Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

02/12/2010

Escoltar

02/12/2010

dijous 02 desembre 2010, 00:00h

ACTA NÚM. 14/2010 - SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’EXCM. AJUNTAMENT EN PLE QUE TINGUÉ LLOC EL DIA 2 DE DESEMBRE DE 2010.

=================================================================
 
Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la Ciutat de Mataró, el dia dos de desembre de dos mil deu, essent les 19 hores de la tarda, es reuneix l’Ajuntament en Ple, sota la Presidència del Sr. JOAN ANTONI BARON ESPINAR, Alcalde-President,
 
Hi concorren els Senyors:
JOAN ANTONI BARON ESPINAR                 ALCALDE                                      (PSC)
RAMON BASSAS SEGURA                          TINENT D’ALCALDE                      (PSC)
ALÍCIA ROMERO LLANO                              TINENT D’ALCALDE                      (PSC)
MONTSERRAT LOPEZ FIGUEROA             TINENT D’ALCALDE                      (PSC)
FRANCESC MELERO COLLADO                TINENT D’ALCALDE                      (PSC)
CARME ESTEBAN SANCHEZ                      CONSELLERA DELEGADA          (PSC)
ANA MARIA BARRERA SALCEDO               CONSELLERA DELEGADA          (PSC)
CARLOS FERNANDEZ BAEZ                       CONSELLER DELEGAT               (PSC)
IVAN PERA ITXART                                       CONSELLER DELEGAT               (PSC)
NURIA AGUILAR CAMPRUBÍ                        CONSELLERA DELEGADA          (PSC)
 
JOAN MORA I BOSCH                                  REGIDOR                                        (CIU)
JOAQUIM FERNÀNDEZ OLLER                   REGIDOR                                        (CIU)
MARCEL MARTÍNEZ BRUGUERA                REGIDOR                                        (CIU)
JOSEP VICENT GARCIA CAURIN                REGIDOR                                        (CIU)
FRANCESC MASRIERA ABELLA                 REGIDOR                                        (CIU)
PERE GALBANY I DURAN                            REGIDOR                                        (CIU)
CAROLINA SOLER SOTO                           REGIDORA                                      (CIU)
 
PAU MOJEDANO SINGLA                             REGIDOR                                         (PP)
JOSE MANUEL LOPEZ GONZALEZ             REGIDOR                                         (PP)
S’incorpora a la sessió en punt núm. 6 de l’ordre del dia
Ma LLUISA COROMINAS LOZAR                 REGIDORA                                       (PP)
ANNA MARTINEZ DURAN                             REGIDORA                                       (PP)
 
QUITERIA GUIRAO ABELLÁN                      TINENT D’ALCALDE              (ICV-EUiA)
S’incorpora a la sessió en punt núm. 11 de l’ordre del dia
CONXITA CALVO LOMERO                          CONSELLERA DELEGADA (ICV-EUiA)
 
FRANCESC TEIXIDÓ I PONT                       TINENT D’ALCALDE                      (ERC)
SERGI PENEDES I PASTOR                       CONSELLER DELEGAT               (ERC)
 
XAVIER SAFONT-TRIA I RAMON                 REGIDOR                                       (CUP)
 
No assisteix a la sessió el Sr. Oriol Batista Gazquez, regidor del grup municipal Socialista.
 
Assisteix com a Secretari General de la Corporació el Sr. MANUEL MONFORT PASTOR, que dóna fe de l’acte.
 
Els reunits representen un quòrum d’assistència mínim suficient d’acord amb la llei per constituir vàlidament la sessió plenària.
 
L’ordre del dia de la sessió actual és el següent :
 
 
Decret
9624/2010 de 29 de novembre
Assumpte: Convocatòria i Ordre del dia Ajuntament Ple sessió de 2 de desembre del 2010
Òrgan: SECRETARIA GENERAL
 
 
En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 2 de desembre de 2010, a les 19 hores de la tarda, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA
 
1         Aprovació, si s'escau, de les Actes de les sessions : extraordinària del dia 2-11-2010 i de la sessió ordinària de 4-11-2010.
 
2         DESPATX OFICIAL
 
           DECLARACIONS INSTITUCIONALS
 
3         Moció que presenten els grups municipals ERC, PSC, ICV-EUiA, CUP i CIU en suport als Reglaments per a l’ús de la llegua catalana a les administracions locals.
 
4         Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de CiU i CUP per tal de fer possible la delegació del vot en els casos de baixa maternal.
 
5         Proposta de Resolució que presenten els grups municipals PSC, ICV-EUiA, ERC, CUP i CiU per instar al Govern espanyol perquè cancel.li immediatament el deute extern que reclama al Pakistan.
 
6         Proposta de Resolució que presenten els grups municipals PSC, ICV-EUiA, ERC i CUP de rebuig pels fets del 8 de novembre a Al Aaiun.
 
 
           DICTAMENS
 
           ALCALDIA
 
7        Canvi representant del grup municipal Socialista de l’Ajuntament de Mataró en el Consell d’Administració de l’EPE Mataró Audiovisual.
 
 
           CMI D’INNOVACIÓ I PRESIDÈNCIA
            -Llicències d’Activitats-
 
8         Autorització del traspàs de la concessió d'ús, gaudi i explotació del quiosc de flors de la Plaça Santa Anna.
 
 
           CMI DE SERVEIS CENTRALS
           -Direcció de Serveis Econòmics-
 
9         Desafectació del domini públic de l’habitatge situat al pis 4t D, esc B, de l’edifici del c. Madoz, 28.
 
10        Concessió demanial d’una porció del subsòl de la zona verda pública de la unitat d’actuació 53 “El Verdet”, per a la construcció i explotació d’un aparcament públic.
 
11       Concertació de l’arrendament d’un local situat a la planta baixa del carrer Blai Parera, 6-8, de Mataró, per a activitats socials
 
12        Expedient modificació pressupostaria
 
 
           -Direcció de Recursos Humans-
 
13        Declaració compatibilitat segona activitat FXSM.
 
14        Declaració compatibilitat segona activitat PSJ.
 
 
           CMI DE SERVEIS TERRITORIALS
           -Servei d’Urbanisme-
 
15       Aprovació de l’ampliació de la Trama Urbana Consolidada (TUC) als sectors “IVECO-RENFE” i part de “EL RENGLE”.
 
16        Text refós de la modificació del PG sector 5-07 MADOZ-ANTONI PUIGBLANCH.
 
 
           -Servei d’Habitatge-
 
17        Aprovació inicial de la Modificació de l’Ordenança municipal de Llicències urbanístiques.
 
 
           CMI DE SERVEIS PERSONALS
              -Institut Municipal d’Educació-
 
18        Nomenament d’un vocal del Consell Plenari de l’IME en representació dels directors/es de l’escola pública, a proposta del Consell Escolar Municipal, per substitució de l’actual vocal.
 
19       Aprovar la compatibilitat per a l’exercici d’un segon lloc de treball dins del sector públic d’una professora titular A de l’Institut Municipal d’Educació.
 
20        Aprovar la compatibilitat per a l’exercici d’un segon lloc de treball dins del sector públic d’un mestre taller de l’Institut Municipal d’Educació.
 
 
           CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL
 
           PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
          
21        Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de la CUP i ICV-EUiA pel reconeixement d’Herminia Puigsec en la lluita contra el nazisme.
 
 
           PRECS I PREGUNTES
 
22        Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre l’anul.lació del taller participatiu respecte el futur de la zona d’equipaments Triangle-Molins.
 
23        Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre l’escolarització d’alumnes.
 
24        Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre la difusió del Fons d’imatges de l’Arxiu Municipal.
 
25        Prec que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular per revisar la normativa de les antenes de telefonia mòbil.
 
26        Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre les antenes de telefonia mòbil dels carrers Camí dels Caputxins i Lluís Millet.
 
27        Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre les cases del Passeig del Callao.
 
 
 
L’Il.lm. Sr. President obre la sessió, i tot seguit passa a tractar els punts de l’ordre del dia.
 
 
El senyor Joan Antoni Baron, alcalde president, felicita a CiU pel triomf en les eleccions autonòmiques i també aquí a la ciutat de Mataró, i espera que les relacions amb el nou govern de la Generalitat es mantinguin lleials entre ambdues administracions com ha estat fins ara.
 
 
El senyor Joan Mora, president del grup municipal de Convergència i Unió, agraeix la sinceritat de les paraules de l’Alcalde. Pot comptar amb nosaltres, per suposat, en la mesura que sigui possible, com a interlocució per a tot allò que sigui necessari a la ciutat.
 
 
1 - APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LES ACTES DE LES SESSIONS: EXTRAORDINÀRIA DEL DIA 2-11-2010 I DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 4-11-2010.
 
 
VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:        Unanimitat. (25)
 
 
 
 
 
2 -    DESPATX OFICIAL
 
·         El senyor Joan Antoni Baron, alcalde president, dóna compte de l’acord de Govern de la Generalitat de Catalunya pel qual s’aprova la declaració de la sardana com a bé patrimonial d’interès nacional, fórmula que ens ha de permetre des d’ara referir-nos-hi com a dansa d’interès nacional.
 
·         El senyor Joan Antoni Baron, alcalde president, dóna compte de l’acord de Govern de la Generalitat de Catalunya pel qual es declara com a festa patrimonial d’interès nacional Les Santes de Mataró.
 
 
 
DECLARACIONS INSTITUCIONALS
 
 
3   - MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS ERC, PSC, ICV-EUIA, CUP I CIU EN SUPORT ALS REGLAMENTS PER A L’ÚS DE LA LLEGUA CATALANA A LES ADMINISTRACIONS LOCALS.
 
El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya, presenta la Moció següent :
 
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS
 
La llengua catalana és, entre altres, una eina més de convivència a la societat catalana a dia d’avui. La llengua catalana és avui un instrument de cohesió social del país. Sortosament, tal com s'evidencia en la vida quotidiana a casa nostra, l'ús de la llengua catalana no provoca cap tipus de confrontació social. I, per coherència i per responsabilitat, aquesta és una realitat que cal no alterar.
En relació amb l’ús de la llengua en l'àmbit institucional, en aquest sentit, l’article 9 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, sobre la llengua de les administracions de Catalunya, estableix que la Generalitat, les administracions locals i les altres corporacions públiques de Catalunya “han d'emprar el català en llurs actuacions internes i en la relació entre ells” així com també “l'han d'emprar normalment en les comunicacions i les notificacions adreçades a persones físiques o jurídiques residents en l'àmbit lingüístic català, sens perjudici del dret dels ciutadans i ciutadanes a rebre-les en castellà, si ho demanen.”. A més, l'article 9.3 de la mateixa disposa que les corporacions locals i les universitats han de regular l'ús del català en l'àmbit de les seves competències.
Atenent aquests fets, expressem el nostre rebuig més profund vers la deriva partidista i, en conseqüència, judicial, que han demostrat alguns col·lectius tot presentant recursos contra els reglaments d’ús del català a diferents administracions locals. En concret, cal fer esment a la recent suspensió cautelar d'alguns dels articles dels reglaments d'ús del català de l'Ajuntament de Barcelona i la Diputació de Lleida per part del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, després de constatar, a més, que aquests recullen els drets lingüístics tant de les persones de parla catalana com castellana, complint amb el compromís de preservació de totes les llengües oficials reconegudes a Catalunya, el català i el castellà, tenint en compte que l’elaboració d’aquests reglaments va ser anterior a la recent aprovació de l’aranès com a tercera llengua oficial. Així mateix, rebutgem l'ús partidista i l'ofensiva contra la llengua catalana que demostra el nou anunci per part de l'Associació Cívica Ciutadana de portar també el reglament de la Diputació de Girona als jutjats.
 
En relació als antecedents exposats, proposem al ple de l’Ajuntament l’adopció dels acords següents ACORDS:
 
Primer. Donar suport a les administracions locals que disposen de reglaments vigents per a l’ús de la llengua catalana on el català és llengua preferent i esperonar a la resta a aprovar-ne.
 
Segon.  Fer arribar aquest acord als grups parlamentaris amb representació al Parlament de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i a la Federació de Municipis de Catalunya (FMC).”
 
 
El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular, comença dient que tornem a iniciar aquest ple parlant del Tribunal Constitucional. La sentència del Constitucional i la supressió cautelar dels articles que fan referència al reglament d'ús de la llengua catalana per part del Tribunal Superior de Justícia Catalana ens fan xocar amb una realitat, i és que continuem sent un poble ocupat, sense capacitat de legislar i administrar les nostres pròpies lleis. Certament, la situació del català al nostre territori és crítica. Hi ha dades que demostren que el seu ús recula en segons quins indrets, cosa que ha de disparar els índexs d'alarma de la gent que volem que la llengua catalana no només sigui present, sinó que sigui la llengua vehicular, de cohesió i majoritària a Catalunya.
Això no ho dic jo, sinó que els lingüistes i els experts en llengües ja fa anys que adverteixen d’aquesta situació. Llegiré un petit paràgraf de la senyora Carme Junyent, reconeguda lingüista del país: “El català és una llengua no tan sols en perill d’extinció, sinó que ja és una llengua en procés d’extinció. Això no vol dir que sigui una llengua sentenciada, ni que el procés hagi entrat en fase terminal o irreversible, només vol dir que si no en trobem el desllorigador ben aviat el procés s’acabarà”. 
Hauríem de reflexionar tots plegats sobre la qüestió de la llengua, que alguns en fan una qüestió electoralista, propagandística..., però que obre un debat potser més profund a nivell mundial, que és aquest procés d’homogeneïtzació lingüística que ens produeix una pèrdua cultural del planeta. La situació del català és diversa, com al conjunt del nostre territori, i això demostra que la permanència del català i la seva salut no depèn només de la voluntat dels individus, dels parlants, sinó també de les polítiques lingüístiques que s'han portat a terme als diferents territoris. El català ha estat perseguit i mutilat a casa nostra, a l’estat francès també, i a dia d’avui la persecució continua per part dels aparells estatals, així com dels partits espanyolistes que de manera implacable apliquen una política d'extermini de la nostra llengua. Jo personalment acuso el Partit Popular i altres partits, que d'una manera sistemàtica es dediquen a trencar aquest equilibri de la nostra llengua. Com ho fan? Exigint l'equiparació del castellà en aquells llocs on el català ja té una qualificació oficial i ignorant la seva existència en aquells llocs on no té suport institucional. El PP no defensa el dret d’individual de cap persona, sinó que aplica aquesta política genocida de la nostra llengua per a castellanitzar els Països Catalans. Amb el bilingüisme es reforça la permanència d’una llengua i l’extermini d’una altra, en aquest cas, la més forta és el castellà, perquè té un estat al darrere, i el català és la que pateix aquesta situació de recessió. Els Països Catalans hem de qualificar el català com a única llengua oficial i respectar les llengües que es parlen arreu del territori.
 
 
 
El senyor Pau Mojedano, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, se suma a la felicitació al partit que ha guanyat les eleccions i celebra el reconeixement per la nostra festa major i la nostra dansa de la sardana.
Com saben, el nostre grup, quan es va votar l'actual reglament d'ús de la llengua catalana en aquest Ajuntament, es va posicionar amb un vot d'abstenció. El vot a la proposta i per les raons que ara explicaré serà contrari. Em nego a nego a acceptar que aquesta promoció del català s’hagi de fer necessàriament a costa d’una discriminació o d’un sentit excloent cap a l’altra llengua oficial que tenim a Catalunya, i que és també una llengua nostra, la llengua materna d’una gran part dels catalans. Nosaltres compartim què el català sigui promocionat, fins i tot en la necessitat d'una immersió lingüística per corregir una injustícia històrica de marginació de la nostra llengua, la llengua pròpia del país, però crec que podem estar d’acord en positiu. S’ha parlat del PP com a genocida de la llengua catalana, cosa que em sembla una barbaritat. Jo puc discrepar a títol personal d'algunes expressions desafortunades que pot haver fet una persona que representi el meu partit, però això no vol dir que des del PP es tingui cap mena d'interès a maltractar el català. I no podem posar en qüestió la capacitat o legitimitat del Tribunal Constitucional per a emetre una sentència interpretant el projecte d'Estatut de Catalunya.
Vull dir que l'actual política d'intentar discriminar positivament el català és el punt clau que, al meu entendre, suposa la discrepància d'aquest grup respecte de tots vostès. No creiem en la discriminació positiva, estem parlant d'una priorització de valors a l'hora d'afrontar el tema lingüístic. Per nosaltres, el dret més important no és el dret de les llengües, sinó el dret personal a poder utilitzar la llengua oficial que es vulgui, així com a rebre informació de les administracions en aquestes llengües. Per tant, no creiem que es pugui utilitzar l'expressió de "dret preferencial d'una llengua sobre l'altra", quan això vulnera aquest valor prioritari que és la llibertat. Estaríem absolutament d'acord, almenys a títol personal, en què aquesta actitud positiva es veiés també continuada, per part del govern de la Generalitat i dels partits, a l’hora d’intentar promoure l'ús del català fins i tot en les institucions comunes de l’Estat, per què no? I penso que aquesta actitud positiva en igualtat de drets amb el castellà seria molt més fructífera que no pas aquesta interpretació o aquest discurs excloent que es fa sovint.
Els reglaments d’ús de la llengua catalana en general, i per això han estat qüestionats en la interpretació del TC, el que fan és vulnerar el dret de les persones de parla castellana a tenir aquesta igualtat de condicions. Per tant, acceptant que el castellà no està perseguit ni amenaçat i que estem d’acord en la promoció i en la immersió lingüística per corregir aquesta injustícia històrica cap al català, no estem d’acord amb la concepció que prima el dret de les llengües per sobre del dret de les persones a utilitzar la llengua que vulguin.
 
El senyor Joan Antoni Baron, alcalde president, cedeix la paraula a la Sra. Helena Romero Ribas, en representació de la Coordinadora d’Associats per la Llengua Catalana, qui recorda que la seva entitat té com a objectiu defensar l’ús i oficialitat de la llengua catalana. La CALC considera que hi ha polítiques que l’arraconen en punts del territori i que la supedita a l’espanyola, com ara les que parlen d’un bilingüisme.
 
VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:        21, corresponents als membres del grup municipal Socialista (10), corresponents al grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (1), corresponent al grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya (2), corresponents als membres del grup municipal de Convergència i Unió (7) i corresponent al membre del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular (1) .
Vots en contra:          3, corresponents als membres del grup municipal del Partit Popular de Catalunya.
Abstencions:             Cap.
 
 
 
4 - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIU I CUP PER TAL DE FER POSSIBLE LA DELEGACIÓ DEL VOT EN ELS CASOS DE BAIXA MATERNAL.
 
La senyora Carolina Soler, regidora del grup municipal de Convergència i Unió, presenta la proposta següent :
 
“La Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la Igualtat efectiva de dones i homes ha suposat una fita en la lluita per aconseguir la igualtat entre totes les persones que composem la societat en que vivim, amb independència del nostre gènere. Aquesta llei, però, reconeix determinats drets de forma complerta i en d’altres situacions emplaça als poders públics a promoure, analitzar i executar accions per tal d’aconseguir resultats en àmbits on les circumstàncies, o bé la normativa reguladora, no permeten assolir l’objectiu d’una forma immediata.
 
Una d’aquestes situacions és a la que fa referència la Disposición Final séptima de la LO 3/2007, quan assenyala que “a partir de la entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno promoverá el acuerdo necesario para iniciar un proceso de modificación de la legislación vigente con el fin de posibilitar los permisos de maternidad y paternidad de las personas que ostenten un cargo electo”.
 
A hores d´ara la legislació no ha estat adaptada, si més no en l’àmbit local, tot i que en d’altres, com és el cas del Parlament de Catalunya, mitjançant la reforma del seu Reglament ha permès a les diputades, que en situació de baixa per maternitat no puguin complir el deure d’assistir als debats i votacions, puguin delegar el vot en un altre diputat o diputada (article 84).
 
A l’àmbit de l´Administració Local, és necessari encara efectuar una delimitació o condicionament del caràcter indelegable del vot de regidores i regidors que refereix l’article 99.5 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de los Entes Locales, per tal de permetre una solució similar.
 
 
És per tot això que proposem al Ple l’adopció dels següents acords:
 
Primer.- Demanar al Govern espanyol que, d’acord amb allò que disposa la llei Orgànica 3/2007, de 22 de març a la seva Disposició Final setena, promogui l’acord per tal de fer efectiu el dret de regidores i regidors que s’acollin a permisos de maternitat i paternitat, d’exercir la seva obligació de votar en els Plens de les Corporacions Locals, mitjançant la delegació a favor d’altres membres del Consistori.
 
Segon.- Demanar també a tots els grups parlamentaris presents a les cambres legislatives que es predisposin amb la sensibilitat i receptivitat que reclama un consens suficient per assolir aquell objectiu.
 
Tercer.- Adoptar el compromís d’impulsar la modificació del Reglament Orgànic Municipal (ROM) vigent a Mataró, en el moment que la normativa supramunicipal ho permeti, per tal de traslladar al nostre àmbit local l’efectivitat immediata d’aquest dret.
 
Quart.- Instrumentar legalment aquells mitjans que possibilitin el vot no presencial als òrgans de govern dels quals es formi part.
 
Cinquè.- Traslladar els anteriors acords a la Presidència del Govern espanyol, a la Presidència del Congrés dels Diputats i a la del Senat, i a la Presidència del Parlament de Catalunya.”
 
 
El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular, explica que el seu grup es va adherir inicialment a la proposta perquè entenien que es tracta d’una qüestió que fa temps que s'hauria d'haver solucionat. La conciliació entre família i treball és un aspecte molt important de la vida laboral, en què la dona continua patint discriminació. Segurament si fóssim els homes qui paríssim aquesta situació ja fa temps que hauria estat solucionada. I des de l’Administració cal impulsar-ne la solució. Si, com s’ha dit, es pot retocar el text i millorar-lo, nosaltres ho veiem amb bons ulls. El nostre vot és favorable.
 
 
 
El senyor Pau Mojedano, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, reconeix que el seu grup no té res en contra de la proposta, però la proposta els planteja dubtes jurídics sobre la constitucionalitat del primer acord, perquè els drets personals no es poden delegar. Creiem que l'art. 79 de la Constitució diu que el caràcter del vot de diputats i senadors i, per extensió, s'entén també dels regidors, és personal i indelegable. I aquesta és la interpretació que crec que s’ajusta més a aquest cas.
Per tant, articular els mecanismes telemàtics que puguin fer possible que la persona, l’home o la dona, que tingués permís de maternitat o paternitat, i també en cas de malaltia permanent, poguessin utilitzar aquest dret a través dels mecanismes telemàtics seria perfecte, ara bé poder delegar el vot en altres membres del consistori ens planteja dubtes. Seguim pensant que és inconstitucional. El fet que altres institucions hagin aprovat propostes de resolució semblants no vol dir que en el futur no puguin ser recorregudes i declarades inconstitucionals. Entenem l’esperit de la proposta i el compartim, però davant del dubte ens hi abstindrem.
 
 
La senyora Ana Barrera, regidora del grup municipal Socialista, parla en nom dels grups municipals del Govern.
Donem suport a l’iniciativa, perquè creiem que amb aquests mecanismes fem passos molt grans per aconseguir la igualtat d’oportunitats efectiva entre homes i dones. Sabem que les dones encara estan molt poc representades en certs àmbits, cosa que complica molt poder desenvolupar les funcions laborals en plena capacitat i, de vegades, també, poder tenir representació en segons quins espais.
Si parlem de la conciliació, el que fem amb aquest tipus d’eines és dotar-nos de més recursos per poder conciliar la vida personal, laboral i familiar. D’aquesta manera, comencem a trencar amb estereotips, models i patrons.
També donem suport a la proposta perquè s’hi han inclòs una sèrie d’esmenes que hem estat negociant amb la Sra. Soler i que crec que són prou importants per tenir en compte no només una mesura, que és el permís de maternitat i paternitat, que es contempla dins la Llei de conciliació, sinó d’altres que també són molt importants per a la igualtat com ara l’adopció, l’acollida, l’alletament i també el permís per malaltia greu.
Des de l’Ajuntament de Mataró ja portem un parell o tres d’anys treballant la conciliació, per exemple, des de Recursos Humans treballem un Pla d’Igualtat intern, on es preveuen aquestes mesures, i fa dos plens vam aprovar l’adhesió d’aquest Ajuntament a la xarxa de ciutats i pobles per la conciliació i l'ús del temps, cosa que demostra que aquesta proposta és una bona iniciativa que segueix la línia de treball de l'Ajuntament i de la Federació de Municipis de Catalunya que, durant anys, ha fet aquesta reivindicació.
Expressem el nostre vot a favor i esperem que aquesta proposta pugui prosperar.
 
VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:        21, corresponents als membres del grup municipal Socialista (10), corresponents al grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (1), corresponent al grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya (2), corresponents als membres del grup municipal de Convergència i Unió (7) i corresponent al membre del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular (1) .
Vots en contra:          Cap.
Abstencions:             3, corresponents als membres del grup municipal del Partit Popular de Catalunya.
 
 
 
5 - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS PSC, ICV-EUIA, ERC, CUP I CIU PER INSTAR AL GOVERN ESPANYOL PERQUÈ CANCEL.LI IMMEDIATAMENT EL DEUTE EXTERN QUE RECLAMA AL PAKISTAN.
 
El senyor Carlos Fernández, regidor del grup municipal Socialista, presenta la proposta següent:
 
“Atès que les inundacions del passat mes d’agost de 2010 al Pakistan han causat prop de 2.000 morts, 21 milions d'afectats i han inundat prop d’una cinquena part del seu territori, amb milers de desapareguts i desplaçats, i ha causat incalculables danys materials.
 
Atès que el Pakistan té contret un deute extern que ascendeix a un total de 54.300 milions de dòlars, amb un servei del deute que triplica la despesa en sanitat.
           
Atès que l’Estat espanyol reclama prop de 55 milions d’euros en concepte de deute extern, dels quals 37,20 provenen de crèdits del Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD) i 17,70 de fallides d’assegurances atorgades per la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE).
 
Atès que la campanya QUI DEU A QUI? (que aglutina a més de 50 organitzacions de tot l’Estat espanyol) i les xarxes internacionals de deute com són JUBILEU SUD (moviment d’oposició al deute extern integrat únicament per col·lectius dels països del Sud), EURODAD (xarxa europea conformada per 59 organitzacions que treballa per a la cancel·lació del deute a més de 18 països europeus) i el CADTM (Comitè d’Anul·lació del Deute al Tercer Món, que treballa arreu del planeta), a més d’incomptables d’organitzacions i moviments socials d’arreu del món estan sol·licitant l'anul·lació total del deute del Pakistan afectat per les inundacions.
 
Atès que en el Programa d’Actuació Municipal 2010 de Mataró es contempla la promoció d’activitats de difusió i sensibilització en solidaritat i cooperació internacional, tenint com a línia estratègica de les actuacions els 8 Objectius del Mil·lenni.
 
Atès que l’Ajuntament de Mataró en data 20 d’agost de 2010, i com a resposta a la Campanya d’emergència “Resposta als efectes de les inundacions al Pakistan” endegada pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament “ va fer una aportació de 8.600, 47 euros.
 
Per això, acordem
 
1r.- Reclamar al Govern espanyol la cancel·lació total del 100% del deute extern que encara reclama al Pakistan, de manera immediata, incondicional i sense cap tipus de contraprestació.
 
2r.- Demanar al Govern espanyol que les ajudes que destini al Pakistan siguin donacions no reemborsables i que, en cap cas, aquest fet contribueix a incrementar encara més el deute extern d’aquests països.
 
3è.- Reclamar al Govern espanyol que insti a la comunitat internacional, ja siguin països o institucions financeres internacionals on hi té representació (Fons Monetari Internacional, Banc Mundial, Banc Asiàtic de Desenvolupament) a cancel·lar el 100% del deute que se li reclama al Pakistan, de manera immediata, incondicional i sense cap tipus de contraprestació. De la mateixa manera, que tota l’ajuda internacional sigui en forma de donació no reemborsable, no condicionada i de manera no militaritzada.
 
4è.- Traslladar el contingut de la present moció a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación; a l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament; al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, a l’Observatori del Deute en la Globalització i al Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional.”
 
 
El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular, entén que el deute extern, no només al Pakistan, sinó a moltíssims països que actualment es troben en situació crítica, s’hauria de cancel·lar. El capitalisme global no té escrúpols a l’hora d’explotar un país per tal de xuclar-li tot el que en pugui treure, com també el Fons Monetari Internacional o diversos bancs, que no només no han condonat els crèdits sinó que van atorgant nous crèdits, ofegant uns països que només poden pagar reduint les seves despeses socials. Creiem que hi ha d’haver una nova relació entre primer i tercer món, i això passa, en primer lloc, per la condonació del deute, i en segon, per entendre que quan parlem de drets els hem d’entendre a nivell global i no pas a nivell del món occidental.
 
 
 
El senyor Joan Mora, president del grup municipal de Convergència i Unió, confirma que el seu grup també s’ha sumat a la proposta perquè els sembla que realment al Pakistan hi ha moltes persones passant greus penúries. Entenem que els països que tenim la capacitat d’ajudar hem de fer-ho. El que passa és que aquesta proposta de resolució (que es pot baixar d’una pàgina web: quién le debe a quién), no pot fer oblidar la situació interna de cada pais: quina és la seva despesa militar, en armes nuclears, etc. Els habitants no en tenen la culpa, i és per això que CiU hi votarà a favor, però entenc que es necessita una ètica global diferent, començant pels dirigents dels propis països que moltes vegades, producte de la corrupció amb la qual s'administren les ajudes externes, acaben tenint aquests problemes. Tampoc no estem segurs que la condonació del deute no acabi servint per continuar produint més armes i creant més misèria.
 
 
 
El senyor Pau Mojedano, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, anuncia que el seu grup votarà a favor de la proposta, però amb matisacions.
És evident que es necessita una ètica global diferent. És clar que els sistemes no són perfectes i que el capitalisme, tot i haver generat un nivell de benestar per a la nostra civilització occidental sense precedents, també té perversions. En cap cas és tolerable la desigualtat que pateixen moltes persones del nostre planeta. El que ha passat al Pakistan és un drama terrible i que commou qualsevol persona amb un mínim de valors i sensibilitat. I, per tant, s'ha de prestar tot l'ajut possible. Nosaltres compartim la proposta i hi votarem a favor. Ara bé, tots els mals no són culpa del capitalisme, moltes vegades els règims que pateixen alguns d’aquests països són els culpables fonamentals del nivell de pobresa i de malestar que pateixen els seus ciutadans. El Pakistan no podem oblidar que és una potència nuclear i crec que el setè exèrcit del món, per tant, té una despesa militar enorme i, en canvi, un nivell de pobresa que està situat al voltant del 142 entre 170 països en desenvolupament humà.
Hi ha un aspecte que el Sr. Mora no ha esmentat i que seria objecte d'una esmena in voce que fa aquest grup i que no condicionaria el sentit del nostre vot, perquè hi votarem igualment a favor. Si la resta de grups la recullen, perfecte, i, si no fos així, com a mínim que consti en acta:
“Demanar al govern del Pakistan que deixi de perseguir i condemnar persones pel sol fet de les seves creences religioses.”
 
 
 
El senyor Joan Mora opina, en nom de CiU, que incloure l'esmena, malgrat hi puguin estar d'acord, potser seria barrejar coses. Els sembla que la proposta queda més ben redactada sense l'esmena, ja que es tracta d’una campanya que s’està fent a nivell global.
 
 
 
El senyor Joan Antoni Baron, alcalde president, coincideix amb el Sr. Mora. És millor deixar la proposta tal com està i fer constar en acta l'esmena, una esmena que tots compartim, ja sigui al Pakistan com arreu del món.
 
 
 
VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:        Unanimitat. (24).
 
 
 
6 -    PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS PSC, ICV-EUIA, ERC I CUP DE REBUIG PELS FETS DEL 8 DE NOVEMBRE A AL AAIUN.
 
El senyor Carlos Fernández, regidor del grup municipal Socialista, presenta la proposta següent:
“Dilluns 8 de novembre de 2010 les tropes marroquines van desallotjar de forma violenta i totalment desproporcionada el campament de Gdeim IZIC, o campament Pacífic de la Dignitat, on més de 20.000 sahrauís s’havien instal·lat des del 10 d’octubre com a mesura de protesta per la situació social i econòmica que viu la població sahrauí.
Aquests fets es van produir just unes hores abans que comencés la tercera ronda de negociacions entre el Govern del Marroc i el Front Polisario a Nova York, auspiciada per l’ONU i uns dies després que observadors internacionals i periodistes espanyols fossin agredits i que parlamentaris espanyols i europeus fossin expulsats del país.
Des d’aleshores no s’ha permès l’entrada a cap periodista ni a cap observador internacional més, cosa que no deixa de ser una mostra més de la manca de transparència i de la violació del dret a la informació.
Davant d’aquests fets la Coordinadora Catalana d’Ajuntaments Solidaris amb el Poble Sahrauí i el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament ha promogut un manifest que ha fet arribar als municipis.
 
L’Ajuntament de Mataró, el maig de 2006 va aprovar el Pla Director de Solidaritat i Cooperació al Desenvolupament on es ratifiquen les línies i zones geogràfiques prioritàries, essent una d’elles el Sàhara. L’Ajuntament també dóna suport a les entitats ciutadanes que promouen programes de sensibilització en favor del Poble Saharauí.
Recollint la proposta acordada per la Coordinadora Catalana d’Ajuntaments Solidaris amb el Poble Sahrauí, els grups municipals sotasignats proposen l’adopció dels següents acords:
 
 
1.      Expressar el rebuig i la indignació davant la violència de l’exèrcit i la policia marroquins, en el desmantellament del campament, on milers de ciutadans i ciutadanes sahrauís estaven acampats pacíficament.
 
2.      Condemnar la manca de transparència informativa del Govern marroquí, en obstaculitzar permanentment l’entrada al país dels mitjans de comunicació i observadors internacionals.
 
3.      Instar l’ONU i totes les parts implicades, que d’acord amb la legalitat internacional, s’impliquin activament per garantir la seguretat i la integritat de la població sahrauí, i que impulsi una solució definitiva del conflicte en compliment de les resolucions dictades.
 
4.      Instar el Govern marroquí i al Front Polisario a avançar en el procés de pau per arribar a la celebració del referèndum d’autodeterminació del Poble Sahrauí.
 
5.      Demanar al Govern espanyol la condemna d’aquestes actuacions i que promogui un nou impuls en les negociacions per tal de complir amb la major rapidesa amb les resolucions i la legalitat internacionals.
 
6.      Comunicar aquesta resolució a la Oficina de l’ONU a Madrid, a la Delegació del Front Polisario a Catalunya, l’ACAPS (Associació catalana d’Amics del Poble Sahrauí) i, CEAS-Sàhara (Coordinadora estatal d’Associacions solidàries amb el Sàhara), a la Coordinadora Catalana d’Ajuntaments Solidaris amb el Poble Sahrauí, al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, als membres del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional, al Ministerio de Asuntos Exteriores..”
 
 
El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular, comença dient que s’estan trepitjant els drets bàsics del poble sahrauí. Hi ha persones que han estat assassinades, torturades, amb una xarxa d'interessos públics, econòmics i geoestratègics del Marroc i amb la complicitat dels Estats Units d’Amèrica. Tots sabem que el Sàhara és un punt estratègic per interessos econòmics, per l’extracció de minerals i per l'accés a la pesca de les seves costes. Qualsevol solució passa, en primer lloc, per restituir el mal fet a aquests pobles i exercir el seu dret a l’autodeterminació. Celebro que el Partit Socialista i altres partits que normalment no s’adscriuen a aquesta petició, sí que ho facin en aquest cas, i els demanem que també la tinguin en compte en el cas del poble català.
 
 
El senyor Pau Mojedano, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, creu que el Sr. Safont-Tria ha caigut en una contradicció: està donant suport, com a ponent, a una proposta que té un buit clamorós. No podem amagar que Espanya té una responsabilitat i un deute històrics amb el Sàhara i amb la seva gent: Espanya va cedir la gestió del territori al Marroc i Mauritània, fugint de mala manera, la qual cosa va ser un greu error històric. Per tant, el buit seria que aquesta proposta, responent a aquest deute històric d'Espanya, contingués un lament per aquest silenci clamorós que ha tingut el Govern espanyol envers el govern del Marroc. No s'entén que Espanya no hagi liderat una ofensiva diplomàtica per intentar que el Marroc respongui davant la comunitat internacional, si és necessari amb sancions, pel que està passant en aquell territori. Estem parlant de drets humans, de llibertat, de la dignitat de les persones, que ha d'estar per sobre de qualsevol especulació o interès puntual que pugui tenir un govern o algun partit polític. Per tant, lamentem que aquesta proposta tingui aquesta carència que al nostre entendre és essencial i que fa que no puguem votar-hi a favor. Ens hi abstindrem.
 
 
 
El senyor Joan Mora, president del grup municipal de Convergència i Unió, demana que el seu grup consti com a proposants, perquè segurament en el moment en què es va passar no s’havia discutit encara per part dels membres del grup, però que evidentment donen suport a la proposta, sense fissures, i lamenten la situació en què es troba el poble sahrauí. No entenem aquesta situació que comentava el Sr. Mojedano. És evident que hi ha hagut una deixadesa absoluta per part dels diferents governs espanyols i també internacional per resoldre aquest problema. Aquesta ofensiva diplomàtica que demanava el Sr. Mojedano, que sí que es va aplicar en aquella ofensiva militar de l’illot Julivert, no s’ha aplicat diplomàticament. Estem fent el ridícul més espantós per part del Govern espanyol enfront del poble sahrauí. Des de CiU, el màxim suport a la proposta i a aquest poble, noble, sobirà al qual, entre tots, estem negant la plena sobirania nacional.
 
 
 
La senyora Conxita Calvo, regidora del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa, recorda que el Marroc fa 35 anys que incompleix de forma sistemàtica la legalitat internacional i les resolucions de l'ONU, i està fent cas omís a la doctrina del Tribunal Internacional de Justícia, incomplint el Pla de Pau, sense que s’hagin activat mecanismes internacionals per tal què el Marroc cessi en el seu comportament. Entenem que la solució per al poble sahrauí passa pel dret a l’autodeterminació mitjançant, referèndum sota els auspicis de l’ONU i de la Unió Africana. Entenem, malgrat tot això, que Espanya en aquests moments està violant la seva pròpia Constitució en renunciar a les capacitats administradores sobre el Sàhara Occidental com a territori no autònom i en vies de descolonització. No podem justificar una massacre com la que s’està presenciant a la ciutat d'Al Aaiun i que, cap mena d’interessos que sostingui Espanya amb el Marroc siguin més importants que la vida de les persones.
 
 
El senyor Xavier Safont-Tria no ha acabat d’entendre les paraules del Sr. Mojedano. Vostè es queixava del silenci del Govern espanyol i aquí podríem coincidir, però no entenc el pas següent de vostès de no votar aquesta proposta, perquè vostès aleshores estan exercint un silenci preocupant. També seria desitjable que vostès s’afegissin en aquest rebuig clamorós a la situació que estan patint a Al Aaiun. De silencis n'hi ha molts, i, a nivell internacional, n'hi ha molts: el que està passant al Sàhara, però també a Txetxènia i a Palestina... Crec que és un problema global i que s’hauria de plantejar molt més seriosament des de l’ONU o des de qualsevol altra institució global que pogués garantir el dret a decidir de qualsevol poble.
 
 
En aquests moments s’incorpora a la sessió el Sr. José Manuel López, regidor del grup municipal del Partit Popular de Catalunya,
 
 
El senyor Carlos Fernández vol afegir que l’Agència Catalana per al Desenvolupament també hauria de ser notificada per l’adopció d’aquest acord.
 
 
VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:        21, corresponents als membres del grup municipal Socialista (10), corresponents al grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (1), corresponent al grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya (2), corresponents als membres del grup municipal de Convergència i Unió (7) i corresponent al membre del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular (1) .
Vots en contra:          Cap.
Abstencions:             4, corresponents als membres del grup municipal del Partit Popular de Catalunya.
 
 
DICTAMENS
ALCALDIA
 
7 - CANVI REPRESENTANT DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DE L’AJUNTAMENT DE MATARÓ EN EL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DE L’EPE MATARÓ AUDIOVISUAL.
 
El senyor Joan Antoni Baron, alcalde president, presenta la proposta següent :
 
“El Ple municipal de data 1 de juny de 2006 acordà aprovar definitivament l’Entitat Pública Empresarial Mataró Audiovisual. Segons els Estatuts aprovats pel Ple municipal, els òrgans de govern, de gestió i de control de Mataró Audiovisual són la Presidència, la Vicepresidència, el Consell d’Administració i la Gerència.
 
L’entitat pública empresarial Mataró Audiovisual estableix en el seu article 9 que el Consell d’Administració assumirà el govern, l’alta direcció i la determinació de les línies d’actuació de l’entitat pública empresarial. Estarà format per 10 membres amb veu i vot, que seran el President de l’entitat i 9 vocals representants dels grups polítics de l’Ajuntament de Mataró; el President és l’Alcalde de Mataró, i els 9 vocals han de nomenar-se d’acord amb la proporcionalitat establerta per les Comissions Informatives. En aquest sentit aquesta proporcionalitat ha estat acordat per aquest mateix Ple de la forma següent : 3 PSC, 2 CiU, 1 PP, 1 ICV-EUiA, 1 ERC, 1 CUP. Els esmentats grups polítics han fet la proposta de representació dels seus membres d’acord amb la proporcionalitat anterior.
 
El Ple de l’Ajuntament en la sessió celebrada el 28 de juny de 2007, va procedir a nomenar els nous membres del Consell d’Administració de l’Entitat Pública Empresarial Mataró Audiovisual. 
 
En data 22 de novembre de 2010, el grup municipal Socialista comunica un canvi de representant al Consell d’Administració de l’EPE Mataró Audiovisual.
 
A la vista de l’exposat, i d’acord amb la proposta realitzada pel grup municipal Socialista, es proposa per aquesta Alcaldia a l’Ajuntament Ple l’adopció dels següents acords :
 
Primer.-  Designar a la Sra. Núria Moldero Padilla com a representant del grup municipal Socialista de l’Ajuntament de Mataró al Consell d’Administració de l’Entitat Pública Empresarial Mataró Audiovisual, en substitució de la Sra. Rosa Herrero Antón. 
 
Segon.-  Agrair a la Sra. Rosa Herrero Antón els serveis prestats com a membre del Consell d’Administració de l’EPE Mataró audiovisual.
 
Tercer.-  Notificar el present acord a l’EPE Mataró Audiovisual. I publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província. “
 
 
 
VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:        Unanimitat. (25).
 
 
 
 
CMI D’INNOVACIÓ I PRESIDÈNCIA
-Llicències d’Activitats-
 
8   -    AUTORITZACIÓ DEL TRASPÀS DE LA CONCESSIÓ D'ÚS, GAUDI I EXPLOTACIÓ DEL QUIOSC DE FLORS DE LA PLAÇA SANTA ANNA.
 
La senyora Alicia Romero, consellera delegada d’Innovació i Promoció de Ciutat, presenta la proposta següent :
 
“El Ple de l’Ajuntament de Mataró va aprovar el 5 de maig de 1994 el Plec de condicions jurídiques i econòmiques administratives del concurs per a la concessió, ús, gaudi i explotació de tres quioscos (revistes i diaris; llaminadures; i flors, respectivament) a la Plaça Santa Anna, per un termini de quinze anys, a comptar des de la data de l’acord d’adjudicació. Es contempla en aquest Plec que aquest termini podrà ser prorrogat per set anys si la Corporació municipal ho considera convenient.
 
El Ple municipal va adjudicar la concessió dels tres quioscos de la Plaça Santa Anna el 22 de setembre de 1994. El mòdul de flors va ser adjudicat a la Sra. Maria Ferrer Saorín, per un preu d’adjudicació de 6.050.000 ptes. (36.361,23 euros).
 
En data 3 de setembre de 2009, el Ple municipal va acordar prorrogar la concessió, ús i gaudi i explotació dels quioscos de revistes i diaris i flors situats a la Plaça Santa Anna, per un període de set anys, mantenint-se la Sra. Maria Ferrer Saorín com a titular del quiosc de flors.
 
En data 4 d’octubre de 2010, la Sra. Núria Roser Franzoni Alcolado ha presentat en el registre general d’aquest Ajuntament un escrit en el qual sol·licita la concessió del quiosc de flors fins el final de la concessió.
 
En data 18 d’octubre de 2010 la Sra. Maria Ferrer Saorín ha presentat en el registre general d’aquest Ajuntament un escrit en el qual manifesta la seva voluntat de traspassar a la Sra. Núria Roser Franzoni Alcolado la titularitat de la concessió del quiosc de flors de la Plaça Santa Anna i demana l’aprovació per part d’aquest Ajuntament del canvi de la titularitat.
 
La clàusula setzena del Plec de condicions jurídiques i econòmiques administratives que regiran el concurs per a la concessió de tres quioscos a la Plaça Santa Anna, aprovat el 5 de maig de 1994, estableix que la concessió és transmissible per la persona concessionària, amb la prèvia autorització de la Corporació. El traspàs s’haurà de formalitzar mitjançant escriptura pública. L’Ajuntament podrà percebre un 10% del preu del traspàs. La nova persona concessionària se subrogarà en tots els drets i deures de l’antiga, inclosa la data de caducitat de la concessió i li seran aplicables les clàusules del Plec esmentat.
 
Atès l’informe de l’assessor jurídic sobre la sol·licitud del traspàs i atès l’informe del Servei d’Ingressos sobre la participació del 10% en el preu del traspàs per part de l’Ajuntament a l’empara del que disposa la clàusula setzena del Plec de condicions aprovat el 5 de maig de 1994.
 
Vist l’article 22 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, RDL 781/1986 de 18 d'abril, que aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
 
Per tot això proposo al Ple de l’Ajuntament l’adopció, si s’escau, dels següents
ACORDS:
 
Primer.- Autoritzar el traspàs de la concessió, ús, gaudi i explotació del quiosc de flors de la Plaça Santa Anna a favor de la senyora NÚRIA ROSER FRANZONI ALCOLADO, ja que la senyora Maria Ferrer Saorín, actual adjudicatària, ha manifestat la seva voluntat de transmetre-li la titularitat de la concessió esmentada.
 
Segon.- Supeditar l’efectivitat de l’autorització al fet que ambdues parts (la cedent i la cessionària) formalitzin el traspàs de la concessió del quiosc en escriptura pública d’acord amb la clàusula setzena del Plec de condicions esmentat, ingressant a l’Ajuntament l’import equivalent al 10% del preu del traspàs, import concretat en 1.200 euros.
 
Tercer.- Requerir la senyora NÚRIA ROSER FRANZONI ALCOLADO, com a nova adjudicatària de la concessió del quiosc de flors de la Plaça Santa Anna, que en el termini de 15 dies, a comptar des de l’endemà de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament una fiança d'un import de 1.007,54 euros corresponent a la garantia suficient per a assegurar el bon ús dels bens i de les instal.lacions.
 
Quart.- Notificar-ho a les persones interessades als efectes escaients.”
 
 
 
VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:        Unanimitat. (25).
 
 
 
 
CMI DE SERVEIS CENTRALS
-Direcció de Serveis Econòmics-
 
9 -   DESAFECTACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC DE L’HABITATGE SITUAT AL PIS 4T D, ESC B, DE L’EDIFICI DEL C. MADOZ, 28.
 
La senyora Montserrat López, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:
 
“L’habitatge del pis 4t D, escala B de l’edifici situat al carrer Madoz, 28-30, de Mataró, de propietat municipal, resta qualificat a l’ inventari municipal com a bé de domini públic, afecte al servei públic, adscrit a usos escolars.
 
Aquest habitatge ha quedat buit en haver tornat la possessió el mestre que l’ocupava.
L’Ajuntament ha iniciat la tramitació del procediment per desafectar l’habitatge situat al pis 4t D, escala B, de l’edifici del carrer Madoz, 28-30, de Mataró, de propietat municipal, ja que resulta oportú poder dotar a aquest pis d’un ús de vivenda, que és el més adient d’acord amb la seva pròpia estructura, la qual acompleix amb tots els requisits per a ser habitatge particular.   Aquesta destinació com a habitatge particular no és susceptible de circumscriure’s a l’actual qualificació d’aquest habitatge com a bé de domini públic afecte a “usos escolars”. Per tant, es proposa alterar la qualificació d’aquest pis, amb la finalitat que passi a gaudir de la qualificació jurídica de bé patrimonial, adient al destí d’habitatge previst.
 
A la fase d’exposició pública no s’ha rebut cap al·legació o reclamació.
 
Es disposa d’autorització del Departament d’Ensenyament (ara Educació) de la Generalitat de Catalunya, per poder desafectar-lo.
 
L’oportunitat i la legalitat de l’alteració de la qualificació jurídica del referit bé consta acreditat en l’informe de la cap del Servei de Gestió Econòmica.
 
Resulta competent per aprovar l’alteració de la qualificació jurídica dels béns municipals el Ple de l’Ajuntament, tal com disposa l’article 52.2.l) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, amb majoria absoluta segons disposa l’article 114.3.m) del mateix cos legal.
 
Superat el tràmit d’informació pública, la sotasignada proposa al Ple municipal, l’adopció, si s’escau, dels següents ACORDS:
 
PRIMER.- Desafectar del domini públic l’habitatge situat al pis 4t D, escala B, de l’immoble municipal situat al carrer Madoz, 28-30, d’aquesta ciutat, fins ara afecte a usos escolars, com a bé de domini públic, per tal que aquest bé passi a gaudir de la qualificació jurídica de bé patrimonial.
 
SEGON.- Disposar l’anotació de la corresponent modificació a l’ inventari de béns municipal.”
 
 
VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:        Unanimitat. (25).
 
 
10 -   CONCESSIÓ DEMANIAL D’UNA PORCIÓ DEL SUBSÒL DE LA ZONA VERDA PÚBLICA DE LA UNITAT D’ACTUACIÓ 53 “EL VERDET”, PER A LA CONSTRUCCIÓ I EXPLOTACIÓ D’UN APARCAMENT PÚBLIC.
 
El senyor Ramon Bassas, conseller delegat d’Urbanisme, presenta la proposta següent :
 
“I.- CREACIÓ DEL SERVEI D’APARCAMENTS
El Ple municipal, en la seva sessió de 7 de juny de 2001 va acordar crear el servei municipal d’aparcaments en subsòl, zones d’estacionament sotmeses a control horari i tarifari, i recolzament a la circulació. A l’esmentat acord, es determinà que el servei es prestaria mitjançant gestió directa per societat municipal de capital social íntegrament públic municipal, i la gestió del Servei s’encarregà a l’empresa Promocions Urbanístiques de Mataró, S.A.
Igualment, s’aprovà el Reglament regulador del servei d’aparcaments, zones d’estacionament sotmeses a control horari i tarifari, i recolzament logístic a la circulació, i el Projecte presentat per PUMSA, relatiu al programa de construcció d’aparcaments municipals, ampliació i remodelació del Servei de estacionament regulat, i renovació del servei logístic de recolzament a la circulació.
Per a la prestació del servei, s’establí un cànon d’acord amb la següent fórmula –que podrà ser revisada anyalment- : “Benefici màxim de la societat gestora del servei = ( 2 ´ ( rendibilitat lletres del tresor del període anual expressada en % ) x Capital invertit en el servei), en la que els indicadors es reflecteixen a l’informe del servei d’ingressos, i de forma que qualsevol benefici superior a aquest serà reintegrat directament a l’Ajuntament en concepte de cànon per prestació, fins recuperar la pèrdua d’ingressos, i que assumirà tots els altres que es puguin derivar de la gestió del servei.
Aquest cànon assumeix tots els altres que es puguin derivar de la gestió del servei (drets de superfície, cànon aparcaments,) i inclou tots i cadascun dels conceptes pels que es presta el servei: Aparcaments es superfície, aparcament en zones d'estacionament reservat i serveis de recolzament.”
El ja referit projecte presentat per PUMSA, relatiu al programa de construcció d’aparcaments municipals, aprovat en el punt sisè del referit Ple de 7 de juny, exposava a la seva pàgina 11:
A)     El projecte contempla construir els aparcaments sota sòl de domini públic o demanial (places, via públiques, zones verdes, equipaments, etc.), i per tant, inexcusablement, vindran precedits per una cessió d’ús del subsòl que l’Ajuntament concedirà a favor de PUMSA. Es evident que esta empresa serà responsable directa davant l’Ajuntament de la conservació del domini públic cedit, ja que es a ell a qui haurà de revertir les infrastructures un cop esgotat el període de concessió.
 
II.- GESTIO per GINTRA
En execució de l’acordat als Plens d’11 d’abril de 2002 i de 4 de juliol de 2002, actualment, l’empresa GESTIÓ INTEGRAL DE TRANSIT MATARÓ, S.L. és l’encarregada de gestionar aquest servei.
 
III.- CANONS I TARIFES
El cànon aplicable a la concessió ve fixat genèricament al reglament del servei d’aparcaments municipal, la fórmula del qual consta concretada a l’acord del Ple de 7 de juny de 2001 reproduït parcialment a l’inici d’aquesta proposta.
IV.- FINCA OBJECTE DE CONCESSIÓ
En execució dels acords anteriors, ara correspon constituir una concessió demanial a favor de GINTRA, en relació a una porció de la finca de domini públic que constitueix el subsòl públic de la Unitat d’Actuació 53 “El Verdet”, de Mataró.
 
Quant ala regulació de la concessió demanial, resulten d’aplicació laLey 33/2003, del patrimonio de las administraciones públicas, els articles 217 i 221 del Decret legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, els articles 57 a 71 del Reglament de patrimoni (Decret 336/1988), i normativa concordant. A les operacions hipotecàries, li són d’aplicació els articles 31, 60 i 61 del Reglament hipotecari.
 
Per tot l’anterior, i vistos els informes tècnic i jurídic de l’expedient, proposo al PLE, si s’escau, l’adopció dels següents ACORDS:
 
PRIMER: Iniciar procediment administratiu per atorgar a l’empresa GESTIÓ INTEGRAL DE TRANSIT MATARÓ, S.L. (GINTRA), amb NIF B-63081194, una concessió demanial en relació a una porció de 169,95 metres quadrats del subsòl de la següent finca, per fer un aparcament subterrani:
DESCRIPCIÓ DE LA FINCA: “Finca de forma poligonal irregular, de cessió obligatòria i gratuïta destinada a parcs i jardins urbans del projecte de reparcel·lació de la UA-53.
LIMITA: al Nord, amb la parcel·la b resultant del Projecte de Reparcel·lació de la UA-53 al Sud en part amb el C/ Fortuny i en part amb la finca resultant c del mateix Projecte de Reparcel·lació; a l’Est en part amb la finca núm. 42-44 del carrer de Mata i en part amb les finques núm. 49 a 53 del c/ Josep Sabater i Sust; a l’Oest amb el vial de nova creació prolongació del carrer Alarcón objecte de cessió obligatòria i gratuïta a favor de l’Ajuntament de Mataró;
NATURALESA, QUALIFICACIÓ I EDIFICABILITAT: Urbana, Sistema d’espais lliures, clau V/Ca: parcs i jardins urbans amb ús d’aparcament en el subsòl. Sòl no edificable.
REFERÈNCIA CADASTRAL: 4196615DF5949N0001HF.
CÀRREGUES: Afecta a una servitud recíproca de pas, per a persones i vehicles.
TÍTOL: Propietat de l’Ajuntament de Mataró, amb CIF P0812000H,per adjudicació, segons certificat administratiu del projecte de reparcel·lació de la unitat d’actuació UA-53 “El Verdet”, expedit el 14 de juliol de 2006.
VALORACIÓ DE LA CONCESSIÓ: 26.640 euros
DADES REGISTRALS: Inscrita al Volum 3.703, Llibre 408, Foli 94, Finca 16.182, del Registre de la Propietat núm. 2 de Mataró.
A l’annex I del Plec s’identifica gràficament, en superfície, la finca objecte de la concessió.
 
TERCER: Aprovar inicialment el plec de condicions juridicoadministratives, econòmiques i d’explotació rector de la referida concessió, que s’adjunta com a annex A, i sotmetre’l a informació pública per un termini de 30 dies, en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província, per tal que les persones interessades puguin comparèixer i formular les al·legacions i reclamacions que estimin oportunes, amb caràcter previ a la resolució definitiva de l’adjudicació. El plec s’entendrà aprovat definitivament, un cop s’hagi superat el tràmit d’exposició pública, sense que s’hagin formulat al·legacions ni reclamacions als mateixos.
 
QUART: Eximir l’empresa GESTIÓ INTEGRAL DE TRANSIT MATARÓ, S.L. de prestar la garantia definitiva prevista al Plec de condicions que ara s’aprova inicialment, si es consolida l’atorgament definitiu de la concessió a dita empresa en base al referit Plec.
 
CINQUÈ: Autoritzar el/la conseller/a delegat/da de Serveis Centrals d’aquest Ajuntament, per subscriure tots els documents necessaris per al perfeccionament i execució dels presents acords, un cop hagi tingut lloc l’adjudicació de la concessió.
 
SISÈ: Demanar al Sr. Registrador del Registre de la Propietat competent, la inscripció registral de la present concessió demanial, un cop s’hagi aprovat definitivament la present concessió i consti instrumentada en el corresponent document públic.
 
SETÈ: Notificar el present acord al Servei d’Ingressos, a GINTRA i a CORPEDIFICACIONS, SL.”
 
 
 
VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:        13, corresponents als membres del grup municipal Socialista (10), corresponents al grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (1) i corresponent al grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya (2).
Vots en contra:          Cap.
Abstencions:             12, corresponents als membres del grup municipal del Partit Popular de Catalunya (4), corresponents als membres del grup municipal de Convergència i Unió (7) i corresponent al membre del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular (1) .
 
 
En aquests moments s’incorpora a la sessió la Sra. Quiteria Guirao, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa.
 
 
11 -    CONCERTACIÓ DE L’ARRENDAMENT D’UN LOCAL SITUAT A LA PLANTA BAIXA DEL CARRER BLAI PARERA, 6-8, DE MATARÓ, PER A ACTIVITATS SOCIALS
 
La senyora Ana Barrera, consellera delegada de Joventut i Dona, presenta la proposta següent:
 
“L’Ajuntament de Mataró està interessat en tornar a llogar la finca situada al carrer Blai Parera, 6-8 de Mataró, atès que preveu cedir-lo a la Generalitat, per tal que s’implanti a la ciutat un centre d’intervenció especialitzada per a dones que pateixen de violència masclista i els seus fills i filles que doni servei a les comarques del Maresme, Vallès Occidental i Vallès Oriental.
Es preveu concertar el nou contracte de lloguer per un període inicial fins el 31de desembre de 2020.
L’assessora jurídica de la Secció de Patrimoni ha informat sobre l’adequació a dret del contracte d’arrendament que es proposa.
La contractació restarà sotmesa a la condició suspensiva d’existència de crèdit pressupostari adequat i suficient per als exercicis 2.011 i següents, fins a la finalització del contracte, per atendre les obligacions econòmiques que es derivin a càrrec d’aquesta Corporació per l’execució del contracte.
Resulta d’aplicació la Llei de contractes del sector públic -en especial els articles 4 i 20.2-, la Llei 33/2003, del Patrimoni de les Administracions Públiques, la Llei 29/1994, d’arrendaments urbans, i el Codi civil de Catalunya (llibre cinquè).
 
D’acord amb el que s’ha exposat, PROPOSO al Ple municipal l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Extingir, amb data 31 de desembre de 2010, el contracte d’arrendament del local situat a la planta baixa del carrer Blai Parera, 6-8, de Mataró, concertat amb PUMSA el dia 3 de desembre de 2002.
SEGON.- Concertar amb l’empresa PROMOCIONS URBANÍSTIQUES DE MATARO, SA,   amb CIF A-59323642, l’arrendament del local en planta baixa situat al carrer Blai Parera, 6-8, de Mataró, amb efectes del dia 2 de gener de 2011 i fins el 31 de desembre de 2020. El local té una superficie de 201,75 metres quadrats.
TERCER.- Aprovar el model de contracte d’arrendament que s’adjunta a la present proposta, en les condicions contingudes al mateix, amb submissió a les quals es regularà la relació contractual que s’aprova.
QUART.- Aprovar la renda a la que ascendirà l’arrendament referit als punts anteriors, per import de mil tres-cents catorze euros, amb setanta-cinc cèntims mensuals, quantitat a la qual s’haurà d’afegir el corresponent percentatge d’IVA, que representa una renda mensual de 6,52 euros per metre quadrat.
CINQUÈ.- Autoritzar i disposar la despesa corresponent al contracte que aquí s’aprova amb càrrec a la partida núm. 30821/234210/20200 del pressupost municipal, d’acord amb els imports i anualitats inclosos en els documents comptables ADPOS núm.201000056946, i que a continuació s’expressen:
Exercici 2.011-2020: 186.168,60 euros
La contractació aprovada mitjançant el present acord resta sotmesa a la condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient a la partida que s’esmenta en els pressupostos municipals que s’aprovin per als exercicis 2.011 fins 2020.
 
SISÈ.- Excloure a l’arrendador del dipòsit de garantia definitiva quant a l’adjudicació de la present contractació, per aplicació analògica del previst a l’article 83.1 de la Llei 30/2007, de contractes del sector públic. “
 
 
El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular, creu que serà important la creació d’aquest nou centre per a dones maltractades, perquè és una necessitat ara mateix per a moltes dones que estan discriminades i pateixen abusos per part de les seves parelles
 
 
VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:        Unanimitat. (26).
 
 
 
12   -   EXPEDIENT MODIFICACIÓ PRESSUPOSTARIA
 
La senyora Montserrat López, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:
 
“Relació de fets
 
El pressupost del 2010 es va confeccionar amb les premisses conegudes en aquell moment i des d’aleshores s’han produït fets i necessitats diferents als previstos segons informes presentats pels serveis gestors, el que implica la necessitat de dotar de crèdit pressupostari determinades partides segons les necessitats exposades. El seu finançament prové de baixes de crèdits que s'estimen reductibles o anul·lables sense pertorbació del servei d'acord amb l'article 12è de les bases d'execució del pressupost.
D’acord amb els informes presentats pels diferents serveis i analitzades les necessitats de crèdit per actuacions específiques a realitzar en l’exercici 2010, el Govern Municipal ha decidit que s’incoï el present expedient de modificació de crèdit del pressupost de 2010.
 
Fonaments de dret
 
1.      Article 177 del RDL 2/2004, de 5 de març.
2.      Articles 34 a 38 de l’R.D. 500/1990.
3.      Bases d’execució del pressupost municipal.
4.      Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
5.      RDL 781/86, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local.
6.      DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.
 
En virtut de tot això, la sota signant proposa al Ple que adopti el següent acord:
 
1.      Aprovació de l’expedient de modificació pressupostària de l’exercici 2010 consistent en suplement de crèdit per import de 96.698,88 €. El detall és el següent:
 

Partides a augmentar:
 
 
 
 
 
 
 
 
Org.
Prog.
Proj.
Econ.
Descripció partida
Import
70000
325110
1
48900
Aportació Fundació Tecnocampus
96.698,88
 
Baixes per anul.lació:
 
 
 
 
 
 
 
 
Org.
Prog.
Proj.
Econ.
Descripció partida
Import
30201
011110
1
31001
Interessos préstecs de l'interior
96.698,88
 
2.      Aprovació de la modificació de les Bases d’Execució del pressupost de 2010
 
Article 25è.- Tramitació d’aportacions i subvencions
 
...../....
 
Subvencions nominatives:
 
 • Incrementar en 30.000,00 € la partida 60000 333110 46700 Aportació Consorci Museu d’Art Contemporani de Mataró.
 
 • Incrementar l’Aportació al Consorci de Normalització Lingüística en 9.845,10 €, partida 10010 334210 46700.
 
 • Incorporar la subvenció nominativa a la Fundació Catalana per a la prevenció de residus i consum responsable per import de 500,00 €, partida 40310 172210 48900.
 
 • Incrementar la subvenció nominativa a AMIC per import de 1.500,00 €, partida 10300 924710 48900.
 
 • Incrementar la subvenció nominativa a CITE per import de 1.500,00 €, partida 10300 924710 48900.
 
 • Incrementar la subvenció nominativa a l’Associació de Veïns de La Llàntia per import de 1.200,00 €, partida 10200 924310 48901.
 
 • Incrementar la subvenció nominativa a l’Associació de Veïns del Palau per import de 429,46 €, partida 10200 924310 48901.
 
 • Incrementar la subvenció nominativa a l’Associació de Veïns de Vista Alegre per import de 180,98 €, partida 10200 924310 48901.
 
 • Incrementar la subvenció nominativa a l’Associació de Veïns de Mataró Centre per import de 79,50 €, partida 10200 924310 48901.
 
 • Minorar la subvenció nominativa al Consorci de N.L. en 4.000,00 €, patida 10300 235110 48900.
 
 • Minorar la subvenció nominativa a l’entitat Mezjiz Yunus en 3.000,00 €, patida 10300 235130 48900.
 
 
INSTITUT D’ESPORTS
 
 • Incorporar la subvenció nominativa de la Unió Excursionista de Catalunya de Mataró per import de 1.500,00 €, partida IE100 341120 48900.”
 
INSTITUT MUNICIPAL DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
 
“Relació de fets
 
Proposta d’acord al Ple de l’Ajuntament, en relació a la modificació del pressupost per a l’exercici 2010 de l’Institut Municipal de Promoció Econòmica, aprovada per Decret 470/2010, de 17 de novembre, a ratificar en el seu proper Consell.
 
Fonaments de dret
 
7.      Article 177 RDL 2/2004, de 5 de març.
8.      Articles 34 a 38 de l’R.D. 500/1990
9.      Bases d’execució del pressupost municipal.
10. Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
11. RDL 781/86, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local.
 
Per tot el que s'ha exposat el sota signant proposa al Ple que adopti el següent acord:
 
Aprovar l’expedient de crèdit extraordinari finançat amb baixes per anul·lació, per import de 8.010,14 € amb el detall següent:
 
Partides que s’ incrementen
 
4333110001 46700 Acte                                                                           2.800,00 
2414410001 48900 Fons català de cooperació                                        5.210,14
                                                           Total                                        8.010,14         
Baixes per anul·lació
 
2414310001 13000 Laboral fix ocupació                                                   1.530,32
2414410001 13000 Laboral fix ocupació                                                   1.530,32
4311310001 13000 Laboral fix mercats                                                        504,57                       
4312110001 13000 Laboral fix promoció                                                      504,56
4333110001 13000 Laboral fix empresa                                                       358,32 
9205110001 13000 Laboral fix administració                                                782,05
4332110001 22706 Treballs fets altres empreses                                     2.800,00
                                                           Total                                        8.010,14
                                              
 
Procedir a l’exposició pública d’aquest expedient anunciant-se en el B.O.P., segons estableix l’article 150 de la Llei 30/1988. De no presentar-se reclamacions durant el termini d’exposició pública, la modificació pressupostària esdevindrà definitiva.
 
 
 
El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular, anuncia la seva abstenció, perquè el sentit del seu vot no coincideix en els tres temes que es proposen. Pel que fa al Fons Català de Cooperació, pensem que és una idea encertada, positiva i, si ho han decidit els mateixos treballadors, encara millor. Aquí hi votaríem a favor. Respecte al crèdit que s’amplia per pagar els interessos de l‘edifici del Nàutic, nosaltres en un ple passat ja vam anunciar que no vèiem clar l’ús de l’edifici ni l’actual situació que té. Aquí hi votaríem en contra perquè estem assumint uns crèdits per a un edifici sobre el qual encara no sabem què n’hem de fer. Finalment, ens abstindrem pel tema de les subvencions nominatives.
 
 
 
VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:        14, corresponents als membres del grup municipal Socialista (10), corresponents al grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2) i corresponent al grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya (2).
Vots en contra:          11, corresponents als membres del grup municipal del Partit Popular de Catalunya (4) i corresponents als membres del grup municipal de Convergència i Unió (7).
Abstencions:             1, corresponent al membre del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular.
 
 
 
-Servei de Recursos Humans-
 
13 -  DECLARACIÓ COMPATIBILITAT SEGONA ACTIVITAT FXSM.
 
La senyora Montserrat López, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:
 
“Vist que el senyor Francesc Xavier Sánchez Moragas, amb contractació laboral indefinida a l’Ajuntament de Mataró, amb la categoria de tècnic especialista d’inspecció de consum, ha presentat escrit de sol·licitud de declaració de compatibilitat de segona activitat en data 17 de novembre de 2010, i demana compatibilitzar les funcions que exerceix en aquesta Corporació amb una activitat pública puntual secundària de docent en la Diputació de Barcelona, d’una durada d’unes 5 hores aproximadament.
 
Atès que aquesta segona activitat que sol·licita es duria a terme fora de la jornada habitual de treball de l'activitat principal que desenvolupa a l'Ajuntament de Mataró.
 
Atès que la Diputació de Barcelona és una institució de govern local. La Diputació de Barcelona fonamentalment dóna suport tècnic, econòmic i tecnològic als ajuntaments perquè puguin prestar serveis locals de qualitat de forma més homogènia a tot el territori. Coordina serveis municipals i organitza serveis públics de caràcter supramunicipal.
 
Considerant que el règim d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques ve regulat a la Ley 53/1984, de 26 de desembre, al Real Decreto 598/1985, de 30 d'abril, a la Llei 21/1987, de 26 de novembre de la Generalitat de Catalunya, i al Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals.
Considerant que l'art. 3 de la Ley 53/1984, de 26 de desembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas, estableix que el personal comprès en l’àmbit d’aplicació de la llei, entre el qual es troba el personal al servei de les corporacions locals, abasta tot el personal, qualsevulla que sigui la naturalesa jurídica de la relació de treball.
Considerant que l'art. 3 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, sobre incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques estableix en l’àmbit de les activitats públiques que per l’exercici de la segona activitat serà indispensable la prèvia i expressa autorització de compatibilitat, que no suposarà modificació de la jornada de treball i horari dels dos llocs i que es condiciona al seu estricte compliment d’ambdós.
Considerant que en anàleg sentit l’art. 339 del Decret 214/1990, 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament del personal al servei de les entitats locals, disposa que l’exercici d’un segon lloc de treball o activitat pública o privada requereix, en tots els casos, autorització expressa prèvia.
Considerant que l’art. 321 del Decret 214/1990, disposa que el règim d’incompatibilitats del personal al servei de les entitats locals comprès en l’àmbit d’aquest Reglament és el que estableix amb caràcter general per a la funció pública la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas, i el contingut en la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
Considerant que l’art. 2.b) de la Llei 21/1987 estableix que no es consideraran subjectes a incompatibilitat les activitats de participació en seminaris, cursos o conferències celebrades en centres oficials destinats a la formació de funcionaris, sempre que no tinguin caràcter permanent o habitual y no superin les 75 hores anuals.
Considerant que l'art. 343 del mateix Decret manifesta que el reconeixement de compatibilitat no podrà modificar la jornada de treball ni l'horari de l'interessat.
Considerant que L'art. 333 a) i l'art. 344 del Decret 214/1990, estableixen que correspon al Ple de la Corporació resoldre les declaracions de compatibilitat.
 
Vist l'informe jurídic corresponent.
 
Per aquestes raons, la Consellera de Serveis Centrals, en exercici de les funcions delegades per Decrets d’Alcaldia de data 16 de juny de, PROPOSA AL PLE l’adopció del següent ACORD:
 
PRIMER.-       Autoritzar la compatibilitat entre l’activitat principal que realitza en aquest Ajuntament el senyor Francesc Xavier Sánchez Moragas, com a tècnic especialista d’inspecció de consum, amb una activitat pública puntual secundària de docent en la Diputació de Barcelona, en els termes referits en la part expositiva del present acord.
 
SEGON.-        La declaració de compatibilitat del present acord quedarà automàticament sense efectes en el cas de canvi o de modificació de les condicions dels llocs de treball, tant del principal com de la segona activitat, que la interessada haurà de comunicar a l’Ajuntament de Mataró.
 
TERCER.-     Notificar el present acord a la persona interessada.”
 
 
 
VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:        Unanimitat. (26).
 
 
 
14 -   DECLARACIÓ COMPATIBILITAT SEGONA ACTIVITAT PSJ.
 
La senyora Montserrat López, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:
 
“Vist que la senyora Pilar Soler Juhé, amb contractació laboral indefinida a l’Ajuntament de Mataró, amb la categoria de tècnic superior, ha presentat escrit de sol·licitud de declaració de compatibilitat de segona activitat en data 8 de novembre de 2010, i demana compatibilitzar les funcions que exerceix en aquesta Corporació amb una activitat pública puntual secundària de docent en la Diputació de Girona, d’una durada de 9 hores.
 
Atès que aquesta segona activitat que sol·licita la senyora Soler es duria a terme fora de la jornada habitual de treball de l'activitat principal que desenvolupa a l'Ajuntament de Mataró.
 
Atès que la Diputació de Girona és una institució de govern local. La Diputació de Barcelona fonamentalment dóna suport tècnic, econòmic i tecnològic als ajuntaments perquè puguin prestar serveis locals de qualitat de forma més homogènia a tot el territori. Coordina serveis municipals i organitza serveis públics de caràcter supramunicipal.
 
Considerant que el règim d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques ve regulat a la Ley 53/1984, de 26 de desembre, al Real Decreto 598/1985, de 30 d'abril, a la Llei 21/1987, de 26 de novembre de la Generalitat de Catalunya, i al Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals.
Considerant que l'art. 3 de la Ley 53/1984, de 26 de desembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas, estableix que el personal comprès en l’àmbit d’aplicació de la llei, entre el qual es troba el personal al servei de les corporacions locals, abasta tot el personal, qualsevulla que sigui la naturalesa jurídica de la relació de treball.
Considerant que l'art. 3 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, sobre incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques estableix en l’àmbit de les activitats públiques que per l’exercici de la segona activitat serà indispensable la prèvia i expressa autorització de compatibilitat, que no suposarà modificació de la jornada de treball i horari dels dos llocs i que es condiciona al seu estricte compliment d’ambdós.
Considerant que en anàleg sentit l’art. 339 del Decret 214/1990, 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament del personal al servei de les entitats locals, disposa que l’exercici d’un segon lloc de treball o activitat pública o privada requereix, en tots els casos, autorització expressa prèvia.
Considerant que l’art. 321 del Decret 214/1990, disposa que el règim d’incompatibilitats del personal al servei de les entitats locals comprès en l’àmbit d’aquest Reglament és el que estableix amb caràcter general per a la funció pública la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas, i el contingut en la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
Considerant que l’art. 2.b) de la Llei 21/1987 estableix que no es consideraran subjectes a incompatibilitat les activitats de participació en seminaris, cursos o conferències celebrades en centres oficials destinats a la formació de funcionaris, sempre que no tinguin caràcter permanent o habitual y no superin les 75 hores anuals.
Considerant que l'art. 343 del mateix Decret manifesta que el reconeixement de compatibilitat no podrà modificar la jornada de treball ni l'horari de l'interessat.
Considerant que L'art. 333 a) i l'art. 344 del Decret 214/1990, estableixen que correspon al Ple de la Corporació resoldre les declaracions de compatibilitat.
 
Vist l'informe jurídic corresponent.
 
Per aquestes raons, la Consellera de Serveis Centrals, en exercici de les funcions delegades per Decrets d’Alcaldia de data 16 de juny de, PROPOSA AL PLE l’adopció del següent ACORD:
 
PRIMER.-       Autoritzar la compatibilitat entre l’activitat principal que realitza en aquest Ajuntament la senyora Pilar Soler Juhé, com a tècnic superior, amb una activitat pública puntual secundària de docent en la Diputació de Girona, en els termes referits en la part expositiva del present acord.
 
SEGON.-        La declaració de compatibilitat del present acord quedarà automàticament sense efectes en el cas de canvi o de modificació de les condicions dels llocs de treball, tant del principal com de la segona activitat, que la interessada haurà de comunicar a l’Ajuntament de Mataró.
 
TERCER.-     Notificar el present acord a la persona interessada.”
 
 
 
VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:        Unanimitat. (26).
 
 
 
CMI DE SERVEIS TERRITORIALS
-Servei d’Urbanisme-
 
 
15 -  APROVACIÓ DE L’AMPLIACIÓ DE LA TRAMA URBANA CONSOLIDADA (TUC) ALS SECTORS “IVECO-RENFE” I PART DE “EL RENGLE”.
 
La senyora Alicia Romero, consellera delegada d’Innovació i Promoció de Ciutat, presenta la proposta següent:
 
“El Pla Territorial Sectorial d’Equipaments Comercials (PTSEC), aprovat per Decret de 10 d’octubre de 2006, contempla, entre d’altres la delimitació de la Trama Urbana Consolidada de Mataró (en endavant TUC).
 
El 18/12/2009 l’Ajuntament de Mataró va sol•licitar l’ampliació de la TUC en l’àmbit del Pla de Millora Urbana (PMU) de El Rengle, d’acord amb les determinacions fixades pel PTSEC.
 
Poc després va entrar en vigor el Decret Llei 1/2009 de 22 de Desembre, d’ordenació dels equipaments comercials.
 
En el tràmit de sol•licitud d’ampliació de la TUC, el Subdirector General de Planejament de la Conselleria de Política Territorial i Obres Públiques, el 15 de Març de 2010, va demanar a l’Ajuntament la introducció de canvis en la proposta d’ampliació de TUC, d’acord amb el preceptiu informe de la Direcció General de Comerç.
 
A la vista dels antecedents anteriors, es procedeix a iniciar una nova tramitació d’ampliació de la TUC per un doble motiu. Per una banda, incloure el desenvolupament urbà del front marítim del Sud – Est de Mataró (Sectors: “Iveco – Pegaso” i part de “El Rengle”); i per un altre, adaptar la TUC a les noves determinacions establertes per la nova legislació esmentada en l’apartat anterior.
 
De conformitat amb el que disposa l’art. 8.3.b) en relació amb el 8.2 ambdós del decret Llei 1/2009, de 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments comercials, el procediment per a les modificacions de les trames urbanes consolidades dels supòsits de l’art. 7.1 apartats b),c) i d) que es produeixen al marge de la tramitació d’una figura de planejament, s’inicia amb un tràmit d’informació pública d’un mes, previ a l’acord de Ple sobre la proposta de modificació de la TUC que es traslladarà a la Direcció General d’Urbanisme per a la seva aprovació.
 
En data 17 de setembre de 2010 el Conseller Delegat d’Urbanisme va resoldre obrir un període d’informació pública d’un mes per a l’exposició del document D’AMPLIACIÓ DE LA TRAMA URBANA CONSOLIDADA (TUC) ALS SECTORS “IVECO-RENFE” I PART DE “EL RENGLE (redactat pel servei municipal de Desenvolupament Urbà).El document d’Ampliació de la Trama Urbana Consolidada, consta de Memòria i Plànols que justifiquen l’ampliació i el compliment dels requisits legals per a la seva aprovació.
 
Durant el període d’informació pública s’ha presentat un escrit d’al·legacions per part del representant de la societat mercantil LEONART MOTORS SA que ha estat objecte d’informe de l’arquitecte redactor del document, en el següent sentit:
 
L’al·legació consta de dues parts, una primera en la que es fan consideracions sobre la validesa de l’ampliació de la TUC i una segona en la que es demana que s’exclogui, la finca de la seva propietat, situada al carrer Thos i Codina número 35, de l’àmbit del Sector Iveco-Farinera-Valldeix.
 
Primer:
Sobre el document de la TUC (es respon punt per punt a cadascun dels arguments utilitzats per l’al·legació):
a) L’al·legació exposa que l’ampliació de la TUC no està justificada segons estableix l’article 4 del Decret Llei 1/2009, de 22 de desembre, d’ordenació d’equipaments comercials.
Resposta a l’al·legació:
Pel que respecta a la justificació de l’ampliació de la TUC, es troba en l’apartat segon del document d’ampliació de la TUC, que precisament es titula: 2.- Justificació urbana. Els arguments utilitzats en l’esmentat apartat es poden resumir en: A) La ciutat de Mataró ha endegat una important transformació de la seva façana urbana marítima, prolongant el seu nucli urbà des del port i l’estació del ferrocarril cap als sectors d’Iveco - Pegaso i de El Rengle. B) La transformació es proposa com a continuïtat del teixit urbà existent i amb similitud respecte dels teixits existents. Això vol dir que la proposta de transformació urbana es planteja afavorir la barreja d’usos per tal aconseguir una trama urbana socialment cohesionada. Precisament aquests son els aspectes generals que el decret llei demana que s’acompleixin en el moment de delimitar i/o ampliar la TUC.  
 
b) L’al·legació exposa que l’ampliació no satisfà el interès general si no que satisfà interessos particulars de l’Ajuntament de Mataró.
Resposta a l’al·legació.
L’interès general per a la ciutat que planteja l’Ajuntament de Mataró és el que s’acaba d’explicar en el paràgraf anterior: Transformar la façana urbana marítima. En definitiva, es tracta d’incorporar a l’activitat de la ciutat, un front marítim amb una situació privilegiada que fins ara estava ocupat per usos no urbans i/o obsolets.
 
c) L’al·legació exposa que no cal ampliar la TUC perquè no és necessària: A l’àrea en que s’amplia no hi ha, ni nous residents, ni demanda comercial, ni s’ha valorat la mobilitat futura generada.
Resposta a l’al·legació.
El decret llei preveu que l’ampliació de la TUC es faci en els sectors que tenen el seu planejament urbanístic aprovat definitivament. Que és tal com s’ha fet, tot incorporant els sectors d’Iveco – Pegaso i de El Rengle. En primer lloc, cal esmentar que la superfície que s’amplia és molt petita en comparació a la ja delimitada, 23 Has (4%) respecte a les 554 Has (96%) que ja ho estaven. I respecte a l’activitat, el sostre edificable aprovat a la part que s’amplia és de 211.401 m2 que inclou un potencial de 1.544 habitatges. (Dades contingudes en l’apartat: 3. Comprovació de dades. Superfícies i usos. Document d’ampliació de la TUC). Pel que respecta a la mobilitat, cal fer esment que els sectors d’Iveco – Pegaso i de El Rengle han estat aprovats definitivament i que per haver-ho pogut estar havien d’haver incorporat els corresponents informes sectorials, entre d’ells el de mobilitat generada. Finalment, respecte al transport públic el document de l’ampliació de la TUC diu: “...una vegada es posi en funcionament, l’accés en transport públic es facilitarà ampliant el radi d’acció dels autobusos de transport públic municipal” (Darrera frase del paràgraf segon de l’apartat: 2.- Justificació urbana. Document d’ampliació de la TUC).
 
d) L’al·legació exposa que no es pot implementar un nou centre comercial perquè les obres d’urbanització no estan executades.
Resposta a l’al·legació.
Efectivament, el darrer paràgraf de l’article 8 del decret llei diu: “En els sectors incorporats a la nova delimitació de la TUC no es poden obrir establiments comercials subjectes a la llicència comercial fins que les obres d’urbanització dels sectors estiguin executades.” L’argument de l’al·legació és correcte i d’acord amb el que diu el decret - llei. Per tant, no es poden concedir llicències comercials sense complir aquest aspecte. L’argument és correcte però no té res a veure amb la delimitació de la TUC. Finalment cal afegir però, que les obres d’urbanització del Sector El Rengle ja estan acabades. Per tant, en el cas de que s’aprovi l’ampliació de la TUC i es sol·liciti la llicència per l’obertura d’un establiment comercial en aquest indret, no hi hauria cap inconvenient per a concedir-la, pel que respecta a aquest aspecte.
 
Segon: Petició d’exclusió de la finca del carrer Thos i Codina 35 de l’àmbit del Sector Iveco-Farinera-Valldeix.
L’al·legació exposa que la finca esmentada va ser inclosa en el sector planejament Iveco-Farinera-Valldeix quan ja era un solar susceptible d’atorgament de llicència directa amb els corresponents perjudicis per a la propietat.
Resposta de l’al·legació.
La finca esmentada es troba fora de l’àmbit de l’ampliació de la TUC. Per tant la sol·licitud no té res a veure amb el document d’ampliació de la TUC sotmès a informació pública.
 
Conclusió:      Donats els arguments exposats anteriorment, es proposa que es desestimi l’al·legació.
 
Es per tot això que, vistos els informes de l’arquitecte del servei de Desenvolupament Urbà i l’informe jurídic del Servei d’Urbanisme, en virtut del que disposa decret Llei 1/2009, de 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments comercials PROPOSO al Ple de l’Ajuntament l’adopció, si s’escau, dels següents ACORDS:
 
PRIMER:
Aprovar el projecte de modificació de la Trama Urbana Consolidada de Mataró que correspon al document D’AMPLIACIÓ DE LA TRAMA URBANA CONSOLIDADA (TUC) ALS SECTORS “IVECO-RENFE” I PART DE “EL RENGLE” ,redactat pel servei municipal de Desenvolupament Urbà.
 
SEGON:
Desestimar les al·legacions presentades pel representant de la societat mercantil LEONART MOTORS SA pels motius que consten a la part expositiva del present acord.
 
TERCER:
Deixar sense efectes la proposta de modificació de la Trama Urbana Consolidada de Mataró, aprovada per acord de ple de 3 de desembre de 2009, que queda substituïda per la proposta que s’aprova amb la present Resolució.
 
QUART:
Trametre la present Resolució a la Direcció General d’Urbanisme del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, juntament amb el document D’AMPLIACIÓ DE LA TRAMA URBANA CONSOLIDADA (TUC) ALS SECTORS “IVECO-RENFE” I PART DE “EL RENGLE” que conté memòria i plànols així com còpia de l’expedient administratiu de la tramitació de la proposta, per a la seva tramitació i aprovació.
 
CINQUÈ:
Comunicar la present Resolució a la Direcció General de Comerç del Departament d’Innovació Universitats i Empresa per al seu coneixement.
 
SISÈ:
Comunicar la present Resolució a l’IMPEM i a PUMSA.”
 
 
 
El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular, anuncia el seu vot contrari. Creiem que no és una prioritat desenvolupar aquest sector urbanístic. De manera reiterada, s'està tirant endavant un projecte de ciutat que la mateixa realitat està dient que és inviable. Per nosaltres, la prioritat no és créixer en més de 1.500 habitatges, sinó superar l'actual situació de crisi que patim, gestionar amb molta més cura els espais que tenim per poder desenvolupar la ciutat i no créixer com ara en habitatges. Per precaució, reclamem que tot aquest projecte s'aturi i es replantegi.
 
VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:        18, corresponents als membres del grup municipal Socialista (10), corresponents al grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2), corresponent al grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya (2) i corresponents als membres del grup municipal del Partit Popular de Catalunya (4).
Vots en contra:          1, corresponent al membre del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular. .
Abstencions:             7, corresponents als membres del grup municipal de Convergència i Unió. 
 
 
 
 
16   - TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ DEL PG SECTOR 5-07 MADOZ-ANTONI PUIGBLANCH.
 
El senyor Ramon Bassas, conseller delegat d’Urbanisme, presenta la proposta següent :
 
“El Ple de l’Ajuntament, en sessió de 5 de febrer de 2009 va acordar aprovar provisionalment la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació en el sector 5-07 “Madoz – Antoni Puigblanc”, document redactat pel Servei municipal de Desenvolupament Urbà. Aquesta proposta de nova ordenació proposa el manteniment dels usos productius actuals amb una operació de remodelació que integrarà les edificacions principals existents, conservar el patrimoni arquitectònic industrial del sector, obrir el passatge Sant Bonaventura de tal manera que aquest connecti amb l’espai lliure previst a l’altre costat del carrer Madoz i l’establiment de noves condicions per a l’edificació.
 
Per Resolució de 16 de juny de 2009, el Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, va suspendre la tramitació d’aquesta modificació puntual del Pla General, a la vista de les prescripcions tècniques que la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona. I, per acord de Ple de 1 d’octubre de 2009 es va aprovar un Text Refós de la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació en el sector 5-07 “Madoz – Antoni Puigblanc”, donant resposta a les prescripcions requerides.
 
Tan mateix el Conseller del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, el 4 de febrer de 2010, ha resolt mantenir la suspensió del document per entendre que s’ha de completar la seva justificació. Per donar compliment a la Resolució del Conseller es proposa adaptar el document amb elaboració d’un segon Text refós, amb la introducció dels següents canvis:
 
·                Es disminueix el sostre del sector, amb l’objectiu d’aportar un major equilibri a la concurrència entre els interessos públic i privats; de manera que el volum ocupat per la tercera planta de la nau Minguel, es qualifiqui i destini a Equipament públic comunitari: Els 360 m2 que ocuparà el nou equipament públic ajudaran a compensar el major volum previst respecte del planejament vigent del sector, complementar i millorar la xarxa d’equipaments preexistents en el barri, a la vegada que contribuirà a un més just equilibri entre el beneficis i les càrregues del sector.
 
·                Es refà i completa l’apartat 1.2 ”Justificació i Conveniència de la Modificació” raonant més la iniciativa, oportunitat i els interessos públics i privats concurrents que ens han de justificar i donar raó de tramitar la Modificació del Pla general.
 
·                S’incorporen correccions i aclariments a l’Estudi Econòmic i Financer, per tal de fer-lo més entenedor.
 
Per tot el que el que s’acaba d’exposar, i en virtut el que disposen els arts. 21 i 22 de la Llei de Bases de Règim Local pel que fa a la competència de l’òrgan municipal que ha d’aprovar aquest document, PROPOSO al Ple Municipal, l’adopció, si s’escau, dels següents ACORDS:
 
Primer.- Aprovar el Text Refós (segon) de la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació en el sector 5-07 “Madoz – Antoni Puigblanc”, el qual incorpora les prescripcions requerides a la Resolució del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya de 4 de febrer de 2010.
 
Segon.- Trametre tres exemplars i suport informàtic del Text Refós de la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació en el sector 5-07 “Madoz – Antoni Puigblanc, juntament amb la fotocòpia de l’expedient administratiu, perquè es procedeixi a la seva aprovació.
 
Tercer.- Notificar aquest acord als interessats segons resulti de l’expedient.”
 
 
 
El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular, recorda que ells ja han estat crítics amb el tractament que es vol donar a aquest sector. És un sector important que necessitava una intervenció important, perquè han canviat les necessitats, però pensem que s'ha fet d'una manera equivocada. En aquest cas concret, pel que fa als 360 m2 destinats a equipament públic que se situaran a la Nau Minguell, creiem que hauria estat molt important poder situar l’equipament públic no a una tercera planta, com s’ha acabat acordant, sinó en planta baixa, per a facilitar un servei públic de fàcil accés i més visible. Per tant, el nostre vot serà d’abstenció.
 
 
El senyor Pau Mojedano, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, anuncia el seu vot negatiu. De manera molt breu, aquest punt conté els dos elements amb els quals nosaltres hem estat més crítics al llarg d’aquests darrers anys: d’una banda ens trobem que tractem de nou, un cop rere l'altre, una modificació de Pla General. A més, una altra vegada, la Comissió d'Urbanisme de Barcelona tira enrere una modificació provisional de l'Ajuntament de Mataró dient que de nou no hem fet les coses bé, i ens diuen què hem de fer.
 
 
El senyor Ramon Bassas explica que l’equipament que es pugui preveure encara no té el seu ús definit, i no té per què ser sempre en planta baixa per a garantir-ne l’accessibilitat. En qualsevol cas, al costat tenim una gran peça terciària que té una funció doble (no només econòmica sinó també una vocació d'equipament) que fa que el que es pugui situar al costat tingui una funció de complementarietat. En tot cas, ja ho definirem.
Respecte a la Comissió d’Urbanisme de Barcelona té la pràctica, no només envers l’Ajuntament de Mataró, sinó de tots els ajuntaments, de fer les prescripcions pertinents des del seu si. No ens agrada, però això és així, i no és cap inconvenient. Creiem que podem defensar les propostes que hem portat aquí, però tampoc hi ha cap inconvenient a incorporar les prescripcions.
 
 
VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:        14, corresponents als membres del grup municipal Socialista (10), corresponents al grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2) i corresponent al grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya (2).
Vots en contra:          5, corresponents als membres del grup municipal del Partit Popular de Catalunya (4) i corresponent al membre del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular (1) .
Abstencions:             7, corresponents als membres del grup municipal de Convergència i Unió.
 
 
 
-Servei d’Habitatge-
 
17 - APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES.
 
El senyor Francesc Teixidó, conseller delegat d’Habitatge, presenta la proposta següent :
 
“El cap del Servei d'Habitatge i Llicències urbanístiques, proposa la modificació de l’Ordenança municipal de Llicències urbanístiques, per tal d’adaptar-la a les noves normatives i a l’actual situació de la construcció, i millorar el control d’obres que afecten a les façanes i a la protecció del Catàleg del Patrimoni.
 
L’avantprojecte de la modificació ha estat aprovat per decret del conseller delegat d'Habitatge, de 19 d’octubre de 2010. Ha estat traslladat a tots els grups municipals i als serveis municipals de Medi Ambient i Sostenibilitat, Urbanisme, Mobilitat, Policia Local, IMPEM, Manteniment i Ingressos, a fi de presentar en el termini de 15 dies suggeriments i al·legacions.
 
Únicament ha presentat suggeriments el Servei de Mobilitat respecte al projecte de Mobilitat que té alguna diferència no essencial respecte a l’actual article 68 de l’Ordenança de la Via Pública, que s’accepta i a fi d’unificar els criteris municipals es substitueix de l’annex I l’apartat del projecte de mobilitat pel mateix redactat de l’article 68 de l’Ordenança de la Via Publica, al qual es remet.
 
Vistos els informes precedents; l’article 73.10 Reglament Orgànic Municipal; els articles 22, 49, 65 i 70 de la Llei 7/1985 Reguladora de les bases de règim local; article 179 del Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya; article 5 de la Llei 25/2009, de modificació de diverses lleis per la seva adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i al seu exercici, que modifica la Llei 2/1974, sobre Col·legis professionals; article 13 de la Llei /1974, sobre Col·legis professionals, segons modificació de la Llei 25/2009; i article 2 de Reial Decret 1000/2010, sobre vista col·legial obligatori.
 
Per tot això proposo al Ple de l’Ajuntament l'adopció, si s'escau, dels següents ACORDS:
 
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança municipal de Llicències urbanístiques.
 
Segon.- Obrir un termini d’informació pública, pel termini de trenta dies, perquè puguin presentar-se reclamacions i suggeriments.
 
Tercer.- Considerar aprovada definitivament l’Ordenança en cas de no presentar-se reclamacions ni suggeriments.”
 
 
 
El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular, reconeix que el seu grup estaria d'acord a simplificar l’actuació administrativa, facilitar els procediments i tràmits per tal d’acabar concedint aquestes llicències. Les variacions són molt tècniques i són bastants, i com que ara estem en aprovació inicial, ens hi abstindrem i ens donarem un temps per a analitzar-les més profundament.
 
 
El senyor Joaquim Fernàndez, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió, creu que les variacions tenen més importància del que sembla aparentment. Volem aprofitar també el període d’exposició pública per a treballar la modificació més i millor: creiem que alguns dels motius pels quals es fa la modificació, per a adaptar-les a la legislació europea, potser entra en contradicció amb la pròpia legislació que en motiva el canvi. I també volem revisar alguns dels punts que en aquest moment no es toquen però que podria ser l’oportunitat per a actualitzar-los. Per tot això avui ens hi abstindrem i prepararem les nostres al·legacions.
 
 
 
VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:        14, corresponents als membres del grup municipal Socialista (10), corresponents al grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2) i corresponent al grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya (2).
Vots en contra:          Cap.
Abstencions:             12, corresponents als membres del grup municipal del Partit Popular de Catalunya (4), corresponents als membres del grup municipal de Convergència i Unió (7) i corresponent al membre del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular (1) .
 
 
 
CMI DE SERVEIS PERSONALS
-Institut Municipal d’Educació-
 
18 -  NOMENAMENT D’UN VOCAL DEL CONSELL PLENARI DE L’IME EN REPRESENTACIÓ DELS DIRECTORS/ES DE L’ESCOLA PÚBLICA, A PROPOSTA DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL, PER SUBSTITUCIÓ DE L’ACTUAL VOCAL.
 
La senyora Conxita Calvo, consellera delegada d’Educació, presenta la proposta següent:
 
“Relació de fets
 
1.      L’Institut Municipal d’Educació de Mataró és un organisme autònom constituït per a la gestió, organització i administració de les competències municipals en matèria d’educació.
 
2.      L’article 3 dels Estatuts de l’Institut Municipal d’Educació (IME) enumera com a òrgans de govern, d’administració i de gestió de l’IME el Consell Plenari, la Junta Executiva, la Presidència, la Vicepresidència i la Direcció.
 
3.      L’article 4 dels Estatuts de l’IME estableix que el Consell Plenari assumeix el govern i la gestió superior de l’IME, i és nomenat pel Ple de l’Ajuntament de Mataró. El Consell Plenari està format per una presidència, per vocals i per una sèrie de membres del Consell amb veu però sense vot.
 
4.      L’article 4 dels Estatuts de l’IME estableix, entre els vocals que formen part del Consell Plenari i que han de ser nomenats pel Ple de l’Ajuntament:
 
“Un vocal en representació dels directors dels centres públics d’educació infantil, primària i secundària proposat pel Consell Escolar Municipal.”
 
 1. L’article 5è dels Estatuts de l’IME estableix que el Ple de l’Ajuntament podrà acceptar la renúncia i/o substitució de qualsevol dels vocals del Consell per dimissió de la persona interessada, quan l’organisme que els va elegir hagi proposat un nou nomenament o quan deixin de representar l’òrgan pel qual varen ser elegits.
 
6.      El 29 d’octubre de 2010, la secretària del Consell Escolar Municipal presenta un certificat comunicant un canvi del representant del sector de directors/es d’escola pública en el Consell Plenari de l’IME, proposant la Sra. Immaculada Dot Soler en substitució de la Sra. Mercè Saura Montamar.
 
Per tot el que s'ha exposat, proposo que el Ple de l’Ajuntament de Mataró adopti la resolució següent:
 
1.      Designar la Sra. Immaculada Dot Soler com a vocal del Consell Plenari de l’IME en representació dels directors/es de l’escola pública, a proposta del Consell Escolar Municipal, en substitució de la Sra. Mercè Saura Montamar.
 
2.      Agrair els serveis prestats a la Sra. Mercè Saura Montamar com a membre del Consell Plenari de l’IME.
 
3.      Notificar aquest acord a les persones interessades.”
 
 
VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:        Unanimitat. (26).
 
 
 
 
19 -  APROVAR LA COMPATIBILITAT PER A L’EXERCICI D’UN SEGON LLOC DE TREBALL DINS DEL SECTOR PÚBLIC D’UNA PROFESSORA TITULAR A DE L’INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ.
 
La senyora Conxita Calvo, consellera delegada d’Educació, presenta la proposta següent:
 
“En data 1 d’octubre de 2010, la senyora Maria Grau Perejoan, professora titular A de l’Institut Municipal d’Educació (IME), amb contracte d’interinitat fins resolució de concurs i jornada parcial del 16,67% de la jornada plena de 37,5 hores a la setmana, ha presentat una sol·licitud per a la compatibilitat amb una segona activitat en el sector públic, per a la prestació de serveis com a professora associada a la Universitat de Barcelona.
 
Aquesta activitat que sol·licita es durà a terme fora de la jornada habitual de treball de l'activitat principal.
 
La Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, i la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de l'administració de la Generalitat, ambdues d'aplicació al personal al servei de les corporacions locals i dels ens, els organismes i les empreses que en depenen, preveuen la compatibilitat d'una segona activitat privada sempre que:
 
·         no afecti a l'estricte compliment dels seus deures. Els reconeixements de compatibilitat no podran modificar la jornada de treball ni horari de l'interessat.
·         que l'activitat no tingui relació directa amb les activitats que desenvolupi.
 
 
L’article 14 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, sobre incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques estableix que l’exercici d’activitats professionals, laborals, mercantils o industrials fora de l’Administració Pública requerirà el previ reconeixement de compatibilitat, el qual no podrà modificar la jornada de treball i l’horari dels interessats.
L'article 329.a) del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, declara la compatibilitat entre una activitat pública i una privada, sempre i quan la suma de les dues jornades no ultrapassi l’ordinària incrementada en un 50 %.
L’article 343 del mateix Decret estableix que el reconeixement de compatibilitat no podrà modificar la jornada de treball ni l'horari de l'interessat.
Correspon al Ple de la Corporació Local la declaració de la compatibilitat.
 
Vist l'informe jurídic precedent, elevo a la consideració de l’Excm. Ajuntament en Ple l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- Aprovar la compatibilitat per a l’exercici d’un segon lloc de treball dins del sector públic, a la senyora Maria Grau Perejoan, professora titular A de l’Institut Municipal d’Educació (IME), amb contracte d’interinitat fins resolució de concurs i jornada parcial del 16,67% de la jornada plena de 37,5 hores a la setmana, l’exercici d’un segon lloc de treball dins del sector públic, per a la prestació de serveis com a professora associada a la Universitat de Barcelona.
 
Segon.- L’autorització de compatibilitat del present acord quedarà automàticament sense efectes en el cas de canvi o de modificació de les condicions dels llocs de treball, tant del principal com de la segona activitat, que l’interessat haurà de comunicar a l’IME.
 
Tercer.- Els serveis prestats en el segon lloc o activitat que s’autoritzi a efectes de triennis, de drets passius o de pensió de Seguretat Social, de les pagues extraordinàries i l’ajut familiar es computaran d’acord amb el que estableix l’article 328 del Decret 214/1990.
 
Quart.- Notificar el present acord a les persones interessades.
 
Cinquè.- Donar compte al Consell Plenari de l’IME.”
 
 
VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:        Unanimitat. (26).
 
 
20 -  APROVAR LA COMPATIBILITAT PER A L’EXERCICI D’UN SEGON LLOC DE TREBALL DINS DEL SECTOR PÚBLIC D’UN MESTRE TALLER DE L’INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ.
 
La senyora Conxita Calvo, consellera delegada d’Educació, presenta la proposta següent:
 
“En data 6 de setembre de 2010, el senyor Josep Serra Bobé, mestre taller de l’Institut Municipal d’Educació (IME), que desenvolupa la seva tasca docent als Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI), amb contracte d’obra i servei determinat fins al 30/04/2011 i jornada a temps complet de 37,5 hores setmanals, ha presentat una sol·licitud per a la compatibilitat amb una segona activitat en el sector públic, per a la prestació de serveis com a professor associat a la Universitat de Barcelona (UB).
 
Aquesta activitat que sol·licita es durà a terme fora de la jornada habitual de treball de l'activitat principal.
 
La Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, i la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de l'administració de la Generalitat, ambdues d'aplicació al personal al servei de les corporacions locals i dels ens, els organismes i les empreses que en depenen, preveuen la compatibilitat d'una segona activitat pública.
 
L’article 1.3 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, sobre incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques estableix que “en qualsevol cal, el desenvolupament d’un lloc de treball inclòs en el àmbit d’aplicació d’aquesta llei serà incompatible amb l’exercici de qualsevol càrrec, professió o activitat, pública o privada, que pugui impedir o perjudicar l’estricte compliment dels seus deures o comprometre imparcialitat o independència.”
 
L’article 3 de la Llei esmentada estableix que “El personal inclòs en l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei només podrà desenvolupar un segon lloc de treball o activitat en el sector públic en els supòsits establerts en la mateixa per les funcions docents i sanitàries, en els casos a que es refereix els articles 5 i 6. Per l’exercici d’una segona activitat serà indispensable la prèvia i expressa autorització de comptabilitat, que no suposarà modificació de la jornada de treball i horaris dels dos llocs i que es condiciona a l’estricte compliment en ambdós. En tot cas l’autorització de compatibilitat s’efectuarà en raó del interès públic.”
 
L’article 4 de la Llei esmentada estableix que “podrà autoritzar-se la compatibilitat, complertes les restants exigències d’aquesta Llei, per al desenvolupament d’un lloc de treball en l’esfera docent com a professor universitari associat en règim de dedicació no superior a la del temps parcial i amb duració determinada.”
 
L’article 7 de la Llei esmentada estableix que “1. Serà requisit necessari per autoritzar la compatibilitat d’activitats públiques el que la quantitat total percebuda per ambdós llocs o activitats no superi la remuneració prevista en els Pressupostos Generals de l’Estat per al càrrec de Director general, ni superi la corresponent al principal, estimada en règim de dedicació ordinària, incrementada en: ... un 35% per als funcionaris del grup B o personal de nivell equivalent (actual nivell A2); un 40% per als funcionaris del grup C o personal de nivell equivalent (actual nivell C1). ... La superació d’aquests límits, en còmput anual, requereix en cada cas acord de forma expressa del Govern, òrgan competent de les Comunitats Autònomes o Ple de les corporacions locals en base a raons d’especial interès per al servei. ... 2. Les pagues extraordinàries, així com les prestacions de caràcter familiar, només es percebran per un dels llocs, qualsevol que sigui la seva naturalesa.”
 
L’article 9 de la llei esmentada indica que l’òrgan competent per a l’autorització o denegació de les compatibilitats per a un segon lloc o activitat en el sector públic correspon al Ple de les corporacions locals al que figuri adscrit el lloc principal, previ informe, en el seu cas, dels directors dels organismes, ens i empreses públiques.
 
En el mateix sentit es regula la compatibilitat amb una segona activitat de caràcter públic a la llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de la Generalitat, d’aplicació al personal de les universitats en tant que formen part del personal comprès a l’àmbit d’aplicació de la llei 17/1985, de 23 de juliol, de la Funció Pública de l’Administració de la Generalitat, així com el decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament del personal al servei de les entitats locals.
 
Tanmateix l’article 4 de la llei 21/1987, de 26 de novembre, i en el mateix sentit l’article 326 del decret 214/1990, de 30 de juliol, ambdós textos legals esmentats en el punt anterior, indiquen que solament es podrà tenir un segon lloc de treball o una segona activitat en el sector públic si ho exigeix l’interès del mateix sector públic.-
 
L’article 45 del Conveni col·lectiu del personal laboral de l’IME estableix que l’exercici d’un segon lloc de treball o activitat pública o privada requereix, en tots els casos, autorització expressa prèvia del Consell Plenari de l’IME i l’aprovació posterior del Ple Municipal de l’Ajuntament de Mataró.
 
Correspon al Ple de la Corporació Local la declaració de la compatibilitat.
 
Vist l'informe jurídic precedent, elevo a la consideració de l’Excm. Ajuntament en Ple l’adopció dels següents ACORDS:
 
Primer. Autoritzar al senyor Josep Serra Bobé, mestre taller de l’Institut Municipal d’Educació (IME), que desenvolupa la seva tasca docent als Programes de Qualificació Professional Inicial, amb contracte d’obra o servei determinat fins al 30 d’abril de 2011 i jornada plena de 37,5 hores setmanals, a l’exercici d’un segon lloc de treball dins del sector públic, per a la prestació de serveis mitjançant contracte de treball de durada determinada com a professor associat de la Universitat de Barcelona (UB), degut a l'interès que aportarà els coneixements i experiències adquirides per la impartició de matèries de didàctica i organització educativa a la UB a la tasca docent que efectua el Sr. Serra als PQPI.
Segon.- L’autorització de compatibilitat del present acord quedarà automàticament sense efectes en el cas de canvi o de modificació de les condicions dels llocs de treball, tant del principal com de la segona activitat, que l’interessat haurà de comunicar a l’IME.
 
Tercer.- Els serveis prestats en el segon lloc o activitat que s’autoritzi a efectes de triennis, de drets passius o de pensió de Seguretat Social, de les pagues extraordinàries i l’ajut familiar es computaran d’acord amb el que estableix l’article 328 del Decret 214/1990.
 
Quart.- Donar compte del present acord al proper Consell Plenari de l’IME.
 
Cinquè.- Notificar el present acord a les persones interessades. “
 
 
 
VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:        Unanimitat. (26).
 
 
 
 
 
CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL
                                             PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
 
21   -  PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP I ICV-EUIA PEL RECONEIXEMENT D’HERMINIA PUIGSEC EN LA LLUITA CONTRA EL NAZISME.
 
El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular, confirma que han presentat aquesta proposta pel reconeixement d’Herminia Puigsec, una lluitadora antifeixista. En converses amb el Sr. Penedès hem cregut convenient treballar més profundament aquesta proposta per a desenvolupar-la, atès que ell ha manifestat el seu interès. Per tant, deixarem la proposta sobre la taula per poder-la treballar i facilitar més informació a la resta de grups municipals i presentar-la en el proper ple municipal del mes de gener.
 
 
PRECS I PREGUNTES
 
22 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ SOBRE L’ANUL.LACIÓ DEL TALLER PARTICIPATIU RESPECTE EL FUTUR DE LA ZONA D’EQUIPAMENTS TRIANGLE-MOLINS.
 
El senyor Pere Galbany, regidor del grup municipal de Convergència i Unió, presenta la pregunta següent :
“El Grup Municipal de CiU, va rebre un correu electrònic el passat divendres dia 5 de novembre anul·lant l’anomena’t “Taller Participatiu per recollir propostes i impressions respecte el futur de la zona d’equipaments coneguda com Triangle-Molins”.
En posterioritat, amb data 23 de novembre i 30 de novembre s’han convocat unes noves jornades de participació organitzades en un format de tallers de grups de treball. També s’ha indicat que el govern havia ampliat el procés participatiu a noves jornades que es realitzaran els propers mesos.
Davant d’aquesta situació, el Grup Municipal de Convergència i Unió presenta les següents preguntes,
 
PREGUNTES:
 
Primera.- Quantes entitats i ciutadans membres dels consells territorials es varen convocar al taller participatiu que tenia que haver tingut lloc el passat dia 5 de novembre? I per els tallers de treball dels dies 23 i 30 de novembre?
 
Segona.- Quantes entitats varen confirmar la seva assistència en cada un dels tallers convocats? I quants ciutadans? Quantes persones sumaven en total en cada un dels tallers?
 
Tercera.- Com valora el govern municipal que les associacions de veïns de Cirera, Molins, i Camí de la Serra, hagin renunciat a prendre part del procés participatiu del Triangle-Molins? S’ha reunit amb els seus representants? Quants cops? En quines dates durant els darrers tres mesos? Quins acords es varen obtenir de les trobades?
 
Quarta.- Quina opinió té el govern municipal sobre les propostes presentades per les entitats veïnals els anys 1998 i/o 1999?
 
Cinquena.- En quina data té previst el govern aprovar el projecte? I començar les obres?
 
Sisena.- Disposa el govern del pressupost necessari per dur a terme aquest projecte, el qual formava part dels acords de govern?
 
Setena.- Davant de l’aparició de noves dades sobre la ampliació del procés participatiu, quines son les noves jornades que es realitzaran? Quan s’ha pres la decisió de portar-les a terme?
 
Vuitena.- Per quina raó, en el taller participatiu del passat dia 23 de novembre, el govern va ser-hi representat tant sols en el moment de la presentació del taller pel regidor d’esports? En quina tasca de govern es trobava el regidor de participació en representació del nostre Ajuntament?”
 
 
El senyor Joan Antoni Baron, alcalde president, cedeix la paraula al Sr. Manuel Molina en representació de les Associacions de Veïns de Molins, Cirera i Camí de la Serra, qui lamenta que l’Ajuntament de Mataró deu anys després d’haver previst uns usos concrets per al Triangle-Molins, amb l’acord del veïnat, ara pretén dur-hi a terme uns altres usos que no tenen res a veure amb els previstos inicialment, sense haver comptat amb la participació dels veïns.
 
El senyor Ivan Pera, conseller delegat d’Esports, passa a respondre les preguntes: En resposta a la primera, val a dir que es van convocar un total de 111 persones, vinculades al Consell Rector de l’Institut d’Esports, al Consell Territorial del Nord i de Joventut i també usuaris de la piscina municipal. Es van convocar 77 entitats amb seu social al territori Nord, així com altres entitats que per les seves característiques es va creure convenient convocar. A totes aquestes mateixes persones i entitats se les va convocar un altre cop per a les sessions de treball dels dies 23 i 30 de novembre, i es van penjar cartells a les cartelleres municipals, als equipaments esportius, als comerços de la zona per tal de convidar els veïns a participar-hi.
Pel que fa a la segona pregunta, en la convocatòria pel taller del dia 6 de novembre demanàvem explícitament que se’ns confirmés l’assistència abans de les 12 hores del divendres 5. I en el seu moment, només havien confirmat 6 ciutadans i una entitat. A causa d’això, es va considerar que era millor buscar una altra via per fer els tallers, i millor entre setmana.
Als tallers dels 23 i 30 de novembre no es va posar una data límit. El nombre de confirmacions pels tallers va ser de 15 persones i 6 entitats, aquestes no van informar prèviament de la gent que portarien. Per tant, la decisió de poder canviar els tallers d’un cap de setmana per un dia entre setmana era millor.
Quant a la tercera pregunta, sobre la renúncia de les entitats a participar del procés Triangle-Molins, evidentment és un fet que no ens satisfà i no ens sentim contents, ja que la nostra voluntat és tenir un debat obert i ben ampli. Les associacions de veïns com les entitats hi tenen molt a aportar, i igualment volem comptar amb les seves aportacions.
Ens hem reunit amb els representants de les associacions unes quantes vegades, tant el Sr. Fernàndez com jo mateix. El 9 de febrer al Consell Territorial del Nord, quan es va presentar l’estudi de viabilitat dels equipaments esportius. A l’exposició hi eren convocades totes les associacions veïnals del territori, així com la Federació i també les associacions de veïns Camí de la Serra, Vista Alegre i Molins. L’1 d'octubre es va convocar formalment l'Associació de Veïns de Cirera i la de Molins, però també s’hi van sumar a la reunió, sense previ avís, membres de Camí de la Serra i de la Junta de la Federació de Veïns. El dia 14 d’octubre es va convocar una sessió del Consell Territorial del Nord, on hi havia convocades totes les associacions veïnals del territori, així com la Federació; van assistir l'Associació de Veïns de Molins, de Camí de la Serra i la Federació, i també l'Associació de Vista Alegre. El 15 d'octubre es mantingué una reunió amb l'Associació de Veïns Camí de la Serra, el dia 21 amb l'Associació de Via Europa, i el 18 de novembre amb la Federació de l’Associació de Veïns.
Les trobades amb les associacions de veïns ens van servir per considerar ampliar el temps del debat i establir altres accions de debat. Evidentment, hi havia altres demandes que no es van considerar, com ara que el procés comencés en blanc sense cap tipus de proposta de l’Ajuntament. Aprofito per recordar que els acords sobre el procés participatiu i sobre el projecte d’equipament s’han de prendre a les taules del Consell d’Esport i del Consell Territorial, que és on hi ha representat tothom i són espais de participació. Evidentment, no podem prendre múltiples acords amb cadascuna de les entitats i persones que participen en el debat.
En relació amb la quarta pregunta, considerem que les propostes que ens han arribat són molt vàlides i estan en la línia del que tots plegats ens estem demanant, que aquest sigui un equipament que doni serveis que generin benestar, cohesió i activitat econòmica. Les seves aportacions són molt vàlides i seran tingudes en compte, igual que totes les altres que es recullin durant el procés de participació.
Pel que fa a la cinquena pregunta sobre la data d’aprovació del projecte, el Govern vol poder concretar i aprovar el pla d’usos del projecte abans de finalitzar el mandat, que és al que ens hem compromès. Evidentment, encara no estem en la fase de definir el calendari d’obres. Això ho hem explicat sempre a tothom, des del principi.
Disposa el Govern del pressupost necessari per al projecte? Un equipament d’aquesta importància no es planifica ni es dissenya ni es construeix en dos dies. Passo a explicar les diferents fases per les quals passa un procés d'aquest tipus:
Ara estem treballant el que hi anirà, és a dir, els usos, en un debat obert. Un cop definits, podrem saber quant costa i podrem definir com es finança, és a dir, l'estratègia de finançament que també ens marcarà el model de gestió. Quan tinguem això, llavors podrem proposar el pressupost i decidirem com executar-lo. També podrem decidir com es construirà i gestionarà l'equipament: hi ha moltes formes (públic 100%, concessió administrativa...). L'objectiu és que aquest sigui un projecte que compleixi els objectius marcats entre tots, de qualitat i servei als barris i a la ciutat, tal com diu l’Acord de Govern, i que també sigui viable econòmicament. També recordo que ni en l’Acord de Govern ni en cap dels programes d’actuació municipal acordats fins al moment hem parlat ja de tenir pressupost o calendari d’obres. L’objectiu d’aquest mandat era poder definir els trets inicials del projecte, és a dir, els usos i les necessitats que s'han de tenir presents.
Quant a la setena pregunta, en el moment de suspendre el taller previst pel dia 6 de novembre per falta de quòrum, es va acordar dur a terme el taller entre setmana i dividit en dues sessions. També s’ha començat a treballar en accions complementàries per a obrir encara més la participació i el debat, per exemple, estem programant reunions amb totes les entitats implicades en el projecte d'una o altra manera. Des del Servei de Participació estan elaborant tot un seguit de propostes per a complementar el procés.
Finalment, els professionals tècnics de Participació Ciutadana van considerar que els tallers s’havien de fer sense la presència dels responsables polítics per a no influir de cap manera en el debat, i em sembla que és absolutament idoni el sistema, perquè jo no crec especialment la tutela política de la societat civil. Així es va programa que els polítics hi seríem per a presentar les jornades o concloure-les i ens vam repartir els dies. El regidor d’Esports al principi i el de Participació al final. Explicat això, permeti’m que li digui que no entenc la seva pregunta sobre la presència del regidor Fernàndez.
 
 
El senyor Pere Galbany replica que en aquesta ciutat sembla que tenim un problema amb la participació. Des d'aquest grup municipal, lamentem moltíssim la situació en què es troba el Govern municipal amb la seva relació envers les associacions de veïns de Cirera, Molins i Camí de la Serra. Sembla que cada dos per tres tinguem problemes que se centren en la participació. El Triangle-Molins és un espai molt important per a la ciutat i creiem que hauríem de fer el màxim esforç possible perquè es porti a terme amb la millor participació i obtenir el millor resultat per als ciutadans. Des de CiU preguem perquè es faci tot el possible perquè aquestes associacions trobin el seu lloc en aquest procés participatiu: un procés que, d’altra banda, no creiem que sigui de la serietat que es mereix aquest solar i espai de la ciutat. Ja saben que a mi m’agrada participar dels tallers que organitzen i, escoltin, la veritat és que decep molt que de 100 i escaig persones convocades el dia 6 no hi hagués ni 6 persones. El dia 23 arribàvem a les 15, i el dia 30 a les 30 persones, potser. Hi trobem a faltar moltíssim les associacions de veïns dels barris que estan aquí presents. D'altra banda, agrair als tècnics de Participació la feina que estan fent, una feina que sembla que el Govern no se l’està prenent seriosament; ens està fent una espècie de pantomima als ulls de les persones que hi assistim.
No entenc la legitimitat que dóna el govern a les decisions que surtin d’aquests tallers, tret de les que decideixi el govern pel seu compte. Els veïns se senten menystinguts, perquè s'han organitzat, han pres decisions, s'han reunit, i resulta que, després, les seves opinions han acabat dins d'un sac. Sempre anem a parlar allà mateix: què passa amb la regidoria de Participació. Nosaltres demanaríem que, si el regidor no se sent capaç de fer que les associacions de veïns participin, algú altre del Govern miri de treballar-ho. Cal que la gent s’il·lusioni i se senti escoltada. En el Pla Integral del Nord cada dia hi ha menys gent, i en els altres plans també... Sap molt de greu que la gent no se senti identificada amb aquests tallers o amb aquests llocs de participació. La gent s'ho agafa amb il·lusió però quan veuen que això és només anar a passar l'estona, doncs prefereixen quedar-se a casa. Si us plau facin un esforç perquè totes les associacions de veïns hi participin. Escoltin-los de debò.
 
 
El senyor Ivan Pera recorda, en relació amb la participació de les associacions de veïns, que sempre, des del primer dia, han estès la mà a tothom, com no pot ser d’una altra manera. Sempre hem explicat molt clarament què és el que l'Ajuntament proposa en aquest debat i que les associacions són lliures de fer totes les propostes que vulguin.
D’altra banda, a mi em preocupa que no acabem de saber mai quina és la posició de CiU davant d’un gran projecte de ciutat. No sé si tenen una actitud positiva o abstencionista. Ho dic perquè en aquest procés de participació que, com tots, sempre són millorables i ja ens hem compromès a fer-ho, hem trobat a faltar la seva participació. A la jornada que vam fer de visita als equipaments vostè no hi va participar, i en les jornades del 23 i 30 vostè tampoc ha fet sentir la seva veu.  Per tant, no sabem si vostès, estan a favor o en contra del projecte. Sí que l’hem sentit en el Consell Rector d'Esports on ha reclamat que Mataró necessita un espai polivalent i aquesta éra una bona ocasió.
 
 
El senyor Pere Galbany opina que als tallers de Participació ell no hi ha d'anar a parlar, perquè són els veïns del barri els que millor coneixen el barri i són els llocs on ells tenen veu per parlar. Jo tinc comissions informatives, tinc el ple, tinc altres llocs on puc anar-hi a parlar. I si no vaig anar és perquè jo també puc decidir on vull anar.
 
El senyor Joan Antoni Baron, alcalde president, respon al Sr. Galbany que evidentment està en el seu dret d’assistir o no assistir allà on vulgui i que això ningú no li discutirà. En tot cas, sí que podem discutir sobre política, que és una altra cosa.
 
 
 
23 -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ SOBRE L’ESCOLARITZACIÓ D’ALUMNES.
 
El senyor Vicent Garcia Caurin, regidor del grup municipal de Convergència i Unió, presenta la pregunta següent :
“El passat divendres cinc de novembre la comunitat educativa de l’escola Marta Mata va reivindicar, reclamar i exigir que d’una vegada per totes comenci la construcció de l’edifici definitiu de la seva escola. Van fer una caminada des de la plaça Antonio Machado fins als terrenys a la carretera de Cirera on el Departament d’Educació té previst construir el nou centre escolar.
 
Les previsions del Govern de la Generalitat asseguren que l’escola estarà a punt el setembre del 2011, el Conseller d’educació Sr. Maragall, ens diu que l’escola nova podrà obrir parcialment el nou edifici el setembre del 2011, però el retard en l’inici de les obres preocupa la comunitat educativa de l’escola Marta Mata i preocupa, també, al Grup Municipal de Convergència i Unió.
 
La Comunitat Educativa de l’escola Marta Mata veu cada vegada menys clar que les promeses fetes pel Govern de la Generalitat i pel Govern Municipal es compleixin i que les obres estiguin enllestides per al setembre de l’any vinent.
 
La Comunitat Educativa de l’escola Marta Mata demana que els governs dels tripartits concretin un calendari d’execució d’obres i de terminis. Això també ho demanen les comunitats educatives de les escoles Angeleta Ferrer I Coromines, però, aquestes escoles ho tenen més cru.
 
Atès, que de cara el curs vinent, ens trobarem amb una escola (el CEIP Antonio Machado) amb problemes greus de sobreocupació, recordem que l’escola Antonio Machado acull els alumnes propis (14 grups, 350 alumnes de pàrvuls i fins a 5è de primària), i a més a més, els alumnes de l’escola Marta Mata (8 grups,200 alumnes d’educació infantil), edifici on ni apilant-los caben cap grup més.
 
Atès que el govern municipal no ens pot garantir que la nova escola Marta Mata estarà llesta pel setembre de 2011, i el nostre grup pensa que no es poden complir els terminis i arribar al setembre del 2011 amb l’edifici acabat.
 
És per això, que el Grup Municipal de Convergència i Unió presenta les següents 
 
PREGUNTES:
 
1.       Davant la incertesa creada, el govern municipal es pot comprometre a donar-nos una data de començament i finalització de les obres de l’edifici de l’escola Marta Mata i de quan podrà ser ocupat per la comunitat escolar?
2.       Quines alternatives està cercant el govern municipal per a què el proper curs no es massifiqui més l’escola Antonio Machado i per a què els alumnes de l’escola Marta Mata puguin realitzar llurs aprenentatges escolars amb un mínim de dignitat i seguretat? “
 
 
La senyora Conxita Calvo, consellera delegada d’Educació, hagués preferit que la pregunta li hagués formulat el Sr. Garcia Caurin al ple de gener, perquè aleshores ja es tindria el calendari de l'empresa que finalment construirà l'escola.
Com vostès sap, el Govern municipal no és qui té la competència del procés en aquest moment. Procés que havia passat per un conveni per ser executat a través de l'Ajuntament, es va modificar perquè hi ha un marc econòmic que no permetia mantenir els termes del conveni. Amb aquesta situació, el que s’ha fet, i d’urgència, és que la Generalitat ha fet el que estava en les seves mans per donar viabilitat al Marta Mata i això ens posa a tots en una situació d’inquietud perquè el calendari passa i la necessitat hi és. Per tant, què estem esperant ara? Estem esperant l’obertura de pliques que es va fer l’1 de desembre amb les empreses que s’han presentat i que, per un procediment abreujat, tindrà molt ràpidament designada quina és l’empresa constructora. Aquesta empresa designarà quin és el calendari d’obres al qual es pot comprometre i el model constructiu. Això és molt important, perquè el propi conseller va comentar que estaríem parlant d’una obra en dues fases: una primera fase que pugui estar llesta pel setembre del 2011 i que aculli els alumnes que estan ja a l’Antonio Machado i al Marta Mata i, d'altra banda, que pugui seguir la construcció al llarg del temps necessari per acabar l’escola. Jo crec que no li puc dir res més, perquè això és el qui hi ha.
Lògicament, tant el Dept. d'Educació com el Govern municipal pensem en un Pla B que no és ara el moment d’anunciar fins que no coneguem quin és el calendari de treball de l’empresa constructora. Dit això, no em puc estar d'algunes coses que vostè diu en el seu escrit i que a mi em semblen bastants greus.
Miri, quan diu que el centre està massificat, li recordo que estem parlant d'un centre de nova construcció, un centre en què s'havien pogut habilitar quatre espais més en condicions fantàstiques per poder incorporar els alumnes. Que no estan pensats per a alumnes de P3 perquè no tenen els lavabos dins de l'aula? És possible, però no ha estat aquesta una necessitat insalvable al llarg dels anys d'escolarització de tot el nostre país. I crec que en aquest sentit no lesiona l'escolarització que s'hi està fent. Parlar de massificació quan cada grup d'alumnes té una aula i s'hi està produint l'escolarització amb normalitat em sembla una mica exagerat.
En segon lloc, quan vostè parla de dos temes especialment perillosos: diu que els alumnes de l’escola Marta Mata han de poder realitzar els seus aprenentatges amb un mínim de dignitat i seguretat. Sr. Garcia, estan més que dignificats i més que segurs en aquesta escola, des del començament. No hi ha inseguretat. Si n’hi hagués, aquest Govern municipal no donaria el suport a cap acció d’escolarització que no estigués en les millors condicions per a tots els alumnes. Per tant, amb aquests temes siguem una mica curosos. Els alumnes del Marta Mata estan ben escolaritzats. Una altra cosa és que sabem que en alguns moments la convivència entre dues comunitats escolars és una mica més complicada com més alumnes hi ha, perquè hi ha moltes necessitats en una escola d’espais i d’utilització que queden sotmesos a un calendari d’organització una mica més complex.
 
 
El senyor Vicent Garcia Caurin no sap què vol dir obrir una escola que està en obres i on hi ha pel mig una canalla de 3 a 12 anys.
Respecte al Pla B, en podem parlar ara o més endavant, però el temps se’ns tira al damunt, perquè el setembre del 2011 ja el tenim aquí.
Quan parlo de massificació, estem parlant d’una escola que té una capacitat de 450 alumnes i on ara n’hi ha col·locats 550, i on n’hi haurà 650 l’any que ve. Vostè sap què és un pla d’evacuació? I una fumera dins el passadís d’una escola? El que em diuen els tècnics és per a esgarrifar-se, amb 650 alumnes amb edats tan menudes. La seguretat no es mesura per metres quadrats que té un alumne en una aula sinó pel pla d’evacuació.
 
 
 
La senyora Conxita Calvo recorda que tenim escoles a la ciutat que tenen línies triplicades de P3 que estan amb els espais corresponents i, per tant, tenen els plans d’evacuació que pertoquen i, a més, la seguretat es mesura també perquè els espais que ocupen aquests 100 alumnes que hi ha de més a l’escola no estan en condicions de precarietat en l’espai. L’espai està en condicions suficientment senyalitzades com perquè no es pugui produir cap problema, en principi, de seguretat i d'evacuació. Miri, no ho dic jo, això ho diu el Dept. d'Educació, que és el departament que juntament amb els Bombers i la Policia Local garanteix els projectes d'evacuació de cadascun dels centres.
En segon lloc, la seguretat en el procés constructiu de l’escola està més que provada arreu de Catalunya. No és el primer sistema constructiu que es fa en dues fases, s'ha fet en diversos llocs i no passa res perquè es fa tot seguint mesures estrictes de seguretat. Són els tècnics els que parlaran d'això. Entenc que jo he de confiar en les persones que tècnicament ens diuen que això és possible, i aquí tenim la Generalitat que respon i el Govern municipal que, en la mesura en què ens garanteixin la seguretat, donarem el nostre vistiplau.
 
 
 
24   -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ SOBRE LA DIFUSIÓ DEL FONS D’IMATGES DE L’ARXIU MUNICIPAL.
 
El senyor Francesc Masriera, regidor del grup municipal de Convergència i Unió, presenta la pregunta següent :
 
“El PAM del 2007 incorporava una acció que deia, textualment, “redacció d’un projecte, conjuntament amb la Generalitat, que fomenti el desenvolupament d’un Centre de la Imatge a partir del Fons Català-Roca (conservació del fons, formació, difusió, etc..)”
 
En el Ple del mes de desembre de 2006, el nostre grup va formular una pregunta per tal de saber, entre d’altres qüestions, si la creació del futur Centre de la Imatge serviria, també, per donar a conèixer el fons Carreras i l’arxiu fotogràfic de l’Enric Quintana (fons Xavier Cateura) atès que, malgrat expliquen en imatges la vida dels mataronins i la transformació de la ciutat al llarg de gran part del segle XX, no podien veure’s ni se’n feia cap ressò. En la seva resposta, l’aleshores regidor de cultura va manifestar la voluntat del govern de que, efectivament, el futur Centre servís per fer difusió d’ambdós fons. Malauradament, però, el fet que, finalment, el fons Català-Roca no recalés a la nostra ciutat sembla haver condemnat a l’oblit el fons d’imatges de l’Arxiu Municipal. Darrerament, a més, aquest fons s’ha vist ampliat amb la donació d’una col·lecció d’imatges del fotògraf Josep Lluís Pérez Reus i l’arxiu fotogràfic de la família Prims.
 
Atès que, arreu, és normal que es faci difusió dels arxius fotogràfics per tal de donar-los a conèixer i posar-los en valor, el grup municipal de CiU formula les següents,
 
PREGUNTES:
 
Primera.- Considera, el govern, que, com a conseqüència de no disposar del Fons Català-Roca, ja no té interès per als ciutadans la difusió del fons d’imatges de l’arxiu municipal?
 
Segona.- En cas contrari, per què no se n’ha fet difusió més enllà de l’exposició “Trencant el silenci. La lluita antifranquista a Mataró” que va tenir lloc l’any 2003?
 
Tercera.- En qualsevol cas, si el govern considera que cal fer difusió d’aquest fons, com i quan pensa fer-la?”
 
 
 
 
La senyora Montserrat López, consellera delegada de Serveis Centrals, manifesta que aquest Govern considera que és important fer difusió dels fons documentals. De fet, creiem que és una de les funcions bàsiques que tenen els arxius públics. La conservació del fons no tindria sentit si no es fes amb la finalitat de la seva difusió. L’Arxiu Municipal de Mataró custodia un important fons d’imatges de prop de 126.000 imatges de diferents procedències (del propi Ajuntament, del fons Carreras, de la col·lecció Xavier Cateura, Pérez Reus...). La difusió es pot fer de diverses maneres, no necessàriament sempre a través només d’exposicions.
El primer pas per portar a terme aquest difusió és mantenir el fons convenientment inventariat i catalogat de manera permanent per permetre la consulta de qualsevol que hi estigui interessat.
Una altra manera efectiva de fer difusió és facilitar-ne l’accés en format digital. Ara estem treballant en la digitalització dels negatius fotogràfics. Hores d’ara tenim dues persones contractades a través dels plans d’ocupació extraordinaris i ja disposem d’uns 11.000 negatius digitalitzats.
La majoria d’exposicions de caràcter històric que s’han fet a la ciutat els darrers temps han incorporat fotografies dels fons municipals, la darrera de les quals ha estat "Art i guerra" a Ca l'Arenas. En aquesta mateixa línia, la renovació de la museografia del Museu de Mataró incorporarà en els muntatges audiovisuals moltes fotografies dels fons fotogràfics de l’Arxiu en una recerca conjunta feta entre els conservadors i els arxivers municipals.
La gestió de l’Arxiu Històric Comarcal correspon a la Generalitat qui, d’acord amb el conveni, s’obliga a fer-se càrrec de la publicació de guies, inventaris i estudis que projectin i difonguin el ric patrimoni històric documental conservat a l’Arxiu Històric Comarcal de Mataró. Nosaltres incidirem en què la Generalitat programi actuacions adreçades a la difusió d’aquest patrimoni de la ciutat. 
 
 
El senyor Francesc Masriera creu que la Sra. López ha tirat pilotes fora. Jo no li parlava de tot el fons d’imatges de l’Arxiu Municipal. Jo li parlava dels 4 fons documentals als que fem referència a la nostra pregunta. Vostè diu que, malgrat no disposar del fons Català-Roca, continua sent d’interès per a la ciutat poder-los difondre. La pregunta és: per què no ho han fet durant tots aquests anys? Vostè em diu que és que estan fent una tasca de conservació, etc, però la fase de difusió d’aquests fons d’imatges durant aquests anys vostès no l’han duta a terme. Per tant, la nostra pregunta anava en aquesta línia. I, de fet, aprofito per a fer-los la reclamació següent: donin a conèixer aquestes imatges. Quin sentit té que rebem donacions si després no les posem a l'abast dels ciutadans i ciutadanes? Ja entenc que no és fàcil, i de vegades no es poden fer tantes coses com un voldria, però em sembla que del que s'ha fet al que es podria fer hi ha un bon tram.
Acabem d’acceptar donacions, en tenim d’altres des de fa anys, posem-les en valor, fem algunes exposicions, editem catàlegs d’algunes de les exposicions i potser fins i tot algun llibre, però no les tinguem tancades.
 
La senyora Montserrat López considera que no podem menystenir que són prop de 126.000 els documents que formen part del nostre fons i que, per tant, tots són molts i s'han de cuidar. Posar-los a l'abast dels ciutadans significa, com li he dit, fer esforços en la digitalització, perquè això també és apropar el fons als ciutadans des de casa seva i posar-los en valor. Com li he dit abans, estem fent esforços per a incorporar aquests arxius fotogràfics en les exposicions que estem fent. I seguint aquesta reclamació, tornarem a insistir a reclamar a la Generalitat que compleixi aquesta part del conveni i que en faci la difusió.
 
 
El Sr. Alcalde disposa el tractament conjunt dels punts de l’ordre del dia núm. 25 i 26 per venir referits a temàtiques coincidents.
 
25 - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR PER REVISAR LA NORMATIVA DE LES ANTENES DE TELEFONIA MÒBIL.
 
El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular, presenta el prec següent :
 
“Els veïns de diferents indrets de la ciutat han manifestat el seu malestar i la seva preocupació per la presència massiva d’antenes de telefonia mòbil. Moltes d’aquestes antenes s’han instal·lat sense llicència d’activitats i algunes d’elles contradient les normatives urbanístiques.
 
En concret els veïns del barri de Molins que viuen al voltant de les antenes de telefonia mòbil instal·lades al carrer Caputxins (hi ha dues antenes i una no té llicència d’activitats) i al carrer Lluís Millet (hi ha una antena que no té llicència activitats), més les mares i pares de l’escola Àngela Bransuela, així com els veïns dels barris de Vista Alegre i Rocafonda, estan sensibilitzats pel tema de les ones electromagnètiques que emeten les antenes de telefonia mòbil pels riscos que suposa per a la salut. Per això, els veïns han fet una campanya per recollir més de 3000 signatures i volen que s’escolti la seva preocupació i es busquin solucions des del govern de l’ ajuntament de Mataró.
 
Fins ara només s’han fet gestions tècniques i burocràtiques sense qüestionar la seguretat o la normativa vigent que veus alternatives no oficials denuncien com a perjudicials per a la salut.
 
Segons dades aportades pels veïns, dins de l’escola Àngela Bransuela hi ha nenes i nens que suporten durant sis hores, més 1 v/m (l’equivalent a parlar amb dos mòbils d’ última generació a la vegada). En alguns punts les mesures arriben a 3 v/m. Hi ha estudis seriosos que recomanen que les radiacions no superin el 0.6 v/m.
 
Les companyies de telefonia mòbil fan us de la seva prepotència per emetre sense permisos, sense llicències, i/o amb alçades no permeses per la normativa urbanística. Constatem la incapacitat del departament de llicències per precintar aquest tipus d’instal·lacions quan no compleixen els requisits establerts per la normativa vigent, i la falta de voluntat per desplegar una normativa nacional que reguli amb més fermesa les antenes i protegeixi la salut dels ciutadans.
 
Es per tot això que la Candidatura d’Unitat Popular formula els precs següents:
 
Demanem que s’estudiï una nova ordenança municipal que apliqui el principi de precaució, que consisteix en no superar el 0.6 v/m i revisi el tema de les alçades de les antenes de telefonia, ja que hi ha seriosos dubtes en quant als efectes sobre la salut dels ciutadans. “
 
 
 
26   -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA SOBRE LES ANTENES DE TELEFONIA MÒBIL DELS CARRERS CAMÍ DELS CAPUTXINS I LLUÍS MILLET.
 
El senyor Pau Mojedano, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, presenta la pregunta següent :
 
“Un grup de veïns del barri de Molins i de pares de les escoles Àngela Bransuela, Vista Alegre i Rocafonda s’han adreçat a nosaltres per fer-nos saber la seva inquietud a causa de les antenes de telefonia mòbil que hi ha situades als carrers Camí dels Caputxins i Lluís Millet. Els veïns han recollit més de 3.000 signatures, preocupats davant l’augment de persones que viuen en aquesta zona que han desenvolupat tumors, i que atribueixen a les radiacions de les ones electromagnètiques que emeten les antenes.
 
Malgrat que s’ha mesurat les radiacions en diferents punts de la zona i que els paràmetres estan dins la normativa vigent, també ho és el fet que alguns alumnes de l’Àngela Bransuela suporten més radiacions de les recomanades.
 
És per aquests motius que presentem les següent: PREGUNTA
 
1.      Pot dir-nos el govern quina és la seva opinió sobre el que acabem d’exposar i ens pot fer una valoració d’aquest tema?”
 
 
 
El senyor Joan Antoni Baron, alcalde president, cedeix la paraula al Sr. Isidoro Rodríguez Lopez, en representació de l’Associació de Veïns de Molins-Torner-1er de Maig, qui manifesta que els resultats dels mesuraments que s’han pres són superiors al que recomanen bastants estudis seriosos fets arreu d’Europa. Explica que els veïns han recollit més de tres mil signatures i demanen a l’Ajuntament que prengui les mesures necessàries per a evitar aquestes situacions. Reclamen que s’acompleixi la normativa del Pla General d’Ordenació quant a les alçades de les antenes i quant a l’obtenció de les llicències corresponents.
 
 
La senyora Alicia Romero, consellera delegada d’Innovació i Promoció de Ciutat, recorda que a Mataró hi ha un Pla Especial i una ordenança que regula la instal·lació de les antenes de telefonia mòbil. Aquesta ordenança es va aprovar per unanimitat, amb un cert aplaudiment de la Federació d’Associacions de Veïns, per haver restringit al màxim alguns elements crítics d’aquests aspectes lligats a les instal·lacions de les antenes de telefonia mòbil. Tant és així, que els nostres tècnics van a fer xerrades sobre la nostra ordenança, a petició d’altres ajuntaments, de la Federació de Municipis. Perquè la nostra ordenança va saber anar més al fons de molts elements tècnics. Tenim un tècnic especialista en antenes que es dedica a anar darrere de les operadores perquè compleixin la normativa. Per tant, res de tolerància en el departament de llicències, i res d’incompetència.
Aquesta ordenança apareix perquè hi ha una normativa europea, una normativa estatal i una d’autonòmica. La directiva europea establia 41 volts/m2. La normativa estatal va mantenir aquests 41 volts/m2, però la normativa de la Generalitat va establir 27 volts/m2. Nosaltres vam agafar la referència més restrictiva de la Generalitat i la vam aplicar a la normativa de Mataró.
Respecte a les tres antenes de les que parlem, de les dues del Camí dels Caputxins, una té llicència. La de Lluís Millet també té llicència. Respecte a la de telefònica del Camí dels Caputxins, estem amb un expedient obert amb procediment judicial, i veurem com acaba. Van instal·lar l’antena abans de demanar la llicència, com ha passat altres vegades.
Nosaltres hem anat a prendre diferents mesures i la majoria estan per sota, a excepció d’una que estava en 1,36. 1,36 està molt per sota de 27. Per prendre les mesures nosaltres hi anem a l’hora de màxima influència i al lloc més proper a l’antena. Estan molt per sota de 27 volts/m2.
No podem acceptar el prec del Sr. Safont-Tria. Nosaltres hauríem d’anar als organismes que tenen més competències. Nosaltres no podem rebaixar aquestes mesures. Perquè l’argument hauria de venir després d’un estudi epidemiològic molt potent que està fora de l’abast de l’Administració Local. Nosaltres el que podem fer és transmetre aquests neguits per tal que s’analitzi si aquests 27 volts/m2 són qüestionables, perquè hi ha estudis seriosos que diuen que són massa i hi ha estudis seriosos que diuen que no. Com que no hi ha un organisme oficial que hagi fet un informe que digui que hi ha un problema per la salut, les normatives es mantenen vigents. Per tant, no podem acceptar aquest prec, però sí que ens podem comprometre a anar a aquests organismes per transmetre aquest neguit. Repeteixo que la normativa permet 27 volts/m2 i nosaltres estem a 1,36 volts/m2 en el moment més àlgid i complicat.
 
 
El senyor Xavier Safont-Tria creu que la Sra. Romero s’ha dedicat a tirar pilotes fora i ha traspassat la responsabilitat a la Generalitat. Nosaltres tenim un Pla Especial i una ordenança pròpia de Mataró que es podria adaptar a les inquietuds expressades aquí. 
Vostè diu que necessitem un argument potent i l’argument el tenim: és el principi de precaució. És un principi que ja s’està aplicant a altres ciutats. Hi ha estudis que ens estan advertint que fins i tot aquest 1,36 continua sent perillós.
 
 
El senyor alcalde explica que el que es pot fer és pressionar a qui fa la llei que permet actuar a les operadores. Nosaltres no podem atorgar-nos una competència que no tenim. No podem fixar els nivells d’emissió i de radiació. Quan es va fer el Pla Especial el treball va anar encaminat a no posar-ho fàcil, que no fos senzill que a Mataró les operadores poguessin fer el que volguessin. La prova han estat els nombrosos judicis als que ens han portat les operadores. La majoria els hem guanyat, però alguns els hem perdut. Per tant, massa seguretat jurídica sobre el tema no n’hi ha. Comparteixo el neguit i la preocupació dels veïns. Hagués entès més una declaració institucional del seu grup municipal instant la Generalitat i el Govern a canviar les condicions de treball de les operadores que no un prec a un ajuntament que, per més bona voluntat que hi posi, no pot fer més que vigilar l’estricte compliment de les ordenances.
 
 
El senyor Pau Mojedano demana a la Sra. Romero que, ja que ha pres el compromís d’apel·lar als organismes competents, els mantingui informats al respecte.
 
 
27 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA SOBRE LES CASES DEL PASSEIG DEL CALLAO.
 
 
El senyor Pau Mojedano, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, presenta la pregunta següent:
 
“L’any 2007 el Govern municipal va presentar un projecte per rehabilitar Passeig Marítim de la ciutat. El projecte afectava a les cases del Callao, que s’havien de rehabilitar en la seva part posterior. Aquest projecte, però, va quedar aturat, a l’espera tot el tràmit administratiu.
 
El 2008, veient que no hi havia cap mena de moviment per part del Govern, els veïns van efectuar alguns treballs de conservació de les façanes de les cases, que també estaven malmeses. Un any després, el 2009, el projecte continua aturat i els veïns reclamen a l’Ajuntament en quin estat es troba.
 
Des d’aleshores, no hi ha hagut cap novetat i els veïns segueixen desinformats. Mentrestant, la part posterior de les cases es troba, cada cop més, en un estat de degradació important, sobretot la tanca que les separa de la calçada.
 
També, en un altre àmbit de coses, els veïns ens han fet saber que han expressat al govern les seves queixes per situacions d’inseguretat que s’han viscut al barri que, segons ens comenten, no han estat ateses com ells esperaven.
 
Aquest Grup Municipal, que ja va preguntar al Ple passat sobre la remodelació que queda pendent del Passeig, està especialment interessat en aquest tema i opina que des de l’Ajuntament s’hauria d’haver facilitat més informació als veïns.
 
 
És per aquests motius que presentem les següents PREGUNTES: 
 1. S’ha informat els veïns de la zona darrerament, tant de l’estat del projecte de rehabilitació del passeig? 
 1. S’ha donat resposta a les inquietuds dels veïns en matèria de seguretat?”
El senyor Ramon Bassas, conseller delegat d’Urbanisme, explica que el projecte de rehabilitació està pendent de redacció per part del Ministeri de Medi Ambient. Estem en contacte amb aquest Ministeri, amb la Delegació de Costes de Catalunya, per treballar conjuntament amb l’enginyeria que tingui l’encàrrec, feina que encara no s’ha pogut fer perquè encara no se’ns ha comunicat. Per tant, no s’ha pogut comunicar res als veïns sobre el projecte perquè tampoc no en tenim el coneixement exacte.
Òbviament, el compromís és de tenir-los informats i d’intentar resoldre, en aquest marc, algun dels temes que vostè diu. Hem tingut trobades amb alguns dels representants dels veïns, concretament el dia 29 de setembre passat, en el que es va parlar àmpliament d’aquest tema, i el 23 de novembre, en una reunió més tècnica, amb un tècnic que van aportar els veïns, per poder aclarir alguns dels aspectes. Pel que fa a la segona pregunta, el Sr. Melero m’informa que les denúncies, entre gener i novembre del 2010, han baixat un 47% a la zona. Per tant, no estem parlant d’una zona altament conflictiva. Hi ha hagut 5 incidències detectades durant l’any i només una ha estat fruit d’una trucada dels veïns d’aquestes cases.
 
 
I en no haver-hi més assumptes per tractar, a les deu hores de la nit, el Sr. President aixeca la sessió, de la qual s’estén la present acta que signa amb mi. Certifico.