Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

20/10/2003

Escoltar

20/10/2003

dilluns 20 octubre 2003, 00:00h

ACTA NÚM. 13/2003- SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L’EXCM. AJUNTAMENT EN PLE QUE TINGUÉ LLOC EL DIA 20 D’OCTUBRE DE 2003.
====================================================================


Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la Ciutat de Mataró, el dia vint d’octubre de dos mil tres, essent les nou hores del matí, es reuneix l’Ajuntament en Ple, sota la Presidència de la Sra. PILAR GONZÁLEZ AGÀPITO, Alcaldessa Accidental.

Hi concorren els senyors:
PILAR GONZÁLEZ AGÀPITO    TINENT D’ALCALDE          (PSC)
JOAN ANTONI BARON ESPINAR    TINENT D’ALCALDE                 (PSC)
ESTEVE TERRADES YUS    CONSELLER DELEGAT                (PSC)
RAMON BASSAS SEGURA    TINENT D’ALCALDE                 (PSC)
ARCADI VILERT SOLER    TINENT D’ALCALDE                 (PSC)
FERMÍN MANCHADO ZAMBUDIO    CONSELLER DELEGAT                (PSC)
ORIOL BATISTA GÀZQUEZ    CONSELLER DELEGAT                (PSC)
FRANCESC MELERO COLLADO    CONSELLER DELEGAT                (PSC)
JOAQUIM FERNÁNDEZ I OLLER    REGIDOR          (CIU)
JOSEP VICENÇ GARCÍA I CAURÍN    REGIDOR          (CIU)
ADELA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ    REGIDORA          (PP)
JAUME GRAUPERA VILANOVA    TINENT D’ALCALDE                 (ICV-EUiA)
QUITERIA GUIRAO ABELLÁN        CONSELLERA DELEGADA  (ICV-EUiA)
GENÍS BARGALLÓ I CHECA    CONSELLER DELEGAT                (ERC)

Dóna fe de l’acte el Secretari General de la Corporació el Sr. MANUEL MONFORT PASTOR.

També hi assisteix el Sr. ALEX ESPLUGUES, Cap del Servei d’Informació de Base.

Excusen la seva assistència els senyors:

MANUEL MAS ESTELA    ALCALDE                                  (PSC)
CONSUELO PRADOS MARTÍNEZ     TINENT D’ALCALDE                 (PSC)
ALÍCIA ROMERO LLANO    CONSELLERA DELEGADA              (PSC)
JOAQUIM ESPERALBA I IGLESIAS    REGIDOR    (CIU)
MARÍA JOSÉ RECODER I SELLARÉS    REGIDORA          (CIU)
JOSEP LLUÍS MARTÍ I JULIÀ    REGIDOR          (CIU)
ANTONI VALLS I POU    REGIDOR          (CIU)
JOAN LOPEZ ALEGRE    REGIDOR    (PP)
DAVID ROVIRA I SUÑÉ    REGIDOR          (PP)
PAULÍ MOJEDANO SINGLA    REGIDOR          (PP)
JOSÉ MANUEL LÓPEZ GONZÁLEZ    REGIDOR          (PP)
JOSEP COMAS VALLS    CONSELLER DELEGAT      ICV-EUiA)
ANTONI CIVIT I REY    TINENT D’ALCALDE                 (ERC)

Els reunits representen un quòrum d’assistència mínim suficient d’acord amb la llei per constituir vàlidament la sessió plenària.

L’Il·lma. Sra. Pilar González, Alcaldessa Accidental, obre la sessió, explicant  que aquest Ple extraordinari s’ha convocat d’acord amb el que disposa l’art. 26.1 de la Llei Orgànica  de Règim Electoral General  que atribueix al Ple de l’Ajuntament la competència per realitzar el sorteig per a la formació de les Meses Electorals que han d’actuar en les pròximes eleccions al Parlament de Catalunya convocades pel dia 16 de novembre de 2003. Tot seguit dóna la paraula al Sr. Secretari de la Corporació perquè doni compte de la mecànica a seguir en el sorteig.

El senyor Secretari explica que el sorteig de les persones que formaran les Meses Electorals es realitzarà en aquest mateix acte a través d’un programa informàtic de combinacions aleatòries.
 
Aquest sorteig es farà sobre el cens dels electors que tenen la titulació adequada per ser Presidents de Mesa i Vocals i es projectarà el resultat del sorteig sobre una pantalla gran que està situada al mateix Saló de Sessions de la Casa Consistorial. L’operativa consistirà en polsar la tecla corresponent que genera la combinació de números aleatoris i en el moment que es determini, es torna a polsar per aturar la combinació moment en el que sortiran a la pantalla els números definitius de sorteig, els quals s’aplicaran pel propi programa informàtic a totes les Meses per determinar les persones que formaran part d’elles.

Els números obtinguts per sorteig seran quatre:

- El primer és el número per on comença la selecció dins els possibles candidats a President de Mesa. Aquest número estarà comprès entre l’1 i el número màxim de candidats de la Mesa electoral que en tingui més.
- El segon és el número per on comença la selecció dins els possibles candidats a 1r Vocal de Mesa. Aquest número estarà comprès entre l’1 i el número màxim de candidats de la Mesa electoral que en tingui més.
- El tercer és el número per on comença la selecció dins els possibles candidats a 2n Vocal de Mesa. Aquest número estarà comprès entre l’1 i el número màxim de candidats de la Mesa electoral que en tingui més.
- El quart número és el de l’interval que ha d’haver entre un candidat i el següent, prenent l’ordre correlatiu del número de candidats obtingut a partir del cens electoral de cada Mesa. Aquest número serà igual per a tots els tres casos anteriors.

A continuació l’Alcaldessa Accidental dóna començament al procés de generació de la combinació de números aleatoris i al cap d’uns segons determina que s’aturi aquesta generació, amb la qual cosa queda realitzat el sorteig. La numeració obtinguda és la següent:

- Presidents de Mesa :    52
- Vocals 1er            :    657
- Vocals 2n                 :    277
- L’interval per tots tres números anteriors és el de  189

El programa informàtic  connectat amb el cens electoral elabora immediatament el llistat definitiu de membres de Mesa d’acord amb les instruccions numèriques anteriors. Els dos suplents de President, de Vocal 1er i de Vocal 2n s’obtindran aplicant al número sortejat de cada categoria l’interval de 189 persones segons l’ordre establert al cens electoral de cada Mesa, entre les persones que tenen la titulació adequada per ser Presidents de Mesa o Vocals.

El llistat definitiu de Membres de Meses Electorals i suplents figurarà a l’expedient com a annex diligenciat pel Secretari de la Corporació i en aquest sentit es lliurarà en el dia d’avui certificació d’aquest acord plenari i de la llista de les persones triades per configurar les Meses Electorals a la Junta Electoral de Zona de Mataró, d’acord amb el que disposa l’article 26 de la LOREG.

I no havent-hi més assumptes a tractar la Sra. Alcaldessa Accidental aixeca la sessió a les nou hores i quinze minuts del matí, de la qual cosa com a Secretari en dono fe.