Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

23/02/2004

Escoltar

23/02/2004

dilluns 23 febrer 2004, 00:00h

ACTA NÚM. 3/2004 - SESSIÓ DE LA COMISSIÓ DE GOVERN QUE TINGUÉ LLOC EL DIA 23 DE FEBRER DE 2004.

=================================================================

A la ciutat de Mataró, el dia vint-i-tres de febrer de dos mil quatre, essent les nou hores, es reuneix en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament a l'objecte de celebrar sessió corresponent a la Comissió de Govern, sota la Presidència del Sr. MANUEL MAS ESTELA, Alcalde - president

Hi concorren els Senyors:

En Manuel Mas Estela Alcalde

Na Pilar González Agàpito 1ra. Tinent d'Alcalde

En Jaume Graupera Vilanova 2n.Tinent d'Alcalde

En Antoni Civit i Rey 3r. Tinent d'Alcalde

En Joan Antoni Baron Espinar 4r.Tinent d'Alcalde

En Ramon Bassas Segura 5è.Tinent d'Alcalde

En Arcadi Vilert Soler 6è Tinent d'Alcalde

En Fermín Manchado Zambudio 7è Tinent d'Alcalde

En Paulí Mojedano i Singla Regidor i Portaveu del grup municipal del Partit Popular

Assistits del Secretari General Sr. Manuel Monfort Pastor, que certifica.

Excusa la seva assistència En Joaquim Esperalba i Iglesias, Regidor i Portaveu del grup municipal de Convergència i Unió

Els assistents aconsegueixen el quòrum de constitució exigit, l'Il·lm. Sr. President obre la sessió, passant-se seguidament a tractar els punts de l'Ordre del Dia.

1 € És aprovat per unanimitat l'esborrany de l'Acta de la sessió que tingué lloc el dia 9 de febrer de 2004

2 € En el torn de DESPATX OFICIAL, no va haver-hi cap assumpte.

CMI DE SERVEIS CENTRALS

SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

3 - APROVACIÓ DEL PLEC DE CONDICIONS ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT LA FORMA DE CONCURS I PROCEDIMENT OBERT, DE LES OBRES PER A L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE RENOVACIÓ DEL ENLLUMENAT PÚBLIC DEL QUADRE "OG" (CARRER EL SALVADOR, ENTRE CARRER TÀRREGA I AVINGUDA PERÚ, CARRER MÚSICS CASSADÓ, PLAÇA JOAN XXIII I ALTRES), DE MATARÓ, I CONVOCAR LICITACIÓ.

La Sra. Pilar González Agàpito, consellera delegada d'Interior i Hisenda, presenta la proposta següent:

"Vist l'informe efectuat pel Cap del Servei de Manteniment de data 23/01/2004 en el que es sol·licita la tramitació de l'expedient de contractació de les obres per a l'execució del projecte de renovació de l'enllumenat públic del quadre "OG" (carrer El Salvador, entre carrer Tàrrega i avinguda Perú, carrer Músics Cassadó, plaça Joan XXIII i altres), de Mataró, per un import de fins a 109.996'07.-EUR., IVA. inclòs, mitjançant la forma de concurs i procediment obert.

Vist l'informe emes pel Secretari General de data 02/02/2004, sobre l'adequació dels plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir el contracte a la normativa legal vigent en matèria de contractació pública i als plecs generals d'obres aprovats per aquesta Corporació.

Atès que hi ha crèdit adequat i suficient a la partida 45401/43300K/61300 en el pressupost municipal aprovat per a l'exercici 2004, per atendre les despeses que la present contractació meriti durant l'expressada anualitat.

Atès el previst als arts. 67, 69, 78, 120 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

En virtut de les competències delegades a aquesta Comissió Municipal de Govern per resolució de l'Alcaldia de data 1 de juliol del 2003 qui subscriu, Consellera Delegada d'Interior i Hisenda, PROPOSA a la Comissió Municipal de Govern, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Iniciar l'expedient de contractació de les obres per a l'execució del projecte de renovació de l'enllumenat públic del quadre "OG" (carrer El Salvador, entre carrer Tàrrega i avinguda Perú, carrer Músics Cassadó, plaça Joan XXIII i altres), de Mataró, atesa la utilitat pública de les obres segons consta a la documentació que composa l'expedient i d'acord amb el previst a l'art. 67 del R.D.L. 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, amb un pressupost fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 109.996'07.-EUR., IVA. inclòs.

Segon.-

Aprovar el plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regiran la contractació de les obres per a l'execució del projecte de renovació de l'enllumenat públic del quadre "OG" (carrer El Salvador, entre carrer Tàrrega i avinguda Perú, carrer Músics Cassadó, plaça joan XXIII i altres), de Mataró, mitjançant concurs i procediment obert.

Tercer.-

Autoritzar l'import de 109.996,07.-EUR., IVA. inclòs, a càrrec de la partida núm. 45401/43300K/61300 del pressupost municipal aprovat per al 2004 (doc. comptable tipus A núm. 200400002545).

Quart.-

Convocar licitació, amb la forma de concurs i procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència l'apartat primer de la part resolutiva d'aquest acord, i obrir als efectes un termini de 26 dies naturals a comptar a partir del següent al de la publicació de l'anunci de licitació en el BOP de la província de Barcelona, per a la presentació de proposicions pels interessats.

Cinquè.-

Es sotmeten els efectes del present acord a la condició suspensiva d'aprovació definitiva del projecte de renovació de l'enllumenat públic del quadre "OG" (carrer El Salvador, entre carrer Tàrrega i avinguda Perú, carrer Músics Cassadó, plaça Joan XXIII i altres), de Mataró, en tant que a l'actualitat el projecte es troba en exposició pública d'acord amb el previst a l'art. 219.2 de la Llei 8/87, de 15 d'abril, de Règim Local de Catalunya, i al previst als mateixos efectes a l'art. 37 del decret 1798/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

4 - APROVACIÓ DEL PLEC DE CONDICIONS ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT LA FORMA DE CONCURS I PROCEDIMENT OBERT, DE LES OBRES PER A L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE RENOVACIÓ DEL ENLLUMENAT PÚBLIC DEL QUADRE "MI" (CARRERS EMPORDÀ, BURRIAC, PASSATGE URGELL, PLA DE BAGES, PENEDÈS I ALTRES), DE MATARÓ, I CONVOCAR LICITACIÓ.

La Sra. Pilar González Agàpito, consellera delegada d'Interior i Hisenda, presenta la proposta següent:

" Vist l'informe efectuat pel Cap del Servei de Manteniment d'aquesta Corporació, de data 23/01/2004, en el que es sol·licita la tramitació de l'expedient de contractació de les obres per a l'execució del projecte de renovació de l'enllumenat públic del quadre "MI" (carrers Empordà, Burriac, pasatge Urgell, Pla de Bages, Penedès i altres), de Mataró, per un import de fins a 100.167,75.-EUR., IVA. inclòs, mitjançant la forma de concurs i procediment obert.

Vist l'informe emes pel Secretari General de data 02/02/2004, sobre l'adequació dels plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir el contracte a la normativa legal vigent en matèria de contractació pública i als plecs generals d'obres aprovats per aquesta Corporació.

Atès que hi ha crèdit adequat i suficient a la partida 45401/43300D/61300 en el pressupost municipal aprovat per a l'exercici 2004, a fi de poder atendre les despeses que la present contractació meriti durant l'expressada anualitat.

Atès el previst als arts. 67, 69, 78, 120 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

En virtut de les competències delegades a aquesta Comissió Municipal de Govern per resolució de l'Alcaldia de data 1 de juliol del 2003 qui subscriu, Consellera Delegada d'Interior i Hisenda, PROPOSA a la Comissió Municipal de Govern, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Iniciar l'expedient de contractació de les obres per a l'execució del projecte de renovació de l'enllumenat públic del quadre "MI" (carrers Empordà, Burriac, pasatge Urgell, Pla de Bages, Penedès i altres), de Mataró, atesa la utilitat pública de les obres segons consta a la documentació que composa l'expedient i d'acord amb el previst a l'art. 67 del R.D.L. 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, amb un pressupost fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 100.167,75.-EUR., IVA. inclòs.

Segon.-

Aprovar el plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regiran la contractació de les obres esmentades en el punt anterior, mitjançant concurs i procediment obert.

Tercer.-

Autoritzar l'import de 100.167'75.-EUR., IVA. inclòs, a càrrec de la partida núm. 45401/43300D/61300 del pressupost municipal aprovat per al 2004 (doc. comptable tipus A núm. 200400002544).

Quart.-

Convocar licitació, amb la forma de concurs i procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència l'apartat primer de la part resolutiva d'aquest acord, i obrir als efectes un termini de 26 dies naturals a comptar a partir del següent al de la publicació de l'anunci de licitació en el BOP de la província de Barcelona, per a la presentació de proposicions pels interessats."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

5 - APROVACIÓ DEL PLEC DE CONDICIONS ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT LA FORMA DE CONCURS I PROCEDIMENT OBERT, DE LES OBRES PER A L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE RENOVACIÓ DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DEL QUADRE "OK" (RONDA CERVANTES, CARRER ALCALDE RAFAEL CARRERAS, SOR LUCIL·LA I ALTRES), DE MATARÓ, I CONVOCAR LICITACIÓ.

La Sra. Pilar González Agàpito, consellera delegada d'Interior i Hisenda, presenta la proposta següent:

"Vist l'informe efectuat pel Cap del Servei de Manteniment d'aquesta Corporació, de data 23/01/2004 en el que es sol·licita la tramitació de l'expedient de contractació de renovació de l'enllumenat públic del quadre "OK" (Ronda Cervantes, carrer Alcalde Rafael Carreras, Sor Lucil·la i altres), de Mataró, per un import de fins a 102.982,78.-EUR., IVA. inclòs, mitjançant la forma de concurs i procediment obert.

Vist l'informe emes pel Secretari General de data 02/02/2004, sobre l'adequació dels plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir el contracte a la normativa legal vigent en matèria de contractació pública i als plecs generals d'obres aprovats per aquesta Corporació.

Atès que hi ha crèdit adequat i suficient a la partida 45401/43300L/61300 en el pressupost municipal aprovat per a l'exercici 2004, a fi de poder atendre les despeses que la present contractació meriti durant l'expressada anualitat.

Atès el previst als arts. 67, 69, 78, 120 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

En virtut de les competències delegades a aquesta Comissió Municipal de Govern per resolució de l'Alcaldia de data 1 de juliol del 2003 qui subscriu, Consellera Delegada d'Interior i Hisenda, PROPOSA a la Comissió Municipal de Govern, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Iniciar l'expedient de contractació de les obres per a l'execució del projecte de renovació de l'enllumenat públic del quadre "OK" (Ronda Cervantes, carrer Alcalde Rafael Carreras, Sor Lucil·la i altres), de Mataró, atesa la utilitat pública de les obres segons consta a la documentació que composa l'expedient i d'acord amb el previst a l'art. 67 del R.D.L. 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, amb un pressupost fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 102.982,78.-EUR., IVA. inclòs.

Segon.-

Aprovar el plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regiran la contractació de les obres per a l'execució del projecte de renovació de l'enllumenat públic del quadre "OK" (Ronda Cervantes, carrer Alcalde Rafael Carreras, Sor Lucil·la i altres), Mataró, mitjançant concurs i procediment obert.

Tercer.-

Autoritzar l'import de 102.982,78.-EUR., IVA. inclòs, a càrrec de la partida núm. 45401/43300L/61300 del pressupost municipal aprovat per al 2004 (doc. comptable tipus A núm. 200400002543).

Quart.-

Convocar licitació, amb la forma de concurs i procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència l'apartat primer de la part resolutiva d'aquest acord, i obrir als efectes un termini de 26 dies naturals a comptar a partir del següent al de la publicació de l'anunci de licitació en el BOP de la província de Barcelona, per a la presentació de proposicions pels interessats."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

6 - APROVACIÓ DEL PLEC DE CONDICIONS ECONÒMIQUES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT LA FORMA DE CONCURS I PROCEDIMENT OBERT, DE LES OBRES PER A L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE RENOVACIÓ DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DEL QUADRE "OC" (CARRERS MARE DE DÉU DE L'ESPERANÇA, ESTEVE CORTILS, UMBRIA I ALTRES), I CONVOCAR LICITACIÓ.

La Sra. Pilar González Agàpito, consellera delegada d'Interior i Hisenda, presenta la proposta següent:

"Vist l'informe efectuat pel Cap del Servei de Manteniment d'aquesta Corporació de data 23/01/2004 en el que es sol·licita la tramitació de l'expedient de contractació de renovació de l'enllumenat públic del quadre "OC" (carrers Mare de Déu de l'Esperança, Esteve Cortils, Umbria i altres), de Mataró, per un import de fins a 120.556,28.-EUR., IVA. inclòs, mitjançant la forma de concurs i procediment obert.

Vist l'informe emes pel Secretari General de data 03/02/2004, sobre l'adequació dels plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir el contracte a la normativa legal vigent en matèria de contractació pública i als plecs generals d'obres aprovats per aquesta Corporació.

Atès que hi ha crèdit adequat i suficient a la partida 45401/43300J/61300 en el pressupost municipal aprovat per a l'exercici 2004, a fi de poder atendre les despeses que la present contractació meriti durant l'expressada anualitat.

Atès el previst als arts. 67, 69, 78, 120 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

En virtut de les competències delegades a aquesta Comissió Municipal de Govern per resolució de l'Alcaldia de data 1 de juliol del 2003 qui subscriu, Consellera Delegada d'Interior i Hisenda, PROPOSA a la Comissió Municipal de Govern, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Iniciar l'expedient de contractació de les obres per a l'execució del projecte de renovació de l'enllumenat públic del quadre "OC (carrers Mare de Déu de l'Esperança, Esteve Cortils, Umbria i altres), de Mataró, atesa la utilitat pública de les obres segons consta a la documentació que composa l'expedient i d'acord amb el previst a l'art. 67 del R.D.L. 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, amb un pressupost fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 120.556,28.-EUR., IVA. inclòs.

Segon.-

Aprovar el plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regiran la contractació de les obres per a l'execució del projecte de renovació de l'enllumenat públic del quadre "OC" (carrers Mare de Déu de l'Esperança, Esteve Cortils, Umbria i altres), Mataró, mitjançant concurs i procediment obert.

Tercer.-

Autoritzar l'import de 120.556,28.-EUR., IVA. inclòs, a càrrec de la partida núm. 45401/43300J/61300 del pressupost municipal aprovat per al 2004 (doc. comptable tipus A núm. 200400002542).

Quart.-

Convocar licitació, amb la forma de concurs i procediment obert, per a l'adjudicació del contracte a què fa referència l'apartat primer de la part resolutiva d'aquest acord, i obrir als efectes un termini de 26 dies naturals a comptar a partir del següent al de la publicació de l'anunci de licitació en el BOP de la província de Barcelona, per a la presentació de proposicions pels interessats."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

7 - APROVAR ELS PLECS ECONÒMICS ADMINISTRATIUS I TÈCNICS PARTICULARS QUE REGIRAN EL CONCURS PER A L'HOMOLOGACIÓ DE MOBILIARI I DE DESIGNACIÓ DELS PROVEÏDORS, PER A L'AJUNTAMENT DE MATARÓ I ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS I CONVOCAR LICITACIÓ.

La Sra. Pilar González Agàpito, consellera delegada d'Interior i Hisenda, presenta la proposta següent:

"Vist el contingut de l'expedient administratiu per a l'homologació de mobiliari de l'Ajuntament de Mataró i els seus organismes autònoms, i de designació de proveïdors, mitjançant concurs, promogut pel Servei de Compres i Contractacions d'aquesta Corporació, essent la previsió de despesa per al subministrament dels béns abans esmentats la de fins a 285.306'00.-EUR., IVA. inclòs, pels dos anys de durada de l'homologació.

Vist l'informe emes pel Secretari General de data 16/02/03, sobre l'adequació dels plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir el concurs a la normativa legal vigent en matèria de contractació pública i als plecs generals d'obres aprovats per aquesta Corporació.

Atès el previst als arts. 67, 69, 78, 171, 172, 183 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

En virtut de les competències delegades a aquesta Comissió Municipal de Govern per resolució de l'Alcaldia de data 1 de juliol del 2003 qui subscriu, Consellera Delegada d'Interior i Hisenda, PROPOSA a la Comissió Municipal de Govern, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Iniciar l'expedient administratiu per a l'homologació de mobiliari de l'Ajuntament de Mataró i dels seus organismes autònoms, i de designació de proveïdors, mitjançant la forma de concurs, essent la previsió de despesa per al subministrament dels béns abans esmentats la de fins a 285.306'00.-EUR., IVA. inclòs, pels dos anys de durada de l'homologació.

Segon.-

Aprovar el plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regiran el concurs esmentat en el punt anterior.

Tercer.-

Convocar licitació per a l'adopció de tipus i designació dels proveïdors del concurs d'homologació de mobiliari de l'Ajuntament de Mataró i dels seus organismes autònoms, atorgant per a la presentació de propostes pels interessats un termini de 15 dies a comptar des del següent al de la publicació de l'anunci de licitació en el BOP de la província de Barcelona.

Quart.-

Es condicionen els efectes del present acord a la disponibilitat pressupostària que tant l'Ajuntament de Mataró com els seus organismes autònoms tinguin en els corresponents pressupostos del 2004 i 2005,a fi de fer efectiva l'adquisició dels béns objecte d'homologació en la forma prevista pel Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la llei de Contractes de les Administracions Públiques i en especial pel que respecta a la contractació centralitzada i mitjançant acords o contractes marc previstos a l'art. 183 i 182.l) de l'esmentat text refós."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

8 - DONAR COMPTA DE LA SENTÈNCIA 29/2004, DE 15/01/2004, DICTADA PEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA, SALA DEL CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU, SECCIÓ CINQUENA, RESPECTE DEL RECURS ORDINARI NÚM. 187/2000 INTERPOSAT PER ROLAN INTERIORISMO, SL. CONTRA L'AJUNTAMENT DE MATARÓ, PER DESESTIMACIÓ DE RECLAMACIÓ DE QUANTITAT (2.286.559.-PTES., IVA. INCLÒS.).

La Sra. Pilar González Agàpito, consellera delegada d'Interior i Hisenda, presenta la proposta següent:

"En data 29/01/2004 ha estat notificada a l'Ajuntament la sentència número 29 de data 15/01/2004, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala Contenciós Administratiu, Secció Cinquena, en el recurs ordinari (llei 1998) número 187/2000 interposat per Rolan Interiorismo, SL.

El recurs esmentat es va interposar contra la desestimació presumpta per silenci administratiu d'aquesta Corporació de la petició efectuada a nom de l'actora al novembre de 1999, de l'abonament de 2.286.559.-Ptes., import al que ascendeixen els treballs realitzats per la recurrent com a subcontractista de PIDEC, SA., adjudicatària de les obres per a l'execució del projecte de construcció d'un Centre Cívic del Barri dels Molins (Can Clavell), fase III (construcció del centre), de Mataró.

La sentència recaiguda desestima el recurs contenciós administratiu interposat per Rolan Interiorismo, SL., declarant que en cap moment es va comunicar a l'Administració la pretesa subcontractació, la qual cosa impossibilita el coneixement i comprovació dels requisits a que està supeditada la eventual autorització administrativa. No hi ha pronunciament sobre les costes.

En virtut de les competències delegades a la Comissió Municipal de Govern per resolució de l'Alcaldia de data 1 de juliol del 2003 qui subscriu, Consellera Delegada d'Interior i Hisenda, PROPOSA a la Comissió Municipal de Govern, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Donar compliment al contingut de la sentència número 29 de data 15/01/2004, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala Contenciós Administratiu, Secció Cinquena, en el recurs ordinari (llei 1998) número 187/2000 interposat per Rolan Interiorismo, SL.

Segon.-

Comunicar aquest acord al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

CMI DE SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

9 - APROVAR L'ACTA DE RECEPCIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE EXECUTIU DE CONSTRUCCIÓ DE L'ESCOLA BRESSOL " EL TABALET".

El Sr. Joan Antoni Baron Espinar, conseller delegat d'Obres, Serveis Municipals i Manteniment, presenta la proposta següent:

"Vista l'anterior Acta de recepció relativa a les obres del Projecte executiu de construcció de l'escola bressol "El Tabalet", formalitzada en data 16 de gener de 2004 pel conseller delegat d'Obres, Serveis i Manteniment, Joan Antoni Baron Espinar; pel cap del servei d'Obres, Lluís Gibert Fortuny; per l'arquitecte Josep M. Puig Boltà i l'arquitecte tècnic Joan M. Valls Casanovas, directors facultatius de les obres; per l'arquitecte tècnic municipal Ramon Teixidó Ramon, com a col·laborador de la direcció facultativa; per l'assessor jurídic d'Intervenció, Joan Francesc Clariana Roig; i per Francesc Jordà Álvarez, com a representant de l'empresa adjudicatària, Societat Catalana d'Instal·lacions i Obres, SL (SCIO).

Examinats els defectes observats en les obres i relacionats per la direcció facultativa en l'informe tècnic que es va adjuntar a l'acta de recepció en el moment de la seva formalització.

Atesos els articles 110 i 147 del Reial Decret Legislatiu 2/2000 de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques sobre el compliment dels contractes d'obres i els efectes de la recepció i el termini de garantia d'aquestes respectivament.

El conseller delegat d'Obres, Serveis i Manteniment en virtut de les competències delegades a aquesta Comissió de Govern per resolució de l'Alcaldia de data 1 de juliol de 2003, proposo l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Aprovar l'Acta de recepció relativa a les obres del Projecte executiu de construcció de l'escola bressol "El Tabalet", formalitzada en data 16 de gener de 2004 pel conseller delegat d'Obres, Serveis i Manteniment, pel cap del servei d'Obres, pels directors facultatius de les obres, per l'arquitecte tècnic municipal col·laborador de la direcció facultativa, per l'assessor jurídic d'Intervenció i pel representant de l'empresa adjudicatària, Societat Catalana d'Instal·lacions i Obres, SL (SCIO), i donar-les per rebudes per la quantitat de 1.153.541,57 Euros IVA inclòs, quedant l'obra pendent de liquidació i de subsanar els defectes observats en les obres per la direcció facultativa segons l'informe tècnic que s'adjunta a l'acta de recepció.

Segon.-

Requerir a l'empresa constructora Societat Catalana d'Instal·lacions i Obres SL, adjudicatària de les obres, perquè subsani en el termini d'un mes, sota la coordinació i indicacions dels directors facultatius, tots els defectes observats i relacionats en llistat adjunt, confeccionat per aquests en el moment de formalitzar-se l'acta de recepció de les obres.

Tercer.-

Comunicar l'anterior acord a l'empresa adjudicatària i als serveis municipals de Compres i Contractacions i Gestió Econòmica€ Secció Patrimoni- i a l'Institut Municipal d'Educació als efectes escaients."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

10 - APROVAR L'ACTA DE RECEPCIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DE LA ZONA VERDA DE L'ESCOLA BRESSOL " EL TABALET".

El Sr. Joan Antoni Baron Espinar, conseller delegat d'Obres, Serveis Municipals i Manteniment, presenta la proposta següent:

"Vista l'anterior Acta de recepció relativa a les obres del Projecte d'urbanització de la zona verda de l'escola bressol "El Tabalet", entre la ronda Francesc Macià i el carrer Alarona, formalitzada en data 16 de gener de 2004 pel conseller delegat d'Obres, Serveis i Manteniment, Joan Antoni Baron Espinar, pel cap del servei d'Obres, Lluís Gibert Fortuny, per l'arquitecta municipal, Anna Llop Rius i l'arquitecte tècnic municipal, Ramon Teixidó Ramon, directors facultatius de les obres, per l'assessor jurídic d'Intervenció, Joan Francesc Clariana Roig, i per Faustino Pérez Cotes, com a representant de l'empresa adjudicatària Construcciones y Servicios Faus, SA.

Atesos els articles 110 i 147 del Reial Decret Legislatiu 2/2000 de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques sobre el compliment dels contractes d'obres i els efectes de la recepció i el termini de garantia d'aquestes respectivament.

El conseller delegat d'Obres, Serveis i Manteniment en virtut de les competències delegades a aquesta Comissió de Govern per resolució de l'Alcaldia de data 1 de juliol de 2003, proposo l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Aprovar l'Acta de recepció relativa a les obres del Projecte d'urbanització de la zona verda de l'escola bressol "El Tabalet", entre la ronda Francesc Macià i el carrer Alarona, formalitzada en data 16 de gener de 2004 pel conseller delegat d'Obres, Serveis i Manteniment, pel cap del servei d'Obres, pels directors facultatius de les obres, per l'assessor jurídic d'Intervenció i pel representant de l'empresa adjudicatària Construcciones y Servicios Faus, SA., i donar-les per rebudes per la quantitat de 148.700,00 Euros IVA inclòs, quedant l'obra pendent de liquidació.

Segon.-

Comunicar l'anterior acord a l'empresa adjudicatària i als serveis municipals de Compres i Contractacions i Gestió Econòmica € Secció Patrimoni- i a l'Institut Municipal d'Educació als efectes escaients."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

-Servei d'Urbanisme-

11 - NOVA APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DEL PLA PARCIAL DE "CAN QUIRZE" I DESIGNAR A PUMSA ADMINISTRACIÓ ACTUANT.

El Sr. Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"El Projecte de Reparcel·lació objecte de la present proposta correspon a l'execució del Pla Parcial de Can Quirze aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona en data 17 de desembre de 2003. L'efectivitat d'aquest Pla Parcial està condicionada a l'aprovació d'un Text Refós que reculli les prescripcions fixades per la pròpia Comissió en l'acord de 17-12-2003.

En conseqüència els efectes de l'aprovació de la reparcel·lació que tractem també estarà condicionada a l'aprovació i publicació del Pla Parcial i el seu Text Refós.

El Projecte de reparcel·lació ha estat presentat per la Societat Municipal PUMSA qui te l'encàrrec del desenvolupament del sector des de l'acord del Ple, relatiu a la gestió d'aquest àmbit, de data 8 de febrer de 1997.

La nova Llei d'Urbanisme de Catalunya, Llei 2/2002, de 14 de març, ha regulat de forma detallada les facultats de les entitats urbanístiques especials com administracions actuants en un àmbit urbanístic. PUMSA, entitat urbanística especial per determinació específica de l'Ajuntament, en el present cas, te encomanada des de l'any 1997 la gestió íntegre del sector de Can Quirze. Per aquest motiu, es proposa declarar a PUMSA administració actuant en tot l'àmbit territorial de Can Quirze, com ja s'ha fet en altres sectors, i assignar-li la percepció directe del 10% d'aprofitament mitjà corresponent a l'àmbit del pla parcial.

El Pla Parcial que s'executa amb el present projecte de reparcel·lació és completament nou, ha substituït totalment el projecte de pla parcial anterior que no es va arribar a aprovar definitivament. Per tant, el projecte de reparcel·lació que es tramita ara també desplaça el projecte de reparcel·lació que es va començar a tramitar (aprovació inicial de 17/6/2002) per desenvolupar l'anterior pla parcial.

L'objecte de la reparcel·lació és la justa distribució de beneficis i càrregues resultants de l'execució de les previsions urbanístiques corresponents a l'àmbit de sòl urbanitzable de Can Quirze. Les previsions urbanístiques suposen la cessió dels terrenys qualificats de sistemes i del 10% corresponent a l'aprofitament mitjà, la configuració de les finques d'acord amb el nou planejament i la previsió del pagament de les despeses d'urbanització, el projecte complementari de la qual s'està tramitant paral·lelament. Es tracte, per tant d'una reparcel·lació complerta.

Consta a l'expedient l'informe de l'arquitecte de Planificació Urbanística favorable a l'aprovació inicial amb alguna prescripció tècnica que s'haurà de complir abans de l'aprovació definitiva. També consta l'informe jurídic de la lletrada del Servei d'Urbanisme favorable a l'aprovació inicial del projecte presentat per PUMSA.

Per tot el que s'acaba d'exposar, vistos els informes precedents i el que disposen els articles 147 a 152 i 165 del Text Refós Urbanístic Català (D. Legislatiu 1/90 de 12/7), en concordança amb el DL.16/94 de 26/7, 21, 71 i següents i 187 del Reglament de Gestió Urbanística, aplicables de conformitat amb la Disposició Transitòria Quarta del Reglament parcial de la Llei 2/2002 d'Urbanisme, aprovat per Decret de 4 de novembre de 2003, i vistos els articles 21, 22 i 43.2 de la Llei de Bases de Règim Local, i el Decret de Delegació de Competències de l'Alcalde a altres òrgans municipals, PROPOSO a la Comissió de Govern Municipal, l'adopció, si s'escau dels següents acords:

Primer.-

Aprovar inicialment el projecte de reparcel·lació del Pla Parcial del sector CAN QUIRZE de Mataró, presentat per PUMSA en data 23 de gener de 2004, fent constar de forma expressa que l'aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació estarà supeditada a l'aprovació del Text Refós i conseqüent executivitat de l'aprovació definitiva del Pla parcial de 17-2-2003, i amb la condició de que s'haurà de rectificar el projecte abans de la seva aprovació definitiva, segons les prescripcions següents:

  • Cal incorporar en el projecte de reparcel·lació les indemnitzacions corresponents a la constitució de la servitud de canalització que afecta a unes finques situades fora del sector. Així mateix cal incorporar aquests imports en el compte de liquidació provisional i els propietaris de les finques constaran en la relació de titulars de drets.

  • Tant en relació a la descripció de finques aportades com les resultants caldrà completar la descripció de les finques en el sentit que s'indica en l'informe tècnic.

Segon.-

Declarar a la Societat Municipal Promocions Urbanístiques de Mataró, S. A. €PUMSA- administració actuant en el desenvolupament dels dos Sectors de Can Quirze mantenint les mateixes facultats ja encomanades per acord de Ple de data 8 de febrer de 1997.

Tercer.-

Assignar a la Societat Municipal Promocions Urbanístiques de Mataró, S. A. - PUMSA - la percepció del 10% d'aprofitament mig del Sector del Pla Parcial de Can Quirze, el qual s'haurà d'integrar en el patrimoni municipal del sòl i acompanyar anualment, com patrimoni separat, la documentació del Pressupost a presentar davant l'Ajuntament per a la seva comprovació i aprovació.

Quart.-

Notificar l'acord als interessats i a la Societat Municipal PUMSA.

Cinquè.-

Iniciar un període d'informació pública de un mes, prèvia publicació d'edictes en el Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de mes divulgació a Catalunya i en el tauler d'edictes municipals.

Sisè.-

Mantenir els efectes de la declaració d'inici de reparcel·lació, del Decret de l'alcalde de 14 de maig de 2002, en el sentit de mantenir en el Registre de la Propietat les anotacions marginals de les finques aportades a la reparcel·lació del Pla Parcial de Can Quirze i la suspensió de llicencies corresponent."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

12 - APROVACIÓ DEL PROJECTE COMPLEMENTARI D'URBANITZACIÓ DE "CAN QUIRZE" (CONJUNT ÀMBIT PLA PARCIAL I UNITAT D'ACTUACIÓ).

El Sr. Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"En data 17 de desembre de 2003 la Comissió d'Urbanisme de Barcelona ha aprovat el Pla Parcial de Can Quirze, actualment pendent de l'aprovació d'un Text Refós per a la seva executivitat.

El Pla Parcial conté el Projecte Bàsic d'Urbanització de Can Quirze. Aquest instrument era preceptiu tramitar-lo conjuntament amb el pla parcial, per requerir-ho la nova Llei d'Urbanisme de Catalunya, Llei 2/2002, de 14 de març, que va entrar en vigor el 21 de juny de 2002.

Aquest Projecte d'Urbanització Bàsic del pla parcial també compren el projecte d'urbanització bàsic de l'altre àmbit d'actuació de Can Quirze, la Unitat d'Actuació UA 72. El motiu pel qual es compren en únic document la urbanització dels dos àmbits d'actuació, tant del Pla Parcial, com de la Unitat d'Actuació UA-72 és que formen part d'una mateixa àrea funcional, amb totes les infrastructures i serveis entrellaçats

La nova Llei d'Urbanisme, Llei 2/2002, preveu que els projectes d'urbanització bàsics han de ser complementats a través d'un instrument independent i posterior, l'anomenat projecte d'urbanització complementari.

En data 11 de desembre de 2003 i 10 de febrer de 2004, la Societat Municipal PUMSA, ha presentat per a la seva tramitació i aprovació la documentació relativa al projecte d'urbanització complementari de Can Quirze, dels dos sectors.

El règim de tramitació del Projecte d'Urbanització malgrat que es comprengui en un únic document és diferent en els dos Sectors de Can Quirze i per tant l'objecte de la Proposta a la Comissió de Govern és diferenciada:

  • En el sector del pla parcial, l'objecte de la proposta és l'aprovació, en un únic tràmit, del PU Complementari del Pla Parcial.

  • En el Sector de la UA 72, el Projecte d'Urbanització objecte de la proposta és íntegre, el conjunt dels projectes bàsic i complementari, i requereix una informació pública de 15 dies.

Consten a l'expedient els informes del serveis tècnics del Serveis d'Obres i d'Urbanisme per a l'aprovació del Projecte d'Urbanització Complementari i, també del Projecte d'Urbanització complet de la UA 72.

Per tot el que s'acaba d'indicar, vistos els informes del Servei Tècnic i l'informe jurídic del Servei d'Urbanisme, i atès el que disposa la Llei 2/2002, d'Urbanisme de Catalunya, i el Real Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, "Refosa dels Textos Legals Vigents a Catalunya en Matèria Urbanística", així com els decrets de l'Alcalde de delegació de competències, proposo a la comissió municipal de govern, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Aprovar el Projecte d'Urbanització Complementari de l'àmbit del Pla Parcial de Can Quirze que restarà condicionat per a la seva efectivitat a l'aprovació per la Comissió d'Urbanisme de Barcelona del Text Refós del Pla Parcial de 17-12-2003 i amb el benentès que en l'execució de l'obra s'haurà de complir la prescripció tècnica següent: S'haurà de col·locar un gual de 5m d'amplada a la vorera del carrer E' - F per poder accedir al vial F' € F'.

Segon.-

Aprovar inicialment el Projecte d'Urbanització de la Unitat d'Actuació U.A. 72 Can Quirze integrat pel Projecte Bàsic que conté en document únic el Pla Parcial de Can Quirze i el projecte Complementari que també s'ha redactat de forma conjunta amb l'àmbit del Pla Parcial.

Tercer.-

Publicar la present resolució al Butlletí Oficial de la Província i a un dels diaris de més difusió de la província obrint un període d'informació pública de vint dies a comptar a partir del dia següent al de la publicació de l'anunci perquè qualsevol persona pugui presentar al·legacions a l'aprovació inicial del Projecte d'Urbanització de la Unitat d'Actuació U.A. 72 Can Quirze.

Quart.-

Notificar la present resolució als interessats i comunicar-ho als serveis municipals i a la Societat Municipal PUMSA."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

13 - APROVACIÓ INICIAL DE L'ESTUDI DE DETALL DE LA UNITAT D'ACTUACIÓ 68 - CARRER DE MITJA GALTA - CARRER DEL PRAT.

El Sr. Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"El 9 de febrer de 2004 el Sr. Josep Maria Riba Foradada, en representació de la societat RIFOSA DE MATARÓ, SL ha presentat proposta d'Estudi de detall de la Unitat d'Actuació 68, c. Mitja Galta i c. Del Prat.

L'Estudi de detall es redacta en compliment de les condicions de gestió i execució de la unitat d'actuació UA-68 "Carrer del Prat-Mitja Galta i incorpora també a l'àmbit de l'estudi de detall dues parcel·les contigües, de la mateixa propietat, situades als núm. 13 i 15 del carrer Mitja Galta. Dins aquest àmbit es troben elements arquitectònics catalogats, concretament dues naus indsutrials, can Mauri i can Colomer, i una xemeneia. La Unitat d'actuació té per objectius millorar la qualitat urbana d'aquesta àrea donant-li un nou ús, bàsicament residencial i garantir la protecció del conjunt format pels dos edificis industrials i la xemeneia.

Segons consta a l'expedient, l'arquitecta de la Secció de Planificació del Servei d'Urbanisme informa favorablement l'aprovació inicial de l'Estudi de Detall presentat. En el document es proposa la regularització de la fondària edificable mitjançant l'ortogonalització del fons, tal com preveu l'article 78.3.a. de les Normes Urbanístiques del PGOM/96.

El document presentat estudia la volumetria de la nova edificació en relació als edificis catalogats, defineix la composició de les noves façanes, estudia les pautes d'intervenció en els edificis catalogats i l'ordenació de l'espai lliure interior d'illa, entre d'altres aspectes.

La proposta presenta unes variacions respecte al que determina la fitxa normativa del Pla General que afecten al pati interior d'illa. L'informe de l'arquitecta de planificació urbanística, tot i ser favorable a l'aprovació inicial, proposa que, previ a l'aprovació definitiva, s'estudiïn amb més detall aquestes variacions.

Aquesta proposta va ser tractada en la reunió del Consell Municipal del Patrimoni Arquitectònic del dia 28 de gener de 2004, segons certificat que consta a l'expedient.

Per tot el que s'acaba d'exposar, vistos els informes tècnic i jurídic precedent i el que disposen, en primer lloc, la Disposició Transitòria Quarta de la Llei d'Urbanisme de 14 de març de 2002, Llei 2/2002, i per tant, l'aplicació de l'anterior legislació respecte els estudis de detall obligats pel planejament no adaptat (articles 299 i concordants de les NNUU del Pla General d'Ordenació Municipal 1996, 87, 26,66,64,65 i 70 del Text Refós Urbanístic Català €D.L.1/90 de 12/7-) en concordança amb el DL. 16/94 de 26/7 i tots ells adequats al que s'estableix en l'article primer, modificacions tercera i quarta de la Llei 11/1999 de 2/4 per la que es modifica la Llei de Bases de Règim Local €Art.21, 22 i 47.3-, Art. 65 i 66 del Reglament de Planejament i el Decret de Delegació de Competències de l'Alcalde a altres òrgans municipals, de 3 de juny de 2003, PROPOSO a la Comissió de Govern l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.-

Aprovar inicialment l'estudi de detall de la Unitat d'actuació 68 c. Mitja Galta i carrer del Prat, presentat per RIFOSA DE MATARÓ, SL, en el benentès que, per l'aprovació definitiva caldrà que el projecte estudiï amb més detall la relació entre l'aparcament soterrani i la urbanització del pati interior d'illa per tal de possibilitar la plantació d'arbres així com millorar la concreció gràfica dels alçats de l'edificació del carrer Sant Ramon.

Segon.-

Previ a l'aprovació definitiva caldrà que la societat promotora aporti tres exemplars del document tècnic i el corresponent suport informàtic.

Tercer.-

Notificar el present acord a la societat promotora de l'estudi de detall, als propietaris de les finques veïnes i a la secció de llicències d'edificació.

Quart.-

Sotmetre l'Estudi de Detall a un període d'informació pública de 20 dies, prèvia publicació d'edictes en el Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de més divulgació a Catalunya i en els taulers d'edictes municipals."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

-Servei de Llicències-

14 - DONAR COMPLIMENT DE LA SENTÈNCIA DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 9 DE BARCELONA, DICTADA EN RECURS 336/02, INTERPOSAT PER CONSTRUCCIONES VEÏNAT DE VALLDEIX, SA, CONTRA LLICÈNCIA DE CONSTRUCCIÓ RESIDÈNCIA AL C. PIRINEUS, 13.

El Sr. Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de Barcelona ha dictat sentència en data 21 de gener de 2004 que declara la inadmissibilitat parcial i desestima la resta del recurs núm. 336/02, interposat per Construccions Veïnat de Valldeix, SA, contra la llicència i modificació de llicència d'obres per la construcció d'edifici destinat a residència per a gent gran, al c. Pirineus, 13, amb impugnació indirecta del Pla general i reclamació d'indemnització per responsabilitat patrimonial per canvi d'edificabilitat en la finca.

La sentència és favorables als interessos municipals.

Vist l'article 104 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

En virtut de les competències delegades a aquesta Comissió de Govern per Resolució de l'Alcaldia de data 1 de juliol de 2003, proposo el següent acord:

Primer.-

Donar-se per assabentats de la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de Barcelona, de data 21 de gener de 2004, que declara la inadmissibilitat parcial i desestima la resta del recurs núm. 336/02, interposat per Construccions Veïnat de Valldeix, SA.

Segon.-

Comunicar l'acord al Jutjat als efectes escaients. "

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

15 - ESTIMACIÓ AL·LEGACIONS I ORDRE D'ENDERROC A PROMOCIONS AUTCAS, SL, DEL COBRIMENT DEL PATI D'ILLA EN 1R PIS I ESCALA EXTERIOR D'ACCÉS AL 2N PIS AL C. MONTSERRAT, 54, 1R PIS. (EXP. 20030169 DIS).

El Sr. Arcadi Vilert Soler, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent:

"La Comissió de Govern en acord de 17.11.03, ha ordenat a Alfonso Rodríguez Díez l'enderroc de les obres de cobriment del pati d'illa a nivell de planta primera i escala d'accés a la planta segona, al c. Montserrat, 54, 1r pis.

La veïna afectada per les obres Dolores Vila Vilar ha sol·licitat que en l'ordre d'enderroc s'inclogui retornar la paret divisòria entre les finques 54 i 56 a l'estat que tenia amb anterioritat a la seva intervenció.

Alfonso Rodríguez Díez ha manifestat que mai ha estat titular del local del c. Montserrat, 54, que no obstant això ho comunica al administrador de la titular que li ha manifestat ha començat el desmuntatge de l'obra.

A l'al·legació de Dolores Vila Vilar, no existeix inconvenient ja l'enderroc del cobriment efectuat porta implícit l'enderroc de part de la paret divisòria entre propietats en formar part d'una de les parets laterals.

A l'al·legació d'Alfonso Rodríguez Díez, resulta que a la recepció del requeriment de sol·licitar llicència per les obres, no va manifestar res sobre la titularitat del local, no obstant això com les llicències d'obres per la reforma i adequació de despatx en la planta 1a i 2a, han estat sol·licitades per Promocions Autcas 2001, SL, i en data 02.02.04 s'ha comprovat que no s'han iniciat els treballs d'enderroc, procedeix ordenar-lo a dita societat en ser la responsable davant de l'administració de l'execució de les obres il·legalitzables.

La llicència de reforma i adequació de despatx en planta 1a., exp. 20032073 MEN, ha estat denegada per decret de 23.10.03 al suposar increment de volum que sobrepassa l'edificabilitat fixada pel Pla general d'ordenació. La finca està qualificada de Sistema d'Equipaments, clau E, sense ús concret definit, conforme l'article 279 de les Normes urbanístiques del Pla general, les condicions d'edificació dels solars destinats a equipaments en sòl urbà, seran les de la zona confrontant, que en aquest cas és de planta baixa més 2 pisos, 18 m. de profunditat edificable i pati d'illa ocupable en un 20 % en planta baixa. Les obres consisteixen en l'adequació de la planta 1a. existent i de cobriment de tota la terrassa a nivell de 1r pis, que sobrepassa el volum fixat per la finca.

La llicència de reforma i adequació de despatx en planta 2a., exp. 20032072, s'ha concedit per decret de 26.01.04, sense l'escala exterior de connexió amb la planta primera, que és il·legalitzable al implicar la creació de nous volums i sobrepassar el volum màxim permès en el Pla general d'ordenació.

En obres o instal·lacions manifestament il·legals, en les no legalitzades en el termini concedit o amb llicència denegada, l'ajuntament ha d'acordar el seu enderrocament o retirada a càrrec de la persona interessada.

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s'optarà entre l'execució subsidiària o l'atorgament d'un nou termini, i així successivament amb imposició de multes coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros, tot això sens perjudici de la incoació d'expedient sancionador als responsables per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, del que dependrà l'import de la multa.

Vistos els informes precedents; l'article 279 de la normativa del Pla general d'ordenació; i els articles 197, 198 i 217 de la Llei 2/2002 d'Urbanisme.

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2003, proposo a la Comissió de Govern l'adopció, si s'escau, dels següents acords:

Primer.-

Estimar les al·legacions de Dolores Vila Vilar i d'Alfonso Rodríguez Díez, i ordenar a Promocions Autcas 2001, SL que en el termini màxim de dos mesos, enderroqui les obres de cobriment del pati d'illa a nivell de planta primera i escala d'accés a la planta segona, i deixi la paret divisòria entre les finques 54 i 56 a l'estat anterioritat de la infracció urbanística, al c. Montserrat, 54, 1r pis.

Segon.-

Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

Precs i Preguntes :

No se'n formulen.

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a un quart de deu del matí, el Sr. President aixecà la sessió, de la qual com a secretari estenc la present acta.