica que a la vista de la intervenció del Sr. Baron entén acceptat el prec, encara que ell digui que no el pot acceptar, en quant el que demana el grup municipal del Partit Popular és una obligació de fer i no de resultats.

El senyor Joan Antoni Baron ratifica que accepten l'esperit del prec

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (26).

A continuació abandona la sessió el Sr. David Rovira, regidor del grup municipal del Partit Popular.

-Servei d'Urbanisme-

19 - APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ PLA GENERAL ÀMBITS PUIGBLANC I PLAÇA DE L'HAVANA.

El senyor Arcadi Vilert, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent :

"El 9 de maig de l'any 2002, el Ple de l'Ajuntament va prendre l'acord d'aprovar inicialment la modificació puntual del Pla General d'ordenació municipal 1996, que afecta els àmbits del carrer Puigblanch i la plaça La Havana.

La modificació en qüestió defineix una nova unitat d'actuació d'execució directa, en l'antic sector de remodelació 5-08, carrer Puigblanch, amb uns paràmetres semblants, però augmentant l'edificabilitat amb un índex complementari d'ús no residencial (serveis i dotacions privades, clau 6b) vinculat al manteniment i rehabilitació d'una nau de l'antiga Fàbrica Minguell i de la xemeneia existent de la màquina de vapor d'aquest conjunt industrial.

A més a més, la modificació contempla el canvi de les qualificacions del solar de l'antiga Caserna de la Guardia Civil, assignant-li l'ús educatiu.

Durant el període d'informació pública de l'aprovació inicial, es va presentar una al·legació per part de Joaquim Llorens Cabot, en nom propi i en interès dels Srs. Xavier Planas Thomas i Francesc Duch Riera, en la que es plantegen les qüestions següents que es resolen tal com s'indica a continuació:

Motius de l'al·legació:

 1. La parcel·la de 50 m2 atribuïda a ENHER en l'àmbit de la nova UA "Quintana-Antoni Puigblanc", no pertany a aquesta companyia elèctrica sinó als al·legats en règim de copropietat.
 2. La finca atribuïda a Joaquim Llorens Cabot, dins del mateix àmbit també es troba en règim de copropietat dels al.legants i actualment està arrendada a la societat "Talleres Llorens Planas SL".
 3. S'ha d'augmentar l'edificabilitat de la nova unitat d'actuació delimitada atenent a les següents reflexions:

 • La manca de sòl a Mataró, destinat a habitatge.
 • L'existència d'altres espais lliures propers (plaça Filava i plaça Forn del Vidre) han generat un important esponjament en el sector, molt superior al que el mateix Pla General preveu per altres zones similars. Això fa que es pugui eliminar l'espai verd definit en la unitat d'actuació, i mes si es te en compte que aquèst no estava previst en l'antic sector de remodelació.

Respostes:

 • Respecte als dos primers arguments cal indicar, que en el moment de l'execució de la unitat d'actuació, i a través del corresponent projecte de reparcel.lació, els interessats hauran d'aportar la documentació acreditativa de la propietat que al·leguen. El document que ara es tramita, recull, en els apartats d'informació (memòria i plànols) l'estructura de la propietat que consta en el Cadastre i, evidentment no es pot considerar una informació tancada.

Per altra banda, aquèstes son qüestions de gestió que no afecten als treballs de planejament que ara s'estan realitzant i tramitant.

Per tant, s'accepta l'al·legació en el sentit que es faran les rectificacions de propietat que documentalment s'acreditin en el moment procedimental corresponent, sense perjudici que la informació aportada sigui tinguda en compte si s'escau.

 • En relació al tercer punt, la present modificació suposa tornar a una situació semblant a la de l'antic sector de remodelació 5-08 i al contrari del que s'indica en l'al·legació, el Pla General de 1996 ja preveia, per aquest sector, una cessió per espais lliures (zones verdes) del 42% de l'àmbit, el qual representa un total de 2.311 m2. Per altra banda, i en relació al planejament vigent (MPG de 2/4/98) els espais lliures previstos es corresponen amb els establerts per la legislació urbanística vigent ja que la present modificació contempla un increment del sòl residencial.

Per tant l'al·legació no s'accepta.

Els serveis tècnics municipals, juntament amb els serveis tècnics de PUMSA i en contacte amb els propietaris, han redactat el document de modificació del Pla General que s'ha de sotmetre a l'aprovació provisional, en el qual, segons la indicació tècnica de l'aprovació inicial de concretar, l'ordenació volumétrica de la nova Unitat d'actuació U.A.78 : "Quintana € Antoni Puigblanch" amb el nivell propi d'una Unitat d'Actuació i crear les subzones necessàries per a la precisa regulació paramètrica de l'edificació, s'han establert els següents criteris:

 • S'ha concretat l'ordenació que resulta del refós de les propostes volumètriques inicials i, a tal efecte s'ha concretat la delimitació dels espais lliures previstos de 2311m2, concentrant-los a la banda de la fàbrica Minguell que es vol rehabilitar, per tal d'establir una millor relació entre els espais lliures i els elements patrimonials a conservar.
 • S'han establert i concretat el paràmetres edificatoris de la subzona 3b24 que regula l'edificació residencial de nova implantació amb un sostre màxim de 8254m2 d'acord l'aprovació inicial.
 • De la mateixa manera s'han establert i concretat els paràmetres de la subzona 6b16 que regulen la fabrica Minguell amb l'objectiu de conciliar els valors patrimonials, especialment la conservació volumètrica de la nau, amb la implantació dels 1651m2 de sostre, establerts a l'aprovació inicial, destinats a dotacions i serveis privats
 • Per altra banda, el document contempla l'assignació de l'ús educatiu al nou equipament previst a l'àmbit de la plaça de l'Havana al solar de l'antiga caserna de la Guardia Civil.

Per tot el que s'acaba d'exposar, vistos els informes tècnic i jurídic i el que disposen els articles 44,55,56,57 i 59 del Text Refós Urbanístic Català (DL 1/90 de 12/7) i 126 i següents del Reglament de Planejament, en relació amb l'apartat segon de la disposició transitòria tercera de la Llei d'Urbanisme i articles 21 i 22 de la Llei de Bases de Règim Local, modificada per la Llei 11/1999 de 21/4, PROPOSO al Ple Municipal, l'adopció, si s'escau, dels següents A C O R D S:

PRIMER.-

Aprovar provisionalment la "Modificació puntual del Pla General d'Ordenació Municipal, que afecta als àmbits del carrer Floridablanca i de la plaça de l'Havana" la qual delimita la nova unitat d'actuació nº 78 "Quintana-Antoni Puigblanch" i assigna l'ús educatiu al nou sòl equipament de l'antiga caserna de la Guardia Civil.

SEGON.-

Resoldre les al.legacions presentades per Joaquim Llorens Cabot, contra l'acord d'aprovació inicial, segons el que s'indica en la part expositiva de la present proposta.

TERCER.-

Trametre copia de l'expedient administratiu i tres exemplars del document tècnic, a la Comissió d'Urbanisme de Barcelona, per tal que es tramiti l'aprovació definitiva.

QUART.-

Notificar el present acord als interessats, a PUMSA i a la Secció de Patrimoni de l'Ajuntament."

El senyor Antoni Valls, regidor del grup municipal de Convergència i Unió, considera que l'article 57 de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, que obliga a reservar als nous sòls edificables el 25% amb destí a habitatges de protecció pública, no es compleix en aquesta modificació del Pla General. És cert que el Pla General és anterior a la llei, però entén que la seva modificació hauria de tenir com a conseqüència l'aplicació d'aquest article. A més, sigui qual sigui la interpretació legal que es faci, el govern municipal sempre el pot aplicar per voluntat pròpia, i això seria el que s'ha d'esperar d'un govern que es considera progresista. El que no es pot fer és aplicar aquesta reserva d'habitatge protegit a una nova revisió del Pla General, perquè quan arribi aquest moment s'haurà esgotat el sòl edificable a Mataró i l'objectiu de facilitar l'accés a la vivenda quedarà malmés definitivament.

El senyor Arcadi Vilert respon que aquesta modificació no afecta al sòl residencial sinó que és un simple intercanvi de lloc entre dos equipaments, retrocedint a la situació que havia establert el Ple General d'Ordenació Urbana en la seva versió original. D'altra banda, la previsió de sòls per habitatge públic en els sectors urbanístics consolidats ha de fer-se en el si d'un programa d'Actuació Urbanística Municipal, sobre el qual hauran notícies en els propers mesos.

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 19, corresponents als membres del Grup Municipal Socialista (11), corresponents al Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds € Esquerra Unida i Alternativa (3), corresponent al Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya (2) i corresponents als membres del Grup Municipal del Partit Popular (3).

Vots en contra: Cap.

Abstencions: 6, corresponents als membres del Grup Municipal de Convergència i Unió.

20 - APROVACIÓ PROVISIONAL DEL NOU PLA PARCIAL DE "CAN QUIRZE".

El senyor Arcadi Vilert, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent :

"El 17 de març de 2003 la Comissió de Govern va acordar aprovar inicialment el nou Pla Parcial de Can Quirze promogut per la Societat Municipal PUMSA. En el mateix acord es va obrir un període d'informació pública de l'aprovació inicial i es va requerir el compliment de determinades prescripcions amb caràcter previ a l'aprovació provisional.

En l'expedient consta la notificació a tots els interessats, la publicació de l'acord i la petició d'informes als organismes amb competències relacionades amb les prescripcions del Pla Parcial de Can Quirze (Direcció General de Carreteres, Delegació del Govern a les Societats Concessionàries d'autopistes, Agència Catalana de l'Aigua).

Durant el període d'informació pública s'han presentat set escrits d'al·legacions i s'han emes informes per part d'organismes que abans s'ha esmentat.

Els escrits d'al·legacions han estat presentats per les següents persones: Sr. Josep Riera Malet, les entitats Promileni, S.L. i Almibyl, S.L., Dipatri, 2000, SL, Assumpció Boix Maltas, Salvador Serra Castellà, Pere Torres Quellos i Salvador Major Guerbois, en nom propi i també en qualitat de President de l'Associació de Propietaris de Can Quirze.

Una vegada instruït l'expedient, la societat municipal PUMSA ha formulat el Pla Parcial de Can Quirze, redactat per l'arquitecte Montserrat Dalmases Castelló, amb la col·laboració de Ademà/Canela/Comella Arquitectes Associats, S.A. i Estudis i Projectes d'Urbanisme i Obres Públiques, S.L. Aquesta proposta recull les prescripcions fetes per l'Ajuntament en l'aprovació inicial i també contempla i incorpora la proposta de resolució de les al·legacions que s'han informat favorablement en l'informe elaborat pel servei jurídic i tècnic de PUMSA, el qual forma part de la present proposta a tots el efectes (annex 1 del Pla Parcial).

Consta a l'expedient l'informe favorable de l'arquitecta de la secció de Planificació del Servei d'Urbanisme i l'informe favorable de la lletrada del mateix Servei d'Urbanisme. Es d'aplicació a la present proposta la Llei d'Urbanisme 2/2002 de 14 de març, i articles 21, 22 i 47 de la Llei 7/85 de 2 d'abril reguladora de les Bases de Règim Local.

Per tot el que s'acaba d'exposar, PROPOSO al Ple Municipal, l'adopció dels següents

ACORDS

:

Primer.-

Aprovar provisionalment el Pla Parcial de CAN QUIRZE, presentat per PUMSA.

Segon.-

Resoldre les al·legacions presentades durant el període d'informació pública, en el sentit que s'indica i es fonamenta en l'informe jurídic i tècnic que consta a l'expedient (annex 1 de la documentació del Pla Parcial) i que forma part integrant de la present proposta a tots els efectes.

Tercer.-

Comunicar a la societat municipal PUMSA que abans d'iniciar les obres d'urbanització és preceptiva la presentació d'un Projecte Complementari segons les següents prescripcions que conté l'informe del cap del Servei Municipal d'Obres, de data 16 de setembre de2003:

- Amidaments, pressupostos parcials, quadres de preus i justificacions de preus.

- Proposta de tractament de zones verdes del Pla Parcial.

- Proposta de mobiliari urbà definint els diferents elements

- Tota la documentació necessària per completar el projecte d'obres.

Quart.- Trametre tres exemplars del document tècnic i copia de l'expedient administratiu a la Direcció General d'Urbanisme, per tal que es tramiti l'aprovació definitiva. Trametre també les normes urbanístiques d'aquest Pla Parcial en suport informàtic.

Cinquè.-

Notificar els precedents acords a la societat municipal PUMSA i a tots els propietaris del sector, i juntament amb l'informe de resolució d'al·legacions a aquelles persones que han presentat escrit d'al·legacions en el període d'informació pública. "

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (25).

21 - APROVACIÓ TEXT REFÓS MODIFICACIÓ PLA GENERAL UA. -D-69 (CABOT I BARBA) I UA-77-D (NAU CENTRAL CABOT I BARBA/PRAT DE LA RIBA/FLORIDABLANCA).

El senyor Arcadi Vilert, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent :

"El Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, per resolució de 31 de juliol de 2003, va aprovar definitivament l'expedient de modificació puntual del Pla General d'ordenació que afecta les unitats d'actuació d-69 (Fàbrica Cabot i Barba), d-77 (nau central Fàbrica Cabot i Barba/Prat de la Riba-Floridablanca), condicionant la seva executivitat i publicació en el DOGC a la presentació, per part de l'Ajuntament, d'un text refós que incorpori la prescripció següent:

"Cal establir l'alçada màxima de 13 m per a l'edificació confrontant al carrer Viladomat i l'alçada màxima del pla de façana de 13 m al carrer Floridablanca, atès l'objectiu d'integració amb l'entorn establert al document."

En compliment d'aquesta prescripció s'ha elaborat un Text Refós que incorpora algunes variacions respecte el document aprovat definitivament, variacions que queden grafiades al plànol O.3b i que es concreten bàsicament en els següents punts:

1.-

A l'edificació principal del carrer Viladomat s'ha reduït l'alçada màxima, fixant-se una alçada de 13m. al punt mig de l'edificació (en aplicació dels articles 73, 74 i 75 de les NN.SS. del PGOM/96). Per tal de fer-ho possible s'ha alterat lleugerament el criteri d'alineació de forjats, produint-se un petit decalatge entre les edificacions del carrer Viladomat i del carrer Floridablanca que lluny de distorsionar la continuïtat volumètrica del conjunt, reforça la idea de maclatge de volums i afavoreix una millor integració a l'entorn construït.

2.-

A l'edificació del carrer Floridablanca s'ha reculat la tercera planta pis una distància de 3,00m. respecte el pla de façana en les 2/3 parts de tota la longitud de façana. Aquesta reculada permet l'aparició de terrasses que redueixen les visuals de la última planta respecte al carrer en els punts més desfavorables, tenint en compte la pronunciada pendent del terreny i les dificultats d'implantar l'edifici sense interrompre la continuïtat compositiva del conjunt.

Per tot el que s'acaba d'exposar, PROPOSO al Ple municipal, l'adopció, si s'escau, del següent A C O R D :

PRIMER.-

Aprovar el Text Refós de la "Modificació puntual del Pla General d'Ordenació Municipal que afecta les unitats d'actuació d-69 (Fàbrica Cabot i Barba) i d-77 (nau central Fàbrica Cabot i Barba/Prat de la Riba-Floridablanca)", el qual incorpora al document aprovat provisionalment pel Ple Municipal el dia 3 d'abril de 2003, la prescripció de la resolució del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, de 31 de juliol de 2003.

SEGON.-

Trametre tres exemplars del document tècnic, a la Direcció General d'Urbanisme, per tal que es procedeixi a tramitar la conformitat del document i la seva publicació en el DOGC.

TERCER.-

Notificar l'acord a les persones que figurin com interessades en l'expedient."

El senyor Antoni Valls, regidor del grup municipal de Convergència i Unió, insisteix en els mateixos arguments exposats en el punt 19 de l'ordre del dia. Recorda que a més el Partit Socialista ha promès en el seu programa electoral una política de oïda d'habitatge públic però encara estan esperant que es tradueixi en realitzacions concretes. Mentre es van aprovant nous sectors urbanístics sense previsions d'habitatge públic.

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 19, corresponents als membres del Grup Municipal Socialista (11), corresponents al Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds € Esquerra Unida i Alternativa (3), corresponent al Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya (2) i corresponents als membres del Grup Municipal del Partit Popular (3).

Vots en contra: Cap.

Abstencions: 6, corresponents als membres del Grup Municipal de Convergència i Unió.

22 - APROVACIÓ DEFINITIVA DE L'ESTUDI DE DETALL CORRESPONENT AL CARRER ILURO, 76-78.

El senyor Arcadi Vilert, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"Per decret d'Alcaldia de 16 de juny de 2003 es va aprovar inicialment l'estudi de detall de "regularització de la profunditat edificable de les finques 76 i 78 del carrer Iluro, presentat per la societat PROMOTORA ILCA 2003, SL.

La regularització que conté l'estudi de detall s'ajusta al que preveu l'apartat tres de l'article 78 de les Normes Urbanístiques del PGOM/96.

L'aprovació inicial va condicionar l'aprovació definitiva de l'estudi de detall a que s'esmenessin algunes deficiències tècniques que es detectaven en el document tècnic. També calia presentar el document en suport informàtic.

Segons l'informe jurídic del servei d'Urbanisme, quan s'hagi finalitzat el període d'informació pública sense que s'hagi presentat cap al·legació, es pot procedir a l'aprovació definitiva.

A la vista d'aquests antecedents i dels informes que es troben a l'expedient, favorables a l'aprovació definitiva de l'estudi de detall, i en virtut de la normativa aplicable, (articles 78.3 de les NNUU del Pla General d'Ordenació Municipal 1996, 87 26, 66, 64, 65 i 70 del Text Refós Urbanístic Català -D. L. 1/90 de 12 de juliol- arts. 21, 22 i 47.3 de la Llei de Bases de Règim Local, PROPOSO al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents ACORDS:

Primer.-

Aprovar definitivament l'estudi de detall de "regularització de la profunditat edificable de les finques 76 i 78 del carrer Iluro, presentat per PROMOTORA ILCA 2003, SL.

Segon.-

Notificar el present acord als interessats i publicar-lo en el Butlletí Oficial de la Província.

Tercer.-

Trametre còpia del document tècnic i fotocòpia de l'expedient administratiu a la COMISSIÓ D'URBANISME DE BARCELONA, per tal de que es tramiti l'assabentament."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (25).

Es reincorpora a la sessió el Sr. David Rovira, regidor del grup municipal del Partit Popular.

23 - CONSTITUCIÓ DEL CONSELL DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I AMBIENTAL DE MATARÓ.

El senyor Arcadi Vilert, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent :

"1. L'article primer del Reglament del Consell Municipal del Patrimoni Arquitectònic, aprovat per acord de l'Excm. Ajuntament en Ple el 7 de juny de 1984 i modificat per acord del mateix òrgan de 5 de novembre de 1987, preveu la composició de l'esmentat Consell de la forma següent:

-President: - El Regidor o Conseller Delegat d'Urbanisme de l'Ajuntament.

-Vicepresident - El Regidor de Cultura de l'Ajuntament.

-Vocals: - Un membre a proposta de cada grup municipal existent en el Consistori Municipal.

- Un arquitecte mataroní a proposta del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya.

- Un tècnic de reconeguda vàlua a proposta de les entitats ciutadanes de Mataró.

- Un aparellador mataroní a proposta del Col·legi d'Aparelladors de Barcelona.

- Tres ciutadans mataronins de reconegut prestigi a proposta de la Junta de Portaveus.

- Un membre a proposta del Museu Comarcal del Maresme de Mataró

- Un membre a proposta del Museu Arxiu de Santa Maria.

2. L'article segon del Reglament estableix que el Consell cessarà en les seves funcions quan canviï el Consistori en raó de les convocatòries electorals de renovació del Consistori.

3. El 25 de maig de 2003 van tenir lloc les eleccions locals i el 14 de juny de 2003 es va constituir el nou Consistori.

Per tot el que s'ha exposat, el Conseller Delegat d'Urbanisme que sotasigna proposa que el Ple de l'Ajuntament adopti el següent ACORD:

Primer.-

Aprovar la nova composició del Consell Municipal del Patrimoni Arquitectònic, que estarà format per les persones següents:

President: Sr. Arcadi Vilert i Soler

Vice-president: Sr. Jaume Graupera i Vilanova

Vocals: Sr. Joan Bonamusa i Roura (Grup Municipal PSC)

Sr. Antoni Martí i Julià (Grup Municipal CiU)

Sr. Miquel Spà i Serra (Grup Municipal PP)

Sr. Arnau Vilardell i Fradera (Grup Municipal ICV-EUiA)

Sr. Jaume Vellvehí i Altimira (Grup Municipal ERC)

Sr. Josep Ma. Puig i Boltà (Col·legi d'Arquitectes de Catalunya)

Sr. Agàpit Borràs i Plana (Federació d'Associacions de Veïns de Mataró)

Sr. Lluís Roca i Cuadrada (Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona)

Sr. Ramon Manent i Rodon (Junta de Portaveus)

Sr. Manuel Cuyàs i Gibert (Junta de Portaveus)

Sr. Xavier Pous i Layret (Junta de Portaveus)

Sr. Carles Marfà i Riera (Museu de Mataró)

Sr. Enric Subiñà i Coll (Museu Arxiu de Santa Maria)

Tècnic assessor: Sr. Joaquim Garcia i Rosselló, arqueòleg de l'A.I.A. del Museu de Mataró

Tècnica assessora i secretària: Sra. Mariona Gallifa i Rosanas, Arquitecta del Servei d'Urbanisme de l'Ajuntament.

Segon.-

Notificar l'acord a les persones interessades."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (26).

CMI DE SERVEIS PERSONALS

Institut Municipal d'Educació

24 - RATIFICAR EL DECRET D'ALCALDIA DE CANVI DE DIRECCIÓ DE L'INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ.

El senyor Josep Comas, conseller delegat d'Educació i President de l'IME, presenta a ratificaciíó el següent Decret :

"DECRET

7042/2003 de 24 de setembre

Assumpte:

Nomenament del director de l'Institut Municipal d'Educació.

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2003 262 - AL

Relació de fets

1. El Ple de l'Ajuntament de Mataró va aprovar, en sessió de data 6 de juliol de 2000, els Estatuts de l'Institut Municipal d'Educació (IME), organisme autònom d'aquest Ajuntament constituït per a la gestió, organització i administració de les competències municipals en matèria d'educació.

2. L'article 3 dels Estatuts de l'IME estableix que, entre els òrgans de govern, d'administració i gestió de l'IME hi haurà una Direcció.

3.L'article 6 dels Estatuts atribueix al Consell Plenari la funció, entre altres, de sotmetre al Ple de l'Ajuntament la proposta de nomenament o cessament de la Direcció de l'IME.

4. El Ple de l'Ajuntament de Mataró, en sessió de data 8 de febrer de 2001, va aprovar el nomenament del senyor Lluís Riera i Masjuan, com a personal eventual, que ha exercit les funcions de director de l'Institut Municipal d'Educació fins a l'actualitat.

Fonaments de dret

1. L'article 9 del Decret 219/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, disposa que és personal eventual el que, en virtut de lliure nomenament i en règim no permanent, ocupa un lloc de treball no reservat a funcionaris, i que figura com a tal a la relació de llocs de treball de l'entitat local. Aquest personal eventual cessa per revocació de l'autoritat que l'ha nomenat o automàticament, per expiració del mandat corporatiu.

2. Correspon al Ple de l'Ajuntament el nomenament del personal eventual, d'acord amb el que estableixen els articles 33.2.f) i 104.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.

3. L'article 21.1.k) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i modificada per la Llei 11/1999, de 21 d'abril, disposa, entre les atribucions de l'alcalde, que per urgència pot aprovar matèries de la competència del Ple, i n'haurà de donar compte en la primera sessió que celebri el Ple per a la seva ratificació.

Per tot el que s'ha exposat , i en ús de les atribucions que tinc conferides,

En virtut de tot això, RESOLC

1. Cessar el senyor Lluís Riera i Masjuan de les seves funcions com a director de l'Institut Municipal d'Educació amb efectes a partir de la data d'aprovació d'aquest decret, tot agraint llur dedicació durant aquests darrers anys a l'Institut Municipal d'Educació de l'Ajuntament de Mataró.

2.

Nomenar com a director de l'Institut Municipal d'Educació el senyor Emili Muñoz Martínez, amb efectes a partir de la data d'aprovació d'aquest decret.

3.

Ratificar aquest Decret en la propera sessió del Ple Municipal.

4.

Notificar aquest acord a les persones interessades."

El senyor David Rovira, regidor del grup municipal del Partit Popular, manifesta el seu desacord per que, com ha comentat anteriorment, hi ha un abús dels nomenaments de càrrecs de confiança; el grup municipal Partit Popular no dubta de les qualificacions personals dels candidats, si no de l'oportunitat política dels seus nomenaments. Consideren que aquestes figures són innecessàries pel govern municipal i que són un càrrega econòmica per les butxaques dels mataronins. No obstant, agraeixen la tasca realitzada a l'IME pel director cessat.

El senyor José Vicenç Garcia Caurin, regidor del grup municipal del grup municipal CiU, manifesta que el grup municipal s'absté.

El senyor Josep Comas i Valls, respon al Sr. Rovira que si bé no és la primera vegada que s'han discutit aquests temes en el Ple, no s'està ampliant el personal eventual dels organismes autònoms; la funció directiva està prevista en la legalitat vigent i pot ser exercida per personal eventual; el Sr. Emili Muñoz creiem que és adient per ocupar aquest càrrec.

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 16, corresponents als membres del Grup Municipal Socialista (11), corresponents al Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds € Esquerra Unida i Alternativa (3) i corresponent al Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya (2).

Vots en contra: 4, corresponents als membres del Grup Municipal del Partit Popular.

Abstencions: 6, corresponents als membres del Grup Municipal de Convergència i Unió.

CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

El Sr. Alcalde disposa el tractament conjunt dels punts de l'ordre del dia núm. 25 i 26 per venir referits a temàtiques coincidents.

25 - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ SOBRE EL PLA INTEGRAL DEL CENTRE.

El senyor Joaquim Esperalba, president del grup municipal de Convergència i Unió, presenta la Proposta següent :

"Malgrat les reurbanitzacions efectuades a diferents vies, el centre de la ciutat pateix un deteriorament i envelliment que requereix una major atenció de l'administració local.

L'Ajuntament hauria d'actuar decididament en el centre de la ciutat perquè, amb el Pla Especial del Centre totalment oblidat i abandonat, hi manca un projecte d'ordenació urbanística, no té equipaments ni cívics, ni culturals, ni socials que responguin a les exigències de la societat actual, pateix una mancança greu d'aparcaments i el comerç tradicional pateix les conseqüències d'aquesta situació i de la instal·lació de noves àrees comercials que són les pròpies.

Després d'haver interpalat en diferents ocasions al govern municipal i haver demanat, juntament amb altres formacions polítiques que avui es troben en el govern, l'acabament dels treballs i l'aplicació dels resultats d'aqaues Pla Especial del Centre, des de Convergència i Unió creiem que és indispensable pel present i pel futur d'aquest sector de la ciutat, la posada en marxa, amb rigor metodològic, garantint la participació dels diferents agents socials i cívics del barri, així com dels diferents partits polítics representats en aquest Ajuntament, d'un Consell per a la redacció del Pla Integral del Centre.

És per això que el grup municipal de Convergència i Unió proposa al Ple Municipal l'adopció del següent ACORD:

 1. Que el govern municipal constitueixi i convoqui el Consell per a la redacció del Pla Integral del Centre. En aquest Consell hi han de ser presents totes les forces polítiques amb representació al consistori, i l'Associació de Veïns del Centre hi ha de tenir un paper destacat.
 2. Que s'impulsi una veritable Taula d'entitats del Centre, en la que totes les associacions, siguin de l'àmbit que siguin, puguin fer-hi sentir la seva veu.
 3. Que es dotí d'un pressupost inicial i dels recursos físics, materials i humans necessaris per constituir l'Oficina del Pla Integral."

26 - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ SOBRE EL PLA INTEGRAL DE CERDANYOLA.

El senyor Joaquim Esperalba, president del grup municipal de Convergència i Unió, presenta la Proposta següent :

"El barri de Cerdanyola, un dels més populosos de la ciutat, pateix un oblit històric per part de l'administració municipal.

L'Ajuntament hauria d'actuar decididament en aquest barri perquè hi manca un projecte d'ordenació urbanística, no té equipaments ni cívics, ni culturals, ni socials; pateix una mancança greu d'aparcaments i pateix problemàtiques socials, no exclusives d'aquest barri, com la immigració i l'envelliment de la població.

A través dels mitjans de comunicació, i poc abans de la darrera campanya de les eleccions municipals, el llavors govern municipal va anunciar la posada en funcionament del Pla Integral de Cerdanyola, convocant alguna assemblea informativa al barri i assignant una partida pressupostària de 12.000 €.

Des de Convergència i Unió creiem que aquest Pla, indispensable pel present i pel futur del barri de Cerdanyola, ha de ser fet amb rigor metodològic, garantint la participació dels diferents agents socials i cívics del barri, així com dels diferents partits polítics representats en aquest Ajuntament.

És per això que el grup municipal de Convergència i Unió proposa al Ple Municipal l'adopció del següent ACORD:

 1. Que el govern municipal constitueixi i convoqui el Consell per a la redacció del Pla Integral de Cerdanyola. En aquest Consell hi han de ser presents totes les forces polítiques amb representació al consistori, i l'Associació de Veïns de Cerdanyola hi ha de tenir un paper destacat.
 2. Que s'impulsi una veritable taula d'entitats de Cerdanyola, en la que totes les associacions del barri, siguin de l'àmbit que siguin, puguin fer-hi sentir la seva veu.
 3. Que es dotí d'un pressupost inicial i dels recursos físics, materials i humans necessaris per constituir l'Oficina del Pla Integral."

El senyor Francesc Melero Collado, conseller-delegat de Participació Ciutadana, deixa clar que el govern municipal està d'acord amb endegar els Plans. No obstant, comenta que el Barri de Cerdanyola compta amb infrastructures; així hi ha Casals d'Avis, Centres Cívics, Escoles, i anuncia la creació d'aparcament en la plaça Gatassa; per tant, a Cerdanyola hi ha equipaments. No és cert que el govern municipal posposi sine die l'aplicació dels Plans Integrals; de moment, s'aplica el Pla Integral de Rocafonda i El Palau amb previsió de les actuacions en el territori. En els programes electorals es va acordar fer una pacte de govern per a la creació dels òrgans de participació territorial vinculats a projectes d'actuació integral que es van materialitzar en el desenvolupament de tres plans d'integració territorial que s'han inclòs en el Programa d'Actuació Municipal pel 2004 que contemplen noves formes d'actuació en el territori i d'atenció als ciutadans. En definitiva, es preveu l'execució de tres plans integrals: Rocafonda-El Palau, Cerdanyola i Eixample. El govern municipal, en definitiva, pren el compromís de portar a terme durant el 2004 els tres plans, d'establir formes de participació del ciutadà -grups de treball- i de nomenar un responsable polític per cada pla territorial.

S'absenta de la sessió el Sr. Jaume Graupera, regidor del grup municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds € EUiA.

El senyor Joaquim Esperalba pregunta per quina raó s'han convocat un any abans als veïns explicant-los-hi el pla i després no s'executa. Com sempre, el govern municipal segueix amb la política de fets consumats i un cop han decidit el que volen fer, parlen de la participació de la gent en grups de treball, quan estigui tot decidim. Celebra que el govern estigui content amb l'actuació municipal però el grup municipal de CiU no entén per què el 28 de febrer de 2003 s'han convocat a tots els veïns per explicar el Pla Integral Cerdanyola i mesos després el govern municipal diu que ja veuran quan l'apliquen.

El senyor Paulí Mojedano, regidor del grup municipal del Partit Popular, entén que Cerdanyola és un barri important de forma que en l'última campanya electoral ells van presentar un conjunt d'actuacions específiques en aquest barri com són el trasllat de la policia nacional al Rengle; construir una escola bressol; fer una connexió amb la carretera d'Argentona; remodelar la Pl. Gatassa, Av. Puig i Cadafalch, etc. Per tant, estan d'acord amb la proposta i volen que el pla es posi en marxa. Respecte del Pla Integral del Centre, el mateix PP va presentar un programa-treball de millora urbana, de serveis i cultural per atreure la capitalitat de Mataró dins de Catalunya. Considera que s'ha actuat de forma aïllada i fragmentada. En aquest sentit, comparteixen la proposta de resolució de CiU.

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 10, corresponents als membres del Grup Municipal del Partit Popular (4) i corresponents als membres del Grup Municipal de Convergència i Unió (6).

Vots en contra: 15, corresponents als membres del Grup Municipal Socialista (11), corresponents al Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds € Esquerra Unida i Alternativa (2) i corresponent al Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya (2).

Abstencions: Cap.

 

27 - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ SOBRE EL PLA INTEGRAL DEL FRONT DE MAR.

El senyor Joaquim Esperalba, president del grup municipal de Convergència i Unió, presenta la Proposta següent :

"Les diferents actuacions que s'han vingut realitzant per les diferents administracions i les entitats han anat configurant de manera deslligada i no homogènia la nostra façana litoral.

Des de Convergència i Unió s'ha vingut reclamant, donada la importància estratègica que pot i ha de tenir el front de mar, la redacció d'un projecte integral de tot aquest front des de el Rengle fins el final del terme municipal de Mataró amb Llavaneres.

És per això que el grup municipal de Convergència i Unió proposa al Ple Municipal l'adopció del següent ACORD:

 1. Que el govern municipal encarregui a redacció d'un Projecte Integral del Front de Mar, amb el corresponent debat amb totes les forces polítiques amb representació al consistori, i convidi a totes les entitats i associacions interessades en participar-hi., especialment les que formen part del moviment veïnal."

El Sr. Arcadi Vilert, conseller delegat d'Urbanisme, respon que el Pla General condiciona les actuacions del front de mar. El que cal és un estudi d'aquest espai, un cop delimitada la d'intervenció pública, en el que es pugui veure com es resolen temes com la connexió del passeig marítim amb la zona urbana, els connectors pels vianants i els connectors de vials. Tot aquest estudi d'ordenació està previst en el Programa d'Actuació Municipal pel 2004 on l'ordenació del territori en aquest sector està previst que sigui amb la participació dels veïns. En línies generals, està d'acord amb la proposta del grup municipal CiU, però xoca amb l'estat del treball que s'està duent a terme des dels serveis, atès que cal desbloquejar diferents temes que preveu el planejament, el que impossibilita votar a favor de la proposta de resolució.

El Sr. Joaquim Esperalba atès que es tracta d'una qüestió rellevant per al futur de la ciutat, proposa deixar sense votació la proposta a l'espera que al llarg de les pròximes setmanes es proposi un redactat que pugui ser acceptat pels grups municipals.

S'acordà deixar-ho sobre la taula.

PRECS I PREGUNTES

28 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ SOBRE EL CARTELL DE LA DIADA DE L'ONZE DE SETEMBRE DE 2003.

La senyora Maria José Recoder, regidora del grup municipal de Convergència i Unió, presenta la Pregunta següent :

"Per la Diada de l'11 de Setembre de 2003, es va encarregar la confecció del cartell commemoratiu a l'artista mataroní Josep Mª. Codina, autor també del de les Festes de Les Santes de l'any 2002, com es ve fent habitualment des del Patronat de Cultura de l'Ajuntament de Mataró. Aquest cartell representava la bandera de Catalunya i hi havia escrites a la part superior les paraules del president de la Generalitat, Lluís Companys, "€tornarem a vèncer".

A parer del grup municipal de Convergència i Unió era una obra bonica i reivindicativa de la realitat catalana en uns moments en que, des del govern de l'Estat, hi ha una forta pressió en contra de la identitat catalana i dels seus símbols.

Aquest cartell l'hem vist reproduït en el folletó en que s'anunciaven els actes que es farien a la ciutat a l'entorn de la Diada, però no hem sabut veure'l penjat pels carrers de la ciutat, com sí ha passat altres anys o com, per exemple, es pot veure el cartell que anuncia la festa major. Això ens ha sorprès i decebut alhora, no només al grup municipal de Convergència i Unió, sinó també a molts mataronins, que creiem que la Diada Nacional és una data essencial per a la nostra història i convindria que tots els ciutadans i ciutadanes de Mataró la recordéssim i la commemoréssim amb respecte.

Es per això que el grup municipal de Convergència i Unió vol preguntar el següent:

PREGUNTES:

 1. Quin número de cartells de la Diada de l'11 de setembre de 2003 s'ha imprès?
 2. Quants cartells s'han penjat i a quins carrers i barris de la ciutat de Mataró?
 3. A quina empresa es va encarregar que els pengés, en quina data i quins dies se suposava que ho havien de fer?
 4. S'ha verificat si l'empresa a qui es va encarregar que pengés els cartells ho va fer?
 5. Quin ha estat el cost econòmic dels cartells?"
 6. El Sr. Jaume Graupera, conseller delegat de Cultura, explica que van ser 500 els cartells editats. Es van encarregar 400 cartells per que l'empresa distribuïdora els repartís per la ciutat; 60 cartells van ser repartits pel treballadors del Patronat Municipal de Cultura entre els Centres Cívics municipals, i els 40 restants es van repartir entre l'Arxiu Municipal, l'Arxiu del Patronat Municipal de Cultura i l'artista. Amb la mateixa imatge es van fer 1200 tríptics que es van enviar per correu juntament amb el programa de musica. L'empresa que distribueix els cartells és l'ARCA DEL MARESME a qui se li van lliurar el dia 3 de setembre, per la seva distribució entre el 5 i el 9 de setembre. No hi ha un seguiment exhaustiu del repartiment però sí que els treballadors del Patronat Municipal de Cultura ho controlen. El cost ha estat de 1062,80 euros; no hi ha constància que hi hagin hagut actes de vandalisme arrencant-los ni de que la feina no s'hagi fet.

  La senyora Maria José Recoder considera que 500 cartells són insuficients i que al centre no se'n van veure, situació que cal esmenar pel proper any perquè és el dia on s'ha de veure més senyeres i símbols de Catalunya pels carrers.

   

  29 - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ SOBRE LA MILLORA DE LA CIRCULACIÓ AL PASSEIG MARÍTIM.

  El senyor Josep Lluís Martí, regidor del grup municipal de Convergència i Unió, presenta el Prec següent :

  "Al passeig marítim, entre el pas del Cargol i el pas de Sant Simó hi ha dos trams conflictius que generen problemes a la circulació rodada, provocant cues absolutament innecessàries. Cal tenir en compte que en ambdues direccions solament existeix un carril de circulació. Amb una solució simple aquests entrebancs són fàcilment solucionables.

  Aquests espais són la part del darrera de les cases del Callao i l'espai entre el restaurant Marina i l'inici de l'edifici del Club Natació Mataró. En ambdós casos, l'aparcament en bateria dificulta la circulació en estrènyer la calçada els cotxes que estan aparcats, fins a impedir que dos cotxes circulin a l'hora en els dos sentits direccionals.

  Al Callao el problema és històric i crònic. Entre el Marina i "la Piscina", recent i provocat per l'eixamplament de la vorera en favor dels vianants. Donat que estem immersos en canvis importants en el passeig marítim, segurament és el moment de plantejar solucions fàcils i imaginatives. La solució que es planteja redueix en poc l'aparcament en els dos espais i facilita la circulació. Per això el grup municipal de Convergència i Unió planteja la següent solució en forma de...

  PREC

  Primer.-

  El Govern municipal, en els dos trams referits canviarà el sistema d'aparcament, actualment en bateria, pel sistema d'aparcament en cordó (cotxes en línia).

  Segon.-

  En el tram de darrera del Callao s'arranjarà la vorera que limita la calçada amb l'espai d'aparcament, enretirant-la, deixant l'espai suficient per la fàcil circulació dels cotxes en ambdós sentits de la marxa.

  Tercer.-

  Tot plegat es realitzarà sense detriment de l'espai de passeig pels vianants."

  El senyor Fermín Manchado, conseller-delegat de Mobilitat, explica que en el primer tram s'han col·locat els aparcaments per minusvàlids i aparcaments per motos, per tant, el tema està arreglat; pel que fa referència a les cases de El Callao és una solució molt més costosa perquè implica haver d'expropiar un tros per col·locar la vorera i la calçada alineada i no està previst.

  El Sr. Josep Lluís Martí, agraeix la primera solució i pel que fa a la segona només es remet a l'antiguitat del problema i demana que s'elevi un informe al Consell Municipal de Via Pública per tal d'obtenir respostes a curt termini.

  30 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ SOBRE DOCUMENTACIÓ INFORMATIVA DE LA CIUTAT.

  El senyor Josep Lluís Martí, regidor del grup municipal de Convergència i Unió, retira la pregunta atès que l'han negat un debat general sobre promoció turística de la ciutat. En tot cas si hi ha algun tema purament tècnic es podria contestar per escrit al grup municipal.

  31 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR RELATIVA AL REBUIG A LA PLANTA DE TRACTAMENT DE RESIDUS DEL CARRER GALÍCIA.

  El senyor Paulí Mojedano, regidor del grup municipal del Partit Popular, presenta la Pregunta següent :

  "Darrerament, diverses entitats, associacions i veïns de la ciutat han demanat que es clausuri la planta de tractament de residus que hi ha al carrer Galícia, perquè consideren que el material que s'hi recicla es contaminant.

  No es la primera vegada que aquest Grup Municipal s'interessa per aquest tema. En el Ple de Juny de 2000, el regidor Joan López va presentar una pregunta en la que es demanava al Govern Municipal si la planta complia totes les normes sanitàries, parlava de la pudor i demés molèsties que causava als veïns de la zona, i preguntava també si hi havia previst un plaç de desmantellament d'aquesta planta.

  Tenim constància també que, des de Març d'aquest any, s'han rebut queixes per escrit d'alguns veïns queixant-se de l'increment de l'amuntegament d'escòries o residus, provocant que l'ambient es tornés més molest i provocant segons aquests veïns molèsties de caire sanitari.

  Arrel d'aquesta situació, sembla que per part de l'Ajuntament (segons els mitjans de comunicació) s'han encarregat unes analítiques per confirmar si les cendres son o no contaminants. Així mateix, la regidora de Medi Ambient ha manifestat que entenia que la planta de tractament de residus no està ubicada al lloc més idoni.

  Per tot això, aquest Grup Municipal presenta la següent PREGUNTA

  1. Ha mantingut el Govern converses amb les persones i associacions que han expressat el seu rebuig a la planta?
  2. Ha encarregat el Govern efectivament una nova analítica per conèixer si els residus son contaminants i nocius per a la salut i vulneren per tant la normativa vigent?

  3) Donades les manifestacions de la Regidora de Medi Ambient, que té pensat el Govern Municipal sobre l' actual ubicació d'aquesta Planta de tractament de residus?"

  El senyor Alcalde dóna la paraula al coval de Medi Ambient de l'Associació de Veïns de Cerdanyola que ha demant intervenir en el Ple en aquest punt de l'ordre del dia. Considera que el tema és preocupant per que afecta a la salubritat dels veïns i creu que cal un control perquè l'activitat s'adeqüi a la normativa. En el carrer Galícia aquesta empresa fa molts anys que incompleix la legalitat i no s'ha fet cap inspecció municipal en un tema tant preocupant com la salut pública. L'Ajuntament va aprovar l'Agenda 21, en la que va interessar que hi participessin diferents grups d'ecologistes locals. Aquests ecologistes han catalogat aquesta empresa com un abocador. Durant els 7 anys que l'empresa funciona l'Ajuntament no ha fet res. El mateix Consistori coneix que una de les activitats dels últims dos anys és sense permís i, en canvi, no hi hagi hagut ni inspectors ni tècnics municipals que s'hagin preocupat d'anar-ho a comprovar. Actualment s'ha conegut que hi ha un decret signat per la regidora sobre aquest tema però també és cert que encara no s'ha fet cap prova a l'aigua de la bassa per saber el seu grau de resistència.

  La senyora Quiteria Guirao Abellan, consellera-delegada de Ciutat Sostenible, explica que s'estan donant respostes a les preguntes que fan els veïns de forma immediata. Reconeix que la ubicació de la instal·lació no és el millor lloc i que s'està treballant des de diferents serveis per trobar-hi un nou emplaçament, inclòs fora del terme municipal de Mataró per que els temes de salut pública, molèsties i contaminació són molt seriosos. Pel que fa a l'analítica de l'aigua s'ha demanat a la Generalitat que ho faci. L'activitat la realitza l'Ajuntament però és la Junta de Residus de la Generalitat de Catalunya l'administració encarregada del control sanitari i ambiental dels residus.

  El senyor Paulí Mojedano pren la paraula per observar que en aquest tema la regidora està reconeixent que hi ha alguna cosa irregular. No obstant, demana a la regidora que prengui 3 compromisos: un compromís d'actuar d'una altra manera a partir d'ara, donant resposta ràpida a les qüestions que plantegen els veïns; cercar una nova ubicació de l'empresa de forma que s'acceleri el seu trasllat; i, en relació a l'analítica de l'aigua, el grup municipal no té coneixement de causa per saber si són o no tòxics els residus i si produeixen o no malestar en la salut de la gent, raó per la que demanen que es treballi per conèixer la seva dimensió.

  32 - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR SOBRE LA PRESENTACIÓ DE RECURSOS DE CASSACIÓ DAVANT EL TRIBUNAL SUPREM.

  El senyor David Rovira, regidor del grup municipal del Partit Popular, presenta el Prec següent :

  "En diverses ocasions, l'Ajuntament de Mataró ha fet les accions corresponents per tal de recórrer les sentències de Tribunals Superiors quan aquestes resultaven desfavorables cap a aquesta Administració.

  I si bé és legítim i una obligació de l'Administració local defensar els interessos i drets de la ciutat davant dels Tribunals no ho és menys presentar recursos sense suficient base que representen una pèrdua de temps i de diners de tots els contribuents de Mataró.

  Pels motius exposats, el Grup Municipal Popular fa el següent PREC

  1) L'Ajuntament únicament farà recurs contra aquelles sentències desfavorables quan existeixin bases realment sòlides per fer-ho. "

  La senyora Consol Prados, consellera delegada d'Interior i Hisenda, accepta el prec presentat pel grup municipal PP, per què és el que sempre s'ha vingut fent. La interposició de recurs d'apel·lació i cassació sempre es fonamenta en informes jurídics que, amb caràcter previ, estudien la seva viabilitat i possibilitat d'èxit.

  33 - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR SOBRE EL CARNET BLAU.

  La senyora Adela Rodriguez, regidora del grup municipal del Partit Popular, presenta el Prec següent :

  "Des de ja fa deu anys, el Mataró Bus va posar en pràctica l'expedició d'un tipus de carnet, anomenat CARNET BLAU, que permet a les persones jubilades fer ús del servei del Mataró Bus de franc.

  Però aquest carnet només se li concedeix a aquells jubilats/es que rebin una pensió no superior al salari mínim interprofessional. Segons les dades que ha obtingut el Grup Municipal Popular, aquest col·lectiu es situa actualment en el 17% del total.

  Així doncs, més de 3/4 parts dels jubilats i jubilades de la ciutat de Mataró no tenen el CARNET BLAU i han de pagar el tiquet cada cop que fan ús del servei del Mataró Bus.

  PREC

  1) Des del Grup Popular es demana al Govern Municipal que es realitzi un informe en el que es reflexi i com afectaria econòmicament al Mataró Bus el fet que es donés el CARNET BLAU a tots els jubilats/es sense tenir en compte quina és la seva pensió.

  El senyor Oriol Batista, conseller-delegat de Benestar Social, explica que el carnet blau respon a un programa interdepartamental per afavorir la mobilitat de la gent gran i que es complementa amb una subvenció en la taxa de recollida de la brossa. Els beneficiaris del carnet blau han de ser persones de 65 anys o de 60 amb invalidesa absoluta o aturats amb discapacitat. Consultades les estadístiques, hi ha 6233 persones amb carnet blau, el que representen el 32% de la població en aquesta situació. En general, els viatges que s'han fet utilitzant el carnet blau durant un mes han estat del 17,40%; no obstant, es difícil universalitzar el carnet blau per a tothom per que el seu cost implica un augment de despesa en un milió i mig d'euros. Es pot estudiar la creació d'un nou carnet per les persones que queden fora d'aquest tram però són població que, potser, també ho necessiten.

  34 - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR RESPECTE LES OBRES DE PEATONALITZACIÓ DEL TRAM ENTRE EL CARRER SANT JOSEP FINS LA MURALLA DE SANT LLORENÇ.

  Aquest punt ha estat tractat conjuntament amb el punt núm. 18 de l'ordre del dia.

  I en no haver-hi més assumptes per tractar, a les deu hores i trenta minuts de la nit, el Sr. President aixeca la sessió, de la qual s'estén la present acta que signa amb mi. Certifico.