Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

21/12/2006

Escoltar

21/12/2006

dijous 21 desembre 2006, 00:00h

DECRET

10937/2006 de 18 de desembre

 

Assumpte:

Convocatòria i ordre del dia Ple extraordinari 21 de desembre de 2006.

 

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2006 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió extraordinària que tindrà lloc el proper dijous 21 de desembre de 2006, a les 19 hores de la tarda, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

CMI DE SERVEIS CENTRALS I PLANIFICACIÓ

-Servei de Gestió Econòmica-

1 Aprovació definitiva del Pressupost General de l'Ajuntament de Mataró per a l'exercici 2007.

-Servei de Recursos Humans-

2 Aprovació de la plantilla per a l'any 2007 de l'Ens públic empresarial Mataró Audiovisual..

-Servei d'Ingressos-

3 Aprovació definitiva modificació ordenances fiscals reguladores dels impostos, taxes, i normes reguladores dels preus públics i tarifes.

 

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

 

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor

ACTA NÚM. 17/2006- SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L'EXCM. AJUNTAMENT EN PLE QUE TINGUÉ LLOC EL DIA 21 DE DESEMBRE DE 2006.

====================================================================

Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la Ciutat de Mataró, el dia vint-i-un de desembre de dos mil sis, essent les set hores de la tarda, es reuneix l'Ajuntament en Ple, sota la Presidència del Sr. JOAN ANTONI BARON ESPINAR, Alcalde President.

Hi concorren els senyors:

JOAN ANTONI BARON ESPINAR ALCALDE (PSC)

PILAR GONZÁLEZ AGÀPITO TINENT D'ALCALDE (PSC)

RAMON BASSAS SEGURA TINENT D'ALCALDE (PSC)

ESTEVE TERRADES YUS TINENT D'ALCALDE (PSC)

ARCADI VILERT SOLER TINENT D'ALCALDE (PSC)

FERMÍN MANCHADO ZAMBUDIO TINENT D'ALCALDE (PSC)

ORIOL BATISTA GÀZQUEZ CONSELLER DELEGAT (PSC)

FRANCESC MELERO COLLADO CONSELLER DELEGAT (PSC)

ALÍCIA ROMERO LLANO CONSELLERA DELEGADA (PSC)

MONTSERRAT LÓPEZ FIGUEROA CONSELLERA DELEGADA (PSC)

IVAN PERA ITXART CONSELLER DELEGAT (PSC)

JOAQUIM ESPERALBA IGLESIAS REGIDOR (CIU)

MARIA JOSÉ RECODER I SELLARES REGIDORA (CIU)

JOAQUIM FERNÀNDEZ I OLLER REGIDOR (CIU)

S'incorpora a la sessió en el transcurs del debat

JOSEP LLUÍS MARTÍ I JULIÀ REGIDOR (CIU)

ANTONI VALLS I POU REGIDOR (CIU)

JOSEP VICENT GARCIA CAURIN REGIDOR (CIU)

PAULÍ MOJEDANO SINGLA REGIDOR (PPC)

ADELA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ REGIDORA (PPC)

JOSÉ MANUEL LÓPEZ GONZÁLEZ REGIDOR (PPC)

ANTONIO SÚNICO BATXILLERIA REGIDOR (PPC)

JAUME GRAUPERA VILANOVA TINENT D'ALCALDE (ICV-EUiA)

JOSEP COMAS VALLS CONSELLER DELEGAT ICV-EUiA)

QUITERIA GUIRAO ABELLÁN CONSELLERA DELEGADA (ICV-EUiA)

FRANCESC TEIXIDÓ I PONT CONSELLER DELEGAT (ERC)

MARIA ROSA CUSCÓ I ALBERÓ CONSELLERA DELEGADA (ERC)

 

Dóna fe de l'acte el Secretari General de la Corporació el Sr. MANUEL MONFORT PASTOR.

Hi assisteix l'Interventor de Fons Municipals, Sr. JOSEP CANAL CODINA.

No assisteix el Sr. David Rovira i Suñé, regidor del grup municipal del Partit Popular de Catalunya.

Els reunits representen un quòrum d'assistència mínim suficient d'acord amb la llei per constituir vàlidament la sessió plenària.

L'Il.lm. Sr. President obre la sessió, passant-se seguidament a tractar els punts de l'ordre del dia, els quals seran debatuts conjuntament.

CMI DE SERVEIS CENTRALS I PLANIFICACIÓ

-Servei de Gestió Econòmica-

1 APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PRESSUPOST GENERAL DE L'AJUNTAMENT DE MATARÓ PER A L'EXERCICI 2007.

La senyora Pilar González, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent :

"El Pressupost general de l'Ajuntament va ser aprovat inicialment pel Ple en sessió celebrada el dia 2 de novembre de 2006. Es va iniciar el període d'exposició pública amb la publicació en el BOP de 7 de novembre de 2006. Durant el període d'exposició pública, finalitzat el dia 24 de novembre de 2006, van presentar al·legacions: el Grup Municipal de Convergència, Unió i el Grup Municipal del Partit Popular i l'Associació de Veïns de Les Santes-Escorxador. Van presentar al·legacions amb anterioritat al període d'exposició pública les següents entitats i/o persones a títol particular: el Sr. Antoni Reniu Mora, l'Associació de Veïns Cerdanyola i la Candidatura d'Unitat Popular. A més, s'han recollit les qüestions plantejades en l'Audiència Pública de les següents Associacions de Veïns, entitats i ciutadans particulars: Federació Associació Veïns Mataró, Candidatura d'Unitat Popular, l'Associació de Veïns Cerdanyola, l'Associació de Veïns Peramàs-Esmandies, Associació de Veïns Pla d'en Boet, Associació de Veïns Rocafonda-Palau, Associació de Marxaires Mataró-Canigó, Tierra Verde, el Sr. Matías Fierro (GIMM), el Sr. Boix, el Sr. Valentí i el Sr. Antoni Reniu Mora . I per últim, s'han recollit les qüestions plantejades per via telemàtica (consensus) de les següents Associacions de veïns , altres entitats i ciutadans particulars: l'Associació de Veïns Peramàs-Esmandies, Associació de Marxants, Federació Associació Veïns Mataró, el Sr. Manuel Solsona Perlasia i el Sr. Esteve Gracía Mompart.

En la proposta dictaminada en la CMI de data 14 de desembre de 2006, es va incloure la proposta de resolució a les al·legacions presentades pel Grup Municipal de Convergència i Unió i el Grup Municipal del Partit Popular. No es va incloure la resolució de les al·legacions presentades per la resta d'entitats esmentades en el primer paràgraf. Un cop realitzat el seu estudi s'inclou en aquesta proposta al Ple la resposta a aquestes al·legacions, que es refon amb el dictamen de la CMI de 14 de desembre de 2006.

PROPOSTES GRUP MUNICIPAL PP ACCEPTADES

 

#

Proposta Grup Municipal PP

Acceptació

Explicació

1

L'Ajuntament inclourà al PAM iniciar les actuacions oportunes amb el Ministeri d'Economia i Hisenda per tal de redactar el projecte per construir unes noves dependències de l'Agència Tributària que tinguin més capacitat per atendre el públic amb comoditat i eficàcia.

Ja s'està fent actualment

Ja s'està resolent.

3

El Govern Municipal destinarà una partida pressupostària a la construcció de pisos de promoció pública tutelats i adaptats per a persones discapacitades arreu de la ciutat.

Ja inclòs en el PAM 2007

És l'empresa pública PUMSA i prohabitatge la que els construeix. L'any 2007 s'iniciaran els primers 12 habitatges a Nuñez de Balboa

4

El Govern Municipal destinarà una partida pressupostària a la posada en marxa d'un projecte que s'estructurarà en la celebració d'una Tribuna anual de debat i reflexió estratègics. Escenari que serà obert a la ciutadania com a fòrum de debat anual. I també als agents socials, a les institucions, etc. de Mataró, on cadascú podrà aportar el que ell cregui millor per a la ciutat. Aquestes conferències es dividiran en àmbits, com ara infraestructures, coneixement, sanitat, economia, etc. Finalment, es redactarà un document on es recolliran les conclusions extretes d'aquestes conferències i de l'intercanvi d'idees entre els diferents sectors de la ciutat i que han de ser les bases del futur de Mataró.

Nova acció: Celebració d'una jornada de debat d'estratègia socioeconòmica de la ciutat

5

L'Ajuntament de Mataró aprofundirà en els contactes amb la Generalitat de Catalunya per avançar en la viabilitat del projecte de connexió ferroviària entre les comarques del Maresme i el Vallès Oriental, així com iniciar també els estudis per a la connexió de la nostra ciutat amb Girona i el seu aeroport.

Ja s'està fent actualment Previst per més endavant

No és competència del servei de Mobilitat. De tota manera podem apuntar que: Els contactes amb la Generalitat de Catalunya en relació amb el projecte de connexió ferroviària amb el Vallès Oriental ja es realitzen de manera habitual. En el marc dels compromisos del PDES, l'IMPEM té previst la realització d'un estudi prèvi per analitzar la mobilitat entre Mataró i l'aeroport de Girona.

7

El Govern Municipal inclourà en el PAM per a l'any 2007 una nova actuació dins de l'eix "La transparència i la qualitat dels serveis públics", en el sentit de remetre, durant el mes de gener de cada any, una comunicació detallada a tots els contribuents, amb la relació dels principals Impostos i Taxes que els afectin i tota la informació respecte cada tribut referent a la quota a pagar, aplicació de bonificacions, terminis de pagament, forma de pagament (possibilitat de domiciliació en el seu cas), així com sobre els Beneficis Fiscals que preveuen les Ordenances Fiscals Municipals d'aplicació.

Sí parcial

No es considera oportú enviar el calendari fiscal personalitzat a cada ciutadà, ja que els processos d'actualització de la base de dades tributaria tenen un desfasament important, i provocarien una tramesa d'informació obsoleta. Per exemple, en l'impost de vehicles, els moviments de canvies de nom, altes o baixes tramitades el mes de desembre, són actualitzades per la DGT durant el mes de març. I els valors cadastrals són actualitzats per la Gerència Cadastral el mes d'abril. Si es tramet una informació fiscal durant el mes de gener, inclourà informació errònia que provocarà un gran nombre de reclamacions innecessàries. Nova acció: "Millora de la informació fiscal adreçada als ciutadans, a través de l'edició d'una guia del contribuent."

8

El Govern Municipal destinarà una partida pressupostària per a la creació d'un programa acadèmic obligatori i gratuït per totes aquelles dones, que donades unes circumstàncies particulars (immigrants o maltractades), es vulguin dedicar a la cura de gent gran. De la mateixa manera, se'ls garantirà l'assessorament a l'hora de buscar una feina.

Ja inclòs en el PAM 2007

Ja inclòs PAM: Objectiu 4.3.9: Fomentar la igualtat d'oportunitats en l'àmbit laboral. Objectiu 4. 4.10.: La inclusió laboral, la cohesió social i la igualtat d'oportunitats per a les dones.

9

L'Ajuntament destinarà una partida pressupostària per estudiar quins serveis es poden oferir a la banda de la mateixa platja durant la temporada de bany amb l'objectiu d'atraure més visitants a la ciutat.

Nova acció. 4.5.2.6.: "Definició en el pla d'usos del front marítim pel 2007 de nous serveis que contribueixin a millorar l'atractivitat de les platges de la ciutat, així com el desenvolupament de les accions derivades de l'estudi de la Q de platges."

11

El Govern Municipal destinarà una partida pressupostària per incrementar la plantilla de la policia local en 12 agents per fer front a les necessitats actuals i a una cobertura correcte en els serveis fora de l'horari de policia de barri.

Ja s'està fent actualment

El Pla Estratègic de la Policia Local 2007-2013, aprovat l'any 2006 pel govern municipal, estableix un increment de la plantilla en 46 agents i 8 comandaments, a banda del suport administratiu. Aquesta previsió es concreta en un augment anual de la plantilla per donar cobertura a les necessitats de la ciutat.

13

El Govern Municipal destinarà una partida pressupostària per finançar un tipus de "bonus" per a persones amb mobilitat reduïda que han d'emprar taxis per desplaçar-se.

Ja s'està fent actualment

Actualment la Creu Roja realitza transport personal mitjançant conveni amb Benestar Social quan així es requereix.

14

El Govern Municipal destinarà una partida pressupostària a la posada en marxa d'un projecte per estudiar les necessitats dels sense sostre per poder respondre, no només a les seves necessitats materials, sinó per oferir-los les capacitats que facin possible assolir un projecte de vida nou.

Sí parcial

El Pla de promoció social ja incorpora un estudi de les necessitats de les persones en situació d'exclusió social així com línies d'actuació específiques. Nova acció: "Implementació de les actuacions previstes en el Pla de Promoció Social, incidint de manera especial sobre les persones i/o famílies en situació de risc d'exclusió social, i sobre les seves problemàtiques específiques (salut, habitatge€)". (Idem resposta al.legació 31CIU)

15

El Govern Municipal contemplarà en el PAM 2007 i en el Pressupost amb la partida pressupostària corresponent la posada en marxa d'una enquesta de satisfacció de la feina i de valoració del seu entorn laboral per a tots els treballadors de l'Ajuntament i Organismes Autònoms. Tot amb la finalitat de treure conclusions i portar a terme les modificacions necessàries per la millora del servei.

Sí parcial

Està previst dur a terme la 2a part de l'enquesta de riscos psicosocials, així mateix s'utilitzaran els resultats obtinguts del pla de formació per competències i l'anàlisi del complement de productivitat.

16

En la proposta de PAM 2007, concretament en l'acció 2.1.1.18., el Govern Municipal recull l'objectiu de subvencionar amb un màxim del 10% cost total de les obres d'instal.lació d'ascensors fins un màxim de 6.500 €. Des del nostre Grup Municipal considerem que aquesta subvenció es queda molt curta, tenint en compte l'elevat cost que representen les obres d'instal.lació d'un ascensor en una comunitat de veïns. El Govern Municipal ampliarà el percentatge fins el 20% i el muntant econòmic fins els 13.000 €.

Sí parcial

La subvenció municipal es completa amb els ajuts importants de la Generalitat que poden arribar a subvencionar fins el 60% del cost en alguns casos. Vegeu també resposta a al.legacions 7 i 8 de CIU.

19

Aquest Grup Municipal ha manifestat en diverses ocasions la necessitat que l'Administració Local tingui cura de poder oferir un mateix servei en igualtat de condicions a aquelles persones que, per la seva discapacitat, no es poden comunicar mitjançant un llenguatge sinó és un de concret, com per exemple les persones sordes. Creiem que el sistema de telealarma encara és insuficient. El Govern Municipal destinarà una partida pressupostària a la creació d'un servei de teleassistència adaptat a persones amb deficiències auditives.

Sí parcial

Nova acció: "Realització d'un estudi sobre la viabilitat de la proposta: aspectes tecnològics, estimació de cost, públic objectiu€"

20

El Govern Municipal iniciarà l'any 2007 la redacció d'un projecte per a la creació d'una de les dues Oficines de Proximitat de la Policia Local que s'han de crear als barris de Cerdanyola i Rocafonda, la qual cosa serviria per millorar les interrelacions amb la ciutadania, les entitats i organitzacions civils per desenvolupar una veritable gestió de proximitat de la seguretat ciutadana.

Ja previst en Pla Estratègic amb altres fórmules.

El Pla Estratègic de la Policia Local 2007-2013 té, entre d'altres, l'objectiu d'incrementar la presència de la policia al carrer, i per això la Policia de Barri esdevé un dels eixos estratègics del Pla. Tanmateix, aquesta presència ha de ser compatible amb una major eficiència del servei, és a dir, que els objectius s'han d'assolir amb un cost raonable. En aquest sentit, la creació d'oficines de Policia Local als barris en una ciutat del tamany de Mataró tindria com a efecte immediat una major burocratització de l'organització, una detracció de recursos policials al carrer i l'assumpció d'unes despeses que no es concretarien en una millora del servei de proximitat.

22

El Grup Popular de l'Ajuntament de Mataró considera necessari ampliar l'oferta de menjadors d d'assistents per a la gent gran amb un servei de càtering per a aquelles persones que, per unes necessitats concretes, tenen dificultats per sortir de casa. El servei que ja funciona amb excel.lents resultats a altres ciutats espanyoles, funciona de dilluns a divendres, que és quan les persones grans estan més soles, ja que les famílies treballen. Amb aquest servei, s'aconseguiria que aquestes persones estiguessin més acompanyades, i es podria arribar a més població, ja que tampoc té perquè suposar una càrrega excessiva pel Pressupost Municipal. Aquest servei hauria de sol.licitar-se al Departament de Serveis Socials de l'Ajuntament i hauria d'anar precedir d'un informe de l'assistent social corresponent. L'Ajuntament de Mataró adjudicarà un partida pressupostària per crear aquest servei.

Ja s'està fent actualment

Aquests serveis ja existeixen en 2 casals i està previst anar-los ampliant en funció de les adequacions d' infraestructura necessària per a la seva prestació.

23

L'Ajuntament de Mataró iniciarà les actuacions pertinents amb el Ministeri de l'Interior per tal d'estudiar el possible trasllat de l'actual Comissaria de la Policia Nacional a un nou edifici funcional i modern, situat en un polígon a l'entrada de la ciutat per ponent. L'actuació anirà acompanyada de la prolongació d'una línia del Mataró Bus de manera que hi hagi un fàcil accés a la nova comissaria. En conseqüència, l'edifici que actualment ocupa la Policia Nacional s'enderrocaria i, al seu lloc s'hi proposa construir un equipament pel barri de Cerdanyola que, per la seva ubicació també podria donar servei als habitants de Peramàs i el Pla d'en Boet. L'Ajuntament estudiarà el possible ús que se li pugui donar a aquest espai. A tal efecte, es destinarà la partida pressupostària corresponent.

Ja s'està fent actualment Sí

Ja s'està resolent. L'Ajuntament estudiarà el possible ús.

25

Aquest Grup Municipal considera que la família representa un element clau en la vida social de les persones i que per això l'Administració Local ha de fer un esforç per afavorir el seu benestar. L'esmena presentada pel nostre Grup Municipal per a la creació d'un Pla Municipal de la Família va ser rebutjada pel Govern Municipal argumentant que es aquest aspecte s'havia creat el Pla d'Infància. El Grup Popular considera que ambdues iniciatives no són contradictòries ans al contrari, es complementen donat que moltes de les accions que es plantegen al Pla Municipal de la Família no es contemplen al Pla d'Infància. El Govern Municipal destinarà una partida pressupostària del pressupost 2007 per a l'elaboració i posada en marxa d'un Pla Municipal de la Família.

Ja s'està fent actualment

Està en procés de debat un pla d'infància i família on es contemplen les actuacions que cal adreçar a les famílies en la vessant educadora i on poden incorporar-se noves línies d'actuació.

26

Fa pocs mesos, el Govern Municipal va posar en marxa un nou Pla de Neteja per millorar l'aspecte de la ciutat. Tot i que el Grup Popular està d'acord en què bona part de la brutícia de la ciutat és causada per l'incivisme dels ciutadans/es també creiem oportú que l'Administració ha de fer-los arribar tots els mitjans necessaris per preveure aquest incivisme, de manera que ningú tingui cap excusa en el seu comportament incívic. El Govern Municipal destinarà una partida pressupostària a incrementar en un 20% el nombre de papereres existents a la ciutat.

Sí parcial

L'ajuntament farà un estudi de necessitats de tots els carrers de Mataró, quant a disposar o no de papereres per poder establir costos i realitzar el corresponent "pla d'actuació". Nova acció: "L'Ajuntament farà un estudi de necessitats de tots els carrers de Mataró, quant a disposar o no de papereres, per poder establir costos i realitzar el corresponent "pla d'actuació". (Idem resposta al.legació 26 CIU)

27

Amb l'objectiu de posar a disposició dels joves de la ciutat tots els recursos necessaris per el seu desenvolupament personal, el Govern estudiarà la possibilitat de posar en marxa un projecte d'Escola de Convivència i Desenvolupament Personal, que tingui com a objectiu dissenyar programes de suport per reflexionar, trobar respostes i resoldre situacions de dificultad i inquietuds que tinguin els joves. Aquesta Escola oferirà assessorament, així com formació en forma de tallers i cursos per als joves. A tal efecte, es destinarà la partida pressupostària pertinent per a l'any 2007.

Sí parcial

Hi ha d'altres accions que recullen el sentit d'aquesta proposta. No es considera necessari crear una Escola. Reformulació acció 3.9.5.3.: Disseny de programes de suport per al desenvolupament personal dels joves amb dificultats d'aprenentatge, amb l'aplicació de diferents mesures com la creació de la figura del Tutor de suport a l'aprenentatge fora de l'horari escolar per a l'alumnat del primer cicle de l'ESO dels IES Satorras, Thos i Codina, Puig i Cadafalch, Pla d'en Boet, Miquel Biada i del Centre Freta

28

La càrrega econòmica que sovint han de suportar les famílies nombroses fa que molts pares/mares no puguin permetre's el luxe de pagar activitats extraescolars als seus fills/es, com ara la pràctica d'algun tipus d'esport. El Govern Municipal destinarà un partida pressupostària que financi l'establiment de descomptes en la utilització d'instal.lacions esportives per a famílies nombroses.

Ja s'està fent actualment (en determinades activitats, no en totes)

Es pot aplicar el preu públic proposat per al carnet blau als fills de famílies nombroses, però tant sols en aquelles activitats individuals, que tenen un preu públic individual. No als col.lectius que paga un club o associació.

34

El Govern Municipal destinarà una partida pressupostària per a la signatura d'un conveni amb tots els centres escolars, ja siguin públics o concertats, que no gaudeixin d'instal.lacions esportives adients per realitzar les assignatures d'educació física en horari lectiu puguin emprar les instal.lacions municipals de manera gratuïta. De la mateixa manera, s'establiran programes de suport amb aquests mateixos centres per poder utilitzar les instal.lacions municipals gratuïtament en horari no lectiu.

Sí parcial

Es pot afegir la formalització del conveni de suport, però ara ja s'està fent a petició de les escoles, en especial en horari lectiu. Es va establir un preu molt subvencionat pel Patronat per aquests casos ja en vigor i aprovat pel Consell Plenari (subvenció del 98% aprox.) No la gratuïtat.

35

El Govern Municipal estudiarà i, donat el cas destinarà una partida pressupostària per a la construcció d'aljubs a diverses zones de la ciutat destinats a recollir les aigües pluvials de manera que aquesta aigua, posteriorment, es podrà fer servir per al rec de parcs i jardins de la via pública i fonts ornamentals (aigua no potable).

Ja està previst

La construcció dels dipòsits per la recollida d'aigües pluvials ja està contemplada en el Pla Director del clavegueram.

37

Per a moltes persones que pateixen algun tipus de discapacitat, la realització d'exercicis físics molt específics amb el material gimnàstic adient resulta beneficiós i positiu per a la seva salut. El Govern Municipal destinarà una partida pressupostària per estudiar quines instal.lacions esportives municipals poden oferir activitats terapèutiques per a persones discapacitades, de manera que puguin rebre aquest servei d'una manera gratuïta.

Ja s'està fent actualment

Ja s'ofereixen les instal·lacions esportives més adients (piscina, estadi, pavelló E. Millán), de mutu acord amb les entitats i associacions i al preu subvencionat com les escoles. I hi ha previst establir un acord amb les entitats per organitzar activitats durant el calendari escolar per introduir en un proper PAM.

38

Des del Grup Popular, creiem que l'Administració Pública ha de jugar un paper vital per mirar de prevenir i informar sobre els maltractaments infantils i les seves conseqüències. El Govern Municipal destinarà un partida pressupostària a la redacció i posada en marxa d'una campanya sectorial de maltractament infantil, les seves conseqüències i mitjans de prevenció.

Ja inclós al PAM 2007

Durant el 2007 es realitzarà el protocol d' atenció al maltractament així com les campanyes de sensibilització i prevenció escaients.

39

El Govern Municipal destinarà un partida pressupostària per ampliar el servei de telealarma a totes aquelles persones que, no tenint 80 anys, així ho recomanés l'assistent social.

Ja s'està fent actualment

Actualment ja es presta el servei independentment de l'edat si així ho prescriu el treballador social de referència.

40

El Govern Municipal destinarà una partida pressupostària a la redacció i posada en marxa d'una campanya de prevenció de drogodependència i assessorament per a drogadictes.

Ja inclòs en PAM 2007

Ja està inclòs en el PAM: Consolidació de les actuacions de promoció de la salut. Dintre de les actuacions del Pla Municipal de Drogodependència ja hi ha partides pressupostàries per a la prevenció de les drogodependències i ajuda als drogadictes

41

Des del Grup Municipal del PPC de Mataró creiem en l'aposta universitària a la nostra ciutat dins del projecte global del Tecnocampus, és essencial pel nostre futur i el dels nostres joves. Per tal de poder portar a terme una tasca de recerca, tractament i difusió d'informació d'interès dels joves de la ciutat en l'àmbit del món universitari i formatiu, i difondre també altres informacions rebudes d'organismes institucionals o professionals, el Govern Municipal estudiarà la possibilitat de posar en marxa un projecte d'Oficina Integral d'Informació per al jove universitari i preuniversitari de la nostra ciutat. A tal efecte, destinarà un partida pressupostària dins d'exercici 2007.

Ja s'està fent actualment

Existeixen les Accions LINKK, la Setmana tècnica de l'IME i el Saló de l'Ensenyament.

42

El mes de febrer de 2003 va tenir lloc la signatura del POEC entre l'Ajuntament i els comerços de la ciutat. Aquest acord preveia tota una sèrie d'accions que s'havien de desenvolupar entre 2003 i 2007. A dia d'avui, donat que queden pocs mesos perquè el mandat finalitzi, sabem del cert que algunes d'aquestes accions no es podran tirar endavant. Dit això, hi ha un element molt important a destacar que és el canvi d'escenari de l'anomenada locomotora comercial. El Govern Municipal, sobre la base de l'actual POEC, procedirà, primer, a redactar un nou Pla més adequat a l'escenari actual, amb la participació dels actuals signants i tots els grups municipals, a més d'incloure aquells nous agents que es cregui oportú. (1) Tanmateix, i en segon lloc, s'iniciaran converses amb el comerç privat de la ciutat per tal de cercar una nova fórmula de gestió dels centres comercials urbans que el facin competitiu respecte els nous centres comercials, tenint com a referència les fórmules que s'han posat en marxa en altres ciutats europees. (2) Per últim, i donada la importància del comerç com a sector econòmic i d'ocupació de la ciutat, pensem que la delegació de Promoció Econòmica dins l'organigrama municipal hauria de tenir també la denominació de Comerç (Promoció Econòmica i Comerç), essent per tant el comerç un dels pilars de la regidoria. (3)

No (2) Sí (3) No

1. D'acord amb la disposició transitòria segona del nou Pla territorial sectorial d'equipaments comercials (PTSEC), els POECs aprovats abans de l'entrada en vigor del PTSEC queden prorrogats mentre aquest sigui vigent. No obstant, es treballarà amb les entitats de comerciants una proposta de carrers a remodelar que responguin a la nova ubicació dels grans magatzems. 2. Nova acció: 4.4.2.3.: Anàlisi conjunt amb el sector comercial de noves fórmules de gestió dels centres comercials urbans. 3. El genèric de Promoció econòmica expressa la voluntat de desenvolupar integralment tots els sectors econòmics de la ciutat, donant el suport específic en cada cas.

43

El Govern Municipal inclourà en el PAM pel 2007 la seva voluntat d'intensificar les actuacions destinades a facilitar la integració dels nouvinguts a la nostra ciutat en el marc del Pla de Nova Ciutadania, incloent-hi actuacions com l'edició d'un Manual d'Acollida o Benvinguda, destinat a tal efecte, en el que es vegin recollides des de les principals línies que defineixen el nostre ordenament jurídic (drets, deures, llibertats bàsics) fins les principals normes de convivència i civisme presents en el nostre sistema de valors socials. A tal efecte, destinarà l'oportuna partida pressupostària.

Ja s'està fent actualment

La guia d'acollida ja està feta, redactada i traduïda a diferents idiomes.

45

El Grup Popular considera que a banda de fomentar la pràctica de l'exercici físic entre els més joves també cal educar-los en la importància d'una bona alimentació. Els populars creiem que cal concienciar el jovent i educar-lo en aquest sentit perquè diferenciïn per sí mateixos entre els avantages i inconvenients d'una dieta equilibrada. Per això, el Govern Municipal destinarà una partida pressupostària a la redacció d'un Pla de Formació Culinària per a joves de 14 anys.

Ja inclòs en PAM 2007

Ja està inclòs en el PAM: Consolidació de les actuacions de promoció de la salut. Dintre de les actuacions previstes ja hi ha partides pressupostàries per a la promoció de l'alimentació saludable. Això inclou la formació culinària per a tots els grups d'edat.

46

El Grup Municipal ha mostrat en diverses ocasions la seva preocupació per la manca de projecció externa que pateix la nostra ciutat. En aquest sentit, hem presentat diverses iniciatives amb l'objectiu de convertir Mataró en una ciutat de referència. Creiem que l'Ajuntament no pot deixar de banda aquest objectiu i no pot parar en la recerca d'esdeveniments que facin de Mataró un pol d'atracció tant pel turisme com pels sectors econòmics. Per això, en el sí de l'IMPEM i en el marc dels objectius generals que sustenten el Pla de Promoció de Ciutat, destinarà un tècnic i la corresponent partida pressupostària per a l'estudi i la detecció d'oportunitats de realització d'esdeveniments importants i poder així oferir Mataró com a seu dels mateixos, ja sigui de caire social, cultural, econòmic o esportiu. Tot amb l'objectiu de donar rellevància i presència mediàtica a la nostra ciutat i propiciar una afluència de visitants i la captació d'inversions.

Sí parcial

No es contempla la contractació d'un tècnic dedicat exclusivament a aquesta tasca. Tot i això, l'any 2006 es va incorporar un nou tècnic de promoció de ciutat amb funcions més generalistes, que inclouen algunes de les tasques esmentades i que es manté per al 2007. Una part de les tasques del tècnic de promoció de ciutat incidiran en la detecció d'oportunitats de realització d'esdeveniments importants i la possibilitat de que es portin a terme a Mataró. Nova acció 4.5.2.6.: Estudi i detecció d'oportunitats de realització d'esdeveniments d'àmplia projecció exterior que puguin tenir com a seu la ciutat de Mataró

48

El futur projecte del Tecnocampus contempla el trasllat de les dues escoles universitàries que actualment existeixen a Mataró per convertir-se en una de sola quan es traslladi definitivament al nou espai ubicat al sector d'El Rengle. Aquesta situació ha de donar un aire nou a la formació universitària a Mataró a banda d'aprofundir en la relació entre la Universitat i l'empresa local amb la trascendència que ha de tenir això pel futur econòmic de Mataró, i el que pot suposar també en la millora del prestigi de la Universitat de Mataró fora del terme municipal. Per això, serà necessari disposar de les instal·lacions necessàries per aquells estudiants que venint de fora, no només de Catalunya sinó d'Espanya, trobin les majors facilitats per poder realitzar els seus estudis. Per això, el Govern Municipal destinarà una partida pressupostària per estudiar i projectar la construcció d'una residència d'estudiants en el sí del futur Parc del Tecnocampus al costat de la nova universitat quan aquesta es traslladi allà.

Sí parcial

Una part dels pisos socials del Rengle-Iveco aniran destinats a estudiants.

49

El Grup Municipal PP ja fa anys va plantejar una iniciativa a la recerca d'una alternativa que disminuís el risc, degut a la gran fluïdesa de trànsit i de vegades a la imprudència de molts vianants, de les persones que es volen desplaçar caminant de la zona de l'Hospital a la Via Europa, creuant per les places Gran Bretanya i França. Per això, el Govern Municipal destinarà una partida pressupostària a la construcció d'un pas elevat entre l'Hospital i la Plaça França per tal de reduir el risc entre els vianants que transiten per aquella zona.

Ja està previst

Dins dels estudis per a la construcció d'uns laterals a la C32 en el terme municipal de Mataró, està prevista la construcció d'una passarel.la de vianants per facilitar els accesos a peu entre la via Europa i la zona de l'Hospital.

50

L'ensenyament de les arts plàstiques en els centres educatius és una bona manera perquè els més petits comencin a interessar-se i creixin coneixent de més a prop l'àmbit d'aquestes arts en general. Una bona forma de promoure aquestes activitats pot ser organitzant algun tipus d'esdeveniment que compensés l'esforç dels alumnes i doni a conèixer als mataronins els seus millors treballs. El Govern Municipal destinarà una partida pressupostària perquè des del Patronat Municipal de Cultura s'organitzi una exposició anual d'arts plàstiques entre totes les escoles i centres, públics i privats, de la ciutat que imparteixin classes d'arts plàstiques.

Sí parcial

El PMC ofereix una àmplia oferta de tallers i activitats adreçades als centres educatius de la ciutat des del programa d'exposicions a Can Palauet, Can Serra i Ca l'Arenas adreçades a complementar la formació bàsica. Nova acció: "S'estudiarà la proposta amb els equips acadèmics dels centres"

52

El Govern Municipal destinarà una partida pressupostària a la substitució de les bandes reductores de velocitat de tipus més agressiu per un altre sistema que amb la mateixa funció ho sigui menys pels vehicles.

Ja inclòs en PAM 2007

Dins l'acció 2.2.4.2. ja està prevista la progressiva substitució de bandes reductores de velocitat per models adaptats a cada tipus de via, a mesura que aquestes bandes arribin al final de la seva vida útil.

53

L'actual sistema d'atenció per serveis a persones grans i amb algun tipus de discapacitats realitzada des de l'Agència d'Atenció a la Gent Gran i Persones amb Dependència i un mínim als centres d'atenció primària, als casals d'avis i a l'antic Hospital de Mataró, dificulta la realització de tràmits de determinades persones. El Govern Municipal destinarà una partida pressupostària perquè els tràmits relacionats amb serveis per la gent gran i persones discapacitades es puguin fer des de qualsevol oficina de l'Ajuntament, ja siguin Oficines d'Atenció Ciutadana o Centres Cívics.

Sí parcial

Des dels diferents serveis d'atenció ciutadana es facilita informació i tràmit carnet blau, carnet socis casals i targeta aparcament reservat però és imprescindible adreçar-se a l'agència per a la prescripció i tràmit dels serveis necessaris per a la persona.

54

La música, com a forma d'expressió cultural, és un element bàsic en l'educació dels més joves. Des de l'Ajuntament s'hauria de donar un recolzament més ampli a aquest sector, sobretot pel que fa al seu caire més clàssic. Per això, el Govern Municipal destinarà una partida pressupostària perquè des del Patronat Municipal de Cultura es gestioni la celebració d'un concert anual amb els millors alumnes de l'Escola de Música del Liceu de Mataró.

Ja s'està fent actualment

Ja s'estan fent activitats d'aquest tipus o similars i són subvencionades.

 

Propostes Grup Municipal PP no acceptades

 

2

El Govern Municipal estudiarà solucions alternatives a la construcció de "pipicans" a la ciutat, amb l'objectiu de disminuir i finalment eliminar completament les defecacions de gossos dels carrers de la ciutat.

No No

Els pipicans o altres alternatives no resolen el problema de les defecacions de gossos, ja que aquestes depenen exclusivament del civisme dels seus propietaris L'Ajuntament està invertint fortament en mesures de seguretat i assentant àrees de jocs infatils amb el màxim de seguretat.. Les àrees per gossos no funcionen a no ser que disposin de grans superfícies.

6

El Govern Municipal destinarà una partida pressupostària per tramitar la sol.licitud de Mataró com a Capital de la Cultura Catalana del proper any que sigui possible.

No

En aquests moments, no es considera una prioritat política donar recolzament a aquests tipus d'esdeveniments.

10

El Govern Municipal sol.licitarà a la Diputació de Barcelona la instal.lació d'un espai lúdic de promoció de l'esport entre la gent gran en un dels parcs/places de la ciutat. Un cop valorat el resultat, el Govern Municipal construirà espais d'aquestes característiques pels parcs i places de tota la ciutat.

No

Es desaconsella la instal.lació d'aquests parcs sense supervisió professional pels riscos que poden comportar per a la salut, derivats d'una utilització incorrecta.

12

El Govern Municipal procedirà a iniciar els estudis per un projecte de nou Teatre Municipal a Mataró. Un Teatre digne d'una ciutat que aspira a ser referent en el sector cultural. Que permeti la representació de tot tipus d'esdeveniments culturals. Una ciutat, en definitiva, amb capacitat comarcal i la més important entre Barcelona i Girona.

No, previst per més endavant.

El Pla d'equipaments culturals, aprovat per l'Ajuntament, preveu iniciar els estudis al final de la propera legislatura.

17

El Govern Municipal destinarà una partida pressupostària a la redacció d'un Pla d'Equipaments Global de la ciutat, necessari des de fa anys, que valori les necessitats d'equipaments, serveis, dotacions i espais lliures que tindran els nous barris sorgits arrel de les operacions urbanístiques previstes a més de les necessitats que han sorgit en els ja existents.

No

El Pla d'equipaments no és prioritari tota vegada que la planificació de nous equipaments i la seva inclusió a l'inventari és suficient per atendre les necessitats i demandes que la ciutat planteja.

18

Aquest Grup Municipal considera necessària i urgent la actuació immediata d'arranjament en alguns elements del Pg. Del Callao, donat que l'aspecte que presenta actualment és força degradat. El Govern Municipal assignarà una partida pressupostària per a l'arranjament del Pg. Del Callao, en concret per a la zona enjardinada i la renovació del mobiliari urbà.

No, previst per més endavant

L'arranjament del Passeig Maritim que farà en els propers anys el Ministeri de Medi Ambient, millorarà la imatge dels elements públics d'aquest espai.

21

El Govern Municipal destinarà una partida pressupostària a la transformació de l'Antic Hospital de St. Jaume i Sta. Magdalena en una residència per a la 3ª. Edat. De la mateixa manera, el Govern Municipal instarà la Generalitat a la construcció d'un nou Hospital, intercomunicat amb l'Hospital de Mataró, que donarà acollida als malalts crònics i terminals que actualment acull l'Hospital de St. Jaume.

No

La planificació dels serveis sociosanitaris és competència del Departament de Salut de la Generalitat. El criteri general és ubicar-los separadament del hospitals d'aguts. En cas de trasllat del sociosanitari es podria considerar l'ús de l'hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena.

24

El Govern Municipal inclourà en el PAM per a l'any 2007 la seva voluntat d'iniciar les actuacions per a que la nostra ciutat disposi en el termini més breu possible d'una Orquestra Simfònica Municipal de la Ciutat de Mataró i destinarà a tal efecte la corresponent partida pressupostària.

No

Dins de l'estratègia cultural de l'Ajuntament de Mataró no es contempla la creació d'una Orquesta Simfònica Municipal

29

El Govern Municipal, en compliment del que diu el punt 1.2.7. dels Acords de Govern, inclourà en el PAM i Pressupost per a l'any 2007 amb la partida pressupostària corresponent, el debat i la creació d'una Comissió d'Urbanisme Participatiu, que garanteixi un correcte funcionament de l'urbanisme participatiu, tant en el procés d'implicació i de participació dels veïns en les transformacions de l'entorn urbà com en la dinàmica d'informació i documentació de les propostes i de les alternatives.

No

No cal crear una Comissió d'Urbanisme Participatiu ja que els instruments de participació actuals de la ciutat ja són suficients per garantir la participació en els processos urbanístics. No obstant això, des del Servei de Participació es treballarà per millorar la metodologia del procés.

30

En el PAM pel 2007, l'Equip de Govern contempla la construcció del Centre de la Dona, en els baixos de la promoció d'habitatges de protecció pública en el carrer Gibraltar, al barri de Rocafonda. Aquest Grup Municipal havia proposat anteriorment que, en aquesta ubicació, s'hi construís un Centre de Dia, donat que és molt necessari pel barri. El Govern Municipal destinarà una partida pressupostària per a la construcció d'un centre de dia pel barri de Rocafonda en una ubicació alternativa als baixos dels habitatges del C/ Gibraltar.

No, previst per més endavant

És prioritari per al 2007 el nou casal d'avis a Rocafonda incorporant les prestacions de serveis per al col·lectiu de gent gran. Es preveu per més endavant l'estudi de la possibilitat del centre de dia del barri de Rocafonda

31

El PAM i el Pressupost per 2007 preveu posar en marxa algunes de les accions contemplades en el PDES. Des del Grup Popular creiem que el futur ús de la Nau Gaudí hauria d'estar vinculada a les necessitats que s'han detectat en el debat previ i en les conclusions del PDES. Per això considerem que un dels usos que se li podria atribuir a la Nau seria el de convertir-la en un gran pavelló per utilitzar-lo com a sala d'exposicions d'obres d'art de primer nivell. D'aquesta manera podríem incloure Mataró en l'agenda de les grans exposicions itinerants que recorren les galeries d'art o museus d'arreu del país. El Govern Municipal inclourà al PAM pel 2007 i destinarà una partida pressupostària per adaptar el futur ús de la Nau Gaudí com a sala d'exposicions d'obres d'art de primer nivell.

No

El Govern ja ha decidit que l'ús de la Nau Gaudí sigui el de Telecentre. Des del PMC s'està treballant en el dimensionament del projecte de Centre de la Imatge que inclogui el Fons Català Roca i analitzant si la ubicació a la Nau Gaudí és la més adequada.

32

El futur Museu del Rock de Jordi Tardà finalment s'instal.larà a Barcelona. En el seu moment, el Govern Municipal es va plantejar la possibilitat que Mataró en fos subseu. El Govern Municipal reprendrà i activarà de nou converses amb el Sr. Jordi Tardà perquè Mataró sigui la subseu del Museu del Rock.

No

La prioritat en inversió en matèria museística és Can Marfà, tal i com preveu el Pla d'Equipaments Culturals.

33

El Govern Municipal destinarà una partida pressupostària per posar en marxa un projecte pilot de subvencionar la cura de la gent gran que està en residències de la 3ª. Edat durant el cap de setmana. Es tractaria de subvencionar la cura de 4-5 places cada cap de setmana de forma rotatòria, de manera que, com a mínim tota família amb una persona gran a càrrec pogués gaudir d'un cap de setmana lliure al mes per dedicar a les seves activitats.

No, inviable

Inviable pressupostàriament.

36

El Govern Municipal revisarà el procés participatiu que s'ha dut a terme fins ara de forma que, de cara al PAM i pressupost 2007, es puguin trobar noves fórmules de participació que permetin que els ciutadans/es puguin opinar sobre aquelles polítiques més importants que els afecten directament. També les referents a temes urbanístics, pressupostaris, tributaris o de funcionament de la pròpia administració. És a dir, sobre impostos, inversions, subvencions a entitats, despesa corrent, millora de tràmits administratius, eficàcia dels serveis municipals, etc.

No

Existeix un grup consensuat de seguiment del procés de participació que fa la valoració i les propostes per millorar aquest procés.

42

El mes de febrer de 2003 va tenir lloc la signatura del POEC entre l'Ajuntament i els comerços de la ciutat. Aquest acord preveia tota una sèrie d'accions que s'havien de desenvolupar entre 2003 i 2007. A dia d'avui, donat que queden pocs mesos perquè el mandat finalitzi, sabem del cert que algunes d'aquestes accions no es podran tirar endavant. Dit això, hi ha un element molt important a destacar que és el canvi d'escenari de l'anomenada locomotora comercial. El Govern Municipal, sobre la base de l'actual POEC, procedirà, primer, a redactar un nou Pla més adequat a l'escenari actual, amb la participació dels actuals signants i tots els grups municipals, a més d'incloure aquells nous agents que es cregui oportú. (1) Tanmateix, i en segon lloc, s'iniciaran converses amb el comerç privat de la ciutat per tal de cercar una nova fórmula de gestió dels centres comercials urbans que el facin competitiu respecte els nous centres comercials, tenint com a referència les fórmules que s'han posat en marxa en altres ciutats europees. (2) Per últim, i donada la importància del comerç com a sector econòmic i d'ocupació de la ciutat, pensem que la delegació de Promoció Econòmica dins l'organigrama municipal hauria de tenir també la denominació de Comerç (Promoció Econòmica i Comerç), essent per tant el comerç un dels pilars de la regidoria. (3)

No (2) Sí (ja ho estem fent informalment) (3) No

1. D'acord amb la disposició transitòria segona del nou Pla territorial sectorial d'equipaments comercials (PTSEC), els POECs aprovats abans de l'entrada en vigor del PTSEC quedan prorrogats mentre aquest sigui vigent. No obstant es treballarà, amb les entitats de comerciants una proposta de carrers a remodelar que responguin a la nova ubicació dels grans magatzems. 2. Nova acció: 4.4.2.3..-Anàlisi conjunt amb el sector comercial de noves fórmules de gestió dels centres comercials urbans. 3. El genèric de Promoció econòmica expressa la voluntat de desenvolupar integralment tots els sectors econòmics de la ciutat, donant el suport específic en cada cas.

44

El govern municipal estudiarà i destinarà una partida pressupostària donat el cas, per a la redacció d'un projecte que contempli la creació d'un Parc de les Aus a Mataró. El projecte es vincularà a la creació d'un parc empresarial d'empreses especialitzades en el sector del medi ambient, així com un parc temàtic, un centre formatiu especialitzat en tecnologies del medi ambient amb l'objectiu que es converteixi en un centre d'excel·lència referent en aquest àmbit. Inclourà també un complex lúdic d'oci i restauració. I, finalment, un nou i gran Centre d'Acollida d'Animals Domèstics. Aquest nou centre d'Acollida d'Animals, a banda de cobrir les noves necessitats generades en les seves funcions tradicionals d'acollir animals, serà pioner en desenvolupar un projecte experimental d'educació de nens amb disminucions psíquiques i físiques, a més de ser una residència d'animals i un esplai pels centres educatius. En resum, es tracta de fer un complex amb tot lo relacionat amb el medi ambient.

No

El Govern està a l'espera de rebre una proposta d'un grup d'inversors privat respecte a aquest projecte. En el cas de que la proposta sigui viable, el Govern iniciarà un procés per determinar la seva participació en el projecte (ja sigui amb la cessió d'espais o amb altres tipus de serveis)

47

Per tal de prevenir els incendis a les zones verdes de la nostra ciutat, el Govern Municipal destinarà una partida pressupostària a la redacció d'un Pla de Neteja de zones forestals, sota bosc i camps per la prevenció d'incendis forestals i d'abocadors improvisats.

No

L'Ajuntament segueix les prescripcions de la Llei 5/2003 de la Generalitat de Catalunya, que obliga a les urbanitzacios al manteniment de franges de protecció al voltant de les urbanitzacions contra incendis i per altra banda, disposar d'una partida per a l'eliminació de les deixalles incontrolades.

51

En diverses ocasions s'ha reiterat la manca de projecció turística de la ciutat i, malgrat l'actuació iniciada per al a seva potenciació no es tenen en compte totes les oportunitats que ofereix Mataró ni el patrimoni que disposa. L'organtizació d'una Fira del Col·leccionista seria un element molt atractiu a l'hora de promocionar-nos i de dinamitzar la seva activitat social i econòmica. La Fira es podria realitzar a la sala d'exposicions de Can Palauet i donar-li un millor ús així a un espai municipal que actualment considerem totalment desaprofitat. Per això, el Govern Municipal assignarà una partida pressupostària perquè des del Patronat Municipal de Cultura es gestioni l'organització d'una Fira del Col·leccionista de manera que totes les persones que vulguin exposar la seva col·lecció privada ho puguin fer mitjançant aquesta Fira.

No

Tant el Patronat de Cultura com l'IMPEM consideren que, en aquests moments, la proposta es inviable

55

El Govern Municipal destinarà una partida pressupostària per a compensar tots aquells/es pares/mares que es vegin obligats a optar pe l'Escola Bressol privada donada la manca de places d'Escoles Bressol públiques. L'atorgament d'aquesta compensació es donarà en funció de la situació, de la renda familiar i prestant una especial atenció als casos de família nombrosa.

No

Els recursos municipals s'orienten a la creació de places públiques, que en els propers anys s'incrementaran en unes 350.

56

En diverses ocasions s'ha demanat que s'estudiï la necessitat que la nostra ciutat disposi d'un Circuit Permanent d'Educació Vial per tal que des de la Policia Local es puguin impartir aquestes classes als alumnes de les escoles de Mataró de la manera més adient. Per això, el Govern Municipal destinarà una partida pressupostària per a la construcció d'un Circuit Permanent d'Educació Vial.

No

Durant l'any 2006 ja s'ha exposat en dues Comissions Informatives de Via Pública l'excessiu cost que implicaria la construcció i manteniment d'un circuit d'aquestes característiques. L'alternativa més viable és establir convenis amb entitats que disposin d'espai per desenvolupar l'esmentada activitat.

 

PROPOSTES GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA I UNIÓ ACCEPTADES

 

 

#

Proposta Grup Municipal CIU

Acceptació

Explicació

1

Inclusió, dins els objectius que fan referència a la transparència i la qualitat dels serveis públics, de la següent acció: En el moment de portar el Pressupost i el Programa d'Actuació Municipal de cada exercici, el Govern Municipal presentarà un document que relacioni l'estat de realització de totes i cadascuna de les accions del PAM de l'any en curs, és a dir, de l'exercici anterior al del Pressuspost que es porta a aprovació.

Nova acció: "Presentació, en el moment de portar a aprovació el Pressupost i PAM del proper exercici, d'un document que relacioni l'estat de realització de totes i cadascuna de les accions del PAM de l'any en curs".

2

L'acció1.2.1.10. del PAM 2006 es referia a la realització d'un estudi sobre el funcionament de l'organització municipal, els resultats del qual haurien de ser analitzats i debatuts al sí de la CMI especial del ROM. Ens consta que es va contractar l'empresa Espai Públic, S.L., que va fer entrevistes (també als grups municipals) i va redactar un informe que no ha estat lliurat ni debatut. Per això es demana la Inclusió al PAM de la següent acció: Debat en el sí de la Comissió Municipal Informativa Especial del ROM de les propostes relatives als àmbits d'organització dels OO.AA., així com dels consells de participació, fetes a partir de l'anàlisi de l'estudi sobre funcionament de l'organització municipal. Posterior presentació i debat dels resultats anteriors, durant el primer semestre de 2007, en el plenari del Consell de Ciutat.

Sí parcial

Nova acció: "Debat, en el sí de la Comissió Municipal Informativa Especial del ROM i del Consell de seguiment del PDES, de les propostes relatives als àmbits d'organització dels OO.AA., així com dels consells de participació, fetes a partir de l'anàlisi de l'estudi sobre funcionament de l'organització municipal."

3

- Substitució de l'actual redactat de l'acció 1.2.1.3. ("Obertura, a Mataro.cat, de l'espai del Portal d'Entitats de Mataró, com a eina de divulgació€"), per: Unificar en un sol portal tota la informació referent a les entitats de la ciutat. La que ja es troba en el web temàtic d'entitats (http://entitats.mataro.cat/), la que figurava en el PAM 2006 (acció 3.15.1.6.: "Desenvolupament d'una pàgina temàtica dins el web municipal amb informació de documents municipals relacionats amb la solidaritat€"), pendent de realització, i la que conté el recentment obert portal http://portal.entitats.mataro.cat/. - Increment de l'oferta d'assessorament i formació per a la creació i manteniment de les seves pàgines web a les entitats de la ciutat.

Sí parcial

L'important de l'acció 1.2.1.3. és l'assessorament, la formació i l'aplicació gratuïta que permetrà a les entitats construir la seva pàgina web. Evidentment que l'accessibilitat a la web s'ordenarà de la manera més clara i buscant la màxima usabilitat i facilitat. Nou redactat de l'acció: 1.2.1.3. "Obertura, a Mataró.cat, de l'espai del Portal d'Entitats de Mataró, com a eina de divulgació i gestió de les activitats i programes de totes les entitats i associacions sense ànim de lucre a Mataró, oferint-les-hi, a la vegada , assessorament i formació per la creació l manteniment de les seves planes web, unificant en un sol portal tota la informació referent a entitats".

4

El conjunt d'accions següent: 2.1.1.4., 2.1.1.5., 2.1.1.6., 2.1.1.7., 2.1.1.8., 2.1.1.9., 2.1.1.10., 2.1.1.11., 2.1.1.12., 2.1.1.13. i 2.1.1.14. fa referència a l'inici de la construcció d'habitatges en diverses zones de Mataró per part de PUMSA/Prohabitatge, sense fer la més mínima referència a la naturalesa d'aquests ni quina serà la seva destinació. També s'hauria d'especificar dins de quin trimestre s'iniciaran i quan està previst el seu acabament. Per això demanem que es modifiquin les accions relacionades anteriorment per tal que hi figuri si es tractarà d'habitatges de titularitat pública, de protecció oficial, de preu concertat o de preu lliure, i que s'especifiqui quina serà la seva destinació. Igualment, que s'especifiqui dins quin trimestre s'iniciaran i quan està previst el seu acabament.

Sí parcial (modificació accions)

2.1.1.4

Carlemany.Pisos tutelats Gent gran. Titularitat pública. Lloguer. Acabament març 2008. 2.1.1.5 Gibraltar. Pisos per a gent gran, amb habitatges sense ascensor per a la millora de l'accesibilitat dins del barri.Venda Preu de permuta i de mercat. Inici juny 2007. Acabament desembre 2008. 2.1.1.6 Churruca. 6 habitatges de venda per reallotjaments. 9 habitatges de titularitat pública per lloguer de famílies. Inici juliol 2007. Acabament 2009. 2.1.1.7 Cristina Rierot. Titularitat Fundació Unió de Cooperadors. Lloguer. Borsa d'habitatge. Inici setembre 2007. Acabament 2009. 2.1.1.8 Meléndez. Titularitat Fundació Unió de Cooperadors. Lloguer. Borsa d'habitatge. Inici juny 2007. Acabament gener 2009. 2.1.1.9 Nuñez. Titularitat pública. Lloguer. Conveni amb Fundacio GIMM. Inici abril 2007. Acabament desembre 2008. 2.1.1.10 Pla d'en Boet. Titularitat pública. Generalitat. Lloguer Joves. 2.1.1.11 El Rengle.Titularitat pública. Lloguer per a joves i famílies. Inici juliol 2007. Acabament 2009. 2.1.1.12 Can Gassol. 8 habitatges de venda a preu concertat per reallotjaments. 22 habitatges de titularitat pública per lloguer de famílies. Inici gener 2007. Acabament setembre 2008. 2.1.1.13 Teia- Llevantina. Venda Preu de permuta i de mercat. Per reallotjaments del propi sector de la Llàntia. Inici abril 2007. Acabament desembre 2008. 2.1.1.14 Vista Alegre. Venda Preu de permuta i de mercat. Per reallotjament del propi sector.Inici juliol 2007. Acabament desembre 2008.

5

L'acció 2.1.1.15. estableix que un 30% de mitjana de construcció d'habitatges de protecció pública, en les noves zones de desenvolupament urbanístic i un 10% d'aprofitament mig, en idem, per a l'adquisició d'habitatges a rehabilitar, destinats al lloguer en els barris més necessitats. Considerem que aquesta acció es limita a reproduir el que ja diu la llei d'urbanisme, mostrant un contingut molt programàtic, per això demanem, que s'elimini o bé que es concreti a quines zones específiques de la ciutat s'aplicarà exactament aquesta acció durant l'exercici 2007.

Ja s'està fent (Pla Habitatge)

La llei d'urbanisme assenyala l'obligacio de destinar el 10% a la promoció d'habitatge públic. L'ús del 10% per a l'adquisició d'habitatge de lloguer és el que, com a novetat, aporta l'acció del PAM. L'aplicació prioritària serà a Rocafonda (2.1.1.22.). Al Pla local d'Habitatge es concreta que es prioritzaran aquelles zones de la ciutat on no hi estigui planificada la construcció d'habitatge protegit.

6

A l'acció 2.1.1.16. ("Desplegament, a l'Oficina d'Habitatge, de nous serveis com: cèdules d'habitabilitat i sol.licituds d'ajuts per a l'accés a l'habitatge protegit"), es demana que es modifiqui el redactat, concretant el sentit que el redactor vol donar a l'expressió "desplegament" (posar en marxa?, presència física de l'oficina als diferents barris?,€?)

La signatura del conveni de l'oficina local d'habitatge ens permet oferir nous serveis. Per fer-ho, calen tot un seguit d'actuacions preliminars progressives, i en aquest sentit, s'apunta la paraula "desplegament".

7

A l'acció 2.1.1.17. es parla de promoció de la millora en l'accessibilitat dels edificis mancats d'ascensors amb accions de suport econòmic i tècnic. El redactat té un contingut excessivament programàtic i poc concret. Per això es demana que es concretin el nombre d'edificis de la nostra ciutat als que es preveuen aquestes accions dirigides a la instal.lació d'ascensors, amb el mateix criteri anàleg en base al qual s'explica quins són els edificis d'habitatges la construcció dels quals s'iniciarà durant l'exercici 2007.

Sí parcial

Els convenis amb empreses intal·ladores i financeres són accions dirigides a qualsevol comunitat de propietaris que vulgui instal·lar ascensor. S'han de concretar amb la comunitat de veïns. Per altra banda, s'inclou la concreció del suport tècnic en l'acció següent (2.1.1.18.). Suport tècnic a la instal·lació: realització d'un estudi de viabilitat per a la instal·lació ascensors al barri de Cerdanyola. A l'acció següent es fa un calcul de 13 ascensors.

8

L'acció 2.1.1.18. fixa una subvenció d'un màxim del 10% del cost total de les obres d'instal.lació d'ascensors fins a un màxim de 6.500 €. Entenem que aquest redactat es limita a reproduir el contingut d'una resolució genèrica, per això demanem que s'especifiqui a quants edificis o propietats, dels que sol.licitin aquest ajut, es podrà donar resposta amb els recursos que s'hi destinen.

Sí parcial

En el pressupost municipal, es destinen a aquesta finalitat 90.000€, a les partides 40350 43111 78000 i 40350 43111 78000, el que representa uns 13 ascensors.

9

L'acció 2.1.1.19. ("Subvenció de les taxes i impostos de les llicències de rehabilitació€") es limita a reproduir el contingut d'una resolució genèrica, per això demanem que s'especifiqui a quants edificis o propietats, dels que sol.licitin aquest ajut, es podrà donar resposta amb els recursos que s'hi destinen.

Sí parcial

L'any 2006 s'han donat ajuts a 4 llicències per a 79 habitatges, i està pendent la tramitació de 8 llicències per a 91 habitatges, amb una partida econòmica similar a l'actual 40350 43111 48902, 23.365 €.

10

L'acció 2.1.1.20. diu textualment: "Desenvolupament del Pla local d'habitatge promovent l'habitatge de promoció pública mitjançant diverses fórmules, principalment la de lloguer, per a diversos col.lectius amb especial incidència als anys 2006-07". Hem de denunciar l'absoluta inconcreció d'aquest enunciat. Entenem que el Pla d'habitatge no és una acció, sinó un Programa o Pla signat per tots els grups municipals amb una previsió de futur de més de 10 anys i el que s'hauria d'indicar són les actuacions concretes previstes pel proper exercici 2007 respecte aquest Pla. Per això demanem que es modifiqui el redactat de l'acció en el sentit d'especificar les accions del Pla local d'habitatge que es preveu desenvolupar o realitzar durant 2007.

Les accions de la 2.1.1.4 a la 2.1.1.14, especifiquen el desplegament del Pla per a l'any 2007.

11

Modificació del redactat de l'acció 2.1.1.21., de manera que el reforç del sistema d'atenció ciutadana de Prohabitatge s'estengui a tots els punts municipals d'Atenció Ciutadana existents en aquest moment.

Ja s'està fent

Pel que fa als tràmits inicials reglats, ja es dóna informació a tots els punts. El sentit de l'acció és que, a l'oficina de Rocafonda de Prohabitatge, es realitzen únicament tràmits relacionats amb la rehabilitació d'edificis i es proposa posar en marxa la resta de serveis que ofereix l'Oficina Local d'Habitatge.

12

Supressió, del redactat de l'acció 2.1.1.22., que preveu l'inici de la política d'adquisició d'habitatges a tota la ciutat, amb especial interès a Rocafonda, de l'expressió "amb especial interès a Rocafonda", ja que entenem que l'accés a l'habitatge és un problema que afecta a tots els barris.

Modificació acció.

13

Modificació del redactat de l'acció 2.1.1.23. ("Reforç i impuls de la borsa d'habitatge de lloguer jove."), de manera que es concreti quines han de ser les accions concretes de reforç i impuls.

Sí parcial

Es realitza una anàlisi comparativa amb altre borses existents i es proposen una sèrie de canvis en la gestió de la Borsa, tècnics i operatius. Nova acció: "Introducció dels canvis tècnics i operatius necessaris per poder millorar la gestió i funcionament de la Borsa d'habitatge de lloguer jove."

14

Inclusió d'una nova acció, dins l'objectiu 2.1.1., amb el text de l'acord a què es va arribar al Ple Municipal de 4 de maig de 2006: "Que per part dels serveis que correspongui d'aquest Ajuntament s'iniciïn els estudis per a la modificació de la normativa municipal per a la concessió d'ajuts, en la línia d'incloure com a subvencionables els habitatges que es destinin al lloguer mitjançant l'Oficina local d'habitatge."

Ja s'està fent

Els propietaris de pisos que els posin en lloguer estan lliures de càrregues tributàries sempre que cedeixin el seu ús a Prohabitatge mitjançant un contracte.

15

Afegir una nova acció 2.1.2.22. que digui: "Redacció del Pla d'usos i del projecte d'adequació de l'espai del xalet del nou Parc Central "Can Masjoan".

Nova acció: "Redacció del pla d'usos de la casa Masjoan del Parc Central".

17

Inclusió de les següents accions: Instal.lació d'algunes fonts d'aigua potable a algunes places i espais públics de la ciutat. Encàrrec d'una proposta per a la instal.lació de fonts i sortidors públics a espais ciutadans que ho permetin, complint totes les garanties per a l'estalvi i recuperació de l'aigua.

Nova acció: "Encàrrec a AMSA d'una proposta per a la instal·lacio de fonts d'aigua potable i fonts sortidors ornamentals, a espais públics que ho permetin".

18

L'any passat es va presentar una al.legació, acceptada i inclosa al PAM 2006 - 2.1.4.61.- i que no s'ha realitzat. Per això demanem la inclusió al PAM 2007 de la següent acció: Realització d'un estudi en relació als contenidors situats al Camí Ral, cantonada amb C. Montserrat i del mateix Camí Ral, a l'inici de la Rambla, just al costat de l'entrada de l'aparcament de la Pl. Sta. Anna.

Nova acció: "Realització d'un estudi en relació als contenidors situats al Camí Ral, cantonada amb C. Montserrat i del mateix Camí Ral, a l'inici de la Rambla, just al costat de l'entrada de l'aparcament de la Pl. Sta. Anna."

19

Al PAM 2006 es preveien actuacions a l'entorn de la Rda. Barceló, reurbanitzar el Camí Ral i el C. Cooperativa. Es va estimar una al.legació presentada per CiU que no s'ha complert, per això demanem la inclusió d'una nova acció: "Aprovació inicial del projecte de reurbanització del Camí Ral entre els carrers Montserrat i Cooperativa".

Ja inclòs en PAM 2007

Ja s'inclou a l'acció 2.1.4.2.: "Redacció d'un Pla director de renovació de carrers del Centre-Eixample-Havana€" Al Pla director hem inclòs tot el Camí Ral i s'han pactat amb els membres del consell territorial del CEH les actuacions a fer en aquest àmbit per a l'any vinent.

20

Proposem la modificació de l'acció 2.1.4.12., afegint-hi l'espai de la Pl. Onze de Setembre.

Sí parcial

Ampliació de l'acció.

21

Afegir una nova acció 2.1.4.62. i incloure una partida pressupostària al pressupost municipal per a l'any 2007 per canviar el terra malmès de la Pl. Sta. Anna.

Sí parcial

Nova acció: "Realització d'un estudi dels costos de la substitució del paviment malmès de la Pl. Sta. Anna."

22

El PAM 2006 preveia l'inici d'estudis per a la definició d'una nova xarxa del servei Mataró Bus. Sembla que s'està treballant en aquest tema, però encara no s'ha portat a debat. Per altra banda, s'incrementa la flota de vehicles i els serveis de línies existents. Per això creiem que cal modificar el redactat de l'acció 2.2.2.6., en el següent sentit: "Durant el primer trimestre de l'any 2007 es presentaran els estudis per a la definició d'una nova xarxa del servei de transport públic urbà en el sí del Consell de Mobilitat i en el Consell de Ciutat, pel seu coneixement i debat".

Ja s'està fent Inviable termini 1r trimestre 2007

En aquest moment, desembre de 2006, s'han realitzat els treballs preliminars i la recollida de dades per a la redefinició de la xarxa del servei de transport urbà de viatgers. No és factible tenir finalitzat el treball per iniciar els corresponents debats dins del primer trimestre de 2007. El Consell de Mobilitat ja en té coneixement.

24

Creació d'una partida pressupostària per tal d'arranjar els escocells de l'Av. Jaume Recoder i substituir tot l'arbrat per una tipologia d'arbre que no embruti el terra de la via pública.

Nova acció: "Canvi de l'arbrat de l'avinguda i reparació dels escocells."

25

Inclusió, a l'objectiu 2.2., d'una nova acció: "Realització dels treballs preparatoris i estudis necessaris per establir les bases d'una futura xarxa d'horts urbans a integrar a la nostra ciutat".

Nova acció: "Realització dels treballs preparatoris i estudis necessaris per establir les bases d'una futura xarxa d'horts urbans a integrar a la nostra ciutat".

26

Inclusió, a l'objectiu 2.3.1., de les següents accions: Increment de contenidors de la brossa a les zones on es detecta que els que hi ha són insuficients. Increment de papereres als espais públics i d'altres alternatives per a les bosses d'excrements de gossos.

Ja s'està fent Sí

Contenidors: Ja es fa de forma automàtica a la que es detecta alguna anomalia i es confirma la necessitat Papereres: Nova acció: "Realització d'un estudi de necessitats de tots els carrers de Mataró, quant a disposar o no de papereres, per poder establir costos i elaborar el corresponent Pla d'actuació".

29

Creació de l'aula-taller ocupacional que mantingui emocionalment i psicològicament estables les persones grans que ho necessitin. - Auditoria de les instal.lacions als Casals d'Avis municipals i, si cal, rehabilitació i arranjament dels espais.

Ja es fa Ja es fa

Tots els casals per a la gent gran incorporen tallers ( informàtica , alfabetització , manualitats, utilització del mòbil...) gratuïts prestats per l'Ajuntament i d' altres que organitzen les pròpies associacions per a la gent gran. Els tallers terapèutics es presten des dels centres de dia de la ciutat com ara St.. Josep. Cada any es valoren i prioritzen les necessitats de manteniment, arranjament, ampliació ... dels casals amb la col·laboració de la gent gran que integra les juntes dels casals .

30

Inclusió d'una nova acció: "Estudi d'una fórmula que permeti el control sobre el servei de recollida d'aliments i de roba, de tal manera que es pugui conèixer què rep cadascú i quantes vegades al mes".

Ja inclòs en PAM 2007

Acció 3.7.1.1.: Creació d' un nou model de distribució d'aliments i roba que incorpori tots els agents i proveïdors de la ciutat assegurant una cobertura més equitativa de les necessitats bàsiques.

31

Inclusió de les següents accions: Suport a les famílies de persones en situació d'exclusió social per poder col.laborar a reconduir la situació. Treball per a la incapacitació legal i posterior internament en residències especialitzades i/o pisos tutelats de les persones en situació d'exclusió social que pateixen temporalment o crònicament malalties mentals. Treball de prevenció sobre famílies i/o persones en situació de risc d'exclusió social per poder reconduir la situació i poder evitar l'exclusió. Promoció, dins de les possibilitats municipals, de l'habitatge social per al col.lectiu de persones en situació d'exclusió social.

Sí parcial

Totes les accions estan recollides en el Pla de promoció social. "Implementació de les actuacions previstes en el Pla de Promoció Social, incidint de manera especial sobre les persones i/o famílies en situació de risc d'exclusió social, i sobre les seves problemàtiques específiques (salut, habitatge€)". El Pla de promoció social neix d'un diagnòstic de les necessitats de les persones en situació d'exclusió social i proposa el desenvolupament de 10 línies estratègiques. Durant el 2007 el Pla de promoció social preveu el desenvolupant de 6 objectius detallats en l' objectiu 3.7.1 del PAM.

32

Inclusió de les següents accions: Accessos per a cadires d'invàlids fins a l'aigua de les platges de la ciutat, mitjançant la prolongació de les rampes ja existents. Accessibilitat universal als centres educatius de la ciutat amb l'eliminació de totes les barreres arquitectòniques. Continuació del rebaix de les voreres a les cantonades i accessos a passos de vianants. Estudi de les necessitat dels diferents col.lectius de disminuïts de la ciutat (psíquics, físics i sensorials) i promoció de projectes que potencien llur atenció en centres específics de treball, si s'escau, i en residències quan ho precisen. Tenir en compte el col.lectiu de discapacitats a l'hora de comprar i col.locar el mobiliari urbà (disseny i situació a la via urbana), que no faci nosa a la gent amb mobilitat reduïda i deficiències visuals.

Sí Sí Sí Sí parcial Sí

Aquestes propostes s'incoporaran en el Pla d'Accessibilitat universal. L'agència incoporarà aquest estudi en el desplegament de la llei de dependències a la ciutat. En funció de l'envergadura del projecte es determinarà el moment més adient.

33

Creiem que s'ha de potenciar encara més la formació professional i donar les mateixes oportunitats i els mateixos serveis a tots els nois i noies de la ciutat. Per això demanem la inclusió de les següents accions a l'objectiu 3.9.3.: Promoció d'un codi de comportament social en positiu que reediti les normes que fan un comportament socialment acceptable. Creació d'una comissió d'experts que realitzi una auditoria avaluativa sobre l'oferta de formació professional i les sortides formatives post-ESO. Ampliació progressiva dels Programes Educatius d'Entorn a la resta de les comunitats educatives de la ciutat. Ajuts pels centre que portin a terme projectes d'intercanvi de llibres de text fins que la Generalitat compleixi el compromís electoral de fer els llibres de text gratuïts.

Sí parcial

Noves accions: L'audItoria de l'oferta de FP està previst que l'encarregui el futur organisme de participació i coordinació de la FP "Realització d'una auditoria sobre l'oferta de FP a la ciutat i les sortides formatives post-ESO." Ja s'està ampliant en el curs 2006-2007 activitats del PEE a altres zones de la ciutat. "Ampliació progressiva dels Programes Educatius d'Entorn al conjunt de comunitats educatives de la ciutat". Ja es dóna ajuda a les escoles que han sol.licitat suport pel pla de socialització de llibres i material escolar. "Ajuts als centres escolars que portin a terme plans de socialització de llibres i material escolar."

34

Actualment, la formació d'adults s'imparteix, en alguns casos, en castellà. D'altra banda, hi ha alumnes que tenen dificultats afegides a la seva integració al mercat de treball, pel fet que no disposen del Graduat Escolar ni de formació professional específica. Per això demanen la inclusió, a l'objectiu 3.9.4., de les següents accions: Vetllar per la Normalització Lingüística i l'ús social de la llengua catalana als centres educatius de l'IME. Creació de cursos de transició al treball per a alumnes que, per llurs dificultats cognitives, no poden ni tan sols seguir els cursos de Garantia Social.

Sí parcial

Tant una proposta com l'altra ja s'estàn fent: en els centres IME s'aplica la normativa de l'ús del català; el CFA Can Noè organitza aquesta formació adreçada a dos grups de joves en la situació que descriu la proposta. Noves accions: "Vetllar per l'ús social de la llengua catalana als centres educatius de l'IME". "Creació de cursos de transició al treball adreçats a joves amb especials dificultats cognitives."

35

Entenem que no n'hi ha prou amb la construcció de nous equipaments , siguin educatius o de qualsevol altre àmbit, també és fonamental el seu manteniment per tal de poder-ne disposar plenament. Per això demanem: La inclusió d'un nou objectiu, 3.9.6., "Manteniment i conservació dels equipaments educatius existents". Dins d'aquest nou objectiu, incloure les següents accions: Conveni amb el Departament d'Educació i la Fundació Maresme i redacció del projecte executiu per a la construcció del nou edifici del CEE l'Arboç. Reforma urgent i d'acord amb la normativa sanitària del menjador i cuina del CEIP Menéndez i Pelayo. Estudi i projecte de substitució de l'edifici del CEIP Menéndez i Pelayo (Tramitació de la cessió al Departament d'Educació d'un solar). Arranjament definitiu dels accessos als CEIPs per fer-los menys vulnerables als actes vandàlics.

Sí parcial

Totes les actuacions proposades estan en diferents fases de negociació amb el Departmaent d'Educació o de planificació / execució per part dels Serveis d'Obres, de Manteniment i de l'IME. Nova acció: "Negociació, planificació i/o execució per part dels organismes implicats (Departament d'Educació, IME, Servei d'Obres i Servei de Manteniment) de les actuacions adreçades al manteniment i conservació dels equipaments educatius existents."

 

Pintar, de manera progressiva, tots els edificis educatius que fa més de 15 anys que no s'han pintat. Neteja de patis i zones d'arbrat i jardins dels centres educatius, així com també de les zones més properes. Reajustar les hores de neteja dels centres educatius a les necessitats reals dels centres. Revisió de la xarxa elèctrica de tots els centres educatius i substitució d'aquelles que no compleixin amb llur funció. Revisió i equipament dels punts d'alarma que es precisen per donar seguretat als centres educatius i llurs equipaments pedagògics. Construcció del menjador escolar i arranjament de les finestres del CEIP J.M. Peramàs. Al CEE Les Aigües: Habilitació d'una nova aula. Il.luminació dels patis i/o zones esportives. Arranjament de les canals podrides. Barri de separació dels patis. Canvi del sistema de calefacció de l'aigua de les dutxes.

   

36

Al Ple Municipal es va adquirir el compromís d'obrir un debat sobre els usos de la Nau Gaudí. Per això demanem la modificació de l'acció 3.12.1.15. en el següent sentit: Que es revisi la proposta d'usos de la Nau Gaudí tenint en compte els següents aspectes: Que contempli la necessitat de fer-hi visites turístiques que expliquin l'origen de la Nau. Possibilitat d'utilitzar la nau per a activitats culturals, amb la construcció d'una sala de conferències de format mitjà que pugui ser usada de manera regular. Que la creació del Centre de la Imatge a la Nau Gaudí inclogui dos fons fotogràfics molt importants que ja té la ciutat: Família Carreras i Enric Quintana.

SI PARCIAL

L'ús del telecentre és compatible amb l'activitat de visites turístiques i activitats culturals. Qualsevol pla d'usos que es desenvolupi a la Nau Gaudí haurà d'incorporar, necessàriament una visita guiada al centre. Actualment el PMC està treballant en el dimensionament i les condicions que ha de tenir el Centre de la Imatge Català Roca per assegurar la seva viabilitat a la Nau Gaudí o a l'espai que reuneixi les millors condicions. (També estem portant el tema amb la Generalitat). Nova acció: "Continuació de les obres de la Nau Gaudi pels usos€"

37

Interpretem en l'acció 3.12.2.2., que preveu la inclusió a la normativa de subvencions d'una convocatòria extraordinària per a entitats veïnals que proposin actuacions culturals encaminades a la projecció del barri, una voluntat, ja manifestada, del President del PM de Cultura, de territorialitzar la cultura, voluntat que no ha d'anar en perjudici d'entitats d'altres àmbits que no són el veïnal. Per això demanem la modificació del seu redactat en el següent sentit: "Inclusió a la normativa de subvencions d'una convocatòria extraordinària que proposin actuacions culturals encaminades a la projecció del barri al conjunt de la ciutat i l'obertura de nous espais públics, especialment al públic jove".

Modificació de l'acció, ampliant-ne l'abast a qualsevol altra associació cultural.

38

La figura d'Enric Fité mereix ser recordada a la seva ciutat, per això demanem que s'nclogui una nova acció a l'objectiu 3.12.2. que digui: "Homenatge al cineasta mataroní Enric Fité, en el marc de la Mostra de Cinema del 2007".

SI PARCIAL

El PMC organitzarà una activitat al voltant del cineasta mataroní Enric Fitè, però no necessàriament en el marc de la Mostra de Cinema 2007.

39

Inclusió a l'objectiu 3.12.2. de les següents accions: - Realització d'un estudi complet de l'estat de les plaques que identifiquen el nom dels carrers i places de la ciutat, assenyalant aquelles que requereixen una actuació de reparació, neteja o substitució i determinant els punts on no n'hi ha i caldria instal.lar-ne. - Execució durant els anys 2006 i 2007 d'un pla de millora, substitució i nova instal.lació de plaques identificatives dels carrers i places, amb reserva pressupostària adequada, que faci complir les conclusions i recomanacions de l'estudi elaborat. - A les plaques de carrers i places que porten el nom d'alguna personalitat, a més del nom, hi figurarà el motiu pel que va destacar a la seva època i pel que li han dedicat aquest espai.

Sí Parcial

L'estudi i substitució de les plaques defectuoses entra dins de l'operativa habitual tant de la Comissió de nomenclator com del Servei de Manteniment. La determinació dels punts s'està recollint en la cartografia nova. Els noms de personalitats i els motius, entren dins del funcionament habitual de la Comissió del nomenclàtor. Es calcula que la substitució del total de plaques segons aquests criteris podrien afectar a 2500 plaques.

40

Modificació del text de l'acció 3.18.1.8., afegint el nom del camp o camps en els que el Govern Municipal preveu instal.lar gespa artificial el 2007.

SI PARCIAL

Afegir a 3.13.1.8: "€Camp Municipal de futbol de Can Xalant" (em virtud del pacte pel futbol signat amb la Comissió de clubs i els clubs)

41

Modificació del text de l'acció 3.18.1.11., que preveu l'anàlisi de les possibilitats d'implantació d'una infraestructura esportiva€", afegint el nom de la zona a què fa referència aquest anàlisi.

SI PARCIAL

Modificació d'acció: Afegir al redactat " a la zona de Rocafonda". Cal veure el lloc exacte encara.

42

Inclusió a l'objectiu 3.16.1. de les següents accions: Campanya de sensibilització dels funcionaris públics i treballadors en general de l'Ajuntament i organismes autònoms, d'un major ús del català en l'atenció al públic. Foment de l'ús social del català mitjançant campanyes engrescadores.

Ja es fa.

L'Ajuntament ofereix els cursos de català per als treballadors que ho desitgin al Consorci per a la Normalització Lingüística, apart de que els funcionaris de nou ingrés, com a mínim, ocupen el seu lloc amb el nivell C de català o equivalent. Es fan campanyes conjuntament amb el Consorci per a la Normalització Lingüística, Òmnium Cultural per a l'ús del català, entre elles: - Cicle de cinema infantil en català al Teatre Monumental - Oferta de cursos de català per a tots els nivells - Voluntariat lingüístic

43

El del Tecnocampus és un projecte interessant, però, per poder atraure les empreses al Parc Tecnocampus, és bàsic conèixer quina classe d'estudis es situaran en el mateix i això fa necessari saber quina viabilitat tenen. Per això demanem que s'inclogui a l'objectiu 4.2.2. una acció relativa a la realització d'un estudi de viabilitat dels estudis universitaris que s'imparteixen o hi ha previsió d'impartir a la ciutat de Mataró.

Ja fet

Ja està fet.

45

Inclusió d'una nova acció a l'objectiu 4.5.1. que digui: "Dotar a la Fira d'Atraccions d'un espai d'oci complementari que fugi del consumisme desaforat actual, donant eines de joc als pares, a nivell educatiu, de forma gratuïta, amb una vessant més social, de manera que la fira passi a dir-se Fira d'Atraccions i d'Oci.

Sí parcial

Nova acció 4.5.1.4. "Incloure com a prova pilot per a l'any 2007, dintre de la fira d'atraccions, jocs i/o espais educatiu gratuits "

46

L'any 2008 celebrarem el mil.lenari de la Basílica de Sta. Maria, un dels quatre pilars (junt amb Torre Llauder, Coll i Regàs i Nau Gaudí) sobre els que s'hauria d'assentar la futura projecció de Mataró. Per això demanem que s'inclogui una nova acció 4.5.2.6. que digui: "L'Ajuntament de Mataró impulsarà la remodelació de la Basílica de Sta. Maria, fent les accions oportunes davant altres administracions per tal que aquesta remodelació sigui possible. Alhora, s'establirà una partida pressupostària concreta en el pressupost municipal de l'any 2007 per escometre l'inici de la remodelació de Sta. Maria."

Ja s'està fent

El PMC ja disposa de partida pressupostària per iniciar els treballs de remodelació de la Basílica de Santa María en el pressupost de 2006 i en el de 2007. Ja ha començat la licitació del concurs per a la redacció dels projectes bàsic i d'execució, i estudi de seguretat i salut de les obres de restauració de la basílica de Santa Maria.

Propostes Grup Municipal Convergència i Unió no acceptades

 

16

Entenem que a la ciutat hi ha espais com la Fàbrica Cabot i Barba que, per les seves grans dimensions, permet instal.lar-hi diversos serveis (Casal de la Dona, Sidral, Telecentre). És un espai molt ben comunicat (tren, autobús), accessible a dones de tota la ciutat, que també podrien beneficiar-se de cursos d'informàtica, en horaris puntuals, al mateix equipament. Per això demanem la modificació de l'acció 2.1.2.3. ("Redacció del projecte executiu de construcció del casal de la Dona€") en el sentit següent: "Encetar el debat per trobar la millor ubicació possible del futur casal de la Dona i realitzar la redacció del seu projecte executiu de construcció".

No

La ubicació del Casal de la dona al barri de Rocafonda (C. Gibraltar) és prioritària i ja es va recollir en la darrera convocatòria de la llei de Barris. A la propera, també es reiterarà aquesta proposta.

23

A la Ronda Cros, al barri de Cerdanyola, el trànsit de vehicles és molt elevat i la velocitat dels vehicles és excessiva. Els alumnes de les escoles de la zona assumeixen un risc excessiu. Per això demanem que s'incloguin a l'objectiu 2.2.4. les següents accions: Elevació dels passos de vianants per obligar als conductors a reduir la velocitat. Construcció d'una rotonda a la cruïlla Rda. Cros amb Rda. Tarradelles i Ramon Berenguer, per tal d'obligar a reduir la velocitat dels vehicles i millorar el trànsit.

No, possibilitat de preveure-ho més endavant.

La senyalització és correcta, les cruïlles estan semaforitzades i s'han instal·lat bandes reductores de velocitat. En tot cas, en el moment d'abordar el projecte d'adequació de la Ronda Tarradellas, s'hauran d'analitzar totes les possibles alternatives per ordenar la mobilitat.

27

Inclusió d'una nova acció, 3.1.6.4., i establiment d'una partida pressupostària concreta de 60.000 € per escometre la millora dels serveis a les platges de St. Simó, i ,especialment, les de Ponent i del Fortí, les quals presenten dèficits evidents.

No

Les prioritats pressupostàries de moment no ho permeten.

28

En concordància amb l'al.legació presentada a l'acció 2.1.2.3., es demana la modificació de l'acció 3.2.1.2., en el següent sentit:: "Creació del Centre d'informació i recursos per a la dona, dotant-lo dels recursos necessaris per al seu funcionement, a l'antiga fàbrica Cabot i Barba, compartint espai amb el Casal de la Dona".

No

Es crearà el Centre, tal i com es demana ( i tal i com es recull a l'acció 3.2.1.2.: "Creació del Centre d'informació i recursos per a la dona , dotant-lo dels recursos necessaris per al seu funcionament."). No obstant, la ubicació del Casal de la dona al barri de Rocafonda (C. Gibraltar) és prioritària i ja es va recollir en la darrera convocatòria de la llei de Barris. A la propera, també es reiterarà aquesta proposta.

29

Inclusió, a l'objectiu 3.4.1., de les següents accions: Reforma de les condicions del Carnet Blau per tal d'oferir-lo a un nombre més elevat de gent gran.

No

El tema és competència de l'Àrea de Serveis Personals, i ja va ser tractat fa un any. Després dels estudis presentats per Mobilitat, el projecte es va desestimar. Cal recordar, entre d'altres qüestions, el greu impacte econòmic que pot tenir. Per tenir una orientació, l'atorgament de 1.000 carnets blaus addicionals significaria una reducció dels ingressos de 500.000 €, i per tant un increment en el dèficit del transport públic incompatible amb l'objectiu de donar un servei de qualitat a la ciutadania.

44

Modificació de l'acció 4.3.3.1. en el següent sentit: "Preveure el futur trasllat de l'activitat d'Ocup@ciojove: el portal de la feina, de la seva actual ubicació al Sidral, a la Fàbrica Cabot i Barba, conjuntament amb el Telecentre per a joves".

No

No es preveu fer el trasllat durant l'any 2007.

47

Inclusió d'una nova acció 4.6.3.4. amb el següent redactat: "Estudi i posada en marxa d'una incubadora o ampliació de l'actual de base tecnològica, per tal de fomentar la creació d'empreses del sector de serveis turístics i promocionals."

No

En l'espai del parc TCM es preveu una incubadora d'empreses que està en la seva fase de definició. D'altra banda, el Pla de Recerca, Desenvolupament i Innovació de Mataró ja planteja, com a resposta a algunes de les demandes del PDES, les principals línies d'activació de la innovació al territori i la potenciació d'una major presència del coneixement en el teixit productiu, i apunta quins són els sectors emergents que la ciutat ha de potenciar.

 

ASSOCIACIÓ DE MARXANTS

 

#

Proposta

Responsable

Acceptació

Explicació

Objectiu/Acció

1

Millora dels espais i les instal·lacions dels mercats, destinant-se partida pressupostària a fer-los més atractius, segurs, de fàcil accés, cohesionats i en consonància amb el progrés econòmic i social.

IMPEM

Ja inclòs en PAM 2007

Inclòs acció 4.4.1.4."Senyalització dels mercats ambulants i acció de difusió"

4.4.14.

2

Millora de la neteja dels vials.

Serveis Municipals

Ja inclòs en PAM 2007

2.3.1.8.

2.3.1.8.

3

Instal·lació de serveis públics i serveis d'atenció sanitària propers als mercats.

IMPEM

Inviable de moment

No hi ha previsió.Propers al mercat de marxants més gran hi ha wc públics del cap de futbol.

 

4

Senyalització dels mercats. amb inclusió dels mateixos en el que seria la ruta turística municipal, amb difusió dels mercats per d'altres indrets i localitats.

IMPEM

Ja inclòs en PAM 2007

Inclòs acció 4.4.1.4."Senyalització dels mercats ambulants i acció de difusió"

4.4.1.4.

5

Elaboració d'estudis relacionats amb el col·lectiu (de marxants), les seves millores, necessitats, participació, de la reversió d'ingressos que genera el col·lectiu i de la proliferació d'espais polivalents en el municipi, amb ús destinat a vàries finalitats (un mateix espai pot tenir diverses actuacions i usos, compatibles també amb la realització d'un mercat i la preparació del mateix).

IMPEM

No, previst per més endavant

El tema dels espais polivalents s'estudirà en un futur, però no està previst per el 2007.

 

 

FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS DE VEÏNS DE MATARÓ (FAVM)

#

Proposta

Responsable

Acceptació

Explicació

Objectiu/Acció

1 AP

Establiment de contactes amb Correus a fi d'aconseguir la instal·lació d'una estafeta al barri de Rocafonda.

Serveis Centrals

   

2 AP

Discussió en el sí del Consell Territorial del CEH sobre la priorització de l'ampliació de voreres del Camí Fondo.

Obres Pla Integral del Centre-Eixample-Havana

Sí parcial.

Acció inclosa al Pla director del CEH, a desenvolupar en funció de les prioritats establertes a partir del 2008 i següents. 2.1.4.2

2.1.4.2

3 AP

Remodelació del C. Biada. Eixamplament de voreres.

Urbanisme Obres

Sí parcial

Acció inclosa parcialment amb l'execució dels planejaments de Prim Goya i de la Ronda Barceló, que inclou un equipament comercial al carrer Biada. 2.1.4.40, 2.1.4.41

2.1.4.40 2.1.4.41

4 AP

Èmfasi en la política d'habitatge.

Prohabitatge

Ja inclòs

Objectiu 2.1.1.

Objectiu 2.1.1.

5 AP

Participació en la redacció del Pla d'equipaments.

Participació Ciutadana

Si es realitzés un Pla d'Equipaments, ja s'establiria un model de participació.

 

6 AP

Mesures de millora de la velocitat comercial dels autobusos.

Mobilitat

Ja inclós

El PAM 2007 ja contempla aquestes mesures, com per exemple l'increment de plataformes d'accés (acció 2.2.2.1.) , i s'estableix una millora de la velocitat comercial com un dels objectius de la redefinició de la xarxa de l'autobús urbà (acció 2.2.2.2.)

Accions 2.2.2.1. i 2.2.2.2. previstes al PAM

7 AP

Connexió amb el Vallès mitjançant el transport públic.

Mobilitat

Ja s'està fent Previst per més endavant

Recentment es va inaugurar una línia directa d'autobusos Mataró -Granollers, i es podria augmentar la freqüència si hi ha demanda suficient. Hi ha una aportació de 400.000 euros de la Generalitat per subvencionar aquesta línia. També s'està treballant en el projecte del tren orbital. El desenvolupament del tren és llarg però s'estan posant uns marges temporals admissibles, fins i tot increïbles fa uns mesos.

-

8 AP

Actuacions concretes d'eixamplament de voreres.

Obres

Ja es fa

Sí que es fan actuacions per millorar voreres i zones de vianants, per exemple, la inauguració de Pintor Estrany, pacificant el trànsit, eixamplant voreres, fent carril bici, etc. El mateix s'ha fet a Puig i Cadafalch, a les voreres de Montserrat Quadrada, al carrer Sant Francesc de Paula, etc.

-

9 AP

Impuls del transport públic.

Mobilitat

Ja es fa

Sobre el transport públic, l'Ajuntament fa un esforç important, de milions d'euros, amb un compromís que els diners que vinguin d'altres administracions no disminuiran l'aportació municipal, per tal de tenir mes freqüències i oferir millor servei.

-

10 AP i Co

Circulació per la Plaça de Granollers: Dotar de semàfors preferents als autobusos urbans en totes les entrades (C. Isern, Pg. de la Geganta, Via Europa i Rda. O'Donell). - Instal·lar dos trams nous de carril bus en 1) el Pg. de la Geganta, tram entre C. Pirineus i Pl. Granollers, i 2) la Rda. O'Donell, entre Les Esmandies i Pl. Granollers.

Mobilitat

NO NO NO

L'estructura de la plaça, el nombre d'entrades i sortides, així com el seu rol de centralitat en els fluxos de trànsit, són factors que no permeten una preferència de pas als autobusos en totes les entrades. S'ha fet la simulació informàtica al Servei de Mobilitat. La implantació d'aquests carrils bus provocaria cues de vehicles de tal magnitud en els accessos a la Plaça Granollers que fins i tot arribarien a afectar negativament al propi servei de bus. A més, el carril bus en un vial d'aquesta tipologia ha de tenir una continuïtat de recorregut que en aquests moments no és possible. Creació d'un grup de treball que estudiï la mobilitat de l'entorn de la Pl. Granollers amb les entitats implicades, inclosa la promoció del transport públic.

 

11 AP i Co

Mesures de promoció del bus: Estudi de la creació d'un nou títol de viatge. Es tracta que alguns comerços comprin la targeta T-2 per a subministrar-la de franc als seus clients, en comptes de regalar-los tiquets d'aparcament.

Mobilitat

S'accepta estudiar la creació d'un nou títol de viatge. Es realitzaran els contactes adients amb els operadors comercials, i si s'arriba a l'acord s'implantarà el nou títol.

 

12 AP i Co

Millora de la línia 3: posada en servei d'un nou autobús.

Mobilitat

Ja inclòs en PAM 2007

Acció 2.2.2.8.

Acció 2.2.2.8.

13 AP i Co

Nou panell informatiu: instal·lació d'un panell informatiu a la parada de la Pl. de les Tereses.

Mobilitat

Ja inclòs en PAM 2007

Acció 2.2.2.4.

Acció 2.2.2.4.

14 AP i Co

Pla d'ampliació de les voreres: que tots els carrers dels eixos de connexió dels barris amb el centre de la ciutat siguin prioritaris a l'hora de redactar el Pla d'ampliació de les voreres. Concretament, per a l'any 2007 es proposa l'ampliació de les voreres de connexió des de Peramás al Centre (carrers Camí del Mig / Carrer Miquel Biada / Carrer Sant Benet) i des de Rocafonda al Centre (Camí Fondo - Carrer del Rierot).

Obres/ Manteniment

No, previst per més endavant

Camí del Mig, Miquel Biada i Sant Benet formen part de l'entorn de les millores que la implantació de la gran superfície comercial haurà de fer l'any que toqui segurament a finals del proper mandat. Això s'haurà de fer en el marc de la renovació de la zona i de la construcció de futurs aparcaments per a la substitució de cotxes per voreres amples. En relació a Camí Fondo i carrer Rierot son dos carrers inclosos en el Pla Director del Centre que s'aprovarà a febrer 2007 i com a carrers per transformar però pendents de programació.

 

15 AP i Co

Aparcaments de motos i bicicletes: que a totes les cantonades on sigui possible, s'instal·lin aparcaments de motos o bicicletes com a fórmula per evitar que aparquin cotxes o furgonetes que impedeixen la visibilitat a les cruïlles.

Mobilitat

Ja inclós en PAM 2007

Ja està previst al PAM 2007 (Acció 2.2.4.12.)

Acció 2.2.4.12.

 

CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR - CUP

 

Proposta

Responsable

Acceptació

Explicació

Objectiu/Acció

1 AP

Desenvolupament dels horts urbans.

Urbanisme

SI

Nova acció: "Anàlisi de les zones amb possibilitats d'implantació d'horts urbans en un futur."

NOVA ACCIO

2 AP

Actuacions de conservació de les Cinc Sènies.

Ciutat Sostenible

Ja inclós en PAM 2007

2.3.2.20.

2.3.2.20.

3 AP i Al

Obrir el Consell Municipal de la Llengua Catalana: Afavorir que el consell assessor sigui un òrgan participatiu de totes les entitats i ciutadans que vulguin treballar a favor de la llengua catalana. Procés participatiu anual per elaborar el PAM de Política Lingüística. Garantir un pressupost digne.

Política Lingüística

Ja s'està fent

Hi ha una Comissió de participació assessora de l'Ajuntament en matèria lingüística en la qual hi ha representants dels grups municipals i les entitats que treballen en aquest àmbit. Les accions proposades es parlen en aquesta comissió, però el procés participatiu del PAM és obert a tothom. Pressupost: N'hi ha un de directe per a la secció de P.L. però no és exactament un tema de pressupost ja que es tracta d'una matèria molt transversal.

-

4 AP i Al

Apropar el CNL a la ciutat: Habilitant un espai informatiu de la llengua a tots els Centres Cívics i de titularitat municipal. Obrint una "oficina de la llengua" d'atenció a la ciutadania en un indret més accessible que el Passeig del Callao, que faciliti informació sobre drets i queixes.

Política Lingüística

Ja s'està fent

Tota la informació d'activitats relacionades amb la llengua, tant les municipals, de CNL o d'entitats que les envien s'exposen als equipaments municipals. La garantia dels drets lingüístics es canalitza mitjançant les oficines de garanties lingüístiques de la Generalitat i s'hi pot contactar fàcilment per internet, telèfon o fax.

 

5 AP i Al

Compliment del Reglament d'ús de la llengua catalana a l'Ajuntament: Vetllant perquè l'Ajuntament ofereixi una bona senyalització i perquè usi el català a la via pública, en els rètols i els anuncis. Vetllant per l'ús del català en els equipaments i en els serveis municipals externalitzats (p. ex. : tallers d'activitats esportives, etc.).

Política Lingüística

Ja s'està fent

Ja es fa, però hi continuarem vetllant. (3.16.1.2.)

3.16.1.2.

6 AP i Al

Consolidació de l'ensenyament i de l'alfabetització en català: Implicació de l'IME en el desenvolupament, seguiment i compliment efectiu dels Projectes Lingüístics dels centres d'ensenyament obligatori i que en depenguin (escoles bressol, escola d'adults). Garantir la implicació dels esplais, casals d'estiu i centres recreatius en plans d'entorn lingüístic (normalització lingüística dels espais de lleure informals). Desenvolupar un pla d'alfabetització de la gent gran, en col.laboració amb el CNL, les Associacions Veïnals i els Casals de la Gent Gran. Estudiar mecanismes d'intervenció en l'àmbit d'ensenyament privat de les Autoescoles, que actualment està 100% castellanitzat.

Política Lingüística

Ja s'està fent Ja s'està fent Ja s'està fent Sí parcial

Ja es fa. Els centres que són de titularitat de l'IME - escoles bressol, CFA Can Noè i IES Miquel Biada - compleixen les normatives d'ús de la llengua catalana en les activitats curriculars i en la gestió dels centres. El Pla Educatiu d'Entorn tenen la finalitat de promoure també l'ús del català en totes les activitats que s'hi fan. En les condicions per rebre subvencions les AMPAs, Casals d'estiu i esplais consta la realització de les activitats en català. (3.16.1.1.) L'oferta de formació en català per a adults és oberta a tothom Estudiarem de quina forma s'hi pot intervenir, d'acord amb la normativa al respecte.

3.16.1.1.

7 AP i Al

Afavorir el coneixement de la realitat sociolingüística: Publicació i difusió anual d'un estudi sociolingüístic de Mataró (extensible a la comarca del Maresme), on es reflecteixi l'ús real de la llengua. Vetllar perquè l'estudi OferCat proposat serveixi per respondre a aquesta finalitat, pendent des de l'inici de la legislatura. Destinar una partida específica a l'organització d'unes Jornades de sensibilització sociolingüística, en col.laboració amb les entitats de defensa de la llengua catalana (Òmnium cultural, CAL, Plataforma per la llengua).

Política Lingüística

Ja inclòs en PAM 2007 S'estudiarà

Al PAM 2007 ja es reflecteix la col·laboració amb la Generalitat amb la realització de l'estudi Ofercat (mesura l'oferta de serveis en català) (3.16.1.3.) Es passarà aquesta proposta a debat a la comissió assessora de la llengua per si es poden incloure en una de les activitats que s'organitzen per a la promoció de la llengua i cultura catalanes.

3.16.1.3.

8 AP i Al

Correcció de la conducta dels catalanoparlants i dels prejudicis lingüístics: Reforçar l'autoestima i corregir les normes d'ús negatives dels catalanoparlants destinant una partida a l'organització de Tallers d'Espai Lingüístic Personal, que dinamitza la Fundació Reeixida. Impuls de la campanya "Adopta en català" de l'associació Veu Pròpia que es proposa transmetre l'experiència d'haver adoptat la llengua catalana per tal d'ajudar a les persones que també ho volen fer. Combatre els perjudicis lingüístics i afavorir el coneixement de la diversitat lingüística mitjançant: Programa de Ràdio interactiu sobre les llengües i la diversitat lingüística de la ciutat. Tallers d'Educació per la Llengua, organitzats per la Fundació Reeixida, per descobrir el patrimoni lingüístic de la humanitat, destinats a l'ESO. Impuls i innovació dels programes d'intercanvi lingüístic (Voluntaris per la Llengua) adreçant-los a més àmbits: secundària, esport, centres cívics i associacions veïnals,€

Política Lingüística

S'estudiarà S'estudiarà Ja s'està fent Sí

Nova acció que abasti genèricament el sentit de l'al.legació: "Elaboració, en el marc de la Comissió Assessora de Política Lingüística de l'Ajuntament de Mataró, de propostes i mesures en relació a les activitats municipals per a la protecció i la promoció de la llengua catalana de la ciutat i participació en la definició dels programes per al foment de la llengua catalana." En el marc de la Comissió Assessora de Política Lingüística Ja hi ha un programa de ràdio dins el programa viu la vida dia a dia dels dilluns al matí. En el marc de la Comissió Assessora de Política Lingüística Col·laboració amb entitats que organitzen.

3.16.1.4.

9 AP i Al

Aposta per una programació cultural d'àmbit nacional: Donar suport a la CAL perquè organitzi el Culturaviva, diada festiva per donar un impuls a la llengua i la cultura catalana, a Mataró. Suport explícit al Correllengua, aprovant al Ple una moció amb el contingut del manifest nacional. Incentivar amb ajuts específics els projectes d'intercanvi entre estudiants, joves, entitats, grups, empreses, etc. dels Països Catalans. Garantir que el concert central de Les Santes i el Festival Cruïlla de Cultures comptin amb grups de música en català. Procurar que el PMC vetlli per la presència i l'oferta de films en català o bé doblats i subtitulats en la mostra de Cinema, projeccions del Monumental i els actes de Cinema a la Fresca.

Política Lingüística

S'estudiarà Ja es fa No Ja s'està fent Sí parcial Ja s'està fent

Si l'entitat que l'organitza proposa fer-la a Mataró. Suport al Correllengua ja n'hi ha No s'aprovarà al Ple una moció. S'està fent. No pel que fa al Concert de Santes: El concert central de Santes és un tema de mercat i de negociació que abordarem en el seu moment) Pel que fa al Cruïlla ja apareixen grups en català, però el concepte del festival és de musica fusionada i barrejada: Cruïlla. Ja es fa.

3.16.1.4.

10 AP i Al

Atendre les demandes específiques (braille i LSC): Equipar les biblioteques, sales de lectura i centres recreatius de la ciutat amb material (braille i LSC) en català.

Política Lingüística

Ja s'està fent

Ja es fa. La biblioteca pública Pompeu Fabra ja disposa de materials d'aquest tipus, alguns en dipòsit propi i d'altres accessibles mitjançant la xarxa de biblioteques. (Excepte LSC)

 

11 AP

Promoció de la música en català.

P M Cultura

Ja s'està fent

Sí que es potencia. S'esmenten diversos exemples d'actuacions en català que s'han dut a terme.

-

12 AP

Adquisició de terrenys a la zona de les Cinc Sènies per garantir la seva conservació.

PUMSA

No

No viable.

-

13 AP

Adquisició de cases de cos per garantir-ne la preservació.

PUMSA

Ja s'està fent

L'ordenança de patrimoni defineix en quins àmbits aquestes cases estan protegides i es referiran a aquesta figura de protecció i desenvoluparan mesures.

-

14 AP

Creació d'una partida pressupostària destinada al tancament de la planta incineradora.

Ciutat Sostenible

No, inviable de moment

De moment les incineradores són necessàries. L'opció és incineradores o abocadors. S'aposta per les incineradores, ja que, d'un problema, es genera un recurs. Amb tots els controls sanitaris necessaris. Això es dóna a Catalunya, Espanya i a tota Europa. La solució final és incineradora o abocador. Tanmateix, remarca que no es farà un tercer forn.

-

 

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE CERDANYOLA

#

Proposta

Responsable

Acceptació

Explicació

Objectiu/Acció

1 AP

Redefinició del Pla d'usos de la zona del Parc de Bombers.

Serveis Personals/ Serveis Territorials/ Pla Integral de Cerdanyola

Ja inclós en PAM 2007.

Acció inclosa en el PAM a través de l'anàlisi i discussió dels mapes d'equipaments disponibles o a reelaborar. (3.14.4.5.)

3.14.4.5

2 AP

Habilitació d'un Centre d'Atenció Primària (CAP) a la zona sud de Cerdanyola.

Salut Pública

Ja inclós en el PAM 2007

Acció inclosa ja en el PAM: A la reforma del CAP El Maresme està inclosa un nou CAP per Cerdanyola Sud. Competència Generalitat de Catalunya. (3.10.1.3.?)

3.10.1.3 (?)

3 AP

Ajuts a la retolació comercial en català.

Política Lingüística

Ja s'està fent.

Sí que hi ha ajuts, concretament de la Generalitat.

 

4 AP i Al

Trasllat del CAP El Maresme, actualment situat a la 4ª. planta de l'edifici on es presten els Serveis d'Atenció Especialitzada, a l'espai que ocupa en aquests moments l'Escola Bressol Cerdanyola, quan aquesta es traslladi a un altre espai del barri.

Salut Pública

No

Amb la remodelació del CAP El Maresme s'inclou espai suficient per l'Atenció Especialitzada ambulatòria; i d'aquesta manera és milor no dispersar els serveis assistencials.

 

5 AP i Al

Supressió de l'acció 2.1.3.3. de la proposta de PAM 2007, perquè es considera que tot el que suposi forçar els comerciants a que retolin els seus establiments en una llengua o altra representa un atemptat a la llibertat de comerç i a la disponibilitat de l'ús de les llengües oficials.

Política Lingüística / Ciutat sostenible

No

La normativa vigent (Generalitat) obliga a que tots els rètols apareixin en català. Durant un període transistori, es van donar ajuts, però actualment ja no.

 

 

 

 

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS LES SANTES-ESCORXADOR

#

Proposta

Responsable

Acceptació

Explicació

Objectiu/Acció

1 Al

La Riera de St. Simó: Manteniment anual (tallar canyes i netejar la brossa). Reforma i ampliació o allargament de la barana que separa la Riera de la vorera de la Rda. Cervantes. Ampliació de la vorera que toca a la Riera en direcció a mar (en alguna zona té una amplada de 35 cm.) Retirada d'un tros de fanal vell i trencat, a l'alçada de la parada de l'autobús. Col.locació de més bancs en aquesta vorera, tocant als hortets.

Manteniment/ Obres

Sí parcial

Nova accio: "Presentació a la nova convocatòria de la llei de barris del projecte del barri de Rocafonda-El Palau que inclogui la millora de les voreres de la Rda. Cervantes i dels espais públics de les zones verdes de Les Santes-Escorxador."

 

2 Al

Arranjament de la Pl. Dulcinea (Ja ho van demanar al PAM 2006 i els van respondre que s'estimava. Esperen que es tingui en compte).

Obres

Ja inclós en el PAM 2007

 

2.1.4.5

3 Al

Pas de vianants a la Rda. Alfons X el Savi, a l'alçada de la Peixateria Lauri, fins a l'entrada del darrera de la Pl. Can Gassol.

Mobilitat

Sí parcial

S'accepta el suggeriment de pintar aquest pas de vianants, però es considera que aquesta acció no és prou rellevant com per constar com a tal al PAM. Quedaria incorporada als compromisos que s'assumeixen amb l'acció 2.2.4.6. sobre senyalització horitzontal i vertical.

Acció 2.2.4.6.

4 Al

Reforma de la plaça situada al final del carrer dels jardinets, tocant al c. Dulcinea: No permetre l'aparcament damunt de la placeta (tancar-la amb pivots). Netejar-la (segons els veïns, Manteniment no ho fa). Enjardinar-la.

Manteniment

Sí parcial

Nova acció: "Presentació a la nova convocatòria de la llei de barris del projecte del barri de Rocafonda-El Palau que inclogui la millora de les voreres de la Rda Cervantes i dels espais públics de les zones verdes de Les Santes-Escorxador."

 

5 Al

Soterrament dels contenidors de la zona de davant de l'Escorxador.

Manteniment

NO

Aquesta àrea de moment es considera de superfície donades les característiques i amplitud del seu entorn.

 

 

 

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE PERAMÀS-ESMANDIES

#

Proposta

Responsable

Acceptació

Explicació

Objectiu/Acció

1 AP i Co

Discussió sobre la reforma de la Rda. O'Donnell, tractant de fer compatibles tots els interessos (espai convivencial i comercial, eix viari, etc.)

Obres Mobilitat

Sí parcial

El servei de Mobilitat donarà suport tècnic i participarà en el debat del projecte, sota la direcció i responsabilitat del servei d'Obres.

2.1.4.6

2 AP i Co

Redacció d'un Pla d'usos de les Esmandies. Manteniment apropiat de l'edifici.

Manteniment

Si parcial

L'edifici ja esta inclòs en els edificis a mantenir.

 

3 AP

Completar la restauració i rehabilitació de Les Esmandies (començant pel Pla de Millores demanat fa 1 any).

Obres

Sí parcial

Nova acció: "Realització del projecte de restauració i rehabilitació de Les Esmandies".

-

4 AP

Cooperar de manera suficient al sosteniment de les activitats que - com a Casal de Barri - programen l'Associació de Veïns i Veïnes de Peramàs -Esmandies i l'Associació Cultural La Mar de Garbí a Les Esmandies.

Participació ciutadana

Nova acció: "Acord amb la Associació de Veïns de Peramàs - Esmandies i amb altres associacions d'usuaris del nou model d'ús de l'equipament municipal de les Esmandies com a Casal de Barri i supervisió del seu compliment".

1.2.1.1.

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL PLA D'EN BOET

#

Proposta

Responsable

Acceptació

Explicació

Objectiu/Acció

1 AP

Obres de millora de la Pollancreda.

PUMSA

.

2.1.4.33.

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE ROCAFONDA-EL PALAU

#

Proposta

Responsable

Acceptació

Explicació

Objectiu/Acció

1 AP

Establiment de contactes amb Correus a fi d'aconseguir la instal·lació d'una estafeta al barri de Rocafonda.

Serveis Centrals

   

2 AP

Desenvolupament dels horts urbans.

Urbanisme

Sí parcial

Nova acció: "Realització dels treballs preparatoris i estudis necessaris per establir les bases d'una futura xarxa d'horts urbans a integrar a la nostra ciutat".

NOVA ACCIO

3 AP

Priorització del tema de l'habitatge social respecte de la reforma urbanística, en el marc del Pla Integral de Rocafonda - Palau.

Prohabitatge

Ja inclòs en PAM 2007

 

2.1.1.22.

4 AP

Reforç de l'atenció ciutadana a l'Oficina de Prohabitatge de Rocafonda.

Prohabitatge

Ja inclòs en PAM 2007

 

2.1.1.21.

5 AP

Creació d'un parc municipal d'habitatge.

Prohabitatge

Ja inclòs en PAM 2007

 

2.1.1.22.

6 AP

Creació de places d'aparcament al barri de Rocafonda.

GINTRA PUMSA Via Pública

Ja inclòs en PAM 2007

Ja està previst al PAM: - Continuar les obres a l'aparcament de Ronda Rafael Estrany (267 places): acció 2.2.1.4. - Inici de la construcció de l'aparcament a la plaça Parc de Palau (245 places): acció 2.2.1.12

2.1.2.2. Accions 2.2.1.4 i 2.2.1.12

7 AP

Intervenció de mediadors culturals a l'hora d'informar la ciutadania sobre la recollida d'escombraries.

Nova Ciutadania

Ja s'està fent

Es fan campanyes específiques, als plans d'acollida s'explica normes de recollida de brossa.

 

 

 

ASSOCIACIÓ MARXAIRES MATARÓ-CANIGÓ

 

#

Proposta

Responsable

Acceptació

Explicació

Objectiu/Acció

1 AP

Concreció dels punts d'actuació del Pla de Protecció del Montnegre - Corredor.

Ciutat Sostenible

Ja inclòs en PAM 2007

 

2.3.2.16.

2 AP

Recuperació de rieres i torrents.

Ciutat Sostenible

Ja inclòs en PAM 2007

 

2.3.2.22.

 

TIERRA VERDE

#

Proposta

Responsable

Acceptació

Explicació

# Objectiu/Acció

1 AP

Més equipaments per al barri de Cerdanyola.

Urbanisme

Ja inclós al PAM 2007

La modificació del Pla General en l'àmbit del Sorrall i els nous usos de l'illa dels Bombers haurien de permetre un ampli consens en la construcció d'equipaments futurs.

2.1.4.36. 2.1.2.10.

2 AP

Austeritat del pressupost municipal, especialment en matèria de personal.

Serveis Centrals

No

Les polítiques de personal pugen el necessari per proveir els serveis que s'han de prestar per part dels assistents socials, els professors d'escoles bressol, els policies, els jardiners, etc.

 

Sr. BOIX

#

Proposta

Responsable

Acceptació

Explicació

#Objectiu/Acció

1 AP

Actuacions sobre els habitatges buits.

Prohabitatge

No

L'Ajuntament fa un cens i intenta posar els habitatges buits en el mercat, ja que hi ha una legalitat que s'ha de complir.

 

2 AP

Connexió amb el Vallès mitjançant el transport públic.

Mobilitat

Ja es fa

Recentment es va inaugurar una línia directa d'autobusos Mataró -Granollers, i es podria augmentar la freqüència si hi ha demanda suficient. Hi ha una aportació de 400.000 euros de la Generalitat per subvencionar aquesta línia. També s'està treballant en el projecte del tren orbital. El desenvolupament del tren és llarg però s'estan posant uns marges temporals admissibles, fins i tot increïbles fa uns mesos.

 

3 AP

Adhesió a la campanya "A la taula en català".

Política Lingüística

Ja es fa

L' Ajuntament ja s'hi va adherir.

 

 

 

Sr. ESTEVE GARCIA MOMPART

#

Proposta

Responsable

Acceptació

Explicació

Objectiu/Acció

1 Co

Transformació del Camí Fondo en un carrer sense aparcament, ampliant-ne les voreres, i habilitant un espai de càrrega i descàrrega pels usuaris del carrer que ho necessiten.

Obres/Mobilitat

Sí parcial.

Acció inclosa al Pla director del CEH, a desenvolupar en funció de les prioritats establertes a partir del 2008 i següents.

 

 

 

 

 

 

 

Sr. MATIAS FIERRO

#

Proposta

Responsable

Acceptació

Explicació

Objectiu/Acció

1 AP

Condicions d'accessibilitat al portal web d'entitats.

Participació Ciutadana

Ja s'està fent

El Portal té prestacions d'accessibilitat per sobre de la normativa bàsica. El portal segueix les pautes d'acessibilitat per a pàgines web, adoptades pel Consorci W3C impulsat per la Web Accessibility Iniciative - WAI. La programació s'ha adaptat a la normativa HTML 4.01 Transicional i els estils a la normativa CSS 2.1. S'han adoptat totes les recomanacions que s'estableixen amb prioritat 1 i 2, així com bona part de les que s'estableixen a prioritat 3.

 

2

Inclusió de les persones discapacitades entre els destinataris dels serveis d'assistència a persones dependents.

Benestar Social

Ja inclòs en PAM 2007

L' Agència d' atenció a la gent gran i dependències ja incorpora el tècnic de referència per atenció a les persones discapacitades i s' estan adaptant tots els protocols d' acord amb la nova llei de dependències

3.4.1.1

 

Sr. ANTONI RENIU MORA

#

Proposta

Responsable

Acceptació

Explicació

Objectiu/Acció

1 AP

Discussió en el sí del Consell Territorial del CEH sobre la priorització de l'ampliació de voreres del Camí Fondo.

Obres Pla Integral del Centre-Eixample-Havana

Sí parcial.

Acció inclosa al Pla director del CEH, a desenvolupar en funció de les prioritats establertes a partir del 2008 i següents.

2.1.4.2

2 AP i Al

Gratuïtat del servei especial de Mataró Bus que permet l'accés a la platja durant la nit dels focs.

Mobilitat

No, inviable

A banda de l'elevat cost del servei, accedir a aquesta petició té el greu inconvenient d'establir un precedent per a demandes similars que puguin plantejar-se en el futur. A més a més, no ens enganyem: a "gratuitat" del transport públic no vol dir altra cosa que incrementar el dèficit que al final hauran de pagar tots els mataronins a través dels impostos, tant si són usuaris del transport públic com si no ho són.

 

3 AP

Preocupació per la participació en la comissió de festes de Les Santes, que quan es convoca els pressupostos ja estan tancats.

 

Ja s'està fent

Les festes són conegudes pels seus nombrosos voluntaris. Els pressupostos que es presenten estan tancats perquè depenen dels pressupostos municipals.

 

4 AP

Estudi, en el sí de la Comissió de Festes de les Santes, de la viabilitat de la instal·lació de pantalles gegants a l'Ajuntament a fi de retransmetre les dormides de gegants.

PM Cultura

Sí parcial

L'Ajuntament no es planteja canvi d'ubicació de les dormides de gegants. I la qüestió de les pantalles, s'estudiarà en la comissió de festes.

 

 

 

Sr. MANUEL SOLSONA PERLASIA

 

#

Proposta

Responsable

Acceptació

Explicació

Objectiu/Acció

1

Habilitació del descampat entre els carrers Pizarro, Llauder, Passatge Lluís Gallifa i General Castanyos, qualificat com a zona verda.

Obres

Sí parcial.

Acció inclosa al Pla director del CEH, a desenvolupar en funció de les prioritats establertes a partir del 2008 i següents.

 

 

 

Sr. VALENTÍ

 

#

Proposta

Responsable

Acceptació

Explicació

Objectiu/Acció

1 AP

Homologació/promoció dels conserges dels edificis municipals.

Serveis Centrals

Al PAM i Pressupost 2007 es proposa passar 10 places de conserge de grup E a grup D, el que significaria una promoció interna. Amb 10 no n'hi ha prou però més endavant se'n podran fer més.

 

 

E S P R O P O S A:

L'aprovació definitiva del Pressupost general de l'Ajuntament de Mataró, els seus Organismes Autònoms i Societats Municipals, per a l'any 2007, amb el següent detall:

Ajuntament:

Despeses

   

Capítol I

Despeses de personal

24.726.753,14 €

Capítol II

Despeses de béns corrents i serveis

28.332.437,58 €

Capítol III

Despeses financeres

3.085.000,00 €

Capítol IV

Transferències corrents

26.119.241,77 €

Capítol VI

Inversions reals

17.243.792,57 €

Capítol VII

Transferències de capital

1.239.481,03 €

Capítol VIII

Actius financers

3.722.710,19 €

Capítol IX

Passius financers

8.076.300,00 €

 

Total despeses

112.545.716,28 €

     

Ingressos

   

Capítol I

Impostos directes

31.586.345,09 €

Capítol II

Impostos indirectes

4.085.244,98 €

Capítol III

Taxes i altres ingressos

18.755.249,99 €

Capítol IV

Transferències corrents

34.587.957,35 €

Capítol V

Ingressos patrimonials

2.956.230,08 €

Capítol VI

Alienació d'inversions reals

799.600,00 €

Capítol VII

Transferències de capital

7.112.949,07 €

Capítol VIII

Actius financers

128.000,00 €

Capítol IX

Passius financers

12.534.139,72 €

 

Total ingressos

112.545.716,28 €

Organismes Autònoms

Pressupost de l'Escola Universitària Politècnica de Mataró:

Despeses

   

Capítol I

Despeses de personal

2.423.326,13 €

Capítol II

Despeses de béns corrents i serveis

502.394,76 €

Capítol III

Despeses financeres

500,00 €

Capítol IV

Transferències corrents

60.513,46 €

Capítol VI

Inversions reals

181.838,97 €

Capítol VIII

Actius financers

12.000,00 €

 

Total despeses

3.180.573,32 €

     
     

Ingressos

   

Capítol III

Taxes i altres ingressos

1.471.869,99 €

Capítol IV

Transferències corrents

1.524.864,36 €

Capítol V

Ingressos patrimonials

5.000,00 €

Capítol VII

Transferències de capital

166.838,97 €

Capítol VIII

Actius financers

12.000,00 €

 

Total ingressos

3.180.573,32 €

 

Pressupost de l'Institut Municipal d'Educació:

Despeses

   

Capítol I

Despeses de personal

9.828.612,56 €

Capítol II

Despeses de béns corrents i serveis

1.499.281,91 €

Capítol III

Despeses financeres

0,00 €

Capítol IV

Transferències corrents

479.755,67 €

Capítol VI

Inversions reals

230.735,38 €

Capítol VIII

Actius financers

27.000,00 €

 

Total despeses

12.065.385,52 €

     
     

Ingressos

   

Capítol III

Taxes i altres ingressos

1.334.767,81 €

Capítol IV

Transferències corrents

10.457.568,33 €

Capítol V

Ingressos patrimonials

15.314,00 €

Capítol VII

Transferències de capital

230.735,38 €

Capítol VIII

Actius financers

27.000,00 €

 

Total ingressos

12.065.385,52 €

 

 

Pressupost del Patronat Municipal de Cultura:

Despeses

   

Capítol I

Despeses de personal

2.039.953,00 €

Capítol II

Despeses de béns corrents i serveis

2.724.236,74 €

Capítol III

Despeses financeres

3.000,00 €

Capítol IV

Transferències corrents

377.000,00 €

Capítol VI

Inversions reals

163.155,98 €

Capítol VIII

Actius financers

3.000,00 €

 

Total despeses

5.310.345,72 €

     
     

Ingressos

   

Capítol III

Taxes i altres ingressos

291.500,00 €

Capítol IV

Transferències corrents

4.838.189,74 €

Capítol V

Ingressos patrimonials

14.500,00 €

Capítol VII

Transferències de capital

163.155,98 €

Capítol VIII

Actius financers

3.000,00 €

 

Total ingressos

5.310.345,72 €

 

Pressupost del Patronat Municipal d'Esports:

Despeses

   

Capítol I

Despeses de personal

1.403.690,90 €

Capítol II

Despeses de béns corrents i serveis

767.249,54 €

Capítol III

Despeses financeres

0,00 €

Capítol IV

Transferències corrents

498.400,00 €

Capítol VI

Inversions reals

289.626,00 €

Capítol VIII

Actius financers

15.025,30 €

 

Total despeses

2.973.991,74 €

     
     

Ingressos

   

Capítol III

Taxes i altres ingressos

611.996,43 €

Capítol IV

Transferències corrents

2.043.144,83 €

Capítol V

Ingressos patrimonials

14.199,18 €

Capítol VII

Transferències de capital

289.626,00 €

Capítol VIII

Actius financers

15.025,30 €

 

Total ingressos

2.973.991,74 €

 

Pressupost de l'Institut Municipal de Promoció Econòmic

Despeses

   

Capítol I

Despeses de personal

3.140.817,78 €

Capítol II

Despeses de béns corrents i serveis

1.099.439,92 €

Capítol III

Despeses financeres

1.000,00 €

Capítol IV

Transferències corrents

248.889,91 €

Capítol VI

Inversions reals

148.674,68 €

Capítol VIII

Actius financers

4.000,00 €

 

Total despeses

4.642.822,29 €

     
     

Ingressos

   

Capítol III

Taxes i altres ingressos

235.421,03 €

Capítol IV

Transferències corrents

4.250.226,58 €

Capítol V

Ingressos patrimonials

4.500,00 €

Capítol VII

Transferències de capital

148.674,68 €

Capítol VIII

Actius financers

4.000,00 €

 

Total ingressos

4.642.822,29 €

 

Els Estats de previsió de despeses i ingressos de les societats mercantils:

Aigües de Mataró, SA

Despeses:

12.905.492,00 €

Ingressos:

14.594.942,00 €

Promocions Urbanístiques de Mataró, SA

Despeses:

63.946.789,22 €

Ingressos:

64.828.920,79 €

Gestió Integral del Trànsit, SA

Despeses:

2.704.957,00 €

Ingressos:

2.277.847,00 €

Prohabitatge Mataró, SL

Despeses:

718.183,00 €

Ingressos:

875.345,00 €

Mataró Audiovisual.

Despeses:

429.093,02 €

Ingressos:

429.093,02 €

 

 

 

Acceptar les al·legacions, consideracions i esmenes que han estat valorades favorablement per l'equip de govern d'acord amb el que s'expressa a la part dispositiva d'aquesta proposta amb la redacció proposada per l'equip de govern, i desestimar les que han estat valorades desfavorablement pel govern municipal.

Ordenar la publicació en el BOP del Pressupost general de l'Ajuntament per a l'exercici 2007, resumit per capítols cada un dels pressupostos que l'integren, d'acord amb el que estableix l'article 169.3 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

Trametre còpia del pressupost aprovat a la Generalitat de Catalunya i a la Delegació d'Hisenda de Barcelona, d'acord amb el que disposa l'article 169.4 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals."

-Servei de Recursos Humans-

2 APROVACIÓ DE LA PLANTILLA PER A L'ANY 2007 DE L'ENS PÚBLIC EMPRESARIAL MATARÓ AUDIOVISUAL..

La senyora Pilar González, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent :

"D'acord amb les aprovacions fetes pel Consell d'Administració de l'Entitat Pública Empresarial Mataró Audiovisual en data 29 d'agost de 2006;

D'acord amb els Estatuts de l'Entitat Pública Empresarial Mataró Audiovisual, i

Vist l'informe de la Gerent de Mataró Audiovisual, referent a la proposta d'aprovació de la plantilla i relació de llocs de treball de Mataró Audiovisual per a l'any 2007,

PROPOSO al Ple de l'Ajuntament que adopti la resolució següent:

Primer.

Aprovar la proposta de la plantilla de personal i la relació de llocs de treball per a l'any 2007 de l'Entitat Pública Empresarial Mataró Audiovisual, tal com s'ha especificat a l'informe.

Segon.

Publicar la present resolució en el Butlletí Oficial de la Província."

-Servei d'Ingressos-

3 APROVACIÓ DEFINITIVA MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCALS REGULADORES DELS IMPOSTOS, TAXES, I NORMES REGULADORES DELS PREUS PÚBLICS I TARIFES.

La senyora Pilar González, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent :

"Dins del termini d'exposició al públic dels acords provisionals d'imposició i ordenació de tributs, i de modificació d'Ordenances fiscals i preus públics s'han presentat les següents al·legacions:

CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CIU).

1. Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals.

CIU proposa: Que l'article 28, punt 4 d'aquesta Ordenança digui el següent: "Tanmateix, no caldrà l'aportació de comprovants de pagament ni de cap altre document quan els funcionaris que han de tramitar l'expedient puguin consultar telemàticament l'efectivitat del pagament o la constància física de qualsevol documentació del ciutadà en poder de l'administració" .

Es pot acceptar aquesta al·legació, que complementa la feta per l'Ajuntament i s'ajusta a les pautes que fixa al respecte la Llei de procediment administratiu.

 

2. Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.

CIU proposa: Que s'elimini la proposta del Govern Municipal que inclou com a supòsit de no subjecció, les adjudicacions de béns immobles per part de les societats cooperatives de vivendes a favor dels seus socis cooperativistes.

És convenient desestimar aquesta petició, ja que aquesta modificació només suposa reflectir en les nostres ordenances el que ha expressat el Tribunal Suprem en reiterades sentències.

 

3. Impost sobre béns immobles.

CIU proposa una sèrie de mesures per facilitar les subvencions que es donen per família nombrosa: que l'Ajuntament s'adreci a les famílies nombroses per informar-los, que faciliti el tràmit per la pàgina web i que estengui el benefici en propers exercicis, a la totalitat de les famílies nombroses de Mataró.

Convé acceptar els dos primers apartats de l'al·legació, però no dins el text de l'ordenança sinó reconvertint els punts 1 i 2 en al·legacions al PAM, ja que la proposta feta per CIU té més a veure amb una proposta d'actuació municipal que en la necessitat d'incloure-ho dins d'una ordenança fiscal.

Pel que fa al tercer apartat, cal desestima l'al·legació perquè aquesta és una bonificació potestativa per part de l'administració local, i es considera necessari introduir en qualsevol bonificació potestativa, criteris de capacitat de pagament del subjecte passiu de l'impost.

 

4. Impost d'obres, construccions i instal·lacions.

CIU proposa que el govern municipal encarregui al corresponent departament municipal l'estudi de nous ajuts pel foment de la rehabilitació, que permeti als particulars el manteniment i adequació dels habitatges, i que compensi les despeses que aquest impost els hi comporti.

Es proposa desestimar les peticions de CIU ja que l'ordenança ja preveu subvencions per obres que fomentin l'estalvi energètic, per obres que fomentin l'ús eficaç de l'aigua i per obres de rehabilitació, manteniment i conservació dels edificis i habitatges que compleixen les normes per a la concessió de subvencions aprovades per l'Ajuntament en ple en data 8 de juliol de 1993.

 

5. Impost sobre vehicles de tracció mecànica.

CIU proposa que es revisi la tarifa, aplicant un coeficient inferior.

El fet d'acceptar aquesta al·legació impossibilitaria l'acompliment dels objectius pressupostaris i per tant del Programa d'actuació municipal, i per això es proposa desestimar-la. L'increment vegetatiu del parc mòbil de vehicles ve directament relacionat amb la major necessitat de prestació de serveis.

 

6. Taxa pels documents que expedeixi o que estengui l'Administració o les autoritats municipals a instància de part, pel que fa a la taxa concreta de "elaboració i confecció d'informes de la Policia Local".

CIU proposa: la supressió d'aquesta taxa.

Convé desestimar aquesta al·legació ja que cal repercutir íntegrament el cost del servei a qui el demana, quan aquest beneficia exclusivament al demandant del servei. D'altra manera, el conjunt dels ciutadans estarien contribuint amb el seus impostos en benefici de les empreses d'assegurances, que en són els principals demandants.

7.- Taxa per la recollida de la brossa domicilià.

CIU proposa que s'estudiïn fórmules per incrementar el nombre de beneficiaris per l'exempció del pagament de la taxa i que l'augment de la taxa no superi, en cap cas, l'increment de l' IPC previst.

Convé desestimar aquesta al·legació ja que el grau de cobertura actual és aproximadament del 72,55%. El no augmentar aquesta tarifa suposaria una disminució pressupostaria que impossibilitaria acomplir els objectius previstos.

La posada en marxa de nous serveis com la recollida d'orgànica, o la implantació de la recollida de voluminosos porta a porta, han fet incrementar els costos en més del 7%, proposat.

Sobre l'increment de beneficiaris de la subvenció a la taxa de brossa, cal destacar que actualment en gaudeixen aquells ciutadans que per criteris de capacitat de pagament, els és difícil fer front al pagament de la seva quota (l'any 2006 se'n van beneficiar 1.059 contribuents).

8. Taxa per l'estacionament de vehicles de tracció mecànica a les vies públiques municipals.

La proposta de CIU és que l'estacionament en solars municipals, concretament al solar anomenat de "Can Maitanquis" passi a ser zona blava, sense pagament. També que l'augment d'aquesta taxa no superi el 5%.

Cal desestimar la primera al·legació, ja que segons informe de Via pública, en els darrers anys s'ha pogut comprovar que la fórmula utilitzada a Can Maitaquis és un bon instrument per garantir la rotació de l'aparcament i és positiva també pels veïns. La supressió, per tant, comportaria seriosos desavantatges per ambdós col·lectius.

En relació a l'increment, cal desestimar l'al·legació perquè l'augment proposat pel Govern Municipal busca criteris de convergència entre l'aparcament sobre superfície i el de sotasuperfície.

 

9.- Taxa per la prestació de serveis d'ensenyament reglat a l'Escola Universitària Politècnica.

CIU proposa estudiar la possibilitat d'establir ajuts o subvencions pels estudiants de l'EUPM que estiguin empadronats en el seu domicili familiar i aquest sigui a la ciutat de Mataró.

En relació a aquesta al·legació cal dir que no es porta a la modificació d'ordenances aquesta taxa, i per tant, no pot ser acceptada aquesta al·legació.

De totes maneres, es trametrà a la direcció de l'EUPMT per la seva valoració en properes modificacions.

 

10.- Preu públic pel servei de recollida i tractament de residus comercials.

CIU proposa que l'augment del preu públic no superi, en cap cas, l'increment de l' IPC previst.

Convé desestimar aquesta al·legació ja que el grau de cobertura actual és aproximadament del 93,73%, i en general, el preu mínim ha de ser el del cost del servei. L'estudi de costos fet reflecteix que s'ha de produir l'augment assenyalat. D'acceptar aquest vot particulars impossibilitaria l'acompliment dels objectius pressupostaris i per tant del Programa d'actuació municipal.

 

11.- Tarifa aigua.

CIU proposa pel que fa al servei domèstic que l'increment genèric no superi a l'IPC; en relació al servei no domèstic, que l'increment global no superi a l'IPC mantenint l'efecte redistributiu.

Convé desestimar aquesta al·legació ja que rebaixar l'increment proposat per AMSA provocaria un desequilibri del pressupost aprovat pel Consell d'Administració. La normativa legal vigent obliga a incloure en la tarifa la totalitat dels costos del servei. La disminució del consum obliga necessariament a incrementar el preu per sobre de l' IPC.

12.- Tarifa clavegueram

CIU proposa que els increments en el coeficient multiplicador per aquest servei no representin, en cap cas, un augment superior a l'IPC previst.

Convé desestimar aquesta al·legació ja que rebaixar l'increment proposat per AMSA provocaria un desequilibri del pressupost aprovat pel Consell d'Administració, que impediria el desenvolupament previst del Pla director del clavegueram.

13.- Tarifes Alberg de Can Solaret 2007

CIU proposa que l'increment mitjà de les tarifes dels serveis no superin el 4,5%.

Cal desestimar-la ja que l'increment proposat és del 7%, per sota de l'increment acumulat de l'IPC des del 2004, últim any en el que es van modificar els preus.

Rebaixar l'increment proposat pel concessionari del servei provocaria un desequilibri de la concessió que obligaria a destinar partides pressupostaries per cobrir un servei que beneficia exclusivament a qui utilitza la instal·lació.

14.- Noves tarifes

CIU demana que suprimeixin les propostes fetes en el tràmit d'aprovació provisional en relació a la taxa de nova creació per la tramitació d'instruments de planejament i gestió a iniciativa dels particulars, i el preu públic per la redacció, per iniciativa pública, de documents de planejament i gestió urbanística.

Cal desestimar-la perquè tal com ja s'ha esmentat en anteriors al·legacions, cal repercutir íntegrament el cost del servei a qui el demana, quan aquest beneficia exclusivament al demandant del servei, d'altra manera, el conjunt dels ciutadans estarien contribuint amb els seus impostos en benefici d'un particular.

PARTIT POPULAR

1.- Congelar els següents tributs: Impost sobre béns immobles; Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana; Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres; Taxa per llicències urbanístiques.

Cal desestimar aquesta proposta ja que en cas d'acceptar-la no es podrien complir els objectius del PAM que s'han aprovat.

2. Reducció en un 10% del cost de l'Impost de vehicles de tracció mecànica, congelar la taxa del servei de grua i que l'estacionament de vehicles a vies públiques no excedeixi el 3%.

El fet d'acceptar la rebaixa en l'impost de vehicles impossibilitaria l'acompliment dels objectius pressupostaris i per tant del Programa d'actuació municipal, i per això es proposa desestimar-la. Cal remarcar que si bé les quotes en aquest impost són les màximes permeses, també ho són les bonificacions legalment permeses.

Per altra part, rebaixar la taxa de grua implicaria subvencionar en part el comportament incívic del ciutadà, i per això, cal també desestimar-la

En relació a l'augment per l'estacionament de vehicles a la via pública cal dir que tot i l'increment mitjà proposat, la taxa es situa encara molt lluny de l'aparcament sota superfície, import que es va prendre com referència en el moment de la creació del servei, i que s'emmarca en la política d'aparcaments d'aquesta ciutat.

3.- Congelació de l'Impost d'activitats econòmiques

El fet d'acceptar aquesta al·legació impossibilitaria l'acompliment dels objectius pressupostaris i per tant del Programa d'actuació municipal, i per això es proposa desestimar-la.

4. Congelació de la taxa de recollida de brossa domiciliària i del preu públic de recollida i tractament de residus comercials.

Cal desestimar aquesta al·legació perquè el grau de cobertura de la taxa de la brossa és aproximadament del 72,55%. La congelació d'aquesta tarifa suposaria una disminució pressupostaria que impossibilitaria acomplir els objectius previstos. La posada en marxa de nous serveis com la recollida d'orgànica, o la implantació de la recollida de voluminosos porta a porta, han fet incrementar els costos en més del 7%, proposat.

Pel que fa al preu públic de recollida i tractament de residus comercials convé desestimar l' al·legació ja que el grau de cobertura actual és aproximadament del 93,73% i acceptar-la impossibilitaria l'acompliment dels objectius pressupostaris i per tant del Programa d'actuació municipal.

5.- Que no entrin en vigor els quatre nou tributs proposats, en particular la taxa per a la tramitació d'instruments de planejament i gestió a iniciativa dels particulars.

Cal desestimar aquesta al·legació perquè els nous tributs s'han inclòs a instància dels serveis afectats per l'activitat que graven, i tots ells entren dins les previsions que fa la Llei d'hisendes locals per garantir la suficiència econòmica de les Corporacions locals que preveu la Constitució. Tal com ja s'ha esmentat en anteriors al·legacions, cal repercutir íntegrament el cost del servei a qui el demana, quan aquest beneficia exclusivament al demandant del servei, d'altra manera, el conjunt dels ciutadans estarien contribuint amb el seu conjunt d'impostos en benefici d'un particular

6.- Congelació de les tarifes de les zones blaves.

La congelació de la tarifa suposaria una disminució pressupostària que impossibilitaria acomplir els objectius previstos, i per això es proposa desestimar aquesta al·legació.

7.- Congelació de les tarifes d'aigua i clavegueram o bé un augment menor.

Convé desestimar aquesta al·legació ja que rebaixar l'increment proposat per AMSA provocaria un desequilibri del pressupost aprovat pel Consell d'Administració. La normativa legal vigent obliga a incloure en la tarifa la totalitat dels costos del servei. La disminució del consum obliga necessariament a incrementar el preu per sobre de l' IPC.

A més a més, la rebaixa de l'increment de la tarifa del clavegueram impediria el desenvolupament previst del Pla director del clavegueram.

8.- No augmentar el preu públic per a l'ús d'instal·lacions esportives.

Convé desestimar aquesta al·legació ja que la cobertura actual és molt deficitària: del 24,58%. La congelació de la tarifa suposaria una disminució pressupostària que impossibilitaria acomplir els objectius previstos, i per això es proposa desestimar aquesta al·legació.

9.- Les bonificacions previstes per a les famílies nombroses en els diferents tributs, seran d'aplicació també en aquells casos en que les tres o més persones a càrrec siguin majors de 70 anys. És a dir, s'entendrà a efectes fiscals com a família nombrosa aquella que tingui al seu càrrec tres persones o més siguin menors o bé majors de 70 anys.

La qualificació del que s'ha d'entendre per família nombrosa ens la dona la llei que les regula. La Llei reguladora de les hisendes locals estableix la bonificació potestativa en aquest impost a les famílies nombroses. L'Ajuntament ha de regular les condicions d'atorgament d'aquesta bonificació, però en cap cas es pot aplicar a aquelles famílies que no tinguin la consideració legal de famílies nombroses. Per tant, preferim mantenir-nos en els termes de la Llei per no crear confusions al respecte.

 

CAMBRA DE COMERÇ DE BARCELONA

Al·legacions a la taxa per les llicències i les autoritzacions d'establiments.

1. Manifesta la Cambra de Comerç que en la determinació de la tarifa no es pot prendre en consideració la superfície del local.

No es pot prendre en consideració aquesta al·legació perquè no és cert que hi hagi la mateixa activitat tècnica en locals petits i en locals grans. Només analitzant el Reglament d'activitats d'aquest Ajuntament ens donem compte que les obligacions mínimes a establir són diferents en funció dels metres quadrats. A més metres quadrats, més obligacions mínimes, les quals obliguen a una activitat comprovadora per part dels tècnics de l'Administració local.

Les superfícies de les activitats influeixen de forma significativa en la tramitació dels expedients de sol·licitud de llicència, donat que és un paràmetre imprescindible per poder qualificar les activitats en annexos tal com indica la Llei 3/1998. Independentment de la classificació de la Llei 3/1998, en funció del valor de la superfície, l'expedient ha de seguir un tràmit diferent, amb la intervenció d'altres Administracions com és el cas de la Direcció General d'Emergències i Seguretat Civil, el Servei de la Competència de Comerç, el Servei de Benestar Social, el Servei de Sanitat de l'Ajuntament o de la Generalitat de Catalunya, entre d'altres. També cal dir que la superfície és un paràmetre directament proporcional per calcular altres paràmetres molt importants d'un establiment com pot ser l'aforament, la càrrega de foc o el número de vehicles, paràmetres que també suposen la intervenció d'altres Administracions, i en definitiva, una complexitat més en la tramitació de l'expedient.

També és cert que en funció de la superfície de l'activitat es pot complicar més la qualificació tècnica del projecte o documentació tècnica de la sol·licitud, ja que per exemple, la normativa contra incendis exigeix unes mesures de seguretat superior a l'augmentar la superfície de l'activitat. Altres normatives com són el Reglament electrotècnic de baixa tensió, el Reglament d'instal·lacions tèrmiques, el Codi d'accessibilitat de Catalunya, etc, fixen unes obligacions més importants en funció de l'augment de superfície. Es fa evident doncs, que el control i revisió del projecte és més dificultós i per tant, es necessita més temps, en especial per part dels tècnics, quan més gran és la seva superfície.

2. Taxa per desenvolupament de més d'una activitat.

Manifesta la Cambra de Comerç que no cal una tarifa especial quan es desenvolupa més d'una activitat en un local, perquè dona la mateixa feina als tècnics que han de comprovar.

Cal desestimar també aquesta al·legació ja que quan es sol·licita una llicència per més d'una activitat es complica el procés de qualificació de l'expedient donat que poden ser activitats de diferents annexos, poden disposar de normativa sectorial diferent i cal comprovar la compatibilitat de les diferents activitats per poder-se instal·lar conjuntament en el mateix establiment.

3.- La tarifa per canvi de titularitat no s'hauria d'aplicar.

Davant d'aquesta manifestació de la Cambra de comerç hem de manifestar el següent: Quan es sol·licita un canvi de titularitat d'una llicència hi ha una intervenció administrativa i a la vegada, una intervenció tècnica. Si bé la Llei 3/1998 no regula la tramitació dels canvis de titularitat, sí que, d'una manera àmplia, ho fa el Reglament d'activitats de Mataró en els seus articles 47 i següents. Deixant al marge, l'obvia activitat administrativa que suposa un canvi de titularitat (comprovar que es presenta la documentació indicada en el Reglament, realització d'un document d'assabentat del canvi de titularitat, recerca l'expedient del titular anterior, etc. ), des del punt de vista tècnic es comprova la documentació presentada, es verifica que no hi ha hagut canvis respecte el projecte anterior, es comprova que l'establiment no té denúncies, es sol·licita aquella documentació que es considera necessària que s'ha de justificar, com podria ser adaptacions a normativa, etc, i en cas necessari es fa inspecció de l'establiment. En conseqüència, l'expedient de canvi de nom, sí que comporta unes tasques tant a nivell administratiu com tècnic, que fan que s'hagi de desestimar l'al·legació presentada.

4.- L'estudi econòmic financer no detalla tasques concretes, sinó que en fa una menció genèrica.

Davant d'aquesta manifestació feta per la Cambra hem de dir que si bé per establir l'import de la taxa no es podrà excedir en el seu conjunt del cost de l'activitat, aquesta equivalència entre el cost del servei i l'import estimat de la taxa es refereix al seu conjunt, sense que es pugui exigir una equivalència a cadascuna de les tarifes. En aquest cas concret, l'estudi reflexa el cost global del conjunt de les tipologies de llicències que engloba aquesta taxa, i per tant, els percentatges de dedicació del personal imputat en l'estudi no es refereix a tasques concretes per cada tarifa sinó a la dedicació anual de l'activitat administrativa i tècnica que dona lloc a l'establiment de la Taxa per les llicències i les autoritzacions d'establiments. Seguint aquest mateix raonament, la previsió d'ingressos imputats en l'estudi correspon a l'estimació prevista de liquidacions pel conjunt de la taxa i no per cadascuna de les tarifes que la composen. Per tots aquest motius, cal desestimar també aquesta última al·legació feta per la Cambra de comerç de Barcelona.

Un cop contestades les reclamacions presentades a les Ordenances fiscals reguladores dels impostos i taxes, en els preus públics i a les tarifes que hauran de regir a partir de l'1 de gener de 2007, en resulta el text definitiu que es conté en documents annexos.

 

Es proposa al ple de l'Ajuntament, l'adopció dels següents ACORDS:

Primer.-

ESTIMAR l'al·legació presentada per CIU a la modificació de l'article 28, de l'Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals i DESESTIMAR pels motius assenyalats a la part expositiva, les altres al·legacions presentades.

Segon.-

DESESTIMAR pels motius que consten a la part expositiva, totes les al·legacions presentades pel grup municipal del Partit Popular.

Tercer.-

DESESTIMAR pels motius que consten a la part expositiva, totes les al·legacions presentades per la Cambra de Comerç de Barcelona.

Quart.-

APROVAR definitivament per a l'exercici 2007 i següents la modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels impostos, que es detallen a l'annex núm. 1.

Cinquè.-

APROVAR definitivament, per l'exercici 2007, la modificació de les ordenances fiscals reguladores de les taxes, que consten a l'annex núm. 2. Pel que fa a les taxes de nova creació, que a l'esmentat annex es detallen, s'aprova definitivament la seva imposició, així com el text de l'ordenança que les regula.

Sisè.-

APROVAR definitivament, per l'exercici 2007, els preus públics que figuren a l'annex núm. 3.

Setè.-

APROVAR definitivament per l'exercici 2007, les tarifes que s'inclouen en l'annex núm. 4.

Vuitè.-

APROVAR definitivament la modificació a les categories de carrers que s'inclouen en l'annex núm. 5.

Novè.-

PUBLICAR les modificacions de les Ordenances fiscals i preus públics ja existents, el text íntegre de les de nova creació i les tarifes en el Butlletí oficial de la província, assenyalant que contra aquestes aprovacions es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats des del dia següent al de publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província. "

El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya, comença la seva intervenció afirmant que la seva formació considera que aquest pressupost dóna una resposta adequada a les línies mestres expressades pel seu programa electoral del 2003.

Aquest pressupost reflecteix tot un seguit de projectes ja iniciats i, des d'aquest punt de vista, aprofundeix en la millora de la qualitat de vida dels mataronins. Per exemple, s'emprèn la construcció de més habitatges socials amb l'ampliació del col·lectiu de beneficiaris d'aquest tipus d'habitatge; s'incrementen els equipaments cívics, escolars, esportius (poliesportiu de Cirera) i culturals (Can Marfà). Es crea el Centre d'Informació i Recursos per a la Dona; s'impulsa la millora dels mercats municipals i, en especial, el de la pl. de Cuba; es creen nous aparcaments; es milloren els serveis com ara la neteja o l'esport; o bé s'impulsen programes i actuacions en l'àmbit de la nova ciutadania afavorint la integració de la població nouvinguda; entre d'altres.

Tot plegat constitueix un seguit de mesures lògiques, que la ciutadania espera perquè vénen a millorar-ne la qualitat de vida i els espais públics. Però els mataronins volen quelcom més dels seus polítics i això és que se sàpiguen avançar al futur, posar les bases del Mataró del futur. Els pressupostos han de ser realitzables, però també han d'incloure una dosi de repte. En aquest sentit, ERC pensa que els reptes que presenta aquest nou pressupost són l'inici d'obres com el TecnoCampus Mataró o el Front de Mar: projectes de ciutat que serviran per configurar un pol d'atracció competitiu, que contribueixi al rol de capitalitat que li pertoca a la ciutat dins la seva àrea d'influència.

El senyor Jaume Graupera, portaveu del grup municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, destaca que la cohesió social, la sostenibilitat, la participació ciutadana i el progrés econòmic i social han estat les grans prioritats dels pressupostos que el Govern municipal ha presentat des de la seva constitució.

Avui s'aprova el darrer pressupost del mandat, amb un pla d'actuació que incorpora els temes que queden de l'acord de govern i que li donen acompliment.

D'aquí a cinc mesos, els ciutadans i ciutadanes votaran un nou consistori. Serà aleshores quan es podrà saber l'opinió de la ciutadania sobre el que ha estat la gestió de la ciutat durant aquest mandat.

Aquest grup municipal ha estat partícip i s'ha compromès amb els tres pressuposts que han precedit el que avui s'aprova. S'han introduït accions ajustades al programa del grup i a la seva manera de veure la ciutat i la seva gent. Per tant, es valora positivament el grau de compliment dels compromisos de l'acord de govern.

A ningú no se li escapa que en els quatre anys de mandat, el món s'ha mogut molt de pressa i nosaltres, que estem en la part del món ric, hauríem de veure fins a quin punt l'augment de les desigualtats tenen implicació directa en algun dels fenòmens que passen a casa nostra. L'experiència que hem vist a França i a altres països que ens són propers tant geogràfica com socialment, els resultats dels estudis de conjuntura, l'observació directa a la nostra ciutat permeten dir que en el cicle que estem a punt de començar caldrà fer una atenció especial a les polítiques derivades del desequilibri social i la immigració, prioritzant actuacions que vagin en el sentit d'evitar la fractura social i que dificultin l'increment de la distància entre les persones en funció de les seves rendes i dels seus patrimonis.

També és prou sabut que en una societat complexa com en la que vivim, totes les mesures han de ser abordades des de perspectives pluridisciplinars, per la qual cosa sabem que les polítiques a favor de la cohesió social no han de ser contemplades exclusivament des de la perspectiva de l'ajut o del subsidi, sinó també des de la promoció que faciliti l'ocupació de les persones i el lliure desenvolupament, des de la planificació urbanística de la ciutat, des de l'acollida i suport a les persones per part de les entitats de la ciutat,...

El grup ha estat decisiu en la promoció de la participació en l'elaboració dels pressupostos: la continuïtat de les audiències públiques, el debat pressupostari en els consells de participació, en el consell de ciutat, la incorporació de facilitats per a presentar al·legacions al pressupost als ciutadans i ciutadanes a títol individual ha posat la nostra ciutat entre les que han estat capaces de posar en pràctica sistemes participatius innovadors. Malgrat això, caldrà aprofundir críticament en com ho fem i què n'esperem, de cada procés, en els propers anys, a fi que els sistemes no solament possibilitin la participació de la gent, sinó que a més siguin prou engrescadors com per incorporar més persones. L'objectiu no és altre que el de fer possible la construcció social de la ciutat entre tots i totes, cadascú des de la responsabilitat que li pertoca.

Encarem l'acabament del mandat amb la definició d'una política d'habitatge acordada, amb una posició majoritària del que ha de ser el Front de Mar, amb consens en què ha de ser el desenvolupament econòmic i social de la nostra ciutat. En altres àmbits de l'acció municipal el govern no hem pogut trobar, potser no n'hem sabut prou, la complicitat de la resta de grups municipals, però no dubtin que en la intenció del seu grup sempre ha estat present la voluntat de trobar acords per tirar endavant projectes de ciutat.

També s'haurà iniciat i/o acabat amb una sèrie d'operacions urbanístiques importants, respectuoses amb el creixement interior de la ciutat en la zona delimitada per les rieres i l'autopista, com volia el nostre grup. Aquestes operacions faciliten i proporcionen, entre altres, la consecució de nous equipaments, a través de l'aprofitament del propi patrimoni i de les possibilitats que genera. La posada en marxa d'aquests equipaments nous se suma a la necessària revisió de molts equipaments que són fruit de gairebé 30 anys d'acció de govern. Estem equipant més i millor la ciutat i aquesta prioritat ha d'estar acompanyada d'un finançament correcte per a mantenir el nivell dels actuals, adaptant-los a les necessitats del futur immediat, d'acord amb la llei que la història no es detura i devora les seves pròpies metes. D'això, d'aquest moviment continu, se'n diu progrés.

El Sr. Graupera conclou dient que, com no pot ser d'una altra manera, vista la implicació i les aportacions del seu grup, tant al llarg del mandat que s'acaba com en els pressupostos que avui es presenten, el seu vot serà afirmatiu.

 

El senyor Ramon Bassas, portaveu del grup municipal Socialista, recorda que aquest pressupost, com ja s'ha dit, enllesteix el mandat que es va iniciar amb un acord de govern entre el Partit Socialista, Esquerra Republicana de Catalunya i Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i potser ara és hora de fer balanç.

D'entrada, cal destacar que no s'han complert les previsions pessimistes dels inicis perquè, per exemple, d'una banda s'ha mantingut la fiscalitat per sota de l'IPC -sense ometre les dificultats que es van haver d'afrontar, provocades per la Llei d'Hisendes Locals- i, de l'altra, ha crescut la base econòmica de la ciutat amb més diversificació.

El Govern tampoc no s'ha vist afeblit sinó estimulat amb el canvi d'alcaldia i la col·laboració dels tres socis al poder. S'ha complert allò que es va prometre: tots els barris veuen dignificar els seus eixos, hi ha més gent empleada que mai, més empreses que mai, més seguretat, menys accidents, més aparcaments, la ràdio, el Pacte pel Futbol, més recursos per a la neteja, més reciclatge, l'Agenda de la Solidaritat, el Pla de Promoció Social, més casals d'avis o més casals de joves.

Aquest Govern també ha preparat el futur signant un Pacte per al Desenvolupament Econòmic i Social (PDES), ha endegat millores urbanístiques al Front de Mar, als barris, etc.

També ha fet de la proximitat i el diàleg el seu principal valor, gràcies a la ciutadania. Aquest pressupost del 2007 prioritza accions de les que més preocupen els ciutadans: l'accés a l'habitatge, amb 250 habitatges protegits més; la millora de l'aparcament, amb gairebé 1.000 noves places en diferents punts i unes altres 1.500 fent-se; l'increment de la qualitat en la neteja amb més equipaments; l'augment de la seguretat i el civisme, amb més policies al carrer; més convivència ciutadana, amb el Pla contra els Amuntegaments als Habitatges; noves escoles i instituts; nous equipaments esportius; més atenció a la gent gran, etc.

Les al·legacions presentades en aquesta fase del pressupost són valorades positivament pel grup socialista, en el seu conjunt i, de fet, especialment aquelles en què Govern i oposició s'han posat d'acord. L'entesa ha funcionat a l'hora d'incloure-hi propostes per a la millora de la ciutat i vingudes de totes les formacions.

El grup socialista, però, únicament no ha acceptat aquelles propostes que no van en la línia de millorar o engrandir els projectes i prioritats del Govern en matèria de la millora de qualitat de vida dels ciutadans. A banda del fet que és inevitable fer que quadrin els ingressos i les despeses i, per tant, no s'hi pot incloure tot. L'orquestra simfònica, per exemple, és una gran idea però que té un cost segurament massa elevat.

Aquest pressupost, doncs, combina el rigor i l'ambició i, per tant, aquest grup hi votarà favorablement.

 

El senyor Paulí Mojedano, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, en primer lloc, expressa l'agraïment al Govern municipal per la valoració de les esmenes, perquè, com deia el Sr. Bassas, algunes d'elles estan ben trobades i encertades. El PP no està satisfet del tot perquè, després de llegir l'informe que presenta la proposta d'alcaldia valorant les esmenes populars, s'entén que tot i que algunes han estat acceptades, francament la valoració no es considera prou adequada. Les respostes del Govern dient que algunes propostes del PP han estades acceptades parcialment o se'n recull l'esperit, s'entén que és simplement una manera de no estimar-les o de canviar-les-hi el sentit.

El discurs del PP va encaminat a reduir el pes de l'administració local per fer de Mataró una ciutat més dinàmica, més capaç de generar riquesa, impuls econòmic, etc. I, tot i que és veritat que hi ha reptes per endavant a l'hora de cohesionar i corregir desequilibris, no és menys cert que aquest grup pensa que per portar a terme totes aquestes polítiques, cal que abans siguem capaços de generar riquesa, d'alliberar recursos d'allò que els populars consideren com a superflu i els partits del Govern, necessari.

El PP ja va advertir fa dos mesos que el problema d'aquest pressupost no era allò que contenia sinó allò que li mancava, allò que el Govern deixa de fer i preveure. Hi ha una escriptora que fa ver una pel·lícula molt coneguda, El manantial, on deia que "la riquesa dels homes i les dones és precisament la capacitat de pensar com volen que siguin les seves vides". Cada cert temps és bo que a la ciutat ens parem a reflexionar per saber cap on volem anar. Cal fer l'exercici de repensar la ciutat, cosa que el Govern no ha fet.

Hi ha dos elements essencials per governar. L'ambició, per saber impulsar la ciutat al llarg dels nous reptes i objectius, i la responsabilitat, per tenir el convenciment de què som nosaltres, com a Govern municipal, de qui depèn portar a terme aquestes polítiques adequades. Cal fer de polítics i no de funcionaris. Cal tenir visió, dibuixar escenaris de progrés que reverteixin en beneficis per als ciutadans. Cal transformar la gestió pública, per això el PP va insistir molt, en el debat del PDES, en la necessitat d'una reforma de l'administració local, a fi d'atorgar-li les eines per afrontar aquests nous escenaris, el fenomen de la globalització. Tot plegat, en els pressupostos presentats pel Govern en els darrers anys no hi està contingut.

Hi ha fenòmens nous com ara la immigració, l'envelliment, la desertització del teixit industrial de la ciutat, etc., que requereixen l'exercici de plantejar-se de nou quines són les polítiques que cal aplicar.

Els reptes econòmics, accessos, comunicacions, mobilitat, entorns d'oportunitat laboral, millora dels barris, la neteja de la ciutat, la millora del nivell de formació, entre d'altres, compliquen l'escenari mataroní que provoca preocupació entre els ciutadans. L'Alcalde en les darreres setmanes, en to massa optimista, ha dit que estàvem en el camí de superar la crisi de la destrucció del tèxtil. El PP no n'és tan optimista i, de fet, el PDES és la mostra que fins ara no s'han tingut clars els camins que calia emprendre per superar la crisi econòmica a la ciutat. Cal que el Govern tingui més ambició i més responsabilitat, així com capacitat per tirar reptes endavant.

El Sr. Mojedano, per exemple, lamenta que no s'hagi tirat endavant la creació del Museu del Rock a Mataró i que, ara que se sap que es construirà a Barcelona i que hi havia l'acord de lluitar perquè Mataró en fos subseu, s'hagi desestimat l'al·legació dient que no és una prioritat. Més enllà de Can Marfà sembla que no hi hagi res.

Cal que el Govern aposti per la ciutat i transmeti confiança als ciutadans, també que s'entengui bé amb els sectors socials de la ciutat i que sumi més esforços amb els sectors privats i més capacitat d'autocrítica. El discurs del Sr. Bassas, sense anar més lluny, ha semblat més un argument de campanya electoral, que no pas una valoració del pressupost.

 

El senyor Joaquim Esperalba, president del grup municipal de Convergència i Unió, comença dient que ha estat pensant què seria oportú dir per no ser reiteratiu amb el discurs del Ple de valoració inicial i reconeix que és complicat.

Per tant, potser valdria més comentar simplement la valoració del Govern sobre les esmenes presentades per CiU a fi d'analitzar quina és ara la posició del partit respecte el pressupost, que va ser valorat negativament en l'aprovació inicial. Però, com que el posicionament no ha canviat, potser tampoc no és tan necessari. També s'han parlat de moltes coses, des dels 30 anys de Govern, pel Sr. Graupera, al tancament d'una legislatura, pel Sr. Bassas, o al plantejament dels reptes de futur, pel Sr. Teixidó.

El Sr. Esperalba comenta dues qüestions importants:

CiU hagués volgut, és clar, durant la fase de propostes d'al·legacions, haver jugat contra el Govern en igualtat de condicions, és a dir, 11 contra 11 i en un estadi olímpic; però no ha estat així. Malgrat tot, CiU hi ha volgut participar. Aquest grup hagués desitjat també parlar del Pla Estratègic de la Ciutat, de la modificació del Pla General Urbanístic, de les polítiques d'habitatge i de sòl, de les polítiques de cohesió... és a dir, fer aquells grans debats polítics necessaris per poder justificar el model que la formació defensa i que no té res a veure amb el del Govern.

Analitzat des d'aquest punt de vista, les al·legacions fetes per CiU al programa del Govern per a l'últim any de legislatura, han estat acceptades en bona part -alguna d'elles, en referència a ordenances fiscals, d'acceptada obligació per llei-. Pel que fa a les al·legacions puntuals, se n'han fet sobre diferents qüestions, com ara l'habitatge, l'educació especial, la cultura i l'educació en general i l'activitat econòmica. Aquestes han estat majoritàriament acceptades, de manera parcial o total.

Pel que fa a les al·legacions respostes afirmativament, la seva acceptació ha suposat, la gran majoria de les vegades, la voluntat de fer-hi un estudi, però al final només s'ha quedat en això. Només cal recordar la quantitat de vegades -un mínim de 4 o 5- que s'ha acceptat l'al·legació de construir un accés directe a Mataró centre des de la rotonda de la Laia l'Arquera, i que encara mai no s'ha materialitzat.

Un altre exemple és el que ha succeït amb el Model de Ciutat: CiU va proposar reiteradament una reflexió i un canvi del model organitzatiu de l'Ajuntament, el paper dels centres cívics i la creació dels casals de barri. Sistemàticament, la proposta fou negada fins que ha arribat la Llei de les Grans Ciutats i aleshores sí que s'accedeix a estudiar-la. Caldran aules per poder realitzar tots els estudis que es diuen que s'han de fer!

Tot plegat és desmoralitzant després de l'esforç dedicat a la preparació d'aquestes al·legacions. Per tant, els grups de l'oposició juguen a contracor en un marc de joc dissenyat pel Govern, que l'afavoreix i, per tant, sempre en desigualtat de condicions.

D'altra banda, hi ha qüestions que donen una falsa aparença de mèrits constants del Govern, especialment quan es diu que s'ha tirat endavant algun projecte i que els partits de l'oposició els han subscrit -cas del Front de Mar que, per cert, arriba amb 30 anys de retard; el Pla de l'Habitatge o el PDES-. La veritat és que els partits de l'oposició la majoria de les vegades no tenen alternativa.

Finalment, el Sr. Esperalba, acaba la seva intervenció parlant del futur.

Mataró es gasta al voltant de 120 milions d'euros en política de govern i, pel que fa a gestió administrativa, aquesta es fa bé; tot i que cal rumiar-se bé en què s'inverteixen els diners. S'han perdut oportunitats i pistonada en els últims anys en tot allò que té a veure amb l'evolució econòmica de la ciutat, la promoció de ciutat com a tal, és a dir, les fonts de desenvolupament de la ciutat. Havent perdut les fonts de finançament de Mataró, la concreció en els àmbits de serveis, culturals, esportius i educatius han fet figa. Recuperar tot plegat de cop, significa fer un esforç molt gran tant per part del Govern, com de l'oposició.

De totes maneres, això serà feina que començarà a partir del 8 de gener, quan els grups comencin a presentar alternatives perquè es pugui aprovar un pressupost municipal per a l'any 2008 que realment respongui a la voluntat de canviar, d'alguna manera, el rumb que porta la ciutat a fi de no deixar escapar més oportunitats.

En aquests moments s'incorpora a la sessió el Sr. Joaquim Fernàndez, regidor del grup municipal de Convergència i Unió.

La senyora Pilar González, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, recorda en primer lloc, en relació a la intervenció del portaveu del PP, que ella mateixa va tenir ocasió de parlar amb el Sr. Mojedano sobre el fet que algunes de les aportacions presentades com a al·legacions, eren ja aportacions fetes en el ple i que ja havien estat desestimades, majoritàriament per no constituir prioritats del Govern.

Pel que fa a la situació d'estancament que ha dibuixat el Sr. Mojedano, la Sra. González recorda que realment hi ha projectes de futur que, a més, es debaten en espais a l'efecte, en aquest moment de canvis conjunturals i estructurals per a la ciutat. El PDES va assentar les bases de la ciutat que es vol aconseguir i és allò que dirigeix el rumb de les actuacions del Govern.

Quant a la innovació i la riquesa esmentades pel PP, cal constatar que les sumes tan importants d'aquest pressupost destinades a inversió són fruit d'una bona programació, gestió i responsabilitat econòmica -els ingressos tenen un augment d'un 10,39 i la despesa, d'un 12,45-.

Respecte a l'ambició i la responsabilitat, la Sra. González creu que el Govern hagués estat poc responsable si hagués acceptat algunes de les propostes presentades i el manteniment de les quals, a la llarga, hagués estat complicat. A banda del fet que no es pot ometre que ara mateix Mataró compta amb projectes molt ambiciosos sobre la taula.

En relació a qüestions com ara la seguretat, la neteja, la cohesió social, etc., la consellera delegada expressa que les últimes dades fetes públiques refermen els avenços fets també en aquestes matèries. D'altra banda, no es pot oblidar que el fenomen de la immigració és un tema important, davant del qual s'està actuant amb previsió, com demostra el Pla per a la Nova Ciutadania o el PDES pel que fa al fenomen dels canvis en la producció a la ciutat.

En resposta a la intervenció del Sr. Esperalba, la Sra. González comença expressant que afortunadament s'ha pogut desenvolupar el joc polític en un terreny de joc o marc adequat i que es va dissenyar ara fa 4 anys. La legislatura, al cap i a la fi, ha estat marcada per la sostenibilitat i el progrés econòmic i social.

La consellera delegada explica que la majoria d'al·legacions o propostes, quan són presentades i acceptades, necessiten passar per un procés d'estudi, sobretot per valorar-ne l'abast econòmic. En concret, en relació a la queixa del Sr. Esperalba sobre l'accés a la ciutat, cal recordar que aquesta era una qüestió que estava condicionava per la gran superfície de l'entorn que, finalment, es va desplaçar i, per tant, és lògic que se'n posposi l'actuació.

Quant a la reflexió del Sr. Esperalba sobre el model d'organització, la consellera delegada recorda com va comentar al seu company que s'hi està treballant i que només cal contrastar els models que ja estan sobre la taula.

Pel que fa al PDES, al Front de Mar o a la problemàtica de l'habitatge, són tres qüestions prioritàries per al Govern -en canvi, fa 30 anys el Front de Mar no ho era, de prioritari, per al consistori-, que està enfilant amb responsabilitat.

D'altra banda, la bona gestió del Govern, a la qual també ha fet al·lusió el portaveu de CiU, és mèrit de tots els treballadors i treballadores de la casa; i un dels seus trets principals és la transparència.

Finalment, la Sra. González expressa que bona mostra de la voluntat de participació i acord del Govern és l'acceptació de 38 de les 56 aportacions de CiU.

El senyor Paulí Mojedano, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, agraeix, en primer lloc, la resposta de la Sra. Gonzàlez.

És clar que hi ha projectes de futur, el PP no ho nega pas i el TecnoCampus n'és l'exemple, però la queixa va més encaminada al fet que el Govern no sap cap on va la ciutat, on es vol estar d'aquí a uns anys. Encara no sabem com ens guanyarem la vida els mataronins en el futur: sabem que n'hi ha molts que viuen de la construcció però cal buscar sectors alternatius, estratègics, que facin que la ciutat continuï creixent quan la situació canviï. De moment s'està apostant molt pel TecnoCampus però que això finalment surti bé, dependrà del fet que se sàpiguen crear les condicions adequades perquè les empreses vinguin a instal·lar-se a la ciutat. El PP així ho espera.

D'altra banda, encara hi ha temes no resolts, com el nivell de formació de la ciutat, la manca de capacitat per competir amb altres ciutats a nivell d'atracció, la renda familiar mitjana continua sent baixa, etc. Una altra qüestió preocupant són els desequilibris existents entre les zones o barris de la ciutat, recollits a la Llei de Barris i que ja s'estan tractant als Consells Territorials, però calen encara moltes actuacions. No es pot menystenir, tampoc, la mobilitat: el trànsit a Mataró és un autèntic caos, entre d'altres.

Per tant, hi ha tot un seguit de reptes per endavant, però que aquest pressupost que ara es presenta no aclareix massa.

Quant al comentari de les esmenes, el PP considera que ja hi haurà temps perquè algunes de les aportacions que no han estat estimades són temes prou importants que, si no s'inclouen, desvirtuen el pressupost. El Sr. Mojedano insta la Sra. González a una conversa privada per parlar-ne, per si cal aclarir el sentit d'algunes de les propostes. De totes maneres, fins al mes de maig -mes en què el PP espera que hi hagi un canvi de govern-, aquest grup municipal continuarà presentant esmenes perquè siguin debatudes.

 

El senyor Joaquim Esperalba, president del grup municipal de Convergència i Unió comença expressant que aquesta és la vuitena vegada consecutiva que parla en el debat de pressupostos de la ciutat i gairebé segur que serà la darrera.

Per tant, en primer lloc, agraeix la tasca dels funcionaris i, en especial, els de les àrees econòmiques perquè l'evolució ha estat magnífica en aquest àmbit i és cert que la transparència de la documentació també és exemplar. Tant l'Informe de Conjuntura Econòmica com el document sobre l'estat de l'ocupació a la ciutat són instruments que permeten treballar amb una informació de qualitat.

La segona reflexió és també un segon agraïment. Malgrat les lògiques visions diferents entre uns i altres, pel que fa als models de ciutat, el Sr. Esperalba agraeix l'acollida que CiU ha tingut a l'hora de plantejar les propostes, tot i que el resultat sigui molt diferent.

Expressades aquestes dues reflexions, el president de CiU reitera l'actitud del seu partit al llarg dels dos últims debats de pressupostos i el perquè del pas de l'abstenció -l'any passat- al vot contrari, ara.

Cal que el Govern tingui en compte, com ja va comentar en el ple d'aprovació inicial, l'estudi fet pel Centre d'Estudis d'Opinió de la Generalitat respecte a la tercera preocupació dels ciutadans, després de l'habitatge i la immigració, i que és la gran distància que separa els polítics dels problemes reals de la gent. Aquest és un motiu de reflexió molt important, que enllaça amb la següent reflexió.

Els ciutadans, en certa manera, reclamen un cert esperit d'autocrítica i que sigui constructiva. En tot cas, les realitats quotidianes de la ciutat han de marcar les actuacions del Govern: l'atur és el que és -3 punts per sobre de la resta de l'estat-, la renda útil per habitant és baixa -per sota de la mitjana catalana-, el nivell de fracàs escolar és considerable, el nivell de baixada de matriculacions en estudis superiors també és significatiu, etc. Per tant, la situació no és per estar-ne satisfets o eufòrics.

Finalment, no s'hi val a dir constantment que tal o tal altra cosa es va pactar entre tots, perquè els acords moltes vegades hi són, tot i la discrepància, perquè es pensa en positiu per al bé de la ciutat i perquè es juga amb les regles del Tripartit, davant les quals la resta de forces sovint estan lligades de mans i peus.

Cal ser realistes i pragmàtics i no perdre mai ni la il·lusió, ni l'ambició.

 

El senyor Joan Antoni Baron, alcalde president, recorda que aquest és l'últim PAM i pressupost d'aquest mandat i, sense intenció de fer cap balanç exhaustiu, fóra bo situar-los en el context actual. Ambdós documents venen a completar una acció de govern que s'ha basat en 4 grans eixos, gairebé 5.

El primer de tots és l'acord de govern signat pel Partit Socialista, ERC i ICV-EUiA al juny del 2003, ratificat al maig del 2004. El segon serien les aportacions que, a través dels mecanismes de participació que s'han posat en marxa, s'han anat presentant; en són especialment destacables les del Consell de Ciutat. En tercer lloc, caldria ressaltar tot allò que ha sorgit de nou a la ciutat des del 2003 fins avui. I, en quart lloc, cal destacar les línies estratègiques definides pel PDES.

D'altra banda, no es pot menystenir el paper de l'oposició aportant idees que tot sovint han pogut ser recollides pel Govern municipal. En al·lusió a les paraules del Sr. Esperalba sobre que el Govern no es pot emparar en els pactes, el Sr. Alcalde comenta que és possible que així hagi estat en alguna ocasió, però que l'únic que s'ha volgut és remarcar que es tractava d'un acord de tots els grups municipals i que, per tant, el mèrit era conjunt. De la mateixa manera, de vegades s'ha remarcat que una iniciativa determinada venia d'un grup concret, a fi de reconèixer-li el mèrit.

Sense cofoismes, cal també parlar de satisfacció per l'acció de govern duta a terme al llarg del mandat. Al final de la legislatura, l'Ajuntament està en millors condicions que al principi, perquè el pressupost consolidat ha crescut d'una manera considerable. Avui es destina una despesa pública en la ciutat més gran, sense oblidar que la despesa ordinària per habitant de Mataró és superior a aquella que tenen ajuntaments de la mateixa grandària i entorn. També la despesa per inversió per habitant és superior a moltes altres ciutats. Per tant, l'esforç que està fent la ciutat per posar-se al dia, per donar serveis i per resoldre els seus dèficits, és considerable.

El pressupost ha crescut bàsicament per aportacions d'altres administracions, Estat i Generalitat, a més, amb una fiscalitat continguda que s'ha mantingut uns 3 punts per sota de l'IPC acumulat dels últims anys. El pressupost ha incrementat especialment el seu apartat d'inversions, amb un augment absolut de l'endeutament de l'Ajuntament, però reduint el percentatge d'endeutament respecte al mateix.

Tot i així, allò més important és l'estat actual de la ciutat. Mataró també està en millors condicions ara, en comparació amb l'inici del mandat. És evident que la ciutat encara té dèficits i mancances, però s'ha començat a superar una situació de crisi econòmica que realment feia pànic. El sector hegemònic de la ciutat s'ha enfonsat en els últims deu anys, tot i que era quelcom que es preveia que passaria amb l'obertura dels aranzels. Totes les petites comunitats tèxtils europees n'han patit les conseqüències i ni Brussel·les, ni Madrid van saber prendre les mesures suficients com per fer minvar la patacada.

No obstant això, avui, les dades econòmiques de la ciutat, tal com es recullen a l'Informe de Conjuntura diuen que hi ha més ocupació, més persones treballant a Mataró, més empreses i empreses una mica més grans, i una economia, en general, més diversificada.

L'acció de govern s'ha centrat en intentar resoldre les problemàtiques dels ciutadans: més habitatge, més aparcament, noves infraestructures de mobilitat, més neteja, més equipaments de totes menes, més zones verdes, més seguretat amb els nivells més baixos de delinqüència dels últims 4 anys, més civisme, més avenços en temes d'immigració, etc.

Tant Govern com oposició saben quins són els problemes que té plantejats la ciutat, perquè així ho fan saber les enquestes tant a nivell local, com nacional o comunitari. L'habitatge, la taxa d'atur -per sobre de la mitjana catalana- i que afecta principalment les dones d'entre 35 i 45 anys, les mancances de mobilitat, les infraestructures col·lapsades, la immigració o dèficits de formació històrics, amb uns índexs elevats de fracàs escolar.

Allò que pretén aquest pressupost és intentar respondre, en la mesura que pugui l'administració local, a aquestes necessitats detectades a la ciutat i, alhora, marcar línies estratègiques per garantir-ne el futur. Aquesta és la voluntat de tots els grups municipals que formen l'Ajuntament.

Finalment, el Sr. Alcalde agraeix el treball dels funcionaris i dels directius responsables de l'elaboració i redacció del PAM i el pressupost, així com el to mantingut per tots els grups municipals al llarg del debat.

A continuació es sotmet a votació el Pressupost General de l'Ajuntament per a l'exercici 2007 i l'aprovació definitiva de la modificació de les Ordenances Fiscals reguladores dels impostos, taxes i normes reguladores dels preus públics i tarifes per a l'exercici 2007.

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 16, corresponents als membres del Grup Municipal Socialista (11), corresponents al Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (3) i corresponent al Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya (2).

Vots en contra: 10, corresponents als membres del Grup Municipal de Convergència i Unió (6) i corresponents als membres del Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya (4).

Abstencions: Cap.

Queda aprovat definitivament el Pressupost Municipal i les Ordenances Fiscals per a l'any 2007.

 

I no havent-hi més assumptes a tractar el Sr. Alcalde aixeca la sessió a les 21 hores de la nit, de la qual cosa com a Secretari en dono fe.