Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

30/06/2005

Escoltar

30/06/2005

dijous 30 juny 2005, 00:00h

ACTA NÚM. 09/2005- SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L'EXCM. AJUNTAMENT EN PLE QUE TINGUÉ LLOC EL DIA 30 DE JUNY DE 2005.

====================================================================

Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la Ciutat de Mataró, el dia trenta de juny de dos mil cinc, essent les set hores de la tarda, es reuneix l'Ajuntament en Ple, sota la Presidència del Sr. JOAN ANTONI BARON ESPINAR, Alcalde President.

Hi concorren els senyors:

JOAN ANTONI BARON ESPINAR ALCALDE (PSC)

PILAR GONZÁLEZ AGÀPITO TINENT D'ALCALDE (PSC)

RAMON BASSAS SEGURA TINENT D'ALCALDE (PSC)

ESTEVE TERRADES YUS TINENT D'ALCALDE (PSC)

ARCADI VILERT SOLER TINENT D'ALCALDE (PSC)

FERMÍN MANCHADO ZAMBUDIO TINENT D'ALCALDE (PSC)

ORIOL BATISTA GÀZQUEZ CONSELLER DELEGAT (PSC)

FRANCESC MELERO COLLADO CONSELLER DELEGAT (PSC)

ALÍCIA ROMERO LLANO CONSELLERA DELEGADA (PSC)

MONTSERRAT LÓPEZ FIGUEROA CONSELLERA DELEGADA (PSC)

IVAN PERA ITXART CONSELLER DELEGAT (PSC)

JOAQUIM ESPERALBA I IGLESIAS REGIDOR (CIU)

MARIA JOSÉ RECODER I SELLARES REGIDORA (CIU)

S'incorpora a la sessió en el decurs del debat del punt núm. 2 de l'ordre del dia

JOAQUIM FERNÀNDEZ I OLLER REGIDOR (CIU)

JOSEP LLUÍS MARTÍ I JULIÀ REGIDOR (CIU)

ANTONI VALLS I POU REGIDOR (CIU)

PAULÍ MOJEDANO SINGLA REGIDOR (PP)

DAVID ROVIRA I SUÑÉ REGIDOR (PP)

JOSÉ MANUEL LÓPEZ GONZÁLEZ REGIDOR (PP)

ADELA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ REGIDORA (PP)

JAUME GRAUPERA VILANOVA TINENT D'ALCALDE (ICV-EUiA)

JOSEP COMAS VALLS CONSELLER DELEGAT ICV-EUiA)

QUITERIA GUIRAO ABELLÁN CONSELLERA DELEGADA (ICV-EUiA)

GENÍS BARGALLÓ I CHECA CONSELLER DELEGAT (ERC)

MARIA ROSA CUSCÓ I ALBERÓ CONSELLERA DELEGADA (ERC)

Dóna fe de l'acte el Secretari General de la Corporació el Sr. MANUEL MONFORT PASTOR.

No assisteix a la sessió el Sr. Josep Vicent García Caurín, regidor del grup municipal de Convergència i Unió.

Hi assisteix l'Interventor de Fons Municipals, Sr. JOSEP CANAL CODINA.

Els reunits representen un quòrum d'assistència mínim suficient d'acord amb la llei per constituir vàlidament la sessió plenària.

L'Il.lm. Sr. President obre la sessió, passant-se seguidament a tractar els punts de l'ordre del dia.

ALCALDIA

1 PRESA DE POSSESSIÓ DEL SR. CARLOS ANTONIO SÚNICO BATXILLERIA COM A NOU REGIDOR DE L'AJUNTAMENT DE MATARÓ.

El senyor Alcalde President dóna la paraula al Secretari de la Corporació, que llegeix la resolució de la Junta Electoral Central per la qual es lliura la credencial de què ha estat designat regidor de l'Ajuntament de Mataró el Sr. Carlos Antonio Súnico Batxilleria, per estar inclòs en la llista de candidats presentada pel Partido Popular a les eleccions locals de 2003, en substitució per renúncia del Sr. Joan López Alegre.

Tot seguit el senyor Alcalde demana al Sr. Carlos Antonio Súnico Batxilleria que s'acosti a la Presidència i que els demés membres del Consistori es posin dempeus.

A continuació el Sr. Secretari procedeix a llegir la fórmula preceptiva :

"JUREU O PROMETEU PER LA VOSTRA CONSCIÈNCIA I HONOR COMPLIR FIDELMENT LES OBLIGACIONS DEL CÀRREC DE REGIDOR DE L'AJUNTAMENT DE MATARÓ, AMB LLEIALTAT AL REI I GUARDAR I FER GUARDAR LA CONSTITUCIÓ COM A NORMA FONAMENTAL DE L'ESTAT, I L'ESTATUT COM A NORMA FONAMENTAL DE CATALUNYA".

El Sr. CARLOS ANTONIO SÚNICO BATXILLERIA respon, SI JURO

Seguidament el Sr. Alcalde li dóna possessió del seu càrrec, donant-li també la benvinguda i fent-li entrega de l'escut de la Ciutat.

CMI DE SERVEIS CENTRALS I PLANIFICACIÓ

-Servei d'Ingressos-

2 - APROVACIÓ PROVISIONAL DELS TIPUS IMPOSITIUS A L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES PER A L'EXERCICI 2006.

La senyora Pilar González, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent :

"Antecedents

Vist el document d'aprovació de la ponència de valors cadastrals per immobles de naturalesa urbana pel Municipi de Mataró, tramés pel Ministeri d'hisenda a traves de la Gerència territorial del Cadastre.

Vist que és voluntat municipal situar l'increment mitjà al rebut de l'Impost sobre béns immobles per a l'exercici 2006 al 3.5 %, i vist l'informe del Cap del Servei d'Ingressos sobre l'impacte econòmic d'aquesta nova ponència de valors i el tipus impositiu que aconsegueix aquest increment del 3.5%.

Vist el que disposen els articles 65 a 77 del RD 2/2004 de 5 de març pel que es regula el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Vist el que disposa l'article 49 de la Llei Reguladora de les bases del règim local per les modificacions introduïdes per la Llei de modernització del govern local.

La Consellera Delegada del Serveis Centrals i Planificació proposa al Ple municipal, la següent proposta.

Primer:

Aprovar provisionalment el tipus general a aplicar als immobles de naturalesa urbana al municipi de Mataró per a l'exercici 2006 al 0,5816 %

Segon:

Aprovar provisionalment els tipus impositius a aplicar als immobles amb usos diferenciats segons el següent quadre:

TIPUS DIFERENCIATS PER US A: MAGATZEMS I ESTACIONAMENTS

0.786 %

TIPUS DIFERENCIATS PER US C: COMERCIAL

0.786 %

TIPUS DIFERENCIATS PER US G: OCI I HOSTALERIA

0.786 %

TIPUS DIFERENCIATS PER US I: INDÚSTRIA

0.786 %

TIPUS DIFERENCIATS PER US M: OBRES D'URBANITZACIÓ, JARDINERIA, SÒLS SENSE EDIFICAR

0.786 %

TIPUS DIFERENCIATS PER US O: OFICINES

0.786 %

Tercer:

Aplicar el tipus incrementat per usos a partir dels següents llindars de valor:

ÚS

DESCRIPCIÓ

LLINDAR DE VALOR

A

MAGATZEMS, ESTACIONAMENTS

37.326,02 €

C

COMERCIAL

226.616,72 €

G

OCI I HOSTALERIA

1.969.406,88 €

I

INDÚSTRIAL

1.053.247,66 €

M

OBRES D'URBANITZACIÓ, JARDINERIA, SÒLS SENSE EDIFICAR

220.301,22 €

O

OFICINES

696.089,44 €

 

Quart:

PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament.

Cinquè:

Comunicar l'aprovació del tipus impositiu provisional a la Gerència territorial del Cadastre."

El senyor Joaquim Esperalba, president del grup municipal de Convergència i Unió, lamenta en primer lloc que el govern hagi tingut tant d'interès en indicar que la revisió cadastral no comportarà més que un augment promig del 3%, i en canvi no pensi la revisió com a mitjà necessari per la ciutat, atesos els dèficits que aquesta te. En aquest sentit el govern ha reaccionat de forma temorosa explicant als mitjans de comunicació que la revisió cadastral és irremeiable, però que només augmentarà l'IBI en un 3,5%; ha perdut però la oportunitat d'explicar, com ha fet altres vegades, que aquests diners són necessaris pel desenvolupament de la ciutat. El grup municipal de CiU farà en aquest punt de la revisió cadastral, un exercici màxim de responsabilitat i coherència, i s'abstindran en la votació d'aquest punt perquè si bé no estan en desacord amb l'increment proposat, no estan d'acord amb les prioritats i destí que es donen o donaran a aquests diners, en les que no han participat. En definitiva l'Ajuntament té l'obligació d'abordar els dèficits històrics de la ciutat tant a nivell d'equipaments com a nivell d'estructures educatives i formatives.

El senyor David Rovira, regidor del grup municipal del Partit Popular, vol felicitar en primer lloc al Sr. Carlos Sunico com a nou regidor d'aquest Ajuntament, recordant amb satisfacció el creixement del grup municipal del Partit Popular des de 1991. Respecte de la revisió cadastral vol reconèixer en primer lloc la feina dels tècnics que han treballat en els treballs de revisió. Tot això sense perjudici de la postura contrària que justificarà tot seguit. En primer lloc recorda que la pressió fiscal a la ciutat de Mataró és molt elevada i que han denunciat any rera any aquesta situació. Ara la revisió cadastral incrementarà encara més la pressió fiscal ja de per si important que pateixen els ciutadans de Mataró. D'altra banda no els serveix la reducció que vol fer el govern municipal de l'increment de l'IBI al 3,5% de promig, ja que és sabut que l'impacte més gran de la revisió cadastral afecta a la valoració dels immobles de cara als altres impostos, com ara l'Impost de la Renda, l'Impost de transmissions patrimonials, etc. Amb les dades que els han subministrat veuen que el valor cadastral es multiplica per 3,31. D'altra banda la base liquidable de l'Impost de Béns Immobles es multiplica per 1,5. L'increment del 3,5% en el rebut de l'IBI tampoc serà lineal, sinó que en un 25% dels casos l'impacte serà força més alt que aquest promig. En aquest sentit diu que és previsible que hagin persones a les que l'import del rebut de l'IBI suposi un increment molt per sobre d'aquest 3,5% de promig; en aquests casos demanen que l'Ajuntament valori la situació creada, molt especialment envers a les persones més desfavorides. Així mateix recorda com en l'anterior revisió cadastral el govern municipal socialista va intentar tranquil·litzar als ciutadans dient de què l'augment seria progressiu i equilibrat, cosa que es va complir en el primer any de la revisió però no tant així en els següents que van produir augments molt importants.

El Sr. Rovira demana també al govern municipal que s'informi a la Comissió Informativa de l'impacte de revisió cadastral sobre l'Impost Municipal de PlusVàlues; en aquest sentit també demana al govern que vigili les conseqüències que pot comportar la revisió cadastral sobre els impostos de titularitat estatal i autonòmica, evitant així sorpreses desagradables. Per acabar fa un consell als ciutadans de Mataró en el sentit que estiguin atents al tràmit d'informació sobre la revisió cadastral, demanin els aclariment que corresponguin, i si fos necessari interposin els recursos que considerin pertinents.

En aquests moments s'incorpora a la sessió la Sra. Maria José Recoder, regidora del grup municipal de Convergència i Unió.

La senyora Pilar González respon al Sr. Rovira que efectivament tenen pensada la instal·lació d'una oficina a la Plaça Catalunya per informar a totes les persones que ho desitgin sobre els nous valors cadastrals. Respecte a la fiscalitat en general, que el Sr. Rovira considera excessiva, recorda que el pacte de govern entre els tres partits que el composen xifrava els increments al voltant de la inflació anual, compromís que estan respectant en tot moment. En relació a la intervenció del Sr. Esperalba respon que el govern també està actuant amb prudència i responsabilitat en aquesta proposta, limitant l'increment l'IBI per a l'any 2006 en un 3,5% de promig. Respecte a les preocupacions que expressava el Sr. Esperalba sobre les inversions que cal fer a Mataró, pensa que tots plegats coincideixen en què l'educació, la sanitat i la reconversió industrial entorn als problemes d'ocupació són els temes cabdals que han d'orientar l'acció inversora de l'Ajuntament. Aquestes són les prioritats que van ser exposades pel govern municipal a l'últim consell de ciutat, i també marquen la línia de les que ocupen els debats en marxa del Pacte Econòmic i Social.

El senyor David Rovira es mostra satisfet de què el govern municipal hagi preparat un dispositiu especial per atendre a les persones que demanin informació sobre la revisió cadastral i espera que aquest dispositiu sigui suficient. Així mateix es reitera que en la petició que han fet abans, en el sentit de que aquelles persones que pateixin un increment de l'IBI molt superior al 3,5% anunciat com a mitjana pel govern, puguin ser atesos i s'adoptin les mesures de justícia que siguin necessàries per paliar aquest increment.

El senyor Joaquim Esperalba posa de relleu que el grup municipal de CiU ha estat responsable en la seva posició en tant entenen que les prioritats i necessitats de Mataró només poden abordar-se si els recursos són suficients; també valoren l'esforç de contenir els increments de forma prudencial. No obstant això no veu clara la solució que haurà d'adoptar-se quan a l'any 2011 el tipus impositiu no es pugui utilitzar a la baixa per paliar l'increment del valor cadastral en la forma que es fa ara. En tot cas és una incògnita a resoldre, que no creu que vingui donada per una major generositat de l'Estat en el finançament de les entitats locals.

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 16, corresponents als membres del Grup Municipal Socialista (11), corresponents al Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds € Esquerra Unida i Alternativa (3) i corresponent al Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya (2).

Vots en contra: 5, corresponents als membres del Grup Municipal del Partit Popular.

Abstencions: 5, corresponents als membres del Grup Municipal de Convergència i Unió.

I no havent-hi més assumptes a tractar el Sr. Alcalde aixeca la sessió a les deu de la nit, de la qual cosa com a Secretari en dono fe.