Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

04/09/2003

Escoltar

04/09/2003

dijous 04 setembre 2003, 00:00h

ACTA NÚM. 10/2003 - SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L'EXCM. AJUNTAMENT EN PLE QUE TINGUÉ LLOC EL DIA 4 DE SETEMBRE DE 2003.

=================================================================

Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la Ciutat de Mataró, el dia quatre de setembre de dos mil tres, essent les set hores de la tarda, es reuneix l'Ajuntament en Ple, sota la Presidència del Sr. MANUEL MAS I ESTELA, Alcalde-President,

Hi concorren els Senyors:

MANUEL MAS ESTELA ALCALDE (PSC)

PILAR GONZÁLEZ AGÀPITO TINENT D'ALCALDE (PSC)

JOAN ANTONI BARON ESPINAR TINENT D'ALCALDE (PSC)

CONSUELO PRADOS MARTÍNEZ TINENT D'ALCALDE (PSC)

ESTEVE TERRADES YUS CONSELLER DELEGAT (PSC)

RAMON BASSAS SEGURA TINENT D'ALCALDE (PSC)

ARCADI VILERT SOLER TINENT D'ALCALDE (PSC)

FERMÍN MANCHADO ZAMBUDIO CONSELLER DELEGAT (PSC)

ORIOL BATISTA GÀZQUEZ CONSELLER DELEGAT (PSC)

ALÍCIA ROMERO LLANO CONSELLERA DELEGADA (PSC)

FRANCESC MELERO COLLADO CONSELLER DELEGAT (PSC)

MARÍA JOSÉ RECODER I SELLARÉS REGIDORA (CIU)

JOSEP LLUÍS MARTÍ I JULIÀ REGIDOR (CIU)

JOAQUIM FERNÁNDEZ I OLLER REGIDOR (CIU)

S'incorpora a la sessió a l'inici del punt 16 de l'ordre del dia

ANTONI VALLS I POU REGIDOR (CIU)

JOSEP VICENÇ GARCÍA I CAURÍN REGIDOR (CIU)

JOAN LÓPEZ ALEGRE REGIDOR (PP)

DAVID ROVIRA I SUÑÉ REGIDOR (PP)

PAULÍ MOJEDANO SINGLA REGIDOR (PP)

JOSÉ MANUEL LÓPEZ GONZÁLEZ REGIDOR (PP)

ADELA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ REGIDORA (PP)

JAUME GRAUPERA VILANOVA TINENT D'ALCALDE (ICV-EUiA)

QUITERIA GUIRAO ABELLÁN CONSELLERA DELEGADA (ICV-EUiA)

JOSEP COMAS VALLS CONSELLER DELEGAT ICV-EUiA)

ANTONI CIVIT I REY TINENT D'ALCALDE (ERC)

GENÍS BARGALLÓ I CHECA CONSELLER DELEGAT (ERC)

Dóna fe de l'acte el Secretari General de la Corporació el Sr. MANUEL MONFORT PASTOR.

Excusa la seva assistència el Sr. Joaquim Esperalba i Iglesias, regidor del grup municipal de Convergència i Unió.

També hi assisteix l'Interventor de Fons Municipals, Sr. JOSEP CANAL CODINA i la Lletrada Assessora Sra. M. PAU ORTILLÉS I CADENA.

Els reunits representen un quòrum d'assistència mínim suficient d'acord amb la llei per constituir vàlidament la sessió plenària.

L'Il.lm. Sr. President obre la sessió, passant-se seguidament a tractar els punts de l'ordre del dia.

1.- APROVACIÓ SI S'ESCAU, DE LES ACTES DE LA SESSIÓ CONSTITUTIVA QUE TINGUÉ LLOC EL DIA 14 DE JUNY DE 2003 I DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL DIA 1 DE JULIOL DE 2003.

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (25).

2.- DESPATX OFICIAL.

 • El senyor Secretari dóna compte a la Corporació de la mort del Sr. Enric Torra i Pòrtulas el dia 4 d'agost d'enguany. El Sr. Torra havia estat nomenat fill adoptiu de la ciutat l'any 2001, com a reconeixement a la seva aportació a l'art musical de Mataró.

El senyor Alcalde expressa el sentiment de la Corporació per la mort del Sr. Torra, afegint que el Patronat Municipal de Cultura rendirà l'acte de reconeixement que el correspon.

 • En segon lloc es dóna compte del comunicat del Departament d'Ensenyament aprovant un protocol d'intencions amb l'Ajuntament per a la construcció de la nova escola Anxaneta.

DECLARACIONS INSTITUCIONALS

3 - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS SOCIALISTA, CONVERGÈNCIA I UNIÓ, INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS - ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA, I ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA PER A UN NOU ESTATUT PER A CATALUNYA.

El senyor Josep Lluís Martí, regidor del Grup Municipal de Convergència i Unió, presenta la proposta següent:

"L'aspiració a l'autogovern ha estat una constant històrica del catalanisme polític expressada de molt diverses formes, però entesa sempre com un dret col·lectiu. Des dels inicis de la transició, aquesta aspiració va constituir un valor majoritari i la seva plasmació va venir de la mà del pacte que va donar lloc a l'Estatut de Sau refrendat majoritàriament a les urnes, i que ha proporcionat, en el marc de la Constitució Espanyola de 1978, el període autonòmic més durador de la història. Pel que fa als municipis, cal recordar que el projecte d'Estatut de Núria, elaborat per la Ponència dels 46, fou àmpliament plebiscitat pels municipis i posteriorment pel poble català abans d'arribar a les Corts Generals amb una indiscutible legitimitat i suport popular Amb aquest procés es tracta de donar una empenta definitiva i una legitimitat indiscutible a aquest històric procés, obrint les portes de la discussió a tots els ajuntaments catalans.

Actualment, vint-i-quatre anys més tard, és necessari adaptar I'exercici de l'autogovern a les condicions socioeconòmiques, tecnològiques i culturals del Segle XXI. El marc de relació entre els pobles és dinàmic i cada cop més les relacions entre pobles són mes plurals i diversificades. És així com es pot garantir a la ciutadania la resolució eficient i eficaç de les seves necessitats, plantejant una relació entre iguals i responent a les noves demandes que es plantegen.

Davant d'aquesta situació, el món municipalista manifesta el seu suport a l'inici d'un nou procés estatuent, que s'ha de fer amb el màxim de representació política i de consens, i que s'ha d'establir el marc institucional que haurà de regir a Catalunya en el marc de l'Estat espanyol i el sistema polític que vulgui dotar-se lliurement el poble català en el futur.

Per tots aquests motius, els grups municipals sotasignats proposen al Ple Municipal l'adopció dels següents,

ACORDS:

Primer.-

PROMOURE des de l'Ajuntament de Mataró, l'establiment d'un nou marc de relacions amb l'Estat, que garanteixi la preservació de Ia Identitat catalana, impulsant el Nou Estatut de Catalunya, tenint en compte que aquesta acció és l'expressió del dret col·lectiu a l'autogovern i que no suposa cap renúncia en un procés obert i respectuós amb la voluntat popular per tal d'ampliar l'autogovern de Catalunya obtenint més capacitat de decisió i actuació en totes aquelles matèries que siguin bàsiques per al progrés i la qualitat de vida dels catalans i catalanes.

Segon.-

LAMENTAR que els treballs desenvolupats en aquesta direcció pel Parlament de Catalunya no han conduït a l'aprovació d'un nou text estatutari en la present legislatura.

Tercer.-

INSTAR al Govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya i a totes les forces polítiques catalanes a què iniciïn el procediment d'un nou text estatutari per la via del màxim consens possible i amb un procés participatiu, que reflecteixi les legítimes aspiracions d'obtenir un més alt grau d'autogovern.

Quart.-

EXIGIR que aquest nou Estatut garanteixi el reconeixement de Catalunya com a Nació, el seu desenvolupament futur, l'articulació d'un nou marc competencial i de relacions entre Catalunya i Espanya, i un millor finançament per desenvolupar de manera eficaç l'acció de govern, en totes aquelles qüestions que afectin de manera directa la qualitat de vida i el progrés dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya.

Cinquè.-

DEMANAR que es potenciï a través del nou Estatut el paper dels municipis en la configuració i construcció del futur de Catalunya."

El senyor Joan Antoni Baron, portaveu del grup municipal Socialista, dóna suport a la moció. El partit Socialista fa temps que demana la reforma de l'Estatut amb el màxim consens i participació de les forces polítiques catalanes i espanyoles, en un debat que ha de centrar-se en el Parlament de Catalunya. El nou Estatut ha de respondre al desig de donar un pas endavant en l'autogovern per tal de resoldre amb més eficàcia els problemes que tenen plantejats els ciutadans de Catalunya.

El senyor Jaume Graupera, portaveu del grup municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa, manifesta que pel seu grup hi ha dues condicions bàsiques per fer avançar l'autogovern : la voluntat d'acord amb les forces polítiques i la participació social. La participació ciutadana és necessària per decidir les competències que ha de tenir la Generalitat, les relacions que s'han d'establir amb la resta de l'Estat i fins i tot el model d'Estat. El balanç històric de la Constitució de 1978 i l'Estatut de 1979 ha estat positiu, però ara cal iniciar una nova etapa per tres raons. Primer perquè la societat catalana precisa de nous instruments per fer front als nous reptes del nostre món. Segon perquè els dret nacionals de Catalunya no han estat plenament reconeguts, com tampoc el caràcter plurinacional de l'Estat espanyol. Tercer perquè la reforma i ampliació de la Unió Europea ha d'obrir nous espais de participació per a Catalunya. Proposen un model d'Estat plurinacional basat en el federalisme que permeti el màxim grau d'autogovern i el reconeixement al dret d'autodeterminació.

El senyor Antoni Civit, portaveu del grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya, considera que la reforma de l'Estatut requereix el màxim consens i per això s'han sumat a la proposta. La reforma és imprescindible per tal que Catalunya pugui afrontar els reptes d'avui : el canvi tecnològic, la integració a la Unió Europea, en la qual Catalunya no té una veu pròpia, el fenomen migratori i la globalització.

El senyor Joan López, portaveu del grup municipal del Partit Popular, considera que des de 1996 s'ha aprofundit en l'autogovern més que en tota la història de Catalunya, especialment en la millora del finançament i en la inversió pública de l'Estat a Catalunya. El que els preocupa realment és si el pròxim Govern de la Generalitat suprimirà l'impost de successions, com estan fent altres Comunitats Autònomes, o si discriminarà fiscalment als catalans respecte als nostres compatriotes. L'encaix de Catalunya a Espanya és còmode, i no n'hi ha una demanda social pe canviar el marc de relacions, màxim quan la Generalitat no ha desenvolupat legislativament algunes de les competències transferides tal com l'agrària o la electoral. Per tot això votaran en contra de la proposta.

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 20, corresponents als membres del Grup Municipal Socialista (11), corresponents al Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds € Esquerra Unida i Alternativa (3) i corresponent al Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya (2) i corresponents als membres del Grup Municipal de Convergència i Unió (4).

Vots en contra: 5, corresponents als membres del Grup Municipal del Partit Popular.

Abstencions: Cap.

4 - MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS SOCIALISTA, CONVERGÈNCIA I UNIÓ, INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS - ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA, I ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA SOBRE EL PROJECTE DE CONSTITUCIÓ EUROPEA.

El senyor Jaume Graupera, regidor del Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds € Esquerra Unida i Alternativa, presenta la Moció següent:

"Recentment, durant aquest mes de juliol, en concret el dia 18, la Convenció Europea ha presentat oficialment el projecte de Constitució Europea i l'ha lliurat a la presidència italiana del Consell, després de 16 mesos de treball.

Durant aquest temps, el Fòrum Cívic per una Constitució Europea ha desenvolupat una campanya de difusió del projecte centrant la seva acció en la demanda social que aquest projecte de Constitució, un cop elaborat, fos votat en referèndum a cadascun dels països de la UE i no només aprovat pels respectius governs mitjançant el tràmit parlamentari oportú. Aquesta acció ciutadana va ser recollida al Manifest aprovat el 6 de febrer de 2003 al Paranimf de la Universitat de Barcelona, que compta amb el suport de 187 entitats i organitzacions polítiques i sindicals i dels ajuntaments catalans.

Per tot això el grup municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds € Esquerra Unida i Alternativa proposa l'adopció dels següents acords per part del Ple Municipal:

PRIMER.

Saludem la presentació del projecte de Constitució Europea en un text únic, sense opcions alternatives, i valorem molt satisfactòriament el treball fet per la Convenció. Entenem, tal com diu el document de 16 de juliol de Fòrum Cívic que el projecte presenta evidents millores "... en la simplificació del funcionament de les institucions, la definició d'un mètode més democràtic per elegir la Comissió, l'eliminació del sistema rotatori de presidències del Consell o la deliberació política del Consell legislatiu. Celebrem la confirmació del principi de la cohesió econòmica i social i la seva ampliació a la política territorial, l'extensió del mètode de coordinació oberta als temes d'ocupació i la configuració d'una sola veu en política exterior i l'avenç en la comunitarització de la PESC i la PESD. Valorem la definició d'una Europa amb uns objectius clars, oberta i solidària, diversa culturalment i lingüísticament i que protegeix, en fer vinculant la Carta dels Drets Fonamentals, els drets dels seus ciutadans i ciutadanes. També la vigència de la perspectiva de gènere, l'esforç per aproximar les seves actuacions als ciutadans i ciutadanes €especialment amb la instauració de la iniciativa popular i l'augment dels camps de codecisió per al Parlament Europeu- i el reconeixement del paper dels interlocutors socials i l'autonomia local".

SEGON.

Ens manifestem clarament partidaris de l'eliminació del dret de veto en la presa de decisions del Consell, que l'actual redactat del projecte reconeix encara en massa aspectes. Igualment fem nostre l'esmentat document de 16 de juliol pel que fa a aquest punt "... especialment en la lluita contra les discriminacions, la seguretat i la protecció socials. Alhora, lamentem que no s'hagi ampliat el concepte de ciutadania europea."

TERCER.

Constatem amb preocupació que l'actual redacció del projecte no fa un reconeixement explícit del paper de les "regions europees" com Catalunya a la realitat de la Unió Europea i continua deixant en mans dels governs dels seus estats respectius la decisió de poder participar les seves regions amb competències legislatives en l'elaboració i aplicació de les polítiques de la Unió. En tal sentit fem nostre també el punt del document abans esmentat que diu "... expressem la nostra insatisfacció per no haver estat reconegut explícitament al projecte de Constitució el paper de les regions europees amb competències legislatives que, com Catalunya, tenen a més un sentiment d'identitat col·lectiva, amb una llengua i una cultura pròpies. La participació d'aquestes regions en l'elaboració i aplicació de les polítiques de la UE continua en mans dels governs dels seus Estats, no s'ha inclòs la possibilitat de recurs directe al Tribunal de Justícia i el Comitè de les Regions no varia el seu paper consultiu. El reconeixement en la Constitució del valor que té per la UE la participació activa d'aquestes regions seria un element important per influir en els estats que, a diferència d'altres, encara no ho fan possible."

QUART.

És en aquest sentit que contràriament a les manifestacions que ha efectuat l'exprimer ministre Giscard, president de la Convenció, recomanant als governs de la Unió que no modifiquin el redactat del text actual, atès l'equilibri i compromís assolit pels delegats de la Convenció que representen grups polítics molt diversos, nosaltres €modestament- fem una crida a la societat civil catalana i europea per a modificar aquest text del projecte actual en clara referència als punts segon i tercer d'aquest document.

CINQUÉ.

Ens congratulem del posicionament del govern de l'Estat espanyol favorable a la celebració d'un referèndum €el 13 de juny de 2004- per l'aprovació de la Constitució Europea, el mateix dia de les eleccions al Parlament Europeu, fet en el qual coincidim en ser una de les aspiracions i objectius de l'acció cívica desenvolupada pel Fòrum en el darrer any.

SISÉ.

Donar compte de l'acord al president de la Generalitat de Catalunya, al president del Parlament de Catalunya, a la presidenta del Congrés dels Diputats, al president del Senat, al president del Parlament Europeu, als eurodiputats ponents de l'informe del Parlament Sr. José M. Gil Robles i Sr. Dimitris Tsatsos, al Fòrum Cívic per una Constitució Europea, a les dues entitats municipalistes catalanes Associació Catalana de Municipis i Federació Catalana de Municipis"

El senyor Joan Antoni Baron, portaveu del grup municipal Socialista, valora el projecte de Constitució Europea com a pas transcendental en la construcció europea. Destaca la carta de Drets, la separació de poders i la eliminació del veto; troben en canvi insuficients aspectes de la política exterior i de política social, així com la manca de reconeixement de les regions europees. Celebra per últim que la ciutadania hagi de pronunciar-se en un referèndum sobre aquesta Constitució.

El senyor Antoni Civit, portaveu del grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya, manifesta la conformitat amb la moció en base a la tradició europeista catalana, entenent la Constitució Europea com una possibilitat pel reconeixement de la realitat nacional catalana, encara que lamenta l'escàs reconeixement que fa de les regions europees.

El senyor Joan López, portaveu del grup municipal del Partit Popular, considera que el que cal des del 'Ajuntament de Mataró és donar confiança als representants que estan treballant en el projecte de Constitució i per això s'abstindran.

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 20, corresponents als membres del Grup Municipal Socialista (11), corresponents al Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds € Esquerra Unida i Alternativa (3) i corresponent al Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya (2) i corresponents als membres del Grup Municipal de Convergència i Unió (4).

Vots en contra: Cap.

Abstencions: 5, corresponents als membres del Grup Municipal del Partit Popular.

5 - PROPOSTA DE DECLARACIÓ INSTITUCIONAL QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS SOCIALISTA, CONVERGÈNCIA I UNIÓ, INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS - ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA, I ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA SOBRE LA CAMPANYA "CORREUS EN LES LLENGÜES DE L'ESTAT ESPANYOL".

El senyor Joan Antoni Baron, regidor del grup municipal Socialista, presenta la proposta següent:

"Assabentats els grups municipals per l'entitat Organització pel Multilingüisme, de que l'Empresa Estatal Correus i Telègrafs S. A. ha iniciat un procés de canvi de la imatge corporativa ,que implica un nou logotip on apareix l'expressió "Correos" redactada exclusivament en castellà, fet que considerem que no s'ajusta al respecte constitucional i de convivència del país, pels següents MOTIUS :

1) Que l'ús exclusiu del castellà en el logotip d'una empresa pública estatal com és Correus no respecta l'esperit de l'article 3 de la Constitució espanyola ni els principis bàsics que regulen la doble oficialitat lingüística a Catalunya d'acord amb l'article 3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya i la legislació que el desplega.

2) Que considerem especialment greu que Correus, que fins ara incloïa en la retolació de les seves oficines a Catalunya, les Illes Balears i la Comunitat Valenciana un logotip bilingüe ("Correus i Telègrafs" i "Correos y Telégrafos"), opti per un nou logotip que només té versió castellana. Al País Basc, i part de Navarra, Correus emprava el logotip bilingüe "Posta eta Telegrafoak" i "Correos y Telégrafos". A Galícia Correus emprava el logotip bilingüe "Correos e Telégrafos" i "Correos y Telégrafos".

3) Que els Estats democràtics plurilingües reconeixen una denominació plurilingüe oficial al nom de l'Estat i a les empreses i institucions estatals. Així, per exemple, a Suïssa l'empresa estatal de correus té la denominació en alemany, francès, italià i romanx (Die Post, La Poste, La Posta, i La Posta); a Bèlgica, en neerlandès, francès i alemany (De Post, La Poste, i Die Post); a Finlàndia, en finès i suec (Posti i Posten), i al Canadà, en anglès i francès (Post i Postes). A la Gran Bretanya Royal Mail i Post Office usa oficialment el gal·lès i el gaèlic escocès, llengües amb 580.000 i 70.000 parlants respectivament, en el seu logotip.

Per tot això, proposem al Ple de l'Ajuntament de Mataró l'aprovació de la següent DECLARACIÓ:

1)

Que Correus també empri el català en el seu nou logotip, i que la versió catalana del logotip aparegui tant als rètols de les oficines com a les bústies, carrets de repartiment, vehicles i altres elements de la seva propietat radicats, estacionats, emmagatzemant o instal·lats en aquest municipi, en les instal·lacions postals de qualsevol naturalesa que donen servei a aquest municipi i en totes les instal·lacions postals de tots els municipis de Catalunya, les Illes Balears, la Comunitat Valenciana i en tots els municipis de llengua catalana d'Aragó, i que s'apliqui igualment respecte de la llengua aranesa en la seva circumscripció

2)

Que Correus empri en tota la documentació d'abast estatal i internacional una denominació de l'empresa en castellà, català, gallec i basc (Correos, Correus, Correos, i Posta). Això comprèn tota la papereria originada i usada en els serveis centrals de Correus, el servei de filatèlia, les publicacions, la pàgina web, etc.

3)

Estudiar la possibilitat, en el conjunt de la política lingüística de l'Ajuntament de Mataró, de promoure la signatura d'un "Contracte Lingüístic", amb la corresponent aportació econòmica, entre aquest Ajuntament i l'entitat Organització pel Multilingüísme, impulsora de la campanya "Correus plurals" i també de l'anomenada "Segells Plurals", a la que es va adherir l'Ajuntament de Mataró amb l'acord pres per unanimitat en el Ple Municipal celebrar l'11 de maig de 2000.

4)

Que es comuniqui aquest acord al Ministre de Foment, al Presidente de Correos, al Director territorial de Correus Catalunya, al M.H. resident del Parlament de Catalunya i a l'organització Multilingüisme."

El senyor Josep Lluís Martí, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió, considera que la proposta presentada és una demostració de la manca de sensibiitat cap a la realitat plurinacional i plurilingüística de l'Estat i una manca de respecte als ciutadans de Catalunya, València, Balears, Euskadi i Galicia.

El senyor Joan López, portaveu del grup municipal del Partit Popular, informa que en aquest moment hi ha un procés de renovació de la imatge corporativa de Correus que, d'acord amb les bases del concurs realitzat a l'efecte, ha d'incloure totes les llengües oficials de l'Estat. De fet, a l'edifici de Correus de Mataró hi són totes les llengües excepte en el nom de "Correos". Per això poden votar afirmativament aquesta proposta entenent que s'està demanant diligència en el procés de renovació de la imatge corporativa en versió catalana.

El senyor Antoni Civit, portaveu del grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya, explica que avui ha estat a l'oficina de Correus i que ha agafat documents dels que el públic té al seu abast, trobant-se que set d'ells són exclusivament en llengua castellana i que altres dos utilitzen llengües com el francès, anglès, alemany, rus, etc, però no el català. Per això no el convenç la política lingüística que segueix Correus, no només per falta de sensibilitat cap a les llengües oficials de l'Estat, fora del castellà, sinó perquè creu que els és indiferent el que puguin pensar-se a Catalunya sobre això.

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (25)

6 - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ I D'ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA EN RELACIÓ A L'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE MATARÓ A LA CAMPANYA "UN PAÍS, UNA BANDERA".

El senyor Antoni Civit, portaveu del grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya, presenta la proposta següent:

"Els símbols d'un poble són l'exponent més clar i evident de la seva identitat i de la seva personalitat. La bandera de Catalunya o "Els Segadors", el nostre himne nacional, són elements simbòlics nacionals molt importants, i també referents d'identitat del nostre País.

L'Onze de Setembre simbolitza, més que cap altre fet o data, les reivindicacions històriques del poble català. El 1714 Catalunya va perdre les seves llibertats més fonamentals, i poc després foren prohibits tots els seus símbols i expressions culturals arran del Decret de Nova Planta imposat per Felip V com a mesura repressiva contra el poble català. És per això que ha estat escollit pels catalans com la data anual en què ens autoafirmem i en què manifestem el nostre desig de seguir avançant cada any en la cohesió, respecte i consolidació de la nostra llengua, cultura, drets€ I alhora és el reflex de la voluntat col·lectiva dels catalans per seguir essent una nació.

La campanya "Un país, una bandera" és una crida a tots els ajuntaments de Catalunya perquè només es posi a l'asta del balcó dels ajuntaments la bandera catalana com a únic símbol de la nostra nació, reclamant així el dret de totes les nacions a utilitzar els seus símbols lliurement.

Catalunya, al llarg de la seva història mil·lenària, s'ha anat construint amb l'esforç i les aportacions de generacions de catalans i de gent vinguda d'altres terres que han arrelat i s'han sumat a aquest projecte col·lectiu de fer de Catalunya un país solidari, tolerant, amant de la llibertat i singular.

Els regidors que donem suport a aquesta campanya volem, des del municipalisme, contribuir a la cohesió social que és la base del progrés, i per això ens mostrem decidits a fomentar l'ús de la llengua, a promocionar la cultura catalana i, en aquesta avinentesa, defensar els nostres símbols.

Davant de fets com els que darrerament s'han esdevingut a Manresa, fem avinent que l'article 4 de la Constitució Espanyola és una norma injusta que impedeix d'utilitzar lliurement la nostra bandera i que la interpretació que fa de la norma legal sobre l'ús de les banderes atempta contra el principi d'autonomia local.

Denunciem la manca de legitimitat moral de la Delegació del Govern de l€Estat que exigeix el compliment, sense excepcions, de l'ús de la bandera espanyola a les institucions catalanes, però que no obliga els serveis i delegacions que d'ella depenen a l'ús de la bandera nacional catalana.

Els grups municipals sotasignants proposen al Ple Municipal l'adopció dels següents,

ACORDS:

Primer

L'Ajuntament de Mataró s'adhereix a la campanya "Un País, Una Bandera" que des de fa anys promouen diferents ajuntaments catalans, com a forma concreta de denúncia de la visió centralista i uniformadora de l'Estat que té el govern central.

Segon

L'Ajuntament de Mataró acorda que al balcó de l'Ajuntament onegin únicament les banderes de Catalunya i de la ciutat, en especial durant el proper Onze de Setembre.

Tercer

Des de l'Ajuntament de Mataró fem una crida a les institucions nacionals catalanes, i en especial al Consell Comarcal i als ajuntaments del Maresme que encara no ho fan, perquè el proper Onze de Setembre, Diada Nacional de Catalunya, posin únicament la bandera catalana a l'asta del seu balcó.

Quart

L'Ajuntament de Mataró fa una crida a tots els ciutadans i ciutadanes perquè l'Onze de Setembre pengin la bandera al seu balcó o a la seva finestra, com a mostra del sentiment de catalanitat i adhesió a la commemoració nacional i els convida a participar a l'ofrena floral de l'Onze de Setembre davant el Monòlit a Rafael de Casanova.

Cinquè

Comunicar l'adopció d'aquests acords a tots els ajuntaments de la nostra comarca, al Consell Comarcal del Maresme, al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat i a la Delegació del govern de l'Estat. Així mateix també es comunicarà aquest acord als promotors de la campanya "Un País Una Bandera"

El senyor Josep Lluís Martí, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió, recolza la proposta en quant considera cabdal pel país el tema dels símbols nacionals de Catalunya. Pensa que és un signe de feblesa acceptar que l'11 de setembre la bandera catalana hagi d'estar per sota de l'espanyola, bandera que representa la imposició del nostre poble l'any 1714.

El senyor Joan Antoni Baron, portaveu del grup municipal Socialista, assenyala que la postura del seu grup serà la mateixa que van tenir l'any passat en idèntic debat : les banderes que han d'onejar a l'Ajuntament de Mataró durant les festes de Les Santes i a la Diada Nacional de Catalunya són, junt amb la bandera de la ciutat, les mateixes que ho facin al Palau de la Generalitat i al Parlament de Catalunya. Per això votaran en contra.

El senyor Joan López, portaveu del grup municipal del Partit Popular, considera que els regidors, representants elegits per a l'Ajuntament, no han de portar al Ple Municipal propostes que puguin ofendre a totes aquelles persones que creuen que ser català és una manera de ser espanyol i que ambdues coses són indissolubles. No estan d'acord, doncs, amb una proposta que busca la discòrdia i la polèmica.

El senyor Jaume Graupera, portaveu del grup municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa, manifesta que els elements simbòlics que ens identifiquen com a poble no poden ser utilitzats mai per dividir, la qual cosa serveix justament per impedir de parlar d'aquelles coses que interessen per aprofundir en l'autogovern, tals com la millora de les condicions de vida dels ciutadans. El seu grup s'abstindrà perquè no volen contribuir a la devaluació dels nostres símbols, en quant no ajuda gens als objectius que tenen plantejats i amb els que coincideixen amb varis grups municipals, com és el tema de l'Estatut.

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 6, corresponent al Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya (2) i corresponents als membres del Grup Municipal de Convergència i Unió (4).

Vots en contra: 16, corresponents als membres del Grup Municipal Socialista (11), i corresponents als membres del Grup Municipal del Partit Popular (5).

Abstencions: 3, corresponents al Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds € Esquerra Unida i Alternativa.

7 - MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS SOCIALISTA, CONVERGÈNCIA I UNIÓ, INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS - ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA, I ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA SOBRE LA CAMPANYA "CULTURA PER LA PAU".

El senyor Francesc Melero, regidor del grup municipal Socialista, presenta la Moció següent:

"Entre els dies 23 d'agost i 6 de setembre, l'organització Forces de Pau No Violentes celebrarà una Marxa Catalana per la Cultura de la pau des de la població de Tortosa a Figueres amb l'objectiu de reivindicar la cultura de la pau i fomentar els mètodes pacífics de resolució de conflictes.

Aquesta Marxa, que ha arribat a Mataró en la seva novena etapa el dia 31d'agost, reclama convertir en Castell per la Pau el Castell de Sant Ferran de Figueres amb la creació d'un Museu, un Centre de Formació i Recerca sobre aquesta temàtica i un Centre de Mediació que serveixi d'espai d'entrenament de les Forces de Pau No violentes.

L'entitat organitzadora proposa també destinar un 0,3% dels pressupostos públics d'ajuntaments, Diputacions i Generalitat de Catalunya a iniciatives que construeixin una Cultura de la pau, percentatge que caldrà sumar al 0,7% que s'hauria de dedicar a Cooperació i Desenvolupament Sostenible.

Pel que fa al Govern Espanyol i a la Unió Europea, la Marxa reivindica dedicar el cost d'1 dia de la despesa militar (uns 30 milions d'euros a l'Estat Espanyol) a projectes de Cultura de la Pau, pressupost que es destinaria a finançar forces i cossos civils d'intervenció no violenta que puguin oferir una alternativa més eficaç i humanitària a l'actual cursa d'armaments.

Per acabar, el Manifest de la Marxa demana que l'Estatut de Catalunya, la Constitució Espanyola i la Constitució Europea recullin de forma explícita el rebuig a la guerra com a mitjà per resoldre els conflictes i apostin per impulsar noves formes civils i no violentes de defensa i seguretat.

Per tots aquests motius, el ple de l'Ajuntament de Mataró aprova la següent Moció:

 1. Adherir-se el Manifest de la Marxa Catalana per la Cultura de la Pau i donar suport institucional als actes que, en motiu del seu pas per la ciutat, se celebrin.

 2. Comunicar aquest acord al Consorci del Castell de Sant Ferran de Figueres (Ministeri de Defensa, Generalitat de Catalunya i Ajuntament de Figueres), al Parlament de Catalunya, al Congrés dels Diputats i al Parlament Europeu."

La senyora Quiteria Guirao, regidora del grup municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa, dóna suport a aquesta proposta perquè sempre han defensat la cultura de la pau com a forma de resolució pacífica de conflictes, i per això cal concretar aquestes polítiques públiques destinant un percentatge del pressupost a programes de cooperació en la línia esmentada. També és un pas més, després del pronunciament del Ple fa uns mesos a favor de la campanya "Adéu a les armes".

El senyor Joan López, portaveu del grup municipal del Partit Popular, recorda que per aconseguir la pau a vegades cal mostrar-se ferm davant d'aquells que abusen dels seus pobles i de posicions de poder. Comparteixen els valors de la pau, però la proposta també recull una petició per dedicar el castell de Sant Ferran de Figueres a determinats usos, sobre els quals entenen que l'Ajuntament de Mataró no és qui per pronunciar-se, sinó que correspon fer-ho al Consorci que l'administra, format per l'Estat, la Generalitat i l'Ajuntament de Figueres; per això votaran en contra.

El senyor Antoni Civit, portaveu del grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya, dóna suport a la campanya "Cultura per la Pau" en quan representa uns valors amb els que s'identifiquen, en tant la pau és un referent ètic necessari per aconseguir la justícia social, fonament d'aquesta pau.

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 20, corresponents als membres del Grup Municipal Socialista (11), corresponents al Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds € Esquerra Unida i Alternativa (3) i corresponent al Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya (2) i corresponents als membres del Grup Municipal de Convergència i Unió (4).

Vots en contra: 5, corresponents als membres del Grup Municipal del Partit Popular.

Abstencions: Cap.

ALCALDIA

8 - ESTABLIMENT DE RETRIBUCIONS DEL PERSONAL EVENTUAL DE LA CORPORACIÓ I CREACIÓ D'UNA NOVA PLAÇA DE PERSONAL EVENTUAL COM A DIRECTOR/A DE L'IMPEM.

La senyora Consol Prados, consellera delegada d'Interior i Hisenda, presenta la proposta següent :

"L'article 9 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del Personal al servei de les entitats locals, disposa que és personal eventual el que, en virtut de lliure nomenament i en règim no permanent, ocupa un lloc de treball no reservat a funcionaris, i que figura com a tal en la relació de llocs de treball de l'entitat local. El personal eventual al que fa referència aquest expedient té la condició de personal de confiança o assessorament especial i el seu nomenament correspon a l'Alcalde.

L'article 10 de l'esmentat decret, disposa que el personal eventual cessarà automàticament sense observança de cap formalitat, en el moment de l'expiració del mandat de l'autoritat o entitat que el va nomenar.

Prèviament, el nombre, les característiques bàsiques i les retribucions del personal eventual els han de determinar el Ple de la Corporació en començar el seu mandat, dels crèdits pressupostaris consignats o que s'habilitin a aquest efecte. El nomenament i el règim de les seves retribucions i de la seva dedicació s'han de publicar al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat i al taulell d'anuncis de l'entitat, de conformitat amb el que disposa l'article 10.1, del Decret 214/1990, de 30 de juliol.

En aquest sentit, el Ple de la Corporació que va tenir lloc el dia 1 de juliol de 2003, va aprovar el nombre i les característiques bàsiques del personal eventual de l'Ajuntament de Mataró, deixant per un proper Ple municipal l'aprovació de les retribucions.

Els càrrecs aprovats van ser els següents:

Coordinador/a del Departament de Presidència Sr. Pere Robert i Font

Coordinador/a de l'Àrea de Via Pública Sr. Joan Soler Serratosa

Coordinador/a de l'Àrea de Serveis Personals Vacant

Coordinador/a de l'Àrea de Serveis Territorials Sra. Angelina Català i Serra

Coordinador/a de l'Àrea de Serveis Centrals Sra. Aurora Baena Ruiz

Coordinador/a de l'Àrea de Rel. Econ. i Inst. Sra. Mireia Ràfols i Tomàs

Així mateix, l'article 12 dels Estatuts de l'Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró (IMPEM) disposa, entre d'altres, que el lloc de treball de director podrà ser ocupat per personal eventual de confiança o assessorament especial.

A la vista de les anteriors consideracions es proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents acords:

Primer:

Aprovar una retribució anual de 70.838,32 €, contemplant la retribució més l'antiguitat reconeguda, repartits en catorze pagues, pels següents càrrecs:

 • Coordinador/a de l'Àrea de Via Pública

 • Coordinador/a de l'Àrea de Serveis Personals

 • Coordinador/a de l'Àrea de Serveis Territorials

 • Coordinador/a de l'Àrea de Serveis Centrals

 • Coordinador/a de l'Àrea de Relacions Econòmiques i Institucionals

Segon

: Aprovar una retribució anual de 55.004,13 €, contemplant la retribució més l'antiguitat reconeguda, repartits en catorze pagues, pel següent càrrec:

 • Coordinador/a del Departament de Presidència

Tercer

: Establir el següent personal de confiança o assessorament especial a l'IMPEM, amb les atribucions que s'estableixen als Estatuts de l'IMPEM:

 • Director de l'IMPEM

Quart:

Aprovar pel lloc de treball de direcció de l'IMPEM una retribució anual de 56.807,12 € repartida en catorze pagues.

Cinquè

: Modificar la relació de llocs de treball i la plantilla de l'IMPEM en l'apartat corresponent al personal eventual en els termes fixats a l'acord anterior."

El senyor Josep Lluís Martí, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió, pensa que l'estructura que s'està desenvolupant a causa d'haver donat una delegació a cada un dels 16 regidors del govern municipal genera uns costos perfectament estalviables. En quatre anys l'Ajuntament de Mataró gastarà 250 milions de pessetes per retribuir aquesta superestructura afegida a la majoria absoluta que representen 14 regidors. Per això votaran en contra.

El senyor David Rovira, regidor del grup municipal del Partit Popular, recorda la posició contrària del seu grup, des de fa molts anys, a l'existència de personal eventual a l'Ajuntament. Podrien assumir, però, la presència d'aquest personal a dues àrees, però considera desaforat l'ús extensiu d'aquesta figura que fa servir el govern municipal. Considera un greuge comparatiu envers els funcionaris municipals que han obtingut la plaça per oposició, amb gran esforç, que malgrat la seva preparació es premiï tant econòmicament com per la forma de nomenament a persones que no han passat aquest procés. A més alguns dels càrrecs són innecessaris i fan que aquest govern municipal encara sigui més car, després d'haver atribuït setze retribucions als regidors delegats, que són tots els del govern.

La senyora Consol Prados, consellera delegada d'Interior i Hisenda, respon que la figura del personal eventual està contemplada en la legislació per a totes les administracions públiques, i és utilitzada per totes elles. D'altra banda recorda que, tal i com el Parlament de Catalunya ha demanat moltes vegades i sense èxit, també els agradaria saber, respecte al personal eventual de la Generalitat, quantes i quines persones ocupen aquests càrrecs i qual és la retribució que perceben.

El senyor Josep Lluís Martí replica que ara estem tractant els problemes de l'Ajuntament de Mataró. D'altra banda, l'Ajuntament té funcionaris hàbils per desenvolupar la seva tasca i polítics que també ho són per exercir el càrrec, però malgrat l'anterior es nomena personal de confiança en un nombre exagerat, i a més, a vegades, s'encarreguen informe a assessors externs per tal de justificar les decisions del govern municipal. Entenen que això no pot continuar i que els municipis no es poden permetre una estructura de pressa de decisions tan cara.

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 16, corresponents als membres del Grup Municipal Socialista (11), corresponents al Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds € Esquerra Unida i Alternativa (3) i corresponent al Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya (2).

Vots en contra: 9, corresponents als membres del Grup Municipal del Partit Popular (5) i corresponents als membres del Grup Municipal de Convergència i Unió (4).

Abstencions: Cap.

9 - NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS ALS ORGANISMES AUTÒNOMS.

El senyor Manuel Mas, alcalde president, presenta la proposta següent :

"El Ple extraordinari celebrat el passat dia 1 de juliol va establir el nou cartipàs municipal, dintre del qual és peça destacada la designació dels membres dels diferents òrgans plenaris dels Organismes Autònoms Municipals, en representació dels grups municipals de l'Ajuntament.

Pel que fa a aquesta representació va quedar pendent el nomenament d'alguns membres a proposta dels grups municipals del Partit Popular i d'Esquerra Republicana de Catalunya, els quals cal completar. No obstant això, encara quedarà per designar un representant del grup municipal del Partit Popular a la Junta del Patronat Municipal de Cultura, al Consell de l'Institut Municipal de Promoció Econòmica, i al Consell Plenari de l'Institut Municipal d'Educació.

A la vista de l'exposat, i d'acord amb les propostes realitzades pels grups municipals, es proposa per aquesta Alcaldia a l'Ajuntament Ple l'adopció dels següents acords :

Primer.-

Designar com a membre de la Junta Plenària del Patronat Municipal d'Esports la següent representació de nomenament municipal :

Vocal : Alejandro Vicente Vacay (PP)

Segon.-

Designar com a membres del Consell de l'Institut Municipal de Promoció Econòmica els següents representants de nomenament municipal :

Vocals : Carles Sunico Bachilleria (PP)

Francesc Teixidó i Pont (ERC)

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (25).

10 - NOMENAMENT DE REPRESENTANT DEL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ A LA FUNDACIÓ TECNOCAMPUS.

El senyor Manuel Mas, alcalde president, presenta la proposta següent :

"El Ple extraordinari celebrat el passat dia 1 de juliol va establir el nou cartipàs municipal, dintre del qual és peça destacada la designació de representants municipals en entitats alienes a la Corporació, en representació dels grups municipals de l'Ajuntament.

Pel que fa a aquesta representació va quedar pendent el nomenament del representant de Convergència i Unió a la Fundació Tecnocampus.

A la vista de l'exposat, i d'acord amb la proposta realitzada pel grup municipal de Convergència i Unió, es proposa per aquesta Alcaldia a l'Ajuntament Ple l'adopció dels següents acords :

Únic.-

Designar com a representant del grup municipal de Convergència i Unió a la Fundació Tecnocampus al Sr. Joan Mora i Bosch."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (25).

CMI DE SERVEIS CENTRALS

SOTSDIRECCIÓ DE GESTIÓ ECONÒMICA-Servei d'Ingressos-

 1. - APROVACIÓ PREUS PÚBLICS FIRA DEL VOLANT 2003

 2. El senyor Antoni Civit, conseller delegat de Promoció Econòmica, presenta la proposta següent:

  "Atesa la celebració de la Fira del Volant,

  Vist l'estudi econòmic de costos,

  Vist l'informe jurídic i l'informe d'intervenció,

  Vist el que estableix l'article 41 i següents de la Llei 39/1998, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, i la Llei 25/1998, de 13 de juliol, de modificació del Règim Legal de les Taxes estatals i locals,

  Qui subscriu, el President de l'Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró, proposa al Ple l'adopció del següent acord:

  Primer.-

  Aprovar els preus públics per prestació de serveis de la Fira del volant 2003:

  Espai lliure exterior 9,68 €/m2

  Estand modular 70,95 €/m2

  Pagoda 67,09 €/m2

  Espai lliure sota carpa 23 €/m2

  Preus anunci revista

  1 pàg. interior 613,03 €

  € pàg. interior 354,60 €

  € pàg. interior 222,37 €

  1/8 pàg. interior 120,20 €

  Interior portada 691,16 €

  Interior contraportada 628,06 €

  Contraportada 751,27 € "

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: Unanimitat. (25).

  -Servei de Gestió Econòmica-

  12 - AVALAR AL CENTRE DE FORMACIÓ I PREVENCIÓ PER A LA CONCERTACIÓ D'UNA PÒLISSA DE CRÈDIT PER IMPORT DE 150.253,03 EUROS DAVANT L'ENTITAT BANCÀRIA LA CAIXA.

  La senyora Consol Prados, consellera delegada d'Interior i Hisenda, presenta la proposta següent :

  "Relació de fets

  Vista la proposta formulada pel Centre de Formació i Prevenció, per la qual es demana la renovació de l'aval de l'Ajuntament de Mataró per a la concertació d'una operació de tresoreria per import de 150.253,03 euros, en substitució de l'actualment vigent del mateix import.

  Vist l'informe del servei de Gestió Econòmica i d'Intervenció.

  Per tot el que s'exposa, la sotasignada proposa al Ple la resolució següent:

  1. Cancel·lar l'anterior aval atorgat per l'Ajuntament de Mataró al Centre de Formació i Prevenció davant l'Entitat financera La Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona (La Caixa), per import de 150.253,03 euros.

  2. Avalar al Centre de Formació i Prevenció davant l'entitat financera La Caixa d'Estalvis i de Pensions de Barcelona (La Caixa) en l'operació de tresoreria per import de 150.253,03 euros, interès Euribor a 3 mesos més un diferencial de 1.75% sense arrodoniment i comissió sobre el saldo no disposat del 1% anual.

  3. Comunicar el present acord al Centre de Formació i Prevenció i al Departament d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya de conformitat amb el que disposa la Llei d'Hisendes Locals i l'Ordre de 28 de juny de 1999, sobre desplegament del Decret 94/1995, de 21 de febrer, en matèria de tutela financera dels ens locals."

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: Unanimitat. (25).

  -Servei de Recursos Humans-

  13 - APROVAR UNA MODIFICACIÓ DEL CONVENI COL·LECTIU DEL PERSONAL LABORAL PER INCORPORACIÓ D'UN ANNEX, EL NÚM. 8, SOBRE "DISPONIBILITAT PER ALS OPERADORS ESPECÍFICS DE TORNS D'URGÈNCIES".

  La senyora Consol Prados, consellera delegada d'Interior i Hisenda, presenta la proposta següent :

  "Per acord de Ple de data 9 de maig de 2002, es va aprovar l'Acord sobre determinació de les condicions de treball del personal funcionari per al període 2000-2003, del qual se'n donà trasllat a la Generalitat de Catalunya per la seva inscripció i posterior publicació. .

  Per Resolució de data 16 d'octubre de 2002, expedient 08/0176/99, Codi de conveni 0807442, la Generalitat de Catalunya, a través de l'òrgan pertinent, disposà la inscripció de l'esmentat Acord, ordenant la seva publicació al DOGC, cosa que ja s'ha realitzat.

  Fets tots aquests tràmits i durant la vigència de l'Acord, ha sorgit la necessitat de procedir a la seva modificació per incorporar-hi un annex, el número 3, referent a la regulació de la disponibilitat per als operadors específics de torns d'urgència.

  A tal efecte, la mesa negociadora es constituí per tractar aquest tema en data 16 de juny de 2003 i en la sessió de 22 de juliol de 2003, va acordar i signar l'annex que es vol incorporar i que ara s'eleva al ple per la seva aprovació.

  És per tot això que proposo a l'Ajuntament en ple l'adopció del següent ACORD:

  Primer.-

  Aprovar la modificació de l'Acord sobre determinació de les condicions de treball de personal funcionari per al període 2000-2003, en el sentit d'afegir-hi un annex, el núm. 3, referent a la disponibilitat per als operadors específics de torns d'urgència, el qual s'adjunta.

  Segon.-

  Traslladar el text d'aquest annex al departament de Treball de la Generalitat de Catalunya als efectes de la seva inscripció i publicació.

  Tercer.-

  Restarà pendent l'efectivitat d'aquest acord a la prèvia habilitació de crèdit al pressupost de l'exercici 2003. "

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: 21, corresponents als membres del Grup Municipal Socialista (11), corresponents al Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds € Esquerra Unida i Alternativa (3), corresponent al Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya (2) i corresponents als membres del Grup Municipal del Partit Popular (5).

  Vots en contra: Cap.

  Abstencions: 4, corresponents als membres del Grup Municipal de Convergència i Unió.

  14 - APROVAR UNA MODIFICACIÓ DE L'ACORD SOBRE DETERMINACIÓ DE LES CONDICIONS DE TREBALL DEL PERSONAL FUNCIONARI PER INCORPORACIÓ D'UN ANNEX, EL NÚM. 3 SOBRE "DISPONIBILITAT PER ALS OPERADORS ESPECÍFICS DE TORNS D'URGÈNCIES".

  La senyora Consol Prados, consellera delegada d'Interior i Hisenda, presenta la proposta següent :

  "Per acord de Ple de data 9 de maig de 2002, es va aprovar l'Acord sobre determinació de les condicions de treball del personal funcionari per al període 2000-2003, del qual se'n donà trasllat a la Generalitat de Catalunya per la seva inscripció i posterior publicació. .

  Per Resolució de data 16 d'octubre de 2002, expedient 08/0176/99, Codi de conveni 0807442, la Generalitat de Catalunya, a través de l'òrgan pertinent, disposà la inscripció de l'esmentat Acord, ordenant la seva publicació al DOGC, cosa que ja s'ha realitzat.

  Fets tots aquests tràmits i durant la vigència de l'Acord, ha sorgit la necessitat de procedir a la seva modificació per incorporar-hi un annex, el número 3, referent a la regulació de la disponibilitat per als operadors específics de torns d'urgència.

  A tal efecte, la mesa negociadora es constituí per tractar aquest tema en data 16 de juny de 2003 i en la sessió de 22 de juliol de 2003, va acordar i signar l'annex que es vol incorporar i que ara s'eleva al ple per la seva aprovació.

  És per tot això que proposo a l'Ajuntament en ple l'adopció del següent ACORD:

  Primer.-

  Aprovar la modificació de l'Acord sobre determinació de les condicions de treball de personal funcionari per al període 2000-2003, en el sentit d'afegir-hi un annex, el núm. 3, referent a la disponibilitat per als operadors específics de torns d'urgència, el qual s'adjunta.

  Segon.-

  Traslladar el text d'aquest annex al departament de Treball de la Generalitat de Catalunya als efectes de la seva inscripció i publicació.

  Tercer.-

  Restarà pendent l'efectivitat d'aquest acord a la prèvia habilitació de crèdit al pressupost de l'exercici 2003. "

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: 21, corresponents als membres del Grup Municipal Socialista (11), corresponents al Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds € Esquerra Unida i Alternativa (3), corresponent al Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya (2) i corresponents als membres del Grup Municipal del Partit Popular (5).

  Vots en contra: Cap.

  Abstencions: 4, corresponents als membres del Grup Municipal de Convergència i Unió.

  15 - DECLARACIÓ COMPATIBILITAT DOS FUNCIONARIS.

  La senyora Consol Prados, consellera delegada d'Interior i Hisenda, presenta la proposta següent :

  "VISTES les declaracions de segona activitat presentades pel funcionari de carrera, senyor FRANCESC TORREJÓN COMINO i pel funcionari interí, senyor IVAN CURTO ESTEVE, en les que demanen la compatibilitat d'una segona activitat de tipus professional amb l'exercici del lloc de treball principal que desenvolupen en aquesta Administració.

  ATÈS que aquesta segona activitat que sol·liciten es duria a terme fora de la jornada habitual de treball de l'activitat principal que desenvolupen com a funcionaris a l'Ajuntament de Mataró.

  CONSIDERANT que la normativa reguladora de les incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques s'estableix a la Llei 53/1984, de 26 de desembre; al Reial Decret 598/1985, de 30 d'abril; a la Llei 21/1987, de 26 de novembre de la Generalitat de Catalunya, i al Decret 214/1190, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals.

  CONSIDERANT que l'art. 14 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, sobre incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques estableix que l'exercici d'activitats professionals, laborals, mercantils o industrials fora de l'Administració Pública requerirà el previ reconeixement de compatibilitat, el qual no podrà modificar la jornada de treball i l'horari dels interessats.

  CONSIDERANT que l'art. 329 del Decret 214/1990, declara la compatibilitat de l'exercici de la funció pública amb l'activitat privada si les dues activitats, la funció pública i la privada, no superen la jornada ordinària incrementada en un 50%.

  CONSIDERANT que l'art. 330 del Decret 214/1990, esmentat anteriorment, estableix que no és possible el reconeixement de compatibilitats amb activitats professionals si aquestes comporten la submissió a llicències, autoritzacions, permisos, ajudes financeres o control de l'entitat local; si l'activitat està directament relacionada amb la què es desenvolupa en la unitat de l'Administració en la què es presti servei; o si la realització de l'activitat professional comporta la intervenció, en el moment actual o en els darrers dos anys, en els assumptes del lloc públic on es troba.

  CONSIDERANT que l'art. 343 del mateix Decret manifesta que el reconeixement de compatibilitat no podrà modificar la jornada de treball ni l'horari de l'interessat.

  ATÈS que segons l'art. 333 a) i l'art. 344 del Decret 214/1990, correspon al ple de la Corporació resoldre les declaracions de compatibilitat,

  VIST l'informe jurídic corresponent, proposo al Ple de la Corporació l'adopció dels següents ACORDS:

  PRIMER.-

  Per aplicació del que disposa l'art. 329 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, DECLARAR LA COMPATIBILITAT entre les funcions que realitza en aquest Ajuntament a jornada complerta el senyor FRANCESC TORREJON COMINO, - Tècnic Superior adscrit al lloc de treball de Tècnic d'organització i qualitat -, amb la segona activitat de tipus professional que sol·licita desenvolupar - exercici lliure de tasques de formació i assessorament -, en el ben entès que aquesta segona activitat no podrà realitzar-se si està directament relacionada amb la que es desenvolupa en el servei de l'Ajuntament on fa la seva activitat principal; o si la realització de l'activitat professional comporta la intervenció en els assumptes del lloc públic on es troba o en els que ha desenvolupat en els darrers dos anys.

  SEGON.-

  Per aplicació del que disposa l'art. 329 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, DECLARAR LA COMPATIBILITAT entre les funcions que realitza en aquest Ajuntament a jornada complerta el senyor IVAN CURTO ESTEVE, - Tècnic Superior adscrit al lloc de treball de Tècnic d'organització i qualitat -, amb la segona activitat de tipus professional que sol·licita desenvolupar - exercici lliure de tasques de formació i consultoria -, en el ben entès que aquesta segona activitat no podrà realitzar-se si està directament relacionada amb la que es desenvolupa en el servei de l'Ajuntament on fa la seva activitat principal; o si la realització de l'activitat professional comporta la intervenció en els assumptes del lloc públic on es troba o en els que ha desenvolupat en els darrers dos anys.

  TERCER.-

  Les declaracions de compatibilitat del present acord quedaran automàticament sense efectes en el cas de canvi o de modificació de les condicions dels llocs de treball, tant del principal com de la segona activitat, que els interessats hauran de comunicar.

  QUART.-

  Notificar el present acord a les persones interessades."

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: Unanimitat. (25).

  En aquests moments s'incorpora a la sessió el Sr. Joaquim Fernàndez, regidor del grup municipal de Convergència i Unió.

  16 - DONAR COMPTE DE LA CONTRACTACIÓ PER MÀXIMA URGÈNCIA DEL SENYOR ABDELAZIZ BELALEM COM A PEÓ DE CEMENTIRI.

  La senyora Consol Prados, consellera delegada d'Interior i Hisenda, dóna compte del Decret següent :

  "DECRET

  4769/2003 de 18 de juny

  Assumpte:

  Contractació pel procediment d'urgència al senyor Abdelaziz Belalem com a peó de cementiri

  Servei de ALCALDIA

  Expedient: 2003 341 - AL

  Fets

  1. El personal adscrit al Cementiri Municipal han de gaudir del seu període de vacances i cal cobrir el servei durant la seva absència per tal que el servei no sigui perjudicat.

  2. El senyor Abdeslaziz Belalem prové d'una llista de persones facilitada per l'Oficina de Treball de la Generalitat i és la persona la contractació de la qual es proposa.

  Fonaments de dret

  L'article 19, 1, b) del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el reglament del personal al servei de les entitats locals, i l'article 4 del Reial Decret 2720/1998, de 18 de desembre, pel qual es desenvolupa l'article 15 de l'Estatut dels Treballadors, redactat de conformitat amb la Llei 63/1997, de 26 de desembre, preveuen la possibilitat de contractar a personal de caràcter no permanent per als llocs de treball destinats a personal fix quan el titular que l'exerceixi es trobi en situació laboral amb dret a reserva del lloc i fins que s'hi reincorpori.

  D'acord amb les atribucions atorgades per la legalitat vigent,

  Resolc

  1.

  Contractar pel procediment d'urgència al senyor Abdeslaziz Belalem, amb NIE X3574518L, com a peó de cementiri amb efectes des del 30 de juny de 2003 fins al 28 d'agost de 2003 per substituir al personal adscrit al cementiri municipal durant les seves vacances. Aquest contracte s'extingirà per la reincorporació dels treballadors substituïts o si es produeix qualsevol altra de les causes assenyalades a l'article 24 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el reglament del personal al servei de les entitats locals.

  2.

  Adscriure al senyor Belalem al Cementiri Municipal sota la dependència jeràrquica del cap del Servei de Serveis Municipals, senyor Ferran Àngel, amb la jornada laboral segons necessitats del servei.

  3.

  La retribució a percebre serà de 1.180,56 euros bruts mensuals. El cost d'aquesta contractació s'aplicarà al Capítol I del Pressupost Municipal del 2003, concretament a la partida 35000 121 14100 per salari i 35000 311 16000 pel que fa a seguretat social.

  4.

  Notificar la present resolució a la persona interessada i comunicar el seu contingut al seu cap jeràrquic, a nòmina-llocs de treball-control de presència, a la Intervenció de Fons Municipal, al Comitè de personal laboral, publicar-ho al BOP i al DOGC i donar-ne compte al Ple de la Corporació."

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: Unanimitat. (26).

  17 - DONAR COMPTE DEL NOMENAMENT PER MÀXIMA URGÈNCIA DEL SENYOR ALBERTO SANTIAGO MARTÍN COM A AGENT DE POLICIA PER LA VIGILÀNCIA DE LES PLATGES.

  La senyora Consol Prados, consellera delegada d'Interior i Hisenda, dóna compte del següent Decret :

  "DECRET

  3793/2003 de 16 de maig

  Assumpte:

  Nomenament interí al senyor Alberto Santiago Martín com a agent.

  Servei de RECURSOS HUMANS

  Expedient: 2003 242 - RH

  Fets:

  A la plantilla de funcionaris d'aquest Ajuntament hi ha quatre vacants d'agents de la Policia Local, creades a l'efecte de cobrir el servei de vigilància de platges a l'estiu, que durant l'any 2003 es cobrirà des del 12 de maig fins al 14 de setembre.

  Atès que s'ha exhaurit la llista d'espera existent, no hi ha temps material per a fer una nova convocatòria i cal atendre el servei de vigilància de les platges sense demora, es proposa cobrir una de les vacants mitjançant nomenament interí pel procediment d'urgència. Per tal de localitzar la persona adient s'ha recorregut als ajuntaments veïns, i des de Sant Andreu de Llavaneres, s'han facilitat les dades del senyor Alberto Santiago Martín de San Martín.

  Fonaments de dret:

  L'article 6 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, preveu la possibilitat de nomenar personal interí per a ocupar llocs de treball reservats a funcionaris de carrera que es trobin vacants o proveïts per personal amb dret a reserva de lloc.

  L'esmentat Decret 214/1990, en el seu article 98, estableix que es pot nomenar personal interí sense observar el tràmit de convocatòria pública quan es tracti de la provisió de llocs de treball per als quals existeixi màxima urgència.

  D'acord amb les atribucions que m'han estat delegades per Decret d'Alcaldia de data 19 de juliol de 1999,Resolc:

  1. Nomenar, pel procediment de màxima urgència, com a funcionari interí amb la categoria d'Agents de l'Escala d'Administració Especial, Subescala Serveis Especials, classe Policia Local, escala bàsica (grup D), al senyor Alberto Santiago Martín de San Martín, amb DNI 52436922G.

  2.

  Aquest nomenament tindrà efectes des del 12 de maig de 2003 fins el 14 de setembre de 2003, tot i que també podrà cessar si es produeix alguna de les causes de cessament que preveu l'article 7 de l'esmenat Decret 214/1990, de 30 de juliol.

  3.

  Adscriure al senyor Martín al Servei de la Policia Local, sota la dependència jeràrquica dels comandaments de la Policia Local, amb un període de prova de tres mesos i la jornada laboral pròpia del servei.

  4.

  La retribució a percebre serà de 1.422,10 euros bruts mensuals que es corresponen amb el sou base del grup D, el complement de destí corresponent al nivell 16 i un complement específic de 564,23 euros mensuals. El cost d'aquesta resolució s'aplicarà al Capítol I del pressupost concretament a les partides 22000 222 12000 pel que fa a retribucions bàsiques, 22000 222 12100 pel que fa a retribucions complementàries i 22000 311 16000 per a Seguretat Social (operacions AD 19382 a 19384 de la relació ADC 739).

  5.

  Notificar aquesta resolució a la persona interessada i comunicar el seu contingut al seu cap jeràrquic, a Intervenció, a Nòmina-Llocs de Treball-Control de Presència, a la Junta de Personal, donar-ne compte al Ple en la primera sessió que tingui i publicar-la al BOP."

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: Unanimitat. (26).

  -Servei de Secretaria General-

  18 - APROVACIÓ CALENDARI FESTES LOCALS PER A L'ANY 2004.El senyor Manuel Mas, alcalde president, presenta la proposta següent :

  "Vist l'Ordre 319/2003 de 10 de juliol, del departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme de la Generalitat de Catalunya, per la qual s'estableix el calendari oficial de festes laborals per a l'any 2004.

  Atès que d'acord amb l'article 46 del RD 2001/83 de 28 de juliol, la proposta de festivitats local és competència del Ple.

  En ús de les atribucions que la llei em confereix, proposo a l'Ajuntament PLE l'adopció dels següents acords :

  Primer.-

  Proposar al Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme de la Generalitat de Catalunya com a festes locals, retribuïdes i no recuperables en el municipi de Mataró per a l'any 2004, les següents :

  • 31 de maig, dilluns de Pasqua Granada, Fira a Mataró.

  • 27 de juliol, dimarts festa major de Les Santes.

  Segon.-

  Comunicar-ho al Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme, Delegació Territorial de Barcelona, al servei de Premsa i a l'Institut Municipal de Promoció Econòmica, per al seu coneixement i publicació als mitjans habituals i als sectors econòmics i socials de la ciutat."

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: Unanimitat. (26)

  -Servei de Compres i Contractacions-

  19 - APROVAR A FAVOR DE L'EMPRESA "SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, SA", ADJUDICATÀRIA DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA DELS EDIFICIS I DEPENDÈNCIES MUNICIPALS, LA REVISIÓ DE PREUS DEFINITIVA DE L'ANUALITAT 2002, PER UN IMPORT DE 59.199'96.-EUR., IVA. INCLÒS, PELS SERVEIS PRESTATS A L'AJUNTAMENT DE MATARÓ, I PER L'IMPORT DE 3.742'01.-EUR., IVA. INCLÒS PELS SERVEIS PRESTATS A L'INSTITUT D'EDUCACIÓ DE MATARÓ, I APROVAR LA PRÒRROGA DEL SERVEI PER A L'ANUALITAT DEL 2004.

  La senyora Consol Prados, consellera delegada d'Interior i Hisenda, presenta la proposta següent :

  "Atès que l'Ajuntament Ple, amb data 10 de desembre de 1998, va adjudicar el concurs celebrat per a la contractació del servei de neteja dels edificis i dependències municipals a favor de l'empresa "Servicios Especiales de Limpieza, SA" i va establir la durada del contracte i la fórmula polinòmica a utilitzar en les revisions de preus.

  Vista la sol.licitud de revisió de preus definitiva per a l'anualitat del 2002 formulada per l'empresa adjudicatària del servei de neteja dels edificis i dependències municipals, "Servicios Especiales de Limpieza, SA".

  Vist l'informe de la Cap del Servei de Compres i Contractacions de l'Ajuntament de Mataró, de data 21 de juliol del 2003, en el qual es posa de manifest la procedència de l'aprovació definitiva dels preus de l'anualitat del 2002 sol·licitada per l'adjudicatària del servei de neteja, en base a les clàusules 12 i 13 del plec de condicions econòmiques i administratives particulars que regeixen aquest contracte.

  Atès que Servicios Especiales de Limpieza, SA., ha donat la seva conformitat a la pròrroga del servei de neteja per a l'anualitat del 2004, mantenint les condicions per a la prestació del servei inicialment ofertes.

  En virtut de les competències delegades per la resolució de l'Alcaldia de data 1 de juliol del 2003, qui subscriu, Consellera-Delegada d'Interior i Hisenda, PROPOSA al Ple Municipal l'adopció dels següents acords:

  1. Aprovar, a favor de l'empresa "Servicios Especiales de Limpieza, SA", concessionària del servei de neteja dels edificis i dependències municipals, la revisió de preus definitiva de l'anualitat 2002, per un import de 59.199'96.-EUR., IVA. inclòs, pels serveis prestats a l'Ajuntament de Mataró, i per l'import de 3.742'01.-EUR., IVA. inclòs pels serveis prestats a l'Institut d'Educació de Mataró.

  2. Autoritzar i disposar a favor de Servicios Especiales de Limpieza, SA., els imports que a continuació es detallen amb càrrec a la consignació de les partides que igualment s'esmenten del pressupost de 2003:

   • A càrrec del pressupost municipal del 2003:

   • 34100/313/22700 301'96 € (op. ADC núm. 32063)

   • 34100/422/22700 51.136'76 € (op. ADC núm. 32064)

   • 34100/423/22700 4.547'32 € (op. ADC núm. 32065)

   • 34100/463/22700 3.213'92 (op. DAC núm. 32066)

   • A càrrec del pressupost de l'IME del 2003:

  - 1000/121/22700 185'23.-EUR. (op. ADC núm. 7561)

  - 2110/422/22700 1.643'12.-EUR. (op. ADC núm. 7562)

  - 2250/422/22700 1.913'66.-EUR. (OP. NÚM. 7563).

  1. Requerir a Servicios Especiales de Limpeza, SA., per què dintre del termini de 15 dies naturals a comptar des de l'endemà al de la rebuda de la notificació del present acord dipositin a la Tresoreria de Fons Muncipal d'aquest Ajuntament garantia per l'import de 2.517'68.-EUR., en concepte de garantia addicional per la revisió de preus definitiva aprovada amb el present acord.

  2. Aprovar la pròrroga del servei de neteja adjudicat a la mercantil Servicios Especiales de Limpieza, SA., per a l'anualitat del 2004.

  3. Autoritzar i disposar a favor de Servicios Especiales de Limpieza, SA., els imports que a continuació s'expressen a favor de les partides que igualment es detallen a càrrec del pressupost que s'aprovi per al 2004:

   • A càrrec del pressupost municipal que aprovi per a l'anualitat del 2004 l'Ajuntament de Mataró:

   • 34100/121/22700: 241.506'60.-EUR. (op. ADFUT núm. 32067).

   • 34100/313/22700: 45.628'68.-EUR. (op. ADFUT núm. 32068).

   • 34100/422/22700: 1.052.433'48.-EUR. (op. ADFUT núm. 32069).

   • 34100/423/22700: 51.812'16.-EUR. (op. ADFUT núm. 32070).

   • 34100/463/22700: 36.624'72.-EUR (op. ADFUT núm. 32071).

   • A càrrec del pressupost que aprovi per a l'anualitat del 2004 l'Institut Municipal d'Educació:

   • 1000/121/22700: 6.113'14.-EUR (op. ADFUT núm. 7564).

   • 2110/422/22700: 124.793'32.-EUR (op. ADFUT núm. 7565).

   • 2250/422/22700: 63.126'60.-EUR. (op. ADFUT núm. 7566).

   • A càrrec del pressupost que aprovi per a l'anualitat del 2004 l'Escola Universitària Politècnica de Mataró:

  - 422/22700: 89.928'39.-EUR. (op. ADFUT núm. 2548).

  1. Es condiciona l'aprovació del present acord a l'existència de crèdit suficient a les partides descrites en el punt anterior del pressupost que aprovin per al 2004 l'Ajuntament de Mataró, l'Institut Municipal d'Educació i la Universitat Politècnica de Mataró, a fi de poder atendre la despesa que el contracte de serveis de neteja adjudicat a favor de Servicios Especiales de Limpieza, SA. meriti a l'esmentada anualitat del 2004."

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: Unanimitat. (26).

  20 - RATIFICACIÓ DEL DECRET NÚM. 5918/2003 DE DATA 24 DE JULIOL DE LA CONSELLERA DELEGADA D'INTERIOR I HISENDA, RELATIU A APROVAR LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DE LA DEIXALLERIA SITUADA AL C/ GALÍCIA, S/N., D'AQUESTA CIUTAT, ADJUDICADA A FAVOR DE FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SA., MODIFICACIÓ LA QUAL CONSISTEIX EN L'AUGMENT DEL PREU DEL CONTRACTE EN L'IMPORT ADDICIONAL DE 42.000'00.-EUR., IVA. INCLÒS, I APROVAR LA PREVISIÓ DE COSTOS PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE LA GESTIÓ DE DEIXALLERIA DURANT L'ANUALITAT 2003-2004, ASCENDINT AQUESTA PREVISIÓ A L'IMPORT DE 210.000'00.-EUR., IVA. INCLÒS.

  La senyora Consol Prados, consellera delegada d'Interior i Hisenda, presenta la proposta següent :

  "Vist el contingut del contracte de gestió del servei d'explotació de la deixalleria situada al C/ Galicia, s/n., d'aquesta ciutat, contracte el qual s'adjudicà a favor de Fomento de Construcciones y Contratas, SA. pel Ple d'aquesta corporació en la seva sessió celebrada en la data de 04/06/1998.

  Vist l'escrit efectuat pel Cap de la Secció de Residus i Neteja Viària del Servei de Manteniment, de data 06/06 d'enguany, en el que es posa de manifest l'increment d'alguns materials recollits a la deixalleria sobre les quantitats inicialment previstes, sol·licitant així mateix l'ampliació del contracte en l'import de 42.000'00.-EUR., IVA. inclòs, per l'augment produït en la prestació del servei durant el període transcorregut entre el 01/01 al 17/07 d'enguany.

  Vist l'article 3 del plec de condicions tècniques i econòmico-administratives particulars que regeix la contractació del servei de deixalleria, en el que es manifesta que si dos mesos abans de la finalització del contracte cap de les parts manifesta a l'altre el seu propòsit de rescindir-la quan expiri el termini, s'entendrà prorrogada la duració de la contracta per un període de 12 mesos.

  Atès que no s'ha produït cap manifestació a fi de rescindir la contractació dintre del termini anteriorment esmentat, per la qual cosa el proper 18/07 es produirà una nova pròrroga del contracte per un termini de 12 mesos addicionals.

  Essent que el servei promotor de la contractació ha efectuat una previsió de costos per la prestació del servei durant l'anualitat 2003-2004, ascendint aquesta previsió a l'import de 210.000'00.-EUR., IVA. inclòs, de la que resulta l'import de 99.000'00.-EUR. es preveu es meritarà durant el 2003 i l'import de 113.750'00.-EUR., IVA. inclòs, es preveu es meritarà durant el 2004.

  D'acord amb el previst als arts. 102 en relació amb els arts. 213, 214.c), 43 i concordants de la Llei 13/1995, de 18 de maig, de Contractes de les Administracions Públiques, per la que es regeix la present contractació.

  Atès que existeix crèdit adequat i suficient per atendre les obligacions que meriti enguany el present contracte a la partida núm. 52000/442/22700 del pressupost municipal aprovat per al present exercici 2003, essent que es preveu destinar a l'esmentada partida crèdit suficient en el pressupost que s'aprovi per al 2004, a fi de poder atendre les despeses que el contracte meriti durant el 2004.

  En virtut de les competències delegades per la resolució de l'Alcaldia de data 1 de juliol del 2003, qui subscriu, Consellera-Delegada d'Interior i Hisenda, PROPOSA al Ple Municipal l'adopció dels següents acords:

  Primer.-

  Aprovar la modificació del contracte per a la prestació del servei de gestió de la deixalleria situada al C/ Galícia, s/n., d'aquesta Ciutat, adjudicada a favor de Fomento de Construcciones y Contratas, SA., modificació la qual consisteix en l'augment del preu del contracte en l'import addicional de 42.000'00.-EUR., IVA. inclòs, degut a l'increment en la quantitat de material recollit a la deixalleria sobre la prevista inicialment durant el període transcorregut entre el 01/01 al 17/07/2003.

  Segon.-

  Autoritzar i disposar l'import de 42.000'00.-EUR., IVA. inclòs, a favor de Fomento de Construcciones y Contratas, SA., per la modificació per ampliació del contracte expressat en el punt anterior, import el qual s'atendrà a càrrec de la partida del pressupost municipal núm. 52000/442/22700 del pressupost municipal aprovat per al present exercici del 2003 (doc. comptable tipus ADC núm. 200300029742).

  Tercer.-

  Atesa la pròrroga tàcita produïda en el contracte, per un termini de 12 mesos addicionals, a comptar des del 18/07/2003 i fins al 17/07/2004, ambdós inclosos, aprovar la previsió de costos per la prestació del servei de la gestió de deixalleria durant l'anualitat 2003-2004, ascendint aquesta previsió a l'import de 210.000'00.-EUR., IVA. inclòs.

  Quart.-

  Autoritzar i disposar a favor de FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SA., els imports que a continuació s'esmenten, a càrrec de les anualitats igualment indicades, de la partida núm. 52000/442/22700 del pressupost municipal:

  • ANY 2003: 99.000'00.-EUR., IVA. inclòs (doc. tipus ADC, núm. 200300029743).

  • ANY 2004: 113.750'00.-EUR., IVA. inclòs (doc. tipus ADFUT, núm. 200300029744).

  D'acord amb el previst a l'art. 69.4 del RDL 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, es condicionen els efectes del present acord a l'existència de crèdit suficient a la partida núm. 52000/442/22700 del pressupost municipal que s'aprovi per a l'exercici del 2004, a fi de poder atendre les despeses que la present contractació meriti durant l'esmentada anualitat.

  Cinquè.-

  Requerir a l'adjudicatària per què dintre del termini de 15 dies naturals a comptar a partir de l'endemà al de la rebuda de la notificació del present acord dipositi a la Tresoreria de Fons Municipal d'aquest Ajuntament l'import de 5.271'92.-EUR., en concepte de garantia addicional, pel reajustament d'aquesta a la modificació contractual i nova previsió de costos efectuada per a l'anualitat del 2003 i 2004."

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: Unanimitat. (26).

  21 - APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE TRANSPORT URBÀ COL·ECTIU DE VIATGERS A LA CIUTAT DE MATARÓ PER AL PERÍODE DE 01/01/2002 A 31/12/2002, DEL QUE RESULTA UN IMPORT EN CONCEPTE DE SUBVENCIÓ A CÀRREC DE L'AJUNTAMENT DE MATARÓ DE 1.864.543'58.-EUR., IVA. INCLÒS. ATÈS QUE EN PAGAMENTS TRIMESTRALS S'HA ABONAT A COMPTE DE L'ESMENTADA SUBVENCIÓ DURANT EL 2002 L'IMPORT DE 1.521.107'00.,-EUR., CORRESPON AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER A FAVOR DE L'EMPRESA CONCESSIONÀRIA DEL SERVEI, CTSA MATARÓ BUS, L'IMPORT DE 343.436'58.-EUR., IVA. INCLÒS COM A SUBVENCIÓ PENDENT D'ABONAR.

  El senyor Manuel Mas, alcalde president, retira aquest punt de l'ordre del dia.

  22 - RATIFICACIÓ DEL DECRET D'ALCALDIA NÚM. 6058/2003 DE DATA 01/08/2003 PEL QUAL ES MODIFIQUEN ELS DOS CONTRACTES D'ARRENDAMENT FORMALITZATS AMB AMREY PROMOCIONS IMMOBILIÀRIES, SL,: L'ARRENDAMENT DE LA FINCA SITUADA AL C/ MOSSÉN JAUME SALA, PLANTA -1 I C/ FRANQUESA I SIVILLA, PLANTA -2 I DE LA FINCA SITUADA AL C/ MOSSÈN JAUME SALA, 16-18, DE MATARÓ, DESTINAT A OFICINES I APARCAMENT DEL SERVEI DE POLICIA LOCAL DE MATARÓ.

  La senyora Consol Prados, consellera delegada d'Interior i Hisenda, presenta la proposta següent :

  "Per Decret 6058/2003, d'u d'agost, l'Il·lm. Sr. Alcalde de l'Ajuntament de Mataró va acordar, per urgència, la modificació dels contractes d'arrrendament dels locals situats als c/ Mossèn Jaume Sala, Franquesa i Sivilla i Josep Mnserrat Cuadrada (plantes €1 i €2) €destinat a dipòsit municipal de vehicles- i del local amb entrada pel c/ Mossèn Jaume Sala núm. 16-18 €destinat a oficines i aparcament del Servei de Policia Local, disposant-se en el mateix Decret que havia de ser ratificat per L'Ajuntament Ple.

  En conseqüència, la Presidenta de la Comissió Informativa de Serveis Centrals proposa a l'Ajuntament Ple l'adopció del següent ACORD:

  Únic.-

  Ratificar el Decret 6058/2003, d'u d'agost, de l'Il·lm. Sr. Alcalde de l'Ajuntament de Mataró, el contingut del qual és el següent:

  "Atès el contingut de l'expedient administratiu per a la contractació de l'arrendament als carrers M. Jaume Sala, Franquesa i Sivilla i J. Montserrat Cuadrada, de Mataró (plantes -1 i -2), per a dipòsit municipal de vehicles, i l'arrendament efectuat al mateix immoble amb entrada pel carrer M. Jaume Sala 18-16, per a oficines i aparcament del Servei de Policia Local (planta baixa), essent l'actual propietària dels immobles abans esmentats AMREY Promocions Immobiliàries, SL.

  Atès que d'acord amb les necessitats i previsions municipals, que es consignen als informes tècnics obrants a l'expedient, l'Ajuntament té interès en perllongar la pròrroga del contracte de les oficines fins a finals de juny de 2005 i per facilitar l'operativitat de l'arrendadora, no té cap inconvenient en delimitar la data màxima d'extinció de l'altre contracte per tal que fineixi per tot el 30 de setembre de 2003.

  Atès l'informe núm. 39/03, de 31 de juliol, emès per les assessores jurídiques del Servei de Gestió Econòmica i de Compres i Contractació d'aquesta Corporació, respecte de la procedència i legalitat de l'adopció del present acord.

  D'acord amb el previst l'article 262 de la Llei 8/1987, Municipal i de Règim Local de Catalunya, i l'article 9 del Real Decreto Legislativo 2/2000, pel que s'aporva el text refós de la llei de Contractes de les Administracions Públiques, i en base al punt 1 d'aquest últim article, els efectes i extinció de la relació arrendatària, àmbit al qual se circumscriu la data de finalització, extinció o de límit de les pròrrogues, es regeixen per les normes de dret privat, en el present cas, per la LAU de 1994 i normativa concordant.

  Atesa la urgència en l'adopció de l'acord a fi de que els pactes inclosos en el mateix puguin estar perfeccionats i ser operatius dintre del termini previst, i per a la major garantia de seguretat jurídica del contingut de la present resolució.

  Atès que a la partida núm. 38100/222/20200 del pressupost municipal existeix crèdit adequat i suficient per atendre les depeses que la present modificació contractual produeixi.

  En ús de les facultats que m'atorga la llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, RD Legislatiu 781/1986 de 18 d'abril, que aprovà el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, llei 8/1987 de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya, RESOLC:

  1. Modificar els dos contractes d'arrendament formalitzats amb AMREY Promocions Immobiliàries, SL., en el sentit que a continuació s'expressa:

   • Pel que respecta a l'arrendament de la finca situada al C/ Mossén Jaume Sala, planta -1 i C/ Franquesa i Sivilla, planta -2, ambdós de Mataró, destinat al servei de dipòsit municipal de vehicles, es redueix la durada del contracte, el qual finalitzarà i s'extingirà per tot el dia 30 de setembre del 2003.

   • Pel que respecta a l'arrendament de la finca situada al C/ Mossèn Jaume Sala, 16-18, de Mataró, destinat a oficines i aparcament del Servei de Policia Local de Mataró, s'amplia automàticament el període de pròrroga del contracte (pacta cinquè del contracte d'arrendament en la seva redacció de data 09/07/2001) fins al dia 30/06/2005, aquest inclòs. L'arrendatari podrà desistir de la pròrroga en qualsevol moment, obligant-se en aquest cas a indemnizar a l'arrendador amb una quantitat equivalent a la meitat de l'import d'un mes de lloguer, al preu que en aquell moment es vingui meritant, per cada mes complert o fracció que falti fins arribar al dia 30 de juny de l'any 2005.

  1. Autoritzar i disposar a favor d'AMREY PROMOCIONS IMMOBILIÀRIES, SL., l'import de 74.973'36.-EUR., IVA. inclòs, en cocepte de l'ampliació de la pròrroga efectuada en el punt anterior, import el qual s'atendrà a càrrec de la partida del pressupost municipal núm. 38100/222/20200, d'acord amb els següents imports i anualitats:

   • ANY 2004: 40.610'57.-EUR., IVA. inclòs (op. ADFUT núm. 32478).

   • ANY 2005: 34.362'79.-EUR., IVA. inclòs (op., ADFUT núm. 32477).

  D'acord amb el previst a l'art. 69.4 del R.D.L. 2/2000, de 16 de juny, es condicionen els efectes del present acord a l'existència de crèdit suficient a la partida del pressupost municipal núm. 38100/222/20200 dels pressupostos municipals que s'aprovin per als exercicis 2004 i 2005, a fi de poder atendre les despeses que la present contratació meriti durant les esmentades anualitats.

  1. Autoritzar i disposar l'anotació comptable inversa per import de 11.451'00.-EUR., IVA. inclòs, (op. AD/ núm. 32481) a càrrec de la partida núm.. 38100/222/20200 del pressupost municipal aprovat per a la present anualitat del 2003, atesa la reducció de la durada del contracte d'arrendament de dipòsit municipal de vehicles.

  2. Aprovar les minutes de contracte que s'adjunten com a annex I i annex II a la present resolució.

  3. Ratificar aquesta resolució en la primera sessió que es celebri pel Ple de l'Ajuntament de Mataró.

  4. Notificar a les parts la present resolució i convocar-les per a la signatura dels contractes."

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: 16, corresponents als membres del Grup Municipal Socialista (11), corresponents al Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds € Esquerra Unida i Alternativa (3) i corresponent al Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya (2).

  Vots en contra: 5, corresponents als membres del Grup Municipal del Partit Popular.

  Abstencions: 5, corresponents als membres del Grup Municipal de Convergència i Unió.

  CMI DE SERVEIS TERRITORIALS

  -Servei d'Obres-

  23 - ACCEPTAR DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, SERVEI DE VIES LOCALS, EL TRASPÀS DE GESTIÓ DE LA CARRETERA DE CORNELLÀ A FOGARS DE TORDERA, SECCIÓ 4ª( DE MATARÓ A ARENYS DE MUNT) BV-5031, TRAM COMPRÉS ENTRE PK 0,000 I EL 1,608, AFECTAT PER LES OBRES D'URBANITZACIÓ DEL SECTOR DE VALLVERIC I EL TRAM INFERIOR DEL VIAL DE LA RIERA DE VALLDEIX, INTERSECCIÓ AMB LA CARRETERA DE MATA, RESPECTIVAMENT.

  El senyor Joan Antoni Baron, conseller delegat d'Obres, Serveis i Manteniment, presenta la proposta següent:

  "L'Ajuntament de Mataró, amb motiu de l'inici de les obres del "Projecte d'urbanització del tram inferior de la Riera de Valldeix i la intersecció amb la carretera de Mata", va sol·licitar a la Diputació de Barcelona, mitjançant escrit amb registre d'entrada del 27 de desembre de 2002, l'inici dels tràmits administratius per aconseguir la titularitat municipal del tram de la carretera BV-5031, des del km 0,000 fins al p. km 1,000.

  El dia 19 de març de 2003 aquest Ajuntament va presentar a la Diputació de Barcelona un altre ofici on es formulava una altra sol·licitud per a l'inici dels tràmits administratius per aconseguir la titularitat municipal d'un altre tram de la mateixa carretera BV-5031, des del p. k 1,000 fins al p. h. 1,600, passada la rotonda del Sector Vallveric, que és el tram afectat per unes obres en execució per encàrrec de l'empresa pública municipal PUMSA, anomenades "Obres d'urbanització del Sector Vallveric".

  De conformitat amb els termes que es preveuen a la Disposició transitòria primera de la Llei catalana 7/1993, de 30 de setembre, de carreteres, en el terme municipal de Mataró, la Diputació de Barcelona gestiona, entre d'altres, la carretera BV-5031 (denominada oficialment "carretera de Cornellà a Fogars de Tordera, secció 4a (de Mataró a Arenys de Munt).

  La Secció de Conservació i Explotació del Servei de Vies Locals de la Diputació de Barcelona, després d'haver efectuat una comprovació sobre l'estat actual de tot el tram de la carretera BV-5031, ha emès en data 1 d'abril de 2003 un informe tècnic en sentit favorable a la incoació de l'expedient de traspàs a l'Ajuntament de Mataró del tram comprès entre el p.k. 0,000 i el 1,608 de la carretera BV-5031, actualment gestionada per la Diputació de Barcelona.

  El Conseller Delegat d'Obres, Serveis i Manteniment que signa, proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents ACORDS:

  Primer.-

  Acceptar de la Diputació de Barcelona, Servei de Vies Locals, el traspàs del tram de carretera de Cornellà a Fogars de Tordera, secció 4a (de Mataró a Arenys de Munt) BV-5031, tram comprès entre el p.k. 0,000 i el 1,608, afectat per les obres d'urbanització del Sector de Vallveric i el tram inferior del Vial de la Riera de Valldeix, intersecció amb la carretera de Mata, respectivament, de conformitat amb l'acord de Ple de la Diputació de Barcelona de data 22 de maig de 2003.

  Segon.-

  Comunicar l'anterior acord a la Diputació de Barcelona, Secció de conservació i Explotació del Servei de Vies Local i als serveis municipals de Manteniment i Mobilitat. "

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: Unanimitat. (26).

  -Servei d'Urbanisme-

  24 - APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA RELACIÓ DE BENS I DRETS D'EXPROPIACIÓ DEL SECTOR "CAN SOLERET" I APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE TAXACIÓ CONJUNTA COMPLEMENTARI "CAN SOLERET".

  El senyor Arcadi Vilert, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent :

  "Per Decret d'Alcaldia de 9 d'abril de 2003, es va disposar l'inici de l'expedient d'expropiació de diversos bens i drets situats en el Sector d'Equipaments C-2 CAN SOLERET de Mataró, els quals no van ser inclosos en l'expedient d'expropiació general que es va iniciar per acord del Ple Municipal de 22/9/1994.

  Així mateix es va aprovar inicialment la relació de bens i drets afectats per aquesta expropiació, els quals pertanyen en la seva totalitat al CLUB DEPORTIVO RONDA.

  Notificat l'acord a l'entitat esportiva titular dels drets i dins del període d'informació pública, el CLUB DEPORTIVO RONDA, va presentar un escrit d'al.legacions pels motius que es detallen a continuació i als que es dona resposta:

  1. L'Entitat esportiva, es propietaria tant de les instal.lacions esportives com del terreny en el que es situa el camp de futbol.

   Resposta:

   Segons totes les dades i la documentació existent en els arxius municipals i en els de PUMSA, l'entitat CLUB DEPORTIVO RONDA, es una ocupant del sòl i està en situació de precari. En qualsevol cas, la propietat s'hauria d'acreditar documentalment.

   Per tant l'al.legació s'ha de desestimar.

  2. L'Entitat està ocupant pacificament la finca des de l'any 1979.

   Resposta:

   La data de l'antiguitat de l'ocupació, no constitueix motiu de controvèrsia ni constitueix un element objectiu d'interès als efectes del present expedient.

   Conseqüentment, l'al·legació s'ha de desestimar.

  3. Durant la tramitació del projecte de taxació conjunta del sector de Can Soleret, no es va tenir en compte a l'entitat esportiva, fet que li va ocasionat inseguretat i indefensió.

   Resposta:

   Es cert que durant la tramitació del projecte de Taxació Conjunta del Sector Can Soleret, no es va tenir en compte a l'entitat al·legant com a part interessada en el procediment. Malgrat això, es evident que no s'ha produït cap indefensió, ni inseguretat, ni perjudici, tota vegada que fins el dia d'avui s'han continuat ocupant pacíficament les instal·lacions i s'ha iniciat un procés que complementa l'anterior, per resoldre aquella omissió.

   L'aprovació del projecte expropiatori va suposar l'extinció formal de qualsevol possible dret arrendatici i d'ocupació dels terrenys referits, encara que no s'haguessin tingut en compte a l'expedient; així resulta del que disposa l'article 192 del Text Refós de 1990 (actualment 103 i següents de la Llei d'Urbanisme 2/2002), 114.9ª de la llei d'arrendaments de 1964, 210 del Reglament de Gestió Urbanística i article 53 de la Llei d'Expropiació Forçosa.

   L'omissió de bens o drets no tinguts en compte, es un supòsit expressament contemplat i acceptat pels indicats articles legals i reglamentaris.

   Per tant, s'ha de desestimar l'al·legació.

  4. L'acta d'expropiació subscrita el 6/6/1996 amb els propietaris es nul·la de ple dret , al no constar en la mateixa l'extinció del contracte d'arrendament del Club i la indemnització de tots els seus bens i drets.

   Resposta:

   L'omissió de bens i drets no produeix la nul·litat de les actuacions, tal i com pretén l'al·legant. En relació a aquesta situació, s'ha de tenir el compte l'article 190.1 del Decret Legislatiu 1/90, que no pot ser mes clar: "En el procediment de taxació conjunta, els errors no denunciats ni justificats en el termini assenyalat en el punt 1, de l'article anterior, no donaran lloc a la nul.litat o reposició d'actuacions , conservant, no obstant i això, els interessats, el seu dret a ser indemnitzats en la forma que correspongui".

   Per aquest motiu, s'ha de desestimar l'al·legació.

  5. La relació de bens i drets aprovats es incompleta.

   Resposta:

   La relació de bens i drets aprovada inicialment no ha d' incloure els conceptes que demana al·legant pels motius que s'indiquen a continuació.

   En quan al presumpte dret arrendatici, s'ha de dir que en cas d'existir aquèst correspondria al Sr. Sánchez Torres, qui va subscriure amb al·legant un simple contracte de cessió. En tot cas es tracta d'un contracte d'arrendament (referit únicament a una "caseta") subjecte al Codi Civil, exclòs per tant de les llei d'arrendament. La seva vigència es mensual i per tant, si se li permet la seva ocupació fins el dia 17 de qualsevol mes requerint-lo pel seu desallotjament posterior, la seva extinció no comporta cap indemnització.

   El CLUB DEPORTIVO RONDA es un mer ocupant, en situació de precari; per tant tampoc procedeix establir cap indemnització per l'extinció d'aquesta ocupació, si es simultaneja amb la del Sr. Sánchez Torres.

   Pel que fa a les instal·lacions:

   El projecte de taxació conjunta, considera indemnitzables al Club esportiu, el valor de les instal·lacions executades amb llicència municipal, ja hagin sigut realitzades per ACESA o per la pròpia entitat esportiva . Contràriament no procedeix indemnitzar les obres executades sense llicència municipal, realitzades desprès de l'aprovació del Pla Especial de CAN SOLERET tal com es proposa a l'al·legació.

   I respecte a aquest extrem, la relació de bens i drets aprovada inicialment ja inclou els elements següents: nova presa de subministrament d'aigua, demolició de part de les construccions, reposició del sistema de calefacció, reinstal.lació i adequació del terreny de joc i redistribució de la línia elèctrica, perjudicis derivats de la reducció del camp, talla d'homs, adequació d'instal·lacions esportives ( cuneta perimetral, clavegueram i tancat) i valor de la caseta existent.

   Els elements als que es refereix al·legant, no disposen de llicència, han sigut realitzats desprès de l'aprovació del Pla Especial de Can Soleret o son desmuntables i traslladables i per tant no son indemnitzables.

   Per tot això, s'ha de desestimar l'al·legació.

  6. Desconeixença de l'objecte de l'expedient i de la futura destinació dels terrenys.

  Resposta:

  La futura destinació dels terrenys i el seu ús concret, son qüestions irrellevants pel present expedient si be es evident que el sòl en qüestió s'haurà d'ajustar a les previsions del Pla que el qualifica d'equipament públic.

  Per tan, s'ha de desestimar l'al·legació.

  Per tot el que s'acaba d'exposar, vistos els informes jurídics precedents, el document de taxació conjunta del bens objecte d'expropiació i el que disposen els articles 103 a 107 de la Llei 2/2002 d'Urbanisme, 114,9è de la Llei d'Arrendaments Urbans de 1964,9 a 31 i 53 de la Llei d'Expropiació Forçosa i concordants del seu Reglament, 199 i següents i 210 del Reglament de Gestió Urbanística, PROPOSO al Ple Municipal, l'adopció, si s'escau, dels següents

  A C O R D S :

  PRIMER.-

  Aprovar definitivament la relació de bens i drets afectats per l'expedient d'expropiació de diversos bens i drets situats al Sector d'Equipaments C-2 CAN SOLERET de Mataró, els quals no van ser inclosos en l'expedient d'expropiació general que es va iniciar per acord del Ple Municipal de 22/9/1994, i que es detallen a continuació:

  - Presa de subministrament d'aigua (1993)- Sistema de calefacció (1993)- Reinstal.lació i adequació del terrenys de joc i redistribució de línies elèctriques (1994)- Adequació de les instal·lacions esportives: tanca (1994)- Resta de la caseta (1993)

  Titular d'aquests bens: CLUB DEPORTIVO RONDA

  Els bens es situen en el camp de futbol del CLUB DEPORTIVO RONDA, en una finca de propietat municipal, qualificada d'equipament i zona verda, situada en el Sector de CAN SOLERET, entre la Rda. dels Països Catalans, el talús de la Variant de la N-II, la Plaça França i la finca en la que s'ubica Jardiland.

  SEGON.-

  Resoldre les al·legacions presentades pel CLUB DEPORTIVO RONDA al decret d'aprovació inicial, segons els arguments explicitats en la part expositiva de la present proposta.

  TERCER.-

  Notificar el present acord a tots els afectats per aquesta expropiació i publicar-lo en el Butlletí Oficial de la Província, juntament amb la relació de Bens i Drets que ara s'aprova definitivament.

  QUART.-

  Aprovar inicialment el Projecte Complementari d'Expropiació pel sistema de Taxació Conjunta del Sector C-2 CAN SOLERET, el principal del qual va ser aprovat definitivament per la Comissió d'Urbanisme de Barcelona el 31 de maig de 1995.

  CINQUE.-

  Obrir un període d'informació pública pel termini d'un mes prèvia publicació de l'anunci corresponent en el BOP i en un dels diaris de mes divulgació a Catalunya a fi que els interessat puguin formular observacions i reclamacions en relació a la titularitat o valoració dels seus drets.

  SISÈ.-

  Notificar l'acord precedent a tots els afectats pel projecte de taxació conjunta, incloent en la notificació el full de valoració dels seus bens i drets i els criteris de la valoració."

  El senyor Antoni Valls, regidor del grup municipal de Convergència i Unió, considera que hi ha clares irregularitats a l'expedient, encara que l'expropiació forçosa la consideren el medi idoni per a resarcir als ocupants dels perjudicis que se'ls deriven, la qual cosa els porta a abstenir-se. A l'expedient figura una acta d'ocupació de 1996 a la que es consigna l'existència d'una barraca i un camp de conreu, quan és conegut que allà fa molts anys que el que hi ha és un camp de futbol, amb vestuaris, instal·lacions, un bar i un magatzem. Aquí s'han vulnerat també les expectatives del C.E. Ronda, club esportiu que utilitzava aquest camp de futbol, i malgrat la col·laboració que ha hagut amb el Patronat Municipal d'Esports. Per això demana les responsabilitats polítiques que corresponguin degut al seguit d'incidències a què s'ha referit.

  El senyor Joan López, portaveu del grup municipal del Partit Popular, al marge de l'expedient d'expropiació considera que s'ha de tenir en compte el problema que planteja el cessament de l'escola esportiva del C.E. Ronda a conseqüència de l'expropiació. Pensa que, paral·lelament a l'expropiació, s'hauria de resoldre la problemàtica del club, el futur de l'escola esportiva, la seva ubicació, etc. Per tot això s'abstindran.

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: 16, corresponents als membres del Grup Municipal Socialista (11), corresponents al Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds € Esquerra Unida i Alternativa (3) i corresponent al Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya (2).

  Vots en contra: Cap.

  Abstencions: 10, corresponents als membres del Grup Municipal del Partit Popular (5) i corresponents als membres del Grup Municipal de Convergència i Unió (5).

  25 - APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D'ORDENACIÓ URBANA DE MATARÓ, ÀMBIT LA FORNENCA.

  El senyor Arcadi Vilert, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent :

  "L'àmbit de la modificació del Pla General que es proposa correspon a terrenys situats al veïnat de Mata, en l'indret de l'anomenat Barranc de la Bruixa, terrenys inclosos pel Pla General de 1996 en la unitat d'actuació 36 "La Fornenca".

  Es tracta d'un àmbit de 44.732m² de sòl urbà situat en un entorn de sòl no urbanitzable agrícola i forestal, amb accés des de la carretera de Mata, on el pla general estableix un aprofitament privat amb tipologia d'edificació aïllada de caràcter residencial de parcel·la petita (500m²).

  La delimitació de la unitat d'actuació 36 "La Fornenca" que afecta aquest àmbit, va quedar sense efectes per Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de data 12 d'abril de 2002, dictada en el recurs contenciós-administratiu núm. 1338/97, contra la revisió del pla general d'ordenació urbana de Mataró 1996. L'esmentada Sentència es fonamenta en què la Unitat d'Actuació 36 "La Fornenca" no és viable econòmicament i provoca una reparcel·lació no justificada sobre unes finques que ja van ser parcel·lades pel Pla Parcial de l'any 1962.

  Per aquest motiu la modificació que es proposa te per objecte redefinir la situació urbanística dels terrenys inclosos en l'àmbit de la Fornenca.

  També s'inclou en la pressent modificació una rectificació d'una errada gràfica que afecta a la núm 43 del pla parcial i que queda resolt de la forma que es detalla en el document tècnic que configura la modificació que es proposa, és a dir, retornant a la seva forma originaria, abans de l'error esmentat.

  La modificació que es proposa, documentada pel Servei Tècnic d'Urbanisme, comporta tornar a la situació urbanística anterior a la revisió del pla general de 1996, ajustant el límit del sòl urbà a l'estrictament definit pel pla parcial aprovat en aquest indret. Ara bé, tot i que les variacions que es proposen son de caràcter aïllat en la classificació o en la qualificació del sòl, de conformitat amb l'art. 6 de les Normes Urbanístiques del Pla General vigent, es fa necessària la tramitació del Pla General.

  Per tot el que s'acaba d'exposar, vistos els informes precedents i el que disposen els articles 39, 83, 94 i 95 de la Llei d'Urbanisme 2/2002 de 14 de març, art. 21 i 22 de la Llei de Bases de Règim Local, modificada per la Llei 11/1990 de 21/4 pel que fa a la competència de l'òrgan municipal que ha d'aprovar aquest document, PROPOSO al Ple Municipal, l'adopció, si s'escau, dels següents A C O R D S :

  PRIMER.-

  Aprovar inicialment de la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Municipal 1996, que afecta a L'ÀMBIT DE LA FORNENCA

  SEGON.-

  Obrir un període d'informació pública d'un mes, prèvia publicació de l'acord precedent a través d'edictes en el Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de mes divulgació a Catalunya i en els taulers d'edictes municipals, a fi de que es pugui aportar per qui interessi els suggeriments o al·legacions a la proposta de modificació puntual del Pla General.

  TERCER.-

  Notificar els precedents acords al municipis limítrofes, als interessats propietaris dels Sector, i als serveis municipals d'Obres i de Gestió Tributària (Cadastre)."

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: Unanimitat. (26).

  26 - APROVACIÓ DE L'ENCÀRREC A PUMSA DE L'EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'ACTUACIÓ "LO BASSAL I" I LO BASSAL II".

  El senyor Arcadi Vilert, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent :

  "Per acord de la Comissió de Govern de data 2 de juny de 2003 es va iniciar el tràmit per definir una nova modalitat en el sistema d'actuació urbanística referida als àmbits de les Unitats d'Actuació UA 32 € Lo Bassal I i UA 33 Lo Bassal II, situades ambdues a l'extrem sud est de la Urbanització de Santa Maria de Cirera.

  Les dues Unitats d'Actuació, amb superfície de 42.076 m² i 10.002 m² respectivament tenen un ús predominant d'habitatge unifamiliar en zona d'edificació aïllada amb parcel·la gran i es troben urbanitzades de forma insuficient.

  Concretament i, en mèrits del que disposa l'art. 115.3 de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, llei 2/2002, es substitueix la modalitat de compensació per la de cooperació, tota vegada que la iniciativa privada no ha endegat el procés d'urbanització, i a fi de que, a través de l'execució del planejament per cooperació - sistema de reparcel·lació €, es pugui completar la urbanització dels àmbits d'actuació de LO BASSAL, obtenir el sòl públic que el Pla General determina, i finalment atorgar les llicencies que els propietaris de terrenys no edificats demanen sense demorar més el complet desenvolupament i compliment de les obligacions urbanístiques en aquests dos sectors.

  Pel que fa a l'execució del projecte de reparcel·lació i d'urbanització corresponents, en l'acord de la Comissió de Govern ja es va apuntar que estava previst fer l'encàrrec, si el Ple de l'Ajuntament ho acorda, a la societat municipal Promocions Urbanístiques de Mataró, S.A. Aquesta encomana de gestió tindrà efectes a partir de que l'acord de modificació de la modalitat en el sistema d'actuació s'hagi aprovat de forma definitiva i sense perjudici dels drets que poden exercitar els propietaris previstos en els arts. 133 i 134 i concordants de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, Llei 2/2002, de 14 de març (col·laboració i/o iniciativa en la redacció del projecte de reparcel·lació).

  A la vista del que s'ha exposat i de l'informe jurídic del Servei d'Urbanisme, de conformitat amb el que disposa l'art. 23 de la Llei 2/2002 de 14 de març, d'Urbanisme de Catalunya, aplicable de conformitat de la Disposició Transitòria Cinquena de la mateixa, PROPOSO al Ple de l'Ajuntament, l'adopció, si s'escau, del següent ACORD:

  PRIMER.-

  Encomanar a la Societat Municipal Promocions Urbanístiques de Mataró, S.A. , PUMSA, la formulació dels projectes de reparcel·lació i d'urbanització per a l'execució de les dues Unitats d'Actuació "U.A.32 - Lo Bassal I" i " U.A. 33 € Lo Bassal II", i totes les actuacions necessàries per a l'execució dels projectes, i completa urbanització inclòs el cobrament de les quotes d'urbanització fins la seva completa liquidació, amb el benentès que l'acord pel qual es defineix la nova modalitat del sistema d'actuació, la modalitat de cooperació, sigui definitiu, i sense perjudici de la col·laboració i/o iniciativa que, en el seu cas, pugui correspondre als propietaris, de conformitat amb els arts. 133 i 134 de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, Llei 2/2002, de 14 de març.

  SEGON.-

  Publicar el precedent acord en el Butlletí Oficial de la Província i notificar-lo als interessats."

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: 21, corresponents als membres del Grup Municipal Socialista (11), corresponents al Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds € Esquerra Unida i Alternativa (3), corresponent al Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya (2) i corresponents als membres del Grup Municipal de Convergència i Unió (5).

  Vots en contra: Cap.

  Abstencions: 5, corresponents als membres del Grup Municipal del Partit Popular.

  CMI DE SERVEIS PERSONALS

  Institut Municipal d'Educació

  27 - ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ A CORPORACIONS LOCALS TITULARS DE CENTRES D'EDUCACIÓ INFANTIL CURS 2002-2003.

  El senyor Josep Comas, President de l'Institut Municipal d'Educació, presenta la proposta següent:

  "Per resolució de 2 de desembre de 1991 es va aprovar el model de conveni de creació dels centres d'educació infantil de primer cicle, els titulars dels quals siguin les corporacions locals, i es van regular les possibles aportacions econòmiques del Departament d'Ensenyament per al sosteniment dels centres esmentats.

  L'Institut Municipal d'Educació de Mataró és un organisme autònom constituït per a la gestió, organització i administració de les competències municipals en matèria d'educació.

  L'Institut Municipal d'Educació té caràcter administratiu i està dotat de personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar pel compliment dels seus objectius.

  A l'Institut Municipal d'Educació li correspon, sense perjudici de les facultats de tutela de l'Ajuntament, la gestió, organització i promoció dels serveis educatius municipals i entre les atribucions que li corresponen hi ha la d'acceptar herències, llegats i donacions, obtenir subvencions, auxilis i ajuts de l'Estat, Comunitat Autònoma, Unió Europea i altres administracions públiques i particulars.

  Per a l'exercici pressupostari de 2003, per resolució del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, de 7 de maig, s'han atorgat subvencions a les corporacions locals titulars de centres d'educació infantil per al curs 2002-2003 per als següents centres:

  EEI Cerdanyola. Subvenció per import de 62.000,00 euros.

  EEI La Llàntia. Subvenció per import de 43.400,00 euros.

  EEI La Riereta. Subvenció per import de 71.300,00 euros.

  EEI Les Figueretes. Subvenció per import de 71.300,00 euros.

  EEI Rocafonda. Subvenció per import de 71.300,00 euros.

  EEI Tabalet. Subvenció per import de 43.400,00 euros.

  Com a requisit per obtenir el lliurament dels imports de les subvencions per part de les diferents corporacions locals cal trametre a la Direcció General de Centres Docents de la Generalitat de Catalunya, d'entre altra documentació, l'acord del Ple de l'Ajuntament de Mataró pel qual s'accepta la subvenció.

  És per això que elevo a l'Ajuntament en Ple la present proposta per a la seva consideració i aprovació:

   1. Acceptar la subvenció atorgada pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, per resolució de data 7 de maig de 2003, per la qual s'atorguen subvencions a les corporacions locals titulars de centres d'educació infantil per al curs 2002-2003 pels següents imports i centres:

    EEI Cerdanyola. Subvenció per import de 62.000,00 euros.

    EEI La Llàntia. Subvenció per import de 43.400,00 euros.

    EEI La Riereta. Subvenció per import de 71.300,00 euros.

    EEI Les Figueretes. Subvenció per import de 71.300,00 euros.

    EEI Rocafonda. Subvenció per import de 71.300,00 euros.

    EEI Tabalet. Subvenció per import de 43.400,00 euros.

   2. Comunicar aquest acord a la Direcció General de Centres Docents del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya."

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: Unanimitat. (26).

  28 - DESIGNACIÓ DE VOCALS DEL CONSELL PLENARI DE L'IME.

  El senyor Josep Comas, President de l'Institut Municipal d'Educació, presenta la proposta següent:

  "Relació de fets

  1. L'Institut Municipal d'Educació de Mataró és un organisme autònom constituït per a la gestió, organització i administració de les competències municipals en matèria d'educació.

  2. L'article 3 dels Estatuts de l'Institut Municipal d'Educació (IME) enumera com a òrgans de govern, d'administració i de gestió de l'IME el Consell Plenari, la Junta Executiva, la Presidència, la Vicepresidència i la Direcció.

  3. L'article 4 dels Estatuts de l'IME estableix que el Consell Plenari assumeix el govern i la gestió superior de l'IME, i és nomenat pel Ple de l'Ajuntament de Mataró. El Consell Plenari està format per una presidència, per vocals i per una sèrie de membres del Consell amb veu però sense vot.

  4. L'article 4 dels Estatuts de l'IME estableix, d'entre els vocals que formen part del Consell Plenari i que han de ser nomenats pel Ple de l'Ajuntament:

  • Dos vocals en representació del Comitè d'Empresa de l'IME

  • Un vocal a proposta dels empresaris de Mataró

  • Un vocal a proposta de la Central Sindical majoritària

  Vist l'informe jurídic precedent sobre designació de representants al Consell Plenari.

  Per tot el que s'ha exposat proposo que el Ple de l'Ajuntament de Mataró adopti la resolució següent:

  1. Designar com a vocals del Consell Plenari de l'IME les persones següents:

  • Sra. Assumpta Perajoan Mora i Sra. Núria Masafrets Aymà com a vocals en representació del Comitè d'Empresa de l'IME.

  • Sra. Sílvia Pont i Munzó, com a vocal a proposta dels empresaris de Mataró.

  • Sr. Josep Illa i Ximenes, com a vocal a proposta de la Central Sindical majoritària.

  2. Notificar aquest acord a les persones interessades.

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: Unanimitat. (26).

  En aquests moments abandona la sessió el Sr. Josep Comas, conseller delegat d'Educació i President de l'Institut Municipal d'Educació.

  CMI DE VIA PÚBLICA

  29 - APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA DE GUALS I ESTACIONAMENTS RESERVATS.

  El senyor Ramon Bassas, conseller delegat de Seguretat i Prevenció, presenta la proposta següent :

  "Atès el contingut dels informes del Cap del servei de llicències de data 14-3-2003 i 3-4-2003 el contingut dels quals consten en el present expedient i es donen per reproduïts.

  Atès el contingut de l'informe del Tresorer-Cap d'Ingressos, de data 21-3-3002, el contingut del qual es dona per reproduït i figura a l'expedient.

  Atès que s'ha donat tràmit a l'audiència pública sense que consti s'hagin tramitat al·legacions o suggeriments.

  Atès que no obstant això per raons de precisió jurídica s'aconsella portar a terme una proposta de modificació que no deixi lloc a possibles interpretacions contradictòries havent-se de modificar tots els preceptes que de forma principal o subsidiària parlen de fiança.

  Atès el contingut de l'article 49 de la Llei 7/85 de 2 d'abril de Bases de Règim Local.

  El Conseller-delegat de Via Publica, proposa al Ple l'adopció del següent acord

  PRIMER.- Aprovar amb caràcter definitiu la modificació dels articles 8.6; 19.e); 17.f); 21.b) i 22.7 de l'Ordenança Municipal de Guals i Estacionaments reservats de Mataró, suprimint l'exigència de l'acreditació i dipòsit de fiança per obtenir la llicència de gual i estacionament."

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: Unanimitat. (25).

  CMI DE RELACIONS ECONÒMIQUES I INSTITUCIONALS

  Escola Universitària Politècnica de Mataró

  30 - APROVACIÓ CONVENI DE COOPERACIÓ ENTRE L'EUPMT I EL CONSORCI CESCA, PER L'ADHESIÓ A LA XARXA DE COMUNICACIÓ DE DADES D'ALTA VELOCITAT DE CATALUNYA. (ANELLA CIENTÍFICA)

  La senyora Pilar Gonzàlez, consellera delegada de Relacions Econòmiques i Institucionals, i Presidenta de l'EUPM, presenta la proposta següent :

  "Antecedents:

  Connexió anella científica. CESCA

  1. El Centre de Supercomputació de Catalunya (CESCA) és un Consorci amb personalitat jurídica pròpia i sotmès a l'ordenament jurídic públic, creat per Decret 201/1991, d'1 d'octubre, i aprovada la modificació dels seus Estatuts pels Decrets 159/1997, de 8 de juliol, i 284/2001, de 6 de novembre. Formen part d'aquest Consorci la Generalitat de Catalunya, la Fundació Catalana per a la Recerca, i 7 universitats catalanes.

  2. L'objectiu d'aquest Consorci, d'acord amb l'article 6è dels seus Estatuts, és gestionar un gran complex de sistemes de càlcul amb la finalitat, entre d'altres, d'actuar com a centre de serveis de supercomputació a Catalunya, motiu pel qual gestiona, l'Anella Científica, que és una xarxa d'altra velocitat de Catalunya que proporciona accés als serveis d'internet de RedIRIS i als de CESCA.

   Necessitats de l'EUPMT

  3. L'EUPMT està interessada en formalitzar un conveni d'adhesió amb CESCA per la connexió a l'Anella Científica, el qual permetrà gaudir d'una major capacitat transmissió de dades amb totes les altres institucions connectades, entre elles la UPC. L'objecte d'aquesta contractació també permetrà facilitar l'intercanvi d'informació, l'accés als recursos de CESCA i del CBUC, l'enllaç amb les xarxes de recerca RedIRIS i amb totes les que aquesta tingui intercanvi de tràfic, i l'ús i desenvolupament d'aplicacions de banda ampla.

  4. La durada prevista d'aquest conveni és de tres (3) anys, comprés entre el dia 1 de setembre de 2003 al 31 d'agost de 2006.

  5. Vist l'informe de la gerència de l'EUP de Mataró, d'acord amb el qual existeix consignació adequada i suficient per aprovar aquesta despesa a càrrec de la partida núm. 422.222.00: "comunicacions telefòniques" del pressupost aprovat per al 2003 per import de 7.584,12 euros. Així mateix pels imports previstos per al 2004, 2005 i 2006, es condiciona l'aprovació del corresponent acord a l'existència de crèdit suficient en els pressupostos que aprovi l'EUPMT.

  6. Vista la conformitat del servei d'assessoria jurídica, d'acord amb el qual l'aprovació d'aquest expedient correspon al Ple de l'Ajuntament, i així mateix la fiscalització prèvia d'aquesta actuació per part del servei d'intervenció.

  7. Donat que el Consell Rector de l'EUP de Mataró està en procés de constitució com a conseqüència de les eleccions municipals celebrades el dia 25 de maig de 2003, essent pendent de nomenament alguns membres d'aquest òrgan col.legiat, i considerant la necessitat i urgència de la formalització d'aquest conveni en data 1 de setembre de 2003

  En virtut de les competències delegades per Resolució de l'Alcaldia de data 30 de juny de 2003 RESOLC:

  Primer.-

  Aprovar el conveni de cooperació entre l'EUPMT i el Consorci CESCA per l'adhesió a la xarxa de comunicació de dades d'altra velocitat de Catalunya (Anella Científica) que s'adjunta al present acord, corresponent a la connexió metropolitana 10 Mbps durant els exercicis 2003 i 2004, 100 Mbps pels exercicis 2005 i 2006, així com les modalitats Premium, SxAC i 24x7.

  Segon.-

  Aprovar l'autorització i disposició de l'operació de despesa núm. 2003-2384, a favor del Consorci CESCA per import de 7.584,12 euros (IVA inclòs) a càrrec de la partida 422.222.00 del pressupost de despeses de la present anualitat 2003.

  Tercer.-

  Aprovar l'autorització i disposició de les operacions de despeses, a favor del Consorci CESCA, a càrrec de la partida 422.222.00 del pressupost d'exercicis futurs, condicionada l'aprovació del present acord a l'existència de crèdit suficient en el pressupost que aprovi l'EUPMT per al 2004, 2005 i 2006, d'acord amb el següent detall:

  Quart.-

  Proposar al Ple de l'Ajuntament de Mataró l'aprovació definitiva de l'esmentat conveni, si correspon.

  Cinquè.-

  Presentar a la propera reunió que realitzi el Consell Rector de l'EUP de Mataró el present acord per a la seva ratificació.

  Sisè.-

  Comunicar el present acord al Consorci CESCA."

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: Unanimitat. (25).

  -Àrea de Relacions Econòmiques i Institucionals-

  31 - APROVACIÓ DE L'ACORD ENTRE EL DEPARTAMENT D'UNIVERSITATS, RECERCA I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ I L'AJUNTAMENT DE MATARÓ PER A LA CREACIÓ D'UN TELECENTRE AL MUNICIPI

  La senyora Pilar Gonzàlez, consellera delegada de Relacions Econòmiques i Institucionals, presenta la proposta següent :

  "Per Decret 5638/2003 de 18 de juliol la Regidora de Relacions Econòmiques i Institucionals va resoldre aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Mataró i el Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació. Atès que de les clàusules del conveni se'n deriva uns compromisos futurs per part de l'Ajuntament de Mataró, es porta a ratificar pel Ple de l'Ajuntament.

  En conseqüència aquesta Regidora proposa a l'Ajuntament PLE l'adopció del següent acord:

  ÚNIC.-

  Ratificar el Decret 5638/2003 de 18 de juliol, que en la seva part dispositiva resolia el següent:

  "Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Mataró i el Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya per a la creació/instal·lació d'un Telecentre al municipi.

  Segon.- Facultar a la Regidora de Relacions Econòmiques i Institucionals, Sra. Pilar Gonzàlez-Agàpito, per a la seva signatura.

  Tercer.- Portar a ratificar aquest decret en el proper Ple".

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: Unanimitat. (25).

  32 - APROVACIÓ DEL CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE LOCALRET I L'AJUNTAMENT DE MATARÓ PER A L'ESTABLIMENT D'INICIATIVES I PROJECTES D'INNOVACIÓ EN L'ÀMBIT DE L'E-GOVERNMENT I DINS DEL MARC DEL PROJECTE PRELUDE

  La senyora Pilar Gonzàlez, consellera delegada de Relacions Econòmiques i Institucionals, presenta la proposta següent :

  "Per Decret 5639/2003 de 18 de juliol la Regidora de Relacions Econòmiques i Institucionals va resoldre aprovar el conveni marc entre l'Ajuntament de Mataró i LOCALRET per a l'establiment d'iniciatives i projectes d'innovació en l'àmbit del e-government. Atès que de les clàusules del conveni se'n deriva uns compromisos futurs per part de l'Ajuntament de Mataró, es porta a ratificar pel Ple de l'Ajuntament.

  En conseqüència aquesta Regidora proposa a l'Ajuntament PLE l'adopció del següent acord:

  ÚNIC.-

  Ratificar el Decret 5639/2003 de 18 de juliol, que en la seva part dispositiva resolia el següent:

  "Primer.- Aprovar el conveni marc de col·laboració entre l'Ajuntament de Mataró i LOCALRET per a l'establiment d'iniciatives i projectes d'innovació en l'àmbit del e-government i dins del marc del projecte PRELUDE.

  Segon.- Facultar a la Regidora de Relacions Econòmiques i Institucionals, Sra. Pilar Gonzàlez-Agàpito, per a la seva signatura.

  Tercer.- Portar a ratificar aquest decret en el proper Ple".

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: Unanimitat. (25).

  CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL

  PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

  33 - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ SOBRE L'ELABORACIÓ D'UN PLA INTEGRAL DE TURISME PER A LA CIUTAT.

  El senyor Josep Lluís Martí, regidor del Grup Municipal de Convergència i Unió, presenta la proposta següent:

  "Els darrers anys s'estan produint una sèrie d'esforços, tan des de l'àmbit privat com des de les administracions públiques, adreçats a potenciar diferents aspectes que conflueixen tots ells en la necessitat de plantejar quin és el paper que ha de jugar una ciutat com Mataró en la indústria turística.

  Un sector de l'economia tan important com el turisme, entès en el sentit més ampli possible, que aplega diferents subsectors de la nostra economia ha de ser objecte d'estudi i de planificació conjunta des de la col·laboració dels sectors privat i públic.

  Convergència i Unió creu que l'evolució cap a la terciarització que s'està produint en la nostra societat, requereix d'una diversificació estructurada, i en aquest sentit el turisme i en concret tots aquells productes i serveis turístics que la pròpia societat es capaç de produir en aquest àmbit, han de jugar un paper important en aquest sentit. Més diversificació de l'estructura econòmica significa avançar cap a noves possibilitats i oportunitats pels diferents agents econòmics i socials de la nostra ciutat.

  Una primera referència sobre la qüestió que ens ocupa -encara que força incipient- foren els treballs al voltant del Pla estratègic de Mataró de l'any 1994. A partir d'aquí, el turisme no ha estat una prioritat pel Govern municipal. Malgrat aixó, la societat civil i l'economia de la ciutat i de la comarca ha anat evolucionant, i en l'actualitat hi ha una sèrie d'elements que s'haurien d'analitzar.

  Els anys 2001 i 2002 s'ha realitzat un esforç important de recerca i anàlisi des del Consorci de Promoció Turística "Costa del Maresme", conjuntament amb els agents econòmics privats que s'han concretat en els treballs realitzats pels "Grups de competitivitat del Baix Maresme " amb el suport de la Diputació de Barcelona, que han definit productes turístics i sistemes de promoció. En aquests treballs, Mataró, des de l'àmbit privat hi ha jugat un paper destacat.

  En l'actualitat, a la nostra ciutat hi ha una sèrie d'actius, a nivell de infraestructures, de serveis, d'empreses, de persones que cal conjuntar per tal d'avançar en un mateix sentit i amb un mateix objectiu.

  Per fer una primera repassada podem anomenar :

  * Un allotjament més important del que es creu:

  3 Hotels de tres estrelles, amb 210 habitacions i 17 apartaments (Capacitat: 474 pax)

  1 Hostal de 1 estrella, amb 12 habitacions (Capacitat: 22 pax)

  1 Alberg, amb habitacions comunitàries (Capacitat: 60 pax)

  1 Càmping de 38.000 m2, amb 13 bungalows (Capacitat aprox. 2.100 pax).

  1 Hotel nou a construir-se al Port de Mataró.

  Per tant una capacitat d'allotjament de 2.656 persones.

  Pel que fa a la temporada d'estiu ( 8 setmanes de juliol i agost) , amb màxima ocupació i comptant una rotació setmanal, el dimensionament del servei d'allotjament de Mataró és de 21.248 persones.

  * Un front marítim important, de 1,8 Km entre rieres, amb diverses platges urbanes ben equipades (algunes mancances a llevant i ponent).

  * Un nou passeig marítim a inaugurar d'immediat.

  * Un Port esportiu i pesquer amb 1.100 amarraments.

  * Un comerç urbà important.

  * Un sector hostaler i gastronòmic dimensionat.

  * Una oferta d'Oci nocturn potent.

  * Un conjunt de Fires repartides al llarg de tot l'any.

  * Un entorn forestal adient.

  * Una oferta cultural d'interès turístic suficient, tan a nivell de patrimoni arquitectònic, com d'activitats culturals i de lleure (visites guiades).

  * Institucions suficients per projectar la imatge de Mataró a partir de la posta en comú de les realitats i potencialitats de cadascuna. Per tant una massa crítica important per generar les sinèrgies necessàries :

  - Àrea de relacions econòmiques i institucionals. (Ajuntament)

  - Institut municipal de promoció econòmica. (Ajuntament)

  - Escola Univ. del Maresme, amb estudis de Turisme (UPF i Consell comarcal).

  - Gremi d'Hostaleria i Turisme de Mataró i Maresme.

  - Escola de Restauració i Cambreria de Mataró (Gremi d'Hostaleria i Turisme)

  - Consorci de Promoció Turística "Costa del Maresme".

  - Delegació de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona.

  Cal però, la voluntat política des del Consistori de la nostra ciutat per tal d'equilibrar el binomi sector públic-sector privat necessari per endegar i dur a terme els treballs escaients per tal de definir productes turístics i programes de promoció de ciutat adreçats als diferents públics objectiu que es defineixin.

  És doncs des de la col·laboració institucional, des de la col·laboració públic-privat que el grup municipal de Convergència i Unió creu que cal avançar per tal de dotar Mataró d'un nou sector econòmic ben definit, ben organitzat, que treballi en la mateixa direcció i amb els mateixos objectius, que no poden ser altres que la definició i estructuració del turisme a Mataró, entés com un turisme de qualitat, sostenible, respectuós amb el medi ambient i que posi en valor el patrimoni cultural i arquitectònic de la nostra ciutat. En aquest sentit el nostre grup municipal fa la següent,

  PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

  Des de l'Àrea de Relacions Econòmiques i Institucionals i des de l'IMPEM s'habilitaran els mitjans necessaris per endegar un debat obert a la societat i entre els agents econòmics i socials per tal d'avançar en l'elaboració d'un Pla de Turisme per la nostra ciutat.

  Es cercarà la col·laboració de les diferents administracions públiques i de les institucions privades, en un procés que haurà de concloure un document de treball en forma de Pla Integral abans del mes de juny de l'any 2004."

  El senyor Antoni Civit, conseller delegat de Promoció Econòmica, considera que la proposta de resolució és interessant, però per la importància que pot tenir el tema convé que hi hagi un debat ampli entre els diversos grups polítics. Per això mateix no ha hagut temps material des de la presentació de la proposta, fa pocs dies, en la forma que mereix. Per tant demana que es retiri la proposta de resolució, recollint el prec de treballar el tema en les pròximes setmanes donant lloc a les trobades o reunions necessàries amb els grups, de manera que, per exemple, en dos mesos es pogués tornar a portar el tema al Ple municipal.

  El senyor Josep Lluís Martí contesta que aquest tema no és la primera vegada que es planteja al Ple. Pensa que no és de rebut que Mataró no tingui material gràfic turístic per portar a les fires, ni que el Clos Arqueològic estigui tancat a l'estiu o que no hi hagi una oficina de turisme a la Plaça Santa Anna, ni que sigui a l'estiu, és a dir temporal. També s'ha d'establir relacions amb el Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme; participar en el grup del Baix Maresme per tal de generar sinèrgies amb els municipis turístics que tenen a oferir coses similars com Mataró; també s'han de fomentar convenis amb activitats privades per mostrar el seu patrimoni. En resum no pot acceptar convertir la proposta en prec; podrien prescindir del termini que han posat fins l'estiu de 2004, però el govern ja porta tres mesos de mandat i ja podrien haver fixat les seves línies d'actuació en el temps que porten governant.

  El senyor Joan López, portaveu del grup municipal del Partit Popular, considera que la proposta de CiU no és tan difícil d'assumir. Mataró, al marge de la marca turística de la comarca del Maresme que veu poc clara en fires turístiques europees, té una bona oferta comercial i cultural que pot tenir un cert èxit turístic com a ciutat mitjana d'interès, com està aconseguint per exemple Reus. Veu més interessant el foment del visitant nacional de cap de setmana que no el visitant estranger, més residual. El debat de què paper ha de tenir Mataró en el mapa turístic de Catalunya s'ha de fer, però la proposta del grup municipal de Convergència i Unió és un primer pas i no resulta cara.

  El senyor Antoni Civit reitera que aquest és un tema interessant i per això no volen improvisar. Aprovar aquesta proposta sense més informació, i sense valorar el que està fent l'IMPEM sobre la qüestió és precipitat, i insistir en posar a votació la proposta, sense més, indicaria una voluntat de forçar la situació sense més profit per a la ciutat. En suma accepten l'esperit de la proposta per tal de treballar tots plegats la qüestió i en dos mesos tornar a debatre-la en el Ple. A més l'IMPEM té encarregat un treball a una consultoria sobre les potencialitats de promoció de la ciutat de Mataró per tal de marcar unes línies de treball; tot indica doncs que ara seria precipitat votar aquesta proposta.

  El senyor Josep Lluís Martí ofereix deixar el tema sobre la taula, i durant aquest mes discutir-lo a l'IMPEM i a la comissió corresponent per arribar a una proposta conjunta de tots els grups a incloure en l'ordre del dia del proper Ple ordinari.

  El senyor Alcalde, Manuel Mas, deixa el tema sobre la taula a l'espera de què es pugui avançar en els pròxims trenta dies.

  PRECS I PREGUNTES

  34 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR S/ L'ACONDICIONAMENT I NETEJA DEL SOLAR SITUAT A LA RONDA PINTOR ESTRANY.

  El senyor José Manuel López, regidor del Grup Municipal del Partit Popular, presenta la pregunta següent:

  "Fa un any aquest Grup Municipal va presentar una pregunta en la que demanava a l'Ajuntament que habilités i netegés el solar que hi ha a l'Avinguda Pintor Estrany i que habitualment s'utilitza com aparcament de vehicles. En el solar s'hi acumulen deixalles com cartrons, papers i restes derivades de les reparacions de vehicles com ara olis i ferralla.

  Després de tots aquests mesos, el solar continua en les mateixes condicions, agreujades per la presència de rossegadors i acumulació de brutícia. El dia 22 de juny, s'hi va declarar un petit incendi que va fer necessària la intervenció dels bombers i que va afectar un vehicle aparcat.

  PREGUNTA

  1. Té la intenció el Govern Municipal de netejar i acondicionar el solar que està situat a la Ronda Pintor Estrany i que s'utilitza com aparcament de vehicles? Si és així, quan?

  2. En quina freqüència té previst el Govern Municipal realitzar les tasques de neteja?."

   

  El senyor Joan Antoni Baron, conseller delegat d'Obres, Serveis i Manteniment, respon que efectivament el 4 de juliol de 2003 li va contestar per escrit en el que li explicava que s'havia fet una neteja el dia 27 de juny i amb motiu de les festes del barri de Rocafonda es va fer una altra. Indica que el dia 23 de juliol van tenir una reunió amb els veïns afectats i van adquirir una series de compromisos com fer un reg antipols durant el mes d'agost. En definitiva pren el compromís de fer un seguiment acurat perquè aquest solar estigui en les millors condicions possibles, tot i que és un solar d'aparcament.

  El senyor José Manuel López afegeix que és molt important que es faci aquesta neteja per evitar que es produeixin incendis.

  35 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR SOBRE L'AMUNTEGAMENT DE BROSSA I DEIXALLES AL BARRI DE CERDANYOLA.

  El senyor Paulí Mojedano, regidor del Grup Municipal del Partit Popular, presenta la pregunta següent:

  "Des de fa mesos, veïns del barri de Cerdanyola venen expressant les seves queixes perquè s'amuntega brossa i deixalles als voltants de contenidors i de la vorera a carrers com el de Vitòria, però també a d'altres indrets del barri i de la resta de la ciutat.

  Es evident que hi ha un component de responsabilitat de les persones que deixen les deixalles de manera incorrecte, però l'Ajuntament ha de buscar una sol·lució perquè la resta de ciutadans no hagin de patir aquesta manca de civisme.

  Per això, aquest grup municipal presenta la següent

  PREGUNTA

  1. Te el Govern Municipal pensada alguna solució a aquest problema?"

  El senyor Joan Antoni Baron, conseller delegat d'Obres, Serveis i Manteniment, contesta que de seguida que es va tenir coneixement per la Premsa d'unes deficiències en l'amuntegament d'escombraries es va incrementar el servei. Posteriorment s'ha fet un seguiment d'aquest indret i s'està treballant conjuntament amb l'Associació de Veïns de Cerdanyola per intentar plantejar una solució de caràcter informatiu que millori la consciència cívica dels ciutadans. És un tema molt complex de treballar, però s'espera arribar a uns resultats satisfactoris, i evidentment és voluntat del govern municipal poder tenir la ciutat més neta possible.

  El senyor Paulí Mojedano pregunta quan es farà aquesta reunió informativa.

  El senyor Joan Antoni Baron respon que en aquest moment hi ha programada una reunió tècnica per dilluns de la setmana vinent entre varis tècnics municipals de diverses regidories per treballar el tema de forma conjunta.

  36 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ SOBRE LA MANCA DE SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC ALS MESOS DE JUNY I JULIOL EN DETERMINADES ZONES DE LA NOSTRA CIUTAT.

  El senyor Josep Lluís Martí, regidor del grup municipal de Convergència i Unió presenta la pregunta següent:

  "Amb les calors d'aquest estiu, s'ha disparat el consum d'electricitat, possiblement pel funcionament massiu d'aires condicionats a les cases particulars i a les empreses i negocis.

  Això però, no justifica al nostre entendre, la manca de subministrament elèctric per part de la companyia Fecsa-Endesa en determinats dies i llocs de la nostra ciutat. En concret, els dies 16 i 30 de juny i 14 de juliol, fins a la data d'aquest escrit, es van produir talls en el subministrament a partir de 2/4 de 7 - 7 de la tarda i fins gairebé les 9 del vespre.

  Els talls de subministrament es van produir a l'entorn de la Pça Granollers i Camí de la Geganta, sense poder especificar hores d'ara si també es van produir en d'altres zones de la ciutat i en d'altres dies i hores.

  Aquests talls a banda d'afectar les cases particulars, van afectar a determinats negocis i a despatxos d'advocats, assegurances, metges i negocis en general, en produir-se en horari laboral. És per això que el grup mpal de CiU presenta la següent

  PREGUNTA

  Primer.- Té coneixement el Govern d'aquesta situació ? Quins dies, llocs i hores en concret es van produir aquests talls de subministrament elèctric ?. S'han repetit amb posterioritat a la data d'aquest document ? (reste de juliol i agost?).

  Segon.- S'ha posat el Govern en contacte amb la companyia subministradora d'electricitat de la nostra ciutat ? S'ha realitzat algun requeriment a Fecsa-Endesa ?

  Tercer.- Quines solucions aporta la companyia elèctrica per evitar la repetició d'aquests fets ?."

  El senyor Joan Antoni Baron, conseller delegat d'Obres, Serveis i Manteniment, manifesta que desgraciadament la xarxa elèctrica d'aquest país no està en bones condicions. Cada estiu es repeteixen els talls elèctrics en diverses zones del país degut a un elevat consum d'electricitat. Pel que fa referència a Mataró, ens vam posar en contacte amb l'empresa FECSA-ENDESA perquè ens expliquessin els motius dels talls de subministrament produïts durant els mesos de juny, juliol i agost. FECSA va contestar que té previst fer una sèrie d'actuacions per millorar el servei a la nostra ciutat com ha estat la posada en servei de 3 circuits de línies de 25 kw a les Hortes del Camí Ral, 2 línies de mitja tensió a la Via Europa i Mossèn Cinto Verdaguer i la posada en servei a curt termini d'una línia d'alta tensió i durant el primer semestre de l'any 2004 la nova subestació a les Hortes. Assegura que no és fàcil que per part de FECSA es faciliti tota la informació, però vetllaran perquè el subministrament elèctric a Mataró sigui el més correcte possible.

  El senyor Josep Lluís Martí agraeix la informació donada, però estima que s'hauria de fer alguna pressió sobre aquest tipus d'empresa, perquè com a mínim tinguessin alguna informació prèvia, no tan fraccionada fins al punt que ignorem des de l 'Ajuntament el que està passant a la nostra ciutat i, intentar obtenir informació tècnica que caldria tenir com a Ajuntament.

  37 - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR SOBRE AMPLIACIÓ DE L'HORARI DELS AUTOBUSOS DE LES LÍNIES 2 I 3 FINS LES 24H DE LA NIT.

  La senyora Adela Rodríguez, regidora del grup municipal de Convergència i Unió presenta el prec següent:

  "Són molts els mataronins que fan ús del tren per desplaçar-se als seus llocs de treball o estudi a Barcelona. Molts d'ells es troben que en arribar a la nit el servei de bus ja ha acabat perquè l'últim autobús surt de l'estació a les 22.07h.

  Fa uns mesos aquest Grup Municipal va fer un prec al ple del 13 de març de 2003 on demanava l'ampliació de l'horari del Bus de Mataró fins les 24h de la nit. Però el consistori va desestimar la proposta perquè no es va considerar econòmicament rentable.

  Per aquest motiu el Grup Popular sol.licita una prova pilot amb l'ampliació d'horaris de les línies 2 i 3 d'autobús. Aquestes dues línies arriben fins l'Hospital i cobreixen una bona part de l'àrea geogràfica de la ciutat.

  PREC

  1) L'Ajuntament ampliarà l'horari dels autobusos de les línies 2 i 3 fins les 24h de la nit per tal de veure quin és el nivell d'acceptació entre els ciutadans i comprovar si és econòmicament viable."

  El senyor Fermín Manchado, conseller delegat de Mobilitat, constata que li va enviar una carta en la qual li deia que eren conscients que el prec s'havia fet, i que en el seu dia van desestimar la proposta. Igualment ara, li diu que és impossible de fer-ho a l'alçada del present exercici, ja que el pressupost no permet fer aquesta prova. No obstant això s'ha parlat amb l'empresa i ens hem compromès a fer un estudi de l'origen, destí i formes de tornar a casa dels viatgers del tren i si és necessari, per un proper exercici no hauria cap inconvenient en fer la prova.

  La senyora Adela Rodríguez assenyala que havent estudiat l'informe presentat pel Cap del servei de Mobilitat i de l'enginyer del servei en relació a la despesa derivada per a la realització d'una prova per l'ampliació d'horari de les línies 2 i 3 del Mataró Bus fins les 24 hores, constata que representa una despesa addicional difícil de poder ser portada durant el present exercici. No obstant això la proposta de realitzar la prova d'ampliació d'horaris es va fonamentar en la idea de posar de manifest l'existència d'una demanda dels usuaris del Mataró Bus de disposar d'un servei d'autobusos més enllà de les 21, 30 hores i la contradicció que en una ciutat com Mataró, on es vol fomentar el transport públic i es ve donant un augment de població, no disposi d'un servei d'autobusos en horari nocturn. És per aquest motiu que celebra el canvi d'actitud de la conselleria de Mobilitat des de la negació del prec realitzat pel Sr. Joan López a l'anterior mandat a l'arribada a un compromís en aquest mandat que el Sr. Fermín Manchado ens ha fet arribar, concretat en la realització d'un estudi € enquesta als viatgers de RENFE que arribin a partir de les 21,30 hores. Considera que l'estudi no s'hauria de restringir només als viatgers de RENFE sinó fer-ho extensible a la totalitat dels usuaris del Mataró Bus. Considera que si l'estudi revela mancances en l'actual horari serà necessari la implementació d'un projecte d'ampliació dels horaris en les línies ja citades. En aquest sentit esperen, el més aviat possible, una presentació més detallada de l'estudi, així com de les conclusions a què s'arribin abans del Ple del Pressupost municipal, per poder fer una valoració i si cal presentar una esmena perquè ho incorporin.

  38 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ SOBRE LA MODIFICACIÓ DEL PAM I DEL PRESSUPOST MUNICIPAL DEL 2003.

  El senyor Joaquim Fernàndez, regidor del grup municipal de Convergència i Unió presenta la pregunta següent:

  "L'actual govern municipal, sortit de les eleccions celebrades el passat mes de maig, està format per tres forces polítiques que es presentaren amb programes electorals que feien ofertes clarament diferenciades en temes tan importants com són, entre altres, el comerç, l'habitatge i els equipaments culturals i esportius.

  L'actual PAM, aprovat en el passat mandat, només amb els vots de l'anterior govern municipal socialista, entra en contradicció amb l'actual situació.

  Per altra banda, el proper mes d'octubre s'haurà de presentar l'avantprojecte del PAM i del Pressupost corresponents a l'exercici 2004.

  És per això que aquest grup municipal presenta la següent:

  PREGUNTA

  Primer.-

  Presentarà, l'actual govern municipal, una modificació del PAM i del Pressupost Municipal corresponents a l'exercici 2003.

  Segon.-

  En cas de fer-ho, quin calendari ha previst."

  El senyor Manuel Mas, alcalde president, respon que evidentment el govern municipal ja va tractar aquest tema en les seves primeres reunions al mes de juliol, i va arribar a la conclusió que a la vista de com s'avaluava el primer mig any del Programa d'Actuació Municipal, era més convenient començar a treballar en el Programa del 2004 que no posar-se a revisar i refer el PAM de 2003. En relació al tema del Pressupost Municipal el govern municipal va acordar revisar el pressupost, especialment pels canvis organitzatius que havien derivat per la desaparició de determinades regidories i aparició de noves regidories i assignar els recursos econòmics de les regidories transversals a les noves regidories. Això comportava una modificació del pressupost que el departament d'Interior i Hisenda portarà al Ple en el mes d'octubre o novembre en virtut dels canvis de final d'any. En suma la idea del govern municipal és posar-se a treballar en el PAM pel 2004 des de primers de setembre que no revisar l'anterior. Aquesta és la resposta del govern.

  39 - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR SOBRE EL PAGAMENT A PROVEÏDORS EN UN TERMINI DE 60 DIES.

  El senyor David Rovira, regidor del Grup Municipal del Partit Popular, presenta el prec següent:

  "Han estat diversos els casos en els que l'Ajuntament de Mataró ha superat el plaç de pagament als seus proveïdors, fixat en seixanta dies. El Grup Municipal Popular considera que l'equip de Govern no hauria d'esgotar aquest plaç i que seria necessari que informés periòdicament a la Comissió de Serveis Centrals els casos en els que el pagament a proveïdors superés en un 15% aquest termini (seixanta- nou dies).

  PREC

   1. L'Ajuntament de Mataró referma el compromís de complir amb el plaç de seixanta dies en el pagament a proveïdors?

   2. S'informarà a la CM Serveis Centrals quan se superi un període de seixanta-nou dies."

  La senyora Consol Prados, consellera delegada d'Interior i Hisenda, constata que el termini de pagament que té l'Ajuntament amb els seus proveïdors és de 60 dies, però cal dir que per gestionar els pagaments de Tresoreria, s'agrupen tots en 3 dies mensuals, el 5,20,30 de cada mes. Evidentment hi ha pagaments que no arriben als 60 dies i altres que passen dels 60 dies, no obstant això s'intenta mantenir per part de la Tresoreria municipal el Pla de disposició de Fons que la mateixa realitza. Reitera aquest compromís de complir amb el termini de seixanta dies i vol destacar que des de la Intervenció s'ha demanat als auditors externs que efectuen la fiscalització de l'Ajuntament i dels Organismes Autònoms que informin sobre el grau de compliment d'aquest termini de pagament. Aquesta informació es donarà a conèixer a la Comissió de Comptes.

  40 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR SOBRE LA POSTURA DEL GOVERN MUNICIPAL RESPECTE A LES DEMANDES DE LA FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS DE VEÏNS DE MATARÓ.

  El senyor David Rovira, regidor del Grup Municipal del Partit Popular, presenta la pregunta següent:

  "La Federació d'Associacions de Veïns de Mataró (FAVM) expressava la seva confiança en què el nou pacte de govern entre els grups del PSC, IC-EA-EPM i ERC afavorís la participació ciutadana en els projectes i establiment de les línies estratègiques de la ciutat.

  Entre d'altres la FAVM proposa una millora en el funcionament dels Consells Municipals i la creació d'un Consell Municipal d'Urbanisme que contés amb una taula de debat sobre habitatge. Tanmateix, també ha plantejat com a tema clau els pressupostos participatius.

  PREGUNTA

  1) Quina resposta ha donat (o donarà) el govern municipal a les demandes presentades per la FAVM?"

  El senyor Francesc Melero, conseller delegat de Participació Ciutadana, contesta que la Federació va enviar aquestes demandes a tots els grups municipals i que també han fet públic un document de treball de la Junta fent una anàlisi de l'acord de govern d'aquest Ajuntament. La regidoria de Participació Ciutadana s'ha posat en contacte amb la Federació d'Associació de Veïns per acordar una reunió per parlar sobre el document i la possibilitat d'articular un seguit de propostes.

  41 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR SOBRE LES MANIFESTACIONS EXPRESSADES PER UN REGIDOR DEL GOVERN MUNICIPAL AL DIARI "EL PUNT" EL DIA 1-8-2003.

  El senyor Paulí Mojedano, regidor del Grup Municipal del Partit Popular, presenta la pregunta següent:

  "El dia 1 d'Agost va sortir publicada a el Diari El Punt, dins la secció "el lector escriu", una carta signada per el Sr. Genis Bargalló, regidor d'aquest Ajuntament i membre del Govern Municipal, en la que, entre d'altres coses curioses, es parlava en termes d'absoluta manca de cortesia i respecte democràtic de l'alcalde i del govern municipal legítim d'una altre ciutat d' Espanya.

  Tot i que cada regidor del Govern Municipal pot expressar les seves idees i pensaments a títol individual, creiem que quan es representa a la ciutat s'ha de tenir una especial cura en les manifestacions referides a altres persones o institucions que representin altres municipis.

  Per això, aquest grup municipal presenta la següent

  PREGUNTA

  1.- Creu l'Alcalde de Mataró que els termes en que aquest regidor del Govern es va referir a l'Alcalde de Burgos són correctes?.

  2.- Pot aclarir l'Alcalde si la invitació a la colla gegantera de Burgos es va aprovar pel Govern perquè en aquell moment governava el PSOE en aquella ciutat i que no s'hauria aprovat si hagués governat el PP, tal com es desprèn de l'escrit del Sr. Bargalló?"

  El senyor Manuel Mas, alcalde president, indica que el Sr. Bargalló va escriure en l'apartat de cartes al Director, és a dir no fa un article d'opinió i no escriu com a delegat de l'Alcalde sinó com a regidor d'una opció política. La política tal com s'està produint conté massa vegades manifestacions d'aquesta mena que probablement tots en algú moment hem pronunciat, i estic d'acord que seria bo que no es fessin. En relació al tema si es va convidar els gegants de Burgos perquè en aquell moment governava el PSOE, li contesta que no, ja que les propostes de qui es convida cada any la fa la Colla Gegantera i el conseller l'accepta, en virtut de les consideracions sobre la rellevància d'altres figures. En aquest sentit van convidar als gegants de Burgos perquè van considerar que tenien unes consideracions especials d'ordre estètic, que des del món geganter tenen molta importància. Conclou dient que no te res a veure qui mani en un Ajuntament sinó que és en virtut de les consideracions de la Colla Gegantera.

  42 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR RELATIVA A LA DENÚNCIA D'UNA CIUTADANA SOBRE EL COMPORTAMENT D'UN AGENT DE LA POLICIA LOCAL.

  El senyor Paulí Mojedano, regidor del Grup Municipal del Partit Popular, presenta la pregunta següent:

  "El Grup Municipal Popular ha rebut notícia d'una queixa presentada per escrit al Registre d'aquest Ajuntament per la Sra. Josefa González el dia 24 d'agost de 2003. En aquest escrit, la Sra. González denunciava el que ella entén inapropiat comportament d'un Agent de la Policia Local quan va anar a la Prefectura a fer una denuncia per un robatori al seu vehicle. Aquesta ciutadana comenta fins i tot que l'Agent en qüestió va dir expressions de caire polític que estarien del tot fora de lloc en l'exercici de les seves funcions.

  Per aquest motiu, el Grup Municipal Popular presenta la següent

  PREGUNTA

  1. Pot informar el Govern Municipal de quins han estat els fets succeïts, i que han donat peu a la denúncia de l'esmentada ciutadana?"

  El senyor Ramon Bassas, conseller delegat de Seguretat i Prevenció, respon que així que van veure aquesta instància pel registre van prendre les mesures oportunes. Primer van obrir una diligència, cridant a l'agent perquè donés les seves explicacions, el qual va negar les manifestacions que s'expressen en l'escrit, i en canvi va explicar el fet de què no es va negar a fer la denúncia en castellà sinó que la denúncia ja estava feta per un altre instructor i les denúncies no es poden repetir, el que marca la llei és demanar una còpia. Van demanar a aquesta senyora que s'esperés i això va provocar un malentès desagradable. La resolució d'aquest cas va passar perquè un subinspector truqués a aquesta persona i aclarissin el malentès i finalment sembla que la persona que va presentar aquesta queixa està satisfeta.

  El senyor Paulí Mojedano accepta la seva explicació, però fa una apreciació ja que segons la informació de què disposa no és la primera vegada que hi ha algun problema d'un agent amb manifestacions de caire polític.

  FORA DE CONVOCATÒRIA

  Conclòs l'ordre del dia del Ple, el Sr. Alcalde indica que, amb posterioritat a la convocatòria, s'han presentat una proposta d'aprovació de nomenament de representant de l'Ajuntament de Mataró a l'Assemblea General del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, que per tràmit d'urgència, convindria tractar en aquesta sessió plenària :

  La urgència és apreciada pel Ple Municipal per unanimitat (26).

  NOMENAMENT REPRESENTANT DE L'AJUNTAMENT DE MATARÓ A L'ASSEMBLEA GENERAL DEL FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT.

  El senyor Manuel Mas, alcalde president, presenta la proposta següent :

  "En relació als nomenaments de representants de la Corporació en diverses entitats en les quals participa l'Ajuntament, cal procedir amb caràcter d'urgència al nomenament del representant municipal en el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, atès que aquesta institució ens ha comunicat fa pocs dies la celebració d'una Assemblea General pel dijous 2 d'octubre de 2003.

  En aquest sentit, i per raons d'especialitat es considera oportú que aquesta representació recaigui en el regidor delegat amb competències en matèria de solidaritat, càrrec que ocupa el Sr. Francesc Melero Collado. Així mateix, davant de la convocatòria de l'Assemblea General del Fons Català per a l'elecció dels càrrecs de vocal de la Junta Executiva, és adient presentar la candidatura del mateix Sr. Melero.

  Per tot això aquesta Alcaldia, prèvia aprovació del caràcter urgent de la proposta, sotmet al Ple l'adopció del següent acord :

  Primer.-

  Designar com a representant de l'Ajuntament de Mataró a l'Assemblea General del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament al Sr. Francesc Melero Collado, regidor delegat de Participació Ciutadana i responsable immediat de les competències en matèria de solidaritat.

  Segon.-

  Presentar la candidatura del Sr. Francesc Melero Collado per a l'elecció de vocals de la Junta Executiva del propi Fons Català."

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: 16, corresponents als membres del Grup Municipal Socialista (11), corresponents al Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds € Esquerra Unida i Alternativa (3) i corresponent al Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya (2).

  Vots en contra: Cap.

  Abstencions: 10, corresponents als membres del Grup Municipal del Partit Popular (5) i corresponents als membres del Grup Municipal de Convergència i Unió (5).

  I en no haver-hi més assumptes per tractar, a les nou hores i trenta minuts de la nit, el Sr. President aixeca la sessió, de la qual s'estén la present acta que signa amb mi. Certifico.