Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

22/12/2005

Escoltar

22/12/2005

dijous 22 desembre 2005, 00:00h

ACTA NÚM. 152005- SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L'EXCM. AJUNTAMENT EN PLE QUE TINGUÉ LLOC EL DIA 22 DE DESEMBRE DE 2005.

====================================================================

Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la Ciutat de Mataró, el dia vint-i-dos de desembre de dos mil cinc, essent les set hores de la tarda, es reuneix l'Ajuntament en Ple, sota la Presidència del Sr. JOAN ANTONI BARON ESPINAR, Alcalde President.

Hi concorren els senyors:

JOAN ANTONI BARON ESPINAR ALCALDE (PSC)

PILAR GONZÁLEZ AGÀPITO TINENT D'ALCALDE (PSC)

RAMON BASSAS SEGURA TINENT D'ALCALDE (PSC)

ESTEVE TERRADES YUS TINENT D'ALCALDE (PSC)

ARCADI VILERT SOLER TINENT D'ALCALDE (PSC)

FERMÍN MANCHADO ZAMBUDIO TINENT D'ALCALDE (PSC)

ORIOL BATISTA GÀZQUEZ CONSELLER DELEGAT (PSC)

FRANCESC MELERO COLLADO CONSELLER DELEGAT (PSC)

ALÍCIA ROMERO LLANO CONSELLERA DELEGADA (PSC)

MONTSERRAT LÓPEZ FIGUEROA CONSELLERA DELEGADA (PSC)

IVAN PERA ITXART CONSELLER DELEGAT (PSC)

JOAQUIM ESPERALBA IGLESIAS REGIDOR (CIU)

MARIA JOSÉ RECODER I SELLARES REGIDORA (CIU)

JOAQUIM FERNÀNDEZ I OLLER REGIDOR (CIU)

S'incorpora a la sessió durant el debat dels grups municipals

JOSEP LLUÍS MARTÍ I JULIÀ REGIDOR (CIU)

ANTONI VALLS I POU REGIDOR (CIU)

JOSEP VICENT GARCÍA I CAURÍN REGIDOR (CIU)

PAULÍ MOJEDANO SINGLA REGIDOR (PP)

DAVID ROVIRA I SUÑÉ REGIDOR (PP)

JOSÉ MANUEL LÓPEZ GONZALEZ REGIDOR (PP)

ADELA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ REGIDORA (PP)

ANTONIO SÚNICO BATXILLERIA REGIDOR (PP)

JAUME GRAUPERA VILANOVA TINENT D'ALCALDE (ICV-EUiA)

JOSEP COMAS VALLS CONSELLER DELEGAT ICV-EUiA)

QUITERIA GUIRAO ABELLÁN CONSELLERA DELEGADA (ICV-EUiA)

GENÍS BARGALLÓ I CHECA CONSELLER DELEGAT (ERC)

MARIA ROSA CUSCÓ I ALBERÓ CONSELLERA DELEGADA (ERC)

Dóna fe de l'acte el Secretari General de la Corporació el Sr. MANUEL MONFORT PASTOR.

Hi assisteix l'Interventor de Fons Municipals, Sr. JOSEP CANAL CODINA.

 

Els reunits representen un quòrum d'assistència mínim suficient d'acord amb la llei per constituir vàlidament la sessió plenària.

L'Il.lm. Sr. President obre la sessió, passant-se seguidament a tractar els punts de l'ordre del dia, els quals seran debatuts conjuntament.

CMI DE SERVEIS CENTRALS I PLANIFICACIÓ

-Servei de Gestió Econòmica-

1 - APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PRESSUPOST GENERAL DE L'EXERCICI 2006 INTEGRAT PER L'AJUNTAMENT, ORGANISMES AUTÒNOMS I SOCIETATS MERCANTILS.

La senyora Pilar González, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent :

"El Pressupost general de l'Ajuntament va ser aprovat inicialment pel Ple en sessió celebrada el dia 27 d'octubre de 2005. Es va iniciar el període d'exposició pública amb la publicació en el BOP de 29 d'octubre de 2005. Durant el període d'exposició pública, finalitzat el dia 17 de novembre de 2005, han presentat al·legacions: l'Associació de Marxants del Maresme, el Grup Municipal de Convergència i Unió, el Grup Municipal del Partit Popular, el Comitè de treballadors i treballadores del Patronat Municipal de Cultura i la Junta de personal de l'Ajuntament de Mataró. Han presentat al·legacions amb anterioritat al període d'exposició pública les següents entitats i/o persones a títol particular: Associació de veïns de Pla d'en Boet, el Sr. Francisco Sánchez Arjona, l'Associació de Veïns Santes - Escorxador i l'Associació de Veïns Peramàs Esmandies. Han presentat al·legacions amb posterioritat al període d'exposició pública: l'Associació de veïns de Cirera, l'Associació de Veïns de Rocafonda € l'Esperança i Ciutat Jardí i la Federació d'Associacions de Veïns de Mataró.

En la proposta dictaminada en la CMI de data 15 de desembre de 2005, no es va incloure la resolució de les al·legacions presentades amb posterioritat al període d'exposició pública. Un cop realitzat el seu estudi s'inclou en aquesta proposta al Ple la resposta a totes les al·legacions, incloses les de l'Associació de veïns de Cirera, l'Associació de Veïns de Rocafonda € l'Esperança i Ciutat Jardí i la Federació d'Associacions de Veïns de Mataró, i modificació a les resolucions de les al·legacions presentades pel Grup Municipal de Convergència i Unió que s'assenyalen en aquesta proposta amb "negreta".

 

A continuació es detallen les respostes a les al·legacions presentades durant i amb anterioritat al període d'exposició pública.

 

GRUP MUNICIPAL PP (40 al·legacions)

PROPOSTA AL PLE

ARGUMENTACIONS

Partida pressupostària per la rehabilitació de la Basílica Santa Maria

S'ESTIMA PARCIALMENT

Proposem modificar el redactat del PAM (3.12.1.8) canviant el verb "propiciar" per "garantir"

Liderat de la negociació amb les administracions i institucions implicades per tal de propiciar les actuacions de reforma i millora de la Basílica de Santa Maria, així com execució del projecte de museïtzació de la Capella dels Dolors que permeti millorar les condicions de les visites al recinte.

Actuacions oportunes amb el Ministeri d'Economia i Hisenda per tal de redactar el projecte de construir unes noves dependències de l'Agència Tributària.

S'ESTIMA

Incloure nova acció al PAM: (Objectiu 1.1.3.) Continuar les converses amb el Ministeri d'Economia i Hisenda per tal de redactar el projecte de construir unes noves dependències de l'Agència Tributària que tinguin més capacitat per atendre el públic amb comoditat i eficàcia

Actuacions amb el Ministeri de Foment per realitzar un estudi de viabilitat de connexió ferroviària entre el Maresme i el Vallès Oriental, així com Girona i el seu aeroport.

S'ESTIMA

No és competència del Ministeri de Foment, sinó de la Generalitat de Catalunya. En aquests moments, la Generalitat ja ha realitzat un estudi de viabilitat, que serà incorporat en el futur dins el Pla d'Infrastructures en elaboració. Incloure una nova acció al PAM: (Objectiu 2.3.1) Seguiment de l'estudi realitzat per la Generalitat de viabilitat del projecte de connexió ferroviària entre les comarques del Maresme i el Vallès Oriental, així com Girona i el seu aeroport que serà incorporat en el futur dins el Pla d'Infrastructures en elaboració.

Actuacions oportunes amb el Ministeri de Medi Ambient per tal de redactar i executar el projecte d'ampliació del Passeig Marítim entre el CN Mataró i la riera de Sant Simó.

DESESTIMA (ja inclòs)

Es recull a l'objectiu :2.1.4. Inici dels tràmits amb el Ministeri de Medi Ambient per incloure en els seus programes l'arranjament del Passeig Marítim fins a Sant Simó, la supressió de barreres arquitectòniques i la regeneració de la platja de ponent

Iniciar actuacions pertinents amb el Ministeri de l'Interior per tal d'estudiar el possible trasllat de l'actual Comissaria de la Policia Nacional.

Enderroc de l'actua edifici de la PN i construcció d'un nou equipament a Cerdanyola.

S'ESTIMA PARCIALMENT

Nova actuació:

S'instarà al ministeri per tal d'estudiar l'adequació i trasllat de la nova seu.

Es desestima perquè l'estratègia d'equipaments de Cerdanyola ja està dissenyada.

Redacció d'un projecte de construcció del nou Estadi municipal .

ES DESESTIMA (ja inclòs)

Es recull a l'objectiu 3.13.1 Redacció de l'avantprojecte dels equipaments situats a la nova zona esportiva dels turons (3 camps de futbol, un camp de hoquei herba, un nou estadi d'atletisme)

Destinar una partida pressupostària per a la construcció d'un centre de dia en els baixos dels pisos de protecció oficial del c/ Gibraltar (Rocafonda)

S'ESTIMA PARCIALMENT

Traspassar la referència que fa de l'equipament de la planta baixa de l'acció de l'objectiu 2.1.1 "Redacció del projecte de construcció de 18 habitatges al carrer Gibraltar i equipament a la planta baixa" i crear una nova acció en l'objectiu 2.1.2. "Pla d'equipaments" que digui: "Ampliació de l'escola d'Adults en la planta baixa de l'edifici del carrer Gibraltar"

Celebració d'un concert amb els millors alumnes de l'Escola de Música del Liceu de Mataró.

ESTIMAR

Nova actuació: Impuls de la participació dels millors alumnes de l'Escola de Música del Liceu de Mataró en el marc del dia de la música i la dansa.

Llista detallada de la partida pressupostària 31002.12112.22706 Treballs, estudis, realitzats per altres empreses.

DESESTIMA

Respecte el detall per al 2006 d'aquesta partida pressupostària no s'ha establert el seu detall ja que encara no hi ha coneixement de les diverses convocatòries destinades al cofinançament dels estudis a realitzar. La partida es dota en funció de la liquidació d'anys anteriors, per als quals sí és disponible la relació detallada d'estudis.

Compensació a tots aquells pares/mares que es vegin obligats a optar per l'Escola Bressol privada donada la manca de places d'Escoles Bressol públiques.

DESESTIMA

Els recursos públics municipals es destinen € i s'han incrementat molt amb la construcció de 2 noves escoles i una tercera en estudi- a la creació de places públiques.

Organització d'una Fira del Col·leccionista.

DESESTIMA

La política de fires es dissenya des de l'IMPEM, i en aquests moments no està prevista la celebració de nous certàmens ferials.

Nova Biblioteca Municipal de les Santes-Escorxador, oberta 12 h al dia de dilluns a diumenge.

S'ESTIMA PARCIALMENT

En els treballs complementaris de construcció de la nova biblioteca es tindrà en consideració els horaris de la BPF i els de la nova. Es farà un estudi d'horaris d'atenció al públic i es quantificarà adequadament per tal d'analitzar la seva viabilitat

Increment de la plantilla de la policia local en 12 agents.

S'ESTIMA PARCIALMENT

Afegir a l'acció 3.1.1.1. "Aprovació i desenvolupament del Pla Estratègic 2006-2012 de la Policia Local", el següent redactat: "dotar anualment els recursos humans suficients per assolir l'any 2012 un rati de 1,5 policies per cada 1.000 habitants."

Conveni i programes de suport amb els centres escolars sense instal·lacions esportives adients per a realitzar les assignatures d'educació física en les instal·lacions municipals de manera gratuïta.

 

DESESTIMA

Ja està recollit en el programa del PM Esports de cada any , però no gratuït sinó subvencionat per acord del Consell Plenari del Patronat.

Priorització a les actuacions per millorar els equipaments esportius dels centres educatius.

DESESTIMA

No, perquè ja es fa des del PM Esports en aquells centres amb conveni d'ús. La priorització les fan les escoles

Reforç dels objectius previstos en l'Observatori per la Immigració, amb estudis d'opinió sobre les necessitats sorgides tant dels immigrants com de la població autòctona.

ESTIMA PARCIALMENT

Les aportacions rebudes i les previsions per al 2006, d'altres institucions ens permetran de forma decidida incrementar recursos per a la consecució dels objectius previstos en el marc del Pla de Nova Ciutadania i les necessitats detectades a través de l'Observatori.

Redacció d'un projecte que contempli la creació d'un Parc de les Aus a Mataró.

ESTIMAR

Incloure una nova acció al PAM (Objectiu 4.5):Estudiar la viabilitat econòmica i ubicació en el seu cas d'un Parc de les Aus adaptat als criteris de promoció de ciutat, d'acord amb la resolució del Ple de data d'octubre

Organització d'una exposició anual d'arts plàstiques entre totes les escoles i centres ,públics i privats.

ESTIMAR

Nova Actuació: Impuls del paper de les escoles i centres d'art de la ciutat, públics i privats, en el desenvolupament de les arts plàstiques.

Nou Centre d'Acollida d'Animals municipal.

S'ESTIMA PARCIALMENT

Incloure nova acció al PAM a l'objectiu 3.10.1 que digui: "Estudiar la viabilitat del trasllat dels centres municipals d'acollida d'animals"

Impuls, d'acord amb els propietaris i també dels veïns de la zona, d'un projecte de futur per la Llar Cabanelles

S'ESTIMA

Incloure nova acció al PAM a l'objectiu 2.1.4. que digui:Facilitar el desenvolupament del sector de la Llar Cabanelles d'acord amb el Pla general

Posada en marxa d'un Pla Municipal de Família que recolliria ajudes i serveis per compensar les càrregues familiars.

DESESTIMA

Durant el 2006 està previst fer la primera fase de desplegament del Pla d' Infància que pretén donar resposta a les necessitats de les famílies envers l' atenció dels seus fills i als professionals que treballen en aquest àmbit.

El Pla d' infància elaborat amb la col·laboració i suport de les entitats i serveis de la ciutat que atenen la infància i adolescència inclourà les actuacions i serveis que seran necessaris en els propers anys.

Dinamització del comerç de la ciutat en el marc del POEC per a l'impuls de la competitivitat del petit comerç, especialització, formació, la millora dels serveis, la incorporació de les noves tecnologies...

DESESTIMA (ja inclòs)

L'objectiu 4.4."El comerç eficient i competitiu" recull la majoria de les accions que es proposen .

Així mateix el programa nº6224 " Eixos comercials" del pressupost previst per el 2006 per l'IMPEM dota amb un total de 228.619'49 euros la dinamització, el suport i les accions relacionades per l'impuls del sector comercial a Mataró.

Concreció del termini en què es procedirà a l'aprovació i redacció dels projectes de reforma dels mercats de Plaça de Cuba i la Plaça Gran.

DESESTIMA

Les accions es preveuen al llarg de l'any, el calendari concret dependrà entre d'altres del grau de consens que es vagi assolin.

Arranjament del Passeig del Callao, en concret per la zona enjardinada i la renovació del mobiliari urbà.

DESESTIMA (ja inclòs)

Es recull a l'acció 2.1.4.53.Inici dels tràmits amb el Ministeri de Medi Ambient per incloure en els seus programes l'arranjament del Passeig Marítim fins a Sant Simó, la supressió de barreres arquitectòniques i la regeneració de la platja de ponent

Establiment gradual de "pipicans" en el conjunt de la ciutat

DESESTIMA

Diverses ciutats han implantat el sistema de pipicans, fins i tot a Mataró es va intentar durant un temps un a la Plaça de les Tereses. El resultat ha sigut dolent, de manera que a molts llocs ja s'han retirat, o s'estan retirant. Els motius eren que no van resoldre el tema de fons de brutícia generada per gossos en els carrers, i a més varen provocar problemes de contaminació del sòl i males olors concentrades en uns punts concrets. Per això s'han anat descartant.

Es farà una recopilació d'experiències a diferents municipis, tant de pipicans com d'altres actuacions alternatives si existissin, amb la finalitat de plantejar una solució que tingués en compte dites experiències

 • Creació i posada en marxa de l'Agenda de la Solidaritat.
 • Increment de l'aportació econòmica que actualment es destina al conveni amb la Fundació Hospital.
 • " carnet de voluntari", amb bonificació en el transport públic Mataró Bus.

S'ESTIMA PARCIALMENT

 • S'assumeix la posada en marxa de l'Agenda de la Solidaritat en el marc de la Fundació Hospital.
 • Donar viabilitat a aquesta iniciativa requereix anàlisi i estudis previs que en aquests moments no existeixen, per valorar la viabilitat de la proposta.

Estudi i detecció d'oportunitats de realització d'events importants i poder així oferir Mataró com a seu dels mateixos.

DESESTIMA (ja inclòs)

Les accions previstes dintre del projecte de promoció de ciutat son aquelles recollides en l'objectiu 4.5 del PAM .No obstant un dels objectius que es pretén es la potenciació d'events ja existents a la ciutat, amb projecció , en concret la festa de les Santes i el Mataró cruïlla de cultures

Arranjament de la via d'accés a la Urbanització de la Cornisa per la zona del Touring Club, en concret pel tram més estret de la via.

DESESTIMA (ja inclòs)

Es recull a l'acció 2.1.4.55 .Planificació de l'execució de la millora en alguns trams de la carretera de Valldeix en funció del desenvolupament urbanístic del Touring

Estudiar la construcció d'aljubs a diverses zones de la ciutat destinats a recollir les aigües pluvials.

S'ESTIMA PARCIALMENT

En el marc del Pla Director del Clavegueram esta prevista en el futur, la construcció de diversos dipòsits de regulació que podrien servir per l'ús esmentat

Finançar un tipus de "bonus" per a persones amb mobilitat reduïda que han d'emprar taxis per a desplaçar-se.

DESESTIMA

En el marc del pla d' accessibilitat s' estudiaran quines seran les mesures prioritàries per facilitar i millorar el desplaçament de les persones amb mobilitat reduïda a la ciutat..

Sol·licitud de Mataró com a capital de la Cultura Catalana.

DESESTIMA

Aquesta proposta va ser presentada al Ple Municipal i va ser desestimada amb l'argumentació oportuna.

Creació de dues Oficines de Proximitat de la Policia Local als barris de Cerdanyola i Rocafonda.

DESESTIMA

D'acord amb l'acció 3.1.1.1. "Aprovació i desenvolupament del Pla Estratègic 2006-2012 de la Policia Local", es contempla un pla per enfortir la policia de proximitat a tota la ciutat, i per tant no tindria sentit la creació d'aquestes oficines.

Adaptació del futur ús de la nau Gaudí a les oportunitats que s'han detectat per a la ciutat en el marc del PDES.

DESESTIMA (ja inclòs)

L'ús previst per la Nau Gaudí en si mateix ja representa donar resposta a algunes de les necessitats plantejades en el PDES. Actualment es treballa per garantir el màxim de polivalència de l'espai, sempre i quan no perjudiqui l'ús principal definit.

Formar alguns treballadors/es de les Oficines d'Atenció Ciutadana municipals en el llenguatge dels signes.

DESESTIMA

A l'OFIAC hi ha una persona que té coneixements per comunicar-se amb el llenguatge dels signes

Establiment de descomptes en la utilització d'instal·lacions esportives per a famílies nombroses.

DESESTIMA (ja inclòs)

El Pla d'Infància ens permetrà determinar quins són els ajuts prioritaris pel suport a la infància i a la família, incloses les nombroses. A més, en el cas de la Piscina Municipal ja està contemplat

Revisar el procés participatiu: que els ciutadans/es puguin opinar sobre aquelles polítiques pressupostàries i tributàries que els afecten directament

DESESTIMA

El procés participatiu ja contempla que qualsevol ciutadà/na pugui opinar sobre les polítiques municipals. També cal dir que la participació és un procés sotmès a una millora continuada a partir de l'experiència, a partir de les propostes d'entitats i ciutadania i del grup de seguiment designat per tots els grups municipals. D'altra banda, estenem que l'esforç s'ha de centrar en temes de contingut i de ciutat, no tant en temes tècnics i administratius.

Accés gratuït de les persones amb discapacitats a les instal·lacions esportives municipals sempre i quan l'activitat que es realitzi sigui amb finalitats terapèutiques.

DESESTIMA

No, perquè les instal·lacions esportives municipals no oferten activitats de recuperació ni terapèutiques. Els col·lectius de discapacitats gaudeixen de preus subvencionats pel Patronat

Enquesta de satisfacció de la feina i de la valoració del seu entorn laboral per a tots els treballadors de l'Ajuntament i Organismes autònoms.

DESESTIMA

Malgrat que no s'inclou al PAM, des de RH s'estan planificant mesures que contribueixin a millorar les competències dels RRHH i del seu rendiment aplicant polítiques de formació , de promoció i carrera professional i de motivació.

Construcció d'un Circuit Permanent d'Educació Vial, per tal que des de la policia es puguin impartir classes als alumnes de les escoles de Mataró.

DESESTIMA

Les accions que realitza la Unitat d'Educació Viària de la Policia Local, així com les seves previsions per al 2006, es consideren adequades per difondre aquest tipus de formació entre els escolars de la ciutat: organització de visites a l'edifici de Via Pública, desplaçament dels agents de Policia Local a les escoles per fer formació "in situ", utilització d'espais ja existents a la ciutat per realitzar formació pràctica, etc.

El debat i la creació d'una Comissió d'Urbanisme Participatiu.

DESESTIMA

Segons l'acord de govern, el punt 1.2.7 fa referència a promoure òrgans de participació territorials vinculats a projectes d'actuació integral. Així estan en funcionament el Consell de Rocafonda € El Palau, Consell de Cerdanyola i el Consell de Centre € Eixample € Havana. El tema d'urbanisme es treballa en profunditat i amb garanties de participació en aquests consells

 

GRUP MUNICIPAL CIU (53 al·legacions)

PROPOSTA AL PLE

ARGUMENTACIÓ

PAM :

 1. Que a més de classificar i numerar els Eixos, Programes, Objectius, en el document definitiu del PAM figurin:
 1. El numero o codi de cadascuna de les accions proposades
 2. El numero complet de la partida econòmica corresponent
 1. Que es suprimeixi la darrera acció de l'objectiu 3.12.2 per ser textualment la mateixa que la proposada dos punts abans.
 2. Que es suprimeixi la darrera acció de l'objectiu 2.1.3. per estar inclosa a la primera acció del mateix objectiu.

 

S'ESTIMA PARCIALMENT

 • S'estima el punt 1 a)Es numeren .
 • Es desestima el punt 1 b) , ja que des de el pressupost del 2005 es treballa per programes que no fan necessari aquesta vinculació. La pròpia informació del programa dona una informació més detallada i fiable i ja esta vinculada amb les accions del PAM.
 • S€estima el punt 2. Acció duplicada.
 • S'estima el punt 3. Acció duplicada
 1. En el marc del debat de l'adequació del Reglament d'Organització Municipal i el Reglament de Participació Ciutadana i tenint en compte el que diu la Llei de Grans Ciutats, es definiran els futurs districtes administratius de la ciutat, per a l'organització descentralitzada dels serveis municipals.
 2. Es reorganitzaran els " Centre Cívic" - serveis municipals descentralitzats de manera que n'hi hagi un per a cadascun dels districtes de la ciutat.
 3. Es redactarà un pla , que inclogui plans d'usos , per tal que cadascun dels tretze barris de la ciutat, sense perjudici dels locals que les diferents associacions veïnals estan utilitzant en aquests moments ,o tenen previst utilitzar , disposi d'un espai multiús com a "Casal de Barri", gestionat per una taula d'entitats de cadascuna de les zones . En aquests es podran fer activitats lúdiques, culturals, formació, organitzades periòdicament per aquelles entitats veïnals i socials que les gestionin. Si ho precisen, comptaran amb el suport dels tècnics municipals. Aquest espai inclourà despatxos per a ús exclusiu de les entitats i sales polivalents per les seves activitats i altres associacions ciutadanes. Aquest pla inclourà també un estudi econòmic i un pla d'execució 2007-2010.
 4. En el marc de l'adequació del Reglament d'Organització Municipal i el Reglament de Participació ciutadana, s'aprofundirà en els actuals mecanismes de participació per tal d'impulsar la creació d'un "Consell de Districte", per a cadascun d'ells similar al que s'està treballant pel desenvolupament i seguiment dels Plans Integrals existents.

S'ESTIMA PARCIALMENT

1. Pel que fa a les propostes vinculades a la Llei de Grans Ciutats no s'endegaran accions fins que no es clarifiqui el futur d'aquesta llei

Noves Actuacions:

Realització d'un estudi, tal com recull el PDES, sobre el funcionament de l'organització municipal. D'aquesta anàlisi se'n derivaran propostes relatives als àmbits d'organització dels OOAA així com dels Consells de Participació.

Aquesta ponència serà debatuda en el sí de la Comissió Municipal Informatiu especial del ROM.

Elaboració d'un catàleg d'equipaments cívics que permeti millorar la gestió i donar millor servei a les entitats i a la ciutadania

Elaboració d'una proposta de model de gestió per a la xarxa d'equipaments cívics

PAM :

 1. Definir un nou objectiu " Adaptació dels òrgans i reglaments municipals als nous sistemes de participació ciutadana".
 2. Definir les següents noves accions dins l'objectiu anterior :
 1. Incrementar els recursos als grups municipals per adaptar-los a les necessitats actuals de noves formes i noves eines municipals de participació ciutadana
 2. Destinar nous espais al treball dels grups municipals per poder desenvolupar correctament al seu treball al costat dels ciutadans.
 3. Revisar i modificar, si cal, els reglaments dels consells de participació d'àmbit sectorial
 4. Revisar i modificar , si cal, el Reglament d'Organització municipal i de Participació Ciutadana , per adaptar-los a les noves formes i als nous òrgans de participació existents.
 1. Eliminar la primera acció de l'objectiu 1.2.1. que diu "Aprovació d'un nou reglament de participació ciutadana, atès que ja queda inclòs en la proposta realitzada anteriorment de manera més concreta.

S'ESTIMA PARCIALMENT

Nova actuació:

1. Realització d'un estudi, tal com recull el PDES, sobre el funcionament de l'organització municipal. D'aquesta anàlisi se'n derivaran propostes relatives als àmbits d'organització dels OOAA així com dels Consells de Participació.

Aquesta ponència serà debatuda en el sí de la Comissió Municipal Informatiu especial del ROM.

2. S'incrementarà la dotació de recursos als grups municipals d'acord amb l'actualització de l'IPC des de l'any 2002 en la primera modificació pressupostària de l'exercici 2006.

 • Modificar l'acció que quedarà : "Establiment del 30%de mitjana en la construcció d'habitatges de protecció pública a les noves zones de desenvolupament urbanístic, tal i com, en part, assenyala la Llei d'Urbanisme"
 • Nova acció: Definir noves accions que especifiquin en quins barris s'adquiriran els habitatges per rehabilitar durant l'exercici de 2006,utilitzant el 10% d'aprofitament per la seva adquisició.

DESESTIMA

L'adquisició d'habitatges es una oportunitat de l'oferta i la demanda. El Pla Local per l'Habitatge amb una durada de deu anys, concretarà les prioritats del 2006-2007 d'aquest mandat .

 1. Promoure les accions d'ajut per a la instal·lació d'ascensors als edificis mancats d'aquest servei i oferir les màximes facilitats a les persones amb problemes amb mobilitat
 2. Es treballarà per aconseguir crèdits a un baix interès a favor de comunitats més necessitades
 3. S'oferiran alternatives de permuta amb habitatge de planta baixa, per aquelles persones que pateixen problemes de mobilitat.

S'ESTIMA

Modificar l'acció 2.1.1.15

Promoure la instal·lació d'ascensors al edificis mancats d'aquest servei per la millora de l'accessibilitat, instant convenis de col·laboració amb entitats financeres per l'obtenció d'ajuts a baix interès per les comunitats mes necessitades i oferint permutes en habitatges en planta baixa del parc disponible per contribuir a la solució de supressió de barreres arquitectòniques, amb especial atenció als barris de Cerdanyola Rocafonda

PAM : objectiu 2.1.1.

 • Modificar l'acció "Desenvolupament del Pla Local d'Habitatge promovent l'habitatge de promoció pública majoritàriament de lloguer per a diversos col·lectius" per " Desenvolupament del Pla local d'Habitatge promovent l'habitatge de promoció pública mitjançant diverses fórmules, principalment la de lloguer, per a diversos col·lectius"

S'ESTIMA

Modificació de l'acció 2.1.1.19 Desenvolupament del Pla Local d'Habitatge promovent l'habitatge de promoció pública majoritàriament de lloguer per a diversos col·lectius" per " Desenvolupament del Pla local d'Habitatge promovent l'habitatge de promoció pública mitjançant diverses fórmules, principalment la de lloguer, per a diversos col·lectius amb especial incidència als anys 2006-2007"

PAM : objectiu 2.1.1. .L'accés a l'habitatge".

Modificar el redactat de les accions següents en el sentit de concretar el tipus d'habitatge que es construirà.

- Redacció del projecte de construcció de 19 habitatges al C/Cristina -Rierot en solar de la Fundació Cooperadors de Mataró

- Redacció del projecte de construcció de 6 habitatges al c/ Meléndez en solar de la Fundació Cooperadors de Mataró

No queda clar com es durà a terme aquesta actuació d'iniciativa pública en un solar de titularitat privada, no concreta si habitatges seran de titularitat pública i com es resolt la situació jurídica de la Fundació Cooperadors de Mataró.

S'ESTIMA

Modificar les accions 2.1.1.5 i 2.1.1.6

 • Redacció del projecte de construcció de 19 habitatges de lloguer per famílies al C/Cristina -Rierot en solar de la Fundació Cooperadors de Mataró
 • Redacció del projecte de construcció de 6 habitatges de lloguer per a joves al

c/ Meléndez en solar de la Fundació Cooperadors de Mataró

 

PAM : NOU OBJECTIU "Desenvolupament integral del Front del Mar"

Definir un nou objectiu per al creació d'una Comissió pel desenvolupament integral del Front de Mar, amb la participació de totes les forces polítiques amb representació al consistori, i també totes les entitats i associacions interessades en participar-hi, especialment les que formen part del moviment veïnal, així com les autoritats i administracions amb competències o responsabilitats en aquest àmbit.

S'ESTIMA PARCIALMENT

Nou Objectiu:

Crear una Comissió pel desenvolupament integral del Front de Mar.

PAM : OBJECTIU 2.1.3."Activitats econòmiques"

Incloure les següents accions:

 1. Ampliar l'actuació d'inspecció i de gestió de llicències d'activitats per aquelles que actualment només requereixen una comunicació prèvia per tal de garantir progressivament la retolació en català.
 2. Divulgar la normativa lingüística entre les empreses instal·ladores i tècnics tal i com es va fer amb la normativa urbanística de rètols.

S'ESTIMA

Afegir nova acció 2.1.3.4.Estendre la informació i divulgació sobre la obligatorietat de rotular les activitats econòmiques en català a totes les activitats i ampliar en aquest sentit els camps de comprovació del servei d'inspecció.

PAM .Objectiu 2.1.3."Activitats econòmiques"

 • Revisar i modificar, si cal, l'Ordenança Municipal Reguladora de la Publicitat a Mataró.

S'ESTIMA

Afegir nova acció 2.1.3.5. Revisar i modificar l'Ordenança Municipal Reguladora de la Publicitat a Mataró

PAM I PRESSUPOST : Objectiu 2.1.4."Reforma urbana"

 1. Que s'inclogui una nova acció: Redacció d'un Pla de soterrament de contenidors pels propers anys.
 2. Que es doti al PRESSUPOST 2006 una partida pel soterrament dels contenidors situats al Camí Ral, cantonada amb c/Montserart, i del mateix camí Ral, a l'inici de la Rambla, just al costat de l'entrada de l'aparcament de la P.Santa Anna.

S'ESTIMA

PARCIALMENT

A tots els projectes de renovació de carrers o noves urbanitzacions es contempla la creació de noves àrees d'aportació de residus urbans i la seva racionalització

Nova Acció:

Fer un estudi en relació als contenidors situats al Camí Ral, cantonada amb c/Montserart, i del mateix camí Ral, a l'inici de la Rambla, just al costat de l'entrada de l'aparcament de la P.Santa Anna.

PAM: Objectiu 2.1.4."Reforma urbana"

 • Incloure nova acció al 2.1.4." del Redacció del projecte bàsic de rehabilitació de la muralla de Sant Llorenç, que contempli la instal·lació soterrada ,segons estudi previ, d'un grup de contenidors en la seva part inferior."

S'ESTIMA

Afegir nova acció amb numeració 2.1.4.20

Redacció del projecte bàsic de rehabilitació de la muralla de Sant Llorenç, que contempli la instal·lació soterrada ,segons estudi previ, d'un grup de contenidors en la seva part inferior."

PAM: Objectiu 2.1.4."Reforma urbana"

Carrer del Parc: trams en mal estat. Connecta part de la ciutat amb el Centre Històric, poca amplària de la via, amb aparcament en dues bandes en alguns trams i pas del Mataró Bus. Es un eix que connecta el Parc amb el Port, enllaçant centres comercials urbans.

Incloure una nova acció : "Redacció del projecte bàsic de reurbanització del carrer del Parc"

S'ESTIMA

Nova actuació:

Debat en el sí del Consell del Pla Integral Territorial del Centre-Eixample-Havana els criteris i prioritats a l'hora de determinar quins són els carrers que cal reurbanitzar en el seu àmbit territorial

PAM: Objectiu 2.1.4."Reforma urbana"

Mal estat paviment carrer Sant Saturní, les mesures aprovades fa 2 anys de prohibir estacionament, afavoreix circulació amb més velocitat, provocant perill i molèsties. Aquest carrer s'utilitza com via alternativa al carrer Argentona , per estalviar-se semàfor de cantonada amb el c/Caminet de les Vinyes provocant situació de perill.

 • Incloure una nova acció que sigui "Redacció del projecte bàsic de reurbanització del carrer Sant Sadurní"

S'ESTIMA

Nova actuació:

Debat en el sí del Consell del Pla Integral Territorial del Centre-Eixample-Havana els criteris i prioritats a l'hora de determinar quins són els carrers que cal reurbanitzar en el seu àmbit territorial

PAM: Objectiu 2.1.4."Reforma urbana"

Incloure les següents accions :

 1. Definir els futurs usos del subsòl del solar conegut com a "Maitanquis"
 2. Redacció del projecte de rehabilitació i condicionament del passeig que separa la carretera NII i els carrers Marina de Llevant i Racó de Sant Pere a l'Avinguda Maresme.

S'ESTIMA PARCIALMENT

Desestima la proposta d'acció 1:

L'estacionament a la zona de "Can Maitanquis" té un caràcter provisional fins que es defineixi, projecti i s'executi el subsòl i l'ordenació del passeig . Mentrestant l'ús d'estacionament controlat amb parquímetre és el que considerem més adequat per la zona, i pel servei que presta a l'entorn urbà d'aquesta part de la ciutat.

Nova Acció en relació a la proposta 2:

2.1.4.60 Iniciar els estudis previs per la definició geomètrica i usos de sol i subsòl de l'Avinguda Maresme incloses les zones verdes del costat muntanya

PAM I PRESSUPOST: Objectiu 2.1.4."Reforma urbana"

 • Introduir una acció que suposi la millora de la Pollancreda de forma urgent, tant per dignificar l'entrada a la ciutat com per dotar als veïns d'un nou espai de lleure i passeig. Que sigui convertida en una autentica zona verda pel barri Pla d'en Boet.
 • Crear la partida pressupostària corresponent per a realitzar els treballs durant el 2006

S'ESTIMA

Especial atenció en la neteja i vigilància de l'espai de la Pollancreda, mentre no es desenvolupi el sector Iveco Renfe Farinera.

PAM: Objectiu 2.1.4."Reforma urbana"

 • Replantejar la nova canalització del desviament demanant als tècnics municipals quina és la responsabilitat de redactar un nou projecte que, en la seva execució permeti preservar els arbres existents a l'avinguda Amèrica.

DESESTIMA

Dins l'expedient aprovat hi consta un informe del Sr: Gerard Passola (Biòleg) de l'empresa Arbol, Investigación y Gestión, SL, que en les seves conclusions es diu es recomana NO REALITZAR el trasplantament de l'arbrat.

PAM: Objectiu 2.1.4."Reforma urbana"

 1. Definir els usos i disseny de la plaça Lluís Gallifa d'acord amb els veïns de la zona
 2. Redacció del projecte bàsic de construcció i ajardinament de la Plaça Lluís Gallifa

DESESTIMA

La reurbanitzacio de la Plaça Lluís Gallifa no es pot contemplar en aquest mandat per raons pressupostaries. El nivell d'equipament actual de la plaça i el seu us i manteniment no poden ser millorats

PAM: Objectiu 2.1.4."Reforma urbana"

 • 1. A l'acció "Transformació de sòl obsolet per accés a habitatges , noves empreses i zones verdes amb modificació de Pla General" Explicar que vol dir l'expressió "sòl obsolet"
 • 2. A l'acció : "Aprovació definitiva del projecte i inici de les obres d'urbanització dels nous carrers de la Llàntia : concretar a quins carrers es refereix
 • 3. A l'acció " "Instal·lació de nous parcs infantils i tanques de protecció a diverses zones de la ciutat " Concretar les zones.
 • 4. Les accions :
 • " Acabament del tram del passeig marítim en l'àmbit del Consorci del Port",
 • "Inici de les obres tràmits amb el Ministeri de Medi Ambient per incloure en els seus programes l'arranjament en el passeig marítim fins a Sant Simó, la supressió de barreres arquitectòniques i la regeneració de la platja de ponent"
 • Projectar la recuperació de la Façana marítima transformant l'actual sòl industrial en una diversitat d'usos residencials i d'activitat econòmica competitiva"
 • Juntament amb totes les que afectin al litoral i la Façana marítima no haurien de formar part d'aquest objectiu, sinó que tractar-se en una Comissió específica per a tot el que afecti aquest àmbit.
 • 5. A l'acció :"Inici de les obres de rehabilitació de diversos carrers del palau" concretar quins carrers.
 • 6. A l'acció : "Adequació del Pla general a les directrius del Pla del Sistema Costaner en l'àmbit de les Cinc Sènies" Es canviarà per : "Adequació del Pla general a les directrius del Pla del sistema Costaner en l'àmbit de les Cinc Sènies, tenint en compte les previsions urbanístiques adients per a tractar la continuïtat d'aquest àmbit amb el sòl no urbanitzable forestal de la zona Nord del Municipi i connexió amb el Parc Natural Montnegre-Corredor, i realitzant els estudis i accions necessàries per a promoure i preservar els corredors biològics d'interconnexió d'aquestes zones esmentades fins al litoral.

S'ESTIMA

PARCIALMENT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • 1. S'estima. Modificar l'acció 2.1.4.49 : sol obsolet per sol urbà de zones industrials o residencials en desús o degradades
 • 2. S'estima. Afegir a l' 2.1.4.33 que afecta als carrers La Boix Masnou, Llevantina, Alella, Teia, verge de Tiana, del àmbit del Pla Especial.
 • 3. S'estima. Afegir a l'acció 2.1.4.51: Jocs infantils al Parc Central Nou, Plaça Forn del Vidre, Placa de les Tereses€.tanques a Plaça Andalucia, Can Llinas, Parc Rafael Casanoves, Plaça Assemblea de Catalunya

4. Es desestima.

 • 5. S'estima. Afegir a l'acció 2.1.4.38:

Germans Castanyer, Sor Lucila, Rafel Carreres, Menendez Pidal, Madern i Clariana, Armstrong, Siete Partidas, Lapidario i Germa Francisco

 • 6. S'estima. Modificar el redactat de l'acció 2.1.4.56

Adequació del Pla general a les directrius del Pla del Sistema Costaner en l'àmbit de les Cinc Sènies" Es canviarà per : Elaboració dels estudis científics i tècnics necessaris a fi de promoure la protecció i instauració de corredors biològics i la creació d'un mapa de rutes d'interès cultural i paisatgístic, per tot el territori comprensiu entre el litoral, Cinc Sènies, passant per la zona de sol forestal existent a banda nord del municipi fins a connectar amb el Parc natural Montnegre-Corredor, i amb la finalitat d'establir les actuacions concretes que s'hauran de dur a terme per a fer possible aquest projecte.

PAM: Objectiu 2.1.4."Reforma urbana"

 • Que s'inclogui una nova acció : "Aprovació inicial del projecte de reurbanització del camí Ral, en el tram entre el c/Montserrat i el c/Cooperativa"

S'ESTIMA PARCIALMENT

Incloure una nova acció 2.1.4.61 :Redacció del avantprojecte de reurbanitzacio del Camí Ral entre els carrers Montserrat i Cooperativa a desenvolupar en el marc de la reforma de la Ronda Barceló.

PAM: Objectiu 2.2.2."Millorar la qualitat i l'oferta del transport públic"

 • Instar a RENFE perquè millori el servei de rodalies entre Mataró i Barcelona, incrementant el nombre d'unitats a les hores de més afluència de passatgers

S'ESTIMA

Incloure una nova acció dins l'objectiu 2.2.2. :

S'instarà a la millora del servei de rodalies de RENFE entre Mataró i Barcelona.

PAM: Objectiu 2.2.2."Millorar la qualitat i l'oferta del transport públic"

 1. Convocar la Comissió pel Transport Públic per tal de debatre possibles canvis per millorar la xarxa del Servei Urbà de Transport de Passatgers (Mataró-Bus)
 2. Estudiar la possibilitat de noves línies que uneixin els polígons industrials amb les centralitats de la ciutat.

S'ESTIMA

Proposem resumir les dues accions en una sola nova acció:

"Iniciar els estudis per a la definició d'una nova xarxa del servei Mataró Bus". Aquest estudi inclouria l'anàlisi de la connectivitat amb els polígons industrials.

PAM : OBJECTIU 2.4.1 "Incrementar la recollida selectiva en origen de paper, cartó, vidre, €..

 • Introduir l'acció: Realització d'una auditoria de la situació de la ciutat pel que fa a la neteja dels carrers i places per analitzar les necessitats i racionalitzar els tipus , sistemes i ubicació de contenidors, recollint les propostes en el nou plec de condicions per al nou sistema de recollida i neteja viària

DESESTIMA

En els estudis previs per la confecció del plec de condicions tècniques per la nova contractació de la recollida de residus i neteja viària, s'ha realitzat un estudi del tipus de servei, sistemes i ubicació dels contenidors tenint en compte la població del seu entorn i poder precisar així la capacitat de les diferents àrees de recollida ( les conclusions s'adjuntaran com annex al plec de condicions). Amb aquesta informació es redactarà durant el primer any de la concessió un pla de soterrament de contenidors segons els criteris de l'Agència d'Ecologia Urbana.

PAM I PRESSUPOST. Objectiu 3.1.3."Desenvolupar un sistema global de seguretat pública"

 • A l'acció 3.1.3.2.canviar "Manteniment dels " per "Seguir treballant per els " nivells de seguretat de la ciutat.

S'ESTIMA

Redactar l'acció 3.1.3.2. d'aquesta manera: "Seguir treballant per mantenir els nivells de seguretat de la ciutat".

PAM I PRESSUPOST. Objectiu 3.1.3."Desenvolupar un sistema global de seguretat pública"

 • Incloure l'acció : Encarregarà al Servei de Protecció Civil l'elaboració de plans específics per la festa de Carnestoltes, la festa de Sant Joan i la Fira d'atraccions.

S'ESTIMA

Es tracta d'un acord aprovat per unanimitat al Ple de l'Ajuntament, i per tant estava previst incorporar aquesta esmena. Tanmateix, el Ple va acordar que l'acció es realitzaria abans d'acabar el mandat.

En conclusió, dins l'objectiu 3.1.3. s'ha d' incloure una nova acció que digui: "Iniciar l'any 2006 l'elaboració dels plans específics per la festa de Carnestoltes, la festa de Sant Joan i la Fira d'atraccions".

PAM I PRESSUPOST. Nou objectiu 3.2.2."Polítiques contra la violència envers les dones"

 1. Definir aquest nou objectiu.
 2. Incloure les accions :
 1. Destinar un nou habitatge de propietat municipal com a lloc de pas i centre d'acollida per a dones víctimes de violència de gènere gestionat per entitats especialitzades.
 2. Dotar de més recursos a les accions del Protocol d'atenció i derivació a les dones víctimes de violència de gènere.
 3. Realitzar campanyes a través de les escoles, els CAP'S i a l'Hospital de Mataró per donar a conèixer les lleis per al que es prohibeix i penalitza qualsevol atemptat contra la integritat sexual de la dona
 4. Realitzar campanyes a través de les escoles , CAPS€s i Hospital de Mataró per fomentar la llibertat de la dona. També les que provenen d'altres cultures de decidir sobre la seva sexualitat
 5.  

 6. Fer gestions davant la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona per tal d'obtenir ajuts per la lluita contra violència de gènere

DESESTIMA

a) Amb motiu del desplegament normatiu d'aquest tema, les dones víctimes de violència resten majoritàriament als seus domicilis i és l'agressor qui ha d'abandonar-lo. Només en el cas que això no sigui possible, es busquen espais d'acollida alternatius.

b. Les accions previstes en el protocol no formen part d'un projecte concret. Els acords a que van arribar els diferents agents implicats comporten una millora en la coordinació per tal de lluitar conjuntament cadascú des del seu àmbit d'actuació, a part d'altres actuacions ja realitzades: formació a professionals, edició d'un tríptic amb recursos disponibles.

L'objectiu d'aquesta Comissió tècnica i del Servei de Dona que el coordina és la consolidació d'aquesta xarxa previst al PAM (Objectiu 3.2.2 Segona acció)

c)En aquests moments ja s'està realitzant a nivell de secundaria, programes de garantia social i professorat.

Està previst fer-ho a les escoles de primària: Però no dirigit al coneixement de les lleis, sinó des de l'òptica dels valors envers la igualtat a través de la coeducació.

d) No s'accepta com al·legació donat que ja està inclosa dins l'objectiu 3.2.2 acció tercera i l'objectiu 3.2.1 acció primera.

En aquests moments ja s'estan portant a terme campanyes de sensibilització tant a les

persones autòctones com a les nouvingudes des del Servei de Dona i del Servei de Nova Ciutadania .

 1. Des de l'any 2000 l'Ajuntament ha obtingut ajuts de la Diputació de Barcelona per a donar suport a les polítiques locals d'igualat. Així mateix de la Generalitat de Catalunya, a través de l'Institut Català de les Dones es rep subvenció per l'elaboració i desenvolupament de programes i projectes.

PAM I PRESSUPOST .Objectiu 3.3.1. "Donar resposta a les necessitats detectades en el Pla Jove X Mataró €.."

 • Que es revisi la proposta d'usos per a la Nau Gaudí tenint en compte els següents aspectes :
 1. Que contempli la necessitat de fer-hi visites turístiques que expliquen l'origen de la nau, perquè va ser construïda, els usos originals, l'autor€..Pot ser inclòs dins el Pla de Promoció de la ciutat i és un reclam turístic de primer nivell.
 2. Possibilitat d'utilitzar la nau per activitats culturals, que es faci una sala de conferencies de format mitjà que pugui ser utilitzada de forma regular,ja que la ciutat està mancada d'espais d'aquestes característiques. Dins l'objectiu del PMC que diu "territorialitzar la cultura" s'utilitzi la nau Gaudí com a lloc per desenvolupar-hi activitats culturals.

S'ESTIMA

Nova Acció

Posada en marxa d'un nou telecentre i trasllat Sidral al nou equipament de la nau Gaudí incorporant-lo com element de promoció de la ciutat i espai d'activitats de proximitat i de ciutat tal i com ja es preveu en el Pla Jove X Mataró.

 

 

PAM I PRESSUPOST : Objectiu 3.3.1."Donar resposta a les necessitats detectades en el Pla Jove X Mataró

€.."Respecte l'acció de posada en marxa del programa de dinamització juvenil als instituts d'ESO de la Ciutat .

 • Les accions del programa de dinamització juvenil s'ampliïn a totes les escoles concertades que imparteixen els estudis d'ESO i Batxillerat a Mataró.

S'ESTIMA PARCIALMENT

Les limitacions pressupostàries ens impedeixen comprometre'ns en tots els centres.

Redefinició Acció 3.3.1.1:

Incorporació paulatina del programa de dinamització juvenil a les escoles concertades d'ESO i Batxillerat paulatinament.

PAM I PRESSUPOST .Capítol 3.4. "Gent gran i persones amb dependència.

 • Crear un Institut Municipal per la Gent Gran, que comptarà amb les organitzacions que avui ja es dediquen, de vegades no coordinadament , a aquesta problemàtica, així com els representants de les administracions amb competències en aquest àmbit i també amb les entitats financeres. Aquesta actuació es dotarà de la partida pressupostària necessària per posar-se en funcionament al 2006.

DESESTIMA

Pensem que els objectius que es pretenen aconseguir estan assolits des de l'Agència de la Gent Gran i persones amb dependència i el seu creixement i consolidació es desenvoluparà d'acord amb el model de la futura agència catalana de les dependències.

PAM I PRESSUPOST.Objectiu 3.4.1. "Donar resposta,€€, en l'àmbit de la gent gran"

Incloure les següents accions :

 1. Realització d'un estudi de la gent gran que viu sola i que no té família a la ciutat, per a fer-ne el seguiment i oferir-li ajut dels serveis socials (teleassistència, visites a domicili de treballadors socials€)
 2. Redacció d'un projecte d'habitatges assistits per a gent gran amb serveis comunitaris en sòl de propietat municipal
 3. Reforma de les condicions del Carnet Blau per tal d'oferir-lo a la gent gran (+65) sigui quina sigui llur renda
 4. Oferta de revisions mèdiques i psicològiques ,periòdiques i gratuïtes per a la gent gran
 5. Creació de tallers i aules de formació artística per a gent gran , a més dels cursos que s'organitzen en els diferents Casals.
 6. Creació de l'aula taller ocupacional que mantingui emocional i psicològicament estables les persones grans que ho necessitin.

S'ESTIMA PARCIALMENT

1.DESESTIMAR: Actualment disposem d' un estudi de totes les persones que viuen soles amb més de 80 anys , per considerar que poden existir indicadors de fragilitat.

2.ESTIMAR: Estem treballant el projecte social de habitatges amb serveis per a la gent gran que es situaran al carrer Carlemany .

Nova actuació:

Projecte social d'habitatges amb serveis per a la gent gran que se situïn al C/. Carlemany.

3.DESESTIMAR . S'estan revisant els criteris de concessió. Tot i així avui per avui es considera el nivell de renda un criteri clau de les polítiques socials.

4.DESESTIMAR Considerem i valorem positivament el treball que en aquest àmbit es realitza des dels centres d'atenció primària de salut.

5.6 . L'oferta de tallers adreçats a la gent gran es decideix a la coordinadora de la gent gran on estan representats els diferents casals i associacions de gent gran de la ciutat. Tot i així es poden suggerir les propostes plantejades.

PAM I PRESSUPOST. Nou objectiu : 3.4.2." donar resposta,€€€, àmbit de persones discapacitades"

Incloure les accions :

 1. Estudi de necessitats dels diferents col·lectius de disminuïts de la ciutat ( psíquics, físics i sensorials) i promoció de projectes que potencien llur atenció ( en centres específics, si escau) i formació personalitzada per aconseguir llur inclusió sòcio-laboral)
 2. Donar resposta immediata a les persones disminuïdes psíquiques que resten a casa sense cap atenció psicològica per part dels professionals adients ,per manca de places als tallers ocupacionals.
 3. Promoure habitatge social i protegit per aquest col·lectiu vigilant desde llur construcció que compleixi les normes d'accessibilitat , mobilitat (ascensors, amplada, passadissos€) per a que sigui possible que els discapacitats psíquics ,físics i sensorials portin una vida normalitzada.

S'ESTIMA PARCIALMENT

1. DESESTIMAR. La ciutat ja disposa del Servei d' integració laboral , situat a l' IMPEM.

 1. DESESTIMAR Disposem del programa
 2. d' atenció a les dependències vinculat a la cartera de serveis d' atenció domiciliària.

 3. ESTIMAR

Nova actuació: nova promoció d' habitatges amb serveis per a persones amb disminució i necessitats d' adaptació als habitatges al C/ Nuñez i Balboa.

PAM I PRESSUPOST. Objectiu 3.6.1." Continuar desenvolupant€€Pla de nova ciutadania,€.."

 • Augmentar el número de mediadors culturals, 5 persones actualment, i les hores que treballen en aquestes tasques ( 3 mediadors treballen 35 hores setmanals i 2 d'ells 20 h setmanals), degut a l'augment de població nouvinguda en els darrers anys i la previsió de reagrupament familiar per la regularització d'alguns immigrants

DESESTIMA (ja inclòs)

Actuació ja contemplada en el punt 3.6.1.3 "Dimensió de la mediació intercultural a la nova realitat, tant quantitativa com de les zones de procedència de les persones nouvingudes"

PAM I PRESSUPOST . Objectiu 3.6.1." Continuar desenvolupant€€Pla de nova ciutadania,€.."

 1. Promoure cursos especials per a la integració de dones estrangeres, especialment d'Africa i Xina. De Salut( higiene, atenció dels nens, prevenció riscos llar, vacunes i medicines, mètodes anticonceptius i reproducció€.). Drets que tenen com a ciutadans de Mataró, el que és il.legal al nostre país com la poligamia, ablació, maltractaments, organismes als que poden acudir€) Alimentació i productes de la casa, i altres
 2. Demanar la col·laboració per a fer aquests cursos a entitats i professionals com col·legi d'Advocats de Mataró, Hospital Mataró, Parròquies€.

DESESTIMA (ja inclòs)

Actuació ja contemplada en el punt 3.6.1.2 "Establiment i desenvolupament dels Protocols d'acollida, fent un treball en xarxa amb les entitats que hi participen". Dins dels protocols d'acollida es faran sessions d'immersió socio-cultural on es tractaran, entre d'altres, aquestes qüestions. A més, el punt 3.6.1.1 es prioritzen les actuacions i programes destinats a infants, joves i dones nouvingudes per afavorir la seva integració.

PAM I PRESSUPOST . Objectiu 3.6.1." Continuar desenvolupant€€Pla de nova ciutadania,€.."

Incloure les accions:

 1. Intensificar l'activitat normalitzadora pel que fa a la llengua i cultura catalanes, organitzant més cursos d'adults , especialment destinats a persones nouvingudes.
 2. Reforçar el suport lingüístic en català a les escoles , sobretot a nois/es que s'incorporen a escoles quan el curs escolar ja està iniciat.
 3. Comptar amb la col·laboració de les entitats que han cursos de català per fer més cursos i garantir que rebran les retribucions corresponents en un termini de temps raonable.

S'ESTIMA

Amb coordinació amb el Consorci de Normalització Lingüística i Òmnium cultural, ja s'ha iniciat cursos de català sol·licitats per les pròpies entitats d'immigrants.

Nova actuació:

Se signaran convenis de col·laboració amb les entitats que promoguin l'ensenyament del català, el reforç escolar i la formació, especialment entre joves i dones.

PAM .Objectiu 3.6.1. Continuar desenvolupant€€Pla de nova ciutadania,€.."

 1. Estar vigilats , a traves del Padró Municipal, del numero de persones que viuen en un mateix habitatge a fi de garantir les condicions humanes i sanitàries mínimes dels ciutadans de Mataró

S'ESTIMA

Nova Actuació:

Inspeccions, sanitàries i de possibles amuntegaments de persones que viuen en un mateix habitatge, a fi de garantir les condicions humanes i sanitàries mínimes dels ciutadans de Mataró en base al treball que s'ha realitzat amb el Padró d'Habitants.

PAM I PRESSUPOST. Capítol 3.8. Accessibilitat universal

Existència de barreres arquitectòniques que impedeixen accés a persones amb dificultats de mobilitat. Ex: Oficina de Correus.

Incloure les accions :

 1. Requerir a les administracions i institucions públiques a complir amb la normativa d'accessibilitat a les oficines de Mataró, i instar-les a fer les actuacions necessàries per eliminar barreres arquitectòniques.
 2. Seguir treballant per tal que els accessos a serveis municipals i centres escolars no tinguin cap mena de barrera arquitectònica
 3. Incrementar els recursos per realitzar els rebaixos de voreres davant els passos de vianants que encara queden a la ciutat i que no permeten la mobilitat dels col·lectius amb discapacitats físiques i sensorials. Sense perjudici del que pugui dir un nou Pla d'Accessibilitat Universal.
 4. Tenir en compte el col·lectiu de discapacitats a l'hora de comprar i col·locar el mobiliari urbà (disseny i situació a la via urbana) que no faci nosa a la gent amb mobilitat reduïda , als parcs, places , però també als voltants de escoles.
 5. S'actuarà donant recomanacions als establiments que tenen tendals per a que l'alçada sigui la suficient per no causar molèsties o accidents als vianants
 6. Campanya de control de senyalització vertical de tota mena, de forma que compleixi la normativa i no causi problemes a les persones amb mobilitat reduïda o deficiències a la vista.
 7. Control exhaustiu del compliment de la normativa pel que fa a barreres arquitectòniques a l'hora de concedir llicències d'obres i activitats.
 8. Exigir , en les llicencies d'obres , una adequada senyalització i que no s'impedeixi el pas a les persones amb algun tipus de discapacitat
 9. Fer les provisions pressupostàries necessàries i específiques per a realitzar les actuacions que depenen de l'administració local.

S'ESTIMA

S' ha signat conveni amb la diputació de Barcelona per l' elaboració del Pla d' accessibilitat universal de la ciutat .

Nova actuació:

Elaboració del Pla d'Accessibilitat >Universal de la ciutat que comportarà l'actualització de les infraestructures i l' ampliació de millores en aspectes de comunicació i participació per tal de promoure la integració social de les persones amb discapacitat amb totes les àrees ,espais i àmbits de la vida quotidiana.

PAM : CAPITOL 3.9. Educació.

No existeix una acció paral·lela de manteniment i actualització dels equipaments educatius existents .Hi ha escoles amb un preocupant estat de conservació; ex: CEIP Menéndez i Pelayo o altres que calen actuacions concretes , com el tancament o condicionament d'espais com CEIP A.Bransuela. Alguns casos també reparar desaigües i canviar sistemes de calefacció.

Incloure les accions :

 1. Realització d'una auditoria de l'estat de les instal·lacions escolars, i un estudi de les necessitats en el manteniment de tots els centres educatius públics de la ciutat , amb una temporalització de les accions a fer a curt , mig i llarg termini en funció de la seva urgència.
 2. Sol·licitar al departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya el compromís d'inversió en la rehabilitació dels centres educatius públics de Mataró segons els resultats obtinguts a l'auditoria sobre l'estat de les instal·lacions

S'ESTIMA

Proposem incorporar literalment les accions proposades en aquesta al·legació.

Noves Actuacions

 • Realització d'una auditoria de l'estat de les instal·lacions escolars, i un estudi de les necessitats en el manteniment de tots els centres educatius públics de la ciutat , amb una temporalització de les accions a fer a curt , mig i llarg termini en funció de la seva urgència.
 • Sol·licitar al departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya el compromís d'inversió en la rehabilitació dels centres educatius públics de Mataró segons els resultats obtinguts a l'auditoria sobre l'estat de les instal·lacions

PAM I PRESSUPOST : Objectiu 3.9.3.Donar resposta, en €€€àmbit d'educació"

Incloure les accions:

 1. Ampliació dels programes educatius d'Entorn a la resta de centres educatius de la Ciutat.
 2. Que l'IME creï ajuts pels centres que portin a terme projectes d'intercanvi de llibres de text.
 3. Incrementar les subvencions als centres educatius en menjador, activitats extraescolars i colònies.
 4. Modificar la 2ª acció pel text : Ampliació del servei de Biblioteca Oberta i estudi assistit de forma que tots els barris de la ciutat disposin ,com a mínim d'un centre escolar amb aquest servei.
 5. Garantir que tots els barris de la ciutat tinguin un centre escolar obert fora de l'horari lectiu, de manera que les seves instal·lacions esportives puguin ser utilitzades per infants i joves d'aquella zona.

S'ESTIMA PARCIALMENT

 1. Acceptar-la afegint " progressiva" ( ampliació progressiva). Nova actuació: Ampliació progressiva dels programes educatius d'Entorn a la resta de centres educatius de la Ciutat.
 2. Es desestima. És una subvenció que dona directament la Generalitat a les escoles.
 3. Es desestima. Ja està inclosa l'ampliació en les activitats del pla educatiu d'entorn
 4. S'estima Nova actuació.: Ampliació del servei de Biblioteca Oberta i estudi assistit de forma que tots els barris de la ciutat disposin ,com a mínim d'un centre escolar amb aquest servei.
 5. Es desestima : No es recull en el PAM perquè ja es recull en el programa del PM Esports de cada any, en dues accions concretes:

 

 • Manteniment dels convenis actuals amb les escoles, intentant ampliar-los, pel seu ús fora de l'horari lectiu, arribant a acords de col.laboració
 • Elaborar el pla d'ús de les pistes escolars en aquesta franja horària extraescolar.

PAM I PRESSUPOST. Objectiu 3.12.1 "Desenvolupar el Pla d'equipaments culturals€.."

Incloure les accions :

 1. Es treballarà per signar el conveni amb la UB el primer mes de l'any, perquè es pugui treballar immediatament en la redacció del projecte museístic i aquest sigui una realitat abans de l'estiu.
 2. L'Ajuntament per mitjà de la Oficina del Pla d'equipaments Culturals cercarà finançament per poder tirar endavant les obres que caldrà dur a terme a Can Marfà.
 3. Els departament d'obres i Serveis Municipals i Manteniment de l'Ajuntament de Mataró s'ocuparan de que l'edifici de Can Marfà no es malmeti fins que s' iniciïn les obres definitives.
 4. Paral·lelament es modificarà la partida pressupostària corresponent( 40220 45183 63200) en la quantitat necessària per a desenvolupar els treballs mencionats.

S'ESTIMA PARCIALMENT

 

 1. En relació al primer punt, es desestima ja que ja que s'ha de fer concurs públic.

2 Nova actuació: Des de l'Oficina del Pla d'Equipaments (PMC) es treballarà per aconseguir el finançament necessari per a l'execució de les obres del nou Museu de la ciutat.

3 Nova actuació: Manteniment de l'edifici de Can Marfa per evitar que es malmeti fins l'inici de les obres definitives

4 Desestima: En aquests moments s'han adjudicat els treballs preliminars que possibilitaran l'encàrrec i redacció del projecte bàsic de Can Marfà (arquitectònic i museogràfic).

El calendari amb que estem treballant és tenir enllestit el projecte executiu per l'estiu i poder licitar les obres dins l'any 2006.

PAM I PRESSUPOST: Objectiu 3.12.1. Desenvolupar el Pla d'equipaments culturals€.."

Incloure les accions :

 • L'Oficina del pla d'equipaments culturals assentarà les bases per desenvolupar els concerts amb les entitats culturals de Mataró, atenent a les necessitats i mancances en equipaments de tota mena que es detecten a la ciutat , amb la col·laboració del plenari Municipal de Cultura.
 • L'Ajuntament , per mitjà de la Oficina del Pla d'equipaments culturals, treballarà conjuntament amb aquelles entitats que precisen d'espais per a desenvolupar les seves activitats i/o donar a conèixer els seus fons documentals ,obres tradicionals€(EPMA, colles sardanistes€.) amb l'objectiu de facilitar-los la tasca que desenvolupen i enriquir el teixit associatiu cultural de Mataró.
 • L'Ajuntament per mitjà de la Oficina del Pla d'equipaments culturals, buscarà els espais més adients per poder ajudar les entitats dels barris que vulguin desenvolupar activitats culturals adreçades a tothom.

S'ESTIMA

El Patronat Municipal de Cultura, a través de l'Oficina d'Equipaments Culturals, encarregarà un estudi que realitzi un diagnòstic de les entitats culturals que incloguui:

Identificació: volum de socis, ubicació, activitats ,estructurals...

Necessitats: formatives, econòmiques, infraestructurals

Espais que utilitzen: propis, municipals, altres...

Pressupostos: propis, municipals, altres...

Amb l'objectiu de realitzar un pla de treball que permeti redefinir les línies de suport actuals i establir-ne de noves, així com d'establir prioritats en l'adscripció d'espais municipals en funció de les seves necessitats, dimensió, repercussió a la ciutat... per facilitar la tasca que desenvolupen i enriquir el teixit associatiu cultural de Mataró.

Aquest estudi permetrà, també, disposar d'un mapa territorial de la ciutat que faciliti la línia estratègica de territorialització de la cultura.

Nova Actuació:

Estudi de les entitats culturals que inclogui un diagnòstic (identificació, necessitats, espais, pressupostos...).., així com la definició de propostes, línies de suport i prioritats en l'adscripció d'espais municipals.

PAM I PRESSUPOST .Objectiu 3.12.1 Desenvolupar el Pla d'equipaments culturals€.."

Incloure les accions :

 • L'ajuntament, per mitjà de l'Oficina del Pla d'Equipaments Culturals, estudiarà els usos a que es pot destinar l'edifici de la Presó, tenint en compte l'entorn en que es troba i que tota la zona pot esdevenir un bon equipament cultural, amb la Sala Cabanyes , el pati de la presó€i vetllant per arribar a acords amb les parts que són propietàries d'aquests altres espais.
 • L'Ajuntament estudiarà les peticions d 'entitats i associacions que necessiten un lloc on desenvolupar les seves activitats, reunir-se €per veure quines elles podrien trobar a la Presó l'espai adient per fer-ho, ni que fos de forma provisional.
 • Estudiar l'estat de conservació de l'edifici per posar-hi els mitjans necessaris perquè no es malmeti.

S'ESTIMA

El Patronat Muncipal de Cultura a través de l'Oficina d'equipaments culturals, realitzarà un estudi de la situació actual de l'edifici de la Presó i de les seves potencialitats, tenint en compte l'entorn en que es troba, per tal de fer una proposta de funcionament i de gestió coherent amb la seva centralitat.

Nova actuació:

Estudi de la situació actual de l'edifici de la Presó i de les seves potencialitats com a equipament cultural per fer una proposta de funcionament i de gestió.

PAM I PRESSUPOST .Objectiu 3.12.1 Desenvolupar el Pla d'equipaments culturals€.."

 1. L'antic centre cívic del Pla d'en Boet , situat a la Rda. F.Macià, esdevindrà un espai per desenvolupar-hi activitats culturals i de lleure especialment adreçades als joves.

S'ESTIMA

Nova acció

La realització d'un estudi per definir el destí i el futur Pla d'Usos dels diferents equipaments i espais del Pla d'en Boet (antic Centre Cívics, antics Tabalets, ...), tenint en compte les demandes d'entitats de la zona.

PAM I PRESSUPOST: Objectiu 3.13.1 "Millorar les infrastructures de les instal·lacions esportives i crear-ne de noves"

Incloure les accions :

 1. Estudiar i impulsar la creació d'un centre de Medecina Esportiva d'àmbit comarcal a Mataró
 2. Incloure en la redacció de l'avantprojecte dels equipaments situats a la nova zona esportiva dels turons , un estudi sobre la possibilitat de construcció d'una residència d'esportistes joves per facilitar la competitibilitat de la formació esportiva i l'escola.

S'ESTIMA

Nova actuació

Estudi i valoració en el si del Patronat la viabilitat de la creació d'un centre de Medecina Esportiva d'àmbit comarcal a Mataró i la possibilitat d'incloure-ho en un futur PAM

 

 

PAM I PRESSUPOST. Objectiu 3.15.1 "Destinar l'1% dels ingressos municipals a projectes de cooperació i desenvolupament€€."

 • Crear una pàgina web temàtica en l'àmbit de la Solidaritat i Cooperació Internacional, amb tota la informació disponible , els acords, els treballs, informació dels projectes subvencionats per aquest ajuntament , informació d'entitats que formen part del consell municipal i links relacionats.
 • Aquesta acció es farà amb càrrec a partides ja existents del servei de Comunicació, Àrea de Presidència.

S'ESTIMA

1. Nova actuació: Desenvolupament d'una pag. temàtica dins el web amb informació de documents municipals relacionats amb cooperació i desenvolupament, enllaços a pag. web d'entitats i agenda.

 

 

 

 

PAM I PRESSUPOST. Objectiu 3.16.1 "Millorar la qualitat d'ús del català€€"

 • Incloure les accions :
 1. Aconseguir una més estreta coordinació en les diferents entitats que organitzen activitats relacionades amb la normalització lingüística i el suport de l'Ajuntament per tal d'arribar a tothom i unir esforços.
 2. Planificació, a nivell de normalització lingüística , de forma conjunta amb les entitats i organismes que hi treballen a la ciutat
 3. Seguir vetllant i col·laborant en la utilització del català a l'educació secundària ,així com en els diferents projectes lingüístics de centre i la seva aplicació, mitjançant el representant municipal al Consell Escolar.
 4. Treballar conjuntament amb el servei municipal corresponent , per finançar, en el marc de la cooperació internacional, projectes concrets que portin a terme comunitats lingüístiques.

S'ESTIMA PARCIALMENT

D'acord amb els punts 1, 2, 3 que ja s'estan treballant des de la creació de la secció de política lingüística, amb el redactat de les accions:

Treballar per estendre l'ús social de la llengua a la ciutat en col.laboració i coordinació amb les entitats i organismes que treballen en aquest àmbit, planificant accions de forma conjunta. (Comissió de participació Assessora de l'Ajuntament en matèria lingüística)

Continuar vetllant per l'aplicació dels projectes lingüístics de centre, als centres de secundària de la ciutat per mitjà del representant municipal al Consell Escolar

Treballar conjuntament amb el servei municipal corresponent , per finançar, en el marc del Pla Director de Solidaritat i Cooperació Internacional, projectes que afavoreixin el desenvolupament de comunitats amb llengües autòctones minoritàries.

PAM .Objectiu 4.3.1." Informar a les persones que cerquen feina o millora de feina: el punt d'informació laboral

 • Creació d'un recurs informàtic que integrés les borses de treball de l'IMPEM i gremis i associacions empresarials, per tal de donar una visió general de conjunt de la informació laboral per a recerca de treball.

S'ESTIMA PARCIALMENT

Estudiar les possibilitats reals de crear un instrument o recurs que ens permeti integrar les borses de treball actuals, anant més enllà de l'actual gestió d'ofertes i intercanvi d'informació amb gremis i associacions empresarials.

PAM: Objectiu 4.3.5. Potenciar la formació ocupacional, connectant-la amb les necessitats del mercat de treball"

 1. Creació d'un Organisme Autònom, en la forma més recomanable, que s' ocupi de la formació Professional de Mataró, integrat per representants de l'administració local, del món sociolaboral i de l'àmbit educatiu de la FP, a la fi d' orientar ,promoure i coordinar les iniciatives pendents a millorar la FP reglada i no reglada ,així com qualsevol modalitat de formació per al treball.
 2. Crear una escola de Treball i Arts i Oficis a l'Institut Politècnic Miquel Biada, que haurà de tenir una més gran autonomia de gestió, a fi de fer possible el compliment dels objectius establerts de l'OA de la FP de Mataró, en un marc d'aprofitament màxim dels recursos personals i materials i, també, de totes les iniciatives i ajudes que puguin confluir en un Pla General de la FP a la ciutat.

S'ESTIMA

PARCIALMENT

 

 

 

 1. En L'Objectiu 4.1.1.2 "Posada en marxa de les accions prioritàries fruit del Pacte pel Desenvolupament econòmic i social..." es preveu un "òrgan de planificació de Formació per al Treball que permeti adequar l'oferta a la demanda". Per altra banda, en el PAM de 2005 s'ha iniciat la coordinació entre els centres i administracions que fan oferta de FP en la perspectiva d'avançar en el futur cap a un organisme més ampli.
 2. Es desestima el punt 2. Arts i Oficis al Biada: el PAM ja dedica tot l'objectiu 3.9.4 al projecte de futur de l'IES Biada i en concret, a redefinir el seu paper en el futur de la FP de Mataró. La concreció d'Arts i Oficis és anacrònica perquè aquest model de centre i d'oferta educativa ja no existeix en el mapa formatiu de Catalunya.

PAM : 4.4.2." Millorar el posicionament conjunt del sector comercial de la ciutat mitjançant la participació: Àgora de comerç"

El conveni del POEC va quedar desdibuixat quan es va canviar d'ubicació la suposada locomotora comercial que havia d'anar a la cantonada de Rda. Barceló amb camí Ral.

 • Debat en el sí de l'Àgora de comerç d'un nou conveni adherit al POEC, que millori les prestacions de l'anterior conveni, que s€ha demostrat que ha quedat obsolet.

S'ESTIMA

Incloure una nova acció al PAM 4.4.2.3: "Debat en el si de l'Agora de la nova proposta de carrers a arranjar , derivada de la ubicació final de la locomotora prevista ".

PAM. Objectiu 4.5.1." Oferir instruments firals com a via de promoció dels sectors econòmics€€"

Incloure les accions:

 • Recuperar la Fira de l'Oci i realitzar-la els mateixos dies que la Fira d'Atraccions , ocupant l'espai contigu al mateix Parc Central amb l'objectiu de complementar la Fira d'Atraccions i prestar un valor afegit més social i alternatiu. Ambdues fires es podrien fusionat i dir-se Fira d'Atraccions i Oci de Mataró.
 • Creació de la Fira de Tardor els mateixos dies de l'Actual Fira -mercat de bolets, englobant altres productes de la temporada com mongetes de ganxet, castanyes€

S'ESTIMA PARCIALMENT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No es preveuen canvis en la fira d'atraccions de l'any 2006, de fet es comptarà amb menys espai , motivat per l'escola provisional. En tot cas, estudiarem la petició per l'any 2007.

 

 

 

 

1. Cal tenir en compte que el model de fires multisectorial, i que no respon a una demana explícita del sector ha quedat descartat per part de l'IMPEM. L'aposta firal per el 2006 aprovada pel Consell de l'IMPEM és la fira de les noves tecnologies, com a fira temàtica que reforça la imatge de Mataró ciutat digital, acompanyada de els mostres-mercats existents. En tot cas, estudiarem la petició com un complement a la Fira d'atraccions actual, enfortint la vessant educativa.

2. Des de fa dos anys es ve ampliant la fira amb productes de tardor, està previst modificar el nom de la fira dels bolets i els productes de tardor.

 

PAM 4.5.2"Posicionar Mataró com a ciutat Mediterrània€."

 • Creació d'una cartera de productes concrets , més allà de les rutes existents , per l'estiu 2006.Aquests productes han de ser espais de visita per sí sols i han d'estar a l'abast del visitant des de l'1 de juny al 15 de setembre. Actualment ja estan concretats en les accions del PAPC.

DESESTIMA (ja inclòs)

L'objectiu 4.5.2. ja recull diverses accions, entre les quals trobem productes turístics com els relacionats amb el front marítim , els culturals existents,comercials i de restauració, que venen a sumar-se a les rutes ja existents

PAM. 4.6.2."Foment de la creació d'empresa: xarxa d'incubadores de Catalunya"

 • Establir espais concrets -mòduls- en la incubadora de l'IMPEM per a empreses que vulguin desenvolupar serveis turístics per a la nostra ciutat.

DESESTIMA

L'actual èxit de la incubadora és al seva base tecnològica, si més no fins que l'espai TCM estigui en marxa.En qualsevol cas l'acció 4.5.2.2. recull"...el foment de la creació d'empreses per a la gestió turística".

En aquest sentit a principis de l'any 2006 disposarem d'un estudi que detecta les noves ocupacions i les noves oportunitats de negoci en el àmbit turístic i del lleure. Es a partir d'aquest que s'elaboraran les accions que s'escaigui en la línia de nous filons d'ocupació i de creació d'empreses en aquest àmbit.

PAM 4.6.5."Foment de l'actitud i cultura de la innovació al teixit econòmic de la ciutat"

 • Concretar un conveni de col·laboració entre L'IMPEM i L'EUM per tal que estudiants recent graduats puguin realitzar el salt al món laboral i empresarial, i en concret en l'àmbit del turisme i serveis.

S'ESTIMA PARCIALMENT

No ha estat formalitzat mitjançant conveni però la EUM forma part de la taula per la formació i com a membre del Pacte local per l'ocupació.

Per tant l'IMPEM i l'EUM col·laboren ja en matèria de Plans d'Ocupació, i de borsa de treball, en diferents àmbits, inclosos els de turisme i serveis.

PAM .Nou objectiu : "Creixement i evolució econòmica i social de la ciutat"

 • Promoure la creació d'un consorci d'abast comarcal per a integrar la gestió de totes les escoles universitàries de totes les escoles universitàries ubicades a la nostra comarca.

S'ESTIMA PARCIALMENT

El projecte de TCM ja contempla la creació d'un ens que inclou les dues escoles universitàries de Mataró : La EUPMT i la EUM.

Les escoles de CANET I Sant Pol no estan incloses actualment dins el disseny del projecte del TecnoCampus. Això no vol dir que no es pugui estudiar la possibilitat de trobar una via de col·laboració.

 

 

Sr. Francisco Sánchez Arjona

PROPOSTA AL PLE

ARGUMENTACIONS

Hi hagi dotació al pressupost 2006 l'ampliació de les voreres o sigui declarada zona peatonal el c/Trinidad per problemes de seguretat de la gent gran i alumnes de l'escola.

ES DESESTIMA (ja inclòs)

El carrer Trinitat s'inclou en l'eix cívic dos de la Llei de barris de Cerdanyola.(acció 2.1.4.20)

Associació de veïns Pla d'en Boet:

PROPOSTA AL PLE

ARGUMENTACIONS

Millorar tot el servei de neteja

ES DESESTIMA (ja inclòs)

Recollit a l'acció 2.4.1.6.: Inclusió en el nou Plec de condicions per la nova gestió de la recollida de residus i de la neteja viària , de mesures d'educació ambiental, de sensibilització i formulació ciutadana per millorar la implicació de la ciutat en la millora de la ciutat

Dotar el barri de presència policial que garanteixi la seguretat i acabi amb el vandalisme

ES DESESTIMA (ja inclòs)

Les accions del PAM 3.1.1.2 "Potenciació del treball conjunt de la Policia de Catalunya Mataró", i 3.1.3.1. "Desenvolupament de les accions previstes per al 2006 al Pla Local de Seguretat de Mataró", permetran millorar la seguretat dels barris i actuar contra d'incivisme.

Millorar l'enllumenat públic on encara es deficient

ES DESESTIMA (ja inclòs)

Recollit a l'acció 2.1.4.13 Redacció i aprovació dels projectes d'execució de les obres d'enllumenat públic programades a l'auditoria.

Vigilar i anular la proliferació de punts de venda de drogues molt especialment als entorns del les escoles.

ES DESESTIMA (ja inclòs)

L'acció 3.13.1. contemplada al PAM del 2006 "Desenvolupament de les accions previstes per al 2006 al Pla Local de Seguretat de Mataró", permetrà millorar les actuacions contra la venda de drogues.

Arreglar les voreres per garantir l'accessibilitat de les persones amb dificultats de mobilitat .En el nostre barri tenim moltes persones amb cadires de rodes.

ES DESESTIMA (ja inclòs)

Recollit a l'acció 2.1.4.14.Redacció i aprovació del projecte executiu i execució de les obres de renovació de paviments

Dotar tota l'àrea industrial del adequat servei de neteja.

ES DESESTIMA (ja inclòs)

Recollit a l'acció 2.4.1.6.: Inclusió en el nou Plec de condicions per la nova gestió de la recollida de residus i de la neteja viària , de mesures d'educació ambiental, de sensibilització i formulació ciutadana per millorar la implicació de la ciutat en la millora de la ciutat

Arranjar la pollancreda i tot l'entorn del Clos Arqueològic pel deplorable i ruïnós estat en que es troba el que és la porta de Mataró i un equipament cultural de la ciutat directament vinculat al nostre passat.

DESESTIMA

La pollancreda serà objecte d'arranjament profund en el moment del desenvolupament del sector Iveco-Renfe-Farinera. No al 2006

Associació de veïns Pla d'en Boet:

PROPOSTA AL PLE

ARGUMENTACIONS

Millorar tot el servei de neteja

ES DESESTIMA (ja inclòs)

Recollit a l'acció 2.4.1.6.: Inclusió en el nou Plec de condicions per la nova gestió de la recollida de residus i de la neteja viària , de mesures d'educació ambiental, de sensibilització i formulació ciutadana per millorar la implicació de la ciutat en la millora de la ciutat

Dotar el barri de presència policial que garanteixi la seguretat i acabi amb el vandalisme

ES DESESTIMA (ja inclòs)

Les accions del PAM 3.1.1.2 "Potenciació del treball conjunt de la Policia de Catalunya Mataró", i 3.1.3.1. "Desenvolupament de les accions previstes per al 2006 al Pla Local de Seguretat de Mataró", permetran millorar la seguretat dels barris i actuar contra d'incivisme.

Millorar l'enllumenat públic on encara es deficient

ES DESESTIMA (ja inclòs)

Recollit a l'acció 2.1.4.13 Redacció i aprovació dels projectes d'execució de les obres d'enllumenat públic programades a l'auditoria.

 

Vigilar i anular la proliferació de punts de venda de drogues molt especialment als entorns del les escoles.

 

 

ES DESESTIMA (ja inclòs)

 

L'acció 3.13.1. contemplada al PAM del 2006 "Desenvolupament de les accions previstes per al 2006 al Pla Local de Seguretat de Mataró", permetrà millorar les actuacions contra la venda de drogues.

Arreglar les voreres per garantir l'accessibilitat de les persones amb dificultats de mobilitat .En el nostre barri tenim moltes persones amb cadires de rodes.

ES DESESTIMA (ja inclòs)

Recollit a l'acció 2.1.4.14.Redacció i aprovació del projecte executiu i execució de les obres de renovació de paviments

Dotar tota l'àrea industrial del adequat servei de neteja.

ES DESESTIMA (ja inclòs)

Recollit a l'acció 2.4.1.6.: Inclusió en el nou Plec de condicions per la nova gestió de la recollida de residus i de la neteja viària , de mesures d'educació ambiental, de sensibilització i formulació ciutadana per millorar la implicació de la ciutat en la millora de la ciutat

Arranjar la pollancreda i tot l'entorn del Clos Arqueològic pel deplorable i ruïnós estat en que es troba el que és la porta de Mataró i un equipament cultural de la ciutat directament vinculat al nostre passat.

DESESTIMA

La pollancreda serà objecte d'arranjament profund en el moment del desenvolupament del sector Iveco-Renfe-Farinera. No al 2006

 

Associació de veïns/es Peramàs Esmandies

Proposta al Ple

Argumentació

La construcció del pàrking de la plaça Occitània sense malmetre l'aspecte general de la plaça i mantenint els plàtans. Expressen satisfacció per la construcció de l'aparcament a la plaça Occitània i per que el projecte constructiu salvaguarda l'arbrat.

ES DESESTIMA (ja inclòs)

La satisfacció també és de l'ajuntament, atès que aconsegueix l'objectiu de dotar de més places d'aparcament a la ciutat, i a la zona de Peramàs-Esmadies en particular, tot acceptant i integrant en el projecte les propostes plantejades pels veïns.

Preocupació per la manera que s'està resolent el tema de les Esmandies com a Casal de Barri. El retard en el trasllat dels serveis del Pla de Nova Ciutadania, juntament amb dificultats en l'ús d'espais compartits amb el MEM a la segona planta ( i els problemes d'aïllament acústic que hi ha) entorpeix seriosament el desenvolupament de les activitats formatives, culturals i de la xarxa associativa.

S'ESTIMA

Afegir acció : 3.6.1.7 Redactar el projecte i executar les obres de les noves dependències de Nova Ciutadania a la segona planta del CC Pla d'en Boet Peramas Esmendies

La restauració de les Esmandies i dels seus entorns

ES DESESTIMA

No està previst per a l'exercici 2006. En tot cas la redacció d'un avantprojecte es podria preveure per l'any 2007 per avaluar-ne el cost.

La remodelació de la ronda O'Donell per a convertir-la en un bulevard

DESESTIMA (ja inclòs)

Recollit 2.1.4.11 Redacció del projecte constructiu de la Ronda O'Donell.

L'expropiació de les finques que impedeixen obrir el traçat del c/Franquesa i Sivilla i de la ronda Antoni Comas i en els solars fer-hi apartaments de lloguer subvencionats per a joves.

ES DESESTIMA (ja inclòs)

Recollit 2.1.4 59. Inici dels estudis previs per reformular el sector Franquesa i Sivilla a l'entorn de la Plaça Sabater.

L'asfaltat del c/Josep Montserrat i Quadrada i carrers adjacents, així com del tram del carrer de Goya pendent

DESESTIMA (ja inclòs)

Recollit a l'acció 2.1.4.14 : Redacció i aprovació del projecte executiu i execució de les obres de renovació dels paviments.

Al 2006 s'asfaltarà el C/ Josep Montserrat des de l'Avda. Gatassa fins el C/ Josep Arnau Palau.

També s'asfaltarà el C/ Goya, entre Pompeu Fabra i Ronda Prim

L'estat de salubritat del "Mercat del Pilar" que porta temps tancat

DESESTIMA (ja inclòs)

Ja forma part de les activitats pel 2006 el vetllar pel bon estat de les instal·lacions del mercat del Pilar. Es manté un pla de vigilància mentre estigui tancat

La inseguretat que generen alguns grups que s'apoderen de l'espai de les places, especialment a la Plaça de Catalunya i que arriben a amenaçar alguns veïns

DESESTIMA (ja inclòs)

Les accions del PAM 3.1.1.2 "Potenciació del treball conjunt de la Policia de Catalunya Mataró", i 3.1.3.1 "Desenvolupament de les accions previstes per al 2006 al Pla Local de Seguretat de Mataró", permetran millorar la seguretat dels barris i actuar contra l'incivisme.

Els mals resultats de la recollida de la brossa orgànica : es reclama la unificació de les 2 zones de recollides selectives en què resta dividit el barri

DESESTIMA (ja inclòs)

En el nou contracte de recollida de brossa domiciliaria es contempla la posada en funcionament de la recollida de la fracció orgànica a tota la ciutat. Però abans es farà una campanya específica per buscar i aconseguir la complicitat de tothom.

Al "castellet "de Can Boada, equipament municipal , s'han tret i s'han enterrat bidons i tuberies d'uralita sense cap precaució

S'ESTIMA

L'ajuntament vetllarà, tant el 2006 com en els anys posteriors, perquè la retirada i manipulació del residus perillosos, entre ells la uralita, es faci d'acord amb la normativa, i minimitzant sempre el risc, tant per als treballadors com pels ciutadans en general. En aquest cas en concret procedim o obrir una informació acurada per saber si es van retirar materials perillosos, i en quines circumstàncies es va fer

Locomotora Comercial : S'exigeix un Pla General de Mobilitat que prevegi l'increment de trànsit i els embussos que generarà la construcció prevista d'un centre comercial a la cruïlla Biada-rda.Prim.

DESESTIMA (ja inclòs)

En el projecte global incorpora un estudi de mobilitat

Construcció d'un bloc de pisos a la cantonada del carrer pintor Marià Andreu -ronda Prim on ara hi ha una torre amb jardí .Preocupació pels arbres que es perdran, si es pot aturar.

DESESTIMA

El Pla general qualifica la finca d'edificable. En el moment de les obres es tindrà en compte la petició per mirar de trasplantar l'arbrat si esta en bones condicions

Vorera de l'avinguda Puig i Cadafals entre Franquesa i Sivilla i Pompeu Fabra : mal aparcament de cotxes en bateria que dificulten el pas. Es demana que la vorera s'eixampli i es garanteixin els drets dels vianants.

 

S'ESTIMA

 

Afegir Acció 2.1.4.60

Executar les obres d'arranjament de vorera a l'avinguda Puig i Cadafals entre franquesa Sivilla i Pompeu Fabra per permetre un bon recorregut de vianants.

Pipi-cans: millor manteniment i que hi hagi més control sobre els amos que no cullen les defecacions .

ES DESESTIMA (ja inclòs)

L'acció 3.1.4.10. "Millora de l'aplicació efectiva de les ordenances relacionades amb el civisme" deixa ben clar en el seu enunciat la voluntat de l'Ajuntament de Mataró de lluitar contra tota mena d'actes incívics, inclosos els que cometen alguns propietaris de gossos.

Calen més papereres i/o petits contenidors als carrers : n' hi ha poques i concentrades en places i espais molt determinats.

S'ESTIMA

Afegir Acció 2.1 4.61

Es reforçarà la instal·lació de papereres als llocs amb dèficit

Zones de càrrega i descàrrega: Que es millori el control del disc horari

DESESTIMA (ja inclòs)

L'acció 3.1.4.4 inclosa al PAM del 2006 "Desenvolupament del pla de prevenció, vigilància, control del trànsit i disciplina viària" ha de permetre millorar el control de les zones de càrrega i descàrrega.

Sorolls .A la fruiteria cantonada O'Donell-Antoni Comas ve a descarregar un camió a qualsevol hora de la nit - matinada.

DESESTIMA (ja inclòs)

L'acció 3.1.4.4 inclosa al PAM del 2006 "Desenvolupament del pla de prevenció, vigilància, control del trànsit i disciplina viària" ha de permetre millorar el control de les zones de càrrega i descàrrega.

 

Associació veïns Les Santes-Escorxador.

Proposta al Ple

Argumentació

Reforma de les voreres del carrer Enric Prat de la Riba

S'ESTIMA PARCIALMENT

El Pla Integral del centre Eixampla Havana, crearà un grup de treball per debatre el futur del carrer

Plaça Fiveller:

(1) Primer refer el bruc que manca el perímetre de la plaça.

(2) Segon reposar els arbres que han anat talant, bé per seguretat o perquè el vents els va tirar.

(3) Tercer canviar els bancs de pedra per fusta i treure el material de color groc de les voreres.

DESESTIMA

En les obres que es varen fer a la Pl. Fivaller es varen fer bosses d'aparcament per ordenar-lo millor, suprimir barreres arquitectòniques fent els passos de vianants amb rampes d'accés i regularitzant les voravies dels voltants que eren de formigó i estaven en molt mal estat. L'acabat es va fer amb "Slurry" i és el mateix que hi ha al Parc Central i en el primer tram del C/ Corregiment.

(1)

El tancament perimetral de la plaça no és ni ha sigut mai de bruc sinó que està fet amb bardissa de Pyracanta. En algun punt hi ha peus que s'han mort i no es reposen pel fet que està previst canviar tota la tanca per un altre tipus de planta el proper any 2006.

(2)

A causa de ventades hi ha alguns arbres que varen caure o les seves capçades es varen esqueixar greument. Uns i altres es varen talar. No es replantaran, donat que aquesta plaça tenia una concentració excessiva d'exemplars i es malmetien uns als altres i d'aquí la caiguda dels més dèbils.

(3)

Els bancs actuals són de pedra. Un cop amortitzats es tindrà en compte la possibilitat de substituir-los per bancs de fusta.

Carrer Don Quixot: Canviar per pilons o ferros verticals els ferros horitzontals sobre la vorera que eviten l'aparcament de cotxes, ja que estan prohibits i provoquen entrabancaments.

S'ESTIMA

Afegir acció a l'objectiu 2.2.4: "Realitzar estudi per a la col·locació de pilones al c/ Don Quixot, tot eliminant els separadors existents".

Ronda Cervantes : Canviar l'enllumentat perquè no il·lumina les voreres i ampliació de la vorera del costat de la Riera de Sant Simó direcció cap a mar.

DESESTIMA (ja inclòs)

Acció 2.1.4.13 Redacció i aprovació dels projectes i execució de les obres d'enllumenat públic programades a l'auditoria.

Abans de finalitzar l'any 2005 a la Ronda Cervantes es posaran llums per il·luminar les voravies i el proper anys es canviarà tot l'enllumenat i s'aprofitaran les lluminàries que posarem ara.

Plaça petita del costat del carrer Dulcinea i que dona a la Ronda Cervantes davant la parada de l'autobús. : Cal arranjar-la

S'ESTIMA

Afegir Acció 2.1 4.62

Redactar el projecte constructiu d'arranjament de la Plaça del carrer Dulcinea.

Zona entre les Santes i la zona de Plaça Fivaller: Problema de quantitat de coloms que embruten roba i cases i la sorra de la plaça Fivaller on juga mainada.

DESESTIMA (ja inclòs)

L'acció 3.10.1.5 forma part de les activitats de l'any 2006: pla a nivell de ciutat per mantenir l'equilibri i reducció de la població de coloms a Mataró

Un Casal d'avis per compartir amb el barri del Palau i el barri de l'Havana ( pot ser al c/ Rierot- c/Cristina, a l'Escorxador, baixos de Can Gassol o baixos nous edificis del c/ Floridablanca- c/Viladomat)

S'ESTIMA PARCIALMENT

L'Ajuntament de Mataró aquest any 2005 ha posat en funcionament el Casal d'Avis de l'Havana, i durant l'any 2006 s'acabaran les obres i entrarà en funcionament el Casal d'avis de Rocafonda. És per això que la gent gran de Les Santes-Escorxador podran dirigir-se a qualsevol del dos casals.

Modificar l'acció 2.1.2.7 amb el redactat:

Redacció del Pla d'usos de la zona d'equipaments de Can Gassol

Que l'edifici que es construirà per als capgrossos-castellers pugui ser utilitzat de dia pels veïns-ciutadans, que tingui altres utilitats.

S'ESTIMA

 

 

 

Està previst que l'edifici pugui ser utilitzat per altres usos pels veïns: sales de reunions i sala polivalent

Modificar 2.1.2.1.: Acabament de les obres de construcció de la nau per a la Colla Castellera dels Capgrossos i treballar amb l'entitat la possibilitat d'utilització puntual de les seves instal·lacions per altres entitats del barri

Explicació als veïns del projecte i pressupost de la biblioteca

ES DESESTIMA (ja inclòs)

Acció 3.12.2.4 .El projecte de la Biblioteca està en fase de redacció del projecte funcional, projecte d'usos. La previsió per al 2006 és la de començar a treballar l'avantprojecte. El bàsic i l'executiu queden per a l'any 2007 i les obres podran començar quan es traslladi el Servei de Manteniment . Encara no hi ha pressupost previst. La previsió es farà quan es comenci a redactar l'Avantprojecte

Necessitat de reformar del local de l'Associació de veïns.

S'ESTIMA PARCIALMENT

Modificar l'acció 2.1.2.7 amb el redactat:

Redacció del Pla d'usos de la zona d'equipaments de Can Gassol

 

ASSOCIACIONS DE MARXANTS DEL MARESME (al·legacions 2006)

Proposta al Ple

Argumentacions

Millora dels espais i les instal·lacions dels mercats: atractius, segurs, de fàcil accés, sostenible....

 

ES DESESTIMA (ja inclòs)

De forma continuada es van introduint millores puntuals en els diferents mercats que faciliten els aspectes contemplats. Així de l'acció 4.4.1.1. "Identificació de les oportunitats turístiques dels mercats i implementació de primers resultats " previsiblement se'n derivaran accions de promoció i senyalització dels mercats de marxants, tenint en compte la compatibilitat de diferents usos que s'han de desenvolupar a la via pública.

 • Previsió, en el capítol de sostenibilitat, de la instal·lació dels mercats de marxants en el municipi, la seva accessibilitat , els seus aparcaments ,la seva ubicació...

 

 

 

Estudi del Pla General amb conjunt de l'entitat, i amb dotació econòmica expressa a tal efecte.

 

Mercats Segurs : Coordinació, augment i col·laboració de les Policies Locals i autonòmiques amb les entitats de marxants

Mercats Accessibles : Previsió en el Planejament urbanístic de la presència de mercats, assenyalant i delimitant els mercats, els aparcaments i els transports públics.

Mercats Atractius : oferta de lleure, educació, cultura, esport, salut i consum.

 

 

 

Inclusió dins de l'oferta turística lúdic cultural de la ruta comercial, i dins aquesta la pròpia ruta turística dels mercats de marxants.

 

ES DESESTIMA (ja inclòs)

 

 

 

 

ES DESESTIMA

 

 

ES DESESTIMA

 

 

ES DESESTIMA (ja inclòs)

 

 

ES DESESTIMA (ja inclòs)

 

ES DESESTIMA

(ja inclòs)

 

Els mercats de marxants es contemplen en l'objectiu 4.4.1. " Millorar la posició competitiva dels mercats fixes i de marxants" no en el capítol de la Sostenibilitat.

 

 

 

No es preveu la revisió del Pla General d'ordenació Urbana en aquest sentit per a l'any 2006.

 

La previsió de dotacions habilitades tant per part de la policia local com l'autonòmica es considera suficient per a garantir la seguretat als mercats de marxants.

Veure la resposta que fa referència a l'acció 4.4.1.1. "Identificació de les oportunitats turístiques dels mercats i implementació de primers resultats " del PAM

 

Veure la resposta que fa referència a l'acció 4.4.1.1. "Identificació de les oportunitats turístiques dels mercats i implementació de primers resultats " del PAM

 

 

En el PAM ja es preveu l'acció 4.4.1.1. "Identificació de les oportunitats turístiques dels mercats i implementació de primers resultats "

Previsió dintre del pressupost dels Mercats Setmanals de Marxants, amb dotacions.

ES DESESTIMA

El pressupost de l'IMPEM previst pel 2006 s'estructura per programes i subprogrames. La despesa corresponent als mercats de marxants s'integra en el programa 6211 "Mercats", subprograma 62113 .

 • Elaboració d'estudis relacionats amb el col·lectiu

 

 • Millora de les infrastructures i senyalitzacions dels mercats

 

 

 

 • Allargament de les llicències i equiparació de les mateixes a la resta d'activitats

 

 

 • Difusió de l'existència dels mercats a la població (amb més èmfasi que la campanya de 2004)

 

 • Consideració dels marxants com a element locomotor del comerç urbà amb un reflex als pressupostos , la normativa i les campanyes de difusió
 • Estudi i proliferació d'espais polivalents amb cabuda per a la ubicació dels mercats no sedentaris i la combinació d'altres usos durant la resta del temps.
 • Estudi i informació de la reversió dels ingressos que genera el col·lectiu.

ES DESESTIMA (ja inclòs)

 

ES DESESTIMA (ja inclòs)

 

 

ES DESESTIMA

 

 

 

ES DESESTIMA (ja inclòs)

 

ES DESESTIMA (ja inclòs)

 

ES DESESTIMA

 

 

DESESTIMA

Acció 4.4.1.1. "Identificació de les oportunitats turístiques dels mercats i implementació de primers resultats "

 

Possible conseqüència de l'acció 4.4.1.1. "Identificació de les oportunitats turístiques dels mercats i implementació de primers resultats "

 

Aspecte tractat a la nova ordenança reguladora de la venda no sedentària als mercats de Mataró que entrarà en vigor l'any 2006.

 

Derivat de l'acció 4.4.1.1. "Identificació de les oportunitats turístiques dels mercats i implementació de primers resultats

 

Derivat de l'acció 4.4.1.1. "Identificació de les oportunitats turístiques dels mercats i implementació de primers resultats

 

No està previst l'estudi ni la proliferació d'espais polivalents amb cabuda per als mercats no sedentaris l'any 2006.

 

Els ingressos tributaris no tenen vinculació concreta en la despesa. Pel que fa als ingressos per taxes, i segons els estudis de costos respectius, aquests no cobreixen la despesa. Aquest dèficit és cobert per l'Ajuntament.

 

Comitè de treballadors i treballadores del PMC

Proposta al Ple

ARGUMENTACIÓ

En la comparació entre els pressupostos 2005 i 2006, s'observa un possible dèficit en la partida d'assegurances socials:

 

 

DESESTIMA

En la liquidació del pressupost de l'any 2005 es preveu un sobrant de crèdit en la partida d'assegurances socials per un import aproximat de 38.000 euros, motivat principalment per l'aplicació de la valoració de llocs de treball, aprovada el juny de l'any 2004, durant tot l'any 2005, el que ha suposat que les retribucions d'alguns treballadors superin les bases màximes de cotització establertes per la seguretat social.

Per a l'any 2006 s'ha ajustat aquesta partida al cost real.

 

 

En el pressupost no hi consta el document Relació de llocs de treball.

S'ESTIMA

S'incorpora el document de relació de llocs de treball a l'apartat corresponent del pressupost

En el quadre de plantilla presentat no hi consten les característiques que es descriuen en l'article 25 del mateix decret

DESESTIMA

En l'expedient del pressupost i la plantilla de personal per a l'any 2006 hi figura l'annex II "Quadre de plantilla de personal laboral i eventual amb relació a les persones que ocupen el lloc de treball".

En el cas de la creació de noves places o modificació de les existents cal indicar que: en aquests moments s'ha procedit a la creació d'una plaça de Tècnic/a Superior de Cultura amb funcions de Cap d'acció Cultural i una de Conservador/a i, efectivament serà condició indispensable per la seva posterior convocatòria i provisió de lloc de treball la creació i identificació corresponent.

En els casos en els quals l'organigrama funcional suposi canvis de funcions, es procedirà a la revisió de les descripcions actuals, i si fos el cas es proposaria i procediria a la modificació corresponent, sempre negociades prèviament amb el Comitè i la persona interessada.

En aquests moments estem en l'inici d'un procés per a la consolidació d'una nova organització del PMC.

 

No consta consignació pressupostària suficient per implementar en el Patronat Municipal de Cultura la nova política retributiva de l'Ajuntament segons l'acord de pròrroga del Conveni signat el 19 de gener de 2005

DESESTIMA

Quan a la consignació pressupostaria per atendre la nova política retributiva, segons l'acord signat amb el Comitè el juny de 2004, en aquests moments s'ha començat a treballar amb RRHH de l'Ajuntament l'estudi d'equiparació previ. Només en funció del seu resultat es podrà saber si es necessari fer una aportació pressupostaria addicional o si bé amb l'actual dotació es suficient. Quan l'estudi estigui finalitzat el Comitè serà convocat per valorar-lo conjuntament i tractar les possibles fórmules d'implementació

Incompliment de l'acord de prorroga del Conveni quant als terminis d'informació al Comité d'empresa i la presentació de documentació escrita.

 

 

 

 

 

 

 

DESESTIMA

En escrit del President del PMC de data 17 d'octubre es contesta el document del Comitè de data 14 d'octubre, en el que s'explica que:

 • el 6 d'octubre es celebra una reunió amb el Comitè, convocada el 23 de setembre, per donar informació sobre el Pla d'actuació del PMC, el pressupost i la proposta de nova organització amb la corresponent repercussió a la plantilla i la relació de llocs de treball, així com el calendari d'aprovació per part de la Junta i l'Ajuntament.

Respecte aquest punt, cal remarcar que, segons ens informa el responsable del Servei de Recursos Humans de l'Ajuntament, en l'esmentat acord de pròrroga del Conveni, el PMC no hi està adherit, ja que s'havia de fer una adhesió expressa i el PMC no l'ha fet, per tant els esmentats acords no són vinculants, de totes maneres tal com s'exposa en el punt anterior, s'ha procurat donar el màxim d'informació al Comitè.

 

 

 

JUNTA DE PERSONAL DE L'AJUNTAMENT DE MATARÓ

Proposta al Ple

Argumentació

Sol·licitud de noves places en funcions d'especialistes d'atenció ciutadana de personal funcionari i no laboral.

DESESTIMA

Atenent a les característiques de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà i a fi efecte de prestar un millor servei, es va considerar necessari la configuració de dues places a jornada parcial en lloc d'una a temps complert.

La normativa de règim funcionarial, no autoritza el nomenament de personal a temps parcial, sinó que la seva regulació és pròpia de l'ambit laboral, per tant aquestes dues places d'Administratiu/va grup C han estat configurades de personal laboral

Aquest fet no impedeix que gaudeixin de les mateixes condicions retributives que la resta de llocs de treball d'especialistes d'atenció ciutadana , així com dels mateixos drets i deures.

 

Associació de veïns de Cirera

Proposta al Ple

Argumentació

1-Locals d'antiga escola bressol de Cirera:

Incorporar al PAM l'aprovació dels treballs d'enderroc i del projecte constructiu de l'equipament cívic de Cirera.

DESESTIMA

Aquestes edificacions són propietat de l'arquebisbat de Barcelona, mentre aquest no signi el conveni de cessió d'aquests locals, l'Ajuntament no es pot comprometre a cap acció en uns edificis que no són de titularitat municipal.

2-Aparcament de residents : Incorporar al PAM : Aprovació dels projectes constructius de 2 nous aparcaments a Cirera : un al sector de la Plaça Antonio Machado-p.Corregiment i un altre al sector de carretera de Cirera -carrer Caceres.

S'ESTIMA

Afegir nova acció 2.2.1.10

Inici de les obres de construcció d'un nou aparcament de 82 places al Carrer Terrassa, sota el nou CF del poliesportiu de Cirera

3- Reurbanització del solar del carrer Càceres: Aprovació del projecte constructiu de la zona verda del carrer Caceres-carretera Cirera.

DESESTIMA (ja inclòs)

L' acció 2.1 4.23

"Aprovació provisional de la Modificació del Pla general de la Riera de Cirera, que contribuirà a la millora en equipaments i espais públics dels barris de Cirera i Rocafonda",

el desenvolupament d'aquest sector urbanístic, inclourà la zona verda

4- Aprovació de les obres de pavimentació de l'Av. Velòdrom

DESESTIMA (ja inclòs)

Recollit a l'acció 2.1.4.14, Redacció i aprovació del projecte executiu i execució de les obres de renovació de paviments.

5- Aprovació del projecte d'obres i les actuacions relacionades per pavimentar amb material antilliscant diferents indrets del barri.

S'ESTIMA

Afegir acció a l'objectiu 2.1.4: Reforma urbana: "Redacció dl projecte d'adequació de les cantonades del Barri de Cirera per millorar l'accessibilitat i seguretat"

 

 

ASSOCIACIÓ VEÏNS ROCAFONDA-L'ESPERANÇA CIUTAT JARDÍ

Proposta al Ple

Argumentació

Objectiu 1.3.1. Pla Integral de Rocafonda-Palau

Com a mínim hauria d'introduir els aspectes consensuats a la comissió mixta d'habitatge en relació a l'habitatge i en els demés aspectes els objectius a desenvolupar i aconseguir el 2006, alhora que fer-se ressò de l'acord unànime del Consell Territorial i presentar els barris de Rocafonda-Palau a la propera convocatòria de la Llei de Barris

S'ESTIMA

S'està preparant un document del Pla integral que especifica les accions del PAM.

Objectiu 2.1.1.7.Instal.lació d'ascensors

S'ha de marcar clarament un nombre mínim d'ascensors a instal·lar, tenint en compte especialment que l'accés a l'habitatge és un dels principals problemes en el nostre barri. L'objectiu s'ha de concretar en la instal·lació de 10 ascensors durant 2006.

 

S'ESTIMA PARCIALMENT

Modificar l'acció 2.1.1.15

Promoure la instal·lació d'ascensors al edificis mancats d'aquest servei per la millora de l'accessibilitat, instant convenis de col·laboració amb entitats financeres per l'obtenció d'ajuts a baix interès per les comunitats mes necessitades i oferint permutes en habitatges en planta baixa del parc disponible per contribuir a la solució de supressió de barreres arquitectòniques, amb especial atenció als barris de Cerdanyola i Rocafonda

Objectiu 2.1.1.13. Oficina Prohabitatge

L'oficina de Prohabitatge ha de realitzar també les funcions d'oficina local d'habitatge, oberta diàriament i reforçada amb un servei d'informació porta a porta dels ajuts i línies d'actuació en la rehabilitació d'habitatges, instal·lació d'ascensors, etc€

S'ESTIMA PARCIALMENT

Afegir a l'objectiu 2.1.1.21 Reforç del sistema d'atenció ciutadana a l'oficina de Prohabitatge a Rocafonda com oficina local d'habitatge

Objectiu 2.1.1.15. Gibraltar

Atenent l'alta densitat del barri i la manca d'espais, la construcció de nova vivenda hauria de ser en substitució d'algunes existents sense possibilitats raonables de rehabilitació. En tot cas, l'ultima peça a plantejar-se en un procés de rehabilitació i accessibilitat a les vivendes, hauria de ser el de la construcció de nova vivenda excepte la de substitució. Per tant, demanem que es retiri aquest objectiu, almenys mentre no hi hagi un pla d'actuació clar i concret sobre la rehabilitació i accessibilitat al conjunt dels habitatges.

DESESTIMAR

La construcció d'aquest edifici va lligada a resoldre els problemes d'accessibilitat d'algunes famílies del barri i contribuir sobre tot a fer possible la instal·lació d'ascensors a altres edificis i millorar-ne l'accessibilitat

Objectiu a introduir dins l'apartat 2.1.1.

Creació d'un parc públic d'habitatge als barris de Rocafonda-Palau que pel 2006 es quantifica en l'adquisició de 30 vivendes que es destinaran preferentment a l'allotjament temporal o permuta per veïns d'edificis on s'hi realitzi una rehabilitació integral.

S'ESTIMA PARCIALMENT

Afegir a l'objectiu 2.1.1.12 Establiment del 30% de mitjana per la construcció d'habitatges de protecció pública a les noves zones de desenvolupament urbanístic i utilització del 10% d'aprofitament per l'adquisició d'habitatges a rehabilitar

Objectiu 2.1.4.1. Riera de Cirera

Deslligar la millora en equipaments i espais públics de Rocafonda de la Modificació del Pla General de la Riera de Cirera.

DESESTIMA

Si es desliura l'actuació urbanística de la riera de Cirera de Rocafonda, l'adquisició de l'equipament hauria de ser per expropiació i sense possibilitat de compensar la despesa amb cap plusvàlua urbanística. La fórmula del planejament discontinu entre els dos sectors farà possible la cessió gratuïta de la zona, actualment amb qualificació industrial, com a nova zona verda

Objectiu 2.1.4.30. Edifici Industrial triangle.

Proposem retirar les anunciades obres d'enderroc de l'edifici industrial del Triangle del PAM i permetre gestionar aquest espai a l'AV. De Rocafonda conjuntament amb altres col·lectius interessats.

DESESTIMA

La obtenció de la principal zona verda de Rocafonda va associada al enderroc d'aquesta activitat industrial per incrementar la superfície lliure i millorar els usos socials de la zona verda.

Objectiu 2.1.4.31. Rehabilitació de carrers

Inici de les obres de rehabilitació de diversos carrers de Rocafonda i el Palau

S'ESTIMA

Afegir a l'acció 2.1.4.38 :

Germans Castanyer, Sor Lucila, Rafel Carreres, Menendez Pidal, Madern i Clariana, Armstrong, Siete Partidas, Lapidario i Germa Francisco

Objectiu 2.1.4.36,37 i 38

En les obres de renovació del Desviament s'ha de tenir especial cura en la salvaguarda i replantament de l'arbrat existent, modificant si cal els projectes previstos.

DESESTIMAR

Els informes tècnics sobre l'arbrat desaconsellen el seu trasllat i l'obra d'enginyeria no es possible sense la seva substitució.

 

 

Objectiu 2.2.1.4. Aparcament de superfície

La construcció d'aquest aparcament i el nombre de places s'ha de consensuar, ja que significa renunciar a zona verda en una zona especialment gris a canvi de places d'aparcament. En la presentació de l'avantprojecte ja es van plantejar altres ubicacions per l'aparcament de superfície que sembla no s'han tingut en compte.

ESTIMAR PARCIALMENT

Les primeres 150 places previstes son necessàries per fer possible la recuperació d'espai viari al barri. L'ampliació d'aquesta primera actuació s'haurà de consensuar.

Objectiu 2.2.2.9. Línia 3

Demanem que la línia 3 es reforci amb una nova unitat tots els dies de la setmana.

DESESTIMA (ja inclòs)

La línia 3 ha estat reforçada al mes de juny de 2005 amb una nova unitat, i l'horari s'ha allargat fins les 22,45 h. Per tant, l'objectiu incorporat al PAM 2006 feia referència a la voluntat de tornar a revisar el volum de passatge per reforçar novament, si s'escau, aquesta línia. Els primers resultats no es tindran fins al 15 de desembre de 2005, i es plantejaran per a la seva discussió al Consell de Mobilitat

Objectiu a introduir dins l'apartat 2.2.2.

Ampliació de la franja horària nocturna de totes les línies de bus que permeti la connexió amb la resta de xarxa de transport públic.

DESESTIMA (ja inclòs)

L'horari de les línies 1, 3 i 5 ja es va perllongar fins gairebé les 23 h. Des del mes de juny de 2005, a l'objecte de millorar la seva connectivitat amb la resta de la xarxa de transport públic. Aquesta mesura es considera suficient, i no hi ha elements que justifiquin altres ampliacions horàries.

Objectiu 2.2.3.3. Carril bicicleta

Seria més racional, atès a més el projectat arranjament de la riera de St. Simó, que el carril bici passés per un dels seus laterals i es garantís el passi de persones i bicicletes per tot el seu recorregut

DESESTIMA

El carril bicicleta previst a la Ronda Rafael Estrany és el resultat d'un treball seriós per part dels tècnics municipals, i ha estat exposat als veïns del barri de Rocafonda. D'altra banda, després d'un intens debat sobre la qüestió, va desestimar-se la construcció d'un nou vial que anés per la vora de la riera de Sant Simó, i per tant no és factible en aquest moment projectar un carril bici en aquest indret.

Objectiu a introduir dins l'apartat 3.4.1.

Projecte de col·laboració amb la Fundació Cabanellas i la Generalitat de Catalunya per l'arranjament de la Llar Cabanellas i la posta en marxa de nou d'aquest equipament adreçat a les necessitats de la gent gran i persones amb dependència.

S'ESTIMA PARCIALMENT

Incloure nova acció al PAM a l'objectiu 2.1.4. que digui:Facilitar el desenvolupament del sector de la Llar Cabanelles d'acord amb el Pla general

Per acabar, trobem a faltar un apartat dins l'eix 2 o La sostenibilitat i seria en relació al patrimoni arquitectònic

2.1.0 Defensa i manteniment del patrimoni arquitectònic contemplat en el Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic de Mataró 1999, impulsant totes aquelles iniciatives per separat i/o en col·laboració amb altres administracions i entitats, de cara a la seva preservació i millora.

S'ESTIMA

Afegir nova acció: 3.12.1.10

Defensa i manteniment del patrimoni arquitectònic contemplat en el Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic de Mataró 1999, impulsant totes aquelles iniciatives per separat i/o en col·laboració amb altres administracions i entitats de cara a la seva preservació i millora

FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS DE VEÏNS DE MATARÓ

Proposta al Ple

Argumentació

Es proposa :

Creació d'un grup de treball dins el Consell de Ciutat per impulsar un acord sobre el desenvolupament urbanístic que permet l'actual PGOU del 96 incorporant el que es desprèn del Pacte pel Desenvolupament Econòmic i Social previ al debat i desenvolupament del Pla d'Habitatge que incorpori les línies d'actuació dels grups de treball dels Plans Territorials "

DESESTIMAR

No pot ser previ

 

E S P R O P O S A:

 1. L'aprovació definitiva del Pressupost general de l'Ajuntament de Mataró, els seus Organismes Autònoms i Societats Municipals, per a l'any 2006, amb el següent detall:
 2.  

  Ajuntament:

   

  Despeses

     

  Capítol I

  Despeses de personal

  23.372.664,55 €

  Capítol II

  Despeses de béns corrents i serveis

  24.860.146,33 €

  Capítol III

  Despeses financeres

  2.643.900,00 €

  Capítol IV

  Transferències corrents

  22.277.535,92 €

  Capítol VI

  Inversions reals

  16.373.701,20 €

  Capítol VII

  Transferències de capital

  1.315.112,55 €

  Capítol VIII

  Actius financers

  1.245.534,68 €

  Capítol IX

  Passius financers

  8.533.800,00 €

   

  Total despeses

  100.622.395,23 €

       

  Ingressos

     

  Capítol I

  Impostos directes

  29.751.432,43 €

  Capítol II

  Impostos indirectes

  3.397.176,41 €

  Capítol III

  Taxes i altres ingressos

  17.652.498,60 €

  Capítol IV

  Transferències corrents

  30.543.994,40 €

  Capítol V

  Ingressos patrimonials

  1.973.073,66 €

  Capítol VII

  Transferències de capital

  5.640.200,00 €

  Capítol VIII

  Actius financers

  150.000,00 €

  Capítol IX

  Passius financers

  11.514.019,73 €

   

  Total ingressos

  100.622.395,23 €

  Organismes Autònoms

  Pressupost de l'Escola Universitària Politècnica de Mataró:

  Despeses

     

  Capítol I

  Despeses de personal

  2.418.942,92 €

  Capítol II

  Despeses de béns corrents i serveis

  454.867,33 €

  Capítol III

  Despeses financeres

  1.300,00 €

  Capítol IV

  Transferències corrents

  61.113,46 €

  Capítol VI

  Inversions reals

  180.600,00 €

  Capítol VIII

  Actius financers

  12.000,00 €

   

  Total despeses

  3.128.823,71 €

       
       

  Ingressos

     

  Capítol III

  Taxes i altres ingressos

  1.626.229,00 €

  Capítol IV

  Transferències corrents

  1.301.061,79 €

  Capítol V

  Ingressos patrimonials

  8.932,92 €

  Capítol VII

  Transferències de capital

  180.600,00 €

  Capítol VIII

  Actius financers

  12.000,00 €

   

  Total ingressos

  3.128.823,71 €

  Pressupost de l'Institut Municipal d'Educació:

  Despeses

     

  Capítol I

  Despeses de personal

  8.581.403,45 €

  Capítol II

  Despeses de béns corrents i serveis

  1.311.240,21 €

  Capítol III

  Despeses financeres

  1.202,00 €

  Capítol IV

  Transferències corrents

  348.615,42 €

  Capítol VI

  Inversions reals

  239.000,00 €

  Capítol VIII

  Actius financers

  18.400,00 €

   

  Total despeses

  10.499.861,08 €

       
       

  Ingressos

     

  Capítol III

  Taxes i altres ingressos

  1.137.346,73 €

  Capítol IV

  Transferències corrents

  9.089.954,35 €

  Capítol V

  Ingressos patrimonials

  15.160,00 €

  Capítol VII

  Transferències de capital

  239.000,00 €

  Capítol VIII

  Actius financers

  18.400,00 €

   

  Total ingressos

  10.499.861,08 €

       

   

  Pressupost del Patronat Municipal de Cultura:

   

  Despeses

     

  Capítol I

  Despeses de personal

  1.788.832,46 €

  Capítol II

  Despeses de béns corrents i serveis

  2.469.348,00 €

  Capítol III

  Despeses financeres

  3.000,00 €

  Capítol IV

  Transferències corrents

  372.600,00 €

  Capítol VI

  Inversions reals

  203.000,00 €

  Capítol VIII

  Actius financers

  3.000,00 €

   

  Total despeses

  4.839.780,46 €

       
       

  Ingressos

     

  Capítol III

  Taxes i altres ingressos

  313.416,78 €

  Capítol IV

  Transferències corrents

  4.305.863,68 €

  Capítol V

  Ingressos patrimonials

  14.500,00 €

  Capítol VII

  Transferències de capital

  203.000,00 €

  Capítol VIII

  Actius financers

  3.000.,00 €

   

  Total ingressos

  4.839.780,46 €

   

  Pressupost del Patronat Municipal d'Esports:

   

  Despeses

     

  Capítol I

  Despeses de personal

  1.318.342,11 €

  Capítol II

  Despeses de béns corrents i serveis

  656.710,72 €

  Capítol III

  Despeses financeres

  360,60 €

  Capítol IV

  Transferències corrents

  488.450,00 €

  Capítol VI

  Inversions reals

  240.000,00 €

  Capítol VIII

  Actius financers

  15.025,30 €

   

  Total despeses

  2.718.888,73 €

       
       

  Ingressos

     

  Capítol III

  Taxes i altres ingressos

  649.962,52 €

  Capítol IV

  Transferències corrents

  1.800.097,41 €

  Capítol V

  Ingressos patrimonials

  13.803,50 €

  Capítol VII

  Transferències de capital

  240.000,00 €

  Capítol VIII

  Actius financers

  15.025,30 €

   

  Total ingressos

  2.718.888,73 €

   

  Pressupost de l'Institut Municipal de Promoció Econòmic

   

  Despeses

     

  Capítol I

  Despeses de personal

  2.685.226,34 €

  Capítol II

  Despeses de béns corrents i serveis

  1.011.798,17 €

  Capítol III

  Despeses financeres

  1.000,00 €

  Capítol IV

  Transferències corrents

  186.344,62 €

  Capítol VI

  Inversions reals

  117.226,15 €

  Capítol VII

  Transferències de capital

  0,00 €

  Capítol VIII

  Actius financers

  2.000,00 €

   

  Total despeses

  4.003.595,28 €

       
       

  Ingressos

     

  Capítol III

  Taxes i altres ingressos

  214.119,17 €

  Capítol IV

  Transferències corrents

  3.667.249,96 €

  Capítol V

  Ingressos patrimonials

  3.000,00 €

  Capítol VII

  Transferències de capital

  117.226,15 €

  Capítol VIII

  Actius financers

  2.000,00 €

   

  Total ingressos

  4.003.595,28 €

   

  Els Estats de previsió de despeses i ingressos de les societats mercantils:

  Aigües de Mataró, SA

  Despeses:

  14.048.770,00 €

  Ingressos:

  16.383.587,00 €

   

  Promocions Urbanístiques de Mataró, SA

  Despeses:

  38.835.401,69 €

  Ingressos:

  41.608.185,78 €

   

  Gestió Integral del Trànsit, SA

  Despeses:

  2.490.387,00 €

  Ingressos:

  2.074.295,12 €

   

  Prohabitatge Mataró, SL

  Despeses:

  719.616,00 €

  Ingressos:

  678.622,00 €

   

 3. Acceptar les al·legacions, consideracions i esmenes que han estat valorades favorablement per l'equip de govern d'acord amb el que s'expressa a la part dispositiva d'aquesta proposta amb la redacció proposada per l'equip de govern, i desestimar les que han estat valorades desfavorablement pel govern municipal.
 4. Es proposa rectificar l'error material detectat en el pressupost d'ingressos de la societat GINTRA, sent el total del pressupost d'ingressos de 2.074.295,12 euros en lloc dels 2.074.297,00 euros que figuraven en la proposta inicial.
 5. Ordenar la publicació en el BOP del Pressupost general de l'Ajuntament per a l'exercici 2006, resumit per capítols cada un dels pressupostos que l'integren, d'acord amb el que estableix l'article 169.3 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
 6. Trametre còpia del pressupost aprovat a la Generalitat de Catalunya i a la Delegació d'Hisenda de Barcelona, d'acord amb el que disposa l'article 169.4 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals."

 

-Servei d'Ingressos-

2 - RESOLUCIÓ A LES AL·LEGACIONS PRESENTADES I APROVACIÓ DEFINITIVA MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCALS REGULADORES IMPOSTOS I TAXES, I PREUS PUBLICS I TARIFES 2006.

La senyora Pilar González, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent :

"Dins del termini d'exposició al públic dels acords provisionals d'imposició i ordenació de tributs, i de modificació d'Ordenances fiscals i preus públics s'han presentat les següents al·legacions:

CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CIU).

1. Ordenança general reguladora dels preus públics.

CIU proposa: Que es retiri la modificació de l'article 5 de l'Ordenança general reguladora dels preus públics.

Es proposa estimar aquesta al·legació i acceptar les manifestacions fetes al respecte pel grup municipal de CIU, que consten a l'escrit que han presentat.

2. Impost sobre vehicles de tracció mecànica.

CIU proposa que es revisi la tarifa, aplicant un coeficient inferior.

El fet d'acceptar aquesta al·legació impossibilitaria l'acompliment dels objectius pressupostaris i per tant del Programa d'actuació municipal, i per això es proposa desestimar-la. L'increment vegetatiu del parc mòbil de vehicles ve directament relacionat amb la major necessitat de prestació de serveis.

3. Taxa per l'enganxament de vehicles perquè estan abandonats a les vies públiques, avariats, mal aparcats o per altres causes, i pel trasllat i per la permanència d'aquests, de mobles i d'efectes similars al dipòsit municipal.

CIU proposa que es porti a debat, en una propera reunió de la CIM de Via Pública, l'actualització dels criteris que han de regir l'actuació de la grua a Mataró i que aquests s'adjuntin, com annex, a la publicació definitiva de l'ordenança.

Es desestima aquesta al·legació pel que fa a adjuntar aquests criteris al text de l'ordenança ja que les ordenances fiscals tenen una finalitat no coincident amb les polítiques de mobilitat. Els criteris d'actuació del servei de grua es determinen en funció dels objectius de les polítiques de mobilitat i seguretat viària, que poden exigir canvis en l'actuació del servei de grua en funció de les circumstàncies a les diferents zones de la ciutat.

S'accepta però, al marge d'aquestes ordenances, la proposta de fer una propera reunió de la CIM de Via Pública per debatre sobre els criteris que han de regir l'actuació de la grua a Mataró.

4. Taxa per l'estacionament de vehicles de tracció mecànica a les vies públiques municipals.

La proposta de CIU és que l'estacionament en solars municipals, concretament al solar anomenat de "Can Maitanquis" passi a ser zona blava, sense pagament.

Cal desestimar aquesta al·legació ja que les Ordenances fiscals no tenen com a objectiu fixar els criteris de les zones blaves. Això s'ha de negociar a la CMI de Via Pública.

5. Taxa per la recollida de la brossa domicilià.

CIU proposa que s'estudiïn fórmules per incrementar el nombre de beneficiaris per l'exempció del pagament de la taxa i que l'augment de la taxa no superi, en cap cas, l'increment de l' IPC previst.

Convé desestimar aquesta al·legació ja que el grau de cobertura actual és aproximadament del 70%. La congelació de la tarifa suposaria una disminució pressupostària que impossibilitaria acomplir els objectius previstos. Per altra part, cal destacar l'increment considerable en els darrers exercici de les subvencions a la taxa de la brossa pels titulars del carnet blau.

6. Preus públics del Patronat municipal d'esports.

CIU proposa que la tarifa pel Servei Esportiu Escolar per la utilització d'instal·lacions esportives municipals sigui gratuïta per l'escola de titularitat privada que tingui concert ple per les etapes d'ensenyament obligatori com ho és actualment per l'escola de titularitat pública.

Reiterant la posició dels darrers anys, caldria desestimar-la ja que el Govern municipal considera que s'ha de mantenir la diferència entre les escoles de titularitat pública i privada. Tanmateix cal restar a l'espera de les possibles modificacions legals (modificació del sistema de concert educatiu).

7. Impost d'obres, construccions i instal·lacions.

CIU proposa que el govern municipal encarregui al corresponent departament municipal l'estudi de nous ajuts pel foment de la rehabilitació, que permeti als particulars el manteniment i adequació dels habitatges, i que compensi les despeses que aquest impost els hi comporti.

Es proposa desestimar les peticions de CIU ja que ja l'ordenança ja preveu subvencions per obres que fomentin l'estalvi energètic, per obres que fomentin l'ús eficaç de l'aigua i per obres de rehabilitació, manteniment i conservació dels edificis i habitatges que compleixen les normes per a la concessió de subvencions aprovades per l'Ajuntament en ple en data 8 de juliol de 1993.

Un cop contestades les reclamacions presentades en les Ordenances fiscals reguladores dels impostos i taxes, en els preus públics i a les tarifes que hauran de regir a partir de l'1 de gener de 2006, en resulta el text definitiu que es conté en documents annexos.

Es proposa al ple de l'Ajuntament, l'adopció dels següents ACORDS:

 

Primer.-

ESTIMAR l'al·legació presentada per CIU a l'Ordenança general reguladora dels preus públics i DESESTIMAR pels motius assenyalats a la part expositiva, les altres al·legacions presentades.

Segon.-

APROVAR definitivament per a l'exercici 2006 i següents la modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels impostos i de taxes que es detallen a l'annex núm. 1 així com les modificacions introduïdes a les categories dels carrers. Pel que fa a les taxes de nova creació, que a l'esmentat annex es detallen, s'aprova definitivament la seva imposició, així com el text de l'ordenança que les regula.

Tercer.-

APROVAR, un cop resoltes les al·legacions formulades per Convergència i Unió, les modificacions als preus públics per l'any 2006, que s'inclouen a l'annex núm. 2, així com el nou preu públic pel servei de registre únic.

Quart.-

Al no haver-se presentat cap al·legació, CONSIDERAR APROVADES les tarifes per l'any 2006 que s'inclouen a l'annex 3.

Cinquè.-

PUBLICAR les modificacions de les Ordenances fiscals i preus públics ja existents, el text íntegre de les de nova creació i les tarifes en el Butlletí oficial de la província, assenyalant que contra aquestes aprovacions es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats des del dia següent al de publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província. "

 

La senyora Pilar González, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, confirma que allò que es porta al Ple és l'aprovació definitiva del pressupost 2006 així com les ordenances fiscals.

Aprovar el pressupost significa parlar del PAM per la vinculació que aquest darrer té amb el primer. Com ja es va dir en el seu moment, aquest és un gran pressupost tant per les quantitats com per la destinació concreta dels diners. El pressupost del qual ja es va parlar en el mes d'octubre €i que és el mateix que ara es porta a aprovació€ era de 170.592.336 euros, que representa un augment de l'1,49% respecte a l'any anterior. En termes d'inversió suposa una quantitat de 58.699.411 euros i, només de l'Ajuntament, són 100.622.395 euros.

Aquest pressupost i el PAM que hi està vinculat s'ha basat en els següents eixos fonamentals:

D'una banda, respectar l'acord de Govern signat pel tripartit; de l'altra, la conjuntura econòmica actual i, finalment, la participació ciutadana, tant individualment com col·lectiva.

Hi ha més de 400 actuacions centrades en 10 prioritats traduïdes en eixos que formen les accions de Govern.

Com a prioritats, doncs, s'han contemplat el Pacte per al Desenvolupament Econòmic i Social €que probablement implicarà una modificació pressupostària cap a la primavera€, habitatge, ocupació, neteja i civisme, eixos dels barris estructuradors, gent gran i persones amb dependències, pla d'equipaments culturals, augment de l'oferta educativa, nous espais de comunicació i Tecnocampus.

Durant el període d'exposició pública, des del mes d'octubre fins al mes de desembre, s'han rebut un gran nombre de propostes, algunes de les quals val la pena destacar.

Des d'un punt de vist quantitatiu s'han rebut 169 al·legacions la màxima aportació fins ara€, entre les quals s'han rebut al·legacions dels grups municipals de l'oposició, CiU i PP, així com d'associacions de veïns, com ara Pla d'en Boet, Santes-Escorxador, Cirera, Rocafonda-L'Esperança-Ciutat Jardí, i la Federació d'Associacions de Veïns, els Marxants del Maresme, la Junta de Personal de l'Ajuntament de Mataró i el Comitè de Treballadors del Patronat de Cultura. Un ciutadà a nivell particular, també n'ha fet una.

Cal destacar també les aportacions fetes pel Consell de Ciutat, que en són 31. D'aquestes 169 al·legacions, se n'ha estimat 44 (que s'han convertit en noves accions de govern), se n'ha estimat parcialment 35, també n'hi ha que s'han desestimat però simplement perquè ja estaven contemplades en el PAM i, finalment, se n'ha desestimat completament 48.

Es tracta d'obres importants que han suposat un gran esforç i voluntat a fi d'integrar tot allò que és prioritari.

A continuació, la Sra. González passa a comentar amb més detall algunes dades interessants i conclusions rellevants en relació amb aquestes aportacions:

En primer lloc, les al·legacions presentades a nivell dels ciutadans són una mostra de la política de proximitat aplicada des del Govern i que es va percebent com a eficient.

En segon lloc, és destacable també la tasca duta a terme pels grups polítics especialment CiU i el PP€ per l'esforç dedicat i el diàleg obert per tal d'assolir acords.

En tercer lloc, també mereixen un esment especial les aportacions fetes des del Consell de Ciutat.

A tall d'exemple, dins l'eix de la Participació Ciutadana i Transparència de la Gestió, la Sra. González esmenta l'aportació presentada pel PP que instava a contactar el Ministeri d'Hisenda per tal d'endegar un projecte de construcció de les noves dependències de l'Agència Tributària amb més capacitat.

En la mateixa línia, és rellevant una reflexió feta per CiU al voltant de l'organització dels mateixos organismes autònoms, que s'ha decidit incorporar. No es pot oblidar que a nivell del Pacte per al Desenvolupament Econòmic i Social també se n'està fent una reflexió.

Pel que fa a l'eix de la sostenibilitat, cal destacar l'aportació d'algunes associacions de veïns feta en temes d'habitatge i que instava a la recerca de noves fórmules de lloguer a fi de promoure l'habitatge públic.

En relació a qüestions de reforma urbanística, s'ha estimat una aportació de CiU al voltant de la rehabilitació del c/Muralla de Sant Llorenç; n'hi ha hagut de relacionades amb temes mediambientals o bé referides al futur de la Llar Cabanellas o a l'arranjament de voreres de Puig i Cadafalch, entre d'altres.

El tema de l'aparcament ha estat reincident des d'algunes associacions de veïns i, fins i tot, particulars, així com demandes de millora del transport públic com, per exemple, l'aportació de CiU sobre la millora dels trens de rodalies.

Pel que fa a qüestions de cohesió social, és digne d'esment l'aportació feta des del PP en relació a l'augment de la ràtio de policies per habitant.

Tanmateix, s'han fet aportacions quant a temes relacionats amb la gent gran, gent amb limitacions de mobilitat o de l'agenda de la solidaritat.

En relació amb la ciutadania, s'han recollit suggeriments sobre el centre de Sant Pau i la seva tasca d'acollida d'immigrants o el funcionament del centre Sant Joaquim.

Al voltant de l'educació i en el marc dels programes Entorn, també s'han recollit aportacions que la gestió de govern posarà en pràctica mitjançant actuacions concretes.

Pel que fa a la salut, la recollida d'animals o a la cultura, també s'han estimat aportacions que s'han considerat oportunes després d'intensos debats.

En la línia del quart eix, el del progrés econòmic i social, és important destacar una aportació al voltant de les borses de treball actual, a fi d'unificar tasques, o en relació amb el Parc de les Aus, per tal de dinamitzar l'economia.

Quant al Consell de Ciutat, la Sra. González emfasitza el fet que aquest organisme s'estrenava enguany i, doncs, ha demostrat ser un canal important d'aportacions ciutadanes. S'han presentat 31 propostes, d'entre les quals se n'ha estimat 27 i descartat 4.

Pel que fa a aquelles que s'han acceptat, la consellera delegada destaca l'elaboració de projectes de pisos tutelats per a la gent gran, impulsar la convivència a Cerdanyola, temes arquitectònics o bé la centralització de les instal·lacions de l'escola Anxaneta, entre d'altres.

Aquelles que han estat desestimades són, en primer lloc, racionalitzar els recursos de comunicació municipal; en segon lloc, el canvi d'ubicació dels contenidors soterrats davant de l'escola Cor de Maria; en tercer lloc, un suggeriment sobre les pilones al centre històric i, finalment, una al·legació presentada al voltant de la preservació dels arbres de l'avinguda Amèrica però que les obres de canalització no permetien.

La Sra. González passa a comentar les qüestions més rellevants en referència al segon tema portat a aprovació, les ordenances fiscals:

En relació amb les mateixes només s'han rebut al·legacions per part de CiU i una de particular, en nom de l'escola Pia Santa Anna.

De CiU se n'ha acceptat una al voltant de la gestió de preus públics, que farà que es mantingui el sistema utilitzat fins ara.

També se n'ha acceptat una altra en relació amb les instal·lacions esportives i el seu ús i, finalment, cal destacar que s'ha desestimat una proposta pel que fa a l'aplicació de la llei del tabac i que insta a replantejar-se el tractament de les despeses que han d'afrontar els locals per a condicionar les seves instal·lacions als nous paràmetres legals. El suggeriment, però, ha estat desestimat per considerar-se fora de termini però serà readmès el proper mes de gener si es presenta perquè es considera acceptable.

Per últim, l'al·legació de l'escola Pia Santa Anna en termes d'ordenances fiscals és per una qüestió de la brossa, que resulta inacceptable per part del Govern.

 

En aquests moments s'absenta de la sessió la Sra. Maria José Recoder, regidora del Grup Municipal de Convergència i Unió.

 

El senyor Genís Bargalló, portaveu del grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya, comença, fent al·lusió a allò que va dir en el seu moment, que es tracta d'un pressupost ambiciós pel que fa a les inversions, contingut respecte a la despesa corrent i ajustat quant a la pressió fiscal al ciutadà. Aquesta és la valoració global d'ERC respecte al PAM, ordenances fiscals i pressupost 2006 de l'Ajuntament de Mataró.

En relació amb aportacions concretes fetes des dels diferents àmbits i organismes, el Sr. Bargalló comenta que CiU fa dues reflexions de caràcter general, molt interessants. D'una banda, sobre el perill de la descentrifugació en la presa de decisions cap a àmbits diferents del Ple municipal, com ara la Junta del Govern Local, Consells de Patronat Municipal o Consells d'Administració d'Empreses Públiques.

És evident que moltes de les gestions purament de tràmit no poden bloquejar els plens municipals però cal vetllar perquè aquelles decisions que siguin realment importants siguin debatudes de forma participada i transparent.

L'altra qüestió planteja una possible divisió territorial de la ciutat amb els mecanismes corresponents, la descentralització, l'acostament dels serveis i foment de la participació ciutadana. Aquesta és una de les línies de debat plantejada ja en el si del Pacte per al Desenvolupament Econòmic i Social i també proposada en els treballs de la Llei de Grans Ciutats. Es tracta d'un debat que s'haurà d'abordar en els propers mesos.

Pel que fa a la resta d'aportacions al pressupost i les ordenances municipals, des d'ERC s'agraeix l'esforç que CiU ha fet a l'hora de presentar propostes raonables i raonades, fet que n'ha facilitat l'assumpció de moltes d'elles.

També el grup del PP ha fet reflexions generals però més en la línia de la crítica i no pas de la contribució d'idees, com ara la manca de participació real en l'elaboració del pressupost tot considerant-lo "continuista i poc ambiciós", opinió que no és compartida. ERC creu que l'evolució dels processos participatius ha de ser gradual, sense oblidar la posada en marxa enguany del Consell de Ciutat. El Sr. Bargalló anuncia que el seu grup treballarà perquè en els propers pressupostos s'instauri una fórmula que permeti decidir un percentatge del pressupost de forma participada.

Quant a les al·legacions referents a les ordenances, ERC en fa una valoració positiva en conjunt tot i que n'hi ha que no les considera prioritàries. Es destaca el fet que el PP no n'hagi presentat cap atès el nivell d'intensitat d'alguns debats suscitats en el marc dels plens municipals.

Finalment, en nom d'ERC, el Sr. Bargalló agraeix l'esforç fet des de les entitats veïnals, col·lectius i persones a títol individual, que ha contribuït a millorar encara més el pressupost presentat fa uns mesos; es tracta d'un pressupost ampli i plural.

 

En aquests moments s'incorpora a la sessió el Sr. Joaquim Fernàndez, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió.

 

El senyor Jaume Graupera, portaveu del regidor del grup municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds € Esquerra Unida i Alternativa, explica que dividirà el seu discurs en diferents aspectes. En primer lloc, el marc general d'aprovació dels pressupostos; en segon lloc, el marc pressupostari en què s'ha fet el pressupost i, per últim, en el perquè de la seva satisfacció envers el mateix.

El Sr. Graupera diu que estan en un marc que es pot qualificar d'insostenible en el sentit que les necessitats socials augmenten a un ritme molt més elevat que no pas els recursos que s'hi poden anar destinant. Això obliga el Govern a tenir molta cura en l'eficiència amb què es destinen els recursos, exigir permanentment la reivindicació que els ajuntaments que estan fent polítiques no regulades per la llei però necessàries puguin finançar-se adequadament i, finalment, en el marc d'aquestes desigualtats, aplicar polítiques d'ingressos que siguin comparables a les dels països de l'entorn.

En aquest marc, ICV-EUiA ha volgut posar de manifest que encara era possible un pacte que hagués estat més ambiciós a nivell econòmic.

L'acord de Govern signat pel tripartit destaca clarament que no s'augmentarà la pressió fiscal per sobre dels índexs de l'IPC €que ara se situa gairebé al 4%€.

És evident que en la mesura en què s'ha pogut, s'ha mantingut aquest criteri i, en definitiva, l'acord ha permès garantir les polítiques de cohesió social (en termes d'educació, cultura, etc.), donar resposta a les necessitats existents en una ciutat que creix i refermar el bon clima de treball i consens del tripartit.

D'altra banda, el Sr. Graupera agraeix totes les persones que, individualment o col·lectiva, han fet l'esforç de fer arribar les seves aportacions al pressupost a través dels organismes de participació que es van posant a disposició del ciutadà, així com els grups de l'oposició, especialment, CiU.

 

El senyor Ramon Bassas, portaveu del grup municipal Socialista, valora molt positivament el procés de període d'al·legacions durant l'elaboració del pressupost, de participació ciutadana en general, de diàleg fructífer especialment amb el grup de CiU i òbviament amb els companys de Govern i treballadors de l'Ajuntament.

Aquesta bona entesa s'ha vist reflectida en la incorporació d'un seguit d'aportacions que són apostes importants.

En primer lloc, s'hi ha donat una mirada endins, cap a l'Ajuntament, amb una millora de l'administració pública assumint algunes de les propostes fetes des de CiU i que apuntaven a una reflexió sobre la participació i el fet territorial, així com una millora de la coordinació administrativa a tots els nivells i de la política fiscal.

Però també és una aposta cap enfora que intenta ajustar-se a les transformacions futures de la ciutat, tant des del punt de vista urbanístic com econòmic, a fi de dotar la ciutat d'habitatges assequibles, construir barris habitables i segurs, i aconseguir que Mataró esdevingui competitiva, dirigida per un Pacte Econòmic i Social que haurà de veure durant aquest 2006 els seus primers passos, sense deixar de banda la bona marxa del Tecnocampus.

Amb aquest pressupost comença un 2006 molt important, ple de reptes que es divideixen en 4 grans objectius:

D'una banda, l'augment del civisme als carrers tot millorant-ne la neteja o la seguretat, entre d'altres. I, a més, la millora de l'ocupació, des de la ubicació física de les activitats econòmiques, així com la millora de la formació, dels pols d'atracció de la ciutat, de la transformació del coneixement i la tecnologia, de l'accés a l'habitatge i de la cohesió social.

 

El senyor Paulí Mojedano, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, comença agraint la bona predisposició mostrada pel Govern municipal però admet que no sempre s'han sentit, del tot, part d'aquest clima de consens esmentat abans.

En resposta a la intervenció del Sr. Bassas, el Sr. Mojedano diu que en tota comunicació hi ha dues parts que hi intervenen €emissor i receptor€. Reconeix que, com a emissor, potser el seu grup no ha sabut transmetre correctament el missatge que volia donar sobre el pressupost però afirma que potser el receptor tampoc hi ha posat tota la voluntat que calia per a desxifrar-lo.

En relació a la sorpresa mostrada pel Sr. Bargalló davant del fet que el PP no hagués presentat al·legacions a les ordenances fiscals, el Sr. Mojedano contesta que el seu grup n'ha presentat sistemàticament des del 1999 i que de tots és ben conegut el seu posicionament respecte a la política fiscal del Govern. Així doncs, aquest gest no és fruit d'un desinterès, ans al contrari, es tracta d'una mena de protesta: durant tots aquests anys, el parer del grup del PP s'ha menystingut tot sovint.

La insistència de tots els grups a dir que la fiscalitat es mantindrà per sota de l'IPC hagués estat un bon argument per a anys anteriors, fet que no treu que la pressió fiscal encara és elevada. El PP creu que aquesta fiscalitat ni és incentivadora de l'activitat econòmica ni està en consonància amb els serveis rebuts pels ciutadans.

En definitiva, el Govern carrega excessivament el pes dels serveis en les butxaques dels mataronins, a banda del fet que es podrien alliberar recursos d'altres partides, com ara comunicació, publicitat, imatge, entre d'altres.

Pel que fa al PAM i al pressupost, el Sr. Mojedano agraeix l'esforç fet per arribar a acords amb algunes de les esmenes plantejades pel seu partit i que eren importants. No obstant això, el vot del PP es manté en la línia expressada en el seu moment: no es tracta del pressupost del seu grup, no és el millor pressupost possible per a la ciutat de Mataró, però també admet que s'hi està d'acord amb algunes de les mesures adoptades.

El Sr. Mojedano diu que el problema de fons és que no es deixa endevinar quin és el model de ciutat que el Govern proposa per als propers anys, fet que genera una manca de confiança constant.

Hi ha dos temes que poden descriure molt gràficament la posició del PP en aquest debat.

En primer lloc, el Sr. Mojedano explica que darrerament ha llegit al Capgròs digital un titular que afirmava: "El Sr. Alcalde acaba l'any amb un somriure" i es pregunta si realment el Sr. Alcalde té motius per a sentir-se satisfet del funcionament de la ciutat; ell no ho creu.

El discurs del Sr. Alcalde és apostar per la continuïtat que, evidentment, de vegades ja està prou bé, però que en aquests moments de canvi fóra bo abordar des d'una nova òptica.

En segon lloc, el posicionament del PP no és el de ser un complement ni del Partit Socialista ni del tripartit, sinó una alternativa clarament diferenciada, amb prioritats clarament definides.

Per tot plegat, el sentit de les esmenes presentades és el d'aportar alternatives diferents a les del Govern en la seva acció municipal.

El Sr. Mojedano creu, en nom del seu partit i dels seus votants, que el Govern està acomodat, sense donar a entendre que hi hagi cap voluntat de superació. Si fa uns anys la situació econòmica de Mataró gaudia d'una certa bonança €en bona part sota el mandat central del PP i les seves polítiques econòmiques nacionals€, ara el futur de la ciutat es perfila complex.

Ni tan sols el tripartit, de vegades, ha tingut la confiança en el propi Govern a l'hora d'afrontar determinats reptes així com tampoc en la ciutat. El Govern porta molt bé tot allò que té a veure amb qüestions d'imatge, fa creure als ciutadans que Mataró avança però, en realitat, la ciutat fa temps que no es mou.

Hi ha assumptes que preocupen molt els mataronins però sembla que no se'n faci res, com ara la taxa d'atur, el propi IMPEM tampoc no compleix els seus fins o el Patronat de Cultura, entre d'altres. Hi ha reformes que no es poden prorrogar més.

Pel que fa als eixos del PAM, el Sr. Mojedano opina que en relació amb la sostenibilitat hi ha una manca de visió global.

En termes d'urbanisme, concretament, el Govern només se centra en l'habitatge d'ús residencial tot deixant de banda la dimensió més social, cultural, etc. El pla d'habitatge, des d'un punt de vista polític, està mancat d'una reflexió sobre el futur de la ciutat a 25 o 50 anys vista, per tant, no inclou aspectes nous. Tampoc s'hi reflexiona sobre aspectes com ara la mobilitat, la sociologia de Mataró, l'educació o el medi ambient.

D'altra banda, pel que fa a la participació, el Sr. Mojedano diu que s'ha convertit en una qüestió més aviat de forma que de fons €tot i que admet la bona voluntat dels regidors de Participació€. Recorda la proposta del PP de creació d'un Consell d'Urbanisme Participatiu per tal que es puguin canalitzar i gestionar millor les queixes ciutadanes i se'n pugui debatre el fons amb totes les forces polítiques. També fora bo que tots els grups es poguessin reunir per a fer un seguiment conjunt dels acords urbanístics del POEC.

A més, Mataró també necessita un millor manteniment urbà, especialment a nivell de la neteja.

En termes de progrés econòmic i social, el Sr. Mojedano reitera que l'IMPEM no és prou efectiu. La relació amb els sectors privats, socials i econòmics són millorables. Al Pacte per al Desenvolupament Econòmic i Social s'ha fet una bona feina però els mateixos experts diuen que l'administració local té un paper molt important a l'hora d'impulsar tot allò que es decideixi fer i el PP no hi confia.

 

El Sr. Mojedano fa una crítica al llenguatge emprat des del Govern perquè creu que utilitza termes vagues, poc taxatius i mancats d'objectius. Per exemple, la presentació darrerament del Programa Mataró Ciutat Mediterrània no ha generat confiança entre els empresaris. Un altre exemple és el Tecnocampus que, aparentment, és una bona aposta però no suma adeptes ni engresca els ciutadans.

És important saber arribar al ciutadà i explicar-li quin projecte es té de Mataró, aconseguir que les persones amb talent s'hi quedin i una millor organització de les fires.

En el camp de la participació ciutadana, el Sr. Mojedano repeteix que cal centrar-se en el fons, perquè en les grans qüestions, el ciutadà segueix sense participar-hi de manera efectiva.

D'altra banda, la millora dels serveis municipals és una altra tasca ineludible del Govern municipal, així com la política de personal, perquè no es pot tirar endavant cap projecte de ciutat si els propis treballadors municipals no estan motivats €l'informe de riscos psicosocials de fa un any n'és l'exemple€.

Pel que fa a la comunicació, el PP creu que genera una despesa innecessària.

Quant a la cohesió social, en aquest marc d'arribada d'immigrants, es fa fonamental la destinació de més recursos per a gestionar la situació actual. En aquesta línia, el PP ha presentat una al·legació que demana reforçar l'Observatori i que ha estat estimada parcialment.

En temes de seguretat, el Sr. Mojedano reitera la importància d'augmentar la plantilla de policia local, suggeriment que el seu grup ha presentat a través d'una al·legació, i de crear dues comissaries de proximitat a Rocafonda i Cerdanyola.

Finalment, el PP també ha proposat la creació d'un Pla Municipal de Família que inclouria la creació d'un Consell Municipal i d'un Observatori de la Família, així com mesures per a discapacitats i famílies nombroses. Considera important la creació d'un Pla del Voluntariat, que hauria d'anar més enllà d'allò previst a l'Agenda de la Solidaritat; concertació amb les escoles bressol que ajudi les famílies en situació de desavantatge; la millora de l'edifici de l'Agència Tributària; la creació del Consell d'Urbanisme Participatiu; el trasllat de la policia nacional fora de la seva ubicació actual; la creació d'un concert anual dels alumnes de l'escola de música; la creació d'una fira del col·leccionista; la creació d'una exposició anual d'alumnes d'arts plàstiques i una partida per a la rehabilitació de la basílica de Santa Maria, entre altres 40 al·legacions presentades.

En definitiva, el vot del PP es manté respecte al vot de l'aprovació inicial i, per tant, és contrari al pressupost presentat.

 

El senyor Joaquim Esperalba, president del grup municipal de Convergència i Unió, comença el seu discurs dient que se centrarà en qüestions més aviat de fons, sense fer-ne una anàlisi massa meticulosa, i reiterant que el posicionament del seu grup serà d'abstenció.

El pressupost que es porta a aprovació no és el pressupost de CiU però sí que és un pressupost amb què aquest grup creu que pot treballar. En aquesta línia, el Sr. Esperalba reconeix que s'han pogut tractar molts temes de fons amb sintonia, especialment en allò que té a veure amb cap on va la ciutat. CiU es preocupa per aquelles qüestions que van més enllà d'una legislatura, fet que demostren les 60 propostes presentades, entre al·legacions al pressupost 2006 i les ordenances fiscals, que suposaven més de 125 accions.

És important destacar que el vot de CiU o el seu posicionament no està en funció del nombre d'aportacions que s'hagin pogut estimar €que és més del 80%€, ni d'estratègia política, sinó en funció de la voluntat de construir un Mataró diferent. El Govern i CiU han coincidit en aspectes estratègics de futur de la ciutat, plasmats en els programes electorals del grup. Aquesta és una sintonia que pot ser molt profitosa.

El Sr. Esperalba creu que hi ha un element clau a l'hora de plantejar una estratègia de ciutat i de futur, que és tenir una consciència clara de la realitat en què vivim i que es percep difícil. Per exemple, la situació laboral a Mataró és delicada perquè, d'una banda, les xifres d'atur superen la mitjana catalana i, de l'altra, la precarietat ocupacional. Alhora, cal solucionar la situació de fracàs escolar, compartida per tantes altres ciutats del territori. També preocupen els elements estratègics de ciutat en el sentit d'esdevenir un pol d'atracció, és a dir, a nivell d'infraestructures especialment, i els ajuts a les persones que tenen més dificultats per a afrontar el futur més immediat.

Tot plegat configura un seguit de situacions que perfilen la diagnosi de la ciutat de la qual l'eina bàsica de treball és el Pacte per al Desenvolupament Econòmic i Social. El Sr. Esperalba creu que és un encert donar prioritat a aquestes qüestions de caire més aviat social i, en un exercici d'autocrítica, reconeix que es va equivocar en jutjar negativament el projecte Tecnocampus, que avui dia es mostra com a un projecte estratègic de la ciutat.

D'altra banda, manca una política més decidida pel que fa a la gent gran i al procés d'envelliment de la ciutat. En la nova Llei de la Dependència totes aquestes qüestions ja s'estan debatent: cal parar-hi molta més atenció.

Pel que fa a la participació, hi ha hagut avenços importants gràcies als organismes de gestió municipal i que serveixen per atendre les persones més directament. CiU creu que s'està en la bona direcció.

Finalment, el Sr. Esperalba aprofita per a fer una darrera reflexió.

El seu grup sempre ha presentat al·legacions al pressupost, al PAM i a les ordenances fiscals però mai com ara s'havia acceptat una part tan important de les mateixes. També és veritat, no obstant això, que després, de vegades, els acords queden reduïts a una petita part i això és el que el president de CiU espera que no passi, perquè representaria donar un mal exemple de cara al futur.

En definitiva, reitera l'abstenció del seu grup perquè, d'una banda, s'han acceptat moltes de les aportacions de CiU però, evidentment, no és el seu pressupost, sense deixar d'agrair personalment l'esforç realitzat pel Sr. Bassas i el Sr. Fernández en aquesta bona sintonia sorgida.

 

La senyora Pilar González, en referència a la intervenció del Sr. Mojedano, es mostra sorpresa pel que fa a la no presentació d'al·legacions a les ordenances fiscals, sobretot perquè el PP havia estat molt reticent davant d'algunes iniciatives.

D'altra banda, recorda al Sr. Mojedano que la fiscalitat suposa en terme mig, l'any vinent, un augment del 2,9% €que és un bona mitjana€, així com el fet que el Govern ha pogut fer estalvi i, per tant, inversió; o que s'han rebut subvencions importants. Per tant, hi ha hagut millores considerables en la gestió econòmica.

Pel que fa a les acusacions del PP que el Govern no té model de ciutat, la Sra. González esmenta alguns dels projectes previstos que fan ciutat, com ara el PAM, altres plans més concrets o, fins i tot, el mateix Pacte per al Desenvolupament Econòmic i Social. Els plans d'equipaments, els plans de cultura i sobretot la seva repercussió a nivell de recursos econòmics demostren que el Govern no està estàtic sinó que està en moviment constant.

Respecte a la conjuntura, la consellera delegada afirma que és la que és i ho és per a totes les ciutats del territori i, a més, és estructural, fet que implica que és costosa de gestionar però no inabordable.

La Sra. González mostra el seu total desacord amb les paraules del Sr. Mojedano en relació amb l'afirmació de manca de confiança que genera el Govern entre els ciutadans, perquè els pactes que s'estan endegant són la prova del contrari, és a dir, de la complicitat i la confiança mútua.

El Govern té uns objectius molt clars pel que fa a allò que espera de Mataró, a més, aquests estan perfectament recollits tant en el PAM com en el Pacte per al Desenvolupament, que aglutinen les previsions futures i intenten incloure, en l'àmbit més estrictament econòmic, els parers dels empresaris del teixit de PIMES mataronines.

Quant als temes urbanístics, s'està veient com gradualment l'aspecte de la ciutat va canviat, es combinen grans projectes amb d'altres de més petits que en van redissenyant el perfil.

Pel que fa al Tecnocampus, la Sra. González insisteix en què és una peça clau de futur, arriscada i innovadora, i una aposta valorada molt positivament.

Respecte a la política de personal, el Govern ja ha endegat un programa d'actuacions per a resoldre les mancances apuntades per l'informe de riscos psicosocials esmentat.

En referència a la policia, Mataró no havia comptat mai amb tants dispositius policials gràcies a la coordinació entre la Policia Local i els Mossos d'Esquadra.

En resposta a la intervenció de CiU, la Sra. González vol expressar que l'esforç per a tirar endavant les petites coses acaba assolint grans reptes i es mostra satisfeta per la feina feta.

No obstant això, la consellera delegada creu oportú afegir una petita reflexió dins el marc del Pacte per al Desenvolupament Econòmic i Social:

El Sr. Alcalde va tenir un encert quan, en el moment de la seva investidura, va dir que es fes una aturada per a la reflexió. La metodologia utilitzada a través d'experts ha estat fructuosa, eficaç, eficient; ha permès dissenyar els elements estructurals per a afrontar els reptes del futur. Totes les preocupacions comentades pel Sr. Esperalba i compartides pel tripartit queden reflectides dins d'aquest pacte, de manera que aquest esdevé una eina imprescindible que dotarà la ciutat d'allò necessari per assolir els objectius plantejats. A partir de mitjan gener s'aniran concretant totes aquestes qüestions.

Tanmateix, la Sra. González agraeix les paraules del president de CiU respecte al projecte Tecnocampus, també en referència a l'organització, i reitera que ha pres nota de les seves últimes paraules. Ningú espera que aquest pressupost decebi els ciutadans, ni les forces polítiques.

Finalment, la consellera delegada agraeix el to mantingut pels polítics durant tot el procés de negociació i l'entusiasme demostrat per tots aquells que hi han treballat, inclosos els ciutadans que hi han participat.

 

El senyor Genís Bargalló intervé per a aclarir una dada respecte a l'afirmació del Sr. Mojedano pel que fa a l'elevada fiscalitat de Mataró. El portaveu d'ERC nega que això sigui així perquè la suma d'ingressos dividit pel nombre d'habitants puja a 438 euros per habitant, que és una de les xifres més baixes entre les ciutats de categoria similar.

 

El senyor Paulí Mojedano agraeix també les paraules de la Sra. González en referència al to utilitzat.

Diu que no s'ha excusat en cap moment pel fet de no haver presentat al·legacions a les ordenances fiscals, sinó que n'ha expressat els motius.

Pel que fa a la fiscalitat, el PP la considera elevada des d'un punt de vista global, és a dir, de tot el mandat d'aquest Govern. El Sr. Mojedano recorda que durant el primer any es van proposar i aprovar unes modificacions que suposaven uns increments de l'ordre del 7% i, durant el segon any, del 4%.

Quant a la manca de model de ciutat per part del Govern, el portaveu del PP insisteix en què així ho creu el seu grup tot aportant una crítica legítima, feta des de la reflexió. No es veu clar cap on vol anar el Govern perquè les seves apostes ni són prou clares ni prou arriscades.

En referència al Pacte per al Desenvolupament Econòmic i Social, tots els grups hi estan treballant i, tot i que de ben segur, donarà els seus fruits, és just dir que encara no se'n coneixen els resultats concrets. Òbviament, els bons desigs són compartits per tots.

La conjuntura econòmica actual, en un món globalitzat, obliga a què l'economia local o regional vagi assumint cada vegada més protagonisme a l'hora d'afrontar els reptes futurs. Les decisions que es prenen a nivell municipal són cada cop més importants i, en aquest sentit, Mataró no és encara una ciutat competitiva si la comparem amb d'altres ciutats similars, dins l'estat espanyol i en el context europeu.

En temes d'urbanisme, el PP creu que no s'hi treballa prou, només es fan petites actuacions i sense el marc d'una visió global.

És evident que el Pacte per al Desenvolupament Econòmic i Social decidirà prioritats i també és cert que hi ha alguns pocs empresaris que hi treballen activament però, a banda això, és fonamental que l'IMPEM mantingui un contacte continuat amb els agents econòmics de la ciutat per saber-los transmetre confiança i que tingui clara quina és l'aposta estratègica de la ciutat.

Pel que fa al Tecnocampus, el Sr. Mojedano admet que ara es comencen a veure les iniciatives d'una manera més clara, però no ha estat així en els darrers set anys. De tota manera, el PP també aposta pel projecte tal com està plantejat i farà costat al Govern.

En referència a la política de personal, el portaveu del PP en reitera la importància. No és possible que els treballadors de l'Ajuntament estiguin desmotivats; és una gran preocupació. Si és cert que s'està en el bon camí, doncs, endavant, però en té dubtes seriosos.

 

El senyor Joaquim Esperalba creu que, en general, s'han de mostrar satisfets per tot allò aconseguit i el to cordial de les intervencions.

Mataró té problemes, com qualsevol altra ciutat, però també té els mitjans per a resoldre'ls.

És motiu de satisfacció el fet d'haver assolit un bon nombre d'acords tant pel que fa al PAM com al pressupost, alhora que és destacable la capacitat de bellugar-se tots plegats, tant Govern com oposició, per exemple, en temes com els preus públics dels equipaments esportius o el pagament dels alumnes de les escoles concertades. El Govern ha fet un esforç de flexibilitat i adaptació que també és digne de menció.

Tanmateix, el Sr. Esperalba discrepa dels comentaris que apunten que no hi ha projectes importants, com ara el Front Litoral. Creu que els polítics han d'ésser els principals portaveus de les seves iniciatives perquè tenen el poder d'engrescar la ciutadania. Reitera que no es pot minimitzar l'esforç que fan els ciutadans a nivell fiscal; és un esforç molt important i cal que els polítics estiguin a l'alçada de les seves demandes.

També és rellevant la visió conjunta del Govern i CiU respecte a la importància que cal donar a les infraestructures.

No obstant això, el Sr. Esperalba recorda que hi ha temes per a solucionar com ara el replantejament del POEC o del Pacte de la Mobilitat, així com el pacte d'equipaments de la ciutat i com queda el Pla de l'Habitatge a l'hora de donar sortida a la problemàtica existent en aquest sector. A més, cal abordar la rehabilitació dels centres històrics i dels barris més moderns juntament amb una bona política educativa, que refermi la cohesió social a la ciutat. Aquests són els reptes del futur de Mataró.

Finalment, el Sr. Esperalba desitja Bon Nadal als ciutadans presents, als funcionaris que suporten els polítics i a la premsa que escriu allò que es diu.

 

En aquests moments torna a la sessió la Sra. Maria José Recoder, regidora del Grup Municipal de Convergència i Unió.

 

El senyor Joan Antoni Baron, alcalde president, inicia la seva intervenció tot fent alguns aclariments.

D'entrada, aclareix al Sr. Mojedano que ell no fa titulars en premsa digital i que, en tot cas, el títol de l'article esmentat va ser una lliure interpretació del periodista que va copsar un ambient de satisfacció.

Pel que fa a la fiscalitat, el Sr. Alcalde explica que entre els anys 1996 i 2005 s'ha produït un diferencial entre l'IPC i la fiscalitat de l'Ajuntament de l'ordre de 7 punts, és a dir, s'ha situat 7 punts per sota de l'IPC acumulat en aquests anys. Així doncs, sense mai minimitzar l'esforç de contribució de tots i cadascun dels ciutadans, entén que la fiscalitat a Mataró és prou justa.

En referència a les acusacions llançades sobre la manca de model de ciutat, el Sr. Alcalde es mostra convençut de tenir-lo i de saber cap on va el Govern que, en definitiva, vol anar cap al progrés, cap a un augment del grau de satisfacció ciutadana. Això es tradueix en una ciutat econòmicament potent on la gent s'hi guanyi la vida. Recorda que Mataró és la segona ciutat de Catalunya, després de Barcelona, amb el major autocontenció laboral, o sigui, capacitat d'oferir més feina als propis ciutadans.

El Govern també vol continuar tenint una ciutat amb una base industrial potent: Mataró és la ciutat que menys pes perd en el sector industrial, en l'àmbit metropolità, així mateix s'han de continuar oferint els màxims serveis a les persones i a les empreses, per a esdevenir un referent en el nostre entorn geogràfic.

Finalment, el tercer punt fort de l'economia és posar tots els actius de la ciutat a treballar en la mateixa línia. El fet que el comerç de Mataró, en aquests moments, sigui del 14%, que tingui el mateix pes econòmic que té el tèxtil és una bona notícia perquè això genera dinàmiques molt poderoses que es retroalimenten entre elles.

Una altra dada de rellevància és que el 59% del pressupost de l'IMPEM es dedica al foment de l'ocupació.

D'altra banda, Mataró pretén esdevenir una ciutat urbanísticament compacta, és a dir, que utilitzi el sòl imprescindible, que no vagi més enllà del sòl urbà que està establert en el Pla General del 1996, que els creixements, doncs, es facin endins, entre d'altres. Cal habitatge però alhora vincular-lo a més zones verdes i més espais per a escoles.

Mataró també ha de ser una ciutat socialment cohesionada, parant la màxima atenció en tots aquells segments de la població més desvalguts, com els infants, els joves i la gent gran. Tanmateix, cal abordar el fenomen social més important i complex de tots, la immigració. Segurament és necessari endegar polítiques nacionals que ajudin a afrontar aquesta situació amb les màximes garanties d'igualtat de drets i deures.

Mataró també vol ser una ciutat sostenible concentrant esforços en el front marítim, en els espais naturals, els corredors biològics o la conversió de les rieres, entre d'altres.

El Govern vol una ciutat amb una alta qualitat de vida, que ens faci sentir orgullosos de ser mataronins.

El Sr. Alcalde es mostra convençut que aquest pressupost que es porta a aprovació treballa en aquesta línia, tot i que hi hagi punts millorables, perquè respecta els quatre eixos bàsics marcats en el Pacte de Govern i actua sobre tots els barris de la ciutat. En temes educatius, sanitaris, assistencials, de comunicacions, d'infraestructures i de dèficits culturals s'estan fent passos per a millorar-ne la situació.

Cal actuar prioritàriament sobre aquelles problemàtiques expressades pels ciutadans en l'enquesta de satisfacció elaborada l'any passat, és a dir, qüestions d'habitatge, Pla Director, ocupació, escoles bressol, aparcaments, civisme i immigració.

L'Ajuntament vol treballar conjuntament amb la societat, cercant sempre la concertació pel que fa a temes econòmics, allà on sigui possible. També cal pactar i parlar amb les administracions, tant amb la Generalitat com amb l'Estat, fet que ja s'està abordant.

Finalment, el Pacte per al Desenvolupament Econòmic i Social, fruit d'un esforç conjunt, és una molt bona eina de treball per arribar a tenir la ciutat que es vol; val la pena parar-hi atenció i modificar-lo quan s'escaigui.

És un PAM ambiciós perquè planteja projectes de futur, com ara el tren orbital, per exemple, o el Parc de les Aus i, fins i tot, el Tecnocampus.

El Sr. Alcalde creu que Mataró segueix una bona línia de treball, amb garanties. Es mostra convençut que el 2006 serà un bon any i desitja que tots els grups municipals trobin els màxims punts d'encontre en tots aquells temes que són realment importants.

 

 

A continuació es sotmet a votació el Pressupost General per a l'exercici 2006 integrat per l'Ajuntament, Organismes Autònoms i Societats Mercantils :

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 16, corresponents als membres del Grup Municipal Socialista (11), corresponents al Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds € Esquerra Unida i Alternativa (3) i corresponent al Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya (2).

Vots en contra: 5, corresponents als membres del Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya.

Abstencions: 6, corresponents als membres del Grup Municipal de Convergència i Unió.

Queda aprovat definitivament el Pressupost Municipal per a l'any 2006.

 

A continuació es sotmet a votació l'aprovació definitiva de la modificació de les Ordenances Fiscals reguladores impostos i taxes, i preus públics i tarifes per a l'exercici 2006.

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 16, corresponents als membres del Grup Municipal Socialista (11), corresponents al Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds € Esquerra Unida i Alternativa (3) i corresponent al Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya (2).

Vots en contra: 5, corresponents als membres del Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya.

Abstencions: 6, corresponents als membres del Grup Municipal de Convergència i Unió.

 

I no havent-hi més assumptes a tractar el Sr. Alcalde aixeca la sessió a tres quarts de nou del vespre, de la qual cosa com a Secretari en dono fe.