Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

22/12/2004

Escoltar

22/12/2004

dimecres 22 desembre 2004, 00:00h

 

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària del dia 11 de novembre de 2004.

2. Declarar sense efecte la tramitació del Programa d'Actuació Urbanística Municipal de Mataró.

 

 

COMISSIÓ ESPECIAL D'ORGANITZACIÓ

 

 

3. Aprovació inicial de la modificació de l'article 96 del Reglament Orgànic Municipal sobre nomenament i cessament del Defensor del Ciutadà de Mataró.

4. Nomenament del Defensor del Ciutadà de Mataró.

CMI DE SERVEIS CENTRALS I PLANIFICACIÓ

SOTSDIRECCIÓ DE GESTIÓ ECONÒMICA

-Servei de Gestió Econòmica-

5. Aprovació definitiva del Pressupost General de l'exercici 2005 integrat per l'Ajuntament, Organismes Autònoms i Societats Mercantils.

-Servei d'Ingressos-6. Aprovació definitiva Ordenances Fiscals 2005.

7. Aprovació tarifes del subministrament d'aigua potable d'Aigües de Mataró, SA per a l'exercici 2005.

8. Aprovació tarifes del servei del clavegueram d'Aigües de Mataró, SA per a l'exercici 2005.

9. Aprovació preus dels Serveis, Treballs i Subministraments complementaris a la venda d'aigua, d'Aigües de Mataró, SA

ACTA NÚM. 18/2004- SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L'EXCM. AJUNTAMENT EN PLE QUE TINGUÉ LLOC EL DIA 22 DE DESEMBRE DE 2004.

====================================================================

Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la Ciutat de Mataró, el dia vint-i-dos de desembre de dos mil quatre, essent les set hores de la tarda, es reuneix l'Ajuntament en Ple, sota la Presidència del Sr. JOAN ANTONI BARON ESPINAR, Alcalde President.

 

Hi concorren els senyors:

JOAN ANTONI BARON ESPINAR ALCALDE (PSC)

PILAR GONZÁLEZ AGÀPITO TINENT D'ALCALDE (PSC)

RAMON BASSAS SEGURA TINENT D'ALCALDE (PSC)

ESTEVE TERRADES YUS TINENT D'ALCALDE (PSC)

ARCADI VILERT SOLER TINENT D'ALCALDE (PSC)

FERMÍN MANCHADO ZAMBUDIO TINENT D'ALCALDE (PSC)

ORIOL BATISTA GÀZQUEZ CONSELLER DELEGAT (PSC)

FRANCESC MELERO COLLADO CONSELLER DELEGAT (PSC)

ALÍCIA ROMERO LLANO CONSELLERA DELEGADA (PSC)

MONTSERRAT LÓPEZ FIGUEROA CONSELLERA DELEGADA (PSC)

IVAN PERA ITXART CONSELLER DELEGAT (PSC)

JOAQUIM ESPERALBA I IGLESIAS REGIDOR (CIU)

MARIA JOSÉ RECODER I SELLARÉS REGIDORA (CIU)

JOAQUIM FERNÀNDEZ I OLLER REGIDOR (CIU)

S'incorpora a la sessió durant el debat dels grups municipals

JOSEP LLUÍS MARTÍ I JULIÀ REGIDOR (CIU)

ANTONI VALLS I POU REGIDOR (CIU)

JOSEP VICENT GARCÍA I CAURÍN REGIDOR (CIU)

PAULÍ MOJEDANO SINGLA REGIDOR (PP)

DAVID ROVIRA I SUÑÉ REGIDOR (PP)

JOSÉ MANUEL LÓPEZ GONZÁLEZ REGIDOR (PP)

ADELA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ REGIDORA (PP)

JAUME GRAUPERA VILANOVA TINENT D'ALCALDE (ICV-EUiA)

JOSEP COMAS VALLS CONSELLER DELEGAT ICV-EUiA)

S'incorpora a la sessió durant el debat dels grups municipals

QUITERIA GUIRAO ABELLÁN CONSELLERA DELEGADA (ICV-EUiA)

ANTONI CIVIT I REY TINENT D'ALCALDE (ERC)

GENÍS BARGALLÓ I CHECA CONSELLER DELEGAT (ERC)

 

Dóna fe de l'acte el Secretari General de la Corporació el Sr. MANUEL MONFORT PASTOR.

 

També hi assisteix l'Interventor de Fons Municipals, Sr. JOSEP CANAL CODINA i la Lletrada Assessora Sra. M. PAU ORTILLÉS I CADENA.

Queda excusat el Sr. Joan López Alegre, regidor del grup municipal del Partit Popular.

 

Els reunits representen un quòrum d'assistència mínim suficient d'acord amb la llei per constituir vàlidament la sessió plenària.

 

L'Il.lm. Sr. President obre la sessió, informant als membres del Consistori en primer lloc de la mort del Sr. Àngel Fàbregas i Blanch, que va ser regidor d'aquest Ajuntament entre 1974 i 1979, i després entre 1987 i 1991. La Corporació en ple expressa el seu condol i acorda donar-ne coneixement a la família.

 

Així mateix el Sr. Alcalde comunica al Consistori que la denominada Coordinadora contra les noves tarifes d'escombraries de Mataró havia demanat intervenir en el Ple per exposar la seva posició sobre el nou sistema de recollida de brossa comercial; atès que aquesta coordinadora no figura inscrita com a entitat en el Registre Municipal d'Entitats de Mataró, i d'acord amb l'article 21 del Reglament de Participació Ciutadana li ha estat denegada aquesta intervenció. No obstant això la coordinadora ha lliurat un manifest i el govern municipal mantindrà el diàleg amb totes les entitats interessades en aquesta qüestió per tal de introduir el nou servei de la millor manera possible. En aquest sentit informa també d'una Resolució de l'Alcaldia signada en data d'ahir, per la qual s'amplia el termini per presentar les declaracions sobre el tipus de servei que necessiten els comerciants i industrials, fins al dia 31 de desembre, sense perjudici que durant el mes de gener uns inspectors informatius passin per les diferents activitats per assessorar i informar a totes les persones afectades.

1 - APROVACIÓ SI S'ESCAU, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRA QUE TINGUÉ LLOC EL DIA 11 DE NOVEMBRE DE 2004.

 

El senyor Joaquim Esperalba, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió, manifesta que l'esborrany de la sessió de l'11 de novembre de 2004 l'han rebut avui i gairebé no han tingut temps de llegir-la.

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (24).

2 - DECLARAR SENSE EFECTE LA TRAMITACIÓ DEL PROGRAMA D'ACTUACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE MATARÓ.

El senyor Alcalde, Joan Antoni Baron, informa que aquest punt havia estat inclòs a l'ordre del dia d'avui per acord de la Junta de Portaveus celebrada el dilluns passat. Tal com es va acordar en la pròpia Junta de Portaveus quedà pendent de què els grups municipals poguessin manifestar la seva opinió sobre el particular, i degut a què el grup municipal del Partit Popular ha manifestat les seves reserves, preferint que el tema fos tractat en la comissió municipal informativa corresponent, es deixa sobre la taula aquest punt de l'ordre del dia en els termes indicats. El Sr. Alcalde recorda que el motiu de portar aquest tema al Ple ha estat el de l'aprovació de la modificació de la Llei d'Urbanisme que ja no fa necessari la redacció de programes d'actuació urbanística municipal per tal de garantir l'estàndard de 20% de habitatge públic en les noves promocions. No obstant això el govern municipal manté el doble compromís adquirit al llarg de la tramitació del Programa d'Actuació Urbanística de reservar una mitjana del 30% del nou sòl de desenvolupament amb destí a habitatge públic; així mateix es compromet a continuar la instrucció del Document de Criteris Urbanístics que acompanyava al Programa d'Actuació Urbanística en el debat i configuració del Pacte pel Desenvolupament Econòmic i Social de Mataró, tal i com havien demanat alguns grups municipals.

 

En suma aquest punt de l'ordre del dia queda sobre la taula per tal que sigui discutit en la comissió corresponent i inclòs a l'ordre del dia del pròxim Ple ordinari.

COMISSIÓ ESPECIAL D'ORGANITZACIÓ

 

3 - APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L'ARTICLE 96 DEL REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL SOBRE NOMENAMENT I CESSAMENT DEL DEFENSOR DEL CIUTADÀ DE MATARÓ.

El senyor Esteve Terradas, conseller delegat de Presidència, presenta la proposta següent :

 

"El Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMC), regula la figura del Síndic de Greuges, com a reconeixement de la figura anàloga que molts municipis ha creat durant aquests últims anys en virtut de la seva potestat d'autoorganització. En aquest sentit la figura del Defensor del Ciutadà de Mataró, creada per una modificació del Reglament Orgànic Municipal (ROM) de 1997 es troba en un d'aquests casos. L'article 59 TRLMC estableix el següent :

 

"Article 59

Síndic o sindica municipal de greuges

 

59.1 Per a poder ésser elegit síndic o sindica municipal de greuges, s'han de complir les condicions següents :

 

   

 1. Ésser major d'edat i gaudir de la plenitud de drets civils i polítics.

   

   

   

 2. Tenir la condició política de català, d'acord amb el que estableix l'article 6 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya.

59.2 El síndic o sindica municipal de greuges és escollit pel Ple de l'Ajuntament per una majoria de les tres cinquenes parts dels seus membres, en primera votació; si no s'assoleix aquesta majoria, en la segona votació és suficient la majoria absoluta. Correspon a l'alcalde o alcaldessa de nomenar el síndic o sindica municipal de greuges.

 

59.3 El càrrec de síndic o sindica municipal de greuges té una durada de cinc anys; només pot cessar per renúncia expressa, per mort o per incapacitat sobrevinguda o per condemna ferma per delicte dolós.

 

59.4 La funció de síndic o sindica municipal de greuges és defensar els drets fonamentats i les llibertats públiques dels veïns del municipi, per la qual cosa pot supervisar les activitats de l'Administració municipal. El síndic o sindica municipal de greuges exerceix la seva funció amb independència i objectivitat."

 

La introducció de la figura del Síndic o Sindica de Greuges per l'article 59 TRLMC imposa algunes modificacions sobre la regulació del Defensor del Ciutadà de Mataró.

 

Vist l'informe emès pel Secretari General de la Corporació sobre vigència i renovació del càrrec de Defensor del Ciutadà de Mataró.

 

La Comissió Especial d'Organització celebrada el dia 17 de desembre de 2004 va proposar la modificació de l'article 96 del Reglament Orgànic Municipal (ROM) sobre nomenament i cessament del Defensor del Ciutadà de Mataró, la qual es traslada al Ple de l'Ajuntament per tal de seguir els tràmits legals de modificació del ROM.

 

Per tot això, es sotmet a l'aprovació del Ple de l'Ajuntament la següent proposta :

 

Primer.-

 

"Article 96. Nomenament i cessament.-

 

 

1. El Defensor del Ciutadà és elegit pel Ple de la Corporació per majoria de les 4/5 parts, del nombre legal de membres de la Corporació. Si la elecció del Defensor no assolís aquesta majoria en la primera votació, serà suficient la majoria absoluta en segona votació. El seu mandat és de cinc anys, però seguirà exercint les funcions del seu càrrec fins al nomenament del seu successor.

 

2. Per a poder ésser elegit Defensor del Ciutadà han de tenir la condició política de català i ser major d'edat, gaudint del ple ús dels drets cívics i polítics. És incompatible la condició de Defensor del Ciutadà amb qualsevol mandat representatiu, càrrec polític o funció administrativa al servei de l'Ajuntament, i els seus organismes autònoms o empreses amb participació municipal. S'exceptua de les incompatibilitats assenyalades, la presidència de la Junta Local d'Arbitratge.

 

3. L'acord de nomenament del Defensor del Ciutadà determinarà el nivell de dedicació exigible a la seva tasca, els mitjans que se li assignen i les compensacions econòmiques que puguin correspondre-li.

 

4. El Defensor del Ciutadà de Mataró no està subjecte a cap mandat imperatiu. No rep instruccions de cap autoritat i compleix les seves funcions amb autonomia i segons el seu criteri.

 

5. El Defensor del Ciutadà només pot cessar per finalització del mandat, per renúncia expressa, per mort, per incapacitat sobrevinguda i per condemna ferma per delicte dolós." Sotmetre l'expedient a informació pública per termini de trenta dies mitjançant

Segon.-

publicació al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat. "

 

El senyor Paulí Mojedano, portaveu del grup municipal del Partit Popular, expressa la seva satisfacció ja que la figura del Defensor del Ciutadà va ser impulsada i proposada des del seu grup fa dos mandats, i ara veuen com s'ha consolidat i és un referent pels ciutadans de Mataró que tenen alguna queixa o algun problema en la seva relació amb l'Ajuntament. De la mateixa forma felicita al Sr. Puigderrajols per la consolidació de la figura del Defensor del Ciutadà i per la imparcialitat amb la que ha portat a terme la seva tasca.

 

El senyor Joaquim Esperalba, president del grup municipal de Convergència i Unió, s'afegeix a les felicitacions anteriors, destacant el valor democràtic de la institució del Defensor del Ciutadà com a garant dels drets i llibertats dels ciutadans envers l'administració municipal. Valora molt positivament la tasca desenvolupada pel Sr. Puigderrajols i li anima pel pròxim mandat que ara comença.

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (24).

4 NOMENAMENT DEL DEFENSOR DEL CIUTADÀ DE MATARÓ.

El senyor Esteve Terradas, conseller delegat de Presidència, presenta la proposta següent :

 

"Per acord del Ple Municipal de 8 de juny de 2000 es va nomenar al Sr. Jordi Puigderrajols i Coll com a Defensor del Ciutadà de Mataró per un termini de quatre anys. Atès que el mandat ja ha finalitzat és necessari procedir a un nou nomenament d'aquest càrrec, si bé ara s'haurà de produir per un mandat de cinc anys, d'acord amb el que disposa l'article 59.3 de la Llei Municipal de Catalunya, en la seva modificació de l'any 2002.

 

Per acord unànim dels representants de tots els grups municipals, la Comissió Especial d'Organització ha aprovat en sessió celebrada el dia 17 de desembre de 2004, proposar al Sr. Jordi Puigderrajols i Coll per a un nou mandat, si bé ara pel termini de cinc anys.

 

Per tot això, es proposa a l'Ajuntament Ple l'adopció del següent acord :

 

Primer.- Nomenar el Sr. Jordi Puigderrajols i Coll, Defensor del Ciutadà de Mataró.

 

Segon.- Fixar en cinc anys el termini de l'exercici d'aquest càrrec, d'acord amb el disposat a l'article 59.3 de la Llei Municipal de Catalunya.

 

Tercer.- El règim jurídic de la figura del Defensor del Ciutadà serà l'establert a la Llei Municipal de Catalunya i al Reglament Orgànic Municipal de Mataró.

 

Quart.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (24).

DICTAMENS DE COMISSIONS INFORMATIVES

CMI DE SERVEIS CENTRALS I PLANIFICACIÓ

-Servei de Gestió Econòmica-

 

 

El Sr. Alcalde indica que el debat dels punts 5,6,7,8 i 9 del Ple d'avui es desenvoluparà de forma conjunta, sense perjudici de la seva votació per separat.

5 - APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PRESSUPOST GENERAL DE L'EXERCICI 2005 INTEGRAT PER L'AJUNTAMENT, ORGANISMES AUTÒNOMS I SOCIETATS MERCANTILS.

La senyora Pilar González, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent :

 

"El Pressupost general de l'Ajuntament va ser aprovat inicialment pel Ple en sessió celebrada el dia 28 d'octubre de 2004. Es va iniciar el període d'exposició pública amb la publicació en el BOP de 30 d'octubre de 2004. Durant el període d'exposició pública, finalitzat el dia 18 de novembre de 2004, ha presentat al·legacions el Grup Municipal de Convergència i Unió. Fora de termini, han estat presentades al·legacions per part de l'Associació de Marxants del Maresme i el Grup Municipal del Partit Popular que també han estat admeses a tràmit per part de l'equip de govern municipal. Finalment, el Govern municipal vol contestar també a consultes realitzades per via telemàtica realitzades pel senyor Javier Sánchez del Campo, la Vocalia de Dones de l'AV de Rocafonda-Palau-l'Esperança i l'Associació Marxaires Mataró-Canigó que expressament es refereixen al PAM i al pressupost per al 2005. A continuació es detallen les respostes a les al·legacions formulades:

1. Associació de Marxants

 

Resum al·legació

Es proposa que el programa d'activitats de l'IMPEM contempli els mercats de marxants com a un element d'atractivitat.

Proposta al Ple

Desestimar. Ja es contempla en l'objectiu 4.5.1 del PAM

Argumentació

Tant el programa d'activitats de l'IMPEM com el Pla d'actuació per a la promoció de la ciutat recullen els mercats de marxants com a línia de treball tant per tractar-se d'un eix de comerç de la ciutat com per la seva condició d'atractiu turístic.

 

 

Resum al·legació

El model de ciutat que es pretén, la seva població, l'activitat comercial i la mobilitat ha de tenir en compte la presència dels mercats setmanals no sedentaris.

Proposta al Ple

Desestimar. Ja es contempla en l'objectiu 4.4.5 del PAM

Argumentació

Des de l'IMPEM els mercats de marxants han estat considerats tant a l'hora de definir el model de ciutat Mediterrània com a l'hora de definir el model dual de comerç que se'n deriva del PAPC i del POEC respectivament.

 

 

Resum al·legació

Proposta de millora de la seguretat als mercats

Proposta al Ple

Desestimar

Argumentació

En quant a la seguretat, el cos de seguretat municipal de Mataró, la Policia Local, ha estudiat reiterades vegades les necessitats de seguretat i vigilància dels mercats de marxants, considerant òptima la dimensió de l'equip que setmanalment es destina a la vigilància i seguretat dels mercats.

 

 

Resum al·legació

Proposta de millora dels espais i les instal·lacions

Proposta al Ple

Desestimar

Argumentació

Respecte a la millora dels espais i instal·lacions, val a dir que actualment els espais de la via pública destinats a la venda no sedentària, són espais d'ús divers no exclusiu per a la venda no sedentària i per la qual cosa no podem parlar d'instal·lacions ni accessos , sinó de l'adequació del recinte per al temps concret de la venda setmanal que actualment ja està garantit.

 

 

Resum al·legació

Els punts de venda existents necessiten la presència d'infrastructures, tals com contenidors, neteja, serveis públics, seguretat, vigilància, aparcament, accessibilitat ,€

Proposta al Ple

Desestimar

Argumentació

Actualment els mercats ja disposen d'aquests elements. Respecte als serveis públics, la seva inexistència respon al fet de què els mercats de marxants a Mataró no disposen d'un recinte en exclusiva, sinó que s'instal·len i dessinstal·len setmanalment deixant els espais, tant de polígons com d'altres ubicacions de la via pública a disposició d'altres usos que en cap cas justificarien la construcció d'uns serveis públics.

 

 

Resum al·legació

Proposta de potenciar la cultura de l'oferta comercial mediterrània

Proposta al Ple

Desestimar. Ja es contempla en l'objectiu 4.5.1 del PAM

Argumentació

De la lectura del Pla d'actuació per a la promoció de la ciutat es desprèn la voluntat municipal de potencial el perfil comercial dins del posicionament mediterrani de la ciutat.

 

 

Resum al·legació

Els dies de realització dels mercats han d'estar perfectament senyalats i ubicats, essent conegut per la població amb una gran difusió , tot i que reconeixem que s'ha avançat tímidament En aquesta línia, sembla que encara no ha estat consolidat € i tampoc es preveu en el nou pressupost

Proposta al Ple

Desestimar. Ja es contempla en l'acció 4.5.1.1

Argumentació

Se'n derivarà del pla de senyalització que al llarg del 2005 es realitzarà en el marc del programa de promoció de la ciutat de l'IMPEM.

 

Resum al·legació

Proposta de consolidació de drets i deures dels marxants davant les institucions

Proposta al Ple

Estimar i introduir esmena en l'objectiu 4.4.1, incloent la nova acció 4.4.1.5 : " Portar a aprovació la nova Ordenança de la venda sedentària a Mataró."

Argumentació

S'està revisant l'ordenança reguladora de la venda no sedentària a Mataró, la qual s'està abordant en el si de la comissió tècnica formada pels tècnics de l'IMPEM i l'associació de Marxants del Maresme. Aquesta revisió aborda la sensibilitat dels drets i deures dels marxants.

 

 

Resum al·legació

Proposta d'incloure els mercats no sedentaris en la llei d'equipaments comercials

Proposta al Ple

Desestimar

Argumentació

La inclusió dels mercats de venda no sedentària a la llei d'equipaments comercials de Catalunya és una competència que pertoca a l'administració autonòmica i no a la local.

 

 

Resum al·legació

Proposta d'incloure els marxants en diverses àrees del PAM

Proposta al Ple

Desestimar. Ja es contempla

Argumentació

Quant a la presencia dels mercats de marxants a les diverses àrees del programa, cal matisar que el programa parla genèricament d'activitat econòmica o en el seu cas del comerç sense concretar les seves diverses tipologies.

 

 

Resum al·legació

Proposta de preveure una instal·lació dels marxants al municipi, la seva accessibilitat, els seus aparcaments, la seva ubicació, les infrastructures

Proposta al Ple

Desestimar

Argumentació

Com ja s'ha dit prèviament, a Mataró , els mercats de Marxants, s'ubiquen en espais d'ús no exclusiu, com ara polígons industrials o vies públiques, ambdues modalitats previstes d'accessibilitat i aparcament per als usos habituals.

 

 

Resum al·legació

Proposta de preveure les obres que afecten a l'activitat dels marxants.

Proposta al Ple

Desestimar. Ja es contempla

Argumentació

L'experiència mostra, quan hi han hagut obres, els mercats afectats, han tingut la seva planificació per tal disminuir l'impacte negatiu en l'activitat.

 

 

Resum al·legació

L'usuari del mercat i el propi marxant han de tenir serveis o punts d'assistència per atestats i denúncies a prop dels mercats i l'actuació de les Policies Locals s'ha de coordinar entre els representants dels marxants i el controlador de mercats

Proposta al Ple

Desestimar

Argumentació

Existeix coordinació entre la Policia i el controlador de mercats. La Policia té presència en els mercats i amb ella poden tramitar-se els atestats.

Resum al·legació

Aconseguir l'accessibilitat als mercats no només per als disminuïts físics sinó per a tothom és necessari que és faci la inversió necessària i que el Planejament Urbanístic preveu la presència dels mercats, senyalant i delimitant els mercats, els aparcaments i els transports públics

Proposta al Ple

Desestimar. Es tindrà en compte per a propers exercicis

Argumentació

Es considera la necessitat de realitzar un estudi de l'accessibilitat als mercats

 

 

Resum al·legació

Proposta de preveure oferta de lleure, educació, cultura, esport, salut i consum, en els mercats, per ende , també amb la seva dotació econòmica.

Proposta al Ple

Estimar parcialment.

Argumentació

L'IMPEM col·laborarà en el Pla de dinamització que elabori la pròpia Associació de Marxants, on es podien fer extensives actuacions culturals i de lleure en el marc dels mercats. Es contempla en l'acció 4.4.1.2 del PAM.

 

 

Resum al·legació

Proposta d'incloure els mercats de marxants dins de possibles rutes turístiques.

Proposta al Ple

Desestimar. Ja es contempla en l'acció 4.5.1.1 del PAM

Argumentació

Val a dir que la definició de rutes noves, i alguna de caire comercial, és una de les línies d'acció des del servei de promoció de la ciutat. Per tant es tindrà en compte la proposta de l'associació marxants del maresme.

 

 

Resum al·legació

Es proposa la necessitat de destinar partides pressupostàries considerables per als mercats no sedentaris, per a la defensa de la professió de marxant, per a promocionar i fer atractius i sostenibles els mercats i, també, per evitar greuges comparatius amb d'altres entitats i col·lectius professionals

Proposta al Ple

Desestimar. Ja es contempla

Argumentació

El pressupost general inclou dins el funcional de promoció de ciutat i el funcional de mercats, el conjunt de partides econòmiques que han de donar efectiva resposta a la gestió dels mercats de marxants que des de l'IMPEM es desenvolupa.

 

 

Resum al·legació

Proposta de realització d'estudis relatius als mercats de marxants.

Proposta al Ple

Desestimar. Es tindrà en compte per a propers exercicis

Argumentació

L'últim estudi sobre oferta i demanda als mercats de marxants, es va realitzar al 2002, i està previst realitzar nous estudis quan la realitat del mercat hagi variat substancialment.

 

Resum al·legació

Proposta d'allargament de la durada de les llicències.

Proposta al Ple

Desestimar

Argumentació

Aquest element actualment no és viable ja que la llei aplicable no admet llicències de durada superior a l'any.

 

Resum al·legació

Proposta de difusió dels mercats.

Proposta al Ple

Estimar parcialment

Argumentació

L'IMPEM pot oferir la col·laboració en el Pla de dinamització que elabori la pròpia Associació de Marxants, on es podien fer extensives actuacions culturals i de lleure en el marc dels mercats.

 

 

Resum al·legació

Considerar als marxants com a element locomotor del comerç urbà amb un reflex en els pressupostos, la normativa i les campanyes de difusió.

Proposta al Ple

Desestimar. Ja es contempla

Argumentació

Actualment ja tenen la seva rellevància en el programa de comerç de l'IMPEM i en el PAM.

 

Resum al·legació

Proposta d'estudi i proliferació d'espais polivalents amb cabuda per a la ubicació dels mercats i la combinació d'altres activitats la resta de temps.

Proposta al Ple

Desestimar

Argumentació

Es tindrà en compte la proposta d'estudiar alternatives.

 

 

Resum al·legació

Realitzar un estudi de reversió dels ingressos que genera el col·lectiu

Proposta al Ple

Desestimar

Argumentació

L'administració local te la competència de decisió del grau de reversió o redistribució dels ingressos municipals per a donar cobertura al conjunt de serveis públics que gestiona.

 

2. Grup Municipal Convergència i Unió

 

Resum al·legació

Que s'adapti a la mateixa nomenclatura dels Plans Integrals al text del PAM 2005.

Proposta al Ple

Estimar

Argumentació

El text definitiu del PAM 2005 s'adapta a la nomenclatura dels Plans Integrals

 

Resum al·legació

Creació d'un Registre d'Informes centralitzat en l'Àrea de Serveis Centrals i Planificació, utilitzant els recursos municipals.

Proposta al Ple

Desestimar

Argumentació

Els informes formen part dels expedients que són públics i per tant es poden consultar, d'altra banda cal destacar que l'Ajuntament disposa d'un registre dels estudis realitzats.

 

Resum al·legació

Informació trimestral sobre l'estat d'execució del Pressupost Municipal. En l'apartat corresponent a les inversions, es farà referència a la data d'inici, al cost total de la inversió i al seu finançament.

Proposta al Ple

Estimar

Argumentació

Les bases d'execució del pressupost ja contemplen en el seu article 47 informació sobre l'estat d'execució trimestral del qual se'n donarà compte a la Junta de Govern i a la Comissió Informativa. Aquesta informació contempla un detall de l'execució dels projectes d'inversió amb el seu cost total previst i executat. A aquest detall d'inversions s'inclourà la data d'inici i finançament dels projectes d'inversió.

 

Resum al·legació

Lliurament d'un informe trimestral sobre l'evolució de la plantilla de l'Ajuntament i dels OOAA, que inclogui la provisió de places, l'índex d'absentisme i el de suplències.

Proposta al Ple

Desestimar

Argumentació

En la memòria anual ja figura aquesta informació, d'altra banda no hi ha tanta rotació per justificar un informe trimestral.

 

 

Resum al·legació

Lliurament d'informe trimestral en el que hi consti: la contractació de serveis externs, el nom de les empreses, l'objectiu del contracte, el seu import, la durada i els objectius d'aquests.

Proposta al Ple

Desestimar

Argumentació

A la Intranet municipal, a l'apartat de tràmits i aplicacions, dins del Servei de Compres i Contractacions hi ha una base de dades que s'anomena "on és", allà, sense restriccions d'accessibilitat, hi consten tots els expedients de contractació amb la informació corresponent.

 

 

Resum al·legació

   

 • La creació dels futurs districtes administratius de la ciutat, per a l'organització descentralitzada dels serveis municipals.

   

   

 • Reorganitzar els Centres Cívics de manera que n'hi hagi un per cadascun dels districtes de la ciutat.

   

   

 • S'assignaran, per cadascun dels tretze barris de la ciutat, espais multiús com a "Casal de Barri", gestionats per les Associacions de Veïns i la taula d'entitats de cadascuna de les zones. La localització es concretarà consensuadament amb les entitats de cada àmbit territorial.

   

   

 • Durant l'exercici del 2005 redacció d'una proposta definitiva que inclogui els plans d'usos, avantprojectes i projectes dels corresponents espais.

   

   

 • Les partides econòmiques necessàries s'inclouran en els diferents Pressupostos Municipals corresponents als exercicis de l'actual mandat (2005-2007), quan la necessitat de construir edificis de nova planta o rehabilitacions ho requereixin. En el Pressupost corresponent a l'exercici 2005 es fixarà una primera partida pressupostària de 600.000 euros.

   

   

 • Promoure un procés per definir la política participativa dels ciutadans de Mataró, que permeti replantejar els actuals mecanismes de participació recollits al ROM. Caldrà que es constitueixi un "Consell de Districte", per a cadascú d'ells.

Proposta al Ple

Desestimar

Argumentació

Durant l'any 2005 s'estudiarà en el marc de la CE del ROM el possible acolliment de l'Ajuntament de Mataró a la llei de Grans Ciutats. En aquest marc caldrà definir l'abast dels possibles districtes i les seves necessitats d'equipaments i serveis, així com l'adaptació dels mecanismes de participació.

 

 

Resum al·legació

Definir un nou objectiu per la creació d'un Consorci pel desenvolupament integral del Front del Mar, amb la participació de totes les forces polítiques amb representació al Consistori, i també totes les entitats i associacions interessades en participar-hi, especialment les que formen part del moviment veïnal, així com les autoritats i administracions amb competències o responsabilitats en aquest àmbit.

Proposta al Ple

Desestimar

Argumentació

La zona esmentada té un pes estratègic per a la ciutat i s'ha de contemplar de manera conjunta i global, per això, les actuacions urbanístiques a Jorsa, Rengle, Ronda Barceló, Port i Cinc Sènies, el Govern proposa que siguin document de debat com a línies estratègiques del futur Mataró dins del Consell de Ciutat.

 

Resum al·legació

   

 • Crear un Consell Municipal Director per a la Comunicació Ciutadana amb representació paritària de tots els grups polítics representats a l'Ajuntament, i amb l'assistència amb veu però sense vot , dels tècnics municipals que hom consideri necessaris a l'efecte, embrió del que posteriorment serà el "Consell de Comunicació".

   

   

 • Definir els recursos econòmics per a la creació de nous mitjans de comunicació municipals. Aquest Consell ha de garantir el control democràtic dels mitjans que pugui impulsar l'Ajuntament i assegurar-se que totes les sensibilitats polítiques hi tindran cabuda.

Proposta al Ple

Estimar, està inclosa en l'acció 1.2.1.1 del PAM, per a l'aplicació de mesures del Pla de Comunicació.

Argumentació

El PAM recull en el Pla de Comunicació l'objectiu: 1.2.1.1.Aplicació de les mesures del Pla de Comunicació. L'Ajuntament de Mataró, en la línia de fer noves polítiques en l'àmbit de la comunicació, treballarà per constituir durant l'any 2005 un organisme de caràcter públic amb capacitat per gestionar de manera transparent, participativa, descentralitzada i eficient, els mitjans i iniciatives municipals de comunicació audiovisual que es puguin posar en marxa a la ciutat.

L'Ajuntament vetllarà per la participació en aquest organisme dels grups municipals amb representació a la Corporació Municipal, de les entitats i dels professionals del sector amb la voluntat de garantir els principis de pluralitat i control democràtic.

 

Resum al·legació

   

 • S'inclourà una nova acció (1.2.1.6) dins de l'objectiu 1.2.1 "Desenvolupar polítiques de participació de la ciutadania i de suport a les entitats i associacions".

   

   

 • En l'àmbit de Participació Ciutadana es crearà una partida destinada de 6.000 Euros amb destinació a la participació de l'Ajuntament de Mataró en el projecte "Cerdanyola sense fils".

   

   

 • Es rebaixarà en 6.000 euros el total del que l'Ajuntament de Mataró destina a comunicació i imatge.

Proposta al Ple

Desestimar

Argumentació

-La primera part de la proposta no surt al PAM però la tenim prevista: Agència Suport Entitats (polítiques de suport a les entitats i associacions).

-No hi ha cobertura legal

 

 

Resum al·legació

   

 • Suspendre transitòriament la tramitació del Programa d'Actuació Urbanística 2004 € Una Nova Estratègia Urbana, fixant un termini de sis mesos per a recollir, amb la màxima amplitud i de forma participativa, les visions i inquietuds de la ciutadania, entitats i associacions respecte el futur urbanístic de la ciutat de Mataró.

   

   

 • Incloure l'obligatorietat de redactar el document de treball esmentat dins del primer semestre de l'exercici 2005.

Proposta al Ple

Estimar-la parcialment i introduir esmena d'addició amb una nova acció 2.1.1.2 del PAM " Redactar un document on es defineixin les línies urbanístiques estratègiques del futur Mataró dins del Pacte per el desenvolupament econòmic i social"

Argumentació

La tramitació del PAUM, s'haurà d'adaptar a la Nova Llei d'Urbanisme. L'objectiu inicial principal, d'aconseguir el major número d'habitatges protegits, es molt possible es pugui assolir amb la nova Llei, amb independència del PAUM. Per això el govern creu que dins el Pacte per el desenvolupament econòmic i social, s'haurà de debatre l'estratègia urbana de futur que haurà de tenir un document del model urbanístic en el primer semestre de l'any 2005.

 

 

Resum al·legació

   

 • Incloure una nova acció (2.1.3.26) dins de l'objectiu 2.1.3. "Desenvolupar Plans Integrals Territorials: Rocafonda € El Palau, Cerdanyola i Centre € Eixample € Havana", que sigui el "Soterrament de contenidors de brossa domèstica al centre de la ciutat"

   

   

 • Dotar al Pressupost Municipal pel 2005 d'una partida pel soterrament dels contenidors situats al Camí Ral, a l'inici de la Rambla, just al costat de l'entrada de l'aparcament de la Plaça Santa Anna.

Proposta al Ple

Estimar-la parcialment i introduir esmena d'addició amb una nova acció 2.4.4.5 del PAM "Realització d'una auditoria per analitzar les necessitats i racionalitzar els tipus, sistemes i ubicació dels contenidors, recollint les propostes en el nou plec de condicions pel nou sistema de recollida i neteja viària"

Argumentació

L'any 2005, és el darrer any de la concessió vigent de recollida d'escombraries. El nou model a tota la ciutat es un tema a analitzar amb profunditat per establir els diversos sistemes de recollida als diversos espais ciutadans. Per això s'inclou al PAM, una nova acció.

 

 

Resum al·legació

   

 • Incloure una nova acció (2.1.3.27.) dins l'objectiu 2.1.3 "Desenvolupar Plans Integrals Territorials: Rocafonda- El Palau, Cerdanyola i Centre € Eixample € Havana", que sigui la "Redacció del projecte executiu de les obres de rehabilitació del carrer de Santa Marta.

   

   

 • Incloure una nova acció (2.1.3.27.) dins l'objectiu 2.1.3 "Desenvolupar Plans Integrals Territorials: Rocafonda- El Palau, Cerdanyola i Centre € Eixample € Havana", que sigui la "Redacció del projecte executiu de les obres de rehabilitació i reordenació de la Plaça de les Tereses".

Proposta al Ple

Estimar-la parcialment i introduir les esmenes d'addició, amb les noves accions 2.1.3.26 del PAM "Redacció del projecte bàsic de les obres de rehabilitació del carrer Sta Marta"; 2.1.3.27 "Redacció del projecte bàsic de les obres de rehabilitació i reordenació de la Plaça de les Tereses"

 

 

Resum al·legació

   

 • Modificar el redactat de l'acció 2.1.5.1. en el sentit següent: "Redacció del projecte de rehabilitació de la Muralla de Sant Llorenç, que contempli la instal·lació soterrada d'un grup de contenidors en la seva part inferior".

Proposta al Ple

Estimar-la i introduir l'esmena, en l'acció 2.1.5.1 del PAM "Redacció del projecte bàsic de rehabilitació de la Muralla de Sant Llorenç que contempli la instal·lació soterrada d'un grup de contenidors en la seva part inferior, segons estudi previ"

 

 

Resum al·legació

   

 • Incloure una nova acció dins de l'objectiu 2.1.5 "Mantenir la política d'arranjaments de carrers potenciant al màxim el carrer com a espai social i com a suport a l'activitat comercial i de millora de l'accessibilitat i dels recorreguts per a vianants", que sigui la "Redacció del projecte de rehabilitació del carrer del Parc".

   

   

 • Dotar el Pressupost Municipal pel 2005 d'una partida per a la realització del projecte esmentat.

   

   

 • Que les característiques d'aquest projecte siguin debatudes conjuntament amb un grup de persones representants dels veïns afectats i l'AV de Mataró € Centre.

Proposta al Ple

Desestimar

Argumentació

La inclusió dels diversos carrers en el programa de millores es fa en funció del seu estat. El carrer del Parc te les voreres i calcades en més bones condicions que altres carrers en els que s'ha d'intervenir. S'ha explicat ja a diversos veïns que es realitzaran els treballs regulars de manteniment i s'estudiarà la millora d'algunes qüestions relacionades amb la mobilitat.

Per altra banda els projectes es debaten amb l'AV i els veïns en dos moments, el de la redacció i el de l'execució de les obres

 

 

Resum al·legació

Introduir una nova acció (2.1.6.12) en el sentit que : "Es farà una auditoria de la situació de la ciutat pel que fa a la neteja dels carrers i places."

Proposta al Ple

Estimar-la i introduir l'esmena, en una nova acció 2.4.4.5 del PAM "Realització d'una auditoria per analitzar les necessitats i racionalitzar els tipus, sistemes i ubicació dels contenidors, recollint les propostes en el nou plec de condicions pel nou sistema de recollida i neteja viària"

 

 

Resum al·legació

   

 • El Departament d'Obres i de Serveis Municipals i Manteniment de l'Ajuntament de Mataró s'ocuparan de l'edifici de "Can Marfà" i, de forma simultània, es duran a terme dues accions imprescindibles: es redactarà el Pla d'usos de tot l'edifici, durant el primer semestre del 2005, i es buscarà el finançament tant a entitats públiques i privades que en permeti la rehabilitació i la posada en funcionament.

   

   

 • Es modificarà la partida pressupostària corresponent (40220 45183 63200) en la quantitat necessària per a desenvolupar els treballs mencionats.

Proposta al Ple

Estimar-la parcialment i introduir esmena incloent al PAM la nova acció 3.5.A.2.3: "Redacció del projecte museològic de Can Marfà en el marc del Pla d'Equipaments Culturals de la ciutat de Mataró"

 

 

Resum al·legació

   

 • Es definirà, per part dels redactors del PAM, quins habitatges identificats sota aquest epígraf compleixen els requisits d'habitatges de protecció oficial, és a dir: que s'ofereixen a la venda o lloguer a preus "protegits", considerablement per sota dels preus de mercat.

Proposta al Ple

Estimar-la i modificar el redactat de les accions de l'objectiu 2.1.8. quedant de la següent manera:

2.1.8.1 €100 habitatges de la Generalitat de lloguer de protecció oficial.

2.1.8.2€ 3 habitatges de venda a preu lliure però inferior al preu de mercat

2.1.8.3€ 3 habitatges de venda a preu lliure però inferior al preu de mercat

2.1.8.4€10 habitatges de venda a preu lliure però inferior al preu de mercat

2.1.8.5€ 30 habitatges de lloguer de protecció pública.

2.1.8.6€6 habitatges de lloguer de protecció pública.

2.1.8.8€25 habitatges de lloguer de protecció pública.

2.1.8.9€16 habitatges de lloguer de protecció pública.

2.1.8.10..4 habitatges per reallotjaments

2.1.8.11..19 habitatges de lloguer de protecció pública.

 

 

Resum al·legació

   

 • Eliminar l'acció 2.1.10.3 del Programa d'Actuació Municipal "Redacció d'un reglament que estableixi la definició d'habitatge desocupat, casa abandonada i solar buit".

Proposta al Ple

Estimar, eliminar l'acció 2.1.10.3 en l'objectiu 2.1.10

 

 

 

Resum al·legació

   

 • Eliminar l'objectiu 2.1.14. ( Projectar la recuperació de la banda sud de la façana marítima transformant l'actual sòl industrial€) del PAM, que en tot cas es desenvoluparà a partir de l'aprovació definitiva del PAUM.

Proposta al Ple

Desestimar

Argumentació

El desenvolupament urbanístic dels sectors de ponent juntament amb la Ronda Barceló, el Port i el Cafè de Mar, son estratègics per la creació d'un teixit ric i divers que contribuirà a la consolidació de la nova economia i al suport de la societat del coneixement. De

 

 

Resum al·legació

   

 • La inclusió d'un nou objectiu 2.1.15. "Millora de barris que no estan afectats per cap Pla" i les accions:

   

   

 1. 2.1.15.1. Millorar "la Pollancreda" de forma urgent, convertir-la en una autèntica zona verda del Pla d'en Boet.

   

   

 2. 2.1.15.2. Control dels vehicles que es troben abandonats a la via pública, cercar un mecanisme legal per a retirar-los amb càrrec als propietaris de les despeses de portar els cotxes a desballestar.

   

   

 3. 2.1.15.3. Que els serveis tècnics de l'Ajuntament elaborin un projecte d'adequació de la plaça Lluís Gallifa, i es permeti als veïns expressar la seva opinió sobre el tipus de plaça que volen.

   

   

 4. 2.1.15.4. Incloure en el Camí Ral dins dels llistats dels carrers als que s'ha de renovar el seu paviment (acció 2.1.6.7.). També s'ha de reparar les voreres del carrer Roma i del Carrer Sant Cugat, entre Ronda Francesc Macià i Avinguda Lluís Companys.

   

   

 5. 2.1.15.5. Fer les actuacions necessàries, des dels departaments d'Obres i de Serveis Municipals i Manteniment, per l'agençament del passatge Pau Claris.

Proposta al Ple

Estimar parcialment i introduir esmena d'addició a l'objectiu 2.2.5 una nova acció 2.2.5.17: "Avaluació de la viabilitat jurídica per carregar als propietaris les despeses de portar els cotxes abandonats a desballestar"

Argumentació

 1. La millora de la Pollancreda es una acció que es recollirà en un futur PAM i lligada al desenvolupament del sector d'IVECO.
 2. L'abandonament de vehicles dins el terme municipal de Mataró deriva en la imposició de la corresponent sanció. Tanmateix, s'ha d'indicar que el marc normatiu actual fa que el procediment per declarar abandonat un vehicle sigui força complex i dilatat en el temps, sense que sigui possible una repercussió de la totalitat de les despeses al seu titular (a banda de la imposició de la corresponent sanció, ja esmentada). Introduir una nova acció al PAM que durant l'any 2005 l'Àrea de Via Pública es compromet a avaluar la viabilitat jurídica d'aquesta proposta"

   

   

   

   

   

 3. La millora de la resta de carrers proposats anirà en funció de les prioritats de manteniment que la totalitat dels carrers de la ciutat assenyalen

   

 4. La millora del camí Ral, es una acció que anirà lligada a la implantació d'una gran superfície comercial al centre. L'Avd. Roma està vinculada a la Pollancreda, el carrer Sant Cugat no.
 5.  

   

 

 

Resum al·legació

   

 • Incloure una nova acció en el sentit de : "Redacció del projecte d'execució d'un aparcament soterrat al solar de Can Maitanquis"

   

   

 • Incloure una nova acció en el sentit de : "Redacció del projecte per a la construcció i ajardinament de la zona verda de Can Maitanquis".

   

   

 • Incloure una nova acció en el sentit de: "Redacció del projecte de rehabilitació i condicionament del passeig que separa la carretera N-II i els carrers Marina de Llevant i Racó de Sant Pere a l'Avinguda Maresme."

Proposta al Ple

Desestimar

Argumentació

Aquest indret, és un dels espais possibles per la construcció d'un gran dipòsit d'aigües de pluja per la regulació d'avingudes al sud de la ciutat i la regularització dels abocaments a les platges. Durant l'any 2005 es redactarà el projecte que s'haurà de construir en el futur. La utilització de la superfície com a zona verda i l'arranjament dels entorns, serà possible quant els aparcaments del cafè del Mar siguin una realitat.

Resum al·legació

   

 • Incloure un nou objectiu (2.2.6.) a l'apartat (2.2.) "La mobilitat sostenible" en el sentit de : "Reactivar i revisar el Pacte per a la Mobilitat a Mataró, en el sí de la seva comissió de seguiment"

Proposta al Ple

   

 • Estimar parcialment i introduir esmena incloent un nou objectiu 2.2.6 "Revisar el Pacte per a la Mobilitat a Mataró si s'escau", i una nova acció en aquest objectiu 2.2.6.1: " Reunió de la comissió de seguiment del pacte de la mobilitat per decidir si cal la seva revisió"

   

 

 

Resum al·legació

   

 • El govern municipal establirà els contactes i farà les gestions necessàries per tal de presentar les sol·licituds d'una connexió amb la xarxa viària del TGV a través d'una nova línia de ferrocarril que connecti la ciutat amb l'interior.

   

   

 • I dissenyarà un avantprojecte pel soterrament de la via del tren al seu pas per la Ciutat i la seva connexió amb la comarca i amb Barcelona.

Proposta al Ple

Estimar i introduir dues noves accions al PAM 2.2.5.15 "Impulsar la construcció d'una nova línia orbital ferroviària de connexió entre les ciutats de l'Arc Metropolità en el sentit de les al·legacions presentades al PDI i d'acord amb els estudis previs que està fent l'ATM" i 2.2.5.16.- "Instar a l'ATM a fer els estudis previs de trasllat i soterrament d ela línia C-1 de RENFE per l'interior de la ciutat i tenir-ho en compte en els planejaments urbanístics de futur"

 

 

Resum al·legació

Es crearà l'Institut Municipal per a la Gent Gran, que comptarà amb les organitzacions que avui es dediquen, així com els representants de les administracions amb competències en aquest àmbit i també amb les entitats financeres. Aquesta actuació es dotarà de la partida pressupostària necessària per posar-se en funcionament durant l'exercici 2005.

Proposta al Ple

Desestimar

Argumentació

Pensem que les eines de gestió actuals són del tot adients. Amb l'actual Agència d'Atenció a la gent gran i persones depenents es pot portar a terme tots els projectes, sense necessitat de crear-se l'Institut Municipal per a la Gent Gran.

 

Resum al·legació

   

 1. La Comissió d'equipaments culturals es reunirà de forma operativa i assentarà les bases per desenvolupar els concerts amb les entitats culturals de Mataró, atenent a les necessitats i mancances en equipaments de tota mena que es detecten a la ciutat.

   

   

 2. L'Ajuntament establirà concerts amb les entitats culturals de Mataró que tenen equipaments culturals que poden revertir en benefici de la ciutat € (El Foment, El Casal de l'Aliança, la Sala Cabañes,€).

   

   

 3. L'Ajuntament treballarà conjuntament amb aquelles entitats que precisen d'espais per a desenvolupar les seves activitats i/o donar a conèixer els seus fons documentals, obres tradicionals, etc., amb l'objectiu de facilitar-los la tasca que desenvolupen i enriquir el teixit associatiu cultural de Mataró.

Proposta al Ple

Estimar-la parcialment i modificar el redactat de l'acció 2.1.7.6, dins l'objectiu 2.1.7, substituir el redactat existent pel següent: "concert per a l'ús públic d'equipaments privats amb plantejaments de Servei Públic en el marc del pla d'Equipament Culturals"

Argumentació

 

 

Resum al·legació

   

 1. L'Ajuntament endegarà, de forma immediata, els treballs necessaris per a la creació d'una nova biblioteca pública a la nau central de l'Escorxador.

   

   

 2. Juntament amb la Comissió per la Lectura Pública estudiarà el cost i la viabilitat d'obrir algunes biblioteques dels IES públics a les zones més mancades d'aquests equipaments de Mataró, durant un parell d'hores cada tarda (17 a 19h). L'Ajuntament pressupostarà quin és el cost i ho carregarà a la partida pressupostària corresponent.

Proposta al Ple

Estimar-la parcialment.

Modificar el redactat de l'acció 3.5.A.2.1 dins de l'objectiu 3.5.A.2 i substituir el redactat existent pel següent: "Redacció del pla de biblioteques i realització dels treballs necessaris per determinar la viabilitat de creació d'una nova biblioteca pública a l'Escorxador"

Introduir esmena com a noves accions 3.6.5.10: "Crear experimentalment del gener al juny del 2005, en un IES el funcionament de la biblioteca de 17 a 19 hores, tres dies a la setmana com a espai d'estudi assistit. Estendre a dos IES més en el curs 2005 i 2006" i 3.6.5.11: "Posar a disposició en un lES una aula de reforç adreçada a alumnes de primer cicle d'ESO, de 17 a 19 hores, tres dies a la setmana, de forma experimental"

 

Resum al·legació

   

 1. Que la Comissió d'Equipaments Culturals es decideixi què cal fer amb el Teatre Monumental.

   

   

 2. Decidir sobre el Monumental durant aquesta legislatura, cal que destini una partida pressupostària per revisar i iniciar les obres corresponents a la tercera fase del Teatre Monumental, en la línia dels estudis i avantprojectes realitzats en el mandat municipal 1995-1999.

Proposta al Ple

Desestimar-la. Ja es contempla en l'acció 2.1.7.1

Argumentació

   

 1. L'acció 2.1.7.1 porta implícita la proposta: "Aprovació del Pla d'Equipaments Culturals"

   

   

   

 2. Es desestima la proposta de crear una inicial partida pressupostària. El futur està condicionat als debats que figurin en les conclusions del Pla d'Equipaments Culturals

 

Resum al·legació

   

 • Incloure una nova acció en el sentit de cercar, juntament amb la Fundació el Maresme, si cal, en el si d'una "Comissió Tècnica", un espai per a la creació d'un centre de dia per atendre els joves afectats de paràlisi cerebral i un altre centre per a joves amb malalties mentals.

   

   

 • Dels treballs de la "Comissió Tècnica" se'n donarà compte periòdicament a la CIM de Serveis Personals.

Proposta al Ple

Estimar-la, i introduir esmena d'addició en l'objectiu 3.4.2 una nova acció 3.4.2.8: "Col·laborar amb les entitats amb totes les iniciatives destinades a poder comptar a la ciutat amb serveis de residència per a persones amb discapacitats físiques i/o psíquiques, tallers ocupacionals i centres de dia".

 

 

Resum al·legació

   

 • Incloure una nova acció en el sentit de:

   

1. Incrementar els ajuts a domicili de les persones amb discapacitats físiques i/o psíquiques.

Que l'administració local col·labori amb les entitats de Mataró per la consecució de residències per a les persones amb discapacitats físiques i/o psíquiques.

2. Que l'administració local col·labori amb les entitats de Mataró per a la consecució de tallers ocupacionals per a les persones amb discapacitats físiques i/o psíquiques i malalts mentals.

Canviar el redactat de l'acció 3.5.D.1.2. pel text: " Que en la mesura que sigui possible, els accessos a serveis municipals i centres escolars públics no tinguin cap mena de barrera arquitectònica" .

Proposta al Ple

Estimar-la, i introduir esmena en l'objectiu 3.4.2 una nova acció 3.4.2.8 al PAM: "Col·laborar amb les entitats amb totes les iniciatives destinades a poder comptar a la ciutat amb serveis de residència per a persones amb discapacitats físiques i/o psíquiques, tallers ocupacionals i centres de dia".

 

 

Resum al·legació

Incloure dins de l'objectiu 3.5.H.1.,una nova acció en el sentit d' augmentar el nombre i la diversitat dels mediadors/res culturals de forma que permeti establir mecanismes de comunicació més fluids entre l'Ajuntament i els seus organismes i les diferents comunitats de persones nouvingudes."

Proposta al Ple

Estimar-la i introduir esmena en l'objectiu 3.5.H.1 una nova acció 3.5.H.1.4 "Ampliar la disponibilitat de mediadors culturals per garantir la comunicació de les cultures majoritàries existents a la ciutat de Mataró".

 

 

Resum al·legació

Incloure una nova acció (3.5.I.1.3.) dins de l'objectiu 3.5.I.1. en el sentit de " Cercar noves fórmules per a potenciar i promocionar l'ús social del català per tal que les persones nouvingudes i les que des de fa un temps ja són a Catalunya, sentint com a seva la llengua catalana i la usin de manera habitual.

Proposta al Ple

Estimar-la. Incloure esmena d'addició en l'objectiu 3.5.I. amb una nova acció3.5.I.13: "Cerca de noves fórmules per a potenciar i promocionar l'ús social del català per tal que les persones nouvingudes i les que des de fa un temps ja són a Catalunya, sentint com a seva la llengua catalana i la usin de manera habitual"

 

Resum al·legació

   

 1. Incloure un nou objectiu (4.6.) amb el títol: "La Formació professional" i una nova acció (4.6.1.) en el sentit de: "Creació del Patronat de la Formació Professional de Mataró, integrat per representants de l'administració local, del món sòciolaboral i de l'àmbit educatiu de la FP, a fi d'orientar, promoure i coordinar les iniciatives tendents a millorar la FP reglada i no reglada, així com a qualsevol modalitat de formació per al treball".

   

   

 2. Incloure una nova acció (4.7.1.) en el sentit de: "Crear una Escola de Treball i arts i Oficis a l'Institut Politècnic Miquel Biada, que haurà de tenir una més gran autonomia de gestió.

Proposta al Ple

   

 1. Estimar-la parcialment. Modificar en l'objectiu 3.6.4, el redactat de l'acció 3.6.4.1 substituint el redactat existent pel següent: "Impuls a la cordinació del Departament d'Educació de la Generalitat, els agents socials i econòmics i l'IME per a la revisió de l'oferta formativa de FP en la prespectiva d'avançar per promoure i coordinar les iniciatives tendents a millorar la FP reglada i no reglada",

Argumentació

No s'afegeix cap nou objectiu sinó que s'incorpora la idea d'avançar cap a la constitució d'un organisme de coordinació i impuls de la formació professional.

   

 1. L'objectiu i l'acció prevista en el PAM és el que realment es pot assolir el 2005.La intenció és avançar en el sentit que proposa l'al·legació en anys posteriors atesa la complexitat de crear un organisme d'aquest tipus. També s'ha de pensar si el millor és un Consell, un Patronat o una Fundació.

   

   

 2. El tipus de centre proposat no existeix en l'actual ordenació educativa. En l'objectiu 3.6.4, acció 3.6.4.2 ,es preveu anar en la direcció que proposa l'al.legació que és fer de l'IES M. Biada un centre integral de formació professional. Pel que fa a la seva autonomia cal tenir present que ja forma part d'un organisme autònom que és l'IME.

 

 

Resum al·legació

Incloure un nou objectiu (4.7) amb el títol : "Creixement i evolució econòmica i social de la ciutat" i una nova acció (4.7.1.) en el sentit: "Promoure i convocar de manera participada i amb el suport d'experts de reconegut prestigi els treballs per a l'elaboració del Pla Estratègic Mataró 2005-2015).

Proposta al Ple

Desestimar. Ja es contempla

Argumentació

El PAM 2005 recull l'elaboració d'un Pacte pel desenvolupament econòmic i social a Mataró que permetrà la participació d'experts de reconegut prestigi.

 

 

Resum al·legació

Incloure una nova acció (4.7.2.) en el sentit: "Promoure la creació d'un consorci d'abast comarcal per a integrar la gestió de les escoles universitàries ubicades a la nostra comarca".

Proposta al Ple

Desestimar. Ja es contempla.

Argumentació

Ja existeix una Comissió que estudia la integració de les dues escoles, EUPMT i EUM ubicades a Mataró, no les altres del Maresme.

 

3. Grup Municipal Partit Popular

Resum al·legació

Destinar una partida pressupostària per a la redacció d'un projecte de construcció del nou estadi municipal i també un estudi per treballar la resta d'equipaments esportius situats en aquesta zona, com ara el pavelló polisportiu Josep Mora i el velòdrom.

Proposta al Ple

Desestimar

Argumentació

En aquests moments, estem realitzant conjuntament amb la Diputació de Barcelona els treballs per portar a terme l'auditoria de les instal·lacions esportives actuals. Aquesta auditoria ens analitzarà la situació de les mateixes com a treball previ al futur pla d'equipaments esportius de la ciutat que haurà d'establir les necessitats futures pel què fa a instal·lacions a Mataró, entre les que hi haurà les de l'actual zona esportiva del camp de futbol Carles Padrós i del Pavelló Josep Mora. En el PAM del 2005 així s'estableix.

 

Resum al·legació

Destinar una partida pressupostària per l'arranjament de la via d'accés a la urbanització la Cornisa per la zona del Touring Club, en concret pel tram més estret de la via.

Proposta al Ple

Desestimar

Argumentació

El desenvolupament del Pla Especial del Touring Club inclou aquesta actuació d'arranjament. L'execució d'aquest pla especial tindrà lloc abans de la finalització del present mandat.

 

 

Resum al·legació

Creació d'una partida per a la creació d'una Comissió d'Urbanisme Participatiu

Proposta al Ple

Desestimar

Argumentació

Amb l'entrada en funcionament del consell de ciutat caldrà revisar el ROM i el Reglament de participació ciutadana.

 

 

Resum al·legació

Incloure al PAM i Pressupost la creació d'un Consell Econòmic i Social de la ciutat

Proposta al Ple

Desestimar. Ja es contempla en l'objectiu 4.6.1 del PAM.

Argumentació

Ja està considerat en l'objectiu 4.6.1del PAM de realització del Pacte pel desenvolupament econòmic i social.

 

 

Resum al·legació

Crear una partida pressupostària per compensar el pares i mares que hagin d'optar per les escoles bressol privades per la manca de places a la pública

Proposta al Ple

Desestimar

Argumentació

El regidor d'Educació ja va contestar en un Ple la proposta: tots els recursos públics s'adrecen a crear més places d'escoles públiques per atendre la demanda social.

 

 

Resum al·legació

Incloure al PAM i Pressupost la posada en marxa d'una enquesta de satisfacció de la feina i de valoració de l'entorn laboral dels treballadors de l'Ajuntament

Proposta al Ple

Desestimar

Argumentació

Malgrat que no s'inclou al PAM, des del Servei de Recursos Humans s'estan planificant mesures que contribueixin a millorar les competències dels RRHH i del seu rendiment aplicant polítiques de formació , de promoció i carrera professional i de motivació.

En aquest moments s'està en fase de negociació col.lectiva intentant contemplar elements que permetin desenvolupar a posteriori aquestes polítiques

 

 

Resum al·legació

Incloure en el PAM un procés de revisió del ROM per la millora de la participació ciutadana

Proposta al Ple

Estimar

Argumentació

Amb l'entrada en funcionament del consell de ciutat caldrà revisar el ROM i el reglament de participació ciutadana.

 

 

Resum al·legació

Incloure en el PAM i el Pressupost una actuació per informar la ciutadania del projecte global per al Front Marítim, establint les vies de debat.

Proposta al Ple

Desestimar

Argumentació

La zona esmentada té un pes estratègic per a la ciutat i s'ha de contemplar de manera conjunta i global, per això, les actuacions urbanístiques a Jorsa, Rengle, Ronda Barceló, Port i Cinc Sènies, el Govern proposa que siguin document de debat com a línies estratègiques del futur Mataró dins del Consell de Ciutat.

 

 

Resum al·legació

Dotar d'una partida pressupostària de 30.000 € anuals a la Fundació St. Jaume i Santa Magdalena per a la contractació d'un Director del centre

Proposta al Ple

Estimar parcialment.

Argumentació

L'objectiu 3.4.27 del PAM es contempla el manteniment del Conveni amb la Fundació Hospital que preveu la contractació del seu Director. A l'any 2005 es dotarà pressupost per aquest Conveni.

 

 

Resum al·legació

Posar a disposició dels veïns del barri de l'Havana un local per activitats per a la gent gran.

Proposta al Ple

Estimar parcialment

Argumentació

S'estudiarà la proposta en el marc del Pla de locals.

 

 

Resum al·legació

Destinar una partida pressupostària per a l'arranjament del Passeig del Callao

Proposta al Ple

Desestimar. Es tindrà en compte per a propers exercicis.

Argumentació

Les prioritats pressupostàries marcades per l'any 2005 no permeten l'increment en inversió. Està previst per al Pressupost 2006.

 

 

Resum al·legació

Incloure al PAM i al Pressupost una actuació per revisar i redefinir el projecte Tecnocampus

Proposta al Ple

Desestimar. Ja es contempla

Argumentació

En el PAM 2005 ja es contempla la definició funcional de l'espai físic de la nova seu del Tecnocampus, així com el projecte. Sí, en el marc del Pacte pel desenvolupament econòmic i social

 

 

Resum al·legació

   

 • Destinar una partida pressupostària per a la rehabilitació dels equipaments de la platja de Sant Simó, com ara dutxes noves, lavabos i passarel·les a la sorra.

Proposta al Ple

Estimar parcialment

Argumentació

Instar a l'Estat la seva actuació en el sector del Front marítim.

4. Sr. Javier Sánchez del Campo

Resum al·legació

Proposa destinar els beneficis de GINTRA a la millora del transport públic.

Proposta al Ple

Desestimar

Argumentació

L'empresa municipal d'aparcaments GINTRA, no te beneficis; al revés, l'Ajuntament li atorga una transferència anual de 150.000 € per ajudar a saldar el dèficit que comporta la construcció i explotació dels aparcaments públics, sobretot en els primers anys de gestió d'aquests nous aparcaments.

Resum al·legació

Proposa estendre la xarxa de carrils bus d'acord amb les previsions del PMU.

Proposta al Ple

Desestimar-la. Ja es preveu.

Argumentació

El PMU en la versió definitiva, no detalla els carrils bus, ja que en el temps les línies actuals es poden modificar considerablement. Tot i així a l'acció 2.2.2.1 del PAM 2005" Implementació de millores en el servei Mataró Bus: prioritat semafòrica i de senyalització al bus" es contempla la implementació de les actuacions de prioritat pel bus en les interseccions regulades per semàfors, i demés senyalització de millora pel bus, especificades en l'estudi i proposta de millores de la xarxa del Mataró Bus. Aquest treball, fou presentat al Consell Municipal de Circulació i Transports de 29 de juny de 2004 sota el punt de l'ordre del dia "Pla de millores de la xarxa Mataró Bus", moltes de les quals fan referència a nous trams de carril bus, algunes ja executades durant el 2004.

 

 

Resum al·legació

Proposa que al 2005 es destini un autobús més en servei a la Línia 3.

Proposta al Ple

Estimar parcialment

Argumentació

Aquesta proposta es recull a l'acció 2.2.3.1 del PAM 2005, de manera genèrica, sense especificar en quina de les línies s'incorporarà un nou autobús en servei per a dies feiners, encara que molt probablement serà la línia 3. En la proposta de previsió de pressupost per al 2005, s'inclou un nou conductor a la plantilla de Mataró Bus, a fi de possibilitar el reforç del servei amb un autobús de més durant la jornada en dia feiner de 8 hores, d'aquells dos de nous previstos també en el pressupost, per a renovació de la flota de reserva.

 

 

Resum al·legació

Proposa recuperar per al vianant el tram del carrer Miquel Biada, entre Pompeu Fabra i la ronda Prim, ara en obres, ocupat per l'aparcament.

Proposta al Ple

Desestimar

Argumentació

L'obra de clavagueram d'aquest tram de carrer només incideix a la part de calçada oberta per la rasa d'aquest servei, i no ha comportat una afectació complerta de tota l'amplada del carrer. Per tant aquesta obra no ha contemplat cap tipus de reordenació del carrer. Per eliminar aparcament en carrers de zones i barris sensibles com el que ens ocupa, cal consensuar la proposta amb les Associacions de Veïns, i prèviament caldria disposar de noves places d'aparcament a l'entorn. A més a la zona hi ha prevista una important transformació urbanística recollida a la proposta del PAUM que possiblement requerirà per sí sola la reurbanització de gran part del carrer Biada.

 

 

Resum al·legació

Proposa que s'acabi de remodelar la vorera cantó mar de l'avinguda Puig i Cadafalch, en el tram entre pla pl. Rosa Sabater i el carrer Pompeu Fabra.

Proposta al Ple

Desestimar. Ja es contempla a l'acció 2.1.3.8 del PAM, dins el Projecte de remodelació de l'avinguda Puig i Cadafalch.

 

5. Vocalia de dones de l'AV de Rocafonda-Palau-l'Esperança

 

Resum al·legació

Incrementar els recursos dels punts d'atenció a les dones maltractades

Proposta al Ple

Desestimar. Ja es contempla en l' acció 3.2.1.1 del PAM.

Argumentació

A finals de l'any 2003 es va posar en marxa un Protocol d'atenció i derivació a les dones víctimes de violència de gènere. El Pam preveu l'ampliació dels seus recursos.

 

 

Resum al·legació

Augmentar el nombre de pisos i serveis d'acollida a les dones maltractades.

Proposta al Ple

Desestimar. Ja es contempla

Argumentació

Es contempla en l'acció 3.2.1.3 augmentar el nombre de pisos d'acollida.

 

 

Resum al·legació

Constitució d'una xarxa dels serveis d'atenció associatius i administratius, i difusió per a les dones maltractades

Proposta al Ple

Estimar-la i introduir esmena d'addició amb una nova acció: 3.2.1.4 "creació d'una xarxa associativa d'atenció a les víctimes, que contempli la formació a les entitats."

Argumentació

Realitzarem, paral·lelament al Protocol i a la xarxa actual, una xarxa complementària on s'incloguin els serveis d'atenció que aporten les entitats de la ciutat i en farem difusió.

 

 

Resum al·legació

Formació de les entitats sobre el protocol a seguir davant d'un cas de maltractament i el seu detectament.

Proposta al Ple

Estimar-la i introduir esmena d'addició amb una nova acció: 3.2.1.4 "creació d'una xarxa associativa d'atenció a les víctimes, que contempli la formació a les entitats."

Argumentació

Realitzarem, paral·lelament al Protocol i a la xarxa actual, una xarxa complementària on s'incloguin els serveis d'atenció que aporten les entitats de la ciutat i en farem difusió.

 

 

Resum al·legació

Col·laboració mútua en campanyes de sensibilització i educació contra la violència de gènere.

Proposta al Ple

Estimar i modificar el redactat de l'acció 3.2.2.1 dins de l'objectiu 3.2.2, substituint el redactat existent: " Realització d'una campanya de sensibilització envers la igualtat" pel següent: " Realització d'una campanya de sensibilització envers la igualtat amb la col.laboració de les entitats"

 

 

Resum al·legació

Facilitar l'accés a cursos d'adults i formació ocupacional per a dones nouvingudes

Proposta al Ple

Desestimar

Argumentació

L'any 2004 s'ha incrementat la oferta dels cursos d'adults i s'han realitzat dos cursos nous amb col·laboració amb la Vocalia de Dones de l'AAVV de Rocafonda-Palau dins el Pla integral. De moment, no es planteja ampliar l'oferta perquè hi ha marge encara perquè s'inscriguin més dones.

 

 

Resum al·legació

Projectes per resoldre l'absentisme dels fills/es dels nouvinguts/es.

Proposta al Ple

Desestimar

Argumentació

L'any 2004 s'han posat en marxa diverses actuacions en aquest sentit: projecte de formació adreçada a noies magrebins a Cerdanyola que provenen del fracàs escolar i la desescolartizació, portat a terme per Xerinola i Omnium Cultural; s'ha iniciat de nou la comissió d'absentisme escolar i també el projecte Al-Bint per prevenir l'absentisme de noies magrebines.

 

 

Resum al·legació

Crear una borsa de treball per a dones

Proposta al Ple

Desestimar

Argumentació

Actualment, hi ha una borsa de treball a l'IMPEM. Creiem que cal treballar i reforçar l'ajut a les dones, sense crear però, un recurs propi.

 

 

Resum al·legació

Potenciar les empreses que contractin dones en el seu personal.

Denúncia judicial a les empreses i empresaris que provoquin explotació del seu personal.

Proposta al Ple

Desestimar

Argumentació

La inspecció i l'establiment de mesures en la contractació de personal per part de les empreses s'estableix per llei. Des de l'Ajuntament no podem portar a terme aquestes accions.

 

 

Resum al·legació

Afavorir projectes de descoberta de la llengua i entorn social en les dones nouvingudes

Proposta al Ple

Desestimar

Argumentació

L'any 2004 vam iniciar el treball conjunt en el projecte TOTES PLEGADES amb la Vocalia Dones AAVVRocafonda per potenciar aquest àmbit.

 

 

Resum al·legació

Facilitar l'accés a l'habitatge de les famílies nouvingudes.

Proposta al Ple

Desestimar

Argumentació

Actualment, comptem amb un Pla d'habitatge on s'estableixen mesures per facilitar l'accés als col·lectius més sensibles com els joves o les famílies monoparentals, seguint criteris econòmics, afavorint als que tenen més dificultats per l'accés, i no criteris d'origen. Per a l'any 2005 hi ha previst la construcció de 150 habitatges de promoció social (Objectiu 2.1.8 del PAM), més el 10% de l'aprofitament mitjà de les noves promocions, més el 20% del sostre edificat a Habitatge de Protecció Pública en el cas dels promotors de nou sòl residencial (Objectiu 2.1.9 del PAM).

 

 

Resum al·legació

Afavorir l'atenció específica a les mares nouvingudes d'alumnes per conèixer el sistema i valors educatius de l'escola

Proposta al Ple

Estimar.

Argumentació

S'intentarà incrementar l'acollida a les escoles a través de servei de mediaicó intercultural coordinadament amb IME.

 

 

Resum al·legació

Incorporació d'un mediador cultural de cada cultura d'origen per barri

Proposta al Ple

Desestimar

Argumentació

Actualment, tenim comptabilitzades persones vingudes de 100 països diferents, per tant, és inviable incorporar un mediador cultural diferent i per barris. Ara bé, estem treballant en l'augment dels mateixos progressivament.

 

 

Resum al·legació

Augmentar els recursos mitjançant actuacions concretes en les dones amb famílies monoparentals

Proposta al Ple

Desestimar. Ja es contempla

Argumentació

Des del programa de Promoció social s'està estudiant la possibilitat de fer grups d'ajuda mutua que afectin nínxols de població amb problemes similars per treballar per la millora de les seves situacions. També promoció d'habitatges per aquest col·lectiu i formació ocupacional per a persones amb càrregues familiars a través de l'IMPEM.

 

 

Resum al·legació

Millora de les instal·lacions del Centre d'Atenció a la Dona, situat a la Rda. Prim, així com del servei concret d'atenció a la dona nouvinguda.

Proposta al Ple

Estimar-la parcialment introduint una esmena d'addició en l'objectiu 3.2.3 amb una nova acció 3.2.3.1 "Treballar amb la Generalitat de Catalunya un pla de millora del CAD Rda. Prim "

Argumentació

El titular d'aquest servei és la Generalitat de Catalunya. En aquests moments, però, s'ha previst una inversió per a la millora de l'equipament per part de la Generalitat.

 

Resum al·legació

Informació, suport i defensa dels casos de mutilacions i sobre la salut reproductiva.

Proposta al Ple

Desestimar. Ja es contempla en l'objectiu 3.5.F.1.

Argumentació

El Pla de Salut preveu accions d'aquest tipus.

 

 

Resum al·legació

Augment de les places d'escola bressol amb quotes accessibles per a les dones del barri de Rocafonda

Proposta al Ple

Desestimar

Argumentació

Per aquest exercici no hi ha prevista cap actuació en aquest barri

 

Resum al·legació

Creació d'una biblioteca pública a Rocafonda

Proposta al Ple

Estimar-la parcialment i modificar el redactat de l'acció 3.5.A.2.1 dins de l'objectiu 3.5.A.2 i substituir el redactat existent, pel següent: "Redacció del pla de biblioteques i realització dels treballs necessaris per determinar la viabilitat de creació d'una nova biblioteca pública a l'Escorxador"

 

 

Resum al·legació

Creació d'una ludoteca pública a Rocafonda

Proposta al Ple

Desestimar

Argumentació

No hi ha prevista cap actuació en aquest sentit.

 

 

Resum al·legació

Augmentar els recursos destinats a les activitats de la vocalia de dones de l'AAVV de Rocafonda-Palau-Escorxador.

Proposta al Ple

Estimar parcialment

Argumentació

A través de les convocatòries de subvencions augmentarem els recursos adreçats a les entitats que treballin per a la igualtat home-dona. PAM, acció 3.2.2.2

6. Marxaires Mataró-Canigó

Resum al·legació

Estudi de la situació actual i propostes d'actuació per tal de preservar i arranjar les rieres i torrents del nostre municipi, evitant-ne la seva degradació, amb especial atenció a les lleres, els marges, els usos tant de les rieres com les seves ribes, la flora, especialment l'autòctona, €, alhora que possibilitar l'accés a peu per aquelles que no permetin l'amplada de la llera sense malmetre l'entorn natural.

Proposta al Ple

Desestimar. Es preveu tenir-la en compte en exercicis futurs

Argumentació

Es en un àmbit competencial de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), l'any 2003 es va sol·licitar a l'ACA l'elaboració d'un pla i el corresponent programa de gestió específics per les rieres del municipi. Fins a la data d'avui no s'ha rebut resposta i es continuarà insistint. Tanmateix es poden realitzar actuacions, puntuals, ja sigui subvencionada, en part o en la totalitat, per l'ACA o bé aprofitant projectes de reurbanització (com és el cas del PERI de l'EDAR o el golf de Llavaneres). Aquestes actuacions es preveuen en exercicis propers.

Resum al·legació

Inventari i propostes d'actuació per tal de preservar i arranjar els antics camins rals del nostre municipi, amb l'edició d'una guia amb la seva descripció i recorregut, on es ressaltin aspectes històrics i d'altres tipus que es considerin d'especial interès.

Proposta al Ple

Desestimar

Argumentació

Es tindrà en compte l'elaboració d'inventari i propostes per a propers exercicis.

 

 

Resum al·legació

Protecció especial i arranjament de la Riera d'en Masriera o de la Salamandra i del Torrent de Can Flaquer, del Sot de la Salamandra i la font del mateix nom, alhora que regular les activitats i els usos que es produeixen pels seus voltants, posant especial cura en la protecció i condicionament de la important població d'alocs dels seus marges , les sureres i roures existents i en general del seu entorn natural.

Proposta al Ple

Desestimar

Argumentació

La font de la Salamandra ha esta arranjada per AMSA i es fa el seu manteniment. Es faran els treballs previs sobre la mesura de protecció d'aquests indrets.

 

 

Resum al·legació

Inventari i protecció especial, conjuntament amb el Projecte d'Estudi i Conservació dels Alocars del Maresme de la població d'alocs en el nostre Municipi.

Proposta al Ple

Desestimar. Es preveu en exercicis futurs

Argumentació

En aquest cas l'inventari que està realitzant el col·lectiu del projecte Alocs podria ser el punt de partida per l'elaboració d'un document que conjuntament amb d'altra informació que ja disposa l'Ajuntament (garrofers, arbredes d'interès€), permet la seva inclusió en un Catàleg l'any 2006. Els actuals treballs es tindran en compte a l'hora d'actuar en rieres i torrents.

 

 

Resum al·legació

Arranjament i senyalització en el terme de Mataró del GR 83 o Camí del Nord o del Canigó, recorregut a peu de més de 200km., que va de Mataró fins a Prada de Conflent passant pel Ca5. Arranjament i senyalització en el terme municipal de Mataró del GR 83 o Camí del Nord o del Canigó, recorregut a peu de més de 200km., que va de Mataró fins a Prada de Conflent passant pel Canigó; col·locació d'una fita commemorativa o d'inici i plafó explicatiu en el seu origen a la Platja del Callao; la senyalització horitzontal i vertical homologada que es requereixi tant per indicar el seu recorregut com indrets o altres centres d'interès d'especial rellevància.

Proposta al Ple

Estimar parcialment

Argumentació

S'ha fet ja una proposta de fita commemorativa als Marxaires i estem pendents del vistiplau. Quan el tinguem, haurem d'activar la seva execució i col·locació durant l'any 2005.

Respecte a la senyalització estarem a l'espera de la subvenció que la Diputació de BCN ha de treure a la què ens podríem acollir per portar-la a terme.

 

E S   P R O P O S A:

 

   

 1. L'aprovació definitiva del Pressupost general de l'Ajuntament de Mataró, els seus Organismes Autònoms i Societats Municipals, per a l'any 2005, amb el següent detall:

   

   

  Ajuntament:

   

  Despeses

     

  Capítol I

  Despeses de personal

  22.233.554,53 €

  Capítol II

  Despeses de béns corrents i serveis

  24.368.045.44 €

  Capítol III

  Despeses financeres

  2.592.800,00 €

  Capítol IV

  Transferències corrents

  20.063.621,70 €

  Capítol VI

  Inversions reals

  12.972.949,25 €

  Capítol VII

  Transferències de capital

  895.614,60 €

  Capítol VIII

  Actius financers

  1.309.168,00 €

  Capítol IX

  Passius financers

  8.738.000,00 €

   

  Total despeses

  93.173.753,52 €

       

  Ingressos

     

  Capítol I

  Impostos directes

  28.190.278,82 €

  Capítol II

  Impostos indirectes

  3.255.531,36 €

  Capítol III

  Taxes i altres ingressos

  17.224.654,51 €

  Capítol IV

  Transferències corrents

  28.109.162,17 €

  Capítol V

  Ingressos patrimonials

  1.967.406,93 €

  Capítol VII

  Transferències de capital

  4.262.700,00 €

  Capítol VIII

  Actius financers

  150.000,00 €

  Capítol IX

  Passius financers

  10.014.019,73 €

   

  Total ingressos

  93.173.753,52 €

   

  Organismes Autònoms

   

  Pressupost de l'Escola Universitària Politècnica de Mataró:

   

   

  Despeses

     

  Capítol I

  Despeses de personal

  2.367.924,95 €

  Capítol II

  Despeses de béns corrents i serveis

  438.851,38 €

  Capítol III

  Despeses financeres

  3.000,00 €

  Capítol IV

  Transferències corrents

  78.592,66 €

  Capítol VI

  Inversions reals

  103.644,97 €

  Capítol VIII

  Actius financers

  12.000,00 €

   

  Total despeses

  3.004.013,96 €

       
       

  Ingressos

     

  Capítol III

  Taxes i altres ingressos

  1.690.613.51 €

  Capítol IV

  Transferències corrents

  1.185.861,82 €

  Capítol V

  Ingressos patrimonials

  11.893,66 €

  Capítol VII

  Transferències de capital

  103.644,97 €

  Capítol VIII

  Actius financers

  12.000,00 €

   

  Total ingressos

  3.004.013,96 €

   

  Pressupost de l'Institut Municipal d'Educació:

   

  Despeses

     

  Capítol I

  Despeses de personal

  8.133.121,04 €

  Capítol II

  Despeses de béns corrents i serveis

  1.246.733,82 €

  Capítol III

  Despeses financeres

  1.202,00 €

  Capítol IV

  Transferències corrents

  163.374,15 €

  Capítol VI

  Inversions reals

  124.625,30 €

  Capítol VIII

  Actius financers

  18.400,00 €

   

  Total despeses

  9.687.456,31 €

       
       

  Ingressos

     

  Capítol III

  Taxes i altres ingressos

  1.049.117,07 €

  Capítol IV

  Transferències corrents

  8.483.953,94 €

  Capítol V

  Ingressos patrimonials

  11.360,00 €

  Capítol VII

  Transferències de capital

  124.625,30 €

  Capítol VIII

  Actius financers

  18.400,00 €

   

  Total ingressos

  9.687.456,31 €

       

   

  Pressupost del Patronat Municipal de Cultura:

   

  Despeses

     

  Capítol I

  Despeses de personal

  1.664.345,52 €

  Capítol II

  Despeses de béns corrents i serveis

  1.797.582,00 €

  Capítol III

  Despeses financeres

  3.000,00 €

  Capítol IV

  Transferències corrents

  245.977,55 €

  Capítol VI

  Inversions reals

  183.122,55 €

  Capítol VIII

  Actius financers

  3.000,00 €

   

  Total despeses

  3.897.027,62 €

       
       

  Ingressos

     

  Capítol III

  Taxes i altres ingressos

  313.416,78 €

  Capítol IV

  Transferències corrents

  3.379.988,29 €

  Capítol V

  Ingressos patrimonials

  17.500,00 €

  Capítol VII

  Transferències de capital

  183.122,55 €

  Capítol VIII

  Actius financers

  3.000,00 €

   

  Total ingressos

  3.897.027,62 €

   

  Pressupost del Patronat Municipal d'Esports:

   

  Despeses

     

  Capítol I

  Despeses de personal

  1.287.454,17 €

  Capítol II

  Despeses de béns corrents i serveis

  686.160,66 €

  Capítol III

  Despeses financeres

  360,60 €

  Capítol IV

  Transferències corrents

  431.475,08 €

  Capítol VI

  Inversions reals

  227.688,45 €

  Capítol VIII

  Actius financers

  15.025,30 €

   

  Total despeses

  2.648.164,26 €

       
       

  Ingressos

     

  Capítol III

  Taxes i altres ingressos

  626.053,00 €

  Capítol IV

  Transferències corrents

  1.765.880,92 €

  Capítol V

  Ingressos patrimonials

  13.516,59 €

  Capítol VII

  Transferències de capital

  227.688,45 €

  Capítol VIII

  Actius financers

  15.025,30 €

   

  Total ingressos

  2.648.164,26 €

   

   

  Pressupost de l'Institut Municipal de Promoció Econòmica

   

  Despeses

     

  Capítol I

  Despeses de personal

  2.261.750,52 €

  Capítol II

  Despeses de béns corrents i serveis

  873.560,87 €

  Capítol III

  Despeses financeres

  1.000,00 €

  Capítol IV

  Transferències corrents

  162.691,48 €

  Capítol VI

  Inversions reals

  351.120,62 €

  Capítol VII

  Transferències de capital

  0,00 €

  Capítol VIII

  Actius financers

  1.803,04 €

   

  Total despeses

  3.651.926,53

       
       

  Ingressos

     

  Capítol III

  Taxes i altres ingressos

  321.877,00 €

  Capítol IV

  Transferències corrents

  2.972.625,87 €

  Capítol V

  Ingressos patrimonials

  4.500,00 €

  Capítol VII

  Transferències de capital

  351.120,62 €

  Capítol VIII

  Actius financers

  1.803,04 €

   

  Total ingressos

  3.651.926,53 €

   

  Els Estats de previsió de despeses i ingressos de les societats mercantils:

   

   

   

   

  Aigües de Mataró, S.A.

   

  Despeses:

  11.685.575,00 €

  Ingressos:

  13.663.464,00 €

   

  Promocions Urbanístiques de Mataró, S.A.

   

  Despeses:

  55.980.570,27 €

  Ingressos:

  61.085.872,89 €

   

  Gestió Integral del Trànsit, SA

   

  Despeses:

  1.991.744,72 €

  Ingressos:

  1.437.899,95 €

   

  Prohabitage Mataró, SL

   

  Despeses:

  458.106,87 €

  Ingressos

  401.997,18 €

   

   

 2. Acceptar les al·legacions, consideracions i esmenes que han estat valorades favorablement per l'equip de govern d'acord amb el que s'expressa a la part dispositiva d'aquesta proposta amb la redacció transaccional proposta per l'equip de govern, i desestimar les que han estat valorades desfavorablement pel govern municipal.

   

   

   

 3. Es proposa la modificació del pressupost general en els tres errors materials que han estat detectats i consisteixen en:

   

 

   

 1. Modificació del pressupost de la societat municipal PUMSA en els següents termes: rectificar en el pressupost d'ingressos, concretament en el capítol IX de Passius Financers l'import de 7.627.154,00 € per 3.467.000,00 €, i el pressupost de despeses, en el capítol IX de Passius Financers l'import de 1.962.514,00 € per 3.552.000,00 €.

   

   

 2. Ajustar el pressupost consolidat en les inversions en aparcament que consten a PUMSA i a GINTRA per import de 4.455.474,66 €..

   

   

 3. Omissió de les subvenció nominativa al CLAP de 90.000 € condicionada a l'existència de crèdit.

   

Amb la correcció d'aquests errors materials, es proposa l'aprovació del nou pressupost consolidat que consta a l'expedient i de les bases d'execució.

 

   

 1. Ordenar la publicació en el BOP del Pressupost general de l'Ajuntament per a l'exercici 2005, resumit per capítols cada un del pressupostos que l'integren, d'acord amb el que estableix l'article 169.3 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

   

   

   

 2. Trametre còpia del pressupost aprovat a la Generalitat de Catalunya i a la Delegació d'Hisenda de Barcelona, d'acord amb el que disposa l'article 169.4 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals."

  La senyora Pilar González, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, considera que el Pressupost pel 2005 que presenta és una bona eina per donar resposta a les necessitats de la ciutat en aquest moment, garanteix la qualitat dels serveis públics i recull algunes de les accions previstes a l'acord de govern tripartit de juny de 2003. El creixement econòmic i el de les altres magnituds que afecten als serveis també són objecte de previsió. Així mateix s'inclouen despeses relatives a inversions estratègiques de futur pel desenvolupament econòmic i social, que sobrepassen un exercici pressupostari.

  El pressupost respecta el marc econòmic € pressupostari fixat a l'acord de govern per aquest mandat, té solvència financera, i ajusta al mínim possible la pressió fiscal, per sota de la inflació prevista. La despesa, a més de les inversions reals, s'adreça a àmbits de serveis a les persones (educació, esport, benestar social, etc.).

  El procés participatiu en la elaboració del pressupost va començar amb una audiència temàtica, prèvia a la elaboració del Programa d'Actuació Municipal (PAM) 2005, dirigida als representants de les entitats en els òrgans rectors dels organismes autònoms; després es va passar el projecte del PAM a audiència pública. Posteriorment en el període d'informació pública del pressupost, s'han presentat al.legacions dels grups polítics a l'oposició i d'altres persones, en un total de 100. D'aquestes, s'han acceptat €total o parcialment- 37, però això ha servit també per dialogar per arribar a acords; a més 20 ja estaven recollides, d'una o altra manera al PAM.

   

  El pressupost consolidat, amb organismes autònoms i societats municipals, queda tancat en 165.224.581,75 €. Menys de la meitat correspon a l'ajuntament i la resta als organismes descentralitzats. El pressupost d'inversions és el més gran que mai ha aprovat l'ajuntament i els seus organismes, destacant la construcció de la nova escola Anxaneta, el poliesportiu Cirera i l'escola bressol de la Via Europa.

   

  Respecte les ordenances fiscals lamenta no poder atendre les peticions de rebaixa d'impostos que fan els grups municipals perquè això impediria l'execució del PAM 2005; sí han acceptat l'esmena del grup Popular demanant l'ampliació de la bonificació per habitatge de protecció oficial, de 3 a 5 anys.

   

  Quant a les tarifes de l'aigua, l'increment és de 2,35%, i del 3,5% per la resta de serveis que presta la Companyia d'Aigües.

  El senyor Joaquim Esperalba, president del grup municipal de Convergència i Unió, comença preguntant-se com es possible, en termes matemàtics, que el pressupost 2005 creixi més d'un 10% sobre l'any passat, augmenten les inversions, es paguen més interessos, però en canvi la pressió fiscal no augmenta. La resposta només pot venir de què l'ajuntament augmenta la pressió fiscal i la seva recaptació per sobre de l'increment de preus interanual.

  També destaca que cap de les 37 al·legacions ateses pel govern municipal toca partides ni afecta al pressupost; els únics canvis es dirigeixen a modificar errors materials soferts en el projecte de pressupost aprovat inicialment. Tampoc s'ha recollit cap esmena substancial de les procedents de Convergència i Unió.

  Esmenta diversos tributs que considera per sobre del que seria raonable. En primer lloc, la taxa de recollida de la brossa, que puja cada any per sobre de l'IPC, més que res per la mala gestió del servei. Pel que fa a les taxes que experimenten més increment, és a dir, la tarifa de l'aigua, la recollida de brossa comercial i l'ocupació de via pública, constata que totes elles afecten als comerciants, els quals notaran encara més l'increment de la pressió fiscal. També destaca la pressió fiscal desplegada sobre la circulació; només en multes de trànsit es preveu un increment de recaptació pel 2005 d'un milió d'euros. S'ha de vigilar la utilització que es fa de les eines repressives, com la multa, per tal que no es converteixin en una forma de persecució dels ciutadans.

   

  La participació en la elaboració del pressupost també és una assignatura pendent del govern; espera que deixi de ser-ho el 2005, dos anys després que ho digués l'acord de govern. El diàleg que ofereix el govern és fals; consisteix en parlar amb tothom però al final només s'escolta els amics, el que exclou als que no ho son.

   

  D'altra banda, de les al·legacions presentades per CiU al pressupost, cap de les transcendents pel futur de la ciutat ha sigut estimada, ni les relatives a temes estratègics ni les tocants a temes socials. I quan se'ls ha acceptat una al·legació sobre el Pla de Comunicació, en la que demanaven, primer, que el Pla fos de l'ajuntament i no del govern municipal, segon, quant costaria, i tercer, quals serien els instruments de control democràtic sobre els mitjans públics, l'acceptació no respon cap d'aquestes preguntes.

  S'incorporen a la sessió el Sr. Josep Comas, regidor del grup municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds € EUiA i el Sr. Joaquim Fernàndez, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió.

  El senyor Paulí Mojedano, portaveu del grup municipal del Partit Popular, valora negativament l'any que ara acaba, ja que Mataró no ha avançat en res però amb governs espanyol i català socialista, la inversió de l'Estat ha baixat i les inversions esperades a Cerdanyola amb ocasió de la Llei de Barris de Catalunya tampoc no tindran lloc. Li causa sorpresa que des del govern es digui que el pressupost assegura el desenvolupament econòmic i social, i no entén perquè hi hauran més oportunitats de feina o perquè les empreses aniran millor, quan la realitat és diametralment oposada. El conflicte sobre la brossa comercial és una mostra, ja que la plasmació pràctica de la Llei de Residus, que tots van aprovar, no és la idònia i d'aquí la protesta dels comerciants. Els costos repercutits sobre els petits negocis no són assumibles i això hauria de saber-lo el governant. Agraeix l'esforç del govern per atendre alguna de les seves al·legacions, però en conjunt ni el PAM ni el pressupost 2005 poden il·lusionar ni donar esperança d'un canvi de romb, sinó més aviat el contrari. Del pressupost destaca que la despesa corrent està al 70% del total; les inversions baixen €si descomptem la construcció de l'escola Anxaneta i el Poliesportiu Cirera, que són inversions que corresponen a la Generalitat-, i el nivell d'execució de les inversions són inferiors al 50%, i les obres compromeses en el POEC continuen sense abordar-se. Continua la fiscalitat alta, però Mataró continua sent una ciutat irrellevant a Catalunya. En suma, el que cal és una Administració més motivada, més dinàmica, menys intervencionista, més austera i amb una fiscalitat més incentivadora. Mentre els problemes €equipaments culturals i esportius, model universitari, degradació urbanística dels barris, etc- s'amunteguen sobre la taula, la política del govern s'allunya de la realitat, proclamant un món feliç que no existeix.

  El senyor David Rovira, regidor del grup municipal del Partit Popular, valora com a insuficient la qualitat dels serveis municipals en relació al cost que paguen els mataronins. També nega les afirmacions que es fan des del govern de què la puja dels impostos és inferior a la inflació prevista. La pressió fiscal ja es va incrementar molt l'any passat i això agrava l'increment pel 2005. A més les dades d'execució pressupostària de 2004 revelen que ja estem al 100% de la recaptació prevista en el pressupost d'ingressos per a impostos directes, indirectes i taxes, la qual cosa contrasta amb un nivell d'execució de les inversions per sota del 50%. Tot seguit fa una somera descripció dels vots particulars que ha presentat el grup municipal Popular a l'expedient d'ordenances fiscals. Per últim fa especial esment del nou servei de recollida de residus comercials, considerant l'impacte econòmic que tindrà en les petites activitats i en les que ja tenen pèrdues; per això demanen que s'ajusti millor el repartiment de la càrrega del servei, que sigui co-finançada per l'Ajuntament i que, mentre s'elabora el nou estudi econòmic, s'ajorni l'entrada en vigor de la nova taxa.

   

  La senyora Pilar González respon al Sr. Esperalba, que la equació entre ingressos i despeses que ha trobat irreal és deguda a l'afluència de nous recursos d'altres administracions. Respecte a l'increment a la taxa de la brossa assenyala que aquesta no cobreix més que el 70% del cost €és la més barata del Maresme- i per això caldrà mantenir els augments que tendeixin a l'equilibri. L'augment en la taxa per ocupació de via pública per terrasses, després de llargues discussions, ha estat acordat amb el gremi i el considera perfectament assumible. Quant a la tarifa de l'aigua, recorda que en el rebut s'inclouen altres serveis. La taxa de llicència d'obres encara es troba en un nivell de cobertura del 77% respecte els costos del servei. Reconeix que fa molts anys es va decidir pujar l'impost de circulació al màxim legal, però també és cert que Mataró és una de les poques ciutats que no cobra pel dret a tenir un gual. Pel que fa a la política d'habitatge, recorda que aquest any es construiran 206 pisos protegits, 100 d'ells per la Generalitat.

  En relació a les intervencions dels regidors del grup popular, contesta que les visions que tenen de la realitat social, econòmica i institucional és completament oposada. Reitera que l'increment general dels tributs és del 3,1%, que contrasta amb el 3,5% de l'Estat i el 3,9% de la Generalitat. Li estranya també que un dels vots particulars del Partit Popular demanava una rebaixa del 50% de l'IBI pels joves, sense entrar a considerar la situació econòmica de cada jove. Respecte al nou preu públic sobre la recollida de brossa comercial, pensa que el govern ha actuat amb la màxima claredat, donant la màxima informació i escoltant totes les suggerències i consultes que se'ls ha fet pels afectats (29 sessions informatives amb els col·lectius), però és un tema en què és fàcil suscitar malentesos. És possible que de les liquidacions pre-assignades a cada comerciant hi hagi alguna errònia; per això se'ls ha consultat a cada un d'ells sobre els paràmetres de cada pre-liquidació; a més han allargat fins el 31 de desembre la fase de consultes. També considera que hi ha temps suficient per afinar tots els aspectes del servei, ja que el primer rebut no es girarà fins el mes d'octubre.

   

  El senyor Joaquim Esperalba demana a la Sra. Pilar González que no els acusi veladament de demagògia amb la qüestió del nou servei de recollida de brossa comercial, perquè el seu grup mai no ha fet ni farà demagògia amb mobilitzacions ciutadanes per aconseguir petits guanys polítics. Els problemes que es venen succeint en temes com el de les zones blaves, el cementiri o la brossa comercial, no depenen del grup de CiU sinó que el problema el tenen amb els ciutadans. El govern assegura que l'increment d'impostos pel ciutadà no superarà el 3,1%, però la realitat numèrica de l'execució pressupostària diu que els impostos directes recaptats augmenten en un 5%, els impostos indirectes un 49% i les taxes i preus públics, quasi en un 30%. La diferència entre els ingressos pressupostats del 2004 al 2005 revela que cada família pagarà a l'ajuntament, de promig, 25.000'- pessetes més que l'any passat. També fa un toc d'atenció sobre l'endeutament, ja que si considerem que l'ajuntament paga 4 milions de pessetes diàries d'interessos amb uns tipus d'interès històricament baixos, què pot passar si augmenten. En quant a la pregonada participació en la elaboració del pressupost, considera que no té res a veure amb el que el govern tripartit va prometre el seu dia. El mateix passa amb el Pacte pel Desenvolupament Econòmic i Social, en el que es tem que el govern portarà iniciatives tancades, amb la qual cosa l'anunciat pacte o diàleg amb els grups polítics serà inútil o inexistent. Per últim posa de manifest que Mataró, en relació a altres ciutats mitjanes, té un dèficit inversor en equipaments de tal magnitud que s'està perdent el tren per tenir una rellevància mínima en aquest nivell, en detriment del futur econòmic i social de la ciutat.

  El senyor David Rovira es felicita de l'acceptació que ha fet el govern del seu vot particular per a procurar inversions al passeig marítim, si bé depenen de les ajudes del govern de l'Estat. Ara sabrà el govern socialista de Mataró el difícil que és aconseguir aquestes inversions, i això encara que el govern estatal sigui del seu mateix partit. Lamenta la poca atenció de la regidora González a les seves crítiques, com si no fos important el dèficit d'execució de les inversions pressupostades, per sota del 50%, any rera any, o el desgavell del tràmit del Programa d'Actuació Urbanística i el model urbanístic de la ciutat, o la falta de presència de Mataró entre les principals ciutats catalanes, o el malestar dels ciutadans amb temes com el cementiri o la brossa comercial. Reconeix que l'esperit del seu vot particular per ajudar a les parelles joves amb l'IBI es refereix a les que es troben en mala situació econòmica, i de forma parcial i temporal, lamentant que els deneguin aquest vot particular. Per últim assenyala que, encara que l'ajuntament ha fet moltes reunions amb els afectats pel nou servei de recollida de brossa comercial, ningú ho diria, vista la contestació social que ha generat el tema; per això no entén perquè el govern municipal rebutja la proposta que fa el grup del partit Popular, de suspendre l'entrada en funcionament del servei per seguir informant i ajudar què els afectats puguin pair millor tot el que representa aquest nou cost, vist que el primer rebut del servei no es girarà fins el mes d'octubre.

   

  La senyora Pilar González contesta al Sr. Rovira que aquest any es faran 206 pisos, cosa que ja ha dit abans. Respecte la brossa comercial, reitera que el govern ja ha ajornat fins el 31 de desembre la presentació de declaracions, i que l'entrada en funcionament del servei serà progressiva, però avisa que aquest és un tema molt delicat en el que tots els grups han de jugar net.

   

  En resposta al Sr. Esperalba, la Sra. González nega haver-los acusat de demagògia. Quant l'endeutament, el nivell de Mataró és del 81%, mentre que el límit legal és del 110%. Respecte l'auditoria que ha demanat el Sr. Esperalba sobre el servei de neteja urbana, està d'acord en fer-la quan s'hagi de preparar, pròximament, la nova contractació del servei de neteja i, conjuntament amb els grups polítics, discutir que és el que volem que sigui el nou servei de neteja.

  El senyor Alcalde tanca el debat i manifesta que el pressupost i les ordenances fiscals pel 2005 que avui es presenten a aprovació són un bon instrument per a les necessitats que té Mataró. Els objectius generals que sustenten el pressupost venen marcats en l'acord de govern de juny de 2003, perquè entén que aquest és l'encàrrec que van rebre dels ciutadans a les últimes eleccions municipals, i en tot cas si no fos així, seran els propis ciutadans els qui jutjaran a les properes eleccions. En primer lloc es pretén garantir la qualitat dels serveis públics. Segon, assumir els reptes que presenta el creixement de la ciutat. Tercer, afrontar els reptes estratègics que té la ciutat, i saben que és un tema que vol discutir i arribar un consens; el punt de partida és el primer document del Pacte pel Desenvolupament Econòmic i Social que fa poc ha lliurat als grups per tal d'encetar el debat, sobre el qual, assegura, no hi ha res decidit, com tampoc no hi havia res decidit en el document de Noves Estratègies Urbanes. En tot cas s'ha de pensar que aquests documents sobre estratègies a llarg termini, han de renovar-se i repensar-se contínuament perquè les circumstàncies canvien, com per exemple ja passa amb el Pla General d'Ordenació de 1996, en el que ja cal una posta al dia. Quart, mantenir el rigor pressupostari, de forma que els increments de tributs es situïn per sota de l'increment de l'IPC, català i espanyol.

   

  Continua el Sr. Alcalde indicant que tenen quatre grans línies de treball: la participació, la sostenibilitat, el progrés econòmic i social i la cohesió social. Sobre aquests eixos es manifesta l'acció política. En matèria de participació està satisfet en la forma que s'ha avançat en la elaboració del pressupost d'aquest any; de fet si la participació assolida és satisfactòria o no ho determinarà la Comissió de Seguiment creada amb una molt àmplia representació de ciutadans. Quant la sostenibilitat, comprenent l'urbanisme, el medi ambient i l'habitatge, els interessa en especial l'entorn urbà, lloc on els ciutadans desenvolupen gran part de la seva activitat, tant econòmiques com socials, i per això és molt important mantenir-lo en les millors condicions de seguretat i neteja. D'aquí que sigui necessari introduir el servei de recollida comercial: tenir la ciutat més neta és l'objectiu final, a més del que obliga la llei; per portar-ho a terme, fa més d'un any que estan treballant, amb flexibilitat i donant tota la informació possible. També estan a punt d'aprovar el Pla de Mobilitat Urbana d'acord amb la Llei de Mobilitat de Catalunya, que afecta tant als vehicles com als vianants. Respecte a l'eix del progrés econòmic i social, el govern municipal acompanyarà als ciutadans en aquest sentit, com fa mantenint les escoles universitàries, i treballant per definir un model universitari de futur, en un moment en què el mapa universitari no recull els esforços històrics de l'Ajuntament de Mataró, fruit de la imprevisió i del clientelisme polític d'un govern de la Generalitat que durant tants anys ens ha portat a una situació insostenible. Per últim, la cohesió social es manté amb una política de benestar social que arribi a tots els ciutadans, objectiu que tots perseguim, i per tant el pressupost es reflex d'aquesta preocupació.

   

  En suma, no n'hi ha un model perfecte, el que el govern ofereix és molta feina, molta capacitat d'autocrítica i molta il·lusió per a millorar les condicions de vida dels mataronins.

  Acabat el debat el Sr. Alcalde posa a votació les esmenes presentades pels grups municipals :

   

  Esmenes

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: 6, corresponents als membres del Grup Municipal de Convergència i Unió.

  Vots en contra: 16, corresponents als membres del Grup Municipal Socialista (11), corresponents al Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds € Esquerra Unida i Alternativa (3) i corresponent al Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya (2).

  Abstencions: 4, corresponents als membres del Grup Municipal del Partit Popular.

  Esmenes

   

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: 4, corresponents als membres del Grup Municipal del Partit Popular.

  Vots en contra: 16, corresponents als membres del Grup Municipal Socialista (11), corresponents al Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds € Esquerra Unida i Alternativa (3) i corresponent al Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya (2).

  Abstencions: 6, corresponents als membres del Grup Municipal de Convergència i Unió.

   

  A continuació es sotmet a votació el Pressupost General per a l'exercici 2005 integrat per l'Ajuntament, Organismes Autònoms i Societats Mercantils :

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: 16, corresponents als membres del Grup Municipal Socialista (11), corresponents al Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds € Esquerra Unida i Alternativa (3) i corresponent al Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya (2).

  Vots en contra: 10, corresponents als membres del Grup Municipal del Partit Popular (4) i corresponents als membres del Grup Municipal de Convergència i Unió (6).

  Abstencions: Cap.

  Queda aprovat definitivament el Pressupost Municipal per a l'any 2005.

  6 - APROVACIÓ DEFINITIVA ORDENANCES FISCALS 2005.

  La senyora Pilar González, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent :

   

  "Dins del termini d'exposició al públic dels acords provisionals d'imposició i ordenació de tributs, i de modificació d'Ordenances fiscals i preus públics no s'ha presentat cap al·legació.

   

  Els grups municipals del Partit Popular (PP) i Convergència i Unió (CIU) han presentat els següents vots particulars, els quals la Consellera delegada de Serveis centrals i planificació PROPOSA AL PLE MUNICIPAL s'adopti la resolució dels següents ACORDS, a l'empara del que disposa l'article 17.3 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

   

  Un cop incorporades les modificacions derivades de les reclamacions presentades, en les Ordenances fiscals reguladores dels tributs que hauran de regir a partir de l'1 de gener de 2005, resulta el text definitiu que es conté en document annex.

   

  Primer

  .-

   

  Vots particulars.

   

  A) PARTIT POPULAR (PP)

   

  1. Congelar els tributs que afecten quasi a tots els mataronins:

  - Impost de béns immobles (IBI)

  - Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU)

  - Impost d'obres, construccions i instal·lacions (ICIO)

     

   • Taxa per llicències urbanístiques

     

   

  DESESTIMAR ja que l'acceptació dels vots particulars impossibilitaria l'acompliment dels objectius pressupostaris i per tant del Programa d'actuació municipal.

   

    

  1. Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM).

    

    

   Reduir en un 10% el cost de l'impost de circulació que a Mataró està al màxim legal permès.

    

   DESESTIMAR perquè suposa una pèrdua d'ingressos que impossibilitaria l'acompliment dels objectius pressupostaris i per tant el Programa d'actuació municipal. Cal remarcar que si bé les quotes en aquest impost són les màximes permeses, també ho són les bonificacions legalment permeses.

    

    

  2. Impost sobre activitats econòmiques (IAE).

    

    

   Congelar l'impost.

    

   DESESTIMAR ja que l'acceptació dels vots particulars impossibilitaria l'acompliment dels objectius pressupostaris i per tant del Programa d'actuació municipal.

    

    

  3. Taxa per la recollida de la brossa domiciliària i taxa per cementiris municipals.

    

    

   Congelar les taxes.

    

   DESESTIMAR ja que l'acceptació dels vots particulars impossibilitaria l'acompliment dels objectius pressupostaris i per tant del Programa d'actuació municipal.

    

    

  4. Preus públics del Patronat municipal d'esports.

    

   

  No incrementar més enllà de l'IPC.

  DESESTIMAR donat el baix grau de cobertura de preu públic proposat.

  6. Taxa per l'estacionament de vehicles de tracció mecànica a les vies públiques municipals.

   

  Congelar les tarifes per l'estacionament dels vehicles en zona blava.

   

  DESESTIMAR. Tot i l'increment mitjà proposat, la taxa es situa encara molt lluny de l'aparcament sota superfície, import que es va prendre com a referència en el moment de la creació del servei, i que s'emmarquen en la política d'aparcaments d'aquesta ciutat.

   

   

  7. Taxa per l'enganxament de vehicles perquè estan abandonats a les vies públiques, avariats, mal aparcats o per altres causes, i ple trasllat i per la permanència d'aquests, de mobles i d'efectes similars al dipòsit municipal.

   

  Congelació del cost de la grua que com s'ha dit ha anat pujant els darrers anys de forma molt considerable.

   

  DESESTIMAR donat que l'acceptació d'aquest vot particular impossibilitaria l'acompliment dels objectius pressupostaris i per tant del Programa d'actuació municipal. Per altra part rebaixar la taxa de grua implicaria subvencionar en part el comportament incívic del ciutadà.

  8. Taxa per ocupacions de sòl, subsòl i vol de la via pública.

   

  Increment més moderat del percentatge de la taxa de taules i cadires de la via pública.

   

  DESESTIMAR donat que totes les tarifes experimenten un increment de l'IPC previst, menys la corresponent a les taules i cadires a la via pública. D'acord amb la proposta de modificació de les Ordenances fiscals del 2004, la taxa s'havia d'ajustar al valor de mercat en el termini de 4 anys.

   

  Després d'aquesta proposta, i de les reunions amb el Gremi d'hosteleria, s'ha arribat a l'acord d'un increment anual de l'IPC+10% durant els 3 anys següents.

    

  1. Preu públic pels serveis de recollida i tractament de residus comercials.

    

   

  Suspensió de la nova taxa de residus i nou estudi per ajustar costos, co-finançament amb la Generalitat.

   

  DESESTIMAR donat que la proposta de tarifes financia directament el cost del nou servei i es va ajustant a les necessitats del ciutadà en funció de la seva declaració de residus. En tot cas, es valora positivament allargar el termini de presentació de residus fins el dia 27, sense endarrerir l'entrada en vigor del nou servei.

  10. Impost sobre béns immobles (IBI).

   

  a) L'Ajuntament ajudarà fins al 100% de l'import en l'IBI a aquelles parelles joves que adquireixin per primera vegada un habitatge per un període màxim de 2 anys.

   

  DESESTIMAR donat que l'Ajuntament de Mataró no té potestat per introduir una bonificació que no estigui legalment prevista. En tot cas s'ha d'instar al Govern central per modificar el text refós que regula la Llei d'hisendes locals. Cal tenir en compte que per mantenir l'equilibri econòmic, una política destinada a incrementar les bonificacions als màxims permesos, hauria d'anar directament vinculada a un increment del tipus.

   

  b) S'incrementarà fins a 5 anys la bonificació per habitatges de protecció oficial.

   

  ESTIMAR. actualment la tenim a 3 anys. La llei permet arribar fins a 2 anys més.

   

  11. L'Ajuntament establirà descomptes especials en els preus públics per l'accés a equipaments esportius, culturals i d'oci a famílies nombroses amb persones discapacitades i amb risc d'exclusió.

   

  DESESTIMAR ja que s'estan introduint progressivament bonificacions i tarifes diferents a les tarifes d'aigua, Impost sobre béns immobles per famílies nombroses, preus culturals. No obstant caldria estudiar dins de la política de serveis socials les mesures necessàries per afavorir aquests col·lectius.

   

  12. Introduir una bonificació del 90% a instal·lacions que fomentin les condicions d'accés i habitabilitat dels discapacitats.

   

  DESESTIMAR ja que es contempla com a una política d'ajuts emmarcades dins les subvencions actuals.

   

  B) CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CIU).

   

  1. Impost sobre vehicles de tracció mecànica.

   

  Que es revisi la tarifa, aplicant un coeficient inferior.

   

  DESESTIMAR donat que el fet d'acceptar aquest vot particular impossibilitaria l'acompliment dels objectius pressupostaris i per tant del Programa d'actuació municipal. L'increment vegetatiu del parc mòbil de vehicles, ve directament relacionat amb la major necessitat de prestació de serveis.

  2. Taxa per l'enganxament de vehicles perquè estan abandonats a les vies públiques, avariats, mal aparcats o per altres causes, i ple trasllat i per la permanència d'aquests, de mobles i d'efectes similars al dipòsit municipal.

   

  S'acompanyarà d'un annex amb els criteris d'actuació del servei que es revisaran en el si de la CIM de Via pública.

   

  DESESTIMAR. Les Ordenances fiscals tenen una finalitat no coincident amb les polítiques de mobilitat, els criteris d'actuació del servei de grua es determinen en funció dels objectius de les polítiques de mobilitat i seguretat viària, que poden exigir canvis en l'actuació del servei de grua en funció de les circumstàncies a les diferents zones de la ciutat.

   

  3. Taxa per ocupació del sòl, subsòl i vol de la via pública.

   

  Que cap tarifa de les que integren aquesta taxa tingui un augment superior a l'IPC previst.

   

  DESESTIMAR donat que les tarifes experimenten un increment de l'IPC previst, menys la corresponent a les taules i cadires a la via pública. D'acord amb la proposta de modificació de les Ordenances fiscals del 2004, la taxa s'havia ajustat al valor de mercat en el termini de 4 anys. Després d'aquesta proposta, i de les reunions amb el Gremi d'hosteleria, s'ha arriba a l'acord d'un increment anual de l'IPC+10% durant els 3 anys següents.

   

    

  1. Taxa per l'estacionament de vehicles de tracció mecànica a les vies públiques municipals.

    

    

   Revisar l'annex a la taxa en el si de la CMI del Servei de Via pública, tal com es va comprometre el Govern municipal en l'anterior mandat, en els sentit de suprimir els sectors, vies o solars que no reuneixin les condicions requerides, alhora que si es creu oportú poder-ne incorporà d'altres. Que l'augment d'aquesta taxa no superi, en cap cas l'increment de l'IPC previst.

    

   DESESTIMAR ja que les Ordenances fiscals no tenen com a objectiu fixar els criteris de les zones blaves, en tot cas, a nivell informatiu s'hi pot incloure com annex els acords als que s'arribi en el marc de la política de Via pública.

    

  2. Taxa de llicències de tall i ocupació de via pública.

    

    

   Supressió en els casos que no comporti un benefici econòmic pel sol·licitant, com és el cas de trasllats de particulars o empreses i d'altres de similars.

    

   DESESTIMAR. Ja existeixen exempcions a la taxa per activitats de caràcter cultural, lúdic o d'oci. L'ocupació o tall de la via pública per part d'empreses, fora dels motius abans exposats responen a una voluntat personal o empresarial que afecta a la mobilitat de la resta de la ciutadania. El cost de l'anàlisi de com s'afecta a la mobilitat i de la sol·licitud formulada ha de ser suportat per la persona o empresa privada.

    

  3. Taxa per la recollida de la brossa domiciliària.

    

    

   Que s'estudiïn fórmules per incrementar el nombre de beneficiaris per l'exempció del pagament de la taxa. Que l'augment de la taxa no superi, en cap cas, l'increment de l' IPC previst.

    

   DESESTIMAR donat que el grau de cobertura actual és aproximadament del de 70%, la congelació de la tarifa suposaria una disminució pressupostària que impossibilitaria acomplir els objectius previstos. Per altra part, cal destacar l'increment considerable de subvencions a la taxa de brossa pels titulars del carnet blau.

    

    

  4. Preus públics del Patronat municipal d'esports.

    

    

   Que la tarifa sigui gratuïta per l'escola de titularitat privada que tingui concert ple per les etapes d'ensenyament obligatori com ho és actualment per l'escola de titularitat pública.

    

   DESESTIMAR. Reiterant la posició dels darrers anys, el Govern municipal considera que s'ha de mantenir la diferència. Tanmateix cal restar a l'espera de les possibles modificacions legals (modificació del sistema de concert educatiu).

    

  5. Taxa pels documents que expedeixi o que estengui l'Administració o les Autoritats municipals a instància de part.

    

    

   Supressió de la taxa pel que fa als informes de la Policia local.

    

   DESESTIMAR donat que l'activitat de la Policia local a l'hora d'elaborar els informes sol·licitats per tercers respon exclusivament a l'interès comercial de les companyies asseguradores i gestories, a fi de disposar de dades fiables per clarificar accidents per via extrajudicial. Per tant, entenem que s'ha de cobrar aquest servei. Cal incidir que actualment aquesta taxa cobreix aproximadament 1/3 del seu cost.

    

  6. Impost d'obres, construccions i instal·lacions (ICIO).

    

    

   Que s'encarregui l'estudi de nous ajuts pel foment de la rehabilitació, i que compensin les despeses que aquest import els hi comporti.

    

   DESESTIMAR donat que en aquest exercici ja s'han introduït subvencions per obres que fomentin l'estalvi energètic, obres que fomentin l'ús eficaç de l'aigua i per les obres de manteniment, conservació d'edificis d'habitatges d'acord amb les normes aprovades per acord del Ple de data 8 de juliol de 1993.

    

    

  7. Taxa per cementiris municipals.

    

   

  Que no tinguin un augment superior a l'IPC previst.

   

  La tarifa de manteniment, que és la que paguen tots els ciutadans, s'incrementa l'IPC al igual que la resta. La resta de tarifes per serveis individualitzats, s'ajusten al cost dels servei d'acord amb la proposta realitzada en l'exercici 2004.

   

  Segon

  .-

   

  APROVAR definitivament per a l'exercici 2005 i següents l'Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals, tal com s'estableix en l'Annex núm. 1 d'aquesta proposta.

   

  Tercer

   

  APROVAR definitivament per a l'exercici 2005 i següents la modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels impostos i de taxes que a continuació es relacionen en l'Annex núm. 2.

   

  Quart

   

  APROVAR definitivament per a l'exercici 2005 i següents la modificació de les Ordenances reguladores de preus públics de l'Annex núm. 3.

   

  Cinquè

   

  APROVAR definitivament per a l'exercici 2005 i següents l'Ordenança reguladora de preu públic pels serveis de recollida i tractament de residus comercials, redactat en l'Annex núm. 4 de la proposta.

   

  Sisè

   

  PUBLICAR les modificacions de les Ordenances fiscals i preus públics, el text íntegre de l'Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals i de l'Ordenança reguladora del preu públic pels serveis de recollida i tractament de residus comercials al BOP i en el tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament.

   

  Contra l'aprovació de les Ordenances fiscals i preus públics, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats des del dia següent al de publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província. "

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: 16, corresponents als membres del Grup Municipal Socialista (11), corresponents al Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds € Esquerra Unida i Alternativa (3) i corresponent al Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya (2).

  Vots en contra: 10, corresponents als membres del Grup Municipal del Partit Popular (4) i corresponents als membres del Grup Municipal de Convergència i Unió (6).

  Abstencions: Cap.

  7 - APROVACIÓ TARIFES DEL SUBMINISTRAMENT D'AIGUA POTABLE D'AIGÜES DE MATARÓ, SA PER A L'EXERCICI 2005.

  La senyora Pilar González, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent :

  "Vista la proposta del director gerent d'Aigües de Mataró SA en la que es diu:

  "Rafael Montserrat i Bartra, director gerent d'AIGÜES DE MATARÓ, SA, c/ Pitàgores, 1-7 de Mataró, i CIF A-08007270

   

  EXPOSA:

  Que aquesta empresa té cura de l'abastament d'aigua potable a la ciutat de Mataró i la tarifa vigent resulta insuficient, degut al creixement de les despeses d'explotació, amortització i finançament de les inversions, per la qual cosa, es veu obligada a demanar la revisió de les tarifes actuals vigents des de 1-01-2004.

  Que els detalls econòmics i complementaris, figuren en el document "ESTUDI ECONÒMIC PER A LA REVISIÓ DE LES TARIFES DEL SUBMINISTRAMENT D'AIGUA POTABLE D'AIGÜES DE MATARÓ, SA PER A L'EXERCICI DE 2005", el qual ha estat redactat d'acord amb allò que disposa l'Ordre del Departament de Comerç i Turisme de 8 de setembre de 1.988.

  Que el Consell d'Administració d'AIGÜES DE MATARÓ, SA, en la sessió que tingué lloc el dia 23 de novembre proppassat, acordà aprovar les tarifes que es detallen en el document esmentat, i sol·licitar a aquest Ajuntament la seva tramitació.

  Que aquesta sol·licitud es fa d'acord amb allò que disposa el Decret de la Generalitat 149/88.

  Que s'acompanya al present escrit, tres exemplars del documents "ESTUDI ECONÒMIC PER A LA REVISIÓ DE LES TARIFES DEL SUBMINISTRAMENT D'AIGUA POTABLE D'AIGÜES DE MATARÓ, SA PER A L'EXERCICI DE 2004", i un exemplar de l'AUDITORIA practicada sobre el Balanç i Compte d'Explotació a 31-12-2003.

   

  I es per això que SOL.LICITA:

   

  Que basant-se en el que s'exposa en aquest escrit i en el document "ESTUDI ECONÒMIC PER A LA REVISIÓ DE LES TARIFES DEL SUBMINISTRAMENT D'AIGUA POTABLE D'AIGÜES DE MATARÓ, SA PER A L'EXERCICI DE 2005", que s'acompanya, correspon a aquest Ajuntament tramitar la sol·licitud de la tarifa següent:

   

  Tarifes per al subministrament d'aigua

   

   

   

   

  Euros

   

  SUBMINISTRAMENTS EN ALTA

   

  0,35

  per m3

   

   

   

   

  SUBMINISTRAMENTS MUNICIPALS

   

  0,188

  per m3

   

   

   

   

  SUBMINISTRAMENTS NO DOMÈSTICS

   

   

   

  Subministraments per aforament:

   

   

   

  Quota fixa de servei:

   

  17,00

  abonat/mes

  Tarifa de subministrament:

   

  1,30

  per m3

   

   

   

  Subministraments per comptador:

   

   

   

  Quota fixa de servei: diàmetre comptador

   

   

  De 5, 10 i 13 mm

   

  7,50

  abonat/mes

  De 15 mm

   

  9,70

  abonat/mes

  De 20 mm

   

  15,10

  abonat/mes

  De 25 mm

   

  18,00

  abonat/mes

  De 30 mm

   

  29,00

  Abonat/mes

  De 40 mm

   

  56,50

  Abonat/mes

  De 50 mm

   

  145,00

  Abonat/mes

  De 80 mm

   

  270,00

  Abonat/mes

  De 100 mm

   

  543,00

  Abonat/mes

  Tarifa de subministrament:

   

   

   

   

   

   

   

  Industrials, comercials i obres

   

  0,58

  Per m3

  Serveis col·lectius de caràcter social

   

  0,55

  Per m3

   

   

   

   

  SUBMINISTRAMENT DOMÈSTIC

   

   

   

  Subministrament per aforament:

   

   

   

  Quota fixa de servei:

   

  3,80

  Habitatge/mes

   

   

   

  Tarifa de subministrament: m3/habitatge/mes

   

   

   

   

   

   

  Fins a 6

   

  0,45

  per m3

  De 7 a 12

   

  0,65

  per m3

  Excés de 12

   

  1,30

  per m3

  Subministrament per comptador:

   

   

   

  Quota fixa de servei: diàmetre comptador

   

   

  De 5, 10 i 13 mm

   

  2,75

  Abonat/mes

  De 15 mm

   

  3,50

  Abonat/mes

  De 20 mm

   

  4,70

  Abonat/mes

  Comptadors comunitaris

   

  2,75

  Habitatge/mes

  Tarifa de subministrament: m3/habitatge/mes

   

   

  Fins a 6

   

  0,19

  per m3

  De 7 a 12

   

  0,37

  per m3

  Excés de 12

   

  1,10

  per m3

  Subministrament familiar:Tant per aforament com per comptador, el límit del segon bloc de consum, s'ampliarà a raó de 3 m3/mes per cada resident empadronat que excedeixi de 4, en vivendes amb contractació individual.

  Per aquest tràmit correspon a aquest Ajuntament, que el Ple de la Corporació prengui l'Acord d'aprovar les tarifes esmentades, i tramitar l'autorització per a la seva aplicació a la Comissió de Preus de Catalunya, amb el procediment que correspongui."

  Vist l'Informe de l'Interventor de l'Ajuntament

  La Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació que subscriu, PROPOSA al Ple Municipal:

   

  PRIMER.-

  Tarifes per al subministrament d'aigua

   

   

   

  Euros

   

  SUBMINISTRAMENTS EN ALTA

   

  0,35

  per m3

   

   

   

   

  SUBMINISTRAMENTS MUNICIPALS

   

  0,188

  per m3

   

   

   

   

  SUBMINISTRAMENTS NO DOMÈSTICS

   

   

   

  Subministraments per aforament:

   

   

   

  Quota fixa de servei:

   

  17,00

  abonat/mes

  Tarifa de subministrament:

   

  1,30

  per m3

   

   

   

  Subministraments per comptador:

   

   

   

  Quota fixa de servei: diàmetre comptador

   

   

  De 5, 10 i 13 mm

   

  7,50

  abonat/mes

  De 15 mm

   

  9,70

  abonat/mes

  De 20 mm

   

  15,10

  abonat/mes

  De 25 mm

   

  18,00

  abonat/mes

  De 30 mm

   

  29,00

  abonat/mes

  De 40 mm

   

  56,50

  abonat/mes

  De 50 mm

   

  145,00

  abonat/mes

  De 80 mm

   

  270,00

  abonat/mes

  De 100 mm

   

  543,00

  abonat/mes

  Tarifa de subministrament:

   

   

   

   

   

   

   

  Industrials, comercials i obres

   

  0,58

  per m3

  Serveis col·lectius de caràcter social

   

  0,55

  per m3

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  SUBMINISTRAMENT DOMÈSTIC

   

   

   

  Subministrament per aforament:

   

   

   

  Quota fixa de servei:

   

  3,80

  habitatge/mes

   

   

   

  Tarifa de subministrament: m3/habitatge/mes

   

   

   

   

   

   

  Fins a 6

   

  0,45

  per m3

  De 7 a 12

   

  0,65

  per m3

  Excés de 12

   

  1,30

  per m3

  Subministrament per comptador:

   

   

   

  Quota fixa de servei: diàmetre comptador

   

   

  De 5, 10 i 13 mm

   

  2,75

  abonat/mes

  De 15 mm

   

  3,50

  abonat/mes

  De 20 mm

   

  4,70

  abonat/mes

  Comptadors comunitaris

   

  2,75

  habitatge/mes

  Tarifa de subministrament: m3/habitatge/mes

   

   

  Fins a 6

   

  0,19

  per m3

  De 7 a 12

   

  0,37

  per m3

  Excés de 12

   

  1,10

  per m3

  Subministrament familiar:Tant per aforament com per comptador, el límit del segon bloc de consum, s'ampliarà a raó de 3 m3/mes per cada resident empadronat que excedeixi de 4, en vivendes amb contractació individual.

  SEGON.-

   

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: 16, corresponents als membres del Grup Municipal Socialista (11), corresponents al Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds € Esquerra Unida i Alternativa (3) i corresponent al Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya (2).

  Vots en contra: 10, corresponents als membres del Grup Municipal del Partit Popular (4) i corresponents als membres del Grup Municipal de Convergència i Unió (6).

  Abstencions: Cap.

  8 - APROVACIÓ TARIFES DEL SERVEI DEL CLAVEGUERAM D'AIGÜES DE MATARÓ, SA PER A L'EXERCICI 2005.

  La senyora Pilar González, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent :

  "Vista la proposta del director gerent d'Aigües de Mataró SA en la que es diu:

  "Rafael Montserrat i Bartra, director gerent d'AIGÜES DE MATARÓ, SA, c/ Pitàgores, 1-7 de Mataró, i CIF A-08007270

   

  Que en data 7-09-00, el Ple Municipal acordà traspassar la gestió del Servei de clavegueram a la societat AIGÜES DE MATARÓ, SA, i dintre de les condicions establertes, es determinava que aquesta Societat presentaria anualment a l'Ajuntament, les tarifes del servei i dels treballs d'escomeses per a la seva aprovació.

  Que el mateix acord de traspàs encomana a la nostra Societat, realitzar, mantenir i executar el Pla Director del Clavegueram PDCLAM, i executar les obres que es determinin i planifiquin en aquest document.

  Que el Consell d'Administració, en la sessió que tingué lloc el dia 23 de novembre proppassat, acordà continuar l'execució de les obres i treballs previstes en el PDCLAM, en la seva segona anualitat, així com el seu finançament parcial amb la tarifa del servei, i en aquest sentit, aprovr el document "ESTUDI ECONÒMIC PER A LA REVISIÓ DE LES TARIFES DEL SERVEI DE CLAVEGUERAM D'AIGÜES DE MATARÓ, SA , PER A L'EXERCICI DE 2005", que s'acompanya, i sol·licitar al Ple de la Corporació Municipal, l'aprovació dels preus que es proposen per a l'exercici de 2005.

  Que el Ple de la Corporació Municipal aprovi els preus de les tarifes del servei de clavegueram d'Aigües de Mataró, SA fixant-ne el seu import per a l'exercici de 2005, com segueix:

  BASE DE LA TARIFA DEL SERVEI DE CLAVEGUERAM

   

 3. La base per a l'aplicació de la tarifa del servei vindrà constituïda pel volum d'aigua subministrada, de totes les procedències, és a dir, tant de subministrament directe com d'aprofitaments d'aigües superficials o subterrànies o d'instal·lacions de recollida de les aigües pluvials que efectuïn els mateixos subjectes passius.

   

   

 4. En aquelles indústries el procés de producció de les quals comporta consum d'aigua, la base per a l'aplicació de la tarifa estarà rectificada per aquest consum, de manera que vindrà constituïda pel volum d'aigües residuals efectivament abocat a la xarxa de clavegueram, sempre que aportin la declaració oficial presentada davant l'Agència Catalana de l'Aigua de la Generalitat de Catalunya.

   

   

 5. Queden excloses de l'aplicació de la tarifa els consums corresponents als usos següents:

   

   •  

   • La utilització de l'aigua que facin les entitats públiques per a neteja de carrers, per al rec de parcs i jardins i camps esportius públics, per a l'alimentació de fonts públiques i monumentals, de boques de rec i d'extinció d'incendis per al servei públic.

     

     

   • La utilització que facin els agricultors de l'aigua per a regadiu.

     

     

   • Els corresponents als subministraments que no disposin de servei de clavegueram per manca d'implantació en el seu territori.

     

   

  DETERMINACIÓ DE LA BASE DE LA TARIFA DEL SERVEI DE CLAVEGUERAM

   

    

  • Amb caràcter general mitjançant comptadors i per tant el volum directament facturat en el cas que sigui subministrat per la companyia d'aigües municipal, inclòs el subministrament per aforament.

    

    

  • En el cas de captacions superficials o subterrànies d'aigua no mesurables per comptador; instal·lacions de recollida d'aigües pluvials, o de subministrament mitjançant contractes d'aforament en els casos que el volum no pugui ésser mesurat directament, s'aplicaran les normes d'estimació de consum contingudes en l'article 14 i normes concordants del Decret 103/2000 de 6 de març, pel qual s'aprova el Reglament dels tributs gestionats per l'Agència Catalana de l'Aigua.

    

    

  • Quan hi hagués disconformitat dels abonats amb les bases fixades d'acord amb les normes de l'apartat anterior, s'establiran, al seu càrrec, uns registres permanents que podran ser limnígrafs o comptadors de cabals.

    

    

  • En el cas d'avaria del comptador del cabal d'aigua i que no sigui notificada a AMSA, la base de l'exacció que correspongui als temps de no funcionament del comptador es determinarà en funció del consum registrat per l'última lectura anotada en la llibreta del comptador, o bé d'acord amb les normes del paràgraf segon anterior.

    

    

  • Pel càlcul del volum abocat a la xarxa de clavegueram mitjançant cabalímetre-comptador i, en el seu defecte, per raó del volum declarat davant l'Agència Catalana de l'Aigua.

    

   

  IMPORT DE LA TARIFA DEL SERVEI DE CLAVEGUERAM

   

  La quantia del servei s'obtindrà aplicant la següent tarifa al consum d'aigua efectuat per l'abonat, d'acord amb les normes contingudes en els articles precedents, segons els preus que es detallen

   

    

  • Subministraments domèstics

    

  •  

  Per als subministraments amb aforament i per als subministraments amb comptador

  - Quota fixa mensual: 6 m3 x 0,1665 €/m3

  0,99 €./vivenda/mes

  - Sobreconsum:

   

  2n bloc, excés de 6 m3/vivenda fins a 12 m3/vivenda/mes

  0,244 €./m3

  3r bloc, excés de 12 m3/vivenda/mes

  0,333 €/m3

  - Subministraments domèstics familiars:

  Per als subministraments domèstics familiars, el límit del segon bloc de consum, s'ampliarà a raó de 3 m3/mes per cada resident que excedeixi de 4, en vivendes amb contractació individual.

   

    

  • Subministraments No domèstics

  Per als subministraments industrials, comercials, obres, i serveis col·lectius de caràcter social.

  - Quota fixa mensual: 15 m3 x 0,244 €/m3

  3,66 €./local/mes

  - Sobreconsum, excés de 15 m3/mes

  0,2442€./m3

    

  • Subministraments Municipals

  En els edificis que disposen de connexió al clavegueram

  - Quota fixa mensual: 6 m3 x 0,128 € /m3

  0,77 €./abonat/mes

  - Sobreconsum, excés de 6 m3/mes

  0,128 €./m3

   

   

  IMPORT DE LA TARIFA DE LES ALTES DE CLAVEGUERAM.

   

  Previ a la connexió dels nous edificis, que vulguin aprofitar els claveguerons existents, cal procedir a la seva inspecció i homologació. En cas de no conformitat, serà necessària la construcció de l'escomesa segons els preus vigents de claveguerons, i en aquest cas no procedirà el cobrament de la inspecció segons el preu que es proposa:

   

    

  • Inspecció prèvia a la connexió d'edificis de nova construcció, a escomeses de clavegueram existents: 203,33 €.

    

  IMPORT DE LA TARIFA DE CONSTRUCCIÓ D'ESCOMESES DE CLAVEGUERAM.

   

  Es preveu la construcció de sis tipus d'escomesa, segons el diàmetre i profunditat de la canonada, per ser els més usuals.

    

  • Clavegueró DN200-1,5 m
  • Clavegueró DN200-3 m
  • Clavegueró DN300-1,5 m
  • Clavegueró DN300-3 m
  • Clavegueró DN400-1,5 m
  • Clavegueró DN400-3 m
  • . Correspon a una connexió feta amb tub de 200 mm de diàmetre, a una fondària màxima d'1,5 m., i fins a 4 metres lineals de la façana: 1.101,21 €. En longituds superiors es cobrarà 175,53 € per metre lineal addicional.

    

    

   . Correspon a una connexió feta amb tub de 200 mm de diàmetre, a una fondària entre 1,5 i 3 m, i fins a 4 metres lineals de la façana: 1.190,19 €. En longituds superiors es cobrarà 210,64 € per metre lineal addicional.

    

    

   . Correspon a una connexió feta amb tub de 300 mm de diàmetre, a una fondària màxima d'1,5 m, i fins a 4 metres lineals de la façana: 1.545,11 €. En longituds superiors es cobrarà 258,77 € per metre lineal addicional.

    

    

   . Correspon a una connexió feta amb tub de 300 mm de diàmetre, a una fondària entre 1,5 i 3 m, i fins a 4 metres lineals de la façana: 1.703,99 €. En longituds superiors es cobrarà 323,46 € per metre lineal addicional.

    

    

   . Correspon a una connexió feta amb tub de 400mm de diàmetre, a una fondària màxima d'1,5 m, i fins a 4 metres lineals de la façana: 1.832,76 €. En longituds superiors es cobrarà 363,79 € per metre lineal addicional.

    

    

   . Correspon a una connexió feta amb tub de 400 mm de diàmetre, a una fondària entre 1,5 i 3 m, i fins a 4 metres lineals de la façana: 2.090.86 €. En longituds superiors es cobrarà 472,92 € per metre lineal addicional.

    

  En els supòsits no contemplats anteriorment, caldrà el càlcul d'un pressupost personalitzat."

   

  Vist l'Informe de l'Interventor de l'Ajuntament

  La Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació que subscriu, PROPOSA al Ple Municipal:

   

  PRIMER.-

   

  BASE DE LA TARIFA DEL SERVEI DE CLAVEGUERAM

   

 6. La base per a l'aplicació de la tarifa del servei vindrà constituïda pel volum d'aigua subministrada, de totes les procedències, és a dir, tant de subministrament directe com d'aprofitaments d'aigües superficials o subterrànies o d'instal·lacions de recollida de les aigües pluvials que efectuïn els mateixos subjectes passius.

   

   

 7. En aquelles indústries el procés de producció de les quals comporta consum d'aigua, la base per a l'aplicació de la tarifa estarà rectificada per aquest consum, de manera que vindrà constituïda pel volum d'aigües residuals efectivament abocat a la xarxa de clavegueram, sempre que aportin la declaració oficial presentada davant l'Agència Catalana de l'Aigua de la Generalitat de Catalunya.

   

   

 8. Queden excloses de l'aplicació de la tarifa els consums corresponents als usos següents:

   

   •  

   • La utilització de l'aigua que facin les entitats públiques per a neteja de carrers, per al rec de parcs i jardins i camps esportius públics, per a l'alimentació de fonts públiques i monumentals, de boques de rec i d'extinció d'incendis per al servei públic.

     

     

   • La utilització que facin els agricultors de l'aigua per a regadiu.

     

     

   • Els corresponents als subministraments que no disposin de servei de clavegueram per manca d'implantació en el seu territori.

     

   

  DETERMINACIÓ DE LA BASE DE LA TARIFA DEL SERVEI DE CLAVEGUERAM

    

  • Amb caràcter general mitjançant comptadors i per tant el volum directament facturat en el cas que sigui subministrat per la companyia d'aigües municipal, inclòs el subministrament per aforament.

    

   

   

    

  • En el cas de captacions superficials o subterrànies d'aigua no mesurables per comptador; instal·lacions de recollida d'aigües pluvials, o de subministrament mitjançant contractes d'aforament en els casos que el volum no pugui ésser mesurat directament, s'aplicaran les normes d'estimació de consum contingudes en l'article 14 i normes concordants del Decret 103/2000 de 6 de març, pel qual s'aprova el Reglament dels tributs gestionats per l'Agència Catalana de l'Aigua.

    

    

  • Quan hi hagués disconformitat dels abonats amb les bases fixades d'acord amb les normes de l'apartat anterior, s'establiran, al seu càrrec, uns registres permanents que podran ser limnígrafs o comptadors de cabals.

    

    

  • En el cas d'avaria del comptador del cabal d'aigua i que no sigui notificada a AMSA, la base de l'exacció que correspongui als temps de no funcionament del comptador es determinarà en funció del consum registrat per l'última lectura anotada en la llibreta del comptador, o bé d'acord amb les normes del paràgraf segon anterior.

    

    

  • Pel càlcul del volum abocat a la xarxa de clavegueram mitjançant cabalímetre-comptador i, en el seu defecte, per raó del volum declarat davant l'Agència Catalana de l'Aigua.

    

   

  IMPORT DE LA TARIFA DEL SERVEI DE CLAVEGUERAM

   

  La quantia del servei s'obtindrà aplicant la següent tarifa al consum d'aigua efectuat per l'abonat, d'acord amb les normes contingudes en els articles precedents, segons els preus que es detallen

   

    

  • Subministraments domèstics

    

  •  

  Per als subministraments amb aforament i per als subministraments amb comptador

  - Quota fixa mensual: 6 m3 x 0,1665 €/m3

  0,99 €./vivenda/mes

  - Sobreconsum:

   

  2n bloc, excés de 6 m3/vivenda fins a 12 m3/vivenda/mes

  0,244 €./m3

  3r bloc, excés de 12 m3/vivenda/mes

  0,333 €/m3

  - Subministraments domèstics familiars:

  Per als subministraments domèstics familiars, el límit del segon bloc de consum, s'ampliarà a raó de 3 m3/mes per cada resident que excedeixi de 4, en vivendes amb contractació individual.

   

    

  • Subministraments No domèstics

  Per als subministraments industrials, comercials, obres, i serveis col·lectius de caràcter social.

  - Quota fixa mensual: 15 m3 x 0,244 €/m3

  3,66 €./local/mes

  - Sobreconsum, excés de 15 m3/mes

  0,2442€./m3

    

  • Subministraments Municipals

  En els edificis que disposen de connexió al clavegueram

  - Quota fixa mensual: 6 m3 x 0,128 € /m3

  0,77 €./abonat/mes

  - Sobreconsum, excés de 6 m3/mes

  0,128 €./m3

  IMPORT DE LA TARIFA DE LES ALTES DE CLAVEGUERAM.

   

  Previ a la connexió dels nous edificis, que vulguin aprofitar els claveguerons existents, cal procedir a la seva inspecció i homologació. En cas de no conformitat, serà necessària la construcció de l'escomesa segons els preus vigents de claveguerons, i en aquest cas no procedirà el cobrament de la inspecció segons el preu que es proposa:

    

  • Inspecció prèvia a la connexió d'edificis de nova construcció, a escomeses de clavegueram existents: 203,33 €.

    

   

  IMPORT DE LA TARIFA DE CONSTRUCCIÓ D'ESCOMESES DE CLAVEGUERAM.

   

  Es preveu la construcció de sis tipus d'escomesa, segons el diàmetre i profunditat de la canonada, per ser els més usuals.

   

     

   • Clavegueró DN200-1,5 m
   • Clavegueró DN200-3 m
   • Clavegueró DN300-1,5 m
   • Clavegueró DN300-3 m
   • Clavegueró DN400-1,5 m
   • Clavegueró DN400-3 m
   • . Correspon a una connexió feta amb tub de 200 mm de diàmetre, a una fondària màxima d'1,5 m., i fins a 4 metres lineals de la façana: 1.101,21 €. En longituds superiors es cobrarà 175,53 € per metre lineal addicional.

     

     

    . Correspon a una connexió feta amb tub de 200 mm de diàmetre, a una fondària entre 1,5 i 3 m, i fins a 4 metres lineals de la façana: 1.190,19 €. En longituds superiors es cobrarà 210,64 € per metre lineal addicional.

     

     

    . Correspon a una connexió feta amb tub de 300 mm de diàmetre, a una fondària màxima d'1,5 m, i fins a 4 metres lineals de la façana: 1.545,11 €. En longituds superiors es cobrarà 258,77 € per metre lineal addicional.

     

     

    . Correspon a una connexió feta amb tub de 300 mm de diàmetre, a una fondària entre 1,5 i 3 m, i fins a 4 metres lineals de la façana: 1.703,99 €. En longituds superiors es cobrarà 323,46 € per metre lineal addicional.

     

     

    . Correspon a una connexió feta amb tub de 400mm de diàmetre, a una fondària màxima d'1,5 m, i fins a 4 metres lineals de la façana: 1.832,76 €. En longituds superiors es cobrarà 363,79 € per metre lineal addicional.

     

     

    . Correspon a una connexió feta amb tub de 400 mm de diàmetre, a una fondària entre 1,5 i 3 m, i fins a 4 metres lineals de la façana: 2.090.86 €. En longituds superiors es cobrarà 472,92 € per metre lineal addicional.

     

  En els supòsits no contemplats anteriorment, caldrà el càlcul d'un pressupost personalitzat."

   

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: 16, corresponents als membres del Grup Municipal Socialista (11), corresponents al Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds € Esquerra Unida i Alternativa (3) i corresponent al Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya (2).

  Vots en contra: 10, corresponents als membres del Grup Municipal del Partit Popular (4) i corresponents als membres del Grup Municipal de Convergència i Unió (6).

  Abstencions: Cap.

  9 - APROVACIÓ PREUS DELS SERVEIS, TREBALLS I SUBMINISTRAMENTS COMPLEMENTARIS A LA VENDA D'AIGUA, D'AIGÜES DE MATARÓ, SA

  La senyora Pilar González, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent :

  "Vista la proposta del director gerent d'Aigües de Mataró SA en la que es diu:

  "Rafael Montserrat i Bartra, director gerent d'AIGÜES DE MATARÓ, SA, c/ Pitàgores, 1-7 de Mataró, i CIF A-08007270

   

  Que d'acord amb el què disposa el Reglament de servei d'abastament d'aigua potable a Mataró, aquesta Societat ha de percebre els imports dels Serveis, Treballs i Subministraments complementaris a la venda d'aigua, d'acord amb els preus aprovats oficialment per aquesta Corporació municipal.

  Drets de connexió a ramals d'edificis en funció del nombre de locals o habitatges a connectar, segons el tipus d'instal·lació, Ø del comptador a instal·lar i cabal màxim a contractar:

   

   

  - Per cada unitat de subministrament tipus A, B i C, amb comptador de Ø d 13 mm i cabal màxim a contractar de 2.000 l/dia

  155 €

  - Per cada unitat de subministrament tipus D, amb comptador de Ø d 15 mm i cabal màxim a contractar de 3.000 l/dia

  233 €

  - Per cada unitat de subministrament tipus E, amb comptador de Ø d 20 mm i cabal màxim a contractar de 4.000 l/dia

  310 €

   

   

  - per cada boca de Ø25 mm

  310 €

  - per cada boca de Ø45 mm

  465 €

  - per cada 20 Sprinklers o fracció

  465 €

   

   

  Inclou els treballs de paleta i lampista, així com els materials necessaris i mitjans auxiliars, per la construcció de les noves escomeses, fins a una longitud màxima de 5 m.

   

  Ø 25 mm en façana

  507,70 €

  Ø 25 mm

  441,00 €

  Ø 30 mm

  476,80 €

  Ø 40 mm

  666,50 €

  Ø 50 mm

  968,80 €

  Ø 60 mm

  1.471,00 €

  Ø 80 mm

  1.725,70 €

  Ramal per obres

  438,50 €

  Ramal amb arqueta Ø25

  512,60 €

  Ramal amb arqueta Ø30

  532,50 €

  Ramal amb arqueta Ø40

  727,10 €

   

   

  Ø 13 i 15 mm

  21,70 €

  Ø 20 mm

  27,90 €

  Ø 25 mm

  45,70 €

  Ø 30 mm

  58,20 €

  Ø 40 mm

  77,10 €

     

   

   

  Quota fixa de servei per ramal

  28,00 €

  Per cada boca Ø25

  11,00 €

  Per cada boca Ø45

  32,00 €

   

  Per tal de fomentar la supressió dels subministraments per aforament i facilitar el canvi pel sistema de comptador, s'aplicaran els següents preus especials:

  Canvi del sistema de subministrament per aforament a comptador que inclou les despeses de condicionament del ramal, preu per habitatge:

   

  En ramals amb arqueta a façana

  90,20 €

  En ramals amb bateria interior

  18,10 €

   

  Aquest preu no és d'aplicació en els casos de transformació d'aforament a subministrament per obres, reformes per obres majors ni enderrocs."

   

   

  Vist l'informe de l'Interventor de l'Ajuntament

   

  La Consellera Delegada de Serveis Centrals i Planificació que subscriu, PROPOSA al Ple Municipal:

   

  PRIMER.- Aprovar la revisió de les tarifes del servei de clavegueram sol·licitada per Aigües de Mataró SA següent:

  Drets de connexió a ramals d'edificis en funció del nombre de locals o habitatges a connectar, segons el tipus d'instal·lació, Ø del comptador a instal·lar i cabal màxim a contractar:

   

   

  - Per cada unitat de subministrament tipus A, B i C, amb comptador de Ø d 13 mm i cabal màxim a contractar de 2.000 l/dia

  155 €

  - Per cada unitat de subministrament tipus D, amb comptador de Ø d 15 mm i cabal màxim a contractar de 3.000 l/dia

  233 €

  - Per cada unitat de subministrament tipus E, amb comptador de Ø d 20 mm i cabal màxim a contractar de 4.000 l/dia

  310 €

   

   

  - per cada boca de Ø25 mm

  310 €

  - per cada boca de Ø45 mm

  465 €

  - per cada 20 Sprinklers o fracció

  465 €

   

   

  Inclou els treballs de paleta i lampista, així com els materials necessaris i mitjans auxiliars, per la construcció de les noves escomeses, fins a una longitud màxima de 5 m.

   

  Ø 25 mm en façana

  507,70 €

  Ø 25 mm

  441,00 €

  Ø 30 mm

  476,80 €

  Ø 40 mm

  666,50 €

  Ø 50 mm

  968,80 €

  Ø 60 mm

  1.471,00 €

  Ø 80 mm

  1.725,70 €

  Ramal per obres

  438,50 €

  Ramal amb arqueta Ø25

  512,60 €

  Ramal amb arqueta Ø30

  532,50 €

  Ramal amb arqueta Ø40

  727,10 €

   

   

  Ø 13 i 15 mm

  21,70 €

  Ø 20 mm

  27,90 €

  Ø 25 mm

  45,70 €

  Ø 30 mm

  58,20 €

  Ø 40 mm

  77,10 €

     

   

   

  Quota fixa de servei per ramal

  28,00 €

  Per cada boca Ø25

  11,00 €

  Per cada boca Ø45

  32,00 €

   

  Per tal de fomentar la supressió dels subministraments per aforament i facilitar el canvi pel sistema de comptador, s'aplicaran els següents preus especials:

  Canvi del sistema de subministrament per aforament a comptador que inclou les despeses de condicionament del ramal, preu per habitatge:

   

  En ramals amb arqueta a façana

  90,20 €

  En ramals amb bateria interior

  18,10 €

   

  Aquest preu no és d'aplicació en els casos de transformació d'aforament a subministrament per obres, reformes per obres majors ni enderrocs."

   

   

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: 16, corresponents als membres del Grup Municipal Socialista (11), corresponents al Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds € Esquerra Unida i Alternativa (3) i corresponent al Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya (2).

  Vots en contra: 10, corresponents als membres del Grup Municipal del Partit Popular (4) i corresponents als membres del Grup Municipal de Convergència i Unió (6).

  Abstencions: Cap.

  I no havent-hi més assumptes a tractar el Sr. Alcalde aixeca la sessió a dos quarts de deu de la nit, de la qual cosa com a Secretari en dono fe.

  La base de la tarifa està expressada per volum en metres cúbics, amb un mínim de facturació de 6 m3/ mensual per vivenda,i 15 m3/mensuals per a industrials o local, d'acord amb les següents regles:

  Aprovar la revisió de les tarifes del servei de clavegueram sol·licitada per Aigües de Mataró SA següent:

  La base de la tarifa està expressada per volum en metres cúbics, amb un mínim de facturació de 6 m3/ mensual per vivenda,i 15 m3/mensuals per a industrials o local, d'acord amb les següents regles:

  Tramitar l'autorització per a la seva aplicació a la Comissió de Preus de Catalunya, amb el procediment que correspongui."
  Aprovar la revisió de les tarifes del subministrament de l'aigua potable sol·licitada per Aigües de Mataró SA següent:
  .-
  .-
  .-
  .-

   

  -Servei d'Ingressos-

   

  presentades al Pressupost General de 2005 pel grup municipal del Partit Popular :
  presentades al Pressupost General de 2005 pel grup municipal de Convergència i Unió :

 

 

 

 

 

 

Aprovar inicialment la modificació del Reglament Orgànic Municipal pel que fa a l'article 96, amb la següent redacció :