Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

03/09/2009

Escoltar

03/09/2009

dijous 03 setembre 2009, 00:00h

Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la Ciutat de Mataró, el dia tres de setembre de dos mil nou, essent les 19 hores de la tarda,  es reuneix l’Ajuntament en Ple, sota la Presidència del Sr. JOAN ANTONI BARON ESPINAR,  Alcalde-President,

Hi concorren els Senyors:
JOAN ANTONI BARON ESPINAR                               ALCALDE                                (PSC)
RAMON BASSAS SEGURA                                          TINENT D’ALCALDE             (PSC)
ALÍCIA ROMERO LLANO                                              TINENT D’ALCALDE             (PSC)
MONTSERRAT LOPEZ FIGUEROA                            TINENT D’ALCALDE             (PSC)
ORIOL BATISTA GÁZQUEZ                                          TINENT D’ALCALDE             (PSC)
S’incorpora a la sessió al  punt núm. 3 de l’ordre del dia
FRANCESC MELERO COLLADO                               TINENT D’ALCALDE             (PSC)
CARME ESTEBAN SANCHEZ                                     CONSELLERA DELEGADA  (PSC)
ANA MARIA BARRERA SALCEDO                              CONSELLERA DELEGADA  (PSC)
CARLOS FERNANDEZ BAEZ                                      CONSELLER DELEGAT       (PSC)
IVAN PERA ITXART                                                        CONSELLER DELEGAT       (PSC)
NURIA AGUILAR CAMPRUBÍ                                      CONSELLERA DELEGADA  (PSC)
JOAN MORA I BOSCH                                                  REGIDOR                                 (CIU)
JOAQUIM FERNÀNDEZ OLLER                                 REGIDOR                                 (CIU)
MARCEL MARTÍNEZ BRUGUERA                             REGIDOR                                 (CIU)
JOSEP VICENT GARCÍA I CAURÍN                           REGIDOR                                  (CIU)
FRANCESC MASRIERA ABELLA                               REGIDOR                                  (CIU)
PERE GALBANY I DURAN                                          REGIDOR                                  (CIU)
CAROLINA SOLER SOTO                                           REGIDORA                               (CIU)
PAU MOJEDANO SINGLA                                           REGIDOR                                 (PP)
JOSÉ MANUEL LÓPEZ GONZÁLEZ                          REGIDOR                                 (PP)
JUAN CARLOS FERRANDO CASASECA                 REGIDOR                                 (PP)
M LUISA COROMINAS LOZAR                                   REGIDORA                               (PP)
QUITERIA GUIRAO ABELLÁN                                    TINENT D’ALCALDE              (ICV-EUiA)
CONXITA CALVO LOMERO                                        CONSELLERA DELEGADA  (ICV-EUiA)
FRANCESC TEIXIDÓ I PONT                                     TINENT D’ALCALDE              (ERC)
SERGI PENEDES I PASTOR                                     CONSELLER DELEGAT        (ERC)
XAVIER SAFONT-TRIA I RAMON                               REGIDOR                                 (CUP)
S’incorpora a la sessió al punt núm. 3 de l’ordre del dia

Assisteix com a Secretari General de la Corporació el Sr. MANUEL MONFORT PASTOR, que dóna fe de l’acte.
Els reunits representen un quòrum d’assistència mínim suficient d’acord amb la llei per constituir vàlidament la sessió plenària.
L’ordre del dia de la sessió actual és el següent :
DECRET
7084/2009 de 31 d'agost
Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Ple municipal ordinari sessió del 3 setembre de 2009.
Òrgan: SECRETARIA GENERAL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 3 de setembre de 2009,  a les 19 hores de la tarda, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent
                                                               ORDRE DEL DIA
1  Aprovació, si s'escau, de les Actes de les sessions ordinàries de 11-6-2009 i  2-7-2009  i extraordinàries de 18-6-2009 i 17-7-2009.
 
2  DESPATX  OFICIAL
 DECLARACIONS INSTITUCIONALS
 
3 Proposta de Declaració Institucional que presenten els grups municipals del PSC, ICV-EUiA, ERC, CIU i PPC  per l’adhesió al protocol d’Hiroshima i Nagasaki.
 
4 Moció que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la situació de la pagesia professional catalana.

 DICTAMENS
 ALCALDIA
5 Proposta Festes Locals per a l’any 2010.
 
6 Canvi representant del grup municipal d’ICV-EUiA de l’Ajuntament de Mataró en el Consell  de l’Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró.
 
7 Canvi representant del grup municipal d’ICV-EUiA de l’Ajuntament de Mataró en el Consell d’Administració de l’EPE Mataró Audiovisual.
 
 CMI D’INNOVACIÓ I PRESIDÈNCIA
 -Presidència-
8 Desestimar recurs de reposició contra la denegació de l’atorgament del títol de fill predilecte de la ciutat al Dr. Ramon Calsapeu.

 -Llicències activitats-
9 Aprovació definitiva del mapa de capacitat acústica de Mataró.
 
10  Pròrroga de la concessió de dos quioscos de la Plaça Santa Anna.

 COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES
11 Aprovació Compte General de l’Ajuntament de Mataró corresponent a l’exercici 2008, integrat pels comptes de l’Ajuntament, els seus Organismes Autònoms, Societats Mercantils i Ens Públics Empresarials.

 CMI DE SERVEIS CENTRALS
 -Servei de Gestió Econòmica-
12 Autoritzar a PUMSA a concertar una Pòlissa de crèdit d’import 6.000.000,00 € a 3 anys. Avalar per part de l’Ajuntament aquesta operació de crèdit.
 
13 Donar compte dels Decrets: 4542/2009, 5287/2009 i 6035/2009  dels ajuts de caixa següents:

 1. Fundació Tecnocampus Mataró per import de 436.000,00 €.
 2. Fundació Tecnocampus Mataró per import de 350.000,00 €.
 3. EPE Mataró Audiovisual per import de 100.000,00 €

14 Avalar al Centre de Formació i Prevenció en la concertació d’una Pòlissa de tresoreria a un any d’import 150.000,00 €
 
15 Aprovació de la rectificació de l'inventari de béns, drets i obligacions de l'Ajuntament de Mataró, fins al 31 de desembre de 2008.

 -Servei de Recursos Humans-
16 Modificació de la plantilla i relació de llocs de treball de l’IMPEM i subrogació del personal adscrit a la Secció d’emprenedoria.
 
17 Declaració de sol•licituds de segona activitat amb exercici concurrent amb el lloc de treball principal.
 
 -Servei d’Ingressos-
18 Aprovació provisional d'una nova taxa per la utilització d'uns horts municipals, i del text de l'Ordenança reguladora d'aquesta taxa.

 CMI DE SERVEIS TERRITORIALS
 -Servei d’Urbanisme-
19 Ratificar el decret de Conseller Delegat d’Urbanisme de 30/6/09 sobre l’adhesió de l’Ajuntament de Mataró a la incorporació de l’edifici de la COOPERATIVA OBRERA en el llistat dels “150 elements del Patrimoni Industrial de Catalunya”.

 CMI DE SERVEIS PERSONALS
 -Institut Municipal d’Educació-
20 Aprovació definitiva de la modificació de plantilla de l’Institut Municipal d’Educació per a l’any 2009.
 
21 Aprovació definitiva de la modificació de la relació de llocs de treball de l’Institut Municipal d’Educació per a l’any 2009.

 CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL
 PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
22 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Convergència i Unió per tal de manifestar que l’actual línia del ferrocarril de la costa és imprescindible i que cal soterrar-la i mantenir-ne l’estació.
 
23 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya per a la millora del servei de denúncies, pel que fa al temps d’espera, a la caserna dels Mossos d’Esquadra de la nostra ciutat.
 
24 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Convergència i Unió en relació a diverses mesures a adoptar per l’Ajuntament de Mataró per a la protecció dels treballadors autònoms.
 
25 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Convergència i Unió en referència a una nova edició del FEIL.
 
26 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular en suport a la consulta per a la independència de Catalunya que se celebrarà el dia 13 a Arenys de Munt.

 PRECS I PREGUNTES
27 Prec que presenta el grup municipal de Convergència i Unió referent a la circulació de vehicles al carrer Sant Joan Bosco.
 
28 Prec que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre la domus romana de l’illa de Can Cruzate.
 
29 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la recollida d’escombraries al Port de Mataró.
 
30 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió referent al projecte de l’edifici que ha d’acollir el futur Museu d’Art Contemporani de Mataró.
 
31 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre les mesures que es van activar a Mataró durant l’onada de calor que va patir Catalunya el mes d’agost.
 
32 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre un aparcament al descobert de vehicles pesats.
 
33 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió referent a un aparcament en superfície als terrenys d’IVECO.
 
34 Pregunta que presenta la Candidatura d’Unitat Popular sobre la venda del solar on hi ha la nau de Can Fàbregas i de Caralt.
 
35 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la campanya de prevenció de la grip A.
 
36 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre l’estudi de la població de Mataró.
 
L’Il.lm. Sr. President obre la sessió, i tot seguit passa a tractar els punts de l’ordre del dia.

1  -   APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LES ACTES DE LES SESSIONS ORDINÀRIES DE 11-6-2009 I 2-7-2009, I DE LES EXTRAORDINÀRIES DE 18-6-2009 I 17-7-2009.
El senyor Joaquim Fernàndez, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió, agraeix i felicita el personal de la casa perquè s’està al dia de les actes i en poc temps se’ls ha portat totes les que tenien pendents.
El Sr. Alcalde se suma a la felicitació.

VOTACIÓ:  Ordinària
Vots favorables: Unanimitat. (25).
 

2 -   DESPATX  OFICIAL
El Sr. Joan Antoni Baron, Alcalde President, comunica la sensible pèrdua del Sr. Francesc Tristany i Alsina que morí a Mataró el dimecres 15 de juliol de 2009, a l’edat de 87 anys. El Sr. Tristany havia estat regidor d’aquest Ajuntament durant el període del 23 de maig de 1983 al 30 de juny de 1987.
Expressa el condol de la Corporació Municipal a la família.

El Sr. Joan Antoni Baron, Alcalde President, dóna compte de la carta rebuda de la Fundación Vicente Ferrer agraint el recolzament de l’Ajuntament de Mataró a la candidatura de la Fundación al premi Nobel de la Pau.
El Sr. Alcalde dóna compte del següent decret :
“DECRET
6624/2009 de 31 de juliol
Assumpte : Modificar la retribució assignada en el Ple Municipal de 28 de juny de 2007 al portaveu del grup municipal de Convergència i Unió, Sr. Joaquim Fernàndez i Oller.
Òrgan :       SECRETARIA GENERAL
Per acord del Ple de l’Ajuntament del dia 4 de setembre de 2008 es va delegar a l’Alcaldia la facultat d’aprovar les assignacions o retribucions de regidors i regidores en funció del tipus de dedicació que tinguin, i d’acord amb els barems adoptats en el Ple celebrat el dia 5 de juny de 2008, contemplant les retribucions dels regidors per aquest mandat, en el sentit següent :
“Aprovar una retribució anual per a l’Alcalde de 60.442,44 euros bruts repartides en 14 pagues. Les categories retributives de la resta de membres del Consistori serà la següent :
A.1 La retribució del 1r. Tinent d’Alcalde serà del 80% de l’establerta per l’Alcalde.
A.2 La retribució dels altres Tinents d’Alcalde en règim de dedicació exclusiva serà del 75% de l’establerta per l’Alcalde.
A.3 La retribució dels altres Tinents d’Alcalde en règim de dedicació parcial serà del 64,27% de l’establerta per l’Alcalde.
A.4 La retribució dels Consellers Delegats amb dedicació exclusiva serà del 65% de l’establerta per l’Alcalde.
A.5 La retribució dels Consellers Delegats i Portaveus dels Grups Municipals –o Regidor/Regidora en qui delegui- amb dedicació parcial serà del 55,714% de l’establerta per l’Alcalde.
A.6 La retribució dels Portaveus dels Grups Municipals -o Regidor/Regidora en qui delegui-  amb dedicació exclusiva serà del 65% de l’establerta per l’Alcalde.
Els Regidors que exerceixin el seu càrrec amb dedicació exclusiva o parcial tindran dret a 14 pagues anuals i a ser donats d’alta a la Seguretat Social.”
En data 21 de juliol de 2009 el portaveu del grup municipal de Convergència i Unió, Sr. Joaquim Fernàndez i Oller, presenta escrit a la Secretaria General de l’ajuntament de Mataró en el qual comunica un canvi en la seva dedicació com a portaveu del grup municipal que passa a tenir dedicació exclusiva.
 En virtut de les atribucions que m‘atorga la legislació vigent, RESOLC:
Primer.-  Modificar la retribució assignada en el Ple Municipal de 28 de juny de 2007, al portaveu del grup municipal de Convergència i Unió, Sr. Joaquim Fernàndez i Oller, que passa de dedicació parcial a dedicació exclusiva per la qual cosa se li aplicarà la categoria retributiva A.6. La nova retribució tindrà efectes a partir del dia 1 d’agost de 2009.
Segon.-   Donar compte d’aquest acord a la sessió plenària immediata, en l’apartat de Despatx Oficial.
Tercer.-  Aquest acord serà publicat al Butlletí Oficial de la Província per a general coneixement.”
 
 
El Sr. Alcalde dóna compte en Despatx Oficial de l’acord de la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Mataró. Desgraciadament es va haver de convocar una junta extraordinària per tractar el tema de l’assassinat dels dos Guàrdies Civils del mes de juliol. Llegeixo l’acord de la Junta de Portaveus:
“Ahir dijous dia 30 de juliol, la banda terrorista ETA va cometre un atemptat a Palmanova, a les Illes Balears, en el qual van morir dos guàrdies civils, Carlos Enrique Sáenz de Tejada i Diego Salva Lezaún, i diverses persones han resultat ferides. El dia abans, l’organització terrorista havia atemptat contra un edifici habitat a Burgos, una caserna de la Guardia Civil, en el que es produïren nombrosos ferits, la majoria d’ells menors.
L’Ajuntament de Mataró ha expressat reiteradament la seva repulsa a la violència terrorista, la seva solidaritat  amb les víctimes i el suport a les institucions i forces cossos de seguretat de l’ Estat en la seva lluita contra ETA. Però de nou, expressant el sentiment dels ciutadans i ciutadanes, la Corporació vol sentir la veu i la seva fermesa davant d’un nou atemptat terrorista amb l’únic resultat de mort i sofriment. Per això, els sotasignats proposen a la Junta de Portaveus l’adopció dels següents acords:
1. Condemnar rotundament l’atemptat comès per la banda terrorista ETA contra  els guàrdies civils Carlos Enrique Sáenz de Tejada i Diego Salva Lezaún, que els ha causat la mort, així com l‘atemptat a Burgos que comptà amb nombosos ferits, la majoria d’ells menors d’edat.
2. Expressar la solidaritat amb els familiars dels senyors Carlos Enrique Sáenz de Tejada i Diego Salva Lezaún.
3. Reiterar el rebuig de l’ Ajuntament de Mataró al terrorisme i exigir a la banda ETA la seva dissolució i finalització de les seves accions.
4. Fent-se ressò del sentiment dels ciutadans de Mataró, posar de manifest la unitat de totes les forces democràtiques en la lluita contra el terrorisme, expressada a la Declaració Institucional de la totalitat dels grups parlamentaris del Congrés dels Diputats.
5. Mostrar el suport a les institucions democràtiques i a la tasca que estan desenvolupant els Cossos i Forces de Seguretat de l’ Estat en la seva lluita contra ETA.
6. Trametre aquests acords al Govern espanyol, al Govern balear, al Govern de Castella-Lleó, a la Federació de Municipis de Catalunya i a l’Associació Catalana de Municipis.
7. Donar compte d’aquests acords al despatx oficial del proper Ple municipal.”

DECLARACIONS INSTITUCIONALS
3  -  PROPOSTA DE DECLARACIÓ INSTITUCIONAL QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DEL PSC, ICV-EUIA, ERC, CIU I PPC  PER L’ADHESIÓ AL PROTOCOL D’HIROSHIMA I NAGASAKI.
El senyor Carlos Fernández, regidor del grup municipal Socialista,  presenta la proposta següent :
“Tenint present que d’acord amb el Fons de Població de les Nacions Unides “Al 2008, per primera vegada a la història, més de la meitat de la població mundial resideix en pobles i ciutats”, i que l’organització Ciutats i Governs Locals Units (CGLU) està reconeguda pels organismes de l’ONU com a portaveu de les ciutats del món.
Ens centrem, en concret, en el recolzament expressat a la Declaració de Jeju del 2n Congrés de CGLU al 2007. En aquesta es dona suport a la campanya d’Alcaldes per la Pau i es promou el lobby de la comunitat internacional per renunciar a les armes de destrucció massiva.
Som conscients què la Convenció sobre les armes biològiques i la Convenció sobre les armes químiques prohibeixen l’adquisició de les citades armes sense restriccions, en canvi el Tractat de no proliferació d’armes nuclears (TNP) eximeix a 5 Estats en possessió d’armes nuclears de la prohibició d’adquirir armes nuclears.
Destaquem que mai s’ha volgut que l’exenció citada tingués el caràcter permanent ja que tots els Estats estaven obligats a “perseguir les negociacions de bona voluntat prenent les mesures efectives necessàries pel desarmament nuclear”.
Recordem que al 2005, una declaració d’Alcaldes per la Pau basada en la resolució de la Conferència d’Alcaldes als EEUU va ser signada per 575 alcaldes de tot el món. En aquesta s’exigia als Estats parts signatàries del TNP, que prenguessin una decisió per començar les negociacions per l’eliminació de les armes nuclears i les armes de materials fissibles utilitzables. Aquesta resolució va ser presentada davant el President de la Conferència de revisió del TNP a la sala principal de l’Assemblea General.
Mataró forma part de la Xarxa Alcaldes per la Pau d’ençà de l’aprovació de l’adhesió a la Xarxa, per acord del Ple de data 1 de desembre de 2005, amb la finalitat de promoure la solidaritat entre ciutats per a l’abolició de les armes nuclears.
Estem preocupats pel fet què no només al 2005 la Conferència de revisió del TNP hagi estat un fracàs a l’hora d’aconseguir un acord sobre qualsevol decisió sinó que, en els últims anys, no s’han celebrat negociacions per avançar cap al desarmament nuclear.
Tenint present que l’eliminació de totes les armes nuclears al 2020 s’ha convertit en un objectiu difícil d’aconseguir a causa de la manca de progrés i a d’altres circumstàncies adverses, però estem convençuts que amb la dedicació i la bona voluntat, l’esforç pot
veure’s recompensat.
Estem a l’espera incondicional de la decisió de la 62à Assemblea General de l’ONU per començar els preparatius per la Dècada del desarmament de l’ONU 2010-2020.
PER TANT des de l’Ajuntament de Mataró s’acorda:
1. Comprometre’ns a fer tot el que estigui a les nostres mans per assegurar que serà la dècada decisiva pel desarmament nuclear.
2. Exigim que els Estats, parts signatàries del TNP, garanteixin que l’actual procés de revisió del TNP construeix les bases pel desarmament nuclear que s’implementarà durant la Dècada del desarmament de l’ONU. Amb aquesta finalitat, animem als residents del govern a enviar una delegació del Govern a la Conferència de revisió de 2010 i a incloure a la citada delegació, com a mínim, a un representant de les ciutats de cada nació.
3. Recomanar que tots els Estats considerin d’immediat el Protocol d’Hiroshima i Nagasaki com un mitjà inequívoc per a complir la promesa del TNP al 2020 i així atendre l’obligació de la Cort Internacional de Justícia de “concloure les negociacions dirigides al desarmament nuclear en tots els aspectes sota un control internacional estricte i efectiu”.
4. Animar a que tots els Estats adoptin el Protocol d’Hiroshima i Nagasaki sense demora i assumeixin, amb bona voluntat, la presentació prevista de la “Convenció sobre armes nuclears” o del “Acord Marc” en la 65à Assemblea General que es celebrarà al setembre del 2010.
5. Comunicar aquesta adhesió al parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat de Catalunya, a la Xarxa Alcaldes per la Pau, a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies i a l’Associació Catalana de Municipis.”

En aquests moments s’incorporen a la sessió el Sr. Xavier Safont-Tria , portaveu del grup municipal de la CUP i el Sr. Oriol Batista, regidor del grup municipal Socialista.
El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular, expressa el suport del seu grup a aquesta proposta. És imprescindible la desnuclearització del planeta, é un autosuïcidi col•lectiu de la humanitat. Aquestes declaracions les veiem amb bones intencions però fetes més de cara a la galeria que pràctiques. L’Estat espanyol, que hi han governat partits que signen aquesta proposta, ha aprovat la permanència en estructures militars com la OTAN, que són estructures que contribueixen a la militarització d’aquest planeta. Hem de fer molt més i no només per la desnuclearització, sinó també treballar per la desmilitarització de tots els estats perquè aquest món deixi de patir les guerres i la violència.

El senyor Pau Mojedano, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, anuncia el seu vot a favor de la proposta. En aquest dies que s’ha commemorat el 70è aniversari de l’esclat de la Segona Guerra Mundial, hi ha hagut diversos analistes que han analitzat el perquè. La desgràcia és que això s’analitza amb una visió cap el passat i en el moment que se succeeixen els fets no som capaços els humans ni els governs de mesurar els possibles efectes de totes les decisions que es prenen. Fins i tot, alguns governants deien que no passava res. Aquestes declaracions són convenients però aquestes paraules maques no ens han d’adormir. L’evolució de les coses no pot anar d’una altra manera que cap al desarmament. Hi ha formes pacífiques de controlar la proliferació d’armes nuclears? La resposta és que no. El Tractat de No Proliferació d’Armes Nuclears al que fa referència aquest text, va ser fet en un context de guerra freda en què el que pretenien els estats que tenien el monopoli de les armes nuclears era controlar la seva ampliació a altres estats. Avui el risc no és aquest. Avui el risc és que aquest tipus d’armament pugui anar a parar a mans de grups terroristes. Això és difícilment controlable per part de la majoria d’estats.
Respecte a l’actitud de l’Estat espanyol, cal que recordar que Espanya s’ha convertit en una de les potències del món en exportació d’armes. El governs haurien de fer tots els passos per anar en la direcció del desarmament.
 
VOTACIÓ:  Ordinària
Vots favorables: Unanimitat. (27).
 

4  -  MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA SOBRE LA SITUACIÓ DE LA PAGESIA PROFESSIONAL CATALANA.
La senyora M. Lluïsa Corominas, regidora del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, presenta la Moció següent :
“El sector agropecuari català arrossega un conjunt de dèficits estructurals que el mantenen en general entre els sectors més febles de l’economia catalana: explotacions agràries de dimensió econòmica reduïda, envelliment de la mà d’obra amb un baix relleu generacional, un nivell d’instrucció deficient i poca capacitat per assolir valor afegit en les seves produccions.
Els darrers anys la situació econòmica de la pagesia professional ha portat al límit de la viabilitat moltes explotacions agràries catalanes, com a conseqüència d’uns preus percebuts pels productors en regressió o poc remuneradors en bona part de les orientacions productives, d’un notable encariment dels costos de producció i d’una continua disminució del suport directe a les rendes de la política agrària comuna. 
Tot això s’ha vist reflectit en una evolució negativa a Catalunya de l’ocupació agrària, de l’afiliació a la Seguretat Social de la mà d’obra familiar i del nombre d’explotacions agràries; així com en la recessió del sector agropecuari, que ja acumula nou trimestres consecutius de PIB agrari català negatiu, o en els darrers anys un Valor Afegit Brut (VAB) per ocupat agrari que ha passat de ser el 67,5% del VAB per ocupat del conjunt de l’economia catalana a tan sols el 57,4%, o la disminució en els darrers anys, a preus constants, d’un 33% de l’anomenada renda agrària.
En l’actual context de crisi econòmica general les explotacions agràries catalanes també s’han vist immerses en les dificultats derivades de l’accés al finançament i de la comercialització de les produccions.
La situació descrita pel sector agropecuari i la pagesia professional en la qual es sustenta és molt preocupant. Ha d’afrontar molts reptes derivats de la internacionalització de l’economia i no podem oblidar la seva importància en l’economia de les zones rurals i periurbanes de Catalunya, així com per a la cohesió econòmica i social i per a la preservació del medi ambient, del paisatge i la cultura.
Per tot això, se sotmet a la consideració del Ple l’aprovació dels següents

ACORDS
1.- Instar el President del Parlament de Catalunya perquè traslladi als grups parlamentaris el suport de l’Ajuntament de Mataró perquè es celebri, al més aviat possible, un debat monogràfic al Parlament de Catalunya sobre la situació del sector agropecuari i la pagesia professional catalana.
2.- Comunicar l’adopció de la present moció al Molt Honorable President del Parlament de Catalunya i al Coordinador Nacional de la Unió de Pagesos de Catalunya.”
 
El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular, comunica que la CUP s’ha adherit a aquesta petició que fa la Unió de Pagesos de Catalunya conjuntament amb el PP.
La situació de la pagesia a nivell de tot Catalunya és crítica. Més val actuar preventivament i evitar que la pagesia tal com la coneixem acabi desapareixent. Any rere any, els índexs de treballadors del sector agrari disminueix i, sobretot, també disminueix l’índex de gent jove que s’hi incorpora. Els motius són que hi ha una proletarització d’aquestes famílies pageses en què els seus fills passen a treballar a altres sectors. Això ho fan perquè els sous són inferiors a la mitjana d’altres sectors, perquè hi ha una influència molt directa dels intermediaris en el procés de producció i comercialització, perquè les estructures agrícoles a nivell de comercialització són caduques. Hi ha hagut molt males polítiques agrícoles des del Departament d’Agricultura. Hi ha hagut un augment de l’agroindústria, que no té res a veure amb la cultura pagesa, fonamentada en el treball precari.
També està motivat per la dificultat d’accedir a la terra. Ens hem de plantejar si volem o no volem pagesos a Catalunya. Ens hem de preguntar quants pagesos volem i quina mena d’agricultura volem que facin aquests a casa nostra. És una iniciativa molt interessant que el Parlament es pugui plantejar aquesta situació.
D’altra banda, voldria fer una proposta, que no s’hauria d’incloure a aquesta, i traslladar aquest debat a nivell local i plantejar-nos aquestes preguntes. Volem o no volem pagesos a Mataró? Quina mena de pagesos? Quants? I quina mena d’agricultura volem que facin? Un debat no només dels grups municipals, sinó que també hi participi la ciutadania en tant que tots els ciutadans són consumidors d’aliments. És important fer-lo a nivell local perquè els ajuntaments hi tenen molt a dir quant al plantejament urbanístic. En el proper ple ho proposarem per escrit.
 
El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya, comenta que el seu grup no té cap inconvenient en què es proposi al Parlament que es debati sobre aquesta qüestió. Al Parlament, en la seva activitat ordinària, hi ha debat sobre aquesta qüestió. Hi ha iniciatives diverses a través de la Comissió d‘Agricultura on s’hi fan compareixences dels sindicats i altres agents implicats: Federació de Cooperatives, etc.
És cert que hi ha problemàtiques endèmiques en aquest sector, compartides amb altres sectors, i referides a la manca de control sobre el canal de distribució i el canal de venda. A la part expositiva es fa esment d’una contínua disminució de les subvencions directes a la renda agrària i pensem que aprofundir de manera general en aquesta via no seria convenient. Com a mínim en alguns casos particulars aquesta política no ha estat del tot satisfactòria. Pensem que una part important de la solució està en el món rural. Hi ha notables exemples d’èxits basats en l’estratègia de l’associacionisme amb l’idea de crear valors per a l’agricultor i per al seu producte i, per altra banda, mantenir la cohesió amb un determinat territori a través de l’equilibri de les rendes agràries dels socis d’aquestes cooperatives. Com a exemple d’èxit de la nostra comarca tenim CORMA, o la Planta Ornamental, o la Cooperativa Agrària de Guissona o la Cooperativa del Cadí que, juntament amb altres cooperatives, van crear una empresa d’èxit com Llet Nostra. Pensem que aquesta és l’estratègia que hem de seguir, encara que hi votarem a favor.
 
La senyora Quiteria Guirao, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa, anuncia el recolzament del seu grup. Els motius són que la ciutat ja ha optat per tenir aquest sector agrícola, per la reserva de sòl i pel recolzament que s’hi està donant, i el segon motiu és que en el nostre grup parlamentari aquest tema s’està treballant i s’està també impulsant en el sí del govern perquè hi hagi aquest debat a nivell de país.
 
El senyor Joan Mora, president del grup municipal de Convergència i Unió, anuncia el seu vot afirmatiu a la moció presentada. Subscriuríem gairebé tots els comentaris que s’han fet aquesta tarda aquí.

El senyor Ramon Bassas, portaveu del grup municipal Socialista, mostra el seu recolzament a la proposta. No tenim inconvenient en què es debati un tema tan important per al país. Recordar que hi ha hagut ja una proposta del Departament d’Agricultura Ramaderia i Pesca de la Generalitat de fer unes jornades amb seu parlamentària per tractar, amb representants directes del món de l’agricultura, aquests problemes que s’estaven comentant i que, a través de les conclusions d’aquestes jornades parlamentàries, es pugui fer aquest debat parlamentari posterior amb molta més riquesa.
 
VOTACIÓ:  Ordinària
Vots favorables: Unanimitat. (27).
 

DICTAMENS
ALCALDIA
 
5 -  PROPOSTA FESTES LOCALS PER A L’ANY 2010.
El senyor Joan Antoni Baron, alcalde president, presenta la proposta següent :
“Vist l’Ordre TRE/278/2009, de 7 de maig, publicada al DOGC núm. 5392 de 3 de juny de 2009, del departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, per la qual s’estableix el calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a l’any 2010.
Atès que d’acord amb l’article 46 del RD 2001/83 de 28 de juliol, la proposta de festivitats local és competència del Ple.
En ús de les atribucions que la llei em confereix, proposo a l’Ajuntament PLE l’adopció dels següents acords :
Primer.-  Proposar al Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya com a festes locals, retribuïdes i no recuperables en el municipi de Mataró per a l’any 2010, les següents:
• 24 de maig,  dilluns de Pasqua Granada, Fira a Mataró.
• 27 de juliol,  dimarts festa major de Les Santes.
Segon.-  Comunicar-ho al Departament de Treball, Serveis Territorials a Barcelona, al servei de Comunicació de l’ajuntament de Mataró i a l’Institut Municipal de Promoció Econòmica, per al seu coneixement i publicació als mitjans habituals i als sectors econòmics i socials de la ciutat.”

VOTACIÓ:  Ordinària
Vots favorables: Unanimitat. (27).
 

6  - CANVI REPRESENTANT DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUIA DE L’AJUNTAMENT DE MATARÓ EN EL CONSELL  DE L’INSTITUT MUNICIPAL DE PROMOCIÓ ECONÒMICA DE MATARÓ.
El senyor Joan Antoni Baron, alcalde president, presenta la proposta següent :
“L’Ajuntament de Mataró té constituït l’Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró, Organisme Autònom de gestió directa que té encomanades les tasques relatives a la matèria de promoció econòmica, promoció de ciutat, mercats, empresa i ocupació i universitat. Els Estatuts disposen que l’òrgan plenari de l’Institut serà el Consell, integrat pel President de l’Institut, 8 vocals designats lliurement pels grups municipals en la proporció que tinguin en el Ple de l’Ajuntament, així com 6 vocals més representants de sectors ciutadans.
El Ple de l’Ajuntament en la sessió celebrada el 28 de juny de 2007, va procedir a designar els membres del Consell de l’Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró de representació municipal.
En data 15 de juny de 2009 el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-EUiA  comunica un canvi de representant al Consell de l’Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró.
A la vista de l’exposat, i d’acord amb la proposta realitzada pel grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-EUiA, es proposa per aquesta Alcaldia al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords :
Primer.-  Designar al Sr. Esteban Martínez Ruiz  com a representant del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-EUiA  de l’Ajuntament de Mataró al Consell de l’Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró, en substitució del Sr. Antonio Ortiz Olmedo. 
Segon.- Agrair al Sr. Antonio Ortiz Olmedo els serveis prestats com a membre del Consell de l’IMPEM.
 
Tercer.-  Comunicar el present acord a l’IMPEM.”
 
VOTACIÓ:  Ordinària
Vots favorables: Unanimitat. (27).
 

7  - CANVI REPRESENTANT DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUIA DE L’AJUNTAMENT DE MATARÓ EN EL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DE L’EPE MATARÓ AUDIOVISUAL.
El senyor Joan Antoni Baron, alcalde president, presenta la proposta següent :
“El Ple municipal de data 1 de juny de 2006 acordà aprovar definitivament l’Entitat Pública Empresarial Mataró Audiovisual. Segons els Estatuts aprovats pel Ple municipal, els òrgans de govern, de gestió i de control de Mataró Audiovisual són la Presidència, la Vicepresidència, el Consell d’Administració i la Gerència.
L’entitat pública empresarial Mataró Audiovisual estableix en el seu article 9 que el Consell d’Administració assumirà el govern, l’alta direcció i la determinació de les línies d’actuació de l’entitat pública empresarial. Estarà format per 10 membres amb veu i vot, que seran el President de l’entitat i 9 vocals representants dels grups polítics de l’Ajuntament de Mataró; el President  és l’Alcalde de Mataró, i els 9 vocals han de nomenar-se d’acord amb la proporcionalitat establerta per les Comissions Informatives. En aquest sentit aquesta proporcionalitat ha estat acordat per aquest mateix Ple de la forma següent : 3 PSC, 2 CiU, 1 PP, 1 ICV-EUiA, 1 ERC, 1 CUP. Els esmentats grups polítics han fet la proposta de representació dels seus membres d’acord amb la proporcionalitat anterior.
El Ple de l’Ajuntament en la sessió celebrada el 28 de juny de 2007, va procedir a nomenar els nous membres del Consell d’Administració de l’Entitat Pública Empresarial Mataró Audiovisual. 
En data 16 de juliol de 2009 el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-EUiA comunica un canvi de representant al Consell d’Administració de l’EPE Mataró Audiovisual.
A la vista de l’exposat, i d’acord amb la proposta realitzada pel grup municipal d’ICV-EUiA , es proposa per aquesta Alcaldia al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords :
Primer.-  Designar al Sr. Oscar Fernández Fernández com a representant del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-EUiA  de l’Ajuntament de Mataró al Consell d’Administració de l’Entitat Pública Empresarial Mataró Audiovisual, en substitució del Sr. Esteban Martinez Ruiz.
 
Segon.- Agrair al Sr. Esteban Martinez els serveis prestats com a membre del Consell d’Administració de l’EPE Mataró Audiovisual.
Tercer.-  Notificar el present acord a l’EPE Mataró Audiovisual. I publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província. “ 

VOTACIÓ:  Ordinària
Vots favorables: Unanimitat. (27).
 

CMI D’INNOVACIÓ I PRESIDÈNCIA
-Presidència-
8  -  DESESTIMAR RECURS DE REPOSICIÓ CONTRA LA DENEGACIÓ DE L’ATORGAMENT DEL TÍTOL DE FILL PREDILECTE DE LA CIUTAT AL DR. RAMON CALSAPEU.
El senyor Carlos Fernández, conseller delegat de Presidència i Participació Ciutadana, presenta la proposta següent:
“En data 19 de juny de 2009, es va notificar l’acord de Ple en relació a l’atorgament del títol del fill predilecte al Dr. Ramon Calsapeu i Cantó a totes aquelles entitats que van presentar la corresponent sol•licitud.
Finalitzat el termini per a presentar recurs de reposició contra l’esmentat acord de Ple, en data 6 de juliol de 2009 el Dr. Calsapeu ha presentat recurs contra aquest acord.
Vist l’informe del cap del servei de Salut Pública en el qual informa que les manifestacions que es contenen en el recurs no alteren el motiu essencial de la denegació de la sol•licitud d’atorgament del títol de fill predilecte a favor del Dr. Ramon Calsapeu i Cantó, acordada pel Ple de la Corporació en data 11 de juny de 2009. En concret el fet d’atorgar el títol de fill predilecte al Dr. Calsapeu per les moltes tasques que de forma altruista ha dut a terme, sense desmerèixer els seus mèrits vers la resta de ciutadans, seria una manca de consideració cap a molts d’altres ciutadans que tant amb presència notable com des de l’anonimat són mereixedors del mateix reconeixement.
La Consellera delegada de Benestar Social, Salut i Consum, com a instructora de l'expedient, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Únic.- Desestimar el recurs de reposició presentat pel Dr. Calsapeu contra l’acord de Ple que denega l’atorgament del títol de fill predilecte al Dr. Ramon Calsapeu i Cantó per les raons abans exposades.”
 
VOTACIÓ:  Ordinària
Vots favorables: 23,  corresponents als membres del grup municipal Socialista (11), corresponents al grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2),  corresponent al grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya (2), corresponents als membres del grup municipal de Convergència i Unió (7) i corresponent al membre del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular (1) .
Vots en contra: Cap.
Abstencions: 4,  corresponents als membres del grup municipal del Partit Popular de Catalunya.
 

-Llicències Activitats-
9  - APROVACIÓ DEFINITIVA DEL MAPA DE CAPACITAT ACÚSTICA DE MATARÓ.
La senyora Alicia Romero, consellera delegada d’Innovació i Promoció de Ciutat, presenta la proposta següent :
“El Ple de l’Ajuntament, en la sessió del dia 11 de juny de 2009, ha aprovat inicialment el mapa de capacitat acústica de Mataró.
Durant el període d’informació pública, en el qual ha estat exposat al públic el document aprovat inicialment, el Sr. Marcel Martínez i Bruguera, en representació del grup municipal CIU, amb data 24 de juliol de 2009, ha presentat un escrit en el qual planteja tres al•legacions:

- PRIMERA.- Proposa que la zona d’IVECO-PEGASO sigui qualificada com a zona C1, atès que a l’estiu se celebren els concerts del Cruïlla de Cultures i altres esdeveniments amb una repercussió acústica.
D’acord amb el mapa de capacitat acústica inicialment aprovat, la zona d’ IVECO-PEGASO està qualificada com a zona de sensibilitat acústica moderada B1 perquè el planejament vigent determina en aquesta zona l’ús residencial, que admet altres usos complementaris.
El fet que en aquesta zona provisionalment i de forma puntual es realitzin concerts és un tema que s’ha de regular per ordenança, ja que cap zona acústica no admetria els nivells generats en un concert a l’aire lliure.
Per aquestes raons, es desestima aquesta al•legació.

- SEGONA.- Proposa qualificar la zona de l’hospital de Mataró com a zona A2, atès el predomini del sòl d’ús sanitari, docent i cultural.

L’edifici de l’Hospital de Mataró ja està qualificat com a zona de sensibilitat acústica alta A2, de manera que cal desestimar aquesta al•legació.

- TERCERA.- Proposa que la zona del Parc Central sigui qualificada com a zona C1, ja que s’hi celebren sovint esdeveniments musicals, firals temporals, espectacles i exhibicions, entre d’altres.
El contorn dels parcs no està qualificat perquè no hi ha vivendes, la zonificació s’ha reflectit a les illes de vivendes que envolten el parc (zona de sensibilitat acústica moderada B1).
Tal com hem comentat a la resposta de l’al•legació primera, el fet que en aquesta zona provisionalment i de forma puntual es realitzin concerts és un tema que s’ha de regular per ordenança, donat que cap zona acústica no admetria els nivells generats en un concert a l’aire lliure.
Per aquestes raons, es desestima aquesta tercera i darrera al•legació.
Per tot el que s’acaba d’exposar, vist l’expedient del mapa de capacitat acústica, l’informe de data 25 d’agost del cap del Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat, els articles 73.10 del reglament orgànic municipal; els articles 22, 49, 65 i 70 de la Llei 7/1985 reguladora de les bases del règim local; i l’article 162 del Decret legislatiu 2/2003 que aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya.
Per tot això proposo al Ple de l’Ajuntament l’adopció, si s’escau, dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar de manera definitiva el mapa de capacitat acústica de Mataró.
Segon.- Desestimar les tres al•legacions presentades pel Sr. Marcel Martínez i Bruguera, en representació del Grup Municipal CIU, durant el període d’informació pública, d’acord amb els arguments exposats en la part expositiva de la present proposta.
Tercer.- Trametre a la Direcció General de la Generalitat de Catalunya i a la Subdelegació del Govern a Barcelona l’acord d’aprovació inicial i definitiva del mapa de capacitat acústica de Mataró, així com el seu text i contingut.”
 
El senyor Marcel Martinez, regidor del grup municipal de Convergència i Unió, recorda que el seu grup municipal ja va dir en l’aprovació inicial que era un document molt tècnic. Nosaltres vam fer unes al•legacions que no se’ns han acceptat. Ens abstindrem pel fet que tota aquesta problemàtica del mapa acústic s’ha d’anar desenvolupant mitjançant un mapa estratègic, un pla d’acció, una ordenança de soroll i, per tant, encara estem a temps de dir-hi la nostra, nosaltres i tots els grups municipals que ho creguin oportú. Malgrat que les al•legacions han estat rebutjades, ens hagués agradat que algú es posés en contacte amb nosaltres per comentar-nos els motius per no haver-les acceptat.
 
El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular, anuncia l’abstenció del seu grup perquè es tracta d’un document molt tècnic i no tenen els coneixements necessaris per discernir si està bé o no. El que sí sabem és que volem que la participació al carrer pugui ser fluida. No ens agradaria que en el futur una ordenança pogués limitar aquesta participació del teixit associatiu. Si això passa, ens hi oposarem.

VOTACIÓ:  Ordinària
Vots favorables: 19,  corresponents als membres del grup municipal Socialista (11), corresponents al grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2),  corresponent al grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya (2) i corresponents als membres del grup municipal del Partit Popular de Catalunya (4).
Vots en contra: Cap.
Abstencions: 8,  corresponents als membres del grup municipal de Convergència i Unió (7) i corresponent al membre del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular (1) .
 

10  -  PRÒRROGA DE LA CONCESSIÓ DE DOS QUIOSCOS DE LA PLAÇA SANTA ANNA.
La senyora Alicia Romero, consellera delegada d’Innovació i Promoció de Ciutat, presenta la proposta següent :
“El Ple de l’Ajuntament de Mataró va aprovar el 5 de maig de 1994 el Plec de condicions jurídiques i econòmiques administratives del concurs per a la concessió, ús, gaudi i explotació de tres quioscos a la Plaça Santa Anna, per un termini de quinze anys, a comptar des de la data de l’acord d’adjudicació.
El Ple municipal va adjudicar la concessió dels tres quioscos de la Plaça Santa Anna el 22 de setembre de 1994 d’acord amb la relació següent:

ACTIVITAT

ADJUDICATARI

PREU D’ADJUDICACIÓ

Llaminadures

Sra. Isabel J. Agudo Álvarez

4.000.000 ptes. (24.040,48 euros)

Revistes i diaris

Sra. Carmen Ejarque Puig

5.595.000 ptes. (36.626,63 euros)

Flors

Sra. Maria Ferrer Saorín

6.050.000 ptes. (36.361,23 euros)

Per mitjà del decret 10089/2005, de 20 de desembre, d’Alcaldia,es va resoldre autoritzar el traspàs de la concessió d’ús, gaudi i explotació del quiosc de revistes i diaris de la Plaça Santa Anna a favor de la senyora Maria Pilar González Garrido, ja que la senyora Carmen Ejarque Puig, aleshores actual adjudicatària, havia manifestat la seva voluntat de no continuar amb l’explotació del quiosc i el seu consentiment per a realitzar el traspàs del quiosc.
Amb data 4 de setembre de 2008, el Ple municipal va autoritzar el traspàs parcial de la concessió d’ús, gaudi i explotació del quiosc de revistes i diaris de la Plaça Santa Anna a favor del senyor Santiago González Garrido, ja que la senyora Maria Pilar González Garrido, adjudicatària única en aquell moment, havia manifestat la voluntat de realitzar el traspàs parcial de la concessió esmentada, mantenint-se com a cotitular de la concessió esmentada.
Es contempla en la clàusula primera del Plec que el termini de durada de l’adjudicació podrà ser prorrogat per set anys si la Corporació municipal ho considera convenient.
El dia 22 de setembre d’enguany finalitza la vigència de la concessió esmentada. Aquest Ajuntament ha rebut peticions d’empreses per a canviar el tipus de producte que es ven al mòdul de llaminadures, així com la titular actual ha manifestat la no rendibilitat del negoci. Per aquestes raons, es creu adient prorrogar la vigència de la concessió dels quioscos de flors i revistes i diaris i extingir la concessió del quiosc de llaminadures per tal que es convoqui, si s’escau, un nou concurs d’un mòdul diferent.
Examinat l'expedient de concessió, ús, gaudí i explotació dels tres quioscos situats a la Plaça Santa i del Plec de condicions jurídiques i econòmiques administratives que van regir el concurs per aquesta concessió aprovats pel Ple de l’Ajuntament de Mataró el 5 de maig i el 22 de setembre de 1994 respectivament.
Vist l’article 22 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, el Reial Decret Legislatiu 781/1986 de 18 d'abril, que aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local i el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local  de Catalunya,
Per tot això proposo al Ple de l’Ajuntament l’adopció, si s’escau, dels següents
ACORDS:
Primer.- Prorrogar la concessió, ús, gaudi i explotació dels quioscos de revistes i diaris i flors a la Plaça Santa Anna, per un període de set anys, essent les persones titulars les següents:
• Revistes i diaris: Sra. Maria Pilar González Garrido i Sr. Santiago González Garrido.
• Flors: Sra. Maria Ferrer Saorín.
Segon.- Declarar l’extinció, el dia 22 de setembre de 2009, de la concessió, ús, gaudi i explotació del quiosc de llaminadures de la Plaça Santa Anna, a nom de la Sra. Isabel J. Agudo Gálvez.
Tercer.- Comunicar a la Sra. Isabel J. Agudo Gálvez que haurà d’abandonar el mòdul abans del dia 23 de setembre de 2009. En el cas que no ho faci, s’executarà el desallotjament d’acord amb la normativa vigent.
Quart.- Notificar-ho a les persones interessades.”
 
VOTACIÓ:  Ordinària
Vots favorables: Unanimitat. (27).
 
 
COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES
 
11  -  APROVACIÓ COMPTE GENERAL DE L’AJUNTAMENT DE MATARÓ CORRESPONENT A L’EXERCICI 2008, INTEGRAT PELS COMPTES DE L’AJUNTAMENT, ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS, SOCIETATS MERCANTILS I ENS PÚBLICS EMPRESARIALS.
La senyora Montserrat López, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:
“La Comissió especial de Comptes, en sessió celebrada el dia 23 juliol del 2009, ha emès un informe favorable.
No s’ha observat, en el tràmit d’exposició pública de l’Expedient del Compte General de l’Ajuntament de Mataró, corresponent a l’exercici 2008, cap reclamació.
D’acord amb el que estableix el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en els seus articles 208 a 212.
PROPOSO:
PRIMER.- Aprovar el compte General de l’Ajuntament de Mataró de l’exercici 2008, que consta de:
a) El Compte General de l’Ajuntament
b) Els Comptes Generals dels Organismes Autònoms següents:
 •  Institut Municipal d’Acció Cultura
 •  Escola Universitària Politècnica de Mataró
 •  Institut d’Esports
 •  Institut Municipal de Promoció Econòmica
 •  Institut Municipal d’Educació
c) Els Comptes Generals de les Societats Mercantils següents:
 • Aigües de Mataró, SA
 • Mataró Energia Sostenible, SA
 • Promocions Urbanístiques de Mataró, SA
 • Gestió Integral de Trànsit de Mataró, SL 
 • Societat Municipal Prohabitatge de Mataró, SA
 • Porta Laietana, SA
d) El Compte General del seu ens públic Empresarial següent:
 • Mataró Audiovisual
 • Parc Tecnocampus Mataró
SEGON.- Donar compte del informe de fiscalització plena de l’exercici 2008, d’acord amb el que estableix l’apartat B del títol II de la Segona part de les Bases d’execució del Pressupost.”
TERCER.- Remetre la documentació completa del Compte General al Tribunal de Comptes, d’acord amb el que estableix l’article 212.5 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.”

El senyor Pau Mojedano, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, anuncia el seu vot en contra del dictamen, perquè és fruit d’un pressupost municipal que ells no comparteixen.
L’any passat, en ocasió d’aquest mateix debat referit a l’exercici 2007, nosaltres ja dèiem que estàvem davant de l’aprovació d’un Compte General que probablement era el del darrer exercici d’una època de bonança econòmica. En el debat del pressupost 2008, el Compte General del qual estem aprovant avui aquí, vam ser molt crítics perquè dèiem que havia estat elaborat amb uns criteris inadequats en un moment en què ja es veia quin seria l’horitzó posteriorment. En primer lloc els fèiem veure l’error de no haver pres mesures correctores de reforma estructural quan s’han de prendre, que és quan les coses van bé, i que de cara a l’exercici 2008 vostès havien continuat fent un pressupost amb criteris expansius amb increment de la despesa. També en el debat del pressupost 2009, que ja veurem quin serà el resultat de l’exercici i quin serà el debat l’any que ve, serà un exercici complicat perquè la davallada d’ingressos ja la tenim a sobre.
Per tant, no podem compartir l’aprovació d’aquest Compte General perquè és fruit d’un pressupost inadequat i perquè, darrere d’una pel•lícula de contenció en la despesa i de l’aplicació d’una sèrie de mesures anticrisi, el que hi ha de veritat és la incapacitat de prendre aquestes mesures que l’administració local, que té un problema de finançament molt greu, ha de prendre d’una manera més dràstica.
Aquesta reforma s’hauria de portar a terme en tots els àmbits, des de la contractació de personal fins a l’eliminació del personal eventual, anar a una autèntica política de reducció de la despesa. També s’ha d’anar cap a la reducció del Govern. Les mesures que vostès han pres de cara al 2009 han estat merament anecdòtiques o, si més no, reactives, i que en cap moment s’anticipen als esdeveniments.
La Sra. López deia que a les conclusions de l’informe de l’empresa auditora no hi ha gaire cosa remarcable que hagi pogut suposar l’anul•lació d’algun acte administratiu, però jo crec que sí que hi ha coses importants per comentar. En les conclusions es parla de l’incompliment dels terminis per a la formalització contractual i dipòsit de la garantia definitiva, que hagin marcat informes d’intervenció en algun expedient, la manca de la firma de l’Interventor en algun informe, que els criteris d’adjudicació no s’hagin valorat de forma objectiva en determinats informes tècnics, que el servei de recursos humans hagi efectuat contractacions per la via d’urgència quan aquestes no estarien suficientment justificades... En algunes modificacions de crèdit, la normativa no preveu que es puguin aprovar sota la modalitat de suplements de crèdit o crèdits extraordinaris mitjançant Decret d’Alcaldia, que seria una forma no ajustada a norma. En les modificacions de contractes és necessària la fiscalització prèvia dels actes administratius de contingut econòmic com a requisit necessari o que les demores en el compliment de les condicions contractuals, com ara el termini d’execució, no hagin quedat justificades en l’expedient mitjançant documents o memòries que acreditin els motius. Aquestes són errades suficientment remarcables que convé destacar.

El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular, expressa que, de vegades, el llenguatge és molt aclaridor, referint-se a l’exposició d’aquest punt per part de la Sra. López.
La Sra. López començava valorant positivament aquest informe i parlava de la solvència, i deia també que el balanç encara és positiu. Aquest “encara” és molt revelador perquè vol dir que ja tenen assumit que en un futur aquests balanços no siguin tan positius com fóra desitjable. A partir d’ara és quan comença l’autèntica política econòmica de l’Ajuntament. Fins ara, amb vaques grasses, ha estat molt més senzill però a partir d’ara caldrà començar a fer polítiques perquè els ingressos no disminueixin en relació amb les demandes de serveis. Celebrem que aquesta auditoria no hagi detectat incidències greus però sí que fem esment, com deia el Sr. Mojedano, a un seguit d’incidències. En concret, es posa atenció en què alguns serveis encara no han aconseguit l’objectiu del termini de pagament de 60 dies. Creiem que aquest termini de pagament ha de ser una prioritat en un entorn de crisi. Nosaltres votarem contràriament a aquesta aprovació del Compte General. D’altra banda, animem el Govern municipal a replantejar-se el model de gestió econòmica i el model de ciutat.

La senyora Carolina Soler, regidora del grup municipal de Convergència i Unió, explica que la seva intervenció té en compte, més enllà del debat polític, el que reflecteixen els documents administratius i comptables pel que fa a l’expedient del Compte General. Malgrat això, no deixa de ser un reflex de les seves polítiques i de la seva manera de fer. Per tant, no els donarem suport i ens hi abstindrem. Com el document és molt extens ens centrarem en l’informe de la Intervenció de Fons de l’Expedient de Liquidació del Pressupost i l’auditoria externa.
Any rere any hi ha errors i recomanacions que es repeteixen i desitgem que algun dia siguin capaços de prendre les mesures correctores adients per no ensopegar amb la mateixa pedra. Entre les recomanacions de l’Informe trobem aspectes com que, en relació amb les contractacions, creiem necessari tornar a recomanar de cara al 2009 que cal posar èmfasi per tal que s’evitin els possibles casos d’absència de procediment i els de fraccionament de l’objecte contractual, així com el compliment dels terminis especialment els de la nova Llei de Contractes. Han de centrar l’atenció en els sistemes d’accessos als llocs de treball de l’Administració per tal d’assegurar al màxim que s’apliquen els principis constitucionals de publicitat, mèrit i capacitat, donat que recomana la necessitat que els expedients del Servei Municipal de Recursos Humans siguin el màxim de complets i, en aquest sentit, insisteixen que han de ser més acurats. També remarquen que cal indicar la necessitat que els diferents convenis col•lectius sempre siguin fiscalitzats prèviament per la Intervenció, cosa que no ha passat en alguns casos com els de l’IME.
Les conclusions que podem extreure de tot això és que hi ha un abús de la contractació menor, eludint així la concurrència d’ofertes.
També considerem que amb l’entrada en vigor de la nova Llei de Contractes del Sector Públic hi ha indirectament un efecte inflacionista i el que abans costava 12.000 euros ara resulta que costa 18.000 euros. Respecte a l’informe d’auditoria ens trobem amb curiositats, tal com comentava el Sr. Mojedano, d’entre les quals m’agradaria remarcar els diferents serveis com, per exemple, el de Recursos Humans, en què per un expedient per cobrir una plaça de cap de servei no hi consta l’expedient de publicació de la convocatòria. Aquest fet podria vulnerar els principis que han de regir els procediments de selecció de personal de l’Administració Pública. No és l’únic cas que s’ha trobat i normalment és en caps de servei i comandaments alts.
La contractació per via d’urgència no es troba suficientment justificada. La data en què tenen efecte determinades contractacions i nomenaments és anterior a la data en què han estat lliurats a la Intervenció.
Cal mencionar que no s’inclouen en l’expedient les obligades publicacions al BOP i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya pel que fa a la modalitat per via d’urgència. Tampoc s’hi troben les notificacions a les persones que contracten, ni cap conformació conforme se n’ha informat el Ple de la Corporació. Podríem parlar abastament de la provisió de les llistes d’espera, dels convenis de pràctiques, dels expedients de personal, de les proves globals, de les proves individuals. Això només com a mostra en l’àrea de Recursos Humans.
Pel que fa a l’àrea de Compres, hi ha l’incompliment de terminis per a la formalització contractual i el dipòsit de la garantia definitiva, la manca de l’informe d’Intervenció en els expedients o manca de la firma de l’Interventor en el referit informe. El seguiment del procés de la tramitació de les factures que gestiona el servei des de la seva entrada pel registre fins al seu pagament efectiu ha posat de manifest terminis de pagament superiors a 60 dies. Això són dues mostres que recull l’auditoria.
Quant a l’Informe d’Intervenció d’Execució del Pressupost, es remarca que hi ha un empitjorament de la situació financera de l’Ajuntament, que ha augmentat el seu endeutament en 9,1 milions d’euros respecte l’any 2007, que hi ha un dèficit d’execució dels ingressos, que l’evolució de la despesa corrent ha augmentat respecte l’any 2007 en un 7,19% en relació amb els ingressos corrents, que són els que financen aquestes despeses. Utilitzant les seves paraules, l’augment de la despesa corrent té una tendència alcista que no presenta una frenada.
D’altra banda, en aspectes com la neteja i la seguretat ciutadana, que preocupen molt els mataronins, s’ha reduït la despesa. S’ha reduït la despesa en neteja viària, en neteja de platges en 52.000 euros i també la despesa en conservació d’espais naturals en 78.000 euros.
Des del punt de vista d’inversions, l’execució del pressupost d’inversions ha estat només d’un 60,14% ,és a dir, hem passat d’un pressupost de 48,3 milions d’euros a només executar-ne 29 milions. El nostre vot serà d’abstenció.

La senyora Montserrat López procedeix a aclarir alguns dels conceptes que s’han comentat.
El que fem avui és discutir sobre els Comptes Generals, en cap cas sobre el pressupost ni de l’any 2008 ni del 2009. Ara fem la valoració de si els ingressos que vam preveure al seu dia s’han correspost amb la previsió, quina n’ha estat l’execució i quina ha estat també l’execució de la despesa i quin resultat, per tant, hem obtingut. En aquest cas, com els deia al principi, ha estat positiu. També cal recordar que a nosaltres, com a Administració Local, no ens mou l’objectiu d’obtenir beneficis, sinó que ens mou tenir un resultat equilibrat, és a dir, gastar tots els ingressos que tenim per tirar endavant els projectes que es concreten en el PAM. En aquest cas, el de l’any 2008 és un resultat positiu. L’any 2007, quan vam fer el pressupost del 2008, ningú no es pensava, malgrat vostès no ho reconeguin, que tindríem aquesta crisi. La crisi va començar l’últim trimestre de l’any i, malgrat tot, hem pogut superar aquest primer any de crisi amb bones condicions perquè els resultats han estat positius. Les dades i els informes d’auditoria demostren la nostra solvència.
No els puc admetre la paraula irregularitat, en tot cas, sí incidències de procediment, algunes reincidents, però també vull remarcar les xifres, perquè si comparem l’any 2007 i el 2008, l’any 2007 vam fiscalitzar 154.797 operacions i aquest any 158.432 operacions; i, malgrat han estat moltes més les operacions fiscalitzades, hem tingut només 14 informes d’objecció —2 menys que l’any anterior—, hem tingut menys informes de plecs de clàusules de contractació... Per tant, és obvi que es van integrant aquestes recomanacions que ens fan els auditors i que anem millorant la nostra gestió.
Cal millorar encara més i aquest és el nostre compromís. De vegades ens veiem obligats a no tenir la fiscalització prèvia, per exemple, a l’hora de contractar algú perquè quan tenim una persona de baixa i, per exemple, és un conserge d’una instal•lació, hem de tirar del que podem ràpidament i buscar algú que el substitueixi i pugui obrir aquell equipament per poder donar servei als usuaris.
A banda de llegir els informes dels auditors externs, també he llegit els informes d’al•legacions que en cadascun dels serveis emeten els informes dels auditors. En molts dels casos sí que els puc reconèixer que degut a la feina del dia a dia, i aquest any 2008 ha estat especialment complicat perquè al final de l’any vam tenir la Convocatòria del Fons Estatal d’Inversió Local, és veritat que alguns expedients no han estat del tot curosos. Per exemple, falta la còpia d’alguna de les publicacions que es diu que no s’ha fet i que a l’informe d’al•legació del servei es demostra que sí que s’ha fet però que no estava a l’expedient, cosa que s’ha solucionat ràpidament incorporant-lo. Això són més aviat incidències, i no pas irregularitats.
Pel que fa als contractes, som molt curosos en el compliment de la Llei de Contractacions i, per tant, sempre fem allò que s’estableix per normativa. És veritat també que, de vegades, es fa molt difícil. Per exemple, a la Mitja Marató de l’any passat vam comprar un seguit de motxilles per donar als participants, amb una previsió de participants que després es va quedar curta i vam haver de comprar-ne més. Això significa que vam haver de contractar. Coses d’aquestes passen i el que preval és l’agilitat del procediment per poder donar servei a la ciutadania. En cap cas són irregularitats.
El termini de pagament a 60 dies és el nostre compromís i és en allò que més ens esmercem. En tot cas, recordar que la memòria de l’any 2008 deia que la nostra mitjana de pagament era de 2,04 mesos. Hi ha serveis que són de 61, 62, 63 dies, alguns són de 75 dies, però també els he de recordar altres serveis d’altres organismes autònoms que paguen molt més ràpid, per exemple, l’IME paga en 52 dies, l’Escola Universitària paga en 25 o 33 dies, l’IMPEM en 55 o 58 dies, Manteniment en 61 dies, Via Pública en 55 dies... Per tant, ho estem posant en pràctica i el nostre compromís no es queda aquí, sinó que volem millorar els que encara no hi arriben.
És veritat que estem al 79% de l’endeutament, però molt lluny encara del 110% que ens permet la normativa. Vostès saben que hem començat a tenir problemes de liquiditat a partir de l’any 2008 i el que vam fer és augmentar el nostre endeutament a curt termini. Dels 10 milions que sempre concertàvem vam passar a concertar-ne 27. Un dels motius va ser poder complir el pagament a 60 dies de mitjana.
El nostre pressupost del 2008 era expansiu. No estic d’acord que diguin que no executem la despesa. La nostra despesa té un percentatge d’execució en torn del 98%. Tampoc estic d’acord que diguin que la neteja i la recollida d’escombriaires és un apartat que baixa perquè, segons les meves xifres, puja un 1,3%.
 
El senyor Pau Mojedano comenta que no discutirà la idoneïtat d’utilitzar el terme irregularitat en lloc del d’incidència de procediment. Vostè ha dit que ningú ha tingut l’exercici de rigor de llegir les al•legacions que s’han presentat i jo ho he fet, encara que no d’una manera exhaustiva i, en cap cas, les incidències de procediment de l’informe d’auditoria es veuen desmentides per l’informe d’al•legacions. Jo no he entrat a fer un debat polític, he dit que aquest Compte General deriva d’un pressupost. La desviació del pressupost en els casos de les inversions és, una vegada més, remarcable, com bé deia la Sra. Soler. Les inversions són una de les coses més importants en un pressupost. Vostès quan presenten un pressupost fan bandera que incrementen les inversions, però després l’execució no és mai tan optimista com vostès ens ho venen prèviament. Si vol li passaré a vostè el meu discurs de l’aprovació inicial del pressupost del 2008 en el que d’una manera molt clara i contundent es parla de la qüestió de la crisi que venia. La majoria d’analistes d’aquest país ja ho estaven dient. I no solament en ocasió de l’aprovació del pressupost del 2008, sinó, fins i tot, en la campanya de les eleccions generals, i en la introducció del Projecte Mataró-Marítim ja parlàvem que la situació de la ciutat era preocupant en un horitzó a curt i mig termini. Com a conseqüència d’aquests pressupostos inadequats, els ratis han empitjorat. Els índexs de solvència, endeutament, liquiditat i execució de les inversions han empitjorat, i això deriva d’un pressupost que no és adequat.
 
La senyora Carolina Soler afegeix que no li serveix l’excusa de la Sra. López que aquest ha estat un any complicat. Que sigui un any complicat no eximeix de fer les coses bé. Ho hem de repetir, no fan les coses bé Sra. López.
 
La senyora Montserrat López agraeix al Sr. Mojedano que hagi fet aquest exercici de lectura dels informes d’al•legacions. Si vol podem repassar-les i veurà que aquests exemples a tall anecdòtic els he agafat d’aquests informes. Val la meva afirmació que són incidències.
És veritat que ens equivoquem i que algunes coses les fem malament, però no puc admetre que diguin que ho fem tot malament. En tot cas, em remeto a la xifra que de 158.432 operacions fiscalitzades, que són moltíssimes, hem tingut només 14 informes d’objecció simple i, en cap cas, cap que anul•li cap acte administratiu. Aquestes són les dades que ens avalen i les fa un auditor extern. Si volen ens tornem a repassar aquests informes.
Els ratis empitjoren i és obvi, estem en crisi. La liquiditat és un dels factors que es veu repercutit i, per això, hem aplicat aquesta política tan contundent d’endeutar-nos a curt termini molt més per poder donar resposta a aquest compromís de pagament a 60 dies. El seu discurs de l’any 2008, Sr. Mojedano, ja el recordo, i vostè ha tendit sempre a ser alarmista i no diferia molt del que va fer l’any 2007 i anteriorment; per tant, vostè ja feia temps que venia dient que les coses pintaven molt malament. Això no era així, s’ha vist demostrat i, en tot cas, no ho podem obviar, hem tingut el primer any de crisi. El que és veritat és que el Compte General de l’Ajuntament demostra que hem superat aquest any de crisi amb plena solvència.

El Sr. Alcalde remarca que, si de 158.432 expedients l’auditoria parla de 14 incidències amb objecció no essencial, el primer que se li acut és, no felicitar la Sra. López ni molt menys, però sí felicitar els funcionaris d’aquesta casa. El mèrit que la fotocòpia de l’anunci al BOP hi sigui o no correspon a qui munta l’expedient.
En tot cas, el que portem a aprovació és com s’ha executat el Compte General, i no la discussió del pressupost, a què ja s’han dedicat moments.
 
VOTACIÓ:  Ordinària
Vots favorables: 15,  corresponents als membres del grup municipal Socialista (11), corresponents al grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2) i corresponent al grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya (2).
Vots en contra: 5, corresponents als membres del grup municipal del Partit Popular de Catalunya (4), i corresponent al membre del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular (1) .
Abstencions: 7,  corresponents als membres del grup municipal de Convergència i Unió.

CMI DE SERVEIS CENTRALS
-Servei de Gestió Econòmica-
 
 
12 -  AUTORITZAR A PUMSA A CONCERTAR UNA PÒLISSA DE CRÈDIT D’IMPORT  6.000.000,00 € A 3 ANYS. AVALAR PER PART DE L’AJUNTAMENT AQUESTA OPERACIÓ DE CRÈDIT.
El senyor Ramon Bassas, conseller delegat d’Urbanisme,  presenta la proposta següent :
“Vista la sol•licitud presentada per la Societat  Municipal PUMSA per la concertació d’una operació de crèdit, d’import 6.000.000,00 euros, per finançar l’aportació de PUMSA al 50% del capital social de Porta Laietana, SA.
Vist l’informe emès pel Servei de Gestió Econòmica i d’Intervenció
Per tot el que s’ha exposat la sotasignat  proposa al Ple que adopti la resolució següent:

1. PRIMER.- Autoritzar a la Societat Municipal PUMSA perquè concerti una operació de crèdit, d’import 6.000.000,00 euros, per finançar l’aportació de PUMSA al 50% del capital social de Porta Laietana, SA, amb les següents condicions financeres:
 
Modalitat
Pòlissa de crèdit
Import del crèdit
6.000.000,00 €
Entitat financera
Banc Santander
Termini
3 anys
Interès
Euríbor a 3 mesos + 1,50 (*), sense arrodoniment
Liquidació d’interessos
Trimestral vençut
Comissió d’obertura
0,35%
Comissió de no disponibilitat
0,10%
Garanties
Aval en ferm de l’Ajuntament en el propi document de contracte

2. SEGON.- Avalar a la Societat Municipal PUMSA, en la operació de crèdit autoritzada en el punt anterior i facultar a l’Alcalde-President a la signatura d’aquest aval.
3. QUART.- Sol•licitar al Departament d’Economia i Finances, autorització per a l’aval de l’Ajuntament, previ a la seva formalització.
4. TERCER.- Comunicar el present acord a PUMSA.”
 
El senyor Juan Carlos Ferrando, regidor del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, comenta que aquest punt és representatiu del que està significant PUMSA per a l’Ajuntament i cap on l’està portant.
Ja vaig dir que PUMSA, que havia estat una mina per a aquest Ajuntament, s’està transformant en un pou. Aquesta operació demostra que anem per aquest camí. S’ha dit que una part era per la compra del 50% de Porta Laietana. Això vol dir que la iniciativa privada està abandonant el vaixell.
D’altra banda veiem que PUMSA no té solvència. Els bancs es neguen a autoritzar els crèdits a PUMSA si no està avalat per l’Ajuntament, és a dir, per tota la ciutadania. Creiem que aquest no és el camí, que s’ha de replantejar la situació de PUMSA, però no només un plantejament tècnic, perquè això sobrepassa el marc del Consell d’Administració de PUMSA, sinó que hi ha d’haver un replantejament polític a fons.
El Sr. Mojedano deia que va preveure la vinguda de la crisi i aquesta ha estat molt més profunda del que ens imaginàvem. Nosaltres pensem que això de la crisi va per llarg i no podem mantenir l’enginyeria financera per solucionar problemes a curt termini. Hem de replantejar-nos la situació de PUMSA i no continuar amb aquesta enginyeria. Ara són 6 milions, el proper ple seran 6 milions més, i tot avalat per l’Ajuntament. La pregunta és: Tots aquests projectes que estan ara estancats es portaran a terme? Mentre no es portin a terme, es tanqui el cicle i es puguin vendre, no podrem recuperar tota aquesta inversió que està generant uns interessos immensos. Nosaltres votarem que no.
L’important, però, no és aquest punt sinó que aquest punt és significatiu de dues coses: Primer, que la iniciativa privada ens abandona i, segon, que a PUMSA no li donen diners a no ser que avali l’Ajuntament, el que vol dir que els bancs, que fan la seva anàlisi financera i de la solvència de PUMSA, no ho veuen clar i demanen l’aval de tota la ciutadania de Mataró a través de l’Ajuntament perquè “aquests segur que paguen”.
 
El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular, explica que, com s’ha dit, aquests 6 milions són per afegir al capital social del 50% de Porta Laietana. Aquesta empresa ha de servir bàsicament per urbanitzar noves zones de la ciutat situades on es coneix com el Rengle IVECO-Pegaso. Nosaltres ja anunciem el nostre vot contrari. Vostès s’han buscat un soci, en aquest cas COPCISA, per tirar endavant tot aquest projecte i és el banc qui no avala l’aval de COPCISA i per això és a l’Ajuntament a qui li toca avalar. Entenem que 6 milions d’euros actualment és un disbarat invertir-los quan encara no saben quants pisos buits hi ha a la nostra ciutat. No ho sabem i ens aventurem a urbanitzar tot un nou sector amb centenars de pisos i, per tant, no sabem la viabilitat econòmica d’aquest projecte urbanístic. El millor seria aturar-ho, fer una anàlisi de la ciutat tenint en compte on estem urbanísticament, és a dir, tenint en compte quants pisos tenim, quants estan buits, quina és la demanda, i a partir d’aquí dibuixar de nou aquesta ciutat.
 
El senyor Joan Mora, president del grup municipal de Convergència i Unió, expressa que aquí s’està veient una petita mostra d’una situació econòmica que es va arrossegant des de fa un temps. Aquest és un debat que la ciutat s’haurà de replantejar tard o d’hora. Fa uns moments es deia que ara no és hora d’invertir i no és que ara no sigui l’hora d’invertir, sinó que, en aquests moments, ens veiem arrossegats per unes inversions de caràcter especulatiu segurament amb la voluntat de treure uns ingressos que havien de revertir en més serveis per a la ciutat. Jo recordo, quan aquest nou grup es va incorporar —i jo mateix— en aquest Ajuntament, que aquesta operació, concretament la que avala aquesta pòlissa de crèdit, era una operació especulativa de la qual l’Ajuntament de Mataró havia de treure uns quants milions de benefici. Això es deia en els Consells d’Administració de la societat, es parlava d’aquesta manera. En aquell moment ja no es veia clar i s’estava dient que ens trobàvem en una situació econòmica en què això ens suposaria una frenada i ens havíem de replantejar el valor de les inversions que teníem fetes i intentar fer alguna mena de desinversió en algunes coses, perquè això no ens provoqués les pèrdues que ens està provocant. Cada mes que s’endarrereixen les promocions significa pèrdues importantíssimes a nivell d’interessos. Fixi’s que aquesta operació era una pòlissa de crèdit de 6 milions d’euros que comptava amb l’aval de l’altre soci que té l’altre 50%. Ara arriba l’hora de la veritat i qui ha d’avalar ja no és PUMSA, sinó l’Ajuntament de Mataró.
L’índex d’endeutament de l’Ajuntament no supera el 110%, això és cert, però ja hem dit en cada debat de pressupostos que si suméssim l’endeutament de les empreses públiques seria molt superior. Ja sé que la Llei no ho contempla, però en el moment que es va plantejar aquesta Llei molt probablement no es comptava que les empreses públiques poguessin arribar a tenir aquests nivells d’endeutament. Per tant, això ho hauríem de replantejar, perquè si vostè em diu que l’Ajuntament pot tenir un endeutament de 90 milions però resulta que PUMSA en té 90 més, ja són 180 milions. Aquesta és la realitat. I d’aquests 180 milions en tenim una part molt considerable que estan a curt termini. Això vol dir que són en pòlisses de crèdit que generen uns interessos enormes, i si demà no succeeixen aquelles coses que vostès diuen que succeiran, tindrem problemes. Jo ja els anticipo, com els he dit i ha quedat escrit i consta en acta, que en el darrer Pla de Sanejament que vostès van fer imaginant-se que durant els propers 3 anys vendriem el 75% d’estoc de les places d’aparcament que hem fet en aquesta ciutat, nosaltres no creiem que aquestes places es puguin vendre en aquests 3 anys, per tant, hauríem de fer un pla de viabilitat realista, consensuat, i que molt probablement trobarien recolzament en els grups que estem presentant aquesta visió que no és catastrofista. Haurien de trobar la manera, si volen, conjuntament amb nosaltres, de fer algunes desinversions i programar les inversions que vostès pensaven fer allargant més els terminis, perquè això ens porta a l’ofegament financer. No és el mateix tenir una inversió feta avalada per un soci, ni és el mateix tenir una inversió feta avalant la pròpia societat o amb un comfort letter, només amb una carta de l’Ajuntament dient que aquesta societat és amiga nostra, a què hi haguem d’anar nosaltres, perquè això significa haver d’anar a l’Institut Català de Finances, etc. Anem pujant graons en aquest nivell d’endeutament i això no ens pot passar per alt. CiU ho està dient a tots els Consells d’Administració de PUMSA i ja ho hem dit en tots els pressupostos: cal un replantejament de la situació actual del Grup PUMSA. Cal que es replantegin aquestes 3 companyies i anar molt probablement a la fusió en una de sola. Ja ho hem dit des de  fa temps.
Cal que es replantegin moltes de les despeses que vostès fins ara estaven molt acostumats a tenir i que són sumptuàries. Si els ciutadans veiessin les despeses que tenim nosaltres gastant-nos només pel que em temo que serà propaganda electoral d’aquí pocs mesos, probablement seria d’escàndol. Sé que vostès es prenen les coses seriosament, sé que es troben arrossegats per aquesta situació i, molt probablement, no poden fer res més sense reconèixer una colla d’errors i intentar buscar solucions. Des de CiU els estenem la mà contínuament perquè puguem trobar la manera de sortir de tot això, i si cal allargar els terminis en moltes d’aquestes operacions, fem-ho, però no ens hipotequem a curt termini perquè ens trobarem contra la paret.

El senyor Ramon Bassas aclareix que el que es proposa avui és, precisament, passar de curt termini a mig termini amb la idea que el finançament d’aquestes inversions, que l’Ajuntament va considerar estratègiques per a la ciutat en el seu desenvolupament, s’adaptin a l’alentiment dels projectes. Hi ha alguns problemes i és que els bancs demanin més garanties o que això tingui més costos a l’hora de sufragar aquest finançament. Es tracta de saber, i aquest és un debat que hem de fer, si continuen sent o no objectius estratègics d’aquest Ajuntament aquestes reformes de la ciutat, en especial el del Front de Mar.
Per al Sr. Safont-Tria no és una opció estratègica, en seria una altra. És perfectament legítim que ho digui però el debat real és aquest. Els bancs avalen les operacions que estem fent, no es pot parlar d’insolvència perquè no hi ha cap banc que aprovi una operació de préstec a algú que sigui insolvent, l’avali qui l’avali. No sé si la crisi va per llarg o no, el que sí sabem és que si l’Ajuntament no fa aquestes grans operacions importants i estratègiques per a la ciutat, la crisi sí que anirà per a més llarg del que pot durar per a la resta del món. Demanem canviar el finançament a mig termini fins que els temps canviïn a una millor situació i també perquè ens ajudi a pagar aquelles obres que han estat fonamentals, perquè ara la ciutat es pugui regenerar en una situació de més bonança.

El senyor Joan Mora vol fer-hi algunes puntualitzacions. Ja em va sobtar quan el Sr. Bassas justificava que el conglomerat del Maresme Digital era una aposta potent i que demostrava la seva viabilitat perquè els bancs ens donaven crèdit. Que els bancs et donin crèdit només vol dir que creuen que tens la solvència per pagar-ho, no que aquell projecte sigui viable o no. No hem de confondre les coses. Quan em diu que la crisi econòmica la resoldrà vostè a base d’inversió, inversió, inversió, està molt bé això. És a dir, si aquí ve algú i inverteix i inverteix, sortirem abans de la crisi. El problema és que si per invertir he de renegociar crèdits perquè no els puc pagar, acabaré pagant molt més car el finançament. Són operacions a preus caríssims que ja les vam comprar al preu més àlgid del boom immobiliari i, a més a més, les anem pagant a base d’interessos. No em digui que endarrerir una pòlissa de crèdit que vam fer a 3 anys i ara la fem a 3 anys més, és a dir, passar d’una pòlissa de crèdit a una altra pòlissa de crèdit, no és canviar del curt al mig termini, en realitat, és que ve el venciment de la pòlissa i li diuen al banc que l’han de renovar. Canviar al mig seria buscar uns terminis més llargs de pagament. El problema és que no ho podem fer perquè el Pla de Sanejament Financer no ens ho permet. La situació econòmica mereix que ens mirem les coses d’una altra manera. Ho deia abans la pròpia regidora quan deia que no només baixen els ingressos, sinó que augmenta la morositat i, per tant, cada vegada la liquiditat  serà pitjor.

El senyor Pau Mojedano, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, afirma que és veritat que des dels grups de l’oposició s’està advertint fa temps que la situació és seriosa. És important que ens replantegem el futur de les empreses municipals i com podem buscar entre tots una solució. Tant de bo que la situació no arribi a una gravetat en què s’hagin de prendre mesures que tots haguem de lamentar. Farien bé vostès en ser responsables en aquest aspecte atenent aquesta petició que, entre tots, siguem capaços de buscar un camí nou per a aquestes empreses municipals.
Vull expressar aquí un lament i una contundent crítica política al que ha dit vostè, Sr. Bassas, quan deia que el veritable debat és si compartim o no els objectius estratègics que hi ha darrere de tota aquesta política urbanística i, per tant, darrere de l’acció de PUMSA. Si hi ha una cosa que aquest grup polític ha criticat amb tota fermesa i encara ho critiquem a dia d’avui i és que, justament, ni els grups de l’oposició ni el conjunt de la ciutat ha tingut l’oportunitat de participar en el disseny i en la decisió d’aquests objectius estratègics que estan costant molts diners a la ciutat i que, en alguns casos, s’han demostrat absolutament erronis i inviables. Estan sortint encara, al llarg dels plens d’aquest mandat, algunes modificacions del Pla General que ens donen l’ocasió de lamentar de nou que vostès no hagin tingut la responsabilitat política, l’afany de transparència i la grandesa de visió d’obrir-se, d’una vegada per totes, de nou, per veure quin és el model que entre tots hem de definir per a aquesta ciutat. Aquest és un altre cas que hauríem d’haver debatut però que malauradament no vam poder.

El senyor Xavier Safont-Tria manifesta que, en els últims anys, el creixement urbanístic de la ciutat de Mataró ha estat molt gran. No per això hem d’entrar de ple en la crisi. Més aviat jo diria que aquest gran creixement urbanístic ha estat un dels factors que ens ha portat a una crisi amb dificultats per sortir-ne. Per això em sorprenen les declaracions del Sr. Bassas quan diu que per poder sortir de la crisi cal continuar invertint en el sector immobiliari. Em sembla que no hi ha cap economista que digui això. Precisament s’està dient el contrari, que s’ha d’invertir en altres sectors.
Vostè parlava de l’aval. Deia que l’Ajuntament presenta un aval i el banc li dóna crèdit. Hem de recordar que l’Ajuntament avala aquest procés perquè l’aval de COPCISA ha esta denegat i ara li toca a l’Ajuntament avalar una qüestió en què els bancs a l’empresa privada no li donen aquesta oportunitat.

El senyor Ramon Bassas emfasitza que no ha dit que la solució sigui la política immobiliària. M’he referit a les reformes, entre elles les del sector marítim, i que no totes són immobiliàries. L’Ajuntament va fer una gran aposta amb el tema del front marítim. S’està fent el TecnoCampus, s’està fent el Rengle i Porta Laietana vindrà a continuació. Que aquestes eren les apostes estratègiques que calia fer ho va decidir aquest Govern i també la ciutat a través d’una majoria d’electors que li van donar la confiança al Govern en les eleccions municipals. La relació amb el mar és el gran valor de l’economia del futur d’aquesta ciutat. Hi ha hagut debats diversos, hi ha hagut pactes, hi ha hagut ocasions diverses per parlar-ne. No accepto que diguin que no hi ha hagut oportunitat de parlar-ne. Ho hem pogut fer amb els ciutadans durant les últimes eleccions, en les que cadascú va proposar aquell model que creia convenient.
Respecte a la qüestió financera, ja n’hem parlat vàries vegades. Estic d’acord que podríem parlar de si hem de fer reformes o no a les empreses municipals, cosa que no té massa a veure amb aquesta operació d’avui, que parla, fonamentalment, de les grans inversions que s’han encarregat a la societat. No tinc cap inconvenient a parlar d’això i del que sigui en el si del Consell d’Administració, com he fet vàries vegades, algunes d’elles, monogràficament.
 
El Sr. Alcalde puntualitza que les apostes estratègiques que aquest Govern va plantejar no són fruit de la improvisació sinó del profund convenciment que són les apostes estratègiques que ha de fer la ciutat de Mataró. Som capaços d’admetre que ens podem equivocar i que potser no són aquestes. Segurament aquí estan les diferències de fons entre les diferents opcions polítiques representades en el consistori sobre quines són les propostes estratègiques de la ciutat. Per a nosaltres, la transformació del front marítim és una proposta estratègica de primeríssim ordre. És cert que la conjuntura econòmica actual no és la de fa 2 anys. De previsions, vostès, senyors del PP, n’han fet sempre. Algunes les encerten i ens les recorden i d’altres no les encerten i, lògicament, no ens les recorden. Aquesta és una proposta estratègica que volem continuar tirant endavant i apostar per ella d’una manera definitiva i decidida, aprofitant les possibilitats de les empreses municipals i les possibilitats de la legalitat, que permeten fer aquestes operacions de tresoreria per poder continuar mantenint aquestes apostes. No és cert que el Sr. Bassas hagi dit que l’aposta immobiliària hagi de ser la solució de res. Ha dit que la inversió sí que ens pot ajudar a sortir de la crisi. Tampoc ens traurà de la crisi, perquè si la solució de la crisi estigués en mans de l’Ajuntament de Mataró ja li ben asseguro que faria temps que la crisi seria història. Continuar invertint i fent apostes estratègiques ens pot ajudar a sortir no només de la crisi econòmica, sinó també d’una crisi d’un cert desencís, d’una certa apatia del món econòmic en general. Per tant, les apostes estan fetes i explicitades. Vam anar a les eleccions amb aquestes apostes ben definides totes elles. Vam anar amb coses ben sòlides i ben fonamentades, però que la crisi econòmica ha posat en dificultat. Ha posat en dificultat les empreses i les pròpies administracions, però per això tenim aquests mecanismes per poder-los solucionar i en això estem. Del desenvolupament del sector de la Porta Laietana en depenen d’altres i d’aquí a una estona vostès, senyors de CiU, faran una pregunta sobre la Farinera. Doncs miri, la Farinera depèn del desenvolupament de Porta Laietana, no depèn de la Ronda Barceló, sinó que es desenvolupi aquest sector i, per tant, va tot vinculat. Hem de continuar fent aquestes apostes estratègiques fins al límit de les nostres capacitats, sense posar en risc la viabilitat econòmica d’aquest Ajuntament fins allà on puguem, perquè creiem que és una bona manera d’apostar per la ciutat, de guanyar-nos el futur i, sobretot, d’estar en bona disposició per quan el cicle econòmic canviï. Avui les noticies i els diaris ho diuen: comencen a canviar a nivell europeu.
VOTACIÓ:  Ordinària
Vots favorables: 15,  corresponents als membres del grup municipal Socialista (11), corresponents al grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2) i corresponent al grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya (2).
Vots en contra: 12, corresponents als membres del grup municipal del Partit Popular de Catalunya (4), corresponents als membres del grup municipal de Convergència i Unió (7) i corresponent al membre del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular (1) .
Abstencions: Cap.
 
 
13  - DONAR COMPTE DELS DECRETS: 4542/2009, 5287/2009 I 6035/2009  DELS AJUTS DE CAIXA SEGÜENTS:
 1.FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ PER IMPORT DE 436.000,00 €.
 2. FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ PER IMPORT DE 350.000,00 €.
 3. EPE MATARÓ AUDIOVISUAL PER IMPORT DE 100.000,00 €
La senyora Montserrat López, consellera delegada de Serveis Centrals, dóna compte dels següents decrets :
“DECRET
4542/2009 de 26 de maig
Assumpte: sol•licitud d’un ajut de caixa per part de la Fundació Tecnocampus Mataró a l’Ajuntament de Mataró
Òrgan: GESTIÓ ECONÒMICA
Amb data 19 de maig de 2009, la Presidenta de la Fundació Tecnocampus Mataró, previ a l’autorització  del  Patronat de la Fundació TCMM,  previst pel dia 10 de juny de 2009, sol•licita  a l’Ajuntament de Mataró, un ajut de caixa d’import 436.000,00 € per atendre els pagaments de les obligacions derivades de les nòmines dels treballadors, assegurances socials i proveïdors previstes en el seu estat de tresoreria. En l’actualitat, s’està redactant el contracte-programa que ha de regular les aportacions municipals a la Fundació TCMM. Mentre no estigui signat aquest contracte programa, es proposa concedir a la Fundació TCMM l’ajut de caixa sol•licitat, d’acord amb l’article 52 de les bases d’execució del Pressupost 2009 per tal de que la Fundació TCMM pugui continuar realitzant la seva activitat.
L’Ajuntament de Mataró te comptabilitzada una AD en el seu pressupost 2009 d’import 2.073.417,46 € a la partida 70000 422430 48900  “Aportació Fundació Tecnocampus” i amb número d’operació 2003/2009 amb destí a finançar l’activitat de la Fundació TCMM.
Vista la proposta de Resolució de la Consellera delegada de Serveis Centrals
Vist l’article 52è de les Bases d’execució del pressupost 2009 que disposa que l’Ajuntament podrà concedir ajuts de caixa reintegrables als Organismes Autònoms Municipals, a les entitats públiques empresarials i a les Societats Municipals i, excepcionalment, a la Fundació Tecnocampus, per l’import màxim consignat al pressupost com a subvenció a la Fundació.
En ús de les facultats que m’atorga la Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, el R.D.L. 781/86 de 18 d’abril que aprovà el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local, llei 8/87 de 15 d’abril, municipal i de Règim Local de Catalunya, Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprovà el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya
                           
RESOLC:
PRIMER.- Aprovar la concessió d’un ajut de caixa a la Fundació Tecnocampus Mataró (FTCMM), per un import de 436.000,00 €. Aquest ajut de caixa serà reintegrat un cop s’hagi aprovat el contracte-programa que regula l’aportació municipal a la Fundació TCMM per l’any actual. Aquest ajut de caixa serà sense la repercussió d’interessos.
SEGON.- Donar compte de la present resolució en el proper Ple que es celebri.”
 

“DECRET
5287/2009 de 19 de juny

Assumpte: sol•licitud d’un ajut de caixa per part de la Fundació Tecnocampus Mataró a l’Ajuntament de Mataró
Òrgan: GESTIÓ ECONÒMICA
Expedient: 4/2004
Amb data 12 de juny de 2009, la Presidenta de la Fundació Tecnocampus Mataró, sol•licita  a l’Ajuntament de Mataró, un nou ajut de caixa d’import 350.000,00 € per atendre els pagaments corresponents al mes de juny de les obligacions derivades de les nòmines dels treballadors, assegurances socials i proveïdors previstes en el seu estat de tresoreria (segons ens comunica la Fundació TCMM, l’autorització d’aquesta nova sol•licitud de l’ajut de caixa  serà ratificada en el proper Patronat de la Fundació que tingui lloc). En l’actualitat, s’està redactant el contracte-programa que ha de regular les aportacions municipals a la Fundació TCMM i està previst que sigui aprovat pel Ple de l’Ajuntament del mes de juliol. Mentre no estigui aprovat aquest contracte programa, es proposa concedir a la Fundació TCMM l’ajut de caixa sol•licitat, d’acord amb l’article 52 de les bases d’execució del Pressupost 2009 per tal de que la Fundació TCMM pugui continuar realitzant la seva activitat.
L’Ajuntament de Mataró te comptabilitzada una AD en el seu pressupost 2009, d’import 2.073.417,46 €, a la partida 70000 422430 48900  “Aportació Fundació Tecnocampus” i amb número d’operació 2003/2009, amb destí a finançar l’activitat de la Fundació TCMM. En relació a aquest compromis, exposo que  l’Ajuntament de Mataró durant el mes de maig va concedir un ajut de caixa de 436.000,00 a la Fundació TCMM sense contraprestació econòmica (interessos).
Vista la proposta de Resolució de la Consellera delegada de Serveis Centrals
Vist l’article 52è de les Bases d’execució del pressupost 2009 que disposa que l’Ajuntament podrà concedir ajuts de caixa reintegrables als Organismes Autònoms Municipals, a les entitats públiques empresarials i a les Societats Municipals i, excepcionalment, a la Fundació Tecnocampus, per l’import màxim consignat al pressupost com a subvenció a la Fundació.
En ús de les facultats que m’atorga la Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, el R.D.L. 781/86 de 18 d’abril que aprovà el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local, llei 8/87 de 15 d’abril, municipal i de Règim Local de Catalunya, Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprovà el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya
                            
RESOLC:
PRIMER.- Aprovar la concessió d’un ajut de caixa a la Fundació Tecnocampus Mataró (FTCMM), per un import de 350.000,00 €. Aquest ajut de caixa serà reintegrat un cop s’hagi aprovat el contracte-programa que regula l’aportació municipal a la Fundació TCMM per l’any actual. Aquest ajut de caixa serà sense la repercussió d’interessos.
SEGON.-. Donar compte de la present resolució en el mateix  Ple en que s’aprovi el contracte-programa 2009 que regula l’aportació municipal a la Fundació TCMM.”

“DECRET
6035/2009 de 10 de juliol
Assumpte: Atorgament d'un ajut de caixa d'import 100.000€, a l'EPE Mataró Audiovisual.
Òrgan: GESTIÓ ECONÒMICA
EL10 de juliol d’enguany, l’EPE Mataró Audiovisual,  mitjançant escrit de la seva gerent, sol•licita a l’Ajuntament de Mataró, d’acord amb el que preveu l’article 52 de les seves bases d’execució del Pressupost 2009 de l’Ajuntament, un ajut de caixa d’import 100.000,00 €, per atendre els pagaments dels propers mesos de  Mataró Audiovisual, i fins que aquest ingressi la devolució de l’IVA de l’exercici 2008. Tal  i com s’estableix a les bases d’execució del Pressupost, la gerent de Mataró Audiovisual ens ha confirmat que està previst que en el proper Consell d’administració del  dimarts 14 de juliol s’autoritzi aquesta sol•licitud.
Vista la proposta de Resolució de la Consellera delegada de Serveis Centrals
Vist l’article 52è de les Bases d’execució del pressupost 2009 que disposa que l’Ajuntament podrà concedir ajuts de caixa reintegrables als Organismes Autònoms Municipals, a les entitats públiques empresarials i a les Societats Municipals i, excepcionalment, a la Fundació Tecnocampus, per l’import màxim consignat al pressupost com a subvenció a la Fundació.
En ús de les facultats que m’atorga la Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, el R.D.L. 781/86 de 18 d’abril que aprovà el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local, llei 8/87 de 15 d’abril, municipal i de Règim Local de Catalunya, Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprovà el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya
                            
RESOLC:
PRIMER.- Aprovar l’atorgament d’un ajut de caixa d’import 100.000,00 €, a l’EPE Mataró Audiovisual, amb les següents condicions financeres:
a) Tipus d’interès:
1) Fins el 31 d’octubre de 2009: Euríbor a 3 mesos + 1, amb liquidació trimestral.
2) A partir de l’1 de novembre: el tipus es fixarà en funció de les noves condicions financeres de les operacions a curt termini que contracti l’Ajuntament amb les diferents entitats financeres.
b) Termini: fins que l’Agència Tributària li hagi ingressat la devolució de l’IVA corresponent a l’exercici 2008.”

El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular, apunta que en el seu moment ja van dir que el Mataró Audiovisual era una inversió molt gran en una ciutat en que ja teníem una televisió que feia una tasca pública. Ara el que convindria és proposar que es comencés a treballar alguna mena de col•laboració que ens portés a un conveni amb la Televisió de Mataró, per buscar una fórmula mixta per equilibrar per dos costats dues televisions  que, al nostre entendre, amb una sola ja en tindríem prou, tenint en compte que la tasca que s’ha fet fins ara ha estat excel•lent en allò que és el sector públic.

El senyor Pau Mojedano, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, demana a la Sra. López que aclareixi el motiu pel qual encara no ha esta retornat l’IVA en el cas del Mataró Audiovisual. Deu ser perquè hi deu haver alguna irregularitat a la declaració. M’agradaria que m’ho confirmessin. El Sr. Alcalde deia que nosaltres sempre hem fet previsions, doncs lògicament que sí. Si ens hem equivocat en algunes d’elles, és normal. A la vida, qui no fa previsions, qui no actua, no fracassa. Les previsions o les anàlisis que faci vostè fins al 2011, moment en què ja deixaran de governar, sí que tenen un impacte en la ciutat. Les de l’oposició han d’estar sotmeses a l’anàlisi per part del Govern i dels ciutadans i, de moment, no tenen aquest impacte. Em refereixo a l’aposta que jo crec que ha estat una aposta personal seva, la del Pla de Comunicació i, sobretot, de la TDT. Aquesta aposta ha estat un error per a la ciutat, perquè ni serà un nou sector de coneixement, ni una font d’ocupació ni tindrà aquest caire estratègic que vostè ens ha volgut explicar. Alguns ajuntaments de la comarca aniran abandonant aquest projecte de la Televisió Digital del Maresme perquè la situació és la que és.
El senyor Joan Mora, president del grup municipal de Convergència i Unió, declara que li agradaria que el Sr. Secretari li aclarís que si això està fet el 26 de maig com és que no ha pogut anar a cap dels dos últims plens, si això és correcte o hi ha algun motiu tècnic que ho hagi propiciat.
El següent Decret parla que s’ha de donar compte de la present resolució en el mateix ple en què s’aprovi el Contracte Programa del 2009 que regula l’aportació municipal a la Fundació Tecnocampus. Crec que això ho vam fer en el ple anterior. És per que m’ho aclareixin.
Pel que fa al tema del Maresme Audiovisual, hi pot haver algun problema perquè en la declaració de l’IVA l’Agència Tributària hagi decidit que s’ha de mirar els papers dues vegades, és normal, passa a molts llocs, sobretot quan va curta de liquiditat. El problema és que vostès mateixos al•leguen aquests motius i, en canvi, en un informe que està datat per la Sra. Mei Ros, del 9 de juliol, diu que, tal com queda detallat en l’informe econòmic de les Pèrdues i Guanys del primer trimestre, es dedueixen les conseqüències de la rebaixa de l’aportació del Consorci Digital Mataró Maresme, així com també la baixada dels ingressos en concepte de publicitat. Realment, el problema que tenim és que és una altra aposta d’aquestes molt personal del Sr. Alcalde, en la qual nosaltres li dèiem que s’estava tirant a una piscina on difícilment l’aigua tindria la densitat com per suportar-nos i, en aquests moments, estan passant aquelles coses que li dèiem fa dos anys.
Vostè em contestava que el projecte era viable perquè el banc ens donava crèdit, després va dir que era un projecte de cohesió comarcal i afirmava que hi havia alcaldes del nostre grup que donaven suport al projecte i, per desgràcia, veiem que mica en mica la gent se’n va retirant, probablement perquè no veuen viabilitat en el projecte, perquè consideren que és una despesa innecessària o, senzillament, perquè creuen que els ajuntaments no tenen per què tenir un servei públic de televisió quan ja hi ha mitjans privats. Aquí tornem a pagar les conseqüències d’un projecte en el qual vostès s’han capficat, han decidit anar endavant passi el que passi i peti qui peti, i cada vegada hi haurem d’enterrar més diners o haurem de prendre una decisió de retirada fulminant. Nosaltres estem d’acord que l’aposta del front de mar és estratègica. En aquells moments vam veure que era una operació gairebé especulativa en què n’hi ficàvem 6 i en trèiem 10, i això ens ha anat malament i ens hem trobat que vam comprar un piset de 6 milions d’euros i en aquests moments no el podrem vendre i, a més a més, no el vam comprar amb estalvi sinó amb pòlissa de tresoreria. Aquest és el problema. És clar que hi apostem, però hem d’apostar-hi amb els diners que tinguem, amb la capacitat d’inversió que tinguem, i si hem de ser agosarats, siguem-ho, però segurament vam ser un pèl massa agosarats. Han de reconèixer aquest diagnòstic correcte per començar a trobar solucions. Apostes estratègiques sí, però mirem quines. No és estratègic per a nosaltres gastar-nos 25 milions d’euros en un edifici d’Escola Universitària per posar-hi 1.000 alumnes, per més que ara puguin venir els d’Infermeria, però que també haguessin cabut en els 2 edificis que teníem i Mataró tindria o bé 25 milions més de cash o 25 milions més de deute, i tot això significaria que avui podríem decidir altres inversions.

El senyor Ramon Bassas manifesta que el Sr. Mora posa en ell paraules que mai ha dit.

El senyor Joan Antoni Baron, alcalde president, respon al Sr. Mojedano que el fet que ell no seria alcalde el 2011 ja ho deia la Sr. López i el Sr. Mas i el Sr. Rovira. Al final qui decidirà són els ciutadans. Per tant, estalviem-nos la predicció. No faci especulacions que de vegades surten bé i moltes vegades, la majoria de vegades, al menys a vostès, sempre els han sortit molt malament.
Sobre el tema de l’IVA, té raó el Sr. Mora quant al fet que hi ha un tema que s’està resolent. Sé que la seva representant en el Consell d’Administració de Mataró Audiovisual ha demanat explicacions a la Directora i a la Gerent de Mataró Audiovisual, que és també la ràdio, i li han enviat un correu aclarint aquest tema ahir o abans d’ahir.
En referència a les propostes estratègiques, jo em reitero en què aquesta de Mataró Audiovisual és una proposta estratègica amb tots els riscos que això comporta i possiblement amb resultats que caldrà analitzar amb el temps suficient i no amb la immediatesa. Perquè aquest és el gran error, intentar analitzar les propostes estratègiques d’avui per demà. Les propostes estratègiques ho són en tant que són capaces de transformar d’una manera important i definitiva una ciutat. Tot això amb el risc d’equivocar-nos, i assumirem políticament els errors si es donen. Pel bé de la ciutat espero que no ens haguem equivocat, ja que ens hem pensat les coses, i molt. Jo no criticaré ni jutjaré el que han fet els alcaldes que s’han retirat d’un projecte al qual s’hi van sumar de manera voluntària. De la mateixa manera que hi ha alguns ajuntaments que han dit que se’n van, n’hi ha d’altres que han confirmat la seva voluntat de continuar-hi i, també, de tots els colors polítics. Per tant, caldrà replantejar-se algunes coses respecte al Maresme Digital Televisió perquè la situació ha canviat i les perspectives també. Caldrà veure com afrontem aquestes noves situacions amb un sol interès, que aquesta sigui una aposta estratègica per a la ciutat que acabi portant coneixement, fons econòmics i ocupació. Crec que és una aposta important per al futur de la nostra ciutat i de la comarca. Perquè ens omplim molt la boca de comarca i al final som incapaços de tirar endavant  projectes en comú. Projectes que situïn el Maresme com alguna cosa més que com la costa de llevant de Barcelona, com una comarca amb personalitat pròpia, amb iniciativa i amb projectes propis.

El senyor Pau Mojedano lamenta haver posat nervios el Sr. Alcalde amb el tema del 2011 i vol fer constar que no se li ha respost el motiu pel qual no s’ha ingressat l’IVA.

El senyor Joan Antoni Baron, alcalde president contesta que ell no es posa nerviós. Recordar-li que el Sr. López, el Sr. Rovira, i fins i tot el Sr. Sunico en l’últim o penúltim ple, ens van haver de recordar que governarien, i no ha estat així perquè els ciutadans no han volgut.
Pel que fa al tema de l’IVA, he dit que s’estaven duent a terme uns tràmits amb Hisenda per aconseguir això. El motiu és que hi havia unes coses que calia aclarir, com ha dit el Sr. Mora, alguns aclariments quant a la tramitació. En tot cas, els hi puc enviar demà amb molt més detall, no hi ha cap problema. La seva representant ja ha demanat explicacions a la Directora de Mataró Audiovisual.
 

14 -  AVALAR AL CENTRE DE FORMACIÓ I PREVENCIÓ EN LA CONCERTACIÓ D’UNA PÒLISSA DE TRESORERIA A UN ANY D’IMPORT 150.000,00 €
La senyora Montserrat López, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:
“Vista la sol•licitud presentada pel Centre de Formació i Prevenció de renovació d’aval de la pòlissa de crèdit per import de 150.000,00 euros davant l’entitat financera Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona.
Vist l’informe emès pel Servei de Manteniment i el Servei de Gestió Econòmica i d’Intervenció
Fent ús de les atribucions conferides en el Decret 5433/2007, de 16 de juny, i la resta de disposicions legals, proposo:
1. Cancel•lar l'anterior aval atorgat per l'Ajuntament de Mataró al Centre de Formació i Prevenció davant l'Entitat financera La Caixa  d'Estalvis i Pensions de Barcelona  (La Caixa), per import de 150.000,00 euros.
2. Avalar al Centre de Formació i Prevenció davant l’entitat financera La Caixa d’Estalvis i de Pensions de Barcelona (La Caixa) en l’operació de tresoreria per import de 150.000,00 €, amb les condicions financeres següents:

Capital màxim
150.000,00€
Interès
Euribor a 3 mesos més un diferencial de 2% sense arrodoniment
Periodicitat de revisió
Trimestral per trimestres naturals d’acord a l’Euribor a 3 mesos més un diferencial del 2% sense arrodoniment
Comissió sobre el saldo mitja no disposat
1% anual
Comissió modificació
0,50%
Interès excedit o de demora
20,50% nominal anual
Comissió màxim excedit
1% sobre major saldo excedit en el període de liquidació amb un mínim de 3,01euros
Venciment
30/09/2010
Índex substitutiu
En cas de deixar-se de publicar l’Euríbor a 3m, s’aplicaria el del Deute Públic amb un diferencial del 2% sense arrodoniment.

3. Comunicar el present acord al Centre de Formació i Prevenció i al Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya en conformitat amb el que disposa el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals RDL 2/2004, i l’Ordre de 28 de juny de 1999, sobre desplegament del Decret 94/1995, de 21 de febrer, en matèria de tutela financera dels ens locals.”
 
VOTACIÓ:  Ordinària
Vots favorables: Unanimitat. (27).
 

15 -  APROVACIÓ DE LA RECTIFICACIÓ DE L'INVENTARI DE BÉNS, DRETS I OBLIGACIONS DE L'AJUNTAMENT DE MATARÓ, FINS AL 31 DE DESEMBRE DE 2008.
La senyora Montserrat López, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:
“L’Ajuntament de Mataró va aprovar, en la seva sessió plenària del dia 11 de juny de 2009, l’inventari de béns, drets i obligacions d’aquest Ajuntament fins al 31 de desembre de 2007, amb un valor net de 451.527.269,71 euros. Va quedar pendent la seva actualització fins al 31 de desembre de 2008.
Aquest Ajuntament ha assumit l’objectiu d’aprovar el mes de setembre de cada any, juntament amb el compte general, les modificacions de l’inventari que hagin tingut lloc en l’any natural anterior. Aquest objectiu es va recollir als criteris que s’utilitzen per elaborar l’inventari municipal, aprovats al Ple de juny  passat, juntament amb l’inventari tancat a 31 de desembre de 2007.
Ara procedeix aprovar els moviments patrimonials produïts durant l’any 2008.
Procedeix també rectificar el criteri 7) dels criteris per a l’elaboració de l’inventari, aprovats juntament amb l’inventari, que conté un error, consistent en que on es va fer constar “la liquidació del pressupost”, ha de dir “el compte general”.
Resulten aplicables l’article 32.1 i 4 de la Llei de les Corts Generals 33/2003, del patrimoni de les administracions públiques; el Decret legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en el seu article 222, i els articles 100 i següents del Decret 336/1988, pel qual s’aprova el reglament del patrimoni dels ens locals a Catalunya.
Per tot això, proposo, si s’escau, l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Aprovar la rectificació de l’inventari de béns, drets i obligacions d’aquest Ajuntament, per raó de la seva actualització fins al 31 de desembre de 2008, l’import de la qual suposa un increment de valor net a l’inventari municipal de 22.853.435,31 euros, en relació a l’inventari referit a 31 de desembre de 2007, en incorporar-se els moviments que es detallen als llistats adjunts, que es relacionen a continuació:
-Un quadre-resum dels moviments patrimonials globals de l’any 2008, on consta un apartat que conté l’import global dels moviments dels béns i drets corresponents a aquest exercici i un altre que conté l’import global de les obligacions corresponents a aquest exercici.
-Un quadre-resum de l’inventari global de l’Ajuntament fins al 31 de desembre de 2008, on consta un apartat que conté l’import global dels béns i drets de l’inventari i un altre que conté l’import global de les obligacions.
-Un llistat on es consignen tots els béns i drets que han estat objecte d’actualització i/o que han causat alta a l’inventari, ordenats per epígrafs i número de fitxa del bé, amb el valor total del moviment econòmic de cada fitxa.
-Un dossier format per les fitxes dels elements incorporats al patrimoni municipal l’any 2008, a raó d’una fitxa per cada cada element, on es consigna informació pormenoritzada de cadascun d’ells.

SEGON.- Rectificar el punt II), apartat 7) de l’annex de l’inventari municipal, on consten els criteris que s’utilitzen per l’elaboració de l’inventari, per tal que passi a tenir la següent redacció:
“7. MANTENIMENT DE L’INVENTARI
Ordinàriament, el personal municipal competent durà a terme les tasques de manteniment de les dades de l’inventari.
S’inclouran tasques de rectificació i d’actualització i ampliació de l’inventari.
El manteniment de l’inventari es farà de forma regular i continuada, i s’alimentarà dels moviments que es vagin produint des dels diferents Serveis municipals, que tinguin transcendència per a l’inventari.
Aquest manteniment continuat ha de permetre complir l’objectiu que assumeix aquest Ajuntament d’aprovar el mes de setembre de cada any, juntament amb el compte general del pressupost municipal, les modificacions de l’inventari que hagin tingut lloc en l’any natural anterior.”

TERCER.- Trametre una còpia d’aquesta actualització, autoritzada pel Secretari, amb el vist i plau de l’Alcalde, al Departament de Governació i Relacions institucionals de la Generalitat de Catalunya. “
 
VOTACIÓ:  Ordinària
Vots favorables: 15,  corresponents als membres del grup municipal Socialista (11), corresponents al grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2) i corresponent al grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya (2).
Vots en contra: 12, corresponents als membres del grup municipal del Partit Popular de Catalunya (4), corresponents als membres del grup municipal de Convergència i Unió (7) i corresponent al membre del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular (1) .
Abstencions: Cap.
 
 
-Servei de Recursos Humans-
 
16 -  MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA I RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE L’IMPEM I SUBROGACIÓ DEL PERSONAL ADSCRIT A LA SECCIÓ D’EMPRENEDORIA.
La senyora Alicia Romero, consellera delegada d’Innovació i Promoció de Ciutat, presenta la proposta següent :
“Fins a l’actualitat, l’eix de l’emprenedoria vinculat a la vessant d’estimulació de la cultura emprenedora en el marc de la  universitat s’ha coordinat des de la Fundació Tecnocampus i l’emprenedoria relacionada amb la vessant d’estimulació a la ciutadania en general de la nostra ciutat des de l’IMPEM.
D’acord amb la voluntat política i amb la estratègia fixada pel govern en relació a que la Fundació Tecnocampus lideri el model d’emprenedoria i d’incubació a la ciutat i al territori , i tal i com queda reflectit en els Estatuts de la Fundació, s’ha acordat que l’IMPEM  des de la vessant empresarial, mantindrà per la seva banda  el servei de dinamització i consolidació dels sectors productius amb la finalitat d’apropar-se al màxim a la realitat dels sectors econòmics de la ciutat. Així doncs mantindrà contactes sistemàtics i atendrà les necessitats dels sectors econòmics tradicionals de la ciutat: comerç, turisme, construcció, tèxtil, agricultura, hostaleria, etc.

Per aquests motius, el personal de l’IMPEM dedicat fins el moment a l’emprenedoria es passarà a dependre de la Fundació TCM. Aquest procés es farà de forma progressiva ja que fins que el TCM no estigui ubicat definitivament al nou edifici del rengle, la incubadora així com els serveis adreçats a l’emprenedoria i la creació d’empresa romandran a l’IMPEM.
Per una altra banda, es proposa la requalificació d’un lloc de treball d’auxiliar administratiu/va, grup C, subgrup C2, en una plaça del grup C, subgrup C1, per haver-se redefinit les seves funcions.
Per tant, atès el que disposen els articles 27, 29 i següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de personal al servei de les entitats locals, i a l’article 283 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, a on es regulen les qüestions referents a  la relació de llocs de treball i la seva modificació, PROPOSO al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Com a conseqüència del traspàs de la Secció d’Emprenedoria de l’IMPEM, a la Fundació TCM aprovada per Decret de la Presidenta de l’IMPEM núm. 311 de 2 de juliol, el personal laboral que actualment presta els seus serveis en aquesta Secció, que consta detallat en l’annex I, passarà a dependre, amb efectes 4 de setembre de 2009, dos de les persones, i 1 de gener de 2010, la tercera, directament de la Fundació Tecnocampus Mataró Maresme, qui es subrogarà en tots els drets i obligacions derivats de la relació laboral.
Segon.- Aprovar inicialment la modificació de la plantilla del personal laboral de l’IMPEM en les places següents:
- Requalificació d’una plaça d’auxiliar administratiu/va, grup C, subgrup C2, en una plaça administratiu/va, grup C, subgrup C1
- Amortització d’una plaça de tècnic/a superior de gestió (grup A, subgrup A1)
- Amortització d’una plaça de tècnic/a superior d’empresa (grup A, subgrup A1)
- Amortització duna plaça de tècnic/a mitjà/na d’empresa (grup B, subgrup A2), amb efectes 1 de gener de 2010.
Tercer.- Aquesta modificació també suposa i així s’acorda, modificar la relació de llocs de treball de l’IMPEM.
Quart.- Publicar la modificació de la plantilla, definitivament aprovada, al BOP i al DOGC i trametre’n còpia a l’Administració de l’Estat i al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya
Cinquè.- Notificar el present acord a totes les persones interessades, al Servei de Gestió Econòmica de l’Ajuntament. Igualment s’ha de notificar als representants dels treballadors de l’IMPEM i a la Fundació Tecnocampus Mataró Maresme.”

El senyor Joan Mora, president del grup municipal de Convergència i Unió, expressa que  tot el que aquesta ciutat sigui capaç de fer per a l’emprenedoria és l’èxit que es pugui tenir com a ciutat en el futur. Perquè de la capacitat de risc i de generació de prosperitat que tingui la gent de la comarca en dependran els llocs de treball en el futur. És una aposta molt important i nosaltres volem que surti bé. Segur que tenim l’oportunitat, en la propera reunió del Tecnocampus, de parlar-ne perquè hi poguéssim fer aquests debats que vostè ha fet amb tanta gent de tants departaments i del Comitè d’Empresa. La propera vegada intentem fer les reunions en el lloc adequat.
D’altra banda, m’agradaria que em digués si el cost d’aquest personal sortirà de subvencions, si hi ha també transferència del propi IMPEM.

La senyora Alicia Romero explica que el que fan és la subrogació d’aquestes persones a la Fundació Tecnocampus amb els recursos econòmics que tenien a l’IMPEM i que es passen al Tecnocampus. Els Estatuts del Tecnocampus es van aprovar al desembre de l’any passat. Estem dient que qui lidera el model d’emprenedoria és el Tecnocampus, això estava decidit. El que hem estat treballant molt és l’organització de tot això, i quines persones passaven, segons els seus coneixements i segons la seva formació. Aquest és un tema clau i molt important, l’emprenedoria en aquest projecte, i el debatrem perquè segur que tots tenim coses a aportar.

VOTACIÓ:  Ordinària
Vots favorables: 23,  corresponents als membres del grup municipal Socialista (11), corresponents al grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2),  corresponent al grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya (2), corresponents als membres del grup municipal de Convergència i Unió (7) i corresponent al membre del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular (1) .
Vots en contra: Cap.
Abstencions: 4,  corresponents als membres del grup municipal del Partit Popular de Catalunya.
 
 
17 -  DECLARACIÓ DE SOL•LICITUDS DE SEGONA ACTIVITAT AMB EXERCICI CONCURRENT AMB EL LLOC DE TREBALL PRINCIPAL.
La senyora Montserrat López, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta les propostes següents:
“VISTA la sol•licitud de la Sra. MARIA ADELA GONZÁLEZ SOLÁ, funcionària de carrera, amb la plaça de TAE-Economista, i ocupant el lloc de treball de Cap de servei  de Gestió Econòmica i Tresorera Accidental, en la que demana en primer terme, una ampliació del termini concedit en la declaració de compatibilitat acordada pel Ple de 4 de desembre de 2008, fins a la cobertura de la plaça de funcionari interí prevista en la Convocatòria del Procés Selectiu d’una Plaça de T.A.G Gestió Econòmica- Interina de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar; i en segon lloc, tant bon punt acabi el procés selectiu mencionat, demana la compatibilitat d'una segona activitat de tipus professional per l’exercici lliure de la professió d’economista.
ATÈS que aquesta segona activitat professional que sol•licita  compatibilitzar  es duria a terme fora de la jornada habitual de treball de l'activitat principal que desenvolupa  a l'Ajuntament de Mataró.
CONSIDERANT que la normativa reguladora de les incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques s'estableix a la Llei 53/1984, de 26 de desembre; al Reial Decret 598/1985, de 30 d'abril; a la Llei 21/1987, de 26 de novembre de la Generalitat de Catalunya, i al Decret 214/1190, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals.
Vist l’informe jurídic que s’incorpora amb el present expedient, proposo al Ple de la Corporació l'adopció dels següents,
ACORDS
PRIMER.- Per aplicació del que disposa l'art. 324 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, AMPLIAR LA COMPATIBILITAT declarada per acord del Ple de 4 de desembre de 2008 de la Sra. MARIA ADELA GONZÁLEZ SOLÁ  - TAE- Economista, adscrita al lloc de treball de Cap del Servei de Gestió Econòmica- fins a la cobertura de la plaça de funcionari interí prevista en la Convocatòria del Procés Selectiu 1 Plaça T.A.G Gestió Econòmica- Interina de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar. 
SEGON.-  Per aplicació del que disposa els articles 329 i 330 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, DECLARAR LA COMPATIBILITAT entre les funcions que realitza en aquest Ajuntament a jornada completa la senyora MARIA ADELA GONZÁLEZ SOLÁ  - TAE- Economista, adscrita al lloc de treball de Cap del Servei de Gestió Econòmica-,   amb la segona activitat de tipus professional que sol•licita desenvolupar - exercici lliure de la professió d’economista -, en el ben entès que aquesta segona activitat no podrà realitzar-se si  comporta la submissió a llicències, autoritzacions, permisos, ajudes financeres o control de l'Ajuntament de Mataró; o si  està directament    relacionada   amb   la   què  es   desenvolupa   en   el  servei de l’Ajuntament on treballa. 
TERCER.- La declaració  de compatibilitat del present acord, quedarà  automàticament sense efectes en el cas de canvi o de modificació de les condicions dels llocs de treball, tant del  principal com del de  segona activitat, que les interessades hauran  de comunicar.
QUART.-  Notificar el present acord a la persona interessada. *
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

*Vista la declaració de segona activitat presentada per la funcionaria de carrera  senyora MONTSERRAT MOLINA DOMÍNGUEZ, Auxil•liar Tècnic de l’Ajuntament de Mataró al Servei de Nova Ciutadania, en la que demana la compatibilitat d'una segona activitat de tipus professional amb l'exercici del lloc de treball principal que desenvolupa en aquesta Administració en règim d’activitat laboral. Aquesta segona activitat de tipus professional que demana és per exercir de Directora de Casal d’Estiu al CEIP Mª Mercè Marçal en el lloc de treball de monitora de casal d’estiu.

ATÈS que aquesta segona activitat que sol•licita  es duria a terme fora de la jornada habitual de treball de l'activitat principal que desenvolupa com a funcionaria a l'Ajuntament de Mataró.
CONSIDERANT que la normativa reguladora de les incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques s'estableix a la Llei 53/1984, de 26 de desembre; al Reial Decret 598/1985, de 30 d'abril; a la Llei 21/1987, de 26 de novembre de la Generalitat de Catalunya, i al Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals.
CONSIDERANT que l'art. 14 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, sobre incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques estableix que l'exercici d'activitats professionals, laborals, mercantils o industrials fora de l'Administració Pública requerirà el previ reconeixement de compatibilitat, el qual no podrà modificar la jornada de treball i l'horari dels interessats.
CONSIDERANT que l'art. 330 del Decret 214/1990, esmentat anteriorment, estableix que no és possible el reconeixement de compatibilitats amb activitats professionals si aquestes comporten la submissió a llicències, autoritzacions, permisos, ajudes financeres o control de l'entitat local; si l'activitat està directament    relacionada   amb   la   què  es   desenvolupa   en   la   unitat  de l'Administració   en   la   què   es   presti  servei; o si la  realització  de  l'activitat professional comporta la intervenció, en el moment actual o en els darrers dos anys, en els assumptes del lloc públic on es troba.
CONSIDERANT que l'art. 343 del mateix Decret manifesta que el reconeixement de compatibilitat no podrà modificar la jornada de treball ni l'horari de l'interessat.
ATÈS que segons l'art. 333 a) i l'art. 344 del Decret 214/1990, correspon al ple de la Corporació resoldre les declaracions de compatibilitat,
VIST l'informe jurídic corresponent, proposo al Ple de la Corporació l'adopció dels següents ACORDS :
PRIMER.- Per aplicació del que disposen els articles  329 i 330 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, DECLARAR LA COMPATIBILITAT entre les funcions que realitza en aquest Ajuntament a jornada complerta la senyora MONTSERRAT MOLINA DOMÍNGUEZ, Auxil•liar Tècnic de l’Ajuntament de Mataró, adscrita  al Servei de Nova Ciutadania, amb la segona activitat de tipus professional que sol•licita desenvolupar com a Directora i monitora de Casal d’Estiu al CEIP Mª Mercè Marçal-
SEGON.- La declaració de compatibilitat del present acord quedarà automàticament sense efectes en el cas de canvi o de modificació de les condicions dels llocs de treball, tant del  principal com de la segona activitat, que l’interessada  haurà de comunicar a l’Ajuntament de Mataró.
TERCER.-  Notificar el present acord a la persona interessada.”

VOTACIÓ:  Ordinària
Vots favorables: Unanimitat. (27).
 
 
-Servei d’Ingressos-
18 -  APROVACIÓ PROVISIONAL D'UNA NOVA TAXA PER LA UTILITZACIÓ D'UNS HORTS MUNICIPALS, I DEL TEXT DE L'ORDENANÇA REGULADORA D'AQUESTA TAXA.
La senyora Quiteria Guirao, consellera delegada de Medi Ambient i Sostenibilitat, presenta la proposta següent :
“Fets
L’Ajuntament és propietari per expropiació de tres finques emplaçades en el paratge “Bon Recés”, ubicades al nord-est del polígon industrial Mata Rocafonda, entre el carrer Foneria i la carretera de Mataró a Sant Andreu de Llavaneras. Aquests terrenys es troben qualificats en el Pla General d’Ordenació Urbana de Mataró, com zona verda, sistema de parcs i jardins. En motiu d’aquesta qualificació tenen la consideració de béns de domini públic.
Dins l’àmbit d’aquests terrenys, el Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat ha creat uns petits horts amb la finalitat d’oferir a la gent gran de Mataró la possibilitat que s’integri i col•labori en activitats de millora ambiental, fent activitats de conreu i tenint cura de la terra.
Aquests horts tenen una superfície aproximada de 50 m2 per parcel•la i s’atorgaran llicències d’ocupació temporal per un període de cinc anys, fent un sorteig entre totes les persones interessades i que reuneixin els requisits, tal com s’explica en el Plec de clàusules una còpia del qual figura incorporat en aquest mateix expedient.
L’article 10 d’aquest esmentat Plec de condicions preveu el pagament anual per part de l’usuari de l’hort.
Fonaments de dret
1) L'article 20 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei  reguladora de les hisendes locals, estableix  que les entitats locals poden establir taxes per la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local, així com per la prestació de serveis públics o la realització d'activitats administratives de competència local que es refereixin, afectin o beneficiïn de manera particular als subjectes passius.
En el present cas, es dona la circumstància que s’està fent a la vegada la prestació d’un servei municipal i una utilització privativa d’uns béns de domini públic. Aquesta utilització privativa d’aquests terrenys de domini públic per part dels usuaris dels horts restringeix la utilització que d’aquests terrenys en pugui fer la resta de la població tenint en compte la consideració que tenen de parcs i jardins, i per això, ens inclinem per donar la qualificació de taxa a l’import que es preveu que abonin els usuaris per fer ús d’aquests horts municipals.
2) L'article 24 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, estableix que per fixar l’import de les taxes per a la utilització privativa del domini públic es prendrà com a referència el valor que tindria en el mercat la utilitat derivada d’aquesta utilització o aprofitament, i que l’import de les taxes per  la prestació d'un servei o per la realització d'una activitat no podrà excedir, en el seu  conjunt, dels cost real o previsible del servei o activitat de que es tracti o, en el seu defecte, del valor de la prestació rebuda.
Ja hem assenyalat abans que el present cas reuneix  dos supòsits: l’Ajuntament presta un servei, i l’usuari d’aquest servei utilitza el domini públic, restringint el seu ús a la resta de la població. Donat que el fet de ser usuari de l’hort te més a veure amb l’ocupació del temps lliure i la integració i col•laboració en activitats de millora del medi ambient, més que a una utilitat amb valor de mercat, l’estudi econòmic, incorporat en aquest expedient, s’ha fet tenint en compte el servei que presta l’Ajuntament, i en conseqüència, la tarifa resultant, no excedeix del cost d’aquest servei.
3) El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l'aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
4) L'òrgan competent per l'aprovació de les modificacions de les ordenances fiscals és el Ple de la Corporació, i a partir de l'entrada en vigor de la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per la modernització del govern local, l'acord d'aprovació s'haurà d'adoptar per majoria simple.
Proposta
Primer.- APROVAR provisionalment la imposició  d'una taxa per a la utilització dels horts municipals.
Segon.- APROVAR provisionalment l’Ordenança que regula aquesta taxa, la qual s’adjunta al present acord.
Tercer.- EXPOSAR al públic en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament els anteriors acords provisionals, així com el text complet de la nova ordenança  fiscal,  durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l'anunci d'exposició al  Butlletí Oficial de la província i a un dels diaris de major difusió de la província.
Durant el període d'exposició pública per la creació de la nova taxa, els que tinguin un interès directe o resultin afectats, en els termes previstos a l'article 18 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar l'expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d'exposició pública sense que s’hagin presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.”
 
El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular, anuncia que el seu vot serà afirmatiu.
Celebrem que es puguin tirar endavant aquests horts urbans. La CUP ja fa 6 anys vam ser els únics que en el programa electoral teníem els horts urbans com una de les activitats a tirar endavant com a Ajuntament. Però hem d’anar a més, perquè actualment només podran tenir accés a aquests horts la gent gran i sabem que hi ha molta gent jove interessada a tenir un hort urbà com a hobby o com a alternativa alimentària per a l’economia familiar.  Una altra qüestió és la forma com s’ha aconseguit l’espai per ubicar-hi aquests horts: una expropiació en uns terrenys que nosaltres creiem que no s’ha fet de la manera adequada, que es va fer sense la voluntat dels propietaris i, a més, amb una operació urbanística lligada amb el veïnat de Valldeix, que creiem que no va ser correcte.
 

El senyor Joaquim Fernàndez, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió recorda, en relació amb el fet que sembla que aquest tema sigui mèrit de la CUP, que ells ja hi eren al mandat passat i recorda que va ser una proposta exposada amb molt d’interès pel company Antoni Valls, que va ser acceptada pel Govern, que se la van descuidar a l’hora del PAM i que van presentar una al•legació que el Govern va acceptar. Tot s’ha portat bé i la prova està en la quantitat de sol•licituds que han entrat. I com que en el seu moment vam explicar que havia estat una proposta nostra, hi ha hagut gent que se’ns ha dirigit, nosaltres els hem adreçat al web, on està molt ben explicat, etc. Celebro que la CUP la portés al seu programa, però les coses algú les ha de fer i, en aquest cas, vam ser nosaltres.

El senyor Pau Mojedano, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, també recorda que en el mandat passat, el Sr. Carlos Sunico, en aquest ple,  va parlar dels horts urbans com una experiència interessant i, concretament, es va referir a l’anomenat Hortus de València, que era una experiència d’horts urbans combinada amb un planejament urbanístic força interessant. Per tant, al final és mèrit de tothom. Felicita també el Govern per tirar endavant aquesta iniciativa tan ben rebuda per tota la ciutat.  

El senyor Joan Antoni Baron, alcalde president, afegeix que no sap quanta gent ho portava en el seu pla electoral. Els meus em diuen que també ho dúiem. Al Sr. Safont-Tria : per a la seva informació, va ser la propietat qui va instar l’expropiació donat que en el Pla General allò estava com a verd. Té raó el Sr. Fernández, va ser CiU qui va entrar una proposta de resolució que va ser acceptada pel ple. Va ser el Sr. Valls qui va donar inici a aquell expedient administratiu. 

VOTACIÓ:  Ordinària
Vots favorables: Unanimitat. (27).
 

CMI DE SERVEIS TERRITORIALS
-Servei d’Urbanisme-
19 -  RATIFICAR EL DECRET DE CONSELLER DELEGAT D’URBANISME DE 30/6/09 SOBRE L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE MATARÓ A LA INCORPORACIÓ DE L’EDIFICI DE LA COOPERATIVA OBRERA EN EL LLISTAT DELS “150 ELEMENTS DEL PATRIMONI INDUSTRIAL DE CATALUNYA”.
El senyor Ramon Bassas, conseller delegat d’Urbanisme,  presenta la proposta següent :
“Per Decret del Conseller Delegat d’Urbanisme de 30 de juny de 2009, nº 5587/2009, es va disposar el següent:
“Per escrit de data 16 de març de 2009, el Director del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, amb seu a Terrassa, va trametre escrit a aquest alcaldia de Mataró comunicant la incorporació de la Cooperativa Obrera de Mataró, en el llistat dels “150 elements del Patrimoni Industrial de Catalunya”.
Així mateix demanava l’adhesió de l’Ajuntament a aquesta iniciativa a través d’un acord del Ple Municipal o de la Junta de Govern Local, fent constar que l’Ajuntament de Mataró no té cap inconvenient a que aquest element arquitectònic estigui inclòs en el llistat definitiu.
Els antecedents i informació a l’entorn d’aquesta iniciativa, es la següent:
El Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (MNACTEC) té plantejats com un dels seus objectius, el foment de la preservació del patrimoni industrial immoble (edificis i construccions) del nostre país. El MNACTEC ha volgut estendre la seva acció pel territori i ha creat una xarxa territorial temàtica de museus industrials i tècnics composada per vint-i-cinc museus anomenada Sistema Territorial del MNACTEC (STMNACTEC) en la que cada un d’ells tracta un sector industrial diferent.
L’any 1994 la Comissió de directors del STMNACTEC, presidida pel director del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, va endegar una campanya de difusió dels elements més importants del Patrimoni Industrial de Catalunya. Amb la voluntat de poder elaborar un llistat que permetés ressaltar els elements més importants de cada sector industrial i alhora mostrar que el procés industrial de Catalunya es va implantar, amb menor o major intensitat per tot el territori català, es va aprovar un primer llistat dels 75 elements del Patrimoni Industrial de Catalunya que, posteriorment, s’amplià a 100 elements.
A dia d’avui, deu anys desprès de l’última actualització, la Comissió ha considerat convenient actualitzar i incorporar un altre grup d’elements del patrimoni industrial a la llista esmentada en base a les noves informacions i inventaris realitzats. La comissió de Directors del STMNACTEC ha seleccionat 50 nous llocs productius i tècnics entre els quals, considerant l’interès històric, patrimonial, científic i tecnològic, hi figura la Cooperativa Obrera, ubicada a la ciutat de Mataró.
La “Nau de blanqueig i urinaris de la Cooperativa Obrera Mataronense”, emplaçada en el carrer Cooperativa nº 25, en ple eixample de Mataró, va ser projectada per l’arquitecte Antoni Gaudí l’any 1883, i declarada bé cultural d’interès nacional (BCIN) el 24 de juliol de 1969. Aquest edifici, està inclosa en el Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic de Mataró amb un nivell de protecció “A”, es a dir volumetria, façanes i estructura general de l’edifici. La xemeneia de la fàbrica, també està inclosa en el mateix catàleg, amb nivell de protecció “C”.
L’any 2008 van finalitzar les obres de rehabilitació la nau la Obrera Mataronense. El projecte de rehabilitació de l’edifici va ser encarregat a l’arquitecte mataroní Miquel Brullet i Tenes, amb l’objectiu de preservar el patrimoni  arquitectònic de la ciutat  i donar un ús digne a aquesta nau catalogada i qualificada d’equipament, amb els requeriments tècnics i de confort actuals. L’objecte principal de la reforma va ser el posar en valor el llegat que l’arquitecte Antoni Gaudí va deixar a la ciutat de Mataró.
Presentada la proposta al Consell del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de Mataró, en la seva sessió de 15 de juny de 2009, l’òrgan va celebrar aquesta iniciativa i hi va donar suport.
Pels motius exposats i perquè és un orgull per la ciutat de Mataró poder comptar amb aquesta peça de l’arquitectura gaudiniana,  l’Ajuntament de Mataró es congratula de que s’hagi inclòs en el llistat dels “150 elements del Patrimoni Industrial de Catalunya”.
És per tot això, que en virtut de les competències que m’atorga la legislació vigent, i el decret d’Alcaldia de 16 de juny de 2007, R E S O L C :
Primer:
A través de la present resolució, l’Ajuntament de Mataró recolza i dona suport a la iniciativa de la comissió de Directors del STMNACTEC relativa a la incorporació dins del llistat dels “150 elements del Patrimoni Industrial de Catalunya”, de la COOPERATIVA OBRERA de Mataró (Nau de blanqueig i urinaris de la Cooperativa Obrera Mataronense), la qual va ser declarada BCIN l’any 1969 i manifesta expressament no tenir cap inconvenient en que aquesta obra estigui inclosa en el llistat definitiu.
Segon:
Sotmetre la present resolució a ratificació del Ple Municipal.
Tercer:
Notificar la present resolució al Museu de la ciència i de la Tècnica de Catalunya. “

Atesa la petició de que l’adhesió a aquest projecte sigui per acord del Ple Municipal o de la Junta de Govern Local, PROPOSO al Ple l’adopció dels següents
A C O R D S:
Primer:
Ratificar el decret del Conseler Delegat d’Urbanisme 5587/2009 de 30 de juny que recolza i dona suport a la iniciativa de la Comissió de Directors del STmNACTEC relativa a la incorporació dins del llistat dels “150 elements del Patrimoni Industrial de Catalunya”, de la COOPERATIVA OBRERA de Mataró (Nau de blanqueig i urinaris de la Cooperativa Obrera Mataronense), la qual va ser declarada BCIN l’any 1969 i manifesta expressament no tenir cap inconvenient en que aquesta obra estigui inclosa en el llistat definitiu.
Segon:
Notificar el present acord al Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya.”

VOTACIÓ:  Ordinària
Vots favorables: Unanimitat. (27).
 
 
CMI DE SERVEIS PERSONALS
-Institut Municipal d’Educació-
20 -  APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DE PLANTILLA DE L’INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ PER A L’ANY 2009.
La senyora Conxita Calvo, consellera delegada d’Educació, presenta la proposta següent:
“El Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària celebrada el dia 30 d’octubre de 2008, va acordar aprovar la plantilla de personal de l'any 2009 de l'Institut Municipal d'Educació, però en aquests moments és necessari procedir a la seva modificació pels següents motius:
Primer.- L’IES Miquel Biada, des de fa dos cursos, té la necessitat de tres professors titular A (grup A1) per impartir formació de les diferents àrees que s’imparteixen a l’Institut. Per tal de garantir el correcte funcionament dels diferents departaments cal crear tres places de professor/a titular A (grup A1) amb jornada plena per adscriure-les a l’IES Miquel Biada, anant la despesa a càrrec de les partides 02250 422200 13000 i 02250 422200 16000 de l’Institut Municipal d’Educació (Projecte 4222005-001 – Activitat educativa). No suposa increment pressupostari.
Segon.- Els Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI), des del curs 2006/2007, tenen la necessitat d’un mestre/a d’adults per impartir formació base als diferents PQPI que s’imparteixen a la ciutat que s’ha vist incrementada la seva dedicació inicial motivada per la posada en marxa d’un nou grup de PQPI auxiliar en activitats d’oficina i serveis administratius generals DCP (discapacitats). Per tal de garantir el correcte funcionament dels Programes de Qualificació Professional Inicial que s’imparteixen cal crear una plaça de mestre/a d’adults (grup A2), anant la despesa a càrrec de les 02300 423200 13000 i 02300 423200 16000 de l’Institut Municipal d’Educació (Projecte 4232005-001 – PGS), l’efectivitat de la qual està condicionat a l’existència de crèdit pressupostari suficient.
Tercer.- L’IME ha assumit nous serveis com l’Oficina Municipal d’Escolarització, els Plans educatius d’entorn, la posada en funcionament de nous centres escolars i escoles bressol, la posada en funcionament de l’Escola Municipal de Música que ha suposat un increment de tasques administratives. Per reforçar la Unitat Administrativa Central es creu oportú crear una plaça d’auxiliar administratiu/a (grup C2) (lloc tipus 63), anant la despesa a càrrec de les partides 01000 422000 13000 i 01000 422000 16000 de l’Institut Municipal d’Educació (Projecte 4220005-001 – Despeses generals). No suposa increment pressupostari.
Quart.- L’aplicació efectiva d’aquestes modificacions en l’exercici 2009 implicaria un augment de despesa que ve detallat en l’annex 2.
FONAMENTS DE DRET
L'art. 27 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el reglament del personal al servei de les entitats locals, especifica que la plantilla es pot modificar amb posterioritat a l'aprovació del pressupost durant l'any de la seva vigència per respondre a l'establiment de nous serveis, per l'ampliació, supressió o millora dels
existents que no admetin demora per l'exercici següent, com també si respon a criteris d'organització administrativa interna.
Per tot això, proposo a la consideració de l’Excm. Ajuntament en Ple l’adopció dels següents,
A C O R D S
 
Primer.-  Modificar la plantilla de personal de l'IME de l’ exercici 2009 que va ser aprovada pel Ple de l’Ajuntament en sessió extraordinària realitzada el dia 30 d’octubre de 2008 amb les següents variacions :
• Augmentar  les següents places:
- 3 places de professor/a titular A (Grup A1)
- 1 plaça de mestre/a d’adults (Grup A2)
- 1 plaça d’auxiliar administratiu/a (Grup C2)
Segon.- Aprovar definitivament la nova plantilla de l’IME per al 2009 amb les modificacions esmentades al primer acord i reflectides a l’annex 1 incorporat a aquesta proposta. (veure annex 1 adjunt).
Tercer.- Atendre l’increment de despesa que es desprèn de la modificació de plantilla proposada amb càrrec a les partides corresponents del capítol 1 del pressupost de 2009 i que es detallen en l’annex 2. L’efectivitat del present acord restarà condicionada a l’existència de crèdit pressupostari suficient.
Quart.- Aprovar i incloure al catàleg de llocs de treball la fitxa descriptiva del lloc de treball d’auxiliar administratiu/a.
Cinquè.- Publicar-ho al BOPB i al DOGC i trametre’n còpia a l’Administració de l’Estat i al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya.”

La senyora Conxita Calvo demana fer l’explicació conjunta dels dos punts, el 20 i el 21.
 
VOTACIÓ:  Ordinària
Vots favorables: 20,  corresponents als membres del grup municipal Socialista (11), corresponents al grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2),  corresponent al grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya (2), corresponents als membres del grup municipal del Partit Popular de Catalunya (4), i corresponent al membre del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular (1) .
Vots en contra: Cap.
Abstencions: 7,  corresponents als membres del grup municipal de Convergència i Unió.
 
 
21 -  APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE L’INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ PER A L’ANY 2009.
La senyora Conxita Calvo, consellera delegada d’Educació, presenta la proposta següent:
“El Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària celebrada el dia 30 d’octubre de 2008, va acordar aprovar la plantilla de personal i la relació de llocs de treball de l'any 2009 de l'Institut Municipal d'Educació.
S’ha promogut expedient de modificació de la plantilla de l’IME en el que es preveuen les següents altes:
1. Augmentar en la plantilla de personal laboral les següents places:
- tres places de professor/a titular A (Grup A1)
- una plaça de mestre/a d’adults (Grup A2)
- una plaça d’auxiliar administratiu/va (Grup C2)

FONAMENTS DE DRET
L'art. 26 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el reglament del personal al servei de les entitats locals expressa la necessitat d’acompanyar la relació de llocs de treball a l’expedient de pressupost.
Els articles 29 i següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el reglament del personal al servei de les entitats locals regulen les característiques bàsiques de les relacions de llocs de treball i determinen que el ple de la Corporació és l’òrgan competent per fer-ne l’aprovació i per modificar-la.
Per tot això, elevo a la consideració de l’Excm. Ajuntament en Ple l’adopció dels següents
A C O R D S
Primer.- Modificar la relació de llocs de treball de l'IME de l’exercici 2009 que va ser aprovada pel Ple de l’Ajuntament  en sessió extraordinària realitzada el dia 30 d’octubre de 2008 amb les següents variacions:
• Augmentar a la relació de llocs de treball els següents llocs de treball de personal laboral:
- Tres llocs de treball de professor/a titular A (grup A1) amb jornada de treball a temps complet de l’IES Miquel Biada, Servei d’Educació Secundària de l’Institut Municipal d’Educació, a cobrir per personal laboral i com a forma de provisió la de concurs oposició.
- Un lloc de treball de mestre/a d’adults (Grup A2) amb jornada de treball a temps complet per als Programes de Qualificació Professional Inicial, Servei d’Educació social, comunitària i adults de l’Institut Municipal d’Educació, a cobrir per personal laboral i com a forma de provisió la de concurs oposició.
- Un lloc de treball d’auxiliar administratiu/va amb jornada de treball a temps complet (Grup C2) de la Unitat Administrativa Central, a cobrir per personal laboral i com a forma de provisió la de concurs oposició.
Segon.- Aprovar definitivament la nova relació de llocs de treball de l’IME per al 2009 amb les modificacions esmentades al primer acord i reflectides a l’annex 1 incorporat a aquesta proposta. (Veure annex 1 adjunt)
Tercer.- Atendre l’increment de despesa que es desprèn de la modificació de relació de llocs de treball proposada amb càrrec a les partides del capítol I del pressupost de 2009 i que es detallen a l’annex 2. L’efectivitat del present acord restarà condicionada a l’existència de crèdit pressupostari suficient.
Quart.- Publicar-ho al BOPB i al DOGC i trametre’n còpia a l’Administració de l’Estat i al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya.”
 

El Sr. Josep Vicent Garcia, regidor de CiU planteja la diferenciació dels sectors educatiu i administratiu. Si és pogués votar els sectors per separat, CiU votaria afirmativament pel sector docent i s’abstindria en el sector administratiu. Si no fos així, anuncia l’abstenció en ambdues propostes.

La senyora Conxita Calvo, consellera delegada d’Educació, explica que no hi ha augment pressupostari en cap dels casos. L’únic que fem és un canvi en la relació de places acordada. És va parlar així en el plenari de l’IME, hi ha acord per part de diferents sectors i del Comitè d’Empresa i, per tant, no veiem la necessitat de fer aquesta diferenciació.

El senyor Pau Mojedano, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya recorda que el seu grup, a la comissió informativa, atenent el raonament que ha fet el Sr. Josep Vicent Garcia, es van posicionar en l’abstenció, però ara, escoltant l’argumentació de la Sra. Calvo, hi votaran a favor.

VOTACIÓ:  Ordinària
Vots favorables: 20,  corresponents als membres del grup municipal Socialista (11), corresponents al grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2),  corresponent al grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya (2), corresponents als membres del grup municipal del Partit Popular de Catalunya (4), i corresponent al membre del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular (1) .
Vots en contra: Cap.
Abstencions: 7,  corresponents als membres del grup municipal de Convergència i Unió.
 

FORA DE CONVOCATÒRIA
El Sr. Alcalde indica que, amb posterioritat a la convocatòria, s’ha presentat una proposta d’aprovació de canvis de representants de membres del Consell d’Administració en la EPE Parc Tecnocampus Mataró i en la Fundació Tecnocampus, que per tràmit d’urgència, amb la finalitat que els nous representants puguin actuar en les sessions previstes per aquestes entitats en el mes de setembre, convindria tractar en aquest Ple.
La urgència és apreciada pel Ple Municipal per unanimitat (27).
CANVI REPRESENTANT DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUIA EN EL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DE L’EPE PARC TECNOCAMPUS MATARÓ.

“Una vegada celebrades les eleccions locals el dia 27 de maig de 2007, i havent-se constituït la Corporació el dia 16 de juny de 2007, és necessari procedir a l’adopció dels acords que configuraran l’organització municipal en aquest mandat.
L’entitat pública empresarial Parc Tecnocampus Mataró (Parc TCM) estableix en el seu article 8 que el Consell d’Administració assumirà el govern, l’alta direcció i la determinació de les línies d’actuació de l’entitat pública empresarial. Estarà format per 9 membres amb veu i vot, que seran el President de l’entitat i 8 vocals representants dels grups polítics de l’Ajuntament de Mataró, d’acord amb la proporcionalitat establerta per les Comissions Informatives. En aquest sentit la proporcionalitat dels 9 membres del Consell d’Administració ha estat acordada per aquest mateix Ple de la forma següent : 3 PSC, 2 CiU, 1 PP, 1 ICV-EUiA, 1 ERC, 1 CUP. Els esmentats grups polítics han fet la proposta de representació dels seus membres d’acord amb la proporcionalitat anterior.
En data 3 de setembre de 2009 el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-EUiA comunica un canvi de representant al Consell d’Administració de l’EPE Parc Tecnocampus Mataró.
 
Per tot això, aquesta Alcaldia proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.-   Designar a la Sra. Quiteria Guirao Abellán com a representant del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-EUiA al Consell d’Administració de l’EPE Parc Tecnocampus Mataró, en substitució del Sr. Josep Manté i Spà. 
Segon.-   Notificar el present acord a l’EPE Parc Tecnocampus Mataró. I publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província. “

VOTACIÓ:  Ordinària
Vots favorables: Unanimitat. (27).
 
NOMENAMENT CANVI REPRESENTANT DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUIA A LA FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ MARESME.
“Atès que en data 11 de desembre de 2008 el Patronat de la Fundació Pública Tecnocampus Mataró Maresme va aprovar la modificació dels seus estatuts per adaptar-los a la Llei 4/2008, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya i a la circumstància d’assumir la titularitat de l’Escola Universitària Politècnica de Mataró i de l’Escola Universitària del Maresme.
Atès que l’article 17.2 c) del estatuts de la Fundació Pública Tecnocampus Mataró Maresme estableix que seran Patron un vocal en representació de cada un dels Grups Municipals, nomenats pel Ple de l’Ajuntament, proposats per ells mateixos.
Atès que en data 8 de gener de 2009 el Ple de l’Ajuntament de Mataró va acceptar el càrrec de membre i la presidència de la Fundació Pública Tecnocampus Mataró Maresme.
En data 3 de setembre de 2009 el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-EUiA comunica el canvi de representant a la Fundació Tecnocampus Mataró Maresme.
Per tot això, aquesta Alcaldia proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Designar al Sr. Esteban Martinez Ruiz com a representant del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-EUiA de l’Ajuntament de Mataró a la Fundació Tecnocampus Mataró Maresme, en substitució del Sr. Josep Manté i Spà.
Segon.- Comunicar el present acord a la Fundació Tecnocampus Mataró Maresme.”

La senyora Quiteria Guirao, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa, comenta que aquest és un canvi ni volgut ni desitjat. Hem perdut un ciutadà actiu, un company i un amic per a molts de nosaltres. Fins l’últim dia ha estat representant de tot el que té a veure amb el Tecnocampus. Expressar la tristesa que ens fa haver de fer aquest canvi en aquests organismes.

El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular, s’afegeix a retre aquest homenatge al Sr. Manté. Era una persona generosa, compromesa i que sempre que se l’ha necessitat l’hem tingut al costat.

El senyor Joan Mora, president del grup municipal de CiU, diu que el seu grup s’afegeix a aquest homenatge al Sr. Manté, qui representava el que eren els valors del mataronisme.
El senyor Pau Mojedano, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, manifesta el seu condol per la seva mort, des del respecte a la persona i el profund agraïment per la discrepància, que sempre és enriquidora. Agrair-li els serveis que ha fet a la ciutat en els diversos àmbits en què ha treballat intensament.

El senyor Joan Antoni Baron, alcalde president, recull les expressions de condol al Sr. Pep Manté. Els proposo fer una carta d’agraïment a la família expressant el que avui s’ha dit i que la firmessin tots els portaveus dels grups municipals i l’Alcalde.

VOTACIÓ:  Ordinària
Vots favorables: Unanimitat. (27).
 
 
CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL
PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
22  - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ PER TAL DE MANIFESTAR QUE L’ACTUAL LÍNIA DEL FERROCARRIL DE LA COSTA ÉS IMPRESCINDIBLE I QUE CAL SOTERRAR-LA I MANTENIR-NE L’ESTACIÓ.
El senyor Joan Mora, president del grup municipal de Convergència i Unió, presenta la proposta següent :
“El document d’al•legacions al “Pla Director Urbanístic per a la concreció i delimitació de la reserva de sòl per a la LÍNIA ORBITAL FERROVIARIA (LOF)”, confeccionat pel govern municipal i signat pel regidor d’Urbanisme, del qual se’n va donar compte en comissió informativa de Serveis Territorials, defineix com a “no imprescindible” la línia de la costa, perquè condiciona el desenvolupament urbanístic del front marítim, i proposa estudiar la seva supressió, parlant del seu soterrament només com una segona possibilitat.
Davant aquesta situació, des del Grup Municipal de CiU, considerem que cal un posicionament clar i contundent al respecte i és per això que proposem al Ple l’adopció del següent,
ACORD:
Primer.- L’Ajuntament de Mataró manifesta el seu convenciment que l’actual línia de ferrocarril de la costa, així com l’actual estació, són imprescindibles pel desenvolupament econòmic i social de la ciutat i es posiciona a favor dels seu manteniment.
Segon.- Atesa la importància manifesta de l’actual línia de la costa del ferrocarril, l’Ajuntament de Mataró demana, a les institucions que tenen competència sobre aquest tema, una actuació clara a favor del seu soterrament entre les rieres d’Argentona i de Sant Simó, per tal de garantir un correcte desenvolupament urbanístic del front marítim.
Tercer.-  Conseqüentment, l’Ajuntament de Mataró també manifesta la seva voluntat de modificar, davant el Conseller de Política Territorial i Obres Públiques, el text de les al•legacions presentades al Pla Director Urbanístic per a la concreció i delimitació de la reserva de sòl per a la LÍNIA ORBITAL FERROVIARIA (LOF).
Quart.- Aquests acords es comunicaran a tots els grups parlamentaris presents al Parlament de Catalunya i a les Corts Generals de l’Estat, així com al President i al Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya i al Ministre de Foment del Govern espanyol.”
 
El senyor Pau Mojedano, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, indica que comparteix l’esperit i el contingut de la proposta. No obstant això, he de manifestar la meva sorpresa perquè no sé si això s’hauria de debatre avui, aquí i de la forma que s’està fent. Si aquí hi hagués hagut un debat obert sobre la ciutat, el seu futur, sobre el model de ciutat... hagués estat el correcte.
És veritat que el projecte de la reserva de sòl de la línia orbital no qualifica com a imprescindible el manteniment d’aquesta línia i que en l’àmbit del possible debat, de l’inexistent debat sobre la modificació del nou Pla General, nosaltres ja hem proposat, a través del nostre representant, el manteniment i el soterrament d’aquesta línia en el futur. En el Consell Assessor Urbanístic ja vam dir que seríem partidaris del seu manteniment per vàries qüestions, entre d’altres, per un equilibri d’accés als serveis de RENFE des dels diversos àmbits de la ciutat. En principi ho votaríem. Hem vist la proposta alternativa del Sr. Bassas que ve a dir quelcom semblant.
D’altra banda, aquesta proposta alternativa que presenta el Govern municipal corrobora l’error de no haver parlat de manera més clara en aquesta qüestió en el Pla Urbanístic de Reserva de Sòl de la Línia Orbital. Si es manté la proposta, hi votarem a favor.

El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular, creu que és de sentit comú mantenir la línia de la costa o, encara millor, fer-la soterrada, perquè així obriria encara més la ciutat al mar.
Aquest matí hem fet una proposta als companys de CiU per tal de fer-hi algun petit retoc i afegir-nos a la proposta. Al final no ens hem entès i el nostre vot serà d’abstenció, tot i mantenint el nostre posicionament a favor del soterrament i del manteniment d’aquesta línia per la costa. No ens hem entès perquè nosaltres entenem que sí que és important per a la ciutat mantenir aquesta línia que dóna un servei a un radi important de població; també creiem que és molt important el manteniment dels tallers que actualment hi ha a la línia de la costa. La nostra proposta és soterrar també aquests tallers. Si mantinguéssim la mateixa ubicació, ens permetria evitar-nos construir els nous tallers que estan previstos a la zona de les Cinc Sènies. Això evitaria trinxar un espai molt important de la zona agrícola i, per altra banda, fer una línia molt més lògica i senzilla per anar des de les diferents estacions de la Línia Orbital fins a acabar a l’última estació a línia de mar i als tallers que hi estan a tocar. Per tant, ens hi abstindrem.
Hi ha hagut una altra proposta del grup municipal del Govern en què precisament  fan constar, en el tercer punt, que els interessa traslladar els actuals tallers cap a les Cinc Sènies. Respecte a això, hi votarem en contra.

PROPOSTA ALTERNATIVA QUE PRESENTEN CONJUNTAMENT ELS GRUPS MUNICIPALS DEL PSC, ICV-EA i ERC PER TAL DE CONCRETAR LA POSICIÓ MUNICIPAL SOBRE LA NECESSITAT DE MANTENIR I SOTERRAR L’ACTUAL LÍNIA FERROVIÀRIA DE LA COSTA.

El senyor Ramon Bassas, portaveu del grup municipal Socialista, presenta una proposta alternativa del govern municipal :
“El “Pla Director Urbanístic per a la concreció i delimitació de la reserva de sòl per a la LÍNIA ORBITAL FERROVIARIA (PDU – LOF)” contempla la reserva del sòl necessari per a l’execució de la nova línia, sense entrar en consideracions sobre la línia de la costa ni  la configuració concreta dels seus enllaços.
En aquest sentit, el document d’al•legacions presentat per l’Ajuntament de Mataró a la aprovació inicial d’aquest document, està centrat bàsicament en la pròpia línia orbital.
Al mateix temps, però, l’estudi que acompanya les al•legacions analitzava diferents escenaris i opcions concloent, en relació a la línia de la costa, que calia estudiar la seva supressió o el seu soterrament per tal de no condicionar el desenvolupament urbanístic, urbà i agrícola, del front marítim.
Tot i això, fruit de la intensa participació ciutadana, institucional, i d’un continuat procés de reflexió, es creu ara necessari fixar la posició municipal en relació a la línia de la costa i per això els grups municipals sota-signants proposen al Ple l’adopció del següent,
ACORD:
Primer.- L’Ajuntament de Mataró creu necessari, pel desenvolupament econòmic i social de la ciutat, el manteniment i soterrament de l’actual línia de ferrocarril de la costa, així com l’actual estació.
Segon.- Atesa la importància de la línia i les limitacions urbanístiques que el seu traçat actual suposa per al front marítim, l’Ajuntament de Mataró vetllarà, en el corresponent tràmit d’aprovació del projecte definitiu de la línia orbital, per tal que aquest projecte incorpori la indicació del manteniment de la línia de la costa, així com del seu soterrament entre les rieres d’Argentona i de Sant Simó.
Tercer.- Conseqüentment, l’Ajuntament de Mataró també vetllarà per al trasllat de la platja de vies i els actuals tallers de l’estació de mar, als nous tallers previstos en la Línia Orbital Ferroviària.
Quart.- Aquests acords es comunicaran al Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya.”

El senyor Joan Mora, president del grup municipal de Convergència i Unió, comença fent referència a la proposta de la CUP del manteniment de la platja de vies. Per raons tècniques és descartable però, a més, nosaltres ja fa temps vam presentar unes al•legacions davant del Departament de Política Territorial en el sentit de traslladar la platja de vies més enllà de les Cinc Sènies, a l’altre costat del turó de Mata. Per tant, no és que no vulguem acceptar la seva proposta, és que se’ns ha assegurat que és tècnicament impossible.
La nostra proposta va en la línia de fer arribar a la ciutadania que el ple municipal d’aquest Ajuntament recolza el manteniment de l’actual estació, la línia de la costa i el seu eventual soterrament.
Vostè, Sr. Bassas, va signar un document que deia que la línia de la costa no era imprescindible i, per tant, si jo fos un gestor ferroviari a 650 quilòmetres diria: “si el  regidor d’Urbanisme de l’Ajuntament de Mataró l’any 2009 va dir que la línia de la costa no era imprescindible, llavors jo no cal que hi inverteixi”. Les conseqüències serien gravíssimes. Des del punt de vista ferroviari, pel que nosaltres hem pogut constatar parlant amb gestors, ens expliquen que si Mataró, a la llarga, amb els terminis que siguin econòmicament viables, aconsegueix tenir el circuit complet i circular, podríem gaudir d’una connexió metropolitana amb tota la xarxa de Barcelona. Això és més difícil de mantenir si aquesta línia està en retirada. Per tant, la concepció inicial de tot el projecte es basaria en què aquesta línia fos mantinguda. No podríem deixar lliure cap escletxa. Això ho hem de fer de forma consensuada i per això presentem aquesta proposta. Estem d’acord que el 50% de l’àmbit d’aquesta estació va a la banda de mar i allà no hi podrem tenir construcció, al menys a curt termini, però també tindrem altres estacions que es trobaran en les mateixes circumstàncies, i el que no podem perdre mai és aquesta circularitat i que ens enllaci sobretot amb la xarxa de metro de Barcelona.

El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular, indica, en referència a la impossibilitat de mantenir els tallers de forma soterrada, que el seu grup no ha vist cap estudi que ho digui. I desconeixem si se n’ha fet un en aquest sentit. Per tant, m’agradaria que m’argumentés aquesta afirmació. Potser sí que és més car fer uns tallers soterrats davant del mar però obtindríem beneficis a nivell de ciutat. Segurament disminuirien els costos de la línia orbital a l’hora de passar per les Cinc Sènies. Per tant, demanaríem que s’estudiés profundament aquesta qüestió.

El senyor Ramon Bassas, conseller delegat d’Urbanisme, reconeix que amb el Sr. Mora estan essencialment d’acord. Vostè deia que el que cal al Govern és un posicionament clar, que digui que vol aquesta línia. Doncs és el primer punt de la nostra proposta i crec que també de la seva. Per tant, en això estem d’acord i el que els demano és que fem l’esforç de votar aquesta proposta que els proposem. El que es proposava en les al•legacions era que es fes un debat, justament com el que estem fent. Tenim altres objectius: la recuperació del mar, l’eficàcia de la nostra relació amb el conjunt de la gran Barcelona, que pot ser o no pot ser en funció d’aquesta línia. Perquè dividir les línies que van a Barcelona no seria eficaç. Tots aquests debat que vam fer en el Consell Urbanístic i en d’altres llocs anaven destinats a produir un cert consens al voltant d’aquest tema. Aquest debat ja l’hem fet i diem aquí que ens posem tots d’acord en què convé mantenir aquesta línia. La proposta que fem recull aquest preocupació i la orienta cap a la línia de la costa i les modificacions que hi pugui haver. Recordo també que el Pla Director, el Pla Territorial Metropolità la inclou. No ha d’haver-hi cap problema perquè això tiri endavant d’aquesta manera, però sempre amb la voluntat que sigui soterrar bé.
 
El senyor Xavier Safont-Tria es queixa que el Sr. Bassas no li ha contestat la pregunta de si existien estudis al respecte. Al final un acaba pensant que aquests tallers estan en una zona amb un interès molt gran.
 
El senyor Ramon Bassas manifesta que, efectivament, se n’ha oblidat. Hi ha hagut una consulta a la consultora que ens estava treballant aquesta qüestió, que era Barcelona Regional, sobre la idoneïtat d’aquesta ubicació. Tant la ubicació com el soterrament van ser desestimats. Estic d’acord que, si vol, es pot ampliar aquesta informació.

El senyor Joan Antoni Baron, alcalde president, recorda que el Sr. Mora feia una consulta sobre la possibilitat de deixar les dues propostes de resolució damunt la taula per no votar-les per separat, per si realment volem anar a fora a demanar alguna cosa que creiem que és justa i en la qual estem d’acord. Les al•legacions anaven per la línia orbital però, sobretot, estem d’acord que volem mantenir la línia però amb una condició i és que ha de ser soterrada. Deixar-la sobre la taula, treballar-la i portar-la al proper ple amb un criteri que pugui ser el màxim d’unitari possible. Ho acceptarien vostès?

El senyor Joan Mora respon que sí. La nostra voluntat és la del consens. Deixem-ho sobre la taula i intentem que aquest ple pugui proposar clarament el manteniment d’aquesta estació i d’aquesta línia.

Finalment el Sr. Alcalde deixa el punt sobre la taula a petició del seu proponent.

23 -  PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA PER A LA MILLORA DEL SERVEI DE DENÚNCIES, PEL QUE FA AL TEMPS D’ESPERA, A LA CASERNA DELS MOSSOS D’ESQUADRA DE LA NOSTRA CIUTAT.
El senyor José Manuel López, regidor del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, presenta la proposta que demana passar-la a PREC.
“Aquest Grup Municipal ha pogut comprovar com el fet de posar una denúncia a la caserna dels Mossos d’Esquadra resulta una tasca que sovint comporta hores i haver de passar per la caserna més d’una ocasió. Ens consta que aquest fet ha provocat que alguns ciutadans hagin desistit de presentar la seva denúncia, cosa que no només comporta que els delinqüents quedin impunes, sinó també un descrèdit per part de la Institució, ja que el ciutadà se sent frustrat i no veu que se li garanteixi un dret tan fonamental com aquest.
Sabem que l’atenció dels Mossos a les persones que intenten posar la denúncia per haver patit qualsevol tipus de problema, o per considerar que són víctimes d’algun delicte, és correctíssima i feta amb tota la educació, però opinem que no és de rebut que un ciutadà que hagi estat víctima d’una situació desagradable hagi de suportar un temps d’espera (que en un cas concret sabem que ha estat de més de dues hores), per poder posar la denúncia. Creiem que aquesta no és la resposta idònia que ha de donar l’Administració a algú que no arriba en la millor de les situacions i que en certa manera es veu doblement desatès: primer perquè no s’ha pogut evitar que sigui una víctima i segon perquè l’atenció que rep no és l’adequada.
De la mateixa manera, i malgrat que s’ha publicitat la possibilitat de poder posar denúncies per mitjà d’Internet, cosa que teòricament hauria de servir per agilitzar les gestions al ciutadà, la realitat és que un cop feta, el denunciant s’ha de personar a la caserna per signar-la, amb la conseqüent pèrdua de temps d’espera ja mencionada abans.
És pels motius abans esmentats que presentem a la consideració del Ple el següent ACORD
1.- L’Ajuntament de Mataró, com a màxima representació de la ciutadania i com a principal entitat que ha de garantir els drets i les necessitats dels seus ciutadans, s’adreçarà al Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya per demanar que es faci un augment de la plantilla dels Mossos d’Esquadra a la ciutat que pugui garantir un millor servei i una millor atenció a totes aquelles persones que hagin de personar-se a la caserna per denunciar quelcom.”

El senyor Francesc Melero, conseller delegat d’Obres, Serveis i Manteniment i Via Pública, manifesta que el seu grup acceptaria el prec. El servei d’atenció al públic en unes dependències policials és un servei complex en sí mateix. De vegades són tràmits complexos. Hem consultat els temps d’espera a l’autoritat dels Mossos d’Esquadra de Mataró i ens diuen que la mitjana del temps d’atenció la tenen en 22 minuts. La mitjana de la Regió Metropolitana Nord, on estem inclosos, és de 23 minuts. Tot i això, estaríem absolutament d’acord a poder demanar una millora. Per tant, si li sembla bé al Sr. López, m’he atrevit a fer un canvi sobre el seu primer acord, que diria: “L’Ajuntament de Mataró s’adreçarà al Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya per demanar una millora en l’atenció a tothom que hagi de personar-se a comissaria per denunciar quelcom”.

El senyor José Manuel López respon que la gent que ha vingut a queixar-se segur que ha estat bastant més d’aquests 22 minuts.

24 -  PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ EN RELACIÓ A DIVERSES MESURES A ADOPTAR PER L’AJUNTAMENT DE MATARÓ PER A LA PROTECCIÓ DELS TREBALLADORS AUTÒNOMS.
El senyor Marcel Martinez, regidor del grup municipal de Convergència i Unió, presenta la proposta següent :
“Com és sabut, ens trobem actualment en una situació d’aguda crisi, caracteritzada pel decreixement econòmic i la pèrdua de llocs de treball.
El sector dels treballadors autònoms és un dels principals afectats per la crisi existent, tota vegada que pateix en primera persona l’actual restricció de crèdits i, tot i les previsions de l’Estatut del Treballador Autònom, no percep encara cap prestació d’atur per cessament d’activitat i, a més, incorre sovint en responsabilitats patrimonials en cas d’una mala evolució de la seva activitat.
 
Així mateix, cal considerar que els treballadors autònoms tenen un pes important en el teixit econòmic de Catalunya i, òbviament, també a Mataró, on a finals del 2008 hi havia una xifra de 8.447 treballadors autònoms, que representen més del 21% de la nostra població ocupada. Malgrat les dificultats esmentades, els autònoms es caracteritzen per la seva capacitat per crear ocupació i per la seva voluntat de resistir els efectes de la crisi, essent una peça fonamental per a l’economia productiva i per a l’estabilitat econòmica i social del país i de la nostra ciutat.
Un exemple d’això es conté en l’informe de conjuntura socioeconòmica presentat per aquest Ajuntament el mes de juliol passat, que demostra que durant l’any 2008 s’ha perdut gairebé sis-cents llocs de treball autònom a Mataró, però que, proporcionalment, la pèrdua d’ocupació en aquest sector és menor a la dels assalariats o a les xifres de tancament d’empreses, prova de la seva voluntat de resistència i de lluita contra la crisi.
Conscients dels problemes gravíssims que afecten els treballadors autònoms i de la seva importància per al teixit econòmic de Mataró, entenem que , malgrat ser de titularitat estatal o autonòmica la major part de competències que podrien ser exercides per a millorar la situació dels autònoms,  l’Ajuntament ha de potenciar i millorar totes aquelles mesures específiques al seu abast que puguin atorgar major protecció i estabilitat als treballadors autònoms.
En conseqüència el grup municipal de Convergència i Unió proposa al Ple l’adopció dels següents,
ACORDS:
Primer.- Instar als Governs de l’Estat i de la Generalitat l’adopció de mesures de protecció als treballadors autònoms en situació de cessament d’activitat similars a les que s’adoptin per als treballadors per compte aliè que hagin esgotat les seves prestacions d’atur.
SEGON.- Estudiar i posar en funcionament fórmules d’assessorament per a tal de facilitar l’accés a crèdits que permetin la continuïtat de les seves activitats o l’inici d’altres de noves, com a treballadors autònoms en cas de considerar-se viables econòmicament
TERCER.-  Disposar el pagament preferent i en un termini màxim de trenta dies dels subministraments efectuats a aquest Ajuntament i organismes depenents per treballadors autònoms o empreses que acreditin un facturació anual inferior a 250.000 euros.
QUART.- Destinar dintre de les actuals estructures i pressupostos de l’IMPEM els recursos necessaris per a la creació d’un servei d’assessorament integral i continuat a l’autònom, que l’assessori en totes les etapes i incidències pròpies i específiques de la seva activitat com a autònom.”
 

El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular, explica que els autònoms són un col•lectiu important a la societat catalana. Han tingut tot un seguit de mancances importants que els ha deixat en situacions de precarietat i dificultat. Veiem bé la proposta però hi ha punts en els que no coincidim i demanaríem al grup de CiU si els podria retocar:
No estem d’acord amb el segon punt. Aquí proposen un endeutament més gran de l’Ajuntament i crec que no ha de passar per l’Ajuntament el fet d’avalar una empresa privada com pugui ser un autònom. És cert que els autònoms tenen greus dificultats per accedir al crèdit i a això s’hi ha de donar resposta. Nosaltres creiem que el que hem de fer d’una vegada per totes és nacionalitzar la banca. Sembla una proposta fora de lloc però és l’única que farà que el crèdit es gestioni en base a necessitats socials i econòmiques i no en base al benefici. Per tant, estem a favor d’aquesta proposta sempre que el segon punt s’anul•li.

El senyor Pau Mojedano, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, vol fer un petit matís al que deia el Sr. Safont-Tria. La banca, encara que estigui nacionalitzada, o actua com a banca o se’n va en orris. El problema el tindríem després multiplicat. Manifestem el nostre acord amb la proposta però amb la discrepància també del punt segon, que crec que vostès mateixos ja l’han eliminat. El programa del PP a les eleccions generals del 2008 deia exactament el que diu el primer punt amb un matís que jo tampoc comparteixo i és que aquí el que es demana és que les prestacions siguin similars a les que s’adoptin per als treballadors per compte aliè que hagin esgotat les prestacions de l’atur. Jo no estaria d’acord perquè els autònoms han cotitzat, per tant, la prestació hauria de ser superior, similar a la d’un treballador que perd la feina i ha d’anar a l’atur. El drama dels treballadors per compte propi que s’estan donant de baixa any rere any és esfereïdor. És el primer període en què això està passant des de l’any  91. Tot fa preveure que això s’agreujarà si la conjuntura no canvia i les línies de finançament es reestructuren. Aquest grup hi votaria a favor.

La senyora Alicia Romero, consellera delegada d’Innovació i Promoció de Ciutat, expressa que és veritat que han estat treballant amb el Sr. Martínez per fer una proposta que es pugui aprovar per tots. Tots compartim la preocupació per la protecció d’aquest sector. Hem fet algunes esmenes que tenen tots els grups municipals i les comento molt per sobre:
Estaríem d’acord en el primer punt, és a dir, d’acord en desenvolupar més protecció per a aquest col•lectiu.
El segon punt el modificaríem dient: “Estudiar i posar en funcionament fórmules d’assessorament per tal de facilitar les línies de crèdit que permetin la continuïtat de les seves activitats o l’inici de noves com a treballadors autònoms en cas de considerar-se viables econòmicament”.
El tercer punt, el de pagament preferent en un termini de 30 dies, l’eliminaríem perquè hi ha molta dificultat en què pugui ser així.
Finalment, modificaríem una frase del punt quart en el mateix sentit que vostès feien. Aquesta seria la proposta alternativa del Govern que hem pogut pactar amb els grups.
 
El senyor Marcel Martinez, regidor del grup municipal de Convergència i Unió, explica que ahir el seu grup va presentar una modificació del punt en relació al tema dels avals per substituir-lo per un nou punt segon que és el que ha llegit anteriorment. Si vol li torno a llegir: “Estudiar i posar en funcionament fórmules d’assessorament per tal de facilitar l’accés a crèdits que permetin la continuïtat de les seves activitats o l’inici d’altres de noves, com a treballadors autònoms en cas de considerar-se viables econòmicament”.
D’altra banda, la Sra. Romero proposa eliminar el punt tercer i jo entenc que aquí l’Ajuntament hauria de fer un esforç, perquè els autònoms són persones enormement perjudicades per la crisi actual. L’Ajuntament hauria de fer un esforç real que amb el menor temps possible es pogués pagar aquests proveïdors que necessiten els diners perquè la roda no es trenqui. Nosaltres proposem que s’estudiï aquesta possibilitat. En  les altres modificacions hi estaríem d’acord.
 
La senyora Alicia Romero comenta que aquesta no és la seva competència i no ho coneix amb profunditat. La Sra. López ha deixat clar que ja fem un esforç molt important per pagar a 60 dies. Pagar a 30 dies seria molt complicat organitzativa i financerament per la situació en què ens trobem.
 
El senyor Marcel Martinez explica que el seu grup proposava el fet d’estudiar-ho. Encara que no sigui a 30 dies, deixar-ho a menys de 60 dies. La Sra. López ha manifestat que molts organismes autònoms de l’Ajuntament ja paguen a menys de 60 dies. 

La senyora Montserrat López, consellera delegada de Serveis Centrals, recorda que el compromís de l’Ajuntament és pagar a 60 dies. Sempre que podem paguem a menys d’aquest termini. No podem estudiar anar més enllà perquè a l’any 2008 i el 2009 hem exhaurit totes les possibilitats d’endeutar-nos a curt termini, que ara és de 30 milions d’euros. No podem anar més enllà per normativa. Per tant, fem tot el possible i el compromís ja el tenim. A més, ho fem a tothom perquè, a més dels autònoms, totes les demés empreses tenen dificultats.

El senyor Pau Mojedano explica que al seu grup municipal no li sap greu reconèixer que, donada la situació que estan patint els ajuntaments, creuen que és just fer un reconeixement al Govern que s’està actuant d’una manera que tampoc és usual.   

El senyor Marcel Martinez accepta retirar el punt ´TERCER” de la proposta, la qual en la seva versió final quedaria de la següent forma :
“Com és sabut, ens trobem actualment en una situació d’aguda crisi, caracteritzada pel decreixement econòmic i la pèrdua de llocs de treball.
El col•lectiu dels treballadors autònoms és un dels principals afectats per la crisi existent, tota vegada que pateix en primera persona l’actual restricció de crèdits i, tot i les previsions de l’Estatut del Treballador Autònom, no percep encara cap prestació d’atur per cessament d’activitat i, a més, incorre sovint en responsabilitats patrimonials en cas d’una mala evolució de la seva activitat.
 
Així mateix, cal considerar que els treballadors autònoms tenen un pes important en el teixit econòmic de Catalunya i, òbviament, també a Mataró, on a finals del 2008 hi havia una xifra de 8.447 treballadors autònoms, que representen més del 21% de la nostra població ocupada. Malgrat les dificultats esmentades, els autònoms es caracteritzen per la seva capacitat per crear ocupació i per la seva voluntat de resistir els efectes de la crisi, essent una peça fonamental per a l’economia productiva i per a l’estabilitat econòmica i social del país i de la nostra ciutat.
Un exemple d’això es conté en l’informe de conjuntura socioeconòmica presentat per aquest Ajuntament el mes de juliol passat, que demostra que durant l’any 2008 s’ha perdut gairebé sis-cents llocs de treball autònom a Mataró, però que, proporcionalment, la pèrdua d’ocupació en aquest sector és menor a la dels assalariats o a les xifres de tancament d’empreses, prova de la seva voluntat de resistència i de lluita contra la crisi.
Conscients dels problemes gravíssims que afecten els treballadors autònoms i de la seva importància per al teixit econòmic de Mataró, entenem que , malgrat ser de titularitat estatal o autonòmica la major part de competències que podrien ser exercides per a millorar la situació dels autònoms,  l’Ajuntament ha de potenciar i millorar totes aquelles mesures específiques al seu abast que puguin atorgar major protecció i estabilitat als treballadors autònoms.
Es proposa al Ple l’adopció dels següents,
ACORDS:
Primer.- Instar als Governs de l’Estat i de la Generalitat l’adopció de mesures de protecció als treballadors autònoms en situació de cessament d’activitat similars a les que s’adoptin per als treballadors per compte aliè que hagin esgotat les seves prestacions d’atur.
Segon.- Estudiar i posar en funcionament fórmules d’assessorament per a tal de facilitar l’accés a crèdits que permetin la continuïtat de les seves activitats o l’inici d’altres de noves, com a treballadors autònoms en cas de considerar-se viables econòmicament
Tercer.- Destinar dintre de les actuals estructures i pressupostos de l’IMPEM els recursos necessaris per mantenir i potenciar l’atenció personalitzada al col•lectiu d’autònoms assessorant, en totes les etapes i incidències pròpies i específiques de la seva activitat com a autònom.”

VOTACIÓ:  Ordinària
Vots favorables: Unanimitat. (27).
 
25 -  PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ EN REFERÈNCIA A UNA NOVA EDICIÓ DEL FEIL.
El senyor Joan Mora, president del grup municipal de Convergència i Unió, presenta la proposta següent :
“Sembla que el govern espanyol pot haver previst per al 2010 un nou FEIL, el qual podria estar dotat de 5.000 milions d'Euros i es concretaria en accions socials i el desenvolupament de la Llei de la Dependència, inversions mediambientals i de desenvolupament tecnològic. S'espera que el Reial Decret Llei que articuli el nou fons vagi al Consell de Ministres aquest mes de setembre, de manera que la tramitació dels projectes pugui començar entre els mesos d'octubre, novembre i desembre.
La intenció del Govern espanyol seria de mantenir els mateixos criteris establerts pel Fons de 2009, en concret pel que fa referència a la distribució per població i l'obligació que els projectes no estiguin inclosos als pressupostos municipals. Una possible novetat seria la possibilitat de considerar com a despeses finançables les corresponents a l'elaboració i redacció dels projectes tècnics.
És per això que és molt important preveure amb temps els projectes que la ciutat necessita i estar en condicions de presentar les sol•licituds més adequades i prioritàries.
Des de CiU, a més, creiem, com hem defensat sempre, que la definició i priorització dels projectes a realitzar hauria de comptar amb la participació del màxim nombre d’agents socials i el major consens possible. És per això que proposem al Ple l’adopció dels següents,
ACORDS:
Primer.- En un termini no superior a deu dies, tots els grups municipals presents al Consistori faran arribar a la Presidència un llistat de quins són, per a ells, els projectes més urgents que la ciutat necessita i que no es possible realitzar, de forma immediata, amb finançament municipal.
Segon.- Es convocarà, per a la segona quinzena de setembre, un consell de Ciutat en caràcter extraordinari per a recollir les aportacions dels diversos Consells Municipals, sectorials i territorials, així com de col•lectius o persones representades en els mateixos, alhora que es posaran a debat les diverses propostes realitzades per part dels grups municipals.
Tercer.- Com a conseqüència del resultat del debat, el govern municipal realitzarà una llista dels projectes proposats degudament prioritzada i amb una aproximació del cost d’execució de cadascun d’ells, la qual serà tramesa tant als grups municipals com als diferents Consells Municipals per a una posterior aprovació formal de la mateixa.”

El senyor Pau Mojedano, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, manifesta que sembla que l’anunci del Govern és poc definit. No s’ha concretat massa, de manera que no sabem si inclouran noves exigències o requisits que poguessin provocar que un cop feta la llista d’aquests possibles projectes se n’haguessin d’excloure. Anuncio els nostre vot a favor de la proposta. Hem fet, però, varies aportacions per escrit en els ponents demanant afegir tres acords més que serien:
Quart: Que el govern de l’Estat retorni l’IVA del FEIL de 2009 als ajuntaments pel finançament de despesa corrent. En el cas de Mataró, l’import de l’IVA és de 2.905.904 euros.
Cinquè: Exigir al govern de l’Estat que defineixi de manera immediata si hi haurà FEIL i en quins termes i condicions, ja que si no es fa de forma ràpida provocarà que els ajuntaments en alguns casos retardin al màxim l’aprovació del pressupost fins conèixer les condicions del FEIL.
Sisè: Exigir al govern de l’Estat un nou model de finançament municipal, tal com es ve reivindicant  de forma insistent per part del ajuntaments i les entitats municipalistes.
Per últim, només comentar al grup de CiU que hi ha un element a la part expositiva que després no es conté a la part resolutiva. És al final del segon paràgraf quan es diu: “una possible novetat seria la possibilitat de considerar com a despeses finançables les corresponents a l’elaboració i redacció dels projectes tècnics”. No sabem si això és un desig o un suggeriment o és que realment hi ha voluntat que es pogués incorporar aquesta possible novetat.
El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular, anuncia el seu suport a la proposta. Bàsicament perquè aprofundeix en el tema de la participació ciutadana. Caldria experimentar en noves formes de participació, entre les quals, la possibilitat que els ciutadans puguin prioritzar i escollir quines són les necessitats de la ciutat. Per tant, plantejar-los un seguit d’inversions i que escullin la seva prioritat. Encara no se sap si hi haurà una nova edició del FEIL. Però el FEIL no deixa de ser un pedaç per no abordar el problema de fons. El problema de fons és un finançament municipal injust i insuficient. El govern de l’Estat amb el FEIL fa allò que qui dia passa any empeny. Hauríem d’insistir en què no volem caritat. Això del FEIL es podria fer a través del finançament d’una manera molt més eficaç. Volem un finançament just.
La senyora Montserrat López, consellera delegada de Serveis Centrals, comenta que tal com està la proposta de resolució, el seu grup no la podria acceptar. El Govern ja ha anunciat que farà una nova convocatòria del FEIL però encara no ha tret el reglament que desenvoluparà aquesta convocatòria, per tant, desconeixem criteris, terminis, imports. Per tant, és impossible convocar en la segona quinzena de setembre  tots els Consells Municipals per parlar d’una cosa que encara desconeixem. Recollim l’essència i l’esperit de la proposta i demanaríem que fos traslladada a prec en el sentit que quan tinguem aquest reglament ens comprometem a compartir-la i treballar tots plegats la millor proposta per a la ciutat. En aquests moments estem elaborant el pressupost i el PAM de l’any vinent. L’oferiment de treballar-ho tots plegats és damunt de la taula.
 
El senyor Joan Mora diu a la Sra. López que li agrada l’estil de la seva intervenció, sobretot quan deia que si ens reunim els consells territorials de ciutat podríem generar unes falses expectatives si després no es continués complint. No sé què pensaria el Sr. Zapatero de les seves paraules. M’agrada el seu estil perquè realment és el que crec que s’ha de fer. Acceptem canviar la proposta de resolució per prec.
M’agradaria fer-me ressò del que deia el PP i, una mica, la CUP. És evident que els ajuntaments tenen manca de finançament. Aquesta proposta anava orientada a fomentar la participació i a avançar-nos a aquest projecte. Per tant, trobo molt adient un dels punts que deia el PP quan demanava un esforç perquè el govern de l’Estat defineixi de manera immediata si hi haurà un FEIL i amb quins termes i condicions, ja que, sinó, retardarà que els ajuntaments aprovin els pressupostos fins a saber-ho. En tot cas, buscar un redactat que fos neutre amb aquests estils. Els altres dos estarien fora de l’esperit que nosaltres teníem. Per tant, seria únicament aquest. No sé si vostès es poden plantejar que s’agilitzi l’aprovació del FEIL. Crec que això no seria cap problema. Si això no fos possible, no hi posaríem cap pega perquè aquí es tracta de trobar el consens. La voluntat de CiU és poder decidir entre tots quines són les prioritats en funció de la capacitat econòmica.

La senyora Montserrat López aclareix que des del Govern consideren que no és necessari col•locar aquest nou paràgraf d’exigir al govern de l’Estat que es defineixi, tota vegada que des de les entitats municipalistes, des de la Federació de Municipis de Catalunya i també des de la FEM s’està ja fent aquesta actuació. S’està reclamant tot això igual que, des del primer dia, estem reclamant que hi hagi una segona convocatòria. L’any passat aquesta convocatòria va sortir a finals del mes de novembre i no vam tenir més possibilitats. Quan jo em referia a generar expectatives que podrien ser falses ho deia en el sentit que, si no sabem si estem posant sobre la taula 20 milions, 30 milions, 10 milions o 5, és molt difícil poder proposar a la gent obrir aquesta possibilitat.

El senyor Joan Mora comenta que ha entès perfectament la Sr. López. Crec que vostè també m’ha entès quan li deia que prefereix ser prudent i, en canvi, des d’unes altres fonts, potser s’és més imprudent; a no ser que sigui segur que la xifra serà 5 mil milions i, per tant, no hi hauria problema. En tot cas, això ens excedeix a nosaltres, però que quedi clar l’esperit.

El senyor Joan Antoni Baron, alcalde president, passa a puntualitzar algunes coses.
Com ha dit la Sra. López, ja fa mesos que es treballa en aquest tema, perquè el president del Govern espanyol ho va anunciar en el Debat sobre l’Estat de la Nació fa uns mesos. En aquell mateix moment estava reunit a l’executiva de la Federació de Municipis. Em consta que s’ha fet el mateix treball des de la Federació Catalana de Municipis i des de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies de com havia de ser aquest nou FEIL. Des de l’Ajuntament hem tingut el màxim interès en veure com es desenvolupava això en dues línies:
La primera és insistir en què s’avancés el màxim possible en el calendari per poder tenir el catàleg dels criteris pel quals es podria optar al FEIL. No serien, pel que sembla, com l’any passat, en què es podia finançar qualsevol inversió, sinó unes determinades inversions amb una intenció manifestada políticament que l’1 de gener estiguessin en marxa totes aquestes noves actuacions. Perquè, no ens enganyem, tornem a estar davant d’una situació d’emergència en què s’intenta injectar alguns diners a l’economia i fer-ho per la via més eficient. S’ha demostrat que són els ajuntaments i no altres administracions. També és cert que aquests mesos hi ha hagut una batalla política molt important sobre quins havien de ser els receptors finals del FEIL, si els ajuntaments o les comunitats autònomes. Al final s’ha determinat, pel que ens diuen, que seran els ajuntaments i, per tant, aquesta capacitat de reacció immediata que tenim els ajuntaments es posarà de manifest una altra vegada.
També hi havia la necessitat que tant els projectes d’obra com la direcció de les obres s’incloguessin dintre de la subvenció. El catàleg està ja molt avançat i, segurament, aquest mes de setembre en tindrem coneixement. Tant bon punt en tinguem coneixement, ho posarem a valoració del Consell de Ciutat als consells territorials, etc. Això no és la solució al finançament dels ajuntaments. Això és un ajut extraordinari per a una conjuntura extraordinària. El debat en el qual no pensem cedir ni una mica és en el del finançament dels ajuntaments. Aquest és el debat en què estem i anem bastant plegats totes les entitats municipalistes. Entenc, doncs, que hi havia una proposta de resolució que el Govern manté, que es passa a prec. Per tant, no el votaríem.
 
26 -  PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR EN SUPORT A LA CONSULTA PER A LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUNYA QUE SE CELEBRARÀ EL DIA 13 A ARENYS DE MUNT.
El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular, presenta la proposta següent :
“Diumenge 13 de setembre de 2009 les persones residents a Arenys de Munt i majors de 16 anys podran participar en la Consulta per la Independència de Catalunya. Es tracta d’una consulta que vol conèixer l'opinió dels arenyencs respecte de la conveniència o no que Catalunya esdevingui un estat dins la Unió Europea.
La pregunta que es formula és la següent: ‘ESTÀ D’ACORD QUE CATALUNYA ESDEVINGUI UN ESTAT DE DRET, INDEPENDENT, DEMOCRÀTIC I SOCIAL, INTEGRAT EN LA UNIÓ EUROPEA?’
La iniciativa fou impulsada pel MAPA (Moviment Arenyenc per l’Autodeterminació) i el 4 de juny comptà amb el suport del Ple de l’Ajuntament d’Arenys de Munt.
Posteriorment, es formà una comissió ciutadana, no partidista i amb gent de totes les edats, amb la missió d’elaborar un protocol i d’organitzar tots els aspectes relacionats amb  la consulta.
Es tracta d’un procés participatiu inèdit i que pretén afavorir un debat públic i democràtic sobre la conveniència o no que Catalunya tingui un estat propi. Es parteix de la consideració de la importància que té l’opinió de la ciutadania i facilita que aquesta  es pugui expressar. Formalment, per tant, és legítim i lloable que la societat civil i l’administració local creïn les condicions favorables i prestin el seu suport a l’enriquiment de la democràcia i del seu principal fonament: la llibertat d’expressió.
En aquest sentit, cal destacar l’interès que aquesta consulta ha suscitat no només a Arenys de Munt sinó també a Mataró, a la comarca i als Països Catalans.
Per tot plegat, des de Mataró, com a municipi compromès en l’eixamplament de la democràcia participativa, felicitem i expressem el nostre suport a l’Ajuntament d’Arenys de Munt i les entitats impulsores de la Consulta per la Independència de Catalunya i refusem les actuacions de grups violents i antidemocràtics que volen  impedir-ne una celebració normal i pacífica. 
Alhora, desitgem que aquesta experiència sigui útil i pugui ser realitzada en un futur a la nostra ciutat i, atesa la significació d’aquest esdeveniment, proposem que el Ple Municipal de l’Ajuntament de Mataró prengui l’acord següent:
1. Sol•licitar l’admissió de l’Ajuntament de Mataró en qualitat d’observador institucional a la Comissió Organitzadora de la Consulta per la Independència d’Arenys de Munt del 13 de setembre de 2009.
2. Establir una comissió institucional de l’Ajuntament de Mataró que participi com a observadora en la dita consulta que se celebrarà a Arenys de Munt.”
 
La senyora Quiteria Guirao, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa, anuncia el vot contrari a la proposta de la CUP. El nostre grup ha presentat una proposta en què donem importància a l’exercici legítim de l’autonomia municipal exercida pels acords que va prendre el ple de l’Ajuntament d’Arenys de Munt. Presentem la proposta alternativa següent :
“El passat 4 de juny l’Ajuntament d’Arenys de Munt va acordar en Ple donar suport i la seva adhesió a la comissió promotora que havia de presentar al Parlament de Catalunya la Iniciativa Legislativa Popular anomenada ‘text articulat de la proposició de llei per la qual s’aprova la convocatòria d’un referèndum d’autodeterminació’, així mateix va acordar autoritzar al Moviment Arenyenc per l'Autodeterminació a utilitzar la Sala Municipal el diumenge 13 de setembre d’enguany, per recollir signatures i realitzar una consulta per copsar l’opinió de la població en el mateixos termes que es proposa en la Iniciativa Legislativa Popular amb la pregunta ‘Està vostè d’acord que Catalunya esdevingui un estat de Dret, independent, democràtic i social, integrat en la Unió Europea?’.
El recolzament a iniciatives locals és una actuació comú i sovintejada en els ajuntaments. És una manera de donar relleu a processos participatius que aprofundeixen en la qualitat democràtica amb la participació directa de la ciutadania. Així mateix, promoure una Iniciativa Legislativa Popular està regulat i és un dret que tenim els ciutadans i ciutadanes.
El grup municipal d’ICV-EUiA proposa els següents ACORDS:
Primer.- Donar recolzament a l’Ajuntament d’Arenys de Munt en l’exercici legítim de la seva autonomia municipal exercida  en els acords presos el 4 de juny en que es donava suport a la Comissió promotora de la Iniciativa Legislativa Popular anomenada “text articulat de la proposició de llei per la qual s’aprova la convocatòria d’un referèndum d’autodeterminació”, com actuació perfectament democràtica i legítima.
Segon.- Comunicar l’acord a l’Ajuntament d’Arenys de Munt, a la Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i a la Delegació del Govern a Catalunya.”
 
El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya, anuncia que el seu grup donarà suport a les dues mocions. La de la CUP, pel que té de suport a aquesta consulta, i la segona, pel que té de suport als acords dels plens municipals.
Convé ressaltar que aquesta consulta no té, oficialment, cap valor vinculant. No obstant això, sí que té un valor simbòlic per a totes aquelles persones que apreciem la llibertat. Nosaltres estem per la Llei de Consultes i Referèndums que actualment es troba en tràmit parlamentari. Llei plantejada amb la clara voluntat d’aprofundir en la qualitat democràtica mitjançant la regulació i la institucionalització de mecanismes de participació que convoquin a tota la ciutadania per fer consultes sobre qüestions de transcendència especial, tant en l’àmbit nacional com local. L’Ajuntament d’Arenys de Munt només deixa una sala i el recolzament de l’organització municipal. La iniciativa és d’una entitat civil amb la participació de ciutadans d’ideologies diverses entre les quals, i això no ho hem pogut contrastar, n’hi ha que estan a favor de defensar aquest dret de la consulta que més convingui però que no se sap si votaran sí o no. En breus instants veurem alguns intents de ridiculitzar aquesta consulta. Sentirem que no està clar a quina nació es refereix, es farà broma sobre la independència d’Arenys de Munt, faran referències a la il•legalitat d’aquesta consulta que, si no la organitza l’Ajuntament difícilment pot vulnerar la Llei de Bases del Regim Local, faran referència als federalistes, es parlarà també de la incongruència territorial de preguntar això a Arenys, quan probablement s’hauria de preguntar a tot Catalunya, és dirà que això no interessa a ningú, que ara estem en crisi, que estem provocant una desafecció política, etc.
No obstant això, prego observin les reaccions que han culminat amb el recurs presentat per l’Estat, a través de la Delegació del Govern, per aturar aquesta consulta al•legant que l’objecte i la futura hipotètica utilització del resultat podria anar contra l’interès general. Afegeixen que si no s’atura serà un mal exemple per a altres municipis i que podria suposar una amenaça a l’estabilitat social i política. L’objectiu és evitar que la gent pugui donar la seva opinió perquè hi ha por del resultat. Els demòcrates hauríem de mobilitzar, de treballar, d’argumentar i de votar. Votar sí, votar no, votar en blanc o no anar a votar i respectar el resultat que s’obtingui.
 
El senyor Pau Mojedano, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, aclareix que no pretén fer broma d’aquestes qüestions o expressar cap prejudici sobre la lliure elecció de pàtria que tingui cadascú i sobre la llibertat d’expressió dels ciutadans.
Jo li parlaré de ficció perquè abans dèiem que més de 5 milions de persones han demanat un lloc de treball a l’INEM , que a Catalunya s’ha superat amb escreix el mig milió d’aturats, del drama social de moltes persones per sobreviure, que els ajuntaments han de fer filigranes per poder prestar els serveis amb la mateixa qualitat, sembla una certa broma que hi hagi ajuntaments que es dediquin a organitzar aquestes qüestions.
El Sr. Tristany, en ocasió de l’homenatge a la Paquita Pla, va dir unes paraules que em van agradar quan deia que ell havia estat una persona revolucionària i que havia reclamat tot el que es podia reclamar en política però que, vist el que havia estat la transició i el sacrifici que havia suposat per a moltes persones en aquest país, reclamava, sobretot, responsabilitat. La responsabilitat implica que quan algú pren una decisió política, allò té un impacte i que les coses no són gratis, i que la convivència, les llibertats, els drets són de les persones, no són de les nacions ni dels col•lectius. A mi m’espanta quan vostè parla de pors col•lectives, quan parla de drets col•lectius, quan parla de nacions perquè això, al llarg de la història, normalment ha acabat en camps de concentració. Quan algú s’ha apropiat de drets col•lectius el final ha estat dramàtic. No ens faci partícips de les seves pors. Diuen que Espanya ens maltracta. És evident que hi ha hagut discriminacions i que Catalunya té dret a reclamar millor finançament i una certa justícia en algunes coses. La seva ideologia el que pretén és imposar-ho. La seva ideologia és situar en l’eix la nació quan la base de tot són les persones i els seus drets. Al final, del que es tracta és d’una mera qüestió de poder, és a dir, en lloc que ens governi Madrid, ens governem nosaltres. Les regles del joc no s’han de defensar quan et convé. No ho dic en el cas seu, perquè moltes vegades ha dit que no reconeix la Constitució Espanyola. Sí que hi ha altres partits nacionalistes que accepten la Llei quan els beneficia però no quan els perjudica. Aquests grups sí són els que poden provocar uns efectes desastrosos per a aquest país. Cada vegada que Catalunya reclama més poder, en el fons s’està empobrint com a societat i com a país. Aquest grup votarà en contra de les dues propostes.

El senyor Joan Mora, president del grup municipal de Convergència i Unió, anticipa que no entrarà en aquesta discussió ideològica que sembla que està buscant el PP amb la CUP. Moltes vegades els extrems es toquen i m’ha semblat sentir una quantitat de demagògia populista que a un li costa sostreure’s. Crec que aquí estem discutint una altra cosa. Hem de parlar d’aquests temes amb seriositat i els primers que en fan broma són aquella gent d’un Arenys de Munt que el primer que s’ha de fer és conèixer-se. Darrere d’aquesta proposta hi ha un col•lectiu que és el MAPA, que neix d’Arenys de Munt i d’Arenys de Mar, són una gent que tenen unes idees i que els hem de deixar perquè hem de respectar profundament les seves conviccions com a demòcrates. És un poble on és habitual fer consultes. Han fet consultes populars per si volien soterrar la Riera o no.. això és participació. Al ple municipal d’Arenys de Munt hi ha 4 regidors d’Arenys de Munt 2000, vinculat a Entesa pel Progrés, 3 de CiU, 3 d’ERC, 2 del PSC i 1 de la CUP. Donar suport a aquesta proposta va sortir refrendat per l’Ajuntament. Com a demòcrates no ens ha de fer cap por. De justícia no n’hi molta o poca, de justícia n’hi ha o no n’hi ha, Sr. Mojedano. El poble català té dret a justícia, la que ell cregui majoritàriament que vol assolir i amb les quotes de sobirania que el poble català vulgui assumir. Sense pors. I respectarem la Llei. Jo no soc ningú per dir què han de fer a Arenys de Munt ni l’Ajuntament ni aquesta associació. La legitimitat democràtica els empara. Per tant, donarem suport a totes dues propostes que van allà mateix.

El senyor Ramon Bassas, portaveu del grup municipal Socialista, afirma que el seu grup respecta que una entitat privada amb una determinada ideologia política, que no compartim però que és perfectament legítima, faci accions polítiques i plantegi aquesta consulta. Catalunya no té por i pot expressar-se com vulgui. No recolzem l’acord de ple que es va fer a l’Ajuntament d’Arenys de Munt per participar-hi activament. Primer, perquè no és de la seva competència el tema del que tracta, això no és cap cosa administrativa. Aquest va ser el principal argument perquè alguns dels partits que ara recolzen aquesta proposta és neguessin a una iniciativa legislativa popular dient que això no és de competència dels ajuntaments. Al Parlament de Catalunya, aquests mateixos partits van dir que no era de la seva competència. El tema a tractar és il•legal, ja ho ha dit una jutgessa. El Sr. Safont-Tria ha dit que els jutges no s’ha de ficar en els acords de ple. Ja li recordarem. A nosaltres ens trien per resoldre problemes i aquestes coses el que fan és crear-ne. L’escenari de fons és la Llei de Consultes i és el que ha de resoldre com es fan, qui les fa, què s’hi pot dir i el que ha de ser és útil, sinó serà un fracàs democràtic i una frustració. Nosaltres no hi hem d’anar a fer res com a observadors. Per tant, no recolzarem ni la proposta de la CUP ni la d’Iniciativa.

El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular, respon algunes de les intervencions que hi ha hagut.
Decepció profunda amb la intervenció d’Iniciativa per Catalunya. El que s’està fent és esquivar el debat en una qüestió en la que no s’hi senten còmodes. Presenten una proposta alternativa per donar suport a l’Ajuntament d’Arenys de Munt però la nostra ja dóna aquest suport a l’autonomia d’Arenys de Munt per tirar endavant iniciatives. Vostès parlen de la Iniciativa Legislativa Popular que el 17 de juny es van carregar al Parlament. No té massa sentit que es faci una proposta alternativa d’una qüestió que ja està passada i que ja no és present. El que sí que és present és el tercer punt acordat en el ple municipal de l’ajuntament d’Arenys de Munt en el qual es donava suport a què l’entitat cívica MAPA organitzés un referèndum per l’autodeterminació. És aquest debat el que sembla que vostès no vulguin abordar. La democràcia s’ha de defensar amb fets i no amb paraules. Tampoc m’acaba d’estranyar el seu posicionament vist el desgraciat posicionament del Sr. Saura permetent una manifestació de caire feixista el mateix dia que es convoca un referèndum. En qualsevol país democràtic del món seria una cosa inadmissible.
Sr. Mojedano, vostè domina molt bé l’art de la paraula però també la de la demagògia. En situació de crisi és com més afloren les contradiccions entre Catalunya i Espanya i com més tenim present que el fet de ser una colònia espanyola es paga molt car. Si n’hem de parlar amb termes econòmics, si Catalunya fos un estat independent a nivell de pressupost i a nivell econòmic, hi sortiríem guanyant, perquè hi una cosa que es diu espoli fiscal i que, any rere any, tots els diners que paguem els catalans se’n va majoritàriament a l’Estat i molt no retorna. En situació de crisi, també podríem parlar de la possibilitat de gestionar els nostres recursos i els nostres serveis de forma directa. Està demostrat que si la gestió és directa i sense intermediaris es pot fer d’una manera molt més eficaç. Per tant, parlar d’independència en situació de crisi, no només és important, sinó que és imprescindible. Vostè deia que li fa por parlar de drets col•lectius. Aquí sembla que els únics drets col•lectius que existeixen són els dels espanyols. Jo sóc espanyol per imperatiu, sembla ser que per drets col•lectius m’ho fan ser. També tinc un rei que jo no reconec però que per drets col•lectius me l’imposen. Sembla que només li fan por els drets col•lectius dels catalans. Els dels demés països no li fan por. Si els espanyols en tenen dret, els catalans també. Vostè ha parlat de camps de concentració, ja li he sentit a dir massa cops i no li tolero més. Els únics camps de concentració que s’han creat en aquest país són els del feixisme espanyol. Els que hi ha anat són moltes persones que han lluitat per la llibertat, per la República però mai des de posicionaments de llibertat i de sobirania política nacional s’ha creat cap camp de concentració. Per tant, li demano que mai més torni a utilitzar aquesta paraula referint-se a persones que estimem el país i volem la sobirania política. Els únics que han imposat són l’Estat espanyol, l’exèrcit i la seva oligarquia que, a través de la imposició armada, han creat l’status quo actual. La base són les persones, doncs deixem-les opinar. El problema és que a vostès els fa por el resultat del referèndum. Jo no conec cap estat que renunciï a tenir poder. Quan els estats assumeixen una quota de poder, en cap cas han renunciat a exercir-lo. Catalunya ja no té por i comencem a caminar. Mica en mica, ens comencem a atrevir a dir “ja n’hi ha prou”, “sí vull decidir si Catalunya ha de ser un estat independent”. Si això d’Arenys de Munt funciona el fenomen es reproduirà en moltes ciutats i pobles de Catalunya. Aquesta és l’autèntica por que tenen vostès. Vostès al•legaven qüestions legals. En qualsevol estat, qui acaba recorrent als jutges per fer callar la gent corre el risc de caure en l’autoritarisme.

El senyor Pau Mojedano fa algunes puntualitzacions:
Al Sr. Mora ja li vaig dir una vegada que, en ocasions com aquesta, fa discursos indignes de la seva intel•ligència i del seu rigor habitual. Ha fet una definició quan ha parlat d’extrems que ha estat fora de lloc. Diu vostè que la justícia és una i jo li dic, Sr. Mora, que quan els convé està bé la Llei i quan no els convé l’ataquen i diuen que és un atac sistemàtic i frontal contra els drets de la nació catalana. Hi ha un polític canadenc, l’Stephane Liron, que sempre diu que allò més important en aquests casos és la claredat. No l’acusaré a vostè, Sr. Mora, d’ambigu però li recomano que llegeixi les paraules del Sr. Liron  quan reclama, tant dels partits nacionalistes com dels representants de l’Estat, claredat a l’hora de plantejar les coses.

La senyora Quiteria Guirao confirma el seu desacord amb la proposta, perquè la proposta no tracta d’estar o no d’acord amb la consulta popular en si mateixa, sinó que el que es demana ara és:
“1. Sol•licitar l’admissió de l’Ajuntament de Mataró en qualitat d’observador institucional a la Comissió Organitzadora de la Consulta per la Independència d’Arenys de Munt del 13 de setembre de 2009.
2. Establir una comissió institucional de l’Ajuntament de Mataró que participi com a observadora en la dita consulta que se celebrarà a Arenys de Munt.”
Per tant, nosaltres no hi votarem a favor. Sento decepció i lamento el seu discurs, perquè que jo sàpiga fa 30 anys que el poble català parla cada 4 anys i no té por. Per tant, el seu discurs no el compartim i, per tant, no podem votar a favor ni abstenir-nos en aquesta proposta de resolució. Hi votarem en contra.
Pel que fa al tema del Saura, si us plau, ha estat un lluitador antifranquista i per les llibertats. Hi ha una sol•licitud, hi ha un tràmit i hi ha una resolució, i és que sigui el dia 20 i no el dia 13, però és que és de sentit comú. Per tant, menys demagògia i plantegi les coses en la seva justa mesura.
 
El senyor Joan Mora afegeix que si cadascú escoltés el que s’ha dit s’adonaria que realment s’ha fet un debat molt diferent a allò que estem votant realment. Per tant, els ciutadans de Mataró el que haurien de fer és llegir-se què estem votant cadascú, a favor i en contra, per tenir una clau del debat i, després, tota la resta de coses que s’han dit, els ciutadans ja són prou intel•ligents com per jutjar per si mateixos, sense que ningú els hi hagi de fer veure.
 
El senyor Xavier Safont-Tria explica que la proposta definitiva diu “crear una comissió d’observadors”. Nosaltres preteníem que fos el més àmplia possible i amb la participació de tots els grups municipals de l’Ajuntament de Mataró, bàsicament per perdre la por al que és un referèndum d’autodeterminació i que ens adonem que, en definitiva, és donar la paraula al poble.

El senyor Joan Antoni Baron, alcalde president, posa a votació la proposta presentada pel grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) :
VOTACIÓ:  Ordinària
Vots favorables: 10, corresponent al membre del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular (1), corresponents als membres del grup municipal de Convergència i Unió (7) i corresponent al grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya (2).
Vots en contra: 17, corresponents als membres del grup municipal Socialista (11), corresponents al grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2) i corresponents als membres del grup municipal del Partit Popular de Catalunya (4).
Abstencions: Cap.
 
A continuació el Sr. Alcalde posa a votació la proposta alternativa presentada pel grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-EUiA :
VOTACIÓ:  Ordinària
Vots favorables: 11, corresponents al grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2), corresponents als membres del grup municipal de Convergència i Unió (7) i corresponent al grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya (2).
Vots en contra: 15, corresponents als membres del grup municipal Socialista (11), i corresponents als membres del grup municipal del Partit Popular de Catalunya (4).
Abstencions: 1, corresponent al membre del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular. 
 
En aquests moments marxa de la sessió el Sr. Oriol Batista Gázquez, regidor del grup municipal Socialista.
PRECS I PREGUNTES
27 -  PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ REFERENT A LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES AL CARRER SANT JOAN BOSCO.
El senyor Joaquim Fernàndez, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió, presenta el prec següent :
“Des de les darreres millores en la urbanització dels carrers de l’entorn del carrer Sant Joan Bosco i els canvis produïts en aquesta via pel que fa a la circulació de vehicles, pels quals tan els cotxes procedents del carrer Sicília, com els que venen del carrer València, tenen una única sortida per Provença, s’ha reduït considerablement el nombre de vehicles que hi circulen, així com la seva velocitat, aconseguint una  important pacificació en la circulació.
Per altra banda, veïns d’aquest carrer de la ciutat han fet arribar a aquest grup municipal el seu desig que de limitar, encara més, el trànsit de vehicles pel mateix.
Ateses aquestes consideracions i tenint també en compte la poca amplada de les voreres en aquest carrer, .el Grup Municipal de Convergència i Unió presenta el següent,
PREC:
Primer.-   Que el Departament de Mobilitat estudií la possibilitat de convertir en una via de prioritat invertida el carrer de Sant Joan Bosco en el seu tram entre els carrers de Sicília i Provença, sense que calgui realitzar obra civil, utilitzant només elements mòbils.
Segon.- Que una vegada realitzat l’estudi es presenti als veïns més afectats per tal d’arribar al màxim consens possible.
Tercer.- Que en una etapa posterior, si el funcionament de la circulació en aquell sector és l’esperada, es tingui en compte aquest tram de carrer per a la seva reurbanització per tal de passar a ser d’un sol nivell.”
 
La senyora Núria Aguilar, consellera delegada de Mobilitat, confirma que aquest carrer ha estat recentment reurbanitzat i s’hi han fet moltes millores de reducció del trànsit, amb un resultat molt positiu per a la seva pacificació.
En el seu moment, a l’hora de la remodelació, es van tenir en compte les recomanacions del Pla de Mobilitat i del Servei de Mobilitat. Recordem que actualment aquest carrer permet una velocitat màxima de 30 km/h. És un carrer de xarxa veïnal, amb trànsit dels residents. Per tant, igualment haurien de continuar-hi passant. Considerem que la mesura que vostè proposa ja està fet, implementat i amb bons resultats, i no ens sembla adequat fer-hi noves modificacions. Creiem que ara no és una prioritat de Mataró.
Per tant, no acceptem el prec.

El senyor Joaquim Fernàndez respon que, després d’uns quants anys a l’oposició, aprens a deixar a casa la frustració. Malgrat tot, reconec una certa decepció, ja que és un prec en què havíem posat interès, abans de presentar-lo vam voler comentar-lo amb la regidora, semblava que hi havia predisposició, hem estat molt moderats demanant que s’estudiï... i vostè comença dient que “és un carrer recentment urbanitzat, com vostè diu a la part expositiva”. Jo, a la part expositiva, parlo dels carrers de l’entorn. No sé dir-li a quin any es va deixar el carrer San Joan Bosco en les condicions que ara està, però els carrers de l’entorn sí que han estat fets d’un sol nivell i degudament condicionats. “Xarxa veïnal, hi continuaria passant la gent que hi passa”... Això ho demanem. Vostè, en aquest tros de la seva intervenció, potser ha definit millor que jo els motius de per què demanem això. El que demanem és que es posi a prova, que durant un temps no s’hi pogués aparcar —les places d’aparcament que s’hi perdrien creiem que són molt limitades— i, en canvi, afavoriríem la pacificació de la zona. Lamento que no s’accepti el prec, sobretot perquè la primera resposta va semblar positiva.
 
La senyora Núria Aguilar recorda que en un primer moment el que es va dir és que s’estudiaria la proposta; i aquest ha estat el resultat de estudiar-la detingudament.

28  - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ SOBRE LA DOMUS ROMANA DE L’ILLA DE CAN CRUZATE.
El senyor Francesc Masriera, regidor del grup municipal de Convergència i Unió, presenta el prec  següent :
“Aviat farà un any que, durant els treballs arqueològics al sector de Can Cruzate, es varen descobrir les restes d’una casa romana.
Atès que a dia d’avui no sabem, encara, quin tractament tindran, el grup municipal de CiU formula el següent,
PREC
Que el projecte de renovació de l’illa de Can Cruzate incorpori la museïtzació, mitjançant les més modernes tècniques museogràfiques, de les restes de la casa romana que hi ha en el seu subsòl. “
 
El senyor Sergi Penedès, conseller delegat de Cultura, comença anunciant que no acceptaran el prec, però tampoc no entén per què ho demana. Aquesta és una cosa en què estem absolutament d’acord. De fet, quan es va presentar el resultat de les troballes de l’illa de Can Cruzate (a finals de novembre-principis de desembre), i parlàvem que s’havien trobat excel•lents troballes... vam anunciar que proposaríem museitzar-les. Així ho vam anunciar públicament. Què estem esperant ara?. Cal fer la resta d’excavacions, cosa que està pendent, calen tràmits urbanístics, enderrocs, excavacions... per contemplar la totalitat de les troballes que hi pugui haver.
Tot i així, no hem estat parats fins ara, perquè el que s’ha trobat és molt interessant i probablement serà el més interessant de tot el que es trobarà —això és el que es preveu—, i des de l’IMAC s’ha fet un informe en què es proposa al promotor, PUMSA, que si el que hi ha fins ara fos el més rellevant, museitzar-ne una part, i que quan hi hagi el projecte final que aquest contempli aquesta conservació d’una part de les restes.
La proposta ha estat ben rebuda tant per PUMSA com pels arquitectes redactors de l’avantprojecte i del futur projecte i, conjuntament amb els responsables de Patrimoni del Museu, l’IMAC, PUMSA i els arquitectes, hem visitat Badalona com a bon exemple de museització d’unes restes trobades. Per aquest motiu, no li acceptarem el prec. El que em sobta és que ho vam fer públic des del primer moment i estem treballant perquè es faci visitable, concretament la part de l’atri, però això ja ho anirem veient.

El senyor Francesc Masriera assegura al Sr. Penedès que s’ha llegit vàries vegades la nota de premsa del Govern sobre les troballes i enlloc ha pogut veure que ells diguessin que se’n museitzaran les restes, i molt menys utilitzant les més modernes tècniques que es coneixen avui dia.
Dit això, curiosa manera tenen vostès de rebutjar els nostres precs quan, curiosament també, hi estan d’acord. Sembla que diguin “aquest tanto que no se l’apunti CiU”. No ho sé. És una curiosa manera d’encarar els debats que es fa difícil d’entendre.
De totes maneres, celebro que hi estiguin a favor, malgrat m’ha faltat contundència per part seva a l’hora de dir que es farà. Esperem que això sigui una primera museització de la globalitat de les restes romanes que tenim al subsòl de la ciutat.

El senyor Sergi Penedès explica que la nota de premsa, la va emetre PUMSA, i és una nota de premsa que parla del pressupost, dels terminis... i no del valor de les troballes. Això, en roda de premsa i en comissió informativa, vam explicar que una part de les restes anirien al museu i una altra part es mantindrien visibles i visitables. Aquesta és la proposta que jo mateix vaig fer davant dels periodistes i també en comissió informativa. Per tant, és obvi que no és un prec que vostè planteja i al qual jo li responc que ho havíem pensat; no, resulta que ho hem dit ja públicament.
Entenc la seva crítica però ens hauríem de congratular de tenir finalment un espai de la Iluro romana visitable.
29 -   PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA SOBRE LA RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES AL PORT DE MATARÓ.
El senyor Pau Mojedano, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, presenta el prec següent:
“Aquest Grup s’ha fet ressò del malestar generat entre alguns usuaris del Port de Mataró pel que fa a la recollida de les escombraries que es realitza en aquella zona de la ciutat. Pel que hem sabut, tot i que es fa amb freqüència, els contenidors no es netegen com s’haurien de netejar i desprenen una olor molt desagradable, sobretot ara amb les temperatures tan altes que hi ha.
Creiem que s’hauria de ser més curós amb una zona d’oci tan important i que registra un notable increment de visitants durant els mesos d’estiu. Ens consta que es desinfecten els contenidors però també se’ns ha dit que no amb prou assiduïtat. A més també volem fer esment al fet que aquests estan massa visibles al públic i poden molestar als usuaris de bars i restaurants de la zona.
Per aquests motius, i perquè opinem que ja no només és un tema d’imatge sinó també d’higiene i salut pública, aquest Grup Municipal presenta el següent:
PREC
1. El Govern municipal incrementarà la freqüència de neteja a fons dels contenidors situats al Port i estudiarà la viabilitat de soterrar-los o bé d’ubicar-los més discretament, per tal que els usuaris d’aquesta zona no es vegin perjudicats per les olors i altres efectes molestos que puguin causar-los.”
 
El senyor Francesc Melero, conseller delegat d’Obres, Serveis i Manteniment i Via Pública, explica que hi ha dos sistemes de recollida d’escombraries. Un d’ells pel que fa a les fraccions de resta selectiva, d’una banda, que estarien inclosos en l’àmbit de la recollida domiciliària, i després n’hi ha un altre que seria la recollida de la fracció orgànica dels restauradors del port, que és la que motiva part de la queixa.
Tal com està concebut el servei de recollida comercial, un servei voluntari, a més a més amb la petició del servei per part de cada operador, les queixes vénen derivades per part d’un mal ús del bujol, és a dir, no s’estan complint les condicions en les quals s’han de tenir les restes: estar o no estar a les hores adequades a l’espai públic o bé a dins, o bé dipositar la fracció orgànica sense tenir-les dins d’una bossa. Tot plegat fa que hi hagi aquestes molèsties.
Tot això intentarem reconduir-ho. D’altra banda, aquí estem parlant amb el Consorci del Port, perquè en cas que s’hagi de fer la inversió per al soterrament dels contenidors això correspondria al Consorci i no pas a l’Ajuntament de Mataró.

30  -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ REFERENT AL PROJECTE DE L’EDIFICI QUE HA D’ACOLLIR EL FUTUR MUSEU D’ART CONTEMPORANI DE MATARÓ.
El senyor Joan Mora, president del grup municipal de Convergència i Unió,  presenta la pregunta següent :
“A l’acte central del 25è aniversari de la revista Capgròs a l’Ateneu de Caixa Laietana, el Sr. Lluís Bassat va mostrar esbossos del projecte arquitectònic de la seu definitiva del Museu que ha d’acollir el seu fons. Els mateixos que aquest mes d’agost vam poder veure en una edició del Telenotícies de TV3.
Davant d’aquest fet i sense que ens consti cap exposició prèvia a algun dels òrgans municipals competents, el Grup Municipal de CiU formula les següents,
PREGUNTES:
Primera.- Coneixien anteriorment, el Sr. Alcalde i el President de l’IMAC els esbossos presentats en públic pel Sr. Lluís Bassat? Si és així, perquè no s’han donat a conèixer a la resta de grups municipals del Consistori?
Segona.- Quina opinió els mereixen, al Sr. Alcalde i al regidor de Cultura, les propostes arquitectòniques realitzades per l’estudi barceloní B270? S’ha demanat l’opinió dels tècnics municipals?
Tercera.- Les propostes presentades, respecten les condicions imposades pel fet que l’antiga farinera Ylla i Aliberch, on s’ha d’ubicar el nou Museu, sigui un edifici catalogat?
Quarta.- Quina és la valoració econòmica aproximada de l’obra?
Cinquena.- Quin és el finançament previst per fer front a les despeses d’adequació dels espais de la Farinera?
Sisena.- Quin és el calendari amb el qual treballa el govern municipal des d’ara mateix fins la inauguració dels nous espais del futur Museu, passant per la seu provisional a la Nau Gaudí del carrer Cooperativa?”
 
El senyor Sergi Penedès, conseller delegat de Cultura, comença dient que com que de les 6 preguntes n’hi ha 5 que es refereixen més o menys al mateix, començarà per la darrera i després de la resta.
La pregunta 6 demana un calendari aproximat, i el que puc dir-li és que el futur Museu d’Art Contemporani de Mataró anirà prenent cos en el transcurs dels propers anys. El Govern municipal treballa a partir d’un calendari orientatiu que actualitza periòdicament en funció de l’evolució de les diferents variables que afecten el projecte. Així es va preveure: L’aprovació inicial dels Estatuts del Consorci, en el transcurs del 2n semestre del 2009, i procedir posteriorment, un cop transcorregut el període d’al•legacions, i, en el seu cas, la seva resolució, a la seva constitució abans de finalitzar l’any. Igualment, pel que fa a la Nau Gaudí, com a espai per realitzar-hi exposicions del fons de la col•lecció del Sr. Bassat, es treballa en la hipòtesi que el telecentre i el Servei d’Ocupació Jove es traslladin a una nova seu a principis de l’any que ve. De tal forma que a finals del primer trimestre, un cop realitzada l’adequació, l’equipament pugui tornar a obrir-se al públic amb la seva nova funció.
Pel que fa a la seu del MACM, la cessió de l’antiga Farinera Ylla i Aliberch al Consorci del Museu és previsible que es pugui dur a terme en el transcurs del 2011, quan, un cop finalitzat el procés de reparcel•lació del sector IVECO, passi a propietat municipal.
Des d’ara fins llavors, caldrà procedir a la redacció del projecte museològic i museogràfic del futur Museu perquè, un cop redactats, el Consorci pugui formalitzar l’encàrrec de redacció del projecte de reforma i adequació de la Farinera Ylla i Aliberch i, finalment, a l’execució de les obres, que previsiblement hauran de tenir una durada d’entre 18-24 mesos.
He volgut respondre primer aquesta pregunta perquè les altres 5 fan referència a uns esbossos que diu vostè, un dibuix, que el Sr. Bassat lícitament, per una qüestió de parentiu amb un estudi d’arquitectura, ha fet aquest exercici. Però, evidentment, no és un encàrrec de cap consorci ni en què hi participi l’Ajuntament. De fet, no el tenim aquest dibuix. El Sr. Alcalde i jo sí que l’hem vist. El Sr. Bassat va tenir la deferència, abans d’ensenyar-lo en públic, d’ensenyar-nos-el a nosaltres, però no ha passat per cap comissió informativa, ni Consell de Patrimoni, ni pressupost, ni finançament. Entre d’altres coses, perquè no és propietat municipal i no hi ha cap encàrrec ni del Consorci, perquè encara no està constituït, perquè encara està en període de proves...
Per tant, aquest és el calendari previst i la resposta a les altres 5 preguntes, crec que m’atreviria a dir-li que les hi facin al Sr. Bassat en tot cas.
El senyor Joan Mora manifesta que aquest és un tema prou important, perquè hi hem donat suport majoritàriament els grups d’aquest ple i, per tant, crec que davant d’aquests fets és lògic que nosaltres ens adrecem i fem aquestes preguntes a qui creiem que en té les respostes. Jo no vull dir que no n’estiguin informats, perquè la realitat és que els passos que es van fent els coneix vostè millor que nosaltres, però sí que és cert que al final dóna la sensació que tot estigui fet i aquí estem parlant d’un finançament molt important. Vostè diu que això vindrà més endavant, però nosaltres li demanàvem una valoració aproximada... Però de seguida estaríem parlant de xifres considerables i, per tant, de vegades un no comença a mirar preus de determinades coses si sap que no té els diners per fer-ho o no pensa d’on traurà la font de finançament. Crec que fóra bo que mantinguéssim un debat sobre el tema, perquè és un projecte estratègic important. Estic content de saber que a finals del 1r trimestre del 2010 pugui estar en marxa la primera part visible d’aquest projecte dins la Nau Gaudí, serà una gran fita per a la ciutat. Això generarà més publicitat directa o indirecta, tal com han fet aquestes dues aparicions que hem tingut. Alhora, hem de vigilar amb les frustracions i a nosaltres ens agradaria estar assabentats d’aquests passos que es van donant. Hi estem tots al darrere i volem que surti, aquest missatge suposo que s’ha fet arribar molt clarament al Sr. Bassat, però no creem ni un mil•ligram més d’expectatives.

El senyor Sergi Penedès respon amb molta claredat i franquesa que en un projecte com aquest cadascú juga les seves cartes. És senzillament això. Nosaltres mirem de ser molt més rigorosos i no generar aquestes expectatives quan encara queda un termini raonable per parlar-ne. Diria que al principi d’aquest ple hem parlat de procediments administratius, i tan malament no ho podem fer; com si haguéssim fet aquest encàrrec a la brava.
31 -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA SOBRE LES MESURES QUE ES VAN ACTIVAR A MATARÓ DURANT L’ONADA DE CALOR QUE VA PATIR CATALUNYA EL MES D’AGOST.
El senyor Pau Mojedano, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, retira la pregunta.

32  -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ SOBRE UN APARCAMENT AL DESCOBERT DE VEHICLES PESATS.
El senyor Joaquim Fernàndez, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió presenta la pregunta següent:
“Fa molts anys que a la ciutat existeix la mancança d’un aparcament per a camions, autocars, furgonetes i vehicles pesats en general. Això ha influït en la permissibilitat d’un estacionament privat sense llicència a les Cinc Sènies, situació que no pot mantenir-se durant més temps.
Fa pocs mesos vam tenir notícies, encara que mai de forma oficial fins que aquest grup va realitzar la pregunta al Ple, d’un projecte per a convertir, de forma provisional, en aparcament al descobert de camions el solar dels antics Talleres CYPP SA.
Darrerament, al Consell d’Administració de GINTRA, s’han presentat dues alternatives per ubicar aquest estacionament: una al Sorrall i l’altra a la carretera de Valldeix; recomanant s’executi la primera, que, a més, podria acollir aproximadament fins a 250 vehicles judicials..
Davant aquests fets, el Grup Municipal de CiU formula les següents,
PREGUNTES:
Primera.- Quin és el cost aproximat previst per a l’execució de l’aparcament que es preveu al Sorrall?
Segona.- Quin és el calendari d’execució de l’aparcament que es preveu al Sorrall? Quan podria entrar en servei?
Tercera.- S’han tingut en compte, a més del Sorrall i Valldeix, alguna altra ubicació per aquest aparcament?
Quarta.- En cas de realitzar-se al Sorrall, l’aparcament seria provisional o definitiu?
Cinquena.- Els terrenys que es preveu ocupar per l’aparcament, en cas de realitzar-se al Sorrall, estan inclosos dins el sector afectat per la MPG que es troba en tràmit d’aprovació? “
 

El senyor Francesc Melero, conseller delegat d’Obres, Serveis i Manteniment i Via Pública,  comenta en relació al preàmbul del Sr. Joaquim Fernàndez, que fa anys que Mataró disposa d’aquest aparcament per a grans vehicles. Està a les Hortes del Camí Ral. També recentment es va inaugurar l’aparcament del Parc del Palau que es va construir amb un gàlib suficientment alt per a furgonetes. Al Consell d’Administració de GINTRA es va explicar que el Govern havia desestimat aquesta inversió. Es va informar dels treballs que s’havien realitzat per veure la possibilitat de la construcció d’un aparcament, exactament igual que l’altra proposta, que també era en fase d’estudi previ. Per tant, en cap moment havia existit la possibilitat d’aprovació de la construcció de cap aparcament ni en el Sorrall ni enlloc de la ciutat de Mataró, però sí que vam voler, en consideració als membres del Consell d’Administració de GINTRA, informar-los i donar compte a partir de la informació dels estudis que nosaltres havíem fet. Jo ja entenc que de vegades els seus consellers no poden anar al Consell d’Administració. En tot cas, estic a la seva disposició per aclarir qualsevol qüestió. Perquè el fet de que, amb posterioritat, al Consell d’Administració li vam enviar la documentació, no vol dir que se li va enviar tota la informació, donat que una part d’aquesta informació no estarà disponible fins que s’aprovi l’acta.

El senyor Joaquim Fernàndez respon que no és conscient si els seus consellers es van excusar o no per la falta d’assistència. Jo també he estat conseller durant 2 anys d’una societat municipal. El desig d’aquest grup seria que les tres societats del grup PUMSA en fossin una sola i així seria més fàcil assistir-hi. També li podria dir els grups municipals dels que eren representants els consellers que habitualment no venien i delegaven el vot.
Parlant de GINTRA, vostè n’és el President i deu saber que els nostres representants una vegada van preguntar si la reunió era vàlida perquè no hi havia ni la meitat dels membres. Va ser vàlida perquè els representants dels grups del Govern havien delegat el vot i això servia per fer la reunió. Jo li preguntava per uns temes que ens preocupen i que hem portat al ple, no al Consell de GINTRA. A la comissió informativa que va tenir lloc pocs dies abans d’aquest Consell d’Administració de GINTRA tampoc se’n va informar. Crec que hi ha preguntes que ens podia haver contestat i no ho ha fet. Ens podia haver dit si els terrenys estudiats afecten o no les modificacions del Pla General, podia haver dit si s’està partint, en l’estudi, de la possibilitat que els terrenys estudiats siguin per a una ubicació definitiva o provisional, també amb quin pressupost es treballa. El que primer s’havia proposat s’ha deixat córrer per l’oposició frontal dels veïns. Evidentment que els aparcaments que vostè ha citat existeixen, però si ho tinguéssim tot resolt no ens caldria fer aquests estudis.

El senyor Francesc Melero creu que ha estat molt respectuós quan ha fet referència a l’absència dels representants del grup municipal de CIU. He dit: “entenc que no sempre poden venir”. D’altra banda, vostè no guia la pregunta però sí diu, en la part expositiva, que el Consell d’Administració de GINTRA va recomanar que s’executi el primer dels dos estudis. Per tant, tot pot tenir resposta però no existeix la possibilitat de fer-ho. No ocuparà cap terreny, ni que estigui programat ni que no ho estigui, és que no es farà.
 
33 -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ REFERENT A UN APARCAMENT EN SUPERFÍCIE ALS TERRENYS D’IVECO.
El senyor Joan Mora, president del grup municipal de Convergència i Unió,  presenta la pregunta següent :
“El passat mes de juny, CiU feia una mateixa proposta per tercera vegada i, davant l’evidència que la despesa ja es produïa per altres raons, el regidor de Via Pública va admetre fer els estudis pertinents per tal que el solar d’IVECO-PEGASO, mentre no s’hi realitzi cap esdeveniment, pugui ser utilitzat com estacionament de vehicles per facilitar l’accés a la platja i a les zones comercials del centre de la ciutat, probablement a canvi d’un preu reduït per fer front a les despeses de vigilància.
A la sessió del Consell d’Administració de GINTRA celebrat el passat dia 1 de juliol, es va donar compte dels estudis que pretenen justificar la manca de viabilitat econòmica de l’aparcament, no parlant en cap cas dels problemes inicials per a la seva realització, en especial dels costos per agençar l’espai, malgrat aquest és considerablement superior a l’utilitzat pel Festival Cruïlla de Cultures.
Malgrat tot, l’estudi realitza una proposta d’actuació molt concreta: “habilitat l’àrea d’estacionament com pàrquing gratuït”. Proposta que no s’ha portat a terme en tot l’estiu.
Davant de tot això, el Grup Municipal de CiU formula les següents,
PREGUNTES:
Primera.- Per quina raó no s’ha executat, fins aquest moment, la proposta d’actuació amb la qual conclou l’estudi realitzat per GINTRA?
Segona.- Contempla, el govern municipal, executar, en un termini curt, la proposta d’actuació amb que conclou l’estudi realitzat per GINTRA i presentat al Consell d’Administració del dia 1 de juliol de 2009?
Tercera.- Existeix alguna raó més que les exposades a l’estudi realitzat per GINTRA, per la qual el govern municipal no vulgui posar en funcionament un aparcament en superfície als terrenys d’IVECO?
Quarta.- En algun moment, el govern municipal s’ha plantejat obrir, com aparcament, l’espai condicionat pel Festival Cruïlla de Cultures o algun altre, encara que això suposi només una part del solar d’IVECO, per sota de les 513 places que l’estudi fixa com a capacitat total, per tal de fer una prova d’ocupació?
Cinquena.- Per quina raó l’estudi presentat al Consell d’Administració de GINTRA no contempla altres despeses que les de personal i maquinària?
Sisena.- En algun moment s’ha contemplat la possibilitat d’un vehicle llançadora al centre de la ciutat? S’ha mantingut, per aquest motiu o qualsevol altre relacionat amb la posada en funcionament de l’aparcament, alguna conversa amb els agents econòmics i socials de la ciutat? Quin ha estat el resultat?”

El senyor Sergi Penedès, conseller delegat de Cultura, aclareix que la propietat té cedit aquest espai a l’IMAC per fer esdeveniments culturals a l’aire lliure. A finals de juliol  o principis d’agost encara s’estaven desmuntant coses del concert de les Santes, i llavors des de l’IMAC es comunica a GINTRA que hi ha previsió des d’aquest mes de setembre i, potser, a l’octubre també, de fer un esdeveniment en aquest espai. Això s’ha de concretar. En aquests moments no puc assegurar que sigui així per raons econòmiques. Això és el que comunico a GINTRA i crec que, en part, responc la primera pregunta.

El senyor Francesc Melero, conseller delegat d’Obres, Serveis i Manteniment i Via Pública,  contesta les altres preguntes.
En resposta a la segona, el Govern té previst adequar el solar per a l’aparcament públic finalitzades les activitats a què feia esment el regidor Sr. Penedès.
La tercera pregunta, tenim interès a posar-ho en marxa, tal com es va explicar al Consell d’Administració de GINTRA i en aquest propi ple, amb el condicionant que ja vam dir en el seu moment i que acabem d’explicitar.
Pel que fa a la quarta pregunta, l’IMAC ocupa la totalitat del solar per acollir aquest esdeveniment i la proposta tècnica de l’aparcament, amb l’aforament de 513 places, s’ha fet tenint en consideració aquest extrem. Per aquest motiu, és inviable compatibilitzar l’activitat d’aparcament amb les activitats que realitza l’IMAC.
Cinquena pregunta, perquè un cop deduït l’import de les despeses d’execució i material de les obres i l’adequació del solar, les despeses previsibles són les de vigilància i maquinària. I en relació a l’autobús llançadora, s’ha tingut en compte tot i que s’ha descartat, tenint en compte la proximitat d’aquest emplaçament amb la Ronda Barceló o l’estació de tren, que està força propera al nucli important d’autobusos.
Obvio la pregunta de consultes al sector comercial de la ciutat de sí o no, perquè sí que el volem posar en funcionament.   

El senyor Joan Mora comenta que si s’hi pot fer algun altre esdeveniment i les circumstàncies econòmiques ho permeten estaran contents que així sigui. Però els demanaríem celeritat. Demanaríem al Govern implicació per part de l’Institut Municipal de Promoció Econòmica perquè, tot i que aquest solar estigui pròxim a alguna parada d’autobús i a l’estació, crec que seria bo, i per això havíem fet algun contacte amb alguns agent comercials, concretament amb la Unió de Botiguers, que es pogués pensar en què ells mateixos proposessin un punt de recollida o poguessin estudiar alguna mena de facilitats, propaganda i promoció d’aquest tema. Ens oferim a acompanyar-los en aquest tema i posar damunt la taula aquestes converses que vam tenir i que podrien redundar  en un bon servei als comerciants d’aquesta ciutat.

34  - PREGUNTA QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR SOBRE LA VENDA DEL SOLAR ON HI HA LA NAU DE CAN FÀBREGAS I DE CARALT.
El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular, presenta la pregunta següent :
“Després de tenir accés a l’escriptura signada el 2 de juny entre l’Ajuntament i El Corte Inglés, la CUP ha pogut comprovar que el document signat davant notari no és cap compravenda. Es tracta d’una escriptura en què es constata que l’Ajuntament ha incomplert el calendari de tramitació de les figures de planejament i gestió urbanística al qual s’havia compromès en el plec de condicions del concurs. Davant l’incompliment dels terminis, es renova l’adjudicació del concurs a El Corte Inglés i se signa un compromís de futura compravenda de l’Illa VI. Aquest comprimís se sotmet a la “condició suspensiva” que en el termini de dos anys s’ha d’haver produït el desmuntatge i trasllat de can Fàbregas i de Caralt. És a dir, que si no aconsegueixen treure el conjunt catalogat del seu lloc, el contracte queda automàticament suspès.
Amb el compliment d’aquest compromís, l’herari públic municipal haurà perdut més de nou milions d’euros (9.000.0000 €) i hauran resultat directament beneficiats per l’operació les empreses Naves Biada i El Corte Inglés.
Residencial Aurum (empresa que ha fet fallida el darrer any) va comprar a Naves Biada SA la finca que ocupa la fàbrica Fàbregas i de Caralt per un import total de 16.498.000 € (3.434,93 €/m2) més IVA.
L’Ajuntament va vendre a PUMSA l’aprofitament urbanístic d’una finca de la mateixa illa de can Fàbregas per valor de 7.060.000 € (1.713,60 €/m2). O sigui que l’Ajuntament va vendre patrimoni públic a meitat de preu respecte de la transacció anterior.
Finalment, PUMSA compromet la venda de la totalitat de l’Illa a El Corte Inglés per un import total de 24.000.000 € (2.492,47 €/m2).
Per tant, si tenim com a referència que el preu pagat per Residencial Aurum és de 3.434,93 €/m2, resulta que el preu de venda de tota l’illa de 9.629 m2 al Corte Inglés hauria d’haver estat de 33.075.000 €.
Per tot això, i atès que l’Ajuntament perdem diners en aquesta operació, la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) formula la pregunta següent:
És conscient el govern municipal que amb aquestes operacions l’Ajuntament ha fet un mal negoci venent per sota preu de mercat?”
 
El senyor Ramon Bassas, conseller delegat d’Urbanisme, indica que aquí es comparen dues coses que no es poden comparar; aquesta és la trampa de la pregunta de la CUP. Es comparen uns metres quadrats amb una anterior qualificació urbanística amb uns altres metres quadrats que tenen una posterior qualificació urbanística i, a sobre, estan reparcel•lats.  Per tant, que els drets urbanístics que hi havia en un cantó se’n van a un altre cantó. No es poden comparar. No ens porti a l’engany dient que hi ha hagut aquesta diferència. Hi ha hagut un estudi econòmic sobre que ha significat aquesta operació per l’erari públic. S’ha presentat en el Consell d’Administració de PUMSA i queda demostrat que no només no s’han perdut diners, sinó que se n’han guanyat. I malgrat que l’operació no era per guanyar diners, tampoc estem parlant d’una xifra molt important, se n’han guanyat. Per tant, el que acaba de dir vostè senzillament és una mentida. Estem parlant d’una inversió de 160 milions d’euros per a la ciutat i de 1.000 llocs de treball. Encara que ens hagués costat diners, aquesta operació valdria la pena.

El senyor Xavier Safont-Tria respon que no s’atreviria a dir que el que acaba d’afirmar és mentida. Estem comparant preus que formen part de la mateixa reparcel•lació i del mateix àmbit, per tant, és lògic que comparem uns preus amb els altres d’uns metres quadrats que representen el mateix a l’hora de fer la reparcel•lació.Insistim en què s’ha venut per sota del preu que s’havia venut inicialment des de Naves Biada a Residencial Aurum.
 
El senyor Ramon Bassas es manté en el fet que el que ha dit el Sr. Safont.Tria és mentida. Vostè està comparant uns preus d’una anterior qualificació urbanística, que després es va procedir a la seva reparcel•lació i, per tant, aquells metres estan en un altre cantó. I el valor no es pot comparar en el lloc, s’ha de valorar en el conjunt del sector. Estic disposat a explicar-li més a fons i a comparar aquests preus però el que ha dit vostè és mentida.
35  - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA SOBRE LA CAMPANYA DE PREVENCIÓ DE LA GRIP A.
El senyor Juan Carlos Ferrando, regidor del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, presenta el prec següent :
“Per tots és sabuda la preocupació que hi ha entre una bona part de la població davant d’un possible augment del brot de Grip A aquesta tardor-hivern. Lluny de qualsevol intenció de fer oportunisme polític ni de crear més alarmisme entre la població del que hi pot haver en aquests moments, aquest Grup opina que caldria preveure una sèrie de mesures en cas que la pandemia afectés (encara que fos de manera lleu) gran part de la població.
Som conscients que aquesta setmana el Ministeri ja s’ha reunit amb les Comunitats Autònomes per establir una sèrie de protocols al respecte, però pensem que no estaria de més que Mataró, pugui estar preparada per fer front a les petites eventualitats que es puguin ocasionar.
Un dels aspectes que més ens inquieta és la possibilitat de que s’hagués de tancar algun centre educatiu per baixes generalitzades, tant de personal docent com d’alumnat. Si les vacances escolars ja suposen un bon maldecap per alguns pares, que sovint han de recórrer a altres activitats, com els casals d’estiu, per poder combinar la seva jornada laboral amb les vacances dels seus fills, creiem que no estaria de més que es treballés en aquest aspecte perquè en plena temporada escolar, i sense els casals i altres activitats estiuenques, aquest fet podria suposar un veritable problema per a moltes famílies de la ciutat.
De la mateixa manera, i com a complement a la campanya informativa sobre les mesures higièniques de prevenció i sobre el protocol d’actuació a seguir en cas de sospita d’haver contret el virus, els populars pensem que no estaria de més que l’Ajuntament establís algun protocol d’actuació a nivell local, com ja s’ha fet aquest estiu amb l’onada de calor. D’aquesta manera facilitarem les coses a la ciutadania, oferint informació i possibles solucions en cas que es necessitin.
És per tot això que aquest Grup Municipal presenta el següent:
PREC
1. L’Ajuntament de Mataró, com a màxim representant de la ciutadania, estudiarà la possibilitat de crear un protocol d’actuació per fer front a les molèsties que pugui ocasionar l’arribada d’un brot que dificulti que la quotidianitat de les famílies pugui desenvolupar-se amb la normalitat desitjada. En aquest mateix sentit, l’Ajuntament inclourà una major difusió de les mesures de prevenció de la Grip A amb l’objectiu de minimitzar l’impacte del virus entre els seus conciutadans.”
La senyora Carme Esteban, consellera delegada de Benestar Social, Salut i Consum, anuncia que no acceptaran el prec, no perquè no hi estiguin d’acord, sinó perquè ja en una comissió informativa, quan començàvem a rebre notícies sobre la Grip Aviar en el mes de maig, preveien que durant el mes d’agost i durant l’estiu potser la grip no avançava el que podia avançar però que, amb el fred, caldria veure com evolucionava. Per tant, estàvem molt atents al que digués tant el Ministeri de Salut i els Serveis Socials del Govern central com, en aquest cas, el Departament de Salut, i veure quines eren les necessitats i quins eren els protocols i actuacions que com a municipi havíem de posar en marxa. Com que és una feina que ja estem portant a terme, no li acceptarem el prec. Els esforços de les administracions sanitàries van dirigits a limitar al màxim la propagació del virus en diferents camps: reduir la quantitat de persones afectades, reduir-ne la transmissió, però també, garantir l’assistència sanitària de les persones afectades i protegir els col•lectius vulnerables, com hem fet amb l’onada de calor. Aquests dies hem vist a les notícies els diferents avenços que s’han fet, tant en el Ministeri com en el Departament, per acabar de definir les línies d’actuació interdepartamentals. Un cop concretades aquestes s’està elaborant una proposta  d‘actuació per aplicar-les a Mataró. Aquest pla ha de contemplar, com a mínim, les següents línies d’actuació:
Coordinar amb la resta de serveis i institucions implicades, serveis de salut pública, la Generalitat, serveis sanitaris, educatius, de comunicació i serveis municipals que puguin anar quedant involucrats.
Definir i desenvolupar les línies operatives de cara a aconseguir els objectius generals abans esmentats aplicant els criteris de vacunació, d’acord amb les directrius que es vagin establint.
Criteris d’actuació en cas d’afectació dels serveis considerats essencials com els sanitaris, educatius, les forces de seguretat, els bombers.
Criteris d’actuació per minorar la transmissió de la malaltia.
A nivell de l’Ajuntament com a organització, i conjuntament amb el Servei de Prevenció, garantir  l’operativitat dels serveis municipals determinant els mínims necessaris i com frenar la possible transmissió.
De cara a la ciutadania, facilitar l’accés a la informació articulant els mitjans necessaris. Només amb la informació la gent podrà vèncer la por.

36  - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA SOBRE L’ESTUDI DE LA POBLACIÓ DE MATARÓ.
El senyor Juan Carlos Ferrando, regidor del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, presenta el prec següent :
“Aquest Grup opina que L’Estudi de la Població que realitza aquest Ajuntament és un instrument bo i imprescindible per analitzar la situació de la població de la ciutat i, per tant, per planificar línies d’actuació i polítiques municipals.
Tenint en compte el que acabem d’esmentar, creiem que s’hauria de corregir alguns paràmetres que, al nostre entendre, poden haver quedat obsolets per tal que el proper estudi sigui més rigorós i s’ajusti més a la realitat.
Quan l’estudi es refereix a la població nacional que resideix a la ciutat, en molts casos se separa la població segons lloc de naixement per així poder saber la procedència dels nostres conciutadans. El PPC creu que aquest criteri de separació de la població nacional queda coix en un aspecte: i és que també inclou a totes les persones nascudes a l’estranger en un sol grup. Segurament aquest fet no era rellevant fa uns anys, però en l’últim estudi de la població aquest últim col•lectiu estava integrat per 18.648 persones d’orígens molt dispars.
Aquest Grup Municipal opina que a l’hora de poder avaluar i tirar endavant polítiques culturals, educatives, religioses...etc, és important que es mantingui aquesta separació per regions i que, a més a més, es faci en segon filtratge que separi els ciutadans per països de naixement. Pensem que no hauria de pertànyer al mateix grup un ciutadà de Mataró nascut a l’estranger que un nascut a qualsevol punt de la resta d’Espanya, i que tampoc és el mateix una persona amb nacionalitat espanyola nascuda a l’estranger que una amb nacionalitat no espanyola que resideixi a Mataró.
Els populars estem convençuts que quan més detallat i més concret sigui l’estudi més s’ajustarà a la realitat i, per tant, serà una millor eina de treball que ens permetrà elaborar actuacions més específiques i millors polítiques encaminades al seu benestar i arrelament entre nosaltres.
És per tot això que aquest Grup Municipal presenta el següent:
PREC
1. El Govern municipal revisarà i adaptarà els criteris actuals d’elaboració de l’Estudi de Població per tal de fer-lo més ajustat a la realitat i, per tant, més útil a l’hora d’elaborar diferents tipus de polítiques, amb l’objectiu de facilitar no només l’arrelament sinó també la cohesió en el conjunt de la ciutadania.”
La senyora Montserrat López, consellera delegada de Serveis Centrals, anuncia que no poden acceptar aquest prec. Aquesta informació ja existeix en l’estudi de la població. L’última edició de l’estudi xifra a les persones d’origen d’altres països a la ciutat de Mataró en 20.142, no les 18.000 que vostè diu. A la pàgina 21 podem veure aquesta distribució de població per nacionalitat estrangera. Nosaltres fem aquesta anàlisi, no per lloc de naixement, sinó, per nacionalitat. Creiem que és una informació similar i numèricament representa una diferència molt mínima, concretament de 193 persones. Per tant, és inferior a l’1%. Un altre motiu és que nosaltres creiem que les polítiques universals no s’apliquen en funció de l’origen de la persona, sinó en funció dels criteris que s’estableixen, excepte les polítiques d’acollida.

El senyor Juan Carlos Ferrando comenta que seguiran sense saber quantes persones de nacionalitat espanyola nascuts al Marroc viuen a Mataró o quants mataronins de ple dret han nascut al Senegal. Aquest és el problema. Això no desagrega la gent. Són persones de ple dret. Aquestes persones tenen elements importants culturals, religiosos i seria bo tenir aquesta informació.

La senyora Montserrat López explica que a la pàgina 18 de l’estudi de població de l’última edició es pot veure desglossat el lloc de naixement dels ciutadans espanyols. Després hi ha un altre concepte que diu “altres països” i si anem a la pàgina 21 veiem la distribució per nacionalitats. Aquesta informació que vostè ens demana ja la tenim aquí continguda. Per tant, el nostre estudi és rigorós.
 
FORA DE CONVOCATÒRIA
Conclòs l’ordre del dia del Ple, el Sr. Alcalde indica que, amb posterioritat a la convocatòria, s’ha presentat una pregunta relativa a l’aparició d’unes taques de cru a la costa de Mataró, que per tràmit d’urgència, convindria tractar en aquesta sessió plenària :
La urgència és apreciada pel Ple Municipal per unanimitat (26).

PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIU REFERENT A L’APARICIÓ D’UNES TAQUES DE CRU A LA COSTA DE MATARÓ, per ser tractada d’urgència al Ple de 3 de setembre de 2009
El senyor Joan Mora, president del grup municipal de Convergència i Unió, presenta la pregunta següent :
“Ahir a la tarda, el regidor de Seguretat Ciutadana informava als portaveus dels diferents grups municipals sobre el fet que s’havien detectat  la presència d’una taca de cru davant la nostra ciutat, així com les anomenades “galetes de fuel”, especialment, a la platja de Sant Simó. Fet que havia obligat a activar el corresponent pla d’emergència i a penjat la bandera groga alertant de l’estat del mar.
Fets similars s’han produït també els dos darrers anys a les platges del Maresme, concretament, el febrer de 2008 i el juliol de 2007, quan l'ACA va informar de l’aparició també de petites taques que van obligar a posar temporalment la bandera roja a diverses poblacions de la comarca.
Davant aquests fets, el Grup Municipal de CiU presenta les següents,
PREGUNTES:
Primera.- Quina és la situació en aquest moment pel que fa aquest tema?
Segona.- Quines accions s’han portat a terme per part de l’Ajuntament de Mataró i/o altres administracions?
Tercera.- Malgrat no és una competència municipal, es coneix alguna dada sobre la procedència o causa de les taques de les taques, així com de les accions per evitar que es reprodueixi la situació?”
 
El senyor Francesc Melero, conseller delegat d’Obres, Serveis i Manteniment i Via Pública,  explica que l’Ajuntament de Mataró ha desactivat aquest matí a les 10:38 hores el Pla d’Actuació Municipal per Contaminació Accidental de les Aigües Marines que, des d’ahir a la tarda, a les 17:23 hores, es trobava en fase d’alerta per la presencia a les platges de restes d’hidrocarburs. A les 12 del mig dia, a totes les platges tenien hissada la bandera verda, per tant, estaven en condicions òptimes pel bany. Les taques de cru van aparèixer ahir a la tarda a 3 platges de la ciutat: Sant Simó, el Callao i el Varador amb una extensió d’uns 3 quilòmetres de costa. Es tractava de petites taques en forma de galeta de prop d’1 centímetre de diàmetre que s’anaven dipositant a la platja en la zona de trencament d’ones. L’Ajuntament va decidir, llavors, activar el pla i avisar a la Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya que també va activar, en fase d’alerta, el Pla Especial d’Emergències per Contaminació Accidental d’Aigües Marines de Catalunya, el CAMCAT, a les 19 hores. Ahir a la tarda es va hissar la bandera groga a les platges afectades ,mentre es mantenia la bandera verda a la platja de Ponent donat que no hi havia afectació. També es va indicar per megafonia la incidència als banyistes que hi havia a la platja. La neteja de les platges es va iniciar ahir a la tarda, tasques que es van reprendre a primera hora del matí. La neteja s’ha fet de manera manual i s’ha recollit prop d’1 quilo i mig de residu. D’acord amb els protocols i avisos rebuts des del CECAT, tècnics de l’ACA han recollit mostres aquest matí per poder-les analitzar. A primera hora d’aquest matí ja estaven en perfecte estat les 3 platges afectades. En canvi, durant la nit havien arribat taques a la platja de Ponent. Per aquest motiu aquesta platja ha estat l’última en tenir la bandera groga que ha succeït a les 12 hores. A les 16:45 hores, el Centre d’Emergència de Catalunya ha comunicat la desactivació del Pla Especial d’Emergències per Contaminació Accidental d’Aigües Marines de Catalunya. Efectius dels serveis municipals de Protecció Civil, Vigilància de Platges a càrrec de la Creu Roja i del servei de neteja de platges han treballat en el dispositiu activat per resoldre la incidència. Aquest matí un helicòpter de Salvament Marítim ha volat durant mitja hora per les costes de Mataró fins a 3 milles endins no havent localitzat cap altra taca ni residu. També s’ha fet aquesta comprovació amb mitjans aeris i marins de la Creu Roja amb el mateix resultat. Les 4 platges estan ara en bones condicions. No obstant, estarem atents a qualsevol canvi que es pugui produir. La tercera pregunta, no és una competència municipal, no se sap d’on provenen. No se si es podrà saber. Com he informat als grups i a la premsa, el que diuen els tècnics és que és un vessament antic, segons la consistència de les taques. És difícil poder tenir un control per evitar que es reprodueixi la situació. En cas que es produeixi qualsevol afectació de qualsevol tipus de contaminació marítima podríem tenir els protocols i els plans d’emergència preparats i tots els dispositius i maquinària per  poder atendre, amb la màxima celeritat i eficiència, per tornar a la normalitat el més aviat possible.
 
El senyor Joan Mora agraeix aquest extens informe. L’hem de felicitar a vostè i a tot el seu equip municipal per les actuacions que ha portat a terme. Per part nostra, si ens pot enviar aquest informe, l’enviarem a la Senadora, a qui nosaltres també li hem demanat que insti l’Estat, que és qui realment en té les competències, a intentar estar al màxim a sobre d’aquest problema que ens va sortint cíclicament a diferents llocs de la Comarca.
I en no haver-hi més assumptes per tractar, a les 12 de la nit,  el Sr. President aixeca la sessió, de la qual s’estén la present acta que signa amb mi. Certifico.