Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

28-04-2003

Escoltar

28-04-2003

dilluns 28 abril 2003, 00:00h

ACTA NÚM. 5/2003- SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L'EXCM. AJUNTAMENT EN PLE QUE TINGUÉ LLOC EL DIA 28 D'ABRIL DE 2003.

===================================================

A la Sala Gran de Can Palauet de la Ciutat de Mataró, el dia vint-i-vuit d'abril de dos mil tres, essent les nou hores del matí, es reuneix l'Ajuntament en Ple, sota la Presidència del Sr. MANUEL MAS I ESTELA, Alcalde-President,

Hi concorren els Senyors:

MANUEL MAS ESTELA ALCALDE (PSC)

PILAR GONZALEZ AGAPITO 2n TINENT D'ALCALDE (PSC)

JOAN A. BARON ESPINAR 3r TINENT D'ALCALDE (PSC)

RAMON BASSAS SEGURA 4r TINENT D'ALCALDE (PSC)

ARCARDI VILERT SOLER 6è TINENT D'ALCALDE (PSC)

ALICIA ROMERO LLANO CONSELLERA-DELEGADA (PSC)

FRANCESC MELERO COLLADO CONSELLER-DELEGAT (PSC)

FERMIN MANCHADO ZAMBUDIO CONSELLER-DELEGAT (PSC)

ORIOL BATISTA GAZQUEZ CONSELLER-DELEGAT (PSC)

MONTSERRAT LOPEZ FIGUEROA CONSELLERA-DELEGADA (PSC)

ROSER MANTE BARTRA REGIDORA (CiU)

JOAQUIM FERNANDEZ OLLER REGIDOR (CiU)

JOSEP LLUIS MARTI JULIA REGIDOR (CiU)

PAULI MOJEDANO SINGLA REGIDOR (PP)

SALVADOR MILA SOLSONA REGIDOR (IC-V)

Assistits del Secretari General Sr. MANUEL MONFORT PASTOR, que certifica.

També hi assisteix el Sr. ALEX ESPLUGUES, Cap del Servei d'Informació de Base.

Excusen la seva assistència els senyors:

REMIGIO HERRERO GARCIA 1r. TINENT D'ALCALDE (PSC)

CONSOL PRADOS MARTINEZ 5è TINENT D'ALCALDE (PSC)

ESTEVE TERRADAS YUS CONSELLER-DELEGAT (PSC)

SERGI BONAMUSA TURON CONSELLER-DELEGAT (PSC)

JORDI FABREGAS I CASAS REGIDOR (CiU)

JOAQUIM ESPERALBA IGLESIAS REGIDOR (CiU)

PERE SOLA MONTSERRAT REGIDOR (CiU)

GENIS CARBO BOATELL REGIDOR (CiU)

JOAN LOPEZ ALEGRE REGIDOR (PP)

JOSE LUIS CALZADA OLMEDO REGIDOR (PP)

DAVID ROVIRA SUÑE REGIDOR (PP)

JOSEP COMAS VALLS REGIDOR (IC-V)

Els reunits representen un quòrum d'assistència mínim suficient d'acord amb la llei per constituir vàlidament la sessió plenària.

L'Il.lm. Sr. President obre la sessió, explicant que aquest Ple extraordinari s'ha convocat d'acord amb el que disposa l'art. 26.1 de la Llei Orgànica de Règim Electoral General que atribueix al Ple de l'Ajuntament la competència per realitzar el sorteig per a la formació de les Meses Electorals que han d'actuar en les pròximes eleccions municipals convocades pel dia 25 de maig de 2003. Tot seguit dóna la paraula al Sr. Secretari de la Corporació perquè doni compte de la mecànica a seguir en el sorteig.

El Sr. Alcalde explica que el sorteig de les persones que formaran les Meses Electorals es realitzarà en aquest mateix acte a través d'un programa informàtic de combinacions aleatòries.

Aquest sorteig es farà sobre el cens dels electors que tenen la titulació adequada per ser Presidents de Mesa i Vocals i es projectarà el resultat del sorteig sobre una pantalla gran que està situada a la mateixa Sala de Can Palauet. L'operativa consistirà en polsar la tecla corresponent que genera la combinació de números aleatoris i en el moment que es determini, es torna a polsar per aturar la combinació moment en el que sortiran a la pantalla els números definitius de sorteig, els quals s'aplicaran pel propi programa informàtic a totes les Meses per determinar les persones que formaran part d'elles.

Els números obtinguts per sorteig seran quatre:

  • El primer és el número per on comença la selecció dins els possibles candidats a President de Mesa. Aquest número estarà comprès entre l'1 i el número màxim de candidats de la Mesa electoral que en tingui més.

  • El segon és el número per on comença la selecció dins els possibles candidats a 1r Vocal de Mesa. Aquest número estarà comprès entre l'1 i el número màxim de candidats de la Mesa electoral que en tingui més.

  • El tercer és el número per on comença la selecció dins els possibles candidats a 2n Vocal de Mesa. Aquest número estarà comprès entre l'1 i el número màxim de candidats de la Mesa electoral que en tingui més.

  • El quart número és el de l'interval que ha d'haver entre un candidat i el següent, prenent l'ordre correlatiu del número de candidats obtingut a partir del cens electoral de cada Mesa. Aquest número serà igual per a tots els tres casos anteriors.

A continuació el Sr. Alcalde dóna l'ordre de generar la combinació de números aleatoris i al cap d'uns segons determina que s'aturi aquesta generació, amb la qual cosa queda realitzat el sorteig. La numeració obtinguda és la següent:

  • Presidents de Mesa : 46

  • Vocals 1er : 89

  • Vocals 2n : 386

  • L'interval per tots tres números anteriors és el de 183

El programa informàtic connectat amb el cens electoral elabora immediatament el llistat definitiu de membres de Mesa d'acord amb les intruccions númeriques anteriors. Els dos suplents de President, de Vocal 1er i de Vocal 2n s'obtindran aplicant al número sortejat de cada categoria l'interval de 183 persones segons l'ordre establert al cens electoral de cada Mesa, entre les persones que tenen la titulació adequada per ser Presidents de Mesa o Vocals.

El llistat definitiu de Membres de Meses Electorals i suplents figurarà a l'expedient com a annex diligenciat pel Secretari de la Corporació i en aquest sentit es lliurarà en el dia d'avui certificació d'aquest acord plenari i de la llista de les persones triades per configurar les Meses Electorals a la Junta Electoral de Zona de Mataró, d'acord amb el que disposa l'article 26 de la LOREG.

I no havent-hi més assumptes a tractar el Sr. Alcalde President aixeca la sessió a les nou hores i quinze minuts del matí, de la qual cosa com a Secretari en dono fe.