Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

26/01/2004

Escoltar

26/01/2004

dilluns 26 gener 2004, 00:00h

ACTA NÚM. 1/2004 - SESSIÓ DE LA COMISSIÓ DE GOVERN QUE TINGUÉ LLOC EL DIA 26 DE GENER DE 2004.

=================================================================

A la ciutat de Mataró, el dia vint-i-sis de gener de dos mil quatre, essent les nou hores del matí, es reuneix en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament a l'objecte de celebrar sessió corresponent a la Comissió de Govern, sota la Presidència del Sr. MANUEL MAS ESTELA, Alcalde - president

Hi concorren els Senyors:

En Manuel Mas Estela Alcalde

Na Pilar González Agàpito 1ra. Tinent d'Alcalde

En Jaume Graupera Vilanova 2n.Tinent d'Alcalde

En Antoni Civit i Rey 3r. Tinent d'Alcalde (S'incorpora a la sessió en el punt núm. 9 de l'ordre del dia)

En Joan Antoni Baron Espinar 4r.Tinent d'Alcalde

En Ramon Bassas Segura 6è.Tinent d'Alcalde

En Arcadi Vilert Soler 7è Tinent d'Alcalde

En Paulí Mojedano i Singla Regidor i Portaveu del grup municipal del Partit Popular

Assistits del Secretari General Sr. Manuel Monfort Pastor, que certifica.

Excusen la seva assistència En Joaquim Esperalba i Iglesias, Regidor i Portaveu del grup municipal de Convergència i Unió

Els assistents aconsegueixen el quòrum de constitució exigit, l'Il·lm. Sr. President obre la sessió, passant-se seguidament a tractar els punts de l'Ordre del Dia.

1 € És aprovat per unanimitat l'esborrany de l'Acta de les sessions que tingueren lloc els dies 15 i 29 de desembre de 2003

2 € En el torn de DESPATX OFICIAL, no va haver-hi cap assumpte.

CMI DE SERVEIS CENTRALS

SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

3 - AUTORITZAR I DISPOSAR L'IMPORT DE 123.253'80.-EUR., IVA. INCLÒS, PER AL PAGAMENT DE CONSUMS D'AIGUA DELS DIFERENTS EDIFICIS I DEPENDÈNCIES MUNICIPALS DURANT L'ANY 2004.

El Sr. Ramon Bassas Segura, conseller delegat de Seguretat, Prevenció, Interior i Hisenda, presenta la proposta següent:

"Atesa la necessitat de disposar periòdicament de la quantitat precisa per a fer front a les despeses dels consums d'aigua dels diferents edificis i dependències municipals durant l'any 2004.

Vist l'informe de la Cap del Servei de Compres i Contractacions, de data 12 de gener de 2004.

En virtut de les competències delegades per resolució de l'Alcaldia de data 13 d'octubre de 2003, qui subscriu, Conseller Delegat d'Interior i Hisenda, PROPOSA a la Comissió Municipal de Govern, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Autoritzar i disposar el crèdit de 123.253'80 € destinat al pagament dels consums d'aigua dels diferents edificis i dependències municipals durant l'any 2004.

Segon.-

Atendre l'esmentada despesa amb càrrec a la consignació de les partides del pressupost municipal de 2004 següents:

34001/121000/22101 16.000'00 € (doc. compt. AD 1083)

34001/222000/22101 500'00 € (doc. compt. AD 1084)

34001/422000/22101 28.000'00 € (doc. compt. AD 1085)

34001/434000/22101 76.000'00 € (doc. compt. AD 1086)

34001/463000/22101 2.753'80 € (doc. compt. AD 1087)"

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

4 - AUTORITZAR I DISPOSAR L'IMPORT DE 94.200'00.-EUR., IVA. INCLÒS, PER AL PAGAMENT DE CONSUMS DE GAS DELS DIFERENTS EDIFICIS I DEPENDÈNCIES MUNICIPALS DURANT L'ANY 2004.

El Sr. Ramon Bassas Segura, conseller delegat de Seguretat, Prevenció, Interior i Hisenda, presenta la proposta següent:

"Atesa la necessitat de disposar periòdicament de la quantitat precisa per a fer front a les despeses dels consums de gas dels diferents edificis i dependències municipals durant l'any 2004.

Vist l'informe de la Cap del Servei de Compres i Contractacions, de data 12 de gener de 2004.

En virtut de les competències delegades per resolució de l'Alcaldia de data 13 d'octubre de 2003, qui subscriu, Conseller Delegat d'Interior i Hisenda, PROPOSA a la Comissió Municipal de Govern, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Autoritzar i disposar el crèdit de 94.200 € destinat al pagament dels consums de gas dels diferents edificis i dependències municipals durant l'any 2004.

Segon.-

Atendre l'esmentada despesa amb càrrec a la consignació de les partides del pressupost municipal de 2004 següents:

34001/121000/22102 6.900'00 € (doc. compt. AD 1088)

34001/422000/22102 77.500'00 € (doc. compt. AD 1089)

34001/463000/22102 9.800'00 € (doc. compt. AD 1090)"

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

5 - AUTORITZAR I DISPOSAR L'IMPORT DE 1.323.486'00.-EUR., IVA. INCLÒS, PER AL PAGAMENT DE CONSUMS ELÈCTRICS DELS DIFERENTS EDIFICIS I DEPENDÈNCIES MUNICIPALS DURANT L'ANY 2004.

El Sr. Ramon Bassas Segura, conseller delegat de Seguretat, Prevenció, Interior i Hisenda, presenta la proposta següent:

"Atesa la necessitat de disposar periòdicament de la quantitat precisa per a fer front a les despeses dels consums elèctrics dels diferents edificis i dependències municipals durant l'any 2004.

Vist l'informe de la Cap del Servei de Compres i Contractacions, de data 12 de gener de 2004.

En virtut de les competències delegades per resolució de l'Alcaldia de data 13 d'octubre de 2003, qui subscriu, Conseller Delegat d'Interior i Hisenda, PROPOSA a la Comissió Municipal de Govern, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Autoritzar i disposar el crèdit de 1.323.486'00 € destinat al pagament dels consums elèctrics dels diferents edificis i dependències municipals durant l'any 2004.

Segon.-

Atendre l'esmentada despesa amb càrrec a la consignació de les partides del pressupost municipal de 2004 següents:

34001/121000/22100 182.000'00 € (doc. compt. AD 1091)

34001/222000/22100 29.000'00 € (doc. compt. AD 1092)

34001/422000/22100 120.500'00 € (doc. compt. AD 1093)

34001/433000/22100 946.486'00 € (doc. compt. AD 1094)

34001/463000/22100 45.500'00 € (doc. compt. AD 1095)"

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

6 - RATIFICAR EL DECRET NÚM. 9450/2003, DE 30 DE DESEMBRE, PEL QUE S'INICIA I ADJUDICA PER RAONS TÈCNIQUES (PROPIETÀRIA INTEL·LECTUAL DE LES APLICACIONS) A L'EMPRESA TAO, TÈCNICS EN AUTOMATITZACIÓ D'OFICINES, SA., L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE LES APLICACIONS TAO PER A L'ANY 2004.

El Sr. Ramon Bassas Segura, conseller delegat de Seguretat, Prevenció, Interior i Hisenda, presenta la proposta següent:

"Únic.- Ratificar el Decret 9450/2003 de 30 de desembre, essent el seu contingut el següent:

"Vista la sol·licitud del Cap del Servei de Sistemes d'Informació i Telecomunicacions d'aquesta corporació local, de data 26/11/03 sobre la necessitat de contractar el manteniment de les aplicacions TAO per l'any 2004, així com la seva adjudicació mitjançant procediment negociat sense publicitat a favor de la mercantil "TAO, Tècnics en Automatització d'Oficines, SA", per l'import de 30.585,21.-EUR., IVA. inclòs, degut a que l'empresa que es proposa és l'única que disposa dels mitjans necessaris per a dur a terme el manteniment de l'esmentat equip.

Atès l'informe efectuat pel Secretari General i per l'Interventor de Fons Municipals ambdós de data 19/12/03, sobre l'adequació dels plecs a la legalitat vigent i als plecs generals aprovats pel Ple Municipal i, respectivament, sobre l'existència de crèdit adequat i suficient en la partida núm. 36000/121/21600 del pressupost municipal aprovat pel 2004 per atendre les despeses que meriti la present contractació durant aquest exercici pressupostari.

Atès el previst als arts. 49, 50, 51, 67.1, 92, 210.b) i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Atesa la urgència en l'aprovació de la present contractació, a fi de poder donar continuïtat a la prestació del manteniment sense interrupcions i a fi d'efectuar les anotacions comptables corresponents, dintre dels exercicis pressupostaris previstos.

En ús de les facultats que m'atorga la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, RD Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, que aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya i el decret d'Alcaldia de delegació de data 13 d'octubre de 2003, RESOLC:

Primer.-

Iniciar l'expedient de contractació del servei de manteniment de les aplicacions TAO per l'any 2004, mitjançant procediment negociat sense publicitat, per quedar justificat l'interès públic, tal i com indica l'art.67.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, amb un preu màxim de fins a 30.585,21.- EUR.,IVA, inclòs.

Segon.-

Aprovar el plec de condicions econòmico-administratives i tècniques particulars que regiran la contractació del servei de manteniment expressat en el punt anterior.

Tercer.-

Adjudicar el contracte de servei de manteniment de les aplicacions TAO per l'any 2004, a favor de "TAO, Tècnics en Automatització d'Oficines, SA", per l'import de 30.585,21.-EUR., IVA. inclòs.

Quart.-

Atendre la despesa de 30.585,21.-EUR., IVA. inclòs a càrrec de la partida 36000/121/21600 del pressupost de l'any 2004, (op. tipus ADFUT núm. 200300050280).

Cinquè.-

Requerir a l'adjudicatària per què dintre del termini de 15 dies dipositi en la Tresoreria de Fons Municipal l'import de 1.223,41.-EUR, en concepte de garantia definitiva per l'adjudicació efectuada mitjançant el present acord.

Sisè.-

Ratificar el contingut del present acord en la propera sessió que celebri la Comissió de Govern Municipal d'aquesta Corporació."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

7 - MODIFICAR EL PLEC DE CONDICIONS ECONÒMIQUES I ADMINISTRATIVES PARTICULARS, APROVAT PER ACORD DE LA COMISSIÓ DE GOVERN MUNICIPAL DE DATA 15/12/2003, PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D'ATENCIÓ SOCIAL I MENJADOR DEL CENTRE D'ACOLLIDA MUNICIPAL DE MATARÓ, SITUAT AL C/ SANT SIMÓ, NÚM. 13, DE MATARÓ, I CONVOCAR NOVA LICITACIÓ.

El Sr. Ramon Bassas Segura, conseller delegat de Seguretat, Prevenció, Interior i Hisenda, presenta la proposta següent:

"Atès que per resolució acordada en la data de 22/03/1999 (BOE núm. 84) per la Dirección General de Patrimonio del Ministerio de Hacienda es preveu la qualificació dels contractes de prestació d'assistència sanitària com a contractes especials.

Atès que la Comissió de Govern Municipal aprovà en la data de 15/12/2003 el corresponent plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà el contracte de del servei d'atenció social i menjador del Centre d'Acollida Municipal de Mataró, situat al C/ Sant Simó, núm. 13, de Mataró, el qual es va qualificar com a contracte de serveis, essent que en base al seu import (superior als 120.202'42.-EUR., IVA. inclòs) es requerí al plec de clàusules econòmiques administratives particulars la prèvia classificació de les empreses interessades com a empresa contractista de serveis, d'acord amb el previst a l'art. 25 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Atès que procediria modificar el plec abans esmentat, a fi d'adequar la seva qualificació al previst legalment, substituint el requeriment de classificació com a empresa contractista de serveis pels mitjans generals per a l'acreditació de la solvència econòmica, financera i tècnica previstos als arts. 16 a 19 del R.D.L. 2/2000, de 16 de juny, abans expressat, a fi de no inculcar la lliure concurrència de les empreses interessades.

Atès que finalment, i a fi de procurar la més àmplia publicitat i concurrència de les empreses interessades en l'execució del contracte, procediria convocar nova licitació per a què en el termini de 15 dies naturals es presenti plica per a l'adjudicació del concurs.

En virtut de les competències delegades per resolució de l'Alcaldia de data 13 d'octubre de 2003, qui subscriu, Conseller Delegat d'Interior i Hisenda, PROPOSA a la Comissió Municipal de Govern, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Queda sense efectes l'obertura de pliques efectuada per la Mesa de Contractació en la data 8/01/2004 per a l'adjudicació del contracte de servei d'atenció social i menjador del Centre d'Acollida Municipal de Mataró.

Segon.-

Modificar el plec de condicions econòmiques i administratives particulars, aprovat per acord de la Comissió de Govern Municipal de data 15/12/2003, per a la prestació del servei d'atenció social i menjador del Centre d'Acollida Municipal de Mataró, situat al C/ Sant Simó, núm. 13, de Mataró, a fi d'adequar la qualificació del contracte com a contracte especial, d'acord amb el previst legalment. Les clàusules afectades per la modificació són les següents:

" Segona € Naturalesa del contracte o legislació aplicable.

4.- L'objecte de la prestació correspon als contractes anomenats especials, pel que es regirà pel previst a l'art. 8 del R.D.L. 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la llei de Contractes de les Administracions Públiques, i pel previst al present plec de clàusules econòmiques administratives particulars. Per a l'adjudicació del contracte s'estarà al disposat al Llibre I de l'esmentat text refós."

" Sisena.- Proposicions i documentació.

3.- Acreditació de la solvència econòmica, financera i tècnica de les empreses interessades:

  • Informe d'institucions financeres, per a l'acreditació de la solvència econòmica i financera.
  • Relació dels principals serveis o treballs efectuats en els últims tres anys que inclogui import, dates i beneficiaris públics o privats dels mateixos, per a l'acreditació de la solvència tècnica.".

S'anul·la la clàusula vint-i-unena.

Tercer.-

Procedeix mantenir la resta del contingut del plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars aprovades per la Comissió de Govern Municipal en la data de 15/12/2003, per a la prestació del servei d'atenció social i menjador del Centre d'Acollida Municipal de Mataró, situat al C/ Sant Simó, núm. 13, de Mataró.

Quart.-

Així mateix procedeix convocar nova licitació per a l'adjudicació del contracte a què fa referència l'apartat primer de la part resolutiva d'aquest acord, i obrir als efectes un termini de 15 dies naturals a comptar a partir del següent al de la publicació de l'anunci de licitació en el BOP de la província de Barcelona, per a la presentació de proposicions pels interessats."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

8 - MODIFICAR EL PLEC DE CONDICIONS ECONÒMIQUES I ADMINISTRATIVES PARTICULARS, APROVAT PER ACORD DE LA COMISSIÓ DE GOVERN MUNICIPAL DE DATA 01/12/2003, PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE SUPORT A LA GENT GRAN I A LES PERSONES AMB DEPENDÈNCIA SOCIOSANITÀRIA, I CONVOCAR NOVA LICITACIÓ.

El Sr. Ramon Bassas Segura, conseller delegat de Seguretat, Prevenció, Interior i Hisenda, presenta la proposta següent:

"Atès que per resolució acordada en la data de 22/03/1999 (BOE núm. 84) per la Dirección General de Patrimonio del Ministerio de Hacienda es preveu la qualificació dels contractes de prestació d'assistència sanitària com a contractes especials.

Atès que la Comissió de Govern Municipal aprovà en la data de 01/12/2003 el corresponent plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà el contracte de del servei de suport a la gent gran i a les persones amb dependència sociosanitària, el qual es va qualificar com a contracte de serveis, essent que en base al seu import (superior als 120.202'42.-EUR., IVA. inclòs) es requerí al plec de clàusules econòmiques administratives particulars la prèvia classificació de les empreses interessades com a empresa contractista de serveis, d'acord amb el previst a l'art. 25 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Atès que procediria modificar el plec abans esmentat, a fi d'adequar la seva qualificació al previst legalment, substituint el requeriment de classificació com a empresa contractista de serveis pels mitjans generals per a l'acreditació de la solvència econòmica, financera i tècnica previstos als arts. 16 a 19 del R.D.L. 2/2000, de 16 de juny, abans expressat, a fi de no inculcar la lliure concurrència de les empreses interessades.

Atès que finalment, i a fi de procurar la més àmplia publicitat i concurrència de les empreses interessades en l'execució del contracte, procediria convocar nova licitació per a què en el termini de 15 dies naturals es presenti plica per a l'adjudicació del concurs.

En virtut de les competències delegades per resolució de l'Alcaldia de data 13 d'octubre de 2003, qui subscriu, Conseller Delegat d'Interior i Hisenda, PROPOSA a la Comissió Municipal de Govern, l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Queda sense efectes l'obertura de pliques efectuada per la Mesa de Contractació en la data de 23/12/03 per a l'adjudicació del servei de suport a la gent gran i persones amb dependència sociosanitària.

Segon.-

Modificar el plec de condicions econòmiques i administratives particulars, aprovat per acord de la Comissió de Govern Municipal de data 01/12/2003, per a la prestació del servei de suport a la gent gran i a les persones amb dependència sociosanitària, a fi d'adequar la qualificació del contracte com a contracte especial, d'acord amb el previst legalment. Les clàusules afectades per la modificació són les següents:

" Segona € Naturalesa del contracte o legislació aplicable.

4.- L'objecte de la prestació correspon als contractes anomenats especials, pel que es regirà pel previst a l'art. 8 del R.D.L. 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la llei de Contractes de les Administracions Públiques, i pel previst al present plec de clàusules econòmiques administratives particulars. Per a l'adjudicació del contracte s'estarà al disposat al Llibre I de l'esmentat text refós."

" Sisena.- Proposicions i documentació.

  1. Acreditació de la solVència econòmica, financera i tècnica de les empreses interessades:

  • Informe d'institucions financeres, per a l'acreditació de la solvència econòmica i financera.
  • Relació dels principals serveis o treballs efectuats en els últims tres anys que inclogui import, dates i beneficiaris públics o privats dels mateixos, per a l'acreditació de la solvència tècnica.".

S'anul·la la clàusula vint-i-uena.

Tercer.-

Procedeix mantenir la resta del contingut del plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars aprovades per la Comissió de Govern Municipal en la data de 01/12/2003, per a la prestació del servei de suport a la gent gran i a les persones amb dependència sociosanitària.

Quart.-

Així mateix procedeix convocar nova licitació per a l'adjudicació del contracte a què fa referència l'apartat primer de la part resolutiva d'aquest acord, i obrir als efectes un termini de 15 dies naturals a comptar a partir del següent al de la publicació de l'anunci de licitació en el BOP de la província de Barcelona, per a la presentació de proposicions pels interessats."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (8).

Després de la votació s'incorpora a la sessió el Sr. Antoni Civit i Rey, 3r. Tinent d'Alcalde

9 - RATIFICACIÓ DECRET NÚM. 9454/2003 DE 30 DE DESEMBRE, PEL QUE S'ADJUDIQUEN LES OBRES DEL PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL C/ LA PALMA, A L'EMPRESA CONSTRUCCIONES Y OBRAS PÚBLICAS GARCIA CANO E HIJOS, SA".

El Sr. Ramon Bassas Segura, conseller delegat de Seguretat, Prevenció, Interior i Hisenda, presenta la proposta següent:

"Únic.- Ratificar el decret núm. 9454/2003 de 30 de desembre, essent el seu contingut el següent:

"Examinat l'expedient de contractació per a l'adjudicació, mitjançant concurs i procediment obert, de les obres per a l'execució del projecte de reurbanització del C/ La Palma, de Mataró.Atès l'informe emès pel Cap del Servei d'Obres de l'Ajuntament de Mataró, de data 19 de desembre de 2003, mitjançant el qual proposa l'adjudicació de les obres esmentades anteriorment a l'empresa "Construcciones y Obras Públicas García Cano e Hijos, SA." per un import de 69.781'46.-EUR., IVA. inclòs, ja que la seva proposta és la que millor s'adequa als criteris d'adjudicació inclosos en el plec de clàusules econòmiques administratives particulars que regeix la contractació.

Tenint en compte que l'import aprovat com a base de licitació ascendeix a 75.033'63.-EUR., IVA. inclòs, suficient per a atendre la quantia per la que s'adjudica el contracte.Atesa la urgència en l'adjudicació del contracte, a fi de complir amb els terminis previstos per a l'execució de les obres, essent que en l'interin de la seva tramitació administrativa no es preveu cap reunió de la Mesa de Contractació degut a les vacances de Nadal i Any Nou.

En ús de les facultats que m'atorga la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, RD Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, que aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya i el decret d'Alcaldia de delegació de data 13 d'octubre de 2003, RESOLC:

Primer.-

Adjudicar el concurs celebrat per a la contractació de les obres projecte de reurbanització del C/ La Palma, de Mataró, a l'empresa "Construcciones y Obras Públicas García Cano e Hijos, SA." per un import de 69.781'46.-EUR., IVA. inclòs.

Segon.-

Disposar l'import de 69.781'46.-EUR., IVA. inclòs a favor de la mercantil Construcciones y Obras Públicas García Cano E Hijos, SA., amb càrrec a la consignació de la partida 42000/511/60100 del pressupost municipal, d'acord amb els següents imports i anualitats pressupostàries:

· ANY 2003: 36.531'46.-EUR., IVA. inclòs (doc. D núm. 200300055340).

· ANY 2004: 32.124'50.-EUR., IVA. inclòs (doc. AD núm. 200300055338).

Autoritzar l'anotació comptable inversa per import de 5.252'17.-EUR., IVA. inclòs (doc. A/ núm. 200300055341) i 33.250'00.-EUR., IVA. inclòs (doc. AFUT/ núm. 200300055337) a càrrec de la partida núm. 42000/511/60100 del pressupost municipal aprovat per a les anualitats del 2003 i del 2004, respectivament, conformement amb la Regla 21 i següents de l'Ordre de 17 de juny de 1990 del Ministeri d'Economia i Hisenda per la qual s'aprova la Instrucció de Comptabilitat per l'Administració Local.

Tercer. -

Deduir de la quantitat anteriorment aprovada l'import de 1.125'50.-EUR., IVA. inclòs, en concepte de despeses de control de qualitat, de conformitat amb la clàusula 32 del plec de condicions generals per a la contractació d'obres, en el que es preveu la deducció a l'adjudicatària per aquest concepte de fins a l'1,5% del pressupost de licitació, en el benentès que en el cas de no esgotar-se la quantitat efectivament deduïda, en el moment de liquidar l'obra es revertirà al contractista la quantitat resultant, tramitant-se el document comptable corresponent.

Quart.-

Requerir a l'empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies naturals, a comptar des del següent al de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança d'un import de 2.791'26.-EUR., i pagui l'import de 173'09.-EUR. corresponent a la publicació de l'anunci de licitació en el BOP.

Cinquè.-

Publicar la present adjudicació en el BOP, de conformitat amb allò que disposa l'art. 93.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Sisè.-

Informar del present acord en la propera sessió que celebri la Mesa de Contractació d'aquesta Corporació i ratificar el contingut d'aquesta resolució en la propera reunió que celebri la Comissió de Govern Municipal."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

10 - APROVAR L'ADJUDICACIÓ DEL SERVEI D'ASSISTÈNCIA EN LA GESTIÓ INTEGRAL ADMINISTRATIVA I JURÍDICA EN ELS TRÀMITS, RESOLUCIONS I RECURSOS QUE INTEGREN EL PROCEDIMENT SANCIONADOR DE L'AJUNTAMENT DE MATARÓ EN MATÈRIA DE TRÀNSIT, CIRCULACIÓ DE VEHICLES A MOTOR I SEGURETAT VIÀRIA A FAVOR DE TRIBUGEST GESTIÓN DE TRIBUTOS, SA.

El Sr. Ramon Bassas Segura, conseller delegat de Seguretat, Prevenció, Interior i Hisenda, presenta la proposta següent:

"Examinat l'expedient de contractació del servei d'assistència en la gestió integral administrativa i jurídica en els tràmits, resolucions i recursos que integren el procediment sancionador de l'Ajuntament de Mataró en matèria de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària.

Atès l'informe emès pel Cap del Servei Jurídic-Administratiu de l'Àrea de Via Pública d'aquest Ajuntament, de data 16 de gener del 2004, mitjançant el qual proposa l'adjudicació del servei abans esmentat a favor de Tribugest Gestión de Tributos, SA., atès que la seva proposta és la que millor s'adequa als criteris d'adjudicació fixats al plec de clàusules econòmiques administratives particulars que regeix aquesta contractació.

Atès que existeix crèdit adequat i suficient a la partida núm. 24000/222/22706 del pressupost municipal aprovat per a la present anualitat del 2004, a fi de fer front a les despeses que meriti enguany la prestació del servei objecte de contractació.

Qui subscriu, President de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han estat conferides, proposa a la Mesa de Contractació per a la seva posterior aprovació per la Comissió de Govern Municipal l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Adjudicar el contracte per a la prestació del servei d'assistència en la gestió integral administrativa i jurídica en els tràmits, resolucions i recursos que integren el procediment sancionador de l'Ajuntament de Mataró en matèria de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària, tramitat mitjançant concurs i procediment obert, a favor de Tribugest Gestión de Tributos, SA., per l'import de fins a 80.000'00.-EUR., IVA. inclòs, d'acord amb la proposta per a la prestació del servei i els preus unitaris oferts per l'expressada mercantil.

Segon.-

Disposar a favor de Tribugest Gestión de Tributos, SA. l'import de fins a 80.000'00.-EUR., IVA. inclòs, import el qual s'atendrà a càrrec de la partida núm. 24000/222/22706 del pressupost municipal aprovat per a la present anualitat del 2004 (doc. tipus D núm. 200400002007).

Tercer.-

Requerir a l'entitat adjudicatària a fi de que en el termini de 15 dies naturals, a comptar des del següent al de la rebuda de la notificació del present acord, constitueixi a favor d'aquest Ajuntament una garantia definitiva per l'import de 3.200'00.-EUR., amb devolució de la garantia provisional efectuada en el seu dia per poder concòrrer a la licitació d'aquest concurs un cop formalitzada la garantia definitiva anteriorment esmentada.

Quart.-

Requerir així mateix a l'entitat adjudicatària el pagament de 338'36.-EUR., en concepte de despesa per l'anunci publicat al Bop de Barcelona en la data de 17/12/2003 per a la convocatòria de licitació d'aquest concurs.

Cinquè.-

Publicar la present adjudicació en el BOP, de conformitat amb allò que disposa l'art. 93.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

CMI DE SERVEIS PERSONALS

-Servei de Joventut-

11 - APROVACIÓ BASES PARTICULARS REGULADORES DE LA CONCESSIÓ DE LES SUBVENCIONS PER A CASALS D'ESTIU I CONVOCATÒRIA DE CONCURS PÚBLIC.

El Sr. Jaume Graupera Vilanova, President de la Comissió Informativa de Serveis Personals, presenta la proposta següent:

"L'Ajuntament de Mataró té prevista, com activitat municipal de foment, l'aprovació de convocatòries i bases particulars específiques per l'atorgament de subvencions per activitats d'utilitat o interès públic.

L'Excm. Ajuntament Ple, en sessió del dia 4 de desembre de 1997, va acordar l'aprovació definitiva de les Bases Reguladores per a la concessió de subvencions per part de l'Ajuntament de Mataró i els seus organismes autònoms.

El Servei de Joventut ha definit una línia de subvencions per als casals d'estiu, per la qual cosa proposa unes bases particulars específiques.

Vistos els tràmits realitzats que figuren units a l'expedient,

Per tot el que s'ha exposat la sota signant proposa que la Comissió de Govern adopti la resolució següent:

Primer.-

Aprovar les bases particulars reguladores de la concessió de subvencions per a casals d'estiu, adjuntes.

Segon.-

Les subvencions atorgades aniran a càrrec de la partida 63000 463000 48000 del pressupost municipal de l'exercici 2004, per un import màxim de 61.303,23 euros.

Tercer.-

Convocar concurs públic per a la concessió de subvencions per a casals d'estiu per l'any 2004, convocatòria C-12/04.

Quart.-

L'eficàcia d'aquesta convocatòria de subvencions resta condicionada a l'aprovació definitiva de la modificació del pressupost de 2004 de l'Ajuntament de Mataró (transferència de crèdit entre les partides 60000 800000 41004-minoració- i 63000 463000 48000-augment-, per import de 71.000 euros).

Cinquè.-

La convocatòria es regirà per les bases particulars adjuntes a aquest expedient i les bases generals aprovades per l'Excm. Ajuntament Ple en data 4 de desembre de 1997.

Sisè.-

Donar publicitat a la convocatòria."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (9).

Precs i Preguntes :

No se'n formulen.

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a les nou hores i quinze minuts del matí, el Sr. President aixecà la sessió, de la qual com a secretari estenc la present acta.