Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

20/01/2003

Escoltar

20/01/2003

dilluns 20 gener 2003, 00:00h

ACTA NÚM. 1/2003 - SESSIÓ DE LA COMISSIÓ DE GOVERN QUE TINGUÉ LLOC EL DIA 20 DE GENER DE 2003.

=================================================================

A la ciutat de Mataró, el dia vint de gener de dos mil tres, essent les nou hores i trenta minuts del matí, es reuneix en la Sala de Reunions del soterrani del Carreró d'aquest Ajuntament a l'objecte de celebrar sessió corresponent a la Comissió de Govern, sota la Presidència del Sr. MANUEL MAS ESTELA, Alcalde-President,

Hi concorren els Senyors:

En Manuel Mas Estela Alcalde

En Remigio Herrero Garcia 1r. Tinent d'Alcalde

Na Pilar González Agàpito 2n.Tinent d'Alcalde

En Joan Antoni Baron Espinar 3r.Tinent d'Alcalde

En Ramon Bassas Segura 4r.Tinent d'Alcalde

Na Consol Prados Martínez 5è Tinent d'Alcalde

En Arcadi Vilert Soler 6è Tinent d'Alcalde

En Salvador Milà i Solsona Regidor i Portaveu del grup mpal IC-Verds.

Assistits del Secretari General Sr. Manuel Monfort Pastor, que certifica.

Excusen la seva assistència En Joan López i Alegre, Regidor i Portaveu del grup mpal P. Popular

Els assistents aconsegueixen el quorum de constitució exigit, l'Il·lm. Sr. President obre la sessió, passant-se seguidament a tractar els punts de l'Ordre del Dia.

1 € És aprovat per unanimitat l'esborrany de l'Acta de la sessió del dia 30 de desembre de 2002

2 € En el torn de DESPATX OFICIAL, no va haver-hi cap assumpte.

CMI DE SERVEIS CENTRALS

-Servei de Compres i Contractacions-

3 RATIFICACIÓ DEL DECRET NÚM. 8443/2002, DE 24 DE DESEMBRE, PEL QUE S'APROVA EL PLEC DE CONDICIONS ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DE L'ASSISTÈNCIA EN LA GESTIÓ ADMINISTRATIVA I JURÍDICA D'EXPEDIENTS SANCIONADORS, DE RECLAMACIÓ DE DANYS I DE CONCESSIÓ O DENEGACIÓ DE LA TARJA EUROPEA D'ESTACIONAMENT PER A MINUSVÀLIDS, COMPETÈNCIA DEL DEPARTAMENT DE VIA PÚBLICA DE L'AJUNTAMENT DE MATARÓ, PER A L'ANY 2003, I CONVOCAR LICITACIÓ. PRESSUPOST MÀXIM DE LICITACIÓ: 36.000'00.-EUR., IVA. INCLÒS (EXP. NÚM. 137/2002). PROCEDIMENT: URGENT.

El Sr. Ramon Bassas conseller delegat de Serveis Centrals presenta la proposta següent:

"Vista la documentació remesa pel Servei Jurídic Administratiu de Via Pública d'aquest Ajuntament, en la que es sol·licita la tramitació de l'expedient per a la contractació de l'assistència en la gestió administrativa i jurídica d'expedients sancionadors i de reclamació de danys i perjudicis competència del Departament de Via Pública de l'Ajuntament de Mataró, durant l'any 2003, mitjançant concurs i procediment obert, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 36.000'00.-EUR., IVA. inclòs.

Atès que es sol·licita la tramitació de la licitació i la seva adjudicació mitjançant el tràmit d'urgència, a fi d'evitar la prescripció de l'acció sancionadora de les infraccions, segons preveu l'art. 71 del R.D.L. 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Vist l'informe emès pel Secretari General de data 23/12/2001, sobre l'adequació dels plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir el contracte a la normativa legal vigent en matèria de contractació pública i als plecs generals de serveis aprovats per aquesta Corporació.

Atès que es preveu l'existència de crèdit adequat i suficient a càrrec de la partida 24000/222/22706 del pressupost municipal que s'aprovi per a l'exercici pressupostari del 2003, a fi de fer front a la despesa que meriti l'execució d'aquest contracte durant l'esmentada anualitat.

Atès el previst als arts. 67, 69.4, 71, 196.3, 198 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

En ús de les facultats que m'atorga la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, RDL 781/1986 de 18 d'abril, que aprovà el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, Llei 8/1987 de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya i el decret d'Alcaldia de delegació de data 19 de juliol de 1999, RESOLC:

1.- Iniciar l'expedient de contractació de l'assistència en la gestió administrativa i jurídica d'expedients sancionadors i de reclamació de danys i perjudicis competència del Departament de Via Pública de l'Ajuntament de Mataró, durant l'any 2003, d'acord amb el previst a l'art. 67 del R.D.L. 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, contractació la qual es portarà a terme mitjançant la forma de concurs I procediment obert, amb un pressupost fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 36.000'00.-EUR., IVA. inclòs.

2.- Acordar la tramitació del procediment mitjançant el tràmit d'urgència a fi d'evitar la prescripció de l'acció sancionadora de les infraccions objecte del tràmit administratiu a contractar, d'acord amb el que al respecte preveu l'art. 71 del R.D.L. 2/2000, de 16 de juny.

3.- Aprovar el plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regiran la contractació de l'assistència en la gestió administrativa i jurídica d'expedients sancionadors i de reclamació de danys i perjudicis competència del Departament de Via Pública de l'Ajuntament de Mataró, durant l'any 2003.

4.- Autoritzar l'import de 36.000'00.-EUR., IVA. inclòs a càrrec de la partida núm. 24000/222/22706 del pressupost municipal que s'aprovi per a l'exercici 2003 (operació tipus AFUT núm. 200200055505), a fi d'atendre les despeses que meriti la present contractació.

D'acord amb el previst a l'art. 69.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, es condiciona l'eficàcia del present acord a l'existència de crèdit adequat i suficient per atendre les despeses que meriti la present contractació a la partida del pressupost núm. 24000/222/22706 del pressupost municipal que s'aprovi per a l'exercici 2003.

5.- Convocar licitació, amb forma de concurs i procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència l'apartat primer de la part resolutiva d'aquest acord, i obrir als efectes un termini de 8 dies naturals a comptar a partir del següent al de la publicació de l'anunci de licitació en el BOP de la província de Barcelona, per a la presentació de proposicions pels interessats.

6.- Ratificar el contingut d'aquest decret en la propera sessió que celebri la Comissió de Govern Municipal."

El Sr. Salvador Milà, regidor i portaveu del grup municipal d'Iniciativa per Catalunya € Verds, es mostra contrari a la proposta de ratificació del decret 8443/2002 degut a que, al seu parer, no s'han respectat adequadament els principis de publicitat i concurrència, atesa la quantia del servei. A més considera que per la naturalesa del servei a contractar aquests haurien de tenir el caràcter d'extraordinaris i s'hauria de definir millor l'abast de la tasca de suport, tenint en compte que la part principal del contracta ve referida als expedients sancionadors.

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 8 corresponents als membres del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya.

Vots en contra: 1 corresponent al membre del Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya-Verds

Abstencions: Cap.

4 RATIFICACIÓ DEL DECRET NÚM. 8581/2002, DE 31 DE DESEMBRE, PEL QUE S'APROVA EL PLEC DE CONDICIONS ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DELS JOCS INFANTILS KOMPAN, A LA CIUTAT DE MATARÓ, PER ALS ANYS 2003 I 2004, AIXÍ COM LA SEVA ADJUDICACIÓ A FAVOR DE JUEGOS KOMPAN, SA., PER L'IMPORT DE FINS A 45.283'20.-EUR., IVA. INCLÒS.

El Sr. Ramon Bassas conseller delegat de Serveis Centrals presenta la proposta següent:

"Únic.- Ratificar el Decret 8581/2002, de 31 de desembre, essent el seu contingut el següent:

"Vista la sol·licitud de la tècnica de la Secció de Jardineria del Servei de Manteniment d'aquesta corporació local, de data 4/12/2002, en el que es manifesta la necessitat de contractar el servei de manteniment dels jocs infantils Kompan de la ciutat de Mataró, així com la seva adjudicació mitjançant procediment negociat sense publicitat a favor de la mercantil "Juegos Kompan, SA.", per l'import de 45.283'20-EUR., IVA. inclòs, degut a que l'empresa que es proposa és l€única que disposa dels mitjans necessaris per a dur a terme el manteniment I conservació del jocs infantils abans esmentats.Atès l'informe efectuat per la Secretària accidental i per l'Interventor de Fons Municipals accidental, sobre l'adequació dels plecs a la legalitat vigent i als plecs generals aprovats pel Ple Municipal i, respectivament, sobre l'existència de crèdit adequat i suficient en la partida núm. 51000/434/21000 del pressupost municipal que s'aprovi per als exercicis 2003 I 2004 a fi de poder atendre les despeses que meriti la present contractació durant els esmentats exercicis pressupostaris, sens perjudici del que disposa l'art. 69.4 del R.D.L. 2/2000 de 16 de juny.

Atès el previst als arts. 49, 50, 51, 67.1, 92, 210 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.En ús de les facultats que m'atorga la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, RD Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, que aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya i el decret d'Alcaldia de delegació de data 19 de juliol de 1999, RESOLC:

1. Iniciar l'expedient de contractació del servei de manteniment I conservació dels jocs infantils Kompan, a la ciutat de Mataró, mitjançant procediment negociat sense publicitat, per quedar justificat l'interès públic, tal i com indica l'art.67.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, amb un preu màxim de fins a 45.283'20.-EUR., IVA, inclòs.

2. Aprovar el plec de condicions econòmico-administratives I tècniques particulars que regiran la contractació del servei de manteniment I conservació expressat en el punt anterior.

3. Adjudicar el contracte de servei de manteniment I conservació dels jocs infantils Kompan, a la ciutat de Mataró, a favor de "Juegos Kompan, SA.", per l'import de 45.283'20.-EUR., IVA. inclòs.

4. Atendre la despesa de 45.283'20-EUR., IVA. inclòs, a càrrec de la partida 51000/434/21000 dels pressupostos municipals que s'aprovin per als anys 2003 i 2004, a raó de 22.641'60.-EUR., IVA. inclòs, per a cada anualitat de les dues abans esmentades (op. tipus ADFUT núm. 200200058039).

5. Sotmetre la present contractació a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient a la partida 51000/434/21000 en els pressupostos municipals que s'aprovin per a l'exercici 2003 I 2004, a fi de poder atendre les despeses que la present contractació meriti durant els esmentats exercicis pressupostaris.

6. Requerir a l'adjudicatària per què dintre del termini de 15 dies naturals a comptar a partir del següent al de la rebuda de la notificació del present acord dipositi en la Tresoreria de Fons Municipal l'import de 1.811'33.-EUR, en concepte de garantia definitiva per l'adjudicació efectuada mitjançant el present acord.

Ratificar el present acord en la propera sessió que celebri la Comissió de Govern Municipal.".

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

5 RATIFICACIÓ DEL DECRET NÚM. 8584/2002, DE 31 DE DESEMBRE, PEL QUE S'APROVA LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEI DE TELEALARMES I TELEASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA, ADJUDICAT A FAVOR DE LA MERCANTIL MAPFRE TELEASISTENCIA, SA., PER DISMINUCIÓ EN EL PREU DEL CONTRACTE EN L'IMPORT DE 14.860'92.-EUR., IVA. INCLÒS.

El Sr. Ramon Bassas conseller delegat de Serveis Centrals presenta la proposta següent:

"Per Decret 8584/2002, de 31 de desembre, el Conseller delegat de Serveis Centrals va acordar per urgència, la modificació per disminució del contracte de servei de telealarma i teleassistència domiciliària, disposant-se en aquest Decret que havia de ser ratificat per la Comissió de Govern Municipal.

En conseqüència, el President de la Comissió Informativa de Serveis Centrals proposa a la Comissió Municipal de Govern l'adopció del següent ACORD:

Únic.- Ratificar el Decret 8584/2002, de 31 de desembre, essent el seu contingut el següent:

"Vist l'expedient de contractació del servei de telealarma i teleassistència domiciliària, adjudicat a favor de la mercantil Mapfre Asistencia, SA., per acord de la Comissió de Govern Municipal de data de 21/01/2002, per un import de 82.348'27.-EUR., IVA. inclòs, pels dos anys de durada del contracte.Vist l'informe de data 31/12/2002 efectuat per la Cap del Servei de Sanitat I Serveis Socials, en el que es posa de manifest que s'han atès totes les demandes dels usuaris si bé aquestes han estat, per causa no imputable a l'empresa adjudicatària, inferior a la inicialment prevista, pel que procediria acordar una modificació en el preu del contracte per l'import de 14.860'92.-EUR., IVA. inclòs.

Atès que Mapfre Asitencia, SA., mitjançant escrit de data 31/12/2002, ha manifestat la seva conformitat a la modificació del contracte a fi d'adequar l'import del servei objecte del contacte al realment efectuat, pel que correspon minorar el seu import en 14.860'92.-EUR., IVA. inclòs.

Atès el previst als arts. 101 en relació als arts. 212 i 214.c) del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

En ús de les facultats que m'atorga la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, RD Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, que aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya i el decret d'Alcaldia de delegació de data 19 de juliol de 1999, RESOLC:

1. Modificar el contracte de servei de telealarma i teleassistència domiciliària, adjudicat a favor de la mercantil Mapfre Asistencia, SA., degut a la menor demanda sol·licitada pels usuaris respecte de la prevista inicialment per a l'anualitat del 2002, pel que correspon disminuir el preu del contracte en l'import de 14.860'92.-EUR., IVA. inclòs.2. Autoritzar l'anotació comptable inversa per import de 14.860'92.-EUR., a càrrec de la partida núm. 65000/313/22706 dels pressupost municipal aprovat per a la present anualiltat del 2002 (doc. compt. tipus AD/ núm. 200200060974).

3. Atès que l'adjudicatària efectuà la garantia definitiva per l'adjudicació del servei mitjançant aval bancari, comunicar a Mapfre Asistencia, SA., que la garantia definitiva per la prestació del servei de telealarmes I teleassistència domiciliària queda fixada en l'import de 2.281'69.-EUR., a fi de que pugui efectuar nova garantia, retirant la dipositada inicialment. En tot cas, transcorreguts 15 dies naturals comptats a partir del següent al de rebuda de la notificació del present acord sense que s'hagi comunicat a aquesta Corporació cap modificació en la garantia dipositada, s'entendrà que es renuncia al canvi de la garantia, restant com a definitiva garantia dipositada inicialment.

Ratificar el present acord en la propera sessió que celebri la Comissió de Govern Municipal".

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

6 RATIFICACIÓ DEL DECRET NÚM. 8454/2002, DE 24 DE DESEMBRE, PEL QUE S'APROVA LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE VESTUARI D'UNIFORME DE LA POLICIA LOCAL DE L'AJUNTAMENT DE MATARÓ, ADJUDICAT A FAVOR DE PACO GARCÍA, PRENDAS Y ARTÍCULOS DE UNIFORMIDAD, SL., PER L'IMPORT DE 2.743'09.-EUR., IVA. INCLÒS. PER A LA PRESENT ANUALITAT DEL 2002.

El Sr. Ramon Bassas conseller delegat de Serveis Centrals presenta la proposta següent:

"Per Decret 8454/2002, de 24 de desembre, el Conseller delegat de Serveis Centrals va acordar per urgència, l'ampliació del contracte de subministrament de vestuari uniforme de la policia local, disposant-se en aquest Decret que havia de ser ratificat per la Comissió de Govern Municipal.

En conseqüència, el President de la Comissió Informativa de Serveis Centrals proposa a la Comissió Municipal de Govern l'adopció del següent ACORD:

Únic.- Ratificar el Decret 8454/2002, de 24 de desembre, essent el seu contingut el següent:

"Vist el contingut del contracte de contracte de subministrament de vestuari uniforme de la policia local, adjudicat a favor de la mercantil "Paco García Prendas y Artículos de Uniformidad, SA", per acord de la Comissió de Govern de data 18/03/2002, per un import de 44.069,83.-EUR., IVA. inclòs.

Atès l'informe emès per l'Inspector sotscap de la Policia Local, amb data 19/12/2002, en el que es proposa l'ampliació del contracte esmentat en el punt anterior per un import de 2.743,09.- EUR a càrrec de la partida 22000/222/22104, corresponent a un augment del 6.22% del preu primitiu del contracte degut a que no es cobrirà totes les necessitats del Servei de la Policia Local per enguany degut a un canvi en la uniformitat.

Vist l'escrit presentat pel legal representant de l'adjudicatària del servei, "Paco García Prendas y Artículos de Uniformidad, SA", de data 19/12/2002, en el que es manifesta l'acceptació a l'ampliació del contracte sol·licitat pel servei que promou la contractació, mantenint els preus vigents en aquest contracte.

Atès l'informe de la cap del Servei de Compres i Contractacions, de data 23 de desembre de 2002, sobre la procedència i legalitat d'acordar conforme al sol.licitat pel servei gestor de la contractació.

Atès el previst als arts. 101, 189 i 192 c) del R.D.L 2/2000 , de 16 de juny , pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Tenint en compte que a la partida 22000/222/22104 del pressupost municipal aprovat per al present exercici hi ha crèdit adequat i suficient per atendre les despeses que comporta la present ampliació.

En ús de les facultats que m'atorga la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, RDL 781/1986 de 18 d'abril, que aprovà el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, Llei 8/1987 de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya i el decret d'Alcaldia de delegació de data 19 de juliol de 1999, RESOLC:

1. Aprovar l'ampliació del contracte de subministrament de vestuari uniforme de la policia local, adjudicada a favor de la mercantil "Paco García Prendas y Artículos de Uniformidad, SA" ampliació la qual comporta un augment en el preu del contracte per l'import de 2.743,09.-EUR., IVA. inclòs, equivalent al 6.22 % del preu inicial del contracte.

2. Autoritzar i disposar l'import de 2.743,09.-EUR., IVA. inclòs a favor "Paco García Prendas y Artículos de Uniformidad, SA", import el qual anirà a càrrec de la partida núm. 22000/222/22104 del pressupost municipal aprovat per a la present anualitat (op. tipus ADC núm. 200200060132).

3. Requerir a l'adjudicatària a fi de que dintre del termini de 15 dies naturals a comptar a partir del següent al de rebuda de la notificació del present acord, dipositi a la Tresoreria de Fons d'aquesta Ajuntament garantia addicional per l'import de 109,72.-EUR.

4. Ratificar el contingut del present acord en la propera sessió que celebri la propera Comissió de Govern.".

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

7 RATIFICACIÓ DEL DECRET NÚM. 8544/2002, DE 31 DE DESEMBRE, RELATIU A LA PRÒRROGA PER ALS MESOS DE GENER I FEBRER DEL 2003 DEL CONTRACTE DE MANTENIMENT DE CINC CENTRALETES TELEFÒNIQUES ERICSSON ADJUDICAT A FAVOR DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA, SAU., PER L'IMPORT DE 2.892'20.-EUR., IVA. INCLÒS, PELS DOS MESOS DE DURADA DE LA PRÒRROGA.

El Sr. Ramon Bassas conseller delegat de Serveis Centrals presenta la proposta següent:

"Per Decret 8544/2002, de 31 de desembre, el Conseller delegat de Serveis Centrals va acordar per urgència, la pròrroga del contracte de manteniment de les centraletes Ericsson, adjudicat a l'empresa TELEFÓNICA ESPAÑA, SAU, disposant-se en aquest Decret que havia de ser ratificat per la Comissió de Govern Municipal.

En conseqüència, el President de la Comissió Informativa de Serveis Centrals proposa a la Comissió Municipal de Govern l'adopció del següent ACORD:

Únic.- Ratificar el Decret 8544/2002, de 31 de desembre, essent el seu contingut el següent:

"Vist el contingut del contracte de subministrament I posterior manteniment de cinc centraletes telefòniques sistema ibercom, adjudicat a favor de l'empresa TELEFÓNICA DE ESPAÑA, SAU, per acord de la Comissió de Govern de data 10/12/2001, per un import mensual pel manteniment de les cinc centraletes de 1.446'10.-EUR., IVA. inclòs.

Atès l'informe de data 24/12/2002 efectuat per la coordinadora de compres del Servei de Compres i Contractacions, en el que es sol·licita la pròrroga del contracte per dos mesos (1/01/2003 a 28/02/2003), d'acord amb el plec de clàusules econòmiques administratives particulars que regeixen el contracte i atès que la prestació del servei s'ha efectuat de forma satisfactòria.

Atès que consta l'acceptació de l'entitat adjudicatària a la sol·licitud de pròrroga efectuada pel servei que promou la contractació, segons escrit presentat pel legal representant de 19/12/2002, pròrroga la qual es portarà a terme d'acord amb les mateixes condicions que regien el contracte inicial.

Atès l'informe de l'assessora jurídica del Servei de Compres de Contractació de data 30/12/2002, sobre la procedència i legalitat d'acordar conforme al sol·licitat per la secció administrativa promotora de la contractació.

D'acord amb el previst a l'art. 198 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.Atès que es preveu consignar a la partida 34100/121/21600 del pressupost municipal que s'aprovi per a l'exercici 2003, consignació pressupostària adequada i suficient per atendre la despesa que es preveu meriti la present contractació durant l'any esmentat.

En ús de les facultats que m'atorga la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, RD Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, que aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya i el decret d'Alcaldia de delegació de data 19 de juliol de 1999, RESOLC:

PRIMER: Prorrogar per als mesos de gener i febrer del 2003 el contracte de manteniment de les cinc centraletes Ericsson, adjudicat a favor de l'empresa TELEFÓNICA DE ESPAÑA, SA-SAU, amb un import de fins a 2.892,20.-EUR.., IVA. inclòs, pel dos mesos de durada de la pròrroga.

SEGON: Autoritzar i disposar a favor de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, SA SAU, l'import de fins a 2.892,20.-EUR., IVA. inclòs, el qual s'atendrà a càrrec de la partida núm. 34100/121/21600 del pressupost municipal que s'aprovi per l'exercici 2003 (doc. comptable ADFUT núm. 200200060800).

TERCER: Sotmetre l'aprovació del present acord a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient a la partida núm. 34100/121/21600 del pressupost municipal que s'aprovi per a l'anualitat del 2003, a fi de poder atendre la despesa que es preveu meriti la present pròrroga durant l'esmentat exercici pressupostari.

QUART: Ratificar el contingut d'aquest decret en la propera sessió que celebri la Comissió de Govern Municipal."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

8 RATIFICACIÓ DEL DECRET NÚM. 8551/2002, DE 31 DE DESEMBRE, RELATIU A LA CONTINUACIÓ CONTRACTUAL EXISTENT ENTRE AQUESTA CORPORACIÓ I LA MERCANTIL SERVICIOS Y OBRAS BARCELONA, SA. (NIF. NÚM. A-58006818), ADJUDICATÀRIA DE LES OBRES PER A LA REMODELACIÓ DEL CAMP DE FUTBOL DEL CAMÍ DE MIG I ZONA ESPORTIVA ENRIC PUJOL, DE MATARÓ, FASE VESTIDORS I URBANITZACIÓ EXTERIOR PER ACORD DE LA COMISSIÓ DE GOVERN MUNICIPAL DE DATA 26/11/2001.

El Sr. Ramon Bassas conseller delegat de Serveis Centrals presenta la proposta següent:

"Per Decret 8551/2002, de 31 de desembre, el Conseller delegat de Serveis Centrals va acordar per urgència, acordar la continuació de la relació contractual existent entre Servicios y Obras Barcelona, SA amb la mercantil Servicios y Obras Barcelona, SL, en virtut del canvi de denominació de SA a SL, disposant-se en aquest Decret que havia de ser ratificat per la Comissió de Govern Municipal.

En conseqüència, el President de la Comissió Informativa de Serveis Centrals proposa a la Comissió Municipal de Govern l'adopció del següent ACORD:

Únic.- Ratificar el Decret 8551/2002, de 31 de desembre, essent el seu contingut el següent:

"Atès el contingut del contracte d'obres per a la remodelació del Camp de Futbol del Camí del Mig i Zona Esportiva Enric Pujol, de Mataró, fase vestidors i urbanització exterior, el qual fou adjudicat a favor de la mercantil Servicios y Obras Barcelona, SA., per l'import de 332.071'66.-EUR., IVA. inclòs, per acord de la Comissió de Govern Municipal de data 26/11/2001.

Atès que en la data de 23/07/2002 va tenir lloc la inscripció en el Registre Mercantil de Barcelona del canvi en la denominació de l'esmentada mercantil, la qual va passar de SA. a SL., segons consta en el tom 24.262, foli 109, full B-68766, inscripció 14ª., de l'esmentat Registre Mercantil.

Atès que en la data de 11/11/2002 Servicios y Obras Barcelona, SL., va presentar al Registre General d'aquesta Corporació la seva factura núm. 113/2002, per l'import de 38.824'08.-EUR., IVA. inclòs, en concepte de certificació 7ª la qual ha estat degudament conformada pel Servei d'Obres, pel que procedeix abonar la factura abans esmentada dintre del termini establert.

Atès el contingut de l'art. 113.6 del Reial Decret 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

En ús de les facultats que m'atorga la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, RD Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, que aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya i el decret d'Alcaldia de delegació de data 19 de juliol de 1999, RESOLC:

1. Acordar la continuació de la relació contractual existent entre aquesta corporació i la mercantil Servicios y Obras Barcelona, SA. (NIF núm. A-58006818), en virtut del contracte administratiu subscrit en la data de 11/12/2001, per a l'execució de les obres de per a la remodelació del Camp de Futbol del Camí del Mig i Zona Esportiva Enric Pujol, de Mataró, fase vestidors i urbanització exterior, amb la mercantil Servicios y Obras Barcelona, SL. (NIF núm. B-58006818), en virtut del canvi de denominació de SA. a SL. operat a l'esmentada mercantil.

2. En conseqüència autoritzar l'operació comptable inversa per l'import de 38.824'08.-EUR., IVA. inclòs, acordada inicialment a favor de Servicios y Obras Barcelona, SA (oper. comptable AD/ núm. 200200060337) i autoritzar I disposar a favor de Servicios y Obras Barcelona, SL., l'import de 38.824'08.-EUR., IVA. inclòs (ADOF núm. 200200060339), essent ambdues operacions anteriorment esmentades a càrrec de la partida núm. 42000/452/62200 del pressupost municipal aprovat per a la present anualitat del 2002.

Ratificar el contingut del present acord en la propera sessió que celebri la Comissió de Govern Municipal.".

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

9 RATIFICACIÓ DEL DECRET NÚM. 8473/2002, DE 27 DE DESEMBRE, PEL QUE S'APROVA LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT D'IMPRESOS I SOBRES, ADJUDICAT A FAVOR DE MONTSERRAT CRUZATE DE PALAU (IMPREMTA LAIETANA), PER AUGMENT EN EL PREU DEL CONTRACTE PER L'IMPORT DE 20.000.-EUR., IVA. INCLÒS, DEGUT A LA MAJOR NECESSITAT EN EL SUBMINISTRAMENT OBJECTE DEL CONTRACTE DEL PREVIST INICIALMENT PER A LA PRESENT ANUALITAT DEL 2002.

El Sr. Ramon Bassas conseller delegat de Serveis Centrals presenta la proposta següent:

"Per Decret 8473/2002, de 27 de desembre, el Conseller delegat de Serveis Centrals va acordar per urgència, la modificació per ampliació del contracte de subministrament d'impresos i sobres durant els anys 2002 i 2003, disposant-se en aquest Decret que havia de ser ratificat per la Comissió de Govern Municipal.

En conseqüència, el President de la Comissió Informativa de Serveis Centrals proposa a la Comissió Municipal de Govern l'adopció del següent ACORD:

Únic.- Ratificar el Decret 8473/2002, de 27 de desembre, essent el seu contingut el següent:

"Vist el contingut del contracte subministrament d'impresos i sobres adjudicat a l'empresa MONTSERRAT CRUZATE DE PALAU (IMPREMTA LAIETANA), per acord de la Comissió de Govern de data 4 de febrer de 2002, en què es va ratificar el decret d'Alcaldia 573/2002, de data 25 de gener, per un import de 57.096,15EUR, IVA. inclòs.

Atès l'informe emes per la coordinadora de compres del Servei de Compres i Contractacions, amb data 23/12/2002, en el que es proposa l'ampliació del contracte esmentat en el punt anterior per un import de fins a 20.000EUR a càrrec de la partida 34100/121/22000 del pressupost municipal de l'any 2002.

Atès l'escrit d'acceptació de l'esmentada modificació per part de l'adjudicatària del contracte, de data 23/12/2002.

Atès l'informe de la Cap del Servei de Compres i Contractacions com a assessora jurídica del Servei, de data 23 de desembre de 2002, sobre la procedència i legalitat d'acordar conforme al sol·licitat pel servei gestor de la contractació.

Atès el previst als arts. 101, 189 i 192 c) del R.D.L 2/2000 , de 16 de juny , pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Tenint en compte que a la partida 34100/121/22000 del pressupost municipal aprovat per al present exercici hi ha crèdit adequat i suficient per atendre les despeses que comporta la present ampliació.

En ús de les facultats que m'atorga la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, RDL 781/1986 de 18 d'abril, que aprovà el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, Llei 8/1987 de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya i el decret d'Alcaldia de delegació de data 19 de juliol de 1999, RESOLC:

1. Aprovar l'ampliació del contracte de paper, adjudicada a favor de l'empresa MONTSERRAT CRUZATE DE PALAU (IMPREMTA LAIENTA), ampliació la qual comporta un augment en el preu del contracte per l'import de 20.000EUR, IVA. Inclòs.

2. Autoritzar i disposar l'import de 20.000EUR., IVA. inclòs a favor de l'empresa MONTSERRAT CRUZATE DE PALAU (IMPREMTA LAIETANA), import el qual anirà a càrrec de la partida núm. 34100/121/22000 del pressupost municipal aprovat per a la present anualitat (op. tipus ADC núm. 200200060708).

3. Requerir a l'adjudicatària a fi de que dintre del termini de 15 dies naturals a comptar a partir del següent al de rebuda de la notificació del present acord, dipositi a la Tresoreria de Fons d'aquesta Ajuntament garantia addicional per l'import de 800EUR.

4. Ratificar el present acord en la propera reunió de la Comissió de Govern Muncipal que celebri aquesta Corporació".

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

10 PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE SERVEI DE CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE LES ALARMES UBICADES ALS EDIFICIS MUNICIPALS PER DOS ANYS ADDICIONALS (DES DEL 01/04/2003 AL 31/03/2005), ADJUDICAR A FAVOR DE LA MERCANTIL "SOCIEDAD ESPAÑOLA DE VIGILÀNCIA INDUSTRIAL I PRIVADA, SA, (SEVIP, SA)", PER L'IMPORT DE 85.435,05 EUR., IVA INCLÒS.

El Sr. Ramon Bassas conseller delegat de Serveis Centrals presenta la proposta següent:

"Vist el contingut del contracte de servei de manteniment de les alarmes ubicades als edificis municipals, adjudicat per acord de la Comissió de Govern Municipal de data 19/03/2001 a favor de la mercantil "Sociedad Española de Vigilancia Industrial y Privada, SA (SEVIP)," per l'import de 85.435'00.-EUR., IVA. inclòs, pels dos anys de durada del contracte.

Atès l'informe emès pel cap de la Secció de Planificació del Servei de Manteniment d'aquesta Corporació, de data 13/12/2002, en el que sol·licita la pròrroga per dos anys addicionals del servei esmentat en el punt anterior, a comptar del proper 01/04/2003 I fins al 31/03/2005, ambdós inclosos.

Vist l'escrit presentat per la mercantil "Sociedad Española de Vigilancia Industrial y Privada, SA. (SEVIP)", de data 25/11/2002, el qual va tenir entrada en el Registre General d'aquesta Corporació en la data de 29/*11/2002, en el que es dona conformitat a la pròrroga per dos anys addicionals a la prestació del servei de manteniment d'alarmes ubicades als edificis municipals adjudicat a l'esmentada societat.

D'acord amb el previst a l'art. 198 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, I al previst a la clàusula cinquena del plec de clàusules econòmiques administratives particulars aprovat per la Comissió de Govern Municipal en la data de 08/01/2001.

Atès que existeix crèdit adequat I suficient a les partides núm. 51000/422/21200 I 51000/121/21200 del pressupost municipal aprovat per a la present anualitat del 2003 per atendre les obligacions que la present pròrroga meriti durant l'esmentada anualitat, essent que es preveu igualment consignar crèdit adequat I suficient a les esmentades partides dels pressupostos municipals que s'aprovin per als exercicis 2004 I 2005, als mateixos efectes abans expressats.

Qui subscriu, Conseller Delegat de Servei Centrals, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA a la Comissió de Govern Municipal, l'adopció dels següents acords:

PRIMER: Prorrogar per un termini addicional de dos anys, a comptar des del 01/04/2003 I fins al 31/03/2005, ambdós inclosos, el contracte de servei de manteniment d'alarmes ubicades als edificis municipals adjduicat per la Comissió de Govern Municipal en sessió celebrada el passat 19/03/2001 a favor de la mercantil "Sociedad Española de Vigilancia Industrial y Privada, SA (SEVIP),", ascendint l'import de la prestació del servei a la suma de 85.435'047.-EUR., IVA. inclòs pels dos anys de durada de la pròrroga.

SEGON: Autoritzar i disposar a favor de la mercantil "Sociedad Española de Vigilancia Industrial y Privada, SA (SEVIP)," l'import de 85.435'04.-EUR., IVA inclòs, el qual s'atendrà a càrrec de les partides I anualitats que a continuació s'esmenten:

 • 2003: partida núm. 51000/422/21200: 14.096'79.EUR., IVA. inclòs, I partida núm. 51000/121/21200: 17.941'35.-EUR., IVA. inclòs.

 • 2004: partida núm. 51000/422/21200: 18.795'72.EUR., IVA. inclòs I partida núm. 51000/121/21200: 23.921'80.-EUR., IVA. inclòs.

 • 2005: partida núm. 51000/422/21200: 4.698'93.EUR., IVA. inclòs I partida núm. 51000/121/21200: 5.980'45.-EUR., IVA. inclòs.

TERCER: D'acord amb el previst a l'art. 69.4 del R.D.L. 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, es sotmès l'aprovació del present acord a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient a les partides núm. 51000/422/21200 I 51000/121/21200 dels pressupostos municipals que s'aprovin per a les anualitats del 2004 I 2005, a fi de poder atendre les despeses que es preveu meriti la present contractació durant els esmentats exercicis pressupostaris."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

11 APROVACIÓ DEL PLEC DE CONDICIONS ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE RECANVIS DE VEHICLES PER AL DEPARTAMENT DE SERVEIS MUNICIPALS I MANTENIMENT DURANT ELS ANYS 2003 I 2004, I CONVOCAR LICITACIÓ. PRESSUPOST MÀXIM DE LICITACIÓ: FINS A 36.060'72.-EUR., IVA. INCLÒS.

El Sr. Ramon Bassas conseller delegat de Serveis Centrals presenta la proposta següent:

"Vist l'informe emès pel Cap de la Secció de Planificació del Servei de Manteniment d'aquest Ajuntament, de data 11/12/2002, en el que es sol·licita la tramitació de la contractació del subministrament de recanvis de vehicles del Departament de Serveis Municipals I Manteniment de l'Ajuntament de Mataró durant els anys 2003 I 2004, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 36.060'72.-EUR., IVA. inclòs pels dos anys de durada del contracte.

Atès l'informe efectuat pel Secretari General d'aquesta Corporació, de data 03/01/2003, sobre l'adequació dels plecs a la legislació sobre contractació pública I al plec general aprovat per l'Ajuntament de Mataró per a la contractació de serveis.

Atès el disposat als arts. 67.1, 180.2, 172 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Tenint en compte que a la partida 51000/511/21400 del pressupost municipal aprovat per a la present anualitat del 2003 existeix crèdit adequat I suficient per atendre les despeses que la present contractació meriti, essent que es preveu consignar a l'esmentada partida del pressupost municipal que s'aprovi per al 2004 crèdit adequat I suficient per atendre les obligacions que la present contractació meriti durant l'esmetada anualitat.

En virtut de les competències delegades a aquesta Comissió de Govern Municipal, per resolució de l'Alcaldia de data 19 de juliol de 1999, qui subscriu, Conseller-Delegat de Serveis Centrals, PROPOSA a la Comissió Municipal de Govern, l'adopció dels següents acords:

PRIMER: Iniciar l'expedient de contractació del subministrament de recanvis de vehicles per al Departament de Serveis Municipals I Manteniment de l'Ajuntament de Mataró durant els anys 2003 I 2004, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 36.060'72.-EUR., IVA. inclòs, tal i com indica l'art. 67.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

SEGON: Aprovar el plec de condicions econòmico-administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del servei expressat en l'apartat anterior, mitjançant concurs i procediment obert.

TERCER: Atendre la despesa de 36.060'72.-EUR., IVA. inclòs., a càrrec de la partida núm. 51000/511/21400 del pressupost municipal, d'acord amb els imports I anualitats que a continuació s'esmenten:

 • 18.030'36.-EUR., IVA. inclòs, a càrrec de l'exercici pressupostari del 2003.

 • 18.030'36.-EUR., IVA. inclòs, a càrrec de l'exercici pressupostari del 2004.

D'acord amb l'art. 69.4 del RDL 2/2000, de 16 de juny, es condiciona l'adjudicació del present contracte a l'existència de crèdit adequat i suficient en la partida municipal núm. 51000/511/21400 del pressuposto municipal que s'aprovi per a l'exercici 2004, a fi de poder atendre les depeses que es preveu es meriti la present contractació durant l'esmentada anualitat.

QUART: Convocar licitació, sota la modalitat de concurs I procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència aquesta proposta, obrint als efectes un termini de 15 dies naturals, comptats a partir de l'endemà de la data de publicació de l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per a la presentació de proposicions."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

12 APROVACIÓ DEL PLEC DE CONDICIONS ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE TREBALLS DE PALETA EN EDIFICIS MUNICIPALS, DURANT ELS ANYS 2003 I 2004, I CONVOCAR LICITACIÓ. PRESSUPOST MÀXIM DE LICITACIÓ: FINS A 96.161'92.-EUR., IVA. INCLÒS.

El Sr. Ramon Bassas conseller delegat de Serveis Centrals presenta la proposta següent:

"Vist l'informe emès pel Cap de la Secció de Planificació del Servei de Manteniment d'aquest Ajuntament, de data 11/12/2002, en el que es sol·licita la tramitació de la contractació del servei de paleta en edificis I escoles municipals durant els anys 2003 I 2004, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 96.161'92.-EUR., IVA. inclòs pels total de la durada del contracte.

Atès l'informe efectuat pel Secretari General d'aquesta Corporació, de data 03/01/2003, sobre l'adequació dels plecs a la legislació sobre contractació pública I al plec general aprovat per l'Ajuntament de Mataró per a la contractació de serveis.

Atès el disposat als arts. 67.1, 208.3, 196 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Tenint en compte que a les partides 51000/121/21200 I 51000/422/21200 del pressupost municipal aprovat per a la present anualitat del 2003 existeix crèdit adequat I suficient per atendre les despeses que la present contractació meriti, essent que es preveu consignar a les esmentades partides del pressupost municipal que s'aprovi per al 2004 crèdit adequat I suficient per atendre les obligacions que la present contractació meriti durant l'esmentada anualitat.

En virtut de les competències delegades a aquesta Comissió de Govern Municipal, per resolució de l'Alcaldia de data 19 de juliol de 1999, qui subscriu, Conseller-Delegat de Serveis Centrals, PROPOSA a la Comissió Municipal de Govern, l'adopció dels següents acords:

PRIMER: Iniciar l'expedient de contractació del servei de treballs de paleta en edificis I escoles municipals durant els anys 2003 I 2004, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 96.161'92.-EUR., IVA. inclòs, tal i com indica l'art. 67.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

SEGON: Aprovar el plec de condicions econòmico-administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del servei expressat en l'apartat anterior, mitjançant concurs i procediment obert.

TERCER: Atendre la despesa de 96.161'92.-EUR., IVA. inclòs., a càrrec de les partides I anualitats que a continuació s'esmenten:

 • 2003: 18.030'36.-EUR., IVA. inclòs a càrrec de la partida 51000/121/21200 I 30.050'60.-EUR., IVA. inclòs a càrrec de la partida núm. 51000/422/21200.

 • 2004: 18.030'36.-EUR., IVA. inclòs a càrrec de la partida 51000/121/21200 I 30.050'60.-EUR., IVA. inclòs a càrrec de la partida núm. 51000/422/21200.

D'acord amb l'art. 69.4 del RDL 2/2000, de 16 de juny, es condiciona l'adjudicació del present contracte a l'existència de crèdit adequat i suficient en les partides municipals núm. 51000/121/21200 I 51000/422/21200 del pressuposto municipal que s'aprovi per a l'exercici 2004, a fi de poder atendre les depeses que es preveu es meriti la present contractació durant l'esmentada anualitat.

QUART: Convocar licitació, sota la modalitat de concurs I procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència aquesta proposta, obrint als efectes un termini de 15 dies naturals, comptats a partir de l'endemà de la data de publicació de l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per a la presentació de proposicions."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

13 APROVACIÓ DEL PLEC DE CONDICIONS ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE TREBALLS DE PINTURA EN EDIFICIS MUNICIPALS, DURANT ELS ANYS 2003 I 2004, I CONVOCAR LICITACIÓ. PRESSUPOST MÀXIM DE LICITACIÓ: FINS A 105.177'10.-EUR., IVA. INCLÒS.

El Sr. Ramon Bassas conseller delegat de Serveis Centrals presenta la proposta següent:

"Vista la documentació remesa per la Secció de Planificació del Servei de Manteniment d'aquest Ajuntament, en la que es sol·licita la tramitació de l'expedient per a la contractació dels treballs de pintura pels anys 2003 i 2004, mitjançant concurs i procediment obert, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 105.177,10.-EUR., IVA. inclòs.

Vist l'informe emès pel Secretari General de data 3/01/2003, sobre l'adequació dels plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir el contracte a la normativa legal vigent en matèria de contractació pública i als plecs generals de serveis aprovats per aquesta Corporació.

Atès que es preveu l'existència de crèdit adequat i suficient a càrrec de les partides corresponents al pressupost municipal per a l'any 2003 i 2004 (sens perjudici del que disposa l'art. 69.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques pel que fa al pressupost per a l'any 2004), a fi de fer front a la despesa que meriti l'execució d'aquest contracte amb càrrec de les següents partides:

Any 2003: Any 2004

51000/121/21200: 16.527,83 EUR 51000/511/21000. 16.527,83 EUR (Edificis municipals)

51000/422/21200: 18.030,36 EUR 51000/422/21200: 18.030,36 EUR (Edificis escolars)

51000/434/21000: 10.818,22 EUR 51000/434/21000: 10.818,22 EUR (Zones enjardinades)

51000/511/21000: 3.005,06 EUR 51000/511/21000: 3.005,06 EUR (Vies públiques)

52000/445/21001: 1.202,02 EUR 52000/445/21001: 1.202,02 EUR (Instal.lacions de les platges)

52000/511/21000: 3.005,06 EUR 52000/511/21000: 3.005,06 EUR (Conservació solars)

Atès el previst als arts. 67, 69.4, 71, 196.3, 198 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

En ús de les facultats que m'atorga la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, RDL 781/1986 de 18 d'abril, que aprovà el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, Llei 8/1987 de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya i el decret d'Alcaldia de delegació de data 19 de juliol de 1999, RESOLC:

1.-Iniciar l'expedient de contractació dels treballs de pintura pels anys 2003 i 2004, d'acord amb el previst a l'art. 67 del R.D.L. 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, contractació la qual es portarà a terme mitjançant la forma de concurs i procediment obert, amb un pressupost fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 105.177,10.-EUR., IVA. inclòs.

3.- Aprovar el plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regiran la contractació dels treballs de pintura pels anys 2003 i 2004.

4.- Autoritzar l'import de 105.177,10.-EUR., IVA. inclòs a càrrec de les partides que es detallen a continuació del pressupost municipal per a l'any 2003 i del pressupost per a l'any 2004, a fi d'atendre les despeses que meriti la present contractació.

D'acord amb el previst a l'art. 69.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, es condiciona l'eficàcia del present acord a l'existència de crèdit adequat i suficient per atendre les despeses que meriti la present contractació a les partides corresponents al pressupost municipal que s'aprovi per a l'exercici 2004.

Any 2003: Any 2004

51000/121/21200: 16.527,83 EUR 51000/511/21000. 16.527,83 EUR (Edificis municipals)

51000/422/21200: 18.030,36 EUR 51000/422/21200: 18.030,36 EUR (Edificis escolars)

51000/434/21000: 10.818,22 EUR 51000/434/21000: 10.818,22 EUR (Zones enjardinades)

51000/511/21000: 3.005,06 EUR 51000/511/21000: 3.005,06 EUR (Vies públiques)

52000/445/21001: 1.202,02 EUR 52000/445/21001: 1.202,02 EUR (Instal.lacions de les platges)

52000/511/21000: 3.005,06 EUR 52000/511/21000: 3.005,06 EUR (Conservació solars)

5.- Convocar licitació, amb forma de concurs i procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència l'apartat primer de la part resolutiva d'aquest acord, i obrir als efectes un termini de 15 dies naturals a comptar a partir del següent al de la publicació de l'anunci de licitació en el BOP de la província de Barcelona, per a la presentació de proposicions pels interessats."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

14 APROVACIÓ DEL PLEC DE CONDICIONS ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE TREBALLS DE FUSTERIA DURANT ELS ANYS 2003 I 2004, I CONVOCAR LICITACIÓ. PRESSUPOST MÀXIM DE LICITACIÓ: FINS A 113.290'78.-EUR., IVA. INCLÒS.

El Sr. Ramon Bassas conseller delegat de Serveis Centrals presenta la proposta següent:

"Vista la documentació remesa per la Secció de Planificació del Servei de Manteniment d'aquest Ajuntament, en la que es sol·licita la tramitació de l'expedient per a la contractació dels treballs de fusteria pels anys 2003 i 2004, mitjançant concurs i procediment obert, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 113.290,78.-EUR., IVA. inclòs.

Vist l'informe emès pel Secretari General de data 3/01/2003, sobre l'adequació dels plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir el contracte a la normativa legal vigent en matèria de contractació pública i als plecs generals de serveis aprovats per aquesta Corporació.

Atès que es preveu l'existència de crèdit adequat i suficient a càrrec de les partides corresponents al pressupost municipal per a l'any 2003 i 2004 (sens perjudici del que disposa l'art. 69.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques pel que fa al pressupost per a l'any 2004), a fi de fer front a la despesa que meriti l'execució d'aquest contracte amb càrrec de les següents partides:

Any 2003 Any 2004

Edificis municipals: 51000/121/21200: 19.232,39 EUR 51000/121/21200: 19.232,39 EUR

Edificis escolars: 51000/422/21200: 21.035,42 EUR 51000/422/21200: 21.035,42 EUR

Instal.lacions jardins: 51000/434/21000: 9.015,18 EUR 51000/434/21000: 9.015,18 EUR

Mobiliari edif. municipals: 51000/121/21500: 3.005,06 EUR 51000/121/21500: 3.005,06 EUR

Mobiliari edif. Escolars: 51000/422/21500: 3.005,06 EUR 51000/422/21500: 3.005,06 EUR

Instal.lacions de les platges: 52000/445/21001: 1.352,28 EUR 52000/445/21001: 1.352,28 EUR

Atès el previst als arts. 67, 69.4, 71, 196.3, 198 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

En ús de les facultats que m'atorga la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, RDL 781/1986 de 18 d'abril, que aprovà el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, Llei 8/1987 de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya i el decret d'Alcaldia de delegació de data 19 de juliol de 1999, RESOLC:

1.-Iniciar l'expedient de contractació dels treballs de fusteria pels anys 2003 i 2004, d'acord amb el previst a l'art. 67 del R.D.L. 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, contractació la qual es portarà a terme mitjançant la forma de concurs i procediment obert, amb un pressupost fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 113.290'78.-EUR., IVA. inclòs.

3.- Aprovar el plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regiran la contractació dels treballs de fusteria pels anys 2003 i 2004.

4.- Autoritzar l'import de 113.290,78.-EUR., IVA. inclòs a càrrec de les partides que es detallen a continuació del pressupost municipal per a l'any 2003 i del pressupost per a l'any 2004, a fi d'atendre les despeses que meriti la present contractació.

D'acord amb el previst a l'art. 69.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, es condiciona l'eficàcia del present acord a l'existència de crèdit adequat i suficient per atendre les despeses que meriti la present contractació a les partides corresponents al pressupost municipal que s'aprovi per a l'exercici 2004.

Any 2003 Any 2004

Edificis municipals: 51000/121/21200: 19.232,39 EUR 51000/121/21200: 19.232,39 EUR

Edificis escolars: 51000/422/21200: 21.035,42 EUR 51000/422/21200: 21.035,42 EUR

Instal.lacions jardins: 51000/434/21000: 9.015,18 EUR 51000/434/21000: 9.015,18 EUR

Mobiliari edif. municipals: 51000/121/21500: 3.005,06 EUR 51000/121/21500: 3.005,06 EUR

Mobiliari edif. Escolars: 51000/422/21500: 3.005,06 EUR 51000/422/21500: 3.005,06 EUR

Instal.lacions de les platges: 52000/445/21001: 1.352,28 EUR 52000/445/21001: 1.352,28 EUR

5.- Convocar licitació, amb forma de concurs i procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència l'apartat primer de la part resolutiva d'aquest acord, i obrir als efectes un termini de 15 dies naturals a comptar a partir del següent al de la publicació de l'anunci de licitació en el BOP de la província de Barcelona, per a la presentació de proposicions pels interessats."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

15 APROVACIÓ DEL PLEC DE CONDICIONS ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE TREBALLS DE LAMPISTERIA I ELECTRICITAT DURANT ELS ANYS 2003 I 2004, I CONVOCAR LICITACIÓ. PRESSUPOST MÀXIM DE LICITACIÓ: FINS A 49.583'49.-EUR., IVA. INCLÒS.

El Sr. Ramon Bassas conseller delegat de Serveis Centrals presenta la proposta següent:

"Vista la documentació remesa per la Secció de Planificació del Servei de Manteniment d'aquest Ajuntament, en la que es sol·licita la tramitació de l'expedient per a la contractació dels treballs de lampisteria i electricitat pels anys 2003 i 2004, mitjançant concurs i procediment obert, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 49.583,49.-EUR., IVA. inclòs.

Vist l'informe emès pel Secretari General de data 3/01/2003, sobre l'adequació dels plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir el contracte a la normativa legal vigent en matèria de contractació pública i als plecs generals de serveis aprovats per aquesta Corporació.

Atès que es preveu l'existència de crèdit adequat i suficient a càrrec de les partides corresponents al pressupost municipal per a l'any 2003 i 2004 (sens perjudici del que disposa l'art. 69.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques pel que fa al pressupost per a l'any 2004), a fi de fer front a la despesa que meriti l'execució d'aquest contracte amb càrrec de les següents partides:

Any 2003 Any 2004

Edificis municipals: 51000/121/21200: 24.040,48 EUR 51000/121/21200: 24.040,48 EUR

Edificis escolars: 51000/422/21200: 24.040,48 EUR 51000/422/21200: 24.040,48 EUR

Cementiris municipals: 51000/443/21200: 1.502,53 EUR 51000/443/21200: 1.502,53 EUR

Atès el previst als arts. 67, 69.4, 71, 196.3, 198 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

En ús de les facultats que m'atorga la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, RDL 781/1986 de 18 d'abril, que aprovà el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, Llei 8/1987 de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya i el decret d'Alcaldia de delegació de data 19 de juliol de 1999, RESOLC:

1.-Iniciar l'expedient de contractació dels treballs de lampisteria i electricitat pels anys 2003 i 2004, d'acord amb el previst a l'art. 67 del R.D.L. 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, contractació la qual es portarà a terme mitjançant la forma de concurs i procediment obert, amb un pressupost fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 49.583,49.-EUR., IVA. inclòs.

3.- Aprovar el plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regiran la contractació dels treballs de lampisteria i electricitat pels anys 2003 i 2004.

4.- Autoritzar l'import de 49.583,49.-EUR., IVA. inclòs a càrrec de les partides que es detallen a continuació del pressupost municipal per a l'any 2003 i del pressupost per a l'any 2004, a fi d'atendre les despeses que meriti la present contractació.

D'acord amb el previst a l'art. 69.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, es condiciona l'eficàcia del present acord a l'existència de crèdit adequat i suficient per atendre les despeses que meriti la present contractació a les partides corresponents al pressupost municipal que s'aprovi per a l'exercici 2004.

Any 2003 Any 2004

Edificis municipals: 51000/121/21200: 24.040,48 EUR 51000/121/21200: 24.040,48 EUR

Edificis escolars: 51000/422/21200: 24.040,48 EUR 51000/422/21200: 24.040,48 EUR

Cementiris municipals: 51000/443/21200: 1.502,53 EUR 51000/443/21200: 1.502,53 EUR

5.- Convocar licitació, amb forma de concurs i procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència l'apartat primer de la part resolutiva d'aquest acord, i obrir als efectes un termini de 15 dies naturals a comptar a partir del següent al de la publicació de l'anunci de licitació en el BOP de la província de Barcelona, per a la presentació de proposicions pels interessats."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

CMI DE SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

16 APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DE LA ZONA VERDA I ENTORNS DE L'ESCOLA BRESSOL "EL TABALET", ENTRE LA RONDA PRESIDENT MACIÀ I EL CARRER ALARONA.

El Sr. Arcadi Vilert conseller delegat d'Urbanisme, Obres i Llicències presenta la proposta següent:

"Examinat el "Projecte d'urbanització de la zona verda de l'Escola bressol "El Tabalet" entre la ronda Francesc Macià i el carrer Alarona", redactat per l'arquitecte municipal, Lluís Gibert i Fortuny, amb el suport dels tècnics dels servei d'Obres, que té per objecte la definició de les unitats d'obra necessàries per a la urbanització de la zona verda situada davant de la nova Escola Bressol "El Tabalet", així com la reurbanització de les voreres dels carrers Alarona, ronda President Macià i Camí del Mig. Aquest projecte assegura l'accessibilitat a totes les parts de la zona verda i millora els accessos a l'escola bressol des de qualsevol carrer, amb un pressupost d'execució per contracte de 302.259,10 Euros IVA inclòs.

El projecte reuneix els requisits previstos a l'article 24 i següents del Reglament d'Obres i Serveis dels ens locals, que regulen els documents mínims que han de contenir els projectes que es refereixen a la realització d'obres locals ordinàries.

L'article 219.2 de la Llei 8/87, de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya i l'article 37 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals estableix el procediment que s'ha d'observar per a l'aprovació dels projectes d'obres.

El conseller delegat d'Urbanisme i Obres, en virtut de les competències delegades a aquesta Comissió de Govern per resolució de l'Alcaldia de data 19 de juliol de 1999, proposo l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Aprovar inicialment el "Projecte d'urbanització de la zona verda de l'Escola bressol "El Tabalet" entre la ronda Francesc Macià i el carrer Alarona", redactat per l'arquitecte municipal, Lluís Gibert i Fortuny, amb el suport dels tècnics dels servei d'Obres, que defineix les obres que són necessàries per a la urbanització de la zona verda situada davant de la nova Escola Bressol "El Tabalet", així com la reurbanització de les voreres dels carrers Alarona, ronda President Macià i Camí del Mig, amb un pressupost d'execució per contracte de 302.259,10 Euros IVA inclòs.

Segon.-

Sotmetre l'esmentat projecte amb tota la seva documentació a informació pública pel termini de 30 dies, segons estableix l'art 219.2 de la Llei Municipal 8/87 de 15 d'abril de Règim Local de Catalunya i l'article 37 del ROAS, durant el qual es podran presentar les al·legacions i reclamacions que es considerin pertinents i donar-lo per aprovat definitivament en el supòsit de no presentar-se reclamacions dins de l'esmentat termini.

Tercer.-

Comunicar els anteriors acords al servei de Manteniment i a l'Institut Municipal d'Educació."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

17 RATIFICAR LA RESOLUCIÓ DICTADA PEL CONSELLER DELEGAT D'URBANISME I OBRES EN DATA 13 DE GENER DE 2003, RELATIVA A LA APROVACIÓ DEL PROJECTE MODIFICAT DE LES OBRES D'AMPLIACIÓ DEL RAMAL D'ACCÉS A LA PLAÇA FRANÇA PELS VEHICLES PROCEDENTS DE LA RONDA MATARÓ.

El Sr. Arcadi Vilert conseller delegat d'Urbanisme, Obres i Llicències presenta la proposta següent:

"En data 13 de gener de 2003, el conseller delegat d'Urbanisme i Obres va adoptar la següent resolució, la transcripció de la qual és la següent:

"En data 22 d'abril de 2002 la Comissió de Govern aprova el " Projecte d'ampliació del ramal d'accés a la plaça França pels vehicles procedents de la ronda Mataró", redactat per l'enginyer de camins Jordi San Millán i Filbà, amb un pressupost d'execució per contracte de 320.983,57 € IVA inclòs.

L'objectiu d'aquestes obres és millorar l'entrada nord a la ciutat dels vehicles prominents de l'autopista coneguda com a ronda de Mataró i facilitar més fluïdesa del trànsit que baixa per la Via Europa.

En data 3 de maig de 2002 es va remetre a la Generalitat de Catalunya, Departament de Política Territorial de Barcelona Direcció General de Carreteres. Delegació Territorial de Barcelona, la sol·licitud d' autorització formulada pel conseller delegat d' Urbanisme i Obres de l'Ajuntament de Mataró Sr. Arcadi Vilert i Soler per tal de poder executar les obres compreses en el projecte. S' adjuntava a la petició municipal un exemplar d'aquest document tècnic, degudament diligenciat.

Superat favorablement el tràmit de la informació pública ( BOP núm. 106 de 3/5/02) i a resultes del concurs obert convocat a l'efecte ( BOP núm. 134 de 5/6/02), les obres es varen adjudicar a l'empresa Construcciones J.A. Barbany SL per la quantitat de 320.983,57 € IVA inclòs, 0 % de Baixa.

En data 9 d'agost de 2002 es formalitza amb l'empresa constructora, adjudicatària de les obres, el contracte administratiu 79/2002 , adjunt al present procediment, pel preu de 320.983,57 € IVA inclòs.

En data 18 de novembre d'enguany entra en el Registre General de l'Ajuntament la notificació de l'informe emes per la Direcció General de Carreteres el dia 6 de novembre, en el qual queden reflectides les observacions que l'esmentat organisme formula en relació amb les obres projectades i que son necessàries resoldre prèviament abans d'obtenir l'autorització sol·licitada.

(Document 005-144.077/2002).

Les condicions establertes per la Direcció General de Carreteres, d'acord amb l'informe emes per la Delegació del Govern a les Societats Concessionàries d'Autopistes així com l'emès per l'empresa concessionària, Autopistes, han donat lloc a la necessitat de redactar un nou projecte modificat en el qual es recullen les actuacions apuntades pels serveis tècnics de la direcció general de Carreteres.

Examinat el Projecte modificat d'ampliació del ramal d'accés a la plaça França pels vehicles procedents de la ronda Mataró, redactat també per l'enginyer de camins, Jordi San Millán Filbà disposa d'un pressupost d'execució per contracte 481.443,26 €, IVA inclòs, import que suposa un increment del 49,99 % , respecte a l'aprovat inicialment.

L'article 42 del ROAS permet introduir modificacions en els projectes d'obres aprovats, quan siguin conseqüència de necessitats noves, sempre que no comportin alteracions substancials de l'objecte o de les característiques bàsiques.

El nou projecte modificat s'ajusta a l'article 24 del ROAS i següents que determinen els documents mínims que han de contenir els projectes d'obres.

L'article 146.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2000 de 16 de juny pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques regula el procediment que s'ha d'observar per la tramitació de les modificacions del projectes d'obres.

L'informe de Secretaria General 29/97 de 10 d'octubre també senyala el procediment a observar per les modificacions dels contractes administratiu d'obres, apartat 3 punt 2.

El articles 101.1 i 149 de la llei de contractes de les administracions públiques tracten de les modificacions dels contractes i de les causes de resolució respectivament..

L'òrgan municipal competent per aprovar la present modificació correspon a la Comissió de Govern, per tractar-se de l'òrgan que aprova el projecte i adjudica les obres en les dates indicades anteriorment.

En us de les facultats que m'atorga la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, RD Legislatiu 781/1986 de 18 d'abril que aprovà els text refós de les disposicions legals vigents en matèria de regim Local Llei 8/1987 de 15 d'abril Municipal i de Règim Local de Catalunya i el decret de l'Alcaldia de delegació de 19 de juliol de 1999,

RESOLC:

Primer.- Aprovar el Projecte modificat d'ampliació del ramal d'accés a la plaça França pels vehicles procedents de la ronda Mataró, redactat per l'enginyer de camins Jordi San Millán Fiblà, que compren la realització d'obres no previstes en el projecte inicial però que son necessàries executar-les per obtenir la pertinent autorització de Direcció General de Carreteres, segons consta en el seu informe de data 6 de novembre d'enguany i notificat a l'Ajuntament de Mataró el dia 18 de novembre, amb un pressupost d'execució per contracte de 481.443,26 €, IVA inclòs, que representa un increment del 49,99 % respecte l'aprovat inicialment.

Segon.- Atorgar al legal representant de Construcciones J.A. Barbany SL , empresa adjudicatària del projecte que ara es modifica, el tràmit de l'audiència prèvia perquè en el termini de 10 dies examini el nou projecte, manifesti formalment la seva conformitat i demani la seva adjudicació, si s'escau, en les mateixes condicions que les establertes en el contracte administratiu d' obres 79/2002, baixa 0 %.

Tercer .- Comunicar els anteriors acords als serveis municipals de Compres i Contractacions i Manteniment i a la Direcció General de Carreteres de la Generalitat de Catalunya, Servei Territorial de Barcelona, a la Delegació del Govern a les Societats Concessionàries d'Autopistes i a la Societat Concessionària ACESA."

És per això que,

El conseller delegat d'Urbanisme i Obres, en virtut de les competències delegades a aquesta Comissió de Govern per resolució de l'Alcaldia de data 19 de juliol de 1999, proposo l'adopció dels següents acords:

Primer.- Ratificar la resolució dictada pel conseller delegat d'Urbanisme i Obres, Decret 215/2003 de 13 de gener, corresponent a l'aprovació del Projecte modificat d'ampliació del ramal d'accés a la plaça França pels vehicles procedents de la ronda Mataró redactat per l'enginyer de camins Jordi San Millán Fiblà, que compren la realització d'obres no previstes en el projecte inicial però que son necessàries executar-les per obtenir la pertinent autorització de Direcció General de Carreteres, segons consta en el seu informe de data 6 de novembre d'enguany i notificat a l'Ajuntament de Mataró el dia 18 de novembre, amb un pressupost d'execució per contracte de 481.443,26 €, IVA inclòs, que representa un increment del 49,99 % respecte l'aprovat inicialment.

Segon.- Comunicar els anteriors acords als serveis municipals de Compres i Contractacions i Manteniment i a la Direcció General de Carreteres de la Generalitat de Catalunya, Servei Territorial de Barcelona, a la Delegació del Govern a les Societats Concessionàries d'Autopistes i a la Societat Concessionària ACESA."

El Sr. Salvador Milà, regidor i portaveu del grup municipal d'Iniciativa per Catalunya € Verds, demana que s'estudiï la imposició de contribucions especials al 50% de les obres als centres comercials situats a la plaça França i plaça Bretanya en funció de la superfície comercial de cada centre, la qual cosa considera plenament justificable en que la conveniència de realitzar aquest projecte modificat d'obres d'ampliació del ramal d'accés de la pl. França des de la ronda de Mataró ve motivat fonamentalment per l'intens tràfic de vehicles que originen els centres comercials situats al voltant. Per aquesta raó considera que una obra d'aquestes característiques, a més de beneficiar el trànsit general d'entrada de vehicles per la zona nord de Mataró, beneficia particularment la comunicació de la ciutat de Mataró amb els centres comercials. En aquest sentit presentarà pròximament una proposta de resolució concretant l'abast i característiques de les contribucions especials esmentades.

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

-Servei d'Urbanisme-

18 APROVAR LA PROPOSTA DE MUTU ACORD AMB LA PROPIETAT DE LA FINCA DEL CARRER SANT ANTONI NÚM. 58, EN L'EXPEDIENT D'EXPROPIACIÓ FORÇOSA PER L'OBERTURA DEL CARRER DAMIÀ CAMPENY.

El Sr. Arcadi Vilert conseller delegat d'Urbanisme, Obres i Llicències presenta la proposta següent:

"En sessió de data 10 d'octubre de 2002 el Ple de l'Ajuntament va aprovar definitivament la relació de bens i drets de l'expropiació de la finca del carrer Sant Antoni 58. Aquesta finca, juntament amb la del número 60 estan afectades urbanísticament a l'obertura del carrer Damià Campeny i la seva connexió amb el carrer Sant Antoni.

Els germans Pera Mora han convingut presentar la proposta que consta a l'expedient per finalitzar l'expropiació de mutu acord, de conformitat amb el que disposa l'art 24 de la Llei d'Expropiació Forçosa, en el següent sentit:

1er) El germans Pera Mora transmeten a l'Ajuntament de Mataró, la plena propietat de la finca del carrer Sant Antoni 58 de Mataró, lliure de càrregues i ocupants, en el marc de l'expropiació forçosa iniciada per l'Ajuntament i de conformitat amb el que preveu l'art. 24 de la Llei d'Expropiació Forçosa, per un preu alçat de cent vuitanta mil tres-cents euros (180.300 euros) en la forma de pagament i condicions que es diran. Aquest preu compren tots el conceptes de la indemnització, inclòs el premi d'afecció.

2òn) Els germans Pera Mora es comprometen a aportar un certificat del Registrador de la Propietat sobre el domini i càrregues de la finca objecte del present Conveni per acreditar que en la inscripció de la finca que es transmet no consta cap càrrega, com a condició prèvia al pagament.

3er) L'Ajuntament de Mataró pagarà als germans Pera Mora la quantitat de 180.300 euros en dos terminis a raó del cinquanta per cent d'aquest import en cada termini, distribuït en quatre parts iguals que es lliuraran respectivament a cada copropietari.

Les parts acorden que els terminis de pagament seran els següents:

 • El primer pagament de 90.150 euros, o el que és el mateix, un pagament de 22.537,50 euros a cada copropietari, el dia 20 de febrer de 2003, coincidint amb la formalització de l'Acta de pagament, transmissió i ocupació de la finca i previ compliment de la condició que es regula en el següent anterior.

 • El segon i darrer pagament, pel mateix import total de 90.150 euros (22.537,50 a cada copropietari), el dia 20 de febrer de l'any 2004.

4rt) En el mateix moment del primer pagament les parts es comprometen a signar l'Acta de pagament i adquisició amb la formal ocupació de la finca per part de l'Ajuntament de Mataró.

5è) Els copropietaris germans Pera Mora es comprometen a presentar davant l'Ajuntament el Certificat de domini i càrregues de la finca esmentat abans de l'Acta de pagament i Ocupació, és a dir, abans del dia 20 de febrer de 2003. En cas de que no s'hagi aportat en aquest termini es demorarà el pagament fins el compliment d'aquesta condició, sense perjudici d'autoritzar a l'Ajuntament a l'ocupació avançada de la finca. El retard en el pagament per aquesta causa no acreditarà interessos de demora.

En l'expedient hi consten els informes de l'arquitecte i de la lletrada del Servei Urbanisme favorables a les condicions del mutu acord que es proposa.

A la vista del que queda exposat, el Conseller-Delegat d'Urbanisme i Obres, PROPOSO a la Comissió de Govern, l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

PRIMER.-

Aprovar els termes i condicions que consten en la part expositiva del present acord per a finalitzar l'expedient d'expropiació forçosa i adquirir a l'empara el que disposa l'art. 24 de la Llei d'Expropiació Forçosa, de mutu acord, la finca del carrer Sant Antoni núm 58 propietat dels germans Jaume, Josep, Rosa i Maria Pera Mora.

SEGON.-

Autoritzar i disposar la despesa corresponent a les operacions comptables que figuren en els documents AD i ADFUT annexes, d'import en junt de 180.300 euros, a favor de Jaume Pera Mora (import 45.075 €), Josep Pera Mora (import 45.075 €), Rosa Pera Mora (import 45.075 €) i Maria Pera Mora, (import 45.075 €), amb el benentès que les operacions de l'exercici de 2003 seran aplicades al crèdit no afectat al compliment d'obligacions reconegudes de la partida 2002 41000 432 60000 del pressupost del 2002, crèdit finançat amb ingressos afectats, restant condicionada aquesta aprovació a la incorporació de l'esmentat crèdit com a romanents procedents del pressupost 2002 al pressupost 2003 a la partida 2003 41000 432 60000.

TERCER.-

Notificar els precedents acords als interessats, i comunicar-los al Serveis Municipals d'Obres, Gestió Econòmica i Tresoreria.

QUART.-

Autoritzar al Conseller-Delegat d'Urbanisme i Obres de l'Ajuntament de Mataró per a que signi la documentació necessària per a la formalització dels presents acords i actes administratius que calguin."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

19 APROVAR LA PROPOSTA DE MUTU ACORD AMB LA PROPIETAT DE LA FINCA DEL CARRER SANT ANTONI NÚM. 60, EN L'EXPEDIENT D'EXPROPIACIÓ FORÇOSA PER L'OBERTURA DEL CARRER DAMIÀ CAMPNEY.

El Sr. Arcadi Vilert conseller delegat d'Urbanisme, Obres i Llicències presenta la proposta següent:

"En sessió de data 10 d'octubre de 2002 el Ple de l'Ajuntament va aprovar definitivament la relació de bens i drets de l'expropiació de la finca del carrer Sant Antoni 60. Aquesta finca, juntament amb la del número 58 estan afectades urbanísticament a l'obertura del carrer Damià Campeny i la seva connexió amb el carrer Sant Antoni.

En data 24 de desembre de 2002 la representació de la propietat de la finca objecte d'expropiació ha presentat una proposta per finalitzar l'expedient d'expropiació. La condició del mutu acord consisteix en el preu en tant alçat de 180.300 euros que poden ser pagats en dues vegades sense interessos, i per imports corresponents al 50% del total, en les dates 20 de febrer de 2003 i 20 de febrer de 2004.

També sol·licita que arribat el moment de pagament es permeti fer una cessió de crèdit i fer el pagament a una tercera persona.

En aquesta Proposta l'Ajuntament es fa càrrec del lloguer de la finca que actualment ocupa el GREMI DE CONSTRUCTORS de Mataró i Comarca, i fins l'ocupació de la finca per part de l'Ajuntament, l'actual propietat es reserva el dret de cobrar el lloguer mensual.

En l'expedient hi consten els informes de l'arquitecte i de la lletrada del Servei Urbanisme favorables a les condicions del mutu acord que es proposa. Malgrat això, en aquest darrer informe s'indica que en l'expedient ha de constar la Certificació del Registrador de la Propietat on consti les condicions de domini i càrregues de la finca que l'Ajuntament adquireix amb l'expropiació. A més també caldrà regular el termini i condicions en el qual l'Ajuntament passarà a ocupar la finca. En aquest sentit caldrà fer constar que la finca quedarà a disposició de l'Ajuntament des del moment del primer pagament i amb plenes facultats dominicals a excepció feta del cobrament material del lloguer mentre el lloguer sigui vigent.

A la vista del que queda exposat, el Conseller-Delegat d'Urbanisme i Obres, PROPOSO a la Comissió de Govern, l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

PRIMER.-

Aprovar els termes i condicions que consten en la part expositiva del present acord per a finalitzar l'expedient d'expropiació forçosa i adquirir a l'empara el que disposa l'art. 24 de la Llei d'Expropiació Forçosa, de mutu acord de la finca del carrer Sant Antoni núm 60 propietat del Senyor Antonio Nogueras Tarridas, amb el benentès que també s'han d'adoptar les següents condicions:

 • abans del primer pagament i com a condició d'aquest el Sr. Nogueras Tarridas haurà d'aportar el Certificat de domini i càrregues de la finca del carrer Sant Antoni 60.

 • En el moment del primer pagament es farà la transmissió de la plena propietat de la finca del carrer Sant Antoni 60, i l'Ajuntament adquireix plenes facultats dominicals sobre la mateixa i, en conseqüència, disposarà lliurement de la possessió de la finca independentment de què mentre el local estigui ocupat pel Gremi de Constructors l'Ajuntament autoritza el cobrament del lloguer al Sr. Nogueras. L'extinció del lloguer no donarà lloc a cap indemnització a favor del Sr. Nogueras qui, amb el cobrament dels 180.300 en els terminis esmentats, es compromet a no reclamar res més per aquest concepte.

SEGON.

- Autoritzar i disposar la despesa corresponent a les operacions comptables que figuren en els documents AD i ADFUT annexes, d'import en junt de 180.300 euros, a favor de Antonio Nogueras Tarridas, amb el benentès que les operacions de l'exercici de 2003 seran aplicades al crèdit no afectat al compliment d'obligacions reconegudes de la partida 2002 41000 432 60000 del pressupost del 2002, crèdit finançat amb ingressos afectats, restant condicionada aquesta aprovació a la incorporació de l'esmentat crèdit com a romanents procedents del pressupost 2002 al pressupost 2003 a la partida 2003 41000 432 60000.

TERCER.-

Notificar els precedents acords als interessats, i comunicar-los al Serveis Municipals d'Obres, Gestió Econòmica i Tresoreria.

QUART.-

Autoritzar al Conseller-Delegat d'Urbanisme i Obres de l'Ajuntament de Mataró per a que signi la documentació necessària per a la formalització dels presents acords i actes administratius que calguin."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

CMI VIA PÚBLICA

20 DONAR COMPTE DE L'ACTA DE RECEPCIÓ DEL SISTEMA DE VIDEODETECCIÓ A L'AV. DEL MARESME.

El Sr. Joan Antoni Baron conseller delegat de Via Pública presenta la proposta següent:

"Examinada l'Acta de recepció relativa a les obres del Sistema de videodetecció a l'avinguda Maresme, direcció Girona, formalitzada en data 20 de novembre de 2002 pel conseller delegat de Via Pública, Joan Antoni Baron, per l'Enginyer Cap del Servei de Mobilitat, Carlos López Lois, pel Director facultatiu, Josep Ninou, i pel representant de l'empresa adjudicatària ACISA, Andres Garcia del Blanco.

Els articles 110 i 147 del Reial Decret Legislatiu 2/2000 de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, regulen la formalització del compliment dels contractes d'obres, els efectes de la recepció i el termini de garantia de les obres respectivament.

El conseller delegat de Via Pública, en virtut de les competències delegades a aquesta Comissió de Govern per resolució de l'Alcaldia de data 19 de juliol de 1999, proposo l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Aprovar l'Acta de recepció relativa a les obres de Sistema de videodetecció a l'avinguda Maresme, direcció Girona, formalitzada en data 20 de novembre de 2002 pel conseller delegat de Via Pública, per l'Enginyer Cap del Servei de Mobilitat, pel Director facultatiu, i pel representant de l'empresa adjudicatària ACISA i donar per rebuda dita obra per la quantitat de 29.945,04 €, IVA inclòs, quedant l'obra totalment liquidada.

Segon.-

Comunicar l'anterior acord a l'empresa adjudicatària i al servei municipal de Compres i Contractacions. "

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

21 DONAR COMPTE DE L'ACTA DE RECEPCIÓ DEL 2N CARRIL BICI

El Sr. Joan Antoni Baron conseller delegat de Via Pública presenta la proposta següent:

"Examinada l'Acta de recepció relativa a les obres del projecte 2ª fase carril bicicleta Camí del Mig entre C. Josep Montserrat Cuadrada i Plaça Alcalde Serra i Xifra, formalitzada en data 27 de novembre de 2002 pel conseller delegat de Via Pública, Joan Antoni Baron, per l'Enginyer Cap del Servei de Mobilitat, Carlos López Lois, per l'Enginyer de Mobilitat, Salvador Serra, i pel representant de l'empresa adjudicatària MONTALGAS, Juan Antonio Copado.

Els articles 110 i 147 del Reial Decret Legislatiu 2/2000 de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, regulen la formalització del compliment dels contractes d'obres, els efectes de la recepció i el termini de garantia de les obres respectivament.

El conseller delegat de Via Pública, en virtut de les competències delegades a aquesta Comissió de Govern per resolució de l'Alcaldia de data 19 de juliol de 1999, proposo l'adopció dels següents

ACORDS:

Primer.-

Aprovar l'Acta de recepció relativa a les obres del projecte 2ª fase carril bicicleta Camí del Mig entre C. Josep Montserrat Cuadrada i Plaça Alcalde Serra i Xifra, formalitzada en data 27 de novembre de 2002 pel conseller delegat de Via Pública, per l'Enginyer Cap del Servei de Mobilitat, per l'Enginyer de Mobilitat, i pel representant de l'empresa adjudicatària MONTALGAS i donar per rebuda dita obra per la quantitat de 52.463,24 €, IVA inclòs, quedant l'obra totalment liquidada.

Segon.-

Comunicar l'anterior acord a l'empresa adjudicatària i al servei municipal de Compres i Contractacions. "

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

22 DONAR COMPTE DE L'ACTA DE RECEPCIÓ DE LA CONTRACTACIÓ SEMAFÒRICA PER 3 CRUÏLLES DE MATARÓ

El Sr. Joan Antoni Baron conseller delegat de Via Pública presenta la proposta següent:

"Examinada l'Acta de recepció relativa a les obres de Regulació semafòrica a les cruïlles ronda President Tarradellas amb Carlemany, carretera de Cirera amb Doctor Ferran i Ronda Roca Blanca amb Tarragona, formalitzada en data 28 d'octubre de 2002 pel conseller delegat de Via Pública, Joan Antoni Baron, pel Cap del Servei de Mobilitat, Carlos López Lois, pel Director facultatiu, Josep Ninou, i pel representant de l'empresa adjudicatària SICE, Juan Carlos Oros Cabello.

Els articles 110 i 147 del Reial Decret Legislatiu 2/2000 de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, regulen la formalització del compliment dels contractes d'obres, els efectes de la recepció i el termini de garantia de les obres respectivament.

El conseller delegat de Via Pública, en virtut de les competències delegades a aquesta Comissió de Govern per resolució de l'Alcaldia de data 19 de juliol de 1999, proposo l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Aprovar l'Acta de recepció relativa a les obres de Regulació semafòrica a les cruïlles ronda President Tarradellas amb Carlemany, carretera de Cirera amb Doctor Ferran i Ronda Roca Blanca amb Tarragona, formalitzada en data 28 d'octubre de 2002 pel conseller delegat de Via Pública, pel Cap del Servei de Mobilitat, pel Director facultatiu, i pel representant de l'empresa adjudicatària SICE i donar per rebuda dita obra per la quantitat de 134.307,45 €, IVA inclòs, quedant l'obra totalment liquidada.

Segon.-

Comunicar l'anterior acord a l'empresa adjudicatària i al servei municipal de Compres i Contractacions. "

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

Precs i Preguntes :

El Sr. Salvador Milà, regidor i portaveu del grup municipal d'Iniciativa per Catalunya € Verds, demana que els sigui lliurada la documentació sobre les reflexions estratègiques respecte al paper de Mataró a l'Ares Metropolitana, encarregada des de l'IMPEM a l'Institut d'Estudis Metropolitans

El Sr. Salvador Milà, regidor i portaveu del grup municipal d'Iniciativa per Catalunya € Verds, demana que hi hagi una adhesió de l'Ajuntament de Mataró al manifest a favor de la Convenció Europea que serà presentada a Barcelona els pròxims dies.

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a les deu hores del matí, el Sr. President aixecà la sessió, de la qual com a secretari estenc la present acta.