Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

22/09/2003

Escoltar

22/09/2003

dilluns 22 setembre 2003, 00:00h

ACTA Nº 14/2003 - SESSIÓ DE LA COMISSIÓ DE GOVERN QUE TINGUÉ LLOC EL DIA 22 DE SETEMBRE DE 2003.

=====================================================================

A la ciutat de Mataró, el dia vint-i-dos de setembre de dos mil tres, essent les nou hores del matí, es reuneix en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament a l'objecte de celebrar sessió corresponent a la Comissió de Govern, sota la Presidència del Sr. MANUEL MAS ESTELA, Alcalde-President,

Hi concorren els senyors:

Manuel Mas Estela Alcalde

Pilar González Agapito 1r. Tinent d' Alcalde

Jaume Graupera Vilanova 2n. Tinent d'Alcalde

Antoni Civit i Rey 3è Tinent d'Alcalde

Joan Antoni Baron Espinar 4r. Tinent d'Alcalde

Consol Prados Martínez 5ª Tinent d'Alcalde

Ramon Bassas Segura 6è Tinent d'Alcalde

Assistits del Secretari General de la Corporació, Sr. Manuel Monfort Pastor, que certifica.

Eren excusats el Sr. Arcadi Vilert Soler, 7è Tinent d'Alcalde, el Sr. Joaquim Esperalba i Iglesias, Regidor i president del grup municipal de Convergència i Unió i el Sr. Joan López Alegre, Regidor i portaveu del grup municipal del Partit Popular.

Els assistents aconsegueixen el quorum de constitució exigit, l'Il.lm. Sr. President obre la sessió, passant-se seguidament a tractar els punts de l'Ordre del Dia.

1 - És aprovat per unanimitat l'esborrany de l'Acta de la sessió del dia 8 de setembre de 2003.

2 - En el torn de DESPATX OFICIAL, no va haver-hi cap assumpte.

CMI SERVEIS CENTRALS

-Servei de Compres i Contractacions-3 -

APROVACIÓ DEL PLEC DE CONDICIONS ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT CONCURS I PROCEDIMENT OBERT, DELS TREBALLS D'ACTUACIÓ ARQUEOLÒGICA A LA RIERA, TRAM SITUAT ENTRE EL C/ SANT JOSEP I LA MURALLA DE LA PRESÓ, DE MATARÓ, I CONVOCAR LICITACIÓ. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ DEL CONTRACTE: FINS A 141.752'56.-EUR., IVA. INCLÒS.

La Sra. Consol Prados Martínez, consellera delegada d'Interior i Hisenda, presenta la proposta següent:

"Atesa la sol·licitud de data 26/08/03 efectuada pel Cap del Servei d'obres d'aquesta Corporació, així com la documentació remesa per a la tramitació de l'expedient per a la contractació dels treballs d'actuació arqueològica a La Riera, tram situat entre el carrer Sant Josep i la Muralla de la Presó, de Mataró, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 141.752,56.-EUR., IVA. inclòs.

Vist l'informe emès pel Secretari General de data 02/09/03 sobre l'adequació dels plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir el contracte a la normativa legal vigent en matèria de contractació pública i als plecs generals aprovats per aquesta Corporació.

Tenint en compte que a la partida núm. 42000/511/60100 del pressupost municipal aprovat per a l'exercici 2003 existeix crèdit adequat i suficient per atendre la despesa que es preveu meriti enguany la present contractació, essent que igualment es preveu destinar a l'esmentada partida crèdit suficient en el pressupost municipal que s'aprovi per al 2004 a fi de fer front a les despeses que es meritin durant l'esmentada anualitat.

Atès el previst als arts. 67, 69, 78, 120 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

En virtut de les competències delegades a aquesta Comissió Municipal de Govern per resolució de l'Alcaldia de data 30 de juny de 2003, qui subscriu, Consellera Delegada d'Interior i Hisenda, proposa a la Comissió Municipal de Govern, l'adopció dels següents ACORDS:

Primer.- Iniciar l'expedient de contractació dels treballs d'actuació arqueològica a La Riera, tram situat entre el carrer Sant Josep i la Muralla de la Presó", de Mataró, d'acord amb el previst a l'art. 67 del R.D.L. 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, amb un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 141.752,56.-EUR., IVA. inclòs.

Segon

.- Aprovar el plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regiran la contractació dels treballs esmentats en el punt anterior.

Tercer

.- Autoritzar l'import de 141.752,56.-EUR., IVA. inclòs, a càrrec de la partida núm. 42000/511/60100 del pressupost municipal, d'acord amb les següents anualitats i imports:

  • Any 2003: 92.000,00.-EUR., IVA. inclòs (doc. tipus A núm. 200300035080).
  • Any 2004: 49.752,56.-EUR., IVA. inclòs (doc. tipus AFUT núm. 200300035091).

D'acord amb el previst a l'art. 69.4 del RDL 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, es sotmet la present contractació a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient a la partida núm. 42000/511/60100 del pressupost municipal que s'aprovi per a l'anualitat del 2004, a fi de poder atendre les despeses que la present contractació meriti a l'esmentada anualitat.

Quart

.- Convocar licitació, amb forma de concurs i procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència l'apartat primer de la part resolutiva d'aquest acord, i obrir als efectes un termini de 26 dies naturals a comptar a partir del següent al de la publicació de l'anunci de licitació en el BOP de la província de Barcelona, per a la presentació de proposicions pels interessats.".

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

4 - APROVACIÓ DEL PLEC DE CONDICIONS ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT CONCURS I PROCEDIMENT OBERT, DE LES OBRES PER A L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE PER A L'ADEQUACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS I REDISTRIBUCIÓ D'ESPAIS A L'EDIFICI DEL SERVEI D'INFORMACIÓ DE BASE, SITUAT AL C/ ALCALDE ABRIL, NÚM. 9, DE MATARÓ, I CONVOCAR LICITACIÓ. IMPORT BASE DE LICITACIÓ DEL CONTRACTE: FINS A 152.728'35.-EUR., IVA. INCLÒS.

La Sra. Consol Prados Martínez, consellera delegada d'Interior i Hisenda, presenta la proposta següent:

"

Vista la documentació remesa pel Servei de Manteniment d'aquest Ajuntament, en la que es sol·licita la tramitació de l'expedient per a la contractació de les obres per a l'execució del projecte per a l'adequació de les instal·lacions i redistribució d'espais a l'edifici del Servei d'Informació de Base de l'Ajuntament de Mataró, situat al C/ Alcalde Abril, núm. 9, de Mataró, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 152.728'35.-EUR., IVA. inclòs.

Vist l'informe emès pel Secretari General de data 09/09/03 sobre l'adequació dels plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir el contracte a la normativa legal vigent en matèria de contractació pública i als plecs generals de serveis aprovats per aquesta Corporació.

Tenint en compte que a la partida 30000/121/62300 del pressupost municipal aprovat per a l'exercici 2003 existeix crèdit adequat i suficient per atendre la despesa que es preveu meriti enguany la present contractació, essent que es preveu consignar a l'esmentada partida crèdit suficient en el pressupost municipal que s'aprovi per al 2004, als mateixos efectes abans expressats.

Atès el previst als arts. 67, 69, 78, 120 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

En virtut de les competències delegades per resolució de l'Alcaldia de data 1 de juliol del 2003, qui subscriu, Consellera-Delegada d'Interior i Hisenda, proposa a la Comissió Municipal de Govern, l'adopció dels següents ACORDS:

Primer.-

Iniciar l'expedient de contractació de les obres per a l'execució del projecte per a l'adequació de les instal·lacions i redistribució d'espais a l'edifici del Servei d'Informació de Base de l'Ajuntament de Mataró, situat al C/ Alcalde Abril, núm. 9, de Mataró, d'acord amb el previst a l'art. 67 del R.D.L. 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, amb un pressupost fixat com a màxim per a la seva adjudicació de fins a 152.728'35.-EUR., IVA. inclòs.

Segon.-

Aprovar el plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regiran la contractació de les obres esmentades en el punt anterior, mitjançant concurs i procediment obert.

Tercer.-

Autoritzar l'import de 152.728'35.-EUR., IVA. inclòs, a càrrec de la partida núm. 30000/121/62300 del pressupost municipal, d'acord amb els imports i les anualitats que a continuació s'especifiquen:

  • Any 2003: 50.000'00.-EUR., IVA. inclòs (doc. compt. A núm. 200300036823).
  • Any 2004: 102.728'35.-EUR., IVA. inclòs (doc. compt. AFUT núm. 200300036824).

Quart.-

Es condicionen els efectes del present acord a l'existència de crèdit suficient a la partida núm. 30000/121/62300 del pressupost municipal que s'aprovi per a l'exercici pressupostari del 2004, a fi de fer front a les despeses que la present contractació meriti durant l'esmentada anualitat.

Cinquè.-

Convocar licitació, amb forma de concurs i procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència l'apartat primer de la part resolutiva d'aquest acord, i obrir als efectes un termini de 26 dies naturals a comptar a partir del següent al de la publicació de l'anunci de licitació en el BOP de la província de Barcelona, per a la presentació de proposicions pels interessats.

Sisè.-

Sotmetre l'adjudicació de la present contractació a la condició suspensiva d'aprovació definitiva del projecte per a l'adequació de les instal·lacions i redistribució d'espais a l'edifici del Servei d'Informació de Base de l'Ajuntament de Mataró, situat al C/ Alcalde Abril, núm. 9, de Mataró, aprovat per decret núm. 6488/2003, de data 02/09/2003, del Conseller Delegat de d'Obres, Serveis i Manteniment, el qual ha de ser ratificat per la Comissió de Govern i al que a l'actualitat correspon atorgar el preceptiu termini d'audiència pública previst a l'art. 219.2 de la Llei Municipal 8/87, de 15 d'abril, de Règim Local de Catalunya, i art. 37 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis (decret núm. 179/1995, de 13 de juny).".

VOTACIÓ: Ordinàriaç

Vots favorables: Unanimitat. (7).

CMI DE SERVEIS TERRITORIALS-Servei d'Obres-

5 - APROVACIÓ DE L'ACTA DE RECEPCIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE DE REURBANITZACÍO DE LA PLAÇA DE CAN XAMMAR I ELS CARRERS NA PAU, SANT CRISTÒFOR, D'EN XAMMAR I BAIXADA DE LES ESPANYES. FASE DE REURBANITZACIÓ DELS CARRERS NA PAU, SANT CRISTÒFOR, D'EN XAMMAR I BAIXADA DE LES ESPENYES.

El Sr. Joan A. Baron Espinar, conseller delegat d'Obres, Serveis i Manteniment, presenta la proposta següent:

"Vista l'anterior Acta de recepció relativa a les obres del Projecte de reurbanització de la plaça de Can Xammar i els carrers Na Pau, Sant Cristòfor, d'en Xammar i Baixada de les Espenyes, Fase de reurbanització dels carrers Na Pau, Sant Cristòfor, d'en Xammar i Baixada de les Espenyes, formalitzada en data 23 de juliol de 2003 pel conseller delegat d'Obres, Serveis i Manteniment, Joan Antoni Baron Espinar, per la cap de l'Àrea de Serveis Territorials, Angelina Català Serra, pels directors facultatius de l'obra, l'enginyer municipal Ferran Aparicio Ibáñez i l'arquitecte municipal Daniel Montoya González, per l'interventor de Fons Municipals, Josep Canal Codina i per Ma Teresa Aurin Lopera com a representant de l'empresa adjudicatària de les obres, Asfaltos y Pavimentos Barcelona SL (PAVIBAR)

Atesos els articles 110 i 147 del Reial Decret Legislatiu 2/2000 de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques sobre el compliment dels contractes d'obres i els efectes de la recepció i el termini de garantia d'aquestes respectivament.

El conseller delegat d'Obres, Serveis i Manteniment en virtut de les competències delegades a aquesta Comissió de Govern per resolució de l'Alcaldia de data 1 de juliol, proposo l'adopció dels següents ACORDS:

Primer.- Aprovar l'Acta de recepció relativa a les obres del del Projecte de reurbanització de la plaça de Can Xammar i els carrers Na Pau, Sant Cristòfor, d'en Xammar i Baixada de les Espenyes, Fase de reurbanització dels carrers Na Pau, Sant Cristòfor, d'en Xammar i Baixada de les Espenyes, formalitzada en data 23 de juliol de 2003 pel conseller delegat d'Obres, Serveis i Manteniment, per la cap de l'Àrea de Serveis Territorials, pels directors facultatius de les obres, per l'interventor de Fons Municipals i per la representant de l'empresa adjudicatària de les obres, Asfaltos y Pavimentos Barcelona SL (PAVIBAR), i donar-les per rebudes per la quantitat de 497.719,89 Euros IVA inclòs, quedant l'obra totalment liquidada i pendent de subsanar els defectes que es relacionen a continuació:

- Col·locar peces a mida de granet a les cantonades dels parterres

- Refer l'accés al sex-shop ubicat a la Baixada de les Espenyes

Restaurar la paret vertical soterrada a l'interior d'un habitatge a la Baixada de les Espenyes degut a humitats durant l'execució de les obres

Segon.-

Donar trasllat d'aquests acords a l'empresa adjudicatària i, pel que fa a les irregularitats observades, s'estableix un termini de 15 dies per a subsanar els defectes relacionats en l'informe annex, transcorregut aquest la direcció facultativa de les obres resoldrà les mesures a adoptar en ordre a les intervencions a realitzar si s'escau.

Tercer.-

Comunicar els anteriors acords a la direcció facultativa i als serveis municipals de Compres i Contractacions i Gestió Econòmica € Secció Patrimoni- als efectes escaients.".

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

6 - ACCEPTAR DUES SUBVENCIONS ATORGADES PEL DEPARTAMENT DE TREBALL, INDÚSTRIA, COMERÇ I TURISME DE LA GENERALITAT DEL CATALUNYA DINS DE LA CONVOCATÒRIA TIC/375/2003 DE 6 DE FEBRER D'AJUTS PER A LA RENOVACIÓ DE L'ACTIVITAT COMERCIAL, DESTINADES A FINANÇAR EN PART LES OBRES DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER SANT FRANCESC D'ASSIS I ELS ENTORNS DE CAN XAMMAR.

El Sr. Joan A. Baron Espinar, conseller delegat d'Obres, Serveis i Manteniment, presenta la proposta següent:

"

En data 20 de març de 2003 l'Ajuntament de Mataró va presentar tres peticions de subvencions, destinades a finançar la reurbanització de la Plaça de Can Xammar, la dels carrers Na Pau , Sant Cristòfor, Xammar i Baixada de les Espanyes i la del carrer Sant Francesc d'Assis respectivament, segons determinava la Resolució TIC/375/2003 de 6 de febrer , publicada en el DOGC núm. 3831 de 26 de febrer, del Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme, adreçada a l'atorgament d'ajust destinats a la renovació de l'activitat comercial, creació de zones peatonals.

En data 4 d'agost d'enguany ha tingut entrada en l'Ajuntament de Mataró dues notificacions, amb núm. de registre de sortides TO50S-5970 i TO50S-5971, relatives a les Resolucions dictades en data 18 de juliol respectivament pel Director General de Comerç i President del Comitè Executiu del Consorci de Promoció Comercial de Catalunya, del Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme, comunicant l'atorgament de les subvencions següents:

31.425.00 € per a la remodelació dels carrers Na Pau, Sant Cristòfor, Xammar i Baixada de les Espenyes, que correspon a un 5% de la inversió prevista de 628.500,00 €.

8.748,30 € per a la remodelació del carrer Sant Francesc d'Assis, que correspon a un 5% de la inversió prevista de 174.966.00 €.

El conseller delegat d'Obres, Serveis i Manteniment, en virtut de les competències delegades a aquesta Comissió de Govern per resolució de l'Alcaldia de data 1 de juliol de 2003, proposo l'adopció dels següents ACORDS:

Primer.- Acceptar les subvencions atorgades per Resolució del Director General de Comerç i President del Comitè Executiu del Consorci de Promoció Comercial de Catalunya, del Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme de la Generalitat de Catalunya de data 18 de juliol 2003, dins del programa de subvenció TIC/375/32003 de 6 de febrer, d'ajuts per a la renovació de l'activitat comercial, creació de zones comercials de vianants, pels imports i objectes següents:

31.425,00 € per a la remodelació dels carrers Na Pau, Sant Cristòfor, Xammar i Baixada de les Espenyes de Mataró, que correspon a un 5% sobre la inversió prevista de 628.500,00 €,

8.748,30 € per a la remodelació del carrer Sant Francesc d'Assis, que correspon a un 5% sobre la inversió prevista de 174.966,00 €.

i complimentar les condicions fixades en les respectives resolucions per fer efectiva les subvencions atorgades.

Segon.-

Donar trasllat de l'anterior acord a la Direcció General de Comerç de la Generalitat de Catalunya , al servei municipal d'Ingressos i a l'IMPEM a ls efectes escaients.".

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

-Servei d'Urbanisme-

7 - DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPREM, DICTADA EN EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU INTERPOSAT PELS GERMANS MARTÍ BARNUSELL CONTRA LA SENTÈNCIA DEL 6.11.2000 (CAN SOLARET).

El Sr. Manuel Mas i Estela, alcalde-president, presenta la proposta següent:

"La Sala Tercera del Tribunal Suprem, en data 20 de març de 2003, ha dictat Sentència favorable a l'Ajuntament, en el recurs de cassació interposat pels senyors NARCISO i Mª TERESA MARTI BARNUSELL relatiu al Sector C-2 de "Can Soleret". L'esmentada Sentència del Tribunal Suprem desestima el recurs de cassació i confirma la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de data 6 de novembre de 2000, dictada en el recurs contenciós-administratiu núm. 337/95 i 1091/96 acumulat.

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en l'esmentada Sentència de 6-11-2000, va desestimar el recurs interposat per la representació dels senyors Martí Barnusell, en el qual s'impugnava indirectament el Pla Especial d'Equipaments del Sector C-2 i la modificació del Pla General corresponent, a través de la impugnació directe de l'acord d'aprovació definitiva de la relació de bens i drets en l'expropiació de terrenys de la seva propietat en el Sector i també contra l'aprovació inicial del Projecte de Taxació Conjunta de l'expropiació del repetit Sector.

En síntesi, el Tribunal fonamenta la seva desestimació, en la incorrecte utilització de la tècnica de la impugnació indirecte per part de la representació del germans Martí Barnusell, tota vegada que, entre altres incorreccions, no va invocar motius concrets de nul·litat contra el Pla Especial o el Pla General, sinó només de caràcter formal, essent doctrina jurisprudència consolidada que les impugnacions indirectes no tenen rellevància els motius formals d'impugnació sinó només els de fons.

El Tribunal Suprem, com hem dit, ha desestimat el recurs de cassació interposat pels germans Martí Barnusell contra l'esmentada Sentència del Tribunal Superior de Justícia, confirmant-la, i condemna als recurrents a pagar les costes processals. El motiu de la desestimació de la cassació és perquè l'escrit d'interposició d'aquest recurs davant el Tribunal Suprem no s'ajusta als requisits que la Llei processal exigeix per iniciar la cassació, concretament els preceptes legals infringits per la Sentència i la seva justificació.

Per Decret de 29 de març de 2001 es va encarregar a la societat municipal PUMSA la defensa de l'Ajuntament en el recurs de Cassació en el marc de l'encàrrec genèric de data 27 de maig de 1997 sobre la defensa dels recursos jurisdiccionals relacionats amb sectors i operacions urbanístiques gestionades per PUMSA. El tribunal suprem ha condemnat en costes als recurrents. PUMSA podrà reintegrar-se amb l'ingrés producte del pagament de les costes processals.

Per tot el que queda exposat proposo a la Comissió de Govern l'adopció, si s'escau, dels següents ACORDS:

Primer.- Donar compte i acceptar el contingut de la Sentència ferma del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya , de data 6 de novembre de 2000, dictada en el recurs contenciós-administratiu núm. 337/95 i 1091/96 acumulat i confirmada pel Tribunal Suprem en Sentència de data 20 de març de 2003, dictada en el recurs de cassació núm. 2370/2003 interposat per Maria Teresa Martí Barnusell i per Narcís Martí Barnusell, relatiu al Pla Especial d'Equipaments Can Soleret € Sector C-2, a la modificació del Pla General corresponent i als actes d'expropiació de terrenys en el Sector.

Segon.-

Notificar la present resolució al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i a PUMSA, amb expressa autorització a favor d'aquesta societat municipal perquè pugui fer efectives les costes del procediment a les quals la Sentència ha condemnat als recurrents.".

Es donaren per assabentats.

8 - DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR, DICTADA EN EL RECURS DE CASSACIÓ INTERPOSAT CONTRA LA SENTÈNCIA 372 DE 12.4.2002 DEL MATEIX TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA (REVISIÓ PLA GENERAL - QUALIFICACIÓ FINCA DORDA DE LES CINC SÈNIES).

El Sr. Manuel Mas i Estela, alcalde-president, presenta la proposta següent:

"La Comissió de Govern, en data 3 de juny de 2002, va acordar interposar recurs de cassació contra la Sentència de la secció tercera de la sala Contenciós-Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de data 12-4-2002, la qual estimava el recurs interposat per Fincas Dorda S.A. (RCA 1338/97) en el sentit d'anul·lar de forma puntual el planejament municipal en dos sectors diferents: el de la Unitat d'Actuació 36 "La Fornenca" i, uns terrenys coneguts com a finca Dorda situada a la façana del litoral entre els termes de Mataró i de Llavaneres, qualificada amb la Clau 7ª, de desenvolupament agrícola en sòl no urbanitzable.

La impugnació de la Sentència per part de l'Ajuntament de Mataró s'ha limitat, com es va acordar, en la part de la Sentència que anul·lava la qualificació urbanística de la finca Dorda, i es va assumir el compliment de la sentència en relació a l'anul·lació de la delimitació de La Fornenca com unitat d'actuació urbanística.

La Sala de Cassació per unificació de doctrina del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en Sentència dictada en data 11 de juliol de 2003 ha estimat el recurs interposat per l'Ajuntament tota vegada que segons recull literalment la sentència: " la finca de can Dorda és susceptible de cultiu i de fet ho estava el dia de la visita del perit; s'admetia la dificultat d'aquest cultiu però no la seva impossibilitat, així com la possibilitat de reg, amb la qual cosa s'obtenia rendibilitat (bons resultats) amb el seu cultiu. Si és així no pot acceptar-se que el planificador urbanístic, en atorgar a la finca esmentada la qualificació qüestionada, s'excedís de les seves competències discrecionals que, l'emparen en aquesta matèria o que incorregués en alguna de les anomalies condicionants de l' ius variandi.".

En conseqüència el Tribunal manté la nul·litat de la delimitació de la Unitat d'Actuació UA 36 La Fornenca i confirma la legalitat del Pla General respecte la qualificació de la finca de Can Dorda per ser ajustada a dret.

Per tot el que queda exposat proposo a la Comissió de Govern l'adopció, si s'escau, dels següents ACORDS:

Primer.- Donar compte i acceptar el contingut de la Sentència ferma de la Secció de Cassació del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de data 11 de juliol de 2003, dictada en el recurs de cassació per unificació de doctrina interposat per l'Ajuntament de Mataró contra la Sentència recaiguda en el recurs contenciós-administratiu núm. 1338/97 promogut per Fincas Dorda, SA, la qual manté la declaració de nul·litat de la delimitació de la Unitat d'Actuació UA 36 La Fornenca i, per una altre banda, confirma la legalitat del Pla General respecte la qualificació de la finca de Can Dorda per ser ajustada a dret.

Segon.-

Notificar la present resolució al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.".

Es donaren per assabentats.

9 - DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 7/2003 DE 30.6 DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA QUE DECLARA NO PROCEDENT EL RECURS DE CASSACIÓ INTERPOSAT PER L'AJUNTAMENT CONTRA LA SENTÈNCIA 734 DE 27.7.01 (RESIDENCIAL ASSISTIT).El Sr. Manuel Mas i Estela, alcalde-president, presenta la proposta següent:

"La Secció de Cassació de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en data 30 de juny de 2003, ha dictat la Sentència núm. 7/2003 que desestima el recurs interposat per l'Ajuntament de Mataró contra la Sentència de la Secció Tercera de la mateixa Sala, dictada en data 27 de juliol de 2001, en el recurs núm. 934/97, promogut per INMOBILIARIA CERUSA, S.A.

La Sentència que s'ha impugnat per l'Ajuntament en el recurs de cassació va estimar de forma parcial el recurs de Inmobiliaria Cerusa, S.A., contra la revisió del Pla General de Mataró aprovada definitivament el 12 de desembre de 1996, i va anul·lar totes aquelles referències que el Pla General fa als sòls destinats a "habitatge públic de caràcter socioassistencial" o a "residencial assistit" com de cessió obligatòria i gratuïta.

Abans d'interposar el recurs de cassació per unificació de doctrina, l'advocada que ha portat la defensa de l'Ajuntament en aquest recurs, Sra. Àngels Gil-Vernet, va fer un informe sobre quina era la repercussió d'aquesta Sentència en el moment que es doni compliment de la mateixa si esdevenia ferma, com és el cas.

Segons l'esmentat informe, la Sentència desestima les pretensions de la demandant sobre les cessions de caràcter obligatori i gratuït de terrenys destinats a vial i a zona verda de l'àmbit que tractava: la Unitat d'Actuació 53. El Verdet.

La Sentència en canvi estima la pretensió de l'actora pel que fa a la consideració com a equipaments assitencials aquells destinats a ús residencial assistit, i a la seva conseqüent cessió obligatòria i gratuïta, procedint a l'anàlisi d'aquesta qüestió en els Fonaments de Dret Tercer i Quart.

Els efectes de la Sentència s'estenen només als àmbits urbanístics que no s'hagin executat de forma prèvia a la fermesa de la Sentència.

Correspon a la Generalitat donar compliment formal de la Sentència. Per part de l'Ajuntament caldrà estudiar les opcions de planejament que existeixen, especialment després de l'entrada en vigor de la nova Llei d'Urbanisme 2/2002. A més, l'execució de Sentència suposa que els sòls qualificats d'equipament no es podran destinar a residencial assistit però res impedeix que puguin continuar estan adscrits com a dotació assistencial, si bé destinats a qualsevol dels usos previstos en les Normes Urbanístiques vigents, essent procedent en conseqüència la seva cessió obligatòria i gratuïta.

Per tot el que queda exposat proposo a la Comissió de Govern l'adopció, si s'escau, dels següents ACORDS:

Primer.- Donar compte i acceptar el contingut de la Sentència ferma del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya , Secció de Cassació de la Sala Contenciosa Administrativa, de data 30 de juny de 2003, que desestima el recurs interposat per l'Ajuntament de Mataró contra la Sentència de la Secció Tercera de la mateixa Sala, dictada en data 27 de juliol de 2001, en el recurs núm. 934/97, promogut per INMOBILIARIA CERUSA, S.A. segons la qual s'anul·la la regulació i referències que la Revisió del Pla General d'Ordenació de Mataró (aprovada en data 12 de desembre de 1996 i el text refós en data 3 d'abril de 1997) en el puntual extrem de considerar els sòls destinats a "habitatge públic de caràcter socio-assistencial" o a "residencial assistit" com de cessió obligatòria i gratuïta.

Segon.-

Notificar la present resolució al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya .".

Es donaren per assabentats.

10 - DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 593 DE 17.7 DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA QUE DESESTIMA EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU INTERPOSAT PER FORMIGONS GIRONA SA, EN RELACIÓ AL PROJECTE DE

REPARCEL·LACIÓ DE LES HORTES DEL CAMÍ RAL.

El Sr. Manuel Mas i Estela, alcalde-president, presenta la proposta següent:

"La Secció Tercera de la Sala Contenciós Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en data 17 de juliol de 2003, ha dictat Sentència per la qual ha posat fi al recurs contenciós-administratiu núm. 352/2000, interposat per FORMIGONS GIRONA , S.A., contra el Decret de l'Ajuntament de Mataró, de data 13 d'abril de 2000, pel qual es desestimaven les al·legacions referides al Projecte de Reparcel·lació de les Hortes del Camí Ral i la reclamació d'una partida en la liquidació del Projecte per compensar a dita empresa del cost de les obres d'adaptació del terreny adjudicat a l'activitat a desenvolupar en el mateix.

La Sentència esmentada desestima el recurs promogut per FORMIGONS GIRONA pels següents motius:

  • El Projecte de Reparcel·lació de les Hortes del Camí Ral i, per tant, el compte de liquidació de la mateixa, van ser aprovats definitivament el 13-5-1999, essent per tant evident l'extemporaneïtat del recurs en el qual s'impugna un acte ferm i a més que no admet la pretesa impugnació indirecta en tant en quant un Projecte de Reparcel·lació no és un acte de naturalesa normativa.
  • L'acte de presa de possessió te una finalitat específica: constatar que el terreny adjudicat és el que contempla el projecte i amb les circumstancies fàctiques que consten en el projecte; La demandant no ha acreditat que la realitat de les condicions del terreny adjudicat no es contempli en el Projecte. El Tribunal no accepta que la demandant reclami a través de l'acta de presa de possessió una rectificació del projecte quan no s'ha provat que aquest difereixi de la realitat.
  • Finalment, consta que hi ha un altre recurs contenciós-administratiu, seguit davant la mateixa secció Tercera de la Sala (RCA 531/1999 i RCA 58/2000, acumulats) en el qual l'empresa Formigons Girona, S.A. ha impugnat el Projecte de Reparcelació.

Procedeix donar compliment de la Sentència a la vista de que és favorable a l'Ajuntament

En conseqüència i vist l'informe jurídic previ proposo a la Comissió de Govern municipal l'adopció dels següents ACORDS:

Primer.- Acceptar el contingut de la Sentència de la Secció Tercera de la Sala Contenciós Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, dictada en data 17 de juliol de 2003, per la qual es desestima el recurs contenciós-administratiu núm. 352/2000, interposat per FORMIGONS GIRONA , S.A., contra el Decret de l'Ajuntament de Mataró, de data 13 d'abril de 2000, pel qual es desestimaven les al·legacions referides al Projecte de Reparcel·lació de les Hortes del Camí Ral i la reclamació d'una partida en la liquidació del Projecte per compensar a

dita empresa del cost de les obres d'adaptació del terreny adjudicat a l'activitat a desenvolupar en el mateix

Segon.-

Comunicar el precedent acord al Tribunal Superior de Justícia.".

Es donaren per assabentats. 11 - APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L'ESTUDI DE DETALL DE LA PARCEL·LA 6B4 SECTOR CAN SOLARET (CANTONADA RONDA PAÏSOS CATALANS AMB TORRENT DE LES PIQUES).El Sr. Manuel Mas i Estela, alcalde-president, presenta la proposta següent:

"El 1 d'agost de 2003 el Sr. Josep Antonio Merlos i Soriano, com a apoderat de DIAGONAL DE AREAS, SL, ha presentat el projecte de modificació de l'Estudi de Detall de la parcel·la 6b4 del sector Can Soleret, per a la seva tramitació.

L'objecte de l'estudi de detall és definir la volumetria, composició i materials de façana, accessos i aparcaments previstos en una parcel·la que el Pla General vigent qualifica de sectors de dotacions i serveis privats, vista la proposta d'implantar una activitat comercial en substitució d'un restaurant actualment en desús i desmuntat.

El sector està actualment definit per un estudi de detall, aprovat definitivament el 6.11.1997.

En l'expedient consta l'informe favorable de l'arquitecta de planificació urbanística del Servei d'Urbanisme. Es detecten però algunes mancances que caldrà esmenar previ a l'aprovació definitiva. En concret són les següents:

-. Cal reestructurar l'estructura de manera que es distingeixi clarament el que és informació del que és proposta d'ordenació, tant a la memòria com als plànols.

-. Cal explicar que la proposta s'ajusta als paràmetres bàsics fixats pel pla especial de can Soleret i el pla general d'ordenació, però adaptades a les necessitats funcionals de la nova activitat, ajustant els paràmetres complementaris com són definició de rasants, composició i materials de façana, característiques dels elements sortints, etc.

-. Cal corregir les referències a parcel·la que conté el document, tenint en compte que la parcel·la B1 del pla especial de Can Soleret qualificada de clau 6b4, conté dues subparcel·les (6b4.1 i 6b4.2).

-. Cal que els plànols de proposta acotin l'alçada de l'edifici en relació a l'alçada reguladora màxima.

-. Cal incorporar un plànol de definició volumètrica conjunta on s'especifiquin paràmetres ocupació, alçada de l'edificació i separacions als llindars per a tota la parcel·la.

Per tot el que s'acaba d'exposar, vistos els informes precedents i el que disposen ACORDS:

Primer.- Aprovar inicialment la modificació de l'Estudi de detall de la parcel·la 6b4 del sector Can Soleret, presentat per DIAGONAL DE AREAS, SL, en el benentès que abans de l'aprovació definitiva caldrà esmenar les mancances assenyalades en l'informe de l'arquitecta de planificació urbanística de 2.09.2003. També caldrà presentar l'estudi de detall en suport informàtic.

Segon.- Notificar l'acord a la societat promotora i obrir un període d'informació pública de vint dies, prèvia publicació de l'acord precedent a través d'edictes en el Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de mes divulgació a Catalunya i en els taulers d'edictes municipals.".

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

-Servei de Manteniment-

12 - APROVACIÓ DE L'ACTA DE RECEPCIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE DE REPARACIÓ DE LESIONS I ADEQUACIÓ A NORMATIVA DE L'EDIFICI ALBERG "CAN SOLARET".El Sr. Joan A. Baron Espinar, conseller delegat d'Obres, Serveis i Manteniment, presenta la proposta següent:

"

Vista l'anterior Acta de recepció d'obres, de data 13 de març de 2003, signada pel Conseller-Delegat de Serveis Municipals i Manteniment, Sr. Fermi Manchado Zambudio, El Cap del Servei de Manteniment, Sr. Joan Campmajó i Sebastià, l' Arquitecte, Sra. Judit Ramírez, com a director de les obres, i el Sr. José Mª Melgosa Fernández, en representació de l'empresa adjudicatària CONSTRUCCIONS ANTONI GERARD, SL.

Atès l'article 147 del Real Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny per el que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques sobre els efectes de la recepció de les obres i el termini de garantia d'aquestes.

El Conseller Delegat d'Obres, Serveis i Manteniment, proposa a la Comissió de Govern, l'adopció dels següents ACORDS:

Primer.- Aprovar l'Acta de recepció de les obres del projecte de reparació de lesions i adequació a normativa de l'edifici alberg "Can Solaret", d'aquesta Ciutat, signada en data 13 de juny de 2003 pel Conseller-Delegat de Serveis Municipals i Manteniment, Sr. Fermí Manchado Zambudio, El Cap del Servei de Manteniment, Sr.Joan Campmajó i Sebastià, l'Arquitecta, Sra. Judit Ramírez, com a directora de les obres i el representant de l'empresa adjudicatària, CONSTRUCCIONS ANTONI GERARD, SL, Sr. José Mª Melgosa Fernández, per la quantitat de 62.141,16 €, IVA inclòs, en haver-se complimentat les condicions previstes en els articles 110 i 147 del Real Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny per el que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques

Segon.-

Comunicar la present resolució a l'empresa adjudicatària, a la Intervenció de Fons Municipals i al Servei de Compres i Contractacions als efectes escaients."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

13 - RATIFICACIÓ DEL DECRET 6488/2003 PEL QUAL S'APROVAVA INICIALMENT EL PROJECTE PER L'ADEQUACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS I REDISTRIBUCIÓ D'ESPAIS DE L'EDIFICI DEL SIB SITUAT AL CARRER ALCALDE ABRIL, NÚMERO 9 DE MATARÓ.

El Sr. Joan A. Baron Espinar, conseller delegat d'Obres, Serveis i Manteniment, presenta la proposta següent:

"

Vist el Decret de data 2 de setembre de 2003 on el Conseller delegat d'Obres, Serveis i Manteniment va resoldre aprovar el "Projecte per l'adequació de les instal·lacions i redistribució d'espais de l'edifici del SIB situat al carrer Alcalde Abril, número 9 de Mataró".

Atès que en l'esmentat decret especificava que, donada la necessitat d'efectuar les obres el més aviat possible, l'acord fos ratificat per la Comissió de Govern Municipal.

El conseller delegat d'Obres, Serveis i Manteniment que signa, proposa a la Comissió de Govern Municipal l'adopció dels següents ACORDS:

ÚNIC.- Ratificar el Decret 6488/2003 de 2 de setembre, que en la seva part dispositiva resolia el següent:

Primer.-

Aprovar inicialment el "Projecte per l'adequació de les instal·lacions i redistribució d'espais de l'edifici del SIB situat al carrer Alcalde Abril, número 9 de Mataró", redactat per l'enginyer industrial, Sr. Josep Ibañez Gassiot, amb un pressupost per contracte de 152.728,35 EUR., IVA inclòs

Segon.-

Sotmetre el projecte a informació pública pel termini de trenta dies, inserint el corresponent anunci en el BOP perquè es puguin presentar les al·legacions i reclamacions que es considerin adients, amb el benentès que de no presentar-se'n cap, esdevindrà aprovat definitivament.

Tercer.-

Ratificar el contingut del present acord a la propera reunió que celebri la Comissió de Govern Municipal.".

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (7).

Precs i Preguntes: no se'n formularen.

I, en no haver-hi més assumptes per tractar, a dos quarts de deu del matí, el Sr. President aixecà la sessió, de la qual com a secretari general estenc aquesta