Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

23/07/2010

Escoltar

23/07/2010

divendres 23 juliol 2010, 00:00h

ACTA NÚM. 09/2010 - SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L’EXCM. AJUNTAMENT EN PLE QUE TINGUÉ LLOC EL DIA 23 DE JULIOL DE 2010.
=================================================================

Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la Ciutat de Mataró, el dia vint-i-tres de juliol de dos mil deu, essent les 9 hores del matí, es reuneix l’Ajuntament en Ple, sota la Presidència del Sr. JOAN ANTONI BARON ESPINAR,  Alcalde-President,

Hi concorren els Senyors:
JOAN ANTONI BARON ESPINAR ALCALDE   (PSC)
RAMON BASSAS SEGURA TINENT D’ALCALDE       (PSC)
ALÍCIA ROMERO LLANO TINENT D’ALCALDE              (PSC)
ORIOL BATISTA GAZQUEZ TINENT D’ALCALDE (PSC)
MONTSERRAT LOPEZ FIGUEROA TINENT D’ALCALDE              (PSC)
FRANCESC MELERO COLLADO TINENT D’ALCALDE              (PSC)
CARME ESTEBAN SANCHEZ  CONSELLERA DELEGADA          (PSC)
ANA MARIA BARRERA SALCEDO CONSELLERA DELEGADA (PSC)
CARLOS FERNANDEZ BAEZ CONSELLER DELEGAT             (PSC)
IVAN PERA ITXART CONSELLER DELEGAT             (PSC)
NURIA AGUILAR CAMPRUBÍ CONSELLERA DELEGADA (PSC)

JOAN MORA I BOSCH REGIDOR (CIU)
JOAQUIM FERNÀNDEZ OLLER REGIDOR (CIU)
MARCEL MARTÍNEZ BRUGUERA REGIDOR       (CIU)
JOSEP VICENT GARCÍA I CAURÍN REGIDOR       (CIU)
FRANCESC MASRIERA ABELLA REGIDOR       (CIU)
PERE GALBANY I DURAN               REGIDOR       (CIU)
CAROLINA SOLER SOTO REGIDORA (CIU)

PAU MOJEDANO SINGLA REGIDOR       (PP)
M LUISA COROMINAS LOZAR REGIDORA (PP)
ANNA MARTINEZ DURAN REGIDORA  (PP)

QUITERIA GUIRAO ABELLÁN TINENT D’ALCALDE              (ICV-EUiA)
CONXITA CALVO LOMERO  CONSELLERA DELEGADA  (ICV-EUiA)

FRANCESC TEIXIDÓ I PONT TINENT D’ALCALDE              (ERC)
SERGI PENEDES I PASTOR CONSELLER DELEGAT             (ERC)

XAVIER SAFONT-TRIA I RAMON REGIDOR             (CUP)


No assisteix a la sessió el Sr. José Manuel López, regidor del grup municipal del Partit Popular de Catalunya.
Assisteix com a Secretari General de la Corporació el Sr. MANUEL MONFORT PASTOR, que dóna fe de l’acte.

Els reunits representen un quòrum d’assistència mínim suficient d’acord amb la llei per constituir vàlidament la sessió plenària.

L’ordre del dia de la sessió actual és el següent :

“DECRET
6171/2010 de 20 de juliol

Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Ple municipal extraordinari sessió del 23 de juliol de 2010.
Òrgan: SECRETARIA GENERAL


En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l’Ajuntament en Ple, a la sessió extraordinària que tindrà lloc el proper divendres 23 de juliol de 2010,  a les  9 hores del matí,  a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent


                                              ORDRE DEL DIA


DICTAMENS

CMI DE SERVEIS CENTRALS
-Direcció Serveis Econòmics-

1    Modificació del pressupost de l’exercici 2010 de l’Ajuntament, de l’Institut Municipal d’Educació i de l’Institut Municipal de Promoció Econòmica.

2   Aprovar l’actualització del Pla de Sanejament Financer i l’Escenari Pressupostari Plurianual 2009-2012, de l’Ajuntament de Mataró.

3   Aprovar la concertació d’operacions de  préstec de l’Ajuntament, d’import 11.591.134,20 € per finançar inversions.


   CMI DE SERVEIS PERSONALS
            -Consellera delegada de Cultura-

4   Inclusió de nous vials al nomenclàtor de la ciutat.


L’Il.lm. Sr. President obre la sessió, i tot seguit passa a tractar els punts de l’ordre del dia.


DICTAMENS

CMI DE SERVEIS CENTRALS
-Direcció de Serveis Econòmics-

El Sr. Alcalde disposa el tractament conjunt dels punts de l’ordre del dia núm. 1, 2 i 3 per venir referits a temàtiques coincidents.

1 -  MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2010 DE L’AJUNTAMENT, DE L’INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ I DE L’INSTITUT MUNICIPAL DE PROMOCIÓ ECONÒMICA.

La senyora Montserrat López, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

“Relació de fets

El pressupost del 2010 es va confeccionar amb les premisses conegudes en aquell moment i des d’aleshores s’han produït fets i necessitats nous i diferents als previstos segons informes presentats pels serveis gestors, el que implica la necessitat de dotar de crèdit pressupostari determinades partides segons les necessitats exposades. El seu finançament prové de baixes de crèdits que s’estimen reductibles o anul•lables sense pertorbació del servei d’acord amb l’article 12è de les bases d’execució del pressupost.

Per altra banda, el R.D. Llei 8/2010, estableix que durant l’exercici 2011 les entitats locals no poden acudir al crèdit públic o privat a llarg termini pel finançament de les seves inversions. Per aquest motiu, el Govern Municipal vol modificar el pressupost de l’exercici 2010 amb la finalitat d’habilitar el crèdit necessari per finançar els projectes d’inversió indispensables previstos per l’exercici 2011.

En tercer lloc, en la Junta d’Accionistes de PUMSA celebrada el passat dia 29 de juny, el Govern Municipal va manifestar la necessitat de prendre mesures davant la situació econòmico-financera de la Societat. Entre aquestes mesures es contempla el suport als projectes estratègics de ciutat que ha desenvolupat aquesta empresa pública.

Per últim, assenyalar l’esforç de contenció de l’endeutament d’aquesta proposta, ja  que el pla de sanejament vigent 2010-2012, preveia un endeutament nou per al finançament de les inversions per a l’exercici 2011 de 12.500.000,00 € i en l’actual proposta es redueix a 11.591.134,20€, millorant l’escenari previst inicialment

Per tot l’anterior, el Govern Municipal ha decidit que s’incoï el present expedient de modificació de crèdit del pressupost de 2010 que inclou una nova operació d’endeutament financer de 11.591.134,20 € destinada bàsicament a l’habilitació de crèdit pressupostari per a la finalització d’inversions i per aportacions monetàries a la Societat Municipal PUMSA.

Fonaments de dret:

1. Article 177 i següents del RDL 2/2004, de 5 de març.
2. Articles 34 a 38 del RD 500/1990
3. Bases d’execució del pressupost municipal.
4. Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
5. RDL 781/86, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local.

En virtut de tot això, la sota signant proposa al Ple que adopti el següent acord:

1. Aprovació de l’expedient de modificació pressupostària de l’exercici 2010 consistent en crèdit extraordinari per import de 4.674.004,40 € i en suplement de crèdit per import de 8.787.126,81. El detall és el següent:

CRÈDIT EXTRAORDINARI
 
 
 
 
 
Partides a augmentar:
Org.
Prog.
Econ.
Descripció partida
Import
10300
235120
22000
Material no invent. Nova Ciutadania
9.000,00
10105
338140
22602
Divulgació actes cultura popular
5.000,00
10300
235130
22706
Contractes sensibilització
13.072,32
40310
172210
46601
Aportació xarxa d’entitats locals + biodiversitat
300,00
60000
333110
46700
Aport. Consorci Museu d’Art Contemporani de Mataró
75.000,00
10010
924710
48901
Aportació entitats civisme Llei de barris Rocafonda
6.566,48
40200
15511B
60900
Inversió noves urbanitzacions
118.945,00
40200
15511N
60900
Inversió noves urbanitzacions
134.387,00
30000
23411B
62200
Adquisició nau Cabot i Barba
1.143.339,76
30000
23121C
62200
Adquisició casal avis Can Gassol
102.881,84
10000
33011Z
62900
Adquisició Fons Bibliogràfic TVM
48.246,00
40200
15511G
74000
Transferència a PUMSA (2010)
1.268.596,00
40200
15511G
74000
Transferència a PUMSA (2011)
1.748.670,00
 
 
 
TOTAL
4.674.004,40
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Baixes per anul.lació i ingressos
Org.
Prog.
Econ.
Descripció partida
Import
10300
235100
13000
Servei de Nova Ciutadania
13.072,32
10105
920810
20900
Lloguers altre immobilitzat
1.000,00
10105
912110
22601
Atencions protocol·làries i representatives
2.000,00
10105
920810
22602
Divulgació i imatge de la ciutat
2.000,00
40310
172210
22706
Contractes i serveis mediambientals
300,00
30201
011110
31001
Interessos préstecs de l’interior
90.566,48
40200
15511G
69000
Inversió noves urbanitzacions La Llàntia
1.268.596,00
Ingressos:
 
 
 
30201
I00110
91300
Préstec d’ens fora del sector públic
3.296.469,60
 
 
 
TOTAL
4.674.004,40
 
 
 
 
 
SUPLEMENT DE CRÈDIT
 
 
 
 
 
Partides a augmentar:
Org.
Prog.
Econ.
Descripció partida
Import
60550
232110
22199
Subministraments diversos
17.994,00
30000
321200
22199
Subministraments diversos mural Ceip
3.000,00
10125
924710
22602
Divulgació Llei de barris Rocafonda
8.915,84
30300
920460
22603
Defensa jurídica Administació General
33.000,00
30401
231160
22700
Neteja local EAIA
7.900,00
60540
233110
22706
Contractació serveis atenció primària
60.000,00
40800
152020
22706
Estudis i treballs tècnics habitatge
6.366,17
40503
162240
22706
Gestió deixalleries
16.327,69
10115
491110
22706
Empreses externes Pla de Comunicació
11.052,00
10200
924510
22706
Contractes empreses Participació
33.041,14
10210
924420
22706
Contractes empreses Punts Òmnia
4.684,80
10300
235110
22706
Contracte Comunicació intercultural
5.621,09
30300
920430
22706
Treballs tècnics de Secretaria
7.000,00
20200
133120
22706
Contractació serveis educació viària
4.500,00
60300
231120
22706
Contractació serveis de lleure infantil
3.680,79
60000
922110
41001
Aportació IMAC
4.075,12
60000
922110
41004
Aportació IME
77.715,00
40800
152100
48900
Subvencions a la rehabilitació d’habitatges
21.070,11
70000
325110
48900
Aportació Fundació Tecnocampus
28.220,80
10010
334220
48901
Conveni AB Pati de Can Marchal i entorns
250,00
30000
330110
48901
Aportació al Patronat Sagrada Família
235,39
40200
92471K
60900
Inv. Noves urbanitzacions Rocafonda
1.405.000,00
40200
15511A
60900
Pla integral centre
18.134,04
40533
17111Z
61300
Inversió reposició jardineria
50.514,93
40200
32000B
62200
Inversió nau Cabot i Barba
150.000,00
40200
34211S
62200
Inversió estadi atletisme
602.558,99
20100
13313Z
62300
Inv.nova en maquinària, instal·lacions i utillatge
17.500,00
30002
92021Z
62300
Inversió - Planificació preventiva
20.100,00
40543
92071Z
62310
Inversió nova instal·lacions edificis serveis generalsç
132.870,16
20200
13224Z
62330
Inversió nova maquinària
10.000,00
20200
13224Z
62400
Vehicles
14.125,00
40503
16211Z
62400
Amortització inversions FCC
1.145.000,00
30401
92061Z
62500
Mobiliari Serveis Generals
22.906,52
30401
92061Z
62500
Mobiliari serveis generals
20.000,00
40200
92461D
62500
Inversió mobiliari equipament Mas Miralles
225.000,00
30620
92032Z
62600
Inversió en maquinari
42.990,00
30600
49122Z
62600
Inversió en maquinari telecomunicacions
40.000,00
40200
23152E
63200
Adequació edifici EUPMT
190.000,00
30821
23214Z
63200
Rehabilitació habitatges acció social
30.000,00
10125
92061Z
64000
Despeses en inversió de caràcter immaterial
1.250,00
30600
23001Z
64100
Inv.aplic.gestió Serveis Socials Fase II
69.000,00
30600
92031Z
64100
Inversió en programari apluicions corporatives
64.000,00
60000
92211Z
71001
Transferència Patronat de Cultura
33.200,00
60000
92211Z
71002
Transferència Patronat d’Esports
37.500,00
60000
92211Z
71004
Transferència Institut Municipal d’Educació
46.147,08
40810
15201Z
78900
Subvencions a la rehabilitació d’habitatges
27.905,75
40200
922210
85090
Aportació municipal a empreses municipals
4.016.774,40
 
 
 
TOTAL
8.787.126,81
Baixes per anul.lació i ingressos
Org.
Prog.
Econ.
Descripció partida
Import
10300
235100
13000
Servei de Nova Ciutadania
29.806,78
10300
235100
16000
Servei de Nova Ciutadania
13.540,25
40513
155150
21400
Reparació vehicles vies públiques
18.000,00
30401
325120
22700
Neteja EUPMT
7.900,00
10010
334220
22706
Empreses externes política lingüística
250,00
60300
231120
22706
Contractació servei de lleure infantil
1.192,00
40000
151120
22706
Estudis i treballs tècnics Urbanisme
21.070,11
40310
172210
22706
Contractes i serveis mediambientals
8.920,80
31000
492220
22706
Treballs realitzats per altres empreses.Estudis
19.300,00
30201
011110
31001
Interessos préstecs de l’interior
119.903,01
30300
920430
41001
Aportació IMAC
1.500,00
70000
922110
41004
Aportació IME
1.500,00
60550
232130
48000
Ajuts individualitzats serveis socials
77.994,00
60300
231120
48900
Convenis i subvencions de lleure infantil
3.680,79
40200
15515Z
60900
Inversió projectes d’obres
13.982,44
40543
23414T
63200
Inversió reposició edifici casal joves Pla d’en Boet
22.906,52
30600
92031Z
64100
Inv. en programari aplicacions corporatives
69.000,00
40120
33613Z
78900
Foment patrimoni històric-artístic
13.923,31
Ingressos:
 
 
 
60000
922110
41100
Aportació IMPEM
48.092,20
30201
I00110
91300
Préstec d’ens fora del sector públic
8.294.664,60
 
 
 
TOTAL
8.787.126,81

2. Modificació de les Bases d’Execució del pressupost de 2010

AJUNTAMENT

Article 21è.- Ordenació del pagament.

On diu:
..../....
5. La Tresoreria Municipal farà la signatura dels endossos prèvia comprovació que l’obligació ha estat aprovada, la factura està conformada i el sol•licitant no és deutor de la Hisenda Local i hagi constituït la fiança, quan correspongui.

Ha de dir:

5. La Tresoreria Municipal farà la signatura dels endossos prèvia comprovació que l’obligació ha estat aprovada, la factura està conformada i el sol•licitant no és deutor de la Hisenda Local i hagi constituït la fiança, quan correspongui. S’adjunta el model d’endós com annex 8 d’aquestes bases.

Article 23.4

On diu:
..../....
Des de la data l’entrada de la factura en el Registre General fins que s’envia al Servei de Gestió Econòmica per a la seva fiscalització prèvia limitada, el termini màxim que pot transcórrer és d’un mes.

Ha de dir:

Des de la data l’entrada de la factura en el Registre General fins que s’envia al Servei de Gestió Econòmica per a la seva fiscalització prèvia limitada, el termini màxim que pot transcórrer és de 15 dies naturals.


Article 25è.- Tramitació d’aportacions i subvencions

...../....

Subvencions nominatives:

13. Les subvencions nominatives que inclou el pressupost municipal són les següents:

a) On diu:
...../....
Aquest import prové del càlcul de l’1% dels ingressos propis de l’Ajuntament de Mataró, .......

Ha de dir:

Aquest import prové del càlcul del 0,7 % dels ingressos propis de l’Ajuntament de Mataró, .......


b) On diu:

10200 942311 48901 CONVENIS AMB ENTITATS CIUTADANES

Ha de dir:

10200 924310 48901 CONVENIS AMB ENTITATS CIUTADANES

c) On diu:

02000 323110 48904 APORTACIONS A ENTITATS DIVERSES      2.850,00

Ha de dir:

02000 323110 48904 APORTACIONS A ENTITATS DIVERSES      2.915,00

d) Incrementar la subvenció del conveni de col•laboració amb la Creu Roja per import de 65.449,76 €, partida 20300 172110 48900.

e) Disminuir la subvenció nominativa a l’Associació de lleure i cultura Enlleura’t (esplai) en 500,00 €, partida 60300 231120 48900.

f) Anul•lar la subvenció nominativa a l’Associació de lleure i cultura Enlleura’t (nit oberta) de 8.153,00 €, partida 60300 234120 48900.

g) Incrementar la subvenció nominativa a l’Associació de lleure i cultura Enlleura’t (espai jove) en 6.653,00 €, partida 60300 234120 48900.

h) Incloure la subvenció nominativa a la Creu Roja per import de 14.715,00 €, partida 10300 924710 48900. (*)

i) Incloure la subvenció nominativa a l’Associació Cultural Musulmana Al Ouahda per import de 8.200,00 €, partida 10300 235130 48900. (*)

j) Incloure la subvenció nominativa a Salesians-Sant Jordi per import de 32.800,00 €, partida 10300 235120 48901. (*)

k) Incloure la subvenció nominativa al Casal Xerinola per import de 33.932,00 €, partida 10300 235120 48901. (*)

l) Incrementar la subvenció nominativa a l’Associació de Veïns de la Llàntia en 788,74 €, partida 10200 924310 48901.

m) Incrementar la subvenció nominativa a l’Associació de Veïns de Cerdanyola en 377,73 €, partida 10200 924310 48901.

n) Incrementar la subvenció nominativa a l’Associació de Voluntaris per al Futur en  500,00 €, partida 10200 924310 48901.

o) Incrementar l’aportació al Conveni amb l’AV Pati de Can Marchal i entorns en 250,00 €, partida 10010 334220 48901.

            (*) Aquestes aportacions queden supeditades a la recepció de subvencions.

p) Modificar el programa de despesa de les següents partides:

10300 235111 48900 per 10300 235110 48900 Subvencions acollida
10300 235121 48900 per 10300 235120 48900 Subvencions acomodació dones nouvingudes
10300 235131 48900 per 10300 235130 48900 Subvencions sensibilització
q) Minorar la subvenció nominativa a l’Associació Jama Kafo en 240,00  €, partida 10300 235110 48900.

r) Minorar la subvenció nominativa a l’Associació de mediadors interculturals “Vine amb mi” en 720,00 €, partida 10300 235110 48900.

s) Incloure la subvenció nominativa a AMIC per import de 1.500,00 €, partida 10300 235110 48900. (*)

t) Incloure la subvenció nominativa a CITE per import de 1.500,00 €, partida 10300 235110 48900. (*)

u) Minorar la subvenció nominativa a Càritas Diocesana de Barcelona (Centre Sant Pau) en 3.060,00 €, partida 10300 235120 48900.

v) Minorar la subvenció nominativa a Càritas Interparroquial de Mataró en 720,00 €, partida 10300 235120 48900.

x) Incloure la subvenció nominativa a Musu Kafo per import de 1.500,00 €, partida 10300 235120 48900. (*)

y) Minorar la subvenció nominativa a l’Associació Cultural Islàmica Annour en 1.200,00 €, partida 10300 235130 48900.

z) Minorar la subvenció nominativa a l’Associació Taghrast-Espai Amazigh en 1.710,0 €, partida 10300 235130 48900.

aa) Incloure la subvenció nominativa a Mezjiz Yunus per import de 3.000,00 €, partida 10300 235130 48900. (*)

ab) Incloure la subvenció nominativa a la Vocalia de Dones AV Rocafonda per import de 17.500,00 €, partida 10300 824710 48900. (*)

ac) Incrementar l’aportació al Patronat de la Sagrada Família en 235,39 €, partida 30000 330110 48901.

ad) Incloure la subvenció nominativa a l’Associació Cultural La Mar de Garbí – Grup d’Esplai Garbí per import de 935,00 €, partida 60300 231120 48900.

          (*) Aquestes aportacions queden supeditades a la recepció de subvencions.

Article 42è. Pla de tresoreria

On diu:

2.- La gestió dels recursos líquids es portarà a terme sota els criteris d’obtenció de la màxima rendibilitat, s’assegurarà, en qualsevol cas, la liquididat immediata per tal de complir les obligacions en els corresponents terminis de venciment. Les inversions financeres per la rendibilitat de les puntes de tresoreria seran efectuades per la tresoreria, ratificades pel/la conseller/a delegat/da de Serveis Centrals i se’n donarà compte a la Intervenció de Fons.

3.- Es confeccionaran actes d’arqueig amb la periodicitat que s’estableixi en el Pla de Tresoreria.

4.- Tots els comptes bancaris de l’Ajuntament tindran signatura conjunta dels tres clavers (l’Alcalde-President, la Tresoreria de Fons i la Intervenció de Fons), a excepció dels comptes que s’esmenten en l’article 27è (avançaments de caixa fixa) i dels que s’utilitzen pel pagament de les nòmines dels treballadors de l’Ajuntament i pels ingressos del Sidral que seran tots ells amb caràcter excepcional de responsabilitat exclusiva del/la tresorer/a.

5. El/la tresorer/a realitzarà la disposició de fons de les operacions de préstec d’acord amb les necessitats de tresoreria.
 
Ha de dir:

2.- La política de pagaments a proveïdors serà conjunta i única en l’Ajuntament i Organismes Autònoms.

3.- La gestió dels recursos líquids es portarà a terme sota els criteris d’obtenció de la màxima rendibilitat, s’assegurarà, en qualsevol cas, la liquididat immediata per tal de complir les obligacions en els corresponents terminis de venciment. Les inversions financeres per la rendibilitat de les puntes de tresoreria seran efectuades per la tresoreria, ratificades pel/la conseller/a delegat/da de Serveis Centrals i se’n donarà compte a la Intervenció de Fons.

4.- Es confeccionaran actes d’arqueig amb la periodicitat que s’estableixi en el Pla de Tresoreria.

5.- Tots els comptes bancaris de l’Ajuntament tindran signatura conjunta dels tres clavers (l’Alcalde-President, la Tresoreria de Fons i la Intervenció de Fons), tret de les excepcions indicades en el punt 5 d’aquest article. No obstant la realització dels pagaments i transferències a través de banca electrònica es delega en el/la Tresorer/a municipal.

6.- Queden exceptuats de la signatura conjunta dels tres clavers els comptes que s’esmenten en l’article 27è (avançament de caixa fixa) i els que s’utilitzen pels pagaments de les nòmines dels treballadors de l’Ajuntament i pels ingressos del Sidral que seran tots ells amb caràcter excepcional de responsabilitat exclusiva del/la tresorer/a.

7.- El/la tresorer/a realitzarà la disposició de fons de les operacions de préstec d’acord amb les necessitats de tresoreria.

8.- L’Ajuntament i els Organismes Autònoms tindran contractes de gestió de pagaments amb entitats financeres per facilitar els pagaments al proveïdors i que aquests disposin de la possibilitat de l’avançament en el cobrament de les seves factures.

 

INSTITUT MUNICIPAL D’ACCIÓ CULTURAL

a) Incrementar la subvenció nominativa a Visualsonora , SCCL en 9.000,00 €, partida IMAC0 335130 48902.
b) Incrementar al subvenció nominativa a l’Associació Cultural Festival Shakespeare en       42.000,00 €, partida IMAC0 335110 48902.

 

INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ

Rectificar els següents imports de les subvencions nominatives:

On diu:

02000 323110 48903 SUBVENCIONS NOMINATIVES
 
24.500,00
Moviment Educatiu del Maresme
16.000,00
 
Museu Arxiu de Santa Maria
3.500,00
Federació d’Associacions de Mares i Pares de Catalunya
5.000,00
 

02000 323110 48904 APORTACIONS A ENTITATS DIVERSES
 
2.850,00
Associació Amics de la Bressola (quota)
700,00
 
Universitat Catalana d’Estiu (quota)
1.200,00
Cercle de defensa i difusió llengua i cultura catalana (quota)
300,00
Associació Internacional de Ciutats Educadores (quota)
715,00
 
Ha de dir:
 

02000 323110 48903 SUBVENCIONS NOMINATIVES
 
18.100,00
Moviment Educatiu del Maresme
12.800,00
 
Museu Arxiu de Santa Maria
2.800,00
Federació d’Associacions de Mares i Pares de Catalunya
2.500,00
 

02000 323110 48904 APORTACIONS A ENTITATS DIVERSES
 
2.475,00
Associació Amics de la Bressola (quota)
560,00
 
Universitat Catalana d’Estiu (quota)
960,00
Cercle de defensa i difusió llengua i cultura catalana (quota)
240,00
Associació Internacional de Ciutats Educadores (quota)
715,00
 

Institut Municipal d’Educació

“Relació de fets

Proposta d’acord al Ple de l’Ajuntament, en relació a la modificació del pressupost per a l’exercici 2010 de l’Institut Municipal d’Educació, aprovada pel Consell Plenari de data 27 d’abril.


Fonaments de dret

6. Article 177 RDL 2/2004, de 5 de març.
7. Articles 34 a 38 de l’R.D. 500/1990
8. Bases d’execució del pressupost municipal.
9. Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
10. RDL 781/86, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local.

Per tot el que s’ha exposat la sotasignant proposa al Ple que adopti el següent acord:

Aprovar l’expedient de crèdit extraordinari finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals  per import de 153.429,40 €, amb el detall següent:

Partides a augmentar: 
    
01000 922110 40000 A l’Ajuntament de Mataró 153.429,40
    
Finançament:
  
Ingressos:  
01000 800110 87000 Romanent de tresoreria 153.429,40

Procedir a l’exposició pública d’aquest expedient anunciant-se en el B.O.P., segons estableix l’article 177.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. De no presentar-se reclamacions durant el termini d’exposició pública, la modificació pressupostària esdevindrà definitiva.”


Institut Municipal de Promoció Econòmica

“Relació de fets

Proposta d’acord al Ple de l’Ajuntament, en relació a la modificació del pressupost per a l’exercici 2010 de l’Institut Municipal de Promoció Econòmica, aprovada pel seu Consell de data 28 d’abril.
Fonaments de dret

11. Article 177 RDL 2/2004, de 5 de març.
12. Articles 34 a 38 de l’R.D. 500/1990
13. Bases d’execució del pressupost municipal.
14. Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
15. RDL 781/86, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local.

Per tot el que s’ha exposat el sota signant proposa al Ple que adopti el següent acord:

Aprovar l’expedient de crèdit extraordinari  finançat amb baixes per anul•lació, per import de 22.881,61 € amb el detall següent:

Partides que s’ incrementen

4321210001 22602 Publicitat i propaganda                                            4.000,00 €
4321510001 22602  Publicitat i propaganda                                           8.400,00 €          
2415110001 46700  Pacte Industrial Regió Metropolitana                      6.298,61 €
4311110001 48902  Indemnitzacions a particulars                                 2.183,00 €           
4321510001 48903 Conveni Centre Catòlic-Sala Cabanyes                  2.000,00 €

Baixes per anul•lació

2414110001 22706 Treballs fets per altres empreses                                 798,61 €
2414210001 22706 Treballs fets per altres empreses                              2.500,00 €
2415110001 22601  Despeses  protocolaries                                           1.000,00 €                      
2415110001 22706  Treballs fets per altres empreses                             2.000,00 €
4311110001 21300  Manteniment maquinària                                          2.183,00 €
4321510001 48900 Conveni Visual Sonora, SCCL                                 14.400,00 €


Procedir a l’exposició pública d’aquest expedient anunciant-se en el B.O.P., segons estableix l’article 150 de la Llei 30/1988. De no presentar-se reclamacions durant el termini d’exposició pública, la modificació pressupostària esdevindrà definitiva.


2  - APROVAR L’ACTUALITZACIÓ DEL PLA DE SANEJAMENT FINANCER I L’ESCENARI PRESSUPOSTARI PLURIANUAL 2009-2012, DE L’AJUNTAMENT DE MATARÓ.

La senyora Montserrat López, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

“El Ple de data 20 de desembre de 2007 va aprovar un escenari pressupostari plurianual 2008-2011, tal com estableix la Llei d’Estabilitat Pressupostària i l’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens locals, vigent fins la data d’avui.

Posteriorment el Ple de data 18 de juny de 2009 de l’Ajuntament de Mataró va aprovar el Pla de Sanejament Financer 2009-2012 i l’actualització del seu Escenari pressupostari plurianual pel mateix període.

Per altra banda, el R.D. Llei 8/2010, estableix que durant l’exercici 2011 les entitats locals no poden acudir al crèdit públic o privat a llarg termini pel finançament de les seves inversions. Per aquest motiu, el Govern Municipal proposa una modificació pressupostària en l’exercici 2010 amb la finalitat d’habilitar el crèdit necessari per finançar els projectes d’inversió indispensables previstos per l’exercici i per aportacions monetàries a la societat PUMSA.

L’avançament del nou endeutament previst en el pla de sanejament per a l’exercici 2011 i al mateix temps la reducció del total endeutament  previst pel període del vigència del pla requereix l’actualització de les previsions contingudes en l’escenari pressupostari i en el pla de sanejament.

Per tot això, es proposa al Ple municipal l’adopció del següent acord:


Primer.- Aprovar l’actualització del Pla de Sanejament Financer 2009-2012 de l’Ajuntament de Mataró, que està format per:

1. Document PR-0. Dades Generals
2. Document PR1.0. Previsions d’ingressos i despeses de l’ens local.
3. Memòria.

Segon.- Trametre còpia de l’actualització del Pla de Sanejament Financer 2009-2012 aprovat al Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’article 9.2 de l’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens locals.

Tercer.- Aprovar l’actualització de l’Escenari Pressupostari Plurianual pel període 2009-2012 de l’Ajuntament de Mataró, d’acord amb les noves condicions de l’actualització del Pla de Sanejament Financer 2009-2012, que està format per:

1. Document PR-0. Dades Generals
2. Document PR1.2. Previsions d’ingressos i despeses ( Dades consolidades del grup integrat per l’ens local i els ens dependents subjectes a tutela financera).
3. Memòria.

Quart.- Trametre còpia de l’actualització de l’Escenari Pressupostari Plurianual pel període 2009-2012 de l’Ajuntament de Mataró  al Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’article 22.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2007, de 28 de desembre, per a la seva aprovació. Trametre còpia també a la Comissió Nacional d’Administració Local d’acord amb l’article 22.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2007, de 28 de desembre .


Cinquè.-  Exposar al públic l’actualització de l’Escenari Pressupostari Plurianual durant el termini de quinze dies, a efectes exclusivament informatius, segons determina l’article 22.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2007, de 28 de desembre.”

 

3  - APROVAR LA CONCERTACIÓ D’OPERACIONS DE  PRÉSTEC DE L’AJUNTAMENT, D’IMPORT 11.591.134,20 € PER FINANÇAR INVERSIONS.

La senyora Montserrat López, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

“El 20 de maig d’enguany, el Govern de l’Estat, va aprovar el Reial Decret-Llei 8/2010,  pel que s’adopten les mesures extraordinàries per la reducció del dèficit públic, disposant entre d’altres, que durant l’exercici 2011, les entitats locals no poden acudir al crèdit públic o privat a llarg termini pel finançament de les seves inversions. Per aquest motiu, el Govern Municipal proposa una modificació pressupostària en l’exercici 2010, amb la finalitat d’habilitar el crèdit necessari per finançar els projectes d’inversió indispensables previstos per l’exercici 2011.

La proposta de modificació inclou una nova operació d’endeutament a llarg termini per import de 11.591.134,20 €.

Consta en l’expedient informe de la Tresorera i de l’Interventor en el qual després d’estudiar les diferents ofertes presentades, proposen i informen favorablement les operacions que es proposen a continuació.

Per tot el que s’ha exposat, es proposa al Ple si s’escau, l’aprovació del següent acord:

PRIMER.- Aprovar la concertació d’una operació de préstec per part de l’Ajuntament de Mataró per import d’ 1.500.000,00€ amb l’entitat Caja Madrid, d’acord amb les següents condicions financeres:

 


SEGON.- Aprovar la concertació d’una operació de préstec per part de l’Ajuntament de Mataró per import de 5.000.000,00 € amb l’entitat Banco Santander Central Hispano (BSCH), d’acord amb les següents condicions financeres:

 


TERCER.- Aprovar la concertació d’una operació de préstec per part de l’Ajuntament de Mataró per import màxim de 2.891.134,20 € amb l’entitat Caixa Laietana, d’acord amb les següents condicions financeres:

 

QUART.- Aprovar la concertació de l’operació de préstec per part de l’Ajuntament de Mataró, per import de 1.000.000 €, amb l’entitat Banco Pastor, d’acord amb les següents condicions financeres:

Tipus interés  Euríbor 12 mesos + 1,75%, sense arrodoniment . Interès primer periode 3,00%, interès mínim 3,00%, sense arrodoniment.
Comissió obertura  0,25%
Comissió no disponibilitat  
Termini  10 anys + 2 carència

CINQUÉ.- Aprovar la concertació de l’operació de préstec per part de l’Ajuntament de Mataró, per import de 1.200.000,00 €, amb l’entitat CAM, d’acord amb les següents condicions financeres:

 

SISÈ.- Autoritzar l’alcalde per subscriure la documentació que resulti necessària per a l’efectivitat dels anteriors acords.

SETÈ.- Sol•licitar l’autorització del Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya per a la concertació de les operacions d’endeutament d’aquesta proposta.

VUITÈ.- Sotmetre l’efectivitat d’aquest acord a l’autorització del Departament d’Economia i Finances.”

 

El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular, comença dient que ens trobem davant d’una proposta fruit d’una situació crítica, municipal, especialment pel que fa a la situació que pateix ara mateix PUMSA. Aquestes propostes vénen forçades pel Reial decret que estableix que el proper 2011 no es podrà acudir al deute públic o privat per finançar projectes a nivell local.
Nosaltres no acabem d’entendre aquesta proposta del PSOE. Si la idea és que els ajuntaments no tirin de crèdit, l’únic que s’ha aconseguit és que aquests crèdits s’hagin avançat un any.
Se’ns diu que es farà ús del crèdit perquè són imprescindibles per tirar endavant el seu model de ciutat. Però nosaltres creiem que potser aquest model de ciutat cal revisar-lo, perquè, d’una banda, potser no és viable, no és possible, i, de l’altra, potser no és el model més idoni per a la ciutat i la qualitat de vida dels mataronins. Podem dir, amb molta tranquil•litat, aquella frase de: “Nosaltres ja ho dèiem”. Fa molt temps que dèiem que la situació immobiliària era insostenible, que la política municipal a nivell local havia de canviar i, com que es van fer orelles sordes a totes aquestes advertències, al final ens trobem en aquesta situació: amb una realitat de PUMSA molt crítica i amb una situació, a nivell de govern municipal i Ajuntament, on els pressupostos no ens donen tot allò que necessitem per tirar endavant les polítiques a nivell local, i ara hem de fer ús del que són els crèdits, que ens costen tants i tants interessos i que suposen per a les arques municipals una situació molt crítica.
Per què vam arribar a aquella situació? Per molts motius: des de les polítiques del PP, en què es va desregularitzar el sòl, així com les polítiques a nivell local, que van contribuir que aquesta situació acabés així...
Per tant, respecte a aquesta realitat de PUMSA, el que nosaltres no acabem de veure clar és que se’ns està posant sobre la taula unes receptes que, al nostre entendre, no deixen de ser una puntada endavant per continuar fent el que s’ha fet fins ara. No es posa en qüestió l’actual situació, no es posen receptes a llarg termini; al contrari, es tira endavant per allargar el problema, una hipoteca que tenim actualment els governs o les generacions futures. Les propostes que tenim sobre la taula són d’un manual, però poc realistes: d’una banda es capitalitza PUMSA, aportant diners de l’Ajuntament (4 milions d’euros). També l’Ajuntament passa a comprar actius immobiliaris de PUMSA, ja sigui Cabot i Barba, el Casal d’Avis de Can Gassol, etc. Tot plegat ens portarà a tirar de nou de crèdit, a tirar d’un crèdit financer de gairebé 11.600.000 euros.
El que és més preocupant és que aquests crèdits es fan avalats amb un Pla d’Acció 2010-2015 de PUMSA, que per dir-ho d’una manera suau, es basa en hipòtesis sense objectivar. Aquest Pla d’Acció entreveu que, a partir d’ara, el mercat immobiliari i tota l’activitat urbanística es recuperarà a nivell local. Nosaltres encara no hem sentit cap estudi seriós i objectiu que plantegi aquest escenari. En canvi, nosaltres veiem una realitat ben diferent: no veiem cap mena de recuperació del mercat immobiliari d’una manera que ens indiqui que aquesta serà la tendència els propers anys, i entenem que aquest Pla d’Acció, si més no, és agosarat. Creiem que ho és, tal com reflecteixen els Comptes de Pèrdues i Guanys provisionals que indiquen que, a partir del 2010, hi ha una recuperació que ens portarà, l’any 2013, beneficis de 3 milions d’euros. No ho entenem. No entenem que es pugui tirar de crèdit pensant que el mercat immobiliari es recuperarà i que fins i tot el 2013 acabarem tenint beneficis. És una responsabilitat que això es basa en hipòtesis que no són objectivables i que, per tant, estem cometent una imprudència.
Per acabar, recordar que el Govern municipal també ha comès diverses imprudències. Aquesta situació crítica de Tresoreria que pateix PUMSA també està relacionada amb diferents projectes urbanístics, com ara el tema del Corte Inglés. S’han abocat molts i molts diners per comprar l’illa de Can Fàbregas, per tirar endavant tot un sector a través del crèdit, i ara mateix no se’n pot treure rendiment... Nosaltres ja vam advertir que per aquí no s’anava bé, els vam proposar el manteniment del Corte Inglés al costat de la nau de Can Fàbregas, entre altres opcions, i si el Govern hagués estat més dialogant potser ara tindríem ja aquí el tan desitjat Corte Inglés per part del Govern.

 

El senyor Pau Mojedano, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, recorda que el Sr. Safont-Tria acaba de fer referència, parlant dels dictàmens que avui tractem, que tot això és conseqüència d’una situació crítica de l’Ajuntament i també de PUMSA. Evidentment, aquestes qüestions ens portarien ara a debatre quins són els criteris pressupostaris d’aquest Govern, i els criteris en la priorització de les inversions, cosa que ja vam fer, i, tot i sabent que governar no és fàcil, també els hem dit més d’una vegada que creiem que les coses es podrien fer d’una altra manera. Crec que hi ha un element que a totes les empreses i organitzacions és fonamental a l’hora d’obtenir el suport i reconèixer la credibilitat de qualsevol pla d’acció, que és la confiança. I nosaltres ja fa temps que hem perdut la confiança política en aquest Govern. No donarem suport a les mesures que ens proposen, no compartim els criteris en què vostès han fet el pressupost ni tampoc els criteris en base als quals han planificat la seva política d’inversions, etc. És evident que la situació dels ajuntaments és delicada. Els ingressos derivats de l’urbanisme han baixat, les transferències provinents de l’Estat han baixat i baixaran i el famós Decret de mesures per a la reducció del dèficit ha contribuït a complicar la situació. L’aixeta del finançament s’ha tancat, afectant un calendari d’inversions plurianuals, que ha fet que alguns deutes que ja estaven contrets abans ara sigui complicat poder-los afrontar i hàgim de fer aquests reajustaments que ara estem fent  avançant aquest finançament.
Nosaltres no vam donar suport a aquest pressupost. Tampoc vam compartir el pla de sanejament que ens van presentar. Els escenaris que vostès van dibuixar al principi del mandat no s’han acomplert. Vostès dibuixen un panorama en què cada vegada que plantegen una previsió, el moment pitjor és l’actual però que, a partir d’aquí, sembla que les coses han d’anar bé. No ens ofereixen solucions i el pla d’acció que han presentat al Consell d’Administració de PUMSA no és creïble. Perquè, al final, està basat en el mateix de sempre; en el “si fos”, “si arriba a ser”, “si venem”, “si cobrem allò”... i això no és un escenari realista.
Les mesures proposades, les més concretes, que són aquelles que sí que es poden portar a terme: reestructurar l’empresa, la plantilla, els reajustaments salarials... al final, són la xocolata del lloro i tot plegat és allargar l’agonia. No sabem què pot passar a pocs mesos vista, en els quals probablement ens haurem de tornar a plantejar altres mesures semblants amb situació més greu a l’actual.
Qüestions com la venda d’actius o que PUMSA hagi de pagar algunes inversions que s’havien fet en el seu moment, vénen a confirmar que hi ha actuacions que no s’haurien d’haver fet o no les hauria d’haver fet la companyia com a tal. Vostès ara, en la pràctica, estan reconeixent això.
Crec que no afronten el problema. Quan estàvem debatent aquell pla de sanejament, ja els vam dir que hi havia mesures que podíem compartir, però que seguien sense afrontar de veritat i amb valentia qüestions com atacar a una autèntica reducció de despeses i la reestructuració organitzativa i funcional de l’Ajuntament. Tots els ajuntaments hauran d’afrontar això.
Quant a algunes de les modificacions de partides que ens proposen, no podem compartir els criteris. Canvis de partides en subvencions. Algunes subvencions destinades a entitats amb finalitats clarament socials s’han minorat. El cost d’oportunitat d’alguns increments a les subvencions atorgades com Visualsonora, Festival Shakespeare, etc.,  s’haurien d’haver valorat més.


El senyor Joan Mora, president del grup municipal de Convergència i Unió, expressa que ara tenen a les portes una nova festa major real i segueix dient que ara els n’anticipen una de virtual. Ens fan una crida sense seny i amb 100% de rauxa. Només han de llegir vostès, al mes de juny de l’any passat, quan es presentava el Pla de Sanejament Financer, amb l’escenari plurianual pels propers 5 anys, quan els dèiem que allò no se sostenia. Vostès ens deien que era el que calia fer per sortir de la situació en què ens trobàvem. La situació actual és aquella en què quan un dipòsit té un forat, el que fa qualsevol persona assenyada és tapar el forat i després afegir l’aigua que s’ha perdut. Vostès el que fan és continuar afegint aigua i el forat s’està fent cada dia més gran. Vostès fan aquesta política seva d’aparador. Intenten fer veure que aquí no passa res i expliquen que prenen mesures, unes perquè els obliguen i les altres perquè se’ls acudeixen a vostès. Doncs, les mesures que els obliguen a fer són perquè vostès han gastat més del compte. Quan vostès ens diuen que aquí hi ha un Decret del Zapatero que diu que l’any que ve no ens podrem endeutar i ho hem d’anticipar, alguna cosa hi ha. S’ha arribat a un límit en què el Grup PUMSA, el mes que ve, no podia pagar els sous.
I aquí ens trobem el dia abans de Les Santes —igual que en el pressupost de l’any passat, el dia 24 de desembre a les 9 del matí també estàvem aprovant un pressupost que també era increïble— en què vostès emboliquen tot el projecte sota d’aquest paraigües i intenten tirar endavant com poden, fent que la ciutadania, amb les vacances al davant, no s’acabi d’assabentar de la situació que vivim.
El que hi ha aquí dins no té credibilitat. Ja fa 3 anys que les seves previsions no es compleixen, i les nostres totes. La realitat és molt diferent a la que vostès perceben. Aquí a la Casa hi ha gent que percep la realitat tal com la percebem nosaltres i no entenem perquè vostès s’entesten a tirar endavant aquesta política de l’estruç, d’amagar el cap sota l’ala, sota aquests instruments que s’aguanten perquè amb els números sumes per aquí, restes per allà, dius que apujarem un 40%, que baixarem un 2%, que l’IPC serà “aquest” i, al final, podem quadrar els escenaris que no deixen de ser previsions de futur.
El cert és que vostès han hipotecat el futur d’aquesta ciutat, com a mínim, per quatre anys. Vostès no saben fer funcionar aquestes inversions que han fet perquè no se les creuen. Han de preocupar-se més perquè les coses funcionin, abans que del totxo. Aquest pla que ens presenten és un tira com puguis a veure si quadrem els números.
Jo no entenc a qui volen enganyar. Quan ens parlen, en el Grup PUMSA, dels plans d’accions, vostès de veritat creuen que l’escenari que ens presenten s’acomplirà? Si fa quatre anys que posen que vendran l’any que ve El Corte Inglés. Què passa si l’any que ve no es produeix aquesta venda? Què passa amb Porta Laietana? Són 800.000 euros de pèrdues. Vostès ens presenten el Grup PUMSA amb 500.000 euros de pèrdues i, si féssim els números reals, la prudència ens diria que tenim 7,5 milions de pèrdua. Aquesta és la realitat en què ens trobem. Això ho veu qualsevol que hagi sumat dos i dos i que sàpiga que, d’aquí un temps, haurà de pagar els compromisos que adquireix avui.
Si PUMSA fa molt temps que està sobrepassada de la seva capacitat d’endeutament, l’Ajuntament també ha arribat al límit. Perquè gràcies al fet que en aquest exercici excepcionalment es pot pujar fins al 125%, si es compleixen les coses que vostès ens diuen, a partir del següent exercici tindrem un 107%. Però, és clar, s’han de produir totes les circumstàncies que vostès ens posen al pressupost. Com que no se’n produeix cap, la realitat és que ens posa en un escenari increïble.
Jo no sé si vostès, encegats per els eleccions que tenen a les portes, intenten tirar endavant amb la política de sempre. Però la política de sempre s’ha acabat. Es necessita una bona administració perquè, sinó, l’any que ve, els impostos per tapar els forats del tripartit en aquesta ciutat hauran de pujar. El ciutadà està disposat a pagar més impostos si els serveis són eficients i eficaços, i vostès no són ni eficients ni eficaços.
Vostès estan parlant que aportaran 4 milions d’euros a PUMSA i jo no veig si realment els capitalitzaran, o no. M’agradaria que em contestessin.
Aquesta reducció de massa salarial que vostès han fet a tots els funcionaris municipals volem saber si serà lineal o buscaran com reduir aquestes partides. A l’hora de reduir aquestes partides, m’agradaria que em diguessin si això quadra per algun lloc, quants llocs de treball eliminaran, si aquest llocs de treball són els que fa dos anys CIU els deia que no calia ampliar, o si són aquests llocs de treball que transferiran del Grup PUMSA retornant-los a l’Ajuntament de Mataró? Amb la qual cosa, el que no es pagarà per un costat és pagarà per l’altre. M’agradaria que fossin valents i m’expliquessin tot això aquí en el ple.
L’últim Consell d’Administració del Grup PUMSA es va fer un dia a la tarda, després d’haver-se canviat, i per aquest motiu potser hi va haver consellers que no hi van poder assistir. Ho dic per si tenen la temptació de contestar alguna cosa d’aquestes. Perquè vostès fan anar l’agenda de la gent com els ve de gust, sense tenir en compte que la gent treballa. Vostès estan mal administrant la ciutat, han hagut de reduir el sou a la gent, ens deixen hipotecat el futur. Però nosaltres anirem repetint aquest informació perquè la gent sàpiga que, més lluny de la seva política d’informació, hi ha unes realitats que són les que hauran de pagar els ciutadans de Mataró amb més impostos en el futur. 

 


La senyora Montserrat López recorda que les previsions del grup de CIU que sempre es compleixen són sempre negatives.
Crec que entre vostès es contradiuen. Alguns de vostès ens demanen que fem previsions a llarg termini i d’altres que aquestes siguin immediates. Les previsions que nosaltres hem fet sempre s’han complert. Les fem perquè nosaltres estem molt atents al que passa a la ciutat, a Catalunya, a Espanya i al món. Ahir fèiem la presentació del darrer Informe de Conjuntura Socioeconòmica de la ciutat i allà ho explicàvem. Aquestes són les nostres referències. A més, ja saben vostès que fem un recull d’avaluació dels indicadors més importants de la nostra ciutat i, per tant, de la nostra situació, cada mes, i els el lliurem puntualment. Per tant, fem un seguiment molt acurat.
Nosaltres vam complir la liquidació del Pressupost del 2009, malgrat era un any de crisi molt forta. I vam tenir resultats positius. Això és una mostra del nostre rigor, de la nostra solvència i que fem bé els números, les gestions i els actuacions que portem a terme.
El Pla de Sanejament que vam aprovar l’any passat feia una previsió dels següents tres any (no cinc). El que estem fent ara és avançar el que en aquell moment dèiem que ens endeutaríem a l’any 2011. No hem de perdre de vista que rebaixem l’import que en aquell moment vam dir que ens endeutaríem: de 12,5 milions passem a 11,5 milions. Per tant, estem millorant les previsions. No estem improvisant novament. Ho fem perquè la conjuntura ha canviat i perquè hi ha un Reial decret que s’ha aprovat, perquè l’Estat ha considerat que s’havien d’aplicar aquestes mesures en les circumstàncies actuals. Hi ha una Llei que hem de complir. És per això que estem fent una proposta factible que ens ajuda a resoldre la possibilitat de mantenir els projectes que considerem indispensables per a la nostra ciutat. És el nostre model de ciutat. Continuem creient en els projectes i continuem creient que la ciutat ho necessita. Ara, el pitjor que podríem fer seria aturar-ho tot, perquè, per exemple, si no prenguéssim aquesta mesura, no continuaríem les obres de la biblioteca Antoni Comas, per tant, un edifici que està catalogat el deixaríem tal com està. Faríem fora uns quants treballadors que estan desenvolupant aquest projecte. Per tant, hi hauria més gent a l’atur, a banda que rescindir un contracte d’aquest tipus significaria indemnitzar aquesta empresa. Però l’important és que deixaríem de fer un projecte que per a nosaltres és bàsic i indispensable per a la nostra ciutat. Per altra banda, també perdríem part de la subvenció que ens ve derivada de la Diputació de Barcelona o de la Llei de barris. Fixi’s vostè la complexitat de tot plegat. No és tan fàcil dir: “ho aturem”. Hi ha moltíssimes conseqüències.
Per altra banda, cal dir que sí, que la situació és complicada. És per això que estem aplicant aquestes propostes. El que volem és expressar la nostra valentia, volem seguir apostant per allò que creiem que és indispensable per a la ciutat, ara més que mai. Nosaltres som aquells que treballem per tirar endavant els projectes. Ens estem deixant la pell perquè El Corte Inglés vingui a Mataró i generar tots els llocs de treball que això suposa. D’altres estan posant-hi traves. Per tant, mirem de quina banda estem, amb tot el seny, Sr. Mora. Intentem generar tota la confiança possible per poder donar resposta als reptes que tenim sobre la taula, i amb tota la responsabilitat.  
Una nova mostra de la nostra solvència és, per exemple, que en aquests moments que demanàvem més crèdit a les entitats financeres, hem rebut ofertes per 24 milions d’euros, quan estem plantejant que només en necessitem 11,5. Això és una mostra que generem confiança i que l’Ajuntament està posant totes les eines que té a la seva mà per poder solucionar els reptes que tenim.

 

El senyor Ramon Bassas, portaveu del grup municipal Socialista, manifesta que el que es porta avui aquí sí que s’ha fet amb molt de seny i amb la valentia necessària per poder afrontar el període que estem vivint.
El Sr. Safont-Tria parlava d’hipòtesis no quantificables. Totes les hipòtesis que estan plantejades aquí són viables, però són hipòtesis i en això té raó. Són les hipòtesis que fa qualsevol persona, família o empresa que no té la bola del futur.
Aquest pla d’acció de PUMSA, a més a més, inclou quin és el final d’aquest període, no tan sols quines són les accions més immediates i urgents, sinó també quines són les més importants per saber quina és la senda de la recuperació de la companyia.
La realitat anirà demostrant si les hipòtesis es van complint o no, però són perfectament viables. Els pressupostos municipals s’han tancat tots amb, pràcticament, el 100% d’acompliment sobre les hipòtesis que s’havien plantejat.
El Sr. Safont-Tria dubtava d’aquestes hipòtesis perquè deia que el sector immobiliari no es recuperaria amb tanta facilitat. Efectivament, aquest sector trigarà encara un temps a recuperar-se. Però és que nosaltres no plantegem les vendes en el sector immobiliari, ni tan sols de forma principal. El pla de vendes del sector immobiliari que planteja el pla d’acció de PUMSA és molt marginal. Ha tingut la hipocresia de parlar d’El Corte Inglés. Si alguna persona d’aquí pot fer alguna cosa contundent per desbloquejar el procés és vostè: retirant l’acusació particular que la CUP ha presentat en aquest procés, que és l’únic element que està aturant aquest projecte. El que estem fent és, exactament, el que diu el POEC, que parlava de la ubicació, de la dimensió, de la necessitat que hi havia a Mataró, per fer un salt endavant en el sector serveis, que és el sector més important de la nostra economia. Estem complint amb aquesta voluntat compartida per la majoria dels agents econòmics i socials de la ciutat, que aquest sector s’havia de potenciar a través d’una gran locomotora en aquesta ubicació, no lluny, sinó justament al centre del teixit comercial per a enfortir-lo i fer-lo més competitiu. Aquesta és una de les grans apostes. El que no s’arrisca i assumeix els costos de les grans empreses després no pot obtenir els rèdits d’aquesta empresa. És un instrument més per a la reactivació, que és exactament el que aquest govern, i l’anterior, i l’anterior, van encarregar a PUMSA perquè el desenvolupés: projectes que reactivessin la nostra economia. Amb la crisi això es fa més necessari però, a l’hora, més difícil.
El Sr. Mora tampoc no ha fet massa perquè vingui El Corte Inglés. Tots els seus vots han estat d’abstenció o negatius. Si haguéssim estat tots més units, probablement les coses haguessin anat millor.
La nostra posició és ferma i decidida perquè aquest projecti tiri endavant.
Estem en un moment de crisi i algunes d’aquestes consolidacions dels projectes necessiten més temps, i el que estem fent aquí és finançar aquest temps. La disjuntiva era doble: o no fer res i anar pagant el que s’havia fet fins aquest moment, o tirar endavant fent els sacrificis que calen perquè després anirem cobrant. Perquè el que fem és posar els ciments de la reactivació econòmica de la ciutat.
Fixin-se si són importants aquests projectes: el Tecnocampus, el qual estem a punt d’obrir al setembre, en aquest moment ja ha incrementat el 73% la seva matrícula de l’any que ve.

 

El senyor Xavier Safont-Tria manifesta que no tolera que en aquest ple es diguin coses que no són certes.
Sr. Bassas, el grup municipal de la CUP no podem aturar el fet que un jutge estigui investigant l’afer de Can Fàbregas. No ho podem fer perquè no som nosaltres qui hem aturat el procés de Can Fàbregas. Ha estat un jutge que els ha citat perquè té indicis que aquí hi ha un delicte al patrimoni arquitectònic i un delicte pel tema del trasllat. No faci afirmacions que no són certes. El que els molesta és que fiscalitzem l’acció de govern. I és el que hem estat fent al llarg d’aquest tres anys i és el que continuarem fent.
Can Fàbregas, el seu trasllat, el seu enderroc... els han aturat un fiscal i un jutge, no la CUP! Si vostès haguessin estat un Govern més dialogant, si haguessin escoltat l’oposició, potser avui  ja hi hauria El Corte Inglés.
El Sr. Bassas deia que una hipòtesi és una hipòtesi, però n’hi ha que estan fonamentades en bases objectives i reals, i n’hi ha que són irreals. Aquest compte de pèrdues i guanys provisionals pels propers 5 anys, al nostres entendre, és irreal.
Propostes? Ja els hem dit que no és el model de ciutat que nosaltres volem. Ens hauríem de preguntar quantes PUMSES hi ha a l’àrea metropolitana de Barcelona i si és necessari que cada ciutat tingui una PUMSA. Potser hauríem de començar a explorar el fet de mancomunar aquestes empreses municipals que gestionen l’urbanisme a nivell local. Són estructures que es poden compartir. Això ens ajudaria a reduir despeses i a tenir una visió molt més gran del territori i administrar més eficientment els nostres recursos.
Respecte a allò que deia el Sr. Castells que Catalunya havia de ser la locomotora d’Espanya, nosaltres pensem el contrari. El que cal és desenganxar-nos d’aquest llast que venim arrossegant, que ens costa tants i tants diners i esforços, i que comencem a caminar per aconseguir que Catalunya sigui un país independent per administrar els nostres recursos i no patir l’espoli fiscal. 


El senyor Pau Mojedano aclareix a la Sra. López que si les previsions s’haguessin complert no estarien avui en el ple i la situació no seria la que hi ha en aquest moment.
No em parli del que va dir el Sr. Castells ahir. Jo li vull recordar que al febrer del 2008 es va produir a la televisió un debat entre el Sr. Solbes i el Sr. Pizarro en què es dibuixava un escenari i vostès compartien absolutament el que deia el Sr. Solbes. La realitat no s’ha acomplert. L’escenari plurianual que dibuixaven vostès al principi del mandat no s’ha acomplert. La realitat econòmica de la ciutat no és la que vostès dibuixaven.
El Sr. Bassas intenta distreure l’atenció de la gent. Aquí estem analitzant la seva gestió. És un recurs fàcil dir que nosaltres no presentem propostes. Vostès saben que no és veritat perquè en els darrers anys se’ls han presentat moltes propostes i moltes idees, algunes de les quals vostès no s’han dignat ni a valorar. Posar-nos un exemple com el Tecnocampus, que és un projecte que té 12 anys... Creuen vostès que es pot vendre amb autoritat moral un projecte durant 12 anys en campanyes electorals? S’ha de veure en què es convertirà el Tecnocampus. Ja saben vostès que quan aquest projecte va fer un gir per convertir-se en una cosa diferent a la que inicialment era, ens vam sumar a donar-li suport. No dubtin que farem tots els esforços necessaris perquè aquest projecte, que és important per a la ciutat, arribi a ser el que tots volem que sigui. Però no intenti donar-nos lliçons dient que aquest projecte ha estat “la panacea” per a aquesta ciutat, perquè no ha estat així.
Sr. Bassas, només la seva malaptesa i la seva incompetència en la gestió ens han derivat cap a una situació que no sabem com pot acabar. Ningú els retrauria en aquest ple, ni  tampoc a Mataró, si vostès tinguessin la grandesa de reconèixer que han comès errors importants i que vostès tenen una responsabilitat en la situació que avui té la ciutat de Mataró. Una aposta estratègica clara per un camí que obri riquesa i llocs de treball encara no l’hem feta en aquesta ciutat. I això és responsabilitat seva, que porten 30 anys governant. El que no han fet en 30 anys poso en dubte que ho puguin fer en el futur.

 

El senyor Joan Mora, president del grup municipal de Convergència i Unió, confessa que té la sensació que el Govern s’està instal•lant en l’oposició de l’oposició. És el que fan en aquest ple cada vegada que nosaltres els posem damunt la taula arguments que vostès no saben com rebatre. Aquesta és la realitat quan un govern va a remolc de l’oposició.
Els seus arguments són d’un patetisme brutal. És a dir, Sra. López, vostè és capaç de dir que perquè ha anat a demanar ofertes a uns quants bancs i la suma d’aquestes 9 ofertes és de 24 milions, aquesta és la suma que els han ofert, quan vostè en necessita 12. Si hagués anat a demanar a 50 bancs més, tindria ofertes per valor de 50 milions.  Això no significa que el que ens presenta avui aquí sigui real. Vostès, comunicativament, busquen arguments que li puguin semblar al ciutadà que estan molt bé però, a l’hora de la veritat, som aquí perquè això no es compleix. L’any passat vam haver de fer un Pla de Sanejament, perquè vam necessitar fer un crèdit bullet i un aval de 12 milions d’euros. Un crèdit bullet vol dir que no paguem capital fins d’aquí a tres anys, és a dir, de moment només estem pagant interessos. Els recordo que el polígon que hem inaugurat al pavelló del carrer d’Euskadi tampoc l’hem pogut pagar a la constructora. Li hem dit: ja te’l pagarem entre l’any que ve i l’altre. Amb l’aparcament de Pintor Estrany ens passa el mateix. Aquestes són les respostes positives que ens donen a PUMSA. Prenguin consciència que la seva administració és confondre administrar amb gastar. Aquesta és la realitat.

 

La senyora Montserrat López recorda que quan, a l’inici del mandat, ells preveien com podia evolucionar la ciutat, partien d’una circumstància i d’una realitat. Aquesta circumstància i aquesta realitat han anat variant. Per tant, la nostra responsabilitat ens ha de portar a variar-la. Nosaltres mai no vam presentar un escenari plurianual des del punt de vista econòmic de tot el mandat, sinó que el que fem cada any, quan presentem el pressupost, és presentar la proposta anual per desenvolupar en aquella anualitat. Això és el que els he dit que hem anat complint fil per randa. I fins a data d’avui, sempre hem tancat en positiu. Per tant, les nostres previsions s’han executat, s’han desenvolupat i han donat un resultat positiu. Això és una realitat, no és un argument patètic.
L’any passat vam fer el Pla de Sanejament per tres anys, perquè les nostres condicions variaven a negatiu quan introduíem l’aval que havíem de fer a les nostres dues societats Gintra i PUMSA, no perquè la situació de l’Ajuntament estigués malament. Vostès saben que si computem els avals, el que no farem serà tornar dues vegades aquests préstecs. Els tenim consignats a PUMSA i els tenim consignats a l’Ajuntament, però és obvi que només els pagarem una vegada. Per tant, quan desapareguin, ja estarà. Hi ha altres municipis al nostre entorn i a l’Estat que estan en situacions molt i molt complicades amb, no un, sinó dos plans de sanejament. Aquesta no és la nostra situació. Aquesta és una realitat també. No és cap argument patètic.
Vostès diuen que no tenim solvència i que no generem confiança. Jo els he posat l’exemple dels crèdits perquè, si nosaltres tinguéssim una situació tan horrible, no tindríem capacitat per poder fer res, per pagar els nostres proveïdors, per pagar aquells que ens deixen diners o per poder executar això. La prova que no és així la tenen vostès a la Comissió Informativa, a tots els documents que pengem a l’espai de Rendiment de Comptes, on expliquem les coses públicament, etc. Si no fos així, quan anéssim a buscar crèdit ens dirien que no el podem tornar. Això són mostres que el que vostès diuen no s’adapta a la realitat.
Sr. Mora, nosaltres no fem d’oposició de l’oposició. Nosaltres presentem una proposta assumint la nostra realitat. Assumim amb valentia que expliquem que volem fer coses per a la ciutat, els fem propostes a vostès i la veritat és que jo no tinc les seves propostes alternatives. M’encantaria poder tenir-les per poder discutir-les i poder parlar dels detalls. Com que no les tinc, m’he de limitar a defensar la meva proposta, que entenc que és la millor.
Sr. Mojedano, dir que en els 30 anys que portem governant la ciutat no s’ha transformat no s’ajusta a la realitat, perquè la ciutat ha canviat moltíssim. El Tecnocampus és una aposta valenta per canviar el teixit productiu de la nostra ciutat i encarar el futur amb més possibilitats.

 

El senyor Joan Antoni Baron, alcalde president, tanca el debat manifestant que aquí no s’ha dit res de nou. Res que no s’hagi dit una, dues i tres vegades, en aquest mandat i en altres mandats. En tot cas, jo sí que enyorava el Dr. Esperalba quan ens deia: “Ens hem d’endeutar molt més perquè Mataró necessita un nou teatre, un nou…”. D’això, hem passat a fer una política únicament de comptable. I això en política és molt greu, perquè no deixa veure més enllà de la jugada immediata.
Sr. Safont-Tria, sentir la seva intervenció m’ha reconfortat molt. No perquè jo no estigui convençut de la innocència del Sr. Bassas i de la meva pròpia, és que veig que, fins i tot vostè, comença a abandonar el vaixell i comença a dir: “No en volem saber res de la querella de Can Fàbregas” o “nosaltres no hem estat”. Vostès van instar el fiscal, el fiscal ho va portar al jutge i el jutge va instruir la causa. Però van ser vostès qui ho van portar al fiscal. Això comença a ser reconfortant, perquè el dia que sortim per la porta del Jutjat amb la causa arxivada, llavors en parlarem de les responsabilitats polítiques d’aquest disbarat per part d’algunes forces polítiques.
Sr. Mojedano, sí que hi ha manca de propostes. Els que anuncien l’apocalipsi cada dia, algun dia l’encertaran. I vostès han dit, durant tants anys, tantíssimes coses que no s’han complert.
Les xifres són inqüestionables. El 70% del Tecnocampus ja està llogat. Per tant, hi ha empreses que han fet apostes. Empreses de la ciutat i empreses de fora. Ahir la noticia que teníem era que s’havia incrementat la matrícula de les escoles universitàries en un 73%. Ja sé que vostès em diran que hi ha un grau més, el d’Infermeria, però si restem el grau d’Infermeria resulta que la resta s’ha incrementat en un 37%. I això és inqüestionable. Igual d’inqüestionable que el fet que ens han donat, quant a la transparència, la segona millor nota dels ajuntaments espanyols. Hi ha 6 ajuntaments que han tret el 100% i nosaltres que hem tret el 98,9% de transparència. I això ve d’un organisme que vostès mateixos, fa dos anys, ens deien que era imparcial, internacional, de tota solvència i de tota garantia. Ara, segurament, ja no ho deu ser tant.
Per tant, el que fem és el que havíem de fer. És el que va fer algun ajuntament, no precisament del meu partit polític, el mateix dia que va sortir el Decret. Alguns ajuntaments feien plens extraordinaris per aprovar això que nosaltres estem aprovant.
El que fem és garantir les apostes estratègiques en les quals nosaltres creiem.                   I n’assumim tota la responsabilitat política. 


El senyor Joan Antoni Baron, alcalde president,  posa a votació el punt núm. 1 de l’ordre del dia: 
VOTACIÓ:  Ordinària
Vots favorables: 15,  corresponents als membres del grup municipal Socialista (11), corresponents al grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2) i corresponent al grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya (2).
Vots en contra: 11, corresponents als membres del grup municipal del Partit Popular de Catalunya (3), corresponents als membres del grup municipal de Convergència i Unió (7) i corresponent al membre del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular (1) .
Abstencions: Cap.

 

A continuació el senyor alcalde posa a votació el punt núm. 2 de l’ordre del dia: 
VOTACIÓ:  Ordinària
Vots favorables: 15,  corresponents als membres del grup municipal Socialista (11), corresponents al grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2) i corresponent al grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya (2).
Vots en contra: 11, corresponents als membres del grup municipal del Partit Popular de Catalunya (3), corresponents als membres del grup municipal de Convergència i Unió (7) i corresponent al membre del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular (1) .
Abstencions: Cap.

 

A continuació el senyor alcalde posa a votació el punt núm. 3 de l’ordre del dia: 
VOTACIÓ:  Ordinària
Vots favorables: 15,  corresponents als membres del grup municipal Socialista (11), corresponents al grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2) i corresponent al grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya (2).
Vots en contra: 11, corresponents als membres del grup municipal del Partit Popular de Catalunya (3), corresponents als membres del grup municipal de Convergència i Unió (7) i corresponent al membre del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular (1) .
Abstencions: Cap.


En aquests moments marxa de la sessió el Sr. Vicent Garcia Caurín, regidor del grup municipal de Convergència i Unió.


CMI DE SERVEIS PERSONALS
-Consellera Delegada de Cultura-

4 - INCLUSIÓ DE NOUS VIALS AL NOMENCLÀTOR DE LA CIUTAT.

El senyor Sergi Penedès, conseller delegat de Cultura, presenta la proposta següent :

“Vista l’acta 2/2010 de la Comissió Municipal del Nomenclàtor de Mataró, corresponent a la reunió celebrada el 15 de juny de 2010, sobre els nous vials a denominar.

Vist l’acord de la Comissió Municipal del Nomenclàtor de Mataró del 15 de juny de 2010.

Proposo al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents ACORDS:

PRIMER.- Incloure al Nomenclàtor de la ciutat de Mataró, com a resultat de l’execució del sector de El Rengle, d’acord amb el plànol número 1 que s’adjunta, els següents vials, denominacions i codis:

 
CODI  913   CARRER DE JAUME VICENS VIVES
vial que s’haurà d’ordenar a la llista de carrers i altres aplicacions com: Vicens Vives, Jaume, carrer de.

CODI 914   PASSATGE D’ADOLF COMERON
vial que s’haurà d’ordenar a la llista de carrers i altres aplicacions com Comeron, Adolf, passatge d’.

CODI 915   PASSATGE D’ANTONI MACIÀ i FONOLL
vial que s’haurà d’ordenar a la llista de carrers i altres aplicacions com Macià i Fonoll, Antoni, passatge d’.

CODI 916   PLAÇA DEL TECNOCAMPUS
vial que s’haurà d’ordenar a la llista de carrers i altres aplicacions com Tecnocampus, plaça del.


SEGON.- Incloure al Nomenclàtor de la ciutat de Mataró, com a resultat de l’execució del Parc de Rocafonda, d’acord amb el plànol número 2 que s’adjunta, els següents vials, denominacions i codis:

CODI 4003:  PARC DE ROCAFONDA -PLAÇA D’ANSELM TURMEDA
vial que s’haurà d’ordenar a la llista de carrers i altres aplicacions com Turmeda, Anselm, plaça d’.

CODI 4004:   PARC DE ROCAFONDA -PASSEIG DE PEP MANTÉ
vial que s’haurà d’ordenar a la llista de carrers i altres aplicacions com Manté, Pep, passeig de.

CODI 4005:   PARC DE ROCAFONDA -CARRER DELS GERMANS MANUEL I FRANCESC FONTANALS
vial que s’haurà d’ordenar a la llista de carrers i altres aplicacions com Fontanals, Germans Manuel i Francesc, carrer de.


TERCER.-  Notificar la present resolució al Servei de Sistemes d’Informació i Telecomunicacions per tal que procedeixi la corresponen comunicació als serveis municipals que correspongui i notificar la present resolució als membres de la comissió i a les persones interessades.”

 

El senyor Francesc Masriera, regidor del grup municipal de Convergència i Unió, anuncia el vot favorable del seu grup municipal. Celebrem especialment la inclusió dels noms d’aquestes persones en algun d’aquests nous vials que avui aprovarem i subscribim plenament les referències que ha fet el regidor Penedès. Com ell bé sap, vam participar activament durant la Comissió del Nomenclàtor per arribar a aquest consens entre tots els participants de la mateixa.

 

VOTACIÓ:  Ordinària
Vots favorables: 22,  corresponents als membres del grup municipal Socialista (11), corresponents al grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2),  corresponent al grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya (2), corresponents als membres del grup municipal de Convergència i Unió (6) i corresponent al membre del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular (1) .
Vots en contra: Cap.
Abstencions: 3,  corresponents als membres del grup municipal del Partit Popular de Catalunya.

 

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a les 10 hores i quinze minuts del matí, el Sr. President aixeca la sessió, de la qual s’estén la present acta que signa amb mi. Certifico.