Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

03/05/2007

Escoltar

03/05/2007

dijous 03 maig 2007, 00:00h

Decret

3915/2007 de 30 de abril

Assumpte:

Convocatòria i ordre del dia Ple municipal ordinari que tindrà lloc el dia 3 de maig de 2007.

Òrgan:

ALCALDIA

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 3 de maig de 2007, a les 19 hores de la tarda, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

 

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de les Actes de les sessions : extraordinària urgent de 12 d'abril de 2007 i extraordinària del dia 30 d'abril de 2007.

2 DESPATX OFICIAL

ALCALDIA

3 Presa de possessió del Sr. Marcel Martínez Bruguera com a nou regidor de l'Ajuntament de Mataró.

DEFENSOR DEL CIUTADÀ

4 Presentació informe anual del Defensor del Ciutadà de Mataró 2006.

DECLARACIONS INSTITUCIONALS

5 Declaració Institucional de tots els grups municipals de l'Ajuntament de Mataró amb motiu de la celebració del Dia del Municipi i del Dia d'Europa.

6 Proposta de Resolució que presenten els grups municipals d'Esquerra Republicana de Catalunya i Convergència i Unió per sol·licitar l'ús del català i de la bandera de Catalunya als edificis públics.

DICTAMENS

-Presidència-

7 Acceptació de l'encomana de la gestió del servei del Consorci Digital Mataró Maresme a l'EPE Mataró Audiovisual.

8 Modificació de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball de Mataró Audiovisual per a l'any 2007.

CMI DE SERVEIS CENTRALS I PLANIFICACIÓ

-Servei de Gestió Econòmica-

9 Adscripció d'una part del Centre Cívic Pla d'en Boet a favor del Cosnorci per a la gestió de la televisió digital local pública de la demarcació de Mataró.

10 Atorgament d'un dret de superfície en relació a la finca municipal d'equipaments de la Unitat d'Actuació 53 "El Verdet", a favor de PUMSA.

11 Adscripció del pavelló polisportiu Teresa Maria Roca Vallmajor al Patronat municipal d'Esports.

12 Atorgament d'una concessió demanial relativa a la finca d'equipaments del Sector "El Rengle II", de Mataró, a favor de l'entitat pública empresarial Parc Tecnocampus Mataró, per a la construcció i explotació del complex Tecnocampus.

13 Atorgament d'una concessió demanial relativa al subsòl de la zona verda municipal de la Unitat d'Actuació 48 "Camí Ral-Hospital", de Mataró, a favor de l'empresa GINTRA, per a la construcció i explotació d'un aparcament públic.

14 Extinció del dret a l'ús de la vivenda municipal de mestres situada al pis 3r C, escala B, del carrer Madoz, 28-30, de Mataró, atorgat al Sr. Balboa Pérez.

15 Autoritzar a la Societat Municipal Aigües de Mataró SA per a la concertació 'una operació de préstec d'import 2.000.000,00 euros

16 Autoritzar a la Societat Municipal PUMSA per a la concertació d'una operació de crèdit d'import 9.000.000,00 euros i autoritzar a l'Alcalde President a signar una Comfort Letter com a garantia de l'operació esmentada.

-Servei d'Ingressos-

17 Proposta adjudicació operacions de préstec per finançar el programa d'inversions de l'exercici 2007

18 Aprovació preus públics IME 2007-2008

19 Aprovació provisional modificació Ordenança reguladora de la taxa d'ensenyament reglat de l'Escola Universitària Politècnica de Mataró per al curs acadèmic 2007/2008. .

20 Modificació en el preus públics pel servei d'antena de radiodifusió del parc forestal.

-Servei de Recursos Humans-

21 Ratificació del Decret 3399/2007 de 17 d'abril de d'il·lm. Alcalde de l'Ajuntament de Mataró que aprova l'increment retributiu de l'1 % sobre la massa salarial per a l'any 2007.

Institut Municipal de Promoció Econòmica

22 Aprovació de la modificació de la plantilla de l'IMPEM

23 Aprovació de l'increment retributiu de l'1% del personal de l'IMPEM

24 Resolució de dos recursos de reposició

Escola Universitària Politècnica de Mataró

25 Aprovació de l'increment addicional del complement específic del personal laboral de l'EUPMT en aplicació de la Llei General de Pressupostos de l'Estat per a l'any 2007.

Institut Municipal d'Educació

26 Aprovar un increment de l'1% de la massa salarial a diferents treballadors/es de l'Institut Municipal d'Educació.

Patronat Municipal de Cultura

27 Aprovacio de l'increment del 1 % de la massa salarial del personal del Patronat Municipal de Cultura.

Patronat Municipal d'Esports

28 Aprovació de l'increment de l'1% de sou dels treballadors del Patronat Municipal d'esports.

ESCOLA UNIVERSITÀRIA POLITÈCNICA DE MATARÓ

29 Relleu d'un vocal representant de la Universitat Politècnica de Catalunya en el Consell Rector del Patronat Municipal de l'Escola Universitària Politècnica de Mataró.

CMI DE SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Urbanisme-

30 Nova aprovació inicial de la modificació puntual de la normativa del PGOM relativa als usos de les plantes baixes en carrers comercials

31 Aprovació definitiva de l'estudi de detall de regularització de la profunditat edificable de les finques 13-15 del carrer Molí de Vent cantonada amb el carrer Sant Miquel

-Servei d'Habitatge-

32 Aprovació del conveni amb l'empresa pública Adigsa i el Departament d'Acció Social i Ciutadania relatiu a la posada en marxar del Programa de Mediació per al Lloguer Social.

-Servei de Ciutat Sostenible-

33 Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança municipal per a la instal·lació i funcionament d'instal·lacions de radiocomunicació al terme municipal de Mataró.

CMI DE SERVEIS PERSONALS

-Institut Municipal d'Educació-

34 Aprovar la compatibilitat per a l'exercici d'un segon lloc de treball d'un professor de l'IES Miquel Biada.

CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL

PRECS I PREGUNTES

35 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre les obres de la nova escola Anxaneta.

36 Pregunta que presenta el regidor no adscrit Josep Lluís Martí, sobre les obres de rehabilitació de la Nau Gaudí.

37 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre els procediments que segueix la Policia a la nostra ciutat.

38 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre les visites a equipaments i obres municipals.

39 Prec que presenta el grup municipal de Convergència i Unió referent el vehicle de control del trànsit.

40 Pregunta que presenta el regidor no adscrit Josep Lluís Martí, sobre l'aparició d'un ciutadà mort al Dipòsit de Vehicles de la grua municipal.

41 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre la situació de la Nau Gaudí.

42 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre l'informe presentat pel Gremi de Constructors.

43 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la Llar Cabanellas.

44 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre el cadàver aparegut al Dipòsit de la grua municipal.

        L'ALCALDE
        Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe,
EL SECRETARI GENERAL
Manuel Monfort Pastor

ACTA NÚM. 07/2007- SESSIÓ ORDINÀRIA DE L'EXCM. AJUNTAMENT EN PLE QUE TINGUÉ LLOC EL DIA 3 DE MAIG DE 2007.

=================================================================

Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la Ciutat de Mataró, el dia tres de maig de dos mil set, essent tres quarts de vuit de la tarda, es reuneix l'Ajuntament en Ple, sota la Presidència del Sr. JOAN ANTONI BARON ESPINAR, Alcalde President.

Hi concorren els senyors:

JOAN ANTONI BARON ESPINAR ALCALDE (PSC)

PILAR GONZÁLEZ AGÀPITO TINENT D'ALCALDE (PSC)

RAMON BASSAS SEGURA TINENT D'ALCALDE (PSC)

ESTEVE TERRADAS I YUS TINENT D'ALCALDE (PSC)

ARCADI VILERT SOLER TINENT D'ALCALDE (PSC)

FERMÍN MANCHADO ZAMBUDIO TINENT D'ALCALDE (PSC)

ORIOL BATISTA GÀZQUEZ CONSELLER DELEGAT (PSC)

FRANCESC MELERO COLLADO CONSELLER DELEGAT (PSC)

ALÍCIA ROMERO LLANO CONSELLERA DELEGADA (PSC)

MONTSERRAT LÓPEZ FIGUEROA CONSELLERA DELEGADA (PSC)

IVAN PERA ITXART CONSELLER DELEGAT (PSC)

JOAQUIM ESPERALBA IGLESIAS REGIDOR (CIU)

JOAQUIM FERNÀNDEZ I OLLER REGIDOR (CIU)

MARIA JOSÉ RECODER I SELLARÉS REGIDORA (CIU)

JOSEP VICENT GARCIA CAURIN REGIDOR (CIU)

PAULÍ MOJEDANO SINGLA REGIDOR (PPC)

DAVID ROVIRA I SUÑÉ REGIDOR (PPC)

S'incorpora a la sessió a l'inici del punt núm. 30

ADELA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ REGIDORA (PPC)

JOSÉ MANUEL LÓPEZ GONZÁLEZ REGIDOR (PPC)

ANTONIO SÚNICO BATXILLERIA REGIDOR (PPC)

JAUME GRAUPERA VILANOVA CONSELLER DELEGAT (ICV-EUIA)

JOSEP COMAS VALLS CONSELLER DELEGAT (ICV-EUiA)

QUITERIA GUIRAO ABELLÁN CONSELLERA DELEGADA (ICV-EUiA)

FRANCESC TEIXIDÓ I PONT CONSELLER DELEGAT (ERC)

MARIA ROSA CUSCÓ I ALBERÓ CONSELLERA DELEGADA (ERC)

JOSEP LLUÍS MARTÍ I JULIÀ REGIDOR no adscrit

 

Dóna fe de l'acte el Secretari General de la Corporació el Sr. MANUEL MONFORT PASTOR.

També hi assisteix l'Interventor de Fons Municipals, Sr. JOSEP CANAL CODINA.

 

El Sr. Antoni Valls i Pou, regidor del grup municipal de Convergència i Unió, no assisteix a la sessió ja que ha presentat la seva renúncia a l'Acta de regidor en el Ple extraordinari urgent celebrat a les 18,50 h del dia 12 d'abril de 2007.

Els reunits representen un quòrum d'assistència mínim suficient d'acord amb la llei per constituir vàlidament la sessió plenària.

L'Il.lm. Sr. President obre la sessió, passant-se seguidament a tractar els punts de l'ordre del dia.

1 - APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LES ACTES DE LES SESSIONS : EXTRAORDINÀRIA URGENT DE 12 D'ABRIL DE 2007 I EXTRAORDINÀRIA DEL DIA 30 D'ABRIL DE 2007.

VOTACIÓ: Ordinària Vots favorables: Unanimitat. (25).

 

2 - DESPATX OFICIAL

"En virtut del que contempla la " Proposta de resolució de tots el grups municipals contra la violència de gènere" aprovada pel Ple municipal  del 8 de juliol de 2004 en l'acord segon, aquest Ple municipal manifesta:

Expressar un cop mes el seu rebuig i condemna a la violència de gènere. En concret als fets ocorreguts el passat 18 d'abril a la nostra ciutat, on  una ciutadana de Mataró  va ser la víctima.El Ple de l'Ajuntament volem manifestarla nostra solidaritat amb els familiars afectats i reiterar el nostre compromís de continuar treballant  amb tots el mitjans al nostre abast per eradicar la violència a la nostra societat.

Des delprimer moment, els Serveis municipals de Dona, Benestar Social, Policia local, Educació i Hospital de Mataró estan portant a terme les tasques de suport que els hi son pròpies, aixímateix l'Institut Català de les Donesde la Generalitat de Catalunya h

 • El senyor Alcalde, Joan Antoni Baron, dóna compte d'una carta rebuda per part de la Comissió de Setmana Santa agraint la col·laboració de l'Ajuntament de Mataró en la celebració dels actes de Setmana Santa i, en especial, al subinspector Leonardo Dávila i al Sr. Joan Abril.

 • El senyor alcalde, Joan Antoni Baron, informa sobre la carta adreçada avui mateix al Sr. Gallego Cuesta, alcalde de Palència, expressant el condol personal i en nom del consistori pels tràgics fets succeïts a la ciutat castellana.

DICTAMENS

-Alcaldia-

3 PRESA DE POSSESSIÓ DEL SR. MARCEL MARTÍNEZ BRUGUERA COM A NOU REGIDOR DE L'AJUNTAMENT DE MATARÓ.

El senyor Alcalde President dóna la paraula al Secretari de la Corporació, que llegeix la resolució de la Junta Electoral Central per la qual es lliura la credencial de què ha estat designat regidor de l'Ajuntament de Mataró el Sr. Marcel Martínez Bruguera, per estar inclòs en la llista de candidats presentada pel Partit de Convergència i Unió a les eleccions locals de 2003, en substitució per renúncia del Sr. Antoni Valls i Pou.

Tot seguit el senyor Alcalde demana al Sr. Marcel Martínez Bruguera que s'acosti a la Presidència i que els demés membres del Consistori es posin dempeus.

A continuació el Sr. Secretari procedeix a llegir la fórmula preceptiva :

"JUREU O PROMETEU PER LA VOSTRA CONSCIÈNCIA I HONOR COMPLIR FIDELMENT LES OBLIGACIONS DEL CÀRREC DE REGIDOR DE L'AJUNTAMENT DE MATARÓ, AMB LLEIALTAT AL REI I GUARDAR I FER GUARDAR LA CONSTITUCIÓ COM A NORMA FONAMENTAL DE L'ESTAT, I L'ESTATUT COM A NORMA FONAMENTAL DE CATALUNYA".

El Sr. MARCEL MARTINEZ BRUGUERA respon, SI PROMETO

Seguidament el Sr. Alcalde li dóna possessió del seu càrrec, donant-li també la benvinguda i fent-li entrega de l'escut de la Ciutat.

DEFENSOR DEL CIUTADÀ

4 PRESENTACIÓ INFORME ANUAL DEL DEFENSOR DEL CIUTADÀ DE MATARÓ 2006.

El senyor Jordi Puigderrajols, Defensor del Ciutadà de Mataró, presenta l'informe anual del Defensor del Ciutadà de Mataró 2006 :

"Sr. Alcalde, Sres. i Srs. Regidors, Sr. Defensor del Vilatà d'Argentona, Sres. i Srs.

Bona tarda a tothom.

Disposo novament de l'oportunitat de dirigir-me al Ple d'aquest Ajuntament de Mataró, per a presentar l'informe relatiu a la tasca desenvolupada per l'Oficina del Defensor del Ciutadà de Mataró, durant l'any 2006.

L'obligació d'un Defensor del Ciutadà és la revisió i control de les actuacions administratives de l'Ajuntament de Mataró, entitats concessionàries de serveis públics i aquelles empreses a les que està aquell vinculat directament, i el seu objectiu final es resoldre les queixes, recomanant o suggerint a l'administració municipal una determinada actuació, de tal forma que una queixa individual pot acabar afectant i beneficiant al conjunt de ciutadans.

Si mirem l'estadística de l'Oficina de l'any 2006, veurem que han augmentat el nivell d'intervencions realitzades (862), però s'ha reduït el nombre de queixes amb expedient efectivament tramitades (94).

Els ciutadans es queixen molt, però quan es tracta de formalitzar la queixa, d'aportar dades concretes del cas, de donar explicacions, aleshores la reclamació es dilueix i moltes vegades no va endavant.

Hem de tenir en compte que per nosaltres, la presentació d'una queixa o una consulta que es resolt amb una simple gestió, o amb una petita i curta tramitació, no és veritablement una queixa. Creiem que una queixa és un greuge concret, relacionat amb una actuació administrativa determinada, que precisa l'obtenció d'informació diversa, un anàlisi i una valoració personalitzada i objectiva, motiu pel quale distingim entre queixes que donen o no lloc a expedient.

Igualment, de la informació recollida resulta que la majoria de queixes dels ciutadans es refereixen a temes de consum, sancions de trànsit, molèsties d'activitats, veïns, altres administracions, elements i urbans i senyalització, serveis socials, impostos i taxes, per temes jurídics, residus i neteja, policia local i obres i manteniment a via publica, mentre que els expedients afecten majoritàriament al Servei Jurídic Administratiu de Via Pública i al Servei de Ciutat Sostenible.

En les resolucions dictades, s'han formulat aquest darrer any 2.006, 21 suggeriments, 9 recordatoris i 3 recomanacions.

Un suggeriment té per finalitat proposar al Servei afectat una determinada actuació en un cas concret, per exemple, una determinada interpretació jurídica, la valoració d'una prova rebutjada o, la revisió del procediment, venint sempre obligat el Servei a donar-hi resposta expressa, tant si l'accepta com si no. Per la seva banda, un recordatori té per finalitat fer memòria d'una obligació legalment establerta que es considera no ha estat respectada. Finalment, la recomanació pretén que es valori portar a terme una determinada actuació.

Però el que destaca més de l'informe que presentem avui, és el fet de que els suggeriments formulats pel Defensor han estat només acceptats en un 36%, el que comporta una davallada significativa respecte el nivell d'acceptació dels anys anteriors.

Un suggeriment és la recomanació feta a un servei municipal de fer una actuació en el cas concret d'una queixa i, el seu esperit és la raó de ser d'un defensor o síndic.

Tant és així que si els suggeriments del defensor del ciutadà no són acceptats, s'ha d'analitzar si les seves propostes són il·lògiques, desproporcionades o improcedents, perquè en definitiva vol dir que la seva valoració del cas concret, la resolució d'una queixa d'una determinada manera, no han estat encertades o no arriben a convèncer.

La incidència en l'estadística de les queixes presentades en relació a l'actuació del Servei Jurídic Administratiu de Via Publica (41'49% del total) fa que la davallada produïda hagi estat motivada pel rebuig per part d'aquest de 17 dels 19 suggeriments que li han estat formulats, provocant que el nivell general d'acceptació s'hagi invertit, de tal manera que si fins l'any 2005, com a mínim dos de cada tres suggeriments eren acceptats, enguany ha estat a l'inversa, només un de cada tres suggeriments s'ha acceptat.

Si analitzem el nivell d'acceptació de suggeriments per part de cada servei, veiem que és molt alt, per no dir de quasi el 100 %, excepte en el Servei Jurídic Administratiu de Via Publica que ha passat del 75% d'acceptació l'any 2001 al 10% d'aquest any 2006.

Com es pot comprovar amb la lectura de les resolucions corresponents, els suggeriments i recordatoris formulats es refereixen al deure de motivació i argumentació de les resolucions administratives, la congruència, la valoració de les proves de descàrrec aportades pels ciutadans afectats i la seva transcendència, la necessitat o conveniència d'obtenir informes dels agents denunciants i la presumpció de veracitat.

Com a Defensor no puc acceptar la utilització sistemàtica de redactats preestablerts per a resoldre expedients sancionadors i tampoc que no es valorin, en concret i de forma detallada, les proves que presenten o proposen els ciutadans. El ciutadà es mereix, a més d'una resposta expressa que defugi el silenci administratiu, una explicació detallada, raonada i personalitzada del perquè les seves al·legacions o recursos no han estat estimades.

El dret a una bona administració, la seguretat jurídica, l'equitat i la llei exigeixen que la motivació i argumentació de les resolucions administratives sigui el màxim d'acurada possible.

No s'ha de perdre de vista que en un expedient sancionador col·lideixen dos presumpcions, la d'innocència i la de veracitat dels Agents de l'autoritat, però si aquesta presumpció s'aplica de forma automàtica, sense cap mena de consideració, es pot arribar a veritables situacions d'injustícia i arbitrarietat, davant les que no hi ha defensa possible i, per això, ens sembla del tot lògic i proporcionat que en aquells casos en que hi hagi versions contradictòries, en lloc d'aplicar directament la presumpció de veracitat, es requereixi a l'Agent un informe complementari per ampliar i aclarir els fets denunciats, ja que aquest instrument serveix per fonamentar i argumentar millor la resolució que es dicti i, sobretot, per explicar millor la resolució al ciutadà.

Destaca també en aquest informe, encara que no afecta a gaires expedients que algunes queixes per molèsties procedents d'activitats s'han anat reproduint al llarg dels anys, coincidint el mateix ciutadà afectat i la mateixa activitat, cosa que ha obligat a obrir nous expedients de queixa cada vegada.

Això vol dir que en les anteriors ocasions l'expedient administratiu s'havia tancat en fals, sense solucionar de forma efectiva el problema o sense comprovar que la molèstia havia cessat, ja que al reproduir-se la queixa, s'ha hagut d'intervenir de nou sobre la mateixa qüestió, el que aconsella evitar tancar aquests expedients si no s'ha comprovat de forma efectiva el cessament de la molèstia i, al mateix temps, ser més expeditius en les execucions.

Aquestes consideracions coincideixen amb molts dels aspectes valorats pel Síndic de Greuges de Catalunya en el seu informe extraordinari sobre contaminació acústica, en el que parteix de diverses fonts i arriba a diferents conclusions i recomanacions que, fem nostres i demanem al Servei de Ciutat Sostenible valori i tingui en compte en les seves actuacions, ja que el seu objectiu es aconseguir un espai sense soroll.

S'hi fan diverses consideracions respecte la tramitació dels expedients i la necessitat d'una modificació legislativa i, fins i tot, respecte dels sorolls molestos derivats de comportaments veïnals proposa als Ajuntaments, i ho compartim completament, la necessitat d'intentar evitar la resolució d'aquests conflictes en l'àmbit judicial, la recollida de firmes o al carrer, regulant en les ordenances municipals les relacions de veïnatge sorolloses i molestes, potser com a actituds incíviques i dins de l'ordenança corresponent, incloent-hi també una regulació específica per a la instal·lació dels aparells d'aire condicionat per part de particulars, establint el nivell de soroll suportable i admissible per aquests aparells.

Finalment i per acabar, hem de fer constar que es manté un petit percentatge de queixes que es refereixen a tracte indegut per part d'empleats de l'Ajuntament i, si be som plenament conscients del component subjectiu d'aquest tipus de queixa, no hem de deixar de demanar als Serveis Municipals que continuïn tenint cura d'evitar-les.

Gràcies a tots per la vostre atenció."

El senyor Esteve Terradas, conseller delegat de Presidència, passa a valorar l'informe anual del Defensor del Ciutadà de Mataró 2006, presentat pel Sr. Puigderrajols. Es tracta d'un document molt complert que detalla les seves actuacions, les compara amb una seqüència ja llarga i apunta un seguit de consideracions interessants.

Se'n desprèn que l'activitat de l'Oficina del Defensor del Ciutadà de Mataró segueix la línia dels darrers anys:

Durant el 2006 s'han fet un total de 862 intervencions €una xifra similar a la del 2005€; d'aquestes intervencions, 596 no han generat expedient de queixa. Per tant, durant el 2006, l'Oficina del Defensor del Ciutadà ha gestionat 94 expedients de queixa.

De la gestió d'aquests expedients, han resultat 9 recordatoris, 3 recomanacions i 21 suggeriments que el Defensor ha fet arribat a l'administració municipal. El temps de gestió dels expedients se situa encara per sobre dels 60 dies, un aspecte que cal millorar clarament.

Ara és moment d'aplicar resultats. Demà mateix, el Sr. Alcalde signarà els acords oportuns per fer el seguiment de tota aquesta informació, encarregant-ne, a l'Àrea de Presidència, la gestió. També com l'any passat, a partir del mes de setembre, es disposarà d'un informe de valoració i seguiment per donar-ne compte a la Junta de Portaveus, amb el compromís sempre de millorar la gestió municipal, l'atenció ciutadana i la relació de l'Ajuntament amb la mateixa Oficina del Defensor del Ciutadà.

De l'informe del 2006 és també interessant veure l'activitat del Sr. Puigderrajols fora de Mataró, com ara la seva relació amb el Síndic de Greuges i la mútua cooperació a partir d'un conveni signat l'any 2005, entre ambdues institucions. Val la pena destacar el paper del Defensor del Ciutadà de Mataró en el Fòrum Local que agrupa una trentena de defensors i síndics de tota Catalunya.

Disposem ja d'una seqüència important i llarga de memòries anuals del Defensor, que segurament permet fer un balanç de la seva feina i funcions, amb una conclusió que podem compartir tots els membres del consistori: el Defensor del Ciutadà és ja una institució consolidada i s'ajusta a allò que determina el capítol cinquè del ROM, que li encomana la funció de vetllar pels drets dels ciutadans en relació a l'actuació municipal i fer-ho amb independència i objectivitat.

Finalment, unes paraules de reconeixement a la tasca de tos els responsables municipals que tenen relació amb l'Oficina del Defensor del Ciutadà i un agraïment al Sr. Puigderrajols i el seu equip per la seva feina i dedicació.

El senyor Paulí Mojedano, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, recorda que totes les forces del consistori en el seu moment van estar d'acord en la importància de crear aquesta institució perquè tenia un sentit de cara a la ciutadania. La realitat és que aquesta s'ha anat consolidant any rere any, guanyant credibilitat i rigor. Cal felicitar el Sr. Puigderrajols per la feina exhaustiva que ha dut a terme.

Per tot plegat, és sorprenent que en lloc d'anar millorant a través dels suggeriments o al·legacions fetes per part del Defensor del Ciutadà, els departaments municipals que són blanc d'algunes de les queixes ciutadanes, com ara Via Pública, pràcticament no en facin cas.

Per tant, cal fer un toc d'atenció al Govern i al Sr. Bassas a fi de corregir aquesta actitud. És significatiu que hi hagi determinats tics o falta de sensibilitat envers la figura del Defensor en alguns departaments com, per exemple, el de Via Pública.

El senyor Joaquim Esperalba, president del grup municipal de Convergència i Unió, comença agraint al Sr. Puigderrajols el seu treball al capdavant de la institució que representa.

Sincerament, allò que ara toca valorar és quina capacitat té el consistori de respondre millor als ciutadans. A l'informe presentat, el Sr. Puigderrajols destaca la funció principal de l'Oficina: intentar millorar l'Administració. Quan es va acordar la creació d'aquesta figura, es creia que era bo que un àrbitre extern ajudés a millorar-la i, per tant, la nostra reflexió ha d'anar encaminada a veure si això s'ha aconseguit.

En aquest sentit, val a dir que, si bé hi havia una tendència a la millora, enguany queda palès que s'ha fet un pas enrere en la capacitat de donar resposta als ciutadans per part del consistori, especialment pel que fa a l'àrea de Via Pública: és l'única àrea que manté una actitud de no fer cas sistemàticament a les recomanacions del Defensor del Ciutadà. Arran d'això, cal plantejar-se si aquesta àrea i el polític responsable de la mateixa estan a l'alçada de les necessitats ciutadanes; esperem que el Sr. Alcalde contribueixi a corregir aquesta actitud encarregant l'informe de seguiment.

Però, a més, hi ha una altra qüestió sobre la qual val la pena reflexionar. Com és possible que després dels esforços econòmics i de gestió d'aquest Ajuntament per millorar l'atenció ciutadana, hi hagi un 10% de queixes per la mala atenció rebuda per part d'alguns ciutadans? No n'hi ha prou a tenir oficines, 010s, Mataró Respon, punts d'informació, etc., si després un 10% de les queixes són perquè els ciutadans consideren que no han estat ben atesos. A CiU preocupa veure com la capacitat d'aquesta institució per millorar l'atenció ciutadana enguany no ha estat tan positiva.

D'altra banda, hi ha una qüestió no menys important, que és el nivell d'utilització. És cert que aquest servei s'ha incrementat d'una manera constant en els darrers exercicis, fins assolir el 8%, però els ciutadans continuen utilitzant majoritàriament la presència física a l'hora de presentar una queixa. Per tant, fóra bo començar a pensar en fer més accessible l'Oficina del Defensor als ciutadans d'altres zones de la ciutat, més allunyades de la seu; això contribuiria a fer-la més coneguda entre els ciutadans. Potser també es podria incloure aquesta recomanació en propers informes del Defensor del Ciutadà.

Un altre tema important directament relacionat és la motivació dels funcionaris d'aquesta casa, els quals no poden oblidar que estan al servei de les persones: cal esmerçar tots els esforços per transmetre'ls la motivació suficient i, en aquesta línia, no té sentit que es rebutgin d'ofici les recomanacions de l'Oficina.

Finalment, el Sr. Esperalba agraeix la feina feta pel Sr. Puigderrajols i el seu equip així com la presència del Sr. Defensor del Vilatà d'Argentona.

El senyor Esteve Terradas expressa el seu acord amb algunes de les afirmacions fetes per l'oposició, especialment aquelles que refermen el compromís de l'Ajuntament en millorar a partir de les recomanacions presentades pel Defensor del Ciutadà i de la relació entre els ciutadans i el consistori o la mateixa Oficina.

És motiu de preocupació també €i se n'ha parlat amb el Sr. Puigderrajols€ fer més accessible la institució als ciutadans i és per això que en els mitjans de comunicació municipals, tant al web €que permet fer arribar queixes€ com al butlletí municipal, es recull informació sobre l'Oficina.

D'altra banda, el Sr. Terradas mostra el seu desacord amb el fet que el Sr. Mojedano hagi aprofitat la presentació d'aquest informe per criticar el funcionament o la gestió del responsable d'un servei de l'Ajuntament. Es mostra convençut que l'àrea de Via Pública actua amb responsabilitat i estudia totes les queixes que se li plantegen, vinguin d'on vinguin.

Finalment, els números són els que són i les queixes han baixat respecte a l'any anterior.

El senyor Josep Lluís Martí, regidor no adscrit, expressa el seu total recolzament a la tasca del Defensor del Ciutadà. Agraeix la seva dedicació i el treball curós dut a terme per tot el seu equip. El temps ha demostrat que aquesta figura, promoguda per totes les forces però en especial pel PP, era necessària.

Cal, d'altra banda, esmerçar esforços per fer cas a les recomanacions que fa la institució. La obligació del Defensor és marcar-nos el camí per assolir una administració excel·lent i la del Govern, la de millorar els serveis per satisfer les necessitats dels ciutadans.

Esperem que aquesta institució, doncs, continuï creixent i fent-se popular entre els mataronins i mataronines.

El senyor Joan Antoni Baron, alcalde president, agraeix la tasca duta a terme pel Sr. Puigderrajols i pel seu equip, però també la feina que fan els funcionaris municipals, que compten amb la confiança del Govern.

D'altra banda, el Sr. Alcalde reitera el compromís del Govern municipal, a partir de demà mateix, d'atendre i valorar l'informe en el seu conjunt no es pot oblidar que es realitzen centenars de milers de tràmits en aquesta administració pública€, a fi de millorar encara més l'atenció que reben els ciutadans.

DECLARACIONS INSTITUCIONALS

5 DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS DE L'AJUNTAMENT DE MATARÓ AMB MOTIU DE LA CELEBRACIÓ DEL DIA DEL MUNICIPI I DEL DIA D'EUROPA.

La senyora Maria Rosa Cuscó, cap del grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya, presenta la següent Declaració Institucional :

"Per acord de la Junta de Govern Local de 18 d'abril de 2005, L'Ajuntament de Mataró es va adherir a la declaració oficial del dia 19 d'abril "Dia del Municipi", com a reconeixement a la recuperació de la democràcia local i la tasca feta pels governs municipals, des de la constitució de la democràcia fa 27 anys.

Durant aquests anys l'Ajuntament de Mataró ha signat acords d'amistat i col·laboració mitjançant la formula de l'agermanament amb quatre municipis europeus: l'any 1988 amb Dürnau-Gammelshausen €Alemanya-, l'any 1991 amb Créteil €França-, l'any 1993 amb Corsico €Itàlia- i amb Cehegín -Espanya-.

Els agermanaments amb altres municipis europeus contribueixen a la difusió, a l'apropament i al coneixement entre persones i entitats d'aquests viles, a sentir més propers altres països que formen la Unió Europea i que tenen una altra llengua i una altra cultura i amb qui compartim un espai comú a Europa €legislació, govern, economia, territori€-

Enguany es commemora el 50 aniversari de la signatura del Tractat de Roma, carta fundadora de l€actual Unió Europea. En aquest context, els líders europeus s€han compromès a celebrar tot tipus d€actes amb l€objectiu de demostrar que Europa, projecte que es troba en contínua i constant evolució, està cada cop més unida i resolta en la construcció del model europeu.

Així doncs, el nostre treball es basa en el respecte dels valors fundacionals de la Unió Europea: llibertat, justícia social, democràcia, progrés defensa i promoció dels drets humans. Amb l€entrada en el nou segle, ens enfrontem a la nova era de la globalització com a procés polític, social i econòmic, que alhora comporta costos i beneficis i dóna pas als dos grans reptes que té l€actual Unió Europea: el desenvolupament sostenible i la constitució europea.

La revitalització de l€economia europea passa per aconseguir un progrés sostenible, que tingui en compte el respecte al medi ambient, l€ús racional dels recursos, el desenvolupament equitatiu, la igualtat d€oportunitats, etc...; en definitiva, un desenvolupament econòmic a llarg termini i que tingui en compte els valors fundacionals europeus. A més, la presència de la Unió Europea en el món globalitzat obliga a l€economia europea a beneficiar els seus ciutadans i a la resta del món, ja que el nostre benestar social camina inevitablement en paral·lel amb la nostra la solidaritat.

Per fer d€Europa un actor internacional de pes, d€acord amb la seva història, influència i posició econòmica i social, hem de constituir Europa a partir de dues variables definitòries, tant internament com externament. D€una banda, no ha de ser només una construcció política amb base a Brussel·les, sinó també ha de ser en base al principi de subsidiarietat, de transparència i democràcia, i omplir de contingut el concepte de ciutadania europea. D€altra banda, Europa ha de demostrar la capacitat d€actuar conjuntament amb una sola veu, de manera que la política exterior europea sigui eficient i eficaç.

L€ entusiasme polític ha de ser correspost per la voluntat ciutadana d€avançar en el projecte europeu i és justament aquí on Catalunya i els seus municipis poden aportar el seu ajut al procés europeu. D€una banda, la clara vocació europeista de Catalunya i els seus municipis i, d'una altra, la condició de proximitat amb els ciutadans a través dels municipis.

ACORDS

Primer.-

L€Ajuntament de Mataró, amb motiu del Dia del Municipi i del Dia d'Europa vol fer partícips els municipis agermanats i la ciutadania de Mataró, de la celebració del 50è aniversari de la signatura del Tractat de Roma i del reconeixement als seus principis per avançar en el projecte europeu.

Segon.-

També es compromet a organitzar, durant l€any 2007, activitats o actes que sensibilitzin la població sobre el procés d'integració europea i a retolar les entrades a la ciutat i el web municipal amb la informació dels municipis amb els quals Mataró està agermanada, indicant la pertinença a la Unió Europea.

Tercer.-

Aquesta declaració es farà arribar a les ciutats agermanades amb Mataró i a les institucions següents: Consell Català del Moviment Europeu (Provença, 281 € 08008 Barcelona); Patronat Català Pro Europa (Bruc, 50 € 08010 Barcelona); Representació de la Comissió Europea (Passeig de Gràcia, 90 € 08008 Barcelona); Delegació del Parlament Europeu (Passeig de Gràcia, 90 € 08008 Barcelona), Federació de Municipis de Catalunya (Via Laietana, 33 € 08003 Barcelona) i Associació Catalana de Municipis i Comarques (València, 231 € 08007 Barcelona)."

VOTACIÓ: Ordinària Vots favorables: Unanimitat. (26).

 

6 PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS D'ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA I CONVERGÈNCIA I UNIÓ PER SOL·LICITAR L'ÚS DEL CATALÀ I DE LA BANDERA DE CATALUNYA ALS EDIFICIS PÚBLICS.

 

El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya,

"Atès que l'Estatut d'Autonomia de Catalunya és la norma institucional bàsica. Defineix els drets i deures de la ciutadania de Catalunya, les institucions polítiques de la nacionalitat catalana, les seves competències i relacions amb l'Estat i el finançament de la Generalitat de Catalunya.

Atès que el nou Estatut d'Autonomia de Catalunya, en el seu article 8.2 manifesta que "la bandera de Catalunya és la tradicional de quatre barres vermelles en fons grocs i ha d'ésser present als edificis públics i en els actes oficials que tinguin lloc a Catalunya".

Atès que el nou Estatut d'Autonomia de Catalunya, en el seu article 6.1 manifesta que "la llengua pròpia de Catalunya és el català" i que com a tal, "el català és la llengua d'ús normal i preferent de les administracions públiques i dels mitjans de comunicació públics de Catalunya".

Atès que l'article 50 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya manifesta que "els poders públics de Catalunya han de protegir el català en tots els àmbits i sectors i n'han de fomentar l'ús, la difusió i el coneixement."

Per tot el que s'ha exposat, es proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels següents,

ACORDS:

Primer, instar a les administracions públiques i els poders públics presents a Mataró a fer present i visible la bandera catalana a tots els edificis de titularitat pública on ja hi onegi una de les banderes oficials.

Segon, comunicar el present acord al al President de la Generalitat, President del Parlament de Catalunya, Delegat del Govern, al President de la Diputació i al President del Consell Comarcal del Maresme. "

El senyor Josep Comas, regidor del Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds € Esquerra Unida i Alternativa, manifesta el vot afirmatiu de la seva formació a la proposta presentada.

És probable que a aquestes alçades del calendari, l'oportunitat temporal de la proposta sigui discutible, però aquest és un element menys rellevant, després sobretot de la reformulació feta pels dos grups municipals que la presenten.

Es tracta d'una proposta raonable, que no entra en contradicció amb cap legislació sectorial específica pel que fa a l'ús dels símbols i de lectura clara.

El senyor Josep Lluís Martí, regidor no adscrit, expressa, com a nacionalista i catalanista, el seu vot a favor de la proposta de resolució.

El senyor Ramon Bassas, portaveu del grup municipal Socialista, diu que per a la seva formació el més important és el respecte envers la legislació vigent sobre com tractar els elements simbòlics; aquest respecte és el que està per sobre de tot. Celebra que tant CiU com ERC estiguin junts en aquesta qüestió i demana que no es polititzin els símbols que ens han d'unir. El PSC hi votarà a favor.

El senyor Joaquim Fernàndez, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió, demana la paraula perquè li ha semblat entendre que el Sr. Bassas afirmava que CiU, en altres ocasions, ha fet intervencions contràries a la llei. L'únic que ha fet CiU és demanar que, en casos concrets, dos dies l'any, s'utilitzi la bandera catalana exclusivament, en festes molt concretes. Aquesta no és una sol·licitud que mereixi ser qualificada com a contrària a la llei.

El senyor Paulí Mojedano, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, confirma que la seva formació se suma a la proposta presentada.

És difícil, de vegades, desvincular un tipus de propostes a la intencionalitat política, però el Sr. Mojedano està convençut que, en el cas present, no n'hi ha. El PP està d'acord amb la proposta, perquè està d'acord amb què es respectin totes les banderes oficials, tal com diu la llei. És obvi.

El senyor Ramon Bassas afegeix que la llei s'ha de complir els 365 dies l'any, tal com ha fet CiU quan ha governat i, per tant, no cal afegir-hi res més.

El senyor Joaquim Fernàndez creu que ha estat el Sr. Bassas qui ha embolicat la qüestió parlant de politització, simplement.

VOTACIÓ: Ordinària Vots favorables: Unanimitat. (26).

 

DICTAMENS

-Presidència-

7 ACCEPTACIÓ DE L'ENCOMANA DE LA GESTIÓ DEL SERVEI DEL CONSORCI DIGITAL MATARÓ MARESME A L'EPE MATARÓ AUDIOVISUAL.

El senyor Esteve Terradas, conseller delegat de Presidència, presenta la proposta següent :

"D'acord amb els acords presos pel Consell d'Administració de l'Entitat Pública Empresarial Mataró Audiovisual en sessió extraordinària del 26 de març de 2007, en relació amb l'aprovació de l'acceptació de l'encomana i del contracte programa per a la gestió del nou servei del canal públic de Televisió Mataró Maresme 1, del Consorci Digital Mataró Maresme, que es concreten en:

Primer.- Acceptar l'encomana a l'Entitat Pública Empresarial Mataró Audiovisual de la gestió per a la prestació del servei públic audiovisual local de la demarcació de Mataró, programa número 1.

Segon.- Aprovar el Contracte - Programa del Consorci Digital Mataró Maresme amb Mataró Audiovisual, per a la prestació del servei públic audiovisual local de la demarcació de Mataró, programa número 1.

Tercer.- Autoritzar al Vicepresident de Mataró Audiovisual a la signatura dels documents pertinents per a oficialitzar l'encàrrec de la gestió.

Quart.- Nomenar com a membres de la Comissió de seguiment del Contracte € Programa al senyor Esteve Terradas, en qualitat de Vicepresident de Mataró Audiovisual, al senyor Joaquim Fernández, en qualitat de vocal del Consell d'Administració i a la senyora Mei Ros, com a gerent de Mataró Audiovisual.

Cinquè.- Modificar el Pressupost de Mataró Audiovisual per a l'any 2007, d'acord amb les previsions d'ingressos i despeses com a conseqüència de l'acceptació de l'encomana.

Sisè.- Elevar al Ple de l'Ajuntament l'acceptació de l'encomana i l'aprovació del Contracte programa, per a que sigui aprovat.

D'acord amb els Estatuts de l'Entitat Pública Empresarial Mataró Audiovisual, i

Vist l'informe de la Gerent de Mataró Audiovisual referent a l'encomana de gestió per a la prestació del servei públic audiovisual local de la demarcació de Mataró, programa número 1,

PROPOSO al Ple de l'Ajuntament que adopti la resolució següent:

 1. Aprovar l'acceptació de l'encomana de gestió del Consorci Digital Mataró Maresme per a que Mataró Audiovisual assumeixi la gestió del servei del canal públic de televisió Mataró Maresme 1.
 2. Aprovar el Contracte programa de Mataró Audiovisual amb el Consorci Digital Mataró Maresme 1.
 3. Publicar la present resolució en el Butlletí Oficial de la Província."

El senyor Esteve Terradas fa una explicació general de l'estat del projecte del Consorci de la Televisió Digital de Mataró i el Maresme i la seva relació amb Mataró Audiovisual, que són les dues peces clau que avui es porten a aprovació.

S'estableixen cinc àmbits de treball i de relació amb el Consorci de la TDT:

Un primer àmbit institucional que està ja molt tancat en alguns punts i té a veure amb l'acord polític i institucional amb la composició dels òrgans de govern i, per tant, dels ajuntaments associats a aquest Consorci.

Un segon àmbit també molt important és l'acord de finançament, aconseguit a partir d'una fórmula que fa que els ajuntaments consorciats facin el pagament de les quotes d'una manera suau i assequible, així com un acord de finançament amb Caixa Laietana per a tot allò que fa referència a inversions.

El tercer àmbit de treball és la manera de trobar aliats i socis que donin contingut al projecte i en suportin l'alta despesa. En aquest sentit, s'està impulsant un acord per a la creació d'una xarxa audiovisual del Maresme, en la qual puguin participar tots els mitjans locals de comunicació, bàsicament les ràdios municipals. Un acord, el primer que es firma entre un consorci i la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió, que ens ajudi en tot l'àmbit de desenvolupament tecnològic i de projectes. A més d'un acord, també el primer d'aquestes característiques, amb la xarxa de televisions locals per a tots els temes de continguts i d'innovació.

El quart àmbit, el de les infraestructures, fa referència a tots els treballs per a l'adquisició de l'equipament per posar en marxa el canal; a la seu on s'ha d'ubicar la televisió, que és un dels dictàmens que avui es porta a votació, i a la negociació amb la Generalitat per a la distribució del senyal amb tot el problema de l'encariment per la nostra orografia.

Finalment, l'últim apartat que s'està treballant és tot l'àmbit de programació i continguts. Com tothom sap, sempre s'ha parlat d'informació i participació; aquest tema s'enfocarà a partir de l'experiència pilot amb la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió sobre Tgovern.

Els punts de l'ordre del dia són dos peces en aquest engranatge. El primer d'ells és l'acord amb Mataró Audiovisual, pel que fa a la gestió i l'aprovació d'un contracte-programa. Com se sap, la llei determina que els consorcis de televisió digital hagin de crear una empresa pública que gestioni tota la producció i tot el funcionament de la televisió. El Consorci de Televisió Digital ha cregut que no calia crear una nova empresa sinó aprofitar l'empresa pública que l'Ajuntament ja té, Mataró Audiovisual. És una decisió adequada des del punt de vista econòmic, jurídic i de cooperació entre mitjans; fet que permetrà que Mataró Audiovisual tingui un paper de capçalera que contribueixi al creixement de Mataró Ràdio. Aquest contracte-programa que avui es proposa s'ajusta a la llei, regula les relacions entre el consorci i l'empresa Mataró Audiovisual per dos anys €ampliable a dos anys més€, amb un compromís de treballar amb la xarxa audiovisual del Maresme i en què el Consorci s'obliga a fer unes aportacions econòmiques suficients i esglaonades per a la gestió de la programació. Alhora, Mataró Audiovisual s'obliga, amb la signatura del contracte, a treballar per a la confecció de la programació del canal durant les quatre hores de programació pròpia diària.

Per tant, aquest primer punt seria l'aprovació de l'acceptació de l'encomana de la gestió del servei del Consorci Digital Mataró Maresme a l'EPE Mataró Audiovisual.

En segon lloc, Mataró Audiovisual, a fi de poder atendre totes aquestes feines, proposa una ampliació de plantilla: un responsable de continguts, dos auxiliars tècnics, un documentalista i un recepcionista.

L'altre dictamen és la cessió gratuïta dels espais, al voltant d'uns 100 i escaig metres quadrats, sense construir del Centre Cívic de Pla d'en Boet, que podria contribuir també a ampliar l'espai de Mataró Ràdio, al Consorci de la Televisió Digital.

Són uns acords que van en la línia de la flexibilitat de les actuacions, transparència en la gestió, contenció de la despesa, suma d'esforços i la cooperació amb els mitjans locals a fi de marcar una diferència tecnològica amb el projecte de Mataró.

Com a anuncis o novetats, val a dir que sembla que la constitució del Consorci i del Canal de la Televisió de l'Alt Maresme va endavant, perquè ja hi ha 4 ajuntaments que han decidit tirar-ho endavant: en els propers dies es constituirà aquest Consorci. Això afavoreix Mataró perquè significa que la distribució del senyal no es pagarà entre tres sinó entre quatre municipis.

També és imminent la convocatòria d'una primera jornada tècnica de treball amb ràdios locals amb aquesta vocació de xarxa.

Finalment, podria ser molt interessant la possibilitat de poder participar en un projecte pilot compartit entre les xarxes de televisions locals, l'Organisme de Gestió Tributària i el Ministeri d'Indústria que permetria gestionar el pagament de tributs per televisió.

El senyor Paulí Mojedano, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, anuncia el vot en contra de la seva formació.

La senyora Maria José Recoder, regidora del Grup Municipal de Convergència i Unió, comença dient que no és la primera vegada que es debat la TDT en aquest ple. De fet, és un tema prou important per les implicacions econòmiques, tecnològiques i comunicatives que té, però CiU, que en anteriors ocasions s'havia mostrat a l'expectativa, ara hi haurà de votar en contra.

Aquest és efectivament un tema de capitalitat que ha de fer situar Mataró en el mapa audiovisual de Catalunya. Però Mataró lidera el projecte del Baix Maresme, que afecta tota la comarca, amb un cost que acaba resultant massa elevat. Respecte d'això no hi ha cap crítica cap al Govern, perquè s'és conscient dels esforços que s'han fet a fi que només hi hagués un únic canal, malgrat no hagi pogut ser. Tot i així, la inversió que hi ha de fer l'Ajuntament de Mataró, per al període 2007-2010, és de més d'1.600.000 euros, tenint en compte que les propostes per a l'augment de la plantilla s'acabaran disparant si es pensa en què s'han de preparar 4 hores diàries de continguts propis.

CiU creu que aquests diners es poden invertir en temes que siguin més tangibles per a la ciutadania, com ara escoles bressol, aparcaments públics, noves biblioteques o poliesportius.

Però això no havia de ser només un projecte comunicatiu sinó que allò que importava és que fos un projecte industrial i, en aquest sentit, com a proposta tecnològica, a la llarga podria esdevenir una fallida; una mica com el que va succeir a França amb el videotext, que l'arribada d'Internet va acabar eliminant. És això el que fa una mica de por amb la TDT: a veure si després d'aquesta gran inversió, resulta que deixa de tenir continuïtat o interès amb el pas del temps... o bé que no s'arribi mai a poder competir amb els grans canals estatals, perquè el ciutadà podrà triar entre una oferta enorme, amb més mitjans.

Pel que fa al tema de la plantilla, és cert que calen més tècnics i un documentalista per fer que tot plegat funcioni bé €no es pot menystenir que l'èxit de Mataró Ràdio ha desbordat tothom€. A banda del fet que també preocupa que la TDT no acabés provocant una mala ràdio.

Finalment, en relació a l'adscripció d'una part del Centre Cívic Pla d'en Boet, tot i que es considera necessari ampliar les instal·lacions de la ràdio local, el Centre ja compta amb moltes dependències de serveis municipals que han provocat queixes de la pròpia Associació de Veïns perquè tenen poc espai per a les seves pròpies activitats. A més, si s'utilitzés aquest espai és probable que a la llarga igualment, amb tota la importància i creixement del gran projecte TecnoCampus, s'hagués de desplaçar tot plegat a un altre lloc. En definitiva, tot plegat té un cost molt elevat i encara hi ha interrogants.

El senyor Josep Lluís Martí, regidor no adscrit, recorda que sempre ha estat un ferm defensor de tota l'àrea de comunicació. Personalment ha estat treballant molt de temps en la signatura del conveni de la Televisió de Mataró, ha introduït esmenes importants pel propi Ajuntament, ha defensat amb fermesa el Butlletí Municipal i Mataró Ràdio, i ara també és un defensor de la TDT.

Mataró, com a ciutat, es mereix exercir la seva capitalitat malgrat alguns alcaldes de l'Alt Maresme hagin decidit tenir la seva pròpia televisió. Si és cert que un 51% de les accions vénen pel capital aportat per l'Ajuntament de Mataró, també és veritat que hi haurà uns avantatges importants per a la ciutat.

Pel que fa a la cessió de les instal·lacions, aquesta és correcta perquè crea un punt de sinergies en el món de la comunicació concentrat en la zona del Pla d'en Boet, que a més retroalimenta Mataró Ràdio: són dos projectes molt participatius i de proximitat.

En definitiva, el Sr. Martí veu les tres propostes amb bons ulls i, per tant, hi votarà a favor.

El senyor Esteve Terradas, en referència a la intervenció de la Sra. Recoder, manifesta que el fet que hi hagi un canal de l'Alt Maresme no és cosa de Mataró, és el que hi ha i s'ha d'acceptar així: va ser el govern de la Generalitat qui va decidir passar d'un canal públic a dos.

No s'està fent un projecte estrictament comunicatiu; aquesta és una oportunitat industrial, de capitalitat, que encaixa amb altres actuacions que s'estan fent a la ciutat €TecnoCampus, projectes audiovisuals a nivell universitari, etc.€. Els projectes pilots i acords que s'estan tirant endavant no són encara de continguts, sinó projectes que tenen a veure amb administració oberta, tecnologia al servei del ciutadà, entre d'altres.

Mai no s'ha amagat que això val molts diners, però el Govern és del parer que el projecte s'ho val. La televisió canviarà en pocs anys i la proximitat de la televisió local tindrà un nou valor.

La senyora Maria José Recoder explica que la televisió canvia tant que precisament els darrers estudis demostren que el seu públic està disminuint, perquè la gent jove no mira la televisió, sinó que s'enganxen a Internet. Ens estem movent en un terreny de sorres movedisses i l'aposta tant pot sortir molt bé, com ser un fracàs.

El senyor Esteve Terradas respon que quan va aparèixer Internet també hi havia molta gent que escrivia que això duraria quatre dies. Estem parlant d'una plataforma multicanal que tingui capacitat per donar serveis a les ràdios locals, als webs municipals i a la televisió. Per tant, és una oportunitat per aprofitar aquest projecte en totes les seves vessants.

El senyor Joan Antoni Baron, alcalde president, expressa que s'ha apostat per la televisió digital terrestre, malgrat compartir algunes de les reflexions fetes per la Sra. Recoder respecte a les incerteses que el model genera. Però també és cert que en aquest moment, estem en el punt de mira de tot Catalunya respecte a allò que s'està fent al Baix Maresme, amb el canal digital nostre, ja som capdavanters: això comporta uns riscs però també el fet de ser pioners genera unes oportunitats.

L'aposta es basa en la voluntat de refermar la capitalitat de la ciutat, de crear massa crítica juntament amb d'altres apostes tecnològiques i comunicatives que s'estan tirant endavant a la ciutat, de proporcionar oportunitats tecnològiques i industrials i, finalment, de generar confiances, en els propis ajuntaments que s'hi han sumat €que són de tots els colors€ i en els organismes públics pels acords i convenis signats de manera pionera amb ens com ara la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió o la Xarxa Catalana de Televisions Locals. Fins i tot, se n'ha generat, de confiança, en les institucions financeres que han apostat per la proposta oferint el finançament de les operacions de crèdit necessàries per tirar endavant l'operació.

Per tant, sembla que estem davant d'una oportunitat que com a ciutat cal aprofitar. És un tren que no podem deixar escapar malgrat les incerteses. D'altra banda, el fet que s'estigui plantejant com una plataforma digital multicanal que pugui emetre a través de la televisió però també a través dels mòbils o altres mecanismes, ha de poder resistir bé els canvis que es donen en els terrenys de les noves tecnologies. I, finalment, no oblidem que Mataró també és pionera de la Tgovern, projecte que lidera l'Escola Universitària Politècnica, perquè els ciutadans puguin fer gestions a través de la televisió.

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 17, corresponents als membres del Grup Municipal Socialista (11), corresponents al Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds € Esquerra Unida i Alternativa (3), corresponent al Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya (2) i corresponent al regidor no adscrit Sr. Josep Lluís Martí (1).

Vots en contra: 9, corresponents als membres del Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya (4) i corresponents als membres del Grup Municipal de Convergència i Unió (5).

Abstencions: Cap.

 

 

8 MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL I DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE MATARÓ AUDIOVISUAL PER A L'ANY 2007.

El senyor Esteve Terradas, conseller delegat de Presidència, presenta la proposta següent :

"D'acord amb l'acord pres pel Consell d'Administració de l'Entitat Pública Empresarial Mataró Audiovisual en sessió extraordinària del 26 de març de 2007, en relació amb aprovació de la proposta de modificació de la plantilla i de la relació de llocs de treball de mataró audiovisual per a l'any 2007:

 1. Aprovar la modificació de la plantilla i la relació de llocs de treball de Mataró Audiovisual per a l'any 2007
 2. Proposar i elevar al Ple de l'Ajuntament la següent plantilla de personal i la relació de llocs de treball de Mataró Audiovisual per a l'any 2007:

PLANTILLA 2007 MODIFICADA

Denominació

Grup

Places

FC

CI

VC

TAE Informació

A

1

1

 

 

Tècnic Emissions

A

1

1

 

Tècnic Continguts

A

1

1

1

Documentalista

B

1

1

1

Auxiliar Tècnic/a

C

5

5

2

Administratiu/va

C

1

1

 

Recepcionista

D

1

1

1

TOTAL PERSONAL

11

1

10

5

 

Llegenda:

FC- Funcionari de carrera

CI - Contracte indefinit

CE- Contracte eventual

VC- Vacant

 

RELACIÓ DELS NOUS LLOCS DE TREBALL

 

Sou base

C.Específic

Total

S.Social

Categoria

Responsable continguts

Vacant

25.576,92

9.423,08

35.000,00

11.445,00

Llicenciat en Audiovisuals o equivalent

Auxiliar tècnic 1 TDT

Vacant

14.800,65

2.539,35

17.340,00

6.458,30

FP2 o CFGS en auxiliar tècnic/a de so i/o imatge

Auxiliar Tècnic 2 TDT

Vacant

14.800,65

2.539,35

17.340,00

6.458,30

FP2 o CFGS en auxiliar tècnic/a de so i/o imatge

Documentalista

vacant

17.850,00

3.150,00

21.000,00

6.867,00

Diplomat en Biblioteconomia i Documentació o equivalent

Recepcionista

vacant

13.235,29

1.764,71

15.000,00

4.905,00

FP1

D'acord amb els Estatuts de l'Entitat Pública Empresarial Mataró Audiovisual, i

Vist els informes de la Gerent de Mataró Audiovisual en relació amb la relació dels llocs de treball i modificació del pressupost de Mataró Audiovisual per a l'any 2007,

PROPOSO

al Ple de l'Ajuntament que adopti la resolució següent:

Primer.-

Aprovar la modificació de la plantilla i de la relació de llocs de treball de Mataró Audiovisual per a l'any 2007.

Segon.-

Publicar la present resolució en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Tercer.-

Efectuar l'exposició pública d'aquest acord per un termini de 15 dies hàbils a partir de l'última publicació que s'efectuï al BOP i al DOGC, a fi de que els interessats puguin examinar l'expedient i, en el seu cas, presentar les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut l'esmentat termini es resoldran les reclamacions que s'efectuïn o bé, si no n'hi ha, l'acord es considerarà definitivament aprovat."

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 17, corresponents als membres del Grup Municipal Socialista (11), corresponents al Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds € Esquerra Unida i Alternativa (3), corresponent al Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya (2) i corresponent al regidor no adscrit Sr. Josep Lluís Martí (1).

Vots en contra: 9, corresponents als membres del Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya (4) i corresponents als membres del Grup Municipal de Convergència i Unió (5).

Abstencions: Cap.

 

CMI DE SERVEIS CENTRALS I PLANIFICACIÓ

-Servei de Gestió Econòmica-

9 - ADSCRIPCIÓ D'UNA PART DEL CENTRE CÍVIC PLA D'EN BOET A FAVOR DEL COSNORCI PER A LA GESTIÓ DE LA TELEVISIÓ DIGITAL LOCAL PÚBLICA DE LA DEMARCACIÓ DE MATARÓ.

El senyor Esteve Terradas, conseller delegat de Presidència, presenta la proposta següent :

"L'Ajuntament de Mataró és propietari del Centre Cívic Pla d'En Boet, amb front als carrers Juan Sebastián Elcano, 2, i Hernán Cortés, 44, de Mataró. la qual consta incorporada al patrimoni municipal, amb la qualificació de bé de domini públic, afecte al servei públic i està inscrita al Registre de la Propietat núm. 3, al Volum 3175, Llibre 82 de Mataró, Foli 56, Finca 5199, a favor d'aquest Ajuntament.

El Consorci per a la gestió de la televisió digital local pública de la demarcació de Mataró programa núm.1 canal múltiple 24 € TL06B (TDT), creada en el sí del projecte de gestió de la televisió digital local pública de la demarcació de Mataró, ha sol·licitat de poder ocupar una part del referit edifici, per tal de destinar-lo al compliment dels seus fins. El concret espai a ocupar pel consorci s'identifica al plànol que s'acompanya.

Es considera oportú atendre la referida sol·licitud, per la qual cosa ara correspon assignar aquest equipament formalment al referit consorci, per al compliment dels seus fins.

Consten a l'expedient administratiu informe de valoració de la finca i informe jurídic relatiu a l'adscripció.

Resulten d'aplicació l'article 206 del decret legislatiu 2/2003, pel qual s'aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, el Decret 336/1988, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals de Catalunya, i el Decret 179/1995, pel qual s'aprova el Reglament d'obres activitats i serveis dels ens locals (art. 321).

Per tot l'anterior, proposo al Ple, si s'escau, l'adopció dels següents acords:

PRIMER.- Adscriure al Consorci per a la gestió de la televisió digital local pública de la demarcació de Mataró programa núm.1 canal múltiple 24 € TL06B els espais que s'identifiquen als plànols que s'adjunten com a annex I, II i III de l'edifici municipal que afronta al carrer Juan Sebastián Elcano, 2 i al carrer Hernán Cortés, 44, de Mataró, qualificat de bé de domini públic afecte al servei públic, per al compliment dels seus fins. La superfície objecte d'adscripció medeix cent cinquanta cinc metres quadrats amb vuitanta decímetres quadrats, i s'ha valorat en 167.235,72 euros. El seu ús consta valorat en 623,20 euros mensuals.

Aquesta adscripció es fa de forma gratuïta, i per un període de deu anys, mentre durant aquest termini aquest bé sigui necessari per al compliment dels seus fins. L'adscripció també quedarà sense efectes si abans de la finalització del termini previst, es dissol el Consorci.

S'imposa a "TDT" l'obligació de comunicar al Servei de Gestió Econòmica d'aquest Ajuntament qualsevol previsió de fer modificacions en les destinacions, destinataris i formes de gestió de l'immoble, per tal d'obtenir la corresponent autorització a efectes patrimonials i d'inventari.

SEGON.- Anotar la corresponent modificació a l'inventari de béns municipal.

TERCER.- Notificar el present acord al Consorci per a la gestió de la televisió digital local pública de la demarcació de Mataró programa núm.1 canal múltiple 24 € TL06B. "

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 17, corresponents als membres del Grup Municipal Socialista (11), corresponents al Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds € Esquerra Unida i Alternativa (3), corresponent al Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya (2) i corresponent al regidor no adscrit Sr. Josep Lluís Martí (1).

Vots en contra: 9, corresponents als membres del Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya (4) i corresponents als membres del Grup Municipal de Convergència i Unió (5).

Abstencions: Cap.

 

10 ATORGAMENT D'UN DRET DE SUPERFÍCIE EN RELACIÓ A LA FINCA MUNICIPAL D'EQUIPAMENTS DE LA UNITAT D'ACTUACIÓ 53 "EL VERDET", A FAVOR DE PUMSA.

La senyora Pilar González, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent :

"L'Ajuntament de Mataró és propietari de la finca qualificada d'equipaments que afronta al carrer d'Alarcon i al carrer Fortuny, de Mataró, de la unitat d'actuació 53-El Verdet, per cessió obligatòria i gratuïta.

L'empresa municipal PUMSA ha proposat a l'Ajuntament la constitució d'un dret de superfície al seu favor en relació a la finca abans descrita, per tal de construir-hi un edifici d'habitatges dotacionals, que és la destinació urbanística assignada a aquest sòl. L'estudi de detall corresponent a aquests habitatges està actualment en fase d'aprovació inicial. La concreta destinació dels habitatges, consta delimitada al referit estudi, com a habitatge de règim protegit per a joves, un equipament en planta baixa i un aparcament soterrani.

Procedeix ara posar els terrenys adients a disposició de l'empresa de capital íntegrament municipal, per tal de complir els exposats fins.

Per tot el que s'acaba d'exposar, en aplicació de la Llei 5/2006, de 10 de maig, per la qual s'aprova el llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, l'article 214 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, l'article 214 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i el Decret 336/1988, i normativa concordant, PROPOSO al Ple municipal l'adopció, si s'escau, dels següents ACORDS:

PRIMER.-

Constituir a favor de PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MATARO, SA, amb NIF A-59323642, un dret de superfície sobre la finca municipal, que es descriu a continuació:

URBANA: Finca resultant de cessió per equipaments, clau E, sistema d'equipaments, amb una superfície de cinc-cents setanta-tres metres quadrats, de forma aproximadament rectangular, de cessió obligatòria i gratuïta destinat a equipament del projecte de reparcel·lació de la UA-53. Situada a l'extrem nord-oest de l'illa formada pels carrers Fortuny, Josep Sabater i Sust, Prat de la Riba i Alarcon, de Mataró. LIMITA: Al Nord, amb el carrer Fortuny; al Sud, en part amb la resta de la finca inicial i en parta amb la part posterior de les finques núm. 33 i parcialment de la núm. 235 del carrer Prat de la Riba; a l'Est, amb la finca resultant d del mateix projecte de reparcel·lació, i a l'Oest, amb el carrer Alarcon.

CÀRREGUES: Lliure.

DADES REGISTRALS: Inscrita al Registre de la Propietat núm. 2 de Mataró, al Tom 3703, Llibre 408 de Mataró, Foli 99, Finca 16.184.

REFERENCIA CADASTRAL: 4295105DF5949N.

VALORACIO: 363.740,40 euros, segons valoració municipal.

S'adjunta plànol de situació de la finca objecte de la present cessió, que s'haurà de protocolitzar en el moment de l'atorgament de la corresponent escriptura pública.

S'està tramitant l'estudi de detall dels habitatges dotacionals del carrer Alarcon/Fortuny.

SEGON.-

Sotmetre la concessió del dret de superfície sobre la referida finca al següent règim:

FINALITAT: Aquest dret es constitueix per a la construcció d'un edifici d'habitatges de règim protegit per a joves, un equipament en planta baixa i un aparcament soterrani. PUMSA haurà d'acreditar l'adopció del seu compromís de respectar aquesta destinació. L'edifici s'haurà d'ajustar als paràmetres continguts a l'estudi de detall que resulti aprovat definitivament, i que actualment es troba en tràmit.

DURADA DEL DRET DE SUPERFICIE: S'atorga per 99 anys, a partir de la data d'atorgament de l'escriptura de constitució del dret. Al extingir-se aquest dret, l'Ajuntament farà seva la propietat de tot l'edificat a la parcel·la objecte de la cessió, sense que el superficiari tingui dret a cap indemnització.

CARACTERÍSTIQUES ESSENCIALS DE LA CONSTRUCCIÓ FUTURA I TERMINI:

L'edifici haurà de disposar d'un aparcament soterrani, d'un local en planta baixa, i pel que fa a la resta de pisos, haurà d'esgotar l'edificabilitat segons les disposicions del vigent pla general d'ordenació urbana de Mataró. L'edifici i els diferents departaments hauran d'estar dotats dels accessos i elements constructius que es requereixin a la normativa vigent, per tal de complir el seu destí com a habitatges en règim protegit.

L'edificació i posada en funcionament de l'edifici s'haurà de realitzar en el termini màxim de cinc anys a comptar de la data de l'atorgament de l'escriptura pública de constitució del dret de superfície, constituint-ne causa resolutòria del mateix l'incompliment d'aquesta condició.

Serà mitjà suficient per acreditar la condició resolutòria esmentada l'aixecament d'un acta notarial de presència a la qual es consigni la concurrència d'aquest supòsit, com a fruit de la percepció €per qualsevol mitjà- del fet.

La construcció objecte del dret s'estén a la totalitat de la finca, sens perjudici de les limitacions urbanístiques aplicables.

PREU: La concessió del dret es fa amb caràcter gratuït, atès que la destinació efectiva de la cessió per és per atendre necessitats d'habitatge de caràcter social. Tampoc s'imposa al superficiari que hagi de satisfer cap cànon a la propietat.

DISPONIBILITAT: Aquest dret no serà transmissible ni gravable més enllà del seu termini de vigència. Per tant, l'extinció del dret de superfície per decurs del termini haurà de comportar la dels drets reals o personals imposats pel superficiari a la finca. Qualsevol acte de disposició del dret que vulguin fer el superficiari requerirà prèvia autorització municipal.

FORMALITZACIO: El dret de superfície que s'atorga s'haurà de formalitzar en escriptura pública i s'haurà d'inscriure al Registre de la Propietat.

DESPESES: PUMSA assumirà totes les despeses de qualsevol naturalesa que se generin per a la formalització i perfeccionament de la cessió del dret de superfície, així com, en el seu cas, de la reversió del dret.

TERCER.-

Autoritzar l'Alcalde de Mataró, o el/la regidor/a en qui aquest delegui, per tal que signi la corresponent escriptura pública, així com qualsevol altra documentació necessària per a la formalització, perfeccionament i execució d'aquest acord.

QUART.-

Notificar el present acord a PUMSA, al Servei d'Urbanisme i al Servei d'Ingressos.

VOTACIÓ: Ordinària Vots favorables: Unanimitat. (26).

 

11 - ADSCRIPCIÓ DEL PAVELLÓ POLISPORTIU TERESA MARIA ROCA VALLMAJOR AL PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS.

La senyora Pilar González, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent :

"L'Ajuntament de Mataró ha construït un nou pavelló esportiu, a terrenys municipals situats amb front al carrer Terrassa, d'aquesta ciutat, el qual ja és acabat i en disposició de servir per al seu ús esportiu.

El Patronat municipal d'Esports, que és un organisme autònom d'aquest Ajuntament, entitat pública és l'encarregat de la gestió de les competències que en matèria d'esports té atribuïdes aquest consistori, segons els seus estatuts.

Correspon ara atribuir la gestió i explotació del referit equipament al patronat competent en matèria esportiva.

Consten a l'expedient administratiu informe de valoració de la finca i informe jurídic relatiu a l'adscripció.

Resulten d'aplicació l'article 222 del decret legislatiu 2/2003, pel qual s'aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, el Decret 336/1988, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals de Catalunya, i el Decret 179/1995, pel qual s'aprova el Reglament d'obres activitats i serveis dels ens locals.

Resulten d'aplicació el Decret legislatiu 2/2003, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (capítol 1r del Títol XIX); el Decret 336/1988, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals de Catalunya (articles 92 i 94), i el Decret 179/1995, pel qual s'aprova el Reglament d'obres activitats i serveis dels ens locals (art. 204).

Per tot l'anterior, proposo al Ple, si s'escau, l'adopció dels següents acords:

PRIMER.- Adscriure al Patronat municipal d'Esports d'aquest Ajuntament el pavelló esportiu de nova construcció, situat al carrer Terrassa, 33, d'aquesta ciutat, i que rep el nom de pavelló Teresa Maria Roca Vallmajor, qualificat de bé de domini públic afecte al servei públic, per al compliment dels propis fins. El pavelló objecte d'adscripció té una superfície útil de 3.109 metres quadrats, i s'ha valorat en 4.557.832,35 euros.

S'imposa al patronat l'obligació de comunicar al Servei de Gestió Econòmica d'aquest Ajuntament qualsevol previsió de fer modificacions en les destinacions, destinataris i formes de gestió dels referits immobles, per tal d'obtenir la corresponent autorització a efectes patrimonials i d'inventari.

SEGON.- Anotar la corresponent modificació a l'inventari de béns municipal.

TERCER.- Notificar el present acord al Patronat municipal d'Esports.

VOTACIÓ: Ordinària Vots favorables: Unanimitat. (26).

 

12 ATORGAMENT D'UNA CONCESSIÓ DEMANIAL RELATIVA A LA FINCA D'EQUIPAMENTS DEL SECTOR "EL RENGLE II", DE MATARÓ, A FAVOR DE L'ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL PARC TECNOCAMPUS MATARÓ, PER A LA CONSTRUCCIÓ I EXPLOTACIÓ DEL COMPLEX TECNOCAMPUS.

La senyora Pilar González, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent :

1r.- El Ple municipal d'11 de desembre de 2006 va acordar crear el servei públic de gestió del parc Tecnocampus. A l'esmentat acord, es determinà que el servei es prestaria en règim de gestió directa per l'entitat pública empresarial municipal creada a l'efecte, "PARC TECNOCAMPUS MATARO", abreujat "PARC TCM".

2n.- Aquest servei és previst que es presti físicament en una ubicació concreta, tal com consta al projecte d'establiment i creació del servei públic esmentat, on es fa constar que el servei es prestarà des de les instal·lacions situades al futur recinte que s'ha d'erigir al Sector del Rengle de Mataró, segons projecte arquitectònic, que dissenya "grosso modo" les instal·lacions. El solar en qüestió que consta identificat a l'expedient administratiu, és l'objecte de la present proposta.

3r.- Un cop delimitada la prestació del servei, i un cop individualitzada i concretada la porció del sòl a on es preveu ubicar físicament el Parc Tecnocampus, procedeix ara constituir una concessió demanial del referit sòl a favor de l'entitat pública empresarial "PARC TCM", per tal que en disposi efectivament del mateix.

Resulten d'aplicació la Ley 33/2003, del patrimonio de las administraciones públicas, els articles 217 i 221 del Decret legislatiu 2/2003, pel qual s'aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, els articles 57 a 71 del Reglament de Patrimoni (Decret 336/1988), i normativa concordant, i els articles 31, 60 i 61 del Reglament Hipotecari.

En virtut de tot l'exposat, proposo al Ple, si s'escau, l'adopció dels següents:

ACORDS:

PRIMER:

Atorgar provisionalment a favor de l'entitat pública empresarial PARC TECNOCAMPUS MATARO, abreujat PARC TCM", amb NIF Q0801443C, una concessió demanial referida a una porció de 26.292 metres quadrats de la següent finca:

DESCRIPCIÓ: FINCA assenyalada amb el núm. 22, en el plànol de les parcel·les adjudicades del Projecte de Reparcel·lació del Pla Parcial Industrial El Rengle de Mataró.

NATURALESA: Urbana

SITUACIÓ: En el Sector "El Rengle" de Mataró.

SUPERFÍCIE: De forma irregular i d'una superfície de 26.380 m2.

LÍMITS:

AL NORD:Mitjançant una recta amb front a l'avinguda del Maresme

AL SUD: Mitjançant línia recta amb front al passeig del Port, avui, passeig de la Marina

A L'EST: Mitjançant línia recta amb front a l'avinguda del Port, avui, avinguda d'Ernest Lluch

A L'OEST: Mitjançant línia recta amb la parcel.la 17, adjudicada a Promocions Urbanístiques de Mataró, SA i amb la parcel·la 21 adjudicada a Promocions Urbanístiques de Mataró, SA, avui, carrer de Tordera.

TITOL: L'AJUNTAMENT DE MATARO, amb CIF P0812000H, és propietari de la finca, per cessió obligatòria i gratuïta, segons certificat del Secretari de l'Ajuntament, de 15 de juliol de 2004.

VALORACIÓ DE LA TOTAL FINCA: 24.396.962,16 euros.

VALORACIÓ DE LA FINCA OBJECTE DE CONCESSIÓ: 24.385.626,00 euros.

CÀRREGUES: Afecta a dues servituds a favor de PUMSA com a administració actuant o, en el seu cas, de l'empresa titular del subministrament elèctric, per a la instal·lació de dos centres de transformació elèctrica, a més de tots els elements necessaris per al normal funcionament de la xarxa permetent l'entrada i sortida de les línies necessàries des del llindar d'aquesta finca, que és predi servidor. Es permet a més el lliure accés dels mitjans humans i materials necessaris per a dita instal·lació, així com per a dur a terme les feines de conservació i manteniment del centre de transformació. Aquestes servituds es constituïren sobre una porció de 21,00 m2 definida per un rectangle de 3,00 mts per 7,00 mts, situat a l'extrem Nord de la finca, i sobre una porció de 10,50 m2 definida per un rectangle de 3,00 mts per 3,50 mts situat a l'extrem sud de la finca.

REFERÈNCIA CADASTRAL: 2876001DF5927N0001JK.

DADES REGISTRALS: Finca 7721, inscrita al Volum 3297, Llibre 128 de Mataró-3, Foli 93, del Registre de la Propietat núm. 3 de Mataró.

Es constituirà la concessió en relació a la porció de 26.292 m2, de la finca delimitada al plànol incorporat a l'expedient, que és la superfície qualificada d'equipaments, segons l'informe de qualificació urbanística.

Les obres de construcció del complex constructiu s'han pressupostat en 54.041.200,00 euros (IVA del 16% exclòs), segons informe tècnic.

A l'annex I del Plec s'identifica gràficament la porció objecte de la present concessió.

SEGON:

Aprovar provisionalment el Plec de condicions juridicoadministratives, econòmiques i d'explotació que han de regir la referida concessió demanial, que s'adjunta com a annex A.

TERCER:

Sotmetre el Plec de condicions juridicoadministratives, econòmiques i d'explotació que han de regir la referida concessió demanial a informació pública per un termini de 30 dies, en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província, per tal que es puguin formular reclamacions i al·legacions que s'estimin adients.

QUART:

De no formular-se al·legacions i reclamacions durant el tràmit d'informació pública, el Plec es considerarà aprovat definitivament i la concessió demanial es considerarà atorgada definitivament amb sotmissió al referit Plec.

CINQUÈ:

Eximir l'entitat pública empresarial PARC TECNOCAMPUS MATARO de prestar la garantia definitiva prevista al Plec de condicions que ara s'aprova provisionalment, si es consolida l'atorgament definitiu de la concessió a dita empresa en base al referit Plec.

SISÈ:

Autoritzar l'Il·lm. Sr. Alcalde per subscriure tots els documents necessaris per al perfeccionament i execució dels presents acords.

SETÈ:

Demanar al Sr. Registrador del Registre de la Propietat de Mataró competent, la inscripció registral de la present concessió demanial, un cop s'hagi aprovat definitivament la present concessió i consti instrumentada en el corresponent contracte."

El senyor Joaquim Fernàndez, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió, anuncia que la seva formació s'hi abstindrà. Després d'anys de no saber què es pretenia i què proposava el Govern municipal amb el TecnoCampus; a finals d'aquest mandat ja es pot dir que disposem d'elements, bàsicament propostes urbanístiques i projectes constructius.

Situats en aquest punt, ja és conegut que CiU no comparteix amb l'actual Govern la necessitat d'edificar un nou edifici que allotgi un nombre d'estudiants que serà inferior als que hagin arribat a tenir qualsevol de les dues escoles que s'hi ubicaran.

En definitiva, el motiu de l'abstenció és que es diu que sí al TecnoCampus atractiu i impulsor d'empreses, amb un lligam amb el coneixement, però es diu que no a la construcció d'un nou edifici absolutament desproporcionat.

La senyora Pilar González lamenta el posicionament de CiU sobretot perquè en aquest moment el que s'està fent és la concessió demanial d'un sòl que també ha de permetre construir l'edifici empresarial. Sembla un posicionament contradictori.

El senyor Joaquim Fernàndez admet que és justament per això que el vot és d'abstenció i no pas en contra; una part, sí; però una part, no.

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 21, corresponents als membres del Grup Municipal Socialista (11), corresponents al Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds € Esquerra Unida i Alternativa (3), corresponent al Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya (2), corresponents als membres del Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya (4) i corresponent al regidor no adscrit Sr. Josep Lluís Martí (1).

Vots en contra: Cap.

Abstencions: 5, corresponents als membres del Grup Municipal de Convergència i Unió.

 

13 ATORGAMENT D'UNA CONCESSIÓ DEMANIAL RELATIVA AL SUBSÒL DE LA ZONA VERDA MUNICIPAL DE LA UNITAT D'ACTUACIÓ 48 "CAMÍ RAL-HOSPITAL", DE MATARÓ, A FAVOR DE L'EMPRESA GINTRA, PER A LA CONSTRUCCIÓ I EXPLOTACIÓ D'UN APARCAMENT PÚBLIC.

La senyora Pilar González, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent :

I.- CREACIÓ DEL SERVEI D'APARCAMENTS

L'Ajuntament en Ple, en la seva sessió celebrada el 7 de juny de 2001 va acordar crear el servei municipal d'aparcaments en subsòl, zones d'estacionament sotmeses a control horari i tarifari, i recolzament a la circulació. A l'esmentat acord, es determinà, alhora, que el servei es prestaria mitjançant gestió directa per societat municipal de capital social íntegrament públic municipal, encarregant-se la gestió del Servei a l'empresa Promocions Urbanístiques de Mataró, Societat Anònima.

Igualment, s'aprovà el Reglament regulador del servei d'aparcaments, zones d'estacionament sotmeses a control horari i tarifari, i recolzament logístic a la circulació, i el Projecte presentat per PUMSA, relatiu al programa de construcció d'aparcaments municipals, ampliació i remodelació del Servei de estacionament regulat, i renovació del servei logístic de recolzament a la circulació.

Per a la prestació del servei, s'establí un cànon d'acord amb la següent fórmula €que podrà ser revisada anyalment- : "Benefici màxim de la societat gestora del servei = ( 2 € ( rendibilitat lletres del tresor del període anual expressada en % ) x Capital invertit en el servei), en la que els indicadors es reflecteixen a l'informe del servei d'ingressos, i de forma que qualsevol benefici superior a aquest serà reintegrat directament a l'Ajuntament en concepte de cànon per prestació, fins recuperar la pèrdua d'ingressos, i que assumirà tots els altres que es puguin derivar de la gestió del servei.

Aquest cànon assumeix tots els altres que es puguin derivar de la gestió del servei (drets de superfície, cànon aparcaments,) i inclou tots i cadascun dels conceptes pels que es presta el servei: Aparcaments es superfície, aparcament en zones d'estacionament reservat i serveis de recolzament."

El ja referit projecte presentat per PUMSA, relatiu al programa de construcció d'aparcaments municipals, aprovat en el punt sisè del referit Ple de 7 de juny, exposava a la seva pàgina 11:

 1. El projecte contempla construir els aparcaments sota sòl de domini públic o demanial (places, via públiques, zones verdes, equipaments, etc.), i per tant, inexcusablement, vindran precedits per una cessió d'ús del subsòl que l'Ajuntament concedirà a favor de PUMSA. Es evident que esta empresa serà responsable directa davant l'Ajuntament de la conservació del domini públic cedit, ja que es a ell a qui haurà de revertir les infrastructures un cop esgotat el període de concessió.

II.-

GESTIO per GINTRA

En un inici, l'Ajuntament encomanà a PUMSA la gestió del servei d'aparcaments en subsòl, però actualment, en execució de l'acordat als Plens d'11 d'abril de 2002 i de 4 de juliol de 2002, és l'empresa GESTIÓ INTEGRAL DE TRANSIT MATARO, S.L. l'encarregada de gestionar aquest servei.

III.- CANONS I TARIFES

El cànon aplicable a la concessió ve fixat genèricament al reglament del servei d'aparcaments municipal, la fórmula del qual consta concretada a l'acord del Ple de 7 de juny de 2001 reproduït parcialment a l'inici d'aquesta proposta.

IV.- FINCA OBJECTE DE CONCESSIÓ

En execució dels acords anteriors, correspon ara constituir una concessió demanial a favor de GINTRA, en relació al subsòl de la finca de domini públic situada a la UA 48 Camí Ral-Hospital, d'aquesta ciutat, Finca 15.213, del Tom 3.664, Llibre 390, Foli 212, del Registre de la Propietat núm. 2 de Mataró.

Quant a la regulació de la concessió demanial o concessió administrativa de domini públic, resulten d'aplicació la Ley 33/2003, del patrimonio de las administraciones públicas, els articles 217 i 221 del Decret legislatiu 2/2003, pel qual s'aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, els articles 57 a 71 del Reglament de Patrimoni (Decret 336/1988), i normativa concordant.

En virtut del que disposen els articles 31, 60 i 61 del Reglament Hipotecari, i vistos els informes tècnic i jurídic de l'expedient, proposo al PLE, si s'escau, l'adopció dels següents ACORDS:

PRIMER:

Atorgar provisionalment a favor de l'empresa GESTIÓ INTEGRAL DE TRANSIT MATARO, S.L. (GINTRA), amb NIF B-63081194, una concessió demanial referida a la finca registral núm. 15213, del Tom 3664, Llibre 390, Foli 212, del Registre de la Propietat núm. 3 de Mataró, Parcel·la assenyalada amb V/Ca en el plànol d'ordenació de parcel·les resultants del projecte de reparcel·lació de la Unitat d'Actuació UA-48 Camí Ral-Hospital, de forma irregular, que després de dues segregacions té una superfície de vuit-cents cinquanta-vuit metres amb seixanta decímetres, tots quadrats,. LIMITA: Al Nord: en línia recta, part amb la UA-26 Can Xammar i en línia recta de 16 metres, amb la parcel·la cadastral 4190763; al Sud: en part amb finca que s'ha segregat d'aquesta, i en part, amb el Camí Ral; a l'Est: en part, amb la parcel·la cadastral 4190763, en part, amb la parcel·la cadastral 4190762, i en part €en línia recta de 8,10 metres- amb el carrer de l'Hospital; a l'Oest: en línia recta, en part amb la plaça de la Muralla, i en part de 82,79 metres, amb la parcel·la cadastral 4190765.

TÍTOL: Propietat de l'Ajuntament de Mataró, per segregació i descripció de reste.

CÀRREGUES: Lliure.

REFERÈNCIA CADASTRAL: 4190764 DF5949S.

VALORACIÓ: 132.443,95 euros.

Té la qualificació jurídica de bé de domini públic.

Assenyalada amb la lletra D, en el plànol que s'adjunta com a annex I del plec de condicions (grafiada amb quadrats).

L'atorgament definitiu de la present concessió resta condicionat a la rectificació de l'extensió superficial de la finca registral.

SEGON:

Aprovar provisionalment el Plec de condicions juridicoadministratives, econòmiques i d'explotació que han de regir la referida concessió demanial, que s'adjunta com a annex A, al qual s'adjunta plànol de la finca el subsòl de la qual és objecte de la present concessió.

TERCER:

Sotmetre el Plec de condicions juridicoadministratives, econòmiques i d'explotació que han de regir la referida concessió demanial a informació pública per un termini de 30 dies, en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província, per tal que es puguin formular reclamacions i al·legacions que s'estimin adients.

QUART:

Aprovar provisionalment les tarifes màximes de l'aparcament soterrani UA 48 Camí Ral-Hospital, de Mataró, que es reprodueixen a continuació:

 • Arrendament mensual:

Cada plaça d'aparcament: 90 euros/mes + IVA

 • Concessió de places a 50 anys (preu per plaça): 18.000 euros + IVA

CINQUÈ:

De no formular-se al·legacions i reclamacions durant el tràmit d'informació pública, i un cop rectificada la configuració superficial de la finca objecte de concessió, el Plec es considerarà aprovat definitivament, la concessió demanial es considerarà atorgada definitivament amb submissió al referit Plec i les tarifes proposades es consideraran aprovades definitivament.

SISÈ:

Eximir l'empresa GESTIÓ INTEGRAL DE TRANSIT MATARO, S.L. de prestar la garantia definitiva prevista al Plec de condicions que ara s'aprova provisionalment, si es consolida l'atorgament definitiu de la concessió a dita empresa en base al referit Plec.

SETÈ:

Autoritzar l'Il·lm. Sr. Alcalde per subscriure tots els documents necessaris per al perfeccionament i execució dels presents acords."

VOTACIÓ: Ordinària Vots favorables: Unanimitat. (26).

 

14 EXTINCIÓ DEL DRET A L'ÚS DE LA VIVENDA MUNICIPAL DE MESTRES SITUADA AL PIS 3R C, ESCALA B, DEL CARRER MADOZ, 28-30, DE MATARÓ, ATORGAT AL SR. BALBOA PÉREZ.

La senyora Pilar González, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent :

"Per decret núm. 10663/2006, d'11 de desembre, s'inicià procediment per declarar extingit el dret a l'ús de la vivenda situada en el pis 3r C, escala B, del carrer Madoz, 28-30, de Mataró, del qual n'és adjudicatari el Sr. Juan Francisco Balboa Pérez.

El dia 3 de gener de 2007, el Sr. Balboa, adjudicatari d'aquest pis en virtut d'acord de la Comissió de Govern municipal de 22 de desembre de 1986, va comparèixer davant d'aquest Ajuntament, i dintre del termini conferit per fer al·legacions, va fer les manifestacions que s'exposen resumidament:

Que no té cap inconvenient en tornar la possessió de la vivenda a l'Ajuntament, perìo demana que se li deixi un termini prudent per buidar el pis, amb la intenció de poder-lo tenir buit a finals d'estiu.

Consta a l'expedient administratiu document que acredita que el Sr. Balboa ha obtingut destinació definitiva com a mestre a la Comunitat Autònoma d'Andalusia (oficis de la Delegació territorial de Barcelona-II Comarques del Departament d'Educació de la Generalitat). Aquest fet no ha estat desmentit per l'interessat. Aquesta situació administrativa constitueix causa d'extinció del dret al pis de mestres, per un doble motiu, tal com consta a l'informe jurídic unit a l'expedient:

1 Per incompliment de les condicions del dret de casa-habitació:

La falta del requisit de prestació del servei a un centre escolar de Mataró extingeix l'obligació de l'Ajuntament de proporcionar vivenda continguda a l'article 176 i següents de l'estatuto del Magisterio (Decreto de 24 d'octubre de 1947), regulador del dret de casa-habitació.

2 Per incompliment de les condicions contractuals de la relació d'ocupació:

El trasllat consta com a causa resolutòria del dret al pacte 10è, punt 3r, del contracte d'ocupació del pis del carrer Madoz subscrit per l'interessat.

També, segons el referit informe, la petició de l'interessat no ha de prosperar, doncs no constitueix causa reglada de suspensió del procediment.

Resulten d'aplicació el "Estatuto del Magisterio", Decreto de 24 de octubre de 1947, que regula el dret a la "casa-habitació" dels mestres (declarat subsistent per la D.T. 9a de la Llei 14/1970, de 4 d'agost), i el Decret 336/1988, pel qual s'aprova el reglament del patrimoni dels ens locals (article 152 i següents).

Per tot l'exposat, proposo, al Ple, si s'escau, l'adopció dels següents acords:

PRIMER.- Desestimar les al·legacions formulades pel Sr. Juan Francisco Balboa Pérez, amb NIF 26.444.304-P, en base als raonaments exposats a la part dispositiva d'aquesta resolució.

SEGON.- Declarar extingit el dret a l'ús de la vivenda 3r C, escala B, del carrer Madoz, 28-30, de Mataró, de què és beneficiari el Sr. Juan Francisco Balboa Pérez, sense que procedeixi el reconeixement de cap indemnització al seu favor, perquè han deixat de concórrer en el Sr. Balboa les condicions que el feien drethavent del dret de casa-habitació, en haver passat a prestar els seus serveis com a mestre en una altra Comunitat Autònoma (Andalucia), per concurs de trasllats.

TERCER.- Requerir el Sr. Juan Francisco Balboa Pérez per tal de que cessi en l'ocupació del pis 3r C, escala B, del bloc núm. 28-30, del carrer Madoz d'aquesta ciutat, i per tal que, en el termini màxim de cinc mesos a comptar de l'endemà de la notificació d'aquesta resolució, procedeixi a desallotjar voluntàriament la vivenda abans referida, deixant-la lliure i a disposició de l'Ajuntament, amb advertiment de que en cas contrari, aquest Ajuntament procedirà al desnonament administratiu, segons els articles 160 i següents del Decret 336/1988 (reglament del patrimoni dels ens locals de Catalunya), fins al llançament.

QUART.- Notificar aquesta resolució a l'interessat."

VOTACIÓ: Ordinària Vots favorables: Unanimitat. (26).

 

15 AUTORITZAR A LA SOCIETAT MUNICIPAL AIGÜES DE MATARÓ SA PER A LA CONCERTACIÓ 'UNA OPERACIÓ DE PRÉSTEC D'IMPORT 2.000.000,00 EUROS

La senyora Quiteria Guirao, consellera delegada de Ciutat Sostenible, presenta la proposta següent :

"Vista la sol·licitud presentada per la Societat Municipal Aigües de Mataró, per la qual demana al Ple de l'Ajuntament, autorització per a la concertació d'una operació de préstec d'import 2.000.000,00 euros davant l'entitat financera de Caja Madrid, per al finançament del Pla Director del Clavegueram iniciat el 2004.

Vist l'informe emès pel Servei de Gestió Econòmica i d'Intervenció

Per tot el que s'ha exposat la sotasignant proposa al Ple que adopti la resolució següent:

 1. Autoritzar a la Societat Municipal Aigües de Mataró SA perquè concerti una operació de préstec d'import 2.000.000,00 euros amb Caja Madrid, per al finançament del Pla Director del Clavegueram, amb les condicions financeres següents:
 2. Capital

  2.000.000,00€

  Interès

  Euribor a 3mesos + 0,12%

  Termini

  10 anys

 3. Comunicar el present acord a la Societat Municipal Aigües de Mataró."
 4. VOTACIÓ: Ordinària

  Vots favorables: 17, corresponents als membres del Grup Municipal Socialista (11), corresponents al Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds € Esquerra Unida i Alternativa (3), corresponent al Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya (2) i corresponent al regidor no adscrit Sr. Josep Lluís Martí (1).

  Vots en contra: Cap.

  Abstencions: 9, corresponents als membres del Grup Municipal de Convergència i Unió (5) i corresponents als membres del Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya (4).

  16 AUTORITZAR A LA SOCIETAT MUNICIPAL PUMSA PER A LA CONCERTACIÓ D'UNA OPERACIÓ DE CRÈDIT D'IMPORT 9.000.000,00 EUROS I AUTORITZAR A L'ALCALDE PRESIDENT A SIGNAR UNA COMFORT LETTER COM A GARANTIA DE L'OPERACIÓ ESMENTADA.

  El senyor Arcadi Vilert, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent :

  "Vista la sol·licitud presentada per la Societat Municipal Promocions Urbanístiques de Mataró SA, per la qual demana al Ple de l'Ajuntament, autorització per a la concertació d'una operació de Crèdit d'import 9.000.000,00 euros davant l'entitat financera de Caja Madrid, per al finançament de varies inversions.

  Vist l'informe emès pel Servei de Gestió Econòmica i d'Intervenció

  Per tot el que s'ha exposat la sotasignat proposa al Ple que adopti la resolució següent:

 5. Autoritzar a la Societat Municipal Promocions Urbanístiques de Mataró SA perquè concerti una operació de préstec d'import 9.000.000,00 euros amb Caja Madrid, per al finançament varies inversions amb les condicions financeres següents:
 6. Capital

  9.000.000,00€

  Interès

  Euribor a 3mesos + 0,20%

  Comissió d'obertura

  0,05%

  Termini

  Un any, prorrogable tàcitament per dotze mesos més

 7. Autoritzar a l'Alcalde President a signar la Comfort Letter adjunta, com a garantia de l'operació relacionada en el punt 1 d'aquesta proposta, davant l'entitat financera Caja Madrid.
 8. Comunicar el present acord a la Societat Municipal Promocions Urbanístiques de Mataró."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 17, corresponents als membres del Grup Municipal Socialista (11), corresponents al Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds € Esquerra Unida i Alternativa (3), corresponent al Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya (2) i corresponent al regidor no adscrit Sr. Josep Lluís Martí (1).

Vots en contra: Cap.

Abstencions: 9, corresponents als membres del Grup Municipal de Convergència i Unió (5) i corresponents als membres del Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya (4).

 

-Servei d'Ingressos-

17 PROPOSTA ADJUDICACIÓ OPERACIONS DE PRÉSTEC PER FINANÇAR EL PROGRAMA D'INVERSIONS DE L'EXERCICI 2007

La senyora Pilar González, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent :

"Vista la necessitat de concertar els préstecs que preveu el pressupost de l'exercici 2007 pel finançament de les despeses de capital que figuren al programa d'inversions per un import total del 13.128.783,73 euros

Vistes les ofertes presentades per les diferents entitats financeres.

Vista la proposta d'adjudicació de la Tresoreria Municipal.

Vist l'informe d'intervenció municipal.

La Consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, proposa al Ple l'adopció dels següents acords:

Primer:

Aprovar la concertació d'una operació de préstec a llarg termini amb l'entitat BBVA Per un import de TRES MILIONS D'EUROS (3.000.000,00€), amb les següents condicions:

Fix bonificat amb pendent de swap 1any € 30 anys

Durant els 2 anys de disposició

Euribor 3M + 0.07%

Durant la resta de vida de l'operació:

3.65 % trimestral si la pendent de 30 anys € 1 any >= 0.10%

En cas contrari 5.50% - 7.5 x pendent. Màxim 10%

Liquidacions trimestrals

Resta de condicions de la seva oferta.

Segon

: Aprovar la concertació d'una operació de préstec a llarg termini amb l'entitat DEXIA SABADELL BANCO LOCAL Per un import de DOS MILIONS CINC-CENTS MIL (2.500.000,00) EUROS amb les següents condicions:

Fix bonificat (amb barrera sobre el euribor 3 mesos)

Durant els 2 anys de disposició

Euribor 3M + 0.00%

Durant la resta de vida de l'operació:

Tipus fix del 4.16% llevat que Euribor 3 mesos >4.90%. En aquest cas, s'aplicarà per aquest període Euribor 3M + 0.00%

Liquidacions trimestrals

Resta de condicions de la seva oferta.

 

Tercer:

Aprovar la concertació d'una operació de préstec a llarg termini amb l'entitat BBVA Per un import de UN MILIÓ NOU-CENTS MIL EUROS (1.900.000,00) amb les següents condicions:

Variable bonificat amb mínim

Durant els dos anys de disposició: Eurior trimestral a 3 mesos + 0.07%

Durant la resta de la vida de l'operació:

Euribor 3M -0.03 Sempre que Euribor 3M>=3,75%

En cas contrari 3.72%

Amortitzacions i liquidacions trimestrals

Resta de condicions de la seva oferta.

 

Quart:

Aprovar la concertació d'una operació de préstec a llarg termini amb l'entitat LA CAIXA Per un import de UN MILIÓ SIS-CENTS MIL EUROS (1.600.000,00) amb les següents condicions:

Variable amb mínim:

Durant els dos anys de disposició: Eurior trimestral a 3 mesos + 0.25%

Durant la resta de la vida de l'operació:

Euribor trimestral + 0.00%. Tipus mínim del 3.92%

Si Eur 3m

Si Eur 3m > 3.92 l'Ajuntament paga Eur 3m + 0.00%

Amortitzacions i liquidacions trimestrals

Resta de condicions de la seva oferta.

 

Cinquè:

Aprovar la concertació d'una operació de préstec a llarg termini amb l'entitat CAJA DE MADRID Per un import de UN MILIÓ QUATRE-CENTS SETANTA-SET MIL SET-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS (1.477.783,73) amb les següents condicions:

Euribor trimestral (mitjana mensual) més 0.05 %

Amortitzacions i liquidacions trimestrals

Resta de condicions de la seva oferta.

Sisè: Acceptar la subvenció

concedida per la Diputació de Barcelona d'import 440.598,85 euros, a l'objecte de subsidiar el tipus d'interès del préstec sol·licitat dins del programa de crèdit local de la Diputació de Barcelona.

Setè: Acceptar

el text del conveni a subscriure entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Mataró, regulador del subsidi del préstec sol·licitat a la Caixa d'Estalvis de Catalunya amb càrrec al programa de crèdit local.

Vuitè

: Aprovar de la concertació d'una operació de préstec de l'operació d'import 2.651.000,00 euros  amb l'entitat Caixa de Catalunya i acceptar la minuta amb les següents condicions:

            Tipus de referència: Euribor 3m + 0.10%; sense comissions

            Termini 12 anys amb 2 de carència

Nové:

  Trametre l'acord d'acceptació de la subvenció  i aprovació del préstec, així com també una còpia diligenciada del text regulador del conveni de la subvenció i de la minuta del préstec, al Servei de Programació de la Diputació de Barcelona, als efectes oportuns.

Desè:

Facultar d'il·lm. Sr. Alcalde-President d'aquest Ajuntament, perquè formalitzi els anteriors acords."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 17, corresponents als membres del Grup Municipal Socialista (11), corresponents al Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds € Esquerra Unida i Alternativa (3), corresponent al Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya (2) i corresponent al regidor no adscrit Sr. Josep Lluís Martí (1).

Vots en contra: Cap.

Abstencions: 9, corresponents als membres del Grup Municipal de Convergència i Unió (5) i corresponents als membres del Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya (4).

 

18 APROVACIÓ PREUS PÚBLICS IME 2007-2008

El senyor Josep Comas, president de l'Institut Municipal d'Educació, presenta la proposta següent :

"Vistos els estudis de costos elaborats pel director de l'IME, l'informe jurídic, l'informe de la cap del servei de Gestió Econòmica i Administrativa de l'IME i l'informe de la Intervenció de Fons Municipals sobre la determinació dels preus públics pel servei municipal d'escola bressol, escola d'adults Can Noé, serveis als alumnes de l'IES Miquel Biada i altres activitats formatives de l'IME, per al curs 2007-2008.

Vist el que estableix l'article 41 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i la Llei 25/1998, de 13 de juliol, de modificació del Règim Legal de les Taxes estatals i locals.

Atès que el Consell Plenari de l'IME en sessió ordinària de 24 d'abril de 2007 acordà aprovar la proposta de preus públics pel servei municipal d'escola bressol, escola d'adults Can Noé, serveis als alumnes de l'IES Miquel Biada i altres activitats formatives de l'IME, per al curs 2007-2008.

Qui subscriu, La Consellera-Delegada de Serveis Centrals i Planificació proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents

ACORDS:

Primer.-

Aprovar els preus públics que es relacionen pel servei municipal d'escola bressol, escola d'adults Can Noé, serveis als alumnes de l'IES Miquel Biada i altres activitats formatives de l'IME, per al curs 2007-2008.

1. SERVEI MUNICIPAL D'ESCOLA BRESSOL

 

- SERVEI D'ESCOLA BRESSOL:

Nens de 0-1 anys €€€€€€€€€€€€€. 1.940 euros/any

Nens d'1-3 anys €€€€€€€€€€€€.€ 1.220 euros/any

Nens de 0-1 anys (mitja jornada)€€€€€€€... 1.090 euros/any

Nens d'1-2 anys (mitja jornada)€€€€€€€... 680 euros/any

Nens d'1-2 anys (intensiu)€€€€€€€€€€ 850 euros/any

Aquest preu anual es paga en deu quotes, una de les quals s'abona en el moment de formalitzar la matrícula i la resta d'octubre a juny amb periodicitat mensual.

L'IME podrà atorgar bonificacions del 10% de la quota escolar, en cas de coincidir dos germans

escolaritzats i, del 15%, en cas de tres germans.

- SERVEI ESPAI INFANTS I FAMÍLIA:

Preu per nen€€€€€€€€€€€€€€. 15 euros/mes

 

L'IME podrà atorgar bonificacions del 30% del preu en cas de coincidir dos o més germans.

- SERVEI DE PERMANÈNCIES:

€ h. permanència fixa €€€€€€..€€€€ 19,70 euros/mes

€ h. permanència esporàdica €€€€€€€.. 2,90 euros/dia

- SERVEI DE MENJADOR:

Abonament nens de 0-1 anys (5 dies setmana)€ 130,00 euros

Abonament nens de 1-3 anys (5 dies setmana)€ 140,00 euros

Abonament nens de 0-1 anys (4 dies setmana)€ 110,00 euros

Abonament nens de 1-3 anys (4 dies setmana)€ 128,00 euros

Abonament nens de 0-1 anys (3 dies setmana)€ 85,00 euros

Abonament nens de 1-3 anys (3 dies setmana)€ 105,00 euros

Abonament nens de 0-1 anys (2 dies setmana)€ 59,00 euros

Abonament nens de 1-3 anys (2 dies setmana)€ 76,00 euros

Abonament nens de 0-1 anys (1 dia setmana)€ 31,00 euros

Abonament nens de 1-3 anys (1 dia setmana)€ 40,00 euros

Preu esporàdic per menú (0-1 anys)€€€€€€. 8,50 euros/menú

Preu esporàdic per menú (1-3 anys)€€€€€€ 11,00 euros/menú

Preu menú personal docent€€€€€€€€€ 3,50 euros/menú

Els alumnes que hagin sol.licitat reserva pel servei de menjador, en el cas de no utilitzar-lo, tindran dret a la devolució de 2 euros per menú no servit, sempre que hagin avisat al centre amb suficient antelació.

- SERVEI ALTERNATIU (ESTIU, NADAL I SETMANA SANTA)

Abonament nens 0-1 anys (setmana de 5 dies)€€€ 48,00 euros

Abonament nens 0-1 anys (setmana de 4 dies)€€€ 38,40 euros

Abonament nens 0-1 anys (setmana de 3 dies)€€€ 28,80 euros

Preu esporàdic nens 0-1 anys (1 dia)€€€€€€€ 10,00 euros

Abonament nens 1-3 anys (setmana de 5 dies)€€€ 43,00 euros

Abonament nens 1-3 anys (setmana de 4 dies)€€€ 34,40 euros

Abonament nens 1-3 anys (setmana de 3 dies)€€€ 25,80 euros

Preu esporàdic nens 1-3 anys (1 dia)€€€€€€€ 9,00 euros

 

2. SERVEIS EN L'IES MIQUEL BIADA

 

Curs 2007/2008

1r ESO

 

Agenda escolar

3,85

Carpeta escolar

2,90

Activitats escolars fora del centre

103,00

Material de suport als serveis

15,00

 

124,75

2n ESO

 

Agenda escolar

3,85

Carpeta escolar

2,90

Activitats escolars fora del centre

88,00

Material de suport als serveis

16,00

 

110,75

3r ESO

 

Agenda escolar

3,85

Carpeta escolar

2,90

Activitats escolars fora del centre

121,00

Material de suport als serveis

16,00

Assegurança escolar

1,12

 

144,87

4t ESO

 

Agenda escolar

3,85

Carpeta escolar

2,90

Activitats escolars fora del centre

115,70

Material de suport als serveis

21,00

Assegurança escolar

1,12

 

144,57

1r BATXILLERAT

 

Agenda escolar

3,85

Carpeta escolar

2,90

Activitats escolars fora del centre

68,60

Material de suport als serveis

27,50

Assegurança escolar

1,12

 

103,97

2n BATXILLERAT

 

Agenda escolar

3,85

Carpeta escolar

2,90

Activitats escolars fora del centre

0

Material de suport escolar

28,50

Assegurança escolar

1,12

 

36,37

CICLES FORMATIUS

 

Agenda escolar

3,85

Carpeta escolar

2,90

Activitats escolars fora del centre

23,10

Material pràctiques

66,50

Material de suport docent als cicles

30,50

Assegurança escolar

1,12

 

127,97

   

Cursos no reglats per empreses i particulars (preu de cada mòdul/hora)

53,25

   

Utilització de la Sala d'Actes del Biada:

 

-Sense conserge/per dia

40,00

-Amb conserge/per hora

28,50

   

Curs preparació part comuna prova accés als cicles formatius de formació professional de grau superior

200,00

 

3. CURSOS A L'ESCOLA D'ADULTS CAN NOÉ

CURSOS

PREU CURS

Preparació per a la prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà

32,00 euros

Accés a la Universitat per a majors de 25 anys

219,00 euros

Aprendre a llegir i escriure (Etapa instrumental I)

12,00 euros

Perfeccionar la lectura i l'escriptura (Etapa instrumental II)

12,00 euros

Certificat de formació instrumental (Etapa instrumental III)

12,00 euros

Graduat en educació secundària (nivell 1)

19,00 euros

Graduat en educació secundària (nivell 2)

19,00 euros

Graduat en educació secundària (nivell 3)

19,00 euros

Català per a estrangers amb suport lectoescriptura

5,00 euros

Català per a castellanoparlants

5,00 euros

Català per a estrangers (etapa 16-18)

5,00 euros

Català oral per a estrangers

5,00 euros

Castellà oral per a estrangers

5,00 euros

Altres activitats formatives de l'IME:

CURSOS

PREU HORA

Cursos de música tradicional

2,25 euros

Curs d'informàtica

0,62 euros

L'IME podrà atorgar bonificacions del 50% de l'import dels cursos de música tradicional per a les persones que, éssent membres dels col·lectius que pertanyen a la Coordinadora de colles geganteres de Mataró o a les colles institucionals de la ciutat, acreditin haver assistit, com a mínim, al 80% de les classes.

 

Número hores sessió

Preu sessió curs 2007/2008

Monogràfics a Can Palauet

1,5

3,00 euros

Segon.-

Derogar el preu públic per els cursos de gravat calcogràfic per al curs 2007-2008, donat que a partir d'aquest curs aquesta activitat es durà a terme per el Patronat Municipal de Cultura, qui aprovarà el seu propi preu públic."

VOTACIÓ: Ordinària Vots favorables: Unanimitat. (26).

 

19 APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA D'ENSENYAMENT REGLAT DE L'ESCOLA UNIVERSITÀRIA POLITÈCNICA DE MATARÓ PER AL CURS ACADÈMIC 2007/2008. .

La senyora Pilar González, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent :

"Relació de fets.

L'Escola Universitària Politècnica de Mataró, és un centre universitari municipal adscrit a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) que imparteix estudis d'enginyeria tècnica en les especialitats d'enginyeria tècnica industrial, enginyeria tècnica en informàtica de gestió, i enginyeria tècnica de Telecomunicació. Així mateix durant el curs acadèmic 2007/08 impartirà el tercer curs dels nous estudis de la titulació pròpia de graduat en mitjans audiovisuals (GMA).

El Director de l'EUPMT ha emès informe per proposar la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per prestació de serveis d'ensenyament reglat a l'EUPMT, en l'article 5 relatiu a la quota tributària per increment del preu del crèdit.

Les noves tarifes de la taxa d'ensenyament reglat de l'EUPMT que es proposa modificar seran d'aplicació per la matricula dels alumnes del curs semestral (quadrimestre) de tardor del proper curs acadèmic 2007/08. El càlcul de la taxa de les assignatures del pla d'estudis vigent és el resultat del càlcul de nombre de crèdits pel preu del crèdit.

Fonaments de dret

Vist l'informe del servei d'assessoria jurídica en relació als fonaments de dret continguts en els articles 20, 24 , i 15 a 19 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL), així com la fiscalització prèvia del servei d'intervenció.

Proposta d'acord

En virtut de les competències delegades per Resolució de l'alcaldia de 30 de juny de 20003, la Presidenta del Patronat de l'EUPMT proposa al Consell Rector sol·licitar al Ple de l'Ajuntament de Mataró l'adopció del següents acords:

PRIMER.- Modificar provisionalment el següent article de l'ordenança reguladora de la taxa per la prestació de serveis d'ensenyament reglat de l'Escola Universitària Politècnica de Mataró (EUPMT), que entrarà en vigor al curs 2007/08 d'acord amb el calendari escolar, el qual quedarà de la següent manera:

"Article 5. Quota tributaria

La quantia de la taxa es determinarà de la següent forma:

El cost del servei es calcularà multiplicant el número de crèdits matriculats pel preu del crèdit.

El número de crèdits que l'estudiant haurà de matricular-se per cada assignatura de les respectives titulacions és el regulat en les resolucions d'homologació del pla d'estudis del Consell d'Universitats.

I. Preu del crèdit primera titulació oficial d'enginyeria EUPMT

a) Preu del crèdit 49,06 Euros.

b) Preu del crèdit si es repeteix assignatura 1ª. vegada 53,97 Euros

c) Preu del crèdit si es repeteix assignatura 2ª. vegada 58,87 Euros

d) Preu del crèdit si es repeteix assignatura 3ª. vegada 63.78 Euros

II. Preu del crèdit segona titulació oficial d'enginyeria EUPMT

a) Preu del crèdit 24,53 Euros.

b) Preu del crèdit si es repeteix assignatura 1ª. vegada 26,98 Euros

c) Preu del crèdit si es repeteix assignatura 2ª. vegada 29,44 Euros

d) Preu del crèdit si es repeteix assignatura 3ª. vegada 31.89 Euros

III. Preu del crèdit titulació pròpia en mitjans audiovisuals EUPMT

a) Preu del crèdit 63,38 Euros.

b) Preu del crèdit si es repeteix assignatura 1ª. vegada 69,72 Euros

c) Preu del crèdit si es repeteix assignatura 2ª. vegada 76,06 Euros

d) Preu del crèdit si es repeteix assignatura 3ª. vegada 82,39 Euros

IV. Taxa secretaria per prestació serveis acadèmics.

a) Gestió matrícula i expedient acadèmic 37,35 Euros.

b) Expedició certificacions acadèmiques 20,50 Euros

c) Sol.licitud estudis convalidació i adaptació 41,00 Euros

d) Trasllat expedient acadèmic 41,00 Euros

V. Preu del crèdits convalidats, adaptats i reconeguts (25% preu crèdit)

a) En titulacions oficials 12,26 Euros.

b) En titulacions pròpies 15,84 Euros

VI. Per als estudiants de l'EUPMT que s'acullin al programa d'ampliació d'estudis per la segona titulació oficial d'enginyeria a l'EUPMT (3+1) els crèdits convalidats, adaptats i reconeguts seran gratuïts.

VII. La matrícula dels crèdits necessaris per adaptar els plans d'estudis conduents a la mateixa titulació per raó d'extinció del pla d'estudis serà gratuïta.

VIII.. El preu del crèdit acadèmic per l'estudiant visitant serà el fixat, segons la titulació, a l'apartat I i III del present article."

SEGON.- Aprovar provisionalment el text íntegre de la ordenança reguladora de la taxa per prestació de serveis d'ensenyament reglat a l'Escola Universitària Politècnica de Mataró, que s'adjunta com annex I a la present proposta d'acord.

TERCER.- Exposar al públic aquests acord provisionals en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i de l'EUPMT.

Aquesta exposició es farà durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de les publicacions de l'anunci d'exposició en el Butlletí Oficial de la Província i en un dels diaris de major difusió de la Província.

Durant aquest període d'exposició pública, els que tinguin un interès directe o en resultin afectats, en els termes previstos a l'article 18 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar l'expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d'exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats. "

 

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 22, corresponents als membres del Grup Municipal Socialista (11), corresponents al Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds € Esquerra Unida i Alternativa (3), corresponent al Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya (2), corresponents als membres del Grup Municipal de Convergència i Unió (5) i corresponent al regidor no adscrit Sr. Josep Lluís Martí (1).

Vots en contra: Cap.

Abstencions: 4, corresponents als membres del Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya.

 

20 MODIFICACIÓ EN EL PREUS PÚBLICS PEL SERVEI D'ANTENA DE RADIODIFUSIÓ DEL PARC FORESTAL.

La senyora Pilar González, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent :

Antecedents

L'Ajuntament de Mataró té previst acordar amb la Generalitat de Catalunya l'ús compartit de la xarxa de radiocomunicacions d'emergències i seguretat anomenada RESCAT.

La xarxa RESCAT és una xarxa que s'ajusta a l'estàndard de comunicacions europeu TETRA. Es tracta d'una xarxa digital de ràdio que té unes prestacions superiors en quan a qualitat, seguretat, etc, a la que utilitza actualment la Policia Local de Mataró, que és analògica. Permet disposar de comunicacions privades entre els grups i els organismes diferents que la comparteixen, a la vegada que és possible configurar canals de coordinació entre ells. Actualment ja utilitzen aquesta xarxa pública els Mossos d'Esquadra, Bombers, 061, etc.

Per la seva banda i per assolir un major nivell de cobertura a Mataró, la Generalitat està interessada en disposar d'espai a l'emplaçament municipal de radiocomunicacions que té l'Ajuntament de Mataró al parc Forestal.

Fonaments de dret

L'article 41 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals, preveu la possibilitat que les entitats locals puguin establir preus públics per la prestació de serveis o la realització d'activitats de la seva competència, sempre que aquests serveis o activitats siguin de recepció voluntària pels interessats i es prestin en concurrència amb el sector privat.

Hem assenyalat abans que la Generalitat de Catalunya està interessada en utilitzar l'antena del Parc Forestal per assolir un major nivell de cobertura en les seves comunicacions. Per la utilització d'aquesta antena, l'Ajuntament va aprovar uns determinats preus públics.

La proposta que es presenta a aprovació no pretén eximir a la Generalitat de Catalunya d'aquest pagament, - cosa que no seria possible per aplicació de les normes restrictives en quan els beneficis fiscal -, però sí que vol contemplar la possibilitat de que quedi compensat el cost de la utilització amb el cost de la incorporació de l'Ajuntament a la xarxa RESCAT.

Consta a l'expedient Informes que expliquen més àmpliament l'abast de tot això, i per aquest motiu, elevo al Ple de l'Ajuntament per la seva aprovació, la següent

Proposta

Primer.- Aprovar la modificació dels PREUS PÚBLICS PEL SERVEI D'ANTENA DE RADIODIFUSIÓ DEL PARC FORESTAL, amb la incorporació del següent text:

"El preu a pagar per la Generalitat de Catalunya serà "0.- euros" en el cas que tant l'Ajuntament de Mataró com la Generalitat de Catalunya considerin compensat el cost de la incorporació de l'Ajuntament a la xarxa RESCAT amb la aportació de l'emplaçament de l'antena de radiodifusió del Parc Forestal, segons conveni d'utilització."

Segon.- Publicar aquest Acord al BOP.

VOTACIÓ: Ordinària Vots favorables: Unanimitat. (26).

 

-Servei de Recursos Humans-

El Sr. Alcalde disposa el tractament conjunt dels punts de l'ordre del dia núm. 23, 25,26,27 i 28 per venir referits a temàtiques coincidents.

 

21 RATIFICACIÓ DEL DECRET 3399/2007 DE 17 D'ABRIL DE D'IL·LM. ALCALDE DE L'AJUNTAMENT DE MATARÓ QUE APROVA L'INCREMENT RETRIBUTIU DE L'1 % SOBRE LA MASSA SALARIAL PER A L'ANY 2007.

La senyora Pilar González, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent :

"Per decret 3399/2007 de 17 de abril, l'Il·lm. Alcalde de l'Ajuntament de Mataró va resoldre aprovar l'increment retributiu de l'1 per 100 sobre la massa salarial per a l'any 2007, segons els termes previstos en l'acord establert mitjançant la negociació col·lectiva entre les seccions sindicals representants del personal funcionari i laboral de l'Ajuntament de Mataró i la representació de la Corporació.

En conseqüència, la Presidenta de la Comissió Informativa de Serveis Centrals proposa al Ple de l'Ajuntament de Mataró l'adopció del següent ACORD:

Únic

.- Ratificar el decret número 3399/2007 de 17 de abril , de l'Il·lm. Alcalde de l'Ajuntament de Mataró, el contingut del qual és el següent:

" La Llei 42/2006, de 28 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2007, estableix en el seu article 21.2, considerat de caràcter bàsic, que amb efectes de l'1 de gener de 2007, les retribucions del personal al servei del sector públic, no podran experimentar un increment global superior al 2 % respecte les de l'any 2006, en termes d'homogeneïtat per als dos períodes de la comparació tant pel que respecte a efectius de personal com a l'antiguitat del mateix.

Addicionalment al que està previst en el paràgraf anterior, la Llei 42/2006 estableix que la massa salarial dels funcionaris en servei actiu als que resulti d'aplicació el règim retributiu de la Llei 30/1984, de 2 d'agost, de "Medidas para la Reforma de la Función Pública", així com la resta del personal sotmès a règim administratiu i estatutari, experimentarà un increment de l'1 per 100 que es destinarà a l'augment del complement específic o concepte adequat.

Mitjançant la negociació col·lectiva entre les seccions sindicals representants del personal funcionari i laboral de l'Ajuntament de Mataró i la representació de la Corporació, s'ha pactat aquest increment de l'1 per 100 sobre la massa salarial, segons consta a les actes de les sessions celebrades els dies 9 i 21 de març de 2007, en el sentit d'aplicar aquest increment de forma lineal a tota la plantilla de personal de l'Ajuntament de Mataró. En concret, la seva aplicació es farà en el complement específic de cada treballador, dividint-se en catorze pagues, i abonant-se a la nòmina del mes de març de 2007, amb la retroactivitat dels mesos de gener i febrer de 2007.

L'increment retributiu de 1'1 per 100 sobre la massa salarial per a l'any 2007, s'ha inclòs en el capítol I de la modificació del Pressupost de l'any 2007, que es va portar a la seva aprovació en la sessió plenària del dia 12 d'abril de 2007.

L'article 22.2 i) de la LLei 7/1985 de Bases de Règim Local, estableix que correspon al Ple de l'Ajuntament, entre altres atribucions, "la fixació de la quantia de retribucions complementàries fixes i periòdiques dels funcionaris i el nombre i règim del personal eventual".

Per tot això, en virtut de les atribucions que m'atorga la legislació vigent,

RESOLC:

Primer.- Aprovar l'increment retributiu de l'1 per 100 sobre la massa salarial per a l'any 2007, segons els termes previstos a l'acord entre les seccions sindicals representants del personal funcionari i laboral de l'Ajuntament de Mataró i la representació de la Corporació.

Segon.- Elevar aquesta resolució al Ple de la Corporació per a la seva ratificació."

VOTACIÓ: Ordinària Vots favorables: Unanimitat. (26).

 

23 APROVACIÓ DE L'INCREMENT RETRIBUTIU DE L'1% DEL PERSONAL DE L'IMPEM

La senyora Alicia Romero, consellera delegada de Promoció Econòmica,

"El cap de la Unitat Administrativa informa que en aplicació de l'article 21.4 de la Llei 42/2006, de 28 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat, el complement específic del personal sotmès a règim administratiu, experimentarà un increment de l'1% de la massa salarial

Vist el que disposa l'article 54 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del Personal al servei de les entitats locals.

En virtut de les competències que m'atorga la legislació vigent, PROPOSO al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents ACORDS:

Primer.-

Aprovar inicialment l'increment retributiu de l'1% del complement específic del personal de l'IMPEM, el que implica un cost de 17.152,67 €.

Segon.-

Aplicar els efectes econòmics de l'increment des de 1'1 de gener de 2007 condicionat a la prèvia aprovació del corresponent expedient de modificació del pressupost.

Tercer.-

Publicar aquesta modificació de la relació de llocs de treball al BOP i al DOGC i trametre'n còpia a l'Administració de l'Estat i al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya.

VOTACIÓ: Ordinària Vots favorables: Unanimitat. (26).

 

25 APROVACIÓ DE L'INCREMENT ADDICIONAL DEL COMPLEMENT ESPECÍFIC DEL PERSONAL LABORAL DE L'EUPMT EN APLICACIÓ DE LA LLEI GENERAL DE PRESSUPOSTOS DE L'ESTAT PER A L'ANY 2007.

La senyora Pilar González, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent :

"Relació de fets

1. Llei 42/2006, de PGE per l'any 2007

Que l'article 21.4 de la Llei 42/2006, de 28 de desembre, de PGE per a l'any 2007 regula que addicionalment a l'increment global del 2% de les retribucions del personal al servei del sector públic, la massa salarial del personal laboral experimentarà un increment de quantia anual equivalent als funcionaris públics, de l'1%

2. Negociació Comitè d'empresa de l'EUPMT

Que a l'objecte d'aplicar l'increment addicional de la massa salarial previst en l'esmentat precepte legal, la direcció de l'EUPMT ha portat a terme negociació amb el Comitè d'Empresa, en relació al seu càlcul, així com la seva aplicació com a complement específic amb caràcter lineal, condició consolidable i efectes retroactius a data d'1/1/2007.

3. Previsió de despesa.

Que la previsió de despesa corresponent a aquesta actuació, en concepte de retribució i cotització a la Seg. Social, ha estat estimada per import total de 20.281,08 €

Fonaments de dret

Vist l'informe del servei d'assessoria jurídica en relació als fonaments de dret continguts en l'art. 21.4 de la Llei 42/2006, de 28 de desembre, de PGE per al 2007, així com l'art. 22.i) de la Llei 7/1985 RBRL, per la que s'atribueix com a competència del Ple en tot cas la fixació de la quantia de les retribucions complementàries fixes i periòdiques. Vist així mateix la fiscalització prèvia d'aquesta actuació pel servei d'intervenció.

Proposta d'acord

En virtut de les competències delegades per Resolució de l'alcaldia de 30 de juny de 2003, la Presidenta del Patronat de l'EUPMT proposa al Consell Rector sol.licitar al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents acords:

PRIMER.- Aprovar la fixació de la retribució complementària, en concepte de complement específic, per import total de 349,61 €/persona/any, a favor del personal laboral de la plantilla de l'EUPMT, amb caràcter consolidable i efectes retroactius a data d'1/1/2007.

SEGON.- Aplicar la despesa econòmica d'aquesta actuació amb càrrec al pressupost de l'exercici 2007, d'acord amb el següent detall de previsió:

VOTACIÓ: Ordinària Vots favorables: Unanimitat. (26).

 

26 APROVAR UN INCREMENT DE L'1% DE LA MASSA SALARIAL A DIFERENTS TREBALLADORS/ES DE L'INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ.

La senyora Pilar González, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent :

"Al gener de 2007 es va aplicar al personal de la Unitat Administrativa Central, conserges CEIP/CFA i netejadores de les escoles bressol de l'Institut Municipal d'Educació (IME), l'increment salarial del 2% d'acord amb l'article 21 de la Llei 42/2006, de 28 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per l'any 2007, publicada al BOE número 311, de 29 de desembre de 2006, restant pendent la possible aplicació de l'1% d'increment addicional regulada a l'article 21.4 de la Llei esmentada.

Per tal d'aplicar l'1% d'increment addicional d'aquest col·lectiu s'han tingut en compte els criteris d'aplicació acordats per l'Ajuntament de Mataró.

Vist l'informe del director de l'IME de data 17 d'abril de 2007 sobre els imports i criteris d'aplicació d'aquest increment.

Vist el que estableix l'article 21.4 de la Llei 42/2006, de 28 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2007, sobre l'increment salarial de l'1% de la massa salarial.

D'acord amb l'article 6.j dels Estatus de l'IME correspon al Consell Plenari l'aprovació inicial de la fixació de la quantia de les retribucions complementàries fixes i periòdiques, sotmetent-la al Ple de l'Ajuntament per a la seva aprovació definitiva.

Per tot això, elevo a la consideració de l'Excm. Ajuntament en Ple l'adopció del següent,

A C O R D

Únic.- Aprovar l'increment addicional de l'1% de la massa salarial al personal de l'annex 1 que s'adjunta, actualitzant aquests imports a la nòmina de maig de 2007 amb efectes retroactius de gener de 2007.

VOTACIÓ: Ordinària Vots favorables: Unanimitat. (26).

 

27 APROVACIO DE L'INCREMENT DEL 1 % DE LA MASSA SALARIAL DEL PERSONAL DEL PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA.

La senyora Pilar González, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent :

"La Llei de Pressupostos per l'any 2007, va establir per al personal del sector públic un increment del 2 %, que va ser aplicat el mes de gener, així mateix es va fixar un increment addicional del 1 % a calcular sobre la massa salarial que havia d'incrementar el complement específic.

La manera d'efectuar el càlcul i les diferents magnituds que intervenen en la determinació de l'import que suposa aquest increment del complement específic s'ha realitzat seguint les indicacions del servei de Recursos Humans de l'Ajuntament i amb els mateixos criteris pactats amb els sindicats, essent el fet més important que l'increment s'aplica de forma lineal a tot el personal.

Seguint el pactat des l'Ajuntament amb els representants sindicals aquest increment s'aplicarà a partir del present mes de març, i es liquidaran els endarreriments dels mesos de gener i febrer.

En virtut de les competències delegades per Resolució de l'Alcalde de data 11 de maig de 2004, i d'acord amb l'art. 21.k de la Llei 7/85

RESOLC

Primer.- Aprovar d'acord amb el que estableix l'art 21.4 de la Llei 42/2006 de Pressupost de l'Estat per l'exercici 2007, l'increment de 1 % de la massa salarial de personal del PMC calculat d'acord amb les indicacions del servei de Recursos Humans de l'Ajuntament i els pactes derivats de les negociacions amb els representants sindicals, segons el quals l'augment s'aplica al complement específic de manera lineal a tots els treballadors.

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a les següents partides:

  • 451000.13000 : 14.644,47 €
  • 451000.14100 : 592,60 €
  • 451000.16000 : 5.028,23 €

Tercer .- Ratificar el present Decret en la propera sessió del Consell Plenari i elevar-lo al Ple de la Corporació.

Quart .- Notificar el present acord al Comité de pesonal."

VOTACIÓ: Ordinària Vots favorables: Unanimitat. (26).

 

28 APROVACIÓ DE L'INCREMENT DE L'1% DE SOU DELS TREBALLADORS DEL PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS.

La senyora Pilar González, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent :

"Vist l'establert a l'article 21.4 de la llei 42/2006, de 28 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per al 2007 on s'estableix per l'any 2007 un increment de l'1% de la massa salarial dels treballadors públics que es canalitzarà a través del complement específic.

Vist l'informe econòmic corresponent al càlcul del citat increment retributiu.

Vist l'informe emès per l'assessora jurídica del Patronat, proposo al Consell Plenari del Patronat Municipal d€Esports de Mataró l€adopció dels següents ACORDS:

PRIMER.- Aprovar la fixació anual del complement específic pels treballadors del Patronat municipal d'esports de Mataró d'import 249,64 euros/treballador, amb efectes del dia 1 de gener del 2007, en compliment de l'establert a l'article 21.4 de la llei 42/2006, de 28 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat pel 2007

SEGON.- Atendre l€increment retributiu derivat de la fixació del complement específic d'import total 14.569,21 euros amb càrrec a les partides del vigent pressupost de despeses, supeditat a l'aprovació definitiva de la modificació de crèdit aprovada pel Ple de la Corporació de data 12.04.07:

F0100.452110.13000 Pers.laboral s.grals. 998,56 euros

F0100.452500.13000 Pers.laboral esport i escola 499,28 euros

F0100.452200.13000 Pers.laboral activitats 499,28 euros

F0100.452600.13000 Pers.laboral lleure 249,64 euros

F0100.452300.13000 Pers.laboral instal.lacions 4.992,80 euros

F0200.452410.13000 Pers.laboral instal.lacions 748,92 euros

F0200.452420.13000 Personal laboral piscina 748,92 euros

F0200.452430.13000 Personal laboral piscina 1.997,12 euros

F0200.452440.13000 Personal laboral piscina 249,64 euros

F0100.452300.14100 Personal suplències 124,82 euros

F0100.452110.13000 S.social serveis grals. 233,29 euros

F0100.452500.13000 S.social esport i escola 77,76 euros

F0100.452200.13000 S.social activitats 155,53 euros

F0100.452600.13000 S.social lleure 78,23 euros

F0100.452300.13000 S.social instal.lacions 1.657,73 euros

F0200.452410.13000 S.social personal piscina 233,29 euros

F0200.452420.13000 S.social personal piscina 256,01 euros

F0200.452430.13000 S.social personal piscina 647,07 euros

F0200.452440.13000 S.social personal piscina 80,88 euros

F0100.452300.14100 S.social suplències 40,44 euros

TERCER.- Elevar els següents acords al Ple de l€Ajuntament de Mataró per a la seva aprovació definitiva, si s€escau."

VOTACIÓ: Ordinària Vots favorables: Unanimitat. (26).

Institut Municipal de Promoció Econòmica

22 APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DE L'IMPEM

La senyora Alicia Romero, consellera delegada de Promoció Econòmica,

"El cap de la Unitat Administrativa i la cap del Servei de Promoció de Ciutat i Empresa emeten un informe en el que proposen la requalificació de dues places de la plantilla de l'IMPEM per a l'any 2007:

1 plaça d'administratiu/va, grup C, en 1 plaça d'auxiliar administratiu/va, grup D, atès que l'IMPEM ha redefinit les funcions d'aquest llocs de treball encara vacant, i aquestes noves funcions correspon realitzar-les a persones amb categoria de grup D.

1 plaça de director/a de mercats, grup C, en una plaça de director/a de mercats, grup B, atès que les tasques assignades a aquest lloc de treball haurien de realitzar-les a persones pertanyents a categories del grup de titulació B.

Vist el que disposa l'article 27 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del Personal al servei de les entitats locals.

En virtut de les competències que m'atorga la legislació vigent, PROPOSO al Ple l'adopció dels següents ACORDS:

Primer.-

Aprovar inicialment la modificació de la plantilla de l'IMPEM per a l'any 2007, amb la requalificació d'una plaça d'administratiu/va, grup C, en una plaça d'auxiliar administratiu/va, grup D, i la requalificació d'una plaça de director/a de mercats, grup C, en una plaça de director/a de mercats, grup B, el que suposarà un cost per l'any 2007 de 1.555,92 €.

Segon

.- Modificar la relació de llocs de treball.

Tecer.-

Sotmetre la modificació de la plantilla a informació pública per un termini de quinze dies, que es computarà des de la publicació de l'anunci al Butlletí Oficial de la Província.

Quart.-

Disposar que, si no s'hi formula cap al.legació durant el termini d'informació pública, la modificació de la plantilla es considerarà definitivament aprovada.

Cinquè.-

Publicar la modificació de la plantilla, definitivament aprovada, al BOP i al DOGC i trametre'n còpia a l'Administració de l'Estat i al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 22, corresponents als membres del Grup Municipal Socialista (11), corresponents al Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds € Esquerra Unida i Alternativa (3), corresponent al Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya (2), corresponents als membres del Grup Municipal de Convergència i Unió (5) i corresponent al regidor no adscrit Sr. Josep Lluís Martí (1).

Vots en contra: Cap.

Abstencions: 4, corresponents als membres del Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya.

 

23 APROVACIÓ DE L'INCREMENT RETRIBUTIU DE L'1% DEL PERSONAL DE L'IMPEM

Aquest punt ha estat tractat conjuntament amb el punt núm. 21.

24 RESOLUCIÓ DE DOS RECURSOS DE REPOSICIÓ

La senyora Alicia Romero, consellera delegada de Promoció Econòmica,

"Relació de fets

El mes d'octubre de 2006, des del servei de Recursos Humans es va realitzar un estudi sobre les retribucions dels llocs de treball de l'IMPEM, l'objectiu del qual ha estat equiparar-les a la política salarial de l'Ajuntament.

Per acord del Ple de 7 de novembre de 2006 es va aprovar una modificació de la relació de llocs de treball, així com una nova proposta retributiva, derivada de l'equiparació del personal laboral de l'Institut Municipal de Promoció Econòmica al personal laboral de l'Ajuntament de Mataró.

S'han presentat dos recursos de reposició contra l'esmentat acord per part de dues auxiliars administratives, la Sra. Cristina Mérida Báez i la Sra. Mercè Granados Ruíz, en no estar d'acord amb el lloc tipus que s'assignat als llocs de treball que ocupen.

El Servei de RRHH ha emès un informe tècnic en relació a aquests recursos que s'incorpora a aquesta proposta com a annex.

Fonaments de dret

Atès el que disposen els articles 29 i següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de personal al servei de les entitats locals, a on es regulen les qüestions referents a la relació de llocs de treball i la seva modificació.

Atès el contingut dels informes elaborats pels tècnics del servei de recursos humans.

Atès el que disposa l'article 89.5 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en relació a l'acceptació d'informes i incorporació dels mateixos al text de la resolució.

Al Ple PROPOSO l'adopció dels següents ACORDS:

Primer.-

Desestimar els recursos de reposició presentats per la Sra. Cristina Mérida Báez, auxiliar administrativa, del dia 5 de febrer de 2007, i la Sra. Mercè Ruíz Granados, auxiliar administrativa, del dia 19 de febrer de 2007.

Segon.-

Notificar aquesta resolució a les persones interessades.

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 17, corresponents als membres del Grup Municipal Socialista (11), corresponents al Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds € Esquerra Unida i Alternativa (3), corresponent al Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya (2) i corresponent al regidor no adscrit Sr. Josep Lluís Martí (1).

Vots en contra: Cap.

Abstencions: 9, corresponents als membres del Grup Municipal de Convergència i Unió (5) i corresponents als membres del Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya (4).

Escola Universitària Politècnica de Mataró

25 APROVACIÓ DE L'INCREMENT ADDICIONAL DEL COMPLEMENT ESPECÍFIC DEL PERSONAL LABORAL DE L'EUPMT EN APLICACIÓ DE LA LLEI GENERAL DE PRESSUPOSTOS DE L'ESTAT PER A L'ANY 2007.

Aquest punt ha estat tractat conjuntament amb el punt núm. 21.

 

Institut Municipal d'Educació

26 APROVAR UN INCREMENT DE L'1% DE LA MASSA SALARIAL A DIFERENTS TREBALLADORS/ES DE L'INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ.

Aquest punt ha estat tractat conjuntament amb el punt núm. 21.

Patronat Municipal de Cultura

27 APROVACIO DE L'INCREMENT DEL 1 % DE LA MASSA SALARIAL DEL PERSONAL DEL PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA.

Aquest punt ha estat tractat conjuntament amb el punt núm. 21.

 

Patronat Municipal d'Esports

28 APROVACIÓ DE L'INCREMENT DE L'1% DE SOU DELS TREBALLADORS DEL PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS.

Aquest punt ha estat tractat conjuntament amb el punt núm. 21.

 

ESCOLA UNIVERSITÀRIA POLITÈCNICA DE MATARÓ

29 RELLEU D'UN VOCAL REPRESENTANT DE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA EN EL CONSELL RECTOR DEL PATRONAT MUNICIPAL DE L'ESCOLA UNIVERSITÀRIA POLITÈCNICA DE MATARÓ.

La senyora Pilar González, consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació, presenta la proposta següent :

"Relació de fets

1.- El Sr. Ernest Teniente López va ser nomenat vocal representant de la Universitat Politècnica de Catalunya al Consell Rector del Patronat de l'Escola Universitària Politècnica de Mataró per acord de l'Ajuntament Ple, reunit en data 15 d'abril de 2004.

2.- En data 20 d'abril de 2007, el rector de la Universitat Politècnica de Catalunya, Sr. Antoni Giró Roca, proposa el relleu de la representació del Sr. Ernest Teniente López en el Consell Rector del Patronat de l'EUPMT, qui seria substituït per la Sra. Dolors Ayala Vallespí.

3.- L'article 6è.- A) c.- dels Estatuts del Patronat Municipal de l'Escola Universitària Politècnica de Mataró, estableix la composició dels membres Vocals del Consell Rector de l'Organisme Autònom.

4.- L'article 9è, punt c) dels mateixos estatuts indica que l'Ajuntament en Ple podrà acceptar la renúncia i/o substitució de qualsevol dels seus components en cas que deixin de representar l'òrgan pel qual varen ser elegits.

Proposta d'Acord d'Alcaldia a l'Excm. Ajuntament Ple

PRIMER:

Nomenar a la Sra. Dolors Ayala Vallespí vocal del Consell Rector del Patronat Municipal de l'Escola Universitària Politècnica de Mataró, en representació de la Universitat Politècnica de Catalunya.

SEGON:

Deixar sense efecte el nomenament del Sr. Ernest Teniente López com a vocal representant de la Universitat Politècnica de Catalunya.

TERCER:

Comunicar aquesta resolució a les persones interessades."

VOTACIÓ: Ordinària Vots favorables: Unanimitat. (26).

 

En aquests moments s'incorpora a la sessió el Sr. David Rovira, regidor del grup municipal del Partit Popular de Catalunya.

 

CMI DE SERVEIS TERRITORIALS

- Servei d'Urbanisme -

30 NOVA APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LA NORMATIVA DEL PGOM RELATIVA ALS USOS DE LES PLANTES BAIXES EN CARRERS COMERCIALS

La senyora Alicia Romero, consellera delegada de Promoció Econòmica, presenta la proposta següent :

"El Ple de l'Ajuntament en data 7 de setembre de 2006, adoptà l'acord d'aprovar inicialment el document de modificació puntual de les normes urbanístiques del PGOM/96 en els següents punts: Regulació de la densitat d'habitatges i de l'ús d'aparcament/Regulació de la instal·lació d'ascensors en edificis existents/Regulació d'usos en planta baixa de determinats carrers.

Com a conseqüència de les reunions efectuades en el període d'informació pública d'aquest document, els serveis tècnics de l'Institut Municipal de Promoció Econòmica -IMPEM - van creure oportú revisar "la regulació d'usos de les plantes baixes de les parcel·les situades en carrers comercials de nivell I o II", amb la intenció d'introduir alguns canvis.

Per aquest motiu es va segregar aquesta part de la resta del document de modificació puntual de les normes urbanístiques que va continuar la seva tramitació i va ser aprovada provisionalment el dia 1 de març de 2007 pel Ple de l'Ajuntament .

En el període d'informació pública de l'aprovació inicial del document es van presentar un total de 4 escrits d'al·legacions i suggeriments relatives a "la regulació d'usos de les plantes baixes de les parcel·les situades en carrers comercials de nivell I o II".

Com a conseqüència de les al·legacions presentades i de les reunions realitzades, es va acordar introduir alguns canvis en la regulació d'usos a les plantes baixes de determinats carrers comercials la qual cosa, d'acord amb l'article 8 del Reglament de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, requeria d'una nova informació pública.

Per aquest motiu es proposa una segona aprovació inicial d'aquesta part del document, com document independent.

L'objecte de la present modificació puntual del Pla General de "Regulació d'usos en planta baixa de determinats carrers comercials" recordem que és el de fomentar l'activitat comercial de determinats carrers de la ciutat, restringint parcialment la implantació en les plantes baixes de determinats usos d'oficines i serveis i d'activitats que comportin algun tipus de limitació de l'accés universal i generalitzat dels ciutadans, així com restringir la reconversió de les plantes baixes d'aquests carrers en nous habitatges.

En aquest sentit, en el marc d'aquest document es proposa regular aquests aspectes tot introduint la disposició addicional novena a les NN. UU. del PGOM/96

Els canvis introduïts al document aprovat inicialment el 7 de setembre de 2006 fan referència bàsicament als següents aspectes:

 • Revisió del llistat de carrers per tal d'incloure o excloure'n alguns trams
 • Concreció del llistat d'activitats que queden restringides
 • Criteris d'aplicació de les restriccions en els casos de parcel·la de gran dimensió o parcel·la situada en cantonada.
 • Redefinició de la norma de la transformació de les plantes baixes en habitatge.

 

La resposta a les al·legacions presentades consten en un annex del document.

Finalment, destacar que el Programa de Participació Ciutadana que conté el document fa referència a les actuacions específiques del seu objecte i s'ha ampliat en relació a les actuacions que s'han portat a terme entre l'aprovació inicial i la segona informació pública de l'aprovació inicial que ara es proposa.

Per tot el que s'acaba d'exposar i el que disposen els articles 83, 94 i 95 del Text Refós de la Llei d'Urbanisme, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005 de 26 de juliol i els arts. 21 i 22 de la Llei de Bases de Règim Local, modificada per la Llei 11/1990 de 21/4 pel que fa a la competència de l'òrgan municipal que ha d'aprovar aquest document, PROPOSO al Ple Municipal, l'adopció, si s'escau, dels següents

A C O R D S :

PRIMER

:

Aprovar inicialment, per segona vegada, la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Municipal 1996, que afecta a les seves Normes Urbanístiques i consisteix en la "regulació d'usos en planta baixa de determinats carrers comercials" i concretament amb la introducció de la disposició addicional novena el text íntegre de la qual consta en el document tècnic objecte d'aprovació.

SEGON:

Resoldre les al·legacions i suggeriments presentats en el període d'informació pública, en el sentit i fonament que consta a l'informe annexa al document urbanístic i que forma part de la present Resolució a tots el efectes.

TERCER:

Obrir un nou període d'informació pública d'un mes, a comptar des de la publicació de l'acord precedent en el Butlletí Oficial de la Província, a fi de que es pugui aportar per qui interessi els suggeriments o al·legacions a la proposta de modificació puntual del Pla General.

TERCER:

Publicar el precedents acords en el BOP, en un dels diaris de mes divulgació a Catalunya i premsa local, així com en els taulers d'edictes municipals inclòs en l'espai web municipal

QUART:

Mantenir la suspensió de l'atorgament de totes aquelles llicencies previstes a l'art. 71 del Text refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, Decret Legislatiu 1/1005, de 26 de juliol, i amb efectes a tot el territori del Municipi, quan no s'ajustin conjuntament a les normes urbanístiques vigents i a les que estan en tràmit de modificació a través de la Modificació puntual del PG 1996 relativa a "regulació de l'ús en planta baixa en determinats carrers comercials".

CINQUÈ:

Notificar els precedents acords a tots els interessats que en resultin de l'expedient, juntament amb l'informe annex al document a aquells que han presentat al·legacions i suggeriments així com la part de la memòria del document que descriu els canvis introduïts al document aprovat inicialment.

SISÈ:

Notificar els precedents acords a la societat municipal PUMSA, a l'Institut Municipal de Promoció Econòmica, i als serveis municipals que correspongui, especialment a les dues seccions de llicencies del Servei de Ciutat Sostenible. Notificar també al Consell sectorial del Comerç (AGORA), a la FAGEM, al Gremi d'Hostaleria i Turisme de Mataró i Maresme."

El senyor Joaquim Fernàndez, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió, manifesta que el seu grup votarà a favor de la proposta presentada. Alhora, intentaran treballar el tema per poder-hi fer alguna aportació en el sentit que es creu que d'entrada alguns carrers podrien ser considerats diferents.

D'una banda, hi ha carrers que CiU no veu clar que tinguin la condició de "comercials" €tot i que aquest fet no té massa importància€ i, de l'altra, hi ha carrers al voltant de la futura Locomotora comercial en què s'hi podrien instal·lar oficines, que no són exactament comerços, tot rebent una altra consideració o categoria. Tot plegat a efectes de preveure amb temps la possibilitat que quan sigui l'hora i es vulguin fer aquests eixos comercials, les oficines ja hi estiguin ubicades.

La senyora Alícia Romero recorda que ja és la segona vegada que es fa una aprovació inicial per a aquesta qüestió i, per tant, estem al principi del debat. La consellera delegada celebra que el Sr. Fernàndez pugui treballar amb totes les persones implicades, tècnics i entitats comercials inclosos, a fi de perfilar tot allò que calgui per millorar la normativa.

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 22, corresponents als membres del Grup Municipal Socialista (11), corresponents al Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds € Esquerra Unida i Alternativa (3), corresponent al Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya (2), corresponents als membres del Grup Municipal de Convergència i Unió (5) i corresponent al regidor no adscrit Sr. Josep Lluís Martí (1).

Vots en contra: Cap.

Abstencions: 5, corresponents als membres del Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya.

 

31 APROVACIÓ DEFINITIVA DE L'ESTUDI DE DETALL DE REGULARITZACIÓ DE LA PROFUNDITAT EDIFICABLE DE LES FINQUES 13-15 DEL CARRER MOLÍ DE VENT CANTONADA AMB EL CARRER SANT MIQUEL

El senyor Arcadi Vilert, conseller delegat d'Urbanisme, presenta la proposta següent :

"La Junta de Govern local de 19 de març de 2007, va aprovar inicialment l'Estudi de detall de regularització de la fondària edificable de la finca núm. 13 a 15 del carrer Molí de vent cantonada amb el carrer Sant Miquel, com a resultat de l'agrupació de les finques que la formen, presentat per la societat propietària de la finca, Promociones Vives Montiel 2003,SL i redactat per l'arquitecte Miquel Brullet Tenas.

Consta a l'expedient que s'ha notificat l'acord esmentat al promotor i als veïns de les finques objecte de l'estudi de detall. S'ha sotmès el mateix a una informació pública de 20 dies, prèvia publicació per edictes en el Butlletí Oficial de la Província, de 5 d'abril de 2007 núm. 82 annex IV, en els diaris La Vanguardia i El Punt Diari de 2 i 3 d'abril de 2007 respectivament i en els taulers d'edictes municipals.

El document no ha sofert cap modificació des del tràmit de l'aprovació inicial, essent en el seu moment informat favorablement. Els redactors també han presentat el document en suport informàtic tal i com se'ls indicava en l'aprovació inicial del document.

Aquest Estudi de detall es redacta en base a l'article 78 de les Normes Urbanístiques del PGOM/96. L'apartat tercer del precepte permet procedir a la regularització de la fondària edificable d'una parcel·la situada en cantonada quan es produeix una modificació de l'estructura de la propietat resultat d'una agrupació de parcel·les.

En el present cas es proposa ajustar la nova fondària edificable respecte al carrer Sant Miquel fins al fons de parcel·la agrupada que és inferior a 16 metres.

A la vista de que s'ha exposat PROPOSO al Ple Municipal, si s'escau, l'adopció dels següents

ACORDS:

Primer.-

Aprovar definitivament l'Estudi de detall de regularització de la fondària edificable de la finca núm. 13 a 15 del carrer Molí de vent cantonada amb el carrer Sant Miquel presentat a tramitació per la societat propietària de la finca, Promociones Vives Montiel 2003,SL. i redactat per l'arquitecte Miquel Brullet Tenas d'acord amb l'article 78 de les Normes Urbanístiques del PGOM/96.

Segon.-

Publicar l'acord en el Butlletí Oficial de la Província.

Tercer.-

Notificar el present acord a. Promociones Vives Montiel 2003,SL i a la resta d'interessats que resulten de l'expedient

Quart.-

Comunicar l'acord al Servei Municipal de Llicències i donar trasllat d'un exemplar complet i diligenciat al Servei d'Ingressos perquè en faci la declaració davant el Centre de Gestió Cadastral del Ministeri d'Hisenda de l'Estat en compliment de l'art. 8.1 de l'Ordre EHA/3482/2006, de 19 d'octubre.

Cinquè.-

Trametre còpia del document tècnic i fotocòpia de l'expedient administratiu a la Direcció General d'Urbanisme de la Generalitat de Catalunya, pel tràmit d'assabentament."

VOTACIÓ: Ordinària Vots favorables: Unanimitat. (27).

 

-Servei d'Habitatge-

32 APROVACIÓ DEL CONVENI AMB L'EMPRESA PÚBLICA ADIGSA I EL DEPARTAMENT D'ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA RELATIU A LA POSADA EN MARXAR DEL PROGRAMA DE MEDIACIÓ PER AL LLOGUER SOCIAL.

El senyor Francesc Teixidó, conseller delegat d'Habitatge, presenta la proposta següent :

"Adigsa, empresa pública de la Generalitat de Catalunya; el Departament d'Acció Social i Ciutadania al qual s'adscriu la Secretaria de Joventut, i l'Ajuntament de Mataró, a través de la societat municipal Prohabitatge Mataró, SA, volen establir mitjançant conveni un marc de relacions amb la finalitat de col·laborar en la creació, manteniment i desenvolupament de la Borsa d'Habitatge per al Lloguer Social al municipi de Mataró i atendre coordinadament les accions adreçades a facilitar l'accés a l'habitatge a les persones o unitats de convivència que demostrin necessitat d'un habitatge.

El Departament de Medi Ambient i Habitatge ha posat en marxa la Xarxa de Mediació per a Lloguer Social per incrementar l'oferta de lloguer a preus moderats i atendre així la població amb ingressos més baixos, donant suport i coordinant les borses locals d'habitatge per al lloguer social, avui existents, i impulsant la creació d'altres noves per cobrir tot el territori de Catalunya.

Està previst que les borses d'habitatges per al lloguer social municipals o supramunicipals, puguin ser gestionades directament per l'administració local, mitjançant una entitat municipal o supramunicipal, o mitjançant una entitat gestora, i que el Departament de Medi Ambient i Habitatge pagui una quantitat especificada per cada contracte de lloguer signat o supervisat per les borses d'habitatge per al lloguer social, d'acord amb l'article 49 del Decret 244/2005, de 8 de novembre, d'actualització del Pla per al Dret a l'Habitatge 2004-2007, amb el qual s'implementa el Programa de Mediació per a l'habitatge de lloguer social i el parc desocupat.

D'altra banda el referit Decret posa en marxa un programa per a la prevenció de l'exclusió social residencial, mitjançant la concessió de subvencions per ajudar a pagar el lloguer a famílies amb ingressos per sota de 2,5 vegades l'IPREM. Les sol·licituds s'han de presentar a través de la Xarxa de Medicació per al Lloguer Social, de les entitats col·laboradores signants de convenis, o de les Borses Jove d'Habitatge.

Amb el conveni l'Ajuntament de Mataró, es constitueix com entitat col·laboradora de l'Administració de la Generalitat per tramitar i gestionar les sol·licituds de subvencions, a través de la Borsa d'Habitatge per al Lloguer Social i de la Borsa Jove d'Habitatge, que posa en marxa per formar part de la Xarxa de Mediació per al Lloguer Social. La prestació dels serveis previstos la fa a través de la societat municipal Prohabitatge Mataró, SA.

Per tot això proposo al Ple de l'Ajuntament l'adopció, si s'escau, dels següents

A C O R D S

Primer.-

Aprovar el conveni de col·laboració amb l'empresa pública Adigsa, adscrita al Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya; el Departament d'Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya, i l'empresa municipal Prohabitatge Mataró, SA, relatiu a la posada en marxa del Programa de Mediació per al Lloguer Social.

Segon.-

Autoritzar al conseller delegat d'Habitatge, senyor Francesc Teixidó Pont, per la signatura del conveni.

Tercer.-

Notificar l'anterior acord a les persones interessades als efectes escaients."

VOTACIÓ: Ordinària Vots favorables: Unanimitat. (27).

 

-Servei de Ciutat Sostenible-

33 APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL PER A LA INSTAL·LACIÓ I FUNCIONAMENT D'INSTAL·LACIONS DE RADIOCOMUNICACIÓ AL TERME MUNICIPAL DE MATARÓ.

La senyora Quiteria Guirao, consellera delegada de Ciutat Sostenible, presenta la proposta següent :

"El Ple de l'Ajuntament, en la sessió del dia 1 de febrer de 2007, ha aprovat inicialment la modificació de l'Ordenança municipal per a la instal·lació i funcionament de les instal·lacions de radiocomunicació al terme municipal de Mataró.

Durant el període d'informació pública, en el qual ha estat exposat al públic el document aprovat inicialment, l'ASSOCIACIÓ OIKOS AMBIENTAL, en data 16 de febrer de 2007, ha presentat un escrit d'al·legacions en el qual planteja tres qüestions:

PRIMERA: No contemplació per part de l'ordenança municipal, del principi de precaució (Dr. Roger Santini)

Resposta:

L'ordenança, en el marc de les competències municipals, regula un procediment per reduir l'exposició tant com sigui possible. El procediment es basa en el control de l'orientació de les antenes evitant tant com sigui possible l'orientació directa en els 100 m al voltant d'una estació base. Aquest procediment complementaria al Decret 148/2001 sense modificar l'annex 1 i l'annex 2, qüestions que no són competència de l'Ajuntament.

Es desestima aquesta al·legació.

SEGONA: Totes les estacions-base detectades al municipi de Mataró incompleixen d'alguna forma els requeriments tècnics i/o administratius i/o normatius.

Resposta:

L'ordenança no té per objectiu la tramitació d'un expedient en concret. Els possibles incompliments de la normativa d'un expedient s'han de resoldre en la tramitació de l'expedient, en conseqüència no és escaient la resposta a aquest tipus de qüestions en aquest context.

Es desestima aquesta al·legació.

TERCERA: Ni al Pla Especial ni a l'Ordenança es contempla la possibilitat d'un control sanitari previ a la instal·lació d'aquests equips

Resposta:

L'ordenança no té per objectiu la regulació sanitària ni l'establiment d'un control sanitària ja que aquest tipus d'actuacions sobrepassen l'àmbit d'aplicació de les ordenances municipals, requereixen un marc més ampli tant geogràfic com competencial.

Es desestima aquesta al·legació.

Per tot el que s'acaba d'exposar, vist el document de l' Ordenança municipal per a la instal·lació i funcionament d'instal·lacions de radiocomunicació al terme municipal de Mataró, l'informes de data 10 d'abril de 2007 de l'enginyer municipal de la Secció de Llicències d'Activitats, els articles 73.10 del Reglament Orgànic Municipal; els articles 22, 49, 65 i 70 de la Llei Reguladora de les bases de règim local; i l'article 162 del Decret Legislatiu 2/2003 que aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya.

Per tot això proposo al Ple de l'Ajuntament l'adopció, si s'escau, dels següents

ACORDS:

Primer.- Aprovar de manera definitiva l'Ordenança municipal per a la instal·lació i funcionament d'instal·lacions de radiocomunicació al terme municipal de Mataró.

Segon.- Desestimar les al·legacions presentades per l'ASSOCIACIÓ OIKOS AMBIENTAL, durant el període d'informació pública, d'acord amb els arguments exposats en la part expositiva de la present proposta.

Tercer.-. Notificar el precedent acord a Serveis municipals d'Urbanisme i de Salut Pública, a la Fundació TecnoCampusMataró, a LOCALRET, a la Federació d'Associacions de Veïns de Mataró, a la Federació d'Associacions de Pares i Mares del Maresme, al Grup d'Empreses de Noves Tecnologies de la Informació i la Comunicació de Mataró-Maresme, a l'Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya delegació Maresme.

Quart.- Trametre a la Direcció General de la Generalitat de Catalunya i a la Subdelegació del Govern a Barcelona l'acord d'aprovació inicial i definitiva de l'Ordenança municipal per a la instal·lació i funcionament d'instal·lacions de radiocomunicació al terme municipal de Mataró, així com el text de la present Ordenança."

VOTACIÓ: Ordinària

Vots favorables: 17, corresponents als membres del Grup Municipal Socialista (11), corresponents al Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds € Esquerra Unida i Alternativa (3), corresponent al Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya (2) i corresponent al regidor no adscrit Sr. Josep Lluís Martí (1).

Vots en contra: Cap.

Abstencions: 10, corresponents als membres del Grup Municipal de Convergència i Unió (5) i corresponents als membres del Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya (5).

 

CMI DE SERVEIS PERSONALS

-Institut Municipal d'Educació-

34 APROVAR LA COMPATIBILITAT PER A L'EXERCICI D'UN SEGON LLOC DE TREBALL D'UN PROFESSOR DE L'IES MIQUEL BIADA.

El senyor Josep Comas, president de l'Institut Municipal d'Educació, presenta la proposta següent :

"En data 4 d'abril de 2007, el senyor Josep Ramis Nieto, professor titular A de l'Institut Municipal d'Educació (IME), que desenvolupa la seva tasca docent a l'IES Miquel Biada, amb contracte indefinit i jornada plena, ha presentat una sol·licitud per a la compatibilitat d'una segona activitat en el sector privat , per a la prestació de serveis com a oficial 1a administratiu a l'empresa Tecni Fred i Clima, SL.

Aquesta segona activitat que sol·licita es durà a terme fora de la jornada habitual de treball de l'activitat principal.

La Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, i la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de l'administració de la Generalitat, ambdues d'aplicació al personal al servei de les corporacions locals i dels ens, els organismes i les empreses que en depenen, preveuen la compatibilitat d'una segona activitat privada sempre que:

 • no afecti a l'estricte compliment dels seus deures. Els reconeixements de compatibilitat no podran modificar la jornada de treball ni horari de l'interessat.
 • que l'activitat no tingui relació directa amb les activitats que desenvolupi.

L'article 14 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, sobre incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques estableix que l'exercici d'activitats professionals, laborals, mercantils o industrials fora de l'Administració Pública requerirà el previ reconeixement de compatibilitat, el qual no podrà modificar la jornada de treball i l'horari dels interessats.

L'article 329.a) del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, declara la compatibilitat entre una activitat pública i una privada, sempre i quan la suma de les dues jornades no ultrapassi l'ordinària incrementada en un 50 %.

L'article 327 del mateix Decret estableix que les remuneracions totals que es poden percebre com a conseqüència de les autoritzacions de compatibilitat no poden superar la retribució que li correspongui per l'activitat principal, considerada en règim de jornada ordinària, incrementada en un 30% i l'article 343 manifesta que el reconeixement de compatibilitat no podrà modificar la jornada de treball ni l'horari de l'interessat.

Correspon al Ple de la Corporació Local la declaració de la comptabilitat.

Vist l'informe jurídic precedent, elevo a la consideració de l'Excm. Ajuntament en Ple l'adopció dels següents,

A C O R D S

Primer.- Aprovar la compatibilitat per a l'exercici d'un segon lloc de treball dins del sector privat, al senyor Josep Ramis Nieto, professor titular A de l'IME, que desenvolupa la seva tasca docent a l'IES Miquel Biada, amb contracte indefinit i jornada plena, per a la prestació de serveis com a oficial 1a administratiu a l'empresa Tecni Fred i Clima, SL.

Segon.- L'autorització de compatibilitat del present acord quedarà automàticament sense efectes en el cas de canvi o de modificació de les condicions dels llocs de treball, tant del principal com de la segona activitat, que l'interessat haurà de comunicar a l'IME.

Tercer.- Els serveis prestats en el segon lloc o activitat que s'autoritzi a efectes de triennis, de drets passius o de pensió de Seguretat Social, de les pagues extraordinàries i l'ajut familiar es computaran d'acord amb el que estableix l'article 328 del Decret 214/1990.

Quart.- Notificar el present acord a la persona interessada. "

VOTACIÓ: Ordinària Vots favorables: Unanimitat. (27).

CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL

PRECS I PREGUNTES

35 PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ SOBRE LES OBRES DE LA NOVA ESCOLA ANXANETA.

El senyor Vicent Garcia Caurin, regidor del Grup Municipal de Convergència i Unió, presenta la pregunta següent:

"El Govern Municipal tenia el compromís de finalitzar les obres de la nova escola Anxaneta en el 2006 i poder començar el curs escolar 2006/07 al nou edifici. Com hem pogut comprovar el trasllat al nou l'edifici es va fer la passada Setmana Santa.

El grup Municipal de Convergència i Unió en el Ple del mes de desembre preguntava: si el govern municipal faria un trasllat en condicions i sense presses i que no causés cap trastorn al desenvolupament normal del present curs escolar.

El Grup municipal de Convergència i Unió ha rebut queixes i precs, que es resumeixen en que el trasllat no s'ha fet amb garanties, s'ha fet amb preses i en condicions laborals que deixen molt que desitjar i el que és pitjor manca de seguretat pels mestres i alumnes.

Al Capgròs del 4 de maig llegíem unes declaracions del director que deien: «en general les aules són més petites, perquè l'escola s'ha fet aplicant els mínims previstos, i hi ha molts espais foscos». En la llista de defectes cal afegir-hi el fet que els penjadors de roba són insuficients i s'han col·locat a una alçada inapropiada per la canalla, i que hi ha poques fonts d'aigua al pati, també es queixa de que no ha rebut equipament nou per a les aules. A més, les pluges recents han posat al descobert algunes goteres al passadís de parvulari. Aquí podríem afegir, que els penjadors, les aixetes, les prestatgeries i les pissarres cauen, que la cuina la van enrajolar tapant fins i tot les tomes d'aigua, que el patí s'esfondra i que els nois i noies sols tenen dos lavabos al patí i una sola font per a 450 alumnes.

És per això, que el grup municipal de Convergència i Unió presenta les següents,

 

PREGUNTES:

 1. Quan preveu el govern municipal que estiguin acabades les deficiències de les obres?
 2. Quina repercussió han tingut aquestes deficiències en el desenvolupament normal de les classes?
 3. Qui assumirà la responsabilitat d'aquestes deficiències ?
 4. Perquè als regidors de l'oposició, se'ns convida a la signatura del llibre d'honor de la ciutat i no se'ns va convidar a la visita institucional que va fer el President José Montilla a les escoles Anxaneta i Antonio Machado?"

 

El senyor Josep Comas, president de l'Institut Municipal d'Educació, comença expressant la sensació d'ensurt que li ha provocat llegir la part expositiva de la pregunta presentada pel Sr. Caurin, així com alguna de les seves declaracions. El Sr. Comas no creu sincerament que la situació sigui tan greu com s'ha descrit; una descripció que gairebé s'assembla a la narració de les deu plagues del Pentateuc.

És cert que hi ha deficiències, però en són unes de molt concretes i la intervenció ha estat immediata en tot allò que s'ha pogut, com ara arreglar els tacs incorrectes sobre el Pladur i que afectava les pissarres, els penjadors, els prestatges i cartelleres, inclòs el desplaçament dels penjadors pel que fa a les classes del cicle inicial. Així com pròximament es posarà el mòdul de penjadors que falta.

Pel que fa al tema de les filtracions €que no són goteres€ que es detecten ja abans de Setmana Santa, s'està a l'espera que passin les darreres pluges que hi ha hagut per poder-ho arreglar: cal com a mínim una setmana de sequera per poder treballar sobre la filtració, que és a nivell del c/ Solís.

Hi havia un altre element danyat, que és una arqueta del pati que es va foradar un divendres a la tarda i que el dissabte al matí ja estava canviat. És evident que poden anar sorgint més deficiències, perquè es tracta d'una instal·lació complexa i gran, però és per això que hi ha les garanties pertinents.

No es pot oblidar que a més del que ja estava en projecte, durant els últims mesos d'acabament de les obres i en aquests moments també, la comunitat educativa ha anat fent al Servei Municipal d'Obres un seguit de demandes de millora funcional, que han estat considerades positivament per l'arquitecte que porta la direcció facultativa i que s'està en procés d'anar implementant.

A tall indicatiu, la regidora d'Obres, abans de començar el ple, ha tingut la cortesia de dir al Sr. Comas que de les 36 mesures complementàries que s'havien sumat al projecte fa unes setmanes, n'hi ha 20 que ja estan acabades, n'hi ha 10 que estan encarregades i n'hi ha 6 algunes de les quals s'ajornaran voluntàriament. Per exemple, el sorral o la tanca de separació del pati de pàrvuls es faran pel pont de la fira per no interferir amb les classes. D'altra banda, pel que fa al recreixement del mur que tapa les mitgeres que donen a la pl. de l'Havana, s'ha convingut amb una nova empresa que es faci durant el mes d'agost, perquè requereix la instal·lació d'una bastida al llarg de tot el pati.

En resposta a la segona pregunta, el Sr. Comas no té la percepció que s'hagi alterat de manera considerable el normal funcionament de les classes; com a mínim, no més enllà d'un parell de tardes que el Consell Escolar va acordar perquè no hi hagués criatures mentre se n'arreglaven les deficiències.

Respecte a les deficiències, l'empresa adjudicatària haurà de fer-se'n càrrec de dues possibles maneres: o de bon grat o bé a través de la fiança que té dipositada a l'Ajuntament.

El senyor Joan Antoni Baron, alcalde president, declara que segurament hi ha coses a millorar, però la nova escola Anxaneta és una realitat.

El Sr. Alcalde disposa el tractament conjunt dels punts de l'ordre del dia núm. 36 i 41 per venir referits a temàtiques coincidents.

 

36 PREGUNTA QUE PRESENTA EL REGIDOR NO ADSCRIT JOSEP LLUÍS MARTÍ, SOBRE LES OBRES DE REHABILITACIÓ DE LA NAU GAUDÍ.

El senyor Josep Lluís Martí, regidor no adscrit, presenta la pregunta següent:

"Des de finals de març s'han reiniciat les obres de rehabilitació de la Nau Gaudí. El temps previst per l'entrega de les obres és de 12 mesos. L'empresa que les executa €després de dos intents fallits- és La Cornisa, de Mataró amb PUMSA al darrera.

De tothom és coneguda la importància d'aquest equipament pel futur model turístic de la ciutat, definit en el Pla d'Actuació per a la Promoció de la Ciutat. El Govern té previst uns usos per la Nau que no acaben d'encaixar amb el previst en aquest Pla.

És per això, que aquest Regidor planteja la següent,

PREGUNTA

Primer.- Pot garantir el Govern Municipal l'entrega de les obres en el termini de temps previst inicialment, el mes de març de 2008 ?. Quan estaran totalment acabades les tres fases de les obres que afecten a tot el sector ?.

Segon.- Quins són els usos als quals es destinarà la Nau Gaudí ?. Quin encaix tenen amb el Pla de promoció de la ciutat ?. Hi ha altres usos complementaris als previstos ?."

 

41 PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ SOBRE LA SITUACIÓ DE LA NAU GAUDÍ.

La senyora Maria José Recoder, regidora del Grup Municipal de Convergència i Unió, presenta la pregunta següent:

"La Junta de Govern Local celebrada en el dia d'avui ha resolt el contracte administratiu per a l'execució de les obres incloses al projecte executiu de rehabilitació de la nau de la cooperativa " La Obrera Mataronense" (coneguda com a Nau Gaudí), adjudicada a l'empresa Constructora i Rehabilitadora "Secla S.A.".

Atès que aquesta resolució representa la recuperació de la capacitat d'aquest Ajuntament per donar una solució a l'obra que s'estava executant, el Grup Municipal de Convergència i Unió presenta les següents,

PREGUNTES:

Primera.-

En quin moment de les obres per a la seva recuperació i restauració, previstes en el projecte inicial, es troba actualment la Nau Gaudí ?

Segona.-

Quin ha estat, definitivament, el procediment escollit pel govern municipal per realitzar les obres pendents d'execució? Com i qui efectuarà la contractació?

Tercera.-

Quins són els nous terminis per a l'acabament de les obres previstes i quin el retard definitiu respecte el projecte inicial?

Quarta.-

Quin serà, previsiblement a data d'avui, el cost total de l'obra, comptant totes les despeses incloses de tancament, de recuperació dels materials malmesos per la pluja i de les esllavissades del terreny, i quin era el cost previst en la primera adjudicació de la mateixa?"

La senyora Montserrat López, consellera delegada d'Obres, respon les preguntes de manera conjunta.

En resposta a la primera pregunta de CiU, la Sra. López explica que hores d'ara, i respecte al projecte inicial aprovat al mes de desembre de 2001, les obres es troben en un 35,8% d'execució, amb un import total certificat de 683.195 euros. Fins al moment, s'ha executat la reconstrucció de l'estructura de la coberta i de l'estructura i divisòria de la planta subterrània. Tot seguit es començarà el tancament de coberta i façanes per poder continuar els treballs interiors i de fusteria.

En resposta a la segona pregunta, la consellera delegada diu que la Junta del Govern Local del passat 5 de febrer va aprovar el projecte modificat de rehabilitació de la Nau Gaudí i l'encàrrec a PUMSA de l'execució dels treballs pendents. Així mateix, el Consell d'Administració de PUMSA va acceptar aquest encàrrec per unanimitat. En compliment del mateix, PUMSA va realitzar un procediment negociat amb diverses empreses i al mes de març va signar un contracte amb l'empresa local La Cornisa; del qual ha donat compte el Consell d'Administració del passat mes de març.

Pel que fa a la tercera pregunta de CiU i primera del Sr. Martí, la Sra. López respon que el nou termini d'execució és de 12 mesos. Per tant, en haver-se començat a finals de març, la previsió és acabar a la darreria del març de 2008. El retard definitiu respecte al projecte inicial seria de 4 anys i 4 mesos.

La garantia que té aquest Govern Municipal és el contracte signat amb l'empresa La Cornisa, que és una empresa local, solvent i que, a data d'avui, està complint tant pel que fa a execució com a terminis.

En resposta a la segona pregunta del Sr. Martí, val a dir que, segons el projecte aprovat, els usos de la Nau Gaudí seran acollir un equipament per a joves. És a dir, el trasllat del servei actualment situat al local de la pl. Espanya, Sidral. Si en el futur es poguessin plantejar altres usos, aquests s'estudiaran i avaluaran adequadament: la Nau és un element arquitectònic patrimonial de l'àmbit de la ciutat i com a element de promoció de Mataró caldrà treballar tots els temes al seu voltant, conjuntament.

Respecte a la darrera pregunta de CiU, la Sra. López contesta que el cost total de l'obra a data d'avui és d'1.918.262 euros. El cost de protecció dels arcs, arranjament de frontisses i construcció de murs ha estat de 38.741 euros. El cost previst en el projecte inicial, al desembre de 2001, era d'1.505.228 euros; aquesta alça es deu, a banda de l'increment de preus des d'aleshores ençà, per les adaptacions i noves incorporacions al projecte durant aquests anys.

La senyora Maria José Recoder celebra que aquesta vegada finalment sembla que les obres van per bon camí i espera que no es torni a repetir un retard en una construcció com el que s'ha patit en aquesta ocasió.

El senyor Josep Lluís Martí, regidor no adscrit, lamenta no haver pogut tombar la voluntat del Govern en aquest tema pel que fa als usos destinats a aquesta Nau. Ell entenia des d'un bon principi que aquest element podia convertir-se en un punt clau a nivell d'atracció turística, dins el pla de Promoció de Ciutat.

El Sr. Alcalde disposa el tractament conjunt dels punts de l'ordre del dia núm. 37, 40 i 44 per venir referits a temàtiques coincidents.

 

37 PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ SOBRE ELS PROCEDIMENTS QUE SEGUEIX LA POLICIA A LA NOSTRA CIUTAT.

El senyor Joaquim Fernàndez, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió presenta la pregunta següent:

"Les fets que s'han produït aquesta darrera setmana, en relació a la desaparició d'un jove, que va ser trobat, cinc dies més tard dins del seu vehicle estacionat en el dipòsit municipal ha evidenciat deficiències en els procediments emprats per la policia a la nostra ciutat.

El tema ha estat suficientment tractat a la premsa local i nacional i també va ser informat en la darrera CIM de Via Pública, és per això que sense entrar en els detalls dels fets, aquest Grup Municipal presenta les següents,

PREGUNTES:

 1. S'estan prenent algun tipus de mesura, o donant instruccions concretes als agents de la Policia Local per evitar possibles noves situacions en que es pugui retirar un vehicle amb ocupants?

 1. Quina explicació es dóna al fet que passes desapercebuda la presència en el Dipòsit de Vehicles d'un cotxe relacionat amb una denúncia per desaparició d'una persona ?
 2. Com garanteix l'actual Govern Municipal que l'evident manca de coordinació entre el Registre del Dipòsit de Vehicles i els cossos de seguretat que actuen a la ciutat no es pugui repetir?
 3. Quina valoració fa el Regidor delegat de Seguretat i Prevenció dels fets succeïts? S'ha detectat alguna responsabilitat per part de persones o serveis en els fets succeïts?"

 

40 PREGUNTA QUE PRESENTA EL REGIDOR NO ADSCRIT JOSEP LLUÍS MARTÍ, SOBRE L'APARICIÓ D'UN CIUTADÀ MORT AL DIPÒSIT DE VEHICLES DE LA GRUA MUNICIPAL.

El senyor Josep Lluís Martí, regidor no adscrit, presenta la pregunta següent:

"Donada l'aparició del cadàver d'un ciutadà en el interior d'un vehicle, al dipòsit de la grua municipal, que feia cinc dies que hi era, aquest regidor no adscrit presenta la següent

PREGUNTA

Primer.- Quines són les circumstàncies que han fet possible aquest fet. ?

Segon.- Que pensa fer el Govern municipal per a corregir els errors detectats i evitar que es torni a produir una situació semblant. ?"

 

44 PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA SOBRE EL CADÀVER APAREGUT AL DIPÒSIT DE LA GRUA MUNICIPAL.

El senyor Paulí Mojedano, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, presenta la pregunta següent:

"Fa pocs dies va ser trobat el cos d'un jove al seient del seu vehicle que estava al dipòsit de la grua municipal.

Els fets han estat molt desgraciats, i en especial per la família, mes tenint en compte que s'han fet públiques algunes circumstàncies que han rodejat la mort del jove sense esperar ni tan sols els resultats de l'autòpsia.

Per això, aquest Grup Municipal presenta la següent

PREGUNTA

1. Quina ha estat la seqüència real dels fets?

2. Qui i per què s'han fet públics determinats detalls de la mort del jove sense haver esperat ni a parlar amb la família ni als resultats de l'autòpsia, ni tampoc haver informat als representants dels grups municipals en Comissió Informativa?"

El senyor Ramon Bassas, conseller delegat de Seguretat i Prevenció, respondrà les preguntes conjuntament: primer parlarà sobre els fets i, a continuació, sobre l'actuació present i futura del Govern al respecte.

El dia 18 d'abril es retira un vehicle del c/ Goya per estar estacionat en un gual i entra al dipòsit a les 8:47 hores, però ningú €ni els testimonis, ni el policia, ni el personal del servei de retirada de vehicles€ no veu que al seient posterior hi hagi algú. Cap indici indicava que fos necessari obrir el vehicle i, de fet, avui dia la retirada de vehicles no implica obrir els cotxes.

El dia 20 d'abril, a les 11:26, es denuncia a la Policia Local la desaparició d'un ciutadà, que fa activar el protocol d'actuació en aquests casos: s'entren les dades personals al Servei d'Informació Policial, que és un servei compartit amb la resta de Policies Locals que tenen conveni amb els Mossos d'Esquadra. Per tant, totes les unitats del país tenen informació sobre aquesta desaparició i automàticament la Unitat d'Investigació dels Mossos d'Esquadra comença la recerca: en aquests casos, aquest cos disposa de cinc dies per fer diligències.

Abans que passin aquests 5 dies, el 23 d'abril, cap a les 16:05, dues persones que anaven a recollir el seu vehicle van observar que al dipòsit hi havia també el que aquesta persona conduïa habitualment. Van obrir-lo i van veure que hi havia un cos a l'interior, estirat. A partir d'aquí, s'activen els corresponents serveis de Policia Científica i Judicials. El mateix 23 d'abril, al cap d'unes hores, s'aixeca el cos.

Pel que se sap a partir de les informacions del Mossos d'Esquadra que han portat la instrucció del cas, presumiblement la causa probable de la mort seria una sobredosi d'algun estupefaent que s'hauria injectat d'amagat a la part del darrere del vehicle, just abans d'anar a treballar a la seva feina de transportista.

En resposta a la segona pregunta del PP, el Sr. Bassas explica que el Govern òbviament no ha tingut cap responsabilitat en cap filtració i el criteri informatiu de l'Ajuntament ha estat molt respectuós amb la informació donada en cadascun dels moments.

El primer que es va fer va ser una comunicació informal als grups municipals; en segon lloc, es va informar la Comissió Informativa de Via Pública, el 25 d'abril, donant totes les explicacions que se'n tenien i el mateix Sr. Bassas es va posar a disposició de tots els regidors a fi d'atendre tots els requeriments a nivell informal. Finalment, els mitjans de comunicació van rebre la informació, primer a requeriment i, posteriorment, en roda de premsa, quan demanaven noves informacions. D'altra banda, l'Ajuntament de Mataró ha decidit no participar en aquesta mena de circ mediàtic que s'ha obert i que es considera poc respectuós.

Pel que fa a la relació amb la família, aquesta s'ha basat en una única interlocució perquè es considera que és un tema prou delicat i no s'ha d'atabalar els familiars. Les comunicacions pertinents es mantenen entre els Mossos i Policies que instrueixen el cas i la família de la víctima.

En relació amb la pregunta de com és possible que passés desapercebuda la presència en el Dipòsit de Vehicles d'un cotxe relacionat amb una denúncia per desaparició d'una persona, el Sr. Bassas respon que el vehicle va ingressar al dipòsit el 18 d'abril i es va introduir a la base de dades de la Policia Local, però la denúncia per desaparició es va formular el dia 20, que es tramita a través del nucli d'informació policial que relaciona tot el sistema policial no només estatal sinó també dels països de l'espai Schengen europeu. Ara bé, les dues bases de dades no estan connectades ni aquí, ni enlloc. Es tracta, d'una banda, de bases de dades policials i, de l'altra, de bases de dades administratives. Aquí rau el principal problema que s'ha detectat en aquest cas, que és evident que cal resoldre. Convé, i es vetllarà perquè Mataró sigui la primera ciutat, unificar les bases de dades municipals siguin o no policials.

Probablement, com que no es van exhaurir aquests 5 dies del procediment de diligències, no es va prendre la decisió encara de fer la recerca del vehicle del desaparegut pels dipòsits de la ciutat i voltants.

A partir d'aquesta situació, el primer que es va fer, poques hores més tard de conèixer aquest fet, el Sr. Bassas mateix va donar instrucció d'obrir un expedient informatiu que contingués bàsicament tres punts:

El primer d'ells, havia d'explicar què havia passat concretament; el segon, què es pot millorar i, per últim, si hi ha o no responsabilitats.

El primer punt vol dir que s'han de conèixer tots els fets al detall i finalitzar la investigació, així com investigar si els procediments interns de la Policia Local han estat respectats o no. El segon suposa intentar millorar especialment en els següents aspectes: modificar el procediment policial sobre desaparicions en el conjunt del país i treballar en qualsevol cas €ja s'està fent€ en un nou procediment sobre persones desaparegudes que es posarà en marxa immediatament després que es tanqui l'expedient. Un altre punt a millorar és la vinculació entre les bases de dades policials i administratives. Val a dir que avui mateix s'ha rebut a Mataró la visita del Director General de Policia, que s'ha interessat personalment pel cas i se li ha explicat els passos que s'estan fent en el marc de la millora del conveni del sistema d'informació policial €som el primer Ajuntament que ho ha fet i segurament serem el primer en renovar el conveni€. S'està treballant amb el Departament d'Interior, doncs, a fi de millorar aquestes qüestions.

El Dept. d'Interior ha iniciat ja una doble actuació: d'una banda, la vinculació informàtica de denúncies sobre desapareguts a l'espai Schengen amb denúncies administratives i, de l'altra, una actualització i encreuament de dades cada 24 hores a través d'un website entre les bases de dades de tots els dipòsits de vehicles dels municipis catalans. Aquest treball ja està a punt de finalitzar.

Si hi hagués responsabilitats al respecte, es prendran les mesures que calgui, tal i com sempre s'ha fet.

El senyor Paulí Mojedano comença dient que al Sr. Bassas li costa admetre errades. En tot cas, se li agraeix que hagi posat de manifest la lleialtat amb què han actuat els grups de l'oposició, una actitud que de vegades s'ha trobat a faltar per part del conseller delegat de Seguretat quan se li han fet crítiques a la seva gestió.

Respecte al tema informàtic, no és lògic que al s. XXI, en el Mataró del Tecnocampus, resulti que les bases de dades administratives i policials no estiguin connectades.

Pel que fa a l'actuació del Govern, el Sr. Mojedano diu que aquest no és transparent. Si ell hagués estat l'alcalde, el primer que hauria fet és posar en marxa una comissió d'investigació per deixar ben clar de cara a l'opinió pública, els mitjans, etc., quina és la situació en cada moment. En aquesta línia, el PP ha trobat a faltar que el Sr. Alcalde i el Cap de Policia no fossin presents a la roda de premsa, donada la gravetat del cas.

El senyor Joaquim Esperalba, president del grup municipal de Convergència i Unió, agraeix l'explicació que fa el Govern, però que, tot i ser exhaustiva, el deixa molt preocupat, en el sentit que si nosaltres ho estem fent tan bé i som els primers a implementar models d'informació i comunicació, si som els primers a estar connectats amb tota la xarxa.. com és que ens passa això?

Coincideix amb el Sr. Mojedano pel que fa a la dificultat del Govern a l'hora de reconèixer errors, sobretot davant d'un cas que no té justificació. Hagués estat molt més fàcil dir que hi ha hagut errors, admetre'ls i rectificar-los... perquè això de no mirar el cotxe d'un desaparegut estant aquest al dipòsit sembla que no pugui ser. A més per les implicacions que aquest fet pugui tenir, perquè el forense sembla que no pot determinar si aquesta persona era viva o morta quan es va traslladar el vehicle al dipòsit. Si pensem que això pogués succeir en casos de nadons dins els cotxes, etc., què passaria?

Hi ha una manca d'autocrítica tremenda... només es parla que a Mataró tenim el bo i millor a tots els nivells, quan el que convindria és fer una cura d'humilitat.

El senyor Josep Lluís Martí comença manifestant el seu condol a la família del noi mort i agraeix al Sr. Bassas les seves explicacions clares i concises. Però, malgrat compartir algunes coses que han dit els companys de l'oposició, no s'ha anat al fons de la qüestió i que és una de les problemàtiques més nocives de la nostra societat: la drogaaddicció. Cal preguntar-se si el que estem fent des de les instàncies d'aquest Ajuntament i la societat en general és suficient per evitar situacions com aquestes.

És evident que en aquest cas concret també han fallat mecanismes de protocol, d'informàtica, etc., però rere això hi ha persones que treballen, sovint per inèrcia, amb les eines de què disposen €potser se les podria formar més adequadament€, però el que cal és estar al costat de la família i intentar millorar tots els programes informàtics de la Policia Local. No s'han de buscar responsables tècnics o polítics, perquè és massa fàcil, especialment ara que estem a les portes d'unes eleccions, sinó buscar solucions. No s'hi val a dir que el que ha passat era previsible, perquè aquestes coses no ho són mai, sinó recordem el cas de les Torres Bessones, era previsible?

Tot i que segurament no som els millors, cal avançar i modernitzar-se, i aquest és el camí que haurà de prendre el futur Govern.

El senyor Ramon Bassas recorda que allò que ell ha lloat no ha estat el que es fa des de l'Ajuntament, sinó elements extern a ell: la Unitat d'Investigació dels Mossos d'Esquadra per la seva vàlua professional, d'una banda, i el Programa del Servei d'Informació Policial de la Generalitat de Catalunya, de l'altra. Per part de l'Ajuntament, el que hi ha és un expedient obert que caldrà estudiar per analitzar les causes de tot plegat i aplicar les millores necessàries per evitar aquestes situacions en el futur. No és moment encara ni de lloar ni de criticar l'actuació de l'Ajuntament.

Alhora, el Sr. Bassas posa de manifest que hi ha oportunitats per resoldre aquesta qüestió, gràcies a les possibilitats tecnològiques i organitzatives i als òrgans administratius de què disposem i amb els quals podem col·laborar.

Respecte a l'absència de l'alcalde a la roda de premsa, val a dir que en aquell moment es comptava amb la presència del responsable polític, així com del comandament que més informació tenia al respecte, perquè es tractava d'atorgar la màxima informació. A més, els primers en reconèixer les mancances que hi ha hagut ha estat el propi Govern. D'altra banda, cap policia de Mataró defuig les seves competències.

Tanmateix, el Sr. Bassas recorda al Sr. Esperalba que ja s'han donat casos de nadons abandonats a Mataró i sempre s'ha actuat amb la màxima professionalitat i responsabilitat i mai no ha passat res.

En definitiva, l'expedient està obert i aquest ens ha d'ajudar a analitzar tot el succeït a fi que no es torni a repetir mai més una situació d'aquesta mena.

El senyor Joan Antoni Baron, alcalde president, per al·lusions explica que el mateix dia 24 d'abril, l'endemà de conèixer els fets, va estar en contacte telefònic tota la tarda amb el Sr. Bassas perquè el posés al corrent de l'aixecament del cadàver i del procediment forense. Al matí, ell mateix, juntament amb el Sr. Bassas i el cap de la Policia, ja va donar ordre d'obertura d'expedient informatiu, a fi d'aclarir els fets i millorar les mancances del sistema informàtic policial. Les responsabilitats que s'hagin de depurar, si n'hi ha, ja es depuraran; perquè és clar que la mort d'algú sempre és un fet a lamentar.

En tot cas, la voluntat és la de continuar treballant amb la màxima coordinació entre tots els cossos de policia. D'altra banda, és conscient que no es pot prometre que mai no passarà res o que el nivell d'inseguretat serà zero, perquè això és un impossible.

38 PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ SOBRE LES VISITES A EQUIPAMENTS I OBRES MUNICIPALS.

El senyor Joaquim Fernàndez, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió presenta la pregunta següent:

"Aquestes setmanes, en posteritat a la convocatòria de les eleccions municipals, s'han succeït diferents visites de membres del govern municipal, encapçalades per l'alcalde, a equipaments i obres municipals, algunes inacabades.

Malgrat no es tracta d'inauguracions, el tractament que en fa el servei de comunicació és el mateix, tot i que no es comunica a altres membres del Consistori que no formen part del govern municipal.

És per això que aquest Grup Municipal formula les següents,

PREGUNTES:

 1. Quantes i quines visites oficials ha realitzat el Sr. Alcalde, o membres del seu govern, a nous equipaments pendents d'inaugurar des de la convocatòria de les eleccions Municipals del 27 de maig?
 2. Quantes i quines visites oficials t'he previst realitzar el Sr. Alcalde, o membres del seu govern, a nous equipaments pendents d'inaugurar fins el proper dia 27 de maig ?
 3. Per què aquestes visites, inclosa la que realitzar el Molt Hble. President de la Generalitat el passat dia 17 d'abril, no s'han comunicat als grups de l'oposició"
 4. El senyor Joaquim Fernàndez demana que aquesta pregunta li sigui contestada per escrit.

   

  39 PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ REFERENT EL VEHICLE DE CONTROL DEL TRÀNSIT.

  El senyor Joaquim Fernàndez, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió presenta el prec següent:

  "A l'anterior Ple ordinari, aquest grup municipal va realitzar una pregunta a causa del degoteig constant de queixes i consultes dels ciutadans sobre l'actuació del "Vehicle de Control del Trànsit", sobre la qual ja s'havia interessat anteriorment en Comissió Informativa.

  El "Vehicle de Control del Trànsit" va ser creat per mantenir el recorregut de les diverses línies de la Xarxa del Mataró-Bus lliures d'obstacles a causa de les infraccions d'alguns conductors i garantir un bon funcionament del servei.

  El Regidor Delegat de Seguretat i prevenció va respondre que, del 2 de gener passat, data en que es va posar en funcionament el vehicle, fins el 30 de març, s'havien posat 5.548 denúncies utilitzant aquest mitjà. D'aquestes, gairebé el 18 % s'havien posat en vies per on no passa el Servei de Transport Urbà de Passatgers.

  Atès que la finalitat del "Vehicle de Control del Trànsit" no ha de ser la d'efectuar denúncies indiscriminadament, atès que segueixen arribant queixes, moltes d'elles de transportistes que nom poden realitzar la seva feina sense ser denunciats i que no troben espai disponible a les actuals zones de càrrega i descàrrega, atès que actualment el cost d'aquest vehicle va a càrrec del pressupost del Servei Urbà de Passatgers, el Grup Municipal de Convergència i Unió formula el següent,

  PREC

  Primera.-

  Que es retir o deixi sense efecte el "Vehicle de Control del Trànsit" tal com el coneixem en aquest moment.

  Segon.-

  Que es realitzi un estudi aprofundit sobre la quantitat i situació de zones de càrrega i descàrrega de la ciutat.

  Tercer.-

  Que s'encarregui als tècnics municipals corresponents una nova proposta de "Vehicle de Control del Trànsit" que tingui en compte que, en cap cas realitzarà la feina que té encomanada en vies on no circuli el Mataró-Bus i que anirà identificat com a vehicle de la Policia Local.

  El senyor Ramon Bassas, conseller delegat de Seguretat i Prevenció, anuncia que no acceptarà el prec presentat pels motius següents:

  Els dos objectius d'aquest sistema eren, d'una banda, facilitar la circulació del transport públic de viatgers a fi de millorar-ne la puntualitat i, de l'altra, la millora de la seguretat viària per reduir el nombre d'accidents dins la xarxa del transport públic de la ciutat. L'accidentalitat viària es manté estable a les ciutats catalanes i no acaba de rebaixar-se, tot i que a Mataró aquesta s'ha reduït en un 24% en els últims 4 anys per la seriositat i coherència de les mesures aplicades de seguretat viària, a més del bon fer dels conductors mataronins.

  És normal que el Vehicle de Control de Trànsit a banda de controlar les zones de pas directe del Mataró Bus, també es fixi en les zones colindants, però el personal al càrrec està avisat que aquestes no són zones prioritàries. Malgrat això, si en una d'aquestes zones es comet una infracció flagrant és lògic i correcte que ho denunciïn.

  D'altra banda, val la pena recordar que el grup de CiU va aprovar la proposta i plec de condicions que acompanyava la posada en marxa d'aquest vehicle de control. Ara, fóra bo ser coherents. A més, el Sr. Bassas declara que totes les sancions que es posen, si són lleus, es poden commutar per un curs alternatiu a la sanció, com és el cas del 90% d'aquestes multes.

  En relació al segon punt del prec, el conseller delegat afirma que el Servei de Mobilitat és sensible a aquesta qüestió i, de fet, ells ja han encarregat l'estudi. El tema es va tractar en la reunió del Consell de Mobilitat que es va celebrar el 22 de març: es començarà en uns carrers molt concrets pels barris de Cerdanyola, Peramàs-Esmandies i Pla d'en Boet.

  Pel que fa a l'últim punt del prec, el Sr. Bassas es reafirma en la no acceptació del mateix pels motius expressats, així com recorda que no es tracta d'un vehicle policial i, per tant, no ha d'anar retolat com a tal. És millor no confondre els ciutadans al respecte.

  El senyor Joaquim Fernàndez creu, si no recorda malament, que allò que es va aprovar va ser la compra o adequació d'un vehicle i no tant la seva finalitat.

  En el seu moment, CiU va entendre que l'única finalitat d'aquest vehicle era la de mantenir la xarxa del Mataró Bus el màxim de lliure €tothom hi va estar d'acord€, però ningú no va dir res sobre aquesta funció sancionadora en carrers on el bus no hi passa i que correspon a un 18% de les multes realitzades.

  El Sr. Fernàndez creu que, en el fons, la posició del Govern i la de CiU, pel que fa als arguments aportats, és molt semblant i, per tant, l'acceptació o no del prec és més una qüestió de voluntat política de fer-ho o no fer-ho.

  El senyor Ramon Bassas reconeix que al capdavall s'hi està d'acord, perquè l'important és que cal reduir els accidents de trànsit i, respecte al 18% de multes, reitera que la meitat era d'un sol carrer colindant a la xarxa, que és on es produeixen molts problemes per l'incivisme d'alguns conductors. El que s'ha demanat és que el control del trànsit en aquest carrer el faci la policia i no pas aquest cotxe, perquè no és la seva finalitat.

   

  40 PREGUNTA QUE PRESENTA EL REGIDOR NO ADSCRIT JOSEP LLUÍS MARTÍ, SOBRE L'APARICIÓ D'UN CIUTADÀ MORT AL DIPÒSIT DE VEHICLES DE LA GRUA MUNICIPAL.

  Aquesta pregunta ha estat tractada conjuntament amb el punt núm. 37.

   

  41 PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ SOBRE LA SITUACIÓ DE LA NAU GAUDÍ.

  Aquesta pregunta ha estat tractada conjuntament amb el punt núm. 36.

   

  42 PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA SOBRE L'INFORME PRESENTAT PEL GREMI DE CONSTRUCTORS.

  El senyor David Rovira, regidor del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, presenta la pregunta següent :

  "Fa uns dies s'ha fet públic l' informe sobre una enquesta encarregada pel Gremi de Constructors i Promotors de Mataró i Comarca per conèixer la percepció i valoració del sector de la construcció.

  El resultat de l' informe es bastant negatiu per la política urbanística de l' actual Govern Municipal així com per la gestió de l'empresa municipal d'urbanisme PUMSA.

  PREGUNTA

  1.- Quina és l'opinió del Govern Municipal sobre aquest informe-enquesta?"

  El senyor Arcadi Vilert, conseller delegat d'Urbanisme, comença explicant que aquest treball reflexa l'opinió de certs ciutadans i, com a tal, sempre és de respectar. El que sí que és interessant no és tant les respostes sinó les preguntes, que denoten una predisposició a una percepció d'una problemàtica de fons. És en aquest sentit que, com a president de PUMSA, ha escrit una carta al Gremi de Constructors i Promotors de Mataró i Comarca aportant tot un seguit de dades objectives sobre la situació de la construcció i que permeten poder fer-hi valoracions més rigoroses.

  Els temes sobre la relació existent entre l'Ajuntament i PUMSA i l'increment de preus del sòl i l'habitatge, a aquestes alçades, qui hi entén sap que tot plegat es deu a una distorsió del mercat financer i la incorporació de capitals aliens al sector, que no tenen res a veure amb l'oferta i la demanda, i que s'ha donat a nivell estatal, per tant, no és una problemàtica només local. A més, PUMSA l'únic sòl residencial que ha venut va ser l'any 2002 i en els 8 anys que fa que el Sr. Vilert presideix l'empresa només s'han venut 7 habitatges. En definitiva, dir que PUMSA ha contribuït a la puja de preus dels habitatges o bé és fruit d'una desinformació o d'una mala fe manifesta.

  Pel que fa a expropiacions, cal dir que PUMSA en tots els anys que el Sr. Vilert n'és el president, no se n'ha fet mai cap: totes les operacions de compra-venda s'han fet de mutu acord.

  En relació amb els habitatges de protecció oficial, l'informe posa de manifest que PUMSA n'ha construït pocs, però és cert que per molts que se'n facin, sempre seran pocs per la demanda que hi ha al respecte. El que ha de quedar clar és que ha fet tots els que podia fer, amb el Pla General del 97 a la mà i amb la Llei d'Urbanisme a la mà. Justament és a partir de la modificació del 2004, que estableix l'obligatorietat de la reserva d'habitatge protegit, que es pot fer més habitatge a preu assequible. Totes les modificacions de Pla General que estan en curs ja s'aprofiten d'aquesta nova legislació i és a partir d'ara que es podrà augmentar substancialment la quantitat de sòl disponible amb aquest fi.

  Quant a la improvisació d'aquestes modificacions, des de l'any 2003 es ve explicant quina és l'estratègia, quins són els sectors a modificar i amb quins criteris; el gruix de tota la planificació no ha variat en aquests gairebé cinc anys, a banda que s'ha explicat en moltes ocasions. Per tant, no és cert que s'improvisi.

  Els planejaments urbanístics estan motivats pels següents factors:

  Dotar la ciutat de nou sostre per a les activitats econòmiques que li convenen a la ciutat, generar equipaments -189.000 m2- i, sobretot, generar sòl per fer-hi habitatge protegit; entre els de protecció directa, com els dotacionals i els de compra de segona mà, en els propers 10 anys, la ciutat disposarà de més de 1.800 habitatges a preu assequible. Cal recordar que tot això s'ha pogut planejar des del 2004 perquè, abans, no hi havia prou sòl ni eines urbanístiques com per poder-lo obtenir.

  Respecte a les contractacions de PUMSA, el Sr. Vilert manifesta que tant la contractació d'obres, com la contractació de professionals, es fan sempre per concurs públic i la pròpia Llei de Contractes per a les entitats públiques condiciona la llibertat d'oferta, no es pot primar el fet que se sigui de Mataró o no; és il·legal fer tractes de favor. Tal vegada, per presentar-se a aquesta mena de concursos, cal tenir la "classificació de contractista", una categoria que reconeix l'administració en funció de la solvència i la capacitat professional i tècnica de l'empresa. Atès que no hi ha cap empresa a Mataró que tingui la classificació adequada per fer gran obra, quan s'han de contractar cal recórrer a empreses de fora. No obstant això, els treballs d'obra que no requereixen classificació, especialment habitatges, s'han encarregat majoritàriament a empreses de Mataró, després d'haver-se presentat a concurs.

  Pel que fa a professionals, el 62% dels contractes que s'han fet en aquests últims 8 anys, s'han fet a tècnics locals. El percentatge restant correspon a tècnics de fora però pel simple motiu que han guanyat els concursos, ja sigui per la seva especialització o pel seu prestigi i importància.

  Els preus són els barems que apliquen els diferents col·legis de professionals; és a dir, normalment es tria el professional per la seva capacitació, però el preu és una quantitat innòcua perquè el marca el col·legi. Com a mostra de la transparència amb què actua PUMSA, cal ressaltar que totes les contractacions passen pel Consell d'Administració, previ pas per la Mesa de Contractació, formada aleatòriament per regidors tant del Govern com de l'oposició, que coneix tots els informes tècnics i emet una proposta al Consell. De 467 resolucions que s'han pres en els últims 4 anys, 435 s'han aprovat per unanimitat; això posa de manifest que la informació i les decisions s'han compartit.

  En relació amb les queixes que les normatives urbanístiques són restrictives que apareixen a l'informe, el Sr. Vilert creu que la voluntat de buscar una millora en la seguretat, en la qualitat, en la sostenibilitat i en la disciplina urbanística és quelcom que ens hauria d'unir a tots els tècnics. Justament per facilitar aquest control de qualitat i rigorositat, s'ha posat l'establiment del nomenament de contractista com un requisit per aconseguir una llicència d'obres. És un manera de col·laborar a buscar complicitats amb el Gremi per vigilar la qualitat.

  Els costos que cobra l'Ajuntament, tant de l'impost, com de la taxa d'ocupació de via pública, són dels més econòmics que hi ha, quant a percentatges, entre les ciutats de la mateixa grandària. És poc elegant acusar l'Ajuntament del contrari. El conseller delegat també vol ressaltar el reconeixement que fan les pròpies respostes sobre la importància que PUMSA té en el sector; ha estat un instrument imprescindible per al desenvolupament de la ciutat. L'acció de PUMSA no només és positiva perquè gestiona i urbanitza sòl per posar-lo a disposició dels agents, sinó perquè és una eina que aporta plusvàlues als ciutadans en equipaments, aparcaments o habitatges de preu protegit.

  El Sr. Vilert creu que si el Gremi, en el seu moment, vol fer una valoració política, fóra bo que ho fes a partir d'aquestes dades objectives.

  El senyor David Rovira expressa que ja s'esperava aquesta reacció defensant l'empresa PUMSA però una certa autocrítica no fa mai mal.

  Admet d'entrada que els resultats de l'informe-enquesta no deixen de ser opinions, amb les quals es pot estar més o menys d'acord, però el que no es pot fer és dir que totes aquestes valoracions són incorrectes i que no hi ha res a millorar.

  Tampoc no creu que algunes de les frases utilitzades pel Sr. Vilert a l'hora de qualificar les opinions dels enquestats, hagin estat encertades, com per exemple quan ha parlat de mala fe. Al capdavall, tot és opinable.

  Els resultats de l'enquesta i el discurs que acaba de fer el Sr. Vilert no s'adiuen en res i probablement la veritat estigui en un punt mig. És bo reconèixer que un no ho fa tot bé i que sempre hi ha marge per a les millores.

   

  43 PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA SOBRE LA LLAR CABANELLAS.

  El senyor Carlos Súnico, regidor del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, presenta la pregunta següent :

  "El 4 de gener de 2006 l' Ajuntament de Mataró, la Generalitat de Catalunya i la Fundació Cabanellas van formalitzar un acord d'intencions. Firmen el protocol el 19 d' Octubre de 2006, per dedicar l'antiga "Llar Cabanellas" a equipament per a malalts psiquiàtrics crònics i tasques de rehabilitació per als mateixos.

  Donat que ha transcorregut mes de mig any de l'últim acord i sense que hagi hagut cap notícia al respecte, aquest Grup Municipal presenta la següent

  PREGUNTA

  1. En quina fase es troba aquest projecte?

  2. Quins serveis s'han previst que ofereixi?

  3. Quan està programat que comenci la seva activitat?"

  El senyor Oriol Batista, conseller delegat de Benestar Social, explica que en aquest moment s'està procedint a formalitzar l'acord d'intencions, signat el 19 d'octubre de 2006. Un cop la Fundació Cabanellas hagi aportat la documentació necessària per acreditar la propietat del solar i edifici que cedeixi per lloguer al Servei Català de la Salut.

  En aquests moments, la qüestió més important és el problema registral que té el propietari del solar, que és la Fundació Cabanellas. Aquest problema registral és un requisit necessari per poder continuar amb el procés.

  D'altra banda, s'ha aprovat recentment el pla funcional de l'equipament i s'està pendent de rebre el document definitiu. Complerts els dos passos anteriors, es procedirà a redactar i signar el conveni de col·laboració entre el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Mataró en què s'ha de contemplar la realització de les obres per part de l'Ajuntament i el sistema de finançament per part de la Generalitat.

  Segons el pla funcional, l'equipament comptarà amb 40 llits de la unitat d'hospitalització de sub-aguts, n'hi haurà 30 de la unitat d'alta dependència psiquiàtrica, hi haurà 50 places del servei de rehabilitació comunitària i hi haurà 45 places de la llar residència.

  Pel que fa al començament de l'activitat, dependrà de quan se solucioni el problema registral de la Llar Cabanellas. En tot cas, però, les dues administracions són conscients de la manca d'aquests serveis a la ciutat i comarca i, per tant, la voluntat és d'accelerar al màxim el ritme dels treballs. Mentrestant, s'està avançant en altres aspectes, com ara el model assistencial i el model d'entitat jurídica més convenient per a la gestió del futur centre.

  El senyor Carlos Súnico pregunta qual és el problema registral de la propietat.

  El senyor Joan Antoni Baron, alcalde president, respon que en un moment de la història d'aquesta casa, a causa d'un apunt registral equivocat per part del registrador, aquesta finca apareixia registrada com a propietat de la Fundació Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena. El que es va fer quan es va detectar el problema va ser procedir a esmenar-lo. Ara s'està pendent que la Fundació Cabanellas tingui hora amb el notari per poder signar aquesta modificació registral a les escriptures que acrediten la seva propietat sobre la finca. Un cop això se solucioni, ja es podrà dur a terme la signatura del conveni entre Generalitat i Ajuntament per tirar endavant les obres; unes obres en què PUMSA hi tindrà un paper important.

  El senyor Carlos Súnico comenta que s'havia previst que PUMSA avancés els diners per a l'inici de les obres i vol saber quin és l'estat de la qüestió.

  El senyor Joan Antoni Baron, alcalde president, reitera que primer cal resoldre el problema registral; després la Generalitat de Catalunya i la Fundació Cabanellas han de signar un conveni de cessió d'ús de l'espai de la Llar Cabanellas a la mateixa Generalitat i, paral·lelament, aquesta última ha de signar un conveni amb l'Ajuntament de Mataró o, en aquest cas, amb PUMSA, per encarregar-li el projecte de realització de les obres. Ara cal, doncs, esperar a què es duguin a terme aquests tràmits.

   

  44 PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA SOBRE EL CADÀVER APAREGUT AL DIPÒSIT DE LA GRUA MUNICIPAL.

  Aquesta pregunta ha estat tractada conjuntament amb el punt núm. 37.

  I no havent-hi més assumptes a tractar el Sr. Alcalde aixeca la sessió a un quart d'onze de la nit, de la qual cosa com a Secretari en dono fe.