Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

02/06/2005

Escoltar

02/06/2005

dijous 02 juny 2005, 00:00h

ACTA NÚM. 08/2005- SESSIÓ ORDINÀRIA DE L'EXCM. AJUNTAMENT EN PLE QUE TINGUÉ LLOC EL DIA 2 DE JUNY DE 2005.

====================================================================

Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la Ciutat de Mataró, el dia dos de juny de dos mil cinc, essent les set hores i trenta minuts de la tarda, es reuneix l'Ajuntament en Ple, sota la Presidència del Sr. JOAN ANTONI BARON ESPINAR, Alcalde President.

Hi concorren els senyors:

JOAN ANTONI BARON ESPINAR ALCALDE (PSC)

PILAR GONZÁLEZ AGÀPITO TINENT D'ALCALDE (PSC)

RAMON BASSAS SEGURA TINENT D'ALCALDE (PSC)

ESTEVE TERRADES YUS TINENT D'ALCALDE (PSC)

ARCADI VILERT SOLER TINENT D'ALCALDE (PSC)

FERMÍN MANCHADO ZAMBUDIO TINENT D'ALCALDE (PSC)

ORIOL BATISTA GÀZQUEZ CONSELLER DELEGAT (PSC)

FRANCESC MELERO COLLADO CONSELLER DELEGAT (PSC)

ALÍCIA ROMERO LLANO CONSELLERA DELEGADA (PSC)

MONTSERRAT LÓPEZ FIGUEROA CONSELLERA DELEGADA (PSC)

IVAN PERA ITXART CONSELLER DELEGAT (PSC)

JOAQUIM ESPERALBA I IGLESIAS REGIDOR (CIU)

MARIA JOSÉ RECODER I SELLARES REGIDORA (CIU)

JOAQUIM FERNÀNDEZ I OLLER REGIDOR (CIU)

JOSEP LLUÍS MARTÍ I JULIÀ REGIDOR (CIU)

ANTONI VALLS I POU REGIDOR (CIU)

JOSEP VICENT GARCÍA I CAURÍN REGIDOR (CIU)

JOAN LÓPEZ ALEGRE REGIDOR (PP)

S'incorpora a la sessió en el punt núm. 3 de l'ordre del dia

PAULÍ MOJEDANO SINGLA REGIDOR (PP)

DAVID ROVIRA I SUÑÉ REGIDOR (PP)

JOSÉ MANUEL LÓPEZ GONZÁLEZ REGIDOR (PP)

ADELA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ REGIDORA (PP)

JAUME GRAUPERA VILANOVA TINENT D'ALCALDE (ICV-EUiA)

JOSEP COMAS VALLS CONSELLER DELEGAT ICV-EUiA)

QUITERIA GUIRAO ABELLÁN CONSELLERA DELEGADA (ICV-EUiA)

GENÍS BARGALLÓ I CHECA CONSELLER DELEGAT (ERC)

Dóna fe de l'acte el Secretari General de la Corporació el Sr. MANUEL MONFORT PASTOR.

Hi assisteix l'Interventor de Fons Municipals, Sr. JOSEP CANAL CODINA.

Els reunits representen un quòrum d'assistència mínim suficient d'acord amb la llei per constituir vàlidament la sessió plenària.

L'Il.lm. Sr. President obre la sessió, passant-se seguidament a tractar els punts de l'ordre del dia.

1 - DESPATX OFICIAL

Es fa constar en Acta:

 • La felicitació al Regidor Sr. Oriol Batista perquè ha sigut pare recentment.

 • El Sr. Alcalde informa de la mort del Sr. Pere Antoni Fusté i Badia, regidor de l'Ajuntament de Mataró durant el període de 19 d'abril de 1979 al 23 de maig de 1983, expressant el condol de la Corporació a la seva família.

 • El Sr. Alcalde dóna compte del comunicat del grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya de 31-5-2005 proposant al regidor Sr. Genís Bargalló i Checa com a persona per ocupar el càrrec de Portaveu del grup municipal d'ERC.
 • El Sr. Alcalde comunica la recepció de la proposta d'adhesió per part del Club d'opinió Jaume Llavina a la campanya "4 Columnes", per a la recuperació de les 4 columnes, dissenyades per Puig i Cadafalch, que hi havia a Montjuïc. La proposta es traslladarà al Patronat de Cultura per tal que presenti l'informe corresponent a fi que l'Ajuntament de Mataró s'adhereixi a la iniciativa seguint les vies normals de tramitació.

DICTAMENS

ALCALDIA

2 - PRESA DE POSSESSIÓ DE LA SRA. MARIA ROSA CUSCÓ I ALBERÓ COM A NOVA REGIDORA DE L'AJUNTAMENT DE MATARÓ.

El senyor Alcalde President dóna la paraula al Secretari de la Corporació que llegeix la resolució de la Junta Electoral Central per la qual es lliura la credencial de què ha estat designada regidora de l'Ajuntament de Mataró la Sra. Maria Rosa Cuscó i Alberó, per estar inclosa en la llista de candidats presentada per Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal a les eleccions locals de 2003, en substitució per renúncia del Sr. Antoni Civit i Rey, i prèvia renúncia anticipada dels qui l'antecedien en la candidatura.

Tot seguit el senyor Alcalde demana a la Sra. Maria Rosa Cuscó i Alberó que s'acosti a la Presidència i que els demés membres del Consistori es posin dempeus.

A continuació el Sr. Secretari procedeix a llegir la fórmula preceptiva :

"JUREU O PROMETEU PER LA VOSTRA CONSCIÈNCIA I HONOR COMPLIR FIDELMENT LES OBLIGACIONS DEL CÀRREC DE REGIDORA DE L'AJUNTAMENT DE MATARÓ, AMB LLEIALTAT AL REI I GUARDAR I FER GUARDAR LA CONSTITUCIÓ COM A NORMA FONAMENTAL DE L'ESTAT, I L'ESTATUT COM A NORMA FONAMENTAL DE CATALUNYA".

La Sra. MARIA ROSA CUSCÓ I ALBERÓ respon per imperatiu legal SI PROMETO.

Seguidament el Sr. Alcalde li dóna possessió del seu càrrec, donant-li també la benvinguda i fent-li entrega de l'escut de la Ciutat.

3 - DONAR COMPTE DELS CANVIS ORGANITZATIUS EN EL GOVERN MUNICIPAL.

El senyor Joan Antoni Baron, alcalde president, dóna compte dels següents decrets :

"DECRET

4822/2005 de 31 de maig

Assumpte:

Configurar l'ordre dels Tinents d'Alcalde.

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2005 - AL

Per Decret de l'Alcaldia núm. 3676/2004 de 11 de maig, l'Alcalde va nomenar al Sr. Antoni Civit i Rey com a 3r tinent d'Alcalde de la Corporació.

En data 4 de maig de 2005 el Sr. Antoni Civit i Rey va presentar la seva renuncia com a regidor d'aquest Ajuntament, renuncia que va ser acceptada pel Ple de la Corporació el dia 5 de maig de 2005.

Per Decret 3966/2005 de 4 de maig, l'Alcalde va cessar com a Tinent d'Alcalde al Sr. Antoni Civit i ordena un canvi d'ordre de nomenaments dels Tinents d'Alcalde.

Una vegada completada la nova estructura municipal arran de la renuncia del Sr. Civit es torna a configurar l'ordre dels tinents d'Alcalde en nombre de set, tal com es va configurar a l'inici del mandat.

En virtut del que disposa la Llei 7/85 de 2 d'abril, reguladora de les Base de Règim Local, en el seu article 21.2 que atribueix a l'Alcalde el nomenament dels Tinents d'Alcalde i l'article 23.3 el lliure designament i cessament dels Tinents d'Alcalde.

RESOLC :

Primer.-

Assignar als següents regidors, que ostenten el càrrec de Tinents d'Alcalde, el següent ordre de nomenament :

1r. Tinent d'Alcalde Pilar Gonzàlez Agàpito (PSC)2n. Tinent d'Alcalde Jaume Graupera Vilanova (ICV-EuiA)3r. Tinent d'Alcalde Genís Bargalló i Checa (ERC)4t. Tinent d'Alcalde Ramon Bassas Segura (PSC)5è. Tinent d'Alcalde Esteve Terradas Yus (PSC)6è. Tinent d'Alcalde Arcadi Vilert Soler (PSC)7è. Tinent d'Alcalde Fermín Manchado Zambudio (PSC)

Segon.-

Donar compte de la present Resolució al Ple municipal."

"DECRET

4823/2005 de 31 de maig

Assumpte:

Modificar la composició de la Junta de Govern Local.

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2005 - AL

Per Decret de l'Alcaldia 3677/2004 de 11 de maig, es va modificar la composició de la Junta de Govern Local com a conseqüència de l'elecció del Sr. Joan Antoni Baron Espinar com a nou Alcalde de Mataró en el Ple celebrat el dia 10 de maig de 2004.

Una vegada completada la nova estructura municipal arran de la renuncia del Sr. Antoni Civit i Rey es refa la composició de la Junta de Govern Local amb participació de tots els grups municipals.

La Llei 7/85 de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, en els seus articles 20 i 23 institueix com a òrgan municipal l'existència preceptiva en els municipis superiors a 5.000 habitants, la Junta de Govern Local. Aquesta Junta estarà integrada per l'Alcalde i un nombre de regidors no superiors al terç del nombre legal dels que integren la Corporació, nomenats i separats lliurement per aquell, donant-ne compte al Ple. Correspon a la Junta de Govern Local assistir a l'Alcalde en l'exercici de les seves atribucions i adoptar els acords que, per delegació expressa de l'Alcalde o el Ple siguin de la seva competència.

En virtut de les atribucions que m'atorga l'article 23 de la Llei de Bases de Règim Local,

RESOLC:

Primer.-

Modificar la composició de la Junta de Govern Local, Òrgan Col·legiat Municipal de caràcter resolutori, la qual quedarà integrada pels membres següents:

President: L'Alcalde-PresidentVocals : Els Tinents d'Alcalde següents :

Pilar Gonzàlez Agàpito (PSC) Jaume Graupera Vilanova (ICV-EuiA) Genís Bargalló i Checa (ERC) Ramon Bassas Segura (PSC) Esteve Terradas Yus (PSC) Arcadi Vilert Soler (PSC) Fermín Manchado Zambudio (PSC)

Els regidors següents : Joaquim Fernàndez Oller (CIU) Paulí Mojedano i Singla (PP)

Segon.-

Donar compte de la present Resolució al Ple de la Corporació en la primera sessió que celebri. Així mateix s'haurà de publicar al Butlletí Oficial de la Província per general coneixement."

El Sr. Alcalde dóna compte de l'esborrany del decret de modificació de competències a consellers delegats que entrarà en vigor el dia 3 de juny de 2005.

"DECRET

4946/2005 de 3 de juny

Assumpte:

Modificació delegació de competències a consellers delegats.

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2005 - AL

Per Decret de l'Alcaldia 3679/2004 de 11 de maig, es van delegar competències a diversos consellers delegats arran de l'elecció del Sr. Joan Antoni Baron Espinar com a nou Alcalde de Mataró.

Per Decret de l'Alcaldia 3837/2005 de 2 de maig, es van delegar les competències en matèria de Promoció Econòmica, Presidència de l'IMPEM, Joventut, Esport i Dona a la regidora Alicia Romero Llano.

En data 4 de maig de 2005 el Sr. Antoni Civit i Rey va presentar la seva renuncia com a regidor d'aquest Ajuntament, renuncia que va ser acceptada pel Ple de la Corporació el dia 5 de maig de 2005.

Una vegada completada la nova estructura municipal arran de la renuncia del Sr. Civit és necessari procedir a modificar l'àmbit de les matèries delegades a nous regidors.

L'article 43.3 del ROF estableix que l'Alcalde pot delegar l'exercici de determinades atribucions en els Tinents d'Alcalde, sens perjudici de les delegacions especials que per a comeses específiques pugui realitzar a favor de qualsevol Regidor.

Les delegacions genèriques es referiran a una o vàries àrees o matèries determinades, i podran comprendre tant la facultat de dirigir el servei corresponent com la de gestionar-los en general, inclosa la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afectin a tercers. Aquestes delegacions genèriques són les que a l'organització interna de l'Ajuntament de Mataró corresponen als Consellers-Delegats.

En virtut de les atribucions que m'atorga l'article 23 de la Llei de Bases de Règim Local,

RESOLC:

Primer.-

Efectuar a favor dels Regidors que a continuació es relacionen delegació genèrica d'atribucions de gestió i resolució dels assumptes relatius a les seves respectives competències.

CONSELLERS-DELEGATS COMPETÈNCIES

ALICIA ROMERO LLANO Promoció Econòmica (IMPEM, Promoció de Ciutat, Mercats, Empresa i Ocupació).

IVAN PERA ITXART Joventut i Esports.

MA ROSA CUSCÓ ALBERÓ Participació, Cooperació Internacional i Dona (Agència de Suport a l'Associacionisme, Coordinació Plans Integrals i Territorials, Cooperació i Desenvolupament i Agermanaments).

Segon.-

Les competències delegades per aquesta resolució abastaran de forma genèrica les matèries compreses a la Delegació. Els límits de l'abast genèric de la delegació seran els següents:

a) Competències del Ple

b) Competències indelegables de l'Alcalde:

§ Convocar i presidir les sessions del Ple i de la Comissió de Govern, decidir els empats amb el vot de qualitat.

§ Concertacions d'operacions de crèdit.

§ Comandament superior de tot el personal.

§ Separació del servei dels funcionaris.

§ Acomiadament del personal laboral.

§ Dictar Bans.

§ Iniciativa per a la proposta al Ple de la declaració de lesivitat en matèries de competència de l'Alcalde.

§ Adoptar mesures urgents en casos de catàstrofe.

c) Competències delegades a la Comissió de Govern.

§ Autoritzar i disposar despeses de conformitat a les Bases d'Execució del Pressupost.

§ Aprovar Oferta Pública d'Ocupació.

§ Aprovar Bases i convocar proves selectives d'accés a l'Administració.

§ Aprovar Bases i convocar concursos de provisió de llocs de treball.

§ Nomenament de personal funcionari i laboral de plantilla.

§ Plans Parcials. Aprovació inicial.

§ Plans Especials i de Millora Urbana. Aprovació inicial.

§ Estudi de Detall. Aprovació inicial.

§ Projectes d'urbanització. Aprovació inicial.

§ Projectes d'urbanització complementaris. Aprovació.

§ Constitució de la Junta de Compensació i Associacions administratives de Cooperació. Aprovació inicial.

§ Estatuts i Bases d'Actuació de les reparcel.lacions en la modalitat de compensació bàsica i compensació per concertació. Aprovació inicial.

§ Projectes de Reparcel.lacions. Aprovació inicial.

§ Aprovar els Projectes Tècnics d'Obra, els Plecs de Condicions i les adjudicacions dels contractes inclosos a l'àmbit d'aplicació de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, en les quanties següents:

- A partir del límit màxim previst per al procediment negociat en cada classe de contractes, fins el 10% dels recursos ordinaris del Pressupost, segons la quantia indicada a les Bases d'Execució.

- Contractes plurianuals inferiors a 4 anys, la quantia dels quals sigui, en la suma d'anualitats, inferior al 10% dels recursos ordinaris del Pressupost, segons l'import indicat a les Bases d'Execució. En aquest cas la despesa a imputar a cadascun dels exercicis haurà de respectar el previst a l'article 155.3 de la Llei d'Hisendes Locals, sens perjudici de què el Ple pugui variar els límits de periodificació (art. 155.5 LHL).

§ En els contractes adjudicats per la Comissió de Govern, les atribucions que li corresponen com a òrgan de contractació es limiten a la interpretació del contracte, les modificacions superiors al 20% de l'import d'adjudicació i la resolució dels mateixos. La resta d'atribucions correspondran al regidor delegat competent per raó de la matèria.

§ Adquisició de béns i drets per quantia compresa entre 30.000 i 3.000.000 euros.

§ Venda de béns immobles per quantia inferior a 3.000.000 euros, i aquesta estigui prevista al Pressupost.

§ Accions judicials i administratives en matèries de competència originàries de l'Alcalde.

§ Interposició de recursos contra resolucions judicials.

§ Assabentat i acatament de resolucions judicials.

Tercer.-

Els titulars de la competència delegada ostentaran totes les facultats que l'ordenament jurídic concedeix a l'Alcalde com a òrgan administratiu de la Corporació, potestat sancionadora inclosa.

Quart.-

Les resolucions adoptades per delegació s'entendran dictades per l'Alcaldia com a titular de la competència originària, i en conseqüència esgotaran la via administrativa.

Cinquè.-

Les competències delegades s'entenen sens perjudici de la facultat d'avocació per si de l'òrgan delegant.

Sisè.-

Els acords adoptats pels Consellers-Delegats en relació a les matèries delegades tindran el mateix valor jurídic que les dictades per l'Alcaldia com a titular de la competència original, gaudint en conseqüència de presumpció de validesa i executivitat.

Els acords adoptats per delegació hauran de fer constar les circumstàncies de l'origen delegat de la seva competència, inserint al final de la part expositiva el següent text:

"En virtut de les competències delegades per Resolució de l'Alcaldia de data 3 de juny de 2005, RESOLC:"

Setè.-

S'estableix a efectes de coordinació unes Àrees que agrupen les Delegacions conferides:

§ Àrea de Presidència President : Esteve Terradas Yus Vicepresident: Maria Rosa Cuscó i Alberó

§ Àrea de Via Pública President : Ramon Bassas Segura Vicepresident : Fermín Manchado Zambudio

§ Àrea de Serveis Personals President : Jaume Graupera Vilanova Vicepresident : Oriol Batista Gázquez

§ Àrea de Serveis Territorials President : Arcadi Vilert Soler Vicepresident : Quiteria Guirao Abellán

§ Àrea de Serveis Centrals i Presidenta : Pilar González Agapito Planificació Vicepresident : Jaume Graupera Vilanova

Vuitè.-

Donar compte de la present Resolució al Ple de la Corporació en la primera sessió que celebri. Així mateix s'haurà de publicar al Butlletí Oficial de la Província per general coneixement."

El senyor Joaquim Esperalba, president del grup municipal de Convergència i Unió, felicita, en primer lloc, la Sra. Cuscó per la presa de possessió com a regidora de l'Ajuntament i li desitja sort en aquesta nova trajectòria.

Tanmateix, el Sr. Esperalba es dirigeix al Sr. Alcalde per a transmetre-li la seva queixa sobre el funcionament de l'actual legislatura. Després d'un any de mandat, aquest Govern encara no ha començat a governar de debò perquè es troba en període d'escalfament tot mantenint un comportament de dubtosa rigorositat.

Pel que fa a la cartera de participació ciutadana, que a partir d'ara recau en la Sra. Cuscó, ja és la tercera vegada que canvia de regidor, fet que mostra la manca de rumb de l'actual Govern. La regidora aterra a l'Ajuntament en un moment de crisi i, per tant, és tot un atreviment impulsar aquest canvi atès que la complicitat de la ciutadania no s'obté creant inestabilitat.

En aquesta línia, recorda que també l'àmbit de l'activitat econòmica s'ha vist esquitxat per aquesta manca de control i responsabilitat perquè també hi ha hagut un canvi de president a l'IMPEM.

En definitiva, el Sr. Esperalba demana fermesa al Govern perquè el seu grup municipal, tot i en l'oposició, també forma part de l'Ajuntament de la ciutat i és blanc de les crítiques dels ciutadans decebuts per la mala gestió d'aquest darrer any. Apel·la a la responsabilitat i emplaça el Govern a treballar dur en els propers dos anys.

El senyor David Rovira, regidor del grup municipal del Partit Popular, dóna la benvinguda a l'Ajuntament a la Sra. Cuscó i li recorda que el seu grup municipal, malgrat les discrepàncies polítiques, constitueix un adversari lleial d'ERC, disposat sempre a abordar qualsevol qüestió d'àmbit municipal.

A continuació, el Sr. Rovira expressa la seva preocupació pel que està succeint a l'Ajuntament, sobretot, perquè aquest debat de crisi no és nou tenint en compte el poc temps de mandat que ha transcorregut. És un mandat essencialment perdut i en responsabilitza els membres del tripartit, en concret, el Sr. Alcalde. Aquest debat és fruit d'una crisi de Govern sorgida arran del greu cas Civit-Llansó, que ha deixat una sensació d'inestabilitat i desconfiança entre la ciutadania. Els regidors entren i surten i es fan càrrec de carteres de manera poc duradora. El Sr. Rovira es pregunta si aquest últim canvi aprovat serà realment el darrer i quins responsables de cada cartera ho continuaran sent a la fi de la legislatura. Davant la preocupació per tota aquesta qüestió, confirma que el seu grup municipal votarà en contra dels punts 5 i 6 que s'estan tractant conjuntament.

El senyor Alcalde, Joan Antoni Baron, se suma a la felicitació a la Sra. Cuscó per la presa de possessió com a regidora.

En resposta a les crítiques llançades pel Sr. Esperalba, el Sr. Alcalde admet que el seu ha estat un mandat amb canvis però no coincideix amb ell a l'hora de extreure'n el balanç. El gruix de la gestió feta, que es fa i que es farà pel Govern, és important. Es mostra convençut que la ciutat haurà millorat a nivell socioeconòmic quan s'acabi el mandat. Mataró estarà més preparada per a afrontar els reptes futurs i oferirà millor qualitat de vida als seus ciutadans en termes de perspectives laborals, sanitat, educació o habitatge, entre d'altres.

En referència als canvis que s'han produït en la regidoria de Participació, el Sr. Alcalde reconeix que ja hi ha hagut tres regidors al seu capdavant però mai no ha estat en detriment de la feina feta perquè s'han endegat projectes importants, com ara els passos que s'han fet en la participació de pressupostos o la constitució tant del Consell de Ciutat com dels Consells Territorials. Així doncs, es mostra satisfet per la gestió del Sr. Ivan Pera durant aquest any al capdavant de la regidoria.

Quant al moment difícil en què es troba el Govern, el Sr. Alcalde en confirma la dificultat però recorda que, degut a la conjuntura socioeconòmica actual, una de les seves preocupacions, des del principi del seu mandat, ha estat buscar el consens de totes les forces polítiques per a tirar endavant el Pacte Econòmic i Social. Tanmateix, demana al Sr. Esperalba que no confongui propaganda amb proximitat perquè la seva proximitat als ciutadans és per conviccions personals i mai amb l'ànim de sortir als mitjans.

En aquesta línia, l'Alcalde recorda al Sr. Rovira que ell manté l'entusiasme, com qui més, per a millorar el futur i la qualitat de vida en general dels ciutadans de Mataró. Allò important, afortunadament, són les polítiques i no els polítics. Els compromisos adquirits al juny de 2003 s'estan complint i se seguirà fent independentment de qui hi hagi al capdavant de cada regidoria.

El senyor David Rovira, irònic, afirma que està d'acord amb el Sr. Alcalde amb el fet que l'important són les polítiques i no els polítics. Per aquest motiu reitera la seva queixa sobre que el Govern només estigui pendent dels polítics.

El senyor Joaquim Esperalba es mostra insatisfet amb la resposta del Sr. Alcalde perquè esperava una mica d'autocrítica, en lloc de la visió cofoia de la situació exposada per aquest darrer. El Govern està desorientat perquè encara no ha estat capaç de traçar un camí clar de futur, unes directrius fermes: el tripartit està més preocupat per qui fa la feina que no pas de la feina que cal fer.

El senyor Alcalde, Joan Antoni Baron, respon que la seva intenció no era oferir una visió cofoia de la gestió del tripartit durant aquest mandat i reconeix que, com en qualsevol àmbit, el seu Govern també té clars i obscurs. Ningú no està en possessió de la veritat i quan algú s'equivoca, és bo rectificar.

En aquesta línia, agraeix la visió crítica de l'oposició perquè contribueix al debat i a la reflexió, fet que acaba afavorint la ciutat i els ciutadans.

En aquests moments s'incorpora a la sessió el Sr. Joan López, regidor del grup municipal del Partit Popular.

4 - MODIFICAR LA COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS INFORMATIVES MUNICIPALS.

El senyor Joan Antoni Baron, alcalde president, presenta la proposta següent :

"Per acord plenari de 13 de maig de 2004 es va aprovar la composició de les Comissions Municipals Informatives.

En data 4 de maig de 2005, el Sr. Antoni Civit i Rey va presentar la seva renuncia com a regidor d'aquest Ajuntament, renuncia que va ser acceptada pel Ple de la Corporació el dia 5 de maig de 2005.

Una vegada completada la nova estructura municipal, i després de la presa de possessió al càrrec de regidora per part de la Sra. Maria Rosa Cuscó i Alberó, es necessari modificar la composició d'algunes Comissions Informatives.

Aquesta Alcaldia proposa a l'Ajuntament Ple l'adopció dels següents acords:

Primer.-

Modificar la composició de les Comissions Informatives Municipals següents:

 • SERVEIS CENTRALS I PLANIFICACIÓ

Presidenta : Pilar González Agapito (PSC)

Vicepresident : Jaume Graupera Vilanova (ICV-EUiA)

Vocals: Montserrat López Figueroa (PSC)

Alícia Romero Llano (PSC)

Joaquim Fernàndez i Oller (CiU)

Josep Lluís Martí i Julià (CiU)

David Rovira i Suñé (PP)

Paulí Mojedano i Singla (PP)

Maria Rosa Cuscó i Alberó (ERC)

 

 • SERVEIS PERSONALS

President: Jaume Graupera Vilanova (ICV-EUiA)

Vicepresident : Alícia Romero Llano (PSC)

Vocals: Oriol Batista Gázquez (PSC)

Ivan Pera Itxart (PSC)

Maria José Recoder i Sellarés (CiU)

Josep Vicent García i Caurín (CiU)

José Manuel López González (PP)

Adela Rodríguez González (PP)

Maria Rosa Cuscó i Alberó (ERC)

Segon.-

Modificar la composició en les Comissions Informatives especials que quedaran integrades de la següent manera :

 • Comissió Especial de Comptes.

Presidenta: Pilar González Agapito (PSC)

Vicepresident : Jaume Graupera Vilanova (ICV-EUiA)

Vocals: Esteve Terradas Yus (PSC)

Alícia Romero Llano (PSC)

Joaquim Fernàndez i Oller (CiU)

Josep Lluís Martí i Julià (CiU)

David Rovira i Suñé (PP)

José Manuel López González (PP)

Maria Rosa Cuscó i Alberó (ERC)

 

 • Comissió Especial d'Organització.

President : Joan Antoni Baron Espinar (PSC)

Vicepresident : Genís Bargalló i Checa (ERC)

Vocals: Pilar Gonzàlez Agàpito (PSC)

Ramon Bassas Segura (PSC)

Josep Lluís Martí i Julià (CiU)

Joaquim Fernàndez i Oller (CiU)

Joan López Alegre (PP)

Paulí Mojedano i Singla (PP)

Jaume Graupera Vilanova (ICV-EUiA)

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (27).

5 - DESIGNACIÓ DE REPRESENTANTS DE L'AJUNTAMENT DE MATARÓ EN ALTRES ENTITATS.

El senyor Joan Antoni Baron, alcalde president, presenta la proposta següent :

"En data 4 de maig de 2005 el Sr. Antoni Civit i Rey va presentar la seva renuncia com a regidor d'aquest Ajuntament, renuncia que va ser acceptada pel Ple de la Corporació el dia 5 de maig de 2005.

Una vegada completada la nova estructura municipal arran de la renuncia del Sr. Civit, resulta convenient la modificació d'alguns aspectes organitzatius de la Corporació Municipal establerts en el Ple de 1 de juliol de 2003.

En conseqüència cal procedir a modificar alguns dels representants municipals en diverses entitats públiques i privades en les quals participa l'Ajuntament.

Per tot això aquesta Alcaldia proposa a l'Ajuntament Ple l'adopció dels següents acords :

Únic.-

Designar representants de l'Ajuntament de Mataró als senyors que es relacionen a continuació pels següents organismes i entitats:

- CONSORCI DEL PORT DE MATARÓ

Nombre de representants: 4

Vice-president: Pilar González Agapito

Vocals: Arcadi Vilert Soler

   Quiteria Guirao Abellan

   Genís Bargalló i Checa

- CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA

Nombre de representants: 1

Maria Rosa Cuscó i Alberó

- CENTRE DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA

Nombre de representants: 3

Esteve Terradas i Yus

Maria Rosa Cuscó i Alberó

Mercè Colomer i Busquets

- CONSORCI PROMOCIÓ TURÍSTICA "COSTA DEL MARESME"

Nombre de representants: 1

Alicia Romero Llano

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 16, corresponents als membres del Grup Municipal Socialista (11), corresponents al Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds € Esquerra Unida i Alternativa (3) i corresponent al Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya (2).

Vots en contra: 11, corresponents als membres del Grup Municipal del Partit Popular (5) i corresponents als membres del Grup Municipal de Convergència i Unió (6).

Abstencions: Cap.

6 - MODIFICACIÓ QUADRE DE RETRIBUCIONS ALS REGIDORS.

El senyor Joan Antoni Baron, alcalde president, presenta la proposta següent :

"En data 4 de maig de 2005 el Sr. Antoni Civit i Rey va presentar la seva renuncia com a regidor d'aquest Ajuntament, renuncia que va ser acceptada pel Ple de la Corporació el dia 5 de maig de 2005.

La Junta Electoral Central ha comunicat a l'Ajuntament la credencial com a electe, en substitució del Sr. Civit, de la Sra. Maria Rosa Cuscó i Alberó qui, després de prendre possessió del càrrec, s'integrarà a la Corporació amb delegacions genèriques d'atribucions de gestió i resolució d'assumptes relatius a la seva competència.

Per tal d'adaptar els canvis en la dedicació i retribució esmentats, cal modificar l'acord plenari de 13 de maig de 2004, que va establir el sistema de retribucions i assignacions dels regidors municipals.

En conseqüència, proposo al Ple municipal l'adopció del següent acord :

Primer.-

Modificar el quadre retributiu de regidors aprovat en el Ple Municipal de 13 de maig de 2004, amb el detall següent :

 

COGNOMS, NOM

 

G.M.

CÀRREC

CONCEPTE

RETR.BRUT ANUAL

ASSIST. (màxims)

SEG. SOCIAL

MARIA ROSA CUSCÓ I ALBERÓ

ERC

CONSELL. DEL

DED.PARC

 

30.808,26

 

 

9.951,07

Segon.-

El Ple Municipal fa declaració formal de compatibilitat a l'activitat remunerada del la Regidora amb dedicació parcial que s'esmenta a continuació:

 • MARIA ROSA CUSCÓ I ALBERÓ, Compatibilitat amb activitat professional a l'empresa "Escola Balmes".
 • Tercer.-

  Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província."

  VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: 16, corresponents als membres del Grup Municipal Socialista (11), corresponents al Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds € Esquerra Unida i Alternativa (3) i corresponent al Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya (2).

  Vots en contra: 11, corresponents als membres del Grup Municipal del Partit Popular (5) i corresponents als membres del Grup Municipal de Convergència i Unió (6).

  Abstencions: Cap.

  DECLARACIONS INSTITUCIONALS

  7 - MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D'INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-EUIA SOBRE LA LAÏCITAT.

  El senyor Jaume Graupera, portaveu del grup municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds € Esquerra Unida i Alternativa, demana que la moció quedi sobre la taula per a un proper Ple municipal.

  CMI DE SERVEIS CENTRALS I PLANIFICACIÓ

  -Servei de Gestió Econòmica-

  8 - EXPEDIENTS DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT DEL PRESSUPOST DEL 2005 DE L'AJUNTAMENT I DELS ORGANISMES AUTÒNOMS: INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ I INSTITUT MUNICIPAL DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

  La senyora Pilar González, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent :

  "Relació de fets

  Per decret d'alcaldia 1693/2005 de data 28 de febrer es va aprovar la liquidació del pressupost de l'Ajuntament de Mataró i els seus Organismes Autònoms corresponent a l'exercici 2004, pel qual s'aprova un romanent líquid de tresoreria per a despeses generals amb els següents imports:

  Ajuntament de Mataró 895.404,87 €

  Escola Universitària Politècnica -47.354,75 €

  Institut Municipal d'Educació 341.963,05 €

  Patronat Municipal de Cultura -56.789,35 €

  Patronat Municipal d'Esports -40.481,68 €

  Institut Municipal de Promoció Econòmica 104.540,19 €

  El pressupost del 2005 es va confeccionar amb les premisses conegudes en aquell moment i des d'aleshores s'han produït fets i necessitats diferents als previstos segons informes presentats pels serveis gestors, el que implica la necessitat de dotar de crèdit pressupostari determinades partides segons les necessitats exposades. El seu finançament prové de baixes de crèdits que s'estimen reductibles o anul·lables sense pertorbació del servei d'acord amb l'article 11è de les bases d'execució del pressupost, del romanent de tresoreria per a despeses generals a 31/12/2004, de nous ingressos i d'una nova operació d'endeutament a llarg termini.

  D'acord amb els informes presentats pels diferents serveis i analitzades les necessitats de crèdit per actuacions específiques a realitzar en l'exercici 2005, el Govern Municipal ha decidit que s'incoï el present expedient de modificació de crèdit del pressupost de 2005.

  Fonaments de dret

  1. Article 177 del RDL 2/2004, de 5 de març.
  2. Articles 34 a 38 de l'R.D. 500/1990
  3. Bases d'execució del pressupost municipal.
  4. Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.
  5. RDL 781/86, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local.
  6. En virtut de tot això, la sotasignant proposa al Ple que adopti el següent acord:

   1. Ratificar els Decrets 676/2005 de 27 de gener i 1614/2005 de 24 de febrer.
   2. Aprovació de l'expedient de modificació de crèdit en els termes que es detallen a continuació:

   2.1 Crèdit extraordinari:

   Partides a augmentar:

   Org.

   Func.

   Econ.

   Descripció partida

   Import

   30500

   121010

   12101

   Regularització d'imports prescrits i arrodoniments

   3.690,00

   30500

   222000

   22603

   Fiança procediment judicial

   8.000,00

   30300

   121430

   22705

   Despeses eleccions

   3.000,00

   20100

   513310

   22706

   Concessions zones blaves

   1,00

   30500

   423310

   22706

   Despeses de tramitació convenis de pràctiques

   1.600,00

   60540

   313330

   22706

   Contractació serveis atenció primària

   1.890,11

   31002

   700110

   22706

   Estudis i treballs tècnics planificació

   26.700,00

   40004

   432320

   46600

   Conveni ciutat arc metropolità (GMU Terrassa)

   16.020,00

   60540

   313340

   46700

   Transferència PASS

   130.000,00

   30821

   513000

   46700

   Aportació Consorci Port de Mataró (IBI)

   54.103,31

   10100

   463710

   47000

   Aportació conveni Col.lectiu Mitjans Audiovisuals Mataró

   100.000,00

   60550

   313250

   48900

   Subvencions i convenis serveis socials

   32.145,64

   10010

   451950

   48900

   Aportació a Omnium Cultural

   1.800,00

   31002

   622440

   48900

   Aportació Fundació Privada Unió de Cooperadors

   27.590,00

   31002

   622440

   48900

   Aportació Fundació Privada Unió de Cooperadors

   3.210,00

   40220

   51111U

   60100

   Inversió noves urbanitzacions - Pol.Ind.Rocafonda

   85.000,00

   40110

   43231U

   60100

   Expropiació finca Bon Recés

   1.715.214,16

   40543

   51112F

   61100

   c/Montserrat Quadrada

   47.000,00

   40543

   51112E

   61100

   c/Provença

   27.000,00

   40220

   42251F

   62200

   Inversió nova edificis escolars

   100.000,00

   30620

   46325Z

   62600

   Inversió maquinari punts on-line

   21.000,00

   30401

   45183M

   63200

   Can Xalant

   2.042,14

   30821

   45183A

   63200

   Inversió rep.edificis culturals

   91.500,00

   30821

   31331K

   63200

   Inversió rep.Casal avis c/.Colombia

   120.000,00

   10000

   46371F

   63200

   Inversió rep.local Radio

   90.000,00

   30620

   46325Z

   64000

   Inversió programari punts on-line

   9.000,00

   20100

   513130

   77001

   Aportació Unió comarcal Mataró Sindicat Taxi Catalunya

   4.950,00

   TOTAL

   2.722.456,36

   Finançament:

   Baixes per anul.lació, romanent de tresoreria, ingressos i préstec

   Org.

   Func.

   Econ.

   Descripció partida

   Import

   31002

   121120

   22602

   Difusió Estudis

   3.210,00

   10100

   463710

   22609

   Despeses diverses

   100.000,00

   10010

   451950

   22706

   Empreses externes política lingüística

   1.800,00

   30000

   121610

   46600

   Aportació Federació de Municipis de Catalunya

   1,00

   60540

   313330

   46700

   Transferència PASS

   130.000,00

   20100

   513130

   47001

   Aportació Unió comarcal Mataró Sindicat Taxi Catalunya

   2.950,00

   30500

   423310

   48100

   Alumnes de pràctiques

   1.600,00

   60540

   313310

   48900

   Subvencions i convenis serveis socials

   1.890,11

   60550

   313230

   48900

   Subvencions i convenis serveis socials

   32.145,64

   40220

   44411P

   61300

   Projecte sanejament Jordi Joan

   87.042,14

   20220

   222132

   62400

   Vehicles Policia Local

   1.200,00

   20220

   22213Z

   63300

   Inversió maquinària i utillatge

   800,00

   Ingressos:

   30000

   100110

   87000

   Romanent de tresoreria

   437.256,91

   30201

   100110

   91701

   Préstec d'ens fora del sector públic

   1.715.214,16

   20220

   222130

   45000

   Transf.Generalitat-Dipòsit detinguts

   207.346,40

   TOTAL

   2.722.456,36

   2.2 Suplement de crèdit:

   Partides a augmentar:

   Org.

   Func.

   Econ.

   Descripció partida

   Import

   30500

   121000

   16000

   Recursos Humans

   40.000,00

   20100

   513210

   21000

   Manteniment mobilitat

   13.418,00

   40533

   445140

   21000

   Reparació i conservació espais naturals

   1.913,00

   40513

   121810

   21200

   Conservació i manteniment edificis municipals

   9.867,28

   40513

   121810

   21200

   Conservació i manteniment edificis municipals

   36.312,00

   20300

   222110

   21300

   Manteniment maquinaria, instal.lacions i utillatge

   600,00

   30620

   121320

   21600

   Manteniment de sistemes

   6.884,15

   20220

   222130

   22601

   Actes protocolaris

   1.000,00

   10120

   222150

   22602

   Divulgació programes via pública

   3.000,00

   10120

   445230

   22602

   Divulgació programes sostenibilitat

   7.000,00

   10120

   445230

   22602

   Divulgació de programes de sostenibilitat

   2.000,00

   10120

   462110

   22602

   Divulgació de programes de joventut

   7.000,00

   30821

   313240

   22609

   Despeses diverses habitatges socials

   4.500,00

   30630

   521120

   22706

   Estudis de telecomunicacions

   24.000,00

   10130

   463730

   22706

   Millora editora web

   1.000,00

   10130

   463730

   22706

   Millora editora web

   2.000,00

   31002

   121120

   22706

   Treballs realitzats per altres empreses

   2.400,00

   60100

   463830

   22706

   Contractació serveis nova ciutadania

   7.212,15

   20220

   222120

   22706

   Contractació serveis grua municipal

   102.770,02

   10130

   463730

   22706

   Millora editora web

   973,20

   40403

   511140

   22706

   Assistència tècnica obres i manteniment

   6.000,00

   40403

   452330

   22706

   Assistència tècnica equipaments esportius

   26.700,00

   60540

   313320

   22706

   Contractació serveiis atenció primaria

   31.150,00

   60100

   463830

   22706

   Contract.serveis nova ciutadania

   7.654,00

   60100

   463830

   22706

   Contract.serveis nova ciutadania

   8.900,00

   40004

   432320

   22706

   Estudis i treballs tècnics Urbanisme i Obres

   14.240,00

   30500

   121010

   23101

   Quilometratges serveis generals

   3.000,00

   30000

   800110

   41000

   Aportació EUPMT

   47.354,75

   60000

   800110

   41001

   Aportació P.M. Cultura

   20.470,00

   60000

   800110

   41001

   Aportació P.M. Cultura

   16.999,00

   60000

   800110

   41001

   Aportació P.M. Cultura

   5.000,00

   60000

   800110

   41001

   Aportació P.M. Cultura

   56.789,35

   60000

   800110

   41002

   Aportació P.M.Esports

   80.100,00

   60000

   800110

   41002

   Aportació P.M.Esports

   40.481,68

   30000

   800110

   41003

   Aportació IMPEM

   26.425,12

   60540

   313330

   48000

   Ajuts individualitzats

   19.000,00

   60300

   313120

   48900

   Convenis i subvencions lleure infantil

   4.000,00

   40603

   443110

   48900

   Reversió drets funeraris

   8.010,00

   60540

   313330

   48900

   Subv.i convenis serveis socials

   10.340,00

   60300

   313120

   48900

   Convenis i subvencions lleure infantil

   26.700,00

   10200

   463310

   48901

   Subvencions a entitats ciutadanes

   1.500,00

   40220

   46343D

   60100

   Pla Integral Cerdanyola

   262.900,00

   40220

   46342K

   60100

   Pla Integral Rocafonda

   30.025,52

   40220

   511113

   60100

   Millores urbanes - La Fornenca

   52.494,19

   40613

   44224Z

   60500

   Inversió mobiliari urbà recollida selectiva

   8.525,00

   20100

   51321Z

   60500

   Inversió nova circulació, semàfors i senyalització

   20.000,00

   20100

   51311Z

   60500

   Inversió nova circulació, semàfors i senyalització

   50.940,21

   40543

   51112J

   61100

   Inversió rep.via pública-Molins Torner

   30.000,00

   40543

   51112J

   61100

   Inversió rep.via pública-Molins Torner

   79.278,76

   40220

   45231S

   62200

   Inv.nova instal.esportives Els Turons

   45.000,00

   20300

   22211Z

   62300

   Nova maquinària

   2.000,00

   40220

   45183B

   63200

   Inversió rep.edificis culturals Eixample Oest

   87.120,27

   20220

   22213Z

   63300

   Inversió maquinària i utillatge

   20.000,00

   30610

   43121Z

   64000

   Inv.en programari aplic.corporatives

   15.364,00

   60000

   800110

   71001

   Cultura - Pla equipaments culturals avantproj.T.Llauder

   52.000,00

   60000

   800110

   71002

   Aport. Esports - gespa C.E.Mataró

   15.000,00

   TOTAL

   1.505.311,65

   Finançament:

   Baixes per anul.lació ,romanent de tresoreria i ingressos

   Org.

   Func.

   Econ.

   Descripció partida

   Import

   30610

   551120

   21600

   Manteniment aplicacions informàtiques

   1.000,00

   30610

   611210

   21600

   Manteniment aplicacions informàtiques

   1.418,82

   30610

   222130

   21600

   Manteniment aplicacions informàtiques

   246,34

   30610

   121310

   21600

   Manteniment aplicacions informàtiques

   1.000,00

   30401

   121810

   22200

   Consum telefonia serveis generals

   24.000,00

   30401

   121610

   22201

   Tramesa correspondencia

   582,50

   10004

   111110

   22601

   Atencions protocolàries i representatives

   1.500,00

   30640

   551120

   22602

   Despeses divulgació cens estadístic

   1.000,00

   10120

   313610

   22602

   Divulgació de programes d'acció social

   2.000,00

   10120

   622210

   22602

   Presència institucional a fires

   7.000,00

   40613

   442250

   22700

   Recollida selectiva mercats

   28.425,12

   30700

   463740

   22706

   Estudis i treballs tècnics OFIAC

   15.364,00

   60300

   313120

   22706

   Contractació serveis lluere infantil

   4.000,00

   30700

   463740

   22706

   Estudis i treballs tècnics OFIAC

   973,20

   30201

   011110

   31001

   Interessos préstecs de l'interior

   5.000,00

   60000

   800110

   41002

   Aportació P.M.Esports

   417,50

   30610

   463740

   46200

   Conveni Ajuntament de Reus

   3.010,00

   30600

   521110

   46700

   Aportació Consorci Localret

   208,99

   60100

   463840

   46700

   Aportació al CRID

   7.212,15

   20100

   513110

   47000

   Transport públic

   97.358,21

   20100

   513130

   47001

   Aportació Unió comarcal Mataró Sindicat Taxi Catalunya

   2.000,00

   31002

   121120

   48100

   Beques estudis

   2.400,00

   20300

   222110

   48900

   Conveni ADF i Meteomar

   600,00

   40350

   431110

   48902

   Transferències patologies de la construcció

   9.867,28

   40220

   51111D

   60100

   Millores urbanes a Cerdanyola

   262.900,00

   40543

   51112Z

   61100

   Inversió reposició via pública

   8.525,00

   40220

   44411P

   61300

   Projecte sanejament Jordi Joan

   52.494,19

   40220

   22213O

   62200

   Inv.nova edifici via pública

   8.202,71

   40220

   22213N

   62500

   Inv.nova mobiliari via pública

   7.543,38

   40220

   31331E

   63200

   Casal avis Cerdanyola

   71.375,18

   40220

   31333C

   63200

   Inv.reposició edificis serveis socials

   714,11

   40220

   31333Z

   63200

   Rehabilitació Residència St. Josep

   8.759,99

   40350

   43111L

   78000

   Subvenció a la rehabilitació privada

   20.550,42

   Ingressos:

   30000

   100110

   87001

   Romanent de Tresoreria

   458.147,96

   20220

   222130

   45000

   Transf.Generalitat-Dipòsit detinguts

   79.278,76

   30000

   800110

   41100

   Aportació IMPEM

   82.272,79

   60000

   800110

   41100

   Aportació IME

   227.963,05

   TOTAL

   1.505.311,65

   3. Modificació de les Bases d'Execució del Pressupost 2005:

   Article 7è.- Ampliació de crèdits

   • Incorporar com a partides ampliables:

   INGRESSOS                                           DESPESES

   20400 100110 39102

   Sancions del Servei Jurídic de Via Pública

   20400 222120 22706

   Contractes d'expedients administratius

   20400 222140 22706

   Contractes d'expedients administratius

   20100 513310 55000

   Concessió zones blaves

   20100 513310 22706

   Concessions zones blaves

   Article 21è.- Despeses de personal

   • Excloure el paràgraf "d).- En el moment del càlcul de la nòmina mensual, es tramitaran els documents AD's de les partides corresponents de retribucions i seguretat social per a totes les suplències del mes. Aquestes AD's aniran acompanyades de la relació de totes les suplències amb indicació de l'acord que va aprovar cada contractació".

   • Modificar el paràgraf g), el qual quedarà redactat de la següent manera:

   "Les retribucions bàsiques i complementàries del personal eventual, funcionari i laboral, es justificaran mitjançant les nòmines mensuals.

   Les quotes de seguretat social queden justificades mitjançant les liquidacions corresponents.

   En l'Ajuntament, la comptabilització de la nòmina mensual, seguirà el següent procediment:

   1. S'emetrà ordre de pagament no pressupostària per l'import net de la nòmina mensual. La documentació que justificarà aquesta ordre serà:

    • Resum brut de nòmina
    • Resum brut de nòmina nominal
    • Llistat de regularitzacions brut
    • Llistat de nòmina per partides
    • Relació d'altes i baixes
    • Llistat de bestretes i deduccions judicials
    • Llistat de quotes sindicals
    • Llistat de personal amb liquidacions de vacances
    • Còpia dels decrets de totes les altes, baixes i variacions incloses.

   2. Abans del dia 5 del mes següent es tramitaran els documents AD's de les partides corresponents de retribucions i seguretat social per a totes les suplències del mes. Aquestes AD's aniran acompanyades de la relació de totes les suplències amb indicació de l'acord que va aprovar cada contractació. A continuació, i en tot cas abans del dia 10 del mes següent, es comptabilitzaran els documents comptables O corresponents a la nòmina del mes anterior i les quotes patronals de seguretat social. La documentació justificativa consistirà en:

    

    • Llistat de nòmina per partides
    • Relació d'altes i baixes
    • Còpia dels decrets que sustentin les variacions
    • Informe explicatiu de les variacions respecte del primer tancament de nòmina, signat pel cap del Servei de Recursos Humans.

   En els Organismes Autònoms amb el càlcul de la nòmina mensual i amb les liquidacions de les quotes de seguretat social, es tramitaran els documents comptables "O".

   • Queda eliminat de l'apartat g) el següent paràgraf:

   " Les nòmines mensuals i les quotes de seguretat social compliran la funció de document 'O'. En l'expedient del pressupost de l'exercici s'inclou la relació valorada de llocs de treball on hi consta el cost de personal mensual detallat per a cada empleat. Mensualment, juntament amb el reconeixement de l'obligació, s'inclourà un llistat que reculli, per a cada empleat, el cost de personal que consta en la relació valorada de llocs de treball i totes les variacions produïdes en el mes i que afecten a la nòmina. L'import de llistat, cost inicial més/menys variacions, coincidirà amb l'import de les obligacions. Aquest llistat es requerirà a partir del moment que sigui possible obtenir-lo de manera automàtica de l'aplicació informàtica".

   • Modificar l'apartat de fiscalització prèvia limitada, en les fases de reconeixement d'obligacions, que quedarà redactat tal com segueix:

   1. "Que les nòmines estiguin signades pel cap del Servei de Recursos Humans.
   2. Que amb l'ordre de pagament no pressupostària hi consta la documentació indicada en el punt g).1 d'aquest article.
   3. Que amb la comptabilització de les O's hi consta la documentació indicada en el punt g).2 d'aquest article."

   • Queda eliminat de l'apartat de fiscalització prèvia limitada, en les fases de reconeixement d'obligacions, el següent paràgraf:

   "2) que existeixi el llistat indicat en el punt 21.g signat pel cap del Servei de Recursos Humans, amb còpia dels acords adoptats per l'òrgan competent que sustenti les variacions produïdes en el mes i que l'import total coincideixi amb l'import de les obligacions. Aquest llistat es requerirà a partir del moment que sigui possible obtenir-lo de manera automàtica de l'aplicació informàtica".

    

   Article 24è.- Tramitació d'aportacions i subvencions

   • Aquest article quedarà redactat de la següent manera:

   "Regulació jurídica:

   1. La concessió de subvencions per l'Ajuntament i els seus Organismes Autònoms ve regulada en les bases reguladores aprovades pel Ple de l'Ajuntament en data 4 de desembre de 1997 i en aquells preceptes regulats en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
   2. Procediment:

   3. L'expedient administratiu que promogui programes de subvencions, inclourà el document comptable A d'acord amb les bases particulars que les regulin.
   4. Amb l'adjudicació de les subvencions, es tramitarà el document comptable D.
   5. La justificació dels fons concedits per part del beneficiari, implicarà la tramitació del document comptable "O" que iniciarà el servei gestor quan s'acordi la transferència, sempre que el pagament no estigui subjecte al compliment de determinades condicions.
   6. Si el pagament de la transferència estigués condicionat, la tramitació del document "O" tindrà lloc per haver-se complert les condicions fixades en el seu atorgament, adjuntant certificat del servei gestor acreditant el compliment d'aquelles.

    No es podran reconèixer obligacions de subvencions a favor d'entitats que siguin beneficiàries de subvencions anteriors, quan hagi transcorregut el termini de justificació i aquestes no hagin estat justificades.

   7. Excepcionalment es tramitarà el reconeixement de l'obligació, prèvia a la justificació, d'acord amb el què estableix l'article 22 de les esmentades bases reguladores aprovades pel Ple en data 4 de desembre de 1997. En aquests casos, excepte que es reguli altra cosa en el conveni acordat, el pagament avançat de la subvenció serà com a màxim el 70% del total import atorgat, i es pagarà el 30% restant un cop hagi estat justificat, per part del beneficiari, el 100% de l'import total atorgat com a subvenció.
   8. Justificació:

   9. La justificació dels fons atorgats ve regulada en les bases reguladores i en la Llei General de Subvencions, esmentades en el punt primer d'aquest article.

   Amb caràcter general, per a justificar l'aplicació dels fons rebuts, la documentació que haurà d'aportar el beneficiari ve regulada en l'article 18 de les bases reguladores esmentades i a més caldrà aportar justificació del pagament de les despeses en què consisteix la justificació.

   També es tindrà en compte el següent:

   1. Quan la destinació de la subvenció sigui efectuar una obra o una instal·lació, caldrà que un tècnic dels serveis municipals es presenti en el lloc on es facin els treballs i estengui una acta de l'obra executada.
   2. Quan l'import subvencionat superi els 30.000€ per l'execució d'una obra o els 12.000€ per l'adquisició de subministraments de béns d'equip o de serveis o per empreses de consultoria o assistència tècnica, caldrà que en la justificació el beneficiari aporti un mínim de 3 ofertes que va sol·licitar per a la contractació i informe justificant que en l'elecció del proveïdor s'han acomplert els criteris d'eficiència i economia.
   3. Es consideren ajuts individuals o d'urgència social aquells que es concedeixen per tal de pal·liar situacions objectives de necessitat a persones en situació de risc social o econòmic. Serà document suficient per a la justificació de la subvenció, l'informe de l'assistent social que acrediti la correcta justificació de la despesa.
   4. En les subvencions a Entitats Públiques, un certificat de l'Interventor de l'organisme referent a la correcta aplicació dels fons.
   5. Si la subvenció té per objecte cobrir dèficits, com ara la prestació de determinats serveis, estructurals o d'altres, el beneficiari ha de portar els estats comptables de l'exercici corresponent a la subvenció: balanç de situació, compte de resultats i l'informe d'auditoria quan sigui obligatori.
   6. L'IVA dels justificants queda exclòs de la subvenció si el beneficiari no és un consumidor final i se'l pot deduir.

   Compensacions:

   7. Quan el beneficiari sigui el deutor d'un deute vençut, que sigui líquid i exigible, l'Ajuntament en podrà acordar la compensació.

    Aportacions als Organismes Autònoms:

   8. Les aportacions econòmiques nominatives de caràcter corrent de l'Ajuntament als seus Organismes Autònoms, incloses en aquest pressupost o habilitades en modificacions pressupostàries, els seran abonades en funció del pla de disposició de fons que elaborin, amb el vist i plau del Tresorer de l'Ajuntament, o en el seu defecte, amb periodicitat mensual, llevat que justificacions raonades requereixin la seva modificació.

    La quantia definitiva de les aportacions als Organismes Autònoms que derivin de transferències que es rebin d'altres entitats, quedarà limitada al compromís d'ingressos d'aquestes transferències.

    Les transferències de capital es reconeixeran i abonaran una vegada presentades les certificacions i/o factures de la materialització de les corresponents inversions.

    Es podran anticipar quantitats a compte de caràcter mensual amb càrrec a la liquidació definitiva que en tot cas es consideraran a efectes del meritament de despeses financeres com ajuts de caixa.

    Aportacions als Grups Municipals:

   9. La dotació que en concepte de transferència corrent percebran els grups municipals, ve determinada i assignada en l'acord del Ple de data 1 de juliol de 2003. Aquesta assignació es dividirà en mensualitats iguals a efectes del seu pagament i, un cop pagada l'última mensualitat de l'exercici pressupostari, el cap de cada Grup Municipal emetrà certificat en el que hi consti la correcta aplicació dels fons i compliment del que estableix la Llei 7/1985, de Bases de Règim Local, en el seu article 73.3.

    Fons social:

   10. Les aportacions amb destí a les despeses socials del personal de l'Ajuntament, es gestionaran mitjançant el Fons Social per la via d'aportacions a la Junta de Personal i Comitè de Laborals. Es considerarà document acreditatiu de l'aplicació de Fons la relació justificativa de les despeses realitzades que hauran de ser certificades pel cap del Servei de Recursos Humans.

    Abonament de quotes:

   11. Si es tracta de quotes a abonar a d'altres administracions, entitats públiques o privades, derivades d'acords d'adhesió de l'Ajuntament a aquestes, per a les quals l'ens beneficiari no emeti factura, s'imputaran al capítol IV del pressupost, a la partida que correspongui d'acord amb la classificació pressupostària. S'entendrà que aquests pagaments es corresponen amb aportacions per a les quals s'han acreditat raons d'interès públic, social, econòmic o humanitari o altres degudament justificades.

    Subvencions nominatives:

   12. Les subvencions nominatives que inclou el pressupost municipal són les següents:

    10020 460110 48900 APORTACIÓ ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE

    35.995,99

    Associació Catalana d'Amics del Poble Saharauí

    9.015,18

    Associació per les Nacions Unides a Espanya

    480,81

    Moviment Educatiu del Maresme

    6.000,00

    Càrites Interparroquial de Mataró

    7.500,00

    Fundació Grup Tercer Món-Mataró

    7.000,00

    Assemblea de Cooperació per la Pau

    6.000,00

    10020 460110 49000 APORTACIÓ PAÏSOS SUBDESENVOLUPATS

    Fons Català de Cooperació al desenvolupament (quota)

    2.100,00

    Fons Català de Cooperació al desenvolupament

    (*)

    (*) la quantia vindrà determinada pel sobrant de crèdit de l'import total, 470.247,82€, consignat en les partides pressupostàries 10020 460110 20300, 10020 460110 20900, 10020 4601110 22300, 10020 460110 22601, 10020 460110 22609, 10020 460110 22706, 10020 460110 48900 i 10020 460110 49000. Aquest import prové del càlcul de l'1% dels ingressos propis de l'Ajuntament de Mataró, segons els criteris establerts pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.

     

    10200 463310 48901 SUBVENCIONS A ENTITATS CIUTADANES

    38.859,97

    1.500,00

    40.359,97

    Inicial

    Modificat

    Import total

    Associació Voluntaris per al Futur

    3.231,48

    3.231,48

    Federació d'Associacions de Veïns de Mataró

    28.450,78

    28.450,78

    Associació de Veïns de Cirera

    2.190,04

    2.190,04

    Associació de Veïns de Peramàs-Esmandies

    1.872,72

    1.872,72

    Associació de Veïns de Cerdanyola

    749,09

    749,09

    Associació de Veïns de La Llàntia

    896,82

    896,82

    Associació de Veïns de Molins-Torner-1r de maig

    988,38

    1.500,00

    2.488,38

    Associació de Veïns de l'Havana i Rodalies

    480,66

    480,66

     

    10200 463420 48901 SUBVENCIONS ENTITATS CIUTADANES

    18.000,00

    Associació de veïns de Rocafonda, l'Esperança, Ciutat Jardí

    18.000,00

    31002 121120 46200 APORTACIÓ PERFIL DE CIUTAT

    450,00

    Foment de Terrassa, SA

    450,00

    31002 121120 48900 CONVENIS I SUBV. ESTUDIS

    0,00

    11.200,00

    11.200,00

    Inicial

    Modificat

    Import total

    Consejo Intertextil Español

    11.200,00

    11.200,00

    40310 445230 48900 CONVENIS I SUBVENCIONS MEDI AMBIENT

    5.200,00

    Federació d'Associacions de Veïns de Mataró

    925,00

    Associació de Veïns de Cirera

    425,00

    Associació de Veïns de Peramàs-Esmandies

    425,00

    Associació de Veïns Molins-Torner 1er de maig

    425,00

    Societat de Pesca i Activitats Subaqüàtiques

    3.000,00

     

    60100 463810 48900 CONVENIS NOVA CIUTADANIA

    32.034,00

    AMIC (*)

    16.017,00

    CITE (*)

    16.017,00

    (*) El seu import exacte per a l'exercici 2005 després del conveni que es signi amb la Diputació, resten condicionades a rebre la subvenció que s'estipuli en l'esmentat conveni.

    60300 313120 48900 CONVENIS I SUBV. LLEURE INFANTIL

    13.369,00

    4.000,00

    17.369,00

    Inicial

    Modificat

    Import total

    Grup d'Esplai Rabadà

    6.047,00

    6.047,00

    Associació de lleure i cultura Enlleura't

    6.000,00

    6.000,00

    Associació de lleure i cultura Enlleura't

    1.322,00

    1.322,00

    Associació infantil juvenil Pampayuga

    4.000,00

    4.000,00

    60300 451470 48900 CONVENIS I SUBVENCIONS ACTIVITATS CULTURALS

    0,00

    90.000,00

    90.000,00

    Inicial

    Modificat

    Import total

    Visualsonora SCCL

    90.000,00

    90.000,00

    60300 462120 48900 CONVENIS I SUBVENCIONS DE SUPORT ALS JOVES

    87.144,00

    Associació de lleure i cultura Enlleura't

    41.722,00

    Associació infantil i juvenil casal Xerinola

    41.722,00

    Associació infantil i juvenil casal Xerinola

    3.700,00

    60300 462130 48900 CONVENIS I SUBVENCIONS LLEURE JUVENIL I ASSOCIACIONISME

    8.000,00

    Associació de lleure i cultura Enlleura't

    8.000,00

    60300 462210 48900 CONVENIS I SUBVENCIONS DE DONA

    1.500,00

    Associació de veïns de Rocafonda, l'Esperança, Ciutat Jardí € Vocalia de la dona

    1.500,00

    60510 622110 48900 SUBVENCIONS DE CONSUM

    27.782,62

    OCUC (Organització de consumidors i usuaris de Catalunya)

    27.782,62

    60520 413230 46700 TRANSFERÈNCIES INSTITUCIONS SANITÀRIES

    21.185,67

    Consorci Hospitalari de Catalunya

    150,25

    Consorci Sanitari del Maresme (rehabilitació)

    21.035,42

    60520 413110 48900 SUBVENCIONS DE SANITAT

    12.809,46

    Societat protectora d'animals i plantes

    12.809,46

    60540 313310 48900 SUBV.I CONVENIS SERVEIS SOCIALS

    43.724,08

    -1.890,11

    41.833,97

    Inicial

    Modificat

    Import total

    Associació de veïns de Rocafonda (Vocalia de la gent gran)

    3.065,16

    3.065,16

    Associació Casal de gent gran del Parc

    18.676,40

    -1.890,11

    16.786,29

    Associació de gent gran de Cirera

    16.272,36

    16.272,36

    Associació de gent gran Pla d'en Boet € Mataró

    3065,16

    3065,16

    Associació de gent gran Jaume Terradas

    1.293,75

    1.293,75

    Associació de gent gran La Gatassa

    1.351,25

    1.351,25

    60540 313330 48900 SUBV.I CONVENIS SERVEIS SOCIALS

    8.524,21

    99.766,77

    108.290,98

    Inicial

    Modificat

    Import Total

    Germanes de la caritat St. Vicenç de Paül

    6.314,23

    6.314,23

    Fundació Suport

    2.209,98

    2.209,98

    Fundació Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena

    93.075,52

    93.075,52

    Fundació Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena

    5.340,00

    5.340,00

    Associació Sindical de Jubilats i Pensionistes del Maresme (UDP)

    1.351,25

    1.351,25

    60550 313110 48900 SUBV.I CONVENIS SERVEIS SOCIALS

    9.764,83

    Salesians Sant Jordi

    9.764,83

    60550 313230 48900 SUBV.I CONVENIS SERVEIS SOCIALS

    40.460,42

    -32.145,64

    8.314,78

    Inicial

    Modificat

    Import total

    Fundació Sant Joaquim

    32.145.64

    -32.145,64

    0,00

    Càrites Interparroquial de Mataró € Parròquia de Sant Pau

    8.314,78

    8.314,78

    60550 313250 48900 SUBV.I CONVENIS SERVEIS SOCIALS

    0,00

    32.145,64

    32.145,64

    Inicial

    Modificat

    Import total

    Fundació Sant Joaquim

    32.145,64

    32.145,64

     

    60550 313410 48900 SUBV.I CONVENIS SERVEIS SOCIALS

    257.759,65

    Creu Roja

    31.571,17

    Fundació Privada El Maresme

    89.634,43

    Llar Santa Maria Assumpta

    3.157,11

    Llar Sant Emili

    3.157,11

    Grup d'Invàlids de Mataró i Maresme (GIMM)

    28.069,80

    Centro de Sordos del Maresme en Mataró

    6.384,29

    Centre de Formació i Prevenció

    95.785,74

    60550 313410 46500 TRANSFERÈNCIA PER TRANSPORT ADAPTAT

    43.019,85

    Consell Comarcal del Maresme

    43.019,85

    Les subvencions nominatives que inclouen els pressupostos dels Organismes Autònoms són les següents:

    INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ:

    02000 422010 48900 CONVENIS ENTITATS

     

    15.020,24

    Moviment Educatiu del Maresme

    12.020,24

     

    Museu Arxiu de Santa Maria

    3.000,00

     

    PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS:

    F0100.452220.48900 SUBV. ACTES ESPORTIUS EXTRAORDINARIS

    26.919,22

    Grup Atletisme Lluïsos (Cross Ciutat de Mataró)

    8.109,11

    Penya l'Esplanada (12 hores Internacionals Petanca)

    1.202,02

    Club Esportiu Valldemia (Torneig de Fires)

    1.803,03

    Centre Atlètic Laietània (Mitting Atletisme)

    10.600,00

    Centre Atlètic Laietània (Milla Urbana)

    3.005,06

    Centre Natació Mataró (Torneig Natació J.Mons)

    2.200,00

    F0100 452630 48900 SUBV. ACTES ESPORTIUS EXTRAORDINARIS

    8.000,00

    Grup Maratonià Mataró (Mitja Marató)

    8.000,00

    F0100 452210.48901 MILLORA ESPORTIVA

    283.132,03

    Club Billar Mataró (Billar)

    1.442,43

    Centre Natació Mataró (Waterpolo)

    26.444,53

    Centre Natació Mataró (Tennis taula)

    7.212,14

    Comissió clubs futbol (Futbol)

    43.863,77

    Joventut Handbol Mataró (Handbol)

    18.258,62

    AE Boet Mataró (Voleibol)

    3.846,47

    Club Hoquei Mataró (Hoquei Patins)

    40.000,00

    Comissió clubs bàsquet (Bàsquet)

    48.065,78

    Iluro Hoquei Club (Hoquei Herba)

    3.846,47

    Club Esportiu Mataró (Futbol)

    90.151,82

    F0100 452320 48905 ALTRES SUBVENCIONS

    33.250,00

    CE Pla d'en Boet

    3.750,00

    UD Cirera

    6.400,00

    UD Rocafonda

    5.550,00

    UD Molinos

    3.750,00

    Iluro Hoquei Club

    2.550,00

    UD Palau

    3.750,00

    AD La Llàntia

    3.750,00

    Juventus AC

    3.750,00

    PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA:

    451820 48902 CONVENIS ENTITATS

    136.977,55

    Centre Catòlic

    18.210,00

    Museu Arxiu Santa Maria

    9.000,00

    Foment Mataroní

    3.070,00

    Parròquia de Santa Maria (protocol Missa de Les Santes)

    8.570,00

    Fundació "La Xarxa"

    1.820,00

    Colla Castellera Cap Grossos

    11.800,00

    Casa de Andalucía "Romería del Rocío"

    3.715,00

    Agrupació Folklòrica Catalana

    2.425,00

    Associació Sant Lluc per l'Art Mataró

    6.000,00

    Agrupació Musical del Maresme

    10.420,00

    Grup d'Història del Casal

    1.515,00

    Agrupació Sardanista Santa Anna

    4.265,00

    Armats de Mataró

    910,00

    Colles Sardanistes Repuntejant

    2.975,00

    Omnium Cultural de Mataró

    5.465,00

    A.V. Cerdanyola

    10.773,55

    A.V. Cirera

    14.194,00

    A.V. Molins-Torner 1r de maig

    3.568,00

    A.V. Peramàs-Esmandies

    4.802,00

    A.V. Pla d'en Boet

    3.570,00

    A.V. Rocafonda

    7.035,00

    A.V. La Llàntia

    2.875,00

    Fiscalització prèvia limitada:

   13. La fiscalització prèvia limitada per a les despeses dels capítols IV i VII del pressupost, inclourà, a més d'allò assenyalat en el RDLeg. 2/2004, el següent:

   a) Per a convenis de col·laboració amb d'altres entitats de dret públic o amb persones físiques o jurídiques de dret privat, que existeixi informe de l'assessor jurídic respecte al text del conveni.

   b) Per a l'atorgament de subvencions per concurs: que les bases reguladores de la concessió han estat informades per l'assessor jurídic i publicades.

   c) Per al reconeixement d'obligacions de subvencions: que hi consta certificat del servei que gestiona la subvenció, acreditant el compliment pel perceptor dels requisits que estableix la convocatòria quant al destí de la subvenció i que hi consta acreditació per part del beneficiari d'estar al corrent de les seves obligacions tributàries amb l'entitat.

   Quan l'aprovació de la disposició de la despesa li correspongui al mateix òrgan que va aprovar l'autorització prèvia, no es sotmetrà a fiscalització prèvia. Un cop aprovada la disposició, es remetrà al Servei de Gestió Econòmica l'acord d'aprovació, en el qual s'hi farà constar el número d'operació atorgat pel programa informàtic de gestió pressupostària. Gestió Econòmica realitzarà la seva comptabilització definitiva".

   • Queden eliminats de l'article 24è els següents apartats:

   "2.- En el cas d'aportacions obligatòries a altres administracions, si es coneix l'import corresponent a l'inici de l'exercici i per a les subvencions per a les quals s'indiqui expressament el beneficiari en el pressupost o en aquestes bases, es tramitarà un document AD. Aquest document resultarà aprovat amb l'aprovació del pressupost o amb l'aprovació de la modificació pressupostària en la qual s'hagi habilitat el crèdit que no correspongui tramitar i aprovar el conveni regulador corresponent.

   3.- € El Servei de Compres i Contractacions expedirà, amb periodicitat trimestral, notes de càrrec pels serveis prestats des d'aquest servei a cadascun dels Organismes Autònoms. L'import de les notes de càrrec es correspondrà amb el cost dels serveis prestats. Pels imports d'aquestes notes de càrrec es procedirà a la retenció de crèdit de les partides de transferències corrents a cadascun dels Organismes Autònoms.

   8.b) Quan la destinació de la subvenció sigui l'adquisició de material fungible, la prestació de serveis o d'altres de naturalesa similar, caldrà que s'aportin els documents originals que acreditin els pagaments que s'hagin efectuat

   8.c) en les subvencions nominatives, serà document suficient per a la justificació de la despesa, la factura de la despesa per import igual o superior en el consignat en el pressupost, excepte les que tramita el Patronat Municipal d'Esports que tan sols s'acullen a aquest precepte les que es concedeixen a la Comissió de clubs de futbol, Comissió de clubs de bàsquet i Grup Maratonià Mataró".

    

   Article 26è.- Avançaments de caixa fixa

   • Incorporar el següent paràgraf: "7.- S'autoritza bestreta de caixa fixa a la Cap del Servei de Joventut i Dona, per import de 2.500,00 euros per atendre despeses del programa de Fires Joves, Nit Oberta i altres".

    

   Article 27è.- Execució pressupostària d'ingressos

   • Incorporar el següent paràgraf: "4.- L'òrgan competent per a l'acceptació de subvencions a l'Ajuntament i Organismes Autònoms, serà el que correspongui d'acord amb el què està regulat en l'article 17 per a la despesa".

    

   Article 47è.-

   • Modificar el següent paràgraf: "2.- De conformitat amb l'article 207 del RDLeg. 2/2004, la intervenció presentarà l'estat d'execució del pressupost acompanyat de la informació complementària que permeti valorar el nivell d'execució els mesos d'abril, setembre i desembre. D'aquest estat se'n donarà compte a la Junta de Govern i a la Comissió Informativa de Serveis Centrals i Planificació; si per motius justificats no es pogués aportar l'esmentada informació s'informarà de les causes que ho impedeixen".

    

   Article 52è.- Contingut de la fiscalització prèvia limitada

   • Modificar l'apartat I de despeses de personal, en les fases de reconeixement d'obligacions que quedarà redactat tal com segueix:

   1. "Que les nòmines estiguin signades pel cap del Servei de Recursos Humans.
   2. Amb l'ordre de pagament no pressupostària, que hi consta la següent documentació:

    • Resum brut de nòmina
    • Resum brut de nòmina nominal
    • Llistat de regularitzacions brut
    • Llistat de nòmina per partides
    • Relació d'altes i baixes
    • Llistat de bestretes i deduccions judicials
    • Llistat de quotes sindicals
    • Llistat de personal amb liquidacions de vacances
    • Còpia dels decrets de totes les altes, baixes i variacions incloses.

    

   1. Amb la comptabilització de les O's, que hi consta la següent documentació:

    • Llistat de nòmina per partides
    • Relació d'altes i baixes
    • Còpia dels decrets que sustentin les variacions
    • Informe explicatiu de les variacions respecte del primer tancament de nòmina, signat pel cap del Servei de Recursos Humans"
    • AD's de les partides corresponents de retribucions i seguretat social per a totes les suplències del mes, acompanyades de la relació de totes les suplències amb indicació de l'acord que va aprovar cada contractació".

    

   • Eliminar de l'apartat I de despeses de personal, el punt 2) en les fases de reconeixement d'obligacions:

   "Que existeixi el llistat indicat en el punt 21.g signat pel cap del Servei de Recursos Humans, amb còpia dels acords adoptats per l'òrgan competent que sustenti les variacions produïdes en el mes i que l'import total coincideixi amb l'import de les obligacions. Aquest llistat es requerirà a partir del moment que sigui possible obtenir-lo de manera automàtica de l'aplicació informàtica".

    

   Institut Municipal d'Educació

   "Relació de fets

   Proposta d'acord al Consell Plenari de l'Institut Municipal d'Educació, en relació a la modificació del pressupost per a l'exercici 2005.

   Fonaments de dret

   1. Article 177 RDL 2/2004, de 5 de març.
   2. Articles 34 a 38 de l'R.D. 500/1990
   3. Bases d'execució del pressupost municipal.
   4. Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.
   5. RDL 781/86, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local.

   Per tot el que s'ha exposat el sota signant proposa al Ple que adopti el següent acord:

   1. Aprovar l'expedient de crèdit extraordinari finançat amb romanent de tresoreria per import de 251.963,05 € amb el detall següent:
   2. Partides a augmentar:

    01000

    800110

    40000

    A l'Ajuntament de Mataró

    227.963,05

    02300

    423100

    63200

    Inversió reposició escola d'adults

    24.000,00

    TOTAL

    251.963,05

    Finançament:

    01000

    800110

    87000

    Romanent de tresoreria

    251.963,05

    TOTAL

    251.963,05

   3. Aprovar l'expedient de suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria per import de 90.000,00 € amb el detall següent:

   Partides a augmentar:

   02250

   422220

   63200

   Inversió reposició edifici IES Miquel Biada

   90.000,00

   TOTAL

   90.000,00

   Finançament:

   01000

   800110

   87001

   Romanent de tresoreria

   90.000,00

   TOTAL

   90.000,00

   Procedir a l'exposició pública d'aquest expedient anunciant-se en el B.O.P., segons estableix l'article 150 de la Llei 30/1988. De no presentar-se reclamacions durant el termini d'exposició pública, la modificació pressupostària esdevindrà definitiva."

    

   Institut Municipal de Promoció Econòmica

   "Relació de fets

   Proposta d'acord al Consell de l'IMPEM, en relació a la modificació del pressupost per a l'exercici 2005.

   Fonaments de dret

   1. Article 177 RDL 2/2004, de 5 de març.
   2. Articles 34 a 38 de l'R.D. 500/1990
   3. Bases d'execució del pressupost municipal.
   4. Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.
   5. RDL 781/86, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local.

   Per tot el que s'ha exposat el sota signant proposa al Ple que adopti el següent acord:

   1. Aprovar l'expedient de suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria per import de 16.927,40 € amb el detall següent:
   2. Partides que s'incrementen:

    2005 322210 14100 Laboral temporal ocupació T.O. 2. 701,27 €

    2005 322210 16002 Seguretat social ocupació T.O. 858,73 €

    2005 322220 14100 Laboral temporal ocupació E.T. 5.402,54 €

    2005 322220 16002 Seguretat social ocupació E.T. 1.717,46 €

    2005 322410 14100 Laboral temporal ocupació 1.580,14 €

    2005 322410 16002 Seguretat social ocupació 502,33 €

    2005 322420 14100 Laboral temporal ocupació 1.580,14 €

    2005 322420 16002 Seguretat social ocupació 502,33 €

    2005 322430 14100 Laboral temporal ocupació 1.580,14 €

    2005 322430 16002 Seguretat social ocupació 502,32 €

    Finançament

    I00410 87001 Aplicació per finançament de suplement de crèdit 16.927,40 €

   3. Aprovar l'expedient de crèdit extraordinari finançat amb romanent de tresoreria i baixes per anul.lació per import de 121.612,79 € amb el detall següent:

   Partides que s'incrementen:

   2005 322250 14100 Laboral temporal ocupació 1.320,28 €

   2005 322250 16002 Seguretat social ocupació 419,72 €

   2005 622310 22706 Treballs fets per altres empreses 3.600,00 €

   2005 800110 40000 Transferència Ajuntament 82.272,79 €

   2005 62231Z 60500 Inver. mobiliari destinat ús general 10.000,00 €

   2005 12184Z 62201 Inversió tallers 15.000,00 €

   2005 72211Z 62600 Equips informàtics 9.000,00 €

   Finançament

   IOO410 87000 Aplicació per finançament de crèdit extraordinari 87.612,79 €

   2005 62231Z 62200 Oficina de turisme 34.000,00 €

   Procedir a l'exposició pública d'aquest expedient anunciant-se en el B.O.P., segons estableix l'article 150 de la Llei 30/1988. De no presentar-se reclamacions durant el termini d'exposició pública, la modificació pressupostària esdevindrà definitiva."

   El senyor Joaquim Esperalba, president del grup municipal de Convergència i Unió, diu que el seu grup s'abstindrà en les votacions dels propers tres punts però que, tot i així, els sembla bé la decisió d'aplicació i modificació pressupostària presentada, així com l'aplicació de la despesa corrent, que veuen plenament justificada.

   L'abstenció, doncs, es deu al posicionament de CiU en contra en la votació del pressupost inicial.

   El senyor David Rovira, regidor del grup municipal del Partit Popular, confirma que la votació del seu grup també serà coherent amb allò expressat amb anterioritat.

   Concretament, pel que fa a al pressupost, discrepa amb el Govern en referència a la despesa en inversió perquè no acull una visió més global, critica l'aplicació del romanent de tresoreria perquè és cada vegada menor i se sorprèn que la partida vinculada a l'expropiació del Bon Recés (calculada en 1.700.000 € pels Jutjats d'Expropiació de Catalunya) no constés al pressupost. En general, hi ha una manca de previsió.

   Els nivells d'endeutament de l'Ajuntament tampoc són acceptables i, per tant, concertar operacions de crèdit o finançar inversions a crèdit equival a fomentar el dèficit de gestió.

   El Sr. Rovira també avança que més endavant el seu grup presentarà una queixa pel que fa a les partides pressupostàries que es modifiquen.

   Per tots aquests motius, no recolzaran els propers punts a debatre tot i que, pel que fa a les subvencions, tractades al punt 10, sí que hi votaran a favor.

   La senyora Pilar González comença la seva intervenció agraint el recolzament de CiU pel que fa a les modificacions pressupostàries.

   En resposta al Sr. Rovira diu que no es preocupi perquè el romanent es quedi a zero ja que l'important és preocupar-se en invertir en millorar la ciutat. Pel que fa a les operacions de crèdit, li recorda que es troben a un 84,55 del percentatge, bo i tenint encara un marge legal de fins al 110%, i que la modificació pressupostària presentada només representa el 0,4% del total del pressupost.

   VOTACIÓ: Ordinària

   Vots favorables: 16, corresponents als membres del Grup Municipal Socialista (11), corresponents al Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds € Esquerra Unida i Alternativa (3) i corresponent al Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya (2).

   Vots en contra: 5, corresponents als membres del Grup Municipal del Partit Popular.

   Abstencions: 6, corresponents als membres del Grup Municipal de Convergència i Unió.

   -Servei d'Ingressos-

   9 - CONCERTACIÓ D'OPERACIONS DE PRÉSTEC PER UN IMPORT DE 4.751.214,16 EUROS PER FINANÇAR PROGRAMA D'INVERSIONS DE L'EXERCICI 2005

   La senyora Pilar González, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent :

   "Vista la necessitat de concertar els préstecs que preveu el pressupost de l'exercici 2005 pel finançament de les despeses de capital que figuren al programa d'inversions per un import total del 11.729.233,89 euros

   Vist que per decret d'alcaldia de data 29 d'abril, s'han concertat operacions de préstec per valor de 7.014.019,73 euros

   Vist que l'Ajuntament va sol·licitar en expedient 345, un préstec al Programa de crèdit local de la Diputació de Barcelona per un import de 3.300.000,00 euros i d'acord amb les següents condicions:

   Tipus de referència: Euribor 3m + 0.10%

   Comissió d'obertura: 0.10%

   Termini 12 anys amb 2 de carència

   Vista la notificació de la Diputació de Barcelona de l'aprovació de la concessió d'una subvenció dels interessos per l'operació de préstec abans referenciada per un import de 441.888,00 euros en sessió de la Comissió de Govern de data 28 d'abril del 2005.

   Vistes les ofertes presentades per les entitats financeres per la resta del finançament pendent

   Vista la proposta d'adjudicació de la Tresoreria Municipal.

   Vist l'informe d'intervenció municipal.

   La Consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, proposa al Ple l'adopció dels següents acords:

   Primer: Acceptar la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona d'import 441.888,00 euros, a l'objecte de subsidiar el tipus d'interés del préstec sol.licitat dins del programa de crèdit local de la Diputació de Barcelona.

   Segon: Acceptar

   el text del conveni a subscriure entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Mataró, regulador del subsidi del préstec sol.licitat a la Caixa d'Estalvis de Catalunya amb càrrec al programa de crèdit local.

   Tercer

   : Aprovar de la concertació d'una operació de préstec de l'operació d'import 3.300.000,00 euros amb l'entitat Caixa de Catalunya i acceptar la minuta amb les següents condicions:

   Tipus de referencia: Euribor 3m + 0.10%

   Comissió d'obertura: 0.10%

   Termini 12 anys amb 2 de carència

   Quart: Concertar una operació de préstec a llarg termini amb l'entitat BANC DE CREDIT LOCAL per un import de 1.415.214,16 euros d'acord amb les següents condicions:

   Tipus de referència: Euribor a 3 mesos + 0.07

   Comissió d'obertura: 0

   Resta de comissions: Exempt

   Període: 5 anys (2 de carència i 3 d'amortització)

   Cinquè

   : Trametre l'acord d'acceptació de la subvenció i aprovació del préstec, així com també una còpia diligenciada del text regulador del conveni de la subvenció i de la minuta del préstec, al Servei de Programació de la Diputació de Barcelona, als efectes oportuns.

   Sisé:

   Facultar l'Il.lm Sr. Alcalde-President d'aquest Ajuntament, perquè formalitzi els anteriors acords."

   VOTACIÓ: Ordinària

   Vots favorables: 16, corresponents als membres del Grup Municipal Socialista (11), corresponents al Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds € Esquerra Unida i Alternativa (3) i corresponent al Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya (2).

   Vots en contra: 5, corresponents als membres del Grup Municipal del Partit Popular.

   Abstencions: 6, corresponents als membres del Grup Municipal de Convergència i Unió.

   10 - ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA D'IMPORT 441.888,00 EUROS PER SUBSIDIAR EL TIPUS D'INTERÈS DEL PRÉSTEC CONCERTAT AMB LA CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA.

   La senyora Pilar González, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent :

   "Vista la necessitat de concertar els préstecs que preveu el pressupost de l'exercici 2005 pel finançament de les despeses de capital que figuren al programa d'inversions per un import total del 11.729.233,89 euros

   Vist que per decret d'alcaldia de data 29 d'abril, s'han concertat operacions de préstec per valor de 7.014.019,73 euros

   Vist que l'Ajuntament va sol·licitar en expedient 345, un préstec al Programa de crèdit local de la Diputació de Barcelona per un import de 3.300.000,00 euros i d'acord amb les següents condicions:

   Tipus de referència: Euribor 3m + 0.10%

   Comissió d'obertura: 0.10%

   Termini 12 anys amb 2 de carència

   Vista la notificació de la Diputació de Barcelona de l'aprovació de la concessió d'una subvenció dels interessos per l'operació de préstec abans referenciada per un import de 441.888,00 euros en sessió de la Comissió de Govern de data 28 d'abril del 2005.

   Vistes les ofertes presentades per les entitats financeres per la resta del finançament pendent

   Vista la proposta d'adjudicació de la Tresoreria Municipal.

   Vist l'informe d'intervenció municipal.

   La Consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, proposa al Ple l'adopció dels següents acords:

   Primer: Acceptar la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona d'import 441.888,00 euros, a l'objecte de subsidiar el tipus d'interés del préstec sol.licitat dins del programa de crèdit local de la Diputació de Barcelona.

   Segon: Acceptar

   el text del conveni a subscriure entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Mataró, regulador del subsidi del préstec sol.licitat a la Caixa d'Estalvis de Catalunya amb càrrec al programa de crèdit local.

   Tercer

   : Aprovar de la concertació d'una operació de préstec de l'operació d'import 3.300.000,00 euros amb l'entitat Caixa de Catalunya i acceptar la minuta amb les següents condicions:

   Tipus de referencia: Euribor 3m + 0.10%

   Comissió d'obertura: 0.10%

   Termini 12 anys amb 2 de carència

   Quart: Concertar una operació de préstec a llarg termini amb l'entitat BANC DE CREDIT LOCAL per un import de 1.415.214,16 euros d'acord amb les següents condicions:

   Tipus de referència: Euribor a 3 mesos + 0.07

   Comissió d'obertura: 0

   Resta de comissions: Exempt

   Període: 5 anys (2 de carència i 3 d'amortització)

   Cinquè

   : Trametre l'acord d'acceptació de la subvenció i aprovació del préstec, així com també una còpia diligenciada del text regulador del conveni de la subvenció i de la minuta del préstec, al Servei de Programació de la Diputació de Barcelona, als efectes oportuns.

   Sisé:

   Facultar l'Il.lm Sr. Alcalde-President d'aquest Ajuntament, perquè formalitzi els anteriors acords."

   VOTACIÓ: Ordinària

   Vots favorables: 21, corresponents als membres del Grup Municipal Socialista (11), corresponents al Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds € Esquerra Unida i Alternativa (3), corresponent al Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya (2) i corresponents als membres del Grup Municipal del Partit Popular (5).

   Vots en contra: Cap.

   Abstencions: 6, corresponents als membres del Grup Municipal de Convergència i Unió.

   -Servei de Compres i Contractacions-

   11 - RATIFICACIÓ DEL DECRET NÚM. 4263/2005 DE 13 DE MAIG, ACORDAT PER L'ALCALDE, PEL QUE S'AUTORITZA L'OPERACIÓ DE PRÉSTEC AMB GARANTIA HIPOTECÀRIA SOL·LICITADA PER NUSCAMPS, SL., PER GRAVAR LA CONCESSIÓ PER A LA CONSTRUCCIÓ, GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE LA ZONA ESPORTIVA MUNICIPAL "EL SORRALL", ASCENDINT L'OPERACIÓ DE PRÉSTEC A UN IMPORT DE 1.305.700'00.-EUR., AMB UNA AMORTITZACIÓ DE CAPITAL DE 15 ANYS.

   La senyora Pilar González, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent :

   "Per Decret 4263/2005, de 13 de maig l'Il·lm. Alcalde de l'Ajuntament de Mataró va acordar estimar la sol·licitud de Nuscamps, SL per a la realització d'un préstec hipotecari i es disposava en el mateix decret que havia de ser ratificat per l'Excm. Ajuntament en Ple.

   En conseqüència, la Presidenta de la Comissió Informativa de Serveis Centrals proposa a l'Excm. Ajuntament en Ple l'adopció del següent ACORD:

   Únic.-

   Ratificar el Decret 4263/2005 de 13 de maig, de l'Il·lm. Alcalde de l'Ajuntament de Mataró, el contingut del qual és el següent:

   " El 13 de maig de 1999, el Ple de l'Ajuntament va acordar adjudicar a l'empresa NUSCAMPS, SL el concurs per a la contractació de la concessió d'obra, per a la construcció, gestió i explotació del servei públic de la zona esportiva municipal de "El Sorrall", amb subjecció a les estipulacions contingudes en els plecs de clàusules jurídic-administratives, econòmiques i d'explotació que han servit de base al concurs, així com les condicions ofertes en la seva proposició.

   Mitjançant escrit de data 08/04/2005 el legal representant de NUSCAMPS, SL. sol·licita a l'Ajuntament de Mataró autorització per gravar els seus drets concessionals mitjançant una operació de préstec amb garantia hipotecària per un import de 1.305.700'00.-EUR., amb una amortització de capital de 15 anys.

   S'aporta minuta notarial de l'operació així com oferta vinculant de préstec hipotecari efectuat per la Caixa d'Estalvis Laietana.

   Consten així mateix dues operacions de préstec hipotecari sobre la concessió, formalitzades en les dates de 26/11/2001 i 13/08/2003 respectivament, pels imports de 3.167.000'00 i 905.000'00.- EUR., respectivament, amb un període d'amortització de 15 anys per a ambdues operacions.

   Vist el contingut de l'informe efectuat per l'assessora jurídica del Servei de Compres i Contractacions, amb el vist i plau del Secretari General de la Corporació, de data 12/05/2005.

   Vist el contingut de l'informe efectuat per l'Interventor de Fons Municipal, de data 12/05/2005.

   Atès el previst a l'art. 235.d del decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals i clàusules 24.j) i 27.e) del plec de clàusules juídicoadministratives, econòmiques i d'explotació que regeix la concessió d'obra per a la construcció, gestió i explotació del servei públic de la zona esportiva municipal "El Sorrall", de Mataró, aprovat pel Ple Municipal en la data de 14/01/1999.

   Atès el calendari de reunió dels òrgans de govern municipals així com la conveniència d'autoritzar l'operació de préstec l'abans possible, a fi de procurar a l'entitat concessionària liquidesa per fer front a les seves obligacions econòmiques derivades de les inversions que s'estan portant a terme a la finca.

   En ús de les facultats que m'atorga la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, RD Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, que aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, RESOLC:

   1.- Autoritzar l'operació de préstec sol·licitada per NUSCAMPS, SL., així com les dues operacions anteriors formalitzades en les dates de 26/11/2001 i 13/08/2003.

   2.- Comunicar a l'adjudicatària la seva obligació de presentar anualment a l'Ajuntament justificació del compliment de les seves obligacions de pagament de les anualitats dels préstecs.

   2.- Ratificar el contingut del present acord a la propera sessió que celebri el Ple Municipal".

   El senyor David Rovira, regidor del grup municipal del Partit Popular, expressa l'estranyesa del seu grup municipal davant del fet que es tirés endavant una garantia hipotecària sense tenir el vist-i-plau de l'Ajuntament. Demana alguna mena d'aclariment en aquest sentit però no té res en contra del decret que se sotmet a votació.

   La Sra. Pilar González recorda que va haver-hi un error, que després no fou tal, que incumbeix una entitat. En qualsevol cas, el tema va ser explicat en el seu moment en la Comissió informativa pertinent.

   VOTACIÓ: Ordinària

   Vots favorables: 22, corresponents als membres del Grup Municipal Socialista (11), corresponents al Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds € Esquerra Unida i Alternativa (3), corresponent al Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya (2) i corresponents als membres del Grup Municipal de Convergència i Unió (6).

   Vots en contra: Cap.

   Abstencions: 5, corresponents als membres del Grup Municipal del Partit Popular.

   CMI DE SERVEIS TERRITORIALS

   - Servei d'Urbanisme-

   12 - APROVACIÓ DEFINITIVA DE L'ESTUDI DE DETALL TORRENT DE LA POLVORA- ANDALÚS.

   El senyor Arcadi Vilert, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent :

   "La Junta de Govern Local de 18 de març de 205 va aprovar inicialment l'Estudi de detall de regularització de la fondària edificable de la finca Núm. 2-4 del c. Andalús, cantonada amb el Núm. 169-171 del c. Torrent de la Pólvora, presentat per LLARS EXCLUSIVES MARESME, S.L., i redactat per l'arquitecte Jordi Moya Pulido.

   L'Estudi de detall proposa la regularització de la fondària edificable de la parcel·la situada al c. Andalús, com a resultat de l'agrupació de les finques que la formen.

   Aquest document es redacta d'acord amb l'article 78 de les NN.UU del PGOM/96, segons l'apartat 4 del qual, l'ajust de la fondària edificable, quan aquesta sigui possible, requerirà la redacció i tramitació d'un estudi de detall.

   A la vista d'aquests antecedents i dels informes que es troben a l'expedient, favorables a l'aprovació definitiva de l'estudi de detall, i de conformitat amb el que disposa la Disposició Transitòria Quarta de la Llei d'Urbanisme de 14 de març de 2002, Llei 2/2002, i per tant, l'aplicació de l'anterior legislació respecte els estudis de detall obligats pel planejament no adaptat, PROPOSO al Ple Municipal, si s'escau, l'adopció dels següents

   ACORDS:

   Primer.-

   Aprovar definitivament l'estudi de detall de regularització de la fondària edificable de la finca Núm. 2-4 del c. Andalús, cantonadaamb el Núm. 169-171 del c. Torrent de la Pòlvora, presentat per LLARS EXCLUSIVES MARESME, S.L., i redactat per l'arquitecte Jordi Moya Pulido.

   Segon.-

   Notificar el present acord a LLARS EXCLUSIVES MARESME, S.L. i a la resta d'interessats que resulten de l'expedient i publicar l'acord i la normativa de l'Estudi de detall en el Butlletí Oficial de la Província.

   Tercer.-

   Trametre còpia del document tècnic i fotocòpia de l'expedient administratiu a la COMISSIÓ D'URBANISME DE BARCELONA, per tal de que tramitin l'assabentament."

   VOTACIÓ: Ordinària

   Vots favorables: Unanimitat. (27).

   13 - DESIGNAR ADMINISTRACIÓ ACTUANT A PUMSA EN EL DESENVOLUPAMENT DE LA UNITAT D'ACTUACIÓ UA 53 EL VERDET I ASSIGNAR-LI EL SÒL DE CESSIÓ GRATUÏTA PER 10% DE L'APROFITAMENT DEL SECTOR.

   El senyor Arcadi Vilert, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent :

   "La Llei d'Urbanisme de Catalunya regula la forma i abast de les facultats encomanades a les societats municipals per a la gestió i planejament urbanístics. Concretament en els articles 22 i 23 de la Llei es preveu que les societats de capital íntegrament municipal, constituïdes en entitats urbanístiques especials, poden formular qualsevol figura de planejament urbanístic, tramitar i aprovar definitivament els instruments de gestió corresponents, fer el seguiment de la gestió dels particulars o bé executar el planejament directament o indirectament. A més, també poden tenir dret a rebre directament el sòl de cessió obligatòria i gratuïta corresponent al percentatge aplicable sobre l'aprofitament urbanístic del corresponent àmbit d'actuació

   Aquestes funcions les gaudeixen les entitats urbanístiques especials sempre i quan s'atribueixin o es facultin, en cada cas, i de forma expressa per part de l'Ajuntament.

   A aquests efectes el Ple de l'Ajuntament en sessió ordinària del mes de novembre de 2002 va atribuir a la Societat Municipal Promocions Urbanístiques de Mataró, S.A. €PUMSA- el caràcter d'entitat urbanística especial, de conformitat amb els articles 22 i 23 de la vigent Llei d'Urbanisme.

   Amb anterioritat, el Ple municipal va acordar encomanar a PUMSA la gestió íntegra del desenvolupament urbanístic del Sector de la UA 53 EL VERDET(sessió de 4 de juliol de 2002). Aquesta delegació inclou, de forma expressa, la redacció del projecte d'urbanització, execució de les obres i el cobrament de les quotes urbanístiques als propietaris d'aquest àmbit.

   Amb l'objecte de complementar i també adequar l'encomana de gestió en el sector de "El Verdet" a la fórmula de la nova Llei d'Urbanisme, es proposa declarar a PUMSA administració actuant en el desenvolupament d'aquest Sector mantenint els mateixos termes de l'encomana de l'acord de 4-07-2002 i assignar-li la cessió del 10% de l'aprofitament urbanístic del sector.

   A la vista del que s'ha exposat i de l'informe jurídic del Servei d'Urbanisme que consta a l'expedient, de conformitat amb la Llei de Bases de Règim Local, Llei 7/1985, els arts. 22 i 23 i 113 2 c) de Llei d'Urbanisme de Catalunya, el Conseller-Delegat d'Urbanisme PROPOSO AL PLE de la Corporació l'adopció dels següents

   ACORDS

   :

   Primer.-

   Declarar a la Societat Municipal Promocions Urbanístiques de Mataró, S.A. €PUMSA- administració actuant en el desenvolupament de la Unitat d'actuació "Ua 53 - El Verdet" mantenint les facultats ja encomanades per acord de Ple de 4 de juliol de 2002 i reservant-se l'Ajuntament les competències en la tramitació i aprovació dels instruments de planejament i de gestió corresponents.

   Segon.-

   Assignar a la Societat Municipal Promocions Urbanístiques de Mataró, S.A. €PUMSA - la percepció del sòl de cessió obligatòria i gratuïta corresponent al 10% d'aprofitament urbanístic de la Unitat d'actuació "Ua 53 - El Verdet", el qual s'haurà d'integrar en el patrimoni municipal del sòl i acompanyar anualment, com patrimoni separat, la documentació del Pressupost a presentar davant l'Ajuntament per a la seva comprovació i aprovació.

   Tercer.-

   Publicar els precedents acords en el Butlletí Oficial de la Província, en el tauler d'edictes municipals i en un dels diaris de mes divulgació a Catalunya, atorgant un període d'informació pública d'un mes, transcorregut el qual, en el cas que no es formuli cap al·legació o suggeriment, s'elevaran els acords a definitius de forma automàtica.

   Quart.-

   Notificar a la Societat Municipal Promocions Urbanístiques de Mataró, S.A. €PUMSA- i al Servei Municipal de Gestió econòmica €secció de patrimoni- els precedents acords."

   VOTACIÓ: Ordinària

   Vots favorables: 22, corresponents als membres del Grup Municipal Socialista (11), corresponents al Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds € Esquerra Unida i Alternativa (3), corresponent al Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya (2) i i corresponents als membres del Grup Municipal de Convergència i Unió (6).

   Vots en contra: Cap.

   Abstencions: 5, corresponents als membres del Grup Municipal del Partit Popular.

   14 - APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL (PGOU- 1996), QUE AFECTA A L'ÚS D'APARCAMENT EN EL SUBSÒL DE ZONES VERDES: PARC DE CERDANYOLA /AV. JAUME RECODER /RDA. RAFAEL ESTRANY.

   El senyor Arcadi Vilert, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent :

   "El Ple de l'Ajuntament, en sessió de 7 d'abril de 2005, va aprovar inicialment la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Municipal 1996, que afecta a l'ús d'aparcament en el subsòl de zones verdes: Parc de Cerdanyola /Av. Jaume Recoder /Rda. Rafael Estrany.

   Transcorregut el període d'informació pública, després de les preceptives notificacions i publicacions, si no consta que s'hagi presentat cap al·legació ni suggeriment es proposa l'aprovació provisional d'aquesta modificació puntual en els mateixos termes que l'aprovació inicial, sense cap esmena.

   Recordem que el vigent Pla General Municipal d'Ordenació de Mataró, aprovat definitivament el 12/12/96, especifica quins són els usos dominants i compatibles en aquestes zones verdes, establint la possibilitat de qualificar amb una doble clau V/Ca aquelles zones verdes on es vol permetre a més l'aprofitament del subsòl amb la construcció d'aparcaments públics (art. 250 de les normes urbanístiques).

   El 16 d'octubre de 2003 es va aprovar definitivament el document de modificació del Pla general "Ús d'aparcament al subsòl de zones verdes" que proposava modificar puntualment el Pla General en diferents àmbits situats en sòl urbà, ampliant els usos possibles del subsòl de zones qualificades de Sistema de parcs i jardins urbans tot permetent aquest aprofitament soterrani i garantint l'ajardinament i arbratge en superfície

   La proposta actual, que es pot considerar una continuació de l'anterior, planteja una nova modificació puntual del Pla General en tres nous àmbits qualificats actualment de sistema d'espais lliures per tal d'atribuir-los aquesta doble qualificació que permeti la construcció d'aparcaments públics al subsòl. Es tracta de sòl públic situat a 1) part de l'àmbit Parc de Cerdanyola, 2) espais lliures de la UA-37 Avinguda Recoder i 3) espais lliures de la Ronda Rafael Estrany.

   Es calcula que la modificació que es tramita podria generar un total de 619 places d'aparcament soterrades de nova creació.

   La Comissió Territorial d'Urbanisme en sessió de 16 de març de 2005 va donar conformitat al Text Refós de la normativa del planejament general de Mataró i ordena la seva publicació. En data d'avui no consta la publicació del text refós en el DOGC. Per tant, la publicació de la modificació puntual que tractem, quedarà subjecte a la prèvia o

   simultània publicació de la normativa (Disposició Transitòria Quarta de la Llei 10/2004 de Modificació de la Llei 2/2002 d'Urbanisme de Catalunya).

   Per tot el que s'acaba d'exposar, vist l'informe jurídic que consta a l'expedient i el que disposen els articles 39, 83, 94 i 95 de la Llei d'Urbanisme 2/2002 de 14 de març, art. 21 i 22 de la Llei de Bases de Règim Local, modificada per la Llei 11/1990 de 21/4 pel que fa a la competència de l'òrgan municipal que ha d'aprovar aquest document, PROPOSO al Ple Municipal, l'adopció, si s'escau, dels següents

   A C O R D S :

   PRIMER:

   Aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Municipal 1996, que afecta a l'ús d'aparcament en el subsòl de zones verdes: Parc de Cerdanyola /Av. Jaume Recoder /Rda. Rafael Estrany.

   La publicació d'aquesta modificació puntual del Pla General estarà supeditada a la publicació del Text Refós de les normes urbanístiques del Pla General d'Ordenació, aprovades pel Ple del 3 de febrer de 2004.

   SEGON:

   Notificar els precedents acords a les societats municipals PUMSA i GINTRA, així com als serveis municipals de Gestió Econòmica (Secció de Patrimoni) i Servei de Mobilitat.

   TERCER:

   Trametre a la Direcció General d'Urbanisme de la Generalitat de Catalunya, per a la seva aprovació definitiva:

   - tres exemplars del document tècnic.

   - fotocòpia de l'expedient administratiu

   - un document tècnic en suport informàtic."

   VOTACIÓ: Ordinària

   Vots favorables: Unanimitat. (27).

   15 - RATIFICAR DECRET 2707/2005 DE L'1/4/05 S/TRAMITACIÓ DE L'ESTUDI DE DETALL DE L'EQUIPAMENT EDUCATIU DE LA PLAÇA DE L'HAVANA.

   El senyor Arcadi Vilert, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent :

   "Per decret 2707/2005 de 1 d'abril el Conseller Delegat d'Urbanisme va resoldre el següent:

   "La Junta de govern local de 2 de novembre de 2004 va aprovar inicialment l'estudi de detall de l'equipament educatiu de la plaça de l'Havana, redactat pels serveis tècnics municipals.

   Aquest estudi de detall regula el futur equipament situat en la finca municipal, on havia estat ubicada la caserna de la Guàrdia Civil. La tramitació d'aquest estudi de detall ha estat possible després de l'aprovació definitiva, el 30 d'abril de 2004, de la Modificació de pla general de l'àmbit c. Puigblanch i plaça l'Havana.

   L'Ajuntament ha posat aquest solar a disposició de la Generalitat de Catalunya per a destinar-lo a Centre d'educació infantil i primària CEIP Anxaneta.

   Consten a l'expedient les comunicacions d'aquesta aprovació inicial a l'Institut Municipal d'Educació, Servei d'Obres, Gestió Econòmica (Patrimoni), CEIP Anxaneta, i s'ha notificat als propietaris de les finques veïnes.

   Per acord de Ple de 13 de gener de 2005 es va procedir a l'aprovació definitiva de l'Estudi de Detall , anunciat en el BOP núm. 50 de 28 de febrer de 2005.

   En posterioritat s'ha detectat un error essencial en el procediment de tramitació de la figura de l'estudi de detall, consistent en la manca de publicació del termini d'informació pública de l'aprovació inicial acordada per la Junta de Govern de 2-11-2004. L'error es va produir per confondre la publicació d'aquest acord amb la que efectivament es va realitzar del Projecte de construcció del centre educatiu, que s'estava tramitant de forma paral·lela, en el BOP de 20 de novembre de 2004. Tot i que les persones i entitats directament interessades han estat notificades i malgrat s'ha anunciat oficialment un període de temps per al·legacions en relació a l'obra pública que coincideix plenament amb l'estudi de detall, i tot i que no s'ha presentat cap al·legació en contra del procés, és preceptiva la publicació de la informació pública de l'estudi de detall que s'ha omès, per tractar-se d'un tràmit essencial en el procediment.

   En conseqüència, de conformitat amb l'article 66 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú, en relació a la conservació d'actes i tràmits vàlids en motiu de vicis de procediment, en el present cas, caldrà publicar l'anunci de l'aprovació inicial, als efectes d'obrir el període d'informació publica corresponent, en compliment de l'acord de la Junta de Govern de 2 de novembre de 2004.

   Correspon al Ple de la Corporació l'aprovació definitiva de l'estudi de detall i ratificar el procediment seguit per a la correcció de l'error de procediment.

   A la vista del que s'ha exposat, i de l'informe jurídic del Servei d'Urbanisme, en virtut de la delegació conferida del Decret de l'alcalde de data 11 de maig de 2004,

   RESOLC:

   Primer.-Sotmetre l'Estudi de Detall de l'equipament educatiu de la Plaça de l'Havana redactat pels serveis tècnics municipals a un període d'informació pública de 20 dies, prèvia publicació d'edictes en el Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de més divulgació a Catalunya i en els taulers d'edictes i pàgina web municipals.

   Segon.-Comunicar a la Direcció General d'Urbanisme, en relació a l'expedient ED-133 (exp. 71/2004) Equipament educatiu Plaça de la Havana, que s'ha iniciat el procediment de correcció dels defectes de procediment amb la publicació de l'inici de la informació pública de l'aprovació inicial de l'Estudi de Detall (acord de la Junta Local de Govern de 2 de novembre de 2004), als efectes de suspensió del procediment d'assabentament i, si s'escau, retirar el document de l'estudi de detall .

   Tercer.-Proposar al Ple la ratificació de la present resolució."

   Consta a l'expedient la publicació en el Butlletí Oficial de la Província núm. 89, de 14/4/2005, la exposició al públic de l'Estudi de Detall, que va finalitzar el 7 de maig de 2005. També s'ha publicat en els diaris La Vanguardia i El Punt Diari, i en els taulers d'anuncis municipals.

   No s'ha presentat al·legacions ni suggeriments.

   A la vista del que s'ha exposat i de l'informe jurídic del Servei d'Urbanisme que consta a l'expedient, de conformitat amb la Llei de Bases de Règim Local, Llei 7/1985, els arts. 66 i següents de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, el Conseller-Delegat d'Urbanisme PROPOSO AL PLE de la Corporació l'adopció dels següents

   ACORDS:

   Primer:

   Ratificar el Decret 2707/2005, de 1 d'abril, del Conseller Delegat d'Urbanisme pel qual es dona tràmit a la informació pública de l'Estudi de Detall de l'equipament de la Plaça de La Havana, previ a la seva aprovació definitiva.

   Segon

   :

   Ratificar l'aprovació definitiva de l'Estudi de Detall de l'equipament de la Plaça de La Havana, acordada per acord de Ple de 13 de gener de 2005.

   Tercer:

   Ordenar la publicació dels precedents acords en el Butlletí Oficial de la Província, amb la indicació dels recursos que poden interposar-se en relació a l'aprovació definitiva de l'Estudi de Detall, des de la data de la publicació de la seva ratificació.

   Quart:

   Comunicar a la Direcció General d'Urbanisme els precedents acords, amb còpia de la documentació corresponent, perquè tingui efectes en el procediment d'assabentament iniciat amb la petició registrada el dia 1 de març de 2005 en el Registre del Departament de Política Territorial i Obres Públiques amb número 0365E/7.878/2005."

   El senyor David Rovira, regidor del grup municipal del Partit Popular, confirma el seu vot a favor sense deixar, però, de plantejar una queixa al responsable pel que fa a la poca consistència en la tramitació, procediments i formes d'aquesta qüestió.

   VOTACIÓ: Ordinària

   Vots favorables: Unanimitat. (27).

   16 - APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL (PGOU- 1996), EN L'ÀMBIT DE "CAN GASSOL".

   El senyor Arcadi Vilert, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent :

   "Per acord plenari de 7 d'abril de 2005 es va aprovar inicialment la modificació puntual del Pla General 1996 en l'àmbit de Can Gassol, situat en els carrers Floridablanca €Prat de la Riba i Pacheco, que incorpora el Conveni de col·laboració urbanística aprovat per acord de Ple de 13 de maig de 2004.

   En la mateixa sessió el Ple va nomenar a la societat municipal PUMSA administració actuant en l'àmbit de la modificació puntual del Pla General de Can Gassol i va acordar suspendre les tramitacions i llicències en el mateix àmbit.

   En el període d'informació pública no s'han presentat suggeriments ni al·legacions a la proposta de modificació puntual del Pla General aprovada inicialment.

   Amb la present proposta es modifica l'ordenació vigent en el sector industrial "2b-06 Sector Can Gassol", a través de la delimitació d'una Unitat d'Actuació amb l'objecte de generar sòl d'us residencial, amb paràmetres beneficiosos per la Ciutat atesa la millora de l'entorn que això significa, la major cessió de sòl públic i d'aprofitament per sobre del reglamentari , lliure de càrregues urbanístiques i la cessió de la nau com equipament públic, obtenint al mateix temps els recursos necessaris per a la seva rehabilitació.

   El document d'aprovació provisional és el pràcticament el mateix que l'aprovat inicialment, no s'han introduït canvis, llevat unes petites rectificacions que consten en la Memòria del document i la concreció del contingut de la Memòria Social de conformitat amb l'art. 59.1.h) de la Llei 2/2002, d'Urbanisme de Catalunya.

   Per tot el que s'acaba d'exposar, atès el que disposen els articles 39, 83, 94 i 95 de la Llei d'Urbanisme 2/2002 de 14 de març, l'art. 87,7 del Reglament Orgànic Municipal i art. 21 i 22 de la Llei de Bases de Règim Local, modificada per la Llei 11/1990 de 21/4 pel que fa a la competència de l'òrgan municipal que ha d'aprovar aquest document, PROPOSO al Ple Municipal, l'adopció, si s'escau, dels següents

   A C O R D S :

   PRIMER:

   Aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Municipal 1996 en l'àmbit de Can Gassol, situat en els carrers Floridablanca €Prat de la Riba i Pacheco, que incorpora el Conveni de col·laboració urbanística aprovat per acord de Ple de 13 de maig de 2004.

   L'aprovació d'aquesta modificació puntual del Pla General queda supeditada a la publicació del Text Refós de les normes urbanístiques del Pla General d'Ordenació, aprovades pel Ple del 3 de febrer de 2004 i amb la conformitat de la Comissió Territorial d'Urbanisme acordada en sessió de 16 de març de 2005.

   SEGON:

   Reiterar el nomenament de la societat municipal Pumsa com administració actuant en l'àmbit de Can Gassol, situat en els carrers Floridablanca €Prat de la Riba i Pacheco, així com la percepció del sòl d'aprofitament de cessió obligatòria i gratuïta derivat de l'execució urbanística d'aquest Sector, amb el benentès de que es tracta del sòl i sostre previst en el pacte segon del Conveni de col·laboració urbanística de 13 de maig de 2005 i que haurà de complir el destí que preveu el mateix pacte.

   TERCER:

   Notificar els precedents acords a la societat municipal PUMSA, als propietaris del Sector i a tots aquells interessats que resultin de l'expedient.

   QUART:

   Trametre a la Direcció General d'Urbanisme de la Generalitat de Catalunya, per a la seva aprovació definitiva: tres exemplars del document tècnic, fotocòpia de l'expedient administratiu i un document tècnic en suport informàtic."

   El senyor David Rovira, regidor del grup municipal del Partit Popular, vol deixar constància del desencís que sent el seu grup respecte a la mala gestió de l'equip de Govern pel tema Lonesome SL/Can Gassol, àmpliament tractat en anteriors plens. Se sent decebut perquè, degut a la mala gestió, els propietaris de l'antiga Can Gassol han obtingut un benefici personal en tota aquesta qüestió que va en detriment dels interessos de la ciutat. No hi votaran a favor.

   El Sr. Antoni Valls, regidor de CiU, anuncia l'abstenció del seu grup i es remet als anteriors debats al respecte.

   El Sr. Vilert, conseller-delegat d'Urbanisme, lamenta el desencontre i la diferència d'anàlisi amb el Partit Popular però recorda que en termes de valor patrimonial l'Ajuntament se n'ha beneficiat, de tota la gestió.

   El Sr. Rovira insisteix en què els fets de Can Gassol van tenir un impacte en els pressuposts que es va quantificar en el seu moment i que, per tant, cal parlar d'impacte negatiu.

   El Sr. Vilert matisa al Sr. Rovira que s'acaba de referir al valor patrimonial i no pas a l'impacte en tresoreria.

   El Sr. Rovira afirma que s'ha adonat de la utilització del terme valor patrimonial però que, en qualsevol cas, aquesta va ser una mala gestió des de qualsevol punt de vista.

   VOTACIÓ: Ordinària

   Vots favorables: 16, corresponents als membres del Grup Municipal Socialista (11), corresponents al Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds € Esquerra Unida i Alternativa (3) i corresponent al Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya (2).

   Vots en contra: 5, corresponents als membres del Grup Municipal del Partit Popular.

   Abstencions: 6, corresponents als membres del Grup Municipal de Convergència i Unió.

    

   - Servei d'Obres-

   El Sr. Alcalde disposa el tractament conjunt dels punts de l'ordre del dia núm. 17 i una proposta al Ple per urgència per venir referits a temàtiques coincidents.

   17 - APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE EXECUTIU DE CENTRE D'EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA I ESCOLA BRESSOL ALS ENTORNS DE LA VIA EUROPA.

   La senyora Montserat López, conseller delegat d'Obres, presenta la proposta següent:

   "Examinat el "Projecte de construcció d'un Centre d'Educació Infantil i de Primària i d'una Escola Bressol als entorns de la Via Europa" que té per objecte la descripció de les obres necessàries per a la construcció d'un Centre d'Educació Infantil i de Primària i d'una Escola Bressol entre el carrer Marià Ribas, el Torrent de la Pólvora i la ronda Jaume Ferran.

   El pressupost d'execució per contracte és de 5.399.720,34 € IVA inclòs, que apareix desglossat de la manera següent:

   - Centre d'Educació Infantil i de Primària .......... 4.199.900,13 €

   - Escola Bressol .................................................. 1.199.820,21 €

   El programa es desenvolupa en dos volums edificats de forma rectangular i diverses plataformes que conformen les zones de joc, tot adaptant-se a la topografia i integrats en l'entorn. Els edificis es composen de quatre nivells.

   Un primer bloc es destina totalment a CEIP i l'altre destina les dues plantes inferiors a l'Escola Bressol. L'accés principal del CEIP és a través de la plaça Antonio Machado i l'accés de l'Escola Bressol es realitza pel carrer Marià Ribas.

   L'article 37 del ROAS i l'article 219. 2 de la Llei 8/87 de 15 d'abril, Municipal i de règim local de Catalunya determinen el procediment que s'ha d'observar per aprovar el projectes municipals d'obres.

   L'article 22.2 ñ) de la Llei 11/99 de 21 d'abril de modificació de la Llei 7/85 de 2 d'abril Reguladora de les Bases de règim local estableix que correspon al Ple Municipal aprovar els projectes d'obres no previstos en el pressupost municipal

   La consellera delegada d'Obres, proposa al Ple de l'Ajuntament, si s'escau, l'adopció dels següents

   ACORDS:

   Primer.-

   Aprovar inicialment el "Projecte de construcció d'un Centre d'Educació Infantil i de Primària i d'una Escola Bressol als entorns de la Via Europa" que té per objecte la descripció de les obres necessàries per a la construcció d'un Centre d'Educació Infantil i de Primària i d'una Escola Bressol entre el carrer Marià Ribas, el Torrent de la Pólvora i la i la ronda Jaume Ferran.

   El pressupost d'execució per contracte és de 5.399.720,34 € IVA inclòs, que apareix desglossat de la manera següent:

   - Centre d'Educació Infantil i de Primària .......... 4.199.900,13 €

   - Escola Bressol .................................................. 1.199.820,21 €

   Segon.-

   Sotmetre l'esmentat projecte amb tota la seva documentació a informació pública pel termini de 30 dies segons estableix l'art 219.2 de la Llei Municipal 8/87 de 15 d'abril de Règim Local de Catalunya i l'article 37 del ROAS, durant el qual es podran presentar les al·legacions i reclamacions que es considerin pertinents i donar-lo per aprovat definitivament en el supòsit de no presentar-se reclamacions dins de l'esmentat termini.

   Tercer .-

   Comunicar els anteriors acords a la Direcció General de Centres Docents del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, i a l'Institut Municipal d'Ensenyament, als serveis municipals de Manteniment, Mobilitat, Gestió Econòmica € secció de Patrimoni- i Compres i Contractacions als seus efectes."

   VOTACIÓ: Ordinària

   Vots favorables: Unanimitat. (27).

   FORA DE CONVOCATÒRIA

   El Sr. Alcalde indica que, amb posterioritat a la convocatòria, el servei d'Obres ha presentat una proposta de conveni a formalitzar entre el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Mataró per a la realització de les obres de construcció d'un CEIP de 2 línies als entorns de la Via Europa, que per tràmit d'urgència, convindria tractar en aquesta sessió plenària.

   La urgència és apreciada pel Ple Municipal per unanimitat dels 27 membres de la Corporació que assisteixen a la sessió.

   APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE CONVENI A FORMALITZAR ENTRE EL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ DE LA GENERALITA DE CATALUNYA I L'AJUNTAMENT DE MATARÓ PER A LA REALITZACIÓ DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ D'UN CEIP DE 2 LÍNIES ALS ENTORNS DE LA VIA EUROPA

   La senyora Montserat López, conseller delegat d'Obres, presenta la proposta següent:

   "Examinada l'anterior proposta de Conveni de cooperació, a formalitzar entre el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Mataró (Maresme), per a la realització de les obres de construcció d'un nou CEIP de 2 línies als entorns de la Via Europa, entre els carrers Marià Ribas, el Torrent de la Pólvora i la ronda Jaume Ferran.

   El conveni te per objecte regular les relacions de les dues administracions en ordre a la construcció i entrada en funcionament d'un nou CEIP de 2 línies per tal d'atendre les necessitats d'escolarització del municipi.

   Mitjançant aquest Conveni s'estableix, entre d'altres particularitats, que el Departament d'Educació es farà càrrec de les despeses de redacció del projecte així com de la direcció i de l'execució de les obres per la construcció de l'equipament escolar i l'Ajuntament de Mataró assumirà les despeses de conservació, manteniment i vigilància de les obres i també dels impostos i taxes municipals que es puguin produir per raó d'aquestes.

   La cooperació entre el Departament d'Educació i els Ajuntaments està prevista en la disposició addicional 17.1 de la LOGSE i a l'article 66.3. o) del Decret legislatiu 2/2003 de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Municipal de regim local de Catalunya, sobre la participació dels Ajuntaments en la programació de l'ensenyament i cooperació amb la creació , construcció i manteniment dels centres docents..

   Els articles 6 i 8 de la Llei 30/ 92 de 26 de novembre de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú emparen la formalització de convenis administratius de col·laboració en general.

   L'article 55 de la Llei 7/85 de 2 d'abril Reguladora de les Bases de Règim Local contempla les relacions interadministratives.

   Els articles 303 i següents del ROAS regula els convenis de col·laboració entre els ens locals i altres administracions públiques.

   Vistos els anteriors informes jurídic i econòmic respectivament.

   La consellera delegada d'Obres proposa al Ple Municipal l'adopció, si s'escau, dels següents

   A C O R D S :

   Primer.-

   Aprovar l'anterior proposta de Conveni de cooperació a formalitzar entre el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Mataró ( Maresme) per a la realització de les obres de construcció del CEIP de 2 línies Mataró a l'àmbit de la Via Europa, el qual regula les relacions tècniques i econòmiques entre les dues administracions, en ordre a la construcció i entrada en funcionament d'un nou centre escolar per tal atendre les necessitats d'escolarització del municipi.

   Segon

   .- Cedir l'ús de la construcció una vegada executada al Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya per a ser destinada a l'activitat escolar.

   Tercer.-

   Comprometre's a fer front a les despeses que s'originin amb motiu d'aquest Conveni.

   Quart.-

   Facultar a l'Alcaldia a subscriure el present Conveni de conformitat amb l'article 21.1.b) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local i article 51.1.a) de la Llei 8/1987 de 15 d'abril municipal i de règim local de Catalunya.

   Cinquè.-

   Comunicar els anteriors acords, per certificació al Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, i per ofici a l'IME, als serveis municipals de Gestió Econòmica i Patrimoni, i Manteniment als seus efectes."

   El senyor José Manuel López, regidor del grup municipal del Partit Popular, es felicita pel fet que la ciutat es doti d'una nova infraestructura educativa i expressa, doncs, que el vot del seu grup serà favorable a l'agilització de tota la tramitació perquè aquesta es comenci a construir. Tot i així mostra la seva sorpresa per l'aparició de la instal·lació en la Guia Educativa 2005 (pàgina 21) com a centre "en construcció". Aquest tipus de fets són els que alcen la sospita de l'afany propagandístic de l'actual Executiu.

   El senyor Josep Comas, conseller delegat d'Educació, explica que la guia a la qual es fa referència és la guia que funcionarà enguany i, per tant, aquest centre hi apareix perquè se'n pretén iniciar les obres en el decurs de l'any. Finalment, agraeix la feina feta des del Departament d'Obres de l'Ajuntament perquè estan duent a terme el projecte Anxaneta, així com l'esmentat projecte del centre infantil i de primària i encara s'espera un altre projecte de construcció d'una escola bressol, que se sotmetria a aprovació en el proper ple. Els agraïments van dirigits concretament a la senyora Angelina Català i als arquitectes Lluís Gibert, Marisol Carrillo i Olga Sallent.

   VOTACIÓ: Ordinària

   Vots favorables: Unanimitat. (27).

   -Servei d'Habitatge-

   18 - APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE RELATIU A L'OFICINA D'HABITATGE.

   El senyor Genís Bargalló, conseller delegat d'Habitatge, presenta la proposta següent :

   "El Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Mataró han establert uns mitjans de col·laboració per tal de facilitar al major nombre de ciutadans l'accés a les noves mesures de política d'habitatge, posades en marxa pels Decrets 454/2004 i 455/2004, de 14 de desembre, de desplegament, respectivament del Pla per al Dret a l'Habitatge i el Pla de Rehabilitació d'habitatges de Catalunya.

   L'objecte del conveni és la realització de certes tasques de gestió i assessorament en matèries de política d'habitatge, competència de la direcció general d'Habitatge, a través de l'Oficina d'Habitatge, que es compensaran amb la facilitació d'assessorament, dades i formació, i amb la participació de la despesa originada pels serveis prestats, segons uns imports fixats per l'any 2005, els quals seran revisat anualment en el supòsit de pròrroga del conveni.

   Per tot això proposo al Ple de l'Ajuntament l'adopció, si s'escau, dels següents

   A C O R D S

   Primer.-

   Aprovar el conveni de col·laboració amb el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya relatiu a l'Oficina d'Habitatge, i autoritzar a l'alcalde, senyor Joan Antoni Barón Espinar, per la seva signatura.

   Segon.-

   Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

   El senyor Paulí Mojedano, portaveu del grup municipal del Partit Popular, explica que el seu grup s'abstindrà perquè, a data d'avui, ni la Política d'Habitatge de la Generalitat, que és pràcticament inexistent, ni la gestió de l'Ajuntament en referència a Prohabitatge els genera confiança. Recorda que avui s'ha sabut que han aparegut desperfectes als pisos del c/Teià, fet que desllueix les paraules del Sr. Bargalló.

   El senyor Antoni Valls, regidor del grup municipal de Convergència i Unió, comença dient que el seu grup també s'abstindrà en aquest punt perquè no creu que siguin necessaris més convenis de col·laboració, ni la creació d'una Oficina d'Habitatge. Donat que la ciutat de Mataró està dotada d'una societat municipal que es dedica a gestionar les qüestions en matèria d'habitatge, sense oblidar el nomenament recent també d'un coordinador d'habitatge, el Sr. Valls no creu que el conveni sigui essencial. En definitiva, es tractaria de convertir la tutela administrativa actual en una col·laboració que tampoc garanteix que millori el problema real de la vivenda.

   Els ciutadans i, en concret, els joves veuen com accedir a una vivenda digna esdevé una empresa gairebé impossible i la Borsa d'Habitatge de l'Ajuntament no contribueix a ajudar-los perquè ofereix preus de mercat. Les promotores continuen beneficiant-se de tota aquesta situació i no es resol el problema. Per tant, calen esforços en aquest sentit.

   El senyor Genís Bargalló aclareix que allò que es pretén és simplement afegir nous serveis a aquells que ja s'ofereixen des de Prohabitatge, com ara accedir al servei de tramitació de cèdules d'habitabilitat, gestionar el registre de sol·licitants d'habitatge protegit i gestionar els ajuts al pagament de lloguers.

   El senyor Antoni Valls pregunta si els 25.000 € que es preveu percebre per part de la Generalitat aniran destinats a crear nous càrrecs al si de l'Oficina.

   El senyor Genís Bargalló respon que la subvenció està destinada al funcionament de l'Oficina. Si calgués més personal, una part dels diners podrien destinar-s'hi però no es preveu una ampliació de personal.

   VOTACIÓ: Ordinària

   Vots favorables: 16, corresponents als membres del Grup Municipal Socialista (11), corresponents al Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds € Esquerra Unida i Alternativa (3) i corresponent al Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya (2).

   Vots en contra: Cap.

   Abstencions: 11, corresponents als membres del Grup Municipal del Partit Popular (5) i corresponents als membres del Grup Municipal de Convergència i Unió (6).

   - Servei de Ciutat Sostenible-

   19 - APROVACIÓ INICIAL DE L'ORDENANÇA REGULADORA DE CAPTACIÓ D'ENERGIA SOLAR EN EDIFICIS I CONSTRUCCIONS.

   La senyora Quiteria Guirao, consellera delegada de Ciutat Sostenible, presenta la proposta següent :

   "Per decret de 03.05.2005 s'ha aprovat l'avantprojecte de l'Ordenança sobre la incorporació de sistemes de captació d'energia solar per a la producció d'aigua calenta a edificis i construccions en el terme municipal, prèvia consulta a entitats i organismes oficials afectats.

   L'Ajuntament de Mataró està adherit a la Carta de les Ciutats Europees cap a la Sostenibilitat (Carta d'Alborg) i participa en la campanya de Ciutats Europees Sostenibles, figurant com una de les línies estratègiques del Pla d'Acció Ambiental de l'Agenda 21 de Mataró "Incentivar l'estalvi energètic i l'ús d'energies renovables".

   L'Ajuntament, per altra banda s'ha adherit recentment a la "Red Española de Ciudades por el Clima" amb el compromís de l'adopció de mesures per lluitar contra el canvi climàtic i de realitzar actuacions per afavorir l'establiment de polítiques preventives quant a la reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle i el compliment del protocol de Kyoto.

   L'energia solar constitueix una de les anomenades energies renovables, la nostra situació geogràfica és privilegiada per obtenir aquest tipus d'energia i actualment els sistemes de captació i utilització d'energia solar tèrmica estan implantats ja en diversos països i poblacions del nostre entorn i l'experiència recollida demostra que són útils i rentables.

   Per tot això es considera la necessitat que a Mataró disposem d'una "Ordenança sobre la incorporació de sistemes de captació d'energia solar per a la producció d'aigua calenta sanitària en els edificis i construccions del municipi" que constitueixi una aposta clara per al foment de les energies renovables a la nostra ciutat i que reguli la incorporació d'aquesta energia a les obres de nova edificació, als canvis d'ús i a la rehabilitació de edificis.

   S'ha donat trasllat de l'Ordenança als grups municipals als efectes de presentació d'esmenes, d'acord amb l'article 73.10 del Reglament Orgànic municipal, i no se'n han presentat.

   Vistos els informes precedents; l'article 73.10 Reglament Orgànic Municipal; els articles 22, 49, 65 i 70 de la Llei 7/1985 Reguladora de les bases de règim local; l'article 162 de la Llei 8/1987 Municipal i de règim local de Catalunya; i article 65 de la Llei 24/1991 de l'Habitatge.

   Per tot això proposo al Ple de l'Ajuntament l'adopció, si s'escau, dels següents

   A C O R D S

   Primer.-

   Aprovar inicialment l'Ordenança sobre la incorporació de sistemes de captació d'energia solar per a la producció d'aigua calenta a edificis i construccions en el terme municipal.

   Segon.-

   Obrir un termini d'informació pública, pel termini de trenta dies, perquè puguin presentar-se reclamacions i suggeriments.

   Tercer.-

   Considerar aprovada definitivament l'Ordenança en cas de no presentar-se reclamacions ni suggeriments."

   El senyor Josep Lluís Martí, regidor del Grup Municipal de Convergència i Unió, expressa el seu acord amb el fet que és important que es fomenti la utilització d'energies renovables i, en aquest cas concret, de l'alternativa solar, però creu que és precipitat aprovar l'ordenança en aquests moments. Determinats grups d'empresaris i personal del sector han mostrat els seus dubtes pel que fa a la instal·lació de plaques solars. En altres poblacions on aquestes s'han implantat han sorgit problemes relacionats amb el manteniment del seu rendiment o, a nivell tècnic, del control de l'efectivitat de les mateixes degut a què la tecnologia encara no ha avançat suficientment. A més, també cal estudiar de quina manera incidirà en el preu final dels habitatges la col·locació d'aquest tipus d'instal·lacions. Tanmateix, des de CiU no es té clar si aquest tipus d'iniciativa és de competència municipal. Per tots aquests motius, el Sr. Martí demana temps per a estudiar l'ordenança i declara que el seu grup s'abstindrà en la votació d'aquest punt.

   El senyor Paulí Mojedano, portaveu del grup municipal del Partit Popular, en la línia d'allò apuntat pel Sr. Martí, es mostra d'acord amb el fet que cal promoure polítiques d'impuls de les energies renovables però també té dubtes. Una de les qüestions que més preocupen els membres del PP és l'impacte que tindran aquestes instal·lacions en el cost de la vivenda. A més, tot i que el Govern municipal parli d'un futur estalvi en els rebuts, no es pot oblidar que les instal·lacions tenen una caducitat i encara no s'ha parlat de qui s'encarregaria de suportar els costos de renovació de les mateixes un cop deixen de funcionar.

   D'altra banda, el Sr. Mojedano creu que l'Ajuntament hauria de fer un esforç exemplar per compensar els ciutadans, via fiscalitat, per exemple, perquè no sempre acabin pagant els mateixos.

   La senyora Quiteria Guirao comença dient que si Holanda i Alemania se n'han sortit, també els mataronins ho farem. Els ajuntaments ja no estan sols (ja hi ha normatives específiques) i, a més, compten amb la complicitat dels agents socials implicats.

   Des de l'Ajuntament s'està fent una bona diagnosi del rendiment i manteniment d'aquest tipus d'instal·lacions, s'està formant els instal·ladors i s'està dialogant amb els gremis afectats per tal de garantir que la feina es faci bé.

   El president de l'Associació d'instal·ladors d'energies renovables, ha dit que aquesta és l'única inversió que es fa en l'habitatge que s'amortitza perquè la instal·lació té una vida d'uns quinze anys. S'amortitza en els rebuts del gas i la llum.

   Finalment, la Sra. Guirao recorda que, des del 2001, l'Ajuntament té subvenció per a taxes de llicències d'aquest tipus d'instal·lacions, tant pel que fa al procés com en la pròpia edificació.

   El senyor Josep Lluís Martí recolza la tesi de la Sra. Guirao en el sentit que creu que la ciutat se'n sortirà però reitera que la seva abstenció ve motivada per la manca d'anàlisi encara de l'ordenança i l'impacte d'aquestes instal·lacions sobre el cost final de l'habitatge.

   VOTACIÓ: Ordinària

   Vots favorables: 16, corresponents als membres del Grup Municipal Socialista (11), corresponents al Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds € Esquerra Unida i Alternativa (3) i corresponent al Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya (2).

   Vots en contra: Cap.

   Abstencions: 11, corresponents als membres del Grup Municipal del Partit Popular (5) i corresponents als membres del Grup Municipal de Convergència i Unió (6).

   CMI DE SERVEIS PERSONALS

   -Servei de Participació Ciutadana-

   20 - DISSOLUCIÓ DEL CONSELL DEL PLA INTEGRAL DE ROCAFONDA - EL PALAU.

   El senyor Ivan Pera, conseller delegat de Participació Ciutadana, presenta la proposta següent :

   "Relació de fets

   1. En data 7 de febrer de 2002, es va aprovar el Pla Integral de Rocafonda-El Palau, en el qual es crea el Consell del Pla Integral de Rocafonda-El Palau.

   2. En data 3 de febrer de 2005, per acord de l'Ajuntament en Ple, s'ha aprovat definitivament el Reglament dels Consells Territorials dels Plans integrals de l'Ajuntament de Mataró, que estableix una nova composició i un nou funcionament pels Consells dels plans integrals territorials.

   Fonaments de dret

   1. El Reglament dels Consells territorials estableix una nova composició i un nou funcionament pels Consells dels plans integrals territorials., per la qual cosa l'actual Consell ha complert les seves finalitats, assumint les seves funcions els nous Consells.

   2. L'article 92.3 del Reglament orgànic municipal disposa que la creació i extinció dels consells de participació, serà competència del Ple municipal.

   És per això que elevo a l'Ajuntament en Ple la present proposta per a la seva consideració i aprovació,

   Primer.

   Dissoldre el Consell del Pla integral de Rocafonda-El Palau per tal de constituir un nou Consell que s'ajusti a la nova normativa aprovada pel Ple municipal.

   Segon.

   Comunicar aquesta resolució a les persones interessades."

   El senyor Paulí Mojedano, portaveu del grup municipal del Partit Popular, es mostra d'acord amb la dissolució d'un Consell que, segons ell, no funcionava com era d'esperar. És senyal que, de vegades, cal redreçar les iniciatives i, de fet, l'experiència dels Plans Integrals en general no és massa esperançadora.

   El Sr. Mojedano demana al Govern que tingui en compte les experiències poc satisfactòries en d'altres municipis, en aquesta matèria, a fi que dotin els nous consells de continguts i no només d'imatge.

   El senyor Joaquim Esperalba, president del grup municipal de Convergència i Unió, expressa el seu acord també amb la dissolució del Consell perquè cal seguir el nou reglament però recorda que el tema de la participació (del qual el tripartit ha fet bandera) pot generar expectatives frustrades. Està molt bé la participació com a nova manera de fer política però s'ha d'anar amb compte a l'hora de dir que sí a tot allò proposat pels ciutadans perquè després poden no complir-se les promeses. Creu que s'ha pecat d'un optimisme excessiu i demana prudència.

   El senyor Ivan Pera coincideix amb allò expressat tant pel Sr. Mojedano com pel Sr. Esperalba. Tanmateix recorda que justament per una voluntat de ser prudents i curosos, des del 2003, es va decidir reglamentar tota la qüestió de la participació en relació amb els Plans Integrals. Es pretén avançar amb prudència per a evitar crear falses expectatives. En conseller delegat se'n mostra optimista i realista.

   VOTACIÓ: Ordinària

   Vots favorables: Unanimitat. (27).

   21 - DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA 3749/2005 DE 28 D'ABRIL, DE NOMENAMENT DELS MEMBRES DEL CONSELL TERRITORIAL DEL PLA INTEGRAL DE ROCAFONDA - EL PALAU.

   El senyor Ivan Pera, conseller delegat de Participació Ciutadana, dóna compte del següent decret :

   "DECRET

   3749/2005 de 28 d'abril

   Assumpte:

   Nomenament dels membres del Consell Territorial del Pla Integral de Rocafonda - el Palau

   Servei de ALCALDIA

   Expedient: 2005 38 - AL

   Relació de fets

   En data 3 de febrer de 2005, per acord de l'Ajuntament en Ple, s'ha aprovat definitivament el Reglament dels Consells Territorials dels Plans integrals de l'Ajuntament de Mataró.

   En data 25 de febrer de 2005, es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província el Reglament dels Consells Territorials dels Plans Integrals de l'Ajuntament de Mataró.

   L'article 3 del Reglament dels Consells Territorials dels Plans Integrals de l'Ajuntament de Mataró estableix que el Consell està integrat per persones nomenades per l'alcalde - president de l'Ajuntament de Mataró, a proposta dels grups municipals i de les entitats per a les quals es preveu representació. Així mateix estableix que dels nomenaments i cessaments d'aquestes persones se'n donarà compte en el sí del Ple municipal.

   En virtut de les atribucions atorgades per la legislació vigent, RESOLC:

   Primer.- Nomenar com a persones membres del Consell Territorial del Pla Integral de Rocafonda - el Palau, per a l'actual mandat municipal, les persones proposades següents:

   a) Com a president, Sr. Oriol Batista i Gázquez,

   b) Per cada un dels grups polítics municipals:

   - Grup municipal PSC:

   Sra. Visitación Romero Duran

   - Grup municipal CiU:

   Sr. Antoni Valls i Pou

   - Grup municipal PP:

   Sr. José Manuel López González

   - Grup municipal ICV-EUiA:

   Sr. Josep Maria Manté i Spà

   - Grup municipal ERC:

   Sr. Llorenç Estradé

   Segon.- Nomenar com a persones membres del Consell Territorial del Pla Integral de Rocafonda - el Palau, per un període de dos anys, les persones proposades següents:

   a) Per cadascuna de les associacions de veïns del territori:

   - Associació de Veïns de Rocafonda, l'Esperança, Ciutat Jardí:

   Sr. Josep Lluís de Miguel Val

   Sr. Josep Bermúdez

   - Associació de Veïns del Palau:

   Sr. Manuel Jiménez Bermejo

   Sra. Rosa Maria Casellas Palencia

   b) Per cada una de la resta d'entitats del territori, agrupades per àmbits d'actuació

   - Associació de Marxaires:

   Sr. Miquel Torner

   - Associació de Comerciants i Serveis Rocafonda:

   Sra. Eva Guitart Rovira

   - Vocalia de la Gent Gran Associació de Veïns Rocafonda:

   Sra. Carmen Díez

   - AMPA CEIP Germanes Bertomeu:

   Sr. Albert Bruguera

   - AMPA Escola Bressol Rocafonda:

   Sr. J Ramón Soria

   - AMPA CEIP Rocafonda:

   Sr. Joan Montoro

   - Club Futbol Rocafonda:

   Sr. Joan Pere Mozas

   - Club Petanca Roca 81:

   Sr. Cayetano García Ruiz

   - Casa Cultural Sabor Andaluz:

   Sr. Antonio Losada

   - Associación Cultural la Armonia:

   Sra. M Teresa Salcedo

   - Associació Musulmana Al Ouahda:

   Sr. Mohamed Arbi El Amri

   c) Per la Federació d'Associacions de Veïns de Mataró

   Sra. Maria Zaloña

   d) Quinze ciutadans i ciutadanes, més grans de 16anys, escollits aleatòriament entre els residents al territori, per trams d'edat i sexe

   Sra. Laura Lara Jurado

   Sra. Montserrat Arroyo Rebollo

   Sr. Abdeslam L'Ghacham

   Sra. Maria Evangelina Duarte Alonso

   Sra. Mariama Byai

   Sr. Jordi Josep Muñoz Sandalinas

   Sr. Jesús C Suárez Hurtado

   Sr. Sergi Camps Viana

   e) Una tècnica municipal

   Sra. Elena Crespo Garcia

   Tercer.- Donar compte d'aquest decret al proper Ple Municipal.

   Quart.- Notificar aquesta resolució a les persones interessades."

   22 - DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA 3612/2005 DE 27 D'ABRIL, DE NOMENAMENT DELS MEMBRES DEL CONSELL TERRITORIAL DEL PLA INTEGRAL DE CERDANYOLA.

   El senyor Ivan Pera, conseller delegat de Participació Ciutadana, dóna compte del següent decret :

   "DECRET

   3612/2005 de 27 d'abril

   Assumpte:

   Nomenament dels membres del Consell Territorial del Pla Integral de Cerdanyola

   Servei de ALCALDIA

   Expedient: 2005 39 - AL

   Relació de fets

   En data 3 de febrer de 2005, per acord de l'Ajuntament en Ple, es va aprovar definitivament el Reglament dels Consells Territorials dels Plans integrals de l'Ajuntament de Mataró.

   En data 25 de febrer de 2005, es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província el Reglament dels Consells Territorials dels Plans Integrals de l'Ajuntament de Mataró.

   L'article 3 del Reglament dels Consells Territorials dels Plans Integrals de l'Ajuntament de Mataró estableix que el Consell està integrat per persones nomenades per l'alcalde - president de l'Ajuntament de Mataró, a proposta dels grups municipals i de les entitats per a les quals es preveu representació. Així mateix estableix que dels nomenaments i cessaments d'aquestes persones se'n donarà compte en el sí del Ple municipal.

   En virtut de les atribucions atorgades per la legislació vigent, RESOLC:

   Primer.- Nomenar com a persones membres del Consell Territorial del Pla Integral de Cerdanyola, per a l'actual mandat municipal, les persones proposades següents:

   a) Com a presidenta, Sra. Quiteria Guirao Abellán

   b) Per cada un dels grups polítics municipals:

   - Grup municipal PSC:

   Sra. Montserrat López Figueroa

   - Grup municipal CiU:

   Sr. Joaquim Fernàndez i Oller

   - Grup municipal PP:

   Sr. Carlos Súnico Batchillería

   - Grup municipal ICV-EUiA:

   Sra. Catalina Cejudo Mata

   - Grup municipal ERC:

   Sr. Josep Pros

   Segon.- Nomenar com a persones membres del Consell Territorial del Pla Integral de Cerdanyola, per un període de dos anys, les persones proposades següents:

   a) Per cadascuna de les associacions de veïns del territori

   Associació de Veïns de Cerdanyola:

   Sr. Julián Hernández Tello

   Sr. Juan Jesús Sánchez Torres

   b) Per cada una de la resta d'entitats del territori, agrupades per àmbits d'actuació

   - Associació d'Amics i Veïns del Parc de l'Alegria:

   Sr. Joan Carles Benito Sanabria

   - Unió de Botiguers - Cerdanyola Comercial:

   Sra. Mònica Masramon

   - Associació Adelfa:

   Sra. Ana Domínguez

   - Associació Gent Gran la Gatassa:

   Sr. Romuald Grané Vilaseca

   - Associación Rodeños Andaluces:

   Sr. Juan Sabán Carmona

   - Associació ANNOUR:

   Sr. Abdelkarim Belbah

   - Associació Jama Kafo:

   Sr. Kaoussou Goudiaby

   - Associació Cultural Cerdanyola:

   Sr. Pedro Barroso

   - Associacó EPMA:

   Sr. Julio Rivelo

   - U D Mataronesa:

   Sr. Clemente Jiménez

   - Club Petanca Cerdanyola:

   Sr. Antonio Ángel Guirao

   - AMPA IES Miquel Biada:

   Sr. Salvador Herraiz

   - AMPA Camí del Cros:

   Sr. Francesc Ramon Molina

   c) Per la Federació d'Associacions de Veïns de Mataró

   Sr. Àngel Prats

   d) Quinze ciutadans i ciutadanes, més grans de 16, escollits aleatòriament entre els residents al territori, per trams d'edat i sexe

   Sr. Antonio Rodríguez Contreras

   Sr. Jorge Fabián Guzmán Apolo

   Sra. Carmen Fabregat Cabrera

   Sra. Verónica Valenzuela Sayago

   Sra. Josefa Feria González

   Sra. Yulia Yashenkova

   Sr. Francisco Ujaque Sánchez

   e) Una tècnica municipal

   Sra. Jordina Blanch Ixart

   Tercer.- Donar compte d'aquest decret al proper Ple Municipal.

   Quart.- Notificar aquesta resolució a les persones interessades."

   23 - DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA 4011/2005 DE 6 DE MAIG, DE NOMENAMENT DELS MEMBRES DEL CONSELL DE CIUTAT.

   El senyor Ivan Pera, conseller delegat de Participació Ciutadana, dóna compte del següent decret :

   "DECRET

   4011/2005 de 6 de maig

   Assumpte:

   Nomenament dels membres del Consell de Ciutat

   Servei de ALCALDIA

   Expedient: 2005 37 - AL

   Relació de fets

   En data 3 de febrer de 2005, per acord de l'Ajuntament en Ple, es va aprovar definitivament el Reglament del Consell de Ciutat.

   En data 25 de febrer de 2005, es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província el Reglament del Consell de Ciutat.

   L'article 3 del Reglament del Consell de Ciutat estableix que el Consell de Ciutat està constituït per l'alcalde, que n'exerceix la presidència, i per les persones nomenades per aquest a proposta de cada sector, i que en dona compte al Ple.

   En virtut de les atribucions atorgades per la legislació vigent, RESOLC:

   Primer.- Nomenar com a persones membres del Consell de Ciutat, per a l'actual mandat municipal, les persones proposades següents:

   a) Nou representants dels grups polítics municipals mantenint la proporció de la comissió informativa

   - Grup municipal PSC:

   Sra. Pilar Gonzàlez-Agàpito

   Sr. Ivan Pera Ixart

   Sr. Arcadi Viler Soler

   - Grup municipal CiU:

   Sr. Lluís Martí i Julià

   Sr. Joaquim Fernàndez i Oller

   - Grup municipal PP:

   Sr. David Rovira i Suñé

   Sr. Paulí Mojedano Singla

   - Grup municipal ICV-EUiA:

   Sr. Jaume Graupera i Vilanova

   b) Dos representants de cadascun dels organismes autònoms

   - Consell Plenari d'Esports:

   Sr. Francisco Cortés

   Sr. Lluís Garcia Jordana

   - Consell Plenari de l'Institut Municipal d'Educació:

   Sra. Sílvia Port Monzó

   Sr. Carles Bailo Mompart

   - Consell Rector de l'Escola Universitària Politècnica de Mataró:

   Sr. Joan Gil López

   Sr. Ernest Teniente López

   - Institut Municipal de Promoció Econòmica:

   Sr. Xavier Subirats Alcoberro

   - Junta del Patronat Municipal de Cultura:

   Sr. Rafael Salazar Hernández

   Sra. Immaculada Llorens Vilagrasa

   c) Dos representants de cadascun dels consells sectorials

   - Consell Escolar Municipal:

   Sra. Mercè Esteve Trias

   Sra. Francesca Manonelles Noguero

   - Consell Municipal d'Igualtat i Oportunitat per a la Dona:

   Sra. Anna Domínguez Nieto

   Sra. M Dolors Fernández Sainz de la Maza

   - Consell Municipal de Circulació i Transports:

   Sr. Javier Sánchez del Campo

   Sra. Helena Domínguez Soriano

   - Consell Municipal de Consum:

   Sr. Manuel Lligonya i Clavell

   Sr. Antonio Molina Sil

   - Consell Municipal de Joventut:

   Sr. Eloi Aymerich Casas

   - Consell Municipal de la Salut:

   Sr. Miquel Guardiola Balés

   Sra. Montserrat García-Milà i Lloveras

   - Consell Municipal de Medi Ambient:

   Sra. Anna Soteras March

   Sr. Josep Porras Barros

   - Consell Municipal de Seguretat i Prevenció:

   Sra. Núria Calpe Marquet

   Sr. Manuel Catà Zaragoza

   - Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació:

   Sr. Esteban Martínez Ruiz

   Sr. Joaquim Montserrat Bartra

   - Consell Municipal del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de Mataró:

   Sr. Agàpit Borràs Plana

   Sr. Xavier Pous Layret

   - Consell Municipal de Gent Gran:

   Sr. Francesc Soler Canton

   Sr. Josep Puy

   d) Dos representants de cadascun dels consells territorials:

   - Consell Territorial del Pla Integral de Rocafonda - el Palau:

   Sr. Josep Bermúdez

   Sr. Mohamed Arbi El Amri

   - Consell Territorial del Pla Integral de Cerdanyola:

   Sra. Manoli Barrera Torres

   Sr. Julián Hernández Tello

   Segon.- Nomenar com a persones membres del Consell de Ciutat, per un període de quatre anys, les persones proposades següents

   e) Quatre representants de les associacions empresarials més representatives a la ciutat:

   Sr. Albert González Jiménez

   Sr. Josep Lluís de Gabriel i Eroles

   Sr. Emili Fragoso

   Sra. Anna Carreras

   f) Quatre representants de les organitzacions sindicals més representatives a la ciutat:

   - Sindicat CCOO:

   Sr. Josep Illa Ximenes

   Sr. Jaume Roig Vidal

   g) Quatre representants de la Federació d'Associacions de Veïns de Mataró

   Sr. José Santiago López Ramírez

   Sr. Josep Sivilla Bosch

   Sr. Josep Carbó Bartra

   Sr. Manuel Molina García

   h) Un representant de l'Escola Universitària del Maresme

   Sra. Mar Isla Pera

   i) Un representant dels mitjans de comunicació local

   Sr. Lluís Lligonya

   j) Trenta-cinc ciutadans i ciutadanes, més grans de 16 anys, amb residència a Mataró, escollits aleatòriament, per trams d'edat, sexe i districte censal de la ciutat

   Sr. Marcos Chamorro Cabeza

   Sra. Dolors Maria Boquet Miquel

   Sr. Joan Masriera Abella

   Sra. Julia Martin Planas

   Sr. Víctor Folgarona León

   Sr. Karim Hayhoud

   Sr. Jaume Vidal Fernández

   Sra. Pilar Canadell Portell

   Sr. Sergi Lloret Isiegas

   Sr. Enrique Blanco Sánchez

   Sr. Alejandro Esteban Prados

   Sr. Santiago Navarro Cumplido

   Sr. José Antonio Quiroga Valcarcel

   Sra. Carmen Jiménez Padilla

   Sr. Alberto Pérez Ortega

   Sra. Montserrat Teis José

   Sra. Rogelia Rubio Rollón

   k) Cinc persones de reconegut prestigi nomenats per l'alcalde a proposta consensuada de la Junta de Portaveus

   Sr. Francesc Bechdejú

   Sr. Lluís Josep Comerón

   Sra. Maria Rovira

   Sr. Jordi Buscà

   Sra. Sabina Fernández

   Tercer.- Donar compte d'aquest decret al proper Ple Municipal.

   Quart.- Notificar aquesta resolució a les persones interessades."

   -Servei de Nova Ciutadania-

   24 - RATIFICACIÓ DE LA DISSOLUCIÓ DEL CONSORCI DE RECURSOS I DOCUMENTACIÓ PER A L'AUTONOMIA PERSONAL, CRID.

   El senyor Oriol Batista, conseller delegat de Benestar Social, presenta la proposta següent

   "Relació de fets

   El Consorci de Recursos i Documentació per a l'Autonomia Personal (CRID) fou constituït l'any 1994 per la Diputació de Barcelona, juntament amb l'Institut Municipal de Disminuïts de Barcelona, l'Institut Municipal de Serveis Socials de l'Ajuntament de Terrassa, els Ajuntaments de l'Hospitalet de Llobregat, Badalona, Sabadell, Santa Coloma de Gramenet i Sant Boi de Llobregat, així com la Fundació ONCE, la Fundació Institut Guttmann, la Federació de Sords de Catalunya, la Federació ECOM-Francesc Layret (per fusió de la Federació ECOM i la Federació Francesc Layret) i la Federació Catalana Pro Persones amb Disminució Psíquica (APPS). Posteriorment, s'hi integraren també al Consorci els Ajuntaments de Lleida, Mataró i Esplugues de Llobregat. Així mateix, els Ajuntaments de Barcelona i Terrassa van assumir la condició de membres en substitució dels seus respectius Instituts municipals

   Els seus estatuts de constitució determinaven que el seu objecte es concretava, amb caràcter general, en l'assessorament als ens locals i d'altres entitats, dins l'àmbit de l'autonomia de les persones amb problemes d'interacció amb l'entorn. Diversos acords adoptats pel Consell General del Consorci varen palesar la voluntat del CRID d'ampliar, el seu camp d'acció, per tal d'aconseguir l'accessibilitat de les ciutats, no només des de la perspectiva de l'entorn físic, sinó també des de la perspectiva de l'eliminació de les barreres culturals i socials, en clara referència a l'anàlisi de la problemàtica de la immigració com a mecanisme d'afavoriment de la cohesió social. Aquesta ampliació de l'objecte del Consorci va significar una modificació del seus estatuts i afectà, igualment, a la pròpia denominació del Consorci que passà a ser Consorci de Recursos per a la Integració de la Diversitat, mantenint-se l'acrònim CRID.

   Paral·lelament, la Diputació de Barcelona, creà una Comissió Interdepartamental d'Immigració i Ciutadania, així com Delegacions específiques en matèria de joventut, de polítiques d'immigració i de polítiques d'igualtat dona-home. Recentment, el plenari, en sessió de data 17 de juny de 2004, aprovà l'establiment d'una nova Àrea competencial sota la denominació d'Àrea d'Igualtat i Ciutadania, tot integrant les tres delegacions existents fins aleshores a la Corporació en matèria de joventut, d'immigració i d'igualtat dona-home. La Diputació de Barcelona ha manifestat la voluntat de reassumir en forma de gestió directa les competències impulsades pel CRID, tant en matèria d'accessibilitat com en matèria de migració i ciutadania.

   En el marc de la nova reestructuració de la Diputació de Barcelona, (Àrees de Cooperació i de Vies Locals i Àrea d'Infraestructures, Urbanisme i Habitatge) , el passat 29 de setembre de 2004, el Consell General del Consorci va aprovar per unanimitat la dissolució inicial del Consorci i de Recursos i Documentació per a la Integració de la Diversitat (CRID) i l'assumpció directa per la Diputació de Barcelona de les activitats, mitjans i personal ja que aquesta corporació el succeeix universalment, tant en l'actiu i el seu passiu com en la reversió de tots els béns, drets i les obligacions d'aquest consorci.

   Fonaments de Dret

   L'efectivitat de la dissolució del Consorci ha de complir el procediment previst a l'article 324 -en connexió amb l'article 313- del Reglament català d'obres, activitats i serveis (ROAS), aprovat pel D 179/1995, de 13 de juny i, en conseqüència, requereix la ratificació de la dissolució del Consorci per part de cadascuna de les entitats consorciades, com és el cas de l'Ajuntament de Mataró

   En conseqüència, el sota signant proposa al Ple de l'Ajuntament que adopti la resolució següent,

   A C O R D S

   Ratificar l'aprovació inicial per a la dissolució del Consorci de Recursos per a la Integració de la Diversitat (CRID), acordada el 29 de setembre de 2004 pel Consell General d'aquest consorci, i l'assumpció per la Diputació de Barcelona de les activitats, mitjans i personal que fins a la data d'efectes han estat exercides i adscrits al Consorci de Recursos per a la Integració de la Diversitat (CRID), en relació amb l'àmbit d'accessibilitat i amb l'àmbit d'immigració i ciutadania."

   VOTACIÓ: Ordinària

   Vots favorables: Unanimitat. (27).

   25 - APROVACIÓ DE L'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE MATARÓ A LA XARXA LOCAL PER A LA DIVERSITAT I LA CIUTADANIA, PROMOGUDA PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA.

   El senyor Oriol Batista, conseller delegat de Benestar Social, presenta la proposta següent

   "Relació de fets

   El passat 28 d'abril el Ple de la Diputació de Barcelona va aprovar la creació de la Xarxa Local per a la Diversitat i la Ciutadania.

   La Xarxa Local per a la Diversitat i la Ciutadania té la missió d'identificar, generar i difondre instruments conceptuals, polítics i operatius que serveixin als governs locals per gestionar millor la diversitat ciutadana, i que afavoreixin l'articulació d'un model compartit de desenvolupament

   d'una societat diversa i, al mateix temps, socialment cohesionada.

   Considerant que els seus objectius són:

   1. Tots els habitants d'un poble o ciutat tenen dret a viure en el respecte i la dignitat que la seva condició de persona mereix.

   2. Totes les persones han de tenir els mateixos drets i deures civils i l'accés als serveis bàsics de salut, educació, habitatge, treball i justícia.

   3. La Xarxa ha de promoure la reflexió col·lectiva sobre un marc teòric d'actuació conjunta i afavorir l'intercanvi d'informació i la cooperació entre ajuntaments, en la realització de projectes innovadors i experimentals de forma mancomunada.

   4. Els participants en la Xarxa han de concretar un model propi i compartit d'intervenció en relació amb la gestió de la diversitat, tant des del vessant conceptual com des de l'operatiu.

   5. Els ajuntaments de la Xarxa han d'estar disposats a aportar, de forma documentada, les experiències dels plans o programes que es realitzin en els seus municipis.

   6. Els ajuntaments s'han d'implicar en el disseny dels dispositius de recepció i acollida de les persones nouvingudes i han de vetllar per la convivència ciutadana basada en el respecte a la diversitat.

   7. Els ens locals de la Xarxa han de vetllar per assegurar la formació continuada i el suport als professionals responsables dels serveis.

   8. Els membres de la Xarxa han de participar en la seva estructura aportant-hi informació i/o col·laborant en les comissions o altres instruments que en formin part.

   Que cal una gestió local de les polítiques de ciutadania, consensuada i compromesa amb el respecte a la diversitat i amb l'assoliment de la plena ciutadania, basada en el model de democràcia intercultural.

   Per tot el que s'ha exposat el sota signant proposa que el Ple de l'Ajuntament adopti la resolució següent:

   Primer - Aprovar l'adhesió a la Xarxa Local per a la Diversitat i la Ciutadania promoguda per la Diputació de Barcelona.

   Segon -

   Generar els mecanismes oportuns en els diferents àmbits d'actuació municipal per posar l'accent en:

   € Actuacions que ajudin a conscienciar i comprendre la diferència.

   € Actuacions que possibilitin instruments per elaborar i dur a terme polítiques d'igualtat, coresponsabilitat i respecte.

   € Actuacions de difusió de valors educatius i actituds cíviques.

   € Actuacions que afavoreixin la convivència i el civisme.

   € Actuacions per a la capacitació del conjunt de la ciutadania per construir un nou model de convivència basat en la democràcia intercultural.

   € Actuacions que permetin un enfocament integral de les polítiques de ciutadania amb l'elaboració de plans integrals de ciutadania.

   Tercer -

   Nomenar com a representat el/la senyor/a Oriol Batista Gázquez, en qualitat de conseller delegat de Benestar Social i Nova Ciutadania.

   Quart -

   Traslladar aquest acord a la Diputació de Barcelona."

   VOTACIÓ: Ordinària

   Vots favorables: Unanimitat. (27).

   -Patronat Municipal de Cultura-

   26 - INCLUSIÓ DE NOUS CARRERS AL NOMENCLÀTOR VIARI DE MATARÓ.

   El senyor Jaume Graupera, president del Patronat Municipal de Cultura, presenta la proposta següent :

   "Vistes les actes 1/2004, 2/2004, 1/2005 i 2/2005 de la Comissió Municipal del Nomenclàtor, corresponents a les reunions ordinàries celebrades els dies 14 de juliol del 2004, 22 de setembre del 2004, 23 de febrer del 2005 i 6 d'abril del 2005, respectivament, sobre nous vials a nominar de la ciutat de Mataró.

   Aquest Conseller-Delegat eleva a l'Ajuntament Ple l'aprovació de la següent

   P R O P O S T A

   1. Donar noms als espais interns del Parc Central per necessitats tècniques i de manteniment.
   2. Entendre el Parc com a una totalitat i que no es necessari fer distincions entre l'antic i el nou parc de Mataró per ser una unitat; i que, en qualsevol cas, les denominacions sempre seran compostes, sigui quina sigui la seva ubicació (p. ex.: Parc Central € passeig de €)
   3. Incloure al Nomenclàtor de la Ciutat els següents codis i denominacions (vegi's plànol 1):

    3459 PARC CENTRAL - PLAÇA DE LA BANDA DE GAIANES per la zona amb gronxadors situada entre els vials ronda de Mossèn Jacint Verdaguer i avinguda del Corregiment de Mataró.

    1928 PARC CENTRAL - PLAÇA DE MN. JOAN PAU PUJOL per l'espai situat entre el passeig 4 (codi 1826) i el passeig 5 (codi 1827).

    3966 PARC CENTRAL - PLAÇA D'ANTONI SORS i FERRER per la zona situada entre el carrer dels Pirineus i el passeig 6 (codi 1824).

    1821 PARC CENTRAL - PLAÇA D'HONORAT VILAMANYÀ i SERRA per l'espai situat a l'antic Parc Central. Pista pavimentada de forma rectangular davant de l'auditori i que serveis per a celebrar-hi balls, audicions, teatre€

    3456 PARC CENTRAL - PLAÇA DE LA MÚSICA per l'espai, lleugerament rectangular, situat entre el passeig 1 (codi 1823) i l'Esplanada (codi 3458) i el Mirador (codi 1829).

    1823 PARC CENTRAL - PASSEIG DE LA CIUTADANIA pel vial que travessa el Parc Central en diagonal.

   3457 PARC CENTRAL - PASSEIG DE JESÚS ILLA i PARÍS pel vial que travessa el Parc Central en paral·lel a la ronda de Mossèn Jacint Verdaguer.

   1825 PARC CENTRAL - PASSEIG DE DOMÈNEC ROVIRA i CASTELLÀ

   1826 PARC CENTRAL - PASSEIG DE CRISTÒFOL TALTABULL i BALAGUER

   1827 PARC CENTRAL - PASSEIG DE L'ORFEÓ MATARONÍ

   1822 PARC CENTRAL - PASSEIG D'ENRIC TORRA i PÒRTULAS

   3458 PARC CENTRAL - ESPLANADA DE JOSEP RENIU i CALVET per l'espai situat a l'acabament del passeig 2 (codi 3458).

   1829 PARC CENTRAL - EL MIRADOR

   per l'espai situat entre el passeig 3 (codi 1825) i el passeig 4 (1826).

   719 PARC CENTRAL - ESPAI FIRAL

   per l'espai situat entre el Camí de la Geganta i el passeig 6 (codi 1824).

    

   4. Notificar la present resolució al servei de sistemes d'informació i telecomunicacions per tal que procedeixi la corresponent comunicació als serveis municipals que correspongui i notificar la present resolució als membres de la comissió."

   La senyora Maria José Recoder, regidora del grup municipal de Convergència i Unió, comença recordant que al barri de Cerdanyola ja hi ha un c/ de l'Estadi, però no vol anar més enllà en aquest tema.

   Després d'intensos debats, la Comissió del Nomenclàtor ha aprovat els noms que ha llistat el Sr. Graupera, que no tindran afectació postal, i seran, doncs, menys rellevants per a la ciutadania. No obstant això, aquesta tria de noms constitueix una manera de retre homenatge i donar a conèixer aquestes celebritats de la ciutat (entre ells, molts músics) a les noves generacions i als immigrants. Finalment, la Sra. Recoder demana que es faci algun tipus de celebració i que s'instal·li al Parc Central una glorieta/quiosc de música, com ja passa en d'altres ciutats europees, que esdevingui un punt de trobada.

   El senyor Paulí Mojedano, portaveu del grup municipal del Partit Popular, aprofita l'avinentesa per a recordar al Sr. Graupera que tenen un compromís amb el nom de Salvador Dalí i que espera que la Comissió ho tingui en compte en el futur.

   El senyor Jaume Graupera respon al Sr. Mojedano explicant que la proposta de nom de Salvador Dalí ja ha entrat en la llista de possibles noms, permanentment oberta, que serà susceptible de ser triat en el futur si s'arriba a un acord. La tria de mataronins per donar noms a carrers o espais públics del Parc Central per part de la Comissió del Nmenclator ha vingut donada per la vinculació de les persones a una activitat determinada. Així la Plaça Antoni Sors al costat del que serà l'estadi; d'altra banda altres espais vinculats a altres noms relatius a la música. En conseqüència el nom de Salvador Dalí figura a la llista de noms possibles que disposa la Comissió del Nomenclator, i com molts altres se li atribuiria un nom de carrer en funció de l'oportunitat.

   En referència a la proposta plantejada per la Sra. Recoder, el Sr Graupera confirma que hi ha prevista una festa el dia 9 de juliol al matí amb l'actuació de la Banda de Gaianes i l'Agrupació Musical del Maresme per a celebrar els 25 anys de la participació de la Banda en les festes de Les Santes i la figura d'Honorat Vilamanyà, pel seu centenari, així com inaugurar els nous noms del Parc Central.

   VOTACIÓ: Ordinària

   Vots favorables: Unanimitat. (27).

   27 - DONAR COMPTE DE L'ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 30-5-2005 RELATIU A L'APROVACIÓ DEL PLA D'EQUIPAMENTS CULTURALS DE LA CIUTAT DE MATARÓ.

   El senyor Jaume Graupera, conseller delegat de Cultura, dóna compte de l'acord següent

   "Relació de fets

   1. L'Ajuntament de Mataró ha projectat l'anomenat Pla d'Equipaments Culturals, el principal objectiu del qual es definir els projectes a desenvolupar i fer una primera aproximació de les seves fases, el calendari i el pressupost, de manera que, a partir d'ara, es puguin plantejar les inversions necessàries, els recursos humans, els plans d'usos i els projectes específics que cal encarregar.

   2. Les línies d'actuació d'aquest projecte van ser presentades a la Comissió Municipal Informativa de Serveis Personals del passat dia 19 de novembre de 2004.

   Fonaments de dret

   1. L'article 52 del Reglament Orgànic Municipal defineix el plans d'actuació com la formulació d'un conjunt d'actuacions sobre un àmbit concret, funcional i temàtic. Contindran la informació necessària amb relació a les accions previstes, calendaris, recursos materials i humans implicats i finançament. També especificaran els objectius, els resultats esperats i els mecanismes d'avaluació.

   2. Dels plans d'actuació se'n donarà compte al Ple, on es podran debatre els vots particulars que s'hagin formulat a la Comissió Informativa. Els Regidors delegats donaran compte a les Comissions Informatives dels resultats i avaluació de l'acompliment de les línies d'actuació dels Plans d'Actuació del seu departament amb periodicitat trimestral.

   D'acord amb les atribucions que em foren conferides per Decret d'Alcaldia d'11 de maig de 2004,

   Considero oportú de PROPOSAR a la Junta de Govern Local, l'adopció de l'acord següent

   PROPOSTA:

   Primer. Aprovar el Pla d'Equipaments Culturals, el text del qual s'acompanya a aquesta proposta.

   Segon. Donar compte d'aquest acord al Ple Municipal de l'Ajuntament."

   La senyora Maria José Recoder, regidora del grup municipal de Convergència i Unió, reitera que el seu grup creu en la necessitat d'un pla estratègic per a la ciutat i, en concret, d'un pla d'equipaments global que inclogui no només els equipaments culturals sinó també els educatius, sanitaris, etc. Demana molta més previsió per a evitar votacions d'urgència com la que s'ha produït al punt 17 del ple d'avui. CiU creu que, en lloc de dedicar-se gairebé exclusivament a fer créixer la ciutat en termes de nombre d'habitatges en noves zones, el partit socialista hauria hagut de preveure que a la llarga caldrien tot un seguit d'equipaments i serveis de tota mena en aquestes noves àrees i per a tots els nous ciutadans (per exemple, a la Via Europa i al Camí de la Serra).

   En referència als equipaments culturals en concret, la Sra. Recoder creu que un model cultural no és possible sense un model de ciutat. En aquesta línia, explica que el trencament del consens en referència al Pla d'Equipaments Culturals va ser motivat per diverses raons, entre les quals esmenta que el Pla no incloïa el tractament futur d'edificis patrimonials com ara la Nau Gaudí, la Presó i Can Boada. A més, el Pla tampoc fa referència als compromisos econòmics i financers adquirits, és a dir, no n'especifica les fonts de finançament.

   Finalment, la Sra. Recoder fa al·lusió als incompliments reiterats de projectes (cas de la Nau Gaudí o del Corte Inglés) i a la lentitud dels processos perquè, després de 14 mesos, tampoc se'n sap res del projecte de creació del Museu de la Industrialització, per exemple. La regidora es mostra desconfiada davant d'aquest Pla a 10 anys vista i explica que el seu grup donarà suport puntual a les iniciatives que creguin adequades per a la ciutat.

   El senyor Paulí Mojedano, portaveu del grup municipal del Partit Popular, comença fent extensiva una queixa pel fet que el Sr. Graupera no ha aportat gaire res de nou en la seva intervenció i que el grup socialista no ha estat capaç d'aconseguir el consens polític en aquesta matèria.

   D'acord amb allò expressat per la Sra. Recoder, confirma que el seu grup no s'ha pogut sumar al Pla perquè hi ha una mancança d'estratègia i que la proposta d'acord que es planteja avui només és un intent per a salvar la imatge del mandat del Sr. Graupera. Es tracta d'un pla incomplet que no aborda el fons real de la qüestió que és la gestió de la cultura a Mataró, és a dir, definir objectius estratègics i establir el paper de la cultura en el futur de la ciutat.

   El portaveu del PP es mostra desconfiat en què el Govern sigui capaç de tirar endavant els projectes que avui es plantegen. Finalment, insta el conseller delegat de Cultura a aprofitar les oportunitats històriques sorgides, com la possibilitat de crear el Museu del Rock, que podria ser d'un enorme atractiu per a la ciutat, en lloc de posar-se a debatre sobre qüestions com ara el cartell de Les Santes.

   El senyor Jaume Graupera respon al Sr. Mojedano afirmant que està molt tranquil respecte el tema del cartell de Les Santes i que, al llarg d'aquests dos anys de mandat, ha après a no exasperar-se per la lentitud dels projectes. El ritme lent és una garantia i dóna seguretat. Recorda les paraules d'un especialista en esponsorització que declarava que cap bon projecte financer es fa en menys de cinc anys.

   Pel que fa als comentaris sobre incompliments, el conseller delegat aclareix que no es tracta de compromisos adquirits per ell en aquesta matèria i que l'exercici polític, tot sovint, constitueix un exercici de prioritzar. En el cas del Museu del Rock, que impulsava el PP, el Govern ha donat prioritat a la creació d'una biblioteca perquè ho considerava més necessari. No obstant això, el tema dels museus també es té en compte en tant que la ciutat pretén, en el futur, oferir un equipament museístic-històric arreu de l'àrea metropolitana que permeti incorporar Mataró en les rutes de turisme cultural. Finalment, el Sr. Graupera recorda que el Pla d'Equipaments compta amb un pressupost de 35.000.000 € i, en una primera anàlisi tècnica, es valorava la creació de l'esmentat Museu del Rock en la meitat del pressupost. Lògicament, el Govern ha hagut de donar prioritat a altres qüestions.

   El senyor Paulí Mojedano recorda al Sr. Graupera que l'informe també deia que, a partir del primer any, el Museu del Rock generaria beneficis.

   Aprofita, tanmateix, per a insistir en el fet que fóra bo treure a concurs el tema del cartell de Les Santes.

   La senyora Maria José Recoder reitera que està preocupada per la lentitud dels processos. Creu que el Sr. Graupera simplement està mirant de salvaguardar la seva pròpia imatge, que garantirà amb la pròxima inauguració del centre Germans Arenes, els continguts del qual encara es desconeixen. Sembla que mentre la Festa Major surti bé el conseller delegat ja es dóna per satisfet mentre que, en realitat, està obviant altres qüestions de més rellevància per a la ciutat.

   En aquests moments s'absenten de la sessió els senyors Vicent Garcia Caurín i Josep Lluís Martí, regidors del grup municipal de Convergència i Unió.

   CMI DE VIA PÚBLICA

   -Protecció Civil-

   28 - APROVACIÓ DEL MANUAL D€ACTUACIÓ MUNICIPAL DAVANT RISCOS DE NEVADES.

   El senyor Ramon Bassas, conseller delegat de Seguretat i Prevenció, presenta la proposta següent :

   "Atès que de l€Informe de la Cap de Protecció Civil de data 29/04/2005 és desprèn l€obligatorietat i conveniència de disposar d€un PAM per nevades per tractar-se d€un municipi amb més de 20.000 habitants, i hi ha constància històrica de nevades que l€hagin afectat amb intensitat com va ser la nevada de 1962 .

   L€elaboració del Manual de neu de Mataró donarà compliment a la normativa de protecció civil, possibilitarà una millora dels serveis de prevenció, de protecció i de recuperació, per tal de facilitar la mobilitat al municipi.

   Atès el que disposa l€article 10 de la llei 2/95 de 21 de gener de protecció civil, i en desenvolupament d'aquesta norma el Decret 210/99 de 27 de Juliol de la Generalitat de Catalunya.

   AL PLE PROPOSO:

   ÚNIC: Aprovar el Manual de Neu en annex contingut a la present resolució. "

   VOTACIÓ: Ordinària
   Vots favorables: Unanimitat. (25).

   29 - APROVACIÓ DEL MANUAL D€ACTUACIÓ MUNICIPAL DAVANT DELS RISCOS DE SISMES.

   El senyor Ramon Bassas, conseller delegat de Seguretat i Prevenció, presenta la proposta següent :

   "Atès que de l€Informe de la Cap de Protecció Civil de data 29/04/2005 és desprèn l€obligatorietat i conveniència de disposar d€un Manual de Sismes a fi de possibilitar la millora dels serveis de prevenció, protecció, recuperació i informació respecte d€aquest tipus de risc.

   Atès el que disposa l€article 10 de la llei 2/95 de 21 de gener de protecció civil, i en desenvolupament d'aquesta norma el Decret 210/99 de 27 de Juliol de la Generalitat de Catalunya.

   AL PLE PROPOSO:

   ÚNIC: Aprovar el Manual de Sismes en annex contingut a la present resolució. "

   VOTACIÓ: Ordinària
   Vots favorables: Unanimitat. (25).

   Es reincorporen a la sessió els senyors Vicent Garcia Caurín i Josep Lluís Martí, regidors del grup municipal de Convergència i Unió.

   JUNTA DE PORTAVEUS

   30 - PRENDRE CONEIXEMENT DE LA RENÚNCIA PRESENTADA PEL SR. JOAN LÓPEZ ALEGRE A L'ACTA DE REGIDOR D'AQUEST AJUNTAMENT.

   El senyor Joan Antoni Baron, alcalde president, presenta la proposta següent :

   "El regidor municipal Sr. Joan López Alegre ha presentat en data 27 de maig de 2005 la renúncia com a regidor d'aquest Ajuntament.

   En virtut del que disposa l'article 9 del Reglament d'Organització i Funcionament de les entitats locals, la renúncia ha de fer-se efectiva per escrit davant el Ple de la Corporació, a qui correspondrà prendre raó de la mateixa.

   A la vista de l'exposat es proposa al Ple municipal l'adopció del següent acord :

   Primer.-

   Prendre coneixement de la renuncia presentada pel Sr. Joan López Alegre com a regidor d'aquest Ajuntament.

   Segon.-

   Sol·licitar a la Junta Electoral Central que proveeixi la vacant de regidor que figura en el lloc següent en la candidatura electoral del Partido Popular (PP) de les Eleccions Municipals de 2003 que correspon al Sr. Carlos Antonio Súnico Batxilleria. "

   El senyor Joan López Alegre, regidor del grup municipal del Partit Popular, comença el seu discurs recordant que ha estat treballant 14 anys a l'Ajuntament de Mataró, uns anys plens de canvis en la ciutat i en la societat en general. Celebra totes les millores i avenços que hi ha hagut a Mataró gràcies a l'esforç de les institucions i dels mataronins.

   A nivell més personal, demana disculpes per haver estat una persona esquerpa i agraeix totes aquelles persones que l'han ensenyat, format i ajudat al llarg de tots aquests anys. Enumera un seguit de membres de l'Ajuntament i treballadors municipals, com el Sr. Fenés, antic secretari de l'Ajuntament, Ma Paz, secretaria particular de l'exalcalde Manuel Mas, també als càrrecs de responsabilitat, al Sr. Muñoz de les fotocòpies, a la Sra. Paloma, cap de Protocol, a la Mei Ros, excap de Premsa, del Manolo, conserge de l'Ajuntament, de l'agent de la Policia, Sr. Moyano, en Pere Robert, Cesar Fernàndez, Teresa Jubany, cap d'urbanisme, de la Ma Pau Ortillés va aprendre molt de dret administratiu, als adversaris polítics dels altres grups municipals, Ramon Camp, Josep Mañach, Joaquim Esperalba, Salvador Milà, Jaume Graupera, Joan Antoni Baron, actual alcalde i l'ex-alcalde Manel Mas, amb qui hi ha una relació d'amistat. Als regidors per la seva paciència infinita durant tots aquests anys, i agraïment especial als seus companys de grup municipal durant tots aquests anys, David Rovira, Toni Fernàndez, Lluís Calzada, Paulí Mojedano, José Manuel López, Adela Rodríguez, a tots ells, en dóna les gràcies.

   En referència a la seva trajectòria professional, el Sr. López Alegre es mostra molt afortunat per la seva condició de polític, que li ha permès gaudir d'un seguit d'oportunitats i viure experiències úniques, a banda de contribuir a millorar la seva ciutat. Se sent satisfet per haver encapçalat la llista del PP en quatre ocasions i agraeix la confiança dipositada en ell pels seus votants així com la confiança per part dels seus companys de partit. També celebra el fet que ERC formi part de l'Ajuntament, com en el seu moment va entrar a formar-ne part el seu propi partit, perquè tots junts fan de Catalunya una comunitat més forta.

   Finalment, el Sr. López Alegre acaba citant unes paraules de Theodor Roosevelt que diuen que només aquells que ho intenten o s'hi llencen, tenen el privilegi de somiar amb l'èxit o de fracassar però amb la força de tornar-ho a intentar. Ell se sent identificat amb aquestes paraules perquè ha tingut la sort d'intentar-ho durant tots aquests anys, d'omplir-se de pols i tornar-hi més tard. Acaba la seva intervenció exclamant: "Moltes gràcies a tots i visca Mataró!"; es produeix un gran aplaudiment.

   El senyor Jaume Graupera, portaveu del regidor del grup municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds € Esquerra Unida i Alternativa, reconeix la tasca portada a terme pel Sr. López Alegre en aquests anys encapçalant un espai de renovació generacional on hi havia un buit. Ha defensat els interessos del seu partit i de la ciutat amb coratge i intel·ligència i no dubta que ho seguirà fent en aquesta etapa que ha encetat com a diputat del Parlament de Catalunya.

   El senyor Genís Bargalló, portaveu del grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya, explica que tot i les discrepàncies polítiques existents entre el seu partit i el PP, sempre hi ha hagut una actitud de respecte personal entre el Sr. Joan López Alegre i els membres d'ERC. Tanmateix, reconeix que aquest últim deixa el seu partit en molt bona posició perquè, des de l'any 1991 fins a dia d'avui, s'han aconseguit 5 regidors i ha sabut representar dignament un sector de la població que s'hi identifica. Li desitja sort.

   El senyor Joaquim Esperalba, president del grup municipal de Convergència i Unió, es remet al pla més personal dient que ja quan tenia 15 anys, el Sr. López Alegre mostrava una capacitat retòrica considerable i la mateixa ideologia que l'acompanya encara. Destaca, doncs, la sinceritat i coherència mantingudes al llarg de la seva trajectòria professional.

   En darrer terme, explica l'anècdota de la granota i l'escorpí a fi d'exemplificar el caràcter, de vegades esquerp, del Sr. López Alegre però en clau amable. El felicita i li desitja sort.

   El senyor Ramon Bassas, portaveu del grup municipal Socialista, agraeix la tasca realitzada pel Sr. López Alegre per haver renovat una oferta política que a l'any 91 era gairebé inexistent i per la labor de control exercida des de l'oposició, que sempre és positiva. Recorda la noblesa de l'acció política, sense oblidar el fet que les discrepàncies són enriquidores i formen part del joc de la democràcia. Finalment, desitja sort en aquesta etapa política i en l'àmbit personal al regidor que marxa.

   El senyor David Rovira, regidor del grup municipal del Partit Popular, agraeix les intervencions dels representants de totes les altres forces polítiques en un moment que, per a ell, és molt rellevant tant a nivell polític com personal. Destaca la sinceritat del Sr. López Alegre al llarg d'aquests anys, el seu esforç per mantenir una línia de treball que fos coherent i no ofensiva en el si del partit i el seu afany per defensar els interessos de la ciutat de Mataró amb convicció. El Sr. Joan López és un gran polític que sempre ha recolzat, empès i alliçonat els membres del seu partit i que, en les circumstàncies difícils, sempre hi ha sigut i hi serà: li ho agraeix.

   Finalment, no dubta que el Sr. López Alegre seguirà defensant fortament Mataró.

   El senyor Alcalde identifica el Sr. López Alegre amb el paisatge de camp perquè és un terreny amb caràcter però on cada estiu el blat germina i hi ha collita. Ha estat un contrincant polític dur però sempre molt coherent i respectuós amb els seus plantejaments. Agraeix la feina feta per a la ciutat durant tots aquests anys i reconeix que, tot sovint, ha estat un element clau per a endegar projectes municipals de gran transcendència com per exemple, l'aparcament de la Riera o la piscina del Sorrall.

   Finalment, el Sr. Alcalde es mostra convençut que el Sr. López Alegre continuarà treballant per la ciutat des del Parlament de Catalunya, posició que l'honora, i del fet que a l'Ajuntament de Mataró no li mancarà mai el seu suport.

   VOTACIÓ: Ordinària
   Vots favorables: Unanimitat. (27).

   CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL

   PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

   31 - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR PER LA CONSTRUCCIÓ D'HABITATGE SOCIAL.

   El senyor David Rovira, regidor del grup municipal del Partit Popular, presenta la proposta següent :

   "El passat mes de maig, aquest Grup Municipal es va mostrar interessat per conèixer la posició del Govern Municipal davant l'anunci fet per la Ministra d'Habitatge, Sra. Trujillo de procedir a la modificació de la llei actual per tal de poder construir habitatge social de 30m2.

   El mes de setembre del passat any ja es va especular amb la possibilitat que la Generalitat construís habitatge de protecció oficial de 40m2 al barri del Pla d'en Boet en un terreny propietat de l'INCASOL. En aquella ocasió, quan es va demanar explicacions al Ple, el Sr. Arcadi Vilert va respondre que tot i que encara no hi havia res en marxa perquè l'INCASOL encara havia de presentar el projecte a l'Ajuntament, certament els pisos no podien ser gaire grans perquè són habitatges per a persones soles o parelles i 40m2 és el que necessiten per viure.

   Per tot això el Grup Municipal del PP de Mataró demana l'Acord en Ple dels següents

   ACORDS

   1. El Ple de l'Ajuntament de Mataró rebutja la promoció i construcció d'habitatge social a Mataró de molt reduïdes dimensions (40m2. o inferior). Si en casos excepcionals es volgués considerar, serà objecte de debat i valoració al si de la Comissió Informativa de Serveis Territorials. En aquests casos es demanarà opinió de les entitats representatives veïnals."

   El senyor Antoni Valls, regidor del grup municipal de Convergència i Unió, tot i compartir el sentit de la proposta plantejada pel Sr. Rovira, aclareix que el seu grup hi votarà en contra. Considera que, des de l'Ajuntament de Mataró, no es té la capacitat normativa que permeti dictar una norma general que reguli aquesta matèria, la competència de la qual és del Govern autonòmic i del Govern de l'Estat. No obstant això, sí que accepta que la proposta esdevingui un mitjà per fer arribar al Govern de la Generalitat una línia política d'acord amb limitar el nombre mínim de metres dels pisos, però no sota la forma d'una proposta de resolució.

   El senyor Genís Bargalló, conseller delegat d'Habitatge, troba molt positiu el debat sobre polítiques d'habitatge perquè contribueix a explorar i obrir noves vies d'accés a l'habitatge per als diferents col·lectius de ciutadans.

   Creu que s'està treballant en la bona direcció per a impulsar polítiques actives d'ajuda a l'accés a la vivenda i és, en aquest context, que cal emmarcar la proposta de la ministra Trujillo en referència a la construcció de pisos de 30 m2. Recorda que l'actual decret d'habitabilitat admet ja aquesta possibilitat i que aquest tipus de vivenda va dirigida a un col·lectiu molt concret, els joves, i acull una tipologia d'edificis també molt concreta. Es tractaria d'una mena de residències d'estudiants, amb espais compartits, de lloguer rotatiu, promoció pública, orientades a l'emancipació dels joves que cerquen la primera vivenda.

   Pel que fa a la proposta del Sr. Rovira, no hi està d'acord perquè limita les opcions d'oferta de vivenda sense permetre que s'explorin més possibilitats. Tothom té dret a una vivenda digna i, des de l'Ajuntament, es vetllarà perquè qualsevol edifici social reuneixi les condicions adequades amb què tots els grups municipals estan d'acord.

   El senyor David Rovira, regidor del grup municipal del Partit Popular, lamenta la posició del Sr. Valls, que implica que la proposta de resolució no tiri endavant tenint en compte que comparteixen opinió. Pel que fa a la intervenció del Sr. Bargalló, malgrat que entén que, com a tripartit, ha de respectar la línia de recolzar la construcció de pisos petits, creu que en realitat les posicions tampoc no estan tan allunyades.

   El senyor Antoni Valls explica que li acaben de passar un telegrama que confirma que al c/Roger de Flor de Mataró s'estan venent pisos de 34 m2per 30 milions de pessetes, fet que confirma que, es facin els esforços que es facin des de l'Administració, la realitat els supera i les promotores immobiliàries continuen fent el que volen. Cal que l'Administració incideixi en el mercat immobiliari amb més contundència.

   VOTACIÓ: Ordinària
   Vots favorables: 4, corresponents als membres del Grup Municipal del Partit Popular.
   Vots en contra: 16, corresponents als membres del Grup Municipal Socialista (11), corresponents al Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds € Esquerra Unida i Alternativa (3) i corresponent al Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya (2).
   Abstencions: 6, corresponents als membres del Grup Municipal de Convergència i Unió.

   En aquests moments s'absenta de la sessió el Sr. Oriol Batista, regidor del grup municipal Socialista.

   32 - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR PERQUÈ EL PARC DE LES AUS S'INSTAL·LI A MATARÓ.

   El senyor Paulí Mojedano, portaveu del grup municipal del Partit Popular, presenta la proposta següent :

   "Tot sembla i així s'ha anunciat aquesta setmana per part dels propietaris que el Parc de les Aus de Vilassar de Mar tancarà les seves portes el proper 19 juny.

   Aquest és un fet molt penós per la nostra comarca donat l'arrelament que tenia aquesta instal.lació. Així com el seu interès tant des del punt de vista de l'educació medi ambiental com de la seva atractivitat pel nombre de persones que la visitaven anualment.

   El nostre Grup Municipal pensa que dins de l'estudi que s'està portant a terme en el Pla de Promoció de Ciutat dels diversos elements que puguin contribuir a fer de Mataró una ciutat referent i més atractiva des del punt de vista de la seva oferta s'hi podria encabir la instal.lació d'un Parc com el de les Aus.

   Pensem també que un Parc com aquest, que té un èxit contrastat, ens oferiria altres possibilitats al voltant del tema del medi ambient que podrien complementar-lo.

   Per això, el Grup Municipal del PPC de Mataró proposa l'aprovació a l'Ajuntament en Ple dels següents

   ACORDS

   1. L'Ajuntament manifesta el seu interès perquè el Parc de les Aus s'instal.li a Mataró.
   2. A tal efecte, l'Alcalde es dirigirà als responsables del Parc de les Aus de Vilassar per manifestar-lis aquesta proposta i iniciar les actuacions al respecte."
   3. El senyor Alcalde, Joan Antoni Baron, presenta una esmena al punt primer de la proposta en el sentit següent:

    1 € Manifestar la voluntat inicial de l'Ajuntament de Mataró en la resolució satisfactòria del conflicte existent de forma i manera que el Parc de les Aus pugui romandre en el seu emplaçament actual.

    VOTACIÓ: Ordinària
    Vots favorables: Unanimitat. (25).

    Queda aprovada la proposta amb l'esmena presentada per l'Alcaldia.

    PRECS I PREGUNTES

    33 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR SOBRE L'ANIVERSARI DE LA MORT DE DAMIÀ CAMPENY.

    La senyora Adela Rodríguez, regidora del grup municipal del Partit Popular, presenta la pregunta següent :

    "Aquest any es compleixen 150 anys de la mort de l'artista mataroní Damià Campeny, considerat el màxim exponent de l'escultura neoclàssica a Catalunya . L'Institut de secundària de la ciutat que porta el seu nom ha estat de moment l'únic que ha deixat constància de l'aniversari de la seva mort, amb l'edició d'un punt de llibre que reprodueix l'obra Lucrècia morta, escultura que actualment es pot admirar a la casa Llotja de Mar de Barcelona.

    De moment, des del Patronat Municipal de Cultura no s'ha informat de cap activitat relacionada amb l'aniversari de la mort de l'artista durant aquest any.

    PREGUNTA

    1. Té previst el Govern Municipal organitzar algun tipus d'activitat per recordar que aquest any es compleixen 150 anys de la mort de l'escultor Damià Campeny? Si és així, quin és el programa que s'ha elaborat? Sinó hi ha cap activitat programada, quin o quins són els motius? "

    El senyor Jaume Graupera, conseller delegat de Cultura, admet que, des del Patronat de Cultura, l'única activitat que s'ha dut a terme, en commemoració del 150è aniversari de la mort de l'escultor, ha estat la instal·lació d'una taula amb llibres sobre Damià Campeny a la Biblioteca Pompeu Fabra. A fi d'esmenar aquest reconeixement massa feble, el Patronat ja s'ha posat en contacte amb la direcció del centre per tal de promoure algun tipus d'homenatge, més representatiu, a l'escultor a partir del mes de setembre.

    La senyora Adela Rodríguez recorda al Sr. Graupera que fer honor a la història a través de la cultura i les persones que hi han contribuït és un compromís i un dret. Des del Patronat de Cultura cal donar exemple.

    34 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ SOBRE EL FUNCIONAMENT DELS CONSELLS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA.

    La senyora Maria José Recoder, regidora del grup municipal de Convergència i Unió, considera deixar aquesta pregunta sobre la taula.

    35 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ SOBRE L'APLICACIÓ DE LA "FASE III, PROGRAMA D'ACTUACIÓ I CARTERA DE PRODUCTES DEL PLA D'ACTUACIÓ PER A LA PROMOCIÓ DE LA CIUTAT" (PAPC).

    El senyor Josep Lluís Martí, regidor del Grup Municipal de Convergència i Unió, presenta la pregunta següent:

    "El programa d'actuació municipal 2005 (PAM/05) recull de forma molt genèrica en el seu apartat "4.5: Promoció de ciutat" l'objectiu 4.5.1 "Iniciar l'execució de les accions planificades al Pla d'actuació per a la promoció de ciutat que han d'impulsar el posicionament de la ciutat". Parla el PAM de les 6 accions següents:

    4.5.1.1 Creació dels instruments necessaris pel desenvolupament del Pla

    4.5.1.2 Inici del projecte Oficina Local d'Informació als visitants

    4.5.1.3 Incorporació d'indicadors a l'informe de conjuntura

    4.5.1.4 Accions de promoció i difusió de la marca ciutat

    4.5.1.5 Vinculació del PAPC al Pacte local per l'ocupació

    4.5.1.6 Impuls a la creació d'empreses vinculades als nous filons d'ocupació (NFO) i especialitzades en serveis de promoció de ciutat.

    CiU considera que de les anteriors accions, tres són bàsiques o prioritàries per la concreció del model turístic i de promoció de la ciutat. Aquestes accions són la 1, 2 i 6, perquè sense instruments adients no es va enlloc, perquè l'oficina d'Informació ja hauria d'estar treballant, tant de cara als visitants com als habitants de la pròpia ciutat, i perquè sense empreses vinculades al sector difícilment projectarem aquest nou sector que ha de servir per diversificar l'economia de Mataró.

    Aquest apartat 4.5 del PAM resumeix excessivament, des del punt de vista de CiU, allò que especifica la Fase III del PAPC. En aquest sentit CiU valora com a poc agosarada l'aposta del Govern en matèria de turisme i promoció de ciutat per l'any 2005. Tot i això és molt probable que el Govern acabi l'any sense fer allò que s'havia proposat, si no es dóna una empenta contundent a l'aplicació del PAPC en el que resta d'any.

    En concret el PAPC, en la seva Fase III, estableix 4 programes de treball bàsics: el de gestió i implementació, el de competitivitat, el de creació de productes i el de comunicació i comercialització. Així mateix el PAPC estableix una cartera de productes actuals i potencials, i el més important: concreta en el seu apartat 4.3 una Periodificació i Priorització d'Activitats.

    Aquesta periodificació, centrada només en l'any 2005 estableix així mateix prioritzacions en quatre nivells: priorització "molt alta", "alta", "mitjana" i "baixa".

    Convergència i Unió es vol centrar només en les prioritzacions "molt alta" i "alta" de l'any 2005. Així veiem que hi ha 10 accions catalogades com a prioritat "molt alta", i 27 accions catalogades com a prioritat "alta" per l'any 2005 i que, en teoria, haurien de coincidir amb allò reflectit en el PAM 2005.

    De les prioritats "molt alta" i "alta" hem triat aquelles accions que es relacionen directament amb les 3 accions del PAM que CiU considera bàsiques, que tal com hem especificat abans (en el tercer paràgraf d'aquest document), són la 1,2 i 6 referents a :

    4.5.1.1 Creació dels instruments necessaris pel desenvolupament del Pla

    4.5.1.2 Inici del projecte Oficina Local d'Informació als visitants

    4.5.1.6 Impuls a la creació d'empreses vinculades als nous filons d'ocupació (NFO) i especialitzades en serveis de promoció de ciutat.

    Per tot l'abans especificat i perquè cal contrastar la feina duta a terme els primers mesos de l'any, ja que entenem que són aquells que projecten la feina que es durà a terme durant el darrer quatrimestre, el grup municipal de Convergència i Unió planteja la següent

    PREGUNTA.

    1. Dins del programa de gestió i implementació: Quin és el model de gestió eficaç, viable i factible per a la ciutat en matèria de turisme i de promoció de ciutat, segons el Govern?. Quina és la fórmula de gestió que proposa el Govern perquè els sectors implicats estiguin representats i participin de forma activa?.
    2. Dins del programa de competitivitat: Quines infrastructures ha posat en funcionament el Govern ? On es pensa ubicar l'Oficina d'Informació i Turisme de la ciutat?. Quines accions de informació i sensibilització s'han realitzat?.
    3. Dins del programa de productes: Quins productes ja existents ha millorat el Govern, i està en disposició d'oferir al mercat i a la ciutat?. S'ha signat algun conveni amb entitats privades per millorar les prestacions de productes ja existents?. S'ha creat algun producte nou?.
    4. Dins el programa de comunicació i comercialització: Quines accions ha realitzat el Govern per a la comercialització de productes concrets €ja existents-?.
    5. Quin és l'estat d'execució del PAPC, dins de l'any 2005, pel que fa referència a les prioritats molt alta i alta, i en relació evidentment al PAM 2005?. Quines accions té previstes el Govern concretar i realitzar dins de l'any 2005?. "
    6. La senyora Alicia Romero, consellera delegada de Promoció Econòmica, comença presentant una prèvia en què expressa que és cert que el Govern es va comprometre en el Pla d'Actuació 2005 a tirar endavant les accions que es plantejaven al Pla de Promoció de Ciutat. Per tant, el Govern manté la intenció de portar a terme aquests projectes i de treballar el valor de Mataró com a ciutat mediterrània. No obstant això, es tracta d'un pla ambiciós que implicarà que algunes accions s'endeguin en el decurs del 2005 i s'allarguin en el pròxims anys.

     La Sra. Romero explica que en aquests primers mesos de l'any ja s'han posat a treballar amb els productes i amb els temes de comunicació, entre d'altres, però gairebé totes les accions encara romanen obertes. La feina rigorosa i seriosa requereix el seu temps.

     Pel que fa a la primera pregunta plantejada, la Sra. Romero explica que el model de gestió que l'Ajuntament pretén instaurar és transversal, concertat i proactiu. En primer lloc, és un model transversal perquè es treballarà des de diferents àmbits (l'Ajuntament però també l'IMPEM, entre d'altres organismes autònoms), assistit per una comissió tècnica que treballarà els diferents productes. En segon lloc, és un model concertat perquè pretén arribar a acords tant amb altres administracions, com ara la Diputació i la Generalitat de Catalunya, com amb d'altres empreses del sector turístic i, finalment, mitjançant l'instrument del Mirador (que esperen que es constueixi abans de les vacances d'estiu) a fi de crear una comissió de seguiment del Pla de Promoció de Ciutat. En darrer terme, és un model proactiu perquè cerca fomentar la creació de riquesa i ocupació amb l'ajut dels programes de l'IMPEM.

     En referència a la segona pregunta, la Sra. Romero confirma que encara es desconeix la ubicació final de l'Oficina de Turisme perquè el projecte encara no està tancat; se'n preveu el tancament a finals del 2005. Quant al programa de competitivitat, s'ha demanat un estudi que analitzi les necessitats d'accessos i serveis de la ciutat en aquesta matèria per poder definir i endegar accions més concretes.

     Pel que fa als nous filons d'ocupació, també s'ha demanat un estudi del sector turístic per veure com es pot treure el màxim rendiment d'aquests nous perfils professionals i nous models de gestió amb l'ajut d'empreses especialitzades.

     En referència al programa de productes, la Sra. Romero explica que ja fa setmanes que s'està treballant amb el Patronat de Cultura a fi de posar en marxa, aquest mateix estiu, les rutes de Mataró ja existents però de manera millorada. Sense oblidar el fet que, com a producte nou, també s'està treballant en una nova ruta vinculada al mar, que esperen poder presentar en breu.

     En resposta a la pregunta formulada sobre possibles convenis, la consellera delegada aclareix que s'estan portant a terme converses amb entitats com La Caixa o la casa Coll i Regàs per tal de promoure acords.

     Per últim, i pel que fa al pla de comunicació i comercialització, la Sra. Romero comenta que s'està ja promovent la creació de la marca "Mataró Ciutat Mediterrània", que esperen presentar en un termini de poques setmanes. Tanmateix, s'ha encarregat, juntament amb Presidència, una estratègia de comunicació, que trigarà una mica més en estar enllestida.

     Abans d'acabar la seva intervenció, la consellera delegada recorda al Sr. Martí que el Pla d'Actuació de l'IMPEM recull, amb detall, més de vint actuacions referides al Pla de Promoció de Ciutat, de les quals s'anirà donant compte en el si del Consell de l'IMPEM, que és l'òrgan pertinent, sense deixar de respondre, òbviament, les preguntes que se li facin des del Ple.

     El senyor Josep Lluís Martí mostra la seva gran preocupació per l'estat actual de la qüestió perquè no s'ha fet res d'allò que es preveia com a molt prioritari en el Pla d'Actuació Municipal, aprovat al ple de l'octubre de 2004.

     A nivell d'instruments de què cal dotar-se, l'IMPEM no ha definit encara un model de gestió que indiqui com s'han d'executar i implementar totes les accions que cal dur a terme així com tampoc n'ha definit l'ens de gestió. En la mateixa línia, tampoc ha estat creada la comissió tècnica municipal transversal, que fa nou mesos que està pendent de ser constituïda, ni el Mirador. Hi ha una mancança de definició i recerca dels instruments de concertació pública i privada, d'adequació dels productes culturals existents a les necessitats reals, pendent del Patronat de Cultura, i de senyalització viària dels accessos a la ciutat i del nucli urbà.

     A nivell d'informació i turisme, encara no ha estat creat el Centre d'acollida i d'informació al visitant, ni se sap tampoc on s'ubicarà l'Oficina de Turisme, que ha d'aglutinar i gestionar tots els serveis a nivell d'informació turística.

     En darrer terme, a nivell de nous filons d'ocupació, encara no s'ha impulsat la creació d'empreses de lleure nàutic i platges ni, en general, els nous perfils professionals dins el sector turístic.

     Tota aquest plec de mancances posen de manifest, segons el Sr. Martí, que no es pot continuar promovent publicitat enganyosa sobre Mataró als mitjans de comunicació. Per a projectar-se com a destinació turística cal, en primer lloc, crear una imatge pròpia i tenir una identitat forta que contribueixi a emprendre les accions que calen en els tres nivells esmentats. Cal anar amb compte sobre què es diu i com es diu en relació amb accions turístiques a la ciutat perquè apareixen informacions i titulars que no responen a la realitat i generen frustració. És necessària una bona campanya de comunicació.

     Finalment, el Sr. Martí, conscient del moment en què la Sra. Romero arriba a la presidència de l'IMPEM i les dificultats que ha d'afrontar, li demana il·lusió, ambició i coratge, sense deixar d'oferir-li la seva col·laboració.

     La senyora Alicia Romero molt breument reitera la voluntat del Govern d'apostar pel Pla d'Actuació aprovat i pel programa Mataró Ciutat Mediterrània. Des de l'IMPEM s'estan abordant diferents fronts amb seriositat i fermesa a fi d'endegar totes aquestes accions que encara estan pendents, de les quals espera que se'n podrà fer un balanç positiu al desembre de 2005. Finalment, la consellera delegada afirma que el coratge i la il·lusió hi són i accepta de bon grat la col·laboració oferta pel Sr. Martí.

     36 - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR PER LA PROLIFERACIÓ DE "GRAFFITTY'S" ALS COMERÇOS DEL CENTRE.

     La senyora Adela Rodríguez, regidora del grup municipal del Partit Popular, presenta la pregunta següent :

     "Alguns botiguers de l'eix comercial Mataró Centre han donat a conèixer recentment les seves queixes per la proliferació a les façanes i persianes dels seus establiments, a més de al mobiliari urbà de pintades "graffity's". Aquesta pràctica a banda del deplorable impacte visual que dóna de la nostra ciutat i del cost econòmic que representa pels afectats la seva neteja, ha generat el temor entre els comerciants que es posin en pràctica d'altres tècniques més agressives que fins ara no hi són presents a Mataró.

     PREC

      

     1. El Govern Municipal, mitjançant la Policia Municipal actuarà de manera immediata per tal d'eradicar aquestes pràctiques i evitar així el naixement d'altres de tipus més agressiu.

     2. El Govern estudiarà juntament amb el comerciants que puguin ser objecte d'aquestes actuacions, formes que poguessin compensar els possibles efectes negatius d'aquestes pràctiques, com ara la neteja, la reparació, etc. "

     El senyor Ramon Bassas, conseller delegat de Seguretat i Prevenció, confirma que el prec, en tant que pres en consideració, és acceptat perquè entra en la línia d'allò que ja s'està fent a nivell policial.

     Durant l'any 2005, el servei de policia va rebre només 5 requeriments per pintades al centre, es van generar 8 sancions del servei de manteniment i es van denunciar 21 persones.

     La previsió i control de pintades és una prioritat i per fer-hi front es preveuen diferents accions com ara la posada en marxa de serveis de vigilància i control (amb personal policial vestit de paisà), l'aixecament d'actes i reportatges fotogràfics així com la detenció, en darrer terme. Des de l'Ajuntament es pretén promoure la presentació de denúncies per aquesta mena d'accions i, en el cas de menors, implicar-hi els pares a nivell de responsabilitats. Tanmateix, també s'està treballant en l'establiment de mesures reparadores, com a complement d'aquelles sancionadores.

     Finalment, el Sr. Bassas explica que fins ara no hi ha indicis que facin pensar que els autors d'aquestes pintades puguin passar a cometre altres actes de naturalesa més agressiva.

     37 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR SOBRE L'ESTACIONAMENT DE VEHICLES A LA RONDA CERVANTES.

     El senyor Paulí Mojedano, portaveu del grup municipal del Partit Popular, demana deixar sobre la taula aquesta pregunta.

     38 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR SOBRE DECRETS QUE AFECTEN A LA POLICIA LOCAL.

     El senyor Paulí Mojedano, portaveu del grup municipal del Partit Popular, presenta la pregunta següent:

     "En data recent s'han dictat diversos Decrets per els que es decideixen canvis de torn i assignació de serveis extraordinaris a caporals de la Policia Local. Els Decrets s'han produït per sol·licitud dels comandaments de la Policia en casos en que el sergent que ha de realitzar el servei no pot fer-ho, no podent fer-lo tampoc la resta de sergents i els caporals han comunicat clarament la seva negativa a realitzar serveis extraordinaris o canvis de torn.

     Els Decrets obliguen al personal afectat a fer serveis extraordinaris fora de jornada habitual i a fer canvis de torn a caporals de la Policia Local.

     Per altre banda, aquest Grup Municipal es coneixedor de que la Junta de Personal d'aquest Ajuntament es de l'opinió de que aquests decrets no s'ajusten a normativa.

     PREGUNTA

     1.- Opina el Govern Municipal que els Decrets a que ens referim s'ajusten a l'Acord sobre determinació de les condicions de treball del personal funcionari?"

     La senyora Pilar González, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, confirma que és cert que es van signar cinc decrets, sorgits arran de la malaltia d'una de les sargents en un moment en què un altre agent gaudia de festa, a fi de solucionar buits en els torns de nit.

     La consellera delegada recorda que aquesta flexibilitat és necessària en casos puntuals perquè no es pot deixar cap torn sense comandament. Tot i així, des del passat mes d'abril, des de la mateixa policia s'ha trobat una manera satisfactòria de solucionar aquestes baixes nocturnes que poden sorgir.

     El senyor Paulí Mojedano insisteix en què, independentment de possibles acords, aquesta mena d'actuacions repercuteixen en el rendiment dels agents i no és convenient que se segueixin perpetuant.

     39 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR SOBRE LA FIRA DEL MAR.

     El senyor Paulí Mojedano, portaveu del grup municipal del Partit Popular, presenta la pregunta següent:

     "El passat mes de febrer, l'anterior President de l'IMPEM , Sr. Toni Civit va presentar el programa firal per aquest 2005 en que la Fira del Volant era substituïda per la Fira del Mar. Segons el Sr. Civit, la nova fira responia a una de les conclusions extretes dels treballs del Pla de Promoció de Ciutat, on es va posar de manifest que el mar és el principal element que té a vendre la ciutat. La Fira del Mar estava previst que s'organitzés entre el 24 i 26 de juny del present any.

     Recentment, des de l'IMPEM s'ha anunciat que la nova fira no es podrà celebrar aquest any per ser massa "precipitat" i que la seva organització s'aplaça fins l'any vinent.

     PREGUNTA

     1. Quins són els motius que han portat el Govern Municipal ha retardar l'organització de la Fira del Mar fins l'any vinent?

     2. Donat que aquesta Fira era un dels elements clau del Pla de Promoció de ciutat per aquest any, en què afectarà la seva anul·lació als resultats de promoció previstos? "

     La senyora Alicia Romero, consellera delegada de Promoció Econòmica, reconeix que la Fira del Mar constituïa una acció prevista per al 2005 però que es va desestimar perquè els tècnics van considerar que no era l'instrument idoni per a desenvolupar la marca de Mataró Ciutat Mediterrània. Actualment, com ja ha esmentat anteriorment, s'està treballant en altres direccions que sí són prioritàries en aquesta matèria.

     En resposta a la segona pregunta plantejada, la Sra. Romero no creu que la retirada de la Fira del Mar hagi d'afectar de manera important els resultats de promoció previstos perquè no es tractava d'un element clau o essencial en aquest procés.

     El senyor Paulí Mojedano creu que les prospeccions tècniques s'han de fer abans i no després: cal saber preveure si una iniciativa serà idònia o no a fi de no perdre temps ni recursos.

     La senyora Alicia Romero li recorda que és normal que es facin estudis de mercat i viabilitat abans d'endegar un projecte. Tanmateix, les accions en aquest sentit que es van aprovar en la comissió corresponent, l'any 2004, s'han estudiat posteriorment per analitzar-ne la idoneïtat o no, seguint el procediment habitual. El projecte de la Fira del Mar, després de les prospeccions, ha estat desestimat perquè en aquests moments no és una iniciativa adequada per a la promoció de Mataró com a ciutat mediterrània.

     40 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ SOBRE ELS RESULTATS DE L'ACTIVITAT DE L'EMPRESA MUNICIPAL PROHABITATGE.

     El senyor Antoni Valls, regidor del Grup Municipal de Convergència i Unió, presenta la pregunta següent:

     "Atès que el nostre grup municipal considera que la freqüència en que es reuneix el consell d'administració de la societat Prohabitatge, no permet fer un seguiment actualitzat dels resultats de l'activitat d'aquesta empresa municipal, ens veiem amb la necessitat de plantejar les següents,

     PREGUNTES:

     1) Quantes gestions d'obres de comunitats de veïns s'han dut terme durant el present exercici 2005?

     2) Quantes noves gestions d'arrendaments d'habitatges de propietat de l'Ajuntament i de PUMSA s'han iniciat en el present exercici 2005?

     3) Quantes gestions de venda d'habitatges promoguts per PUMSA s'han realitzat en el present exercici 2005?

     4) Quantes gestions d'obres d'habitatges de PUMSA s'han iniciat en el present exercici 2005?

     5) Quantes obres de rehabilitació d'habitatges s'han realitzat en el present exercici?

     6) Quants nous contractes d'arrendament s'han promogut mitjançant la Borsa d'habitatges per a joves durant el present exercici 2005.

     7) Quants habitatges de protecció oficial en situació de desocupats hi ha avui en dia al Municipi de Mataró?

     El senyor Genís Bargalló, conseller delegat d'Habitatge, comença recordant que el Consell d'Administració de Prohabitatge s'ha reunit tres vegades enguany, el que permet fer un bon seguiment de les actuacions de l'organisme si s'assisteix a les reunions.

     En resposta a la primera pregunta, el conseller delegat diu que s'han dut a terme 11 gestions d'obres, entre les quals, tres són de rehabilitació d'estructura, tres de rehabilitació de façanes i cinc instal·lacions d'ascensors.

     Pel que fa a les noves gestions d'arrendaments, no se n'ha produït cap de nova sinó que totes corresponen a la rotació pròpia del parc públic de Prohabitatge. S'han gestionat els arrendaments de 10 habitatges PUMSA (5 a Cal Collut, 2 al c/Teià, 2 al c/Jaume Comas i 1 al c/València).

     En referència a les gestions de venda d'habitatges promoguts per PUMSA, cal fer una diferenciació entre promoció d'adjudicació mitjançant sorteig, que es tracta de vivendes en fase de construcció (5 habitatges al camí Ral, 1 a les Escaletes i 2 al c/Hospital) i operacions amb propietaris afectats amb diferents àmbits urbanístics de la ciutat, que es troben en diferents estadis de negociació.

     En resposta a la quarta pregunta, el Sr. Bargalló explica que s'han iniciat les gestions d'obra de 10 edificis d'habitatges: a nivell de projecte, a les Escaletes, Can Xammar, Carlemany, Xurruca, Can Gasol i Núñez i Balboa. A nivell d'obres, se n'ha iniciat al camí Ral, les Escaletes, Can Xammar i Madoz.

     Pel que fa a obres de rehabilitació al llarg del present exercici, s'han dut a terme 93 gestions , 76 sol·licituds de tests d'edificis, 13 informes de viabilitat tècnica i s'han tramitat 4 ajuts per a sol·licituds d'obres de rehabilitació.

     En referència als nous contractes d'arrendament, fins al mes de maig d'enguany, se n'han signat 6 i n'hi ha 3 més en espera. És a dir, s'allotjaran pròximament un total de 16 joves. Tanmateix, hi ha més contractes a la vista en referència a altres vivendes que s'ofertaran a través de la Borsa d'Habitatge. A més, s'ha informat una quarentena de persones sobre l'esmentada Borsa i les vivendes que en formen part.

     En darrer terme, no hi ha habitatges de protecció oficial desocupats perquè normalment hi ha plena ocupació però justament s'acaba de fer la rescisió d'un contracte d'un habitatge al c/Jaume Comes.

     El senyor Antoni Valls torna a preguntar al Sr. Bargalló si només hi ha un sol habitatge en situació de desocupació actualment i aquest darrer li respon afirmativament.

     Pel que fa al fet de la conveniència de presentar les preguntes concretes sobre aquesta matèria al si del Consell de Prohabitatge en lloc del ple de l'Ajuntament, el Sr. Valls creu que presentar preguntes al ple afavoreix encara més que es faci un seguiment exhaustiu de tot allò que s'està duent a terme.

     El senyor Alcalde, Joan Antoni Baron, confirma que els plens hi són per a plantejar preguntes i que ell no les hi limitarà però, alhora, cal tenir en compte que hi ha un òrgan creat adhoc per a debatre aquesta mena de qüestions.

     El Sr. Valls planteja la queixa que al si dels consells d'administració normalment no es poden fer preguntes perquè tota la informació ja ve donada enllestida i no es dóna peu al debat. En canvi, el ple és l'òrgan de control públic més adient.

     El Sr. Alcalde pregunta al Sr. Valls amb quina antelació rep l'ordre del dia abans d'un ple.

     El Sr. Valls contesta que només un parell de dies, temps que no és suficient.

     El Sr. Alcalde reitera que fóra bo per a tots utilitzar els consells de les diferents empreses per abordar aquest tipus de qüestions perquè es disposa de més temps per a abordar matèries concretes.

     41 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ EN REFERÈNCIA AL CONCURS PÚBLIC PER LA TRANSMISSIÓ DELS LOCALS COMERCIAL DEL CAMÍ RAL, 245-255.

     El senyor Antoni Valls, regidor del Grup Municipal de Convergència i Unió, presenta la pregunta següent:

     "El procediment tramitat per PUMSA pel concurs públic per la transmissió dels locals comercials del Camí Ral 245-255, en el que fa referència a les bases del concurs, establia com a condició essencial que aquest tenia com a finalitat la VENDA INDIVIDUAL O CONJUNTA dels locals comercials resultants de l'edificació, o bé podria presentar-se una oferta alternativa d'ADQUISICIÓ. En cap de les clàusules contingudes en el plec de condicions s'esmentava la possibilitat d'ofertar l'ARRENDAMENT o altres formes d'ús dels locals resultants de l'edificació, pel que s'entenia en tot moment que els concursants havien d'estar disposats a adquirir la propietat dels esmentats béns immobles.

     Resulta que la publicació de les bases d'aquest concurs realitzada el 7 d'abril de 2004 únicament feia referència a la possibilitat de venda sense fer referència a la possibilitat d'adjudicació a títol d'arrendament. A més, les condicions del plec de clàusules preveuen com a tipus de sortida en la licitació a l'alça el preu de venda 1500/m2. En cap moment s'estipula el preu d'una possible renda o cànon.

     A l'esmentat concurs només s'hi presentà el grup ABACUS-ROBAFAVES, fent una proposta en la qual no es fa cap oferta a l'alça del preu de compravenda, oferint únicament un arrendament del conjunt dels locals amb una renda mensual de 6.000 € al mes (6€/m2), amb una durada de 50 anys i establint un dret d'opció de compra pel preu just de 1.500.000 €, el mateix que serveix de tipus mínim de la licitació. Cal dir que no s'estipula tampoc cap mena de preu o contraprestació per la constitució d'aquest dret d'opció de compra malgrat constituir un dret real. Efectivament, no sabem si aquests titulars de l'opció de compra optaran finalment per exercitar aquest dret i si finalment adquiriran la propietat d'aquests immobles.

     És per l'exposat que aquest grup municipal es veu en la necessitat de formular les següents,

     PREGUNTES

     :

     • S'ha realitzat algun tipus de procediment legal per a canviar les bases que foren aprovades pel consell d'administració de PUMSA per l'esmentat concurs?

     • Atenent al fet de que només s'hi presentà un aspirant, i veient que la seva proposta no s'ajustava a les bases del concurs, perquè no s'acordà declarar desert el mateix?"

     El senyor Arcadi Vilert, conseller delegat d'Urbanisme, passa a llegir l'informe realitzat per la cap dels serveis jurídics de l'empresa per tal d'aclarir quines eren les bases del concurs i demostrar que ja s'hi apuntava la possibilitat d'una forma alternativa d'adquisició.

     La interpretació feta per la cap de serveis és que de les bases es desprèn clarament que s'admet qualsevol forma alternativa d'adquisició dels locals en qüestió i, per tant, també qualsevol oferta d'adquisició, diferent de la venda, per a la utilització dels immobles. La voluntat de PUMSA era deixar les possibilitats el màxim d'obertes perquè hi poguessin optar un bon nombre de candidats.

     No obstant això, al concurs només s'hi va presentar l'oferta sobre l'explotació del local ubicat a la planta primera de l'edifici (d'una superfície d'uns 1.000 m2) procedent del grup Abacus-Robafaves. L'oferta proposava l'arrendament amb dret d'opció de compra a favor dels arrendataris i que, respectant allò que constava al plec de condicions, es va valorar favorablement com a alternativa a la venda. Per tant, ni va caler canviar les bases ni es va plantejar declarar desert el concurs perquè l'oferta s'ajustava a les condicions establertes prèviament. L'arrendament, a 50 anys i amb opció de compra a partir del desè, va ser aprovat per majoria al mes de maig.

     El senyor Antoni Valls recorda que "adquisició" vol dir "transmissió de titularitat" mentre que, en aquest cas, el que s'ha fet de manera enganyosa o fraudulenta és establir un ús d'aquesta finca que prové d'un contracte d'arrendament i no d'una adquisició pròpiament. Hi ha hagut, doncs, una manca de transparència que ha anat en detriment de la resta de ciutadans i empreses que hi haguessin pogut optar si les condicions s'haguessin expressat d'una manera més clara, a banda que les facilitats atorgades han estat massa extremes. Fets com aquest només contribueixen a perpetuar el monopoli cultural de determinades empreses i no del conjunt dels mataronins.

     El Sr. Valls afirma amb contundència que cal revisar d'ofici la validesa de tot el procés i, si s'escau, declarar-ne la nul·litat.

     En referència a les obres de Can Xammar, el regidor de CiU se'n mostra molt descontent perquè considera que el pretès "Mirador del mar" és una obra monstruosa i que, novament, només contribueix a augmentar el monopoli d'unes poques empreses.

     El senyor Arcadi Vilert afirma que si els serveis tècnics haguessin valorat que l'arrendament no estava contemplat en les bases, simplement s'hagués procedit a declarar desert el concurs i a negociar l'adquisició dels locals amb qualsevol ciutadà que hi hagués estat interessat. Per tant, d'això es desprèn que els tècnics deuen estar-ne plenament convençuts.

     D'altra banda, constata que el gerent va parlar amb molts operadors de la ciutat de Mataró que estaven interessats en els locals i els va explicar la possibilitat de l'arrendament. Moltes persones van demanar que es declarés desert el concurs per a apostar-hi a la baixa. El Sr. Vilert declara que de favoritisme, no n'hi ha hagut. Finalment, emplaça el Sr. Valls a remetre's als tècnics per a aprofundir encara més en els detalls jurídics d'aquesta qüestió.

     42 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ SOBRE LES PILONES DEL CARRER SANT JOSEP I LA MOBILITAT AL CENTRE.

     El senyor Joaquim Esperalba, president del grup municipal de Convergència i Unió, considera deixar la pregunta sobre la taula.

     43 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ SOBRE ELS CANVIS DE SENTIT EN LA CIRCULACIÓ ALS CARRERS SANT SEBASTIÀ I BERGUEDÀ.

     El senyor Joaquim Fernàndez, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió, presenta la pregunta següent:

     "A finals del passat mes d'abril es van efectuar modificacions en el sentit dels carrers Sant Sebastià i Berguedà, justificades pel Departament de Mobilitat, per les queixes dels veïns d'aquest darrer per l'elevat nombre de vehicles que hi circulaven, que demanaven una reducció de la intensitat del tràfic i l'augment de la seguretat dels usuaris i residents.

     Segons la resposta del Sr. Regidor Delegat de Mobilitat a un escrit d'aquest grup municipal del passat dia 14 de maig, les converses venien de fa més d'un any i es va posar en contacte amb les associacions de veïns de Cerdanyola i la Llàntia, així com veïns del carrer Berguedà i del passatge Mas Sant Jordi, essent els canvis produïts producte d'un acord amb tots ells.

     Davant la nostra preocupació per l'afectació a l'accés dels alumnes al CEIP La Llàntia, el Sr. Manchado respon: "Cal esmentar que el carrer Sant Sebastià només té un únic accés consolidat, en concret a l'escola de La Llàntia, i només per a vianants, pel que els nous vehicles de pas pel carrer no han de produir excessives molèsties a l'entorn" Encara més, després de les queixes existents, hem pogut llegir declaracions en que deia: "S'ha arribat a un acord provisional. Aquests dies hi haurà la policia a les hores d'entrada i sortida a l'escola perquè puguin tornar a obrir la porta del carrer Sant Sebastià sense que els alumnes corrin perill".

     Tot feia pensar que, com en altres ocasions, el Departament de Mobilitat imposaria el seu criteri, fent referència a un teòric coneixement dels fets i l'acord amb els veïns previ a la implantació dels canvis. Però aquest cap de setmana hem pogut sentir al mateix regidor afirmant que si algú li hagués explicat que allà hi havia una sortida de l'escola ell no hauria donat instruccions per a que es produïssin els canvis.

     Davant aquests fets, el grup municipal de CONVERGÈNCIA I UNIÓ presenta la següent,

     Pregunta:

     Primer.-

     Quins van ser tots els contactes i converses mantinguts pel Regidor Delegat de Mobilitat abans d'aplicar els canvis en el sentit de circulació dels vehicles als carrers Berguedà i Sant Sebastià?

     Segon.-

     En algun moment es va posar, el Departament de Mobilitat, en contacte amb la direcció del CEIP La Llàntia o de l'IME?

     Tercer.-

     Es va fer alguna reunió informativa, prèvia a l'aplicació de les modificacions, per a TOTS els veïns del sector? Que inclou més carrers que els de Sant Sebastià i Berguedà?

     Quart.-

     Com quedarà definitivament el sentit dels carrers Sant Sebastià i Berguedà i els del seu entorn?"

      

     El senyor Fermín Manchado, conseller delegat de Mobilitat, matisa que en les reunions mantigudes mai es va parlar de la porta del c/Sant Sebastià sinó del trànsit o del camí dels nens per la vorera i, per tant, es va acordar una solució ràpida alternativa, acceptada pels pares i mares. No obstant això, reconeix el seu error per no haver demanat el parer de l'AMPA i la Direcció de l'escola en aquesta qüestió.

     En resposta a la primera pregunta formulada, el Sr. Manchado confirma que hi ha hagut cinc reunions amb l'Associació de Veïns de la Llàntia, l'Associació de Veïns de Cerdanyola, els veïns del c/Berguedà i els veïns del Mas Sant Jordi, l'última de les quals es va produir el passat mes de novembre, moment en què s'assoliren els acords.

     Pel que fa al punt de si es es va dur a terme una reunió informativa sobre els canvis als carrers amb els veïns afectats, el conseller delegat hi respon afirmativament.

     I, en darrer terme, el Sr. Manchado explica que el sentit del c/Sant Sebastià serà de pujada, el c/Berguedà serà de pujada amb baixada per al carril bus i taxi, el passatge Mas Sant Jordi serà de baixada per als vehicles lleugers amb altres carrils per a vehicles comercials i pesats.

     El senyor Joaquim Fernàndez agraeix la sinceritat del Sr. Manchado en admetre el seu error i demana que li aclareixi com està la qüestió de la manca de voreres del carrer Mas Sant Jordi, que tant preocupava els veïns perquè els vehicles es podien apropar massa a les vivendes.

     El senyor Fermín Manchado explica que el dilluns dia 6 de juny comença l'ampliació de les voreres, que es tracta d'una obra de manteniment que s'executa amb el pressupost de manteniment.

     44 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ SOBRE LA INTENCIÓ DEL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA DE TANCAMENT D'AULES DE DOS IES DE LA CIUTAT.

     El senyor J.Vicent Garcia Caurin, regidor del grup municipal de Convergència i Unió, presenta la pregunta següent:

     "Al Grup Municipal de Convergència i Unió ens ha arribat la informació de què el Departament d'Educació vol reduir una aula de 1r. d'ESO a dos IES, el Satorras i el Thos i Codina, que són d'una mateixa zona. També sembla que els directors no hi estan d'acord i que encara no tenen comunicació oficial.

     Si això passa, si hi ha nous alumnes durant el curs escolar (com ve succeint els darrers anys), tots hauran d'anar a l'IES Pla d'en Boet, siguin de la zona que siguin de la ciutat.


     És per això que aquest grup municipal presenta les següents,

     PREGUNTES:

     1.-

     El Regidor, Conseller delegat d'Educació de la ciutat, n'ha tingut coneixement?

     2.-

     Ha fet algun tipus d'actuació al respecte?"

     El senyor Josep Comas, conseller delegat d'Educació, constata que efectivament, des de Serveis Territorials, s'ha decidit, presumiblement entre el 19 i 20 de maig, que tant a l'IES Thos i Codina com a l'IES Satorras, al final del procés de preinscripció, es procedeixi al tancament d'una aula de 1r. d'ESO respectivament. Se'n té coneixement a través d'un correu electrònic adreçat a l'Alcalde el dia 26 de maig.

     Sorprèn la decisió perquè l'Ajuntament de Mataró és dels primers que tenen un acord amb l'Oficina municipal d'escolarització i que gaudeix d'unanimitat de les forces polítiques en temes d'escolarització a la ciutat i les seves necessitats.

     En referència a les accions concretes empreses des de l'Ajuntament, aquestes han estat, d'una banda, l'enviament d'una carta a la consellera, per part de l'Alcalde, manifestant el seu disgust pels fets, les conseqüències i les formes. D'altra banda, el regidor s'ha entrevistat amb els directors dels dos centres afectats per valorar la situació i començar a apuntar solucions així com amb la inspectora-presidenta de la Comissió d'Escolarització i amb l'altre inspector de zona. Tanmateix, ho ha posat en coneixement del Consell Escolar Municipal i del Consell Plenari de l'IME i, finalment, ha organitzat una reunió de la taula mixta de planificació amb el director dels Serveis Territorials, prevista per a la setmana vinent a Mataró.

     El senyor J. Vicent Garcia Caurín expressa el seu acord amb el to contundent de la carta enviada a la consellera.

     I no havent-hi més assumptes a tractar el Sr. Alcalde aixeca la sessió a les dotze hores de la nit, de la qual cosa com a Secretari en dono fe.