Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

02/11/2010

Escoltar

02/11/2010

dimarts 02 novembre 2010, 00:00h

 ACTA NÚM. 12/2010 - SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L’EXCM. AJUNTAMENT EN PLE QUE TINGUÉ LLOC EL DIA 2 DE NOVEMBRE DE 2010.
=================================================================

Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la Ciutat de Mataró, el dia dos de novembre de dos mil deu, essent les 9 hores del matí, es reuneix l’Ajuntament en Ple, sota la Presidència del Sr. Joan Antoni Baron Espinar, Alcalde President, 

Hi concorren els Senyors:

JOAN ANTONI BARON ESPINAR ALCALDE (PSC)
RAMON BASSAS SEGURA TINENT D’ALCALDE       (PSC)
MONTSERRAT LOPEZ FIGUEROA TINENT D’ALCALDE              (PSC)
FRANCESC MELERO COLLADO CONSELLER DELEGAT             (PSC)
ALÍCIA ROMERO LLANO TINENT D’ALCALDE              (PSC)
IVAN PERA ITXART CONSELLER DELEGAT             (PSC)
CARME ESTEBAN SANCHEZ  CONSELLERA DELEGADA          (PSC)
ANA MARIA BARRERA SALCEDO CONSELLERA DELEGADA           (PSC)
CARLOS FERNANDEZ BAEZ CONSELLER DELEGAT             (PSC)
FRANCESC MASRIERA ABELLA REGIDOR       (CIU)
JOSEP VICENT GARCÍA I CAURÍN REGIDOR       (CIU)
PAU MOJEDANO SINGLA REGIDOR       (PP)
QUITERIA GUIRAO ABELLÁN TINENT D’ALCALDE              (ICV-EUiA)
FRANCESC TEIXIDÓ I PONT TINENT D’ALCALDE              (ERC)
SERGI PENEDES I PASTOR CONSELLER DELEGAT             (ERC)

Excusen la seva assistència els senyors:

ORIOL BATISTA GÁZQUEZ TINENT D’ALCALDE (PSC)
NURIA AGUILAR CAMPRUBÍ CONSELLERA DELEGADA        (PSC)
JOAN MORA I BOSCH REGIDOR (CIU)
JOAQUIM FERNÁNDEZ I OLLER REGIDOR       (CIU)
MARCEL MARTÍNEZ BRUGUERA REGIDOR       (CIU)
PERE GALBANY DURAN REGIDOR (CIU)
CAROLINA SOLER SOTO REGIDORA       (CIU)
JOSÉ MANUEL LÓPEZ GONZÁLEZ REGIDOR       (PP)
M LUISA COROMINAS LOZAR REGIDORA (PP)
JUAN CARLOS FERRANDO CASASECA REGIDOR          (PP)
CONXITA CALVO LOMERO  CONSELLERA DELEGADA  (ICV-EUiA)
XAVIER SAFONT-TRIA I RAMON REGIDOR             (CUP)

Assisteix com a Secretari General de la Corporació el Sr. MANUEL MONFORT PASTOR, que dóna fe de l’acte.

També hi assisteix pel Servei de Sistemes d’Informació i Telecomunicació de l’Ajuntament de Mataró, el Sr. Alex Esplugues, Cap del Servei.
 
Els reunits representen un quòrum d’assistència mínim suficient d’acord amb la llei per constituir vàlidament la sessió plenària.

L’Il.lm. Sr. President obre la sessió, passant-se seguidament a tractar els punts de l’ordre del dia.


1 -  FORMACIÓ DE LES MESES ELECTORALS PER A LES ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA DE 28 DE NOVEMBRE DE 2010..

El senyor Joan Antoni Baron, alcalde president, presenta la proposta següent :

“Convocades per Decret 132/2010 de 4 d’octubre, eleccions al Parlament de Catalunya, a celebrar el proper dia, diumenge 28 de novembre de 2010.  Segons el calendari electoral i la Llei Orgànica 5/85 de 19 de juny, art. 26, és competència dels Ajuntaments la formació de les Meses, mitjançant sorteig, que pertoca aquesta vegada fer entre els dies 30 d’octubre  i  3 de novembre, com a termini per a la formació d'aquestes meses, i segons el programa informàtic tradicional, PROPOSO a l'Ajuntament Ple l'adopció del següent acord:

Primer.-  Aprovar les llistes inicials o bàsiques que contenen la relació d'electors idonis per ser designats com a membres de les meses electorals, tant per a Presidents com per a Vocals, que hauran d'ésser distribuïts entre les diferents seccions electorals del municipi de Mataró, així com els corresponents suplents. Les llistes s'inclouen en l'expedient.

Segon.- Aprovar el programa informàtic per realitzar el sorteig, que s'adjunta a l'expedient.

Tercer.- Procedir a l'extracció, per insaculació, dels números que s'esmenten en el programa informàtic.

Quart.-    Aprovar, una vegada efectuades les operacions d'insaculació i verificada l'extracció mitjançant sorteig informàtic, les llistes nominals dels membres de cada mesa electoral de Mataró, d'acord amb la correcta aplicació del programa, és a dir, les que corresponguin a 128 meses, de 3 membres cada una i altres tants suplents, que equivalen a un total de 1.152 designacions.
 
Cinquè.-  Aprovar també, en principi, la designació per a cada un dels càrrecs esmentats d'un membre de Mesa, per al cas de què fos acceptada la petició d'excusa per la Junta Electoral. El nomenament recaurà en l'elector que aparegui el següent en la llista a que es refereix el núm. primer d'aquest acord.”


El Sr. Alcalde explica que aquest Ple extraordinari s’ha convocat d’acord amb el que disposa l’art. 26.1 de la Llei Orgànica  de Règim Electoral General  que atribueix al Ple de l’Ajuntament la competència per realitzar el sorteig per a la formació de les Meses Electorals que han d’actuar en les pròximes Eleccions al Parlament de Catalunya que han de tenir lloc el proper 28 de novembre de 2010.

Explica que el sorteig de les persones que formaran les Meses Electorals es realitzarà en aquest mateix acte a través d’un programa informàtic de combinacions aleatòries.
 
Aquest sorteig es farà sobre el cens dels electors que tenen la titulació adequada per ser Presidents de Mesa i Vocals i es projectarà el resultat del sorteig sobre una pantalla gran que està situada al mateix Saló de Sessions de la Casa Consistorial. L’operativa consistirà en polsar la tecla corresponent que genera la combinació de números aleatoris i en el moment que es determini, es torna a polsar per aturar la combinació moment en el que sortiran a la pantalla els números definitius de sorteig, els quals s’aplicaran pel propi programa informàtic a totes les Meses per determinar les persones que formaran part d’elles.

Els números obtinguts per sorteig seran quatre:

 El primer és el número per on comença la selecció dins els possibles candidats a President de Mesa. Aquest número estarà comprès entre l’1 i el número màxim de candidats de la Mesa electoral que en tingui més.
 El segon és el número per on comença la selecció dins els possibles candidats a 1r Vocal de Mesa. Aquest número estarà comprès entre l’1 i el número màxim de candidats de la Mesa electoral que en tingui més.
 El tercer és el número per on comença la selecció dins els possibles candidats a 2n Vocal de Mesa. Aquest número estarà comprès entre l’1 i el número màxim de candidats de la Mesa electoral que en tingui més.
 El quart número és el de l’interval que ha d’haver entre un candidat i el següent, prenent l’ordre correlatiu del número de candidats obtingut a partir del cens electoral de cada Mesa. Aquest número serà igual per a tots els tres casos anteriors.

A continuació l’Alcalde dóna començament al procés de generació de la combinació de números aleatoris i al cap d’uns segons determina que s’aturi aquesta generació, amb la qual cosa queda realitzat el sorteig. La numeració obtinguda és la següent:

 Presidents de Mesa : 221
 Vocals 1er      : 712
 Vocals 2n                 : 178
 L’interval per tots tres números anteriors és el de  248

El programa informàtic  connectat amb el cens electoral elabora immediatament el llistat definitiu de membres de Mesa d’acord amb les instruccions numèriques anteriors. Els dos suplents de President, de Vocal 1er i de Vocal 2n s’obtindran aplicant al número sortejat de cada categoria l’interval de 248 persones segons l’ordre establert al cens electoral de cada Mesa, entre les persones que tenen la titulació adequada per ser Presidents de Mesa o Vocals.


El llistat definitiu de Membres de Meses Electorals i suplents figurarà a l’expedient com a annex diligenciat pel Secretari de la Corporació i en aquest sentit es lliurarà en el dia d’avui certificació d’aquest acord plenari i de la llista de les persones triades per configurar les Meses Electorals a la Junta Electoral de Zona de Mataró, d’acord amb el que disposa l’article 26 de la LOREG.

 

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a un quart de deu del matí, el Sr. President aixeca la sessió, de la qual s’estén la present acta que signa amb mi. Certifico.