Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

18/12/2003

Escoltar

18/12/2003

dijous 18 desembre 2003, 00:00h

ACTA NÚM. 15/2003 - SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L'EXCM. AJUNTAMENT EN PLE QUE TINGUÉ LLOC EL DIA 18 DE DESEMBRE DE 2003.

=================================================================

Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la Ciutat de Mataró, el dia divuit de desembre de dos mil tres, essent les set hores i cinc minuts de la tarda, es reuneix l'Ajuntament en Ple, sota la Presidència del Sr. MANUEL MAS ESTELA, Alcalde President,

Hi concorren els Senyors:

MANUEL MAS ESTELA ALCALDE (PSC)

PILAR GONZÁLEZ AGÀPITO TINENT D'ALCALDE (PSC)

JOAN ANTONI BARON ESPINAR TINENT D'ALCALDE (PSC)

CONSUELO PRADOS MARTINEZ TINENT D'ALCALDE (PSC)

ESTEVE TERRADAS YUS CONSELLER DELEGAT (PSC)

RAMON BASSAS SEGURA TINENT D'ALCALDE (PSC)

ARCADI VILERT SOLER TINENT D'ALCALDE (PSC)

FERMÍN MANCHADO ZAMBUDIO CONSELLER DELEGAT (PSC)

ORIOL BATISTA GÀZQUEZ CONSELLER DELEGAT (PSC)

ALÍCIA ROMERO LLANO CONSELLERA DELEGADA (PSC)

FRANCESC MELERO COLLADO CONSELLER DELEGAT (PSC)

JOAQUIM ESPERALBA IGLESIAS REGIDOR (CIU)

MARÍA JOSÉ RECODER I SELLARÉS REGIDORA (CIU)

JOSEP LLUÍS MARTÍ I JULIÀ REGIDOR (CIU)

JOAQUIM FERNÁNDEZ I OLLER REGIDOR (CIU)

S'incorpora a la sessió en el debat del punt núm. 2 de l'ordre del dia.

ANTONI VALLS I POU REGIDOR (CIU)

JOSEP VICENÇ GARCÍA I CAURÍN REGIDOR (CIU)

JOAN LÓPEZ ALEGRE REGIDOR (PP)

DAVID ROVIRA I SUÑÉ REGIDOR (PP)

PAULÍ MOJEDANO SINGLA REGIDOR (PP)

JOSÉ MANUEL LÓPEZ GONZÁLEZ REGIDOR (PP)

ADELA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ REGIDORA (PP)

JAUME GRAUPERA VILANOVA TINENT D'ALCALDE (ICV-EUiA)

QUITERIA GUIRAO ABELLÁN CONSELLERA DELEGADA (ICV-EUiA)

JOSEP COMAS VALLS CONSELLER DELEGAT ICV-EUiA)

ANTONI CIVIT I REY TINENT D'ALCALDE (ERC)

GENÍS BARGALLÓ I CHECA CONSELLER DELEGAT (ERC)

Dóna fe de l'acte el Secretari General de la Corporació el Sr. MANUEL MONFORT PASTOR.

També hi assisteix l'Interventor de Fons Municipals, Sr. JOSEP CANAL CODINA i la Lletrada Assessora Sra. M. PAU ORTILLÉS I CADENA.

Els reunits representen un quòrum d'assistència mínim suficient d'acord amb la llei per constituir vàlidament la sessió plenària.

L'Il.lm. Sr. President obre la sessió, passant-se seguidament a tractar els punts de l'ordre del dia.

1.- APROVACIÓ SI S'ESCAU, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA QUE TINGUÉ LLOC EL DIA 29 D'OCTUBRE DE 2003.

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (26).

CMI DE SERVEIS CENTRALS

SOTSDIRECCIÓ DE GESTIÓ ECONÒMICA-Servei d'Ingressos-

S'acorda tractar conjuntament els punts 2, 3, 4 i 5.

El senyor Ramon Bassas, conseller delegat d'Interior i Hisenda, pren la paraula i, en relació a l'aprovació definitiva del pressupost i les ordenances fiscals per a l'any 2004, explica que es tracta d'un pressupost de 151 milions d'euros, el més gran que mai ha proposat l'Ajuntament i que preveu un gran canvi de la ciutat que es manifesta en les actuacions següents:

 1. Un programa d'inversions amb importants decisions com són la transformació de l'antiga fàbrica IVECO; la renovació de la xarxa del clavegueram, la construcció de nous habitatges i la creació de nous espais d'aparcaments.
 2. Un impuls de les polítiques socials i de participació ciutadana que es transforma en la creació de Plans Integrals, en la millora de la neteja del carrers, en la construcció de nous habitatges etc.

El 49% del Pressupost Municipal està descentralitzat perquè es gestiona des dels organismes autònoms i les societats mercantils municipals. L'augment de la pressió fiscal és inferior a la de la inflació el que significa una millora de la renda de les famílies. Aquest és un moment normatiu desfavorable a la contenció de la pressió fiscal ja que la nova normativa estatal - que ha modificat la Llei d'Hisendes Locals - no estableix una forma de compensació del dèficit municipal per la desaparició de l'IAE. Malgrat tot, el pressupost municipal de l'any 2004 contempla una disminució global d'un 3,5% de la pressió fiscal aplicada als ciutadans.

L'acord d'aprovació inicial del pressupost i de les ordenances municipals per a l'any 2004 va obrir un període d'audiència pública de 20 dies per a la presentació d'al·legacions. En aquest sentit, s'ha produït un procés altament participatiu dels ciutadans, de les associacions i dels grups municipals que han fet aportacions molt diverses en el conjunt de les actuacions municipal i, en concret, en temes com els plans integrals, la cultura i els esports. En aquesta línia destaquem:

 1. S'han estimat un 45% de les al·legacions presentades, bé sigui total o parcialment, que s'han incorporat com esmenes al Programa d'Actuació Municipal, tant en el seu redactat com en els seus objectius.
 2. S'han desestimat les al·legacions que no presenten alternativa concreta. Per exemple, aquelles que han proposat l'augment d'una partida sense indicar el decrement d'altres i algunes propostes que no són conformes amb els objectius del Programa d'Actuació Municipal o són una reiteració de les ja existents.
 3. S'han estimat propostes com, per exemple, que s'incorporin altres mecanismes de participació en l'elaboració del pressupost de l'any 2005; que es concretin els criteris del Programa d'Actuació Municipal en matèria d'habitatge; que es creïn grups de treball en el tema del front de mar; que hi hagi nous projectes d'obra que es puguin fer amb més concreció; que millori la senyalització viària i les plataformes per a l'accés al bus; que es creï un registre d'estudis municipals, etc.

El senyor Joaquim Esperalba, president del grup municipal de Convergència i Unió, exposa el posicionament del grup en relació a l'aprovació definitiva del pressupost i de les ordenances fiscals per al 2004. Diu que, escoltant el que ha exposat el Sr. Bassas i sense analitzar res més, s'hauria de donar el vist i plau a totes les seves propostes d'actuació durant aquest nou 2004 perquè, segons explica, baixa la pressió fiscal i milloren els serveis. No obstant, la realitat és més dura que aquesta ficció, i els obliga a discrepar en el plantejament inicial manifestat pel Sr. Bassas perquè no és cert que aquest pressupost baixi la pressió fiscal, millori els serveis i activi una política de participació de la ciutadania.

El debat polític sobre el pressupost municipal posa de manifest que durant els últims anys les propostes polítiques del consistori no han tingut cap tipus de canvi ni de millora en les qüestions més elementals de la ciutat. Avui en dia la resposta a aquesta política econòmica i social és la divisió de la ciutat entre els que voten el govern municipal i els que no els voten; en aquests moments la ciutat continua escindida amb bipolaritat de visions i amb mútues desconfiances. Durant aquests 6 o 7 mesos posteriors a les eleccions el govern municipal no ha actuat, no ha fet res, entre d'altres raons perquè hi ha un govern tripartit amb uns socis que es vigilen mútuament en un moment en el que s'ha iniciat una carrera per a la successió a l'alcaldia.

En aquest marc, desgastat i desballestat, es presenta un Programa d'Actuació Municipal que no convenç a la majoria dels ciutadans i que està farcit de propostes d'estudis que s'han realitzat en el mandat passat, que ja estan fets i refets i que es proposen tornar a fer. La ciutat té mancances que no es resolen i, a canvi, el govern municipal és incapaç de formular una proposta que resulti creïble. Per exemple, en relació al Pla integral de Rodafonda es torna a plantejar un nou pla de treball el que vol dir que hi ha un gran desencís al Barri de Rocafonda. Per tant, no es pot anar explicant que es farà un pla de participació i que aquest es posa en marxa si després es descobreix que no es pot afrontar i cal tornar a començar.

Respecte la participació dels ciutadans, el nostre grup considera que ha de ser d'una forma plena. Així, en el mon esportiu, cultural etc. hi ha una omissió total de la participació de la societat civil i es prefereix una política basada en el control i en la submissió a base de donar subvencions a les diferents entitats. A més, en relació als programes culturals, no s'accepta la diversitat en les formes de pensar.

En relació a les polítiques del sòl, Mataró ha seguit l'urbanisme de ciutats més grans que han esgotat el sol i s'ha convertit en una ciutat dormitori on els equipaments creats no responen a res més que a "anar tirant". En resum, s'ha gestionat l'urbanisme de la ciutat d'una forma especulativa i sense cap equipament. Totes aquestes situacions demostren la incompetència i la mala fe de l'actuació municipal.

El Tecnocampus es va presentar com el treball ben fet i, en canvi, fa aigües per tots costats; no hi ha cap rendibilitat de les inversions financeres fetes; no saben com resoldre aquest tema; han fet un model de ciutat terciari que oblida completament els altres sectors de l'economia.

En relació a les polítiques d'habitatges, el Programa d'Actuació Municipal només contempla la creació de 52 habitatges de promoció pública. Això no és habitatge protegit perquè, en total, està prevista la construcció de 1000 d'habitatges i, per tant, els 52 habitatges socials són una minúcia. S'ha tornat a fer un nou Pla Estratègic a Mataró seguint l'antic model que va aplicar el Sr. Salvador Milà i que, en el seu temps, va obrir grans expectatives en la ciutat. En canvi, actualment, el Pla Estratègic és una falsedat perquè la ciutat no és forta ni econòmica ni socialment; per tant, tornar a idear un Pla Estratègic que ja es va fer fa anys no te cap sentit. El que proposa el Programa d'Actuació Municipal són estudis sectorials i projectes i més projectes. Segurament això vol dir que no tenen idees i que cal fer estudis que, al final, es paguen i queden en un calaix. La pregunta que es fa CiU és si la ciutat precisa de tots aquests estudis que puguin conduir a una nova ciutat; realment, això és "més del mateix" i seguirem com sempre, malament.

El 45% de les esmenes que s'ha acceptat al pressupost municipal són un zero en la baixada de la pressió fiscal. Així, CiU ha demanat congelar algunes taxes. La inflació no és el 4,7% i, per tant, no és veritat que la pressió fiscal no hagi pujat per als ciutadans. Només cal veure la taxa de la brossa i la taxa de la grua on hi ha una voracitat recaptatoria; així, es preveu un 40% més de recaptació que l'any passat en concepte de multes i un 37% més en concepte de grua el que significa un augment de 220 milions de pessetes més aquest any 2004. L'impost de vehicles també augmenta un 15% més.

Que pensa fer el govern municipal amb aquests ingressos?. La previsió és, precisament, augmentar la despesa corrent corresponent al personal en un 11,20%. Durant tots els anys de mandat, mai s'havia augmentat la despesa de personal en aquest percentatge que, significativament, està molt per sobre del que permeten els pressupostos generals de l'Estat. Així, està prevista una despesa total de 540 milions de pessetes de personal si se suma la despesa de l'Ajuntament i de tots els seus organismes autònoms. Per tant, hi ha un gran descontrol de la despesa corrent sense que es contempli una inferioritat en la pressió fiscal. A aquest pas, la ciutat acaba amb més impostos a canvi de serveis deficients i que són un fracàs.

S'incorpora a la sessió el senyor Joaquim Fernàndez, regidor del grup municipal de Convergència i Unió.

El senyor David Rovira, regidor del grup municipal del Partit Popular, en relació a les intervencions precedents, diu que el Sr. Bassas persevera en l'error de considerar que el govern central vol escanyar els municipis. Aquesta no és la realitat actual perquè, si s'observen els pressupostos fins aquest any 2003, veiem que hi ha un augment dels ingressos degut a un increment de les participacions aportades per l'Estat que absorbeixen l'eventual pèrdua ocasionada per la derogació parcial de l'impost de l'IAE. Així, l'any 2002, les aportacions finals de l'Estat són més elevades que les inicialment pressupostades pel propi l'Ajuntament. Per tant, hi ha una voluntat de l'Estat d'ajudar a les administracions local i, per tant, no es pot fer cas d'aquestes manifestacions i queixes del govern local quan afirma que es perden ingressos tal i com s'ha escoltat en aquesta sala de Plens.

Comparteix les afirmacions del senyor Esperalba sobre que el govern municipal està a favor del control i submissió de la societat civil. A la ciutat de Mataró hi ha moltes persones i molt ben preparades que no es prenen en consideració en les decisions municipals. Només cal veure que hi ha hagut molt poca participació ciutadana en el pressupost i en el projecte del front marítim, i fins i tot, el Sindicat CATAC se n'ha fet ressò. Hi ha un gran i greu incompliment de les promeses municipals i dels acords que han configurat el pacte de govern.

Si observem el pressupost municipal per al 2004, el panorama és d'allò més desolador perquè no hi ha propostes noves. El Programa d'Actuació Municipal, que no el llegeix ningú, no és l'instrument que la ciutat necessita. Els temes claus de la ciutat no els resol el Programa d'Actuació Municipal perquè no té en compte ni el comerç, ni les escoles bressol, ni el tèxtil, ni la cultura etc.

El Tecnocampus, que inicialment es va explicar com una de les grans claus de l'actuació municipal, ara resulta que ja no ho és ja que hi ha una clara confrontació i antagonisme amb el sector tèxtil perquè es fa un pla que arriba tard i quin resultat és zero.

Respecte la seguretat dels ciutadans i els equipaments de la ciutat només indicar que són poques les actuacions i malament tractades, de forma que els equipaments essencials per la ciutat com són el camp de futbol han quedat completament apartats. Les inversions no aporten novetats reals i amb un endeutament inacceptable per al grup municipal del Partit Popular.

La política de recursos humans té dues mides. Una que s'aplica als funcionaris i l'altre als càrrecs de confiança. Aquesta situació és inacceptable i resulta esfereïdor veure els conflictes amb el personal del servei municipal de policia local, amb els sindicats etc.

En relació a l'habitatge, la política municipal consisteix en que PUMSA decidirà quins habitatges es faran. Però, aquestes vivendes al final no es realitzen i les que es fan son poques i amb un nivell de protecció oficial inexistent.

Respecte els ingressos, recordem que la inflació segons l'Institut Nacional d'Estadística és del 2,8% i l'augment de la càrrega impositiva està molt per sobre d'aquest increment. L'IBI ha incrementat i l'Impost de Construccions Instal·lacions i Obres -que és potestatiu- ha augmentat el 13%; la taxa per llicències urbanístiques té un increment del 20%; l'IAE de grans empreses ha augmentat un 4,5% i l'Impost de la Plusvàlua que ha significat un 4,7% d'increment. També hi ha una superior taxa de la grua en un 10% i de les zones blaves en un 7% el que vol dir que tots els augments estan molt per damunt del 2,8%. Les pròpies dades de la taxa de la brossa són superiors al 7%, l'aigua i el clavegueram representen un 9%, el cementiri un augment del 5,2% i un augment del 20% en concessions.

En definitiva, una pressió fiscal fora de mesura i en la línia dels municipis governats pel partit socialista a Catalunya. Per posar un exemple, si volem obrir una perruqueria a Mataró i fem el càlcul dels costos que suportarà el negoci durant l'any 2004, pel que fa als impostos locals, observarem que són superiors als de l'any passat. En canvi, si confrontem els impostos estatals veurem com aquests són inferiors ja que han baixat els autònoms, l€IAE no el pagarà i podrà rebre diferents ajudes. Amb aquest panorama, el vot del grup municipal PP no pot ser d'una altra manera que en contra perquè aquests pressupostos són una clatellada al ciutadà.

El senyor Jaume Graupera, portaveu del grup municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds €Esquerra Unida i Alternativa, considera que són un bons pressupostos perquè no són una continuació de passat govern municipal sinó el fruit d'un consens resultat del nou govern municipal. Aquest govern es mou amb un condicionant econòmic antic € l'endeutament existent € i l'actual modificació de la Llei d'Hisendes Locals i la Llei d'Estabilitat Pressupostaria que afecta als pressupostos locals. El grup municipal d'ICV-EuiA està convençut que s'aproven un bons pressupostos per a l'any 2004, que seran posats en pràctica pels socis d'un govern que, durant aquests sis mesos, ha anat posant-se al dia en l'estat de situació dels departaments. Així, en aquest poc temps, s'ha posat en marxa una escola bressol amb 36 places noves i, per tant, s'està complint amb la feina.

El pressupost, en definitiva, és el resultat del debat de tres forces polítiques d'esquerres que fan un pressupost perquè el municipi funcioni i que és la posta en marxa d'un exercici de responsabilitat fet amb un temps molt curt, el que demostra que un govern plural no equival a una falta d'estabilitat, sinó al revés, suposa acords. Els temes de gestió pública només es poden mesurar en termes de serveis al ciutadà i això només es pot veure amb els negats recursos que es donen des de l'Estat que impedeixen les polítiques de proximitat que tenen un mínim de sensibilitat social i ecològica. Les àrees de serveis personals han augmentat l'aposta i es tradueix en més política social, més benestar i més optimització dels recursos i dels serveis; en aquest sentit, augmenten un 11% les partides a la participació ciutadana. Aquest pressupost dedica 60 mil euros més a l'atenció de les persones grans i destina més recursos a les polítiques d'igualtat.

El senyor Antoni Civit, portaveu del grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya, considera que no cal repetir el discurs de les sessions anteriors. Comparteix el que acaba d'expressar el Sr. Graupera i destaca que la Llei d'Hisendes Locals ha restringit la política econòmica municipal. Hi ha un pressupost amb una voluntat d'entesa i de pacte el que és un element molt positiu. No obstant, manifesta que desconeix les raons de l'oposició per fer un discurs tant autista i apocalíptic que diu que aquesta etapa és un fracàs; el discurs de l'oposició no és la realitat.

Pel que fa referència al torn de rèpliques, el Sr. Ramon Bassas, Tinent d'alcalde del PSC, respon les afirmacions realitzades pel Sr. Esperalba. En aquest sentit, s'oposa a l'afirmació que la ciutat estigui dividida. Precisament, l'actuació municipal prevista dona homogeneïtat a l'hora de planificar la inversió; no és cert que el govern treballi per dues ciutats sinó per una i ho ha fet gràcies a la capacitat de treball conjunt dels tres socis municipals.

Per altra banda, respecte les afirmacions del Sr. Rovira quan diu que el pressupost respon a la màxima "qui dia passa any empeny ", explica que el pressupost de l'any 2004 fa un plantejament integral i global amb un avanç cap el futur dels equipaments de la ciutat. Els estudis que s'han encarregat són per actuar i, en relació a la participació ciutadana, el Programa d'Actuació Municipal contempla el tràmit d'audiència pública i els consells municipals, instruments que ajuden a afrontar els plantejaments futurs. No obstant, ja que la gent demana participar més, en l'elaboració del pressupost per a l'any 2005 ja està previst un augment de la participació en el nou marc de l'acord programàtic.

Respecte el Pla Estratègic recorda que CiU en el seu dia va votar en contra. No entén perquè l'oposició parla de que el govern està callant i que no té en compte els coneixements dels ciutadans quan avui, en els diaris, surt publicat que Mataró i Barcelona són ciutats emblemàtiques que aposten per les noves tecnologies. El Tecnocampus té com objectiu que la gent participi de la xarxa de comunicació i vol potenciar la universitat com a lloc central del coneixement de la ciutat.

L'any 2004 s'acabaran 34 habitatges i es projecta la construcció de 85 pisos dels quals 50 s'inicien aquest any 2004, el que signifiquen 100 milions d'euros.

En relació a la pressió fiscal a la que feia referència el Sr. Rovira, s'està donant compliment a l'acord de govern perquè l'augment fiscal dels propers anys se situa al voltant de la inflació perquè les ordenances estan cinc punts per sota de l'IPC. Això ha significat que els ingressos tributaris per habitants siguin menys d'un 3,5% i que els rebuts mitjos dels contribuents augmentaran només un 3,5%. Respecte les multes senzillament es milloren els sistemes de cobrament; es tracte de conscienciejar a la gent que les sancions no es poden fer. La taxa de la brossa està en el tram baix del conjunt del es poblacions del Maresme; hi ha un augment del 80% en la recollida de les deixalles i un augment del 100% en la recollida dels voluminosos i, per tant, hi ha un augment important de la recollida selectiva per tal de rebaixar la brossa que entra en el Consorci.

En relació a les despeses de personal, aquest increment es tradueix en la incorporació de les persones subrogades de l'IMPEM. S'han creat 16 places però se n'amortitzen 17 places; les de nova creació van destinades a la millora en la prestació del servei al ciutadà. La despesa de personal, comparada amb la despesa corrent, és exactament igual que en l'any 2000, es a dir, el 33%, per tant, no és cert que la despesa s'estigui descontrolant ja que la ciutat està creixent i es necessari dotar-la de més serveis.

El Sr. Rovira s'equivoca en la defensa del finançament local a través de la llei que va establir la participació municipal en els ingressos de l'Estat. Recorda que aquesta és una llei antiga que es va elaborar quan el Sr. Alcalde estava en la Federació Espanyola de Municipis i el govern era socialista. Aquesta llei va permetre augmentar els ingressos; en canvi, la reforma de govern estatal ha fet justament el contrari: amb la reforma fiscal i de finançament local en el primer any d'aplicació (2003) els ingressos han disminuït en 225 milions de pessetes. L'any 2004 també significarà una situació similar. Per tant, no els estranya que el Partit Popular hagi pujat un 24% l'IBI. La pobra perruqueria que el Sr. Rovira posava com exemple acabarà pagant un 35% més d'impostos estatals perquè abans l'IAE se'l podia deduir de l'Impost de Societats o de l'Impost del a Renda i ara ja no ho pot fer.

També s'ha acusat al govern municipal de no incorporar en l'expedient del pressupost tota la documentació que el configura quan aquesta hi és tota; la resposta a l'al·legació de la CATAC és que no es poden posar en el pressupost dades de caràcter personal com és la relació amb noms i cognoms dels treballadors de l'Ajuntament. En relació a les denúncies de falta de negociació amb els sindicats, només deixar constància que cada dia hi ha més diàleg i que prova d'això és que se signarà properament un acord amb els sindicats relatiu als assumptes propis de la policia local.

Seguidament, fa servir el torn de rèplica el Sr. Esperalba, qui respon al Sr. Jaume Graupera que és evident que no estem davant de la continuïtat del govern anterior al juny de 2003. Actualment, hi ha un govern tripartit que haurà de donar resposta a la ciutadania dels acords als que han arribat. Respecte les qüestions que estan per damunt del calendari electoral, els recorda que el mon no va començar el 15 de maig de 2003 i que el seu grup municipal és soci d'un govern antic on és difícil tallar amb la situació anterior. No s'ha parlat de la inestabilitat del tripartit però aquesta inestabilitat es veu en les comissions municipals informatives; si bé és cert que necessiten un mesos mes per anar encaixant els encoratja a que vagin ràpid per que no s'esgoti aquest període de mandat i es quedin sense resoldre els grans problemes.

El govern municipal actual mai dubta de que tot el que fa està bé; segurament el que cal en política és fer autocrítica però aquest govern municipal pensa que l'autocrítica demostra feblesa i això és el que no volen demostrar. Així, quan CiU es va oposar al Pla Estratègic, es va equivocar. No es pot despreciar el coneixement dels ciutadans de Mataró i allà on poden aquests exposar les seves idees ho han de poder fer perquè la ciutat ho agrairà.

L'endeutament de Mataró està en el sostre alt i gastarem més de 3 milions d'euros per despeses financeres. Estem amb una ciutat que s'endeuta i que no resol cap problema greu. Per tant, aquestes escletxes van en contra de la inversió. Si la taxa de la brossa és inferior a la de la resta dels municipis és igual perquè el que interessa és saber com es gestiona aquest ingrés. Sorprèn que el govern municipal mai dubti de res. Han d'haver uns esforços que van més enllà de la simple política.

El senyor David Rovira també exerceix el torn de replica i constata que els pressupostos s'estan aprovant d'una forma civilitzada i sense massa estirabots la qual cosa és positiva. L'essència de la democràcia és discrepar d'una forma civilitzada. El Sr. Graupera ha comentat que aquests són els millors pressupostos i el Sr. Civit diu que el grups municipals de l'oposició som autistes i apocalíptics; aquesta afirmació no l'entén perquè només s'ha manifestat una discrepància en el pressupost municipal i un vot en contra en l'exercici de la democràcia. Portar la discrepància cap a l'apocalipsi no ens porta enlloc.

En relació al Tecnocampus, quan es miren en global els projectes, es veu clarament que es van fent tombs i que, en essència, s'està exactament igual on s'estava: igual que al començament. No és cert que tot vagi bé perquè hi ha un conjunt de persones que estan insatisfetes.

En relació a la vivenda, 50 habitatges no són tants pel que tampoc es pot parlar d'un balanç digne; quan es diu que les multes no són amb voluntat recaptatòria només veient any per any s'observa que aquestes han augmentat. La pressió fiscal existeix perquè tothom sap quin era el rebut que pagava abans i quin és el que pagarà ara. Anteriorment, amb l'IAE, era igual si guanyaves molt o perdies molt perquè en totes les circumstàncies pagaves la mateixa quantia. En matèria de recursos humans, l'Ajuntament ha perdut la majoria del plets i el mateix grup municipal del Partit Popular ha atès funcionaris que es queixen de mobbing funcionarial.

2 € APROVACIÓ DEFINITIVA ORDENANCES FISCALS 2004

El senyor Ramon Bassas, conseller delegat d'Interior i Hisenda, presenta la proposta següent :

Un cop transcorregut el termini d'exposició al públic de la modificació de les Ordenances fiscals, no s'ha presentat cap.

Els grups municipals de PP i CIU han presentat vots particulars

El Conseller delegat de Seguretat, Prevenció, Interior i Hisenda PROPOSA AL PLE MUNICIPAL, l'adopció del següent

ACORD:

 1. Vots particulars

 • PARTIT POPULAR

 1. Congelar o subsidiariament apujar només l'equivalent a l'IPC els tributs que afecten quasi tots els mataronins (IBI, impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, impost sobre construccions, obres i instal.lacions i les taxes per llicències urbanístiques)
 2. Desestimar perquè la rebaixa o congelació dels tributs, afegit a la pràctica

  supressió de l'IAE comporta una rebaixa dels ingressos municipals respecte als

  de l'any anterior i una manca de finançament que impideix el compliment dels

  fins del PAM, l'impossibilitat de prestar els serveis bàsics a la ciutat i la

  realització dels projectes d'obres necessaris pel creixement del municipi.

 3. Impost sobre vehicles de tracció mecànica
 4. Reduir en un 10% les tarifes de l'impost de vehicles de tracció mecànica.

  Desestimar per les mateixes raons que l'anterior.

 5. Impost sobre activitats econòmiques.
 6. Increment de l'IPC. Les bonificacions relatives a creació de llocs de treball, conciliació de vida laboral i familiar i energies renovables es portarà al màxim legal permès.

  Desestimar pel que fa a l'increment de l'IPC per les mateixes raons que les anteriors.

  Pel que fa a les bonificacions, el govern municipal considera que aquestes no afecten directament a la creació de llocs de treball. D'altra banda, les Ordenances que es proposen per l'exercici vinent, inclouen bonificacions que, durant l'any 2004 podran quantificar-se econòmicament, però hores d'ara, no ja que es desconeix quants subjectes passius poden acollir-se a aquests beneficis fiscals.

  Pot ser, per les ordenances d'exercicis posteriors es podrà anar variant el percentatge de bonificació, en funció de les demandes del 2004.

 7. Taxa per la recollida de la brossa, tarifes d'aigua i clavegueram.
 8. Congelació de les tarifes que afecten a tothom i que tenen un clar tarannà antisocial.

  Respecte a la taxa de recollida de la brossa, en aquests moments els ingressos per aquesta taxa no cobreixen el cost del servei, ni s'acosta tan sols. D'altra banda, existeixen unes línies de subvenció per persones en situacions econòmiques difícils.

  Pel que fa a les tarifes d'aigua i clavegueram, no es poden congelar perquè amb elles es cobreixen les noves infraestructures per la correcta prestació del servei, que d'altra forma no es podrien pagar.

  Per tant, es desestimen.

 9. Respecte de la taxa de cementiris i els preus públics per instal.lacions esportives,
 10. si la majoria opta per aprovar un augment, que aquest no sigui superior a l'IPC

  Pel que fa al cementiri, el que realment s'apuja és la concessió dels nínxols.

  Aquesta fins ara no cobria el cost d'obra del nínxol. L'Ajuntament subvencionava

  la diferència. Es tracta d'igualar el cost amb el preu del nínxol.

  Pel que a al preu públic per instal.lacions esportives, del que es tracta és de tenir

  les instal.lacions en condicions òptimes pel seu ús, i per tant aquestes s'han

  d'autofinançar. L'increment de l'IPC no permet aquesta finalitat.

  Es desestimen.

 11. Congelació del cost de la grua
 12. La taxa de la grua no cobreix el cost del servei. Aquest servei té una finalitat de potenciar el civisme dels ciutadans, castigant les conductes contraries a ell. Per tant, l'increment de l'IPC o la congelació comportaria una subvenció a aquells ciutadans que no es comporten correctament a la ciutat.

  Es desestima

 13. Increment com a màxim de l'IPC en les taxes i preus públics en que es proposa un increment superior, com és el cas de l'augment del preu proposat per les zones blaves.

En el cas de les zones blaves, la tarifa està per sota de l'aparcament de superfície, import que es va prendre de base quan es va crear el servei.

Respecte de les altres taxes i preus públics, l'increment només de l'IPC faria que no es poguessin aconseguir els objectius del Pla d'actuació municipal, per tant es desestimen.

 • Convergència i Unió

 • Impost sobre vehicles de tracció mecànica

Rebaixar la tarifa corresponent a l'impost de manera que no s'incrementi la recaptació per aquest concepte.

Es desestima per raons d'equilibri pressupostari.

 • Taxa per llicències urbanístiques.

Que els serveis tècnics municipals corresponents elaborin un estudi i un pla d'aplicació per arribar en el termini prefixat al grau de cobertura recomanat pels propis serveis.

Es desestima perquè el govern municipal considera que el grau de cobertura de la taxa que es proposa a l'Ordenança ja és correcte.

 • Taxa per enganxament i trasllat de vehicles

a) A l'Ordenança municipal per l'enganxament i trasllat de vehicles al dipòsit municipal s'acompanyarà un annex amb els criteris d'actuació del servei, que es revisaran anualment en el si de la CMI de Via Pública.

Es desestima perquè com la pròpia al.legació exposa, aquest no és un tema d'una Ordenança fiscal sinó de la prestació del servei, que es regula en altres normatives.

 1. Que la tarifa corresponent a la taxa per enganxament i trasllat de vehicles al dipòsit no s'incrementi en l'exercici 2004 respecte a l'actual.

Es desestima perquè en aquests moments ja la tarifa no cobreix el cost del servei.

 • Taxa per estacionament de vehicles a la via pública

Revisar l'annex a la taxa en el si de la CMI de Via pública tal i com es va comprometre el Govern municipal en l'anterior mandat, en el sentit de suprimir els sectors, vies o solars que no reuneixin les condicions requerides, alhora que si es creu oportú, poder-ne incorporar d'altres.

Es desestima perquè no es pot supeditar l'aprovació definitiva de l'Ordenança a un estudi ràpid dels carrers sobre els quals es cobra la taxa. Aquestes modificacions com diu la pròpia al.legació s'han d'estudiar en el si de la CMI de Via pública al marge de les ordenances fiscals.

 • Taxa per l'atorgament de llicència de talls de carrers i ocupacions.

Supressió en els casos que no comporti un benefici econòmic pel sol.licitant, com és el cas de trasllats de particulars o empreses i d'altres de similars.

Desestimar perquè ja existeixen en la regulació de la taxa exempcions per activitats de caire cultural, lúdic o 'oci. Pel que fa a les empreses i particulars, el tall de la via pública afecta a la ciutadania i les persones que sol·liciten la llicència han de ser conscients que la seva sol·licitud comporta la recerca de vies alternatives per facilitar el trànsit dels vehicles i que l'incidència del tall del carrer sigui el menor possible

 • Taxa de recollida de la brossa

Que es congeli la tarifa

Es desestima perquè la tarifa actual no cobreix el cost del servei, i el que es pretén és arribar a cobrir-lo.

 • Preus públics d'instal·lacions esportives.

Que no s'incrementi més que l'IPC fins que no s'efectuïn obres de millora.

Es desestima perquè els preus actuals cobreixen escassament un 20% del cost del servei. El que s'intenta és que s'augmenti la cobertura i que el Patronat Municipal d'Esports disposi dels ingressos necessaris per poder realitzar les inversions per la millora de les instal·lacions.

 • Preus públics d'instal·lacions esportives

Que la tarifa del Servei esportiu escolar sigui gratuïta per l'escola de titularitat privada concertada.

Es desestima per les mateixes raons que els anys anteriors. El govern municipal considera que s'ha de mantenir la diferència amb l'escola pública.

 • Taxa per documents que expedeix l'Administració municipal. Ordenança 8

Supressió de la tarifa pel que fa als informes de la Policia local.

Es desestima perquè és un servei molt costós per l'Ajuntament del que realment els que surten beneficiats són companyies asseguradores que no tenen cap problema econòmic per costejar el servei.

 • Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.

Que no es faci cap augment en el tipus de gravamen d'aquest impost.

Es desestima perquè no augmentar el tipus comporta una manca d'ingressos a les arques municipals que impossibilitarien el compliment dels objectius del Pla d'Actuació Municipal.

 1. Aprovar definitivament les Ordenances fiscals per l'exercici 2004 sense modificacions respecte a l'aprovació inicial
 2. Publicar les modificacions en el BOP i en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament."

Es sotmet a votació les esmenes presentades a les Ordenances Fiscals per a l'exercici de 2004 pel grup municipal de Convergència i Unió :

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 6, corresponents als membres del Grup Municipal de Convergència i Unió.

Vots en contra: 16, corresponents als membres del Grup Municipal Socialista (11), corresponents al Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds € Esquerra Unida i Alternativa (3) i corresponent al Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya (2).

Abstencions: 5, corresponents als membres del Grup Municipal del Partit Popular.

Es sotmet a votació les esmenes presentades a les Ordenances Fiscals de 2004 pel grup municipal del Partit Popular :

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 5, corresponents als membres del Grup Municipal del Partit Popular.

Vots en contra: 16, corresponents als membres del Grup Municipal Socialista (11), corresponents al Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds € Esquerra Unida i Alternativa (3) i corresponent al Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya (2).

Abstencions: 6, corresponents als membres del Grup Municipal de Convergència i Unió.

A continuació es sotmet a votació l'aprovació definitiva de les Ordenances Fiscals per a l'exercici 2004 :

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 16, corresponents als membres del Grup Municipal Socialista (11), corresponents al Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds € Esquerra Unida i Alternativa (3) i corresponent al Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya (2).

Vots en contra: 11, corresponents als membres del Grup Municipal del Partit Popular (5) i corresponents als membres del Grup Municipal de Convergència i Unió (6).

Abstencions: Cap.

Queda aprovat definitivament les Ordenances Fiscals per a l'any 2004.

-Servei de Gestió Econòmica-

3 € APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PRESSUPOST GENERAL DE L'EXERCICI 2004 INTEGRAT PER L'AJUNTAMENT, ORGANISMES AUTÒNOMS I SOCIETATS MERCANTILS.

El senyor Ramon Bassas, conseller delegat d'Interior i Hisenda, presenta la proposta següent :

"El Pressupost general de l'Ajuntament va ser aprovat inicialment pel Ple en sessió celebrada el dia 29 d'octubre de 2003. Es va iniciar el període d'exposició pública amb la publicació en el BOP de 8 de novembre de 2003. Durant el període d'exposició pública, finalitzat el dia 26 de novembre de 2003, han presentat al·legacions els Grups Municipals de Convergència i Unió i Partit Popular, i el Sindicat CATAC-IAC. També, fora del termini d'exposició pública han estat presentades altres al·legacions (del Grup Municipal del Partit Popular, el Sindicat STAC, la Fundació Jaume Vilaseca, l'Associació de Veïns Nova Mataró, la Federació d'Associació de Veïns de Mataró, Pau Manté Majó, l'Associació de Marxants del Maresme i el Gremi de Guixaires de Mataró i Maresme) que també han estat admeses a tràmit per part de l'equip de govern municipal. A continuació es detallen les respostes a les al.legacions formulades:

 1. Grup Municipal Convergència i Unió

Resum al·legació

1.-Que es doti una nova partida pressupostària amb 300.000 € per a l'execució d'una primera fase del pla d'accessibilitat ja existent, per tal de millorar les condicions d'accessibilitat de totes les persones en la via pública, així com posar rampes o escales mecàniques als centres públics que encara tinguin barreres arquitectòniques

Proposta al Ple

Estimar-la parcialment i introduir esmena d'addició a l'objectiu 3.5.C.4 del PAM, com dues noves accions:

 • "Iniciar els treballs per la signatura d'un conveni amb la Universitat de caràcter plurianual per l'estudi de l'accessibilitat en els edificis municipals"

"Incorporar en tots els nous projectes municipals el compliment de la Llei de promoció de l'accessibilitat ampliant l'àmbit d'actuació a les cantonades colindants a l'obra en execució"

Argumentació

La supressió progressiva de les barreres arquitectòniques a la via publica ja es ve fent en tots els projectes d'obres que s'executen. Ampliar l'àmbit a les cantonades colindants contribuirà a accelerar el procés.

Resum al·legació

2.-Cercar, juntament amb la Fundació el Maresme, un espai per a la creació d'un centre de dia per atendre els joves afectats de paràlisi cerebral i un altre centre per a joves amb malalties mentals, per a què aquest jovent, pugui ésser atès al seu municipi, incrementant així llur qualitat de vida i fent possible que la família pugui gaudir més estones del seu fill o filla, i aquests del seu nucli familiar, amb l'estabilitat emocional que això comporta. Redactar, durant l'any 2004, un pla d'usos i els avantprojectes del centre o centres corresponents

 

Proposta al Ple

Estimar-la parcialment i introduir esmena d'addició a l'objectiu 3.5.C.3. del PAM, com una nova acció:

"Constituir una Comissió Tècnica amb la Fundació Maresme per tal de valorar la viabilitat de crear un centre de dia per atendre els joves afectats de paràl·lisi cerebral"

 

Argumentació

Respecte del tema de les persones joves afectades per paràlisi cerebral, en aquests moments estem en converses amb la Fundació Maresme per valorar la viabilitat del projecte.

Quant a la creació d'un centre per a joves amb malalties mentals, no es considera necessari .El Centre de Formació i Prevenció, des de l'any 1994 disposa d'un Centre de Dia per a persones amb malalties mentals i algunes d'aquestes places estan destinades a joves. Tot i així, aquest any 2003 han sol·licitat a la Generalitat la creació d'un Centre de Rehabilitació Comunitària Infanto-Juvenil. El Servei de Benestar Social té un conveni de suport a les activitats d'aquest centre per un valor de 92.995,86 Euros.

Resum al·legació

3.-Els serveis tècnics del Departament de Mobilitat realitzaran un estudi de l'estat i oportunitat dels senyals de trànsit a la ciutat, i el corresponent projecte i pressupost per a la seva millora i actualització, que presentaran a la CIM de Via Pública durant el tercer trimestre del 2004. L'execució d'aquest projecte s'inclourà en el pressupost per l'exercici 2005, sense perjudici de mantenir durant el 2004 el contracte actual pel manteniment de la senyalització.

Proposta al Ple

Estimar-la parcialment i introduir esmena d'addició, amb una nova acció a l'objectiu 2.2.5. del PAM: "Adequació de la senyalització viària als projectes d'actuació sobre la via pública".

Argumentació

La senyalització que regula la circulació i l'aparcament de la ciutat és conseqüent amb l'ordenació actual del trànsit, i no s'ha d'abordar una modificació global. En el contracte de conservació de la senyalització ja es preveu el canvi de senyals que esdevenen obsolets per la pèrdua de llurs característiques físiques i visuals, tant dels verticals com horitzontals. Tanmateix, l'any 2004 està previst aprovar el PMU. La senyalització viària, com a element bàsic de l'ordenació de la mobilitat, s'haurà d'adequar en cada actuació municipal als criteris de l'esmentat Pla.

Resum al·legació

4.-L'Ajuntament de Mataró elaborarà i aprovarà l'any 2004 una revisió del "Projecte de Senyalització Informativa de la Ciutat de Mataró", i confeccionarà el corresponent Plec de condicions, tant Tècniques com Administratives, per tal de poder-se executar durant el primer trimestre de l'exercici 2005. Per fer-ho, es crearà una comissió de tècnics on es convidarà a participar a un representant de la Federació d'Associacions de Veïns, i dos representants proposats, respectivament, pels Consells Municipals de Cultura i d'Esports, per tal d'assegurar la senyalització correcta de tots els equipaments existents

Proposta al Ple

Estimar-la parcialment i introduir esmena d'addició, amb una nova acció a l'objectiu 2.2.5. del PAM: "Millorar la senyalització informativa de la ciutat: anàlisi de la senyalització dels equipaments de la ciutat en el marc del Consell de Circulació i Transports".

 

Argumentació

L'actual senyalització informativa correspon al projecte de l'any 1998, redactat per potenciar l'accés rodat a través del nou viari urbanitzat, arran de la construcció del nou viari interurbà i de llurs accessos. Per tant, és una senyalització plenament vigent, que només cal actualitzar-la en la mesura que canvien les localitzacions o noms de certs equipaments i noms de carreteres, així com complementar quan s'escaigui la senyalització de determinats equipaments.

Resum al·legació

5.-A través dels convenis signats entre la Generalitat de Catalunya i la Federació de Municipis de Catalunya, a la qual pertany l'Ajuntament de Mataró, es cercaran els corresponents ajuts per finançar la creació d'un mínim de 200 places d'educació de 0 a 3 anys en els dos propers anys. Es realitzaran tots els tràmits i treballs necessaris per poder construir una nova escola bressol en el sector de la Via Europa, amb cabuda per a 82 infants, de manera que pugui entrar en funcionament el curs 2004/2005, preveient en el Pressupost pel 2004 les partides econòmiques necessàries.

Proposta al Ple

Desestimar-la. Ja es preveu.

 

Argumentació

Ja es preveu a l'objectiu 3.6.2.

L'Escola Bressol de la zona de Via Europa: s'elaborarà el projecte arquitectònic l'any 2004. S'executarà l'obra l'any 2005. Començarà l'activitat en el curs 2005-06.

L'Escola Bressol de la zona de l'Havana-Cal Collut: s'elaborarà el projecte l'any 2005. S'executarà l'obra l'any 2006. Començarà l'activitat en el curs 2006-07

El calendari previst permet graduar la inversió municipal durant l'actual mandat i complir amb el compromís del Pla de govern de crear 2 noves escoles bressols.

Així mateix, possibilita acollir-se al conveni referit entre la Generalitat i la Federació Catalana de Municipis, ja que el termini per crear 200 places s'allarga fins al curs 2006-07, inclòs.

Resum al·legació

6.-Modificar les partides següents per augmentar-les en un 50%: Ajuts individualizats escoles bressol, Beques alumnes IES Miquel Biada, Beques Trabal,S.A., Convenir entitats, Subvencions activitats educatives, Subven.mant.menjadors centres escolars, Conveni ús instal.lacions centres escolars

Proposta al Ple

Desestimar-la.

Argumentació

La proposta significa incrementar el pressupost de les partides esmentades en un total de 119.229€, cosa que no es considera factible ni per la reducció d'altres partides de l'IME ni tampoc per un nou increment global del Pressupost. Aquest s'ha incrementat un 8.6% en relació al 2003 per equiparar el personal docent a les categories corresponents de la Generalitat, i per atendre l'increment de places de l'EB Tabalet.

 

Resum al·legació

7.-El govern municipal crearà, durant l'exercici 2004, tres-centes noves places d'estacionament per a motocicletes, fins arribar a un total de mil més en l'actual mandat municipal. Especialment en llocs propers a edificis públics, escoles de secundària i zones comercials, redistribuïnt els espais de manera que es perdin les menys places possibles per a vehicles de quatre rodes. La despesa anirà a càrrec de la partida actual per a senyalització horitzontal viària, que caldrà revisar, per suprimir alguns passos de vianants perquè, lluny de garantir-ne la seguretat, provoquen majors riscos, com és el cas dels situats en cantonades després d'un gir, que els vehicles han d'estar pendents del costat oposat, en el qual ja existeix un altre pas (exemple: cantonada Cuba - Camí Ral).

Proposta al Ple

Estimar-la parcialment i introduir esmena d'addició, amb la introducció d'una acció a l'objectiu 2.2.5. del PAM: "Estudi i millora dels aparcaments per a motocicletes: anàlisi de la viabilitat de la seva ampliació".

 

 

Argumentació

El Govern municipal ha estat sempre sempre receptiu a les demandes de creació de noves places per a l'estacionament de motocicletes, a banda de portar a terme les actuacions proposades pels propis tècnics de l'Ajuntament.

Es crearan noves places d'estacionament per a motocicletes d'acord amb la demanda, a mesura que es constatin dèficits en els aparcaments existents. Per aquest motiu, no es pot quantificar a priori el nombre de places a crear. S'accepta l'estratègia de localitzar aquests estacionaments a les cantonades (sempre que sigui possible), a fi de millorar la visibilitat de la cruïlla.

Resum al·legació

8.-Atenent l'objectiu 2.2.5 "Millorar la seguretat viària" del PAM, es dotarà una partida de 6.000 € per realitzar una campanya de divulgació i informació, entre els conductors, de les condicions d'ús i aparcament temporal en les zones de càrrega i descàrrega de la nostra ciutat. Alhora, es senyalitzaran totes les zones de càrrega i descàrrega com a "zones d'actuació preferent" de la grua municipal.

Proposta al Ple

Estimar-la parcialment. Es realitzaran les actuacions:

- Nova edició i redistribució

dels rellotges indicadors horaris.

- Senyalitzarem totes les zones de càrrega i descàrrega com a "zones d'actuació preferent" de la grua.

 

 

Argumentació

El Govern municipal està d'acord en vetllar per l'ús racional de les zones de càrrega i descàrrega. Es considera incorporada a l'acció de millora de la senyalització vertical.

Des de fa més de set anys que venim repartint els ja "clàssics" indicadors horaris, és a dir rellotges, a diferents gremis de comerciants, bancs,€i ciutadans en general.

D'altra banda, el text de la placa que hi ha a les zones de càrrega i descàrrega és prou clar, i no veiem, per tant, la necessitat de realitzar campanyes específiques.

Senyalitzarem totes les zones de càrrega i descàrrega com a "zones d'actuació preferent" de la grua municipal com a mesura per garantir la disciplina viària en aquests espais tan necessaris per a l'activitat de les empreses i ciutadans. Es destinaran 6.000 euros a instal·lar aquestes plaques de "zona d'actuació preferent"

 

 

Resum al·legació

9.-En l'àmbit de Participació Ciutadana es crearà una partida de 6000€ (sis mil euros) amb destinació a la participació de l'Ajuntament de Mataró en el projecte "Cerdanyola sense Fils", que es portarà a terme com a prova pilot per exportar-lo a d'altres zones de la ciutat, una vegada hagi demostrar la seva utilitat. En contra partida, es rebaixarà en 6000€ (sis mil euros) el total que l'Ajuntament de Mataró destina a comunicació i imatge.

Proposta al Ple

Desestimar-la. Ja es preveu a l'objectiu 4.2.5.

 

Argumentació

La Fundació TCM i el Servei de Participació estan mantenint contactes amb l'AAVV de Cerdanyola per estudiar la viabilitat del projecte.

Aquests treballs s'integraran, si s'escau, en el Pla de connexió social 2004, que treballa la Fundació TCM amb la col.laboració de l'Àrea de Serveis Personals. La quantia i la fòrmula de suport es determinarà en la definició del Pla Mataró Ciutat del Coneixment € TCM.

Resum al·legació

10.-Els redactors del Programa d'Actuació Municipal aclariran si quan es parla d' "Habitatge Públic" es vol dir afavorir els "habitatges protegits de promoció pública".

Proposta al Ple

Desestimar-la.

Argumentació

S'ha de diferenciar la construcció d'habitatge no protegit per desenvolupament urbanístic de La Llàntia o Vista Alegre, de la política de construcció d'habitatge protegit.

A l'objectiu 2.1.2 es plantegen operacions de política urbanística. Construcció d'habitatge públic, per part de PUMSA, a La Llàntia i Vista Alegre, per recolocar veïns afectats per operacions urbanístiques. Per això es parla d'habitatge públic.

La política d'habitatge protegit de promoció publica ve desenvolupada en el punt 2.1.8.

Resum al·legació

11.-Incloure l'obligatorietat de redactar el document de treball dels Plans Integrals Territorials: Rocafonda-El Palau, i els nous de Cerdanyola i Centre-Eixample

Proposta al Ple

Desestimar-la. Ja es preveu.

Argumentació

En el PAM 2004 es preveu a l'objectiu 2.1.3. "Desenvolupar Plans Integrals€"

Resum al·legació

12.-Durant el primer trimestre de l'exercici 2004 es redactarà un document en què, atenent als estudis i antecedents elaborats pel Servei d' Urbanisme, PUMSA i PROHABITATGE, es relacioni de forma conjunta els habitatges de la ciutat construïts i projectats que estaran subjectes pròpiament al règim d'habitatges de protecció pública, indicant-ne la destinació, i s'hi concretarà quins estaran subjectes a la figura del lloguer i quins a l'adquisió per compravenda. A més a més, aquestes previsions, juntament amb les que marquin els criteris a seguir en un futur en matèria d' habitatge de protecció pública, hauran d'incloure's en el PAUM, del qual se'n preveu l'aprovació inicial per al primer trimestre del 2004.

En aquest document s'inclourà l'estudi de figures alternatives per al destí dels edificis de protecció pública, com el dret real d' ús i habitació, contracte de lloguer amb opció de compra, etc...

Proposta al Ple

Estimar-la parcialment i modificar el redactat d'una acció dins l'objectiu 2.1.1. Substituir el redactat existent: "Aprovar inicialment el document del PAUM amb els criteris acordats" pel següent:

"Aprovar inicialment el document del PAUM amb els criteris acordats, i amb indicació dels llocs i promocions on hi haurà habitatge de protecció pública a construir tant pel promotor privat com pel promotor públic, i assenyalar també el percentatge destinat a lloguer "

Argumentació

En l'objectiu 2.1.8 es plantegen dues accions que defineixen perfectament els punts anteriors: l'actualització del Pla d'habitatge, i la redacció del Programa estratègic de l'habitatge amb una previsió mínima de deu anys.

Resum al·legació

13.-Aprovar inicialment el Programa d'Actuació Urbanística del Municipi dins del primer trimestre de l'exercici 2004

Proposta al Ple

Desestimar-la.

Argumentació

Les accions incloses a l'objectiu 2.1.1. del PAM preveuen l'aprovació incial del document PAUM. Aquesta es durà a terme dins el primer semestre del 2004 per poder introduir en el document el màxim numero d'operacions urbanístiques.

Resum al·legació

14.-L'Ajuntament endegarà de forma immediata la creació d'una nova biblioteca pública a la nau central de l'Escorxador, ja rehabilitada, per a contribuir a la formació continuada de la població i per servir per a l'oci i la distracció de tots els segments socials. Tot el complex € entenent el conjunt dels edificis encara per rehabilitar- ha de convertir-se en un espai cultural fortament arrelat a la ciutat al llarg de la legislatura.

Proposta al Ple

Desestimar-la.

Argumentació

En el PAM 2004, a l'objectiu 3.5.A.3. es preveu el desenvolupament del Pla d'Equipaments Culturals que, des del consens, respongui a les necessitats detectades en matèria cultural.

 

Resum al·legació

15.-El departament d'Obres, Serveis Municipals i Manteniment de l'Ajuntament de Mataró s'ocuparà que l'edifici de "Can Marfà" no segueixi malmetent-se, i de forma simultània es duran a terme dues accions imprescindibles: es redactarà el Pla d'usos de tot l'edifici, durant el primer semestre del 2004, i es buscarà el finançament, tant a entitats públiques com privades, que en permeti la rehabilitació i la posada en funcionament d'aquest imprescindible equipament cultural pel futur de la ciutat i la conservació del seu passat històric.

Proposta al Ple

Desestimar-la.

 

Argumentació

En el PAM 2004, a l'objectiu 3.5.A.3. es preveu el desenvolupament del Pla d'Equipaments Culturals que, des del consens, respongui a les necessitats detectades en matèria cultural. L'Ajuntament realitzarà les actuacions d'urgència necessàries per evitar el deteriorament de l'edifici de Can Marfà.

 

Resum al·legació

16.-D'acord amb l'Eix 1 del PAM (Participació ciutadana), crear un Consell Municipal Assessor per a la Comunicació Ciutadana €cosa que ja preveu el Reglament de participació ciutadana adherit al ROM- amb representació paritària de tots els grups polítics representats a l'Ajuntament, i amb l'assistència, amb veu però sense vot, dels tècnics municipals que hom consideri necessaris a l'efecte

17.-D'acord amb l'Eix 1 del PAM (Participació ciutadana) dotar de recursos econòmics (90.000 €) per a la creació de mitjans de comunicació municipals que serveixin per donar veu al propi Ajuntament (govern i oposició) en l'explicació de les activitats que realitza i que afecten al conjunt de la ciutadania, i també a totes les escoles, instituts, empreses, entitats, associacions, grups privats, etc. que treballen en l'àmbit del coneixement a la ciutat. Concebuda com una eina de promoció de la ciutat €que no del seu govern- i un instrument per difondre les activitats culturals, esportives, associatives, socials, etc. que s'hi desenvolupen. Especialment es consideren necessàries la creació d'una ràdio i d'un butlletí municipals

Proposta al Ple

Desestimar-la.

Argumentació

L'objectiu 1.2.9 preveu l'elaboració del Pla de comunicació de la Corporació.

L'article 5 del Reglament de participació ciutadana estableix:

Mitjans de comunicació municipals

L'Ajuntament de Mataró podrà posar en funcionament els mitjans de comunicació que consideri adients, prèvia aprovació d'un Pla de Comunicació Municipal. L'aprovació de la posada en funcionament d'un mitjà informatiu suposarà l'elaboració d'un reglament intern que estableixi les formes de participació dels grups municipals i de les entitats ciutadanes

.

L'Ajuntament vol obrir, amb la redacció del PCM, una nova etapa en la comunicació i de relació amb la ciutadania.

Aquest pla de comunicació estarà basat en tres aspectes:

 • La comunicació directa amb la ciutadania.
 • La imatge de promoció externa de l'Ajuntament.
 • La comunicació interna de l'Ajuntament.
 • La relació amb les mitjans de comunicació locals.

No volem descartar la creació de nous sistemes de comunicació amb la ciutadania, ni de nous organismes de participació, però tampoc podem avançar els resultats d'aquest Pla de comunicació.

Avui podem comprometre la transparència sobre la redacció del PCM .

Podem anunciar que, en el marc d'aquesta nova etapa, properament presentarem una proposta, d'acord per la cooperació amb TVMataró.

 

Resum al·legació

18.-Es reconeixen els actuals districtes censals com a districtes administratius de la ciutat, per a l'organització descentralitzada dels serveis municipals.

Es reorganitzaran els "Centre Cívic" €serveis municipals descentralitzats- de manera que n'hi hagi un per a cadascun dels districtes de la ciutat. Sense perjudici que puguin aparèixer solucions millors, a tall d'exemple es proposa:

Districte 1

El propi Ajuntament € Casa Gran

Districte 2

Adequació de l'edifici de l'IMPEM

Districte 3

Locals de nova adquisició, si no n'hi ha de municipals

Districte 4

Dependències actuals al carrer Cadis

Districte 5 Instal·lacions de Can Morros (reformes per a la instal·lació d'ascensor)

Districte 6 Edifici en construcció de la TESA

S'assignaran, per a cadascun dels tretze barris de la ciutat, espais multi-ús com a "Casal de Barri", gestionats per les Associacions de Veïns i la taula d'entitats de cadascuna de les zones. En aquests Casals de Barri s'hi ha de poder fer activitats lúdiques, culturals i de formació, organitzades periòdicament per aquelles entitats veïnals i socials que el gestionin. Si ho precisen, comptaran amb el suport de tècnics municipals. Aquest espai inclourà despatxos per a ús exclusiu de les entitats, així com sales polivalents per a les activitats d'aquestes i altres associacions ciutadanes. Això ha de permetre que espais tradicionalment reivindicats per les Associacions de Veïns, com Les Esmandies a Peramàs; Can Clavell a Els Molins, Can Noè a Rocafonda, o el Cafè del Mar a Mataró Centre... puguin esdevenir Casals de Barri. La localització es concretarà consensuadament amb les entitats de cada àmbit territorial.

Durant l'exercici 2004, s'elaborarà la redacció d'una proposta definitiva en aquest sentit, que inclogui els plans d'usos, avantprojectes i projectes dels corresponents espais.

Les partides econòmiques necessàries s'inclouran en els diferents Pressupostos Municipals corresponents als exercicis de l'actual mandat (2004-2007), quan la necessitat de construir edificis de nova planta o rehabilitacions ho requereixin. En el Pressupost corresponent a l'exercici 2004 es fixarà una primera partida pressupostària de 600.000 euros.

Es promouran, amb la participació de tots els grups polítics i associacions de veïns i entitats cíviques, un procés per definir la política participativa dels ciutadans de Mataró en la res publica municipal, que ens permeti replantejar-nos els actuals mecanismes de participació recollits en el ROM. Es constituirà un "Consell de Districte" per a cadascun d'ells i se n'elaborarà prèviament un reglament de funcionament.

Proposta al Ple

Desestimar-la.

Argumentació

La dimensió actual de la ciutat de Mataró no planteja com a una necessitat a curt termini la creació de districtes administratius pel conjunt de la ciutat.

Mataró s'ha dotat al llarg dels darrers anys de diferents instruments i eines que tenen com a objectiu facilitar la participació dels ciutadans i ciutadanes de la nostra ciutat.

L'acord de govern incorpora la participació com una de les 4 prioritats de l'equip de govern per a aquesta legislatura.

Per facilitar aquesta participació efectiva de la ciutadania, l'Ajuntament de Mataró va endegar un procés de transformació organitzativa amb l'objectiu de garantir la transversalitat i la descentralització de la seva actuació; en aquest sentit, la creació de 3 oficines d'atenció ciutadana: al Centre € Rocafonda i Cerdanyola, n'ha estat la prova.

A partir de l'any vinent són prioritats de l'equip de govern:

La potenciació dels plans integrals: creació de 2 nous plans: Cerdanyola i Centre-Eixample que se sumarien a l'existent a Rocafonda.

La proposta de crear 3 consells territorials.

La posta en marxa del nou centre cívic de Pla d'en Boet € Peramàs-Esmandies.

L'estudi i definició dels plans d'usos de nous equipaments a La Llàntia, Cirera, Centre i Vista Alegre.

La modificació del Reglament de participació Ciutadana, que revisa el que actualment existeix i incorpora noves eines, metodologies i pràctiques que facilitin i millorin la participació efectiva de la ciutadania i les entitats de la ciutat en aquells aspectes que incideixen.

La revisió i potenciació de la xarxa d'equipaments territorials, com a àmbit que permeti vertebrar d'una manera més eficient el conjunt d'equipaments i serveis existents al territori.

El catàleg de serveis disponible a nivell territorial.

 

 

 

Resum al·legació

19.-Es crearà una Comissió Especial pel desenvolupament integral del Front de Mar, amb la participació de totes les forces polítiques amb representació al consistori, i també totes les entitats i associacions interessades en participar-hi, especialment les que formen part del moviment veïnal

Proposta al Ple

Estimar-la parcialment i introduir una esmena d'addició en l'objectiu 2.1.15 com una nova acció. "Creació d'un grup de treball específic amb representació ciutadana i coordinat políticament per la CMIST amb l'objectiu d'elaborar un document que assenyali les pautes d'ordenació del Front de Mar."

Argumentació

 

Resum al·legació

20.-Dotar una partida pressupostària per a la creació d'un Registre d'Informes centralitzat en l'Àrea de Relacions Econòmiques i Institucionals (Departament d'Informes i d'Estudis), per un import de 10.000 €.

Proposta al Ple

Estimar-la parcialment i introduir esmena d'addició a l'objectiu 4.2.7 del PAM, com una nova acció: "Creació d'un registre d'estudis municipals"

Argumentació

El Servei d'Estudis i Planificació durà a terme el registre d'estudis encarregats des dels diferents serveis municipals.

Resum al·legació

21.-Es crearà l'Institut Municipal per a la Gent Gran, que comptarà amb les organitzacions que avui ja es dediquen, de vegades no coordinadament, a aquesta problemàtica, així com els representants de les administracions amb competències en aquest àmbit i també amb les entitats financeres. Aquesta actuació es dotarà de la partida pressupostària necessària per posar-se en funcionament durant l'exercici 2004.

Proposta al Ple

Desestimar-la.

Argumentació

En el Pam 2004, a l'objectiu 3.4. es preveu el desenvolupament del Pla Integral de la Gent Gran.

Per al suport i coordinació de les actuacions dirigides a la Gent Gran ja existeixen:

 • L'Agencia de Suport a Persones Grans i Dependents, on es presten serveis domiciliaris dins el catàleg de serveis que oferim.
 • El Consell Municipal de la Gent Gran, format per 50 entitats i dues comissions: qualitat de vida i memòria històrica. I en formació dues mes: voluntariat i cultura

Resum al·legació

22.-L'Ajuntament establirà concerts amb les entitats culturals de Mataró que tenen equipaments culturals que poden revertir en benefici de la ciutat (El Foment, El Casal L'Aliança, la Sala Cabañes).

Proposta al Ple

Desestimar-la.

Argumentació

Proposta ja recollida en els convenis i contractes del Pla d'Actuació del Patronat Municipal de Cultura 2004:

Concretament, per al 2004 el PMC té signats convenis, entre altres entitats, amb el Centre Catòlic (Sala Cabañes), el Grup d'Història del Casal i el Foment Mataroní, a més d'utilitzar espais d'aquestes entitats en benefici de la ciutat (a través de lloguers de sales o contractacions de serveis).

Resum al·legació

23.-L'Ajuntament treballarà conjuntament amb aquelles entitats que precisen d'espais per a desenvolupar les seves activitats i/o donar a conèixer els seus fons documentals, obres tradicionals, etc. (EPMA, colles sardanistes, associació de pessebristes, etc), amb l'objectiu de facilitar-los la tasca que desenvolupen i enriquir el teixit associatiu cultural de Mataró.

Proposta al Ple

Desestimar-la.

Argumentació

Proposta parcialment ja recollida en els convenis, subvencions i col·laboracions del PMC.

Concretament, per al 2004 el PMC destinarà 120.795,93 euros a convenis, 69.101,62 euros a subvencions i treballarà conjuntament amb les entitats per aconseguir espais adequats per desenvolupar les seves activitats.

Resum al·legació

24.-El govern de la ciutat destinarà una partida pressupostària per revisar i iniciar les obres corresponents a la tercera fase del Teatre Monumental, en la línia dels estudis i avantprojectes realitzats en el mandat municipal 1995-1999.

Proposta al Ple

Desestimar-la.

 

Argumentació

En el PAM 2004, a l'objectiu 3.5.A.3. es preveu el desenvolupament del Pla d'Equipaments Culturals que, des del consens, respongui a les necessitats detectades en matèria cultural

 1. Grup Municipal del Partit Popular

Resum al·legació

25.-Destinar una partida econòmica per a la redacció d'un projecte del futur Museu del Tèxtil a Mataró

Proposta al Ple

Desestimar-la.

Argumentació

En el PAM 2004, a l'objectiu 3.5.A.3. es contempla el desenvolupament del Pla d'Equipaments Culturals que, des del consens, respongui a les necessitats detectades en matèria cultural

 

Resum al·legació

26.-Destinar una partida econòmica per a la redacció d'un projecte de construcció del nou Estadi municipal. Aquest projecte també inclourà un estudi per tal de treballar la resta d'equipaments esportius situats en aquesta zona, com per exemple, el pavelló poliesportiu Josep Mora i el Velòdrom.

Proposta al Ple

Desestimar-la

Argumentació

No es preveu, durant l'any 2004, la redacció d'un projecte executiu per un nou Estadi Municipal o d'un nou pavelló d'esports. Prèviament el Govern haurà d'acordar una possible ubicació de l'estadi. No es preveu tampoc ni en el 2004 ni en el Pacte de Govern, la construcció d'un nou Velòdrom.

Resum al·legació

27.-Destinar una partida per a la redacció de dos projectes de les futures Escoles Bressol a la Via Europa i a Cal Collut. A més es comprometrà a destinar una partida econòmica del pressupost 2005 per a la construcció de les esmentades Escoles Bressol.ació

Proposta al Ple

Desestimar-la. Ja es preveu.

Argumentació

Ja es preveu a l'objectiu 3.6.2.

L'Escola Bressol de la zona de Via Europa: s'elaborarà el projecte arquitectònic l'any 2004. S'executarà l'obra l'any 2005. Començarà l'activitat en el curs 2005-06.

L'Escola Bressol de la zona de l'Havana-Cal Collut: s'elaborarà el projecte l'any 2005. S'executarà l'obra l'any 2006. Començarà l'activitat en el curs 2006-07

El calendari previst permet graduar la inversió municipal durant l'actual mandat i complir amb el compromís del pla de govern de crear 2 noves escoles bressols.

 

 • Sindicat CATAC-IAC
 •  

   Resum al·legació

   28.-Que s'incorpori a l'expedient del pressupost un exemplar de la plantilla amb el total de les retribucions del personal que se'n dedueixi i un exemplar de la relació de llocs de treball documentada de la forma que s'expressa en els articles 29 i 30 del Decret 214/1990, de 30 de juliol.

    

   Proposta al Ple

   Desestimar-la.

    

   Argumentació

   A l'expedient de pressupost s'hi ha fet constar la documentació que al respecte assenyala l'article 18, 1, lletra c) del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, que desenvolupa el capítol I del títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, fent constar expressament que l'expedient de relació de llocs de treball és públic i es pot consultar al servei de Recursos Humans.

  1. Sindicat STAC

  Resum al·legació

  29.-S'estimi la quantitat de 1.202 euros perquè el Gremi pugui fomentar entre el col.lectiu de taxistes l'habilitació d'una unitat de taxi per a persones amb discapacitat física.

  Proposta al Ple

  Estimar:

  • Introduir esmena d'addició a l'objectiu 2.2.1. del PAM, com una nova acció: "Incrementar en una unitat el nombre de taxis adaptats per al transport de persones amb discapacitat física".

  • Modificar el Pressupost, creant una partida pressupostària: 22000 222 48900 "Aportació al €" per 1.202 euros i disminuir el crèdit de la partida 22000 222 46000 "Aportació al transport públic urbà" en la mateixa quantia.

  Argumentació

  Actualment hi ha a Mataró dues unitats de taxi adaptades per al transports de persones discapacitades. Malgrat que amb això acomplim la normativa vigent, entenem que una ciutat amb gairebé 115.000 habitants s'ha de dotar d'una unitat més per poder atendre amb garantia de qualitat les demandes de transport d'aquest col·lectiu.

  L'import previst no es destinarà a fomentar sinó a contribuir directament a sufragar el cost de l'adaptació del taxi.

  El crèdit previst com a aportació al transport públic urbà és suficient per a la prestació del servei durant el 2004.

  1. Fundació Jaume Vilaseca
  2. Resum al·legació

   30.-Respecte a la proposta que la ciutat disposi d'un museu públic del Gènere de Punt, es demana incorporar als pressupostos municipals alguna partida encaminada al buidat, neteja i salvaguarda de l'edifici

   Proposta al Ple

   Desestimar-la.

   Argumentació

   En el PAM 2004, a l'objectiu 3.5.A.3. es preveu el desenolupament del Pla d'Equipaments Culturals que, des del consens, responguui a les necessitats detectades en matèria cultural

  3. Associació de Veïns Nova Mataró
  4. Resum al·legació

   31.-En relació al projecte de la nova escola bressol de la Via Europa, es proposa accelerar el procés de construcció o posar mòduls prefabricats per tal de cobrir ràpidament aquesta necessitat.

   Proposta al Ple

   Desestimar-la.

   Argumentació

   Ja es preveu a l'objectiu 3.6.2. i respon als següents terminis:

   L'Escola Bressol de la zona de Via Europa: s'elaborarà el projecte arquitectònic l'any 2004. S'executarà l'obra l'any 2005. Començarà l'activitat en el curs 2005-06.

   Resum al·legació

   32.-Poder disposar d'un local en condicions per a poder desenvolupar les activitats socio-culturals del barri. Es demana el trasllat provisional de la maquinària que ocupa el local del carrer Dinamarca nº 10-12 per tal de disposar de més espai.

   Proposta al Ple

   Desestimar-la

   Argumentació

   Es desestima la proposta de trasllat de la maquinària

   S'estudiaran alternatives perquè l'Associació de Veïns Nova Mataró pugui desenvolupar la seva activitat

  5. Federació d'Associació de Veïns de Mataró
  6. Resum al·legació

   33.-Que els criteris per l'aprovació del PAUM siguin debatuts amb participació ciutadana d'entitats a un consell d'urbanisme de nova creació (2.1.1)

   Proposta al Ple

   Desestimar-la.

   Argumentació

   Els criteris de redacció del PAUM tindran un procés participatiu en el si del consell ciutadà.

    

   Resum al·legació

   34.-Que el percentatge que obliga la llei d'urbanisme per destinar habitatge de protecció oficial sigui estudiat a cada cas partint d'un mínim del 35% (2.1.9)

    

   Proposta al Ple

   Estimar .

   Modificar el redactat de l'acció de l'objectiu 2.1.9 del PAM. Afegir al redatactat existent: "..., aquest mínim s'incrementarà en el màxim que cada operació permeti per la viabilitat de la mateixa"

   Argumentació

   L'Ajuntament es compromet en l'objectiu 2.1.9 a destinar un mínim d'un 20% del sostre edificat a Habitatge de Protecció Oficial, aquest mínim s'incrementarà en el màxim que cada operació permeti per la viabilitat de la mateixa.

   Resum al·legació

   35.-Que s'estudiï l'aplicació del dret de tempteig i retracte que permeti a l'Ajuntament l'adquisició d'habitatge, especialment a zones on interessin actuacions de remodelació d'edificis

   Proposta al Ple

   Estimar :

   Modificar el redactat d'una acció dins l'objectiu 2.1.8. Substituir el redactat existent: "Redactar el Programa estratègic de l'habitatge amb una previsió mínima de 10 anys" pel següent: "Redactar el Programa estratègic de l'habitatge amb una previsió mínima de 10 anys i assenyalar-hi la planificació d'adquisició d'habitatges per remodelació o rehabilitació d'edificis i els mecanismes jurídics a emprar, com el dret de tempteig i retracta."

   Argumentació

    

   Resum al·legació

   36.-Que es comprin dos autobusos destinats a cobrir les necessitats d'augmentar les freqüències i les remodelacions de trajectes (2.2.)

   Proposta al Ple

   Desestimar-la.

   Argumentació

   L'estudi de millores a la xarxa del servei Mataró Bus previst en la corresponent acció de l'objectiu 2.2.1, fixarà les necessitats de millora que caldrà implementar. Per tant, no podem avançar que comportarà la necessitat de comprar dos autobusos ni d'augmentar les freqüències. En la mateixa acció, figura la compra d'un vehicle per " la renovació d'un vehicle de reserva", el qual i d'acord amb el pressupost aprovat pel servei Mataró Bus per l'exercici 2004, s'utilitzarà a més a més per reforçar puntualment les línies més saturades.

   Resum al·legació

   37.-Que s'habiliti una partida per la compra de quatre plataformes d'accés al bus per les parades que presenten més problemes per les infraccions dels vehicles privats

   Proposta al Ple

   Estimar parcialment, introduint esmena d'addició a l'objectiu 2.2.1 del PAM, amb una nova acció: "Demanar una subvenció a la Diputació en l'actual convocatòria " Xarxa de Municipis de Qualitat 2004-2007", per finançar la compra de quatre plataformes d'accés albus"

   Argumentació

   L'estudi abans esmentat fixarà la localització i prioritat per a la instal·lació d'aquestes plataformes. Atès l'elevat cost d'implantació, es demanarà una subvenció a la Diputació en l'actual convocatòria " Xarxa de Municipis de Qualitat 2004-2007", però en aquest moment no podem assegurar que obtinguem aquests recursos.

   Resum al·legació

   38.-Constitució immediata del Consell Territorial de la Mobilitat de Mataró per a donar compliment a la Llei 9/2003 de la mobilitat, a efectes de poder participar en la redacció del Pla de Mobilitat Urbana de Mataró (2.2.5)

   Proposta al Ple

   Desestimar-la.

   Argumentació

   A l'article 23 de la Llei de mobilitat es preveu la funció i es regula la composició de l'esmentat Consell de manera molt semblant - per no dir idèntica- a les de l'actual Consell Municipal de Circulació i Transports. Entenem que el propi Consell Municipal de Circulació i Transports ha de tenir la consideració de Consell Territorial de Mobilitat de Mataró i, per tant, d'òrgan de consulta i participació en l'elaboració del Pla de Mobilitat Urbana, en els termes definits per la Llei de mobilitat.

   Resum al·legació

   39.-Incloure una partida econòmica per tal de què, en el futur més immediat possible, la ciutat pugui comptar amb una emissora de ràdio municipal

   Proposta al Ple

   Desestimar-la.

   Argumentació

   Argumentació en les al·legacions 16 i 17

  7. Pau Manté Majó
  8. Resum al·legació

   40.-Habitatge a Rocafonda.

   Dins de l'objectiu 2.1.11 (pàg. 22 del PAM), demanem que s'inclogui una acció encaminada a crear una bossa d'habitatge al barri de Rocafonda, amb aquells pisos que necessiten rehabilitació (bé perquè no poden acollir ascensors, bé perquè pateixen patologies greus), utilitzant el dret de tempteig i retracta que preveu la classificació d'Àrea de Rehabilitació Integrada. Proposem usar-los inicialment com a habitatge de protecció social en règim de lloguer, fins que es disposi de tot l'edifici i es pugui rehabilitar.

    

   Proposta al Ple

   Estimar:

   Introduir esmena d'addició a l'objectiu 2.1.11. del PAM, com una nova acció:

   "Incloure en el Programa Estratègic de l'Habitatge una acció especifica per al barri de Rocafonda, i assenyalar-hi la planificació d'adquisició d'habitatges per remodelacio o rehabilitació d'edificis, el seu destí i els mecanismes jurídics a emprar, com el dret de tempteig i retracta, per la seva adquisició.

   Argumentació

    

   Resum al·legació

   41.-Dins de l'eix 2 demanem, per donar resposta en forma d'acció als resultats dels tallers de participació fets al barri de Rocafonda els anys 2002 i 2003, s'inclogui l'objectiu de redactar un projecte de zona verda i d'equipaments públics a l'àrea del triangle del barri de Rocafonda, situada a la rda. Pintor Estrany, de manera consensuada en el marc Pla integral de Rocafonda.

    

   Proposta al Ple

   Estimar-la i introduir esmena d'addició a l'objectiu 2.1.4. del PAM, una nova acció: "redactar un projecte de transformació de la rda. Pintor Estrany, de manera consensuada en el marc Pla integral de Rocafonda ".

    

   Argumentació

    

   Resum al·legació

   42.-Dins de l'objectiu 2.1.5 (pag. 20 del PAM) demanem, per donar resposta en forma d'acció als resultats dels tallers de participació fets al barri de Rocafonda els anys 2.002 i 2.003, s'inclogui la redactar un projecte de transformació de la rda. Pintor Estrany, de manera consensuada en el marc Pla integral de Rocafonda .

    

   Proposta al Ple

   Estimarla i introduir esmena d'addició a l'objectiu 2.1.4. del PAM, una nova acció: "redactar un projecte de transformació de la rda. Pintor Estrany, de manera consensuada en el marc pla integral de Rocafonda ".

   Argumentació

    

   Resum al·legació

   43.-Dins de l'objectiu 2.1.6 (pag. 21 del PAM), demanem que s'inclogui l'acció de redactar el projecte de remodelació del talús de Rocafonda, situat entre el cementiri vell i l'escola Rocafonda, de manera consensuada en el marc pla integral de Rocafonda

    

   Proposta al Ple

   Estimar-la i introduir esmena d'addició a l'objectiu 2.1.6. del PAM, una nova acció: "redactar el projecte de remodelació del talús de Rocafonda, situat entre el cementiri vell i l'escola Rocafonda, de manera consensuada en el marc pla integral de Rocafonda"

    

   Argumentació

    

   Resum al·legació

   44.-Dins de l'objectiu 2.1.8 (pagina 21 del PAM) , demanem que es canviï el redactat de la tercera acció, concretament la que diu:
   - Redefinir el programa i usos dels habitatges del carrer Gibraltar consensuat segons el pla de participació ciutadana de Rocafonda
   Al nostre entendre porta a confusió i no s'diu a la voluntat real de l'juntament expressada per el regidor Jaume Graupera a l'udiència publica . Proposem el següent redactat:
   - Redefinir el programa i usos DE LA NAU del carrer Gibraltar, DE MANERA CONSENSUADA EN EL MARC Pla de participació ciutadana de Rocafonda.

   Proposta al Ple

   Estimar:

   Modificar el redactat d'una acció dins l'objectiu 2.1.8. Substituir el redactat existent: "Redefinir el programa i usos dels habitatges del carrer Gibraltar, consensuat segons el Pla de Participació Ciutadana de Rocafonda" pel següent: "Redefinir el programa i usos del carrer Gibraltar nº 3 de manera consensuada, en el marc del Pla de Participació Ciutadana de Rocafonda".

   Argumentació

    

   Resum al·legació

   45.-Dins de l'objectiu 2.2.3 (pagina 24 del P.A.M) , demanem que es canviï el redactat de la segona acció, concretament la que diu:
   - Redactar i aprovar el nou aparcament de 195 places a Rocafonda.

   Creiem que seria mes adequat:
   - Redactar i aprovar el nou aparcament a Rocafonda consensuant el seu emplaçament en el marc Pla integral de Rocafonda

    

   Proposta al Ple

   Estimar:

   Modificar el redactat d'una acció dins l'objectiu 2.2.3. Substituir el redactat existent: "Redactar i aprovar el nou aparcament a Rocafonda de 195 places" pel següent: "Redactar i aprovar el nou aparcament a Rocafonda consensuant la seva ubicació en el marc del Pla Integral de Rocafonda".

   Argumentació

    

   Resum al·legació

   46.-Dins l'eix 2, en l'apartat de mobilitat sostenible, demanem s'inclogui l'objectiu de demanar a la generalitat la creació de l'entrada i sortida de l'autopista, direcció BCN, a l'alçada de la carretera de Mata .

    

   Proposta al Ple

   Estimar: introduint esmena d'addició a l'objectiu 2.2.6. del PAM, una nova acció: "Demanar a la Generalitat la creació de l'entrada i sortida de l'autopista, direcció BCN, a l'alçada de la carretera de Mata".

   Argumentació

    

   Resum al·legació

   47.-Dins l'objectiu 3.5.E.4 (pàgina 36 del PAM) demanem s'inclogui l'acció de arreglar l'acústica deficitària del Centre Cívic Can Noè de Rocafonda

   Proposta al Ple

   Desestimar-la. Ja s'ha previst en el 2003.

   Argumentació

   No cal estimar l'acció dins del marc del PAM perquè ja s'han iniciat els mecanismes per l'arranjament de l'acústica dins el primer trimestre del 2004 com acció del 2003

   Resum al·legació

   48.-De l'objectiu 1.1.6 (pag. 16 del P.A.M) demanem que es canviï el redactat del títol que diu:
   -Treballar amb programes d'actuació anuals, que es posaran a debat públic amb processos de participació
   Al nostre entendre cal concretar una mica mes la manera que s'elaborarà el PAM del 2.004, seguint la voluntat expressada per els representants de les diferents associacions de veïns i el propi Ajuntament, en el sentit de obrir-lo a la participació en la fase de creació i no un cop està "dat i beneït". Proposem el següent redactat:
   -Treballar amb programes d'actuació anuals, que es posaran a debat públic amb processos de participació des que s'iniciï la seva elaboració.

    

   Proposta al Ple

   Estimar:

   Esmena de substitució. Modificar el redactat de l'objectiu 1.1.6. Substituir el redactat existent: "Treballar amb Programes d'actuació anual que es posaran a debat públic amb processos participatius" pel següent: "Treballar amb Programes d'actuació anuals que es posaran a debat públic amb processos de participació des de que s'iniciï la seva elaboració".

   Argumentació

   -Treballar amb programes d'actuació anuals, que es posaran a debat públic amb processos de participació des de que s'iniciï la seva elaboració

   Associació de Marxants del Maresme

   Resum al·legació

   49.-Designar partida pressupostària per continuar la realització d'estudi i concreció de Plans de dinamització comercial sectorial, en el qual es contemplin es qüestions d'interès i serveis per a la població.

   Proposta al Ple

   Desestimar-la.

   Argumentació

   El Plans de dinamització són territorials i no sectorials

   Resum al·legació

   50.-Designar partida pressupostària específica per a la millora de les infraestructures, enteses com a seguretat, vigilància, serveis públics, contenidors, neteja, €

   Proposta al Ple

   Desestimar-la.

   Argumentació

   Les consignacions pressupostàries que cobreixen els serveis de neteja i contenidors ja preveuen aquests serveis en els mercats. La Policia Local juntament amb els Mossos d'Esquadra vetllen per la seguretat i vigilància del mercat.

   Resum al·legació

   51.-Designar partida pressupostària específica per a l'allargament de les llicències i equiparació de les mateixes a la resta d'activitats

   Proposta al Ple

   Estimar-la.

   Argumentació

   Estudiar l'allargament de llicències amb dotació pressupostària, si s'escau.

   Resum al·legació

   52.-Designar partida pressupostària específica per a la difusió de l'existència dels mercats a la població.

   Proposta al Ple

   Desestimar-la.

   Argumentació

   Tot i així, es podria atendre la demanda en altres campanyes de promoció de la ciutat

   Resum al·legació

   53.-Designar partida pressupostària específica per a la millora de la gestió dels residus: la taxa que cobreix la part de neteja podria ser o bé rebaixada o reinvertida en efectius que donin sortida als residus, contribuint així a la modernitat dels mercats.

   Proposta al Ple

   Desestimar-la.

   Argumentació

   Les accions de l'objectiu 2.4.3. del PAM van encaminades a la millora i increment de la recollida selectiva.

   Resum al·legació

   54.-Designar partida pressupostària per a la realització d'estudi tècnic i econòmic de l'import de la taxa dels mercats no sedentaris.

   Proposta al Ple

   Estimar-la parcialment.

   Argumentació

   Continuïtat en la revisió anual de l'estudi de costos de la taxa dels mercats no sedentaris

   Resum al·legació

   55.-Inclusió del col·lectiu dels marxants en els següents punts del Programa d'Activitats de l'IMPEM: 3.10, 3.11, 3.12 i també en els 1 i 2.

   Proposta al Ple

   Estimar parcialment, modificant el redactat d'una acció dins l'objectiu 4.4.2. Substituir el redactat existent: "Coordinar el pla de dinamització del comerç de proximitat" pel següent:

   "Coordinar el pla de dinamització del comerç de proximitat amb la consulta als diferents sectors afectats"

   Argumentació

   Punts 3.11 i 3.12 del Programa d'Activitats de l'IMPEM: Són plans de dinamització territorials. En els quals es podria estudiar la inclusió dels mercats de venda no sedentària.

   3.1. Respost al·legació 60.

   3.2. No pertoca.

   Resum al·legació

   56.-Incloure als marxants en la partida de despeses destinada a la promoció de la ciutat. Previsió dels ingressos que es puguin derivar de la Generalitat de Catalunya (Resolució publicada al DOGC de 26 de febrer de 2003,TIC 375/2003, de 6 de febrer, sobre la convocatòria per a la concessió d'ajuts per a la renovació de l'activitat comercial i el foment de la cooperació empresarial en els comerços de Catalunya, gestionats mitjançant l'Agència per a la Promoció del Comerç).

   Proposta al Ple

   Desestimar-la.

   Argumentació

   Són les associacions que directament demanen els ajuts a la Generalitat.

   Tot i així es podria atendre la demanda en altres campanyes de promoció de la ciutat

   Resum al·legació

   57.-Opinió i presa en consideració del col·lectiu de marxants en el desenvolupament els Plans Integrals de Rocafonda-Palau, Cerdanyola i Centre; en l'elaboració del pla de seguretat i del pa d'aparcaments i en la redacció del Programa d'Actuació Urbanística del Municipi.

   Proposta al Ple

   Desestimar-la.

   Argumentació

   Els criteris de redacció del PAUM tindran un procés participatiu en el si del consell ciutadà.

  9. Gremi de Guixaires de Mataó i Maresme

  Resum al·legació

  58.-Designar partida pressupostària específica per a l'elaboració d'estudis sobre el cens de guixaires, la presència o no de professionals al municipi i la necessitat d'atraure aquests des de forma, la mitjana d'edat de les persones que l'integren, la seva procedència, el seu nivell cultural, amb quins elements treballen, quines són les seves eines, com es formen aquests professionals, quina és la seva participació exacta dins del procés constructiu, quins són els acabats i formes de treball que ofereixen, quin és un preu/qualitat equilibrat, la creació d'un organisme de control de la qualitat de l'enguixat, amb la participació d'economistes, aparelladors, arquitectes i el corresponent treball de camp .

  Proposta al Ple

  Desestimar-la.

  Argumentació

  La millora del oficis s'hauria de tractar en el si del propis gremis amb la participació activa dels seus associats.

  Resum al·legació

  59.-Inclusió del Gremi de Guixaires en els apartats 2.1.15, 2.1.8, 2.1.9, 2.1.10 i 2.1.11, 2.1.1,

  Proposta al Ple

  Desestimar-la.

  Argumentació

  La millora del oficis s'hauria de tractar en el si del propis gremis amb la participació activa dels seus associats.

  En el procés participatiu s'han presentat propostes, de les quals s'accepta:

  Resum al·legació

  Dins l'eix 2.1.4 Habilitar adequadament les zones verdes de Pere Bombardó i Can Boada. Durant 2004 es farà el projecte executiu per valorar el cost de l'obra i la seva possible incorporació en propers pressupostos

  Proposta al Ple

  S'accepta, introduint a l'objectiu 2.1.4. del PAM, una nova acció: "Redacció del projecte executiu de les zones verdes de Pere Bombardó i Can Boada"

  Argumentació

   

  E S P R O P O S A:

  1. L'aprovació definitiva del Pressupost general de l'Ajuntament de Mataró, els seus Organismes Autònoms i Societats Municipals, per a l'any 2004, amb el següent detall:
  2. Ajuntament:

   Despeses

      

   Capítol I

   Despeses de personal

   21.211.687,16

   Capítol II

   Despeses de béns corrents i serveis

   20.914.247,15

   Capítol III

   Despeses financeres

   2.254.700,00

   Capítol IV

   Transferències corrents

   18.859.413,71

   Capítol VI

   Inversions reals

   11.447.073,30

   Capítol VII

   Transferències de capital

   460.019,44

   Capítol VIII

   Actius financers

   1.120.272,00

   Capítol IX

   Passius financers

   8.119.200,00

    

   Total despeses

   84.386.612,76

        

   Ingressos

      

   Capítol I

   Impostos directes

   26.905.014,56

   Capítol II

   Impostos indirectes

   2.176.633,30

   Capítol III

   Taxes i altres ingressos

   13.347.686,62

   Capítol IV

   Transferències corrents

   27.699.610,85

   Capítol V

   Ingressos patrimonials

   1.981.314,80

   Capítol VI

   Alienació d'inversions reals

   678.840,66

   Capítol VII

   Transferències de capital

   1.616.000,00

   Capítol VIII

   Actius financers

   150.000,00

   Capítol IX

   Passius financers

   9.831.511,97

    

   Total ingressos

   84.386.612,76

   Organismes Autònoms :

   Pressupost de l'Escola Universitària Politècnica de Mataró:

   Despeses

      

   Capítol I

   Despeses de personal

   2.381.767,33

   Capítol II

   Despeses de béns corrents i serveis

   481.129,96

   Capítol III

   Despeses financeres

   3.371,68

   Capítol IV

   Transferències corrents

   86.921,29

   Capítol VI

   Inversions reals

   97.479,26

   Capítol VIII

   Actius financers

   6.000,00

    

   Total despeses

   3.056.669,52

        
        

   Ingressos

      

   Capítol III

   Taxes i altres ingressos

   20.022.893,27

   Capítol IV

   Transferències corrents

   915.526,99

   Capítol V

   Ingressos patrimonials

   14.770,00

   Capítol VII

   Transferències de capital

   97.479,26

   Capítol VIII

   Actius financers

   6.000,00

    

   Total ingressos

   3.056.669,52

   Pressupost de l'Institut Municipal d'Educació:

   Despeses

      

   Capítol I

   Despeses de personal

   7.215.863,36

   Capítol II

   Despeses de béns corrents i serveis

   1.138.137,87

   Capítol III

   Despeses financeres

   1.202,00

   Capítol IV

   Transferències corrents

   238.581,23

   Capítol VI

   Inversions reals

   127.539,79

   Capítol VIII

   Actius financers

   18.400,00

    

   Total despeses

   8.739.724,25

        
        

   Ingressos

      

   Capítol III

   Taxes i altres ingressos

   974.085,28

   Capítol IV

   Transferències corrents

   7.608.993,61

   Capítol V

   Ingressos patrimonials

   10.705,57

   Capítol VII

   Transferències de capital

   127.539,79

   Capítol VIII

   Actius financers

   18.400,00

    

   Total ingressos

   8.739.724,25

        

   Pressupost del Patronat Municipal de Cultura:

   Despeses

      

   Capítol I

   Despeses de personal

   1.600.000,00

   Capítol II

   Despeses de béns corrents i serveis

   1.858.298,00

   Capítol III

   Despeses financeres

   3.000,00

   Capítol IV

   Transferències corrents

   219.897,55

   Capítol VI

   Inversions reals

   69.223,14

   Capítol VIII

   Actius financers

   3.005,00

    

   Total despeses

   3.753.423,69

        
        

   Ingressos

      

   Capítol III

   Taxes i altres ingressos

   300.200,00

   Capítol IV

   Transferències corrents

   3.363.495,55

   Capítol V

   Ingressos patrimonials

   17.500,00

   Capítol VII

   Transferències de capital

   69.223,14

   Capítol VIII

   Actius financers

   3.005,00

    

   Total ingressos

   3.753.423,69

   Pressupost del Patronat Municipal d'Esports:

    

   Despeses

      

   Capítol I

   Despeses de personal

   1.259.910,31

   Capítol II

   Despeses de béns corrents i serveis

   723.331,47

   Capítol III

   Despeses financeres

   360,60

   Capítol IV

   Transferències corrents

   440.198,91

   Capítol VI

   Inversions reals

   72.358,19

   Capítol VIII

   Actius financers

   15.025,30

    

   Total despeses

   2.511.184,78

        
        

   Ingressos

      

   Capítol III

   Taxes i altres ingressos

   694.109,73

   Capítol IV

   Transferències corrents

   1.716.062,19

   Capítol V

   Ingressos patrimonials

   13.629,37

   Capítol VII

   Transferències de capital

   72.358,19

   Capítol VIII

   Actius financers

   15.025,30

    

   Total ingressos

   2.511.184,78

   Pressupost de l'Institut Municipal de Promoció Econòmica

   Despeses

      

   Capítol I

   Despeses de personal

   1.885.400,52

   Capítol II

   Despeses de béns corrents i serveis

   686.016,13

   Capítol III

   Despeses financeres

   2.434,10

   Capítol IV

   Transferències corrents

   162.691,48

   Capítol VI

   Inversions reals

   48.531,73

   Capítol VII

   Transferències de capital

   30.917,69

   Capítol VIII

   Actius financers

   1.803,04

    

   Total despeses

   2.817.794,69

        
        

   Ingressos

      

   Capítol III

   Taxes i altres ingressos

   318.004,21

   Capítol IV

   Transferències corrents

   2.413.729,92

   Capítol V

   Ingressos patrimonials

   4.808,10

   Capítol VII

   Transferències de capital

   79.449,42

   Capítol VIII

   Actius financers

   1.803,04

    

   Total ingressos

   2.817.794,69

   Els Estats de previsió de despeses i ingressos de les societats mercantils:

   Aigües de Mataró, S.A.

   Despeses:

   11.165.902,00

   Ingressos:

   12.390.029,00

   Promocions Urbanístiques de Mataró, S.A.

   Despeses:

   45.462.198,81

   Ingressos:

   45.481.668,98

   Gestió Integral del Trànsit, SA

   Despeses:

   1.835.618,86

   Ingressos:

   1.244.779,99

   Prohabitage Mataró, SL

   Despeses:

   330.488,83

   Ingressos

   343.319,79

  3. Acceptar les al·legacions, consideracions i esmenes que han estat valorades favorablement per l'equip de govern d'acord amb el que s'expressa a la part dispositiva d'aquesta proposta amb la redacció transaccional proposta per l'equip de govern, i desestimar les que han estat valorades desfavorablement pel govern municipal.
  4. Es proposa, d'acord amb les esmenes valorades favorablement, modificar el Pressupost de despeses al reduir en 1.202 € la partida 21000 513000 47000 del "transport públic" i augmentar, en el mateix import, la partida de nova creació 21000 463000 47001 "Aportació Unió Comarcal Mataró Sindicat del taxi Catalunya".
  5. Rectificar a conseqüència d'un error de fet, el pressupost inicial de l'Ajuntament de Mataró, augmentant en 80.000 € el capítol III d'ingressos (concepte 22000 39111 de multes de circulació), i equilibrant-lo amb un increment de major despesa en el capítol II (partida 24000 222000 22706 de contractació de gestió d'expedients).
  6. Ordenar la publicació en el BOP del Pressupost general de l'Ajuntament per a l'exercici 2004, resumit per capítols cada un del pressupostos que l'integren, d'acord amb el que estableix l'article 150.3 de la Llei 39/1988, reguladora de les hisendes locals.
  7. Trametre còpia del pressupost aprovat a la Generalitat de Catalunya i a la Delegació d'Hisenda de Barcelona, d'acord amb el que disposa l'article 150.4 de la Llei 39/1988, reguladora de les hisendes locals."

  Es sotmet a votació les esmenes presentades al Pressupost General de 2004 pel grup municipal de Convergència i Unió :

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: 6, corresponents als membres del Grup Municipal de Convergència i Unió.

  Vots en contra: 16, corresponents als membres del Grup Municipal Socialista (11), corresponents al Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds € Esquerra Unida i Alternativa (3) i corresponent al Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya (2).

  Abstencions: 5, corresponents als membres del Grup Municipal del Partit Popular.

  Es sotmet a votació les esmenes presentades al Pressupost General de 2004 pel grup municipal del Partit Popular :

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: 5, corresponents als membres del Grup Municipal del Partit Popular.

  Vots en contra: 16, corresponents als membres del Grup Municipal Socialista (11), corresponents al Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds € Esquerra Unida i Alternativa (3) i corresponent al Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya (2).

  Abstencions: 6, corresponents als membres del Grup Municipal de Convergència i Unió.

  A continuació es sotmet a votació el Pressupost General per a l'exercici 2004 integrat per l'Ajuntament, Organismes Autònoms i Societats Mercantils :

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: 16, corresponents als membres del Grup Municipal Socialista (11), corresponents al Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds € Esquerra Unida i Alternativa (3) i corresponent al Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya (2).

  Vots en contra: 11, corresponents als membres del Grup Municipal del Partit Popular (5) i corresponents als membres del Grup Municipal de Convergència i Unió (6).

  Abstencions: Cap.

  Queda aprovat definitivament el Pressupost Municipal per a l'any 2004.

  4 € ACTUALITZACIÓ DEL CONTRACTE PROGRAMA ENTRE L'AJUNTAMENT DE MATARÓ I PUMSA.

  El senyor Ramon Bassas, conseller delegat d'Interior i Hisenda, presenta la proposta següent :

  "El punt VI.1 del contracte-programa entre l'Ajuntament de Mataró i Promocions Urbanístiques de Mataró, SA (PUMSA) estableix que, anualment, coincidint amb la tramitació del PAM i dels pressupostos de l'Ajuntament, s'actualitzaran les previsions incloses en el pla econòmic-financer de PUMSA per l'horitzó temporal corresponent als quatre propers exercicis. Aquesta actualització serà sotmesa a aprovació pel Ple Municipal, un cop aprovada pel Consell d'Administració de PUMSA, en la mateixa sessió en què s'aprovin els pressupostos generals de la corporació.

  Així mateix, el punt V.1 de l'esmentat contracte-programa estableix que, entre d'altres, serà funció de la comissió de seguiment i avaluació la de proposar la revisió o modificació de les clàusules del contracte-programa.

  La comissió de seguiment i avaluació a què es fa referència al paràgraf anterior, en la seva reunió del 9 de desembre, va acordar proposar l'actualització del pla econòmic-financer de PUMSA, incorporant l'exercici 2006 a les previsions del pla.

  El Consell d'Administració de PUMSA ha d'aprovar l'actualització i la modificació del contracte-programa. .

  Vist l'informe de la intervenció municipal

  Al Ple municipal es proposa l'adopció dels següents acords:

  Primer.-

  Aprovar l'actualització del Contracte-Programa subscrit entre l'Ajuntament de Mataró i Promocions Urbanístiques de Mataró, SA (PUMSA) subscrit el 7 de març de 2003, d'acord amb el text que s'acompanya a l'expedient.

  Segon.-

  Facultar l'Alcalde-President per la formalització de l'actualització esmentada."

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: 16, corresponents als membres del Grup Municipal Socialista (11), corresponents al Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds € Esquerra Unida i Alternativa (3) i corresponent al Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya (2).

  Vots en contra: 5, corresponents als membres del Grup Municipal del Partit Popular.

  Abstencions: 6, corresponents als membres del Grup Municipal de Convergència i Unió.

  5 - ACTUALITZACIÓ DEL CONTRACTE PROGRAMA ENTRE L'AJUNTAMENT DE MATARÓ I GINTRA.

  El senyor Ramon Bassas, conseller delegat d'Interior i Hisenda, presenta la proposta següent :

  "El punt VI.1 del contracte-programa entre l'Ajuntament de Mataró i Gestió Integral de Trànsit, S.L. (GINTRA) estableix que, anualment, coincidint amb la tramitació del PAM i dels pressupostos de l'Ajuntament, s'actualitzaran les previsions incloses en el pla econòmic-financer de GINTRA per l'horitzó temporal corresponent als quatre propers exercicis. Aquesta actualització serà sotmesa a aprovació pel Ple Municipal, un cop aprovada pel Consell d'Administració de GINTRA, en la mateixa sessió en què s'aprovin els pressupostos generals de la corporació.

  Així mateix, el punt V.1 de l'esmentat contracte-programa estableix que, entre d'altres, serà funció de la comissió de coordinació i seguiment (regulada al reglament del servei d'aparcaments, zones d'estacionament sotmeses a control horari i tarifari i de recolzament a la circulació) la de proposar la revisió o modificació de les clàusules del contracte-programa.

  També, el punt II.4.3 del contracte-programa preveu que els nous projectes a desenvolupar per GINTRA precisaran de l'elaboració d'un estudi tècnic i econòmic de viabilitat.

  La comissió de coordinació i seguiment a què es fa referència al paràgraf anterior, en la seva reunió del 27 de novembre, va acordar proposar l'actualització del pla econòmic-financer de GINTRA, incorporant l'exercici 2007 a les previsions del pla i incorporant l'estudi econòmic de viabilitat actualitzat de l'aparcament de la plaça Gatassa. També va acordar proposar la introducció d'una clàusula aclaridora sobre la cobertura de les pèrdues anuals que pugui tenir la societat, en la mateixa línia que preveu el contracte-programa entre l'Ajuntament i PUMSA, en el sentit que seran els socis de GINTRA els que es faran càrrec, en el seu cas, dels possibles resultats negatius. La nova clàusula s'incorporaria a l'apartat IV.3 del contracte-programa.

  El Consell d'Administració de GINTRA ha d'aprovar l'actualització i la modificació del contracte-programa.

  Vist l'informe de la intervenció municipal

  Al Ple municipal es proposa l'adopció dels següents acords:

  Primer.-

  Aprovar l'actualització del Contracte-Programa subscrit entre l'Ajuntament de Mataró i Gestió Integral del Trànsit, S.L. (GINTRA), subscrit el 7 de març de 2003 , d'acord amb el text que s'acompanya a l'expedient.

  Segon.-

  Facultar l'Alcalde-President per la formalització de l'actualització esmentada."

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: 16, corresponents als membres del Grup Municipal Socialista (11), corresponents al Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds € Esquerra Unida i Alternativa (3) i corresponent al Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya (2).

  Vots en contra: 5, corresponents als membres del Grup Municipal del Partit Popular.

  Abstencions: 6, corresponents als membres del Grup Municipal de Convergència i Unió.

  CMI DE SERVEIS TERRITORIALS

  -Servei d'Obres-

  6 € APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE EXECUTIU DE REURBANITZACIÓ DE LA RIERA, ENTRE EL CARRER SANT JOSEP I MURALLA DE LA PRESÓ.

  El senyor Joan Antoni Baron, conseller delegat d'Obres, Serveis i Manteniment, presenta la proposta següent :

  "El Ple de l'Ajuntament, en sessió de data 2 d'octubre de 2003, va aprovar inicialment el Projecte executiu de reurbanització de La Riera, entre el carrer Sant Josep i Muralla de la Presó, amb un pressupost d'execució per contracte de 1.081.820,86 € IVA inclòs.

  En data 13 d'octubre de 2003 es va publicar en el BOP número 245 l'acord d'aprovació inicial del projecte.

  Durant el període d'informació pública del projecte s'han presentat les al·legacions següents:

  • La primera, amb núm. de registre d'entrada 200300038153, és la signada per Carles Guanyabens Calvet, domiciliat al carrer d'en Molas, núm. 10, que adjunta al seu escrit una relació amb 40 al·legacions més, signades per altres veïns del carrer amb el mateix contingut.

  • La segona, amb número de registre d'entrada 200300038179, és la signada per Joaquin Viladevall Gutiérrez i Ma. Isabel de Lecea Flores de Lemus, domiciliats tots dos al carrer d'en Moles,16.

  Pel que fa a la primera, manifesten els signants que un cop acabada l'obra de La Riera tot el trànsit de vehicles que fins ara passava per La Riera, ara pel seu caràcter peatonal, acabarà circulant pel carrer d'en Moles, fet que tindrà una incidència negativa ambiental respecte al seu carrer.

  També denuncien el mal estat del carrer, repassant cadascun dels seus elements.

  Finalment demanen que es reurbanitzin ambdós carrers simultàniament, que es canviï l'ús de l'aparcament de rotació de La Riera o en tot cas es converteixi en un aparcament per a residents i permetre únicament l'accés rodat, prèvia presentació de targeta acreditativa, als vehicles amb aparcament privat a la zona, vehicles de càrrega i descàrrega i vehicles municipals.

  Quant a la segona de les al·legacions, Joaquin Viladevall Gutiérrez i Ma Isabel de Lecea Flores de Lemus, demanen que s'aturi l'aprovació definitiva del projecte fins que aquest contempli alhora la reurbanització del carrer d'en Moles, donades les pèssimes condicions que presenta el carrer, i al·leguen que la peatonalització de La Riera contradiu l'ús públic de l'aparcament SABA, el qual té la seva entrada per La Riera, i finalment evidencien les molèsties que el funcionament de l'aparcament degut a sorolls i fums els hi provocarà mentre durin les obres.

  Les pretensions de les anteriors al·legacions han estat informades en data 1 de desembre de 2003 per l'arquitecte municipal Lluís Gibert, cap del servei d'Obres, donant resposta a les al·legacions d'acord amb els següents raonaments:

  " 1.- Que cap de les al·legacions esmentades fa referència a la definició geomètrica de l'àmbit de les obres, definida en el Projecte executiu de reurbanització de La Riera, aprovat inicialment pel Ple de l'Ajuntament de data 2 d'octubre de 2003.

  2.- Que tot el trànsit de vehicles, un cop acabades les obres de reurbanització de La Riera no passarà pel carrer d'en Moles, ja que la senyalització del carrer d'Argentona no permet la incorporació dels vehicles a La Riera. (Veure document gràfic adjunt núm. 1).

  3.- Que és del tot incompatible, a efectes de mobilitat i d'accessibilitat, la possible simultaneïtat d'aquest tram de La Riera, objecte del Projecte, amb la reurbanització del carrer d'en Moles.

  En el supòsit que el projecte en discussió contemplés la simultaneïtat d'aquests dos carrers, la seva execució i desenvolupament s'hauria de programar en dues fases.

  No existeix, però, cap impediment d'ordre tècnic per reurbanitzar el carrer d'en Moles en les properes anualitats del 2005-2006, un cop estiguin finalitzades les obres de La Riera.

  4.- Que la gestió pròpia de l'aparcament, que en aquests moments correspon a l'empresa privada SABA, és de caràcter totalment privat, i per tant, depèn exclusivament d'aquesta empresa el model de gestió que vulgui aplicar per a la seva rendibilitat (rotació, venda o lloguer de places).

  No obstant això, ja hi ha hagut contactes tècnics amb els responsables de SABA per explicar els canvis de peatonalització del Centre i s'ha demanat que estudiïn les anteriors possibilitats d'explotació.

  5.- En aquests moments està en fase d'estudi i debat el lloc exacte i la manera d'acreditació per tal d'accedir a la zona peatonal del centre".

  Atès que a resultes de l'anterior informe-valoració, el tècnic municipal recomana aprovar definitivament el projecte, tota vegada que les al·legacions comentades no qüestionen en absolut cap element constructiu del projecte.

  Atès l'informe jurídic de data 3 de desembre de 2003 emes per la lletrada del servei d'Obres.

  A la vista dels informes que consten a l'expedient i de les disposicions legals aplicables PROPOSO , al Ple Municipal, l'adopció, si s'escau dels següents

  A C O R D S :

  Primer.-

  Estimar en part, les al·legacions presentades per Carles Guanyabens Calvet i 40 signants més, i per Joaquin Viladevall Gutiérrez, conjuntament amb Ma Isabel de Lecea Flores de Lemus, a l'acord del ple de l'Ajuntament de data 2 d'octubre de 2003, relatiu a l'aprovació inicial del Projecte executiu de reurbanització de La Riera, entre carrer Sant Josep i la Muralla de la Presó, en el sentit de:

  • programar les obres de reurbanització del carrer d'en Moles per les properes anualitats de 2005-2006, vista la impossibilitat tècnica de simultanear les obres d'aquest tram de La Riera amb les obres de reurbanització del carrer d'en Moles i

  • donar trasllat a l'empresa SABA, propietària de l'aparcament de La Riera, de les propostes dels veïns perquè contemplin els seus gestors la possibilitat d'acceptar les pretensions dels signants en quant al model d'explotació que vulguin aplicar per a la seva rendibilitat.

  Segon.-

  Aprovar definitivament el Projecte executiu de reurbanització de La Riera, entre el carrer Sant Josep i la Muralla de la Presó, amb un pressupost d'execució per contracte de 1.081.830,86 € IVA inclòs, aprovat inicialment pel ple del dia 2 d'octubre de 2003, tota vegada que les ale.legacions presentades no qüestionen cap element dels definits en el projecte, segons l'informe-valoració emès en data a 1 de desembre de 2003 pel l'arquitecte municipal.

  Tercer.-

  Continuar el procediment de contractació 110/2003, relatiu al concurs convocat per l'Ajuntament i formular proposta d'adjudicació a favor de l'empresa que obtingui millor valoració a resultes de l'oferta presentada.

  Quart.-

  Comunicar els anteriors acords a Carles Guanyabens Calvet com a representant dels 40 altres signants de les al·legacions, i a Joaquin Viladevall Gutiérrez i Ma Isabel de Lecea Flores de Lemus, al representant de l'aparcament SABA i als serveis municipals vinculats amb aquest projecte d'obres i al Museu de Mataró.

  Cinquè.-

  Publicar en el BOP l'acord d'aprovació definitiva del projecte."

  El senyor Joan Antoni Baron explica que durant el període d'informació pública del projecte executiu s'han fet presentat dos escrits d'al·legacions per part dels veïns del carrer d'en Moles. Un dels escrits es presenta per una persona i la signen 40 veïns; l'altre escrit el presenten dues persones. Aquestes al·legacions s'han estimat en part pel que fa referència a tenir present que entre el 2005-2006 es farà la reurbanització del carrer Molas. S'ha donat trasllat al pàrking SABA, titular de l'activitat, de l'al·legació respecte el possible trasllat de l'estacionament situat al tram de les obres de La Riera.

  El senyor Josep Lluís Martí, regidor del grup municipal de Convergència i Unió, valora molt positivament la cintura que ha tingut el govern municipal respecte la reurbanització del carrer d'en Molas; coincideixen en que la reurbanització del carrer d'en Molas s'ha de fer de forma immediata a l'acabament de reurbanització de la zona de La Riera. No obstant, volen fer una petita valoració de l'obra perquè és la zona del centre on se situa el Centre Comercial de la ciutat. En aquest sentit, consideren que el Pla de Mobilitat de Mataró que en aquests moments està aprovat s'ha quedat antic; els accessos a zones com Can Xammar no estan solucionats, ni tampoc ho estan els accessos per la Nacional II a l'Av. Maresme i creuen que la ciutat s'ha de veure com un tot. Respecte zones com Camí Ral, Pl. Santa Anna i Ronda Barceló s'ha d'estudiar en el conjunt del sistema general d'accessos de la ciutat per tal de dinamitzar l'eix comercial. No obstant, es manté el vot afirmatiu que es va expressar en l'aprovació inicial del projecte de reurbanització d'aquest tram.

  El senyor David Rovira, regidor del grup municipal del Partit Popular, manifesta que en moltes ocasions han donat la seva conformitat al projecte de La Riera però els preocupen dues coses. En primer lloc, el ritme de les obres. En aquest sentit, proposen que les obres estigui enllestides abans de festes de l'any vinent, el que fa imprescindible agilitar el tràmit administratiu d'aprovació del projecte de reurbanitzacó tal i com es proposa en aquest Ple. En segon lloc, s'ha de fer compatible el pas dels vianants amb l'obra de reurbanització ja que La Riera és una zona molt transitada.

  El senyor Joan Antoni Baron agraeix la posició dels grups municipals i, acte seguit, informa que s'han reunit amb l'Escola Cor de Maria, afectada per la zona de les obres, i està previst que el dia 14 parlaran amb els veïns per minimitzar al màxim l'impacte d'aquesta. La previsió és que l'any 2004 estigui finalitzada i que en la primera Comissió Municipal Informativa de Via Pública es presentarà un projecte de Pla de Mobilitat del Centre Històric.

  El Sr. Josep Lluís Martí insisteix en que el projecte de mobilitat al que es refereix el Sr. Barón només és una visió parcial i que no contempla el total de la mobilitat de Mataró; no obstant, esperen obtenir en la Comissió de Via Pública el projecte de Pla de Mobilitat que han realitzat els tècnics per tal d'estudiar-ho.

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: Unanimitat. (27).

  I en no haver-hi més assumptes per tractar, a les nou hores i cinc minuts de la nit, el Sr. President aixeca la sessió, de la qual s'estén la present acta que signa amb mi. Certifico.