Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

11/03/2004

Escoltar

11/03/2004

dijous 11 març 2004, 00:00h

ACTA NÚM. 04/2004 - SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA URGENT DE L'EXCM. AJUNTAMENT EN PLE QUE TINGUÉ LLOC EL DIA 11 DE MARÇ DE 2004.

=================================================================

Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la Ciutat de Mataró, el dia onze de març de dos mil quatre, essent les set hores de la tarda, es reuneix l'Ajuntament en Ple, sota la Presidència del Sr. MANUEL MAS ESTELA, Alcalde President,

Hi concorren els Senyors:

MANUEL MAS ESTELA ALCALDE (PSC)

PILAR GONZÁLEZ AGÀPITO TINENT D'ALCALDE (PSC)

JOAN ANTONI BARON ESPINAR TINENT D'ALCALDE (PSC)

CONSUELO PRADOS MARTINEZ TINENT D'ALCALDE (PSC)

ESTEVE TERRADAS YUS CONSELLER DELEGAT (PSC)

RAMON BASSAS SEGURA TINENT D'ALCALDE (PSC)

ARCADI VILERT SOLER TINENT D'ALCALDE (PSC)

FERMÍN MANCHADO ZAMBUDIO CONSELLER DELEGAT (PSC)

ORIOL BATISTA GÀZQUEZ CONSELLER DELEGAT (PSC)

ALÍCIA ROMERO LLANO CONSELLERA DELEGADA (PSC)

FRANCESC MELERO COLLADO CONSELLER DELEGAT (PSC)

JOAQUIM ESPERALBA IGLESIAS REGIDOR (CIU)

MARÍA JOSÉ RECODER I SELLARÉS REGIDORA (CIU)

JOSEP LLUÍS MARTÍ I JULIÀ REGIDOR (CIU)

JOAQUIM FERNÁNDEZ I OLLER REGIDOR (CIU)

ANTONI VALLS I POU REGIDOR (CIU)

JOSEP VICENÇ GARCÍA I CAURÍN REGIDOR (CIU)

JOAN LÓPEZ ALEGRE REGIDOR (PP)

DAVID ROVIRA I SUÑÉ REGIDOR (PP)

PAULÍ MOJEDANO SINGLA REGIDOR (PP)

JOSÉ MANUEL LÓPEZ GONZÁLEZ REGIDOR (PP)

ADELA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ REGIDORA (PP)

JAUME GRAUPERA VILANOVA TINENT D'ALCALDE (ICV-EUiA)

QUITERIA GUIRAO ABELLÁN CONSELLERA DELEGADA (ICV-EUiA)

JOSEP COMAS VALLS CONSELLER DELEGAT ICV-EUiA)

ANTONI CIVIT I REY TINENT D'ALCALDE (ERC)

GENÍS BARGALLÓ I CHECA CONSELLER DELEGAT (ERC)

Dóna fe de l'acte el Secretari General de la Corporació el Sr. MANUEL MONFORT PASTOR.

També hi assisteix l'Interventor de Fons Municipals, Sr. JOSEP CANAL CODINA i la Lletrada Assessora Sra. M. PAU ORTILLÉS I CADENA.

Els reunits representen un quòrum d'assistència mínim suficient d'acord amb la llei per constituir vàlidament la sessió plenària.

L'Il.lm. Sr. President obre la sessió, passant-se seguidament a tractar els punts de l'ordre del dia.

1 - RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA CONVOCATÒRIA DE PLE EXTRAORDINARI URGENT.

El Sr. Alcalde demana als membres del Plenari l'aprovació de la declaració d'urgència per a la celebració d'aquest Ple extraordinari per tal de condemnar els atemptats terroristes ocorreguts avui a Madrid.

La declaració d'urgència és aprovada per unanimitat.

2 - DECLARACIÓ INSTITUCIONAL SOBRE L'ATEMPTAT TERRORISTA COMÈS AVUI A MADRID.

El Sr. Alcalde dóna lectura a la següent Declaració Institucional de tots els grups municipals :

"Els atemptats ocorreguts aquests matí a diversos punts de Madrid ens han tornar a corprendre i indignar profundament, com sempre passa amb aquests fets.

Malgrat que no hi ha diferències ens els efectes del terrorisme, sigui allà on sigui, i a qui colpeixi, no deixa d'esgarrifar-nos la magnitud dels fets d'avui i la condició dels afectats pels crims d'aquests matí.

El terrorisme no pot vèncer mai una societat que no pot abdicar de la legitimitat que li dona la seva veu pacíficament expressada.

Amb aquesta convicció cal doncs, mantenir la serenitat i la confiança en la força de l'expressió democràtica.

Per aquests motius, L'Ajuntament de Mataró per unanimitat de tots els Grups Municipals presents al Consistori : PSC, CIU, PP, ICV-EUA, ERC aproven la següent declaració institucional:

1r.- Tal com hem fet sempre davant fets semblants, rebutgem i condemnem els atemptats terroristes d'aquests matí a Madrid que no tenen, ni els hi donarem mai, cap justificació política.

2n.- Manifestem en nom dels ciutadans i ciutadanes de Mataró els nostre suport als afectats i a les seves famílies, i molt especialment el nostre condol i el més intens sentiment a les de les víctimes mortals.

3r.- Expressem la solidaritat dels mataronins i les mataronines al poble de Madrid i a les seves institucions que farem arribar al seu Alcalde i a la Presidenta de la Comunitat.

4t.- Expressem el nostre reconeixement a les forces de seguretat de l'estat, als cossos de protecció civil, de bombers i sanitaris, i als voluntaris i voluntàries per la seva actuació, que ha contribuït en lo possible a l'ajut de les víctimes i als seus familiars

5e.- Convidem als nostres conciutadans i conciutadanes a sumar-se a aquelles manifestacions d'ordre cívic que es convoquin, i molt especialment a les ja proposades pel President de la Generalitat de Catalunya i per President del Govern per expressar la repulsa a aquests execrables fets.

6e.- Volem expressar també la nostra voluntat i convicció de que els terroristes siguin derrotats sense condicions, amb tota la fermesa i des de l'Estat de Dret, en defensa de la vida, i de la legalitat democràtica com expressió del nostre sistema de llibertats. La vida, la convivència, la democràcia i la llibertat son valors que mai no permetrem que ningú posi en entredit.

7e.- Fem una crida a la ciutadania per una massiva participació en la jornada electoral del proper diumenge com la millor expressió de la voluntat democràtica, de condemna del terrorisme i com a única via de convivència en pau i llibertat"

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (27).

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a les set hores i quinze minuts de la tarda, el Sr. President aixeca la sessió, de la qual s'estén la present acta que signa amb mi. Certifico.