Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

14/06/2003

Escoltar

14/06/2003

dissabte 14 juny 2003, 00:00h

ACTA NÚM. 08/2003 - SESSIÓ CONSTITUTIVA DE L'EXCM. AJUNTAMENT EN PLE QUE TINGUÉ LLOC EL DIA 14 DE JUNY DE 2003.

=================================================================

Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la Ciutat de Mataró, el dia catorze de juny de dos mil tres, essent les dotze hores del migdia, es reuneix l'Ajuntament en Ple, per a procedir a la presa de possessió dels nous membres de la Corporació Municipal sorgida com a resultat de les eleccions municipals que van tenir lloc el passat dia 25 de maig de 2003. Així mateix s'ha de procedir a constituir la Corporació i a elegir l'Alcalde de la Ciutat.

Hi concorren:

Sr. Manuel Mas Estela

Sra. Pilar González Agàpito

Sr. Joan Antoni Baron Espinar

Sra. Consuelo Prados Martínez

Sr. Esteve Terrades Yus

Sr. Ramon Bassas Segura

Sr. Arcadi Vilert Soler

Sr. Fermín Manchado Zambudio

Sr. Oriol Batista Gàzquez

Sra. Alícia Romero Llano

Sr. Francesc Melero Collado

Sr. Joaquim Esperalba i Iglesias

Sra. María José Recoder i Sellarés

Sr. Josep Lluís Martí i Julià

Sr. Joaquim Fernández i Oller

Sr. Antoni Valls i Pou

Sr. Josep Vicenç García i Caurín

Sr. Joan López Alegre

Sr. David Rovira i Suñé

Sr. Paulí Mojedano Singla

Sr. José Manuel López González

Sra. Adela Rodríguez González

Sr. Jaume Graupera Vilanova

Sra. Quiteria Guirao Abellán

Sr. Josep Comas Valls

Sr. Antoni Civit i Rey

Sr. Genís Bargalló i Checa

Assisteix com a Secretari General de la Corporació el Sr. Manuel Monfort Pastor, que dóna fe de l'acte.

Obre la sessió el Secretari General.

Secretari General:

Bon dia. L'objecte de la present sessió és procedir a la constitució del nou Ajuntament d'aquesta Ciutat, d'acord amb els resultats que es van produir el passat dia 25 de maig de 2003, data de celebració de les eleccions per a la renovació de la totalitat dels membres de les Corporacions Locals.

El procediment de constitució de l'Ajuntament, en conformitat amb el que disposa la legislació electoral vigent, implica la realització de les operacions següents:

 1. Constitució de la Mesa d'Edat formada pels Regidors electes de major i menor edat.
 2. Presa de possessió de càrrec de Regidors/res.
 3. Elecció de l'Alcalde de la Ciutat
 4. Presa de possessió del càrrec d'Alcalde.

Acte seguit procedirem a formar la Mesa d'edat per la qual cosa s'invita que pugin a l'estrada electes de major i menor edat dels presents :

Sr. Arcadi Vilert Soler. President de la Mesa.

Sra. Alícia Romero Llano

President de la Mesa d'Edat:

Senyors i senyores regidors, ciutadans i ciutadanes, siguin tots benvinguts a l'acte de sessió de constitució del nou Ajuntament. Sembla ser que és tradició que el President de la Mesa abans de començar l'acte dirigeixi unes paraules que òbviament no poden ser altra cosa que una reflexió personal; els discursos polítics i programatics vindran després, i realment és una reflexió personal ja que certament és la primera vegada que soc el mes vell d'un grup prou nombrós de polítics. Sabia que algun dia hauria de passar, però no comptava que sigues tan aviat, i en realitat, que als 55 anys sigui el més gran de 27 regidors no deixa de ser una evidència d'aquesta característica de la nostra jove democràcia, sobre tot si la comparem amb democràcies del nostre entorn. És una jove democràcia gestionada majoritàriament per polítics joves. Va ser la meva generació la que es va incorporar de forma masiva a l'acció política als finals del 60 i primer del 70, les generacions precedents estaven molt minvades per la postguerra i la dictadura. Amb pocs anys a l'esquena, amb més il·lusió que experiència, ens va tocar omplir de quadres els partit polítics, els sindicats, els moviments associatius i finalment l'assumpció del poder polític a les administracions de nou democratitzades. Això ha configurat un col·lectiu humà en el que a l'edat que en altres contrades tot just han començar ha assumir responsabilitats de govern, aquí portem mes de vints anys d'experiència. Una generació on coincideixen dues característiques que sovint són excloents : l'experiència i la joventut; l'acumulació de saber derivada del fet d'haver superat molts errors, però també suficient expectativa vital com per plantejar-se reptes a mig i a llarg termini, i penso que n'hi hauran prou de reptes. Ens caldrà utilitzar l'energia disponible de tots plegats sense desaprofitar cap potencial, i més quan estem en èpoques de canvis de grans turbulències socials i culturals com a conseqüències de les noves formes de la producció i de l'aparició de nous paradigmes, la proliferació de nous llenguatges tecnològics, l'inexorable incorporació del coneixement a la formació del valor, són factors de futur plens d'oportunitats però també de riscos, sobretot el risc de la confusió, confondre l'antic amb l'obsolet i confondre el nou amb l'innovador. Tots sabem que hi ha troballes novíssimes, però que són obsoletes en tant que consoliden i perpetuen actituds obsoletes i en canvi coneixement idees i pensaments molts antics, però que encara avui són portadors de força innovadora, en uns moments molts propensos a la confusió. En una democràcia jove gestionada per polítics joves és vital els punts de referència. Podem ser la meva generació punt de referència ?, és una proposta que m'encoratja i justifica un cop més un altre esforç. De tots plegats dependrà que els relativament vells no siguem obsolets i podem colze a colze amb els més joves configurar la força innovadora que ens impulsi cap al progrés de la nostra ciutat, Mataró, i dels seus ciutadans.

 

Havent-se acreditat els electes i les electes, mitjançant la presentació de la Credencial expedida per la Junta Electoral de Zona i el Document Nacional d'Identitat, davant el Secretari General de la Corporació, es declara oberta la sessió per a la constitució de l'Ajuntament de Mataró.

Havent comparegut a la sessió els vint-i-set electes, existeix quòrum suficient per a celebrar-la.

Un cop comprovades les credencials de tots els electes i les electes pel Secretari de la Corporació, si existeix algun electe al qual li afecta alguna de les causes d'incompatibilitat previstes per la Llei Orgànica del Règim Electoral General en els seus articles 202 i 203, i altra legislació concordant, ho ha de manifestar en aquest moment.

Ningú dels electes assistents manifesta cap causa d'incompatibilitat.

Per tant, no havent-hi cap electe afectat per causa d'incompatibilitat, es procedirà a la cerimònia de presa de possessió del càrrec de Regidor i Regidora, mitjançant la fórmula de Jurament o Promesa d'acatament a la Constitució legalment exigit, per la qual cosa s'invita a tots els electes a posar-se en peu.

Tot seguit llegiré la fórmula legal de jurament o promesa, de forma que tots els electes han de respondre: Si ho juro, o si ho prometo.

Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de Regidor o Regidora de l'Ajuntament de Mataró, amb lleialtat al Rei, i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de

Catalunya?
 • Partit dels Socialistes de Catalunya Progrés Municipal (PSC (PSC-PSOE) - PM)

Sr. Manuel Mas i Estela. Si ho prometo

Sra. Pilar Gonzàlez-Agàpito Si ho prometo

Sr. Juan Antonio Baron Espinar Si ho juro

Sra. Consuelo Prados Martínez Si ho prometo

Sr. Esteve Terradas Yus Si ho prometo

Sr. Ramon Bassas Segura Si ho prometo

Sr. Arcadi Vilert Soler Si ho prometo

Sr. Fermín Manchado Zambudio Si ho juro

Sr. Oriol Batista Gàzquez € independent Si ho prometo

Sra. Alícia Romero Llano Si ho prometo

Sr. Francisco Melero Collado Si ho prometo

 

 • Convergència i Unió (CiU)

Sr. Joaquim Esperalba i Iglesias Si ho prometo

Sra. María José Recoder i Sellarés Si ho prometo

Sr. Josep Lluís Martí i Julià Si ho prometo

Sr. Joaquim Fernández i Oller Si ho prometo

Sr. Antoni Valls i Pou Si ho prometo

Sr. Josep Vicenç García i Caurín Si ho juro

 

 • Partit Popular de Catalunya (PPC)

Sr. Joan López Alegre Si ho prometo

Sr. David Rovira i Suñé Si ho prometo

Sr. Paulí Mojedano Singla Si ho juro

Sr. José Manuel López González Si ho juro

Sra. Adela Rodríguez González Si ho juro

 • Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Alternativa - Entesa pel Progrés Municipal (ICV-EA-EPM)

Sr. Jaume Graupera Vilanova Si ho prometo

Sra. Quiteria Guirao Abellán Si ho prometo

Sr. Josep Comas Valls Si ho prometo

 • Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal (ERC-AM)

Sr. Antoni Civit i Rey Per imperatiu legal, Si ho prometo

Sr. Genís Bargalló i Checa Per imperatiu legal, Si ho prometo

 

President de la Mesa:

Queda constituït el nou Ajuntament de Mataró.

A continuació es procedirà a l'elecció de l'Alcalde de la Ciutat, per la qual cosa té la paraula el senyor Secretari General, amb l'objecte d'explicar el procediment d'elecció d'aquest.

 

Secretari General:

Procedirem tot seguit a l'elecció del nou Alcalde de la Ciutat, de conformitat amb el procediment previst per l'article 196 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General, mitjançant la votació a través de paperetes per cada Regidor, que dipositaran en l'urna, sent escollit Alcalde el candidat que obtingui la majoria absoluta en la primera votació o, en el seu defecte, el que encapçali la llista més votada en les passades eleccions.

Poden ser candidats tots els Regidors que encapçalin les seves corresponents llistes.

President de la Mesa:

En primer lloc, demanaria als senyors Regidors que encapçalen les llistes electorals que presentin o no la seva candidatura.

Té la paraula el portaveu del Grup del Partit dels Socialistes de Catalunya € Progrés Municipal (PSC (PSC-PSOE) € PM)

Sr. Juan Antonio Baron Espinar:

Senyor Vilert, senyora Romero, senyor Secretari, senyores i senyors regidors, ciutadans i ciutadanes, Bon dia a tothom. Deia fa poc dies en aquest mateix saló de sessions que el balanç definitiu d'un mandat electoral ho decidien els ciutadans i ciutadanes en les urnes. Això és el que va passar el dia 25 de maig, i com a resultat d'aquella voluntat popular, els 27 regidors i regidores presents en aquest saló tenim la enorme responsabilitat de respondre a la confiança que la ciutadania ens va fer. Dels resultats del dia 25 es poden fer moltes lectures però cal sobretot entendre quin ha estat el missatge que la ciutadania ens ha fet arribar; pels Socialistes han estat bàsicament tres :

 1. La ciutat en els darrers anys s'ha transformat d'una manera important, però també han aparegut noves realitats que necessiten nous plantejaments i noves respostes.
 2. La ciutadania ha volgut amb el seu vot un govern plural, malgrat l'amplia majoria obtinguda pels Socialistes es fa necessari per tal de governar la ciutat amb estabilitat política, un govern de pacte, un govern plural.
 3. Un govern plural que a més hem convingut amb altres forces polítiques que fos un govern de progrés, d'esquerres i catalanista. L'acord de govern que acabem de signar entre el Partit dels Socialistes de Catalunya, l'Assemblea local d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa i la secció local d'Esquerra Republicana de Catalunya creiem que respon àmpliament a la voluntat expressada a les urnes.

Els ciutadans i ciutadanes volen que Mataró continuï progressant econòmicament i social cap un model de ciutat sostenible i cohesionada, una ciutat que cal construir entre tots i totes, per a tots i totes, i per això l'acord de govern dóna especial importància a les formes de fer política i a la participació dels ciutadans i ciutadanes en la presa de decisions. El partit dels Socialista ha estat clau en la transformació d'aquesta ciutat en els darrers 24 anys. Nosaltres volem continuar treballant intensament per Mataró per a la seva gent, assumint nous reptes i transformant positivament les noves realitats, i el volem fer un treball conjunt amb les altres forces de poder, amb la col·laboració de tots els grups municipals i sobretot amb l'esforç quotidià del conjunt dels mataronins i mataronines. Creiem que la persona que millor pot encapçalar aquesta feina és el Sr. Manuel Mas. Per això proposem formalment en Manuel Mas i Estela com a Alcalde de Mataró.

 

President de la Mesa:

Té la paraula el portaveu del Partit de Convergència i Unió (CiU).

Sr. Joaquim Esperalba i Iglesias :

Bon dia, senyor i senyores. Permetin que les primeres paraules siguin de salutació i benvinguda en nom del grup municipal de Convergència i Unió a tots els nous i noves regidores que han pres possessió fa uns moments, i constatar amb aquesta salutació la importància que des de el nostre grup té el procés de renovació que viu aquest Ajuntament en aquesta legislatura. La tercera part del Consistori s'ha renovat, i això suposa un procés important per revitalitzar la vida política de la ciutat; tots els grups municipals llevat del partit socialista han fet una amplia renovació de les seves llistes, dels seus candidats i per tant dels càrrecs electes que avui estem aquí. Per tant aquesta funció de revitalització ens sembla que és junt amb la salutació del nostre grup la primera reflexió a fer. La segona reflexió és que hi ha un fet transcendent en aquesta nova legislatura que és la pèrdua de la majoria absoluta i la formació d'un govern de coalició. És evident que aquesta fórmula sense entrar més enllà de la seva formulació és una manera que pot permetre la regeneració de velles formes de fer política a la ciutat, i sobretot la de donar opcions diferents que l'electorat ha manifestat fa pocs dies. Seria una pena que aquesta renovació es quedés amb un simple interès per repartir poltrones i que la regeneració es quedés només en l'enunciat.

Volia referir-me en segon terme a la solemnitat de l'acte. El meu grup pensa que aquest és l'acte més solemne de la legislatura. Avui comencem i constituïm un nou Ajuntament davant dels ciutadans que ens acompanyen, fent el compromís públic de comprometre'ns al servei dels ciutadans i ciutadanes de la ciutat. Ho fem a la renovada Sala Gran de l'Ajuntament, gaudint de la companyia dels nostres conciutadans. Ens hagués agradat tenir també tenir com a companyia els ciutadans il·lustres, que fins fa poques setmanes estaven en aquesta Sala, però els tindrem aquí fora. Tindrem dos enclatges amb el passat, que és la proposta del nou Alcalde Sr. Mas, que fa 24 anys que està aquí i evidentment el sostre de Puig i Cadafalch, són les dues coses que ens lliguen al passat. Però apart d'aquesta matisació voldria que aquest acte no fos un acte protocolari sinó que se'ls donés el contingut, les formes i els fons que han de presidir un acte solemne com aquest. El portaveu del grup Socialista ens ha anunciat un pacte de tres partits per establir el govern, i voldria destacar que això no pot convertir-se en un 40% contra un 30%, perquè realment aquesta és la proporció de vots que s'han obtingut a les urnes. Per tant ens semblen que les formes són importants i els fons també, i avui que en principi és un acte d'escollir l'Alcalde, tenim damunt la taula el que serà el nou cartipàs, una qüestió que tindria que ser vista per un Ple proper en la que es pugui entendre com anirà l'Ajuntament els propers 4 anys. En quant a l'equip de govern ja tenint l'avançada pels mitjans de comunicació de quin serà aquest cartipàs i això ho vull reflectir perquè lamentem no tenir noticies de projectes i de programes de govern sinó de repartiment de carteres i àrees de govern i responsabilitats. Tindrem un govern municipal amb 16 regidors, això vol dir més regidors que té el Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya o Ministres del Govern Espanyol i més que un equip de rugbi, que és la formació esportiva amb més jugadors; això ens fa pensar que provocarà un encariment del govern de la ciutat. Una altra qüestió és que es deixen iniciatives que es van enunciar com gran èxits i projectes de l'anterior mandat com és la transversalitat, experiència per la que calia apostar com un símbol de modernitat, però que sembla ha marcat més el repartiment de cadires, premis i privilegis per protegir als antics regidors del PSC que altres coses. Ens hagués agradat saber més de quina manera resoldrà les contradiccions clares que en els programes electorals del PSC i ICV € EUiA es plantejaven en qüestions problemàtiques. També volem saber quines són les contradiccions ideològiques entre les forces nacionalistes d'Esquerra Republicana amb forces no nacionalistes com és el partit dels Socialistes. Finalment, des de Convergència i Unió ens vam presentar a les eleccions i dels resultats obtinguts, pretenem mantenir un treball pels ciutadans de Mataró, fer una política de progrés a la ciutat en àmbits tants importants com la participació ciutadana, l'habitatge, el creixement de la ciutat, l'educació, la cultura, el fenomen de la immigració, en tots els àmbits que la ciutat necessita veritables polítiques de progrés i finalment política de defensa nacional des de la llibertat que ens dóna la nostra independència de compromisos amb forces antinacionalistes. Per tot això el nostre grup proposa al seu candidat i cap de llista del grup municipal per a Alcalde de la ciutat.

 

President de la Mesa:

Té la paraula el portaveu del Partit Popular de Catalunya (PPC)

Sr. Joan López: Alegre :

Membres de la mesa d'edat, Senyor Secretari, Senyores i Senyors regidors, mataronins que són presents en aquesta noble sala, molt bon dia a tothom. Òbviament nosaltres van concórrer a les eleccions municipals amb la voluntat de formar part de un canvi a la ciutat i d'impulsar un canvi a l'Ajuntament de Mataró, i en conseqüència vam fer un programa de govern alternatiu i avui presentem la nostra candidatura per poder contraposar quina és l'oferta del pacte que s'hagi pogut arribar entre les forces polítiques en relació a la nostra proposta electoral.

En primer terme i especialment per les circumstancies que s'han produït en mesos anteriors, en nom de tot el Partit Popular de Mataró volem manifestar l'agraïment als mes de 8.000 mataronins que ens van donar la seva confiança. Deia l'eslògan electoral que "El futur de Mataró i dels seus ciutadans era el nostre compromís" i tenint la convicció que les persones que ens van votar ho van fer per encarregar-nos del seu futur i de tots els ciutadans de Mataró. El primer que volem manifestar és el compromís durant els propers quatre anys no només amb aquestes 8.000 persones sinó també per tots el conjunt de ciutadans de Mataró. Les eleccions conformen un nou Ajuntament que reflexa un Mataró més plural i més equilibrat, molts han dit que les eleccions ha sigut una sorpresa, altres s'han atrevit a dir que s'havia d'analitzat qui vota al PP, altres fent d'analistes han insinuat que els electors d'un partit voten en clau local i altres en clau estatal; ha hagut un intent de despreci cap els milers de persones que han escollit al PP per ser representats, tothom te dret a valorar però ningú a menysprear. Reclamem pel Partit Popular el mateix respecte que nosaltres hem tingut i tindrem sempre per a la resta d'opcions polítiques democràtiques. I volem deixar sobre la taula la reflexió que l'intent d'aïllament institucional i polític que ha patit el PP amb un passat recent no es converteixi sempre en aïllament social com les darreres eleccions han posat de manifest. Volem donar la benvinguda a l'Ajuntament de Mataró al partit d'Esquerra Republicana de Catalunya; més enllà de les diferències sobre el model d'Estat és bo per a la ciutat que una força política amb pes a Catalunya i representació parlamentaria tingui també representació institucional a l'Ajuntament de Mataró, creiem que podem tenir debats sobre política supramunicipal com també moltes coincidències en temes de ciutat. Volem posar de manifest que en aquest Ajuntament ja no hi ha majories absolutes, el partit Socialista ha obtingut el seu pitjor resultat electoral des de les eleccions de l'any 1979, malgrat tot volem reconèixer que són la força guanyadora d'aquestes eleccions i per tant tenen la nostra felicitació. Aquest pitjor resultat coincideix amb el millor resultat del Partit Popular en tota la seva història, el Partit Popular creix en nombre de regidors i en nombre de vots, gairebé 1 de cada 5 mataronins han decidit votar en les darreres eleccions al Partit Popular de Mataró, i en l'actualitat és l'ocasió en tota la història de la nostra jove democràcia local en la que hi ha una representació més forta, centrista, liberal, catalana i a la vegada compromesa amb el futur del conjunt d'Espanya. El Partit Popular és la segona força política a la immensa majoria de barris de la ciutat. Si en el Ple de Constitució de fa quatre anys manifestàvem la voluntat política de formar part d'una alternativa social i política a la majoria socialista, avui volem deixar clar que aspirem a liderar la construcció d'una nova majoria alternativa a l'esquerra plural. En el mandat 1999-2003 amb un exercici d'autocrítica el grup del PP va fer una renovació de les seves estructures internes, fruit d'aquest treball s'incorpora el President local de la nostra executiva En José Manuel López i la primera dona d'una opció política centrista des de el primer mandat democràtic. També en el darrer mandat el PP va obrir-se mitjançant nomenament de persones independents a organismes municipals, no militants de la nostra força política, que ens han aportat molt al grup municipal del PP i ens han representant de forma entusiasta. Manifesta la voluntat de seguir en aquesta línia de treball amb l'objectiu de culminar la construcció política amplia i generosa amb les idees de tothom, preparada per assumir en un futur proper el relleu en la ciutat. En funció del resultat de la votació d'avui volem ser una oposició activa i participativa en la que pretenem implicar el màxim numero de persones, ja que és el millor per a l'Ajuntament i la ciutat per acabar de consolidar aquesta alternativa política que les eleccions del 25 de maig ens han dit que és possible. Els resultats electorals no són qüestionables; ara quatre anys després, s'ha de dit que el PSC ha començat a perdre regidors degut al seu tarannà arrogant i la seva manca de disposició a escoltar a ningú. Va mantenir el Ple amb la boca tancada fins que un jutge va dir el contrari, va crear un conflicte veïnal que ha cristal·litzat en les zones blaves, aquestes aptituds són les que han portat a un nou mapa electoral a la ciutat. Repassant el discurs que va fer el Sr. Manuel Mas en la seva presa de possessió en el Ple de 3 de juliol de 1999, es parlava de l'execució del Pla Especial de preservació agrícola de les Cinc Sènies, cosa que no s'ha fet, sinó que ha vingut en el últim Ple abans de les eleccions. També es va parlar del Polígon Industrial de El Rengle, de l'Agència de la gestió del Centre, de la transformació dels mercats municipals, del Projecte de Tecnocampus, del projecte del Museu Tèxtil de Can Marfà, res de tot això ha vist la llum en aquests últims quatre anys i sens dubte les actituds del govern en el seu conjunt i els incompliments dels compromisos han donat aquest resultat electoral.

Davant la magnitud dels reptes que té la ciutat no és necessari que hagi els tradicionals 100 dies de cortesia de l'oposició vers el govern. Tenim molta feina i vostès són els mateixos. L'opció del Partit Popular en el Ple ha crescut notablement en recolzament i ocupa un espai entre els Socialistes i Convergents, per tant, més enllà dels acords que hi hagi, caure en polítiques radicals com el pagament de factures per excés de l'alcaldia seria un error. Hagués sigut millor tenir coneixement dels acords del govern per una explicació o en el Ple del Cartipàs que es celebrarà d'aquí 15 dies que no per la premsa. Temem que la majoria que avui es conforma amb forces discrepants i es pot donar el cas d'estar davant d'un mandat ple d'inestabilitat i que es produeixi una aturada a l'acció del govern per les profundes diferències que es puguin produir a nivell programatic, la qual cosa seria molt dolent per a la ciutat. Després de quatre anys d'aturada fruït de la majoria absoluta ara podem tenir quatre anys d'aturada fruït de les discrepàncies. Això pot semblar un discurs de l'oposició però només s'ha de veure el que ha passat en les últimes setmanes, discrepàncies entre les forces firmants del pacte en qüestions essencials per a la ciutat com és l'urbanisme, i recorda dos Plens abans de les eleccions que el Partit Socialista es va quedar sol en el seu document de proposta de modificació del Pla General d'Ordenació Urbana de Mataró i va rebre terribles crítiques per part d'un dels socis que avui signa el Pacte de Govern. Aquestes diferències es produeixen també en el moment de com resoldre el problema de falta de places d'Escola Bressol. Si s'arribessin a produir aquestes diferències el Partit Popular estaria obert en arribar a acords puntuals a favor de polítiques moderades i d'ampli abast social que és el que necessita la ciutat.

Al llarg de la campanya electoral van manifestar clarament quines eren les nostres prioritats problemàtiques i que necessitaven els mataronins durant aquests quatre anys. Aquests punts són : Habitatges, Equipaments i Serveis.

 • Habitatge. Proposa la creació d'una Comissió de Treball que inclogui totes les propostes de modificació que s'han de portar a terme en el Pla General i que estiguin presents l'àmbit d'urbanisme de l'Ajuntament, de PUMSA i de PROHABITATGE, i que aquest Pla d'habitatge i rehabilitació pugui ser presentar al Ple abans d'acabar l'any.
 • Equipaments i Serveis. Fer un pla general de quines són les mancances de serveis que tenen els barris de Mataró. Només amb un treball integral es pot aconseguir la integració de les persones que venen a viure a la nostra ciutat. El treball en equipament d'escoles bressol, s'ha de donar una nova oportunitat a l'Institut Municipal d'Educació.
 • Reforma Fiscal i de l'Administració. Aspirar a tenir consens i diàleg amb les forces sindicals i el conjunt dels treballadors de l'Ajuntament. Incideix en fer polítiques de simplificació de l'Administració i de rebaixa fiscal per fer-la més assequible a tothom i facilitar l'accés als serveis de forma senzilla i universal.

Aquests són en definitiva l'esperit i els compromisos amb què el Partit Popular afronta aquest mandat. Aquests compromisos han sorgit d'un programa i d'un partit que ha anat creixent i consolidant un espai propi a Mataró. Creiem en la solidaritat entre tothom i estem a l'Ajuntament per contribuir fer de Mataró una ciutat capital a Catalunya, orgullosa de formar part d'Espanya i d'Europa, en la que tots tinguem l'oportunitat de viure i de treballar. Desitgem des del Partit Popular que aquest mandat estigui ple d'èxits per part de tots els que s'han reunit avui aquí en benefici de la nostra estimada ciutat. Moltes gràcies.

 

President de la Mesa:

Té la paraula el portaveu del Partit Iniciativa per Catalunya Verds € Esquerra Alternativa € Entesa pel Progrés Municipal (ICV-EA-EPM)

Sr. Jaume Graupera Vilanova :

Bon dia, senyores i senyors. Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa ens hem presentat a les eleccions i hem obtingut 6.000 vots. Volem expressar el nostre agraïment als ciutadans i ciutadanes que varen dipositar la seva confiança en la candidatura i en el programa presentats per ICV-EUiA. També a les persones que han encapçalat el projecte, i de forma molt especial al Sr. Salvador Milà.

Acabem de signar el Pacte de Govern amb el Partit Socialista de Catalunya i Esquerra Republicana de Catalunya, la qual cosa explica que s'està a l'inici d'una nova etapa política fonamentada en el diàleg, valor fonamental que cal aplicar a tota la forma de treballar del Consistori i la base de progrés de la ciutat. Aquestes formes que són vitals, han de definir l'etapa i ens ha de permetre avançar cap uns criteris i objectius de sostenibilitat, de cohesió social i de progrés econòmic i social. Entrar en aquesta nova etapa és tot un repte. Es poden fer moltes lectures del resultat de les urnes del dia 25 de maig, nosaltres no podem obviar de fer una, en la qual pensem que la pèrdua del sentit de les formes està en la base de la reintroducció d'aquest valor en positiu del pluralisme democràtic com a forma consubstancial del treball democràtic. Així mateix des d'ICV-EUiA sabem que els mataronins ens han votat per a aportar valors de canvis, i que si tractem als ciutadans i ciutadanes com a clients ens passen factura. Els polítics hem d'entendre que els ciutadans i ciutadanes són els nostres amos. Per tant l'element constitutiu de la democràcia és la participació i s'ha de fer l'esforç perquè els ciutadans tinguin mecanismes de proximitat i encoratjar-los a assumir les seves responsabilitats participant en la definició dels camins a seguir.

Des d'ICV-EUiA volem definir quina és la nostra actitud respecte al candidat a l'Alcaldia de Mataró. Hem signat un pacte que va molt més enllà d'un pacte amb tres forces polítiques, i apostem per la confiança, la corresponsabilitat i el pluralisme. Des d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa aportem el nostre programa com un document de referència en el marc d'un acord que s'estableix amb altres partits; els nostres 12 compromisos de govern contrets amb tota la ciutadania i perfectament explicitats durant tota la campanya, han estat acceptats per les altres forces polítiques signants de l'acord que fonamenten la nostra confiança, i en el punt segon de l'acord signat s'estableix que s'inicia una nova etapa basada en el diàleg. L'acord signat també estableix els mecanismes per poder permetre el treball de l'oposició, perquè entenem que quan s'entra en una nova etapa no és bo fer les coses sols, en definitiva és una feina que pertoca fer a tota la ciutat. És per tant que en aquest marc del 14 de juny de 2003, Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa donarem la nostra confiança com a Alcalde de la ciutat al candidat de la llista d'esquerres més votada, amb la pretensió que pugui liderar i compartir aquest canvi d'actituds que exposem en l'acord de govern.

 

Per tot l'exposat ICV-EUiA no presenta candidatura pròpia i votarà pel candidat Sr. Manuel Mas Estela. Moltes gràcies.

 

President de la Mesa:

Té la paraula el portaveu del Partit d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).

Sr. Antoni Civit i Rey :

Membres de la Mesa d'Edat, senyor Secretari, Senyores i Senyors. Encetem una nova etapa. Per primer cop després de la represa democràtica Esquerra Republicana de Catalunya, el partit de Francesc Macià i Lluís Companys té una veu pròpia al Consistori de la ciutat, i pot adreçar-se a la ciutadania a través dels seus propis regidors. Per mi és motiu d'orgull i de satisfacció personal, però també col·lectiva, representar a l'Ajuntament de Mataró el partit de l'arc parlamentari amb més anys d'història política a les seves espatlles, el partit degà de la política catalana. La nostra presència decidida per les mataronines i mataronins que ens han donat suport en aquestes eleccions, ens permet avui reivindicar des d'aquest Saló de Plens la figura del qui fou Alcalde de la ciutat i militant d'Esquerra Republicana de Catalunya, Josep Abril i Argemí, afusellat al Camp de la Bota pel règim franquista fa ara 64 anys. Nosaltres la gent d'ERC pretenem ser fidel hereus del seu testimoniatge en defensa dels ideals republicans de llibertat, d'igualtat i de fraternitat, i en defensa de Catalunya, lluny de l'acomplexament nacional que alguns pateixen, però també als antípodes d'una retòrica que festeja amb males companyies per la nació catalana.

Ens reclamem hereus de Josep Abril però també de Joan Peiró, volem ser els representants en aquest Consistori d'una esquerra nacional que prové d'una història i que té un capital polític propi. Aquest bagatge ve de moltes tradicions : de la tradició llibertària, de l'antiautoritarisme, del cooperativisme, del republicanisme federal; per això volem assumir el llegat d'una esquerra que creu més en la societat civil que l'Estat, que creu més en la gent que en la burocràcia, que creu més en els ciutadans que en els súbdits. Aquesta tradició que assumim és la d'una esquerra que defensa la identitat nacional, lingüística i cultural dels països catalans. Per això pretenem ser l'expressió més fidel del catalanisme progressista i del catalanisme del benestar. Aquest catalanisme que practicarem en aquest Ajuntament suposa que el treball, la cultura, la sostenibilitat, l'urbanisme amable, són els primers reptes que se'ns plantegen i que hem de resoldre en benefici de la nostra comunitat i de la nostra gent. Volem afrontar aquest repte no com una dificultat sinó com una oportunitat que ens ha brindat l'electorat. Volem fer-ho convençuts que els ciutadans i ciutadanes de Mataró formen part d'un país, Catalunya, sobre el qual tenen el dret de decidir-ne lliurement el futur. Des de la nostra aportació modesta estem disposats a liderar aquest procés de Mataró des del lloc que la gent ha decidit posar-nos, ben conscients tanmateix que trobarem entrebancs i obstacles durant temps.

Esquerra Republicana de Catalunya ha deixat de ser un foc d'encenalls basats en un sol lema, la independència, i ara té un discurs propi fet de valors i de paraules diverses i plenes de contingut : cultura, habitatge, economia, salut, igualtat i solidaritat. Evidentment també parlem de llibertat i d'independència, ho repetirem en aquest Saló de Plens sempre que calgui, però sempre tindrà a veure amb propostes concretes que siguin útils per l'assoliment de més benestar i més progrés per els mataronins i les mataronines.

En l'obertura d'aquest 7è mandat els Ajuntaments democràtics han fet 24 anys. Al llarg d'aquests anys, gràcies al treball dels regidors electes i la participació activa i crítica de molts ciutadans anònims, s'ha superat el desgavell que va deixar la dictadura franquista. Especialment pel que fa la irrupció d'ERC en el panorama polític de Mataró en aquesta darrera convocatòria electoral, s'ha reparat una anomalia històrica, que era la no presencia a l'Ajuntament del partit que havia governat els anys 30 del segle passat. S'ha resolt una irregularitat política perquè la tercera força municipal de Catalunya no tenia seient a l'Ajuntament de la ciutat. Malgrat l'innegable avenç general de Mataró, pensem que perduren deficiències que reclamen un cop de timó; aquest canvi de rumb que han marcat els resultats electorals del 25 de maig és un reclam de la ciutadania que ens empenya a introduir en el futur govern de l'Ajuntament de Mataró més transparència, més participació, més pluralitat, més diàleg, més negociació, més col·laboració, més entesa, més confiança, més autocrítica, més catalanisme i més progrés. Després de llargues deliberacions, tot això l'hem trobat en els companys i futurs socis del partit dels Socialistes de Catalunya i d'Iniciativa per Catalunya Verds € Esquerra Unida i Alternativa i ho hem materialitzat en un acord programàtic que des del nostre punt de vista recull els objectius que ens havíem proposat. Confiem que entre tots durant el mandat, sabrem conservar el clima de confiança que tot i les discrepàncies òbvies han presidit les negociacions.

Amb els regidors de Convergència i Unió, representants d'una altra manera d'entendre el catalanisme, que respectem, no renunciem a trobar elements d'acords i de col·laboració, sempre que mantinguin les seves propostes orientades vers el catalanisme progressista i en conseqüència prop de l'interès del poble, que no sempre vol dir l'interès popular. Si és així, benvolgut Sr. Esperalba, que trobaran en els regidors d'Esquerra Republicana de Catalunya la col·laboració que des d'ara ja li oferim en benefici de la ciutat.

Amb la nostra aportació en el nou govern municipal pretenem contribuir a reorientar la política municipal cap a posicions on el progressisme i la catalanitat esdevinguin un sol denominador comú del govern municipal. Modestament pretenem ser la garantia que aquests dos elements siguin indisociables en el govern de la ciutat.

Des de la nostra perspectiva republicana la fita del proper govern municipal és la d'aconseguir un major benestar pels ciutadans i ciutadanes de Mataró, i això comporta tenir com a bandera la igualtat d'oportunitats, la prosperitat econòmica, el desenvolupament sostenible i l'equilibri territorial de la ciutat. Tots aquests conceptes s'han d'aplicar des de la descentralització administrativa, la cogestió i l'execució de determinats programes amb estreta col·laboració amb les entitats ciutadanes, riquesa immensa de la vida social mataronina. Tots aquests principis es reflecteixen en l'acord programàtic establert de mutu acord amb els nostres socis de govern.

Volem que Mataró esdevingui en una ciutat participativa, dinàmica, sostenible i cohesionada. També volem fer de Mataró una ciutat amable, activa i solidària. Evidentment volem que Mataró sigui una ciutat compromesa amb la defensa del país, de la seva llengua, de la seva identitat i la seva cultura, perquè Mataró no ha de viure al marge de la realitat nacional del país, Catalunya, una Catalunya que tal com deia el President Macià haurà de ser econòmicament prospera, socialment justa, culturalment rica i políticament lliure. Per aquest objectiu també van lluitar Abril i Peiró dels quals com he dit abans recollim el testimoni. Per això avui és per ERC un dia emotiu u significatiu i hem volgut simbolitzar aquest retorn al govern de la ciutat amb el suport de dos persones que van participar en la nostra candidatura. Hem demanat a En David Benaiges, besnét de Josep Abril, i a la Guillermina, militant històrica i filla de Joan Peiró, que en aquesta entrada formal a l'Ajuntament afegissin la seva signatura al costat de la dels regidors i del President En Ramon Prujà. Les seves signatures simbolitzen un enllaç amb la història i una responsabilitat pel futur.

Esquerra Republicana de Catalunya no presenta un candidat a l'Alcaldia i donarà suport al cap de la llista més votada. Moltes gràcies.

President de la Mesa d'Edat:

En conseqüència queden proclamades les candidatures següents:

Manuel Mas i Estela del Partit dels Socialistes de Catalunya.

Joaquim Esperalba i Iglesias de la coalició Convergència i Unió

Joan López i Alegre del Partit Popular.

Tot seguit i a mesura que es vagin nomenant els Regidors i les Regidores, poden dipositar el vot a la urna. Per procedir a la votació poden utilitzar les paperetes que tenen al davant indicant el nom de la persona en la que dipositen el seu vot. Els membres de la mesa d'edat emetran el seu vot els darrers, primer el de menor edat i després el de major edat.

A continuació la Sra. Alicia Romero de la Mesa d'Edat va cridant als regidors per a què emetin el seu vot en l'elecció de l'Alcalde de la Ciutat. Una vegada celebrada la votació el secretari realitza l'escrutini davant la Mesa.

El President de la Mesa :

Una vegada realitzat l'escrutini de les paperetes dipositades, aquest dóna el resultat següent:

Vots a favor de Manuel Mas Estela........................16

Vots a favor de Joaquim Esperalba i Iglesias ..........6

Vots a favor de Joan López i Alegre.........................5

Abstencions: 0

Vots en blanc: 0

Vots nuls: 0

Per tant, queda proclamat Alcalde de l'Ajuntament de Mataró, el Regidor senyor Manuel Mas Estela del Grup del Partit dels Socialistes de Catalunya.

 

Prego al senyor Alcalde que es dirigeixi a la Mesa per prendre possessió del seu càrrec. (El Sr. Manuel Mas Estela es dirigeix a la Mesa).

Accepta vostè el càrrec d'Alcalde de la Ciutat de Mataró?

Sr. Manuel Mas Estela:

Si, accepto.

President de la Mesa:

Procedeix a la lectura de la fórmula de Jurament o promesa d'acatament a la Constitució.

Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec d' Alcalde de l'Ajuntament de Mataró, amb lleialtat al Rei, i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de

Catalunya?

Sr. Manuel Mas Estela:

Sí, ho prometo

A continuació el Sr. Arcadi Vilert Soler, President de la Mesa d'Edat invita al senyor Manuel Mas Estela, nou Alcalde de la ciutat de Mataró, que pugi a l'estrada i l'imposa els distintius tradicionals del càrrec, és a dir, la banda i el bastó d'Alcalde.

 

Tot seguit, conclosa la cerimònia d'elecció i presa de possessió de l'Alcalde de la Ciutat, abandonen la Mesa presidencial els membres de la Mesa d'edat, els quals es dirigeixen als seus respectius escons.

 

 

Sr. Manuel Mas Estela, Alcalde:

Bon dia a tothom, regidores, regidors, ciutadanes i ciutadans que avui ompliu el Saló de sessions de l'Ajuntament. Les meves primeres paraules havent estat proclamat novament Alcalde de la ciutat de Mataró pels propers quatre anys, van dirigides a tots els votants del passat dia 25 de maig. En democràcia la gent que té la possibilitat d'exercir el vot, i l'exerceix o no l'exerceix, són els que realment manen. En democràcia no podem perdre mai de vista que som nosaltres els electes res més que els representants dels ciutadans, que en un moment determinat fan la seva opció i decideixen qui els ha de governar. Tots nosaltres podem interpretar els resultats, però no podem jutjar els resultats; això en democràcia jutjar els resultats no és demòcrata, podem fer les interpretacions del perquè la gent vota una cosa o una altra, però no podem jutjar el que els ciutadans diuen, en tot cas els electes cal que acceptem les conseqüències del que els ciutadans diuen. Per tant l'agraïment als ciutadans que van exercir el seu vot.

En segon lloc és lògic que faci un agraïment als regidors del Ple que m'han donat la seva confiança, agraïment també als regidors d'Esquerra Republicana de Catalunya que tornen al Consistori, tal com diu el seu representant Antoni Civit, tornant a resoldre una anomalia històrica que representava que el vell partit de l'avi Macià pugui estar una altra vegada en el Consistori de Mataró. Als regidors d'Iniciativa per Catalunya Verds € Esquerra Unida i Alternativa que han estat en diversos Consistoris i hem tingut l'ocasió de treballar conjuntament i en altres moments a l'oposició, i que després d'un procés de profunda renovació tornen a tenir presència en el govern. L'agraïment especial, en fi, als regidors del Partit dels Socialistes de Catalunya en nom dels quals vull dir a la ciutat que, amb l'acord de govern signat, creiem que hem sabut interpretar el resultat electoral. Vull recordar que des de l'adveniment de la democràcia el PSC ha presidit l'alcaldia i el govern i ha estat al capdavanter del govern municipal i ha anat adaptant la seva actuació i la seva forma de governar al que els ciutadans sempre li deien. Recordo el tripartit de 1979, el bipartit de 1983, la majoria absoluta de 1987, una altra vegada una coalició bipartit el 1991 i 1995; per últim la majoria absoluta de 1999, i ara el tripartit des d'avui. El meu últim l'agraïment a la meva família representada per la meva esposa, que m'han aguantat tots aquests anys i els he tornat a enredar.

Parlem del govern, l'electorat vol un govern plural, el tripartit, que avui s'ha posat de manifest ofereix a la ciutat un govern d'esquerres, progressista i catalanista,. enfortint la comunicació amb els ciutadans. Des de 1979 ha hagut una amplia base d'esquerres, progresista i catalanista. La relació 16 a 11 regidors qe avui es produeix ho demostra, i no és la primera vegada que es dóna. Manifesto que hi ha una ample base i estable base electoral perquè hi hagi aquest govern tripartit de coalició. Un govern de coalició tripartit significa, però, cessions entre socis, implica negociacions i lentituds en les preses de decisions, però té la ventaja que els acords que surten, surten més treballats i més forts. I en un govern tripartit és lògic que hi hagi tensió, perquè són forces polítiques diferents. En el document que hem signat els components del govern tripartit diu el que volem fer i com ho volem fer. Un govern local ho és d'un territori, el terme municipal de Mataró, de les persones que viuen en aquest territori, mataronins i mataronines, i de l'activitat que fan els ciutadans, i l'administració de tots aquests elements. Ara bé, un govern local no és un govern de tot, encara que li preocupi tot. Hem de donar respostes però hem de demanar també que altres administracions donin respostes en els assumptes que, per llei, els pertoquen. Enllaçaré amb el que deia en la despedida del Consistori anterior, el passat dimarts 10 de juny : "24 anys de democràcia local han tornat a Mataró i als seus ciutadans i ciutadanes al lloc que tocava, superant deutes i dèficits històrics". Cal deixar constància, avui, en l'Acte de la presa de possessió novament l'agraïment als regidors i regidores que durant 24 anys han fet possible aquesta superació d'aquests dèficits històrics, que han situat a Mataró com a una ciutat, que després dels 40 anys de la dictadura ha treballat de valent per situar-la a l'alçada d'una ciutat normal, sense dèficits punyents que ens va deixar la dictadura.

Avui, dissabte 14 de juny de 2003, diem des del tripartit que cal encarar els nous reptes que ens presenta la societat. Cal estar molt atents als canvis que s'estan produint i preparar-se per afrontar-los amb l'administració adequada i així els principals eixos programàtics del nou govern plural són :

 • La sostenibilitat, com a eix fonamental del desenvolupament de la ciutat.
 • La cohesió social, com a valor essencial per aconseguir que una societat pugui ser democràtica.
 • El progrés econòmic i social, com a base necessària per a què la nostra ciutat es mantingui, creixi i tingui projectes i il·lusions propis.
 • La participació Ciutadana, perquè la presa de decisions sigui compartida, es faci d'una manera còmplice, sigui ben entesa, visible i transparent. Especialment molt necessària en un temps que els problemes són molts complexes, les respostes possibles tenen moltes alternatives i les reaccions, fruït de la incomprensió de les decisions, poden arribar a ser radicals, i la capacitat per donar solucions ve marcada per les limitacions dels recursos humans, tècnics i materials. Per tant la participació en la presa de decisions és important per tal d'aconseguir que sigui ben entesa, visible, transparent, compartida i complexa.

El funcionament del Pacte de Govern es basa en uns quants punts :

 1. Corresponsabilitat. El document que hem firmat parteix sempre que els govern de coalició no són govern compartimentats, són govern de corresponsabilitat. El govern tripartit treballarà per decidir les coses conjuntament.
 2. El treball es torna a articular per Àrees, treballarem en 5 Àrees. El Pacte de Govern preveu el seguiment del seu compliment.
 3. L'oferiment a l'oposició del diàleg necessari en els grans temes de ciutat i del respecte, atenció i estudi de les propostes de tota mena que es puguin fer.

Senyores regidores i senyors regidors, partint de la voluntat que els ciutadans van expressar en les urnes comença una nova etapa. Esperem que sigui portada correctament pel govern municipal i pel conjunt del Consistori, amb la voluntat de servei vers als ciutadans i ciutadanes de Mataró, del país i del món, amb la il·lusió que aquests quatre anys seran fructífers per a la nostra ciutat.

Acabo llegint un fragment del "Discurs de la Joventut" que Jean Jaurès va fer fa 100 anys per explicar l'esperit amb el que prenc el càrrec i enfoco el mandat.

 

Jean Jaurès deia :

"El coratge, enmig del desordre infinit de la vida que ens sol·licita pe totes bandes, és triar un ofici i fer-lo bé, sigui quin sigui: és no fastiguejar-se amb el detall minuciós o monòton; és esdevenir, tant com es pugui, un tècnic competent, és acceptar i comprendre aquesta llei d'especialització del treball que és la condició de l'acció útil, i tanmateix arrencar-li, a ell i al seu esperit, algunes escapades cap el vast món i cap a perspectives més extenses. El coratge és d'ésser alhora i sigui quin sigui l'ofici un pràctic i un filòsof. El coratge és comprendre la pròpia vida, precisar-la, aprofundir-la, establir-la i coordinar-la, tanmateix amb la vida general. El coratge és vigilar exactament la pròpia màquina de filar o de teixir perquè cap fil no es trenqui i preparar alhora un ordre social més vast i més fraternal on la màquina sigui la servidora comuna dels treballadors alliberats. El coratge és acceptar les noves condicions que la vida presta a la ciència i a l'art, acollir, explorar la complexitat quasi infinita dels fets i dels detalls, i tanmateix il·luminar aquesta realitat enorme i confusa amb idees generals, organitzar-la i elevar-la mitjançant la bellesa sagrada de les formes i els ritmes. El coratge és dominar les pròpies faltes, patir-ne, però sense deixar-se aclaparar i continuar el camí. El coratge és estimar la vida i mirar la mort en mirada tranquil·la; és anar cap l'ideal i comprendre el real; és actuar i donar-se a les causes grans sense saber quina recompensa reserva al nostre esforç l'univers profund, ni si li reserva cap recompensa. El coratge és buscar la veritat i dir-la; és no inclinar-se a la llei de la mentida triomfant passatgera i de no fer cap ressò, amb la nostra 'ànima, amb la nostra boca i amb les nostres mans als aplaudiments imbècils i a les aclamacions fanàtiques."

Ciutadans i ciutadanes, gràcies per la vostra presència i atenció. Regidors i regidores ens esperen quatre anys més de treball apassionant per a la ciutat de Mataró. Moltes gràcies.

Finalment els presents es posen dempeus i canten l'himne nacional de Catalunya.

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a les dues hores del migdia el Sr. President aixeca la sessió, de la qual s'estén la present acta que signa amb mi. Certifico.