Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

24/12/2010

Escoltar

24/12/2010

divendres 24 desembre 2010, 00:00h

 ACTA NÚM. 16/2010 - SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L’EXCM. AJUNTAMENT EN PLE QUE TINGUÉ LLOC EL DIA 24 DE DESEMBRE DE 2010.
=================================================================

Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la Ciutat de Mataró, el dia vint-i-quatre de desembre de dos mil deu, essent les 9 hores del matí, es reuneix l’Ajuntament en Ple, sota la Presidència del Sr. JOAN ANTONI BARON ESPINAR, Alcalde-President,

Hi concorren els Senyors:
JOAN ANTONI BARON ESPINAR ALCALDE (PSC)
RAMON BASSAS SEGURA TINENT D’ALCALDE (PSC)
ALÍCIA ROMERO LLANO TINENT D’ALCALDE (PSC)
MONTSERRAT LOPEZ FIGUEROA TINENT D’ALCALDE (PSC)
FRANCESC MELERO COLLADO TINENT D’ALCALDE (PSC)
CARME ESTEBAN SANCHEZ CONSELLERA DELEGADA (PSC)
ANA MARIA BARRERA SALCEDO CONSELLERA DELEGADA (PSC)
CARLOS FERNANDEZ BAEZ CONSELLER DELEGAT (PSC)
IVAN PERA ITXART CONSELLER DELEGAT (PSC)
NURIA AGUILAR CAMPRUBÍ CONSELLERA DELEGADA (PSC)

JOAN MORA I BOSCH REGIDOR (CIU)
JOAQUIM FERNÀNDEZ OLLER REGIDOR (CIU)
MARCEL MARTÍNEZ BRUGUERA REGIDOR (CIU)
JOSEP VICENT GARCÍA I CAURÍN REGIDOR (CIU)
FRANCESC MASRIERA ABELLA REGIDOR (CIU)
PERE GALBANY I DURAN REGIDOR (CIU)
CAROLINA SOLER SOTO REGIDORA (CIU)
S’incorpora a la sessió en punt núm. 1 de l’ordre del dia

JOSÉ MANUEL LÓPEZ GONZALEZ REGIDOR (PP)

QUITERIA GUIRAO ABELLÁN TINENT D’ALCALDE (ICV-EUiA)
CONXITA CALVO LOMERO CONSELLERA DELEGADA (ICV-EUiA)

FRANCESC TEIXIDÓ I PONT TINENT D’ALCALDE (ERC)
SERGI PENEDES I PASTOR CONSELLER DELEGAT (ERC)

XAVIER SAFONT-TRIA I RAMON REGIDOR (CUP)

PAU MOJEDANO SINGLA REGIDOR no adscrit
M LUISA COROMINAS LOZAR REGIDORA no adscrita
ANNA MARTINEZ DURAN REGIDORA no adscrita

Assisteix com a Secretari General de la Corporació el Sr. MANUEL MONFORT PASTOR, que dóna fe de l’acte.
Els reunits representen un quòrum d’assistència mínim suficient d’acord amb la llei per constituir vàlidament la sessió plenària.

L’ordre del dia de la sessió actual és el següent :

DECRET
10263/2010 de 21 de desembre
Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Ple extraordinari 24 de desembre de 2010
Òrgan: SECRETARIA GENERAL


En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió extraordinària que tindrà lloc el proper divendres 24 de desembre de 2010, a les 9 hores del matí, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

DICTAMENS

CMI DE SERVEIS CENTRALS I PLANIFICACIÓ

-Servei de Gestió Econòmica-

1 Aprovació del Pressupost General de l’Ajuntament de Mataró per l’exercici 2011

2 Autoritzar a Aigües de Mataró SA (AMSA) a avalar a Mataró Energia Sostenible SA (MESSA) en la concertació d’una operació de préstec d’import 2.000.000,00 € amb l’Institut Català de Finances (ICF). Autoritzar aval temporal i Comfort Letter de l’Ajuntament per aquesta operació..

3 Ratificar el Decret d’Alcaldia 10139/2010, d’aprovació de la concertació d’una operació de crèdit ICO, d’import 880.000,00 € a favor de la Societat Municipal Aigües de Mataró SA


-Servei d'Ingressos-

4 Aprovació definitiva de les ordenances generals i reguladores dels impostos i taxes per l'exercici 2011, així com els preus públics, les tarifes, i la categoria de carrers pel 2011.

-Servei de Secretaria General-

5 Moció reducció subvenció Grups Municipals 2011
-Direcció de Recursos Humans-

6 Aprovació de la plantilla i relació de llocs de treball de l’Ajuntament per a l’any 2011.

7 Aprovació de la plantilla i relació de llocs de treball de l’Institut Municipal d’Acció Cultural per a l’any 2011

8 Aprovació de la plantilla i relació de llocs de treball de l’Institut Municipal d’Educació per a l’any 2011.

9 Aprovació de la plantilla i relació de llocs de treball de l’Institut Municipal de Promoció Econòmica per a l’any 2011.

10 Aprovació de la plantilla i relació de llocs de treball de Mataró Audiovisual per a l’any 2011.

11 Aprovació de la plantilla i relació de llocs de treball de l’Institut d’Esports per a l’any 2011.

 

L’Il.lm. Sr. President obre la sessió, i tot seguit proposa modificar l’ordre en els punts de l’ordre del dia, primer es tractarien els punts núm.2 i núm.3, i a continuació es tractarien els punts del Pressupost i de les Ordenances.


DICTAMENS

CMI DE SERVEIS CENTRALS I PLANIFICACIÓ
-Servei de Gestió Econòmica-

2 - AUTORITZAR A AIGÜES DE MATARÓ SA (AMSA) A AVALAR A MATARÓ ENERGIA SOSTENIBLE SA (MESSA) EN LA CONCERTACIÓ D’UNA OPERACIÓ DE PRÉSTEC D’IMPORT 2.000.000,00 € AMB L’INSTITUT CATALÀ DE FINANCES (ICF). AUTORITZAR AVAL TEMPORAL I COMFORT LETTER DE L’AJUNTAMENT PER AQUESTA OPERACIÓ..

La senyora Quiteria Guirao, consellera delegada de Medi Ambient i Sostenibilitat, presenta la proposta següent :

“AMSA ha demanat a l’Ajuntament de Mataró l’autorització per avalar a MESSA en la concertació d’una operació de préstec d’import 2.000.000,00 € davant l’ICF, per finançar els costos de les inversions en l’edifici i la instal•lació terciari i complex del Tecnocampus Mataró Maresme de Mataró. Per a la concertació d’aquesta operació de préstec l’ICF ha demanat aval temporal de l’Ajuntament a MESA i Confort Letter de l’Ajuntament a favor de l’ICF.

Vist l’informe emès pel Servei de Gestió Econòmica i d’Intervenció

Per tot el que s’ha exposat la sotasignat proposa al Ple que adopti la resolució següent:

1. Autoritzar l’aval d’Aigües de Mataró SA a Mataró Energia Sostenible SA en el préstec amb l’Institut Català de Finances d’import 2.000.000,00 €.

2. Avalar transitòriament a la Societat MESSA en l’operació de crèdit de 2.000.000,00 € amb l’ICF, fins que MESSA disposi de l’addenda al contracte vigent amb l’Agència Catalana de l’Aigua que garanteixi per un període de 10 anys, la disponibilitat dels motors de cogeneració de la instal•lació d’assecatge de fangs de l’EDAR de Mataró.

3. Aprovar una Comfort Letter a favor de l’ICF segons el model que s’adjunta com a annex 1, per aquesta operació.

4. Facultar a l’Alcalde President a la signatura dels acords precedents

5. Sol•licitar al Departament d’Economia i Finances, autorització per a l’aval de l’Ajuntament, previ a la seva formalització.

6. Comunicar el present acord a la Societat Municipal Aigües de Mataró SA.”

 

3 - RATIFICAR EL DECRET D’ALCALDIA 10139/2010, D’APROVACIÓ DE LA CONCERTACIÓ D’UNA OPERACIÓ DE CRÈDIT ICO, D’IMPORT 880.000,00 € A FAVOR DE LA SOCIETAT MUNICIPAL AIGÜES DE MATARÓ SA

La senyora Quiteria Guirao, consellera delegada de Medi Ambient i Sostenibilitat, presenta a ratificar el següent Decret d’Alcaldia:

En la sol•licitud de data 14 de desembre d’enguany, Aigües de Mataró SA. demana a l’Ajuntament de Mataró l’autorització per a la concertació d’una operació de préstec, d’import 880.000,00 €, per finançar obres en infraestructura de clavegueram del pressupost 2011. Donada la urgència mostrada per Aigües de Mataró en la concertació d’aquesta operació de préstec el dia 16 de desembre de 2010, s’ha autoritzat aquesta operació mitjançant el Decret d’alcaldia 10139/2010, de 16 de desembre.

Les condicions financeres d’aquesta operació són:

Import 880.000,00 €
Entitat financera Banc de Sabadell ( préstec ICO-Inv. Nac.2010)
Venciment 10 anys sense carència
Periodicitat de la quota Trimestral
Interès 4,727% (TAE 4,880%)
Revisió tipus interès Semestral


Vist l’informe emès pel Servei de Gestió Econòmica i d’Intervenció

Per tot el que s’ha exposat la sotasignat proposa al Ple que adopti la resolució següent:


1. Ratificar el Decret 10139/2010, relatiu a l’aprovació de la concertació d’una operació de crèdit ICO, d’import 880.000,00 €, a favor de la Societat Municipal Aigües de Mataró SA, davant del Banc Sabadell.

2. Comunicar el present acord a la Societat Municipal Aigües de Mataró SA.”

 

El senyor Joan Mora, president del grup municipal de Convergència i Unió, anuncia el vot en contra de CIU pels motius que després expressarà en el conjunt de motius dels pressupostos.

 

El senyor José Manuel López, regidor del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, anuncia la seva abstenció donat que no han pogut mirar-se els punts.


El senyor Joan Antoni Baron, alcalde president, posa a votació el punt núm. 2 de l’ordre del dia :

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables: 14, corresponents als membres del grup municipal Socialista (10), corresponents al grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2) i corresponent al grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya (2).
Vots en contra: 9, corresponents als membres del grup municipal de Convergència i Unió (6) i corresponents als regidors no adscrits (3).
Abstencions: 2, corresponents als membres del grup municipal del Partit Popular de Catalunya (1) i corresponent al membre del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular (1) .

 

A continuació el Sr. Joan Antoni Baron, alcalde president, posa a votació el punt núm. 3 de l’ordre del dia :

 

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables: 14, corresponents als membres del grup municipal Socialista (10), corresponents al grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2) i corresponent al grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya (2).
Vots en contra: 9, corresponents als membres del grup municipal de Convergència i Unió (6) i corresponents als regidors no adscrits (3).
Abstencions: 2, corresponents als membres del grup municipal del Partit Popular de Catalunya (1) i corresponent al membre del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular (1) .

- - - - - - - - -


El senyor Joan Antoni Baron, alcalde president, explica que a continuació es tractaran els punts de l’ordre del dia referents als pressupostos i les ordenances. Ho farem tal i com ho es va acordar en el correu electrònic enviat a tots els grups municipals. Concretament, tractarem, el punt 1 i des del punt 4 fins el punt 11, dins un sol debat que quedarà regulat de la següent forma:
Una introducció de l’Alcalde que serà de 3 minuts.
Una intervenció de 3 minuts del conseller delegat de Presidència i Participació Ciutadana per explicar com s’ha anat treballant la proposta.
Una intervenció de 25 minuts de la delegada de Serveis Centrals, que presentarà els dictàmens.
Un torn d’intervenció dels grups municipals del Govern, amb un màxim de 8 minuts per grup municipal.
Intervencions dels grups municipals de l’oposició, amb un màxim de 25 minuts per grup municipal i regidors no adscrits.
Hi haurà un torn de rèpliques del Govern municipal amb un màxim de 20 minuts.
Un torn de cloenda dels grups municipals de l’oposició, amb un màxim de 10 minuts per grup.
I, finalment, el tancament de l’Alcalde.
Per tant, el Ple municipal hauria de durar aproximadament 220 minuts.

Sense més preàmbul, donem inici al debat d’aquestes propostes que vénen a contemplar les ordenances fiscals i el pressupost de l’Ajuntament de Mataró i el Pla d’Actuació Municipal corresponent per a l’any 2011.

 

El senyor Carlos Fernández, conseller delegat de Presidència i Participació Ciutadana, passa a explicar el procés participatiu per a l’elaboració d’aquest PAM i d’aquests pressupostos per al proper any:
Dins del complex procés d'elaboració del PAM i dels pressupostos municipals hi ha sempre un element destacable, que és la vessant participativa. A Mataró des de fa molts anys, aquesta vessant ocupa una posició cabdal i s’estructura a través de tota una xarxa d’espais participatius sectorials i territorials, fins arribar als 27, tots aquells que coneixem com a consells municipals, més les empreses i els organismes autònoms.
En aquest procés també és destacable el paper que juga el Consell de Ciutat, que és aquell lloc on s'acaben d’englobar tot el conjunt d’òrgans institucionals de caire participatiu en l’àmbit municipal. Allà contestem totes les propostes sorgides en els diferents consells sectorials i territorials.
La conjuntura socioeconòmica dels darrers anys ha fet que aquesta metodologia de treball s’hagi modificat per a estar d’acord amb la realitat. Com saben, l'any passat es va obrir un debat de reflexió compartit a nivell estratègic, amb un Consell de Ciutat obert, que ens va proporcionar pautes per tal d’elaborar un PAM i pressupostos realistes.
A partir d’aquest procés i al llarg dels consells celebrats durant tot l’any el Govern ha pogut establir una primera proposta de projecte de PAM i pressupostos, que avui presentem. Aquest d'avui és només el primer pas. D'acord amb la comissió permanent de seguiment del Consell de Ciutat, hem fet una feina de millorar aquesta proposta, a través dels consells municipals de participació i a partir d’un Consell de Ciutat obert, fet al mes de novembre, i, al final, en farem un altre de tancat al mes de febrer, per donar compte de la feina realitzada. Entremig, tots els espais participatius s’hi estan trobant per poder debatre els seus propis punts. I el 18 de gener faríem l’audiència pública perquè tota la ciutadania hi pugui fer les seves aportacions.

 

La senyora Montserrat López, consellera delegada de Serveis Centrals, comença dient que proposem avui al ple l’aprovació inicial del PAM i els mitjans tant econòmics com humans per dur a terme totes les accions que s’hi contemplen. Així mateix també proposem l'aprovació definitiva de les ordenances fiscals per al 2011.
Novament, enguany la proposta de pressupost ve marcada per la greu conjuntura econòmica actual, la conseqüència directa de la qual és l’elevat nivell d’atur i les dificultats econòmiques de les persones directament afectades, i també dels col•lectius més fràgils. També ve marcada per la difícil conjuntura financera, que ens obliga a aplicar noves normatives que determinen mesures com la reducció de les retribucions al conjunt de treballadors municipals, o la impossibilitat d’endeutar-nos.
Davant d’aquest escenari que planteja un increment de les necessitats bàsiques dels nostres ciutadans, creiem que hem d’apostar per consolidar un model progressiu més diversificat, més intensiu en coneixement i més innovador. Tanmateix, som conscients que caldrà desenvolupar tots aquests projectes en un marc de les finances municipals que, de nou, vindrà determinat per la reducció dels recursos econòmics disponibles, la qual cosa ens obligarà a prioritzar molt la nostra actuació. L'atenció a les persones que més pateixen la crisi, l'escolarització, el manteniment de l'ocupació i els nostres serveis bàsics i la transformació del nostre model productiu.
És per això que la proposta de pressupost és realista, amb la voluntat d’atendre les nombroses necessitats detectades; és rigorosa i solvent, basant-se en l’eficiència a l’hora de distribuir els recursos disponibles; i és molt austera, perquè per segon any consecutiu el conjunt de recursos de què disposem s'ha vist reduït notablement respecte a l’any anterior, concretament més de 19 milions d’euros pel que fa a l’Ajuntament i als seus organismes autònoms i més de 47 milions tenint en compte tot el grup.
El pressupost que portem a aprovació és el pressupost general de la nostra corporació, integrat pel pressupost de l’Ajuntament, els dels organismes autònoms i la previsió del compte de resultats de les seves societats mercantils i entitats públiques empresarials. És el d’aquest any un pressupost consolidat que ascendeix a 181.690.728 euros. Els aspectes rellevants del qual són:
És un pressupost auster, amb un descens de més de 19 milions d’euros, més d’un 15% pel que fa a l’Ajuntament i als seus organismes autònoms. I del 20% pel que fa al pressupost de tot el grup, una rebaixa de més de 47 milions d’euros. Aquest tret ens obliga a la majoria dels programes pressupostaris, per poder desenvolupar els àmbits prioritzats.
És també un pressupost que prioritza els recursos destinats a l’atenció a les persones, l’escolarització i la cultura. Busca el manteniment de l’ocupació en els nostres serveis bàsics i pretén finalitzar les inversions ja iniciades i, per tant, les apostes estratègiques de la ciutat. Aquest és un pressupost de més de 181 milions d’euros, que disminueix de nou per tres factors:
D’una banda, per la conjuntura econòmica, també per la contenció tributària aplicada en els nostres tributs, com a mesura directa d’ajut tant a empreses com a ciutadans, que fa que els ingressos obtinguts per aquesta via només pugin un 0,14%, i també per la reducció de les aportacions d’altres administracions.
L’altre motiu és l’aplicació de les mesures del Decret estatal de reducció del dèficit públic, que ens ha obligat, d’una banda, a reduir el sou dels treballadors públics en un promig del 5%, i el sou de regidors, gerents, directors i caps d’àrea de la nostra corporació, en un 7%, i també perquè ens impossibilita finançar les nostres inversions acudint a préstec bancari. Així, contenim el nostre esforç inversor, però culminem totes les accions de transformació de la ciutat iniciades en aquest mandat.
Per últim, s’explica per l'esforç en la finalització i posada en marxa de projectes tan estratègics per a la nostra ciutat com ara el TCM o l’edifici per a les empreses que hem obert al Rengle.
Aquest és un pressupost de més de 181 milions que, malgrat decreix notablement a partir de l’evidència que malauradament la superació del cicle econòmic no és imminent, aposta per l'ajut als més desfavorits en aquesta situació. Cal que seguim prioritzant les accions que s’emmarquen en el servei d’atenció a les persones, així com les polítiques i recursos pel foment de l’ocupació.
Si comparem el pressupost per polítiques de despesa, veiem que la priorització del nostre pressupost se centra en els àmbits de la promoció social, l'educació i la cultura. En aquest sentit, cal destacar les polítiques centrades en l'atenció a les persones amb dependències, que s'incrementaran un 21%, superant els 2 milions d'euros. També es fa un esforç a les polítiques adreçades a la gent gran, que incrementen un 9%; el manteniment a les polítiques de joventut, dona i nova ciutadania, malgrat l’important de les subvencions rebudes per a aquests programes. Manteniment de l’import destinat a cooperació internacional, mantenint el 0,7%. Manteniment de les polítiques socials, amb el centre d’acollida, els menjadors socials, els convenis i subvencions amb entitats socials. Increment de polítiques de suport a l’escola bressol, educació secundària i també a la postobligatòria, i la posada en funcionament d’equipaments culturals com el Museu Bassat o l’equipament d’arts escèniques a Can Gassol. També prioritzem àmbits dels serveis bàsics, fonamentals per mantenir la nostra ocupació: el transport públic, l’enllumenat i el manteniment i neteja de les instal•lacions municipals.
Aquest és també un pressupost que manté les apostes estratègiques per fonamentar el nou model econòmic, basat en el coneixement i la innovació. Un pressupost per mantenir les inversions en l'àmbit del desenvolupament econòmic i l'educació a la nostra ciutat, ajudant les nostres empreses, que fins ara han estat el motor del desenvolupament a la nostra ciutat.
Un pressupost auster com mai, per a garantir les polítiques de benestar i les prioritats del Govern, malgrat el descens en els nostres ingressos, que ens ha obligat a aplicar mesures de reducció en la resta de despeses. S’han reduït la majoria de programes no prioritaris, les partides de subvencions, dràsticament les partides d’estudis i treballs, i es proposa una disminució del 6% en les aportacions als grups municipals. Un esforç que ens agradaria no haver de plantejar, però que és absolutament imprescindible en aquests moments, per poder atendre les conseqüències d’una conjuntura que afecta molt negativament molts dels nostres ciutadans.
Un pressupost amb un programa d’inversions de 8,8 milions d’euros, als quals hem d’afegir els 11,5 milions que vam aprovar el mes de juliol d’enguany. En total, tots dos fan més de 20 milions d’euros, que ens han de permetre acabar la nova biblioteca d’Antoni Comas, l'equipament cívic de Cabot i Barba, el nou casal d'avis de Cerdanyola, les dependències administratives de la Generalitat a l’altre edifici de Cabot i Barba o fer millores a la via pública, tant a carrers, com els serveis bàsics de clavegueram i aigua, o continuar pagant la nova maquinària que utilitzem per a netejar els nostres carrers.
Un esforç inversor contingut que culmina la gran inversió realitzada durant aquest mandat, un mandat en què l'esforç inversor ha estat de més de 292 milions d'euros, xifra que representa un increment del 54% sobre la inversió del mandat anterior. La xifra més gran mai invertida per una administració a la nostra ciutat, perquè estem convençuts que calia fer aquest gran esforç per part de l’administració, que s'ha preocupat des del primer moment a generar i activar els projectes que han de situar la nostra ciutat en un entorn més favorable per afrontar els reptes actuals, i que ens permet disposar de grans equipaments que ens han de permetre tenir una ciutat més competitiva. Una inversió que alhora ens ha permès crear ocupació, tant les obres que hem anat i estem fent, com en l’ocupació de major qualitat que volem generar a través de l’aposta per la societat del coneixement. Una inversió extraordinària que s’ha vist en projectes de transformació com el TCM, amb una inversió de més de 54 milions, apostant per la societat del coneixement, la integració del món empresarial amb l’acadèmic i l’impuls de la creació d’empreses i l’ocupació directa. O també a la reforma de la Plaça de Cuba, a través de la qual volem transformar el model de mercats de proximitat, on hi invertim més de 5 milions d’euros. Els equipaments terciaris per protegir el nostre teixit empresarial, on hem invertit més de 33 milions d’euros. Més de 61 milions d’euros hem aplicat a projectes de transformació urbana; per exemple més de 28 milions en equipaments educatius, més de 23 en la rehabilitació del nostre patrimoni, més de 17 milions a la política d’habitatges i a la renovació constant de la xarxa de clavegueram i aigua, als nous equipaments esportius, als aparcaments, etc.
L’aposta ha estat important, més encara si tenim en compte que l’hem feta en un moment especialment difícil. Hem assumit la nostra responsabilitat amb coratge. Vam entendre, des del primer instant, que calia ser valents, calia arriscar-se, lluitar per transformar la nostra ciutat, lluitar per esdevenir competitius, per generar més oportunitats als que hi vivim, assumint denúncies i tensions en molts moments. La nostra ciutadania s'ho mereix, i per això ens van triar, per a enfrontar-nos a les dificultats i superar-les. Entenem que no haver executat aquests projectes en un moment com aquest ens hauria permès no endeutar-nos, sí, però hagués impossibilitat l'empenta per a la transformació de la nostra ciutat i haguéssim esdevingut una ciutat immersa en l'empobriment econòmic, la mediocritat i l'escàs atractiu, amb menys possibilitats d'assumir els nous reptes. Aquest Govern va optar en el seu moment per construir una ciutat ben posicionada, amb equipaments d’alta qualitat, amb noves empreses i sectors productius, capaços de generar oportunitats per als nostres ciutadans i amb la voluntat de garantir el nostre desenvolupament.
Per últim, aquest és un pressupost que dóna sortida als compromisos adquirits al PAM per al 2011, definits en cadascun dels eixos estratègics plantejats, que responen al nostre model de planificació estratègica basada en el consens i la implicació de la societat. I que dóna compliment a l’acord de govern assumit pels grups Socialista, ICV-EUiA i ERC. Un PAM amb 3 eixos, 50 objectius, 88 programes i 373 accions, que incorpora en la seva primera versió les aportacions que al llarg de tot l'any s'han anat realitzant en els diferents consells de participació, i que fixa com a prioritats enfortir les polítiques adreçades a la consolidació de l'estat del benestar, prioritzant els àmbits de promoció social i d’atenció a les dependències i també les polítiques actives d'ocupació i formació, garantir la prestació dels serveis públics de qualitat —seguretat, neteja i transport— vinculats al manteniment de l’ocupació i un esforç inversor que prioritza les inversions ja iniciades.
Avui portem també l’aprovació definitiva de les ordenances fiscals i, com vostès saben, els eixos d’aquesta proposta de modificació que vam aprovar inicialment al ple de novembre eren: contenir la pressió fiscal situant l’increment mitjà al voltant del 2,1% (per sota de l’IPC actual), atenuar l’impacte de la revisió cadastral rebaixant els tipus impositius, tant IBI com plusvàlua, i introduir nous beneficis fiscals per als contribuents.
Durant el termini d’exposició pública, s’han presentat al•legacions per part del grup municipal de CIU i per part de la Sra. Encarna Soriano. Aquestes al•legacions no han pogut ser estimades pels motius següents:
En primer lloc, pel que fa a CIU, presenta propostes de reducció del conjunt d’impostos, taxes i preus públics per valor de més de 3,6 milions d’euros. Aquesta reducció en els ingressos, juntament amb la caiguda dels ingressos per transferències, obligaria a aplicar una reducció addicional al nostre pressupost per la mateixa quantitat, impossibilitant així l'acompliment de les prioritats fixades. Seria necessari reduir les aportacions a les dependències, els serveis socials, públics bàsics i altres serveis que són absolutament necessaris.
Així mateix, el grup de CIU presenta al•legacions de bonificacions a impostos sobre els quals es reitera cada any, i que legalment no són aplicables, ja que l’Ajuntament no pot modificar la llei reguladora de les hisendes locals. En són exemples proposar bonificar un 20% en l'impost de vehicles d'associacions sense ànim de lucre, o bonificar l'IBI per a aquells ciutadans que tinguin una renda familiar per sota de la renda d’efectes múltiples. Aquestes són mesures que, si bé podrien ser molt interessants, cap Ajuntament legalment no les pot aplicar.
Es proposen bonificacions o deduccions que ja s’apliquen a les nostres ordenances fiscals i, en alguns casos, per sobre del que es demana, com ara la subvenció a la taxa de la brossa, que actualment s’aplica a més de 1.400 famílies, o preus públics reduïts per determinats col•lectius en activitats culturals o esportives.
I, finalment, perquè es presenten en forma d'al•legacions a les ordenances fiscals propostes que entenem que són de modificació del PAM o del pressupost, com ara encarregar estudis o revisar concessions, que estem treballant conjuntament per intentar encabir en aquests documents.
És per aquests motius que no ha estat possible estimar cap d’aquestes al•legacions presentades.
Per últim, pel que fa als recursos humans necessaris per dur a terme totes les activitats que ens proposem per a l’exercici 2011 s’expressen a l’aprovació de la plantilla municipal, que comprèn la del propi Ajuntament i la dels seus organismes autònoms i les seves empreses públiques.
La plantilla que presentem a l’aprovació, juntament amb aquest pressupost, es veu afectada per la Llei general pressupostària del 2011 i també per les mesures de contenció aplicades al nostre pressupost. Per això, vull agrair molt especialment a tots els treballadors municipals la seva dedicació i implicació, com sempre extraordinària, en el desenvolupament de les seves tasques com a servidors públics. Fruit d’aquestes mesures, les característiques que voldria destacar són:

D’una banda, una taxa de reposició d’efectius que ens obliga a amortitzar 5 places a la plantilla de l’Ajuntament, que es troben en aquests moments vacants; no es crea cap nova plaça per al 2011 i una forta contenció en partides de suplències o de centres o serveis extraordinaris. Amb aquestes modificacions la plantilla de l'Ajuntament queda integrada per 638 treballadors a l'Ajuntament, 457 als organismes autònoms, 6 a l'EPE Mataró Audiovisual, 136 a les empreses municipals i 159 a la Fundació TCM.

D’altra banda, la relació de llocs de treball presenta una nova classificació dels llocs de treball per llocs genèrics i una revisió de les formes de provisió. Una proposta de canvis de denominació de llocs de treball, de supressions i creacions i, finalment, una proposta de valoració pels llocs de treball dels caps de les seccions de Benestar Social, sector més afectat en aquest moment per la situació de crisi. I ens han incrementat moltíssim tant els recursos com els professionals el seu càrrec. Tots aquests termes han estat tractats amb la part social al llarg de les darreres meses de negociació, i únicament s'ha presentat disconformitat a la proposta d'amortització de places, que recordin que estem obligats a aplicar per la llei general pressupostària.

En conclusió, presentem a l’aprovació d’aquest ple municipal un pressupost equilibrat, molt auster, que prioritza els serveis a les persones, l’escolarització, la cultura, el manteniment de l'ocupació i de les apostes estratègiques que hem anat desenvolupant. Un pressupost que pretén donar resposta a les necessitats de la ciutat, fent èmfasi en el suport als ciutadans més vulnerables.
Vull agrair novament l’esforç realitzat pels tècnics municipals en l'elaboració d'aquesta proposta de pressupost, fent especial menció als de l'àrea de Serveis Centrals. Gràcies.

 

El senyor Francesc Teixidó, portaveu del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya, anuncia que la seva intervenció serà curta:
El meu grup pensa que aquest pressupost, com els anteriors, està fortament condicionat per l’actual crisi econòmica i les seves conseqüències socials: l’atur, etc. Creiem que aquest pressupost dóna exemple d'austeritat i prioritza tres aspectes que pensem que són fonamentals: mantenir l'esforç envers els més desfavorits, mantenir la qualitat dels serveis —bàsicament, neteja, seguretat i transport— i, sobretot, anticipar la nostra visió de futur de la ciutat, posar les bases cap a un model econòmic més basat en el coneixement i la innovació.
La majoria de les accions que formen aquest pressupost estan orientades a aquesta doble vessant: preservar la cohesió social i impulsar l’activitat econòmica. Voldria destacar-ne alguns exemples:
En primer lloc, les xifres de l’atur han fet aflorar una de les assignatures pendents, no només a la ciutat, sinó a tot el país, des del punt de vista d’educació, formació, etc. Nosaltres, per millorar la nostra ocupació, posem en marxa accions de tanta profunditat com la coordinació, planificació, ampliació de l’oferta educativa, de la formació professional a Mataró adequada a les noves necessitats socioeconòmiques, proporcionant formació en sectors emergents, millorant les competències i la capacitació professional dels treballadors a l’atur i oferint formació contínua dels treballadors en actiu.
D’altra banda, tenim la sort de viure en una ciutat dinàmica, plena de gent amb iniciativa, i tenim una situació geogràfica que ens situa en una bona condició per a exercir la capitalitat de l'àrea que ens correspon. En aquest context, el TCM, amb els seus centres universitaris, serà una peça clau per fomentar aquesta transformació cap a una nova economia, promocionant la ciutat com a ciutat de la ciència i la innovació i ajudant-nos a prestigiar els valors de l’empresa, amb accions de tanta profunditat com estimular la iniciativa empresarial als centres educatius, ajudar en la creació d’empreses, acompanyant i assessorant els emprenedors, enfortint les iniciatives de les associacions de comerç de la ciutat, gestionant la Incubadora i la preIncubadora, etc.
En resum, el nostre grup dóna suport a aquest pressupost 2011 perquè confiem en la ciutat i en el seu teixit associatiu, confiem en la seva iniciativa i en la seva creativitat, i pensem que les accions que conté el pressupost poden contribuir a la projecció de la visió del Mataró de futur que volem.
La senyora Quiteria Guirao, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa, confirma que el seu grup també dóna suport a aquest pressupost:
Aquest és un pressupost que està marcat pel manteniment de les prioritats explicitades al seu moment arran de la situació de crisi i per la reducció d’ingressos, tant d’altres administracions com de la pròpia activitat econòmica.
Nosaltres també hem donat suport a les ordenances fiscals, perquè el nostre grup ha treballat en el si del Govern per a garantir la capacitat recaptatòria necessària en temes absoluts per a la prestació dels serveis públics i continuar adaptant el pressupost a la crisi, en aquests moments amb uns criteris d'austeritat, amb una priorització de les polítiques i una gestió rigorosa.
En aquests moments, a Mataró podem presentar un pressupost que aporta els recursos necessaris per a mantenir l’ocupació en els serveis municipals, per a la promoció social i l’atenció a les dependències, per a l’escolarització i la formació, per a les polítiques actives d’ocupació, per a l’accés a l’habitatge digne i per a finalitzar inversions. Aquest és un fet que cal posar en valor, perquè hi ha ajuntaments que no poden elaborar el seu pressupost ni pagar els seus treballadors. Entenem, doncs, que estem fent una bona feina.
És un pressupost treballat, en què l’Ajuntament, com a organització, ha fet un esforç d‘estalvi, de reducció; i aquest esforç també el visualitzàvem l’any passat. Estem millorant l’organització, també. Per tant, felicitats per la feina feta.
No entraré en les accions concretes, perquè ja s’ha fet, però faré esment a un últim punt: aquest pressupost ve a aquest ple perquè hi ha un Govern que està unit, que aporta aquest pressupost perquè el proper any la ciutat pugui tenir els recursos necessaris en els seus serveis bàsics, la qual cosa vol dir que hi ha una estabilitat política, una cohesió dintre d'aquest Govern que, en tots els casos, vol dir que la cohesió està avalada pel debat intern que existeix entre tots.
Finalment, agrair el treball fet pels treballadors de l’Ajuntament i també un missatge al teixit associatiu de la ciutat i a tots els col•lectius que ens ajuden al Govern i a la resta del consistori, que hauran de fer també un esforç, com tots els serveis de la casa.

 

El senyor Ramon Bassas, portaveu del grup municipal Socialista, reconeix que el seu grup recolza aquests pressupostos:
En primer lloc, destacar que es tracta dels darrers pressupostos del mandat i, per tant, s’obliga fer un cert balanç del que ha estat aquest mandat i les conseqüències lògiques del pressupost del 2011.
Recordin que al principi del mandat veníem d’anys d’èxits, però també de nous riscos. D’èxits en el nou model d’ajuntaments democràtics que havia transformat la ciutat de dalt a baix, que havia incrementat la base productiva —vam créixer molt en nombre de treballadors i empreses durant molt de temps— i la democratització de l’espai públic des de la cultura fins a la platja, per exemple. I també teníem nous riscos: primer la transformació de la nostra economia, o més aviat, l’abandonament d’un monocultiu com el tèxtil o gènere de punt cap a un altre model, també el fet que la construcció fos un sector bombolla i el risc de la immigració.
L’entesa que vam fer al principi del mandat entre el PSC, ERC i ICV-EUiA significava un pas endavant en aquest sentit, definint un model de convivència per a la nostra ciutat, buscant un nou model econòmic i també mostrant orgull de la ciutat de Mataró, creant-ne valor. Així teníem tres grans objectius: polítiques de cohesió (educació, barris, habitatges, joventut, dones, gent gran, immigració...), polítiques d’infraestructures i d’innovació i de model econòmic i comercial i treballar la identitat i l’autoestima.
Hi hem afegit dues coses: una de les oportunitats com la instal•lació d’algunes empreses, la vinguda del Museu Bassat, etc., però també hem tingut en contra un fet clau: la crisi econòmica que afecta el conjunt del món occidental i que a nosaltres ens ha afectat especialment en la destrucció de treball i les necessitats socials que cal atendre de manera prioritària.
Amb aquest mapa, l’any 2010 ha estat un any de concrecions. En l’àmbit de la cohesió, la construcció o posada en marxa de nombroses promocions d’habitatges, al Rengle, Núñez de Balboa, Churruca, Can Gasol, Rierot, Meléndez... Amb nous centres educatius que s’estan treballant per a finalitzar-los. Amb l’esport i infraestructures com la del c/Euskadi, amb reformes a barris i carrers de la ciutat, amb l’impuls d’una sèrie d’equipaments, amb la salut, per a la gent gran, etc.
I en l’àmbit del futur ha estat l’any del TCM, s’han obert les portes a 3 universitats que reuneixen 1.200 alumnes; que aglutina de moment 40 empreses més 14 a la Incubadora i on hi ha un centre de congressos que ens albira grans èxits. Som la ciutat de la ciència i la innovació.
Però en l’àmbit econòmic no ens hem quedat aquí: hi ha l’edifici del Rengle amb 30.000 m2 de superfície, la baixada de les Espenyes, la Nau Minguell, la pl. de Cuba... uns elements clau per a definir aquest nostre nou model.
I amb infraestructures hem avançat molt: amb el Pla Director de la Línia Orbital Ferroviària, amb els primers passos de l’ampliació del port, amb equipaments associats, i amb la Ronda de Mataró, que està en fase de licitació. Tot plegat en un marc de contenció fiscal que s’ha pogut portar també fins al pressupost del 2011.
I en l'àmbit de la identitat i l’autoestima, hem creat en cultura el centre d'arts escèniques, treballem per construir Can Marfà, s'ha traslladat el festival Shakespeare al si de la ciutat, hi ha la biblioteca Antoni Comas, la Casa Capell i diverses iniciatives de rehabilitació patrimonial, com ja s'ha comentat.
L’any 2011 el pressupost que avui portem a aprovar ha d'enllestir aquestes concrecions. Un mandat que ha arribat a prop de 300 milions d'euros d'inversió, més que mai, i que té com un altre dels objectius atendre les conseqüències de la crisi, per a fer-nos després més forts. Primer, en l'àmbit social, amb l’objectiu de la creació de llocs de treball, ajut a les famílies; segon, des del punt de vista financer, apostant pels grans projectes que ens han de fer forts (Front de Mar, TCM, Corte Inglés...); tercer, a nivell organitzatiu, amb rigor, austeritat i claredat.
Per tant, aquests són els pressupostos que cal fer en aquest context, que responen als objectius que vam definir els tres grups que els porten a terme i que ens enfortiran.

 


En aquests moments es reincorpora a la sessió la Sra. Carolina Soler, regidora del grup municipal de Convergència i Unió.

 

El senyor Pau Mojedano, regidor no adscrit, comença agraint als treballadors de la casa la feina feta, especialment als tècnics de Serveis Centrals i a la consellera delegada per la seva cordial i habitual amabilitat.
En aquest cas, vull fer també un agraïment a les regidores Martínez i Coromines per la confiança que m’han donat a l’hora de representar-les en aquesta intervenció.
Darrere de cada acció de la vida hi ha un propòsit. En política també, darrere de l’elaboració d’un pressupost, hi ha un relat i també una actitud. És important intentar llegir això abans d’analitzar a fons els números, perquè ens donen una orientació sobre quin ha de ser el discurs meu o de qualsevol regidor de l’oposició per a analitzar i fer la lectura política.
Com vostès imaginen, personalment estic en una nova etapa de la vida i he d’obrir una pàgina nova professionalment i, per tant, m’he de reciclar inevitablement, després d’una etapa dedicada a la política. Això ve perquè fa uns dies estava revisant uns papers d’un seminari que vaig fer fa un parell d’anys i hi havia una diapositiva (que els puc enviar per correu), que era una matriu de dues entrades, que fa pensar. Serveix per radiografiar una mica l’actitud d’empreses i organitzacions i, en aquest cas, també del govern i les persones que el formen. Descriu l'actitud d’una organització depenent del nivell de repte, en funció de l’actitud i talent que tingui a la seva disposició per a afrontar el repte.
Si aquí imaginem que som talents mitjans, no és molt atractiva la idea de situar-nos en un estat d’avorriment o d’acomodament en un moment en què la ciutat no necessita justament això. Sobretot sabent que vostès són capaços de molt més.
La situació ideal, segons el quadre que feia el Sr. Huete, professor de l’IESE, era moure’s entre l’expectació i l’apassionament, que seria aquella situació vital, actitud que hom podria dir que seria la necessària per poder evolucionar i fer salts en un moment en què ho requereix el món i, sobretot, la ciutat.
Dic això perquè crec que actuem per sota del que hauríem de fer. L’any passat recordaran que jo els parlava de la boira, em referia a com el bon navegant ha d’aprofitar les circumstàncies adverses per sortir d’un moment crític, que no és fàcil, perquè la situació és molt complicada i estem en un moment realment complex. Això ens ha de responsabilitzar-nos en com podem aportar solucions i formar part de la solució i no pas del problema. Tampoc és un moment per fer bromes ni banalitzar. Avui aquí ens falta un de nosaltres, perquè per damunt de les diferències polítiques, tots parlem una mateixa llengua, que és l’amor a la ciutat i, per tant, formem part de la mateixa família que té l’obligació de tirar endavant la ciutat de Mataró en un moment difícil.
Donem voltes molt sovint a com sortir d’aquesta situació i pretenem fer-ho només des d’una forma establerta de fer política, i el moment requeriria un especial esforç d’imaginació per fer-ho de manera diferent. És un moment tan crític que no n’hi ha prou de prendre decisions basades en la forma tradicional de fer política. La transformació de la ciutat ha de començar just per una transformació en la manera de prendre les decisions entre nosaltres. Aquest seria el gran avantatge competitiu que hauríem de tenir. Podríem posar, com a exemple, un projecte que és de tots com és el Mataró Marítim, que ha servit per a adonar-nos de quina pot ser una estratègia que tots podem abordar conjuntament per a treure la ciutat d’aquest forat.
Sr. Alcalde, li asseguro que no m’he mirat els discursos que he pogut fer altres anys, i no sóc una persona amb una excessiva memòria. D'altra banda, si sempre els dèiem el mateix, és perquè vostès feien pressupostos seguint el mateix mètode expansiu de sempre, en uns moments de bonança econòmica, amb un increment de l'endeutament que es podia disfressar gràcies a la ràtio d'endeutament deute sobre ingressos i un augment constant de la despesa corrent. Potser en el seu moment nosaltres vam fer una diagnosi o una previsió equivocada en dir que el que està passant ara hauria d’haver passat fa dos anys, però qui podia preveure que la poc rigorosa política del govern de l’Estat de combatre la crisi amb un augment espectacular de l’endeutament del país i amb operacions de màrqueting com ha estat el Plan E, que ha aconseguit posar el país en una situació encara més complicada, i a les portes d’una intervenció.
Això ha estat un miratge, durant un temps, que ha fet possible que portéssim a terme polítiques equivocades, en aquest cas des de l’Ajuntament, i que els efectes de la situació real es veiessin més tard.
De totes maneres, al final les coses arriben. I ara, només veient els discursos dels representants del Govern, ens adonem que ara sí que estem ja en aquell escenari que havíem avançat fa tres anys, i no abans. Crec que no hem fet prou els deures des de l’Ajuntament, amb les polítiques contracícliques. Si ens haguéssim reformat i ajustat, ara podríem fer el que toca, perquè ara, Sr. Baron, sí que el tocaria seria un pressupost expansiu, amb unes polítiques inversores importants. I torno a parlar del Mataró Marítim, això sí, en consens, i havent fet abans els ajustos necessaris que podrien permetre que ara aquest Ajuntament pogués adoptar alguna política d’endeutament estratègic. Hauríem d’haver fet les coses de manera diferent. No n’hi ha prou de tenir un TCM, Sra. López, hem de crear noves condicions més enllà del propi espai i del propi Ajuntament, amb una aposta ferma i convincent, però resulta que no ho podem fer perquè la caixa està buida i la capacitat d’endeutament la tenim al límit. Ara veiem la situació al carrer, que és molt complicada. I sé que fan esforços per pal•liar algunes situacions urgents en l’àmbit social. La gent no ho està passant bé i reclama actuacions estratègiques que puguin assegurar el futur de la ciutat. Els diners no surten del circuit, hem de pagar el deute. Sí que dediquem, com deia abans, aquestes actuacions a ajuts socials urgents, però en canvi no hi ha res d’aposta de futur per a generar riquesa.
Com podem definir aquest pressupost? Jo diria que és el d’un any en blanc. Sembla com si haguéssim llençat la tovallola. El mandat s'ha acabat i ara el que queda és únicament anar fent les inauguracions que hi ha pendents, i nosaltres els diem que no. Que no es pot confiar en què arriben les eleccions a cop d'inauguracions. D'altra banda, les urnes també han parlat darrerament i crec que ens han donat també un toc d'alerta als partits i forces polítiques que formen part dels governs, i ho podem veure clarament als barris, on s'han produït uns resultats imprevisibles fa uns anys. Vostès n'haurien de ser conscients.
Per això, en nom dels tres regidors no adscrits, jo els demanaria que retiressin aquest pressupost, que convoquessin vostès tots els grups, i també els no adscrits, a un govern de concentració per intentar consensuar les mesures necessàries i començar a sortir del pou no perdent ni un moment més, per a intentar que Mataró pugui fer un pas endavant. A molta gent se li està acabant l’atur, altres hi entrem, i a molta gent se’ls acaba l'ajut dels 426 euros. Nosaltres reclamem i donaríem suport a un govern de concentració en el que queda de mandat.
Breument, intentaré entrar en el detall del pressupost:
Els ingressos segueixen descansant sobre els impostos directes, principalment l’IBI, que augmenta la partida en un 4%, més que la inflació prevista; semblant a la xifra de la despesa corrent, cosa curiosa.
Sobre els impostos indirectes, el tancament del 2010 ha estat millor de l’esperat, probablement perquè han cobrat l’IAE de les autopistes. Preveuen vostès una caiguda del 14,93%, de 4.902 a 4.170 el 2011, però veníem d’una xifra de 4.516 al 2009.
Les taxes preveuen recaptar més o menys el mateix, hi ha un decrement al voltant d'un 3,27%. Haurem de mantenir la queixa sobre la seva política denunciada pels propis agents de Policia.
És important dir que als ingressos cauen les transferències, en especial, les de l’Estat (2.000.000 d’euros), cosa que és molt greu perquè estem al límit. Adonar-nos d’això és greu especialment en aquest moment, per la necessitat que tindria Mataró d’afrontar ara inversions que ens asseguressin el futur.
Pel que fa a les despeses, seguim igual. L’exercici de reforma o d'ajust no es fa, tret d'alguns aspectes que no suposen anar al fons del problema: mantenim pràcticament igual l'estructura. Som incapaços de reduir la despesa corrent, disminuïm un 4,3% respecte a l’exercici 2010. El favor ens el fa l’Estat quan ens ha obligat a reduir la retribució dels funcionaris un 5%; si nosaltres només reduïm la despesa corrent un 4,3% vol dir que ho estem fent malament.
És veritat que es veu una reducció apreciable en les despeses de personal eventual, al voltant del 16%, i en menor mesura, en la retribució dels òrgans de govern, al voltant del 10%, però aquestes partides són petites.
La despesa de béns corrents i serveis queda igual. La veritat és que pensem que hi hauria aquí molt de marge en intentar racionalitzar els usos dels locals i reduir despeses de lloguer que pugen 1 milió d’euros, igual que un altre tipus de despeses. Que aquesta partida no baixi ens resulta incomprensible.
La partida de despesa financera em sembla també irreal. És possible reduir aquesta partida un 25% amb les dificultats de finançament que estan tenint totes les administracions i el preu o cost que està costant poder finançar?
Les transferències corrents es mantenen, amb una petita reducció. I anem a allò important del pressupost: la reducció de la inversió. Vostès, en les seves intervencions, ja no parlen d’inversió, com abans feien. I ho han reconegut. Han parlat de la inversió global al llarg del mandat, però ara és com si ja haguessin fet la feina. El moment és complicat i no fem un esforç en intentar aconseguir o alliberar recursos per poder-los dedicar a una inversió necessària més que mai per a la nostra ciutat. Passem de 20 milions al 2009, a 16 milions el 2010 i a 1,87 milions el 2011. Les úniques inversions les podem veure al Pla de Barris a Rocafonda, i el mobiliari a Can Miralles, biblioteca Antoni Comas i poca cosa més. Ni una inversió, per tant, d’interès econòmic o estratègic.
Un altre any perdut i la pregunta és: podem aguantar això? Podem assegurar el futur de la nostra ciutat per als propers anys amb aquesta actitud? La veritat és que nosaltres pensem que no, perquè pensem que ara és el moment de fer aquestes polítiques contracícliques, mantenint controlada la despesa corrent.
Empreses municipals: comencen a emergir les pèrdues del grup PUMSA, que ens costarà 1.435.772 euros, diuen, a compensar amb el benefici d’Aigües de Mataró, amb els nostres rebuts de l’aigua. Recordem allò que el Sr. Ferrando va fer famós que PUMSA passaria de ser la mina a ser un pou amb un fons difícil de veure.
Significatiu també el descens de la xifra de negocis de PUMSA, de 95 a 34 milions, una clara paralització.
En tercer lloc, el final de les obres del TCM, la inversió, però en canvi l’inici de l’activitat pròpiament dita. Pressuposten un dèficit d'1 milió i escaig d’euros. Bé, ja saben que nosaltres hem estat habitualment constructius amb el tema TCM i hem participat activament en les decisions que han contribuït a dinamitzar l’espai, però la pregunta és: s’està dinamitzant prou bé? És evident que iniciar una activitat costa i que es poden preveure pèrdues, però ens sembla una previsió, com a mínim, pessimista, i no creiem que seria la que un govern ambiciós hauria de fer sobre un espai que tant ha explicat i venut.
Quant a la despesa corrent i les de capital: la corrent baixa, com la resta de l’Ajuntament, i només dos organismes tenen decrements superiors al 5%, l’IMPEM i l’IMAC. Un dia hauríem de parlar, Sr. Penedès, de la gestió de l’IMAC i del que ha passat amb un organisme que havia de liderar la transformació cultural de la ciutat, però que més aviat ha sabut aprofitar alguna oportunitat, com és el cas del Museu Bassat, en lloc d’haver apostat per una línia estratègica.
Sobre el descens de les despeses de capital, les inversions. L’IMPEM i l’IMAC pressuposten pràcticament 0, 4.000 i 8.000 euros. L'anàlisi del pressupost consolidat per partides és quasi pitjor que el del propi Ajuntament i els organismes autònoms, doncs la despesa de personal només es redueix un 3,99%, quelcom menys que el de l’Ajuntament i els organismes autònoms. Les inversions a empreses públiques: 4,5 milions a PUMSA, Prohabitatge o Gintra 60.000 euros, AMSA i MESSA 2,3 milions d’euros, i PUMSA res de res, per a una empresa que recordem tenia, fa dos anys, una xifra de negoci de 100 milions d’euros. És a dir, poca cosa tot plegat.
Finalment, destacar novament la importància de superar aquesta lògica d’actuació tradicional, reclamo de nou aquest govern de concentració, com a mínim un govern que pugui ser capaç de tenir l’acord de totes les forces i de tots els regidors de l’Ajuntament. Torno a posar l’exemple del projecte Mataró Marítim, com a projecte vertebrador, i manifestar també la meva sorpresa pel desenvolupament d’aquest projecte i no en paraules meves, sinó del gerent que ha treballat el projecte, el Sr. Mons, i totes les persones que ens han dedicat el seu temps i talent. És un projecte inèdit pel seu valor, no només de consens, sinó també per la clara transversalitat que té i estratègia en la definició de sortides per a aquesta ciutat. Hem de passar de paraules i fets, i, per tant, Sr. Alcalde, Sra. Romero, això ha de passar de ser una paraula a ser una necessitat organitzativa i d’acció política diària.
Per últim, insistir de nou en què la primera prioritat d’aquest Govern, de concentració o bé amb l’acord de tots, és la definició d’un model de creixement propi que tindria uns eixos molt clars: el desenvolupament del projecte marítim, la definició d’alguns sectors encara pendents, la qual cosa lliga, evidentment, amb la revisió i l’elaboració d’un nou Pla General, el contingut que hem de donar al TCM i, evidentment, una aposta de tota la ciutat que és El Corte Inglés, així com la pròpia reforma de l’administració. Eixos que han d’anar lligats entre si i que suposen eradicar aquests hàbits de continuar treballant amb aquesta manera de fer política reduccionista i tancada.
La història ens ha situat davant d’un moment decisiu de la ciutat en què ens juguem molt, i aquest regidor, i en nom dels qui parlo, només els puc dir que considerin les nostres paraules i que ens posem a disposició seva pel que puguin necessitar.El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular, comença demanant permís al Sr. Alcalde per afegir-se al condol unànime i expressar la seva estima cap a l’Oriol Batista.
Jo crec que a ningú no se li escapa la crisi que tenim, perquè realment, la gran majoria de gent, ja està patint-la en el seu dia a dia: en la feina, a l’hora de tirar endavant iniciatives...
Crec que aquesta crisi no és només econòmica, sinó una crisi estructural, financera, però també, i això és important, també tenim una crisi política. Una crisi política que té uns actors polítics que, en certa manera, són els protagonistes. El Sr. Mojedano ens recordava les boires, i potser pel nostre passat religiós, en què sempre s’ha parlat del pecat, la qual cosa ens ha portat a parlar dels errors, podríem pensar que l’actual situació és culpa d’alguns, i segurament hem passat per situacions les quals ens han portat a assenyalar amb el dit. Jo crec que hem de ser més agosarats i anar més enllà, i adonar-nos que la situació que estem passant ens pot servir com una oportunitat per a adonar-nos que hem fet coses mal fetes i que ara mateix tenim un moment molt interessant per a canviar aquestes coses. Deixem enrere les lamentacions i passem a l’acció, perquè la ciutadania necessita canviar no només el nostre entorn, sinó també la consciència i el model econòmic de país, de política que tenim.
Quan parlava de crisi política, em refereixo que el plantejament al qual ens està portant el nou pressupost 2011 és molt fluix. És molt fluix i no agafa el brau per les banyes. S’ha de replantejar tant el pressupost com el PAM. Al meu entendre hi ha tres prioritats: el model de ciutat, començar a construir una societat postcapitalista amb la col•laboració i participació de totes les persones i començar un procés d’alliberament nacional per tal de recuperar poder polític i econòmic per a gestionar la crisi i poder tenir les eines per avançar.
Quan parlo de replantejar el model de ciutat, estic parlant de replantejar el creixement urbanístic que tots sabem que ha estat desbocat els últims anys i que no ha solucionat el problema de l’habitatge. Al contrari, perquè avui hi ha molta gent en precari per l’habitatge, en situacions de desnonament, els joves han de compartir l’habitatge amb la família, en situacions en què molta gent que voldria accedir a un habitatge no ho pot fer i que, a més, hem tingut un creixement especulatiu, ens hem menjat territori i no hem sabut tenir una visió clara de quines eren les nostres necessitats reals com a ciutat, per a oferir aquests serveis.
També cal que ens replantegem el consum de les administracions, però també el dels particulars. Ho hem de fer creant nous hàbits, nous patrons, nous criteris de consum energètic, d’oci... del dia a dia. Seria important que la gent interioritzés que aquesta crisi ha de servir per a replantejar coses, entre elles, com consumim. Està clar que aquest festí s’ha acabat, que els hàbits que teníem fins ara no poden seguir, i l’administració pública n’hauria de ser l’exemple.
També la mobilitat, que l’hem de transformar de cap a peus. No podem tenir una mobilitat que genera tanta despesa econòmica, tanta contaminació, tanta poca qualitat de vida. Hem de recuperar el nou model mòbil en què el cotxe privat no sigui el protagonista, i crec que hi guanyarem els ciutadans en qualitat de vida, també el comerç local. Vostès saben que el més important per al comerç local és que hi arribi el transport públic amb facilitat.
Parlava també d’un altre punt estratègic, de la construcció d’una societat postcapitalista. Crec que ha arribat l’hora de replantejar-nos com estem produint, com ens organitzem, com consumim, etc. I la nostra ciutat, per sort, té una experiència històrica que a inicis del segle passat ja va portar que les classes treballadores que, amb una situació semblant a l’actual, es van organitzar, van començar a col•laborar, van crear cooperatives, la qual cosa els va servir per a compartir coneixement, iniciatives de treball, consums de qualsevol mena a nivell alimentari, de lleure, etc. Hem de recuperar aquest esperit, un canvi de consciència en la nostra ciutadania. Cal entendre, des d’una nova ètica, del respecte, la igualtat d’oportunitats, la solidaritat, que ens hem de començar a organitzar de formes diferents. Aquell llegat que ens ha deixat el cooperativisme l’hem d’actualitzar al segle 21 i n’hem de fer un valor de superació en aquesta situació de crisi. Potser fins ara es veia el moviment cooperatiu d’una forma romàntica, des de l’actual Govern. De fet, al suport del moviment cooperatiu s’hi destinen 9.000 euros cada any, però jo no demano que es facin exposicions o que se’n recordi el valor històric, jo reclamo que recuperem aquest esperit. Per fer això necessitarem sobretot participació de la ciutadania, de tots els agents, ja siguin treballadors, autònoms, els propis consumidors creant cooperatives de consum, perquè productors i consumidors tenen dificultats i han de sortir idees noves per a crear una economia local de proximitat, i deixar enrere aquestes estructures dels últims anys que han beneficiat sobretot les grans multinacionals, que s’ha demostrat que en els moments complicats marxen i deixen la gent a l’atur. La participació ciutadana és molt important i aquesta és una assignatura pendent.
La destinació pressupostària s’ha disminuït en un 7%, però nosaltres no reclamem més diners a la participació ciutadana, que també aniria bé, reclamem un nou sistema de participació de debò, en què la gent se senti que les seves aportacions tenen pes i que, a nivell de carrers i barris, la gent senti que forma part de la ciutat i hi pot aportar les seves idees.
Faré un repàs del pressupost que se’ns ha presentat:
A nivell d’ingressos, als ingressos corrents (cap. 1 al 5è), tenim un descens de quasi un 2% de capital. És lògic tenint en compte l’actual situació de crisi. D’una banda, demogràficament Mataró no ha crescut, per tant, no hi ha més ingressos perquè arribi més gent. També tenim una reducció dràstica en construcció d’habitatges, per tant, els impostos associats a aquesta activitat s'han reduït. Tenim un augment importantíssim de l’atur, que està pràcticament al 20% i una disminució del consum privat, cosa que genera que els ingressos corrents en general hagin baixat.
Les nostres propostes, pel que fa a la fiscalitat, a nivell genèric són molt clares: els impostos, les taxes i preus públics haurien d’estar basats en un model progressiu. És a dir, qui més té, més paga. Els impostos han d’estar en general basats en les rendes, i és important que sigui així perquè és l’única manera d’ajudar les persones que estan al límit que no quedin excloses del sistema i puguin tenir accés a serveis.
Si analitzem els diferents capítols: al capítol 1 d’impostos indirectes tenim un augment general de tributs, d’un 2,1%; en concret l’IBI s’apuja un 2,1% un cop feta la revisió cadastral. Nosaltres pensem que s’hauria de ser molt més contundent amb les empreses bancàries, amb aquelles empreses especulatives que tenen acumulats molts pisos que actualment estan buits i incrementar-los d’una forma severa els impostos, donat que és un greuge important.
Els ingressos en aquest capítol 1 (IBI, Impost de Vehicles de Tracció Mecànica...) en general augmenta quasi un 4%, com he dit, hauríem de ser també curosos amb la situació de moltes famílies que tenen una situació molt complicada. Pel que fa a l’Impost de Vehicles, caldria repensar el model de mobilitat. A Mataró hi ha 69.365 cotxes censats, crec que és una animalada. La gent no ho fa perquè sí, jo mateix també utilitzo el cotxe. La gent utilitza el cotxe perquè no hi ha una alternativa més eficaç en transport públic.
Si passem al capítol 2, impostos indirectes, hi ha una baixada dràstica en l'impost de construccions, i el capítol baixa un 14%, però si ens fixem en l’ICIO la baixada és del 37% i potser aquí ens podríem lamentar que estem baixant molt, però la realitat és aquesta.
Al capítol 3 també hi ha un descens important, d'un 3%.
Al capítol 4, a les transferències corrents, crec que aquí cal un punt i a part. Les transferències de l’Estat any rere any disminueixen: entre el 2011 i el 2009 hi ha hagut una disminució del 27% de les transmissions de l’Estat. Hi ha una diferència de més de 8 milions d’euros en només 2 anys. Crec que la situació de dèficit fiscal que patim la nació catalana i, sobretot, que estan pagant els ajuntaments catalans és una situació límit. Haurem de començar a buscar respostes contundents. L’actual govern sortint, com l’entrant, ara mateix són incapaços d’abordar aquesta situació. El Sr. Mas parla de reclamar el concert econòmic, però em sembla que han estat promeses electorals i faltarà veure quina és la realitat, però dubto que sense una estratègia independentista, un posicionament tàctic clar ens en puguem sortir. Per tant, lamento la situació i crec que anem arreglats. I el Sr. Alcalde encara diu que nosaltres ho reclamem a través de la Federació de Municipis de Catalunya, però, miri, les seves reclamacions són crits al cel, no serveixen de res. Calen accions polítiques per a reclamar aquest greuge que patim els ajuntaments catalans. I el dèficit fiscal, els números són molt clars: cada any són 3.000 euros per persona (60 milions d'euros al dia) de dèficit. Facin sumes i veuran que si solucionéssim aquesta situació no estaríem en la precarietat pressupostària amb què ara ens trobem.
Anem a les despeses. Al capítol 1 s’ha produït una disminució d’un 4,31%, bàsicament per la disminució del 5% de les retribucions al personal. Novament, en un estat capitalista, les primeres retallades sempre les han de pagar els treballadors i, en aquest cas, ja hem patit el 5%. Advertim que si les coses continuen igual, la tendència serà que aquesta pressió neoliberal cada vegada més castiga els drets dels treballadors.
Al capítol 2, els béns i serveis també estan disminuint, poquet, un 0,53%, i crec que poquet perquè no es replanteja l’actual model. Com he dit abans, tenim un consum energètic en què hi ha una despesa de 2,6 milions d'euros, que difícilment l'acabarem rebaixant més, encara que sigui voluntat del Govern, si no replantegem el model. S'han de considerar models alternatius sustentats en energies renovables, recursos del nostre territori; cal replantejar-se com podem consumir menys.
Aquí també tenim el concepte de recollida de brossa: ens gastem més de 7,4 milions d’euros l’any. Crec que també cal replantejar els actuals models de recollida. Nosaltres apostem per la reutilització i uns hàbits completament diferents al si de la ciutadania i les administracions, sobretot imposant unes altres lleis i normatives que no permetin aquest malbaratament de recursos que generen tanta brossa.
Aquí també tenim les externalitzacions dels serveis públics, que nosaltres reiteradament venim denunciant. Si sumem els serveis públics destinats a empreses privades com ara el servei de Mataró Bus són més de 22 milions d’euros públics que se’n va a empreses privades per a gestionar serveis. Les externalitzacions surten cares a la ciutadania i afavoreixen bàsicament grans multinacionals a l’estil de les de Florentino Pérez. Aquest senyor acumula grans quantitats de serveis de molts ajuntaments catalans. Hauríem de replantejar, retocant i canviant les lleis, que els serveis municipals, si s’han d’acabar externalitzant a altres empreses, es prioritzin les empreses locals, les empreses ètiques, les iniciatives cooperativistes a nivell local, la qual cosa generaria riquesa a nivell local i també noves iniciatives i il•lusió entre els ciutadans.
Al capítol 2 i 4, se’ns diu de forma reiterada que s’han augmentat les inversions, i permetin-me que posi en dubte aquesta afirmació. Si ens mirem en detall els pressupostos, he de dir que les actuacions en protecció i promoció social disminueixen. Augmenten respecte al pressupost inicial del 2010, però respecte al pressupost real disminueix l’acció social, la promoció social, l’assistència a persones dependents, a joventut i dona i a nova ciutadania. Per tant, hem de deixar clar que se’ns està dient una cosa, però la realitat és que les retallades socials any rere any s'agreugen.
Al capítol 3 i al capítol 9, en despeses financeres, el tipus d’interès mig serà d’un 2%. Aquí crec que hem de felicitar la tasca del servei tècnic, perquè aconseguim abaixar un 25% les despeses financeres respecte al 2009. Però també hem de qüestionat aquest model financer i començar a plantejar una banca pública, ètica, que prioritzés les iniciatives ètiques, que generen producció i riquesa, i no prioritzar aquesta economia especulativa que és el que ha fet fins ara la banca, una de les principals culpables d’aquesta crisi.
Al capítol 9 s’augmenta l’amortització de préstecs en un 15%, però aquest augment en amortització de préstecs s’aconsegueix bàsicament perquè els treballadors s’han retallat el sou un 5%. Esperem que aquesta quantitat de préstecs que tenim encara pendents de pagar no s’hagin de pagar amb retallades salarials. S’han de replantejar moltes altres coses.
Al capítol 6 de transferències corrents també hi ha una disminució. Si anem al detall ens adonem que el TCM no disminueix, sinó que fins i tot augmenta la inversió, i nosaltres fem una crida que aquesta inversió tan gran, que supera els 54 milions d’euros en conjunt, acabi per tenir una universitat pública, amb funcionament públic i preus públics. Ha de ser una universitat per al conjunt de la ciutadania i que serveixi realment per generar la riquesa local que tots esperem. Lamentem que en cultura, esports, IMPEM, educació, etc., continuem disminuint les despeses, perquè això disminuirà la qualitat dels serveis. Un petit esment al Mataró Audiovisual: crec que alguna cosa s’hi ha fet malament. Mataró Audiovisual també ha disminuït l'aportació, però hem de deixar clar que amb el Consorci Digital Mataró-Maresme, que crec que hi ha una feina excel•lent per part dels tècnics, però des de l’administració del Govern local estem gastant cada vegada més diners. Si fa uns anys teníem una Televisió de Mataró, amb vocació pública i d’informació local, avui gastem més diners i tenim una televisió que és d’àmbit comarcal, amb una qualitat tècnica sí, però en la que hem perdut informació a nivell local. Hauríem de tenir en compte què s’ha fet malament.
Al capítol 6 d’inversions, han disminuït un 88%, perquè les restriccions del Reial decret prohibien l’endeutament bancari, però tots sabem que això no ha anat ben bé així. S’han fet les inversions l’any anterior, amb 13,4 milions d’euros, dels quals 4 milions han anat a PUMSA per a solucionar els gravíssims problemes que ara té. I deixeu-me incidir en l’informe de l’interventor, que cita que l’actual situació és difícil de quadrar i ens està advertint que hi haurà dèficit de crèdit; que tenim un import compromès de 12 milions i en canvi només tenim pressupostat 11,2 milions d’euros, i en altres despeses que no existeix crèdit s'haurà d'anar a la borsa de vinculació. També s'adverteix que les operacions amb PUMSA i Gintra poden implicar manca de crèdit pressupostari, per tant, la meva pregunta és què pensen fer davant d'aquestes advertències de manca de crèdit?
I ja per a acabar, citaré del PAM tres coses molt ràpides:
El tema de Can Fàbregas: vostès diuen que la reconstruiran, però jo crec que això no s’ho creu ningú i que nosaltres continuarem reclamant que es reconstrueixi al lloc d’inici.
Continuen insistint a construir més habitatges a la ctra. Cirera i al sector del Sorrall.
La segona biblioteca Antoni Comas és una gran notícia, però és que ja necessitem la tercera, a veure quan arriba...
El tema de les cartelleres públiques: continuen sense incloure-les al PAM. Crec que demostra una mica el seu tarannà, perquè és una cosa que no costa pràcticament diners i que solucionaria el problema de moltes entitats que volen fer propaganda de les seves activitats; i vostès s’entossudeixen a no fer cas d’aquesta demanda.
Finalment felicitar els tècnics que han elaborat aquests informes i aquest pressupost, també a la Sra. López pel seu tracte, als treballadors de la casa, i anunciar el nostre vot contrari a aquests pressupostos.

 


El senyor José Manuel López, regidor del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, comença dient que intentarà defensar el millor possible el posicionament del seu grup en aquest ple de pressupostos, en relació amb els fets coneguts per tots.
El que he fet ha estat demanar ajut als companys que tinc al partit, d’altres municipis, i la veritat és que els ho haig d’agrair. M'ha estat molt difícil demanar ajut a la casa perquè hem viscut una situació crítica, a la qual feia esment el Sr. Safont-Tria. I l’altra cosa que he fet ha estat llegir-me l'acta del ple de pressupostos equivalent a aquest d'ara fa un any, que celebràvem en un dia com avui. I ha estat un exercici interessant i curiós, perquè fins al moment el que he llegit del ple de pressupostos de l'any passat respecte al que estem parlant ara mateix difereix en molt poc. Difereix en tan poc que, fins i tot, ens hem trobat que hi ha frases literalment a les quals es van dir en aquell moment.
Quan des del Govern es defensaven aquests pressupostos, parlava la Sra. Guirao que teníem molta sort de poder fer aquesta aprovació inicial en aquestes dates, quan molts ajuntaments no podien. Els meus companys de partit, amb qui m’he reunit aquests dies, em comentaven una cosa molt curiosa, que era les dates curioses en les quals es fa aquest ple. Som polítics i aquesta és la nostra feina, totalment o parcial, i, per tant, avui és un dia laborable i aquí estem, però algú podria pensar que tal dia com avui no hi ha ningú que estigui per nosaltres, les cadires del públic estan buides. Algú podria pensar-hi.
Han parlat vostès també contínuament de la crisi, però els repeteixo que em resulta curiós haver pogut viure i haver pogut sentir tot el que vostès han dit fins ara, perquè és més del mateix.
En primer lloc, ha parlat el Sr. Fernàndez, amb qui m’uneix una bona amistat i, per tant, res més lluny de la meva intenció de fer-li la punyeta, però, escolti, fa un any deia el mateix del procés participatiu, explicant les seves excel•lències. I en un any hem tingut aquí moltes persones que no estan d'acord amb el procés participatiu. Aleshores, Sr. Fernàndez, és poc creïble en aquest sentit. Vostè el que ha fet ha estat explicar com ha anat el procés, però li he de dir que després no és això ben bé el que passa.
Després ha parlat la consellera delegada Sra. López, i no he pogut seguir tot el procés d’elaboració d’aquests pressupostos, però segur que es mereix la meva felicitació i tot el seu equip per la feina feta. Ella ara fa un any ens deia: “Avui presentem uns pressupostos realistes, solvents, rigorosos, austers i, alhora, ambiciosos”. I avui hem canviat la paraula “ambiciosos” per la paraula “equilibrats”. Després ens deia una altra cosa també interessant: “La nostra ciutat no està al marge de la difícil situació econòmica del país en què ens trobem”, és evident, però apunta ja els primers símptomes de millora: “continua augmentant la taxa d’atur, però menys que en els darrers mesos”. Escolti, és veritat, però amb un 20% de ciutadans aturats a Mataró és normal que cada vegada hi hagi menys possibilitats d’augmentar encara més el nombre d’aturats. Això és com allò dels “brotes verdes”, que se’n parlava fins que van venir a dir-nos que caldria prendre decisions molt difícils. És veritat que és una crisi internacional, és cert, que afecta molta gent, però també és certa una cosa: ara fa uns dies es va celebrar una conferència en què es commemorava el dia de la Constitució, i em va semblar magnífica. Es deia que la crisi no era totalment financera, ni comença quan se’ns diu que comença, ni es van posar mesures a temps per tal d’apaivagar-la...
El que els deia: ens trobem amb uns “brotes verdes” que no ho són, ens trobem amb unes institucions internacionals que ens obliguen a prendre decisions molt dures que afecten la nostra població, que desemboquen en una vaga general... però que, al final, seran les úniques que ens permetran sortir de la crisi. I crec que això és el que no estem fent avui. Estem fent un esforç de contenció, evident; hem hagut de baixar un 5% el sou als funcionaris i als que no ho són. Jo els diria que plou però no plou igual per a tothom. Com es demostra a l’escena internacional, qui ha fet els deures, qui ha estat valent, qui s’ha exigit a si mateix com a país, etc., està sortint de la crisi abans que altres que es van dedicar a negar-la. I davant d'aquesta crua realitat, ara ve el Sr. Zapatero i ens diu que ens queden cinc anys de crisi. Hem de ser més valents, més autoexigents i dir la veritat a la gent: el que ens queda per davant és dur, és molt dur. Aquest 20% d’atur és el que és, però encara pot arribar a ser més dur. No podem enganyar la gent, perquè així no ens en sortirem. I no ens podem portar a l’engany: el nou govern de la Generalitat es trobarà amb les mans lligades per una hisenda catalana que està pràcticament en fallida. El més probable és que les transferències corrents que s’apunten en aquest pressupost i que provenen de la Generalitat patiran encara una reducció més important. Abans d’ahir fèiem un ple de pressupostos al Consell Comarcal i al final havíem de fer una moció conjunta tots els grups demanant a les administracions superiors i a la Justícia que fes el favor de demanar a qui pertoqui que inverteixi en el territori, a l’ACA concretament, perquè hi ha alcaldes imputats per una feina que no havia de fer l’administració local sinó una administració superior.
El mateix passarà amb les transferències corrents i de capital de l’Estat, per una raó molt senzilla: la prioritat de la Generalitat i de l’Estat és resoldre el desastre financer, recuperar el crèdit perdut als mercats internacionals i fer un ajustament fiscal sobretot per la via de reduir despeses. Les primeres despeses són aquelles lligades a transferències a altres administracions. Això vol dir que els ajuntaments han de fer una reflexió sobre quin ha de ser el model i sobre el que fan i deixen de fer. I vol dir tenir el coratge per dir que no podem fer tot allò que hem estat fent quan estàvem en l’època de vaques grasses. No podem mantenir les mateixes estructures, difícilment podrem mantenir els mateixos serveis, i si continuem amb aquests índexs d'endeutament que hem assolit, encara ens serà molt més difícil poder ajudar la nostra gent.
Aquest pressupost fa una certa contenció, això és cert, però és totalment insuficient. Comparant el pressupost que avui ens porten a aprovació amb el de l'any passat, l'única diferència és que el de l'any passat era ambiciós i el d'aquest any és equilibrat. Res més.
Una reflexió que hem de fer és que fins ara els principals esforços fiscals de l’Ajuntament s’han fet per la via dels ingressos que paguen els ciutadans. L’any 2009 vam tenir un augment de més de 3 punts per sobre de l’IPC real, del 4,6%, quan l’IPC real va ser de l’1,6%, incomplint una promesa electoral seva de no pujar per sobre de l'IPC. El 2010 es van congelar mantenint la diferència adquirida l'any anterior, i el 2011 han incrementat la majoria de tributs al voltant de l'IPC. És veritat que només s'apugen al voltant de l'IPC i que alguns es mantenen, però és veritat que a la gent, les empreses, els autònoms cada vegada els costa més pagar i prou feines tenen. Hauríem d’intentar prioritzar i millorar tot el que nosaltres hi puguem fer. Vostès intenten ajustar el seu pressupost, però com que no els vénen diners de fora de la ciutat hauran de collar necessàriament més els mataronins.
Pel que fa a les despeses, en una situació de crisi de les hisendes públiques ens hem de plantejar si és suficient només ajustar una mica a la baixa la despesa, o bé si cal portar a terme una transformació més global, més a fons i més radical del model d’aquest Ajuntament, i de tots els altres. Segurament no ens podrem permetre mantenir aquest model d'Ajuntament, no podem enganyar els ciutadans dient-los que sí que el podem mantenir. Caldrà aplicar un bisturí per tallar les despeses burocràtiques i per tallar despeses que no són d'obligat compliment legal per part de l'Ajuntament. No podem mantenir despeses que corresponen a altres administracions (despesa impròpia). Per exemple, en el cas de la partida de Nova Ciutadania, baixa l'aportació de l'Estat un 75%. I si les altres administracions no poden millorar el nostre finançament, finalment haurem de ser realistes i dir que per uns anys no podrem mantenir alguns d’aquests serveis.
Voldria fer també referència a dues altres coses abans d’acabar: una d'elles és fer una reflexió sobre el que ens ha portat a aquesta situació. Tenim una situació de crisi, cert; que afecta tot el món, cert; que afecta tot el món per igual, no. Ara fa uns dies podíem llegir als mitjans que en alguna ciutat catalana s'hi inaugurava un Corte Inglés. Avui a Mataró hauríem d'estar a punt d’inaugurar un Corte Inglés i no tenim un Corte Inglés inaugurat o a punt, per dos motius: perquè algú ha portat aquest tema a la Justícia, però també perquè algú els ha donat peu que el portin i no han fet les coses bé. Lamento profundament la situació en què es puguin veure afectats alguns companys del consistori, és el que menys desitjo per ningú, però també és cert que alguna cosa no s’ha fet bé. Aquestes coses també han de canviar. No només hem de tenir una administració més prima i eficaç, sinó que sigui capaç de no cometre aquest tipus d’errors, perquè ara tindríem 1.000 llocs de treball més per als mataronins.
Ara el que hem de fer és cuidar la gent que ho està passant pitjor, i difícilment podrem gastar els diners que fan falta per generar l’activitat econòmica necessària. Això calia haver-ho fet abans, i no haver comès errors d’aquests.
D’altra banda, una altra de les coses a les quals em volia referir és la situació i algunes de les prioritats que vostès diuen que mantenen: transports, seguretat, educació, benestar social i l'ajut als més febles. Mirin, fins ahir al matí em plantejava avui abstenir-me en el ple, però crec que hi ha coses que no són de rebut. No podem dir que volem mantenir la seguretat: no pot ser que un ciutadà truqui en un moment delicat, perquè li passa alguna cosa, i se li digui que no hi ha cap patrulla disponible. No pot ser que passi com ens va passar ahir a la tarda, aquí davant, que algú va entrar a atracar en una botiga i vaig entrar corrent a avisar el guàrdia que hi ha aquí baix, i em va dir que només hi havia dues patrulles i que ara no podien venir. Escoltin, això no ho podem dir als ciutadans. Segurament haurem de fer més coses en aquest sentit i deixar-ne de banda altres, perquè aquesta és una prioritat: la gent ho passa malament i s'indigna.
Pel que fa als transports, ens hem hagut de carregar els busos que anaven als polígons, la qual cosa va lligada a l’activitat econòmica. Això havia estat una proposta del PP al seu temps, ho reconec, i que finalment no ha tingut l'èxit esperat, però alguna cosa haurem de fer.
Per últim, voldria fer esment d’una cosa que ja ha sortit abans: a nosaltres ens preocupa molt el que pugui passar en no massa temps. Algú deia que s’havia hagut d’afrontar com un repte, com una oportunitat i no com un problema tot el tema de la immigració, i que s’hi havien gastat molts diners. Escoltin, benvinguts al club alguns ajuntaments. Els aviso que en breu els presentarem una moció, la mateixa que es presentarà en altres ajuntaments, parlant de l'arrelament dels immigrants incívics, perquè les altres persones que no són incíviques se les ha de penalitzar d’una altra manera. Hem de fer una reflexió. Està molt bé la campanya que estan fent vostès aquests dies als mitjans: és molt injust criminalitzar un col•lectiu de persones, s'ha d'ajudar tothom... Però amb la situació que tenim, algú haurà de posar el límit en algun lloc, per què? Perquè qualsevol dia tornarem a entrar una iniciativa com la que els presentàvem no fa massa dies amb el tema d’establiments que venen pa. Un ciutadà estranger, immigrant, es queixava d’altra gent que no actuava d’acord amb la llei dient: “M’estan enfonsant el negoci quan jo compleixo amb tots els ets i uts, pago els meus impostos, tinc la gent treballant declarada, etc.”. Dic i afirmo que al final ens trobarem amb allò que no volem per no ser prou valents amb aquest tema. Podem parlar-ne o no, però crec sincerament que és millor parlar-ne obertament, però també crec que ens hem de deixar de segons quins postulats, perquè ara mateix la situació no ho permet, i després ens hem de gastar diners per fer campanyes que desmenteixin això que tothom diu.
El meu vot serà negatiu.

 

El senyor Joan Mora, president del grup municipal de Convergència i Unió, expressa que per segon any consecutiu ens trobem, el dia abans de Nadal, debatent aquí el pressupost més important de l’any.
L’any passat teníem l’excusa que no sabíem encara la xifra de l’aportació de l’Estat, però aquest any la sabíem des del 6 d’octubre, segons consta per part de l’interventor. Per tant, hauríem pogut fer els deures abans. Passo a analitzar el pressupost:
Per tal d’equilibrar el pressupost d’ingressos i despeses ens fan una puja mitjana d’impostos del 2,1% —un 7% en recollida de residus comercials—, però és que, a més, pensem que no tenen la prudència necessària en la quantificació d’alguns ingressos i, per tant, plantegen un nivell de despesa desproporcionat a la realitat que necessitaríem:
En el cas de l’IBI —més de 22 milions i mig d’euros—, a part de comptar amb uns ingressos per puja de tipus de gairebé 1 milió d’euros, compten amb una mitjana per liquidacions d’endarreriments que davant la situació econòmica actual sembla una mica agosarada.
En el cas de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica, també apliquen criteris de mitges antigues per tal de reduir l’impacte de la caiguda. Em sembla que aquesta actitud només acaba generant més dèficit perquè no reflecteix la cruesa de la realitat actual.
Sobre l’Impost d’activitats econòmiques, vostès mateixos diuen que caldrà estar atents a aquest tribut, probablement perquè saben que no es podrà assolir la xifra.
I tant en el cas dels indirectes (capítol II) com l’impost sobre construccions, instal•lacions i obres, com en el cas del capítol III de taxes i altres ingressos, arribar a les xifres marcades serà molt complicat.
Per exemple, també, en el cas de les multes de circulació, pressuposten 5.200.000 € fent una estimació basada en l’agost de 2009 —és que no tenim dades més recents?— i a l’alça, quan la realitat i per la nostra informació no és pas aquesta.
Pel que fa a les transferències corrents (ingressos procedents d’altres administracions) hauríem d’esperar pel bé de tots que l’augment de la PIE (Participació en els Ingressos de l’Estat) s’acompleixi, però ni així arriba a compensar la desaparició dels ingressos dels 2ons fons Zapatero, i tant el que s’espera rebre de la Generalitat com la compensació per part de l’Estat sobre l’IBI de les autopistes és un risc que ve a sumar-se a la ja malmesa tresoreria, a part que pel 2012, l’Estat espera ja començar a cobrar el deute que tenim per les quantitats que vam rebre de més, en concepte de liquidació de la PIE del 2008. Tot això sens perjudici que el que ens ha comunicat l’Estat s’acompleixi i no acabi en una altra liquidació negativa en el futur.
I finalment, una mostra, més que evident, de la inèrcia amb la que treballen, és el fet que pressuposten com a ingressos per interessos de dipòsits gairebé 150.000 euros, comptant amb una mitjana dels anys 2007, 2008 i 2009 i també el 2010; els tres primers amb xifres importants, però el 2010 s’acabarà amb 1.840 euros pelats. És a dir, que amb la prudència que aplicaria qualsevol persona seria pensar que el 2011 no serà millor que el 2010. Però, clar, així tenim 140.000 euros més per gastar o menys a reduir. En tot cas, el problema ja sortirà més endavant!
Anem a analitzar ara els diferents departaments i les diferents àrees municipals; començaré parlant de l’Urbanisme:
Urbanísticament parlant, som al mateix punt de l’any passat. Vostès resten immòbils en no voler acceptar que els ha esclatat la bombolla en la qual van viure durant tants anys, i ja en fa quatre que tots vivim una situació ben diferent.
Entestats com estan en no reconèixer cap error, ni cap manca de planificació, ni molt menys a rectificar públicament, continuen amb les mateixes maneres de fer.
Ni el Pla de l’Habitatge del 2006 es pot mantenir ni un dia més sense fer-ne un de nou. Ni podem continuar treballant sense un pla d’equipaments global, ni podem continuar actuant urbanísticament a remolc de cada circumstància que es vagi presentant. Cal que treballem ja en un nou Pla General per discutir cap on anem i amb quin model de ciutat volem treballar.
Clar que torno a dir que el que els diem ja els ho havíem dit abans, però és que vostès no es mouen i, en canvi, la realitat ens va donant la raó tossudament.
Amb la seva ceguesa estan perjudicant molta gent que veu com tot el que havia planificat a l’entorn de les seves propostes ha quedat paralitzat. La crisi hi ha fet, clar que sí, però vostès, en lloc de minimitzar-ne els efectes els estan magnificant, perquè han lligat de peus i mans molta gent en no voler imprimir un canvi radical de maneres de fer.
Parlem de la situació de Roda Barceló, dels entorns Biada, de Lepanto/Churruca, de Iveco/Pegaso, o parlem també de la deixadesa en que està la carretera de Cirera amb els problemes que genera el fet de que no s’hagi fet l’enderroc de les dues fàbriques que dia sí dia també presenten problemes de convivència al barri. Tot ho tenen a mitges i empantanegat. La seva crisi urbanística es converteix en la crisi del ciutadà de a peu.
Volem dir també que, si no s’atura, caldrà incloure dins el capítol d’imposicions el projecte de construcció de la famosa Ronda de Mataró, primer tram del que sembla podria ser la Ronda del Maresme entre Mataró i Montgat. Dic imposicions perquè fins fa poc no hem conegut la magnitud i concreció del projecte seu, pel que sembla, s’ha evidenciat, que ja fa moltíssim que vostès, el tripartit local, el coneixien perfectament i han esperat a presentar-lo públicament com carta electoral just abans de les eleccions al Parlament i tot esperant que la gent ho vegi com a la gran solució per a la mobilitat. Pel que fa a nosaltres, encara no ens han explicat si s’han valorat altres alternatives i només tenim la resposta del Regidor d’Urbanisme que en comissió informativa ens va expressar que els tècnics de la casa no hi havien treballat i que era un projecte del Departament de Política Territorial de la GENCAT i producte d’un acord polític del Consell Comarcal.
Hem de dir que, el nostre grup municipal, se sent manipulat en aquest acord perquè no se’ns va presentar cap projecte executiu i sempre es va parlar de projectes a futur, englobats en un gran pacte que abastava des de la millora de rodalies, rebaixes de peatges, tren orbital, carretera dels sis pobles, soterraments de vies, etcètera, sempre supeditats a estudis de mobilitat i conveniència, però mai amb la comunicació de que ja hi havia un projecte executiu a Mataró que es pensava i es podia executar immediatament. Val a dir que els únics que podien conèixer aquesta informació: la disponibilitat econòmica de fons alliberats pel Ministeri, eren els membres del propi govern tripartit local i, en tot cas, es van guardar molt bé de que ens fos comunicada clara i convenientment. Insistim. El fet que no se’ns hagi mostrat cap estudi de què passarà amb l’autopista quan s’acabi la concessió el 2021 i de si s’ha estudiat una ampliació de carrils d’aquesta adaptant, per exemple, una reducció de peatges progressiva que permetria no malmetre tant de territori, ens fa pensar en que des del, ja històric, tripartit de la Generalitat amb la complicitat del tripartit Mataroní, s’ha volgut fer electoralisme sense posar sobre la taula tots els elements de participació necessaris per poder conèixer si és o no la única solució possible.
Mentre estant, i pel que fa a Mataró, de tirar-se endavant aquest projecte, perdríem Can Solaret i no ens han explicat ni com ni on recuperaríem l’alberg. Això sí, els veïns del barri ja haurien perdut un altre equipament.
I per continuar parlant d’urbanisme, estem obligats a parlar de les empreses del grup municipal PUMSA. Gairebé fa vergonya haver de parlar de Grup, quan hauria de ser una sola companyia com ja portem 4 anys dient, i a més, de molt més reduïda dimensió. La justa i necessària per administrar els lloguers i adaptada als temps que vivim durant tot aquest mandat.
L’any passat, el propi servei de Gestió Econòmica i la Intervenció de l’Ajuntament significaven clarament una situació crítica. Aquest any, cal saber interpretar a fons els seus comentaris ja que diuen que hi ha actuacions als pressupostos d’aquestes societats que no estan consignats al pressupost municipal i, per tant , poden implicar dèficit de crèdit en el pressupost municipal. També diuen que cal seguir acuradament el Pla d’Actuació de les societats a fi d’assegurar la solvència patrimonial i el manteniment de la seva activitat.
Si ho hagués d’escriure jo, ho diria molt diferent encara que el resultat final acabarà essent el mateix. El Grup PUMSA té un risc imminent d’insolvència patrimonial i ja no pot mantenir la seva activitat si no és que li injectem capital des de l’Ajuntament, cosa que ja hem hagut de fer endeutant-nos, i no precisament per assegurar-ne el futur sinó per arribar a final d’aquest any. Per cert, a la comissió informativa de Serveis Centrals d’aquesta mateixa setmana, va quedar ben clar que la xifra compromesa per l’Ajuntament, d’aquest 2010, cap a PUMSA per capitalitzar-la, encara no ha estat tramesa i la companyia l’esperava ja en el darrer consell d’administració que vam tenir. Estic parlant del 30 de novembre i eren uns 3.800.000 euros. Això vol dir que estan vostès fent esperar a proveïdors que no cobren i no són factures del 30 de novembre precisament.
Un altre problema gros, però, el tindrem aquest any que ve. A part que, anant tot bé, necessitarem una altra injecció de 4 milions i escaig, que haurà de venir de l’Ajuntament, a part d’altres pagaments que li haurà de fer l’Ajuntament, hem d’esperar, sobretot, que “l’àrbitre piti falta fora de l’àrea” i es desencalli el tema judicial de Can Fàbregas i de Caralt respecte al que afecta a El Corte Inglés i, aquest, per tant, ens compri i pagui definitivament el solar, perquè si no, la fallida de PUMSA serà un fet. Evidentment, això comptant amb què la Generalitat aprovi el projecte urbanístic que, a dia d’avui els ha tirat enrere, o no hagin d’endarrerir-ho amb més modificacions.
Han fet tan malament les coses que ens cal tenir molta fe per pensar que la cosa acabi sortint endavant encara que, només aquest endarreriment ja ens és caríssim i ens pot estar costant, tranquil•lament, més de mig milió d’euros cada any (i en portem tres) només en interessos bancaris, sense comptar el cost d’oportunitat que representa el que avui ja podríem tenir inaugurat el centre comercial, i tota l’activitat econòmica que representaria. No parlo només del gran operador sinó de tots els negocis que s’instal•larien pels voltants i que, avui, estan absolutament decebuts amb la seva actuació i impotents per no poder trobar sortida a les seves inversions.
A títol informatiu, amb el temps amb què vostès estan perdent, i van començar les negociacions al mateix temps, El Corte Inglés de Tarragona ja s’ha inaugurat.
Parlant concretament de PUMSA, a dia d’avui, amb una facturació futura basada en els lloguers i altres serveis varis, d’uns entre 3 i 4 milions d’euros, algun d’ells absolutament discutibles com és el de l’edifici de vidre, que és un negoci ruïnós per aquesta casa, d’aproximadament 200.000 euros l’any, que ja l’ha pagat i repagat. És una forma de finançar les pèrdues de PUMSA i llençar diners via pagament d’IVA a l’Estat.
Ara, la societat es troba que amb un deute bancari de 59 milions d’euros i de més de 30 amb deutes a proveïdors. Amb unes xifres d’aquesta magnitud, un estoc difícil de vendre, i uns clients com l’Ajuntament i el Tecnocampus en situació econòmica precària fan que la companyia visqui el dia a dia amb un espasa de Damocles a sobre.
Avui, aquesta societat és incapaç de fer front als seus grans venciments. S’evidencia que necessita diners de l’Ajuntament per a sobreviure, tot just allargant una dura agonia d’un mes a l’altra i d’un venciment a l’altre que ja dura uns quants anys. Impostos que haurien d’anar a donar més serveis als mataronins van a pagar interessos bancaris. Aquest any 2010 han estat de 4,18 milions d’euros.
Si vostès administressin el seu patrimoni personal com fan amb el dels mataronins ja els haurien pres el cotxe i el pis. L’any passat ens van dir que, tot i venent la finca a El Corte Inglés, cosa que no ha passat, farien uns beneficis de 1,8 milions d’euros. Avui, tancaran aquest any amb una pèrdua de més de 3 milions i sense aquesta venda.
Què vol dir això? Doncs que no es mou la venda de l’edifici del Rengle, de planificació i viabilitat dubtosa, El Corte Inglés aturat per un jutge com a mesura cautelar i perquè la Generalitat tampoc els accepta el projecte urbanístic, Lepanto/Churruca parat, tot i que sembla que urbanísticament rep la llum verda, Iveco/Pegaso parat i, per tant, hi hem de continuar aportant diners que hem de treure no només de la neteja de la Ciutat o del manteniment de parcs i jardins sinó que potser no podem prestar més ajut als col•lectius socials més desafavorits i, per tal de poder-ho fer com fins ara, hem d’apujar els impostos un 2,1% de mitjana.
Ens cal un replantejament global dels projectes buscant la viabilitat a llarg termini. Aquesta fugida endavant, dient que ja ho vendré l’any que ve, no funciona perquè imprimeix un nivell de desesperació a les nostres finances que ens fa viure el curt termini i haver d’acceptar qualsevol condició bancària. Potser és que no hi ha altra sortida perquè, les que hi hauria ja estan exhaurides i farien saltar la banca del mateix Ajuntament disparant-ne el rati d’endeutament i trencant l’estabilitat financera.
Si és així, si per protegir la Casa Gran van fent-se l’orni davant la, pràcticament, fallida situació d’aquesta companyia i no en prenen mesures és que ja no només és incompetència sinó que hi ha alguna cosa més: mala gestió. L’any passat ja ho vaig anunciar, existeix en la nova llei concursal la declaració de “culpable” i cal que es mirin molt bé qualsevol pas que facin, encara que el mal ja ve de molt endarrere.
Van fent operacions de maquillatge comptable que no entén ningú. L’any passat comprem una participació de MESSA a AMSA i aquest any li tornem a vendre. Tot plegat demostren que no saben on van i que juguen amb les empreses públiques com si fossin del joc del monopoli. Després, en l’anàlisi de MESSA ho tornarem a tocar perquè és ben evident que la causa és de pura insolvència.
També és inaudit veure la descoordinació que hi ha entre el que la companyia preveu i el que l’Ajuntament té previst. Per exemple, pel que fa al lloguer que té previst pagar l’Ajuntament a PUMSA per la Nau de manteniment, o per les obres d’estructura dels habitatges de Figuera Major, o per projectes d’aquests mateixos habitatges. Ens haurien de dir com és, també, que volen tirar endavant l’estructura sobre la que s’han de construir els famosos pisos contenidor quan, el finançament d’aquests no apareix per enlloc. Com ho pensen fer? Amb una altre operació de prestidigitació abans de les eleccions que s’esfondraria a continuació?
Si entre l’Ajuntament i PUMSA hi ha aquest descontrol, s’imaginen el que hi ha entre PUMSA o l’Ajuntament i tercers, amb qui no podem contrastar xifres, ara mateix.
Mirin a quin joc juguem: l’any passat, al ple de pressupostos el mateix dia que avui 24 de desembre, intentant que passi desapercebut, es fa un Pla econòmic financer per PUMSA i passa pel ple el mes de juliol poc abans de les Santes, i ara, aquest Ple, que busca exactament el mateix objectiu.
Parlem ara de Prohabitatge. Aquí, tampoc l’encerten ni de lluny. Si no fos perquè ho veuria qualsevol, que fan previsions sense cap fonament, ningú els diria res. Ara bé, com tot el grup, aquesta companyia necessita un urgent replantejament.
L’any passat ens deien que preveien un resultat per aquest any de 28.000 euros de pèrdues i ara resulta que en perdem 157.000. Què volen que pensem quan ens diuen que ara en perdran 72.000? No és creïble ni de bon tros, més quan la Generalitat endarrereix els seus pagaments i subvencions per rehabilitació d’habitatges i que ho té tot compromès fins el 2012.
Tanquem l’any amb unes pèrdues desmesurades per la mida de la companyia i volen rebre el nou exercici amb el mateix model empresarial.
Pel que fa a Porta Laietana, ha passat un any més i l’objecte d’aquesta societat, que no era cap més que, en paraules seves, fer un “pelotazo” amb els terrenys de l’IVECO/PEGASO ens ha tornat a provocar 709.000 euros de pèrdua. No fa res més que perdre calés i mantenir un solar per concerts —ara ja no, ja hem perdut el Cruïlla— i muntar-hi un circ de tant en tant.
L’any que ve en preveuen perdre 726.000 més, i l’any anterior en va perdre 807.000. Amb un endeutament, a finals de l’any que ve, de 33 milions d’euros, la pròpia societat, participada al 50% per PUMSA i l’altre 50% per COPCISA, diu que pensa realitzar la transmissió dels esmentats actius l’any 2012. Això vol dir que, suposant que es vengui, haurem de veure a quin preu es ven, i si serveix per cobrir l’endeutament bancari i les pèrdues acumulades. Si no fos així, qui afegiria la diferència?
Pensem que els costos financers, els interessos anuals, per a aquest 2011, són ja de 983.000 euros, això és un cost aproximat del 3% sobre l’endeutament.
La responsabilitat sobre aquesta operació és gravíssima i és paradigmàtica de sobre com s’ha dirigit políticament PUMSA durant aquests anys, sense que ningú de vostès, fins avui, hagin assumit cap responsabilitat.
I per si això no fos poc, vostès compten al Pla de Viabilitat de PUMSA rebre, el 2012, per la liquidació d’aquesta societat 7.500.000 d’euros. Si el soci que és qui ens ha de comprar el solar, que està avui en una situació de refinançament d’actius immobiliaris, no pot fer-hi front què passaria? Que el nostre risc seria el del capital invertit més els interessos, exactament la mateixa xifra de 7.500.000 d’euros però a l’inrevés. És a dir, que hi perdríem 7.500.000 d’euros. No cridem el mal temps. Senzillament presentem la informació que hem anat rebent durant aquests anys i la exposem per tal de que tots siguem conscients de com ens l’estem jugant perquè hi ha tants interrogants sobre el pla de viabilitat de PUMSA que haurien de prestar més atenció a les notes que intervenció apunta perquè, evidentment, les possibilitats d’arrossegar econòmicament l’Ajuntament al precipici no són cap possibilitat descabellada.
Ara hauríem de parlar de la mobilitat. Per desgràcia, la mobilitat a la ciutat no està experimentant cap gran evolució. A títol anecdòtic els podríem dir que ni tan sols la inauguració del TCM ha significat poder-hi portar una parada d’autobús. Això sí, vostès molt murris han canviat el nom d’una parada que abans es deia Edifici de Vidre i ara es diu Edifici de Vidre/TCM.
Parlem ara de Gintra, una altra companyia del grup PUMSA. Aquest any es preveu una pèrdua de 440.000 euros. Menys que la pressupostada. És una bona notícia si es confirma al tancament definitiu. El problema és com pagarem els crèdits que tenim que són de més de 12 milions d’euros.
S’ocupa de la gestió d’aparcaments, de la via pública, de la grua i de les zones blaves. GINTRA té una única acció al PAM, que és la construcció d’un aparcament al nord de Cerdanyola que no es faria si no fos perquè s’ha de construir l’equipament educatiu i una trentena d’habitatges que aniran a sobre.
Cap iniciativa per incrementar les vendes i desprendre’s de l’estoc de places d’aparcament, tot i que CiU els hi va fer suggeriments com “l’aparcament jove” o fins i tot plantejar-se baixar preus, com han fet en altres actius. Reconeixent clarament que l’import pressupostat de vendes previstes el 2011 és irreal, entenem que el posen només per quadrar els números. Així van obtenir els crèdits necessaris pel pla de sanejament de l’any passat, endeutant-nos en 5 milions d’euros. Recordem que la xifra que s’esperava “vendre” el 2010 era 766.000 euros, mentre que la projecció real és de 500.000 i escaig i saben, per tant, que tampoc hi arribaran. Per tant, el pla de sanejament irreal, i amb caixa buida quan arribi l’hora del pagament de capital del famós crèdit Bullet, que ara només paguem interessos, no se pas que haurem de fer.
El dèficit en la gestió de la grua, traspassada a l’empresa per tal que disposes de diners per construir aparcaments que ara no ven, també s’ha convertit en un altre mal negoci.
I ara passem a parlar de la seguretat. Coneixem les pressions que hi ha sobre la policia local i els diem que no es pot continuar així. Si el pressupost se’ls ha complicat, el que no poden fer mai és forçar els agents de la policia local per a que mitjançant les denúncies de trànsit i civisme incrementin els ingressos municipals. Els comandaments i els agents han de fer la feina sense la pressió per a que recaptin més. Pressupostar els 5.200.000 € d’ingressos significa posar moltes més multes, més de set milions i mig d’euros, donat l’alt percentatge de baixes i de morositat.
L’any passat ja ho dèiem. Fa massa temps que dura la insatisfacció del nostre cos de policia i així no anem bé perquè difícilment poder fer la seva feina amb la moral necessària.
La policia de barri o de proximitat no arriba a la gent i els mataronins i mataronines no tenim percepció de que funcioni. La ciutadania reclama llur presència al carrer i no els hi interessa si fan sis-centes o mil entrevistes amb comerciants. Mataró vol veure la policia caminar pels carrers i poder contactar amb ells quan els necessiten. Continua havent-hi venda i consum de substàncies prohibides i d’alcohol a la via pública, sobretot a les zones d’oci però també en altres indrets de la via pública. També ho venim repetint però continuem igual o pitjor. Més greu és el consum de porros a les portes i voltants dels instituts i vostès no en fan ni cas.
Pel que fa als grafits, l’any passat els hi dèiem que vostès, en aquest tema, no tenen la més mínima vergonya i, per tant, sembla que no els importi que façanes i portes d’habitatges i comerços de la ciutat, carrers sencers, facin fàstic. Amb aquest pressupost, ens obliguen a dir-los que, a més a més, encara es burlen dels ciutadans anunciant-los que per culpa de la seva desídia hauran de pagar per a què els hi netegen les pintades de portes persianes i parets. Les polítiques de seguretat ciutadana haurien de començar pels més indefensos, és a dir, pels infants, i vostès continuen sense posar remei a la manca de seguretat en algun dels centres educatius de la ciutat.
El progrés d’una societat es mesura també, pel grau de seguretat i, a casa nostra, ens cal refermar l’autoritat pública, abans que la delinqüència, sigui quina sigui la seva intensitat, acabi destruint, en part, la nostra llibertat.
Pel que fa a la cultura, l’IMAC —abans de qualsevol altra cosa hem de dir que l’Ajuntament de Mataró només hi destina el 4,15 % del seu pressupost—. El 2010 no ha estat un bon any per a la cultura.
Quan preparàvem aquest discurs ja vèiem que difícilment ens podríem cenyir als minuts que se’ns ha donat. No l’hem reduït, perquè tots els ciutadans el poden trobar al bloc del Mataró Transparent que CIU ha posat en marxa.
Si els sembla, exhauriré aquest temps per parlar del projecte TCM. Quan parlem de TCM hem de saber que estem movent diferents entitats. L’Entitat Pública Empresarial TCM, que construeix i lloga el complex, però sense personal, la Fundació Tecnocampus que té sota la seva responsabilitat tant la promoció i gestió dels edificis del parc com les pròpies escoles universitàries i la Nau Minguell, aquesta propietat de PUMSA a qui se li paga un lloguer, i la Fundació Mataró Audiovisual que té una activitat mínima i en procés d’extinció aquest mateix any. Sobre aquesta, avui, ja realitat, (la del TCM) hem d’insistir en separar-ne el comentari en les dues parts que, a la nostra manera d’entendre, haurien d’haver estat estudiades, planificades i segurament executades individualment. Evidentment, el conjunt pot i ha de jugar estratègies comunes però no ens podem deixar enganyar per un “totum revolutum” que ens impedeixi veure quin és l’estat i situació exacta de cada part.
Pel que fa a l’ecosistema universitari, després de més de 10 anys de parlar-ne, hem creat l’Escola Superior de Ciències de la Salut. Aquesta és una bona feina i una bona notícia. La inauguració de les noves instal•lacions també ha fet créixer el nombre d’estudiants i, per tant, es continua confirmant que val la pena apostar pel manteniment dels estudis universitaris a la ciutat. Ara bé, també hem de dir que aquest any també hem perdut una enginyeria, la de telemàtica i aquesta no és una bona notícia. Cal que tinguem present, també, que els increments del Grau de Mitjans Audiovisuals i d’Empresa són importants però no exempts de risc i caldrà lluitar molt per mantenir-los.
Un fet que xoca, aquest sí, és haver de veure com encara no hem, pràcticament, ni començat i ja hem de fer obres per utilitzar espais no previstos per a organitzar més aules. Que és que no ho havien previst? Que és que ni comptaven amb aquests 1300 alumnes? Costa d’entendre, la veritat. Preferim pensar que el problema sigui aquest però no ho entén ningú. Segurament, ara comprenen quan els avisàvem de què per poder pagar les obres, es van haver de vendre una part de la “joia de la corona” a CETEMMSA i ara se n’adonen que els fa falta.
Quant a l’àmbit empresarial d’aquest projecte, i parlo ara del lloguer d’espais, en aquest terreny, la cosa ja està més fosca. L’ ocupació de la Torre Mataró està, aproximadament, sobre el previst tot i que cal considerar que té un fort percentatge d’us donat per la Incubadora i les pròpies instal•lacions de la Fundació TCM. Pel que fa a la Torre Barcelona, només cal acostar-s’hi per veure que estem molt lluny de que puguem considerar-la ni tant sols operativa. Ens parlen de precontractes pel 20%. I pel que fa a la Nau Minguell, està sota uns mínims tan mínims que també ens ha de preocupar perquè tendeixen a zero.
Sens dubte, la situació econòmica actual hi fa, però la manca de planificació i poca claredat que durant anys i fins ara s’ha arrossegat en el projecte, tampoc ha ajudat a la seva posta en marxa.
Quant a l’auditori, peça clau sens dubte, del complex i un element importantíssim per a la promoció de la Ciutat, també necessitarà un esforç enorme per arrancar donat que els costos que mou d’utilització són elevats, d’acord amb la seva magnitud, i per tant, li haurem de donar temps i molta empenta per consolidar-se.
Aquí, i tot i que no és objecte de la Fundació Tecnocampus però, en el fons, estem parlant de tot l’Ajuntament, en emportar-se les empreses de l’edifici que PUMSA té a Vallveric (TCM 1.0) ara han deixat l’edifici lliure i, per tant, un cost per PUMSA. A la nostra manera d’entendre, es podrien haver plantejat portar la Incubadora a Vallveric i deixar-hi també les oficines de la pròpia Fundació, si es vol amb alguna dependència al propi Parc per tal d’atendre-hi visites o la gestió més del dia a dia, perquè, quan la cosa arrenqui, es puguin llogar traient-ne els beneficis que tant necessitem. També tenen una oportunitat de intentar captar el centre de negocis que, amb tant poc èxit, el Consell Comarcal va instal•lar a l’antic edifici de l’Escola Universitària del Maresme al Passeig del Callao i concentrar allà incubadora i centre de negocis.
Pel que fa als serveis a empresa, aquest és, sense dubte, un dels elements del que caldria esperar més potenciació, pel que significa de transferència de coneixements i, en canvi, aquest any pateix una disminució a més de la meitat, de 950.000 a 450.000 euros de pressupost d’ingressos. Com ja es va posar de manifest durant el debat del Patronat, aquest eix requereix alguna cosa més que voluntat per a arrencar. No en farem res si augmentem el pressupost d’ingressos per matrícules un 42% i, en canvi, pel decrement de la resta de capítols, sobretot el de servei a empreses, ens provoca que, al final, els ingressos reals que tindrem seran només de 329.000€. Ja es veu que així, l’aigua ens arribarà al coll no ja dins uns anys sinó dins uns mesos.
Pel que fa a la situació econòmica de la Fundació Tecnocampus, i aquí és on rau el desafiament més important, ser ambiciós i invertir és lloable però ens cal ser molt i molt prudent a l’hora de pressupostar el ingressos perquè, aquest any, ja s’evidencia que la capacitat de suportar aquesta inversió, recordem que fet en solitari per l’Ajuntament, no podrà ser assumida pels ingressos propis del Parc. Les despeses difícilment podran ser reduïdes en molt. Hi ha marge per fer-ho, però vostès no ho volen fer.
Només cal adonar-se que els ingressos per matrícula no suportaran les despeses del propi edifici, ni els lloguers a empreses, per més que s’hagin abaratit, aconseguiran a mig termini ni tant sols aportar la quantitat necessària per assumir els deutes al seu venciment.
No volem ser catastrofistes perquè no serveix de res. Les coses ja estan fetes però, el 2011, la situació econòmica que hem vingut anunciant els darrers anys i que es va confirmant inexorablement any rere any, es posarà de manifest amb la seva màxima cruesa, perquè se’ls ha acabat el marge de maniobra. Tot l’entramat municipal que havia de suportar aquesta inversió (PUMSA, Gintra, Ajuntament) està al límit d’endeutament i, el que és pitjor, amb els pressupostos que ens presenten avui, a part de manifestar una pujada d’impostos, veiem que són absolutament imprudents amb els ingressos que preveuen i, per tant, només busquen justificar unes despeses que, fins a data d’avui, sempre havien pogut cobrir com fos. No és lògic que vostès carreguin als estudis universitaris els costos d’una inversió d’aquesta magnitud perquè, senzillament, no ho poden suportar. Si eren deficitaris quan no pagaven lloguer en les seves antigues ubicacions i els seus costos de manteniment eren molt inferiors, com volen que, ara, ens en sortim amb costos exponencialment superiors: més d’un milió d’euros només en aquests dos capítols. Al final, si la ciutat considerava que havia de fer aquesta aposta i construir un nou edifici, o bé s’havia de cercar l’adequat finançament o bé mirar d’assumir-ne el cost prioritzant les inversions municipals en funció d’aquesta decisió.
Tornem a dir, el “Totum revolutum” de barrejar el pressupost de la Incubadora, el lloguer d’espais i aparcaments, les tres escoles universitàries i els serveis d’empresa provoca una situació de pressió sobre el projecte que no ens sembla que hagin valorat degudament. Si a les dificultats de la fusió en un sol projecte universitari, de les dues escoles i la creació d’una tercera, hi afegim l’augment de costos ens dona una situació interna explosiva i molt allunyada del que necessita el projecte per triomfar.
De possibilitats de futur no en faltaran, però caldrà que hi posin molt d’interès.

 


La senyora Montserrat López reitera que aquest és un pressupost realista, rigorós, molt auster i equilibrat.
Les despeses equivalen als ingressos i, per tant, no tenim dèficit.
Vostès es contradiuen. D’una banda, ens diuen que no som prou ambiciosos i, de l’altra, ens diuen que correm massa riscos, que estem molt endeutats, que no fem previsions adequades i que les que fem són imprudents i faltes de rigor. El que es demostra en l’expedient que portem a aprovació inicial és el contrari.
Estem en una situació difícil i el nostre pressupost vol fer front a les realitats que tenim, conscients que la realitat ha canviat molt. Les previsions que l’any passat podien ser factibles, avui dia no s’acompleixen.
S’aplica una contenció en la pujada dels tributs. L’increment d’ingressos que obtindrem aquest any 2011 és tan sols d’un 0,14% respecte al 2010.
És difícil plantejar un projecte de pressupost quan el punt de partida és rebaixar els tributs. Rebaixar els tributs significa que els que més tenim no volem assumir un lleu increment del 2,1%? És a dir, nosaltres que estem aquí no podem pagar 2 euros més per la taxa de la brossa l’any vinent? Això aniria a càrrec de no prestar serveis que són imprescindibles en aquests moments a la ciutat. Si es rebaixen 3.600.000 euros, que és el que proposa algú quan diu que no s’apliqui aquest 2,1% d’increment, d’on trauríem aquests fons? O què es deixaria de fer? Estem parlant de serveis imprescindibles, com el que donem a l’Oficina Social d’Atenció Integral, on aquest any hem atès més de 1.400 famílies cada trimestre, hem donat més de 28.000 ajuts individualitzats per aliments i per habitatge i hem tramitat més de 700 rendes mínimes d’inserció.
Pel que fa a l’IBI, el 63% dels contribuents tindran l’any vinent un increment inferior a aquest 2,1%. Per ser més solidaris i redistributius, plantegem que aquest 2,4% de propietaris de la ciutat que tenen un valor cadastral més alt, paguin més. Això és justícia social. Per això apliquem totes les bonificacions que ens permet la llei al màxim possible, i donem més ajuts. Pel que fa als ajuts directes via fraccionaments i ajornaments en el pagament dels tributs, nosaltres estem suportant 5 milions d’euros. Això significa tensions de tresoreria, però ho fem perquè és una manera directa d’ajudar les famílies i les empreses de la nostra ciutat.
Respecte als grafits, vostès saben que els propietaris dels immobles tenen la responsabilitat, segons les ordenances, de mantenir els seus immobles en perfecte estat, sobretot les façanes, per temes de seguretat. Aquest és un servei no obligatori, que el prestem perquè volem ajudar les persones que pateixen aquest incivisme i vostès volen que, a més, assumim aquest cost. Això no seria just.
Pel que fa a la brossa comercial, és veritat que la pugem un 7%, però vostès saben que això és un preu públic. La seva prestació no és obligatòria. L’Ajuntament el presta per ajudar els comerciants a un preu molt més baix del que es trobarien al mercat (pràcticament, la meitat). Com a preu públic, nosaltres hauríem de cobrar el 100% del que ens costa, i encara estem al 82%. Per tant, també és just que mica en mica l’anem apujant per poder assumir-ne el cost.
Pel que fa a les multes, si fem aquesta previsió és perquè aquest any 2010 estem liquidant el mateix que a l’any 2009 i, per això, fem aquesta previsió per al 2011, no perquè hàgim quedat desfasats aquest any.
Algú de vostès ha dit que aquest pressupost planteja una certa contenció. Reduïm la despesa en un 20%. Reduir 47.000.000 d’euros és una gran contenció, és un gran esforç d’austeritat i d’eficiència. Per exemple, quant a estudis i treballs tècnics, des de l’any 2008 al 2011, baixarem un 96%. En atencions protocol•làries, durant el mateix període, hem baixat un 80%. Aquest any vinent tindrem 13.000 euros consignats en aquesta partida. En comunicació hem baixat un 47%, en subvencions baixem un 10% de mitjana, excepte en les adreçades a les entitats que fan una atenció social.
Com a mostra d’eficiència, els diré que en enllumenat públic estem igual que a l’any 2002. I vostès saben que la ciutat ha crescut, que hem posat molts més punts de llum i que han canviat les tarifes elèctriques. Fruit de les mesures d’estalvi d’aigua i rec als parcs i jardins, actualment gastem un 40% menys que l’any 2007. Hi ha, en general, una rebaixa molt important en els lloguers que paguem. La puja és perquè hem de pagar el lloguer de tot l’any de les dependències del servei de manteniment. Això ho hem fet, no per ajudar PUMSA, sinó perquè estem utilitzant aquest espai i perquè això ens ha permès començar a construir la biblioteca Antoni Comas. Pensin també que, sempre que ens és possible, obtenim rendiment dels nostres immobles com, per exemple, Cabot i Barba, on es traslladaran els Serveis Educatius de la Generalitat que pagaran un lloguer.
La promoció social i les dependències són els àmbits més importants per nosaltres per l’any vinent. Gastem més de 8.500.000 d’euros. El pressupost d’enguany és de 181 milions d’euros. Per tant, ha baixat molt i és impossible que ens gastem el mateix a tot arreu. Malgrat el descens de transferències d’altres administracions, nosaltres continuem prioritzant aquest àmbit. Quan hi havia altres governs d’altres colors, l’aportació era zero. Ara ha baixat, però continua existint i ens permet tirar endavant polítiques.
A temes escolars destinem pràcticament 23 milions d’euros, a temes d’ocupació, formació i suport a l’emprenedor destinem 10 milions d’euros (8 milions als emprenedors).
Quant a les inversions, hem invertit a la ciutat 292 milions d’euros en un sol mandat. Això mai s’havia vist. Hem estat ambiciosos i hem volgut tirar endavant els projectes que, ara més que mai, la nostra ciutat necessitava. Vostès, malauradament, no ens ho reconeixen, però n’hi ha d’altres que sí que ho fan. Recentment ens han donat un reconeixement a nivell estatal com a Ciutat de la Ciència i la Innovació.
Els 54 milions d’euros en un projecte com el TCM són una gran aposta estratègica pel present i pel futur de la ciutat. Igualment ho són l’aposta pels edificis d’El Rengle, o l’aposta pels equipaments d’altíssima qualitat que tenim a la ciutat, o l’aposta per transformar la Plaça de Cuba, o l’aposta per tenir més escoles. L’habitatge continua sent una prioritat de primer ordre.
El nostre endeutament no està al límit. El límit del rati d’endeutament està situat en el 125%. A 31 de desembre d’aquest any 2010, el nostre endeutament, amb avals, serà de 122 milions d’euros. Amb avals està computat doble i no pagarem doble. O paga PUMSA o paguem nosaltres. Per tant, estarem situats en un 106%. Si ho fem sense avals, l’endeutament serà només de 105 milions d’euros.
L’endeutament a curt termini, que té a veure amb la tresoreria, és el que ens permet pagar els nostres proveïdors a 60 dies. També ens permet ajudar les nostres empreses municipals, perquè no hagin de recórrer a crèdits per la seva banda i per aconseguir les millors condicions per tots. També serveix per portar a terme els fraccionaments i ajornaments en el cobrament de tributs o per avançar les subvencions que hauria de fer la Generalitat per rehabilitació d’habitatges.
Respecte a PUMSA, dir que l’empresa té un pla d’acció aprovat pel Consell d’Administració amb l’objectiu de reduir les despeses d’estructura, reestructurar el deute financer, renegociar amb els proveïdors i la venda d’actius i capitalització. D’altra banda, hi ha el pla de sanejament que l’Ajuntament es va veure obligat a assumir per poder avalar l’empresa municipal. Com vostès saben, era la capitalització de PUMSA en 4 milions, l’adquisició d’actius que utilitza la ciutat, el pagament d’inversions ja realitzades i l’aval d’operacions financeres. Això ho va aprovar el ple i això ho estem complint. Ho estem complint amb moltes dificultats, perquè ja saben que el Decret de l’Estat afegia una nova dificultat que era el tema que les pòlisses de tresoreria han d’estar liquidades a 31 de desembre. Estem complint el que vam acordar amb PUMSA i el que vam aprovar en el ple. Si hi ha alguna diferència entre PUMSA i l’Ajuntament, recordin que PUMSA el que fa és una previsió del compte de resultats i el que fa l’Ajuntament és un pressupost. Això són previsions i ja veurem què passa. Ara no ens podem paralitzar per la por. Hem de ser més valents que mai i fer una previsió del tot realista, rigorosa i fiable. Si passa res diferent demà, ens adaptarem a la nova circumstància. El pla de sanejament que vam aprovar va ser millorat en les seves previsions. Per tant, no hi ha descontrol, ni falta de rigor, ni imprudència en les previsions, ni tampoc en la gestió, perquè els recordo que tots aquests anys sempre hem tancat els pressupostos en positiu. Per tant, ni hi ha dèficit ni descontrol.
Algú ha proposat que tots plegats seiem i treballem conjuntament, però és que aquesta ha estat sempre la nostra voluntat.
Respecte a l’increment de la despesa que es fa en el tema de la televisió, dir que l’aportació es manté en els 3,24 euros per habitant que vam acordar el seu dia. Si ho comparem amb altres televisions, la nostra és la més baixa de totes. Penedès Televisió costa 11 euros per habitant i any, Televisió de Badalona 10 euros per habitant i any, Televisió de l’Hospitalet 7, etc. TV3 costa 50 euros per habitant i any, quan té moltes més possibilitats d’ingressos. Per tant, aquesta despesa, en cap cas, s’incrementa.

 

La senyora Quiteria Guirao contesta al Sr. Mora, parlant de la seva versió de la Ronda de Mataró i la Ronda del Maresme, que ell potser no es va assabentar que al 2006 es va presentar un estudi informatiu del qual hi havia d’haver un projecte executiu i que havia de caure ja. I vostès van aprovar aquest pacte de mobilitat de la comarca. Aquí veiem una manca de responsabilitat política: que vostès es presentin a unes eleccions autonòmiques prometent que revisaran la Ronda del Maresme, entenem que és una manca de responsabilitat política. Per tant, es volen treure les puces de sobre.
D’altra banda, respecte a un anunci que ha fet el PP, dir que vostès segueixen sense estar en el marc de l’acord que tenim com a grups municipals, al voltant del Pacte de Nova Ciutadania. Vostès se’n segueixen desmarcant d’una manera bastant irresponsable. Què estan fent vostès allà on governen? Què està fent l’Ajuntament de Madrid o de València? És una mala noticia la que vostè ens ha donat avui.

 


El senyor Ramon Bassas comenta que, en referència a CIU, desmarcar-se de l’acord de mobilitat del Maresme, al qual van participar de manera molt activa, els fa pensar que potser aquest nou govern de la Generalitat també es repensa els acords de mobilitat que hi ha hagut fins ara i en els quals ha participat el grup que el composa. I això, com a ciutadans, que veiem una expectativa en les infrastructures i que veiem que s’estava complint, ens fa una mica de por. Espero que això és desmenteixi amb els fets.
Respecte a PUMSA, el pla d’acció que vam aprovar al seu dia ha multiplicat per tres les seves previsions de vendes. Per tant, s’està complint exactament com s’havia previst. Aquest pla d’acció no pretenia salvar l’empresa, pretenia salvar els grans projectes estratègics de la ciutat. Si no s’hagués fet l’edifici d’El Rengle, l’Abanderado hagués sortit de Mataró. Quan parlem de projectes estratègics, parlem de llocs de treball, d’inversions, d’empreses que necessiten bàsicament confiança, que és justament el que el Sr. Mora ha volgut aquí desmentir, respecte a la solvència de l’Ajuntament de Mataró.
Celebro la voluntat de tirar endavant El Corte Inglés. Diu molt d’una persona que va començar la seva trajectòria política manifestant-se contra la locomotora comercial que volia destruir el patrimoni. Fins ara no s’ha demostrat en els fets, votant en contra de tot el que hi ha hagut aquí, fins i tot en contra de la tramitació urbanística, que està conclosa i aprovada. No sé d’on ha tret vostè que la Generalitat l’ha aturat. Demà es podria demanar la llicència d’El Corte Inglés.
Fins ara el PP tampoc ha aprovat res amb nosaltres. Celebraríem que aquest canvi de rumb signifiqués també algun canvi. Nosaltres no diem que ho fem tot perfecte, però, fins ara, els tribunals contenciosos-administratius han determinat que tot el que s’ha fet, al voltant d’aquest tema, està ben fet.
Mataró té un model de convivència que convé preservar i que ha estat elogiat per uns altres, no per nosaltres. Estem d’acord amb els drets i amb els deures. És l’única manera de centrar la convivència. Ara, o estem per aquest model, o estem per una altra cosa. I valdria la pena que el PP hi participés. Perquè, sens dubte, l’aportació d’immigració ha baixat en el pressupost respecte al que ens dóna l’Estat, però, en qualsevol cas, és molt més del que donava el govern del PP, amb el qual va venir el gruix de la immigració extracomunitària. Demano al PP que se sumi a aquest model de convivència que és mèrit de tots els mataronins i també dels del PP.

 

El senyor Pau Mojedano anuncia el vot contrari dels tres regidors.
La Sra. López ha dit que no hi havia punts de contacte entre els discursos que havia sentit dels grups de l’oposició. Els punts de contacte es troben si hi ha voluntat. Això no és l’estudi d’unes propostes concretes, sinó que es tracta d’una decisió política. Això ha de ser fruit d’una decisió política perquè es generi un gran acord de govern, sent o no present formalment en el govern. Si vostès haguessin fet els deures, l’estalvi corrent seria ara diferent, els recursos alliberats serien uns altres i, per tant, ara estaríem amb la possibilitat d’afrontar aquestes inversions estratègiques que ara no podem fer.

 


El senyor Xavier Safont-Tria creu que seria molt fàcil centrar aquest debat en qüestions de gestió. Tots sabem que la gestió sempre és millorable i, per tant, pot ser molt més eficient. Jo he intentat centrar-me en presentar un altre model de ciutat i econòmic, començar a plantejar les oportunitats que ara tenim per fer front a la crisi.
En aquestes oportunitats de canvi, parlava de tres eixos importants. Parlava de començar a tirar endavant iniciatives postcapitalistes i de recuperar poder polític i econòmic a través de la independència, per poder ser els gestors de la crisi i tenir els recursos.
Quant al model de ciutat, des de la CUP sempre hem dit que els laterals són un disbarat, són una greu despesa econòmica i són un greu atemptat contra el territori. Els laterals suposen un augment del cotxe privat, no solucionaran el transport i crearan perjudicis per al comerç local. La millor alternativa per al comerç local és que hi hagi un excel•lent transport públic. Al PAM no es parla de l’estació d’autobusos central que tant venim reclamant des de la CUP. Tampoc es parla de potenciar els carrils bici, etc. En el model de ciutat tampoc hi veiem un canvi important pel que fa als habitatges. S’ha parlat d’Iveco-Pegaso, d’El Rengle, de zones on hi estava projectat ampliar habitatges però, ara mateix, tot això està parat. Demanem un canvi important per a evitar les situacions de desnonaments i de crisi, etc. El pla estratègic de les Cinc Sènies cada any surt al PAM, però no s’acaba de desenvolupar mai.
També es parla al PAM dels tres terços de la ciutat. Queda molt bonic, però la realitat és que cada dia dos terços es fan més grossos, que és la trama urbana. En canvi, a l’espai forestal i a l’espai agrícola no passa el mateix. Creiem que les polítiques mediambientals no són les correctes, com tampoc les que fan referència a la recollida de brossa. En el PAM es continua insistint que la incineradora és el principal recurs per a desempallegar-nos de tanta quantitat de brossa que generem. Hem de començar a aplicar altres criteris. Tampoc es parla de donar solució a les demandes dels ciutadans en el tema de les antenes de telefonia mòbil, ni de revisar la normativa de civisme, que veiem que darrerament s’utilitza amb un tarannà recaptatori i repressiu contra aquells moviments crítics amb el sistema. Nosaltres ens preguntem, d’altra banda, què farà amb aquelles persones que es troben en atur de llarga duració.
El segon punt estratègic és la construcció d’iniciatives cap a una societat postcapitalista. Aquí es parla del teixit productiu local, però no tenim massa coses concretes. Necessitem iniciatives basades en la cooperació, en l’ètica, en el respecte a la natura. Tenim molt de camí per fer. Creiem que hi ha espais perquè, des d’iniciatives dels autònoms, iniciatives de consumidors o treballadors es puguin tirar endavant.
Respecte al tercer punt, sobre la recuperació del poder polític i econòmic, creiem que no hi ha cap proposta o iniciativa que faci veure un canvi important en aquest sentit.
Nosaltres estenem la mà. Creiem que cal un front comú del conjunt dels partits, de les entitats, dels grups municipals catalans per afrontar la pèssima situació econòmica, per fer una crida contundent contra el dèficit fiscal que patim i per començar a traçar una estratègia d’alliberament nacional, amb la col•laboració dels ajuntaments, amb la simpatia i complicitat de la ciutadania i amb un lideratge ferm que, per desgràcia, no hem tingut els darrers temps.

 

El senyor José Manuel López reconeix que pot ser cert que el gruix de la immigració va arribar a Espanya amb el govern del president Aznar.
Jo voldria recordar, però, que els seus companys de partit a l’Església del Pi de Barcelona van estar demanant papers per a tothom, cosa de la qual ara es penedeixen. Passa com a Reus que quan el PP, i crec que CIU, presenten una moció demanant la prohibició del vel integral, vostès hi voten en contra, però, al cap de tres mesos, PSC i Esquerra presenten una moció en el mateix sentit. La intenció és la de continuar en el Pacte de Nova Ciutadania, però tampoc tenim cap inconvenient a marxar si el que allà es diu no ens agrada. Treballarem per aquest acord.

 


El senyor Joan Mora opina que el full de serveis que es presenta durant aquest mandat no és pas el més galdós.
Jo, a la Sra. López, quan diu que és un pressupost equilibrat, li diria que és evident, perquè vostè, sinó, no podria presentar un pressupost equilibrat, però tots sabem que presentar un pressupost, si t’inventes les xifres, al final acabes patint molt. I vostè em diu que és rigorós, sí, però jo trobo que no, amb la informació que té aquest grup, i suposo que es pot respectar l’opinió i, a més a més, si mira el contingut històric, aquelles coses que li hem anat dient han anat succeint, i estem parlant ja de 4 anys, veurà per què ni és ni rigorós ni seriós.
Quan li diem el tema de la recollida de brosses, escolti, és que vostès, quan s’hi posen, i poden explicar que en això vostès són més barats que el mercat, etc., però expliqui això a la gent, perquè vostès són deficitaris en aquest servei. I això, una situació com aquesta, si tot el que fan és deficitari, al final aquest ajuntament no podrà pagar, que és el que ens està passant al final. I vostès, clar, protegint la casa gran, protegint el propi ajuntament, van passant els deutes a les empreses que tenen al voltant, però al final ho acabarem pagant tots. Perquè aquests plans de sanejament, aquests plans d’accions que estem fent, al final també estan basats més en l’esperança que no pas en la crua realitat. Perquè la crua realitat és la que jo els he explicat aquest matí i és la que queda escrita i tant de bo que algunes de les coses, de les amenaces que he posat sobra la taula, no es compleixin... tant de bo!
Miri, ja sé que vostè explica que la televisió, aquesta que ens han muntat, que a l’alcalde li feia molta il•lusió, però primer va enfonsar la Televisió de Mataró, estimada pel 100% dels mataronins, i ara ens fa pagar 3 i pico d’euros per cap perquè aquesta és la inversió, però es que ja portem gastat més d’un milió i mig d’euros en una televisió que, potser sí que cada vegada la mira més gent, però, escolti, jo que vaig parlant amb moltíssima gent de Mataró vaig fent darrerament una enquesta de qui la mira i no surt ningú. En tot cas, hi passen per sobre fent zàping, però ningú s’hi queda, i aquest és un tema del qual podríem parlar, perquè vostè m’ha anomenat televisions que potser tenen un model molt més local que aquest model que al final hem difuminat essent un model comarcal més difícil d’entendre. I jo crec en la comarca, el que passa és que una televisió de comarca que la gent no entén i on surten 3 minuts cada poble no acaba sent el que interessa.
Miri, alguna cosa més: que ens digui que en aquests pressupostos hi hem pogut participar... Jo sé que vostè està obligada a dir-ho i queda molt bé, però la veritat és que, escolti’m, ens hem hagut de mirar els expedients a partir del dissabte i fins avui; la comissió informativa ha estat dimarts. Vostè s’atreveix a explicar que aquella informació que dóna aquell PowerPoint amb grans xifres serveix per a estudiar un pressupost? Escolti’m, per favor, això no funciona d’aquesta manera. Si vostè hagués tingut ganes de parlar-ne, ho haguéssim pogut fer.
Una cosa més: pel que fa al tema de les rondes, jo ja no sé si Iniciativa hi està a favor o en contra. No ho sé... Ah, hi està en contra! Molt bé, és que m’ha semblat que estava defensant el projecte de l’any 2006.
Bé, al 2006 hi havia un projecte en aquest ajuntament i aquest grup municipal s’incorpora a partir del 2007. Han tingut 4 anys i no ens l’han presentat a cap dels regidors que estem aquí. Jo entenc, Sra. Guirao, que això a vostè la posi nerviosa, perquè és possible que vostè sí que conegués aquesta informació i no l’hagués fet córrer en el seu grup, i si el meu grup la tenia en algun lloc tampoc no la va fer córrer; tant de bo hagués tingut aquesta informació! Però, d’haver-la tingut, probablement tampoc hauria sabut si es desencallarien o no diners de Madrid per a tirar endavant tot aquest projecte. En tot cas, tampoc ningú ens ha explicat la viabilitat i si hi havien altres possibilitats. Quan un vol lleialtat ha d'explicar les coses.
Mirin, el seu PAM del 2011 és una obvietat i tot el pressupost ni és creïble ni genera cap confiança. S’han saltat, i ja els ho dic, tot el procés participatiu i ho han fet amb l’excusa que no hi havia recursos, però les mateixes coses es poden prioritzar comptant amb els ciutadans. Al final, vostès el que fan és allò que la democràcia només s’exercita una vegada cada 4 anys. Ens porten un pressupost que evidencia que ja han esgotat totes les possibilitats de justificar la seva fugida endavant i les seves despeses, han inflat imprudentment els ingressos, han enredat en una teranyina de deutes i projectes difícilment assumibles a totes les empreses municipals, han deixat la caixa exhausta i, el que és pitjor, ja no tenen cap més idea que no sigui ensenyar les obres per veure si aconsegueixen mantenir-se al poder.
Per a afrontar un període complicat com el que tenim i millorar els serveis que donem es poden fer dues coses, les que han hagut de fer totes les famílies i empreses d’aquest país: o bé incrementar els ingressos de veritat o bé reduir les despeses.
Incrementar ingressos: alguna iniciativa diferent a seguir parant la mà del què 'ens toca' o a apujar els impostos? contra la crisi imaginació i il•lusió, on són les noves idees en els seus pressupostos? El que ens cal no és apujar impostos o els preus de l'aigua. Ens cal ajudar els nostres ciutadans i empreses a guanyar-se millor la vida i que conseqüència d'això paguin més impostos. No a la inversa. No és fàcil, ho sabem, però ens cal ser creatius, trobar noves idees, d'entrada preguntant a l'equip de tècnics i personal de la casa i després a empresaris i ciutadans. Acompanyant-los en el seu camí, ajudant que la iniciativa privada floreixi, no substituint-la o adormint-la a canvi de vots.
Reduir despeses: el seu pressupost és un 'còpia i enganxa' del de l'any passat però traient els 'Fons Zapatero', restant la rebaixa dels sous als funcionaris, repartint linealment la rebaixa en la participació d’ingressos de l’Estat i, això sí, amb una pujada d’impostos per tal de no haver d’afrontar el problema fonamental que és el de reduir l’estructura político-professional del govern tripartit. I això per a Convergència i Unió és mig milió d’euros cada any (dos milions d’euros en tot el mandat). Faria riure, si no fos que la cosa és molt seriosa, el que ara hagin demanat un informe a una consultora perquè els digui el que tots sabem que s’ha de fer. Així, com en tantes coses, d’informe en informe anem passant els anys mirant de conservar les cadires.
Per a arribar a aquestes conclusions no cal tant guarniment. Aquests són els pressupostos i el PAM d'un projecte esgotat, sense il•lusió, sense idees, que no sap llegir fora de l'òptica del propi Ajuntament. Això els fa miops i poc útils per a ajudar els nostres ciutadans i ciutadanes a tirar endavant. Avui, les persones i organitzacions que no saben adaptar-se i reinventar-se no poden sobreviure. Per això votarem en contra de la seva proposta de Pressupostos i PAM.
Per això i perquè, tot i ser l’únic grup polític que ha presentat al•legacions, no ens n’han acceptat ni una. Ni tan sols coses tan evidents com el fet de demanar que no s’apugi l’impost sobre construccions, perquè si puja el cost de l’obra ja puja l’impost i no cal canviar el tipus. Diguin el que diguin, el motiu és que s’han creat uns nivell de despesa durant aquests anys que, ara, volen cobrir com sigui.
A Mataró ens fa falta recuperar la il•lusió, teixir confiances amb la societat civil, ajudar amb la comprensió, amb la complicitat i, sobretot, deixant de fer nosa a qui ens pot treure de la crisi que no són altres que les empreses (empresaris i treballadors) de totes mides que, amb el seu lideratge poruc i la seva actuació maldestre, no veuen cap sortida a la situació.
D’aquí quatre mesos i escaig hi haurà les eleccions municipals. Mataró es mereix tenir un govern més sòlid i confiable. Un govern així hauria pactat els grans projectes amb nosaltres. Un govern així hauria pactat aquests pressupostos amb nosaltres. Un govern així hauria acceptat la mà estesa que any rere any els hem ofert per a estudiar la situació i redreçar l’economia municipal orientant-la cap a assegurar els grans objectius estratègics de ciutat. Un govern així hauria tingut un Alcalde que hauria acceptat la mà estesa per a treballar conjuntament per a assegurar el manteniment de l’interès de El Corte Inglés amb independència del que dictamini el jutge. Un govern així hauria tingut un Alcalde que hauria acceptat afrontar conjuntament els problemes de convivència a la ciutat. Un govern així hauria tingut un Alcalde que liderés la lluita contra la implantació a la ciutat d’un macroprostíbul, en lloc d’haver-ho de fer nosaltres, com a oposició, i tenint un govern lluitant al costat dels promotors del macroprostíbul amb un aforament de 1.200 persones.
A Mataró no li convé que vostès segueixin ni un any més al capdavant del govern perquè ens estan arruïnant. Si la banca ens donés el mateix tracte i la mateixa exigència que a les empreses i als particulars ja ens haurien subhastat “la casa”. Sort n’hem tingut dels refinançaments —pagant més interessos, clar!—, però a partir d’ara què? A continuar apujant impostos? Perquè, fa quatre anys, ens van dir que no apujarien mai per sobre de l’IPC. Quan ho van fer, van dir que ho ajustarien durant els quatre anys d’aquest mandat però, a l’hora de la veritat, res de res. Apujada màxima (2,1% d’increment mig, recollida residus comercial 7%) i endavant.
Vostès no han volgut tenir en compte que els treballadors i treballadores han perdut la compensació dels 400€ famosos i a la immensa majoria no se’ls apujarà el salari sinó que més aviat se’ls reduirà, que als pensionistes se’ls congela la paga, que al personal del sector públic se’ls ha reduït el salari, que a la ciutat hi ha un 19,23% d’atur, que el sector privat en general ha vist molt disminuïts els seus ingressos i n’hi ha molts al fil de la supervivència. Vostès no han volgut considerar res de tot això i continuen apujant l’IPC en lloc de guanyar en productivitat i eficiència.
No ens sembla gens desencertat acabar dient que la situació se’ls ha escapat de les mans per incapacitat i per la supèrbia de no voler escoltar ningú. Així, no generen cap confiança perquè porten 4 anys remant contra corrent i generant, precisament, desconfiança. A hores d’ara, tots els mataronins i mataronines sabem que la hipoteca de l’Ajuntament i de les seves empreses satèl•lits ens costarà cada dia més cara i quedarem en descobert a partir del dia 23 de maig del 2011, mani qui mani. La pregunta és: hi arribarem?
I per acabar una cosa més, molt senzilla, per a comentar un dels únics projectes que semblava que podíem treballar conjuntament, molt lentament, dilatadament, que era el projecte Mataró Marítim. Permeti’m que acabi dient que és molt trist haver de veure, per la premsa, com se signen, doncs ja no sé si és que li han canviat el nom al projecte i ara en lloc de Mataró Marítim es diu Maresme Marítim o com és, però la veritat és que la credibilitat que els quedava a vostès amb aquest únic projecte l’han perdut només per no fer una trucada de telèfon. Moltes gràcies.

 

El senyor Joan Antoni Baron, alcalde president, comença negant que el Ple s’hagi fet en vigília de Nadal perquè passés desapercebut.
Per contestar coses molt concretes, Sr. Mojedano, ja m’ha avisat que no en mirés els discursos anteriors. Ara ja ho entenc i és que vostè, on tota la vida ha dit una cosa, avui ens ha dit coses absolutament diferents. Es allò en castellà de “donde dije digo, digo Diego” i no me’n recordo que vaig dir “digo”.
Pressupostos anticíclics? Han estat pressupostos anticíclics viscuts per nosaltres durant tot aquest mandat, remant contracorrent... contra un corrent potentíssim d’una crisi que no era única i exclusivament de la nostra ciutat, sinó del nostre país, d’Espanya i del món occidental. O és que no hi ha crisi més enllà de la riera d’Argentona? O és que no hi ha crisi més enllà de l’Ebre? O és que no hi ha crisi més enllà dels Pirineus? En quin món viu vostè? És que no llegeixen els diaris cada matí quan es lleven? Jo sí.
Vostè diu que han donat suport al TCM, home, escolti’m, vagi a l’hemeroteca si no recorda el que ha dit i el que ha votat, vagi a les hemeroteques: quan vostè ha donat suport als pressupostos que han possibilitat el TCM? Quan vostè ha votat a favor de les modificacions del Pla General que han permès el TCM? Mai! Per tant, no digui que ha donat suport al TCM. És molt fàcil apuntar-se a l’explotació de l’èxit. Ja ho hem vist a la Plaça de Cuba, ho vam veure el dia de la inauguració; a algun regidor encara li fa mal alguna costella. Doncs, escolti’m, no intenti fer-nos passar bou per bèstia grossa, que no. Hem pres les decisions estratègiques quan tocava, quan s’havia de tirar del carro. I ja ho vaig dir, ho vaig dir públicament, les finances dels ajuntaments, també d’aquest, estan exhaustes, ja no podem continuar tirant del carro.
I què estrany! Quan PUMSA tenia un volum de negoci important ens deia que fèiem la competència a la iniciativa privada i que intentàvem ser estatalistes. Ara que PUMSA, per la conjuntura, té un volum de negoci petit, se’ns recrimina precisament això, que tenim un volum de negoci petit. Aclareixi’s, miri exactament on està ideològicament i llavors ja podrem parlar amb una certa fiabilitat.
Sr. Safont-Tria, miri, ni tots ni totes, ho diem en català: tothom, que és una paraula que en castellà no té traducció, per tant, ja ens entenem. Clar, podria dir com la ministra: “tothom i tothoma”, allò de “miembros y miembras”, doncs no: tothom. Vostè fa propostes com sempre i sap que jo el respecto moltíssim i que alguna idea fins i tot li comparteixo, aquestes propostes per canviar el món. Però, escolti’m, el món el canviem on toca canviar-lo, als parlaments, per exemple al Parlament de Catalunya. Vostès van optar per no presentar-se, doncs poques lleis podran impulsar vostès des del Parlament de Catalunya, lleis que després ens afecten a nosaltres; per exemple, la de residus sòlids urbans, la de residus comercials i la de residus industrials. Una llei que diu molt clarament que és competència dels productors i la seva responsabilitat l’eliminació dels residus. I és el que hem fet, em sembla que és el que hem fet sempre. I quan ens van venir a veure jo era el regidor, el responsable en aquell moment, abans del Sr. Melero. Em va venir la Unió de Botiguers per dir-me: la llei la firma un senyor que els deu sonar a vostès, el Sr. Jordi Pujol i Soley, molt Honorable President de la Generalitat de Catalunya, i el Sr. Ramon Espadaler i Parcerisas, en aquell moment Honorable Conseller de Medi Ambient, per tant va ser votada per consens, s’ha de dir, al Parlament de Catalunya. I quan el Sr. Josep Filbà, en representació de la Unió de Botiguers, va venir a veure’ns ens va dir: ens heu d’ajudar a complir la llei, per tant, a veure si aprofitant l’economia d’escala de l’Ajuntament, que ja té una recollida d’escombreries, podem abaratir costos, perquè hem anat a gestors privats i és molt més car. I sí que no cobrim costos i intentem fer-ho, i per això pugem una mica més, però què vol, que li pugem la brossa comercial als comerciants? Vol que fem això? Vol que pugem la brossa domèstica als ciutadans de Mataró? I apugem la taxa com algun ajuntament d’aquí al costat on governen vostès? Gairebé un 70 % més car? I, escolti’m, el sistema de recollida deu ser similar: recull la brossa, es posa en un camió i es porta a la mateixa planta on es cobra el mateix preu per qualsevol poble o ciutat de la comarca. El mateix preu, no paguen més els de Mataró per recuperar i incinerar i fer el tractament de la brossa, no; paguen el mateix que els de Llavaneres, o els de Premià, o els de qualsevol altre poble de la comarca. Per tant, Sr. Safont-Tria, les coses s’han de demanar i s’han de reclamar i s’ha de fer l’acció política allà on toca. És veritat que no ens fan ni cas als ajuntaments en el model de finançament dels ajuntaments, no ens fan ni cas, i és una de les grans injustícies polítiques d’aquest país i d’aquest Estat. Per cert, la rebaixa que han fet els ajuntaments catalans és la mateixa que han fet els ajuntaments de la resta d’Espanya, la mateixa. Aquí no hi hagut discriminació, aquest “tanto” no se’l apuntin.
Per a la seva informació, el Sr. Florentino Pérez, que espero que faci una cosa ben feta i és que faci fora en Mourinho, no té cap obra a Mataró ni cap contracte a Mataró. No en té cap! En té, si vol, la Sra. Koplowitz, a través de Fomento de Construcciones y Contratas, però al Sr. Florentino Pérez deixi’l estar, no pinta absolutament rés aquí.
S’han dit coses de la televisió i contesto a tothom. Veig una mica astorat que nosaltres, que sempre hem tingut fama de no ser comarcalistes i no creure en la comarca, ara resulta que som els únics que creiem en la comarca. I en aquest projecte important que dóna cohesió social i política a la comarca. Al final ens ho estem creient els que estem al govern de Mataró i alguns altres ajuntaments, també és veritat.
I acabo, Sr. Safont-Tria, dient-li que vostè ha fet avui una afirmació molt greu en aquesta sala, que ja estudiaré jurídicament quines conseqüències pot tenir. Vostè ha dit que podíem reconstruir Can Fàbregas al lloc on estava, per tant, ha acceptat implícitament que no l’hem destruït. Llavors, per què m’acusen i m’han portat als tribunals per haver destruït Can Fàbregas si es pot tornar a reconstruir? Per què m’acusen d’això? On està el delicte? Jo el que li demano és que sigui conseqüent amb les seves pròpies afirmacions, vagin al jutjat avui mateix i retirin la imputació. El que hem proposat és un canvi de trasllat, per tant, no torni a dir mai més que hem destruït Can Fàbregas, perquè vostè avui ha reconegut explícitament que es pot reconstruir.
Sr. López, per la seva informació, no recordo que ningú del PSC estigués a l’Església del Pi aquell dia. Si hi havia algú, havia de ser-hi a títol absolutament personal. Nosaltres no hem estat mai de la política de “papeles para todos”, no ho hem estat mai i ho sap perfectament.
Miri, tornant al tema Corte Inglés, vostè diu que s’ha fet tot malament i tal, doncs potser hem comès algun error de percepció política en algun moment determinat, però el que li puc jo assegurar és que a nivell administratiu s’ha fet tot de forma correcta, i la prova està en què els contenciosos, un rere l’altre, ens van donant la raó. Sempre ha primat la voluntat que vingui el Corte Inglés i nosaltres ho podem dir amb la cara ben alta, perquè hem votat sempre que vingui el Corte Inglés. Altres diuen que volen que vingui el Corte Inglés i hi han votat sempre en contra, ja ho sap vostè, no? No ens hem manifestat mai contra el Corte Inglés, tot al contrari. Fins i tot estem imputats, aquest senyor i jo i algun tècnic municipal, per treballar perquè vingui el Corte Inglés. Vostè sap que aquesta querella pretén fer-nos perdre el temps, llastimosament fer-nos perdre el temps amb l’excusa, ja ho hem vist avui, d’una fàbrica que no ha estat destruïda; i ha estat dit avui mateix i aquí.
Sr. Mora, miri, intentaré no ser especialment àcid per les dates en què estem i perquè tampoc penso que el to de la política municipal hagi de portar cap a aquests temes, però no li acceptaré les mentides i vostè n’ha dit unes quantes i de molt gruixudes, i m’ha fet acusacions que jo, de cap de les maneres, li puc acceptar. Jo no em vaig carregar Televisió de Mataró i vostè ho sap perfectament. I aquest Govern municipal i aquest Ajuntament va donar tot el suport que va poder a Televisió de Mataró. Ho va fer quan tocava, quan podíem, com podíem, des que la llei ens ho va permetre. I no és veritat que la competència en aquell moment de Maresme Digital havia afavorit la línea de negoci i la supervivència, per tant, de Televisió de Mataró. Tampoc és cert, perquè vostè mateix aquí sempre ens havia dit que era una televisió que no aconseguia publicitat. Caram, si no aconseguim publicitat en què estem afavorint Televisió de Mataró? I no és cert que no la miri ningú. Miri, jo no sé amb qui parla vostè, m’és igual amb qui parli vostè, aquí anem als mecanismes que tenim en aquest país nostre per saber quines són les audiències que tenen cadascun dels mitjans de comunicació. I si anem al baròmetre de la comunicació ens diu que 50.000 telespectadors, 50.000 persones cada mes diuen que han vist M1 Televisió, en aquest procés de fusió exemplar que s’ha fet entre Televisió de Mataró i Maresme Digital Televisió. I costa 3 euros i uns quants cèntims més a l’any per ciutadà de la comarca mantenir aquesta televisió. 11 euros a Vilafranca del Penedès per a Televisió del Penedès, i vostès tenen la clau, vostès dos tenen la clau de Televisió del Penedès, vostès governen l’Ajuntament de Vilafranca i vostès els donen el suport polític, que va ser imprescindible per dues vegades defenestrar els alcaldes socialistes que hi havia. La tenen vostès la clau, no la té ningú més, per tant digui el seu alcalde com ho pot fer. No és veritat, Sr. Mora, que ens haguéssim carregat Televisió de Mataró; això és una mentida que jo no estic disposat a consentir. No és cert! I li puc contrastar on vulgui, si vol davant les càmeres de Televisió de Mataró.
Vostè parla molt últimament d’una altra manera de fer política, doncs, miri, ens ha fet un discurs oportunista, ha fet una cerimònia de la confusió i, al final de tot, i el pitjor de tot, és que no ha fet cap proposta, com sempre, en la línia habitual. Cap proposta creïble o no creïble, cap proposta. Sense adjectius, cap proposta. D’aquí sortirem tots, amb el seu discurs —més enllà de les crítiques lògiques, legítimes i que li hem d’acceptar amb tota la cordialitat per part del Govern municipal— com un full en blanc de les seves idees respecte a com governar la ciutat. I oportunista, perquè potser hauríem també de mirar quan plantegen vostès canvis en el Pacte Local de l’Habitatge, potser quan apareixen els veïns de Figuera Major, i, sobretot, una cerimònia de confusió terrible, horrorosa, amb dos temes molt importants per a la ciutat com la Ronda de Mataró i el Corte Inglés. Ja sé que vostè manté la tesi, una i altra vegada, que el 2006 no hi era i el món comença quan vostè entra en aquest consistori; doncs no, miri, el món comença quan comença, no quan vostè entra en aquest consistori. I el 2006 el Sr. Manel Nadal ve a aquest ajuntament i en roda de premsa, i alguns periodistes n’estaven presents, ensenyen l’estudi informatiu en aquell moment de les Rondes de Mataró. Les Rondes de Mataró! Res de la Ronda del Maresme, les Rondes de Mataró! En aquell moment més o menys, al Consell Comarcal es crea una comissió de mobilitat que primer presideix el Sr. Soy i, quan se’n va a la Generalitat el Sr. Soy, amb el Sr. Rocaverd, l’alcalde d’Argentona i de Cabrera d’Esquerra Republicana —o sigui no del meu partit— comencen a presentar i estudiar alternatives a la proposta que havia fet el Ministeri de carrils laterals. I s’arriba a la comissió de mobilitat, que no arriba a cap conclusió més enllà d’encarregar a Barcelona Regional que faci un encaix d’una possible alternativa a les rondes, als laterals que proposava el Ministeri. I s’encarrega a Barcelona Regional, que és gran part la base sobre la que després el Departament de Política Territorial i Obres Públiques elabora el projecte, aquest estudi informatiu que s’ha presentat. Per tant, són dos processos que no tenen res a veure l’un amb l’altre. Un neix única i exclusivament a les Rondes de Mataró amb la voluntat i la intenció i l’objectiu; van ser moltes hores discutint amb el Sr. Jordi Pullia al departament de com solucionar els dèficits de mobilitat que presentava la ciutat de Mataró sobretot en els accessos a l’autopista. Aquest és l’únic objectiu de les Rondes de Mataró, cap altre. I, al mateix temps i per altres camins molt diferents, en el qual l’Ajuntament de Mataró no hi és present, s’estudia el tema de la Ronda del Maresme, sense cap connexió entre un projecte i l’altre. I la prova està en què quan pactem l’Acord de Mobilitat, aquell que el seu partit firma, i firma el meu partit i firma Esquerra Republicana, i no firma ni Iniciativa ni el Partit Popular, amb el Sr. López que va ser present en totes les discussions i va seguir totes les reunions i sap com van anar aquestes coses; i el seu partit firma, i firma un document sobre la mobilitat a la comarca en el qual s’inclou la Ronda del Maresme. I si a l’abril no haguéssim firmat aquest pacte, la Ronda de Mataró s’hagués parat? El projecte executiu s’estava presentant aquells dies, el van presentar amb la Sra. Núria Aguilar i el Sr. Manel Nadal pels volts del mes de maig, em sembla que va ser, per tant al juny al començament del juny; per tant, són dos processos que segueixen camins absolutament diferents. Va ser vostè, aprofitant els tractors i la gent que li mou la Unió de Pagesos i la CUP i aquestes coses, que s’aprofita i es puja al carro i intenta confondre la ciutadania. Són dos processos que no tenen res a veure un amb l’altre: un neix amb la voluntat de resoldre els dèficits de mobilitat de Mataró Nord, de Mataró Oest. Per cert, encara no hem sentit cap proposta de com ho faria vostè, més enllà d’intentar posicionar-se ara en contra de les Rondes de Mataró. I és veritat, aquí hi va haver una proposta de resolució, la va portar Iniciativa i vostès s’hi van abstenir, també en la línia habitual d’abstenir-se sempre en els grans temes de ciutat. No sé si no es volen mullar, com es va dir alguna vegada, perquè tenia por de les conseqüències jurídiques o perquè no té cap idea sobre les coses. Per tant, no porti aquesta cerimònia de la confusió: la Ronda del Maresme és una cosa, la Ronda de Mataró és una altra. Evidentment que si la Ronda del Maresme es construeix haurà d’enllaçar amb la Ronda de Mataró. Home, capgrossos sí, però burros del tot no! Per tant, evidentment en el pas per Mataró la Ronda del Maresme s’haurà adequar a les Rondes de Mataró que es construiran, com vostè sap. I tard es desperten, perquè hi ha hagut projecte executiu, aprovació, informació pública, licitació, adjudicació; ja està adjudicada la primera fase, la segona encara no.
Per tant, jo li permetré moltes coses, però algunes no puc permetre-li, Sr. Mora, perquè no s’ajusten a la realitat. No hem sentit cap proposta seva i, el pitjor de tot, cap missatge d’il•lusió ni d’esperança cap als mataronins, cap a la ciutat i de la ciutat cap a fora. Sentint el seu discurs, si algú vol venir a instal•lar-se a Mataró, ja li asseguro que ha girat cua només arribar al pont de la riera, a qualsevol de les dues rieres. I no es tracta de vendre falses il•lusions, no es tracta de vendre banalitats, no es tracta de ser il•lusionista en el sentit dels que fan il•lusionisme; es tracta de vendre aquella dosi justa i necessària que en aquest moment aquesta ciutat, com aquest país, necessita. I vostès han fet un magnífic exercici, ho han fet molt bé durant la campanya electoral al Parlament de Catalunya, de vendre projecte, de vendre il•lusió, però vostè ha fet exactament, amb el seu discurs, tot el contrari del que jo avui esperava de vostè. Ha fet un exercici comptable com està acostumat, bé, correcte des de la seva visió i des dels seus números, que no sé si passaria cap examen de comptabilitat, però, en tot cas, com que jo tampoc sóc expert en aquests temes, no vull entrar-hi a fons a discutir-ho amb vostè, però sembla que han tingut temps de discutir-ho a PUMSA. I el Sr. Bassas li ha donat una xifra i em sembla que és important, el Pla d’Acció de PUMSA, les vendes, multiplicades per tres, les previstes multiplicades per tres. Per tant, Sr. Mora bon exercici de comptabilitat, no sé si fiable o no fiable, però exercici de comptabilitat en tot moment.
No, no fem un bon favor a la nostra ciutat; fem un mal favor a la nostra ciutat convertint allò del “good news, no news”, allò de les bones notícies no són notícies. Les bones notícies són notícies, les bones notícies han de ser notícies si creiem en Mataró i creiem en els mataronins i en la capacitat d’aquesta ciutat. I, miri, li faig a raig, dels darrers mesos: el Tecno Campus, el Museu Bassat de la Nau Gaudí, el Centre de Negocis el Rengle... És veritat el que ha dit el Sr. Bassas: sense ell la gent que queda d’Abanderado, més de 100 treballadors, no estarien a Mataró i se n’haguessin anat segurament on han instal•lat la logística, a Madrid. El Data Center ens ha donat una subvenció importantíssima per a construir aquest espai que ha de ser també molt important per a la ciutat; el Centre de Negocis, ja l’hi he esmentat; la Ciutat de la Ciència i la Innovació, aquesta distinció que ens ha fet el Ministeri de Ciència i Innovació. Escolti, miri, a Catalunya n’hi ha hagut vuit de ciutats, una ha estat la nostra. A nivell de Barcelona i de Terrassa, que han estat les grans ciutats que han estat guardonades amb aquesta distinció, que, a més, ens permetrà fer algunes altres coses. I dissabte inaugurem la Casa Capella: no és que la Casa Capella hagi de canviar substancialment el futur d’aquesta ciutat, però es una aposta importantíssima per un tema tan important per a nosaltres com és la sostenibilitat. I com ho és el Tub Verd, també premiat: la Sra. Guirao no fa gaires setmanes ha recollit el premi que ens donava de bones pràctiques mediambientals la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. Per tant, escolti’m, segurament hem comès errors, però de coses ben fetes se n’ha fet. En tot cas, penso que en aquests moments de profunda incertesa per a moltes famílies, per a molta gent a la ciutat, també cal fer arribar llums d’esperança i senyals que la situació s’està redreçant.
Mai parlen de la major inversió que s’ha fet durant aquest mandat en aquesta ciutat, la major inversió històrica que s’ha fet per part del govern de la Generalitat en aquesta ciutat amb la reforma de la Planta de Tractament de residus sòlids urbans, de 87 milions ja —en portàvem 82 i ara n’han pujat 5 més—. Una reforma integral que ha convertit la nostra planta en la més moderna de Catalunya. Fem un exercici de responsabilitat, això que vostès sempre demanen als altres i que mai exerceixen. Nosaltres creiem en el país com creiem en la comarca, el discurs comarcalista està molt bé, però després cal concretar-lo. I el Maresme Marítim és un projecte de comarca. I va passar per l’IMPEM i es va explicar als representants del PP i de CIU. Va passar per l’IMPEM, no es parlen entre vostès? Parlin una mica. És un projecte de comarca i s’ha donat a la comarca del Maresme, no és un projecte que derivi directament del Mataró Marítim, encara que lògicament n’aprofitarem el que puguem.
Per tant, crec que avui els presentem uns projectes i un pressupost molt treballat, en què ha calgut molt d’esforç per poder quadrar els números, en un moment en què no hem volgut pujar la pressió fiscal mataronina: un 0,14% d’increment en el total de l’aportació que fan els mataronins a les arques municipals durant aquest 2011 respecte al 2010, un pressupost molt auster —com acostuma a ser norma en aquesta casa—, encara més retallant tot allò que era retallable i arribant a uns nivells ja difícils de mantenir i uns pressupostos molt rigorosos. Perquè és cert que s’abaixen els pressupostos, és cert que baixen les inversions, després d’un esforç extraordinari d’inversió durant aquests anys de 295 milions d’euros. Dels quals és cert que el 10% ens ha vingut del Fons Zapatero, el 10% aproximadament (21 milions un any i 10 milions un altre any), però la resta ha estat esforç propi d’aquesta ciutat. Uns pressupostos rigorosos en els quals hem intentat, com sempre, tot i que no som infal•libles, donar resposta a les necessitats que aquesta ciutat té en aquest moment: la lluita contra els efectes de la crisi a les persones que ho estan passant més malament i continuar plantejant els reptes de futur que aquesta ciutat necessita per a posicionar-se com creiem que ha fet amb aquestes inversions potentíssimes del TCM, de la Nau Minguell, del Centre de Negocis del Rengle, la reforma de la Plaça de Cuba, la reurbanització de carrers, els centres educatius i de tantes altres coses, perquè estiguem en bones condicions quan el cicle econòmic canviï. Algun dia, afortunadament, pensem tots que ha de canviar, però no ho farà amb discursos com alguns dels que s’han sentit avui aquí.
Perdoni’m que m’hagi allargat una mica més del compte. En tot cas, ara hauríem de passar a la votació dels dictàmens que es portaven a aprovació en aquest Ple.

 

1 - APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DE L’AJUNTAMENT DE MATARÓ PER L’EXERCICI 2011

La senyora Montserrat López, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

“Relació de fets

L'art. 164.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, estableix que les entitats locals elaboraran i aprovaran anualment un Pressupost general, en el qual s’integraran el Pressupost de la pròpia entitat, els dels organismes autònoms dependents d’aquesta i els Estats de previsió de despeses i ingressos de les societats mercantils amb capital social íntegre de l’entitat local.

En data 2 de desembre del 2010, d’acord amb l’art. 73 del ROM, va ser aprovat per Decret de la consellera delegada l’avantprojecte del Pressupost de l’Ajuntament de Mataró per a l’exercici 2011.
Per tot el que s'ha exposat, proposo al Ple que s’adoptin els següents

ACORDS:

Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost general de l’exercici 2011 integrat per:


1.1 Pressupost de l’Ajuntament pel 2011, amb el següent desglossament per capítols:


Despeses
Capítol I Despeses de personal 29.017.261,14
Capítol II Despeses de béns corrents i serveis 27.334.144,29
Capítol III Despeses financeres 2.961.867,41
Capítol IV Transferències corrents 30.081.908,74
Capítol VI Inversions reals 1.870.000,00
Capítol VIII Actius financers 150.000,00
Capítol IX Passius financers 11.839.589,80
Total despeses 103.254.771,38


Ingressos
Capítol I Impostos directes 38.928.717,28
Capítol II Impostos indirectes 4.170.706,67
Capítol III Taxes i altres ingressos 21.019.535,49
Capítol IV Transferències corrents 35.615.055,95
Capítol V Ingressos patrimonials 1.500.755,99
Capítol VII Transferències de capital 1.870.000,00
Capítol VIII Actius financers 150.000,00
Total ingressos 103.254.771,38
 

 

1.2 Pressupost dels Organismes Autònoms, amb el següent desglossament per capítols:


Pressupost de l’ Institut d’Esports:

Despeses
Capítol I Despeses de personal 1.575.215,25
Capítol II Despeses de béns corrents i serveis 796.165,59
Capítol III Despeses financeres 2.885,12
Capítol IV Transferències corrents 330.866,88
Capítol VIII Actius financers 15.025,30
Total despeses 2.720.158,14


Ingressos
Capítol III Taxes i altres ingressos 653.762,52
Capítol IV Transferències corrents 2.018.462,85
Capítol V Ingressos patrimonials 32.907,47
Capítol VIII Actius financers 15.025,30
Total ingressos 2.720.158,14
 

 

 

Pressupost de l’Institut Municipal d’Educació:

Despeses
Capítol I Despeses de personal 12.388.993,76
Capítol II Despeses de béns corrents i serveis 2.315.982,48
Capítol III Despeses financeres 5.600,00
Capítol IV Transferències corrents 533.280,00
Capítol VIII Actius financers 43.300,00
Total despeses 15.287.156,24


Ingressos
Capítol III Taxes i altres ingressos 2.186.229,00
Capítol IV Transferències corrents 13.052.127,24
Capítol V Ingressos patrimonials 5.500,00
Capítol VIII Actius financers 43.300,00
Total ingressos 15.287.156,24

 


Pressupost de l’ Institut Municipal d’Acció Cultural:

Despeses
Capítol I Despeses de personal 2.214.950,00
Capítol II Despeses de béns corrents i serveis 2.383.195,00
Capítol III Despeses financeres 3.500,00
Capítol IV Transferències corrents 461.262,75
Capítol VIII Actius financers 8.000,00
Total despeses 5.070.907,75Ingressos
Capítol III Taxes i altres ingressos 343.642,82
Capítol IV Transferències corrents 4.719.264,93
Capítol VIII Actius financers 8.000,00
Total ingressos 5.070.907,75
 

 


Pressupost de l’Institut Municipal de Promoció Econòmica

Despeses
Capítol I Despeses de personal 3.235.972,20
Capítol II Despeses de béns corrents i serveis 830.800,57
Capítol III Despeses financeres 1.150,00
Capítol IV Transferències corrents 147.318,83
Capítol VIII Actius financers 4.000,00
Total despeses 4.219.241,60Ingressos
Capítol III Taxes i altres ingressos 194.800,00
Capítol IV Transferències corrents 4.018.941,60
Capítol V Ingressos patrimonials 1.500,00
Capítol VIII Actius financers 4.000,00
Total ingressos 4.219.241,60
 

 

1.3 Els estats de previsió d’ingressos i despeses de les societats mercantils:


Promocions Urbanístiques de Mataró, SA

Despeses: 34.687.812,00 Ingressos: 35.733.390,00


Aigües de Mataró, SA

Despeses: 14.882.816,00 Ingressos: 16.575.839,00


Gestió Integral del Trànsit, SL

Despeses: 3.517.785,00 Ingressos: 3.202.989,00


Prohabitatge Mataró, SA

Despeses: 576.660,00 Ingressos: 504.210,00

 


1.4 Els estats de previsió d’ingressos i despeses de les entitats públiques empresarials:


Mataró Audiovisual

Despeses: 519.679,03 Ingressos: 519.679,03


Parc Tecnocampus Mataró

Despeses: 3.936.892,06 Ingressos: 2.869.421,85

 

Segon.- Exposar al públic el Pressupost general aprovat inicialment durant el termini de quinze dies, segons determina l’article 169.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.


Tercer.- Trametre còpia del Pressupost aprovat a la Generalitat de Catalunya i a la Delegació d’Hisenda de Barcelona, d’acord amb el que disposa l’article 169.4 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.”


VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables: 14, corresponents als membres del grup municipal Socialista (10), corresponents al grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2) i corresponent al grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya (2).
Vots en contra: 12, corresponents als membres del grup municipal de Convergència i Unió (7), corresponents als membres del grup municipal del Partit Popular de Catalunya (1), corresponent al membre del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular (1) i corresponents als regidors no adscrits (3).
Abstencions: Cap.

 

-Servei d'Ingressos-

4 - APROVACIÓ DEFINITIVA DE LES ORDENANCES GENERALS I REGULADORES DELS IMPOSTOS I TAXES PER L'EXERCICI 2011, AIXÍ COM ELS PREUS PÚBLICS, LES TARIFES, I LA CATEGORIA DE CARRERS PEL 2011.

La senyora Montserrat López, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

“ANTECEDENTS

El ple de l’Ajuntament en sessió ordinària del dia 4 de novembre de 2010 va acordar, entre d’altres coses, l’aprovació provisional de les Ordenances generals i de les Ordenances reguladores dels impostos i taxes per l'exercici 2011, així com dels preus públics, les tarifes i la categoria de carrers pel 2011. Acordà així mateix, obrir un termini d’exposició pública de l’expedient perquè tothom que hi tingués algun interès pogués presentar al•legacions. El termini d’exposició al públic ha estat de trenta dies, i s’inicià al dia següent de la publicació de l’anunci al BOP. L’anunci de l’exposició pública es publicà al BOP i a LA VANGUARDIA del dia 5 de novembre de 2010, per la qual cosa l’exposició al públic al taulell d’anuncis i al propi Servei d’Ingressos s’inicià el dia 6 de novembre i ha finalitzat aquest 13 de desembre.

Dins d’aquest termini, han presentat al•legacions el Grup Municipal de Convergència i Unió, la senyora ENCARNA SORIANO CARRERA i CEMENTIRIS METROPOLITANS CGC.

Fora de termini, ha presentat les seves al•legacions el Grup municipal del Partit Popular.


ANÀLISI DE LES AL•LEGACIONS PRESENTADES DINS DE TERMINI.

1.- AL•LEGACIONS PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CIU).

Al•legació 1.- Proposta de CIU: Que per l’any 2011 no s’incrementi cap impost, taxa o preu públic, a excepció de les tarifes integrades del servei de transport urbà de passatgers, que han de ser les aprovades per l’ATM i les modificacions proposades en les tarifes de servei d’autotaxis.

S’ha de desestimar aquesta al•legació ja que en cas contrari s’impossibilitaria l'acompliment dels objectius pressupostaris i per tant del Programa d'actuació municipal.

L’Ajuntament amb la proposta presentada, segueix complint el seu compromís de situar l’increment de les ordenances fiscals al voltant de l’IPC, ja que al llarg del període 2008 – 2011, el diferencial entre l’increment d’IPC i el de les ordenances, ha estat del 0,95.

Al•legació 2.- IVTM.- Proposta de CIU: Que es revisi a la baixa la tarifa corresponent a aquest impost aplicant un coeficient inferior i que s’atorgui una bonificació del 20% a tots aquells vehicles que formin part d’associacions i organitzacions sense ànim de lucre.

El fet d’acceptar aquesta al•legació de baixar les tarifes impossibilitaria l’acompliment dels objectius pressupostaris i per tant del Programa d’actuació municipal. L’increment vegetatiu del parc mòbil de vehicles està directament relacionat amb la major necessitat de prestació de serveis.

Pel que fa a la proposta de bonificació, cal recordar que la Llei d’Hisendes Locals, en el seu article 9, prohibeix atorgar beneficis fiscals que no estiguin expressament previstos en normes en rang de llei i a la normativa actual no hi prevista cap bonificació per aquest motiu. L’Ajuntament de Mataró ja te reconegudes a les seves ordenances, totes les bonificacions potestatives que la llei permet en aquest impost.

Per tot això, cal desestimar aquesta al•legació.

Al•legació 3.- (per error tipogràfic han saltat a la 4)

Al•legació 4.- IBI.- Proposta de CIU: Atorgar una bonificació per al col•lectiu que tingui una renda familiar per sota de l’import equivalent a 2,5 vegades l’Indicador Públic de Renda d’Efectes múltiples (IPREM)

Cal desestimar aquesta al•legació perquè com hem assenyalat abans, la Llei d’Hisendes Locals, en el seu article 9 prohibeix atorgar beneficis fiscals que no estiguin expressament previstos en normes en rang de llei i a la normativa actual no hi prevista cap bonificació per aquest motiu.

Al•legació 5.- ICIO.- Proposta de CIU: Que es determini un coeficient fix no modificable en anys posteriors.

No es pot estimar l’al•legació perquè la base imposable de l’ICIO es determina pel cost real i efectiu de l’obra. (cost de la seva execució material). Per determinar l’import de les autoliquidacions es pren com a base el pressupost presentat pels interessats, o un import derivat dels mòduls fixats a l’article 9 de l’0rdenança. Aquests mòduls no s’han modificat per l’exercici 2011.

Els Ajuntaments d’acord amb el principi de suficiència financera poden fixar anualment el tipus impositiu a l’ICIO fins al 4%. El tipus actual és del 3,641%, tipus impositiu amb el que ens situem al lloc 93 dels 139 municipis d’Espanya amb població superior als 50.000 habitants.

Al•legació 6.- Taxa per les llicències i autoritzacions d’establiments. Proposta CIU: Que es bonifiqui el 50% de la taxa sobre la llicència d’obertura d’establiments per els negocis que s’obrin en el nostre municipi durant l’any 2011, a aquelles persones que tinguin menys de 30 anys o es trobin en situació d’atur.

Es desestima aquesta al•legació perquè la taxa per llicencies ambientals s’atorga per l’activitat municipal necessària per verificar que els establiments on es desenvolupen les activitats s’ajustin a l’ordenament vigent. Aquesta activitat és del tot necessària per garantir el dret de la resta de ciutadans respecte al compliment normatiu de les activitats que es desenvolupen en els establiments.
Els beneficiaris primers d’aquesta activitat son els mateixos sol•licitants de les llicencies, i per tant, els qui han de fer front al pagament dels serveis corresponents.

L’Ajuntament de Mataró, conscient de la necessitat d’incentivar l’emprenedor, ja realitza una clara política de contenció en aquesta taxa, ja que malgrat que sigui un servei de prestació i recepció obligatòria, les seves tarifes cobreixen únicament un 41% dels seus costos. I per tant, ja estem bonificant amb caràcter genèric qualsevol obertura amb un percentatge molt superior al sol•licitat.

Al•legació 7.- Taxa per la recollida, tractament i eliminació de brossa domiciliària o residus sòlids urbans, mobles i utensilis domèstics inservibles. Proposta CIU: Que s’estudiïn fórmules per incrementar el nombre de beneficiaris per l’exempció de pagament de la taxa per la recollida de brossa domiciliària tenint en compte la situació econòmica del nucli familiar i contemplar que es descompti fins a un màxim del 15% de la taxa per la recollida de residus quan es realitzin un determinat nombre d’aportacions a les deixalleries municipals.

Pel que fa a la proposta d’incrementar el nombre de beneficiaris pel pagament de la taxa per la recollida de brossa domiciliària, hem de dir que no es pot estimar aquesta al•legació ja que la subvenció actual ja contempla criteris molt amplis per a la seva concessió. Recordem que actualment els pensionistes, jubilats i persones en atur forçós amb uns ingressos inferiors al SMI, que només tinguin una propietat i un sol vehicle, ja poden gaudir del 100 de la subvenció.

Actualment ja son 1.424 els contribuents que gaudeixen d’aquesta subvenció, amb un import total subvencionat de 147.013 euros. Subvenció que s’ha anat incrementant any rere any.

Pel que fa a la proposta d’aplicar un descompte quan es realitzin aportacions a la deixalleria municipal creiem també convenient desestimar-la ja que no es poden establir beneficis fiscals al marge del previst legalment. En matèria de taxes les bonificacions han de tenir en compte la capacitat econòmica del subjecte passiu a l’hora d’establir-les. Actualment els serveis de recollida porta a porta i de deixalleries, son gratuïts per fomentar el reciclatge.

Al•legació 8.- Preus públics. Proposta CIU: Totes aquelles famílies que acreditin tenir uns ingressos conjunts nets inferiors als 14.000 euros anuals (o aquella quantitat que es consideri oportuna en funció de la unitat familiar) seran objecte de bonificació o descompte en tots els preus dels serveis públics relacionats amb activitats culturals i esportives.

Des de l’Institut d’Esports s’aplica una política de preus públics ja molt subvencionada, que significa:

- Subvenció del 94’5 % del cost per l’ús de les instal•lacions esportives municipals
- Subvenció del 75’5 % del cost global de tots els serveis oferts per l’IE amb preu públic aprovat

A més, s’apliquen bonificacions a col•lectius més vulnerables:

• Bonificació a les persones grans que tenen el carnet blau, en tots els usos i serveis
• Bonificació a les famílies amb carnet de família nombrosa
• Bonificació a les persones amb discapacitat.

Totes aquestes bonificacions s’entenen en aquells serveis i usos a nivell individual.

Tanmateix estan en relació amb el servei de serveis socials per tal que mitjançant informe social, si es dona el cas, puguem bonificar determinades activitats a aquelles famílies més vulnerables.


Des de l’IMAC s’aplica una política de preus públics que permet bonificacions als col•lectius més vulnerables:

• Bonificació a les persones grans que tenen el carnet blau
• Bonificació als estudiants.
• Bonificació a les persones amb discapacitat.

En relació a les famílies amb rendes baixes és del tot inoperatiu, insostenible i desproporcionat sol•licitar a les famílies que volen adquirir un productes cultural tota la documentació que seria necessària per comprovar la renda familiar.

Tanmateix l’IMAC te establert un circuit amb el servei de serveis socials per tal que mitjançant informe social puguem bonificar determinades activitats a aquelles famílies més vulnerables.

Per tant, es desestima l’al•legació presentada.

Al•legació 9.- Preu públic per l’assistència i estada a escoles bressol i per ensenyaments especials a establiments municipals. Proposta CIU: que l’IME destini anualment una quantitat a distribuir, a manera de bonificació o beca, entre totes aquelles famílies que acreditin tenir ingressos conjunts nets inferiors als 14.000 euros (o aquella quantitat que es consideri oportuna en funció de la unitat familiar).

El preu públic per assistència i estades a escoles bressol i per ensenyaments especialitzats va ser aprovat al ple del mes d’abril del 2011.

A l’expedient que es porta a la aprovació, no hi ha cap proposta de modificació de la ordenança reguladora per estada a escoles bressol ni ensenyaments especialitzats.

El termini per proposar al•legacions a aquesta ordenança es va esgotar en el termini d’un mes des de la seva aprovació plenària.

Es proposa tractar aquesta al•legació com un prec en el marc de les al•legacions al pressupost 2011

Al•legació 10.- Nou preu públic per la neteja de pintades i grafits. Proposta CIU: Deixar sense efecte la creació d’aquest nou preu públic fins que l’Ajuntament no utilitzi tots els mitjans al seu abast en la lluita contra aquesta xacra.

S’ha de desestimar aquesta al•legació ja que tot preu públic és de caràcter voluntari. Aquest s’estableix per regular el preu del nou servei que s’ofereix a la ciutadania i que finança exclusivament el servei ofertat.

Tanmateix, cal dir que la normativa urbanística exigeix als propietaris dels edificis a mantenir-los en bon estat físic per tal de que no representin cap perill per la seguretat de les persones, per tal de garantir una correcta imatge.

Amb l’aprovació d’aquest preu públic l’Ajuntament el que pretén es posar a disposició dels propietaris d’immobles la possibilitat d’acollir-se a un servei que es prestarà mitjançant una empresa amb professionals experts en aquest tema i a un cost més reduït del que els hi podrien oferir individualment. L’Ajuntament per la seva part hi posa tota la seva infraestructura tècnica per gestionar el servei.

Prec referent a l’IBI.- Proposta CIU: Que s’insti una nova revisió del valor dels immobles que tingui en compte la davallada en els darrers anys del mercat immobiliari.

D’acord amb la Llei del Cadastre, els procediments de revisió cadastral es pot instar d’ofici o a instància de l’Ajuntament, quan es posin de manifest diferencies substancials entre els valors de mercat i els que van servir per la determinació del valor cadastral, be sigui per modificacions de planejament, o altres circumstancies.

Per altra part, el mateix article 28, determina que només es podran realitzar nous processos de revisió quan hagin passat com a mínim 5 anys des de la darrera revisió, i en tot cas, s’hauran de realitzar a partir dels 10 anys des de la darrera.
- Els valors de referència daten de l’exercici 2005, any de la revisió cadastral. Realitzant una mostra del valor de les finques de la ciutat, es constata que el valor cadastral és inferior al valor declarat. Actualment, d’acord amb aquesta mostra, el valor cadastral es situa al voltant del 53,93 del valor declarat.

D’acord amb l’article 23 de la mateixa regulació, on es determinen els criteris i límits del valor cadastral, el valor cadastral dels immobles no podrà superar el valor de mercat.

D’acord amb la mostra realitzada, els valors cadastrals estant molt per sota dels de mercat.

Tanmateix, la competència per realitzar processos de valoració cadastral correspon a la Direcció General de Cadastre, que donades les circumstancies, valorarà la conveniència de realitzar un nou procés de revisió.

Per tot això, l’al•legació s’ha de desestimar.

Prec referent a la taxa per la retirada de la via pública de vehicles abandonats, avariats, estacionats malament o altres causes, i pel trasllat i la permanència dels vehicles, de mobles i d’efectes similars al dipòsit municipal. Proposta CIU: Que s’encarregui als tècnics municipals i de GINTRA un estudi per a la modificació de la concessió del servei de grua per tal de millorar la seva gestió, així com la del dipòsit municipal de vehicles.

Encarregar un estudi no és una al•legació a acceptar en el marc de la modificació normativa de les ordenances fiscals ja que no incorpora ni cap modificació normativa ni tarifaria.

Es proposa passar aquest punt com al•legació al PAM i pressupost 2011, per la qual cosa podem dir que s’estima parcialment.


Prec referent als preus públics pel servei de recollida i tractament de residus comercials. Proposta CIU: que s’estudiï la possibilitat d’incentivar la utilització de les deixalleries municipals, amb descomptes en el preu per la recollida de residus quan es realitzin aportacions a aquestes deixalleries i que es revisi la concessió administrativa del servei atès que no s’adequa a les necessitats de la ciutat.

La proposta presentada no incorpora cap modificació normativa ni tarifaria, i per tant, no és al•legació a les ordenances.

Malgrat això, cal dir que la Llei 15/2003, de 13 de juny, modificadora de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus, de la Generalitat de Catalunya, obliga als titulars de totes les activitats comercials a gestionar els residus per si mateixos a través de gestors homologats per l’Agència de Residus.

Malgrat les deixalleries municipals estan pensades per recollir i gestionar només aquells residus domiciliaris que no es recullen en el servei de recollida ordinària al carrer (orgànica, rebuig, paper i cartró, envasos i vidre), sempre s’ha permès l’ús de les mateixes i sense cost als industrials que hi volen portar els seus residus. Aquest fet en si ja es objecte d’incentivació pel fet de que estalvia als industrials que la usen el cost de la gestió a traves d’un gestor homologat tal com els hi obliga la Llei.

2. Tampoc és al•legació a l’ordenança fiscal. Malgrat això, cal dir que el servei prestat s’adapta a les necessitats dels usuaris del servei. La llei 15/2003, de 13 de juny, modificadora de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus, de la Generalitat de Catalunya, obliga als titulars de totes les activitats comercials a gestionar els residus per si mateixos a través de gestors homologats per l’Agència de Residus.

En la posada en marxa d’aquesta llei, l’Ajuntament, conscient de les dificultats i perquè no també del sobrecost que això podia representar pels comerços en general però sobre tot pels petits, va posar-se en contacte amb tots els gremis comercials de la ciutat i els hi va proposar la recollida dels residus dels establiments a traves del propi Ajuntament aprofitant l’estructura i preus del contracte vigent per la recollida domiciliària.

Amb el consens dels gremis i amb les declaracions realitzades per cadascun dels comerços que s’hi van voler adherir l’Ajuntament va dissenyar i valorar la prestació del servi, el qual, en el seu inici, el seu cost representava un estalvi de més del 50% respecte a la prestació unitària d’un gestor homologat privat.

Al llarg de tot aquest temps el serveis tècnics del Servei de Manteniment sempre han estat en contacte directe amb els representants dels Gremis i també individualment amb els comerços que ho han sol•licitat per atendre qualsevol queixa o petició del servei. Per aquest motiu creiem que el servei establert en aquest moment es el que s’ajusta a les necessitats demanades pels propis comerciants.

Per tots aquests motius, l’al•legació s’ha de desestimar.

2.- AL•LEGACIÓ PRESENTADA PER LA SENYORA ENCARNA SORIANO CARRERA.

Al•legació única.- IBI. Proposta: que s’equiparin les famílies monoparentals a les famílies nombroses, en relació a la bonificació d’IBI, segons s’estableix a l’acord del govern de la Generalitat, Decret 151/2009 del 29 de setembre de 2009 i que va entrar en vigor el 21 d’octubre de 2009.

La Llei Reguladora de les Hisendes Locals preveu la bonificació potestativa a l’IBI als subjectes passius que tenen la condició de titulars de famílies nombroses i no estableix cap bonificació per famílies monoparentals.

Per altra banda, La Llei General tributaria no permet la analogia en la interpretació de les normes tributaries. Concretament l’article 14 de la Llei general tributària disposa el següent: “No se admitirá la analogía para extender más allá de sus términos estrictos el ámbito del hecho imponible, de las exenciones y demás beneficios o incentivos fiscales”.

La Llei d’Hisendes Locals, en el seu article 9 prohibeix atorgar beneficis fiscals que no estiguin expressament previstos en normes en rang de llei.

Com ja hem assenyalat, la normativa que regula l’IBI preveu només una bonificació no obligatòria, sinó potestativa, per famílies nombroses però no per famílies monoparentals, per la qual cosa, es creu convenient no anar més allà dels termes estrictes de la norma i desestimar la petició presentada.


3.- AL•LEGACIÓ PRESENTADA PER CEMENTIRIS METROPOLITANS CGC

Al•legació única: Proposta: Incloure un segon apartat a l’article 7 que digui així: 7.2) Les noves concessions permanents o temporals de tombes, nínxols o columbaris, es lliuraran als interessats amb làpida i elements ornamentals corresponents segons normativa.

Com es pot comprovar amb la documentació presentada en data 14 de setembre del 2010 per Cementiris Metropolitans CGC –documentació que es troba a la carpeta PROPOSTES -aquesta inclusió del segon paràgraf ja s’havia formulat amb la proposta inicial de Modificació d’ordenances i abans de l’aprovació provisional, però per un error de fet no es va introduir en l’acord provisional de modificacions, per la qual cosa, al poder l’Administració subsanar en qualsevol moment els errors materials, aritmètics o de fet que hagi comés, es pot estimar l’al•legació, i introduir aquest segon paràgraf sol•licitat, el qual, per altra banda, no perjudica en res els interessos dels ciutadans.


AL•LEGACIONS PRESENTADES FORA DE TERMINI


ÚNICA: AL•LEGACIONS PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR.

El Grup Municipal del Partit Popular ha presentat al•legacions a les modificacions de les Ordenances Fiscals, però les ha presentat fora del termini dels 30 dies hàbils establert a l’efecte, ja que les va enviar per correu electrònic a la consellera delegada de Serveis Centrals el dia 14 de desembre, quan el termini finalitzava el 13 de desembre.

Per això i per donar-los el mateix tractament que s’ha fet en exercicis anterior amb altres al•legacions presentades fora de termini, les hem de desestimar per extemporànies. Tot i així, l’Ajuntament analitzarà aquestes al•legacions i si és el cas, les tindrà en compte per futures modificacions.

FONAMENTS JURÍDICS

1. Les modificacions proposades de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals són expressió de la manifestació de la potestat reglamentària de les corporacions locals en matèria d'ordenació dels tributs municipals, de conformitat amb allò previst, entre d'altres, pels articles 15 a 19 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i s’ajusten a la regulació que per aquests tributs determinen els articles de la pròpia norma.

2. En quant a la proposta de modificació de tarifes i/o quotes formulada, s’ajusta en tots els casos a les previsions dels articles reguladors dels tributs i preus públics de la Llei reguladora de les d’hisendes locals esmentada, i hi consta, quan correspon, el pertinent informe tècnic-econòmic, conforme al que preveuen els articles 24, 25, 26, 44 i 47 de la vigent LHL.

3. L'article 16.1 i 16.2 de la LHL disposa que els acords de modificació de les ordenances fiscals hauran de contenir la nova redacció de les normes afectades. En aquest cas i veient tots els annexos, consta d'una manera clara i amb la redacció pertinent tot el que es modifica.

4. En el cas d'imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d'aprovar-se simultàniament a l'adopció dels respectius acords d'imposició.

5. L'òrgan competent per l'aprovació de les ordenances fiscals i les seves modificacions és el ple de la Corporació, i a partir de l'entrada en vigor de la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per la modernització del govern local, l'acord d'aprovació s'haurà d'adoptar per majoria simple.

6. L'acord d'aprovació definitiva i el text íntegre de les ordenances o de les seves modificacions s'han de publicar en el BOP. S'haurà d'editar el text íntegre de les ordenances fiscals dins el primer quadrimestre de 2011.

Proposta

Primer.- CONTESTAR, segons els termes detallats a la part expositiva, les al•legacions formulades pel Grup municipal de Convergència i Unió, per la senyora Encarna Soriano Carrera, per CEMENTIRIS METROPOLITANS CGC i pel Grup municipal del Partit Popular.

Segon.- APROVAR definitivament per a l’exercici 2011 i següents la modificació de l’Ordenança general i de les Ordenances fiscals reguladores dels impostos, segons es detalla als annexos 1 i 2.

Tercer.- APROVAR definitivament, per l’exercici 2011, la modificació de les Ordenances fiscals reguladores de les taxes, que consten a l’annex número 3.

Pel que fa a les taxes de nova creació, que a l'esmentat annex es detallen, aprovar definitivament la seva imposició.

Quart.- APROVAR definitivament, per l’exercici 2011, els preus públics que figuren a l’annex número 4 i acordar la seva imposició en els preus públics de nova creació. .

Cinquè.- APROVAR definitivament per l’exercici 2011, les tarifes que s’inclouen a l’annex número 5.

Sisè.- APROVAR definitivament les categories de carrers que s’inclouen en l’annex número 6.

Setè.- PUBLICAR les modificacions de les Ordenances fiscals i els preus públics i tarifes aprovades al Butlletí oficial de la província, assenyalant que contra aquestes aprovacions es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats des del dia següent al de publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província. “

 

 

ANNEXOS 1 i 2.- ORDENANCES GENERALS I ORDENANCES REGULADORES DELS IMPOSTOS

 

1.1 ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ DELS INGRESSOS DE DRET PÚBLIC MUNICIPALS.


a) Afegir un nou apartat, amb el número 4, a l’article 3, redactat a l’empara de l’article 44.1 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, per reconèixer la validesa de les actuacions automatitzades fetes per l’ORGT.

L’apartat que s’afegeix diu així:

Es poden fer actuacions automatitzades per a constatar la concurrència dels requisits que estableix l’ordenament jurídic, declarar les conseqüències previstes, adoptar les resolucions i comunicar o certificar les dades, els actes, les resolucions o els acords que constin en els sistemes d’informació de l’ORGT, mitjançant la utilització dels sistemes de signatura amb certificat del servidor corporatiu (d’aplicació corporativa).

 

b) Afegir un nou apartat amb el número 7, a l’article 11, també per reconèixer la validesa de les actuacions automatitzades i per introduir la preferència en l’ús dels mitjans electrònics per part de l’ORGT.

L’apartat que s’afegeix diu així:

7. En la tramitació dels expedients administratius que dugui a terme l’ORGT per delegació de l’Ajuntament s’utilitzarà preferentment els mitjans electrònics, sens perjudici dels drets dels ciutadans a utilitzar altres mitjans i a ésser-hi atesos.

Les persones jurídiques, o col•lectius de persones físiques que, amb motiu de llur capacitat econòmica o tècnica, dedicació professional o altres motius acreditats, tinguin garantit l’accés als mitjans tecnològics necessaris, hauran de comunicar-s’hi amb l’ORGT utilitzant només mitjans electrònics.


 

c) Es modifica l’article 16, referent a l’exposició pública de padrons, de conformitat amb l’article 52 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. En comptes de 4 apartats, en tindrà 6, ja que després de l’apartat l, que es modifica, se n’afegiran dos. En conseqüència, es canviarà la numeració dels que no es modifiquen.

Els apartats modificats i nous quedaran redactats així:

1. El termini d’exposició pública dels padrons serà de vint dies, comptats a partir del primer dia del període de cobrament.

Aquest tràmit d’informació pública es realitza mitjançant anunci publicat en el Butlletí oficial de la província i per mitjans electrònics amb la publicació a la seu electrònica de l’ORGT.

2. Tots els interessats que accedeixin a la seu electrònica de l’ORGT, poden consultar, durant el tràmit d’informació pública, l’expedient, llevat de les dades excloses del dret d’accés.

La consulta es podrà realitzar així mateix de forma presencial en les oficines de l’ORGT.

3. Transcorregut el període d’exposició pública dels padrons establert a l’apartat 1, el sistema informàtic de l’ORGT expedirà el corresponent certificat electrònic acreditatiu de l’efectivitat temporal del termini d’exposició pública dels padrons i signat mitjançant certificat d’aplicació corporativa. Aquest certificat es custodiarà permanentment, de forma electrònica.

( els tres apartats següents de l’article no es modifiquen però canvia la numeració)


d) Modificar els articles 32 i següents, referents a les multes de circulació, per fer constar les variacions introduïdes per la Llei 18/2009, de 23 de novembre, de modificació de la Llei de Seguretat viària.

Els articles que es modifiquen quedaran redactats així: (en negreta, els canvis) de referència

TÍTOL II - MULTES DE CIRCULACIÓ

Article 32 – Denúncies

1. En els procediments iniciats per l’òrgan municipal competent a conseqüència de presumptes infraccions als preceptes de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària (RDL 339/1990, de 2 de març modificat per la Llei 19/2001, de 19 de desembre, i recentment per la Llei 18/2009, de 23 de novembre) i els seus reglaments de desenvolupament, es tipificaran les infraccions i les sancions aplicables d’acord amb el quadre de sancions aprovat per l’Ajuntament.

2. Quan l’Ajuntament hagi delegat en la Diputació de Barcelona la recaptació de les multes, traslladarà a l’ORGT mitjançant gravació directa en la seva base de dades dels elements identificatius del vehicle i la infracció.

3. L'ORGT processarà la informació obtinguda de l'Ajuntament i la completarà amb les dades necessàries, relatives al titular i al vehicle, per tal d’editar la notificació de la denúncia, excepte en els supòsits de les denúncies entregades en mà.

A la notificació de la denúncia es farà constar que si el titular del vehicle no n'era el conductor en el moment de la infracció, està obligat a comunicar a l'ORGT o l'Ajuntament la identitat de l'infractor en el termini de quinze dies.

L'incompliment d'aquesta obligació pot ser sancionat com a falta molt greu.

4. La notificació de la denúncia es practicarà per l’ORGT segons el procediment establert a la seva Ordenança general i en tot cas d’acord amb el que estableix la legislació estatal de general aplicació.

Article 33 - Al•legacions

1. De conformitat amb el que preveu l’article 81 de la Llei de seguretat viària, poden formular-ne al•legacions davant de l'Ajuntament en el termini de quinze dies naturals, comptats a partir del següent a la notificació de la denúncia.

2. Vistes les al•legacions presentades i els informes dels denunciants, quan siguin preceptius, l’òrgan instructor de l’Ajuntament elevarà proposta de resolució a aquell que tingui la potestat sancionadora.

3. Quan, a la vista de les al•legacions presentades, l'Ajuntament consideri que procedeix l'anul•lació o la suspensió d'actuacions, ho comunicarà a l'ORGT, a fi que no continuï el procediment recaptatori.

Tal comunicació es realitzarà mitjançant gravació directa pels tècnics municipals de les modificacions amb incidència en la tramitació dels expedients sancionadors.

4. Quan les al•legacions haguessin estat desestimades l’òrgan competent dictarà la resolució sancionadora que correspongui.

5. Quan no s’haguessin formulat al•legacions, ni es procedeixi a l’abonament de la multa, en els 15 dies naturals següents als de la notificació de la denuncia, aquesta tindrà efectes d’acte resolutori.

Amb aquesta finalitat, l’ORGT notificarà telemàticament a l’Ajuntament la relació d’expedients, relatius a una denúncia de trànsit, la multa de la qual no està suspesa, anul•lada, pagada, ni afectada per cap incidència. La comunicació de l’ORGT es produirà mitjançant remissió d’un arxiu signat electrònicament de mode que resta garantida la integritat i confidencialitat de la comunicació.

5. Un cop hagi estat dictada la resolució sancionadora per l’Alcalde, des de l’Ajuntament es trametrà a l’ORGT relació dels expedients, mitjançant remissió de l’arxiu corresponent, signat electrònicament.

Article 34 - Imposició de sancions

1. Quan les al•legacions presentades hagin estat desestimades, l’òrgan municipal competent dictarà la resolució sancionadora que correspongui, atenent als terminis que, sobre prescripció d’accions i caducitat dels procediments, preveuen les normes sectorials d’aplicació.

2. Quan no s’haguessin formulat al•legacions, ni es procedeixi a l’abonament de la multa, en els 15 dies naturals següents als de la notificació de la denuncia, aquesta tindrà efectes d’acte resolutori. En aquest supòsit, la sanció podrà ejecutar-se transcorreguts 30 dies naturals des de la notificació de la denuncia.

Amb aquesta finalitat, l’ORGT remetrà a l’Ajuntament relacions dels seus expedients sancionadors no afectats per acords d’anul•lació o suspensió i quan l’import de les multes que s’hi proposen no hagi estat satisfet en el període concedit a l’efecte.

La transmissió d’aquestes dades podrà efectuar-se per mitjans telemàtics, remetent un arxiu informàtic signat electrònicament.

Així mateix, la signatura electrònica de les resolucions sancionadores per l’Alcalde tindrà la mateixa eficàcia que la signatura manuscrita.

2. Contra la resolució sancionadora, es podrà formular recurs de reposició potestatiu, davant l’Alcaldia, en el termini d’un mes comptat des del dia següent al de la seva notificació. La interposició de l’esmentat recurs no suspèn l’execució de l’acte impugnat ni de la sanció.

El recurs s’entendrà desestimat quan hagi transcorregut un mes des de la seva interposició sense que s’hagi notificat resolució expressa.

3. Seran executives les resolucions sancionadores dictades per l’òrgan municipal competent quan siguin fermes en via administrativa.

Seran fermes en via administrativa:
a. Les sancions que no hagin estat impugnades en temps i forma.
b. Les sancions impugnades en via administrativa quan s’hagi dictat resolució sancionadora.

Article 35 - Pagament de la multa

1. Les sancions de multa podran fer-se efectives amb una reducció del 50 % sobre la quantia corresponent que s’hagi consignat correctament en el butlletí de denúncia per l’agent o, en el seu defecte, en la notificació posterior d’aquesta denúncia realitzada per l’instructor de l’expedient, sempre que el pagament s’efectuï durant els 15 dies naturals següents al de la notificació de la denúncia o 20 dies naturals si la denúncia ha estat notificada a l’acte al denuncia.

L’abonament anticipat amb reducció implica la renúncia a formular al•legacions i la finalització del procediment sense resolució expressa, sense perjudici de la possibilitat d’interposar recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats Contenciosos Administratius amb competència territorial a la província de Barcelona o alternativament, si té el domicili en una altra província de la Comunitat Autònoma de Catalunya, davant dels Jutjats Contenciosos Administratius amb competència territorial en aquestes províncies.

El procediment sancionador abreujat no serà d’aplicació a les infraccions previstes a l’art. 65 apartats 5 h), j) i 6 de la Llei 18/2009, de 23 de novembre.


2. Vençut el termini d’ingrés establert en l’apartat anterior sense que s’hagi satisfet la multa, la seva exacció es portarà a terme pel procediment de constrenyiment i es meritaran els recàrrecs del període executiu previstos a l’article 28 de la Llei General Tributària sobre l’import nominal de la multa, i els interessos de demora.

4. Els recursos que puguin formular-se contra actuacions del procediment recaptatori de les multes, es resoldran pels òrgans competents de l’ORGT.

Article 36 - Prescripció de la multa

1. D’acord amb l’article 92 de la Llei de seguretat viària, el termini de prescripció de les infraccions serà de tres mesos per a les infraccions lleus i sis per a les infraccions greus i molt greus.

2. El termini de prescripció es compta a partir del dia en què els fets s’hagin comès. La prescripció s’interromp per qualsevol actuació administrativa de la que tingui coneixement el denunciat, o estigui encaminada a esbrinar la seva identitat o domicili i es practiqui amb projecció externa a la dependència en què s’origina.

Article 37 - Resolució de recursos en via administrativa

1. Contra la provisió de constrenyiment dictada pel Tresorer es pot interposar recurs de Reposició davant el mateix òrgan en el termini d’un mes des de la recepció de la notificació.

Transcorregut un mes des de la seva interposició sense que recaigui resolució, es podrà entendre desestimat i restarà expedita la via contenciosa administrativa.

2. Es desestimarà el recurs quan les al•legacions de l’interessat no siguin coincidents amb algun dels motius taxats reglamentàriament per a impugnar el procediment de constrenyiment, sempre que no hi hagi indicis racionals de nul•litat del procediment.

No obstant el previst en el punt anterior, per tal de respectar el principi de personalitat de la infracció previst a l’article 69 de la Llei de seguretat viària, s’estimarà el recurs quan concorrin alguna de les següents circumstàncies:

a. Quan l’interessat que figuri com a titular en el Registre de Trànsit al•legui que no era el conductor en el moment de la infracció i identifiqui en la forma establerta per la Llei el conductor en el moment de la infracció.

b. Quan de les al•legacions i proves aportades per l’interessat i de les dades reflectides en el butlletí de denúncia en poder de l’Ajuntament es desprengui de forma clara que hi va haver error en la identificació del vehicle amb què es va cometre la infracció.

3. Es desestimarà el recurs formulat per qui figuri com a titular en el Registre de Trànsit, fonamentat en no ésser el conductor responsable de la infracció quan, tenint coneixement de la instrucció del procediment d’acord amb les previsions d’aquesta ordenança per a la pràctica de les notificacions, no hagués formulat cap objecció en el període d’al•legacions.


 

ORDENANCES FISCALS REGULADORES DELS IMPOSTOS


2.1 IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA.


a) Modificar l’article 7, referent a la bonificació per domicili habitual. Es tindrà en compte el valor cadastral de la finca que s’hereta, i es bonificarà en consonància amb aquest valor cadastral. Aquest canvi en la bonificació té per objectiu bonificar de la manera més àmplia possible la transmissió del domicili familiar en cas de mort, i també la transmissió del local del negoci familiar, amb la voluntat de què pràcticament tothom en pugui gaudir. Es suprimeix la incompatibilitat de concessió de la bonificació quan l’hereu ja tenia altres immobles a nom seu i també es deixa de tenir en compte, per atorgar-la, el còmput de la massa hereditària.

Els apartats 1, 2 i 3 de l’article 7 quedaran redactats així:

Article 7

1.- Gaudeixen d'una bonificació en la quota de l'impost les transmissions de terrenys i la transmissió o la constitució de drets reals de gaudi, limitadors del domini, realitzades a títol lucratiu per causa de mort a favor dels descendents i adoptats, els cònjuges, els ascendents i adoptants quan la finca que es transmet és l'habitatge habitual del causant o de les persones a favor de les quals es produeix la transmissió.

El percentatge de bonificació es calcularà en funció del valor cadastral que tingui la part d’immoble que s’hereta, de conformitat amb el següent:

Valor del sòl Percentatge
Inferior a 68.500€ 95%
Entre 68.501 i 79.000€ 75%
79.001 i 94.300 € 50%
94.301 i 120.000 € 25%


Es considera habitatge habitual la residència on figuri empadronat el causant, i s’entendrà que l’habitatge no perd aquest caràcter, quan la baixa en el padró hagi estat motivada per causes de salut del causant suficientment acreditades

Les persones que vulguin gaudir d’aquesta bonificació han de sol•licitar-la i adjuntar-hi còpia del testament o de la declaració d’hereus i de l’escriptura d’acceptació d’herència.

La petició de la bonificació s’ha de fer dins el termini legal de presentació de la documentació per liquidar l’impost, és a dir en el termini de sis mesos des de la defunció o d’un any si es va sol•licitar la pròrroga, o bé, dins del termini de pagament voluntari indicat en la liquidació emesa dins del període legal de presentació.

Si s'ha concedit aquesta bonificació, la finca no es pot transmetre de forma onerosa per actes "inter vius" dins del termini de tres anys des que es va realitzar la transmissió per causa de mort. L’Ajuntament o l’interessat han de realitzar la liquidació o l' autoliquidació provisional amb contemplació de la bonificació, si s’escau. Passat el termini de tres anys, si no s’ha realitzat cap transmissió onerosa per actes "inter vius", la liquidació esdevé definitiva. Si s’ha realitzat transmissió onerosa per actes "inter vius", l’Ajuntament ha de realitzar la liquidació definitiva, considerant la quantitat ingressada com ingrés a compte.


2 – Gaudeixen d’una bonificació de fins el 95% de la quota de l’impost, les transmissions de terrenys i la transmissió o constitució de drets reals de gaudi limitadors del domini, realitzades a títol lucratiu per causa de mort, a favor de les parelles de fet del causant.

Han d’acreditar la convivència mínima de dos anys immediatament anteriors a la transmissió.

El percentatge de bonificació es calcularà en funció del valor cadastral que tingui la part d’immoble que s’hereta, de conformitat amb el següent:

Valor del sòl Percentatge
Inferior a 68.500€ 95%
Entre 68.501 i 79.000€ 75%
79.001 i 94.300 € 50%
94.301 i 120.000 € 25%


Es considera habitatge habitual la residència on figuri empadronat el causant, i s’entendrà que l’habitatge no perd aquest caràcter, quan la baixa en el padró hagi estat motivada per causes de salut del causant suficientment acreditades

Les persones que vulguin sol•licitar la bonificació han d’aportar, a més de la còpia del testament o de la declaració d’hereus i de l’escriptura d’acceptació d’herència, còpia de l’escriptura acreditativa de la situació de parella de fet o acta de notorietat, d’acord amb les disposicions de la Llei 10/1998 de 15 de juliol, d’unions estables de parelles.

La petició de la bonificació s’ha de fer dins el termini legal de presentació de la documentació per liquidar l’impost, és a dir en el termini de sis mesos des de la defunció o d’un any si es va sol•licitar la pròrroga, o bé, dins del termini de pagament voluntari indicat en la liquidació emesa dins del període legal de presentació.

Si s'ha concedit aquesta bonificació, la finca no es pot transmetre de forma onerosa per actes "inter vius" dins del termini de tres anys des que es va realitzar la transmissió per causa de mort. L’Ajuntament o l’interessat han de realitzar la liquidació o l' autoliquidació provisional amb contemplació de la bonificació, si s’escau. Passat el termini de tres anys, si no s’ha realitzat cap transmissió onerosa per actes "inter vius", la liquidació esdevé definitiva. Si s’ha realitzat transmissió onerosa per actes "inter vius", l’Ajuntament ha de realitzar la liquidació definitiva, considerant la quantitat ingressada com ingrés a compte.


3.Gaudeixen d’un bonificació de fins el 95% de la quota les transmissions mortis causa de locals afectes a activitats empresarials o professionals, exercides a títol individual, sempre que els adquirents siguin el cònjuge, els descendents o ascendents.

El percentatge de bonificació es calcularà en funció del valor cadastral que tingui la part d’immoble que s’hereta, de conformitat amb el següent:

Valor del sòl Percentatge
Inferior a 68.500€ 95%
Entre 68.501 i 79.000€ 75%
79.001 i 94.300 € 50%
94.301 i 120.000 € 25%

Les persones que vulguin gaudir d’aquesta bonificació han de sol•licitar-la i adjuntar-hi còpia del testament o de la declaració d’hereus i de l’escriptura d’acceptació d’herència, i acreditació de l’activitat desenvolupada en el local i de la seva continuïtat pel cònjuge, ascendents o descendents.

La petició de la bonificació s’ha de fer dins el termini legal de presentació de la documentació per liquidar l’impost, és a dir en el termini de sis mesos des de la defunció o d’un any si es va sol•licitar la pròrroga, o bé, dins del termini de pagament voluntari indicat en la liquidació emesa dins del període legal de presentació.

El gaudi d’aquesta bonificació resta condicionat al manteniment de l’adquisició en el patrimoni de l’adquirent, així com de l’exercici d’una activitat, durant els tres anys següents a la mort del causant, llevat que morís l’adquirent dins d’aquest termini. L’Ajuntament o l’interessat han de realitzar la liquidació o l' autoliquidació provisional amb contemplació de la bonificació, si s’escau. Passat el termini de tres anys, si no s’ha realitzat cap transmissió onerosa per actes "inter vius", i continua l’exercici de l’activitat, la liquidació esdevé definitiva. Si s’ha realitzat transmissió onerosa per actes "inter vius" o s’ha cessat l’activitat, l’Ajuntament ha de realitzar la liquidació definitiva, considerant la quantitat ingressada com ingrés a compte.


b) Modificar l’article 10, per eliminar la reducció del valor cadastral, a l’haver transcorregut ja el període de cinc anys desprès de la valoració col•lectiva de les finques de Mataró, període en què la Llei d’hisendes locals permetia fer la reducció. L’apartat que es suprimeix deia així:

Es prendrà com valor del terreny, l’import que resulti d’aplicar als nous valors cadastrals una reducció d’un 56,8 per cent. Aquesta reducció no serà d’aplicació en aquells supòsits en què els valors cadastrals resultants del procediment de valoració col•lectiva siguin inferior als fins aleshores vigents. El valor cadastral reduït en cap cas podrà ser inferior al valor cadastral del terreny abans del procediment de valoració col•lectiva.

Com a conseqüència d’aquesta eliminació, s’han de renumerar la resta d’apartats de l’article.

c) Modificar l’article 16, modificant a la baixa els tipus per determinar la quota, per reduir l’impacte d’haver eliminat la reducció del valor cadastral.

L’article 16 quedarà redactat així:

La quota d’aquest impost és la resultant d’aplicar a la base imposable els següents tipus:

Períodes de generació entre 1 i 5 anys 11,20%
Períodes de generació fins a 10 anys 10,50%
Períodes de generació fins a 15 anys 9,80%
Períodes de generació fins a 20 anys 9,10%

 

2.2 IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES.

a) Per congruència amb el seu contingut, treure la paraula SUBVENCIONS del títol del Capítol V: BONIFICACIONS I SUBVENCIONS.

El títol quedarà així:

CAPÍTOL V. BONIFICACIONS.

b) Modificar l’apartat 3) de l‘article 7, referent a bonificacions per habitatges de Protecció Oficial per establir, com permet la Llei d’Hisendes locals, que aquesta bonificació no és acumulable ni amb la bonificació per família nombrosa ni amb la bonificació per empreses d’urbanització, construcció i promoció immobiliària, ni amb cap altra bonificació, i que es donarà a partir del mateix exercici en què es sol•liciti.

L’apartat 3) de l’article 7 quedarà redactat així:

Gaudeixen d’una bonificació del 50% en la quota íntegra de l’impost sobre béns immobles els habitatges de Protecció oficial, i els que hi resultin equiparables conforme a la normativa de la Generalitat de Catalunya durant un termini de 5 anys comptats des de l’atorgament de la qualificació definitiva. Aquesta bonificació es concedeix a petició de l’interessat, podrà efectuar-se en qualsevol moment anterior a la finalització dels cinc períodes impositius de durada d’aquest i surt efectes, si s’escau, des del període impositiu en què es sol•liciti. Aquesta bonificació no és acumulable ni amb la bonificació per família nombrosa ni amb la bonificació per empreses d’urbanització, ni amb la bonificació per energies renovables, atorgant en cada cas la que resulti més beneficiosa.

c) Modificar l’apartat 5) de l’article 7, referent a bonificacions per família nombrosa, per, a l’apartat corresponent, determinar el període per a sol•licitar la bonificació, que quedarà redactat així:

Per gaudir d’aquesta bonificació caldrà sol•licitar-la, aportant còpia compulsada del títol de família nombrosa vigent. El període per fer la petició serà des de la data d’inici del període de pagament en voluntària fins un mes posterior a la data de finalització d’aquest període.

d) Afegir a l’article 7 un nou apartat per regular una bonificació del 50% en la quota de l’impost en aquelles obres que fomentin l’estalvi energètic, la utilització d’energies renovables, sempre que aquestes mesures no siguin d’obligat compliment.

El text serà el següent:

Gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota íntegra de l’impost els béns immobles destinats a habitatge, en els que s’hagi instal•lat sistemes per l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol, durant els tres períodes impositius següents a la instal•lació.
L’aplicació d’aquesta bonificació restarà condicionada a l’acceptació per part de l’ajuntament de la comunicació d’obra menor corresponent i que les instal•lacions per a la producció de calor incloguin col•lectors que disposin de la corresponent homologació per l’Administració competent.
La bonificació haurà de ser sol•licitada per l’interessat en el termini de tres meses posteriors a la instal•lació, acreditant la comunicació d’obres i el certificat final i d’especificacions tècniques de la instal•lació d’energia solar tèrmica. No procedirà la bonificació quan la instal•lació dels sistemes per l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol siguin obligatòries d’acord amb la normativa específica en la matèria.

Aquesta bonificació no és acumulable ni amb la bonificació per família nombrosa ni amb la bonificació per empreses d’urbanització, ni amb la bonificació per les vivendes de Protecció oficial, atorgant en cada cas la que resulti més beneficiosa.

e) Modificar l’article 10 per:

- Baixar el tipus impositiu general per reduir l’impacte de l’increment del valor cadastral. Per assolir un increment del 2,1% haurem de rebaixar el tipus en un 6,7%, situant-lo al 0,730%. Mantenir el tipus diferenciat que s’aplica a immobles amb ús diferent a l’habitatge habitual.

L’article 10 quedarà redactat així:

Article 10

El tipus de gravamen és el 0,886% quan es tracti de béns de naturalesa rústica.

Quan es tracti de béns de naturalesa urbana el tipus de gravamen és:

Per ús residencial 0,33%

Per a finques d’usos :

TIPUS DIFERENCIATS PER US A: MAGATZEMS I ESTACIONAMENTS 0,535 %
TIPUS DIFERENCIATS PER US C: COMERCIAL 0,535 %
TIPUS DIFERENCIATS PER US G: OCI I HOSTALERIA 0,535 %
TIPUS DIFERENCIATS PER US I: INDÚSTRIA 0,535 %
TIPUS DIFERENCIATS PER US M: OBRES D'URBANITZACIÓ, JARDINERIA, SÒLS SENSE EDIFICAR
0,535 %
TIPUS DIFERENCIATS PER US O: OFICINES 0,535 %

El tipus incrementat per als immobles d’ús no residencial assenyalats s’aplica a partir del següent valor cadastral:

Tipus de gravamen de l’IBI en funció de l’ús:

ÚS DESCRIPCIÓ LLINDAR DEL VALOR
A MAGATZEM ESTACIONAMENT 40.006 €
C COMERCIAL 242.400,00 €
G OCI I HOSTELERIA 2.263.500,00 €
I INDUSTRIAL 1.015.000,00 €
M OBRES D’URBANITZACIÓ I JARDINERIA, SÒLS SENSE EDIFICEDIFICAR 1.146.600,00 €
O OFICINES 549.700,00 €

La quota de l'impost serà el resultat d'aplicar a la base liquidable el tipus de gravamen.

El tipus de gravamen serà del 1,3 % per immobles de característiques especials per tipologia autopistes.

Per immobles de característiques especials de tipologia portuària el tipus és del 0,75%.

 


2.3 IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL•LACIONS I OBRES.

a) Modificar l’article 6 per augmentar el tipus de gravamen.

El tipus de gravamen serà de 3,641%

 

 

2.4 IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

a) Modificar l’article 7.1.2, referent a la documentació que ha d’acompanyar la sol•licitud d’exempció per minusvalidesa, que serà la següent:
- Original i còpia per ambdues cares del carnet de conduir de qui porti el vehicle.
- Original y còpia del permís de circulació del vehicle.
- Original i còpia del certificat de minusvalidesa del titular.
- Original i còpia del document d’exempció de l’IVA en el cas de primeres matriculacions fetes a trànsit.
- Declaració jurada que el vehicle està destinat a l’ús exclusiu de la persona afectada de minusvalidesa.

b) Modificar l’article 7.2, en la part referent a la documentació que ha d’acompanyar la sol•licitud de bonificació per vehicle històric, que serà la següent:

- Original i còpia del permís de circulació del vehicle
. - Original i còpia del Certificat de la data de primera matriculació.
- Original i còpia del Certificat de la data de fabricació.
- Original i còpia del Certificat d’estar en possessió de la matrícula com a vehicle històric.

 

2.5 IMPOST SOBRE DESPESES SUNTUÀRIES

No es modifica

 

2.6 IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES.

a) Modificar l'article 6 amb un increment del 2,1% sobre els coeficients de categories de la via pública, que quedarà de la següent manera:

Article 6:

Categ. via pública: 1 2 3 4 5 6 7
Coeficient situació: 3,02 2,82 2,42 2,05 1,84 1,42 1,21


b) Eliminar el punt 3 de l’article 7, en compliment de la sentencia del Tribunal Suprem de 23 de desembre de 2009, que suprimeix les diferències pel que fa al període de meritació de l’impost en els supòsits de fusions, escissions o aportacions de branques d’activitat


c) Modificar la lletra D de l’article 8 per actualitzar la normativa de referència i posar

.......d’acord amb el que preveu el Text refós de la Llei d’ordenació i supervisió de les assegurances privades, aprovat per Reial decret legislatiu 6/2004, de 29 d’octubre.

d) Afegir a l’apartat d) de l’article 10, el termini per sol•licitar la bonificació., afegint al redactat actual:
...dins del termini previst per presentar l’alta a la matrícula.

e) Modificar el redactat per tal de fer-lo més entenedor pel que fa a la terminologia (entitat competent, òrgan competent) dels articles 11 a 17, que quedaran així:

Article 11

L'impost sobre activitats econòmiques es gestiona a partir de la matrícula d'aquest. La matrícula es forma anualment per l'Ajuntament. La matrícula de cada exercici es tanca el 31 de desembre de l'any anterior i hi incorpora les altes, variacions i baixes produïdes durant aquell any, per la qual cosa s'hi inclouen les declaracions de variacions i baixes presentades fins al 31 de gener i que es refereixin a fets anteriors a l'1 de gener.

Article 12. Exposició de la matrícula

La matrícula es troba a disposició del públic Al Servei d’Ingressos de l’Ajuntament de Mataró, on els subjectes passius la podran consultar en la part que els afecta, des de l’1 al 15 d’abril.

L’Ajuntament, en el moment de l’aprovació del calendari fiscal publicarà l’anunci d’exposició pública en el Butlletí Oficial de la Província, i a més, en un diari dels de major difusió de la província.

Article 13. Recursos contra la matrícula

La inclusió d'un subjecte passiu en la matrícula, així com l'exclusió o l'alteració de qualsevol de les dades, constitueixen actes administratius contra els quals es pot interposar recurs de reposició; i contra la resolució d'aquest, reclamació econòmic - administrativa davant el tribunal corresponent.

Article 14. Declaracions d'alta

1. Els subjectes passius que no estiguin exempts de l'impost estan obligats a presentar declaració d'alta a la matrícula a l’Ajuntament de Mataró.

Així mateix estaran obligats a presentar declaració d'alta en la matrícula, els subjectes passius que vinguessin aplicant alguna de les exempcions establertes en l'impost quan deixin de complir les condicions exigides per la seva aplicació.

Les declaracions d'alta a les que es fa referència en el paràgraf primer hauran de presentar-se abans d'un mes des de l'inici de l'activitat. Les declaracions d'alta a les que es refereix el paràgraf segon, es presentaran durant el mes de desembre immediat anterior a l'any en el que el subjecte passiu resulti obligat a contribuir per l'impost.

2. A continuació, l’Ajuntament porta a terme la liquidació corresponent, la qual es notifica al subjecte passiu, qui ha d’efectuar l’ingrés.

3. Quan el subjecte passiu exerceixi activitats compreses en un o diversos grups o epígrafs als quals siguin d'aplicació notes de les tarifes, o regles de la instrucció, que impliquin augment o disminució de la quota, ha de fer-se constar expressament en la declaració d'alta tal circumstància i esmentar les notes o regles que hi corresponguin.

4. L'Ajuntament de Mataró té dret a requerir la documentació necesaria per a justificar les dades declarades, així com la rectificació d'errors o de defectes observats en la declaració.

Article 15. Declaracions de variació

1. Els subjectes passius estan obligats a presentar a l’Ajuntament de Mataró, declaració comunicant les variacions d'ordre físic, econòmic o jurídic que es produeixin en l’exercici de les activitats gravades i que tinguin transcendència a efectes d’aquest impost.

Es considera variació el canvi d'opció que realitzi el subjecte passiu quan les tarifes tinguin asignades més d'una classe de quota, ja sigui municipal, provincial o nacional. Quan es realitzin aquestes opcions, les facultats previstes en les regles 10a, 11a, i 12a de la instrucció tenen efectes a partir del període impositiu següent.

2. Els subjectes passius a què no resulti d’aplicació l'exempció de l’article 82.1 c) del TRHL, ha de comunicar a l’Ajuntament de Mataró l’import net de la seva xifra de negocis quan aquesta variació suposi la modificació de l’aplicació o no de l'exempció esmentada o una modificació en el tram a considerar a efectes de l’aplicació del coeficient de ponderació previst en l’article 5 d’aquesta Ordenança.

3. Les declaracions de variació s'han de presentar en un termini d'un mes, a comptar des de la data en què es va produir la circumstància que va motivar la variació.

4. La declaració de variació, referent a un període impositiu, fa efecte en la matrícula del període impositiu immediatament posterior.

5. L'Ajuntament de Mataró té dret a requerir la documentación necessària per a justificar les dades declarades, així com la rectificació d'errors o de defectes observats en la declaració.

Article 16. Declaracions de baixa

1. Els subjectes passius que cessin en l'exercici d'una activitat, per la qual figurin inscrits en matrícula, estan obligats a presentar declaració de baixa en l'activitat.

2. Les declaracions de baixa han de presentar-se a l’Ajuntament de Mataró, en el termini d'un mes, a comptar des de la data en què es va produir el cessament.

3. Així mateix estaran obligats a presentar declaració de baixa en la matrícula, els subjectes passius inclosos en ella que accedeixin a l'aplicació d'una exempció. Aquesta declaració es presentarà a l’Ajuntament de Mataró, durant el mes de desembre immediat anterior a l'any en el que el subjecte passiu quedi exonerat de tributar per l'impost.

4. Quan la data que es declari com a cessament en l'exercici de l'activitat sigui d'un exercici anterior al de la presentació de la declaració de baixa i aquesta es presenti fora de termini, aquesta data de cessament ha de ser provada pel declarant.

Article 17. Inclusió, variació o exclusió d'ofici en els censos

Quan l'Ajuntament tingui coneixement del començament, d'una variació o del cessament en l'exercici d'activitats gravades per l'impost que no hagin estat declarats pel subjecte passiu, procedeix a notificar-ho a l'interessat, concedint-li un termini de quinze dies perquè formuli les al•legacions que estimi convenients al seu dret.

Transcorregut aquest termini, i a la vista de les al•legacions formulades, l’Ajuntament procedirà, si s'escaigués, d'ofici a la inclusió, variació o exclusió que procedeixi en els censos de l'impost, notificant-ho al subjecte passiu.

 


ANNEX 3.- ORDENANCES FISCALS REGULADORES DE LES TAXES


3.1 TAXA PER LA RETIRADA DE LA VIA PÚBLICA DELS VEHICLES ABANDONATS, AVARIATS, ESTACIONATS MALAMENT O ALTRES CAUSES, I PEL TRASLLAT I PER LA PERMANÈNCIA DE VEHICLES, DE MOBLES I D’EFECTES SIMILARS AL DIPÒSIT MUNICIPAL.

a) Modificar l'article 4, incrementant les tarifes en un 2,1%.

La taula de tarifes queda així:

Article 4

TARIFES 2011
a. Automòbils o furgonetes (per hora o fracció a partir de la tercera hora d'entrada) 0,37 €
b. Motocicletes i vehicles de dues rodes, motocarros i efectes diversos (per hora o fracció a bbpartir de la tercera hora d'entrada) 0,22 €
c. Camions, autocars, camionetes, "plataformes" i similars (per hora o fracció a partir de la tercera hora d'entrada) 0,50 €
d. Trasllat de vehicles que es trobin en les circumstàncies esmentades a l'article 2 d'aquesta Ordenança, al dipòsit municipal:
d.1) Des de qualsevol punt 122,52 €
d.2) Enganxament del vehicle per la grua sense que efectuï l'ingrés al dipòsit municipal, efectuant l'ingrés dins del 5 dies següents a l'enganxament 44,92 €
d.3) Enganxament del vehicle per la grua sense que efectuï l'ingrés al dipòsit municipal, efectuant l'ingrés posteriorment als 5 dies següents a l'enganxament i abans dels terminis de recaptació voluntària establerts al Reglament General de Recaptació: 67,39 €
e. Incautació i emmagatzament de béns mobles:
e.1) Incautació 44,85 €
e.2) Emmagatzament, per dia i m2 0,59 €

 

 

3.2 TAXA PER PELS DOCUMENTS QUE EXPEDEIXI O QUE ESTENGUI L’ADMINISTRACIÓ.

a) Augment de les tarifes en un 2,1%

b) Arrodonir l’import de les tarifes dels drets d’examen.

c) Crear unes noves taxes que contemplin els Informes municipals obligatoris en relació als plans d’autoprotecció. L’obligatorietat d’aquests informes està previst al Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i a la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.

d) Afegir a les llicències de guals dels apartats 12 i 13, les llicències d’estacionament reservat per a persones amb mobilitat reduïda


Tot això suposa una modificació de l'article 6, que quedarà redactat de la següent manera:


3.2. TAXA EXPEDICIO DOCUMENTS 2011

1) Documentació gràfica del terme municipal, còpia 45,92
2) Llicències no especificades en ordenances específiques 2,33
3) Certificacions d'actes i acords municipals i de documents que es troben a les dependències municipals:
3.1) Si es tracta de certificacions d'expedients o documentació que es trobi en els departaments municipals 1,28
3.2) Si es tracta de certificacions d'expedients que es trobin a l'Arxiu Municipal 4,61
3.3) Certificacions de padró d'habitants: 0,00
3.3.1) Certificacions de residència i convivència, a partir del padró 1996 0,00
3.3.2) Certificacions de residència i convivència, dels padrons entre 1981 i 1995 4,49
3.3.3) Certificacions de residència i convivència, dels padrons anteriors a 1981 12,49
3.3.4) Certificacions de residència i convivència, per a persones amb carnet blau 0,00
4) Tramitacions i certificacions urbanístiques: 0,00
4.1) Informes urbanístics 48,44
4.2) Certificats de qualificació urbanística 72,47
4.3) Certificats d'alineacions i rasants 72,47
4.4) Certificat de compatibilitat amb el planejament d'un projecte d'obres o activitats 72,47
4.5) Altres certificacions de documents urbanístics 24,16
4.6) Tramitació d'estudis de detall de no obligat compliment pel planejament urbanístic 310,42
5) Tramitacions i certificacions de llicències: 0,00
5.1) Certificacions de llicència i expedients de disciplina urbanística 26,60
5.2) Informes tècnics d'activitats atorgats a sol•licitud de particular 48,31
5.3) Expedients de declaració de ruïna 308,08
6) Convalidació de poders 18,35
7) Compulses: 0,00
7.1) Per cada compulsa 1,81
7.2) Compulses per a persones amb carnet blau 0,00
8) Incorporació d'un certificat específic per a certificacions a interès dels contractistes per la seva classificació 62,78
9) Per drets d'examen (oposicions, concursos i altres òrgans encarregats de la selecció):
9.1) Categoria primera. Grup A: Subgrup A1 21,10
9.2) Categoria segona. Grup B: Subgrup A2 16,90
9.3) Categoria tercera. Grup C: Subgrup C1 12,70
9.4) Categoria quarta. Grup D: Subgrup C2 8,50
9.5) Categoria cinquena. Grup E: Agrupacions professionals sense requisit titulació 4,20
10) Tarja d'armes 12,49
11) El•laboració i confecció informes de la Policia Municipal: 0,00
11.1) El.laboració i confecció d'informes tècnics de la unitat d'atenció ciutadana de pa Policia Local sobre accidents de trànsit 74,86
11.2) El.laboració i confecció d'informes d'actuacions no de trànsit per part de la Policia Local 74,86
12) Llicència de guals i estacionament reservat per a persones amb mobilitat reduïda. 120,79
13) Llicència de guals obtinguda i d’estacionament reservat per a persones amb mobilitat reduïda sense prèvia petició 144,94
14) Informes de protecció civil 74,89
15) Informes de mobilitat 74,89
16) Homologació gestors autoritzats per recollida de residus 49,85
17) Expedició certificació de disponibilitat d'habitatge per reagrupament familiar 66,85
18) Tramitació llicència per a la instal•lació de grans establiments comercials, per m2 1,81
19) Certificacions cadastral:
19.1) Certificació cadastral literal per béns urbans i/o rústics ( individual per a cada finca) 9,87
19.2) Certificació cadastral literal per béns urbans i/o rústics ( conjunta) 9,87
19.3) Certificació cadastral descriptiva i gràfica per a béns urbans i/o rústics ( individual per a cada finca) 18,65
20) Taxa expedició certificats habitants per ABS
20.1) En data històrica diferents de l'1 de gener 81,68
20.2) En data que es faci el càlcul 10,68
21) Taxa per emissió informes Plans d’autoprotecció
21.1) Informe de Protecció Civil (aquesta taxa no s’abonarà de manera independent si ja s’inclou el seu import en la tarifa de la taxa per llicència ambiental) 250,00
21.2) Informe de Protecció Civil més Informe de Policia Local (aquesta taxa no s’abonarà de manera independent si ja s’inclou el seu import en la tarifa de la taxa per llicència ambiental) 290,00
21.3) Informes per a entitats sense ànim de lucre que promoguin el foment de la vida cultural, social i lúdica, per a activitats d’aquest caràcter fetes a la via pública i on s’acrediti aquestes circumstàncies amb un informe del cap del servei corresponent 0,00

 

 


3.3. TAXA PER ÚS DE L’ESCUT DE LA CIUTAT, CONCESSIONS DE PLAQUES I ALTRES DISTINTIUS.

a) Es proposa un increment de la tarifa en un 2,1%. Per això, modificació de l’article 5, que en l’apartat de TARIFES quedarà redactat de la següent manera:


TARIFES 2011
EUROS
a) Escut de la ciutat. Els concessionaris de serveis públics, comerciants, indústries, empreses de transport, activitats de lucre, i, en general, les persones físiques o jurídiques i col•lectivitats que l'utilitzin en capçaleres, marques de fàbrica i etiquetes. 7,93
b) Les societats d'esbarjo, esportives, agrupacions artístiques i culturals i els establiments docents han de satisfer anyalment i en un sol pagament 5,89

 

 

 

3.4. TAXA PER LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES.


a) Eliminar la taxa 19), referent a les Autoritzacions d’ocupació de la via pública complementàries a la llicència d’obres, ja que no s’ha cobrat mai al duplicar-se amb la per la tramitació de la llicència d’ocupació i per la ocupació mateixa.

Conseqüència d’aquesta eliminació, enumerar les taxes restants.

b) A proposta del servei de Manteniment, establir tres taxes noves: per les llicències per rases superiors a 50 m, amb una quantia equivalent a la llicència d’obra major; per les llicències de rases inferiors a 50 m, amb una quantia equivalent a la llicència d’obra menor, i per cales, amb una quantia equivalent a la taxa per obra menor que fomenti l’estalvi energètic.

c)) Es proposa un increment en les tarifa d’un 2,1%

L’article 5 queda així:

Les taxes d’aplicació per les llicències urbanístiques o per la comprovació d’activitats comunicades seran, d’acord amb el tipus d’actuació, les següents:

3.04. LLICENCIES URBANÍSTIQUES 2011


1) Obres incloses en sectors de desenvolupament pendent d'urbanització 1.736,86
2) Obra major o modificació o ampliació del projecte
2.1 Fins a 150 m2 de superfície construïda 126,82
2.2 Per cada m2 construït per sobre dels 150 m2 0,51
0,00
3) Obra major que fomenti l’estalvi i l’eficiència energètica i la utilització d’energies renovables o modificació o ampliació del projecte Quota resultant apartat 2 per 0,3
4) Obra major iniciada sense haver presentat la documentació de legalització al Registre general Quota resultant apartat 2 per 5
5) Obra major iniciada amb la documentació presentada en tràmit, pendent d’autorització Quota resultant apartat 2 per 2,5
6) Obra menor o modificació o ampliació del projecte 62,80
7) Obra menor que fomenti l’estalvi i l’eficiència energètica i la utilització d’energies renovables o modificació o ampliació del projecte 24,16
8) Obra menor iniciada sense haver presentat la documentació de legalització al Registre general 480,72
9) Obra menor iniciada amb la documentació presentada en tràmit, pendent d’autorització 150,98
10) Canvi d’ús o modificació o ampliació del projecte 62,80
11) Enderroc o modificació o ampliació del projecte 62,80
12) Alteració del medi rural o modificació o ampliació del projecte 62,80
13) Instal•lació de grues torre i aparells elevadors provisionals d'obres o modificació o ampliació del projecte 62,80
14) Instal•lació de rètols, tendals, aparells d'aire condicionat i altres elements visibles des de la via pública, o modificació o ampliació del projecte 62,80
15) Parcel•lació o modificació o ampliació del projecte 62,80
16) Primera ocupació (per establiment) 39,85
17) Canvi de nom de la llicència concedida 29,00
18) Pròrroga de la llicència concedida. 29,00

19) Tramitació en la que es comuniquen discrepàncies en el projecte tècnic, increment sobre la tarifa corresponent 25%
20) Cales 24,16
21) Rases superiors a 50 m 126,82
22) Rases inferiors a 50 m 62,80
 

 

 


3.5 TAXA PER CEMENTIRIS MUNICIPALS.

a) A proposta del concessionari es modifica l’article 7, afegint-hi un nou apartat.

Redactat actual
Article 7.
El sol fet de la manca de pagament, durant 10 anys seguits, dels drets de conservació general de nínxols, determina la caducitat de la concessió del dret funerari atorgat al titular al titular i successors, d’acord amb el reglament del cementiri, sense cap possibilitat de rehabilitació.

Redactat proposat
Article 7.1
El sol fet de la manca de pagament, durant 10 anys seguits, dels drets de conservació general de nínxols, determina la caducitat de la concessió del dret funerari atorgat al titular al titular i successors, d’acord amb el reglament del cementiri, sense cap possibilitat de rehabilitació.
Article 7.2
Les noves concessions permanents o temporals, de tombes, nínxols o columbaris, es lliuraran als interessats amb làpida i elements ornamentals corresponents segons normativa.

b) A proposta del concessionari, i de conformitat amb el plec de condicions de la concessió, s’incrementen un 3,8%.

Per tant, l’article 6 es modifica i queda de la següent manera:


TARIFES OOFF 2011

Concessió permanent 1r. pis frontal sense ossera 2.490,26 €
Concessió permanent 2n. pis frontal 2.861,18 €
Concessió permanent 3r. pis frontal 2.490,26 €
Concessió permanent 4t. pis frontal 1.589,53 €
Concessió permanent 5è. pis frontal 1.377,63 €
Concessió permanent 6è. pis frontal 983,56 €
Concessió permanent 1r. pis frontal amb ossera 2.967,15 €
Concessió permanent 1r. pis lateral sense ossera 3.507,64 €
Concessió permanent 2n. pis lateral 3.814,91 €
Concessió permanent 3r. pis lateral 3.708,94 €
Concessió permanent 1r. pis lateral amb ossera 3.920,89 €

Concessió temporal 1r. pis frontal sense ossera 996,10 €
Concessió temporal 2n. pis frontal 1.144,48 €
Concessió temporal 3r. pis frontal 996,10 €
Concessió temporal 4t. pis frontal 635,82 €
Concessió temporal 5è. pis frontal 551,05 €
Concessió temporal 6è. pis frontal 393,42 €
Concessió temporal 1r. pis frontal amb ossera 1.186,87 €
Concessió temporal 1r. pis lateral sense ossera 1.403,05 €
Concessió temporal 2n. pis lateral 1.525,96 €
Concessió temporal 3r. pis lateral 1.483,58 €
Concessió temporal 1r. pis lateral amb ossera 1.568,37 €

Lloguer per tres anys 4t. pis frontal 350,84 €
LLoguer per tres anys 5è. pis frontal 304,03 €
LLoguer per tres anys 6è. pis frontal 217,05 €


Segons l’article 21 del reglament de policia sanitària mortuoria, Decret 297/1997, de 25 de novembre, s’autoritzaràn els lloguers de cinc anys.

LLoguer per cinc anys 4t. pis frontal 584,74 €
LLoguer per cinc anys 5è. pis frontal 506,72 €
LLoguer per cinc anys 6è. pis frontal 361,73 €

Tombes 2.253,19 €
Tomba 3 departaments 13.377,78 €
Llosa tomba granet (amb inscripció) 2.229,63 €

Concessió ossera frontal 817,35 €
Columbaris 766,58 €

Làpida i mabre ampit nínxol cementiri de les Valls - opció A 435,52 €
Làpida i mabre ampit nínxol cementiri de les Valls - opció B 645,92 €
Làpida i mabre ampit nínxol cementiri de les Valls - opció C 976,17 €
Làpida i mabre ampit columbari cementiri de les Valls 375,69 €
Làpida i laterals nínxol cementiri Caputxins - opció A 309,94 €
Làpida i laterals nínxol cementiri Caputxins - opció B 568,89 €
Làpida i laterals nínxol cementiri Caputxins - opció C 729,91 €
Làpida i laterals nínxol cementiri Caputxins - opció D 961,52 €
Marc - vidriera nínxol cementiri Caputxins 188,18 €

Incineració de cadàvers 546,74 €
Pack exhumació e incinerarió de restes 739,39 €

Drets d'inhumació de cendres e inscripció en espai memorial 228,77 €

Neteja i ofrena floral nínxol ( 1 vegada any) 61,31 €
Neteja i ofrena floral nínxol ( 3 vegades any) 167,22 €
Treballs de rehabilitació i manteniment, import hora / operari 36,00 €

Drets d'inhumació o exhumació 131,24 €
Drets d'inhumació o exhumació en tombes i panteons 305,28 €
Drets d'inhumació o exhumació en columbari 93,59 €
Trasllat de restes dins del mateix cementiri 244,21 €
Drets d'enterrament de fetus o qualsevol membre amputat, en ninxol 131,24 €
Drets d'enterrament de fetus o qualsevol membre amputat, (en beneficència) 0,00 €
Drets de dipòsit a la sala d'autòpsies, per dia o fracció 31,50 €
Drets de dipòsit al frigorífic, per dia o fracció 31,50 €
Condicionament sepultura (inclou sudari) 105,10 €

Làpida sola 120,74 €
Laterals (cos complet) 32,81 €
Arrebossat façana 91,87 €
Marc – vidriera 65,62 €
Boques - aplacats de façanes 91,87 €
Mabre ampit nínxol (Les Valls) 32,81 €
Expedició títol 32,03 €
Pròrroga de concessió 47,28 €
Altres casos anàlegs 47,28 €
Permís col•locació de llosa tomba 193,57 €
Inscripció llosa de tancament 52,54 €
Tramitació documentació 47,28 €
Expedient administratiu de canvi de nom 61,95 €

Drets de conservació general del Cementiri per nínxol 13,12 €
Drets de conservació general del Cementiri per tomba o panteó 78,87 €
Drets de conservació general del Cementiri per columbari 6,57 €


Al prestar-se aquest servei en règim de concessió administrativa, sobre aquestes tarifes s’aplicarà l’IVA.

 

 

 

3.6.- TAXA PER LA UTILITZACIÓ D'APARELLS IMMOBILITZADORS DE VEHICLES

a) Es proposa un augment de les tarifes en un 2,1%, el que suposa una modificació de l'article 4, que queda redactat així:


TARIFES EUROS
Per l'aplicació dels aparells immobilitzadors als vehicles que es trobin en les circumstàncies que s'expressen en l'article 1, en qualsevol lloc del nucli urbà 16,69

 

 

 


3.7.- TAXA PER SERVEIS ESPECIALS PER A ESPECTACLES O TRANSPORTS


a) Es proposa un augment de les tarifes en un 2,1% per la qual cosa, modificació de l'article 6, que quedaria redactat de la següent manera:

TARIFES EUROS

a) Circs, teatres i altres instal•lacions destinades a espectacles i similars de qualsevol mena:
Per cada hora de servei, en dissabte, diumenge o dia festiu 46,51
Per cada hora de servei, en dia feiner 29,28
Dies d'actuació durant la Festa Major de la ciutat, o dels barris, per cada dia 93,01
b) Les llicències o permisos pel pas de caravanes, grans transports, etc., pagaran: 0,00
Per cada hora de servei, en dia festiu 46,51
Per cada hora de servei, en dia feiner 29,28
c) En els supòsits de l'article 2.1.b), la tarifa es fixarà, quan les característiques de la taxa ho permetin, d'acord amb la capacitat econòmica de les persones que hauran de satisfer-la.

 

 


3.8.- TAXA PER LES LLICÈNCIES AMBIENTALS, AUTORITZACIONS AMBIENTALS I COMUNICACIONS PRÈVIES, I PELS CONTROLS POSTERIORS A L’INICI DE L’ACTIVITAT

- Es modifiquen tot un seguit d’aspectes de l’Ordenança vigent, especialment les tarifes i els seus conceptes, per acomodar-la millor a la normativa de Llicències ambientals promulgada fins ara.

- S’aplica un augment del 2,1% a les tarifes existents.

El text complert serà el següent:

CAPÍTOL 1. FONAMENT LEGAL

Article 1

En ús de les facultats concedides, per l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i a l’empara del previst als articles 57, i 20.4.i) del Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de conformitat amb el què disposen els articles 15 a 19 d’aquests text legal, l’Ajuntament estableix la taxa per la prestació dels serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment previ a llicència i autorització ambiental, comunicació prèvia o declaració responsable, i pels controls posteriors a l’inici de l’activitat.


CAPÍTOL II. FET IMPOSABLE

Article 2

1.Constitueix el fet imposable de la taxa, l’activitat municipal, tant tècnica com administrativa, que generi costos directes o indirectes per verificar que els establiments on es desenvolupen les activitats (econòmiques, mercantils, industrials, culturals o de qualssevol altres tipus) s’ajustin a les ordenances municipals vigents, als plans d’ordenació i a les condicions legals exigides en matèria de seguretat, salubritat, higiene, sanejament i protecció del medi ambient, i qualitat de vida, tant en els supòsits d’atorgament de llicència i autorització ambiental, com en els supòsits de control posterior en els casos de comunicació prèvia o declaració responsable.

2. A aquests efectes es consideren obertures:

2.1. La primera instal•lació de l'establiment per a començar les activitats.
2.2. El trasllat de l’activitat a un altre local pel mateix titular.
2.3. La variació o l'alteració dutes a terme a l’establiment, que suposin un canvi d’activitat.
2.4. La variació o l'alteració d’una activitat i un canvi de nom de la llicència anterior.

3. A aquests efectes es consideren canvis de nom:
3.1. El canvi de titularitat sense que comporti l'alteració o la modificació de l’activitat, de la llicència o de l'autorització anterior.

4. A aquests efectes s’entén per modificació, ampliació o reducció:
4.1. La variació o l'alteració portades a terme a l’establiment sense que suposin un canvi d’activitat i que s’exerceixin pel mateix titular.

5. S’entén per establiment qualsevol local, estigui o no obert al públic, que no es destini exclusivament a habitatges, on es desenvolupi una activitat (econòmica, mercantil, industrial, cultural o de qualssevol altres tipus), encara que aquesta es destini a l’ajut o complement de l’activitat principal o que hi tingui relació, amb l’objectiu d’obtenir-ne beneficis o profit.

6. No estan subjectes a la taxa els aparcaments que no requereixin llicència o autorització municipal, d’acord amb l’Ordenança o les disposicions que així ho regulin.

 

CAPÍTOL III. NAIXEMENT DE L’OBLIGACIÓ DE CONTRIBUIR

Article 3

1. La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir quan s’iniciï l’activitat municipal que constitueix el fet imposable. A aquests efectes, s’entendrà iniciada la dita activitat, en la data de presentació de la instància que iniciï el corresponent procediment, si el subjecte passiu la formula expressament.

2. Quan l’activitat o la instal•lació es desenvolupin o realitzin sense haver-s’hi verificat o comprovat prèviament per l’Ajuntament que s’ajusta en el marc normatiu a què fa referència l’article 2 d’aquesta ordenança, la taxa s’acreditarà quan s’iniciï efectivament l’activitat municipal que constitueix el fet imposable.


CAPÍTOL IV. SUBJECTES PASSIUS

Article 4

Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei general tributària, titulars de l’activitat que es pretén, o si s’escau, que es realitzi en qualsevol establiment on es desenvolupa una activitat (econòmica, industrial, mercantil, cultural o de qualssevol altres tipus).


CAPÍTOL V. RESPONSABLES

Article 5

1. Responen solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu, les persones físiques i jurídiques a què es refereix l’article 42 de la Llei general tributària.

2. En són responsables subsidiaris les persones administradores de les societats i les persones síndiques, interventores o liquidadores de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i en l’abast que assenyala l’article 43 de la Llei general tributària.


CAPÍTOL VI. QUOTA TRIBUTÀRIA

Article 6

Les tarifes d’aplicació són les següents, d’acord amb el que estableixen la Llei 11/2009, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives, la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats, el Reglament d’activitats de Mataró i la resta de normativa aplicable.

A) ACTIVITATS ESPECÍFIQUES EUROS
Establiments públics:
Aforament de 150 a 500 persones 3.846,90
Aforament de 501 a 1000 persones 5.076,84
Aforament superior a 1000 persones 6.307,51
Establiment de règim especial 1,5 vegades taxa d’obertura
Llicència provisional 1,25 vegades taxa d’obertura
Aparcaments:
Superfície de 751 a 1500 m2 2.461,33
Superfície de 1501 a 2500 m2 4.102,22
Superfície de 2501 a 5000 m2 6.563,56
Superfície superior a 5000 m2 13.127,11
Comerços:
Superfície de 751 i 1300 m2 2.051,10
Superfície de 1301 i 2500 m2 4.102,25
Superfície superior a 2500 m2 16.408,98
Hotels i residències:
Fins a 20 habitacions 1.640,89
De 21 a 400 habitacions 4.102,22
Superior a 400 habitacions 8.276,92
Magatzems:
Superfície de 100 a 300 m2 695,91
Superfície de 301 a 600 m2 1.043,87
Superfície de 601 a 1500 m2 2.087,74
Superfície de 1501 a 5000 m2 4.175,48
Superfície superior a 5000 m2 - 8.204,50
Administratiu:
Superfície de 301 a 1000 m2 695,91
Superfície de 1001 a 2500 m2 1.391,83
Superfície superior a 2500 m2 2.824,49
Telefonia mòbil
Estació base de telefonia mòbil 7.303,14

Tallers familiars annex IV 123,05
 

B) ACTIVITATS NO COMPRESES EN L’APARTAT A EUROS
Activitats incloses en el règim d’autorització ambiental (annex I) 1.271,66
Activitats incloses en el règim de llicència ambiental ambiental (annex II) 2.613,81
(Inclou certificat compatibilitat urbanística i publicació BOP)
Activitats incloses en el règim de comunicació prèvia ambiental (annex III) 1.640,89
Activitats incloses en el règim de llicència d’establiment públic 2.613,81
(Inclou certificat compatibilitat urbanística i publicació BOP. A aquest import
s’haurà de sumar el cost dels quatre informes obligatoris que s’han d’emetre
altres serveis municipals)
Activitats incloses en el règim de comunicació prèvia d’establiment públic 1.713,36
(Inclou certificat de compatibilitat urbanística)
Activitats incloses en el règim de comunicació prèvia municipal 1.713,36
(Inclou certificat de compatibilitat urbanística)
Activitats incloses en el règim de comunicació prèvia innòcua (annex IV) 463,94
Activitats incloses en el règim de comunicació prèvia d’establiment públic 1.713,36
(Inclou certificat de compatibilitat urbanística)
Llicència d’espectacles de circ i establiments desmuntables 614,92
(25% de la taxa de llicència)
Llicència d’espectacles de caràcter extraordinari 1.230,67
(50% de la taxa de llicència)

C) CANVIS DE NOM
El 15% de la tarifa que els correspondria pagar en cas de primera instal•lació.

D) AMPLIACIONS, MODIFICACIONS, REDUCCIONS I ADEQUACIONS
Per les ampliacions i modificacions que suposin canvis substancials respecte la llicència concedida, la taxa serà d’un 50% de la taxa d’obertura de l'annex vigent que li correspongui.

Per les ampliacions i les modificacions que no suposin canvis substancials respecte la llicència concedida, la taxa serà d’un 25% de la taxa d’obertura de l'annex vigent que li correspongui.

Per aquelles activitats en les que es notifiquin discrepàncies al projecte més d’una vegada, per cada comunicació extra es cobrarà un suplement del 25% de la taxa d’obertura que els ha correspost pagar.

E) SEGONA INSPECCIÓ O INSPECCIÓ EXTRAORDINÀRIA EUROS
1) Activitats en què per motius no justificats de la persona interessada es requereixi realitzar més d'una inspecció de comprovació i verificació de mesures correctores de la llicència,
Autorització o comunicació. (Per cada inspecció addicional) 52,57
2) Inspeccions sol•licitades per la persona denunciat en expedients de denúncia, en les quals es
comprovi que no s’han adoptat les mesures correctores ( en concepte d’inspecció tècnica
municipal) 52,57
3) Inspeccions de control periòdic. Quan aquesta generi més d’una inspecció motivada per
causes imputables a la persona interessada, cada inspecció exclosa la primera 52,57
4) Autoritzacions complementàries en matèria sanitària 52,57
5) Realització d’activitats temporals que no comporten ocupació de via pública (excepte pirotècnia). Aquest apartat inclou activitats, espectacles, festes i vendes de temporada en locals, que no comportin ocupació de la via pública:
5.1) d'un a set dies 58,59
5.2) Tota una setmana o fracció d'excés fins a un màxim de tres mesos (import per
setmana) 29,29

F) PIROTÈCNICA EN LOCALS
Pirotècnia en locals que no comportin ocupació de via pública i de caràcter temporal 548,48

G) VIVERS MUNICIPALS
Per les activitats que s’instal•lin en vivers municipals, la taxa municipal és:

1. Per les activitats incloses en l’annex III s’aplicarà una bonificació del 50% de la taxa que els
correspongui.
2. Per les activitats incloses en els annexos diferents al III s’aplicarà una bonificació del 30%
de la taxa que els correspongui.

H) ACTIVITATS EN GALERIES O CENTRES COMERCIALS
Les activitats que se situïn dins d’unes galeries o centre comercial i que suposin un nou punt de venda per a un establiment ja existent a Mataró i establert legalment, disposaran d’una bonificació a la taxa de:

a) El 50% de la taxa que els correspongui per les activitats de l'annex III.
b) El 30% de la taxa que els correspongui per les activitats incloses en els altres annexos
que no siguin el III.

I) TRASLLAT INDÚSTRIA
Les indústries legalment establertes a Mataró i que es traslladin a un polígon industrial,
qualificat com a tal d’acord amb el Pla General d’Ordenació Urbana de Mataró, disposaran
d’una bonificació d’un 30% de la taxa que els correspongui.

J) MESURES D’ESTALVI I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
Aquelles activitats que incorporin en els seus projectes mesures d’estalvi i eficiència energètica i en l’ús de l’aigua, la utilització d’energies renovables i la implantació de sistemes de minimització de residus degudament justificades i quantificades en el projecte, disposaran d’una bonificació del 60% de la taxa que els correspongui.

Per justificar aquests aspectes s’haurà de presentar juntament amb la documentació per sol•licitar la llicència, autorització o comunicació municipal:
• la memòria tècnica on quedi reflectida la instal•lació proposada, juntament amb els estudis o les auditories que justifiquin els canvis del procés o de les tecnologies, indicant quantitativament les millores obtingudes;
• el cost de les inversions realitzades;
• si procedeix, documentació que acrediti l’assessorament del Departament d’Indústria i Energia
o del Centre d’Iniciatives per a la Producció Neta del Departament de Medi Ambient de la
Generalitat de Catalunya.

Així mateix podran accedir a la subvenció de la taxa aquelles activitats:

• que tinguin implantat un sistema de gestió mediambiental certificada d’acord amb el Reglament CCEE núm. 1836/92 ISO 14000,
• els productes de les quals tinguin concedida:
- l’etiqueta ecològica europea (Reglament CCEE núm. 880/92) o
- el distintiu de garantia de qualitat ambiental (Decret 314/94).

Aquests programes han d’estar gestionats per la Direcció General de Qualitat Ambiental del
Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya.

La documentació presentada serà valorada per la Secció de Llicències d’Activitats de l’Ajuntament, la qual determinarà la procedència de la subvenció d’acord amb les disponibilitats pressupostàries.

K) Les entitats privades sense ànim de lucre pagaran un 10% de la tarifa que els correspondria pagar si tota l’activitat que realitzessin tingués caràcter econòmic.

L) L’ajuntament subvenciona el 100% de la taxa d’obertura d’establiments a les cooperatives i els tallers, en l’àmbit del desenvolupament del treball social i/o que promogui la reinserció social i laboral, que ocupin entre 3 i 10 treballadors amb contracte laboral iniciat dins del termini dels 30 dies posteriors a la posada en marxa de l’activitat.

M) Tarifa per llicències atorgades a activitats que no han sol•licitat llicència abans de l’inici
d’activitat i que la sol•liciten prèvia denúncia: tarifa superior en el 20% a aquella que les
correspondria pagar si hagués estat sol•licitada la llicència prèviament.


CAPÍTOL VII. DEVOLUCIÓ DE TAXES

Article 7

Si abans d’un mes des de l’entrada de la sol•licitud de la llicència, l’autorització o la comunicació en el registre general i abans que l’autoritat o l’organisme municipal hagi adoptat algun informe o acord, favorable o desfavorable, la persona interessada renuncia irrevocablement i formalment a la seva sol•licitud, cal que pagui una quota equivalent al 10% de la que li hauria correspost pagar d’acord amb la present Ordenança si li hagués estat atorgada la llicència, l’autorització o la comunicació.

Si abans d’un mes des de l’entrada de la sol•licitud de la llicència, l’autorització o la comunicació en el registre general, i en el cas que l’autoritat o l’organisme municipal hagi adoptat algun informe o acord, favorable o desfavorable, la persona interessada renuncia irrevocablement i formalment a la seva sol•licitud, cal que pagui una quota equivalent
al 50% de la que li hauria correspost pagar d’acord amb la present Ordenança si li hagués estat atorgada la llicència, l’autorització o la comunicació.

Si la renúncia es formulés transcorregut un mes des de la presentació de la sol•licitud al registre general, l’interessat haurà d’abonar una quota equivalent al 70% de la quota que li hauria correspost pagar d’acord amb la present Ordenança.

No es retorna la quantitat abonada si la persona interessada no hi renuncia expressament i així ho sol•licita.

Tampoc es procedeix a la devolució si l’expedient s’atura, per causa de la persona interessada, per un temps superior als tres mesos.

En el cas de la denegació de la llicència i en el cas d’anul•lació de la llicència per causes no imputables a la persona contribuent, aquest tindrà dret a la devolució del 80% de l’import, en el cas que hagi estat abonat, o bé que es redueixi el 80% del valor de la liquidació corresponent, si el seu import no ha estat abonat, sempre que s’hagués clausurat l’establiment en el termini de vuit dies a comptar a partir de la notificació de la resolució precedent, si no hagués romàs obert amb anterioritat en un termini superior als sis mesos. En el cas de no acatar ni complir la resolució municipal, perdrà el dret a obtenir la devolució de la quantitat ingressada, sens perjudici de la imposició de les sancions escaients.

Quan l’activitat estigui subjecte a activitat comunicada, si el desistiment es formula abans de què l’ajuntament hagi practicat qualsevol comprovació, és retornarà integrament l’import de la taxa. Altrament, no es retornarà cap import.


CAPÍTOL VIII. NORMES PER A L’APLICACIÓ DE LA PRESENT ORDENANÇA

Article 8

Quan en un mateix local s’exerceixen diverses activitats, o bé coexisteixen activitats auxiliars o complementàries, cadascuna d’aquestes ha de proveir-se de la llicència específica, sense perjudici que la liquidació dels drets pugui ser conjunta sempre i quan totes aquestes activitats tributin pel mateix concepte de l'epígraf de l'IAE.


Article 9

La persona interessada ha de realitzar l’autoliquidació de la taxa, tot ingressant la quantitat corresponent a les oficines de la recaptació municipal o a les entitats bancàries que tenen conveni amb l’Ajuntament.


DISPOSICIÓ ADDICIONAL:

Els preceptes d’aquesta ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquelles en què es facin remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.


DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

ÚNICA. Aquesta Ordenança deroga l'Ordenança fiscal núm. 14 de la taxa de llicència d’obertura d’establiments aprovada l’any 1990.


DISPOSICIÓ FINAL

PRIMERA. En tot allò que no es preveu en aquesta Ordenança i que no la contradigui s’aplica
l’Ordenança fiscal general.

SEGONA. Aquesta Ordenança comença a regir el dia 1 de gener de 2011 i és vigent mentre no se n’acordi la derogació o modificació.
 

 


3.9.- TAXA PER LA RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ DE BROSSA DOMICILIÀRIA O RESIDUS SÒLIDS URBANS, MOBLES I UTENSILIS DOMÈSTICS INSERVIBLES.


a) Augment del 2,1% en les tarifes. Aquest augment suposa una modificació de l'article 7, que queda redactat així:


Article 7. Les bases i tarifes d’aquesta taxa seran anyals:

a) La tarifa de la brossa domiciliària és de 105,41 €
b) La fracció de rebuig dels residus comercials i assimilables és de 162,10 €

 

b) Conseqüència d'aquesta modificació, canviar el segon apartat del punt 2 de l'article 9 que dirà el següent:

La tarifa dels habitatges es fixa en 105,41 euros.

 

 

3.10.- TAXA PER LLICENCIES DE TALL DE LA VIA PÚBLICA.

a) Augmentar les quotes en un 2,1%. Això suposa una modificació de l'article 5 que queda redactat així:

Article 5

a) Ocupació parcial de via pública de xarxa no bàsica 23,15
b) Tall de carrer de vial xarxa no bàsica 55,47
c) Ocupació parcial de via pública de xarxa bàsica 37,21
d) Tall de carrer de vial de xarxa bàsica 99,81

En els casos en què la llicència la sol•licitin entitats que promoguin el foment de la vida cultural, social i lúdica al carrer per a la realització d'activitats de caire cultural i de foment d'activitats esportives, lúdiques, culturals i de foment de valors festius que es desenvolupin a la via pública, la quota a pagar és zero.

TARIFA PER LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA D’USUARI HABITUAL I FREQÜENT DE LA VIA PÚBLICA

a) Per usuaris que sol•liciten un nombre d'ocupacions o talls fins a 24 a l'any
a.1) per xarxa no bàsica 78,23
a.2) per xarxa bàsica 156,34

b) Per usuaris que sol•liciten un nombre d'ocupacions o talls entre 25 i 48 a l'any
b.1) per xarxa no bàsica 156,34
b.2) per xarxa bàsica 312,73

c) Per usuaris que sol•liciten un nombre d'ocupacions o talls entre 49 i 96 a l'any
c.1) per xarxa no bàsica 312,73
c.2) per xarxa bàsica 625,55

d) Per usuaris que sol•liciten un nombre d'ocupacions o talls entre 97 i 192 a l'any
d.1) per xarxa no bàsica 625,55
d.2) per xarxa bàsica. 1251,08

e) Per usuaris que sol•liciten un nombre d'ocupacions o talls superior a 192 a l'any
e.1) per xarxa no bàsica 1251,08
e.2) per xarxa bàsica 2501,99

Aquesta condició no eximirà el titular de la necessitat de sol•licitar en cada tall la llicència corresponent, no obstant això, aquesta es liquidarà d'acord amb el següent escalat:

TARIFES DE TALL I OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA PER CONTRIBUENTS QUE TINGUIN ATORGADA LA CONDICIÓ D’USUARI HABITUAL I FREQÜENT DE LA VIA PÚBLICA

a) Ocupació parcial de via pública de xarxa no bàsica 4,65
b) Tall de carrer de vial xarxa no bàsica 11,07
c) Ocupació parcial de via pública de xarxa bàsica 7,38
d) Tall de carrer de vial de xarxa bàsica 19,94

La condició d'usuari habitual i freqüent de la via pública correspon a aquells usuaris que per raons professionals o personals tallen o ocupen en condicions de similitud, de forma habitual i freqüent en temps, els mateixos espais de la via pública, en franges horàries predeterminades i conegudes amb antelació.

Via conveni es podrà regular el sistema de liquidació d'aquesta taxa amb periodicitat trimestral.

 

 

 

3.11.- TAXA PER ATORGAMENT DE LLICÈNCIES I AUTORITZACIONS ADMINISTRATIVES D’AUTOTAXIS I D’ALTRES VEHICLES DE LLOGUER.

a) Increment del 2,1% en les tarifes, per la qual cosa, modificar l'article 4, que quedarà així:

Article 4. Tarifes

TARIFES EUROS


1. Atorgament de llicència per a l'exercici del servei d'autotaxis, amb taxímetre dins del terme municipal (classe A) 609,98
2. Atorgament de llicència per l'exercici del servei d'automòbils de prestacions especials i d'abonament (classe C) 1.016,97
3. Traspassos autoritzats:
Inter vivos: el 40% de la llicència,
classe A 243,96
classe C 406,63
Mortis causa: el 15% de la llicència,
Classe A 91,49
classe C 152,41
4. Llicències de substitució de vehicles en qualsevol de les modalitats esmentades 42,36
5. Expedició del permís municipal de conductor d'autotaxi 8,76
6. Revisions:
Ordinària i reglamentària 4,37
Especial per canvi o traspàs 8,76

 

 

 

3.12.- TAXA PER OCUPACIÓ DEL SÒL, SUBSÒL I VOL DE LA VIA PÚBLICA, I PER L’UTILITZACIÓ PRIVATIVA I APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL.


a) Incorporar a l’apartat A.8) i a petició del Servei de Manteniment, una nova taxa per Cartelleres petites que es col•loquen als fanals, amb un import de 5 euros per cartellera i mes o fracció.

b) A les taxes A.9.5, i C.5, afegir “o fracció” a més a més del dia.

c) Increment de les tarifes en un 2,1%.


L'article 5 es modifica de la següent manera, en l’apartat de TARIFES:


TIPUS D’OCUPACIÓ APLICAR ÍNDEX CATEGORIA 1. TARIFA
A.1. TAULES I CADIRES:
Activitat anual per m2 i any Si 24,32
Activitat temporal per m2 i mes Si 3,03
Activitat eventual per m2 i dia Si 3,24

A.2. TAULELLS VENDA FORA ESTABLIMENT:
A.2.1. ULTRAPASSIN LÍNIA FAÇANA, TEMPORAL (tarifa per m2 i mes) Si 2,32
A.2.2. ULTRAPASSIN LÍNIA FAÇANA, ANUAL (tarifa per m2) Si 18,46
A.2.3. NO ULTRAPASSIN LÍNIA FAÇANA, TEMPORAL (tarifa / m lineal mes) Si 1,49
A.2.4. NO ULTRAPASSIN LÍNIA FAÇANA, ANUAL (tarifa /m lineal) Si 11,96

A.3. TENDALS I PARAVENTS (per m2) Si 4,59

A.4. APARELLS AUTOMÀTICS SOBRE V.P.(m2)
A.4.1. VOLADA A.4.2. VOLADA > 0,5 m (tarifa per m lineal) Si 69,15
A.4.3. LÍNIA DE FAÇANA (tarifa per lineal) Si 59,93
A.4.4. APARELLS SOBRE VIA PÚBLICA (per m2 i mes) Si 7,67

A.5.1. QUE SURTIN A.5.2. QUE SURTIN > 1 M FAÇANA (tarifa per m lineal) Si 34,58
34,58
A.6. APARELLS D’AIRE CONDICIONAT (tarifa per aparell) No 17,27
17,27
A.7. RÈTOLS-BANDERA ( per m) Si 17,27

A.8. ELEMENTS PUBLICITARIS A LA VIA PÚBLICA
CARTELLERES (ANY i m2) Si 53,03
RETOLS I SUPORTS PERMANENTS Si 65,41
BANDEROLES (unitat/mes o fracció) No 12,36
LONES PUBLICITARIES (m2 i any) Si 11,43
SUPORTS PUBLICITARIS IL.LUMINATS 50%
CARTELLERES PETITES QUE ES COL•LOQUEN ALS FANALS
Per cartellera, mes o fracció (Aquesta tarifa no es prorrateja) No 5

A.9. QUIOSCOS
A.9.1. GELATS i similars (m2/mes) TEMPORALS Si 11,54
A.9.2. CASTANYES( m2/mes) TEMPORALS Si 11,54
A.9.3. PERMANENTS (Venda premsa, flors…tarifa/m2) Si 92,19
A.9,4, PERMANENTS (ONCE) 1,10 M2/ ANY Si 101,42
A.9,5,PARADES VENDA FIRES,MERCATS OCASIONALS (M2/dia o fracció) Si 1,02

B. OCUPACIONS TRANSITORIES
B.1. Recintes o tanques (tarifa / m2 / mes) No 7,67
B.2. Bastides (tarifa / m2 / mes) No 7,67
B.3. Grues (tarifa per dia) No 3,21
B.4. Contenidors (tarifa per dies) No 3,21
B.5. Materials d'enderroc, construcció, arena.. (tarifa /dia) No 3,21
B.6. Casetes de venda immobiliària. Fins a 8 metres quadrats (tarifa / mes) Si 74,40
Per 16 m2 (tarifa per mes) Si 148,85
B.8. Talls de trànsit (tarifa per hora) No 1,96
B.9. Ocupació d'un vial (tarifa per hora) No 0,95
B.10. Taquilles que donin a la via pública on s’expedeixen entrades per a espectacles, per taquilla i mes No 2,85
B.11. Apuntalament de façanes en edificis en situació urbanística regular, el primer any per metre lineal No 1,96
B.12. Apuntalament de façanes en edificis en situació urbanística regular, els quatre anys següents, per metre lineal No 0,95
B.13. Apuntalament de façanes en edificis subjectes a nova alineació, el primer any, per metre lineal No 3,87
B.14. Apuntalament de façanes en edificis subjectes a nova alineació, els quatre anys següents, per metre lineal No 2,85
B.15. Mostres, figurins, mercaderies o qualssevol altres objectes col•locats a les voravies, façanes o en qualsevol altre lloc visible des de la via pública, per cada m2 o fracció, i any Sí 11,37
b.16. Això mateix, però que no sobresurti de la línia de la façana, o que estigui a menys de 0,20 m de distància d'aquesta, si estan en comunicació directa amb la via pública Sí 1,91

C. ALTRES OCUPACIONS DE LA VIA PÚBLICA I DEL DOMINI PÚBLIC EN GENERAL
C.1. ESPECTACLES
Carpes, envelats i similars(per cada 1000m2o fracció /dia) No 52,91
Circs i espectacles similars (1000m2o fracció /dia) No 55,23
Per cada 500 m2 excés i dia No 27,62

C.2. RODATGES CINEMATOGRÀFICS
C.2.a. Tarifa fixa: 116,95 euros + 0,20 euros per m2 i dia d'ocupació
C.2 b. Tarifa variable: Tarifa fixa+ 21,49 euros per vigilància especial
Tarifa fixa + 17,51 euros per conserge
C.3. PARADES:
Jocs de destresa o força, casetes de tir No 19,94
Tómboles i similars (m2/dia) No 19,94
Altres parades (m2/dia) No 19,94

C.4. CASETES
Assimilat a parades venda fires, mercats (cada 10m2/dia) No 29,87

C.5. ALTRES OCUPACIONS NO CLASSIFICADES EN CAP ALTRE ORDENANÇA
Anuals, Preu per m2 i any Sí 92,19
De temporada, Preu per m2 i mes Si 11,54
Ocasionals, Preu per m2 i dia o fracció Si 1,02

C.6. TRANSFORMADORS INSTAL•LATS EN EL SUBSÒL DE LA VIA PÚBLICA O TERRENYS COMUNALS
Fins a 25 KVA, per any No 97,85
De 25 KVA, fins a 100 KVA, per any No 146,77
Més de 100 KVA fins a 200 KVA, per any No 195,63
Més de 200 KVA, per any No 244,55

C.7. CONDUCCIONS ELÈCTRIQUES SUBTERRÀNIES DE BAIXA TENSIÓ, FINS A 4 CONDUCTORS I SENSE EXCEDIR DE 550 VOLTS DE TENSIÓ
Tributaran anyalment i per metre lineal.
Fins a 4 mm2 de secció, per cada cable No 0,01
De 5 a 10 mm2 de secció, per cada cable No 0,01
De 10 a 50 mm2 de secció, per cada cable No 0,02
De 50 a 120 mm2 de secció, per cada cable No 0,02
De 120 a 240 mm2 de secció, per cada cable No 0,02
De 240 a 500 mm2 de secció, per cada cable No 0,05
De 500 a 1.000 mm2 de secció, per cada cable No 0,07
De més de 1.000 mm2 de secció, per cada cable No 0,08
Aquestes conduccions elèctriques excedint de 500 volts, pagaran a raó de les tarifes esmentades afectades del coeficient multiplicador 2.
Per cada metre lineal de canonada, fins a 1 polzada de xarxa de distribució d'aigües, per any No 0,03
Per cada metre lineal de canonada, superior a 1 polzada de xarxa de distribució d'aigües, per any No 0,08

C.8. OCUPACIÓ DEL SUBSÒL DE LA VIA PÚBLICA O TERRENYS COMUNALS AMB ALTRES CONSTRUCCIONS O INSTAL•LACIONS
Pagaran per m3 i any:
En carrers de 1a categoria No 4,88
En carrers de 2a categoria No 2,38
En carrers de 3a cat. I resta de categories No 0,95

C.9. OCUPACIÓ DEL SUBSÒL AMB CABLE DE FIBRA ÒPTICA
Per cada connexió entre dos punts amb fibra òptica pròpia, (totes les categories):
a) Per cada connexió amb ample de banda de 34 Mbps anualment: (Totes les categories) No 26.691,02
b) Per cada connexió amb ample de banda de 2 Mbps anualment:: (Totes les categories) No 2.983,84

C.10. TRANSFORMADORS INSTAL•LATS A LA VIA PÚBLICA OCUPANT-NE VOL I SÒL
Fins a 25 KVA, per any No 146,77
De 25 KVA a 100 KVA, per any No 195,63
Més de 100 KVA, fins a 200 KVA, per any No 244,55
Més de 200 KVA, per any No 293,48

C.11. CONDUCCIONS ELÈCTRIQUES AÈRIES DE BAIXA TENSIÓ, FINS A 4 CONDUCTORS I SENSE PASSAR DE 50.000 VOLTS
Pagaran anyalment i per metre lineal: No
Fins a 4 mm2 de secció, per cada cable No 0,01
De 5 a 10 mm2 de secció, per cada cable No 0,01
De 10 fins a 50 mm2 de secció, per cada cable No 0,02
De 50 a 120 mm2 de secció, per cada cable No 0,02
De 120 a 240 mm2 de secció, per cada cable No 0,02
De 240 a 500 mm2 de secció, per cada cable No 0,05
De 500 a 1.000 mm2 de secció, per cada cable No 0,07
De més de 1.000 mm2 de secció, per cada cable No 0,08
Aquestes mateixes conduccions elèctriques des de 500 volts pagaran a raó de la tarifa esmentada afectada del coeficient multiplicador 2.

C.12. CAIXES D'ENLLAÇ O DE DERIVACIONS, QUADRES O ARMARIS DE CONTROL, COMANDAMENT I PROTECCIÓ, PER A TENSIONS
Fins a 500 volts, per any No 23,56
Més de 500 volts, per any No 47,25
Per cada per mòdul o aïllador, per any No 0,01
Per cada suport, porta aïllador, fins a 10 per mòduls, per any No 0,42
Per cada suport, porta aïllador, de més de 10 per mòduls, per any No 0,89
Per cada pal, o columna, de qualsevol material, per any No 0,38
Per cada cavallet de ferro, per any No 0,47
Per cada aixeta, vàlvula o clau de pas, per any No 0,03
Per cada tapa de tancament de claus de pas, per any No 0,10
De volum fins a 5 decímetres cúbics, a l'any No 1,36
De volum superior a 5 decímetres cúbics, a l'any No 4,70
 

D. OCUPACIÓ DOMINI PÚBLIC RÚSTIC
Per m2 i any 0,29
 

Quan s’utilitzin procediments de licitació pública, l’import de la taxa vindrà determinat pel valor econòmic de la proposta sobre la que recaigui la concessió, autorització o adjudicació.
 

 

3.13.- TAXA PER OBERTURA DE CLOTS O RASES EN TERRENYS D'ÚS PÚBLIC I QUALSEVOL REMOGUDA DE PAVIMENT O DE VORERES A LA VIA PÚBLICA


a) Increment de les tarifes en un 2,1% Això suposa una modificació de l'article 4 pel que fa al quadre de TARIFES, que queda així:


TARIFES EUROS
OBERTURA DE RASES EN GENERAL
Es cobrarà per cada metre lineal
Sobre voreres pavimentades:
Mentre duri la llicència si no excedeix de 5 dies: 4,20
Per cada dia de més: 2,10
Sobre voreres no pavimentades però provistes de la vorada corresponent:
Mentre duri la llicència si no excedeix de 5 dies: 2,50
Per cada dia de més: 1,28
Sobre calçades en carrers pavimentats amb llambordes damunt de sorra, o qualsevol altra mena de pavimentació
Mentre duri la llicència si no excedeix de 5 dies: 5,13
Per cada dia de més: 2,63
En calçades de carrers no pavimentats:
- Mentre duri la llicència si no excedeix de 5 dies: 2,10
Per cada dia de més 1,63
L'import dels drets per cada obertura de rasa, serà com a mínim, de: 4,78
EXCAVACIONS PER A LA CONSTRUCCIÓ DE CAMBRES SUBTERRÀNIES DESTINADES A LA INSTAL•LACIÓ DE SERVEIS
En voreres pavimentades (per m3). 4,15
En voreres no pavimentades (per m3). 2,50
En calçades pavimentades (per m3). 5,31
En calçades no pavimentades (per m3). 2,10
Els preus de la tarifa anterior s'incrementaran en un 50% quan les rases travessin carrers amb voreres de tres metres o més, quan s'obrin en llocs que no sigui d'encreuament amb altres carrers o amb els seus xamfrans

 

 

3.14.- TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES I RESERVES D'APARCAMENT

Increment de les tarifes en un 2,1%.
Això suposa una modificació de l’article 5 pel que fa al quadre de TARIFES, que queda així:

TARIFES EUROS
GUALS
Anyals (per metre i hora/dia) 0,00
Temporals (per metre i hora/dia i mes) 0,00
En els casos en què el titular de la llicència sigui un minusvàlid que l’hagi obtingut en qualitat de tal, la tarifa serà (per metre i hora/dia) 0,00
ESTACIONAMENTS RESERVATS
Anyals (per metre i hora/dia) 1,81
Indefinits quinzenals 0,93
Temporals (per metre i hora/dia i mes) 0,19
En els casos en què el titular de la llicència sigui un minusvàlid que l’hagi obtingut en qualitat de tal, la tarifa serà (per metre i hora/dia) 0,00

 


3.15 TAXA PELS APROFITAMENTS ESPECIALS DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL A FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS D’INTERÈS GENERAL.

a) Modificar la quota global municipal en relació a la taxa de telefonia mòbil (art. 11), que queda així:

Art. 11. Quota global municipi (QG):
La quota global és la resultant d’aplicar el tipus de 1,5% a la base imposable.
El valor de la quota global per l’exercici 2011 és de 417.060,98.- euros.

b) Adequació del servei de transmissió de dades de telefonia mòbil a les partides integrants de la base imposable. Millorar la gestió de la taxa i millorar el redactat, amb modificació dels articles 10, 12 i 13, que queden redactats així:
Article 10. Base imposable (BI)
La base imposable, es determina a partir de l’estimació del rendiment obtingut pels subjectes passius respecte dels serveis de dades, de veu i missatges curts segons les dades establertes a l’últim informe anual de la Comissió del Mercat de Telecomunicacions, publicat abans de l’entrada en vigor de la present Ordenança.

Detall de les partides que integren la base imposable:

-Rendiment estimat, a Mataró, de les trucades enviades des d’un aparell mòbil a un fix del municipi.(RMF). S’obté a partir del producte entre el número de línees fixes a Mataró i el rendiment mig per aparell de telefonia fixa, per trucades realitzades des d’un aparell mòbil amb destí a línea fixa.

-Rendiment estimat, a Mataró, de la transmissió de dades, les trucades i missatges curts enviades des d’un aparell mòbil a un altre mòbil (RMM). S’obté a partir del producte entre el número d’habitants empadronats a Mataró i el rendiment mig per línea mòbil pels serveis de dades, veu i missatges curts enviats a mòbil nacional.

Si en algun exercici no es disposa d’alguna dada necessària per la determinació de la base imposable es considerarà com a vàlida la corresponent a l’exercici anterior.

Art. 12 Quota tributària per operador (QT)
La quota tributària corresponent a cada operador es determina aplicant el coeficient de participació (CP) en el mercat de cadascun d’ells (establert a l’últim l’informe de la Comissió del Mercat de Telecomunicacions publicat abans de l’entrada en vigor de la present Ordenança) a la quota global municipal.
Per aquells operadors en relació als quals la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions no detalli el seu coeficient de participació, la quota tributària serà la resultant d’aplicar el percentatge declarat per ells mateixos, en compliment del què disposa el segon paràgraf de l’article següent.
Art. 13 Règim de gestió
La taxa es gestiona d’ofici a partir de la matrícula que s’exposarà al públic en el tauló d’anuncis de l’Ajuntament, en el termini de 20 des de l’inici del període de pagament en voluntari , el qual serà el que es determini en el calendari fiscal que per cada exercici aprova i publica l’Ajuntament.
A la matrícula s’identifica els subjectes passius obligats al pagament (d’acord amb l’art. 9 d’aquesta ordenança), el coeficient de participació en el mercat de les telecomunicacions establert en l’últim informe anual de la CMT publicat al moment d’entrada en vigor d’aquesta ordenança que correspongui a cadascun d’ells i la quota global municipal.
Aquelles subjectes passius que operin al municipi respecte dels quals no es detalli el corresponent coeficient de participació en l’informe anual publicat per la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions estaran obligats a presentar, des del l’1 de gener al dia 15 de març de cada exercici, declaració de l’esmentat coeficient de participació davant d’aquest ajuntament.
 

3.16 TAXA PER ESTACIONAMENT DE VEHICLES A LA VIA PÚBLICA.
a) Increment d’un 2,1% en les tarifes.

Això suposa una modificació de l’article 4 que queda així:

Article 4
Zona blava
TARIFES EUROS
1 minut 0,0246
anul•lació de la denúncia 5,41


b) A proposta del Servei de mobilitat, afegir a l’article 4 el següent:

S’exceptua de l’anterior tarifa a aquells conductors de vehicles que tinguin la consideració de “Residents” en les places i horaris que s’indiquin segons la regulació pròpia del servei.

 

 


3.17 TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS ALS MERCATS MUNICIPALS

Des de l’IMPEM es proposa:
1) Increment d’un 2,1% a les tarifes.
2) Eliminar la taxa per “utilització i aprofitament temporal de llocs i espais destinats a l’ús comú del mercat”, ja que els espais no existeixen;
3) Canviar la definició de la taxa “Activitats de Promoció comercial realitzada per empreses externes” per “Activitats amb finalitat comercial realitzades per empreses externes a la planta de venda:Espai Demo”;
4) Incorporar noves taxes d’ús fraccionat inferior a 1 dia pels altres usos dels equipaments del mercat. Per a la utilització per a reunions, conferències, presentacions, etc de la sala polivalent del mercat: e-Àgora (150 € per dia. Reducció del 30% del preu per activitats de 3 o més dies consecutius; 80€ per ½ dia; 25€ per hora o fracció.) i Per la utilització per a exposicions, presentacions, etc, de l’espai annex a la sala polivalent del mercat: Expo Espai (100 € per dia. Reducció del 30% del preu per activitats de 3 o més dies consecutius; 60 € per ½ dia; 20 € per hora o fracció.).
5) Fer constar i incrementar la nova taxa aprovada ja en el mes de juliol en concepte de Llicència temporal d’ús i ocupació de les parades vacants del mercat fix de la Plaça de Cuba;
6) Eliminar l’anotació: “Les parades del mercat de la plaça de Cuba han de tenir contractat el subministrament elèctric de consum propi de forma individualitzada. Mentre es regularitza aquesta situació, les parades que no el tinguin contractat pagaran a l’Ajuntament una taxa variable, en funció del seu consum elèctric”, ja que totes les parades tenen el subministrament contractat.


Fetes totes aquestes modificacions, l’article 5 de l’Ordenança queda redactat així:


Article 5

La quantia de la taxa es determinarà de la següent forma:

OCUPACIÓ DE PARADES MERCATS FIXES TAXA

Plaça Gran
Parades fixes al Rengle, al mes
Petites 22,77 €
Grosses 34,10 €

Plaça de Cuba

Parades grup A de 0 a 15 m2 13,82 € m2 / mes
Parades grup A de 16 a 25 m2 12,57 € m2 / mes
Parades grup A de 26 a 49 m2 11,31 € m2 / mes

Parades grup B de 0 a 15 m2 11,06 € m2 / mes
Parades grup B de 16 a 25 m2 10,06 € m2 / mes
Parades grup B de 26 a 49 m2 9,05 € m2 / mes

Local (espai de venda superior a 50 m2) 6,64 € m2 / mes
(*)
OCUPACIÓ DE MAGATZEMS TAXA
Magatzem parades 6,33 € m2 / mes
Magatzems locals 3,17 € m2 / mes

SUPERMERCAT TAXA
Superfície comercial 5,00 € m2 /mes
Superfície magatzem 2,04 € m2 /mes
Despeses comunes mercat 0,76 € m2/mes

CAMBRA FRIGORÍFICA
Cambres frigorífiques 15,42 € m3 d’espai ocupat i mes

TRASPÀS DE PARADES
Traspàs de parades: 10% del preu dels traspàs Mínim: 113,33 € m2

ALTRES USOS DELS EQUIPAMENTS DEL MERCAT
Activitats amb finalitat comercial realitzades per empreses externes a la planta de venda: Espai Demo 120 € per dia. Reducció 30% del preu per activitats de 3 o més dies consecutius.


Per la utilització per a reunions, conferències, presentacions, etc, de la sala polivalent del mercat de la Plaça de Cuba 150 € per dia. Reducció 30% del preu per activitats de 3 o més dies consecutius.


Per la utilització per a exposicions, presentacions, etc, de l’espai annex a la sala polivalent 100 € per dia. Reducció 30% del preu per activitats de 3 o més dies consecutius.

Per la utilització per a reunions, conferències, presentacions, etc de la sala polivalent del mercat: e-Àgora. 150 € per dia. Reducció del 30% del preu per activitats de 3 o més dies consecutius; 80€ per ½ dia; 25€ per hora o fracció.

Per la utilització per a exposicions, presentacions, etc, de l’espai annex a la sala polivalent del mercat: Expo Espai 100 € per dia. Reducció del 30% del preu per activitats de 3 o més dies consecutius; 60€ per ½ dia; 20€ per hora o fracció.

LLICÈNCIA TEMPORAL D’ÚS I OCUPACIÓ DE LES PARADES VACANTS DEL MERCAT FIX DE LA PLAÇA DE CUBA.
Parades de 0 a 15 m2 13,82 €/m2
Parades de 16 a 25 m2 12,57 €/m2
Parades de 26 a 49 m2 11,31 €/m2


MERCATS DE VENDA NO SEDENTÀRIA
Parades de mercats de venda no sedentària, per metre lineal i mes 7,14 €
Ocupació eventual de parades de mercats de venda no sedentària, per metre lineal i mes 7,14 €
Parades de mercats de venda no sedentària de la Plaça gran, per metre lineal i mes 4,71 €

 


3.18 TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS DE VIGILÀNCIA ESPECIAL EN ESDEVENIMENTS OCASIONALS.
a) Es proposa increment de les tarifes en un 2,1%
Així doncs l’article 5 quedarà redactat així:
Article 5
La quantia de la taxa es determinarà de la següent forma:

TARIFES EUROS
VIGILÀNCIA DE RECINTES, pagaran per hora i per guàrdia dels serveis prestats: 29,28
COMERÇOS, indústries i despatxos professionals
La tarifa del preu públic relativa al servei de vigilància especial pel sistema d'alarma connectada és per any: 219,17


3.19.- TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS DE SANITAT
a) Es proposa incrementar en un 2,1% l'import de les tarifes. Per tot això, l'article 5 i pel que fa al quadre de TARIFES quedaria redactat així:
TARIFES EUROS
1) L'esbrossada i la neteja superficial del terreny per a la destrucció de qualsevol classe de matèries o productes contaminants o propagadors de gèrmens nocius per a la salut pública, acreditaran (inclòs el transport fins a l'abocador), per cada 10 metres quadrats o fracció 48,31
2) El moviment i l'extracció de runa o qualsevol classe de matèries o productes contaminants i/o propagadors de gèrmens nocius per a la salut pública, prestats a domicili en habitatges, locals o solars de la ciutat, acreditaran, inclòs el transport fins a l'abocador, per cada 5 metres cúbics o fracció 72,47
3) La desinfecció, desinsectació i desratització en habitatges, locals o solars de la ciutat, per cada 10 metres quadrats o fracció 48,31
4) Retirada domiciliària d’un animal de companyia 42,31
5) Reconeixement sanitari d’un animal de companyia, en cas de renuncia del propietari 12,08
6) Identificació amb microxip d’un animal de companyia, en cas de renuncia del propietari 24,16
7) Esterilització d’un animal de companyia, en cas de renuncia del propietari 24,16
8) Estada, manutenció i custòdia d’animals de companyia en el centre municipal d’atenció als animals de companyia, per dia o fracció 6,07
9) Esterilització d’un animal de companyia en cas d’adopció 38,62
10) Control veterinari en cas d’agressió d’un gos a persones o altres animals, en el cas que no quedi ingressat en el centre municipal d’atenció als animals de companyia 95,40
11) Control veterinari en cas d’agressió d’un gos a persones o altres animals, en el cas que quedi ingressat en el centre 247,64
12) Eutanàsia gos 31,40
13) Eutanàsia gat 24,16
14) Incineració animal de companyia 24,16
15) Tinença animals de companyia (anyals e irreductible) 8,46
16) Visita veterinària i tractament antiparasitari 19,32
17) Expedient de llicència per tinença i conducció d’animals perillosos, 151,01
18) Expedició tarja acreditativa de la inscripció d’un animal en el cens d’animals de companyia 14,47
19) Expedició tarja acreditativa de llicència per tinença i conducció d’un animal potencialment perillós 14,47
20) Renovació de tarja acreditativa de la inscripció d’un gos en el cens d’animals de companyia 35,01
21) Renovació de tarja acreditativa de llicència per tinença i conducció d’un animal potencialment perillós 35,01
22) Emissió d’informe tècnic de salut pública 48,31
 

3.20 (abans 3.21).- TAXA PER PRESTACIÓ SERVEI DE MANTENIMENT, SENYALITZACIÓ DE GUALS I ESTACIONAMENTS RESERVATS.
a) Es proposa un increment del 4,6 %.
Per tant l'article 5 es modifica així:
Article 5
3.20. TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS DE MANTENIMENT, SENYALITZACIÓ DE GUALS I ESTACIONAMENTS RESERVATS ANY 2011

La quantia de la taxa es determinarà de la manera següent:
Primera senyalització de gual 49,77
Baixa de gual 36,80
Modificació d'amplada de gual 86,57
Modificació horària de gual i estacionament reservat 36,45
Primera senyalització de reserva d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda. 53,79
Modificació de matrícula de reserva de persones amb mobilitat reduïda. 53,79
Modificació d'ubicació de reserva de persones amb mobilitat reduïda. 53,79
Primera senyalització reserva d'obres 236,50
Pròrroga de reserva d'obres 60,72
Primera senyalització de contragual 126,50
Manteniment de senyalització de gual, contragual i reserva d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda. 6,33 /metre
3.21 (abans 3.22) TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS I APROFITAMENT ESPECIAL DELS EDIFICIS MUNICIPALS AMB MOTIU DE LA CELEBRACIÓ CIVIL DE CASAMENTS.

a) Modificar l’article 4 per incrementar la quota a pagar en un 2,1%

 

La quota a pagar pels serveis prestats i per l'aprofitament de les estances municipals és de 260,59

 

 

3.22 (abans 3.23) Taxa per a la tramitació d’instrument de planejament i gestió a iniciativa dels particulars.

a) Increment de les tarifes en un 2,1%

Modificació de l’article 6, pel que fa al quadre de tarifes

CONCEPTE EUROS
1.Tramitació d'instruments de planejament.
1.1 Plans parcials, Plans especials i Plans de millora urbana:
1.1.1 Fins a 10 hectàrees de superfície 3.290,40
1.1.2 A partir de 10 hectàrees de superfície 5.484,01
1.2 Plans especials d'ordenació volumètrica i Estudis de Detall:
1.2.1 Fins 2000 m2 de sostre 1.645,20
1.2.2 A partir de 2000 m2 de sostre 1.645,20
2 Projectes d'urbanització 2.541,79
3. Projectes de normalització i regularització de finques 438,72
4. Tramitació dels Estatuts i Bases de les Juntes de Compensació, de Conservació, de les associacions administratives de cooperació, i Projecte de Bases de la modalitat de Concertació (únic o per concurs), així com la Constitució tant definitiva com provisional de totes les entitats urbanístiques col.laboradores, inclosa la constitució de les Juntes de concertació 877,44
5.Tamitació de Projectes de reparcel.lació 1.974,24
6. Tramitació simplificada de Projectes de reparcel•lació ( voluntària, econòmica, propietat única del sòl) 987,12
Tarifa especial per reparcel•lació amb un únic propietari del sòl de tot l'àmbit urbanístic ( inclòs la copropietat): 50% de la tarifa que resulti d'aquest apartat.

 

 

 

 

3.23 (abans 3.24) TAXA PER LA UTILITZACIÓ DELS HORTS MUNICIPALS

Increment de la quota tributària en un 2,1%

Modificació de l’article 5è, que quedarà així:

La quota tributària anual a satisfer per aquesta taxa és de 69,43 euros l’any.

 

 


3.24. TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL, A FAVOR DE L’EMPRESA TRANSPORTISTA D’ENERGIA ELÈCTRICA.

És una taxa de nova creació, amb el text següent:

TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL, A FAVOR DE L’EMPRESA TRANSPORTISTA D’ENERGIA ELÈCTRICA


Article 1r . Fonament i naturalesa

A l’empara del previst als articles 57, 20.3.k i 24.1 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, es regula la taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local, a favor de l’empresa o, si escau, les empreses que tinguin la funció de transportar energia elèctrica, així com construir, mantenir i maniobrar les instal•lacions de transport.

Article 2n. Fet imposable

1. Constitueix el fet imposable de la taxa el gaudiment de la utilització privativa, o els aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl o volada del terme municipal, a favor d’empreses o entitats que utilitzen el domini públic per dur a terme l’activitat de transport d’energia elèctrica i realitzar les tasques necessàries per assolir l’objectiu.

2. La utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic local es produirà sempre que per al transport d’energia elèctrica calgui utilitzar subestacions, línies d’alta tensió, línies d’altres tensions i altres instal•lacions o xarxes que materialment ocupen el subsòl, el sòl o volada del territori d’aquest Municipi.

3. El pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança suposa l’exclusió expressa de l’exacció d’altres taxes derivades de la utilització privativa o l’aprofitament especial constituït en el sòl, subsòl o vol del territori municipal, necessàries per al transport d’energia elèctrica.

Article 3r. Subjectes passius

1.Són subjectes passius l’empresa o les empreses que utilitzin el domini públic local per a realitzar l’activitat de transport d’energia elèctrica.

2. En l’actualitat l’activitat de transport d’energia elèctrica està assignada a Red Eléctrica de España (REE).

Article 4t. Base imposable i quota tributària

Per determinar la quantia de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic municipal per part de l’empresa transportista d’energia elèctrica , s’aplicaran les fórmules següents de càlcul:

a) Base imposable

La base imposable, deduïda de l’estimació de la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic per l’activitat de transport d’energia elèctrica, es calcula:
BI = IMN/ km * KLM

Esssent:

IMN/km = Ingressos mitjos obtinguts per REE per kilòmetre de línia d’alta i mitja tensió. El seu import per a 2011 és de 36.320 euros.

KLM = nombre de quilòmetres, amb dos decimals, de línies d’alta i mitja tensió aptes per al transport d’energia elèctrica que ocupen el domini públic municipal.

b) Quota tributària

La quota tributària es determina aplicant el 3% a la base imposable.


Article 5 . Període impositiu i meritació de la taxa

1. El període impositiu coincideix amb l’any natural.

2. El dia 1 de gener de cada exercici es merita la taxa en raó als kilòmetres de línies aptes (KLM) per al transport d’energia elèctrica i utilitzades per REE, que estiguin operatives en aqueixa data.

3. Si al llarg de l’exercici es modifiqués el número de KLM, la variació haurà de ser declarada en el termini d’un mes des de la posada en servei o la retirada d’aquest i surtirà efectes en l’autoliquidació del semestre immediat següent a la variació, amb el prorrateig de la quota corresponent.

Article 6. Règim de declaració i d’ingrés

L’empresa REE haurà de presentar l’autoliquidació i fer l’ingrés de la meitat de la quota resultant del que estableix l’apartat b) de l’article 4t en els mesos de gener i juliol.

 

 

Article 7. Gestió per delegació

1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació de la taxa han estat delegades total o parcialment en la Diputació de Barcelona, les normes contingudes als articles anteriors seran aplicables a les actuacions que ha de fer l’Administració delegada.

2. L’Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients per aconseguir la col•laboració de l’empresa REE, en ordre a simplificar el compliment de les obligacions derivades dels procediments de gestió i recaptació de la taxa.

3. Totes les actuacions de gestió, inspecció i recaptació que dugui a terme l’Organisme de Gestió Tributària s’ajustaran al que preveu la normativa vigent i la seva Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos locals, la titularitat dels quals correspon als Municipis de la província de Barcelona que han delegat les seves facultats en la Diputació.

4. No obstant l’anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada en la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul.lació, total o parcial, de les liquidacions respecte de la taxa aquí regulada, quan circumstàncies organitzatives, tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals ho facin convenient.

Article 8. Infraccions i sancions

1. La manca d’ingrés del deute tributari que resulta de l’autoliquidació correcta de la taxa dins els terminis establerts en aquesta ordenança, constitueix infracció tributària tipificada a l’article 191 de la Llei general tributària, que es qualificarà i sancionarà segons disposa l’esmentat article.

2. La resta d’infraccions tributaries que es puguin cometre en els procediments de gestió, inspecció i recaptació d’aquesta taxa es tipificaran i sancionaran d’acord amb el que es preveu a la Llei general tributària i a l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals.

Disposició addicional primera – Actualització dels paràmetres de l’article 4

1. Les ordenances fiscals dels exercicis futurs podran modificar el valor del paràmetre IMN/km, de forma justificada en el corresponent informe tècnico-econòmico i referenciada a les dades publicades oficialment.

Mentre no es modifiqui, en els exercicis posteriors a 2011 continuarà aplicant-se el valor reflectit a l’apartat a) de l’article 4t.

2. El valor de la longitud de línies operatives en el Municipi (KLM) podrà variar quan per part de REE es declari i provi la variació o quan l’Ajuntament en tingui coneixement. Els efectes de la variació seran els establerts a l’article 5.

Disposició addicional segona. Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors

Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.

Disposició final

La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el... i que ha quedat definitivament aprovada en data...., regirà des del dia 1 de gener de 2011 i es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa.”

 

 

 

3.25. TAXA DE SENYALITZACIÓ INFORMATIVA

A proposta del servei de Mobilitat es crea aquesta nova taxa, encaminada a cobrir els costos de la senyalització d’equipaments privats que ofereixen un servei públic, ja que es considera convenient que la senyalització s’adeqüi als formats estandarditzats de senyalització informativa de la Ciutat, i utilitzant o unificant en alguns casos els suports d’aquesta senyalització, amb les següents tarifes:

TARIFES

Instal•lació i subministrament d’una senyal 826,68 €
Baixa 91,72 €
Manteniment 70,80 €
 

Aquesta nova taxa implica la elaboració d’una Ordenança que reguli el més essencial segons les determinacions contingudes a l’article 16 de la Llei reguladora de les hisendes locals, i el text que es proposa és el següent:


Article 1r Foment i naturalesa

A l’empara del previst als articles 20 i 57 del Real Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest esmentat text, l’ Ajuntament estableix la taxa per l’ocupació del domini públic i pels treballs de senyalització d’equipaments privats que ofereixen un servei públic.

Article 2n- Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa l’ocupació del domini públic i els treballs municipals per a la instal•lació, baixa i manteniment dels senyals dels equipaments privats amb els formats estandarditzats de senyalització informativa de la ciutat.

Article 3r.-Subjectes passius

Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones que col•loquin en domini públic senyals informatives dels seus equipaments i a les quals l’Ajuntament els instal•la aquests senyals i els fa el seu manteniment.

Article 4t.-Responsables

Responen solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques o jurídiques a què es refereix l’article 42 de la Llei general tributària.

Art. 5è.-Quota tributària

La quota tributària és la següent:

TARIFES

Instal•lació i subministrament d’una senyal 826,68 €
Baixa 91,72 €
Manteniment 70,80 €
 

Art.6è.- Acreditament, declaració i ingrés

L’obligació del pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança neix a partir del moment que s’inicia l’ocupació de la via pública i la prestació del servei de senyalització per part de l’Ajuntament.

En els supòsits d’instal•lació, la taxa es merita en el moment en què l’Ajuntament duu a terme aquesta activitat i en els supòsits de baixa, la taxa es merita en el moment en què es sol•licita. En ambdós supòsits s’emetrà la liquidació corresponent. .

Un cop instal•lada la senyalització i pel seu manteniment la taxa es merita el dia 1 de gener de cada any, es gestiona per padró i s’abonarà en el període que s’estableixi en el moment de l’aprovació del calendari fiscal.


Article 7è.- Infraccions i sancions

Per tot el que es refereix a la qualificació d’infraccions tributàries, com també a la imposició de sancions que corresponguin en cada cas, s’aplicarà el que disposa la Llei general tributària, el Reial Decret 2063/2004 de 15 d’octubre pel qual s’aprova el Reglament General del règim sancionador tributari, la normativa vigent d’aplicació i l’Ordenança fiscal general.

La imposició de sancions no impedirà, en cap cas, la liquidació i cobrament de les quotes acreditades no prescrites.

 

Disposició final

Aquesta ordenança, que va ser aprovada inicialment pel Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia.............................................i, definitivament, el dia...................................començarà a regir tant bon punt surti al BOP l’anunci d’aprovació definitiva, i es mantindrà en vigor mentre no s’acordi la seva modificació o derogació.

 

ANNEX 4.- PREUS PÚBLICS

4.1 PREU PÚBLIC PER LA UTILITZACIÓ D’INSTAL•LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS.


UTILITZACIÓ ANUAL INSTAL.LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS PROPOSTA
PER ENTITATS ESPORTIVES I COL.LECTIUS LLEURE 2011

A.- TRAM (A) Utilització 1 hora/setmanal = 52 hores/anuals (preu / any)
01 CAMP MPAL. FUTBOL D'ESPORTS 953,46
02 CAMP MPAL. FUTBOL PLA D'EN BOET 953,46
03 CAMP MPAL. FUTBOL VISTA ALEGRE 469,61
04 CAMP MPAL. FUTBOL ROCAFONDA 953,46
05 CIRCUIT MUNICIPAL BMX 469,61
06 CAMP MPAL. FUTBOL LA LLÀNTIA 953,46
07 CAMP MPAL. FUTBOL CIRERA 953,46
08 CAMP MPAL. FUTBOL CAMÍ MIG 953,46
09 CAMP MPAL. FUTBOL ENRIC PUJOL 469,61
10 CAMP MPAL. FUTBOL CAN XALANT 953,46
11 CAMP MPAL. FUTBOL A7 CIRERA 953,46
12 POLISPORTIU MUNICIPAL JAUME PARERA 773,19
14 PISTA POLIESPORTIVA DEL PALAU 469,61
15 PALAU MPAL. ESPORTS JOSEP MORA 773,19
16 POLISPORTIU MUNICIPAL EUSEBI MILLAN 773,19
18 PISTA EXTERIOR POLISPORTIU EUSEBI MILLAN 469,61
19 PISTA POLISPORTIVA DEL VELÒDROM 469,61
20 PISTA CICLISME VELÒDROM 469,61
21 GIMNÀS DE BOXA 469,61
23 CAMP MUNICIPAL D'HOQUEI 953,46
24 GIMNÀS CASAL DE JOVES 469,61
25 PISTA POLISPORTIVA CASAL JOVES 469,61
27 POLISPORTIU TERESA MARIA ROCA 773,19
28 POLISPORTIU C/ EUSKADI 773,19
29 PISTA POLISPORTIVA LA LLANTIA 469,61
30 PISTA POLIESPORTIVA DE CIRERA 469,61

B.- TRAM (B) Utilització 1 a 5 hores/setmana = 52 a 258 hores/anuals (preu / any)
01 CAMP MPAL. FUTBOL D'ESPORTS 1.001,14
02 CAMP MPAL. FUTBOL PLA D'EN BOET 1.001,14
03 CAMP MPAL. FUTBOL VISTA ALEGRE 493,09
04 CAMP MPAL. FUTBOL ROCAFONDA 1.001,14
05 CIRCUIT MUNICIPAL BMX 493,09
06 CAMP MPAL. FUTBOL LA LLÀNTIA 1.001,14
07 CAMP MPAL. FUTBOL CIRERA 1.001,14
08 CAMP MPAL. FUTBOL CAMÍ MIG 1.001,14
09 CAMP MPAL. FUTBOL ENRIC PUJOL 493,09
10 CAMP MPAL. FUTBOL CAN XALANT 1.001,14
11 CAMP MPAL. FUTBOL A7 CIRERA 1.001,14
12 POLISPORTIU MUNICIPAL JAUME PARERA 1.159,79
14 PISTA POLIESPORTIVA DEL PALAU 493,09
15 PALAU MPAL. ESPORTS JOSEP MORA 1.159,79
16 POLISPORTIU MUNICIPAL EUSEBI MILLAN 1.159,79
18 PISTA EXTERIOR POLISPORTIU EUSEBI MILLAN 493,09
19 PISTA POLISPORTIVA DEL VELÒDROM 493,09
20 PISTA CICLISME VELÒDROM 493,09
21 GIMNÀS DE BOXA 493,09
23 CAMP MUNICIPAL D'HOQUEI 1.001,14
24 GIMNÀS CASAL DE JOVES 493,09
25 PISTA POLISPORTIVA CASAL JOVES 493,09
27 POLISPORTIU TERESA MARIA ROCA 1.159,79
28 POLISPORTIU C/ EUSKADI 1.159,79
29 PISTA POLISPORTIVA LA LLANTIA 493,09
30 PISTA POLIESPORTIVA DE CIRERA 493,09

C.- TRAM (C) Utilització 5 a 20 hores/setmana = 258 a 1.032 hores/anuals (preu / any)
01 CAMP MPAL. FUTBOL D'ESPORTS 1.358,30
02 CAMP MPAL. FUTBOL PLA D'EN BOET 1.358,30
03 CAMP MPAL. FUTBOL VISTA ALEGRE 516,57
04 CAMP MPAL. FUTBOL ROCAFONDA 1.358,30
05 CIRCUIT MUNICIPAL BMX 516,57
06 CAMP MPAL. FUTBOL LA LLÀNTIA 1.358,30
07 CAMP MPAL. FUTBOL CIRERA 1.358,30
08 CAMP MPAL. FUTBOL CAMÍ MIG 1.358,30
09 CAMP MPAL. FUTBOL ENRIC PUJOL 516,57
10 CAMP MPAL. FUTBOL CAN XALANT 1.358,30
11 CAMP MPAL. FUTBOL A7 CIRERA 1.358,30
12 POLISPORTIU MUNICIPAL JAUME PARERA 1.546,39
14 PISTA POLIESPORTIVA DEL PALAU 516,57
15 PALAU MPAL. ESPORTS JOSEP MORA 1.546,39
16 POLISPORTIU MUNICIPAL EUSEBI MILLAN 1.546,39
18 PISTA EXTERIOR POLISPORTIU EUSEBI MILLAN 516,57
19 PISTA POLISPORTIVA DEL VELÒDROM 516,57
20 PISTA CICLISME VELÒDROM 516,57
21 GIMNÀS DE BOXA 516,57
23 CAMP MUNICIPAL D'HOQUEI 1.358,30
24 GIMNÀS CASAL DE JOVES 516,57
25 PISTA POLISPORTIVA CASAL JOVES 516,57
27 POLISPORTIU TERESA MARIA ROCA 1.546,39
28 POLISPORTIU C/ EUSKADI 1.546,39
29 PISTA POLISPORTIVA LA LLANTIA 516,57
30 PISTA POLIESPORTIVA DE CIRERA 516,57

D.- TRAM (D) Utilització més de 20 hores/setmana = més de 1.032 hores/anuals
01 CAMP MPAL. FUTBOL D'ESPORTS 2.037,44
02 CAMP MPAL. FUTBOL PLA D'EN BOET 2.037,44
03 CAMP MPAL. FUTBOL VISTA ALEGRE 587,00
04 CAMP MPAL. FUTBOL ROCAFONDA 2.037,44
05 CIRCUIT MUNICIPAL BMX 587,00
06 CAMP MPAL. FUTBOL LA LLÀNTIA 2.037,44
07 CAMP MPAL. FUTBOL CIRERA 2.037,44
08 CAMP MPAL. FUTBOL CAMÍ MIG 2.037,44
09 CAMP MPAL. FUTBOL ENRIC PUJOL 587,00
10 CAMP MPAL. FUTBOL CAN XALANT 2.037,44
11 CAMP MPAL. FUTBOL A7 CIRERA 2.037,44
12 POLISPORTIU MUNICIPAL JAUME PARERA 2.029,64
14 PISTA POLIESPORTIVA DEL PALAU 587,00
15 PALAU MPAL. ESPORTS JOSEP MORA 2.029,64
16 POLISPORTIU MUNICIPAL EUSEBI MILLAN 2.029,64
17 TATAMI POLISPORTIU EUSEBI MILLAN 587,00
18 PISTA EXTERIOR POLISPORTIU EUSEBI MILLAN 587,00
19 PISTA POLISPORTIVA DEL VELÒDROM 587,00
20 PISTA CICLISME VELÒDROM 796,81
21 GIMNÀS DE BOXA 587,00
22 ESTADI MUNICIPAL. D'ATLETISME 1.635,19
23 CAMP MUNICIPAL D'HOQUEI 2.037,44
24 GIMNÀS CASAL DE JOVES 924,66
25 PISTA POLISPORTIVA CASAL JOVES 587,00
26 PISCINA MUNICIPAL 1.082,67
27 POLISPORTIU TERESA MARIA ROCA 2.029,64
28 POLISPORTIU C/ EUSKADI 2.029,64
29 PISTA POLISPORTIVA LA LLANTIA 587,00
30 PISTA POLIESPORTIVA DE CIRERA 587,00
 


UTILITZACIÓ ANUAL INSTAL.LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS PROPOSTA
PER CENTRES D'EDUCACIÓ 2011

A.- CENTRES D’EDUCACIÓ DE MATARÓ (preu / hora)
01 CAMP MPAL. FUTBOL D'ESPORTS 1,79
02 CAMP MPAL. FUTBOL PLA D'EN BOET 1,79
03 CAMP MPAL. FUTBOL VISTA ALEGRE 0,93
04 CAMP MPAL. FUTBOL ROCAFONDA 1,79
05 CIRCUIT MUNICIPAL BMX 0,93
06 CAMP MPAL. FUTBOL LA LLÀNTIA 1,79
07 CAMP MPAL. FUTBOL CIRERA 1,79
08 CAMP MPAL. FUTBOL CAMÍ MIG 1,79
09 CAMP MPAL. FUTBOL ENRIC PUJOL 0,93
10 CAMP MPAL. FUTBOL CAN XALANT 1,79
11 CAMP MPAL. FUTBOL A7 CIRERA 1,79
12 POLISPORTIU MUNICIPAL JAUME PARERA 3,56
14 PISTA POLIESPORTIVA DEL PALAU 0,93
15 PALAU MPAL. ESPORTS JOSEP MORA 3,56
16 POLISPORTIU MUNICIPAL EUSEBI MILLAN 3,56
17 TATAMI POLISPORTIU EUSEBI MILLAN 0,93
18 PISTA EXTERIOR POLISPORTIU EUSEBI MILLAN 0,93
19 PISTA POLISPORTIVA DEL VELÒDROM 0,93
20 PISTA CICLISME VELÒDROM 1,46
21 GIMNÀS DE BOXA 0,93
22 ESTADI MUNICIPAL. D'ATLETISME 2,79
23 CAMP MUNICIPAL D'HOQUEI 1,79
24 GIMNÀS CASAL DE JOVES 1,46
25 PISTA POLISPORTIVA CASAL JOVES 0,93
27 POLISPORTIU TERESA MARIA ROCA 3,56
28 POLISPORTIU C/ EUSKADI 3,56
29 PISTA POLISPORTIVA LA LLANTIA 0,93
30 PISTA POLIESPORTIVA DE CIRERA 0,93


UTILITZACIÓ EXTRAORDINÀRIA INSTAL.ESPORTIVES PROPOSTA
2011
A.- ACTIVITATS DE CARÀCTER EXTRAORDINARI (preu/acte)
1 PER ENTITATS ESPORTIVES (acte) 753,86
2 PER ENTITATS NO ESPORTIVES SENSE ÀNIM DE LUCRE (acte) 1.258,39
3 PER ENTITATS NO ESPORTIVES AMB ÀNIM DE LUCRE (acte) 2.494,13UTILITZACIÓ PUNTUAL INSTAL.LACIONS ESPORTIVES PROPOSTA
2011
A.- ENTITATS ESPORTIVES, COL.LECTIUS LLEURE I ALTRES (preu / hora)
01 CAMP MPAL. FUTBOL D'ESPORTS 48,17
02 CAMP MPAL. FUTBOL PLA D'EN BOET 48,17
03 CAMP MPAL. FUTBOL VISTA ALEGRE 25,94
04 CAMP MPAL. FUTBOL ROCAFONDA 48,17
05 CIRCUIT MUNICIPAL BMX 25,94
06 CAMP MPAL. FUTBOL LA LLÀNTIA 48,17
07 CAMP MPAL. FUTBOL CIRERA 48,17
08 CAMP MPAL. FUTBOL CAMÍ MIG 48,17
09 CAMP MPAL. FUTBOL ENRIC PUJOL 25,94
10 CAMP MPAL. FUTBOL CAN XALANT 48,17
11 CAMP MPAL. FUTBOL A7 CIRERA 48,17
12 POLISPORTIU MUNICIPAL JAUME PARERA 58,30
14 PISTA POLIESPORTIVA DEL PALAU 25,94
15 PALAU MPAL. ESPORTS JOSEP MORA 58,30
16 POLISPORTIU MUNICIPAL EUSEBI MILLAN 58,30
17 TATAMI POLISPORTIU EUSEBI MILLAN 19,87
18 PISTA EXTERIOR POLISPORTIU EUSEBI MILLAN 25,94
19 PISTA POLISPORTIVA DEL VELÒDROM 25,94
20 PISTA CICLISME VELÒDROM 47,96
21 GIMNÀS DE BOXA 25,94
22 ESTADI MUNICIPAL. D'ATLETISME 54,55
23 CAMP MUNICIPAL D'HOQUEI 48,17
24 GIMNÀS CASAL DE JOVES 29,80
25 PISTA POLISPORTIVA CASAL JOVES 25,94
27 POLISPORTIU TERESA MARIA ROCA 58,30
28 POLISPORTIU C/ EUSKADI 58,30
29 PISTA POLISPORTIVA LA LLANTIA 25,94
30 PISTA POLIESPORTIVA DE CIRERA 25,94


B.- CENTRES D´EDUCACIÓ DE MATARÓ (preu / hora)
01 CAMP MPAL. FUTBOL D'ESPORTS 9,65
02 CAMP MPAL. FUTBOL PLA D'EN BOET 9,65
03 CAMP MPAL. FUTBOL VISTA ALEGRE 5,20
04 CAMP MPAL. FUTBOL ROCAFONDA 9,65
05 CIRCUIT MUNICIPAL BMX 5,20
06 CAMP MPAL. FUTBOL LA LLÀNTIA 9,65
07 CAMP MPAL. FUTBOL CIRERA 9,65
08 CAMP MPAL. FUTBOL CAMÍ MIG 9,65
09 CAMP MPAL. FUTBOL ENRIC PUJOL 5,20
10 CAMP MPAL. FUTBOL CAN XALANT 9,65
11 CAMP MPAL. FUTBOL A7 CIRERA 9,65
12 POLISPORTIU MUNICIPAL JAUME PARERA 11,66
14 PISTA POLIESPORTIVA DEL PALAU 5,20
15 PALAU MPAL. ESPORTS JOSEP MORA 11,66
16 POLISPORTIU MUNICIPAL EUSEBI MILLAN 11,66
17 TATAMI POLISPORTIU EUSEBI MILLAN 3,98
18 PISTA EXTERIOR POLISPORTIU EUSEBI MILLAN 5,20
19 PISTA POLISPORTIVA DEL VELÒDROM 5,20
20 PISTA CICLISME VELÒDROM 9,59
21 GIMNÀS DE BOXA 5,20
22 ESTADI MUNICIPAL. D'ATLETISME 10,92
23 CAMP MUNICIPAL D'HOQUEI 9,65
24 GIMNÀS CASAL DE JOVES 5,96
25 PISTA POLISPORTIVA CASAL JOVES 5,20
27 POLISPORTIU TERESA MARIA ROCA 11,66
28 POLISPORTIU C/ EUSKADI 11,66
29 PISTA POLISPORTIVA LA LLANTIA 5,20
30 PISTA POLIESPORTIVA DE CIRERA 5,20
 

 

 

 


PROPOSTA
SERVEIS DE LA PISCINA MUNICIPAL 2011

B.- CURSETS DE NATACIÓ GRUPS
B.1. CENTRES D´EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMARIA
mes/nen 5,66
sessió/nen 1,43
B.2. ESCOLES BRESSOL I ALTRES GRUPS
mes/nen 9,81
sessió/nen 2,51

C.- CURSETS DE NATACIÓ (preu / mes)
C.1. INFANTILS
- Matrícula (cursets no intensius) 11,75
- Matrícula (carnet blau) cursets no intensius 5,90
- 1-3 anys
*preu / mes 18,40
*preu / mes (carnet blau) 9,20
- 3-13 anys:
*alterns (mes) 32,00
*alterns (mes) carnet blau 16,00
*perfeccionament (45 minuts/setmana) 16,00
*perfeccionament (45 minuts/setmana) carnet blau 8,00
*intensiu (mes) 60,40
*intensiu (mes) carnet blau 30,20

C.2. ADULTS
- Matrícula 11,75
- Matrícula (carnet blau) 5,90
- 3 hores/setmana 51,55
- 3 hores/setmana (carnet blau) 25,80
- 2 hores 30 minuts / setmana 42,80
- 2 hores 30 minuts / setmana (carnet blau) 21,40
- 2 hores 15 minuts / setmana 38,55
- 2 hores 15 minuts / setmana (carnet blau) 19,30
- 2 hores/setmana 34,25
- 2 hores/setmana (carnet blau) 17,15
- 1 hora 30 minuts / setmana 25,80
- 1 hora 30 minuts / setmana (carnet blau) 12,90
- 1 hora/setmana 17,10
- 1 hora/setmana (carnet blau) 8,55
- 45 minuts / setmana 12,90
- 45 minuts / setmana (carnet blau) 6,45

D.- SERVEI DE BANY
- abonats (menys de 15 anys)
* diaris 4,20
* diaris (carnet blau) 2,10
* diaris (família nombrosa-categoria general) 3,75
* diaris (família nombrosa-categoria especial) 3,35
* mensuals 22,00
* mensuals (carnet blau) 11,00
* mensuals (família nombrosa-categoria general) 19,75
* mensuals (família nombrosa-categoria especial) 17,55
* trimestrals 38,70
* trimestrals (carnet blau) 19,35
* trimestrals (família nombrosa-categoria general) 34,85
* trimestrals (família nombrosa-categoria especial) 30,95
* trimestral (2 mesos) 25,80
* trimestrals (2 mesos) carnet blau 12,90
* trimestrals 2 mesos (família nombrosa-categoria general) 23,20
* trimestrals 2 mesos (família nombrosa-categoria especial) 20,60
* trimestral (1 mes) 12,90
* trimestrals carnet blau (1 mes) 6,50
* trimestrals 1 mes (família nombrosa-categoria general) 11,60
* trimestrals 1 mes (família nombrosa-categoria especial) 10,35

- abonats (més de 15 anys)
* diaris 5,85
* diaris (carnet blau) 2,90
* diaris (família nombrosa-categoria general) 5,30
* diaris (família nombrosa-categoria especial) 4,70
* mensuals 28,00
* mensuals (carnet blau) 14,00
* mensuals (família nombrosa-categoria general) 25,25
* mensuals (família nombrosa-categoria especial) 22,45
* trimestrals 46,90
* trimestrals (carnet blau) 23,45
* trimestrals (família nombrosa-categoria general) 42,20
* trimestrals (família nombrosa-categoria especial) 37,55
* trimestrals 2 mesos 31,25
* trimestrals 2 mesos (carnet blau) 15,60
* trimestrals 2 mesos (família nombrosa-categoria general) 28,10
* trimestrals 2 mesos (família nombrosa-categoria especial) 25,00
* trimestrals 1 mes 15,60
* trimestrals 1 mes (carnet blau) 7,80
* trimestrals 1 mes (família nombrosa-categoria general) 14,05
* trimestrals 1 mes (família nombrosa-categoria especial) 12,50


- matrÍcula
* 1r. membre familiar 33,10
* 2n. membre familiar 29,85
* 3r. membre familiar 25,65
* 4rt. i següents membres 21,35
* membre familiar (carnet blau) 16,55
* Quota de reserva de plaça 3,50
* Quota de reserva de plaça (carnet blau) 1,75


E.- ALTRES SERVEIS DE LA PISCINA
- Utilització instal.lació en horari de funcionament (preu/hora) 154,10
- Utilització instal.lació fora horari de funcionament preu/hora) 176,65
- Utilització d´un carrer de la piscina (preu / hora) 22,50
- Utilització d´un carrer de la piscina (preu / 45 minuts) 16,90
- Gimnàs (grups-hora) 15,45
- Duplicat de carnet 1,40
- Lloguer d´armari (preu/mes) 4,60
- Lloguer d´armari (preu/mes) carnet blau 2,30
PROPOSTA
PROGRAMES D’ESPORT DE LLEURE 2011
A.- MITJA MARATÓ
- Preu inscripció xip groc 17,00
- Preu Inscripció fora de termini 25,00

B.- ACTIVITAT FISICA PER LA GENT GRAN
- preu / mes (carnet blau) 9,62
- preu / mes 14,09

C.- ESTADI MUNICIPAL ATLETISME

- socis entitats atlètiques de Mataró (preu/any) 52,11
- socis entitats atlètiques de Mataró (preu/any) (carnet blau) 24,75
- no socis entitats atlètiques de Mataró (preu/any) 127,49
- no socis entitats atlètiques de Mataró (preu/any) (carnet blau) 60,56
- altres (preu/any) 242,25
- altres (preu/any) (carnet blau) 121,12
- socis entitats atlètiques de Mataró (preu/semestre) 26,06
- socis entitats atlètiques de Mataró (preu/semestre) (carnet blau) 12,37
- no socis entitats atlètiques de Mataró (preu/semestre) 63,80
- no socis entitats atlètiques de Mataró (preu/semestre) (carnet blau) 30,30
- altres (preu/semestre) 121,22
- altres (preu/semestre) (carnet blau) 60,62
- entrada puntual (preu/dia) 11,23
- entrada puntual (preu/dia) (carnet blau) 5,62

D.- BASE NAUTICA
- Preu targeta vestidor 60' / soci entitat nàutica Mataró 7,50
- Preu targeta vestidor 60' / No soci entitat nàutica Mataró 15,00
- Preu/hora sala tècnica 25,73
- Duplicat carnet/passis 1,38


PROPOSTA
PROGRAMES D’ESPORT ESCOLAR 2011

A.- PARTICIPACIÓ JOCS ESCOLARS DE MATARÓ
- Preu / equip fora de Mataró / anual 13,58
- Preu / participant fora de Mataró / anual 1,13

 

4.3 PREU PÚBLIC PER REPRODUCCIONS, EDICIONS I PUBLICACIONS.

Increment de les tarifes en un 2,1%

S’incorporen uns preus públics pel lliurament de documentació d’urbanisme en format digital.

PREUS PER PUBLICACIONS DEL PLA MUNICIPAL DE DROGODEPENDÈNCIES
Fitxes d'educació sobre les drogues 3r 4t i 5è d'EGB, per exemplar 31,71 €
Cartell No ignoris la sida 1,23 €
Llibret Guia informativa sobre drogues 0,53 €
Fullet Stop tabac 0,26 €
Adhesiu Stop tabac 0,22 €
Fitxes d'Educació Sanitària p-5, 1r i 2n d'EGB, per exemplar 37,70 €
PREU PÚBLIC VENDA DVD
DVD catàleg de l’exposició sobre l’Alguer de Mataró, (IVA inclòs) 5,66 €

PREUS PER PUBLICACIONS DEL PATRONAT DE CULTURA
Categoria A1 4,92 €
Categoria A2 19,73 €
Categoria B1 21,14 €
Categoria B2 42,27 €
Categoria B3 7,04 €
Categoria B4 17,61 €
Categoria C 3,52 €

Catàlegs d'exposicions:
Catàleg petit 4,92 €
Catàleg mitjà 7,04 €
Catàleg gran 14,10 €

Llibres de la col•lecció "Caps de Bou"
Antologia poètica d'Isidre Julià 21,14 €
El cinema a Mataró (1939-1994) 21,14 €
El gènere de punt a Catalunya i Mataró.
Modernització i desenvolupament d'un sector industrial 7,04 €

PREUS PER REPRODUCCIONS
Fotocòpies DIN A4 a partir d'originals solts 0,04 €
Fotocòpies DIN A4 a partir d'originals relligats 0,07 €
Fotocòpies DIN A3 a partir d'originals solts 0,07 €
Fotocòpies DIN A3 a partir d'originals relligats 0,12 €
Fotocòpies de microfitxes, per cada una 0,18 €

FOTOCÒPIES D'HISTÒRICS, DIVERSOS, CARTOGRAFIA I PLÀNOLS:
En paper DIN A4 0,09 €
En paper DIN A3 0,22 €
En paper (m2) 1,76 €
En contravegetal (m2) 7,04 €
En polièster (m2) 10,57 €

PREUS PER REPRODUCCIONS FOTOGRÀFIQUES DE L'ARXIU MPAL.
Negatius 24x36 a 6x6
Mesures
9x12 i 10x15 4,76 €
13x18 5,46 €
18x24 6,87 €
20x25 8,28 €
24x30 9,27 €
30x40 13,39 €
40x50 20,25 €
50x70 30,88 €
Negatius 6x9 a plaques
Mesures
9x12 i 10x15 5,71 €
13x18 6,51 €
18x24 10,57 €
20x25 9,87 €
24x30 11,12 €
30x40 15,99 €
40x50 21,04 €
50x70 33,65 €
Documents d'arxiu escanejats i gravats en disquet 1,69 €
Documents d'arxiu escanejats i enviats per correu electrònic 2,27 €

ALTRES PUBLICACIONS DE L'AJUNTAMENT
Ordenances de Medi Ambient:
Carpetes 3,52 €
Joc d'ordenances 1,39 €
Ordenances fiscals i preus públics, per exemplar complet 15,46 €
Pressupost municipal, per exemplar 15,46 €
Exemplar de plànol dels carrers de Mataró 1,39 €
Exemplar del llibre Mataró, arbres i palmeres. Recull d'espècies 1995 7,04 €
Llibret Hàbits a l'escola, per exemplar 1,16 €
Llibret Hàbits dia a dia, per exemplar 1,34 €
Ordenança reguladora de sorolls 1,39 €
Ordenança reguladora d'aparcaments 1,39 €
Ordenança de residus 1,39 €
Ordenança de clavegueram 3,52 €
Reglament d'activitats 10,57 €
Llibret Vaig a l'escola bressol, per exemplar 1,89 €

DOCUMENTACIÓ EXPEDIDA PEL DEPARTAMENT D'INFORMÀTICA
Preu hora cap de projecte 37,38 €
Preu hora analista 31,72 €
Preu hora programador 28,33 €
Preu hora operador 18,13 €

MATERIAL
Llistats de paper estàndard p/full 0,04 €
Etiquetes p/uni 0,02 €
Paper especial
Altres fungibles
Distribució

PREUS PUBLICS DE LA INFORMACIÓ GESTIONADA PER LA SECCIÓ D’INFORMACIÓ DE BASE

Preu tècnic mig cartografia 30,01 € /hora
Guia Urbana de la ciutat, escala 1:5000
Digital (pdf) 11,33 €
Digital (vectorial, DWG, v.2004) 71,29 €
Paper (Din A0) 3,01 €
Cartografia temàtica (Població, ABS, Districtes postals,…)*
Digital (pdf) 11,33 €
Digital (vectorial, DWG, v.2004) 71,29 €
Paper (Din A0) 3,00 €
Ortoimatges 1:1000, vol d'agost 2005
Digital. (Tiff o Mrsid) Mosaic de tot el terme 164,38 €
Digital (Tiff) 32,90 € /full
0.65 € / hectàrea + ½ hora de tècnic
Paper (Din A0) 14,91 €
Cobertura d'illes cadastrals i toponímia (Extensió: tot el terme)
Digital (pdf) 11,33 €
Digital (vectorial, DWG, v.2004) 71,29 €
Paper (Din A0) 3,00 €

CARTOGRAFIA TOPOGRÀFICA ESCALA 1:1000
Digital (pdf) 22,66 €
Digital (vectorial, DWG, v.2004, 2D ó 3D) 142,58 € /full (50 ha.)
2,84 €/hectàrea + ½ hora de tècnic
Paper (Din A0) 13,48 €
Cartografia de base 1:1000
Digital (pdf) 11,33 €
Digital (vectorial, DWG, v.2004) 71,29 € (50 ha.)
1,41 € /hectàrea + ½ hora de tècnic
Paper (Din A0) 6,61 €
Cartografia parcel•lària Corporativa
Digital (vectorial, DWG, v.2004) 71,29 € (50 ha.)
1,41 €/hectàrea
Digital (pdf) 11,33 €
Paper (Din A0) 6,74 €
Paper 1:2000 ( Din A3) 4,60 €
Mapes, Fotografia aèria i Guies Urbanes històriques *
Digital (Tiff) 71,29 €
Paper (Din A0) 14,91 €
Preu per lliurament en suport CD 6,79 €
Bonificació estudiants 60% de descompte
Distribució segons mètode emprat
Certificats de número de policia històrics
Certificats de números de policia (per a modificacions anteriors 1992) 22,51 €

DOCUMENTACIÓ D’URBANISME EN FORMAT DIGITAL
Documentació d’un projecte de planejament o de gestió amb algun tràmit d’aprovació en suport digital no editable (PDF)
11,33 €
Lliurament en suport CD, increment de 6,79 €
(En el cas que el projecte tingui un tamany superior al mitjà, caldrà preveure també un import addicional de temps del tècnic)

Documentació d’un projecte de planejament o de gestió amb algun tràmit d’aprovació en suport digital editable (DWG) 153,92 €
Lliurament en suport CD, increment de 6,79 €
(En el cas que el projecte tingui un tamany superior al mitjà, caldrà preveure també un import addicional de temps del tècnic)

Preu hora del tècnic (delineant) 26,50 €

 

 

 


4.4 PREUS PÚBLICS DE LES ACTIVITATS DE L’INSTITUT MUNICIPAL DE CULTURA


Com a novetat, es regula àmpliament les exempcions en la utilització dels equipaments gestionats per l’IMAC. Els preus quedaran així:

1. TEATRE, MUSICA I DANSA

Platea Anfiteatre

A) Catxets fins a 3.000 11 9
B) Catxets fins a 6.000 17 14
C) Catxets fins a 9.000 21 17
D) Catxets fins a 12.000 24 19
E) Catxets a partir de 12,000 28 26

Bonificacions :

40 % abonats del Teatre Monumental
25 % Escolars, 3a. Edat, Carnet blau, Alumnes ATD
Titulars carnet voluntari o aprenent del Programa Voluntariat per la llengua.
15 % Grups de 12 persones o mes, Carnet Club del Teatre, Teatre Lliure i Xarxa de Biblioteques
25 % clients de Caixa de Catalunya d'acord amb el contracte del servei Tel-entrada
25% Persones amb una discapacitat igual o superior al 33%

Aquests descomptes no seran d'aplicació en els espectacles inclosos a la programació de la Festa Major de Les Santes


2. MUSICA ANTIGA
A) Catxets concertats fins a 4.500 euros 9,00
B) Catxets concertats superiors a 4.500 euros 12,00


3. ACTES DE PETIT FORMAT

3.1. Concert
A) Catxets fins a 2.500 € 3
B) Catxets de 2.500 a 4.500 € 4,5
C) Catxets a partir de 4.500 € 6,50
3.2. Formació
A) T'encantarà ( Amb obsequi d'una entrada) 6
B) Tallers familiars ( Per família) 2
3.3 Butaka 6

4. CINEMA

A) Sessió ordinària 5,70
B) Sessió especial 7,30
C) Sessió escolar 1,60
D) Sessió de cicle (preu per sessió) 3,70
E) Sessió ordinària per estudiants i titulars del carnet blau, Xarxa de Biblioteques, alumnes ATD
5,20
Bonificacions
25% persones amb una discapacitat igual o superior al 33%

5. UTILITZACIO EQUIPAMENTS GESTIONATS PER l’IMAC
Sense IVA
A) Utilització teatre per a representació 1 dia 887,93
B) Utilització teatre per a assaig 1 dia 409,48
C) Utilització teatre assaig ½ dia 206,90
D) Utilització annexos i altres espais 1 dia 409,48
E) Utilització annexos i altres espais ½ dia 206,90
F) a) Personal tècnic 30,17
b) Porters/Acomodadors 18,97
c) Utilització del piano 162,07

Les entitats sense ànim de lucre registrades al Registre municipal d’entitats de Mataró podran sol•licitar una vegada l’any l’exempció del preu públic per la utilització d’un dels equipaments de l’IMAC.

L’exempció només s’aplicarà als següents serveis Bàsics disponibles a l’equipament:

 Teatre Monumental

o Representació : Màxim 3 hores de representació, 3 hores de muntatge i proves i 1 hora de desmuntatge
 Personal
• 1 tècnic regidor (Màx. 7 h)
• 1 tècnic de control (Màx. 7 h)
• 1 ajudant de serveis
• 3 acollida (Màx. 12 h)
• 1 taquillera, a criteri de l’IMAC
 Il.luminació
• Llum blanca d’ambient general
 So
• 2 micròfons de veu
• 3 micròfons d’ambient.
• Infraestructura de PA (so públic) i un envio de MON (monitoratge), no equalitzable.
• 1 Reproductor de CD doble.
 Escenari amb càmera negra i dos talls manuals per decoracions fixes sense canvis
 Climatització (fred / calor).
 Neteja ordinària de l’equipament
 Equip de projecció de cinema 35mm, si es tracta d’aquesta activitat.
 Projector de vídeo, sense incloure la preparació i/o edició del material a reproduir, ni el sistema de reproducció (PC, DVD...), ni el personal de control de la projecció

o Assaig : Només dins els horaris ordinaris del centre, màxim 5 hores.

 1 ajudant de serveis
 Il•luminació de treball
 Equip de so d’autoservei
 Escenari amb càmera negra, nomes si es imprescindible i prèvia demanda
 Climatització (fred / calor).
 Neteja ordinària de l’equipament

 Annexos Teatre i altres espais

 Aula Teatre
• Taula presidencial i cadires
• Cadires per al públic en funció de l’aforament màxim de cada espai
• Pissarra
• Megafonia mínima (1 micròfon per a la taula presidencial)
 Can Palauet
• Taula presidencial i cadires per a 6 persones
• Cadires per al públic
• Pantalla
• Instal•lació per ordinadors
• Projector multimèdia
• 3 micròfons de taula i 1 sense fil amb reproductor de CD
 Biblioteca Pompeu Fabra
• Taula presidencial i cadires per a 6 persones
• Pissarra
• Pantalla
• Cadires per al públic
• Reproductor de vídeo VHS i DVD
• Instal•lació per ordinadors
• Projector multimèdia
• 3 micròfons de taula i 1 micròfon sense fil amb reproductor de CD
Tots els serveis no especificats anteriorment o qualsevol servei que excedeixi l’inclòs a l’exempció, serà objecte de liquidació a l’entitat d’acord amb les tarifes del preu públic vigent.

L’exempció es demanarà en el moment de presentar la sol.licitud d’us de l’espai.
L’exempció serà atorgada o denegada per Decret de la presidència de l’IMAC en funció de les disponibilitats dels espais i pressupostàries, i notificada juntament amb l’atorgament de la llicència d’us de l’espai.


6. PUBLICACIONS

6.1 PUBLICACIONS (sense IVA)

a) Cost de producció fins a 2.405 € 1,44
b) Cost de producció de 2.405 € a 4.510 € 4,33
c) Cost de producció de 4.510 € a 6.010 € 5,77
d) Cost de producció de 6.010 € a 9.015 € 8,65
e) Cost de producció de 9.015 € a 12.020 € 15,87
f) Cost de producció de 12. 020 € a 15.025 € 19,23
g) Cost de producció de 15.025 € a 18.030 € 22,12
h) Cost de producció de 18.030 € a 21.035 € 30,77
i) Cost de producció de més de 21.035 € 48,08
6.2. CATALEGS (Coproduccions) Sense IVA

Rodalies. Un itinerari transversal 8,65
Mirar Gaudi. Obra gràfica de Ramon Manent 19,50
El Tamboret Blanc. Jordi Cuyàs 9,62

7. AULA DE TEATRE (modificat al ple de setembre)
7.1 TEATRE
Nois/Noies A 40
Nois/Noies B 40
Nois/Noies C 40
Nois/Noies D 40
Joves I 40
Joves II 55
Joves III 60
Nivell I 85
Nivell II 85
Nivell III 85

7.2 DANSA
Dansa joves 40
Dansa I 40
Dansa II 40

7.3 CURSOS ESPECIALITZATS
Gent gran 25
Treball d’escenes 55
Taller d’idees 20

7.4 MONOGRÀFICS Preu/hora
Monogràfics amb cost/hora inferior a 65€
Alumnes de 16 anys o menys 2,80
Alumnes de més de 16 anys 3,10
Monogràfics amb cost/hora entre 65 i 100 € 3,50
Monogràfics amb cost/hora superior a 100 € 4,20

Bonificacions
10% Jubilats
10% Persones amb una discapacitat igual o superior al 33%
Fins a un 40% persones en situació familiar o entorn desfavorable
Menors 18 anys
a) 10% Familia nombrosa
b) 10% Dos o més germans

8. LES SANTES (s’aprova cada any abans de les festes)
8.1. Productes difusió Les Santes Sense IVA
Samarreta Petita + SETNAS 10,17 €
Samarreta Petita sense SETNAS 6,78 €
Samarreta Gran + SETNAS 11,86 €
Samarreta Gran sense SETNAS 8,47 €
SETNAS 4,24 €
Mocador 4,75 €
Barret 8,64 €
Cartell comparses 2,63 €
Figures gegants (parella) 38,98 €
Cava 25 anys Postal gegants 5,59 €
Personalització 3,45 €
Funda mòbil 2,59 €

8.2. Productes bar Les Santes
Sense IVA
Juliana 2,20 €
Ampolla de cava 7,20 €
Copa de cava 1,78 €
Cremat 2,20 €
Sense IVA
Orxata 1,87 €
Sangria 2,16 €
Xíndria 1,68 €
Aigua 0,65 €


9.ALTRES
9.1 Itinerància d'exposicions
Advertising. Intervencions a l'espai públic 1.500,0
9.2 Visites guiades i tallers didàctics
Públic en general 3,00
9.3 Taller de gravat calcogràfic
Per quatrimestre de 60 hores 270,00

 

4.5. PREUS PÚBLICS INSTITUT MUNICIPAL DE PROMOCIÓ ECONÒMICA (IMPEM)

- S’elimina el preu de la Incubadora Tecnològica, ja que aquesta tasca la desenvolupa TECNOCAMPUS.

- Increment de les tarifes en un 2,1%


SERVEI DE FOTOCÒPIES

Fotocòpies 0,07 euros/fotocòpia
SERVEI DE FAX

FAX Tramesa la pàgina 1,62 euros+cost/minut
Pàgines següents 0,40 euros+cost/minut
Cost/minut Espanya 0,28 euros
Europa 0,43 euros
Amèrica del sud 2,39 euros
Amèrica del nord 2,45 euros
Altres 2,76 euros

 


4.6 PREUS PÚBLICS DEL SERVEI DE MANTENIMENT

- Increment tarifes 2,4% (a proposta del Servei de Manteniment)

- S’incorpora el lloguer de braços per a banderoles i per al servei de muntatge i desmuntatge de banderoles als bàculs

- Es creen uns nous preus públics per la neteja de grafits

EUROS
PREU TRANSPORT DE PLANTES 11,41
THUJA ESMERALDA 19,37
KENTIA 44,83
FICUS 37,56
CUPRESSUS 19,37
BUXUS PYRAMIDAL 43,60
BUXUS BOLA 37,56
BAMBU 31,48
AUCUBA 15,75
ASPIDISTRA 31,48
ABELIA 23,00
SHEFLERA 23,00
POLIGELA 18,21
PINUS 240 61,79
PINUS 210 55,72
PICEA 49,67
NEPHROLEPIS 37,56
LAURUS PYRAMIDAL 46,06
LAURUS BOLA 43,60
PREU VENDA LLAMBORDES SENSE CÀRREGA (per M2) 25,60
PREU VENDA LLAMBORDES AMB CÀRREGA (per M2) 27,65
PREU TRANSPORT TANQUES EN HORARI LABORAL 35,84
PREU LLOGUER PER TANCA I DIA 0,51

al liquidar s'haurà d'afegir l'IVA

LLOGUER DE BRAÇOS PER A BANDEROLES I PER AL SERVEI DE MUNTATGE I DESMUNTATGE DE BANDEROLES ALS BÀCULS
Lloguer de braços per a banderoles (50 unitats) 60,48
Servei de muntatge/desmuntatge d’1 unitat de banderoles en un bàcul 15,19
Servei de muntatge/desmuntatge de 2 unitats de banderoles en un bàcul 17,49

PREUS PÚBLICS PER LA NETEJA DE GRAFITS
Neteja de pintades i grafits 20,13 €/m2
Actuació amb pintura 13,63 €/m2
Equip d’actuació immediata 120,34 €/hora

 

 

 

4.7 PREUS PÚBLICS PELS SERVEIS DE RECOLLIDA I TRACTAMENT DE RESIDUS COMERCIALS.

a) Increment de les tarifes en un 7% (es deixen els mateixos imports però amb l’IVA a part, ja que en el darrer exercici l’IVA era del 7%).

b) Adequació de la fórmula de càlcul al augment.

c) Petites correccions d’error de mecanografia, i de referència legal.

d) Revisió dels grups: Unificació dels anteriors grups B i C, en un que portarà per nom GENERADORS DE REBUIG I PAPER/CARTRÓ. Creació d’un nou Grup C, amb nom GENERADORS DE REBUIG, PAPER/CARTRÓ I ENVASOS, amb unes noves tarifes.


Això suposa una modificació de

- Article 1, per variar la referència legal, fent constar a la part final de l’apartat 2, “.....s’estarà a les definicions contingudes al Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de residus”.

- Article 5. Determinació del preu públic.

L’import del preu públic es podrà determinar o calcular depenent del tipus de servei que prestarà l’Ajuntament:

A.- SERVEI ESTÀNDARD. L’import del preu públic es determinarà en funció de la superfície del local i del tipus d’activitat econòmica d’acord amb la classificació següent:

GRUP ACTIVITAT EPIGRAF IAE
A GENERADORS DE REBUIG Resta
Produc.transport i distribució energia elèct. gas, aigua calent 153
Extracció minerals no metàl•lics ni energètics 235
Comerç menor combustibles, carburants i lubricants 655
Comerç en règim d’expositors en dipòsit i aparells automàtics 664
Reparacions béns de consum i maquinària industrial 691,692,699
Transports terrestres, marítims i aeris incloses activitats annexes (exceptuant agències viatges) 711,712,721,722,729,731,732,733,741,742,751,752,753,754,756,757
Serveis telecomunicacions no telefònics 769
Lloguer de béns mobles i immobles 851,852,853,854,855,856,857,859,861,862
Serveis agrícoles, ramaders i forestals 911,912,913
Sanejaments, neteja i similiars 921,922
Ensenyament sense establiment permanent 934
Assistència i serveis socials en centres no residencials 952
Instal•lacions esportives, escoles i perfeccionament 967
Bugaderies, tintoreries i similars 971
Emmarcacions 975
Altres serveis personals 979
Loteries i similars 982
Altres serveis no classificats 991,999
B GENERADORS DE REBUIG I PAPER/CARTRÓ
Fabricació productes ceràmics 247
Fabricació altres productes no metàl.lics 249
Indústria química 251, 252,253,254,255
Indústries transformadores metalls 312,313,314,315,316,319,321,322,323,324,325,326,329,330,341,342,343,344,345
Fabricació llums i material enllumenat 346
Fabricació material electrònic 351,352,353,354,355
Fabricació automòbils i recanvis 361,362,363
Construcció d'altre material transport 381,382,383
Construcció naval 371,372,389
Fabricació instruments precisió, òptica 391,392,393,399
Indústria tèxtil i del calçat 431,432,433,434,435,436,437,439,451,452,453,454,455,456
Indústria cuir 441,442
Activitats relacionades amb la fusta 461, 462,463, 464, 465, 466,467,468
Transf. cautxú i mat. plàstiques 481, 482
Joieria 491
Instruments música 492
Laboratoris fotogràfics i cinematogràfics 493
Fabricació joguines 494
Fabricació articles esportius 495
Comerç major de productes no alimentaris 613,614,615
Comerç major interindustrial 616,617
Comerç minorista vins i begudes 645
Estancs 646
Comerç menor de tèxtil, pell i calçat 651, 663
Farmàcies i venda de perfumeria i cosmètica 652, 663,4
Comerç minorista articles llar i construcció 653
Comerç minorista de béns usats 656
Altre comerç minorista 659,657,665,663,9
Serveis telefònics i altres 761
Extracció, preparació energia,aigua, petroli, gas natural 11,12,13,14,15
Captació, tractament i distrib. Aigua i fabricació gel 161,162
Extracció i preparació de minerals 211,212
Producció i 1a transformació metalls 221,222,223,224,225
Extracció minerals no metàl•lics ni energètics 231,232,233,234,239
Fabricació productes construcció 241,242,243,244,245
Fundicions metalls 311
Fabricació paper i cartró 471,472,473
Editorials i arts gràfiques 474,475, 476
Instal•lacions i muntatges 504
Acabats d'obra 501,505
Altres activitats relacionades amb construcció 502,503,504,506,507
Agrupacions i UTE 508
Comerç major zones i dipòsits francs 618
Altre comerç major 619,621,622,623
Intermediaris de comerç 631
Comerç menor accessoris, recanvis, lubricants de vehicles terrestres, aeronaus i embarcacions 654
Agències de viatges 755
Serveis financers 811, 812, 819, 831
Entitats d'assegurances 821, 822, 823, 832
Serveis de promoció immobiliària i gestió de la propietat 833, 834
Serveis jurídics, tècnics i comptables 841, 842, 843
Serveis de publicitat i relacions públiques 844, 845, 846
Serveis administratius 849, 847
Altres ensenyaments 933
Consultoris mèdics 942,943,944, 936(investigació)
Clíniques veterinàries 945
Producció i serv. relacionats amb indústria cinematogràfica. 961
Distribució pel•lícules i vídeos 962
Centres i organismes oficials, Ràdio, televisió i telecomunicacions 964
Biblioteques i museus 966
Serveis fotogràfics, sense laboratori, i fotocopiadores 973
Serveis domèstics 974
Agència col•locació artistes 983
Professionals Secc. 2 (menys 835 i 887)
C GENERADORS DE REBUIG, PAPER/CARTRÓ I ENVASOS EPÍGRAF IAE
Perruqueries, salons de bellesa i estètica 972
Maquilladors i esteticistes 887, secció 2a
D GENERADORS DE REBUIG, ENVASOS I VIDRE
Fabricació de vidre 246
Indústria aigües minerals 428
Bars, cafeteries, gelateries, orxateries 672, 673, 674, 675, 676
Altres hospedatges 684, 685, 686, 687
Cinemes 963.1
Espectacles teatrals, musicals 965.1, 965.2, 965.5
Espectacles esportius, gimmasos 968
Sales de ball i discoteques, activitats de joc, recreatives 969, 981
E GENERADORS DE REBUIG, PAPER/CARTRÓ I ORGÀNICA
Explotacions de bestiar, avicultura i similars 01, 02, 03, 04, 06, 07
Indústria del sucre, alimentació animals, elaboració productes alimentaris 413,414,416,417,418,419,420,421,422,423
Fabricació margarines i similars 412.4
Indústria de tota mena de begudes alcohòliques 424,425,426,427
Indústria del tabac 429
Comerç major de productes alimentaris 611, 612
Comerç minorista de productes alimentaris 641, 642, 643, 644, 647
Supermercats i similars 661, 662
Centres d'ensenyament 931,932
F GENERADORS DE REBUIG, PAPER/CARTRÓ, ENVASOS, VIDRE I ORGÀNICA.
Fabricació i envasat d'olis 411,412
Fabricació sucs i conserves vegetals 415
Restaurants i caterings 671,677.1
Rostisseries 677.9
Hotels, hospitals 681, 682, 683, 941
Col•legis majors i residències estudiantils 935
Assistència i serveis socials 951

Notes:
Les activitats classificades en l’epígraf 999 s’inclouran en el grup corresponent a l’epígraf per l’activitat més anàloga.

Els generadors de residus no classificats en el quadre anterior s’inclouran en el grup A.

TARIFES:

COEFICIENT DE SUPERFÍCIE/ TIPUS RESIDU ( GRUP)
GRUP 40 60 120 400 1000 2500
Rebuig A 163,54 163,54 163,54 163,54 245,31 327,06
Rebuig + paper/cartró B 421,40 421,40 421,40 421,40 503,17 584,94
Rebuig + paper/cartró + envasos C 512,82 512,82 512,82 512,82 594,57 676,34
Rebuig + envasos i vidre D 351,35 351,35 351,35 351,35 433,11 514,88
Rebuig + paper/cartró + orgànica E 1334,69 1456,97 1599,88 1960,39 3025,26 3107,34
Rebuig + paper/cartró + envasos + vidre +orgànica F 1779,42 1832,10 2462,75 4115,07 4196,84 4278,61
En aquests imports se’ls haurà d’afegir l’IVA que correspongui.

B.- SERVEI PER DECLARACIÓ DE RESIDUS EFECTUADA PEL TITULAR DE L’ACTIVITAT. La tarifa del preu públic vindrà determinada pel volum o pes dels residus de cada fracció residual generada i pel número de recollides sol•licitades.

b.1) Tarifa fracció de rebuig:
REBUIG (per superfície de local)
Fins 400 m Fins 1000 m Fins 2500m
163,54 245,31 327,06

En aquests imports se’ls haurà d’afegir l’IVA que correspongui.

b.2) Tarifa fracció paper i cartró.

1 Recollida setmanal 128,92
2 Recollides setmanals 257,87
3 recollides setmanals 386,79

En aquests imports se’ls haurà d’afegir l’IVA que correspongui.

En el cas dels subjectes passius que acreditin generar menys de 5 kg/setmana de paper í cartró cal aplicar a aquesta fracció de residus l'import de 81,77 euros més l’IVA que correspongui, i estaran autoritzats a dipositar-la en els contenidors "blaus" de la via pública. En cas contrari se'ls ha d'aplicar les tarifes anteriors.

b.3) Tarifa envasos:

1 Recollida setmanal a contenidors municipals 91,40

En aquest import s’haurà d’afegir l’IVA que correspongui.

b.4) Tarifa vidre:

1 Recollida setmanal a contenidors municipals 91,40

En aquest import s’haurà d’afegir l’IVA que correspongui.

b.5) Tarifa fracció orgànica:

El cost de la fracció orgànica és el resultat de:

1. El cost de tractament de cada Kg. Recollit
2. El cost de cada una de les recollides
3. El cost del servei d'informació/inspecció de residus.
4. EL cost d'amortització dels contenidors / inspecció addicional (en cas de declarar que no es produeix residu orgànic)
5. Les despeses indirectes i de gestió del servei.
6. L'iva

Per calcular la tarifa s'aplicarà la formula següent:

(((Kg. Per recollida declarats * 0,05207753 * nº de recollides setmanals)+ (nº de recollides setmanals * 2,28538) + 0,08664614 + 0,18096905) 1.13) * 52) * 1.08

La tarifa final serà la que resulti de la suma de les tarifes de cada una de les fraccions declarades.

En cas que pels serveis d'inspecció de residus es comprovi que la quantitat declarada no es correspon amb la realment produïda, s'aplicarà la tarifa resultat de la comprovació realitzada pels serveis de residus per a tot l’exercici i pels exercicis no prescrits.

C.- GRANS GENERADORS AMB CONVENI.

S'entendrà per grans generadors aquells que generin un volum superior a 900 l/dia.

Pel que fa a galeries comercials, edificis d'oficines i serveis, grans polígons industrials i mercats sedentaris i no sedentaris, cada activitat es considerarà com un local independent, llevat que el volum, la tipologia i la quantitat de residus generats a conseqüència de l'agrupació, facin necessari un tractament conjunt, per raons tècniques o pròpies del servei, o a sol•licitud dels interessats.

Via conveni específic es regularà la tipologia del servei a prestar i el seu finançament sota el criteri de cobertura total del cost del servei, el qual es distribuirà entre els membres de l’agrupació en funció dels m2 dels locals ocupats, si no resulta possible fer-ho segons el volum de residus generats, o per pacte específic.

 

 

4.8 PREU PÚBLIC PER L’ASSISTÈNCIA A LES SESSIONS ALTERNATIVES A LES DENÚNCIES DE TRÀNSIT

Increment del 2,1%

Preu públic /assistent i sessió
Preu públic assistència sessió alternativa a la denúncia de trànsit 8,17 €

 

 

 

 

4.9 PREU PÚBLIC PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE REGISTRE ÚNIC.

Increment del 2,1%

TARIFES
FIXA PER UTILITZACIÓ SERVEI 5,74 €
MÉS UNA VARIABLE EN FUNCIÓ DE LES TARIFES APROVADES PER CORREUS.
Pes urbana e interurbana/€
(durant exercici 2010, tarifes correus eren les següents)
Fins 20 g. normalitzades 2,49 €
Fins 20 g. Sense normalitzar 2,54 €
Fins a 50 g 2,6 €
Fins a 100 g 3,35 €
Fins a 200 g. 3,86 €
Fins a 350 g 4,78 €
Fins a 500 g. 6,41 €
Fins a 1 Kg 6,96 €
Fins a 1,5 Kg 7,52 €
Fins a 2 Kg 7,88 €

 

 

 

4.10 PREU PUBLIC PER UTILITZACIÓ DE LA GALERIA DE TIR AL SERVEI DE LA POLICIA LOCAL

Increment tarifa en un 2,1%

PREU /€
Galeria de tir ( amb monitor, 4 línees de tir, 1 hora) 65,80 €
Utilització galeria de tir per cossos policials ambs els que s’hagi subscrit conveni de col•laboració tècnica en matèria de tir policial 0,00

NOTA: en aquests preus públics no figura l’IVA, que s’hi haurà d’incorporar al moment del seu pagament.

 

 

4.11 PREUS PÚBLICS PEL SERVEI D’ANTENA DE RADIODIFUSIÓ DEL PARC FORESTAL

Increment tarifes en un 2,1%

Per antena 87,74 €/mes + consum elèctric
Per rack 164,52 €/mes + consum elèctric

El preu a pagar per la generalitat de Catalunya serà “0 euros” en el cas que tant l’Ajuntament de Mataró com la Generalitat de Catalunya considerin compensat el cost de la incorporació de l’Ajuntament a la xarxa RESCAT amb la aportació de l’emplaçament de l’antene de radiodifusió del Parc Forestal, segons conveni d’utilització.

 

 


4.12 PREU PÚBLIC PER MANTENIMENT FRANGES DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS.

No es modifica perquè en tot cas la modificació es farà en el moment en què es conegui el cost del servei i l’import de la subvenció. A l’exercici 2010 eren els següents: :

La Fornenca 84,20
Can Quirze 29,81
Can Marqués 35,04
La Cornisa 83,68
Les Sureres/Santa Maria 89,96
Can Vilardell 140,16
 

 

4.13 PREU PÚBLIC PER LA REDACCIÓ, PER INICIATIVA PÚBLICA, DE DOCUMENTS DE PLANEJAMENT I GESTIÓ URBANÍSTICA.

Increment tarifes en un 4,6%

Preu hora arquitecte 49,36 €
Preu hora delineant 32,91 €
4.14 PREU PÚBLIC PUBLICITAT MÉS MATARÓ

Increment preus en un 2,1%


TARIFES 2011
Preus sense IVA Preus IVA inclòs(18%)
1 Pàgina 1.048,57 1.237,31
½ Pàgina 524,28 618,65
Contraportada 1.258,28 1.484,77

 

 

ANNEX 5.- TARIFES


5.1 TARIFA AIGUA

Es modifica segons proposta de la Companyia d’Aigua, incorporada a l’expedient, i es regulen els trets més importants referents al fet que motiva el pagament de les quantitats que s’assenyalen i les persones obligades al seu pagament.

Article 1. Fet imposable

Constitueix el fet imposable la prestació del servei de distribució i subministrament d’aigua, inclosos els drets de connexió i escomesa, col•locació i utilització de comptadors i instal•lacions anàlogues, quan els serveis o subministraments siguin prestats per la companyia subministradora, en els termes especificats en les tarifes contingudes a l’article 6 de la present Ordenança.

Article 2. Subjectes passius

Són subjectes passius en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària que sol•licitin o resultin beneficiades o afectades, pels serveis de distribució i subministrament d’aigua, que constitueixen el fet imposable.

Article 3. Responsables

Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la Llei General Tributària i a l’Ordenança General.

Article 4. Beneficis fiscals

No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute tributari que els subjectes passius hagin de satisfer.


Article 5. Tarifes

 

SUBM. EN ALTA

€/m3 0,4691

SUBM.MUNICIPALS
aigua freàtica
€/m3 0,1022
aigua xarxa €/m3 0,2759
SUBM.DOMÈSTICS AFORAMENT
Quota de Servei: €/habitatge/mes 5,60
Consum: Bloc 1 (0 a 6 m3) €/m3 0,5857
Bloc 2 (de 7 a 10 m3) €/m3 0,9179
Bloc 3 (de 11 a 18 m3) €/m3 1,9360


SUBM.DOMÈSTICS COMPTADOR
Quota de Servei:
- Comptador domèstic
Habitatges amb consum màxim inferior a 500 l/dia (*) €/habitatge/mes 3,90
Habitatges amb consum màxim entre 501 i 1000 l/dia (*) €/habitatge/mes 5,86
Habitatges amb consum màxim superiors a 1000 l/dia (*) €/habitatge/mes 7,98

* Es calcularà sobre el consum màxim diari per habitatge corresponent a les facturacions emeses durant els 24 mesos anteriors, excepte escapaments acreditats.
- Subm. Domèstics familiars:
Ampliació dels límits de cabal màxim diari 500 i 1000 a raó de 167l/dia i 333 l/dia respectivament, per cada resident acreditat que excedeixi de 3.

Consum: Bloc 1 (0 a 6 m3) €/m3/habitatge/mes 0,2351
Bloc 2 (de 7 a 10 m3) €/m3/habitatge/mes 0,4824
Bloc 3 (de 11 a 18 m3) €/m3/habitatge/mes 1,5402
Bloc 4 (més de 18 m3) €/m3/habitatge/mes 1,8386

- Subm. Domèstics familiars:
Ampliació del límit del segon bloc de consum, a raó de 3m3/mes, i del tercer a raó de 6m3/mes, per cada resident acreditat que excedeixi de 3

SUBM. NO DOMÈSTICS AFORAMENT
Quota de Servei: €/abonat/mes 22,46
Consum: €/m3 1,8376

SUBM. NO DOMÈSTICS COMPTADOR
Quota de Servei: Ø ≤ 15 mm €/abonat/mes 8,89
Ø 20 mm €/abonat/mes 22,48
Ø 25 mm €/abonat/mes 51,10
Ø 30 mm €/abonat/mes 51,10
Ø 40 mm €/abonat/mes 108,33
Ø 50 mm €/abonat/mes 192,14
Ø 65 mm €/abonat/mes 275,94
Ø 80 mm €/abonat/mes 433,33
Ø 100 mm €/abonat/mes 719,49
Ø 125 mm €/abonat/mes 1083,32
Consum:
- Comercials, Industrials i Obres
Bloc 1 (de 0 a 6 m3) €/m3 0,4737
Bloc 2 (més de 6 m3) €/m3 0,8595
- Serveis col•lectius de caràcter social
Bloc 1 (de 0 a 6 m3) €/m3 0,4165
Bloc 2 (més de 6 m3) €/m3 0,7297


Els imports de les quotes fixes de servei, així com també els límits de consum mensual de cada tram, corresponen a 30 dies.

 

Article 7. Acreditament i període impositiu

L’obligació del pagament neix quan es realitza efectivament la prestació del servei i els períodes de pagament i totes les actuacions al respecte es regiran pel vigent Reglament del servei d’abastament d’aigua potable al municipi de Mataró.

Disposició final

La present normativa, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el dia 4 de novembre de 2010, i que ha quedat definitivament aprovada en data ..........., entrarà en vigor al dia següent al de publicació en el Butlletí Oficial de la Província i regirà fins la seva modificació o derogació expressa.

 


5.2 PREUS DELS SERVEIS, TREBALLS I SUBMINISTRAMENTS COMPLEMENTARIS A LA VENDA D’AIGUA
PROPOSTA AIGÜES MATARO :
DRETS DE CONNEXIÓ RAMAL

Drets de connexió a ramals d’edificis en funció del nombre de locals o habitatges a connectar, segons el tipus d’instal•lació, Ø del comptador a instal•lar i cabal màxim a contractar:

- Per cada unitat de subministrament tipus A, B, C i D, amb comptador de Ø ≤ 15 mm i cabal màxim a contractar de 2.000 l/dia 275,00 €
- Per cada unitat de subministrament tipus E, amb comptador de Ø ≤ 20 mm i cabal màxim a contractar de 4.000 l/dia 380,00 €

Drets de connexió a ramals per a subministraments amb comptador de Ø igual o superior a 20 mm, a Indústries, Serveis o grans consumidors amb cabals contractats superiors a 4000 l/dia:
- per cada 1.000 l/dia contractats: 96,00 €

Drets de connexió a ramals per a subministraments a boques d’incendi interiors:

- per cada boca de Ø25 mm 375,00 €
- per cada boca de Ø45 mm 561,00 €
- per cada 20 Sprinklers o fracció 561,00 €

RAMALS D’ESCOMESA

Inclou els treballs de paleta i lampista, així com els materials necessaris i mitjans auxiliars, per la construcció de les noves escomeses, fins a una longitud màxima de 5 m.

Ø 25 mm en façana 938,00 €
Ø 25-30 mm 816,00 €
Ø 40 mm 1.023,00 €
Ø 50 mm 1.233,00 €
Ø 60 mm 1.999,00 €
Ø 80 mm 2.162,00 €
Ramal per obres 845,00 €
Ramal amb arqueta ≤ Ø40 1.031,00 €

JOCS DE CLAUS I PRECINTE

Ø 13 i 15 mm 25,00 €
Ø 20 mm 32,11 €
Ø 25 mm 52,55 €
Ø 30 mm 66,87 €
Ø 40 mm 88,65 €


SUPLEMENT BATERIA I JOCS DE CLAUS ADDICIONAL: 124,00 €


INSTAL•LACIÓ APARELLS DE MESURA I ALTA SUBMINISTRAMENT

Alta nou abonat amb aforament 86,00 €
Alta nou abonat amb comptador Ø15 172,00 €
Alta nou abonat amb comptador Ø20 214,00 €
Alta nou abonat amb comptador Ø30 545,00 €
Alta nou abonat amb comptador Ø40 646,00 €
Alta nou abonat amb comptador Ø50 1.132,00 €
Alta nou abonat amb comptador Ø65 1.287,00 €
Alta nou abonat amb comptador Ø80 1.442,00 €
Alta nou abonat amb comptador Ø100 1.709,00 €
Inspecció i precinte per alta o per ampliació del servei contra incendis fins a un màxim de 4 boques 42,92 €
Suplement per cada boca addicional que superi a 4 en la inspecció i precinte per alta o ampliació del servei contra incendis 5,42 €

 

TRANSFORMACIÓ DE SUBMINISTRAMENTS PER AFORAMENT A COMPTADOR.

Per tal de fomentar la supressió dels subministraments per aforament i facilitar el canvi pel sistema de comptador, s’aplicaran els següents preus especials:

Canvi del sistema de subministrament per aforament a comptador que inclou les despeses de condicionament del ramal, preu per habitatge:

En ramals amb arqueta a façana 60 €
En ramals amb bateria interior 12 €
Alta per transformació amb comptador Ø15 80 €

Aquest preu no és d’aplicació en els casos de transformació d’aforament a subministrament per obres, reformes per obres majors ni enderrocs.

DESPESES IMPAGATS

Despeses gestió d’impagats:
El 5% de l’import endeutat amb un mínim de 4,39 €
Despeses reobertura per tancament 27,39 €

CANON ANUAL DE SUBMINISTRAMENT CONTRA INCENDIS

Quota fixa de servei per ramal 35,0 €
Per cada boca Ø25 15,0 €
Per cada boca Ø45 40,0 €

- Cada 20 aparells “Sprinklers” o fracció equivalen a una boca Ø45.


CONSERVACIÓ DE COMPTADORS

Ø Ø20 mm 0,90 €
Ø25 mm 2,10 €
Ø30 mm 2,40 €
Ø40 mm 3,00 €
Ø50 mm 12,00 €
Ø65 mm 13,50 €
Ø80 mm 15,00 €
Ø100 mm 18,00 €
Ø125 mm 21,00 €

 

 


5.3 CLAVEGUERAM
Es modifica segons la proposta de la companyia, que consta incorporada a l’expedient.

Es regulen els trets més importants d’ordenació de la taxa, amb el text següent:

Article 1. Fonament i naturalesa

A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.r) del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, l’Ajuntament estableix la taxa per prestació del servei de clavegueram, que es regirà per la present Ordenança i per la vigent Ordenança municipal de l’ús del clavegueram i de regulació dels abocaments d’aigües residuals.

Article 2. Fet imposable

El fet imposable és la prestació dels serveis d’evacuació d’aigües residuals i pluvials per la xarxa municipal de clavegueram fins a les instal•lacions de sanejament o entorn receptor.


Article 3. Subjectes passius

Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 35.4 de la Llei General Tributària a les quals es presta el servei d’evacuació d’aigües residuals i pluvials per la xarxa municipal de clavegueram fins a les instal•lacions de sanejament o entorn receptor.

Article 4. Responsables

Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la Llei General Tributària i a l’Ordenança General.


Article 5. Exempcions

Queden exemptes de l’aplicació de la taxa els consums corresponents als usos següents:

- La utilització de l’aigua que facin les entitats públiques per a neteja de carrers, per al reg de parcs i jardins i camps esportius públics, per a l’alimentació de fonts públiques i monumentals, de boques de reg i d’extinció d’incendis per al servei públic.
- La utilització que facin els agricultors de l’aigua per a regadiu.
- Els corresponents als subministraments que no disposin de servei de clavegueram per manca d’implantació en el seu territori.


Article 6. Quota tributària


BASE DEL SERVEI DE CLAVEGUERAM
 La base per a l’aplicació de la tarifa del servei vindrà constituïda pel volum d’aigua subministrada, de totes les procedències, és a dir, tant de subministrament directe com d’aprofitaments d’aigües superficials o subterrànies o d’instal•lacions de recollida de les aigües pluvials que efectuïn els mateixos subjectes passius.

DETERMINACIÓ DE LA BASE IMPOSABLE DEL SERVEI DE CLAVEGUERAM
La base imposable està expressada per volum en metres cúbics, d’acord amb les següents regles:
 Amb caràcter general mitjançant comptadors i per tant el volum directament facturat en el cas que sigui subministrat per la companyia d’aigües municipal, inclòs el subministrament per aforament.

 En el cas de captacions superficials o subterrànies d’aigua no mesurables per comptador; instal•lacions de recollida d’aigües pluvials, o de subministrament mitjançant contractes d’aforament en els casos que el volum no pugui ésser mesurat directament, s’aplicaran les normes d’estimació de consum contingudes en l’article 14 i normes concordants del Decret 103/2000 de 6 de març, pel qual s’aprova el Reglament dels tributs gestionats per l’Agència Catalana de l’Aigua.

 Quan hi hagués disconformitat dels abonats amb les bases fixades d’acord amb les normes de l’apartat anterior, s’establiran, al seu càrrec, uns registres permanents que podran ser limnígrafs o comptadors de cabals.

 En el cas d’avaria del comptador del cabal d’aigua i que no sigui notificada a AIGÜES DE MATARÓ, SA, la base de l’exacció que correspongui als temps de no funcionament del comptador es determinarà en funció del consum registrat per l’última lectura anotada en la llibreta del comptador, o bé d’acord amb les normes del paràgraf segon anterior.

 Pel càlcul del volum abocat a la xarxa de clavegueram mitjançant cabalímetre-comptador i, en el seu defecte, per raó del volum declarat davant l’Agència Catalana de l’Aigua.

QUOTA TRIBUTÀRIA SERVEI DE CLAVEGUERAM

La quota tributària serà el resultat d’aplicar un coeficient sobre l’import del servei de subministrament d’aigua del període corresponent, que es defineix com al sumatori de l’import corresponent a la taxa del servei d’aigua potable més l’import de la conservació del comptador o aplicant la corresponent taxa si es tracta d’aprofitaments d’aigües superficials o subterrànies o d’instal•lacions de recollida de les aigües pluvials, referit al consum d’aigua efectuat per l’abonat, d’acord amb les normes contingudes en els articles precedents, i segons els coeficients o els preus que es detallen segons correspongui

• Subministraments domèstics
Per als subministraments amb aforament i per als subministraments amb comptador, calculat sobre l’import del servei de subministrament d’aigua
- Coeficient multiplicador: 0.48

• Subministraments a Serveis col•lectius de caràcter social
Per als subministraments amb aforament i per als subministraments amb comptador, calculat sobre l’import del servei de subministrament d’aigua
- Coeficient multiplicador: 0.48
• Subministraments No domèstics, Comercials, Ús comunitari, Industrials i Obres
Per als subministraments amb comptador, amb consums fins a 6 m3 mensuals, calculat sobre l’import del servei de subministrament d’aigua
- Coeficient multiplicador:

0.48
Per als subministraments amb comptador, amb consums superiors a 6 m3 mensuals, calculat sobre l’import del servei de subministrament d’aigua
- Coeficient multiplicador: 0.52
Per als subministraments amb aforament, calculat sobre l’import del servei de subministrament d’aigua
- Coeficient multiplicador: 0.52
Per als aprofitaments d’aigües superficials o subterrànies (o d’instal•lacions de recollida de les aigües pluvials)
- Taxa de consum en €/m3 x 0.5187 €./m3
• Subministraments Municipals
En els edificis que disposen de connexió al clavegueram, calculat sobre l’import del servei de subministrament d’aigua
- Coeficient multiplicador: 0.48

QUOTA TRIBUTÀRIA ALTES DE CLAVEGUERAM.

Previ a la connexió dels nous edificis, que vulguin aprofitar els claveguerons existents, cal procedir a la seva inspecció i homologació. En cas de no conformitat, serà necessària la construcció de l’escomesa segons els preus vigents de claveguerons, i en aquest cas no procedirà el cobrament de la inspecció segons el preu que es proposa:
Inspecció prèvia a la connexió d’edificis de nova construcció, a escomeses de clavegueram existents: 231 €.

QUOTA TRIBUTÀRIA CONSTRUCCIÓ D’ESCOMESES DE CLAVEGUERAM.

Es preveu la construcció de sis tipus d’escomesa, segons el diàmetre i profunditat de la canonada, per ser els més usuals.
• Clavegueró DN200-1,5 m. Correspon a una connexió feta amb tub de 200 mm de diàmetre, a una fondària màxima d’1,5 m., i fins a 4 metres lineals de la façana: 1.726 €. En longituds superiors es cobrarà 329 € per metre lineal addicional.
• Clavegueró DN200-3 m. Correspon a una connexió feta amb tub de 200 mm de diàmetre, a una fondària entre 1,5 i 3 m, i fins a 4 metres lineals de la façana: 1.978 €. En longituds superiors es cobrarà 392 € per metre lineal addicional.
• Clavegueró DN300-1,5 m. Correspon a una connexió feta amb tub de 300 mm de diàmetre, a una fondària màxima d’1,5 m, i fins a 4 metres lineals de la façana: 2.125 €.En longituds superiors es cobrarà 428 € per metre lineal addicional.
• Clavegueró DN300-3 m. Correspon a una connexió feta amb tub de 300 mm de diàmetre, a una fondària entre 1,5 i 3 m, i fins a 4 metres lineals de la façana: 2.358 €. En longituds superiors es cobrarà 486 € per metre lineal addicional.
• Clavegueró DN400-1,5 m. Correspon a una connexió feta amb tub de 400mm de diàmetre, a una fondària màxima d’1,5 m, i fins a 4 metres lineals de la façana: 2.400 €.En longituds superiors es cobrarà 498 € per metre lineal addicional.
• Clavegueró DN400-3 m. Correspon a una connexió feta amb tub de 400 mm de diàmetre, a una fondària entre 1,5 i 3 m, i fins a 4 metres lineals de la façana: 2.802 €. En longituds superiors es cobrarà 598 € per metre lineal addicional.
En els supòsits no contemplats anteriorment i en connexions de més de 8 metres lineals, caldrà el càlcul d’un pressupost personalitzat.

Article 7è. Acreditament i gestió

La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir quan s'iniciï l'activitat que constitueix el seu fet imposable, i es gestiona segons el que estableix l’Ordenança municipal d’ús del clavegueram i de regulació dels abocaments d’aigua residuals. .


Disposició final

La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el dia 4 de novembre de 2010 i que ha quedat definitivament aprovada en data ..........., entrarà en vigor al dia següent al de publicació en el Butlletí Oficial de la Província i regirà fins la seva modificació o derogació expressa.

 

5.4 TARIFES ALBERG CAN SOLARET
No es determina cap modificació al respecte.
Els preus vigents fins ara són els següents:
TARIFES ESCOLES, ASSOC. INFANTIL I JUVENILS, MENORS DE 25 ANYS MAJORS DE 25 ANYS
Pernoctació 9,65 € 12,85 €
Pensió completa 22,47 € 27,80 €
Mitja pensió 16,70 € 22,36 €
Esmorzar 3,20 € 3,80 €
Dinar o sopar 6,00 € 7,00 €
Utilització diürna per persona 2,50 € 2,50 €
Lloguer de llençols 2,70 € 2,70 €
Lloguer de tovalloles 2,70 € 2,70 €
Llençol i tovallola 3,95 € 3,95 €
Pernoctació amb dret a cuina: preu de pernoctació més 3,00 € per persona 3,00 € per persona

LLOGUER D'ALBERG EN EXCLUSIVITAT

fins a 55 pers.
530,00 €
més de 55 pers, preu per persona fins a 60 places
9,65 €
l'exclusivitat inclou pernoctació més ús de les instal.lacions des de les 12 hores del primer dia fins les 12 del segon

Utilització diürna de 9 a 21h ( mínim 15 pers.), sense dinar
10,00 € per persona
Utilització diürna de 9 a 21h ( mínim 15 pers.), amb dinar
16,00 € per persona
Utilització diürna de 9 a 15h o de 15 a 21h (mínim 15 pers.) sense dinar
6,00 € per persona
Utilització diürna de 9 a 15h o de 15 a 21h (mínim 15 pers.) amb dinar
12,00 € per persona

En aquests preus s’aplicarà l’IVA.

SALES

CAPACITAT MATI:
4 HORES TARDA:
4 HORES NIT: DE 21h A 1h
SALA PALAUET 30-35 pers. 84 84,00 € 150,00 €
SALA MATA 30-35 pers. 84 84,00 € 150,00 €
SALA AMETLLER 40-45 pers. 89 89,00 € 165,00 €
MENJADOR ( sense cuina) de 10h a 14h de 16h a 20h
110 110,00 €
Hora extra: Hora extra:
21,00 € 36,00 €
hora límit utilització sales: fins les 2h de la matinada ( si no hi grups allotjats)

SALA VAIXELL (per a grups allotjats és gratuït) 30 pers aprox 2h 43,00 €
30 pers aprox 3h 53,75 €
30 pers aprox 4h 64,20 €

SALA TREN ( per als grups allotjats és gratuït) 15 pers aprox 2h 32,00 €
15 pers aprox 3h 48,00 €
15 pers aprox 4h 54,00 €

suplement per dies assenyalats ( Nadal, Reis, Verbenes, Sant Joan, etc). el preu de la sala més el 30%
suplement neteja sala 12,85 € per hora

Les agències intermediàries téne un 10 % de comissió sobre la base imposable de tots els preus
Aquestes tarifes ja ténen IVA inclòs

En aquests preus, s’aplicarà l’IVA.

 

 

5.5 . TARIFES SERVEI DE TRANSPORT URBÀ DE VIATGERS DE MATARÓ
Durant l’exercici 2009, varem convergir plenament amb el Sistema Tarifari Integrat de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM), amb la convergència pròpiament dita de les tarifes.
Així doncs, el text que constarà publicat serà el següent:
“PRIMER: Les tarifes dels títols de pagament seran les aprovades dins el Sistema Tarifari Integrat de l’Autoritat del Transport Metropolità i la dispensa del Bitllet Senzill amb preu de referència aprovat dins el mateix Sistema Tarifari.
SEGON: Malgrat l’anterior, en campanyes de promoció o altres, l’operador podrà emetre qualsevol altre títol de pagament però sempre d’acord amb els preus de referència de la targeta T-10 d’una zona aprovada per l’Autoritat del Transport Metropolità.”
Nota Informativa: Per a aquest exercici 2011, es consignarà l’import de les tarifes un cop hagin estat aprovades per l’ATM.
TARIFES
1) Bitllet senzill
2) T – 10
3) T – MES
4) T-12

 

5.6 TARIFES ZONA EXPORTIVA EL SORRALL

Es modifiquen segons proposta del concessionari, que és la següent:

2011
Quota abonament IVA 8%
Quota inscripció adult 56,52 €
Quota inscripció familiar 49,46 €
Quota inscripció infantil 45,22 €
Quota abonament general 43,72 €
Quota abonament matí 34,73 €
Quota 3r. Familiar Quota abonament infantil Quota carnet blau 29,56 €

Entrada puntual centre de fitness + llac
Entrada puntual adult 12,35 €
Entrada puntual infantil ( Entrada puntual carnet blau 5,25 €

Entrades llac exterior no abonats
Bonus 10 adult > 16 anys 49,31 €
Abonament temporada > 16 anys 98,57 €
Bonus 10 infantil (de 6 a 16 anys) 34,55 €
Abonament temporada (de 6 a 16 anys) 69,05 €
Bonus 10 carnet blau 34,55 €
Abonament temporada carnet blau 69,05 €
Assegurança us puntual (0 a 5 anys) (llac exterior) 2,89 €
Assegurança temporada (0 a 5 anys) (llac exterior) 8,05 €

Cursets de natació escolar
Natació per escolars totes les escoles PROPOSTA MUNICIPAL
Natació per a escoles bressol PROPOSTA MUNICIPAL

Cursets de natació per a infants (extra-escolar i de forma particular) preus mensuals.
Nadons 1 sessió setmanal 22,38 €
Iniciació d'1 a 3 anys (1 sessió setmanal) 21,76 €
Iniciació de 3 a 12 anys (2 sessions/set.) 32,04 €
Perf. Infants a partir de 7 anys (1Ses./set.) 16,07 €
Perf. Infants fins a 7 anys (2Ses./set.) 32,04 €
Curset natació intensiu 63,98 €

Cursets de natació per a adults. Preus trimestrals
Adults de + de 16 anys (2 sessions/setmana) 131,47 €
Adults de + de 16 anys (3 sessions/setmana) 197,26 €
Gent Gran + carnet blau 103,82 €

Preus de lloguer per hores
Carrer de 25 m. 19,38 €
Espai de 12,5 x 25 m. 36,80 €
Partit waterpolo competició 202,32 €
Competició 5 hores 504,35 €
Competició + de 5 hores 930,42 €

Serveis personalitzats
ATP (Assessorament Tècnic Personalitzat) 8,25 €

Gimnàstica terapeutica. Preus mensuals 43,05 €

El client sempre té un 40% de descompte sobre el preu de cursets.

 

 


5.7 TARIFES SERVEI AUTO-TAXIS DE MATARÓ PER A L’ANY 2011
Modificació segons proposta del servei.

Queden així:

Concepte Tarifa
(1) (2) Baixada de bandera 4,80 €
T1 Quilòmetre recorregut 1,10 €
Hora d'espera 20,10 €
(1) (2) Baixada de bandera 3,90 €
T2 Quilòmetre recorregut 1,07 €
Hora d'espera 19,75 €
(3) Avís telefònic 1,30 €
(4) Servei urbanitzacions 2,05 €
Maletes o paquets 55x35x35 1,50 €
(5) Suplement Nits Especials 3,00 €

(1) Tarifa 1 : Feiners de 20 a 7 hores, dissabtes, diumenges, festius i els dies del 25 al 29 de juliol per estar inclosos dins la setmana de la Festa Major de Mataró.

(2) Metres primer salt: 1.837 metres; Segons primer salt: 361 segons

(3) Amb l’excepció següent: El suplement de sol•licitud telefònica de recollida a domicili, no és aplicable als serveis sol•licitats des de les urbanitzacions on existeix suplement.

(4) Suplement per Servei a les urbanitzacions Can Quirze, La Fornenca, Can Marquès, Les Sureres, Santa Maria de Cirera, Can Vilardell, La Cornisa i el sector Riera de Mata situat a partir del PK 649,6 de la carretera N-II i fins el final del terme municipal de Mataró.

(5) Suplement per Nits Especials:
* Des de les 21 h del 05/01 fins les 8 h del 06/01 (Nit de Reis)
* Des de les 21 h del 23/06 fins les 8 h del 24/06 (Nit de Sant Joan)
* Des de les 21 h del 27/07 fins les 8 h del 28/07 (Nit de les Santes)
* Des de les 21 h del 24/12 fins les 8 h del 25/12 (Nit de Nadal)
* Des de les 21 h del 31/12 fins les 8 h del 01/01 (Nit de Cap d’Any)

 

ANNEX 6.- CATEGORIES FISCALS DE CARRERS

Durant aquest exercici 2010 s’han produït actuacions urbanístiques que han derivat en tot un seguit d’obertura de nous carrers i places, segons el que a continuació s’explica:

PRIMER.- Com a resultat de l’execució del PEMU de la Llàntia que ha alterat part del teixit urbà d’aquest barri, el Ple de l’ajuntament en data 14 de gener de 2010, va adoptar, entre altres, l’eliminació del Nomenclàtor del C. DE TIANA (Codi 5160).

Aquesta eliminació del Nomenclàtor comporta també l’eliminació de la categoria fiscal del C. DE TIANA (Codi 5160) per l’exercici 2011.

SEGON.- El mateix Ple de data 14 de gener de 2010 va adoptar també els següents acords que comportaran el mateix canvi al llistat de categories fiscals dels carrers de Mataró que aprova les ordenances:

1.- Modificar el codi del C. DEL RIU BESÓS, que abans era el 5264, actualment codi 5266
2.- Modificar la denominació i el número de codi de la PL.. De LA PEPA MACA, abans 4121, actualment PL. DE LA PEPA MACA (PEPETA AGRAMUNT I COSTA) codi 4122.

TERCER.- Donat que en el darrer any s’han desenvolupat diferents plans parcials a Mataró, queda pendent assignar la categoria fiscal a alguns dels nous carrers i places resultants d’aquestes parcel•lacions.

El criteri per assignar aquestes categories fiscals és el de donar la mateixa categoria que tenen els carrers col•lindants o més pròxims.

Els carrers nous són els següents:

CODI CARRER NOM DEL CARRER CATEGORIA FISCAL NÚMEROS
2735 PL D’ALELLA 6 Tots
5161 PL DE LA FLOR 6 Tots
5907 PARC DEL TURÓ DE CERDANYOLA 5
4172 PARC DE CERDANYOLA 3
0141 PARC DEL NORD 4
0942 PARC DE VALLVERIC 5
4061 PL DE MOSSÉN BISCUTER (JUAN LUÍS GONZALEZ HARO) 4 Tots
4551 PL DE LA TORRE DEL COGOLL 4 Tots
2731 C DE MONTGAT 6 Tots
0798 C DE COMADARAN 7 Tots
0733 PG. DE RIBALTA 5 Tots
5906 PL DE FLORENTÍ SERRA, TINET 5 Tots

 

CODI CARRER NOM DEL CARRER CATEGORIA FISCAL NÚMEROS
4002 PARC DE ROCAFONDA 3
1872 PL DE FLANDES 3 Tots
10007 PARC DE LES ROQUES ALBES 3
0913 C DE JAUME VICENS VIVES 5 Tots
0914 PTGE D’ADOLF COMERON 5 Tots
0915 PTGE D’ANTONI MACIÀ I FONOLL 5 Tots
0916 PL DEL TECNOCAMPUS 5 Tots
4003 PL D’ANSELM TURMEDA 3 Tots
4004 PG DE PEP MANTÉ 3 Tots
4005 C DELS GERMANS MANUEL I FRANCESC FONTANALS 3 Tots

 

 

 

 

 

 

 

 


ANNEX 5.- CATEGORIES FISCALS DE CARRERS


CODI NOM DEL NÚM AL NÚM. CAT. PARELLS CAT. SENARS
10 C. ABAT DORDA 1 9999 4 4
20 C. ABAT ESCARRÉ 1 9999 5 5
30 C. ABAT MARCET 1 9999 4 4
40 C. ABAT OLIBA 1 9999 4 4
0914 PTGE D’ ADOLF COMERON 1 9999 5 5
1260 PL. DE L' AJUNTAMENT 1 9999 3 3
50 C. ALARCÓN 1 9999 4 4
60 C. ALARONA 1 9999 4 4
70 C. ALCALDE JOSEP ABRIL 1 9999 4 4
80 C. ALCALDE RAFAEL CARRERAS 1 9999 4 4
90 PL. ALCALDE SERRA I XIFRA 1 9999 2 2
100 C. ALELLA 1 9999 6 6
2735 PL. ALELLA 1 9999 6 6
1843 C. ALEMANYA 1 9999 3 3
110 PTGE. ALFONS IV EL MAGNÀNIM 1 9999 4 4
120 RONDA ALFONS XII 1 9999 3 3
130 RONDA ALFONSO X EL SABIO 1 47 2 2
130 RONDA ALFONSO X EL SABIO 48 110 3 3
130 RONDA ALFONSO X EL SABIO 111 122 4 3
130 RONDA ALFONSO X EL SABIO 123 9999 4 4
929 PL. D' ALFRED OPISSO I CARDONA 1 9999 3 3
2710 PTGE. ALIANÇA 1 9999 4 4
140 C. ALMERIA 1 9999 6 6
150 C. ALMOGÀVERS 1 9999 4 4
5101 PLAÇA DELS ALOCS 1 9999 4 4
160 C. ALTAFULLA 1 9999 4 4
170 C. AMADEU VIVES 1 9999 4 4
180 C. AMÀLIA 1 9999 4 4
190 AV. AMÈRICA 1 61 3 3
190 AV. AMÈRICA 62 100 4 3
190 AV. AMÈRICA 101 116 4 3
190 AV. AMÈRICA 117 9999 3 3
200 C. AMPLE 1 9999 4 4
210 C. ANDALUS 1 9999 6 6
205 PL. ANDALUSIA 1 9999 4 4
220 PTGE. ANDORRA 1 9999 4 4
1205 C. ANDORRA 1 9999 7 7
3472 PTGE. ANETO 1 9999 3 3
230 C. ÀNGEL GUIMERÀ 1 9999 4 4
3474 PTGE ANGELETA FERRER 1 9999 3 3
4003 PL. D’ ANSELM TURMEDA 1 9999 3 3
4021 C. ANOIA 1 9999 7 7
232 CAMÍ ANTIC DE CAN BRUGUERA 1 9999 7 7
711 CAMÍ ANTIC DE MATA 1 9999 7 7
1131 CAMÍ DE ANTIC MATARÓ A LLAVANERES
235 RONDA ANTONI COMAS 1 9999 4 4
240 C. ANTONI DE CAPMANY 1 21 4 4
240 C. ANTONI DE CAPMANY 22 40 4 4
240 C. ANTONI DE CAPMANY 41 9999 4 4
245 C. ANTONI DÍAZ CONDE 1 9999 4 4
350 C. ANTONI GAUDÍ 1 9999 4 4
2161 PL. D' ANTONI GAUDI I CORNET 1 9999 4 4
0915 PGTE D’ ANTONI MACIÀ I FONOLL 1 9999 5 5
250 C. ANTONI PUIGBLANCH 1 9999 4 4
260 PTGE. ANTONI REGÀS 1 9999 4 4
276 C. ANTONI RIERA 1 9999 4 4
3966 PL. D' ANTONI SORS I FERRER 7 9999 4 4
4020 C. ANTONI VILADOMAT 1 9999 4 4
270 PTGE. ANTÒNIA COLL 1 9999 6 6
275 PL. ANTONIO MACHADO 1 9999 4 4
280 PL. ARABIA I SOLANAS 1 9999 4 4
290 C. ARAGÓ 1 9999 4 4
300 C. ARAPILES 1 9999 5 5
310 C. D' ARGENTONA 1 9999 1 1
905 CTRA. D' ARGENTONA 1 9999 7 7
90311 RIERA D' ARGENTONA 1 9999 7 7
320 C. ARGÜELLES 1 9999 4 4
325 C. ARIBAU 1 9999 4 4
326 C. ARÍSTIDES MAILLOL 1 9999 3 3
327 C. ARISTÒTIL 1 9999 4 4
330 C. ARNAU PALAU 1 9999 4 4
1160 C. ARQUEBISBE CREUS 1 9999 4 4
335 C. ARQUÍMEDES 1 9999 4 4
360 C. ARQUITECTE GODAY 1 9999 4 4
2575 PL. ARQUITECTE JORDI CAPELL 1 9999 4 4
2871 PL. DE L' ASSEMBLEA DE CATALUNYA 1 9999 4 4
370 C. ASTRONAUTA ARMSTRONG 1 9999 4 4
380 C. ATENES 1 9999 4 4
1849 C. ÀUSTRIA 1 9999 3 3
6968 AUT. AUTOPISTA A-19
390 C. ÀVILA 1 9999 4 4
400 C. AVINYÓ 1 9999 4 4
4171 PL. DE BADAJOZ 1 9999 4 4
470 C. BALANÇÓ I BOTER 1 9999 4 4
2041 PL. DE BALDIRI REIXAC 1 9999 3 3
480 PTGE. BALDOMER VILA 1 9999 4 4
3459 PL. DE LA BANDA DE GAIANES 1 9999 4 4
500 RONDA BARCELÓ 1 9999 4 4
510 C. BARCELONA 1 9999 1 1
910 CTRA. DE BARCELONA 1 9999 5 5
520 C. BATISTA I ROCA 1 9999 5 5
4860 PL. BEAT SALVADOR 1 9999 4 4
530 C. BEATA MARIA 1 9999 4 4
1853 C. BÈLGICA 1 9999 7 7
535 C. BELLAVISTA 1 9999 4 4
540 RONDA BELLAVISTA 1 9999 4 4
3790 C. BENET I SERRA 1 9999 4 4
550 C. BERGUEDÀ 1 31 4 4
550 C. BERGUEDÀ 32 9999 5 5
555 C. BIALET MASSÉ 1 9999 3 3
558 C. BISBE MAS 1 9999 4 4
5290 C. BISBE TORRAS I BAGES 1 9999 4 4
560 C. BLAI PARERA 1 9999 4 4
570 C. BLANES 1 9999 5 5
5260 TORRENT D'EN BOADA O TRISSAC 1 13 2 2
5260 TORRENT D'EN BOADA O TRISSAC 14 9999 6 6
620 DE LA BOBINADORA 1 9999 5 5
2730 C. LA BOIXA 1 9999 6 6
580 C. BOMBERS MADERN I CLARIANA 1 9999 4 4
590 C. BONAIRE 1 9999 4 4
595 PTGE. BONMINYÓ 1 9999 4 4
600 C. BOSCH I GIMPERA 1 9999 5 5
1560 PL. DELS BOUS 1 9999 4 4
1265 PL. DE LA BRISA 1 9999 4 4
4265 RIERA DE CAN BRUGUERA 1 9999 7 7
4531 TORRENT DE LA BRUIXA
715 C. BRUSSEL•LES 1 9999 1 1
610 C. BURRIAC 1 9999 4 4
3461 C. C1-P.P. PARC CENTRAL 1 9999
3462 C. C3-P.P. PARC CENTRAL 1 9999
3463 C. C4-P.P. PARC CENTRAL 1 9999
3465 C. C6-P.P. PARC CENTRAL 1 9999
3466 C. C7-P.P. PARC CENTRAL 1 9999
713 CAMÍ DE CA LA MADRONA 1 9999 5 5
4267 RIERA DE CA L'AMATLLER 1 9999 7 7
924 PTGE. DE CA L’ARNAU 1 9999 7 7
925 PTGE DE CA L’OLIVA 1 9999 7 7
5571 PTGE. DE CA L'YMBERN 1 9999 4 4
630 PTGE. CABANELLAS 1 9999 4 4
640 PG. CABANELLAS 1 39 4 4
640 PG. CABANELLAS 40 43 5 4
640 PG. CABANELLAS 44 9999 5 5
651 AV. CABRERA 1 9999 5 5
4248 C. DE CABRILS 1 9999 5 5
660 C. CÀCERES 1 9999 6 6
670 C. CADIS 1 9999 6 6
680 C. CALÀBRIA 1 9999 4 4
690 C. CALASSANÇ MARQUÈS 1 9999 4 4
4247 C. DE CALDES D'ESTRACH 1 9999 5 5
700 C. CALELLA 1 9999 6 6
710 PG. CALLAO 1 9999 2 2
723 PARC DEL CAMÍ DE LA SERRA 1 9999 3 3
3791 PL DE CAN BERGADÀ 1 9999 4 4
515 C. DE CAN BARTRA 1 9999 4 4
926 PTGE. DE CAN BOFARULL 1 9999 7 7
712 CAMÍ DE CAN BRUGUERA 1 9999 7 7
791 PTGE. DE CAN CLAVELL 1 9999 4 4
1452 C. DE CAN COSTA 1 9999 7 7
5261 TORRENT DE CAN FÉU
4121 PL. DE CAN GASOL 1 9999 4 4
2152 RIERA DE CAN GENER 1 9999 7 7
4241 PL DE CAN LLINAS 1 9999 4 4
3031 PATI DE CAN MARCHAL 1 9999 4 4
5371 PTGE. CAN MARFÀ 1 9999 4 4
793 C. DE CAN MARQUÈS 1 9999 7 7
795 C. DE CAN MIRÓ 1 9999 7 7
797 CAMÍ DE CAN PORTELL 1 9999 7 7
799 CAMÍ DE CAN QUIRZE 1 9999 7 7
921 PL DE CAN SERRA 1 9999 3 3
4268 RIERA DE CAN SOLER 1 9999 7 7
4126 TORRENT DE CAN TRIA 7
714 CAMÍ DE CAN VILARDELL 1 9999 7 7
800 C. CANET 1 9999 5 5
721 PL. DEL CANIGÓ 1 9999 4 4
810 C. LAS CANTIGAS 1 9999 4 4
716 CAMÍ DE CANYAMARS 1 9999 7 7
820 PL. CANYAMARS 1 9999 4 4
830 C. CANYISSERS 1 9999 4 4
1536 C. DEL CAPCIR 1 9999 7 7
717 CAMÍ DE LA CAPELLA 1 9999 7 7
750 CAMÍ CAPELLANETS 1 9999 4 4
760 CAMÍ DELS CAPUTXINS 1 9999 4 4
840 C. CARAMELLES 1 9999 4 4
850 C. CARDENAL PASQUAL D'ARAGÓ 1 9999 4 4
860 PL. CARDENAL VIVES I TUTÓ 1 9999 4 4
861 CAMÍ DE LA CARENA
870 C. CARLEMANY 1 9999 4 4
880 PG. CARLES PADRÓS 1 65 4 4
880 PG. CARLES PADRÓS 66 72 4 3
880 PG. CARLES PADRÓS 73 9999 3 3
865 C. CARLES RIBA 1 9999 4 4
866 PTGE. CARLES RIBA 1 9999 4 4
1430 C. DEL CARME 1 9999 4 4
890 C. CARRASCO I FORMIGUERA 1 9999 5 5
900 C. EL CARRERÓ 1 9999 3 3
2740 C. CASETA 1 9999 6 6
940 C. CASTAÑOS 1 45 4 4
940 C. CASTAÑOS 46 56 4 4
940 C. CASTAÑOS 57 9999 4 4
2596 TORRENT DEL CASTELL
950 C. CATALUNYA 1 9999 4 4
970 PL. CATALUNYA 1 9999 3 3
1245 C. CÉLLECS 1 9999 7 7
5284 CEMENTIRI DE LES VALLS
1290 RONDA CERDANYA 1 9999 4 4
980 RONDA CERVANTES 1 9999 4 4
990 C. CHURRUCA 1 9999 4 4
725 CAMÍ DE LES CINC SÈNIES 19999 7 7
920 CTRA. DE CIRERA 1 9999 4 3
1000 PL. DE CIRERA 1 9999 6 6
4270 RIERA DE CIRERA 1 2 4 3
4270 RIERA DE CIRERA 3 9999 4 3
1823 PG. DE LA CIUTADANIA 1 9999 4 4
1020 PL. CIUTAT DE CEHEGÍN 1 9999 4 4
2930 C. DE LA CIUTAT DE LOS ÁLAMOS 1 9999 4 4
1040 C. CIUTAT FRETA 1 9999 4 4
671 PLAÇA DE CLARA CAMPOAMOR 1 9999 6 6
1042 PTGE. CLARET 1 9999 4 4
1050 C. CLAVILEÑO 1 9999 5 5
3250 C. COLL I AGULLÓ 1 9999 5 5
1080 C. COLOM 1 9999 4 4
1070 C. COLÒMBIA 1 3 5 5
1070 C. COLÒMBIA 4 16 5 4
1070 C. COLÒMBIA 17 9999 4 4
1071 PL. COLÒMBIA 1 9999 3 3
7140 PL. COLÒMBIA 1 9999 4 4
1300 C. DE LA COMA 1 9999 4 4
0798 C. COMADRAN 1 9999 7 7
1090 PTGE. COMTES MIR I BORRELL 1 9999 4 4
1100 C. CONCEPCIÓ 1 9999 4 4
1539 C. DEL CONFLENT 1 9999 7 7
1110 C. CONFRARIA DE SANT ELM 1 9999 4 4
3464 C. CONSOL NOGUERES 1 9999 3 3
765 CAMÍ DELS CONTRABANDISTES 1 9999 7 7
1120 C. COOPERATIVA 1 9999 4 4
718 CAMÍ DE LA CORNISA 1 9999 7 7
1570 PL. DELS CORRALS 1 9999 4 4
1130 AV. CORREGIMENT DE MATARÓ 1 73 4 4
1130 AV. CORREGIMENT DE MATARÓ 74 9999 4 4
1450 C. DEL CÓS 1 9999 4 4
626 C. DE LA COSIDORA 1 9999 5 5
1151 PARC DE CRÉTEIL 1 9999 4 4
1152 C. CRÉTEIL 1 9999 4 4
1451 RONDA CREU DE PEDRA 1 9999 3 3
1295 C. CREU DELS PLANELLS 1 9999 7 7
1140 C. CREU D'EN FINS 1 9999 4 4
1150 C. CREU ROJA 1 9999 4 4
1170 C. CRISTINA 1 9999 4 4
5521 PL. DE CRISTINA KAUFMANN 1 9999 4 4
1826 PG. CRISTÒFOL TALTABULL I BALAGUER 1 9999 4 4
1460 RONDA DEL CROS 1 9999 4 4
1180 PL. CUBA 1 46 2 2
1180 PL. CUBA 47 9999 4 4
1190 C. CUBA 1 39 2 2
1190 C. CUBA 40 57 2 2
1190 C. CUBA 58 9999 2 2
5262 TORRENT DEL CUL DEL MÓN
1200 C. CUYÀS I SAMPERE 1 9999 4 4
1810 C. DAMIÀ CAMPENY 1 9999 4 4
1380 C. DELÍCIES 1 9999 6 6
1600 PG. DESVIAMENT 1 9999 3 3
1610 C. DEU DE GENER 1 9999 2 2
1844 C. DINAMARCA 1 9999 3 3
1620 C. DIPÒSIT 1 9999 6 6
1640 RONDA DOCTOR FERRAN 1 56 3 3
1640 RONDA DOCTOR FERRAN 57 9999 3 3
1650 PL. DOCTOR FLEMING 1 9999 3 3
1670 RONDA DOCTOR TURRÓ 1 9999 3 3
1825 PG. DOMENECH ROVIRA I CASTELLÀ 1 9999 4 4
1690 C. DON MAGÍ DE VILALLONGA 1 9999 3 3
1700 C. DON QUIJOTE 1 9999 5 5
1710 C. DOS DE MAIG 1 9999 5 5
1720 C. DULCINEA 1 9999 5 5
1721 C. EDUARD ALCOY 1 9999 4 4
1735 C. EL COLL 1 9999 7 7
1734 C. EL FAR 1 9999 7 7
1740 C. EL MASNOU 1 9999 6 6
1760 C. EL SALVADOR 1 9999 5 5
1780 PTGE. EL VERDET 1 9999 5 5
1790 C. EMILI CABAÑES 1 9999 4 4
1800 C. EMPORDÀ 1 9999 4 4
1801 C. ENERGIA 1 9999 5 5
3468 PTGE ENRIC FITÉ 1 9999 3 3
1805 C. ENRIC GRANADOS 1 9999 4 4
1822 PG. ENRIC TORRA I PORTULAS 1 9999 4 4
1730 C. EQUADOR 1 9999 5 5
4096 AVDA. D' ERNEST LLUCH 1 9999 4 4
420 BDA. DE LES ESCALETES 1 9999 3 3
1270 C. DE L' ESGLÉSIA 1 9999 6 6
1820 PL. ESPANYA 1 9999 2 2
724 ESPAI FIRAL 2 2
430 BDA. DE LES ESPENYES 1 9999 4 4
2719 C. ESPÍGOL 1 9999 7 7
2720 L' ESPLANADA 1 9999 4 4
1830 C. DE L' ESTADI 1 9999 3 3
3461 C. ESTEVE ALBERT 1 9999 3 3
1835 C. ESTEVE BANET 1 9999 6 6
1840 C. ESTEVE CORTILS 1 9999 4 4
1854 C. ESTRASBURG 1 9999 1 1
1845 VIA EUROPA 1 13 2 2
1845 VIA EUROPA 14 9999 2 2
1850 C. EUSEBIO 1 9999 6 6
1860 PL. EUSEBIO 1 9999 6 6
1870 C. EUSKADI 1 9999 3 3
1890 PL. EXTREMADURA 1 9999 6 6
1899 C. FARIGOLA 1 9999 7 7
410 BDA. D'EN FELIU DE LA PENYA 1 9999 4 4
1911 C. FÈLIX CUCURULL 1 9999 4 4
1910 C. FÈLIX DE CAMPLLONCH 1 9999 4 4
1920 PTGE. FERRAN II EL CATÒLIC 1 9999 4 4
2370 C. FERRER I CLARIANA 1 9999 4 4
1930 C. FERRER I DALMAU 1 9999 4 4
1940 C. FERRER I GUÀRDIA 1 9999 4 4
1945 C. FÍDIES 1 9999 3 3
1950 C. FIGUERA MAJOR 1 9999 4 4
4280 RIERA FIGUERA MAJOR 1 9999 3 3
450 PL. DE LES FIGUERETES 1 9999 4 4
1960 PL. FILIPINES 1 9999 5 5
1848 C. FINLÀNDIA 1 9999 3 3
1970 PL. FIVELLER 1 9999 4 4
1872 PL. DE FLNDES 1 9999 3 3
10004 CAMÍ DE CAN FLAQUER 1 9999 7 7
2750 C. LA FLOR 1 9999 6 6
5161 PL. DE LA FLOR 1 9999 6 6
5906 PL. DE FLORENTÍ SERRA, TINET 1 9999 5 5
1310 C. FLORIDABLANCA 1 32 4 4
1310 C. FLORIDABLANCA 33 35 5 4
1310 C. FLORIDABLANCA 36 9999 5 4
1980 PL. FLOS I CALCAT 1 9999 4 4
770 CAMÍ FONDO 1 9999 4 4
1985 C. FONERIA 1 9999 5 5
1915 C. FONOLL 1 9999 7 7
1320 C. DE LA FONT 1 9999 5 5
922 C. DE LA FONT DELS REIS 1 9999 7 7
1990 PTGE. FORN DEL VIDRE 1 9999 4 4
1992 PL. DEL FORN DEL VIDRE 1 9999 4 4
1991 C. LA FORNENCA 1 9999 7 7
3960 C. FORTUNY 1 9999 4 4
2000 PL. FOSSAR XIC 1 9999 4 4
2620 C. FRADERA I LLANES 1 9999 3 3
1085 PTGE DE LA FRAGATA DE MATARO 1 9999 4 4
2020 PL. FRANÇA 1 9999 1 1
2025 C. FRANCESC DE BORJA MOLL 1 9999 3 3
2030 C. FRANCESC LAYRET 1 9999 5 5
2050 C. FRANCESC MORAGAS 1 9999 4 4
2891 PL. DE FRANCESC PI I MARAGALL 1 9999 4 4
5461 PL. FRANCISCO TOMÁS Y VALIENTE 1 9999 4 4
2060 C. FRANCK MARSHALL 1 9999 4 4
2065 C. FRANQUESA I SIVILLA 1 9999 4 4
2010 C. FRAY LUIS DE LEÓN 1 9999 4 4
2070 PTGE. FREDERIC MARÉS 1 9999 4 4
2080 RONDA FREDERIC MISTRAL 1 9999 3 3
2090 C. GALÍCIA 1 9999 5 5
2095 C. GARBÍ 1 9999 7 7
2100 PTGE. GARCIA I OLIVER 1 9999 4 4
2120 C. DE LA GARROFEREDA 1 9999 5 5
2130 C. GARROTXA 1 9999 4 4
1465 PL. DEL GAS 1 9999 2 2
2140 C. GATASSA 1 9999 3 3
2150 AV. GATASSA 1 50 2 2
2150 AV. GATASSA 51 63 2 2
2150 AV. GATASSA 64 93 2 2
2150 AV. GATASSA 94 9999 2 2
2160 PL. GATASSA 1 9999 4 4
720 CAMÍ DE LA GEGANTA 1 9999 2 2
2155 C. GÈNERE DE PUNT 1 9999 5 5
3530 MURALLA DELS GENOVESOS 1 9999 4 4
2190 C. GERMÀ DOROTEO 1 9999 3 3
2200 C. GERMÀ FRANCISCO 1 9999 4 4
2210 C. GERMÀ JOAQUIM 1 9999 6 6
2220 C. GERMANA VICENTA BERNY 1 9999 4 4
2230 C. GERMANS CASTAÑER 1 9999 4 4
4005 C. DELS GERMANS MANUEL I FRANCESC FONTANALS 1 9999 3 3
2240 C. GERMANS THOS I CODINA 1 28 4 4
2240 C. GERMANS THOS I CODINA 29 9999 4 4
2250 C. GIBRALTAR 1 9999 4 4
2760 C. DE LA GINESTA 1 9999 6 6
2260 C. GIRONA 1 9999 4 4
2270 C. GOYA 1 43 4 4
2270 C. GOYA 44 56 4 4
2270 C. GOYA 57 9999 4 4
2280 PL. GRAN 1 9999 3 3
2281 PL. GRAN BRETANYA 1 9999 1 1
2290 C. GRANADA 1 9999 6 6
2770 C. DE LA GRANJA 1 9999 4 4
2300 PL. GRANOLLERS 1 9999 2 2
2310 C. GRAVINA 1 9999 4 4
2315 C. GREGAL 1 9999 7 7
2320 GRUP DE LES SANTES 1 9999 4 4
2330 C. GUARANÍS 1 9999 4 4
2340 C. GUIFRÉ EL PELÓS 1 9999 4 4
1511 PL. DE LA HAVANA 1 9999 4 4
2345 C. HÈL•LADE 1 9999 3 3
2350 C. HERNÁN CORTÉS 1 9999 4 4
2360 C. HERRERA 1 27 4 4
2360 C. HERRERA 28 56 4 4
2360 C. HERRERA 57 9999 4 4
1821 PL. D' HONORAT VILAMANYA I SERRAT 1 9999 4 4
2390 HORTES CARRETERA DE BARCELONA 1 9999 7 7
911 ROTONDA DE LES HORTES DEL CAMI RAL 1 9999 5 5
2400 C. DE L' HOSPITAL 1 9999 4 4
2410 C. ICTÍNEO 1 9999 4 4
2420 C. IGNASI MAYOL 1 9999 4 4
3762 PARC DE LES ILLES 1 9999 3 3
2430 C. ILURO 1 9999 4 4
1280 C. IMMACULADA 1 9999 6 6
2440 C. INDÚSTRIA 1 9999 4 4
1842 C. IRLANDA 1 9999 3 3
2450 C. ISAAC PERAL 1 9999 4 4
2460 C. ISABEL II 1 9999 4 4
2091 PL. DE L’ ISIDRO TELLO HUÉLAMO 1 9999 5 5
2470 PL. ISLA CRISTINA 1 9999 2 2
2480 PL. ITÀLIA 1 9999 2 2
267 C. JARDINS DE JOSEP M ROVIRA-BRULL 1 9999 5 5
2482 C. JAUME ARENAS 1 9999 4 4
2485 C. JAUME ARENES 1 9999 4 4
490 C. JAUME BALMES 1 9999 4 4
3465 C. JAUME COMAS 1 9999 3 3
2490 C. JAUME I 1 9999 4 4
1240 C. JAUME IBRAN 1 9999 4 4
2500 PTGE. JAUME II EL JUST 1 9999 4 4
3560 C. JAUME ISERN 1 9999 2 2
2510 AV. JAUME RECODER 1 9999 2 2
0913 C. DE JAUME VICENS VIVES 1 9999 5 5
2515 C. JERONI PUJADES 1 9999 3 3
3457 PG. JESÚS ILLA I PARÍS 1 9999 4 4
1881 C. DE JOAN BALLESCÀ I PRAT 1 9999 7 7
3970 C. JOAN CARLES PANYÓ 1 9999 4 4
2670 RONDA JOAN D'ÀUSTRIA 1 9999 4 4
2685 C. JOAN FUSTER 1 9999 3 3
2690 C. JOAN LARREA 1 9999 3 3
2520 C. JOAN MARAGALL 1 9999 4 4
3980 C. JOAN MIRÓ 1 9999 4 4
2525 C. JOAN OLIVER (PERE QUART) 1 9999 4 4
2530 RONDA JOAN PEIRÓ 1 9999 4 4
3469 PTGE. JOAN PRUNA 1 9999 3 3
2535 C. JOAN SALVAT PAPASSEIT 1 9999 3 3
2540 C. JOAN TUTÓ 1 9999 5 5
2550 PL. JOAN XXIII 1 9999 3 3
2555 C. JOANOT MARTORELL 1 9999 4 4
2560 PL. JOAQUIM BLUME 1 9999 4 4
2565 C. JOAQUIM CAPELL 1 9999 4 4
3463 C. JOAQUIM CASAS 1 9999 3 3
5282 PL. JOAQUIM GALÍ I VERGÉS, MESTRE 1 9999 3 3
2566 C. JOAQUIM TORRES GARCÍA 1 9999 4 4
2570 C. JOCS OLÍMPICS 1 9999 4 4
2580 C. JORDI JOAN 1 9999 4 4
2701 PL. DE JOSÉ LÓPEZ MIRAVETE 1 9999 4 4
1045 C. JOSEP ANSELM CLAVÉ 1 9999 4 4
2590 C. JOSEP CALVET 1 9999 5 5
2600 C. JOSEP CASTELLÀ 1 9999 4 4
2610 C. JOSEP FANECA 1 9999 4 4
2625 C. JOSEP M. DE SAGARRA 1 9999 4 4
2380 C. JOSEP M. PELLICER 1 24 4 4
2380 C. JOSEP M. PELLICER 25 27 4 4
2380 C. JOSEP M. PELLICER 28 9999 4 4
467 JARDINS DE JOSEP M. ROVIRA-BRULL 1 9999 5 5
2630 C. JOSEP MONSERRAT CUADRADA 1 9999 4 4
2640 C. JOSEP MÓRA I FONTANILS 1 9999 4 4
251 PL. DE JOSEP MORGADES SOBREVIA 1 9999 4 4
2645 C. JOSEP PLA 1 9999 3 3
2646 PTGE. JOSEP PLA 1 9999 3 3
3458 ESPLANADA DE JOSEP RENIU I CALVET 1 9999 4 4
2650 C. JOSEP SABATER I SUST 1 9999 4 4
2651 C. JOSEP TRUETA 1 9999 4 4
2660 C. JOSEP VICENÇ FOIX 1 9999 3 3
2680 C. JUAN DE LA CIERVA 1 9999 4 4
2700 C. JUAN SEBASTIÁN ELCANO 1 9999 4 4
3462 C. JULIÀ GUAL 1 9999 3 3
2855 PL. LAIETANA 1 9999 3 3
2850 C. LAPIDARIO 1 9999 4 4
6999 VIAL LATERAL AUTOPISTA SUD 1 9999 7 7
2860 C. LEPANT 1 9999 4 4
1370 C. LES AGUDES 1 9999 4 4
810 C. LES CANTIGUES 1 9999 4 4
2870 C. LLAUDER 1 67 4 4
2870 C. LLAUDER 68 75 4 4
2870 C. LLAUDER 76 9999 4 4
2771 PL. DE LLAVANERES 1 9999 4 4
2875 C. LLEBEIG 1 9999 7 7
5265 TORRENT DE LA LLEBRETA 1 9999 7 7
2880 C. LLEIDA 1 9999 6 6
727 CAMÍ DE LLEVANT 1 9999 7 7
2885 C. LLEVANT 1 9999 7 7
2780 C. LLEVANTINA 1 9999 6 6
2890 C. LLORET DE MAR 1 9999 6 6
2910 C. LLUÍS EL PIETÓS 1 9999 4 4
2922 PTGE LLUIS GALLIFA 1 9999 4 4
3471 PSS LLUÍS GALLIFA 1 9999 4 4
2915 C. LLUÍS MILLET 1 9999 4 4
2920 C. LLUÍS MORET 1 9999 4 4
4001 PL. LLUÍS TERRICABRAS "TERRI" 1 9999 3 3
2921 C. LLUÍS VILADEVALL 1 9999 4 4
2926 PTGE. DELS LLUÏSOS 1 9999 4 4
2925 C. DE LA LLUNA 1 9999 5 5
5263 TORRENT DEL LLUSCÀ
278 C. LOLA ANGLADA 1 9999 4 4
10002 CAMI DE LORITA 1 9999 7 7
2935 C. LÚCIUS MÀRCIUS 1 9999 4 4
2940 PTGE. LÚCIUS MÀRCIUS 1 9999 4 4
2950 C. LUTHER KING 1 9999 4 4
1847 C. LUXEMBURG 1 9999 3 3
2960 C. MAGÍ RAVENTOS 1 9999 4 4
2970 C. MAJOR 1 9999 3 3
2980 C. MÀLAGA 1 9999 6 6
2990 C. MALGRAT 1 9999 6 6
2995 PG. MALGRAT 1 9999 6 6
3000 C. MALLORCA 1 9999 4 4
3010 C. MALUQUER I VILADOT 1 9999 4 4
2511 PL. DE MANUEL CUYÀS I DURÁN 1 9999 2 2
10003 CAMÍ DE MANYANS 1 9999 7 7
1470 C. DEL MAR 1 9999 4 4
3832 PARC DE MAR 1 9999 4 4
3030 C. MARATHON 1 9999 4 4
3040 C. MARE ALFONSA CAVIN 1 9999 4 4
3070 C. MARE DE DÉU DE LA CISA 1 9999 4 4
3100 C. MARE DE DÉU DE LA SALUT 1 9999 6 6
3060 C. MARE DE DÉU DE L'ESPERANCA 1 9999 4 4
9011 PL. MARE DE DÉU DE L'ESPERANÇA 1 9999 4 4
3120 C. MARE DE DEU DE NÚRIA 22 9999 4 4
3120 C. MARE DE DÉU DE NÚRIA 1 18 4 4
3120 C. MARE DE DÉU DE NÚRIA 19 21 4 4
3130 C. MARE DE DÉU DEL CORREDOR 1 9999 4 4
5530 C. MARE DE DÉU DEL PILAR 1 9999 6 6
3140 C. MARE DE DÉU DELS ÀNGELS 1 9999 4 4
3150 AV. DEL MARESME 1 141 4 4
3150 AV. DEL MARESME 142 142 4 2
3150 AV. DEL MARESME 143 9999 2 2
3990 C. MARIÀ ANDREU 1 9999 3 3
3991 PL. MARIA AURÈLIA CAMPMANY 1 9999 3 3
3991 PL. MARIA AURÈLIA CAPMANY
3160 C. MARIA AUXILIADORA 1 9999 4 4
3467 C. MARIÀ RIBAS 1 9999 4 4
3830 PG. MARINA 1 9999 4 4
3170 PTGE. MARINA DE LLEVANT (vid. 3150) 1 9999 2 2
90710 PG. MARÍTIM 1 9999 4 4
732 ROTONDA DEL MAS COSTABELLA 1 9999 5 5
3180 C. MAS SANT JORDI 1 15 5 5
3180 C. MAS SANT JORDI 16 9999 5 5
5905 PTGE. MAS SANT JORDI 1 9999 5 5
3190 C. MASSEVÀ 1 9999 4 4
3200 BDA. D'EN MASSOT 1 9999 4 4
930 CTRA. DE MATA 1 44 4 4
930 CTRA. DE MATA 45 76 4 3
930 CTRA. DE MATA 77 87 7 3
930 CTRA. DE MATA 88 9999 7 5
1420 C. DE MATA 1 9999 4 4
1472 C. MATAGALLS 1 9999 7 7
1422 RONDA DE MATARÓ 1 9999 7 7
3210 PTGE. D'EN MATAS 1 9999 5 5
1680 C. MATHEU 1 47 4 4
1680 C. MATHEU 48 55 4 3
1680 C. MATHEU 56 9999 3 3
3218 PL. MEDITERRÀNIA 1 9999 4 4
3215 C. MELCIOR DE PALAU 1 9999 4 4
3220 C. MELÉNDEZ VALDÉS 1 9999 4 4
3230 C. MÉNDEZ NÚÑEZ 1 9999 4 4
3240 C. MENÉNDEZ PIDAL 1 9999 4 4
3243 PTGE. MERCAT PETIT 1 9999 4 4
3244 C. MERCÈ RODOREDA 1 9999 4 4
3245 C. MESTRAL 1 9999 7 7
3260 C. MÈXIC 1 9999 3 3
730 CAMÍ DEL MIG 1 35 2 2
730 CAMÍ DEL MIG 36 9999 3 4
3265 C. MIGJORN 1 9999 7 7
3280 C. MILANS 1 9999 4 4
3270 C. MIQUEL ALBA 1 9999 4 4
3290 PL. MIQUEL BIADA 1 9999 2 2
3300 C. MIQUEL BIADA 1 48 2 2
3300 C. MIQUEL BIADA 49 71 2 2
3300 C. MIQUEL BIADA 72 9999 2 2
2872 PL MIQUEL MARTÍ I POL 1 9999 4 4
1829 EL MIRADOR 4 4
1474 C. DEL MIRADOR 1 9999 7 7
1475 PTGE. DEL MIRADOR 1 9999 7 7
1473 PL. DE MIRADOR PONENT 1 9999 7 7
1750 PTGE. MIRÓ 1 9999 4 4
3310 C. MISERICÒRDIA 1 9999 6 6
3320 C. DE MITJA GALTA 1 9999 4 4
3325 C. MOIANÈS 1 9999 7 7
3330 C. D'EN MOLES 1 9999 4 4
3340 C. DEL MOLÍ DE DALT 1 9999 5 5
3350 C. DEL MOLÍ DE VENT 1 9999 4 4
3360 C. DEL MOLÍ DEL MIG 1 9999 4 4
1575 PL. DELS MOLINS 1 9999 4 4
1580 PG. DELS MOLINS 1 11 4 4
1580 PG. DELS MOLINS 12 16 4 4
1580 PG. DELS MOLINS 17 47 4 4
1580 PG. DELS MOLINS 48 51 4 4
1580 PG. DELS MOLINS 52 9999 5 5
1390 C. DE LES MONGES 1 9999 4 4
3370 C. MONTALT 1 9999 4 4
3380 C. MONTCADA 1 9999 4 4
2731 C. MONTGAT 1 9999 6 6
3385 PTGE. MONTGRÍ 1 9999 4 4
3390 C. MONTJUÏC 1 9999 4 4
1476 C. MONTNEGRE 1 9999 7 7
3400 C. MONTSENY 1 9999 4 4
3410 C. MONTSERRAT 1 9999 2 2
2631 PLAÇA MONTSERRAT ROIG 1 9999 3 3
3420 C. MORATÍN 1 9999 4 4
1330 PL. DE LA MORBERIA 1 9999 4 4
3430 C. MORETO 1 9999 4 4
3440 C. MOSSÈN ANDREU 1 9999 4 4
4061 PL. MOSSEN BISCUTER (JUAN LUIS GONZÁLEZ HARO) 1 9999 4 4
3450 PL. MOSSÈN BLANCH 1 9999 4 4
3460 RONDA MOSSÈN JACINT VERDAGUER 1 9999 3 3
3470 C. MOSSÈN JAUME SALA 1 9999 3 3
1828 PL. MOSSÉN JOAN PAU PUJOL 1 9999 4 4
1824 PG. DE MOSSÈN JOSEP DE PLANDOLIT I RIERA 1 9999 4 4
3480 C. MOSSÈN MOLÉ 1 9999 4 4
3490 C. MOSSEN RAMON FORNELLS 1 9999 4 4
1340 C. MUNTANYA 1 9999 6 6
3550 C. MÚRCIA 1 9999 6 6
3456 PL. DE LA MUSICA 1 9999 4 4
3570 C. MUSICS CASSADÓ 1 9999 4 4
937 CTRA. NACIONAL II (vid. 1422) 1 9999 7 7
3580 C. NÀPOLS 1 9999 4 4
3590 C. NARCÍS MONTURIOL 1 9999 5 5
3610 C. NAUTILUS 1 9999 4 4
3620 C. NAVARRO 1 9999 4 4
3645 C. NEWTON 1 9999 4 4
3630 C. NICARAGUA 1 9999 5 5
3640 C. NICOLAU GUAÑABENS 1 9999 3 3
3650 C. NORD 1 9999 6 6
3660 C. NOU 1 9999 3 3
3670 C. NOU DE LA MERCÈ 1 9999 7 7
3680 C. NOU DE LES CAPUTXINES 1 9999 4 4
3690 C. NÚÑEZ DE BALBOA 1 9999 4 4
3710 PL. OCCITÀNIA 1 9999 3 3
3700 RONDA O'DONNELL 1 9999 2 2
3720 PTGE. OLOT 1 9999 4 4
3730 C. ONOFRE ARNAU 1 9999 4 4
3735 PL. ONZE DE SETEMBRE 1 9999 4 4
1927 PG. L' ORFEÓ MATARONÍ 1 9999 4 4
3740 PTGE. ÒRRIUS 1 9999 4 4
1534 C. DE OSONA 1 9999 7 7
621 C. DE L’ OVERLOCAIRE 1 9999 5 5
781 P.P. HORTES DEL CAMÍ RAL
3473 C. P.P. PARC CENTRAL
3745 C. PABLO IGLESIAS 1 9999 5 5
3750 C. PABLO PICASSO 1 9999 2 2
3760 C. PACHECO 1 9999 4 4
931 C. DE LA PAGESIA 1 9999 5 5
3763 PARC DEL PAIS VALENCIÀ 1 9999 4 4
1846 C. PAÏSOS BAIXOS 1 9999 4 4
1871 PTGE. DELS PAÏSOS BÀLTICS 1 9999 7 7
3761 RONDA DELS PAÏSOS CATALANS 1 9999 3 3
1341 PLAÇA DELS PAÏSOS ESLAUS 1 9999 6 6
1210 C. PALAU 1 9999 3 3
1250 PL. DEL PALAU 1 9999 4 4
1251 PARC DEL PALAU 1 9999 4 4
3765 C. PALLARS 1 9999 7 7
2790 C. DE LA PALMA 1 9999 4 4
3770 C. D'EN PALMEROLA 1 9999 2 2
3780 C. PARAGUAY 1 9999 5 5
1480 C. DEL PARC 1 9999 3 3
1485 AV. DEL PARC FORESTAL 1 9999 7 7
4172 C. PARC DE CERDANYOLA 1 9999 3 3
0141 C. PARC DEL NORD 1 9999 4 4
4002 C. PARC DE ROCAFONDA 1 9999 3 3
10007 C. PARC ROQUES ALBES 1 9999 3 3
5907 C. PARC TURÓ CERDANYOLA 1 9999 5 5
0942 C. PARC DE VALLVERIC 1 9999 5 5
3800 PTGE. PARE JOSEP RIUS 1 9999 4 4
3810 C. PASADENA 1 9999 4 4
1660 PTGE. PASCUAL I VILA 1 9999 4 4
3820 C. PASCUAL MADOZ 1 9999 4 4
1215 C. D'EN PASSET 1 9999 7 7
1350 C. DE NA PAU 1 9999 4 4
3840 C. PAU CASALS 1 9999 4 4
3845 PTGE. PAU CLARIS 1 9999 4 4
3468 C. PEATONAL 2 P.P. PARC CENTRAL 1 9999
1852 C. PEATONAL VERD P.P. VALLS
3841 C. DE LA PEDRA DEL GALL 1 9999 4 4
3851 PL. DE LA PEDRA GENTIL 1 9999 6 6
3850 C. PEDRAFORCA 1 9999 4 4
7762 PTGE. PEDRAFORCA 1 9999 4 4
1220 C. D'EN PEDRÓ 1 9999 4 4
1221 PL. DE LA PEIXATERIA 1 9999 1 1
3860 C. PENEDÈS 1 9999 4 4
4004 PG. DE PEP MANTÉ 1 9999 3 3
4122 PLAÇA DE LA PEPA MACA (PEPETA AGRAMUNT I COSTA) 1 9999 4 4
3870 C. PEPETA MOREU 1 9999 4 4
3881 C. PERE BOMBARDÓ 1 2 1 4
3881 C. PERE BOMBARDÓ 3 9999 4 4
3880 C. PERE III EL CERIMONIÓS 1 9999 4 4
3531 C. DE PERE MÀRTIR VIADA 1 9999 4 4
1230 PL. D'EN PERIC 1 9999 3 3
1490 C. DEL PERICÓ 1 9999 7 7
3900 AV. PERÚ 1 9999 3 3
3920 PL. PICÓ I SINOL 1 9999 4 4
3930 C. PIETAT 1 9999 6 6
3940 C. PINEDA 1 9999 6 6
1590 C. DELS PINS 1 9999 6 6
3950 PL. PINTOR CUSACHS 1 9999 3 3
726 C. DE LES PIQUES 1 9999 7 7
5283 TORRENT DE LES PIQUES 1 9999 3 3
3965 C. PIRINEUS 1 9999 3 3
4015 C. PITÀGORES 1 9999 3 3
4030 C. PIZARRO 1 9999 4 4
4040 PTGE. PIZARRO 1 9999 4 4
4060 C. PLA DE BAGES 1 9999 4 4
1495 C. PLA DE FOGARS 1 9999 7 7
2595 C. PLA DEL CASTELL 1 9999 7 7
4244 PLA PARCIAL EL RENGLE
2800 C. PLANA DE VIC 1 9999 4 4
3831 PLATJA DE PONENT 1 9999 4 4
4881 PLATJA DE SANT SIMÓ 1 9999 4 4
709 PLATJA DEL CALLAO 1 9999 4 4
941 PLATJA DEL VARADOR 1 9999 4 4
4065 C. PLATÓ 1 9999 3 3
4070 C. POETA JOSEP PUNSOLA 1 9999 4 4
5270 TORRENT DE LA PÓLVORA 1 88 7 7
5270 TORRENT DE LA PÓLVORA 89 100 4 4
5270 TORRENT DE LA PÓLVORA 101 9999 4 4
4080 C. POMPEU FABRA 1 9999 3 3
4090 C. POMPEU SERRA 1 9999 4 4
5264 TORRENT DEL PONT DE LA VILA
4095 AV. DEL PORT 1 9999 4 4
4095 AVDA. DEL PORT 1 9999 4 4
4100 C. PORTAL DE VALLDEIX 1 9999 4 4
4110 C. PORTUGAL 1 9999 3 3
1500 C. DEL POU 1 9999 6 6
1510 C. PRAT 1 9999 4 4
4120 C. PRAT DE LA RIBA 1 73 4 4
4120 C. PRAT DE LA RIBA 74 78 4 4
4120 C. PRAT DE LA RIBA 79 9999 4 4
4125 TORRENT D'EN PREGÀRIA 1 9999 3 3
4130 C. PREMIÀ 1 9999 5 5
2900 AV. PRESIDENT COMPANYS 1 9999 4 3
4140 RONDA PRESIDENT IRLA 1 9999 4 4
2040 RONDA PRESIDENT MACIÀ 1 9999 3 3
1880 RONDA PRESIDENT TARRADELLAS 1 9999 4 4
3510 MURALLA DE LA PRESÓ 1 9999 3 3
2170 RONDA PRIM 1 9999 3 3
4144 PL. DEL PRIMER DE MAIG 1 9999 4 4
4145 C. PRIORAT 1 9999 7 7
4150 C. PROVENÇA 1 34 4 4
4150 C. PROVENÇA 35 9999 4 4
4160 PL. PUERTO RICO 1 9999 4 4
4170 AV. PUIG I CADAFALCH 1 140 3 3
4170 AV. PUIG I CADAFALCH 141 147 2 3
4170 AV. PUIG I CADAFALCH 148 205 2 2
4170 AV. PUIG I CADAFALCH 206 267 2 3
4170 AV. PUIG I CADAFALCH 268 9999 3 3
4180 C. PUIG I PIDEMUNT 1 9999 5 5
4181 C. PUIGMAL 1 9999 4 4
4190 C. PUJOL 1 9999 3 3
4200 C. QUERALBS 1 9999 4 4
4210 C. QUINTANA 1 9999 4 4
932 C. DELS RABASSAIRES 1 9999 5 5
4215 C. RACÓ DE SANT PERE (vid. 3150) 1 9999 2 2
1839 PARC DE RAFAEL ALBERTI 1 9999 4 4
4220 PL. RAFAEL CASANOVA 1 9999 4 4
4000 RONDA RAFAEL ESTRANY 1 9999 3 3
780 CAMÍ RAL 1 283 4 4
780 CAMÍ RAL 284 286 4 4
780 CAMÍ RAL 287 341 4 4
780 CAMÍ RAL 342 350 4 2
780 CAMÍ RAL 351 384 2 2
780 CAMÍ RAL 385 423 2 1
780 CAMÍ RAL 424 550 2 2
780 CAMÍ RAL 551 9999 3 4
2810 LA RAMBLA 1 9999 1 1
4230 PG. RAMON BERENGUER III 1 9999 3 3
4240 C. RAMON LLULL 1 9999 4 4
624 C. DE LA REMALLAIRE 1 9999 5 5
933 C. DELS REMENCES 1 9999 5 5
4245 PG. DEL RENGLE 1 9999 4 4
4246 RTDA. DEL RENGLE 1 9999 4 4
4250 C. REPÚBLICA ARGENTINA 1 11 5 5
4250 C. REPÚBLICA ARGENTINA 12 33 5 4
4250 C. REPÚBLICA ARGENTINA 34 9999 4 4
4251 C. REPÚBLICA ARGENTINA
4260 C. REPÚBLICA DOMINICANA 1 9999 4 4
625 C DE LA REPUNTADORA 1 9999 5 5
622 C. DE LA RESSEGUIDORA 1 9999 5 5
0733 PG. DE RIBALTA 1 9999 5 5
2820 LA RIERA 1 48 1 1
2820 LA RIERA 49 55 1 1
2820 LA RIERA 56 108 1 1
2820 LA RIERA 109 115 2 1
2820 LA RIERA 116 9999 2 2
1421 RIERA DE MATA
4290 EL RIEROT 1 9999 4 4
4291 C. RIU CARDONER 1 9999 7 7
1533 C. DEL RIPOLLES 1 9999 7 7
5266 C. DEL RIU BESOS 1 9999 7 7
4292 C. RIU CONGOST 1 9999 7 7
4293 C. RIU EBRE 1 9999 7 7
4294 C. RIU FLUVIÀ 1 9999 7 7
4295 C. RIU FRANCOLÍ 1 9999 7 7
4296 C. RIU FRESER 1 9999 7 7
4297 C. RIU LLOBREGAT 1 9999 7 7
4298 C. RIU MOGENT 1 9999 7 7
4299 C. RIU MUGA 1 9999 7 7
4305 C. RIU NOGUERA 1 9999 7 7
4301 C. RIU ONYAR 1 9999 7 7
4302 C. RIU SEGRE 1 9999 7 7
4303 C. RIU TER 1 9999 7 7
4304 C. RIU VALIRA 1 9999 7 7
4300 RONDA ROCA BLANCA 1 31 3 3
4300 RONDA ROCA BLANCA 32 9999 3 3
4320 C. ROCAFONDA 1 9999 4 4
4330 PG. ROCAFONDA 1 9999 4 4
4331 PL. DE ROCAFONDA 1 9999 3 3
3475 PL. DE LA RODA D'ANDALUSIA 1 9999 4 4
4340 C. ROGER DE FLOR 1 9999 4 4
4350 C. ROGER DE LLÚRIA 1 9999 4 4
4360 C. ROJAS 1 9999 4 4
4370 C. ROMA 1 9999 4 4
4379 C. ROMANÍ 1 9999 7 7
1851 C. ROMANIA 1 9999 4 4
4389 PL. ROSA SABATER 1 9999 4 4
4390 C. ROSA SENSAT 1 9999 4 4
4400 C. ROSSELLÓ 1 9999 3 3
1520 PTGE. DEL SAC 1 9999 4 4
4420 C. S'AGARÓ 1 9999 5 5
4430 C. SAGRADA FAMÍLIA 1 9999 4 4
4440 C. SALESIANS 1 9999 4 4
3466 C. SALVADOR CRUXENT 1 9999 4 4
4445 C. SALVADOR ESPRIU 1 9999 4 4
4450 C. SALVADOR LLANAS 1 9999 4 4
4460 C. SANCHO PANZA 1 9999 5 5
4470 C. SANT AGUSTÍ 1 19 4 4
4470 C. SANT AGUSTÍ 20 26 4 4
4470 C. SANT AGUSTÍ 27 9999 4 4
4480 C. SANT ANTONI 1 9999 4 4
4490 C. SANT ANTONI MARIA CLARET 1 9999 4 4
4500 C. SANT BENET 1 9999 1 1
4510 PTGE. SANT BONAVENTURA 1 9999 4 4
4520 C. SANT BONAVENTURA 1 9999 4 4
4530 C. SANT BRU 1 9999 4 4
740 CAMÍ DEL SANT CRIST 1 9999 5 5
4540 C. SANT CRISTÒFOR 1 9999 3 3
4550 C. SANT CUGAT 1 21 3 3
4550 C. SANT CUGAT 21 26 3 3
4550 C. SANT CUGAT 26 54 3 3
4550 C. SANT CUGAT 55 61 3 4
4550 C. SANT CUGAT 62 9999 4 4
4560 C. SANT DANIEL 1 9999 4 4
4570 C. SANT DESIDERI 1 9999 4 4
4580 C. SANT DOMÈNEC 1 9999 6 6
4590 C. SANT DOMENICO SAVIO 1 9999 4 4
4600 C. SANT ELIES 1 9999 4 4
4605 C. SANT FELICIÀ (vid. 3150) 1 9999 2 2
4610 C. SANT FERRAN 1 9999 6 6
4620 C. SANT FRANCESC D'ASSÍS 1 9999 3 3
4630 C. SANT FRANCESC DE PAULA 1 9999 4 4
4650 C. SANT IGNASI DE LOIOLA 1 9999 4 4
4660 C. SANT ISIDOR 1 9999 4 4
4670 C. SANT JOAN 1 9999 4 4
4671 PL. DE SANT JOAN 1 9999 4 4
4680 C. SANT JOAN BOSCO 1 9999 4 4
4690 C. SANT JOAQUIM 1 41 3 3
4690 C. SANT JOAQUIM 42 61 3 2
4690 C. SANT JOAQUIM 62 9999 3 3
4700 C. SANT JORDI 1 9999 4 4
4710 C. SANT JOSEP 1 9999 1 1
4720 C. SANT JOSEP DE CALASSANÇ 1 27 6 6
4720 C. SANT JOSEP DE CALASSANÇ 28 9999 5 5
4730 C. SANT JOSEP ORIOL 1 9999 4 4
3540 MURALLA DE SANT LLORENÇ 1 9999 2 2
4740 C. SANT MARTÍ 1 9999 4 4
719 CAMÍ DE SANT MARTÍ DE MATA
4750 C. SANT MIQUEL 1 9999 4 4
5491 CAMÍ DE SANT MIQUEL DE MATA
4760 RONDA SANT OLEGUER 1 74 2 2
4760 RONDA SANT OLEGUER 75 9999 4 4
4780 C. SANT PAU 1 9999 4 4
4790 C. SANT PELEGRÍ 1 9999 4 4
4800 C. SANT PERE 1 9999 4 4
4810 C. SANT PERE MÉS ALT 1 9999 4 4
4820 C. SANT POL 1 23 6 6
4820 C. SANT POL 24 9999 6 6
4830 C. SANT RAMON 1 9999 4 4
4840 C. SANT ROC 1 9999 4 4
4850 C. SANT SADURNÍ 1 9999 4 4
4870 C. SANT SEBASTIÀ 1 8 4 4
4870 C. SANT SEBASTIÀ 9 10 6 4
4870 C. SANT SEBASTIÀ 11 9999 6 6
4880 C. SANT SIMÓ 1 9999 4 4
4885 PL. SANT SIMÓ 1 9999 4 4
4890 C. SANT VALENTÍ 1 9999 4 4
440 BDA. DE SANTA ANNA 1 9999 2 2
4900 PL. SANTA ANNA 1 9999 1 1
4910 C. SANTA CATERINA 1 9999 6 6
936 PTGE DE SANTA CECÍLIA 1 9999 5 5
4920 C. SANTA JULIANA 1 9999 4 4
4930 PTGE. SANTA LLÚCIA 1 9999 6 6
4940 C. SANTA LLÚCIA 1 9999 6 6
4950 PTGE. SANTA MAGDALENA 1 9999 4 4
4960 C. SANTA MARIA 1 9999 3 3
4970 PL. SANTA MARIA 1 9999 3 3
4980 C. SANTA MARTA 1 9999 4 4
729 CAMÍ DE SANTA RITA 1 9999 7 7
4990 C. SANTA RITA 1 9999 4 4
4990 C. DE SANTA RITA 1 9999 4 4
5000 C. SANTA SEMPRONIANA 1 9999 4 4
5010 C. SANTA TERESA 1 9999 1 1
5020 C. SANTIAGO RUSIÑOL 1 9999 4 4
1595 C. DELS SAUMELLS 1 9999 7 7
5030 C. SEGURA 1 9999 6 6
1538 PL. DE LA SELVA 1 9999 7 7
724 VIA SÈRGIA 1 9999 5 5
722 CAMÍ DE LA SERRA
5040 C. SERRA I MORET 1 9999 5 5
5050 C. SERRA I RÀFOLS 1 9999 5 5
5060 C. SEVILLA 1 9999 6 6
5070 C. SICÍLIA 1 9999 4 4
5080 C. SIETE PARTIDAS 1 9999 4 4
5090 PTGE. SISTERNES 1 9999 4 4
4266 C. SÒCRATES 1 9999 4 4
1530 C. DEL SOL 1 9999 4 4
5100 C. SOLÍS 1 12 4 4
5100 C. SOLÍS 13 49 4 4
5100 C. SOLÍS 50 9999 4 4
5105 C. SOLSONÈS 1 9999 7 7
5110 C. SOR LUCIL•LA 1 9999 4 4
5111 PP EL SORRALL 1 9999 4 4
923 C. DEL SOT DE L’HOSPITAL 1 9999 7 7
1841 C. SUÈCIA 1 9999 4 4
5120 C. TARRAGONA 1 9999 4 4
1030 C. TÀRREGA 1 9999 5 5
0916 PL. DEL TECNOCAMPUS 1 9999 5 5
5130 C. TEIÀ 1 9999 6 6
623 C. DE LA TEIXIDORA 1 9999 5 5
1535 C. DEL TENIS 1 9999 7 7
1540 PTGE. TER 1 9999 4 4
1410 PL. DE LES TERESES 1 9999 1 1
1415 C. DE LA TERRA 1 9999 5 5
5140 C. TERRASSA 1 9999 6 6
5150 C. TETUAN 1 9999 4 4
3520 MURALLA DEL TIGRE 1 9999 4 4
5170 C. TIMBALER DEL BRUC 1 9999 4 4
5291 PL. TIRANT LO BLANC 1 9999
3500 MURALLA D'EN TITUS 1 9999 4 4
5180 C. TOBOSO 1 9999 5 5
5190 C. TOLEDO 1 9999 6 6
5200 PTGE. TOLEDO 1 9999 6 6
5210 C. TOLÓ 1 9999 4 4
5220 PL. TOMÀS RIBAS I JULIÀ 1 9999 3 3
5230 C. TOMÀS VIÑAS 1 9999 4 4
912 C. DE TORDERA 1 9999 5 5
5240 AV. TORNER 1 9999 4 4
4551 PL. TORRE DEL COGOLL 1 9999 4 4
5250 PTGE. TORRE PALAUET 1 9999 3 3
1770 EL TORRENT 1 9999 2 2
5280 PTGE. TORRENT DE LA PÓLVORA 1 9999 4 4
5287 TORRENT FORCAT 1 9999 7 7
5288 TORRENT VALLVERIC 1 9999 7 7
2180 C. TORRIJOS 1 48 4 4
2180 C. TORRIJOS 49 52 4 4
2180 C. TORRIJOS 53 9999 4 4
2181 PTGE. TORRIJOS 1 9999 4 4
5300 C. TOSSA 1 9999 6 6
5305 C. TRAMUNTANA 1 9999 7 7
5310 C. TRANSVERSAL 1 9999 6 6
5320 C. TRES ROQUES 1 9999 4 4
5330 C. TRES TOMBS 1 9999 4 4
5340 C. TRINITAT 1 9999 4 4

613 PL. TURÓ DE MATA 1 9999 4 4
5349 PL. TURÓ DE MATA 1 9999 4 4
5350 C. TURÓ DE MONTGAT 1 9999 4 4
5360 C. ÚMBRIA 1 9999 4 4
2830 C. UNIÓ 1 19 3 3
2830 C. UNIÓ 20 59 4 4
2830 C. UNIÓ 60 9999 4 4
5370 URB. CAN MARQUÈS 1 9999 6 6
5380 URB. CAN QUIRZE 1 9999 6 6
5390 URB. LA CORNISA 1 9999 6 6
5400 URB. LA FORNENCA 1 9999 6 6
5420 URB. SANT SALVADOR 1 9999 6 6
5410 URB. SANTA MARIA DE CIRERA 1 9999 6 6
5430 URB. VILARDELL 1 9999 6 6
5440 PTGE. URGELL 1 9999 4 4
5450 C. URUGUAI 1 9999 4 4
5460 C. VALÈNCIA 1 9999 4 4
728 CAMÍ DE VALLDEIX 1 9999 7 7
935 CTRA. DE VALLDEIX 1 9999 7 7
1550 C. VALLÈS 1 9999 4 4
1537 C. DEL VALLESPIR 1 9999 7 7
5465 C. VALLGIRÓ 1 9999 7 7
10006 TORRENT DE VALLGIRÓ 1 9999 7 7
5285 TORRENT DE LES VALLS 1 9999 7 7
5289 TORRENT DE VALLVERDERA
934 C. DE VALLVERICH 1 9999 5 5
5466 C. VAPOR GORDILS 1 9999 5 5
938 CTRA. VARIANT N-II (vid. 1422)
5470 VEÏNAT DE CERDANYOLA 1 9999 7 7
5480 VEÏNAT DE CIRERA 1 9999 7 7
5490 VEÏNAT DE MATA 1 9999 7 7
5500 VEÏNAT DE VALLDEIX 1 9999 7 7
5510 C. VELÁZQUEZ 1 24 4 4
5510 C. VELÁZQUEZ 25 29 4 4
5510 C. VELÁZQUEZ 30 9999 4 4
5520 AV. VELÒDROM 1 28 4 4
5520 AV. VELÒDROM 29 9999 4 4
991 PLAÇA DE VENTURA AMETLLER 1 9999 4 4
1781 PLAÇA DEL VERDET 1 9999 4 4
939 PL. DE LA VEREMA 1 9999 5 5
3050 C. VERGE DE GUADALUPE 1 9999 6 6
3080 C. VERGE DE LA FUENSANTA 1 9999 4 4
3090 C. VERGE DE LA PALOMA 1 9999 4 4
3110 C. VERGE DE LAS MARAVILLAS 1 9999 4 4
1551 PL. DE VICENÇ FONT SASTRE 1 9999 4 4
4010 C. VICENÇ PUIG 1 9999 5 5
5286 TORRENT DELS VIDALS 1 9999 7 7
2835 C. VILASSAR 1 9999 5 5
2840 C. DE LA VINYA 1 9999 6 6
790 CAMÍNET DE LES VINYES 1 9999 3 3
792 CAMÍ DE LES VINYES D'EN SUMELLS 1 9999 7 7
5550 C. VISTA ALEGRE 1 9999 6 6
5555 PL. VISTA ALEGRE 1 9999 5 5
5560 C. VITÒRIA 1 9999 4 4
1132 PL. DEL VOLUNTARIAT 1 9999 4 4
5565 C. XALOC 1 9999 7 7
1236 C. D'EN XAMMAR 1 9999 3 3
5566 PL. XERELLA
5556 PL. DE XERELLA 1 9999 4 4
5570 PL. XICA 1 9999 3 3

 

QUADRE RESUM ALEGACIONS ORDENANCES FISCALS 2011
 

Resum proposta Posició Govern Argumentació

1. CIU:. Tots els impostos, taxes i preus públics

Que per l’any 2011 no s’incrementi cap impost, taxa o preu públic, a excepció de la tarifa integrada del servei de transport urbà de passatgers, que han de ser les aprovades per l’ATM i les modificacions proposades en les tarifes de servei d’autotaxis Desestimar D'acceptar aquest vot particulars impossibilitaria l'acompliment dels objectius pressupostaris i per tant del Programa d'actuació municipal.
L’Ajuntament amb la proposta presentada, segueix complint el seu compromís de situar l’increment de les ordenances fiscals al voltant de l’IPC, ja que al llarg del període 2008 – 2011, el diferencial entre l’increment d’IPC i el de les ordenances, ha estat del 0,95.
2. CIU:. Impost de vehicles de tracció mecànica:.

1. Que es revisi a la baixa la tarifa corresponent a l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, aplicant un coeficient inferior.

2. Atorgar una bonificació del 20% a tots aquells vehicles que formin part d’associacions i organitzacions sense ànim de lucre Desestimar: (Punt1) Idem 2008, idem 2009. 1. El fet d’acceptar aquesta al.legació impossibilitaria l’acompliment dels objectius pressupostaris i per tant del Programa d’actuació municipal.
L’increment vegetatiu del parc mòbil de vehicles està directament relacionat amb la major necessitat de prestació de serveis.
2. La Llei d’Hisendes Locals, en el seu article 9 prohibeix atorgar beneficis fiscals que no estiguin expressament previstos en normes en rang de llei.
A la normativa actual no hi prevista cap bonificació per aquest motiu.
L’Ajuntament de Mataró ja te reconegudes a les seves ordenances, totes les bonificacions potestatives que la llei permet en aquest impost
3. CIU: Impost sobre béns immobles.

Bonificació per al col.lectiu que tingui una renda familiar per sota de l’import equivalent a 2,5 vegades l’Indicador de Renda d’Efectes Múltiple (IPREM)
Desestimar La Llei d’Hisendes Locals, en el seu article 9 prohibeix atorgar beneficis fiscals que no estiguin expressament previstos en normes en rang de llei.
A la normativa actual no hi prevista cap bonificació per aquest motiu.

4. CIU: Impost sobre construccions, instal.lacions i obres (ICIO).

Que es determini un coeficient fix no modificable en anys posteriors Desestimar La base imposable de l’ICIO es determina pel cost real i efectiu de l’obra. (cost de la seva execució material).
Per determinar l’import de les autoliquidacions en pren com a base el pressupost presentat pels interessats, o un import derivat dels moduls fixats a l’article 9 de l’0rdenança.
Aquests mòduls no s’han modificat per l’exercici 2011.
Els Ajuntaments d’acord amb el principi de suficiència financera poden fixar anualment el tipus impositiu a l’ICIO fins al 4%. El tipus actual és del 3,641%, tipus impositiu amb el que ens situem al lloc 93 dels 139 municipis d’espanya amb població superior als 50.000 habitants.
5. CIU: Taxa per llicencies i autoritzacions d’establiments.

Es bonificarà el 50% de la taxa sobre la llicència d’obertura d’establiments per als negocis que s’obrin en el nostre municipi durant l’any 2011, a aquelles persones que tinguin menys de 30 anys o es trobin en situació d’atur
Desestimar La taxa per llicencies ambientals s’atorga per l’activitat municipal necessària per verificar que els establiments on es desenvolupen les activitats s’ajustin a l’ordenament vigent. Aquesta activitat és del tot necessària per garantir el dret de la resta de ciutadans respecte al compliment normatiu de les activitats que es desenvolupen en els establiments.
Els beneficiaris primers d’aquesta activitat son els mateixos sol•licitants de les llicencies, i per tant, els qui han de fer front al pagament dels serveis corresponents.
L’Ajuntament de Mataró, conscient de la necessitat d’incentivar emprenedor, ja realitza una clara política de contenció en aquesta taxa, ja que malgrat que sigui un servei de prestació i recepció obligatòria, les seves tarifes cobreixen únicament un 41% dels seus costos. I per tant, ja estem bonificant amb caràcter genèric qualsevol obertura amb un percentatge molt superior al sol•licitat.
6. CIU: Taxa per recollida i tractament de residus.

1 Que s’estudiïn fórmules per incrementar el nombre de beneficiaris per l’exempció del pagament de la Taxa per la recollida de brossa domiciliaria tenint en compte la situació econòmica del nucli familiar.

2 Contemplar que es descompti fins un màxim del 15% de la taxa per la recollida de residus quan es realitzi un determinat nombre d’aportacions a les deixalleries municipals Desestimar 1. La subvenció actual ja contempla criteris molt amplis per la seva concessió. Recordem que actualment els pensionistes, jubilats i persones en atur forços amb uns ingressos inferiors al SMI, que només tiguin una propietat i un sol vehicle, ja poden gaudir del 100 de la subvenció.
Actualment ja son 1.424 els contribuents que gaudeixen d’aquesta subvenció, amb un import total subvencionat de 147.013 euros. Subvenció que ha anat incrementant-se any rere any.

2. No es poden establir beneficis fiscals al marge del previst legalment. En matèria de taxes les bonificacions han de tenir en compte la capacitat econòmica del subjecte passiu a l’hora d’establir-les.
Actualment els serveis de recollida porta a porta i de deixalleries, son gratuïts per fomentar el reciclatge.
7. CIU: Preus públics

Que totes aquelles famílies que acreditin tenir uns ingressos nets inferiors a 14.000 euros anuals (o aquella quantitat que es consideri oportuna en funció de la unitat familiar) seran objecte de bonificació o descompte en tots els preus dels serveis públics relacionats amb activitats culturals i esportives.
Desestimar Els diferents preus públics municipals per activitats culturals i esportives ja incorporen una tarifa molt inferior a la necessària per cobrir els seus costos.

Des de l’Institut d’Esports apliquem una política de preus públics ja molt subvencionada, que significa:

- Subvenció del 94’5 % del cost per l’ús de les instal•lacions esportives municipals
- Subvenció del 75’5 % del cost global de tots els serveis oferts per l’IE amb preu públic aprovat

A més, apliquem bonificacions a col•lectius més vulnerables:

• Bonificació a les persones grans que tenen el carnet blau, en tots els usos i serveis
• Bonificació a les famílies amb carnet de família nombrosa
• Bonificació a les persones amb discapacitat.

Totes aquestes bonificacions s’entenen en aquells serveis i usos a nivell individual.

Tanmateix estem en relació amb el servei de serveis socials per tal que mitjançant informe social, si es dona el cas, puguem bonificar determinades activitats a aquelles famílies més vulnerables.


Des de l’IMAC apliquem una política de preus públics que permet bonificacions als col•lectius més vulnerables:

• Bonificació a les persones grans que tenen el carnet blau
• Bonificació als estudiants.
• Bonificació a les persones amb discapacitat.

En relació a les famílies amb rendes baixes és del tot inoperatiu, insostenible i desproporcionat sol•licitar a les famílies que volen adquirir un productes cultural tota la documentació que seria necessària per comprovar la renda familiar.

Tanmateix tenim establert un circuit amb el servei de serveis socials per tal que mitjançant informe social puguem bonificar determinades activitats a aquelles famílies més vulnerables.

8. CIU: Preu públic per assistència i estada a escoles bressol i per ensenyaments especialitzats.

L’IME destinarà anualment una quantitat a distribuir, a manera de bonificacions o beques, entre totes aquelles famílies que acreditin tenir ingressos conjunts nets inferiors als 14.000 euros anuals (o aquella quantitat que es consideri oportuna en funció de la unitat familiar)
Desestimar El preu públic per assistència i estades a escoles bressol i per ensenyaments especialitzats va ser aprovat al ple del mes d’abril del 2011.
A l’expedient que es porta a la aprovació, no hi ha cap proposta de modificació de la ordenança reguladora per estada a escoles bressol ni ensenyaments especialitzats.
El termini per proposar al•legacions a aquesta ordenança es va esgotar en el termini d’un mes des de la seva aprovació plenària.
Es proposa passar les al•legacions al pressupost 2011
9. CIU:Preu públic per a la neteja de pintades i grafits.

Es deixarà sense efecte aquest nou preu públic com a mínim, fins que no utilitzi el govern tots els mitjans al seu abast en la lluita contra els grafitis i les pintades.

Desestimar Tot preu públic és de caràcter voluntari, és un nou servei que s’ofereix a la ciutadania, i que finança exclusivament el servei ofertat.

Tanmateix, cal dir que la normativa urbanística exigeix als propietaris dels edificis a mantenir-los en bon estat, físic per tal de que no representin cap perill per la seguretat de les persones, per tal de garantir una correcta imatge.

Amb l’aprovació d’aquest preu públic l’Ajuntament el que pretén es posar a disposició dels propietaris d’immobles la possibilitat d’acollir-se a un servei que es prestarà mitjançant una empresa amb professionals experts en aquest tema i a un cost més reduït del que els hi podrien oferir individualment. L’Ajuntament per la seva part hi posa tota la seva infraestructura tècnica per gestionar el servei.

10. CIU: IBI

Que s’insti una nova revisió del valor dels immobles que tingui en compte la davallada, en els darrers anys, del mercat immobiliari

Desestimar D’acord amb la Llei del Cadastre, els procediments de revisió cadastral es pot instar d’ofici o a instància de l’Ajuntament, quan es posin de manifest diferencies substancials entre els valors de mercat i els que van servir per la determinació del valor cadastral, be sigui per modificacions de planejament, o altres circumstancies.
Per altra part, el mateix article 28, determina que només es podran realitzar nous processos de revisió quan hagin passat com a mínim 5 anys des de la darrera revisió, i en tot cas, s’hauran de realitzar a partir dels 10 anys des de la darrera.
- Els valors de referència daten de l’exercici 2005, any de la revisió cadastral. Realitzant una mostra del valor de les finques de la ciutat, es constata que el valor cadastral és inferior al valor declarat. Actualment, d’acord amb aquesta mostra, el valor cadastral es situa al voltant del 53,93 del valor declarat.
D’acord amb l’article 23 de la mateixa regulació, on es determinen els criteris i límits del valor cadastral, el valor cadastral dels immobles no podrà superar el valor de mercat.
D’acord amb la mostra realitzada, els valors cadastrals estant molt per sota dels de mercat.
Tanmateix, la competència per realitzar processos de valoració cadastral correspon a la Direcció General de Cadastre, que donades les circumstancies, valorarà la conveniència de realitzar un nou procés de revisió.

11. CIU: Taxa per retirada de vehicles de la via pública

Que s’encarregui als tècnics municipals i de l’empresa GINTRA un estudi per la modificació de la concessió del servei de grua per tal de millorar la seva gestió, així com la del dipòsit municipal de vehicles
Desestimar parcialment Encarregar un estudi no és una al•legació a acceptar en el marc de la modificació normativa de les ordenances fiscals ja que no incorpora ni cap modificació normativa ni tarifaria.
Es proposa passar aquest punt com al•legació al PAM i pressupost 2011
12. CIU: Recollida i tractament de residus comercials

1. Que s’estudiï la possibilitat d’incentivar la utilització de les deixalleries municipals amb descomptes en el preu per la recollida de residus quan es realitzin aportacions a aquestes deixalleries.
2. Que es revisi la concessió administrativa pels serveis de recollida i tractament de residus comercials, atès que és evident que no s’adequa a les necessitats de la ciutat

 

Desestimar La proposta presentada no incorpora cap modificació normativa ni tarifaria, i per tant, no és al•legació a les ordenances.

Malgrat això, cal dir que La llei 15/2003, de 13 de juny, modificadora de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus, de la Generalitat de Catalunya, obliga als titulars de totes les activitats comercials a gestionar els residus per si mateixos a través de gestors homologats per l’Agència de Residus.

Malgrat les deixalleries municipals estan pensades per recollir i gestionar només aquells residus domiciliaris que no es recullen en el servei de recollida ordinària al carrer (orgànica, rebuig, paper i cartró, envasos i vidre), sempre s’ha permès l’ús de les mateixes i sense cost als industrials que hi volen portar els seus residus. Aquest fet en si ja es objecte d’incentivació pel fet de que estalvia als industrials que la usen el cost de la gestió a traves d’un gestor homologat tal com els hi obliga la Llei.

2. Tampoc és al•legació a l’ordança fiscal. Malgrat això, cal dir que el servei prestat s’adapta a les necessitats dels usuaris del servei. La llei 15/2003, de 13 de juny, modificadora de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus, de la Generalitat de Catalunya, obliga als titulars de totes les activitats comercials a gestionar els residus per si mateixos a través de gestors homologats per l’Agència de Residus.

En la posada en marxa d’aquesta llei, l’Ajuntament, conscient de les dificultats i perquè no també del sobrecost que això podia representar pels comerços en general però sobre tot pels petits, va posar-se en contacte amb tots els gremis comercials de la ciutat i els hi va proposar la recollida dels residus dels establiments a traves del propi Ajuntament aprofitant l’estructura i preus del contracte vigent per la recollida domiciliària.

Amb el consens dels gremis i amb les declaracions realitzades per cadascun dels comerços que s’hi van voler adherir l’Ajuntament va dissenyar i valorar la prestació del servi, el qual, en el seu inici, el seu cost representava un estalvi de més del 50% respecte a la prestació unitària d’un gestor homologat privat.

Al llarg de tot aquest temps el serveis tècnics del Servei de Manteniment sempre han estat en contacte directe amb els representants dels Gremis i també individualment amb els comerços que ho han sol•licitat per atendre qualsevol queixa o petició del servei. Per aquest motiu creiem que el servei establert en aquest moment es el que s’ajusta a les necessitats demanades pels propis comerciants.

13. Sra. Encarna Soriano Carrera: IBI
S’equiparin les famílies monoparentals a les famílies nombroses a efectes de la bonificació a l’IBI Desestimar La Llei Reguladora de les Hisendes Locals preveu la bonificació potestativa a l’IBI als subjectes passius que tenen la condició de titulars de famílies nombroses.
No s’estableix cap bonificació per famílies monoparentals.
La Llei General tributaria no permet la analogia en la interpretació de les normes tributaries.
La Llei d’Hisendes Locals, en el seu article 9 prohibeix atorgar beneficis fiscals que no estiguin expressament previstos en normes en rang de llei.

 


VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables: 14, corresponents als membres del grup municipal Socialista (10), corresponents al grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2) i corresponent al grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya (2).
Vots en contra: 12, corresponents als membres del grup municipal de Convergència i Unió (7), corresponents als membres del grup municipal del Partit Popular de Catalunya (1), corresponent al membre del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular (1) i corresponents als regidors no adscrits (3).
Abstencions: Cap.


-Servei de Secretaria General-

5 - MOCIÓ REDUCCIÓ SUBVENCIÓ GRUPS MUNICIPALS 2011

La senyora Montserrat López, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

“En sessió plenària de data 28 de juny de l’any 2007, es va aprovar entre altres acords, el règim de retribucions dels membres del consistori, i les subvencions per despeses de funcionament dels grups municipals de l’Ajuntament de Mataró.

Durant la fase d’aprovació inicial del pressupost municipal per a l’exercici 2009, es van aprovar les mesures d’austeritat per l’Ajuntament de Mataró, en un context on més que mai calien aplicar les mesures necessàries per prioritzar la despesa municipal en aquells àmbits més afectats per la situació de crisi.

Fruit d’aquestes mesures, en moció aprovada al ple de desembre de l’exercici 2008, es va aprovar la congelació de les subvencionis que perceben els grups municipals de l’Ajuntament pel seu funcionament, mesura emmarcada dins la congelació de les retribucions dels membres del consistori, dels caps d’àrea, dels directors dels organismes autònoms i dels gerents d’entitats públiques empresarials i d’empreses municipals.

Posteriorment, en aplicació de les mesures del real decret 8/2010 pel que s’adopten les mesures extraordinàries per la reducció del dèficit públic, i en aplicació de les recomanacions de l’acord de la Comissió Municipalista de Catalunya, formada per representants de la Federació de Municipis de Catalunya i l’associació Catalana de Municipis i Comarques es van reduir les retribucions dels representants electes de l’Ajuntament de Mataró, dels caps d’àrea i dels Directors gerents dels organismes autònoms, Fundacions, Entitats Públiques Empresarials, al personal d’alta direcció d’Empreses Municipals i al Defensor del ciutadà.

Els descens dels ingressos municipals posat de manifest en la proposta de pressupostos per a l’exercici 2011, ens ha obligat de nou a aplicar mesures de reducció del pressupost municipal per atendre els àmbits prioritaris en aquests moments, en detriment del conjunt de programes considerats com a no prioritaris en aquests moments. La contenció ens obliga a aplicar aquestes mesures també en les despeses de funcionament de tots els grups polítics d’aquest consistori. La proposta de reducció en aquest apartat és d’un 6% sobre les quantitats consignades per l’exercici 2010

Per aquest motiu, aquesta Alcaldia proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció del següent acord:

 

Primer: Per l’any 2011, els grups municipals degudament constituïts tindran dret a percebre per despeses de funcionament, en els termes previstos a l’article 77.3 de la LBRL i altra legislació concordant, una assignació anual de 36.842,40 € més una quantitat producte de multiplicar un mòdul de 2.017,23 €/any pel nombre dels seus components. Aquests imports s’incrementaran automàticament cada any d’acord amb la variació registrada en IPC.”


VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat. (26).


-Direcció de Recursos Humans-

6 - APROVACIÓ DE LA PLANTILLA I RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE L’AJUNTAMENT PER A L’ANY 2011.

La senyora Montserrat López, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

1. “Pel que fa referència a la plantilla de personal, l’article 26 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, especifica que l’entitat local ha d’aprovar anualment la plantilla en la mateixa sessió en que s’aprovi el pressupost. Un exemplar de la plantilla amb el total de les retribucions del personal que se’n dedueixi i de la relació de llocs serà un dels documents que integren el pressupost.

L’article 25 Decret 214/1990, de 30 de juliol, estableix que la Plantilla del Personal de les entitats locals ha d’estar integrada per la relació detallada de cossos, escales, subescales, classes i categories de les places en que s’integren els funcionaris, el personal laboral i l’eventual agrupades, indicant la denominació d’aquests, el nombre de places que les constitueixen, el nombre de les que es trobin vacants i el grup a que pertanyin d’acord amb la titulació exigida per al seu ingrés (A1, A2, C1, C2, AP).


S’ha complert amb el tràmit d’informació i negociació amb la part social en les sessions de data 1, 13 i 16 de desembre de 2010.

D’acord amb els informes tècnics i jurídic la plantilla de personal de l’Ajuntament de Mataró que actualment es presenta a aprovació preveu sobre l’actual, les següents modificacions:

Plantilla de personal laboral:

- Amortització d’una plaça de Tècnic/a Especialista C
- Amortització d’una plaça de peó especialista
- Amortització d’una plaça d’oficial segona

Plantilla de personal funcionari:

- Amortització de dues places d’auxiliar administratiu/va
- Reconversió d’ una plaça d’auxiliar administratiu/va, grup C2, de la Subescala Auxiliar de l’Escala d’Administració General, en una plaça de tècnic/a especialista, grup C1, de la Subescala Serveis Especials de l’Escala de l’Administració Especial


2. Respecte a la relació de llocs de treball, l’esmentat article 25 i següents del Decret 214/1990 i l’article 291 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, regulen les qüestions relatives a la relació de llocs de treball i la seva modificació.

La Direcció de Recursos Humans ha informat de la proposta de modificació prevista per a l’any 2011 a la representació sindical, d’acord amb l’article 1 de la pròrroga del Conveni del Personal Laboral i de l’Acord de sobre determinació de les condicions de treball del personal funcionari vigent

Per a l’any 2011, es proposen una sèrie de modificacions de la relació de llocs de treball actualment vigent, que són les següents:

- Reconversió del lloc de treball de Sotsinspector/a cap àrea infraestructura, Sotsinspector/a cap àrea operativa, Sotsinspector/a cap àrea territorial en un únic lloc de treball de Sotsinspector/a.
- Modificació de la denominació del lloc de treball de Tècnic/a mitjà/na de gestió adscrit al Servei de Policia Local que passa a denominar-se Tècnic/a de seguretat pública
- Supressió del lloc de treball de Secretari/a Cap de Servei de Policia Local
- Revisió de la valoració del llocs de treball de Cap de secció de l’Agència d’atenció a persones amb dependència, Cap de secció de promoció social i Cap de secció d’infància i família
- Modificació de la denominació del lloc de treball de Cap de servei de nova ciutadania, que passa a denominar-se Cap de servei de nova ciutadania, joventut i dona
- Supressió del lloc de treball de Cap de servei de joventut i dona
- Creació del lloc de treball de Tècnic/a especialista de mobilitat
- Supressió del lloc de treball de Tècnic/a especialista en salubritat pública
- Creació del lloc de treball de Coordinador/a de prevenció de riscos laborals
- Reconversió del lloc de treball de Secretari/a Cap d’Àrea Serveis Personals, Secretari/a Conseller/a i Cap d’Àrea i Secretari/a Conseller/a i Coordinador/a en un únic lloc de treball de Secretari/a Conseller/a i Cap d’Àrea.
- Inclusió de la classificació dels llocs de treball incorporant una columna que concreta quina tipologia pertany el lloc de treball i revisió de la forma de provisió
- Refosa i simplificació dels llocs de treball d’acord amb l’informe tècnic del Servei de desenvolupament i organització


S’incorpora a aquesta proposta plenària els informes tècnics i jurídic referent a la modificació de la relació de llocs de treball per a l’any 2011, que justifiquen i avalen la proposta, juntament amb la següent relació de documents:

- Annex A: Relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Mataró per a l’any 2011.
- Annex B: Notificacions a les diferents seccions sindicals i interessats.

D’acord amb l’art. 22.2 i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, modificada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril, és competència del ple de la Corporació l’aprovació de la plantilla del personal al servei de l’ens local.


Per tot l’anteriorment exposat, al Ple proposo l’adopció dels següents ACORDS:

Primer.- Aprovar la plantilla del personal de l’Ajuntament de Mataró per a l’any 2011 amb el detall que figura en els següents annexes:

a. Plantilla de funcionari
Annex I: Plantilla de funcionaris ordenats per escales, subescales, classes i categories.

b. Plantilla de laborals
Annex II: Plantilla de personal laboral ordenats per grups de titulació i categoria laboral.

c. Plantilla d’eventuals
Annex III: Plantilla personal eventual


Segon.- Aprovar la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Mataró per a l’any 2011, d’acord amb el detall que figura a l’annex A.

Tercer.- Publicar l’annex I de la plantilla de funcionaris; l’annex II de la plantilla de laborals i l’annex III de la plantilla d’eventuals al BOPB i al DOGC i trametre’n còpia a l’Administració de l’Estat i al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya.

Quart.- Publicar l’annex A referent a la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Mataró al BOPB.”

 

Annex I - PLANTILLA PERSONAL FUNCIONARI


Escala / Subescala / Classe
Hab. Estatal Grup N. Places Vacants
Secretari/a A1 1 0
Interventor/a A1 1 0
Tresorer/a A1 1 1


Escala / Subescala / Classe N. Places Vacants
Administració General TOTAL 145 21

Subescala Tècnica Grup N. Places Vacants
Tèc.Administració General A1 19 1

Subescala Administrativa Grup N. Places Vacants
Administratius/ves C1 85 6

Subescala Auxiliar Grup N. Places Vacants
Auxiliar A.G. C2 29 11

Subescala Subalterna Grup N. Places Vacants
Conserge AP 4 3
Ordenança AP 1 0

Subescala Tècnica de gestió Grup N. Places Vacants
T. Mig/tja Gestió AG A2 7 0


Escala / Subescala / Classe N. Places Vacants
Administració Especial TOTAL 353 64

Subescala Tècnica Grup N. Places Vacants
TAE Arquitecte/a A1 14 3
TAE Bioleg/òloga A1 1 0
TAE Economista A1 6 0
TAE Enginyer/a Superior A1 5 0
TAE Imatge A1 1 0
TAE Informació-Premsa A1 4 0
TAE Pedagog/a A1 1 1
TAE Psicòleg/òloga A1 3 1
TAE Salut Pública A1 1 1
Assistent/a Social A2 34 7
T.Mitjà Arxiver A2 2 0
T.Mitjà Graduat Social A2 1 0
TAE Arquitecte tècnic A2 13 0
TAE Enginyer Tècnic A2 9 0

Subescala Serveis Especials
Classe Comeses especials Grup N. Places Vacants
Tècnic/a superior A1 11 4
Tècnic/a.superior informàtic/a A1 7 2
T.Mitjà Gestió A2 7 3
T.Mitjà Informàtic A2 6 0
T.Mitjà Salut A2 2 0
TM sistemes informació territorial A2 1 0
Tècnic/a mitjà/na A2 2 2
Tècnic/a mitjà/na comunicació A2 2 2
Tècnic/a prevenció riscos lab. B A2 1 0
Delineant C1 12 0
Tèc.esp.Compres C1 1 0
Tèc.esp.Informàtic C1 4 0
Tècnic especialista Consum C1 1 1
Tècnic/a esp. inspecció fiscal C1 2 0
Tècnic/a especialista C1 2 2
Tècnic/a especialista Cadastre C1 3 3
Tècnic/a especialista Manteniment C1 1 0
Aux.Tèc.Inspector C2 8 1
Auxiliar de protocol i relacions públiques C2 1 1
Auxiliar de serveis C2 5 0

Classe Policia Local i els seus vigilants Grup N. Places Vacants
Intendent Major A1 1 0
Inspector A2 2 0
Sots-Inspector C1 3 2
Sergent C1 7 3
Caporal C2 15 0
Agent C2 150 25

Classe Personal d'Oficis Grup N. Places Vacants
Xofer Alcaldia C2 1 0

TOTAL 501
 


Annex II - PLANTILLA PERSONAL LABORAL

Categoria Grup N. Places Vacants
Advocat/da A1 1 0
Psicòleg/oga A1 1 0
Tècnic/a Superior A1 3 0
Animador/a sòcio cultural B A2 4 0
Educador/a social B A2 15 8
Tècnic/a mitjà/na de salut A2 2 0
Tècnic/a Mig/tja Manteniment A2 3 0
Tècnic/a mig/tja S Personals A2 6 0
Tècnic/a mitjà/na serveis personals de programes A2 6 6
Cap de Colla C1 4 0
Capatàs C1 7 2
Oficial 1a. C1 27 2
Oficial 1a. Administ. C1 1 0
Oficial 2a. Administ. C1 2 0
Oficial sanitari C1 1 0
Tècnic Aux. Prog. C1 1 0
Tècnic Esp.Gestió C1 1 0
Tècnic Esp.Insp.Consum C1 1 0
Tècnic Esp.Joventut C1 1 0
Tècnic/a esp Serveis Personals C1 1 0
Tècnic/a especialista C1 1 0
Tècnic/a especialista de programa C1 5 5
Agent Executiu C2 5 0
Aux.Administratiu/va C2 1 0
Auxiliar administratiu/va de programes C2 1 1
Auxiliar de serveis C2 2 0
Oficial 2a. C2 4 1
Telefonista C2 1 0
Treballador/a Familiar C2 10 2
Conserge AP 6 4
Peó especialista AP 17 0
Peons AP 5 3

Total 141
 


Annex III - PLANTILLA PERSONAL EVENTUALDenominació Places Ocupades Vacants
Cap de l’àrea de Presidencia 1 1 0
Cap de l’ àrea de Via Pública 1 1 0
Cap de l’àrea Serveis Centrals 1 1 0
Cap de l’area de Serveis Territorials 1 1 0
Cap de l’àrea de Serveis Personals 1 1 0
Cap de l'area d'Innovació i Promoció de la Ciutat 1 0 1
TOTAL PERSONAL EVENTUAL 6 5 1

 

RELACIÓ LLOCS DE TREBALL AJUNTAMENT ANY 2011

Nom del lloc de treball Grup CD CE Règim Escala Tipus de lloc FP
CAP DE L` ÀREA DE VIA PUBLICA A1/A2 30 ó 26 2915,77 F/L/E Comandament LLD
CAP DE L`ÀREA D`INNOVACIÓ I PROMOCIÓ CIUTAT A1/A2 30 ó 26 3236,96 F/L/E Comandament LLD
CAP DE L`ÀREA DE PRESIDENCIA A1/A2 30 ó 26 2844,32 F/L/E Comandament LLD
CAP DE L`ÀREA DE S. TERRITORIALS A1/A2 30 ó 26 2875,30 F/L/E Comandament LLD
CAP DE L`ÀREA DE SERVEIS CENTRALS A1/A2 30 ó 26 3236,96 F/L/E Comandament LLD
CAP DE L`ÀREA DE SERVEIS PERSONALS A1/A2 30 ó 26 3236,96 F/L/E Comandament LLD
DIRECTOR/A S ECONÒMICS I INTERV. A1 30 3407,93 F HN Singular C
SECRETARI/A GENERAL A1 30 2907,90 F HN Singular C
CAP GABINET D´ALCALDIA A1 29 2229,21 F AE Comandament LLD
CAP DE POLICIA LOCAL A1 29 2814,40 F AE Comandament LLD
COORDINADOR/A GINTRA A1 29 2245,75 F AE Especialitzat LLD
DIRECTOR/A DE RECURSOS HUMANS A1 29 2563,89 F/L AE Comandament LLMI
CAP SERVEI D´HABITATGE I LLICÈNCIES A1 28 1927,23 F AE Comandament LLD
CAP SERVEI DE MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT A1 28 1927,23 F AE Comandament LLD
CAP SERVEI DESENVOLUPAMENT URBÀ A1 28 2105,93 F AE Comandament LLD
CAP SERVEI D'INGRESSOS A1 28 1927,23 F AE Comandament LLD
CAP SERVEI D'OBRES A1 28 2134,48 F AE Comandament LLD
CAP SERVEI D'URBANISME A1 28 1927,23 F AE Comandament LLD
CAP SERVEI GESTIÓ ECONÒMICA A1 28 1927,23 F AE Comandament LLD
CAP SERVEI INFORMACIÓ I TELECOMUNICACIONS A1 28 2219,07 F AE Comandament LLD
CAP SERVEI COMPRES I CONTRACTACIONS A1 27 1646,03 F AG Comandament LLD
CAP SERVEI D'ATENCIÓ CIUTADANA A1 27 1646,03 F/L AE Comandament LLD
CAP SERVEI DE SALUT PÚBLICA A1 27 1172,81 F AE Comandament LLD
CAP SERVEI JURIDIC-ADMINISTRATIU A1 27 1385,59 F AG Comandament LLD
CAP SECCIÓ GESTIÓ URBANÍSTICA A1 26 1192,21 F AE Comandament CM
CAP SECCIÓ OFICINA PRESSUPOSTÀRIA A1 26 1287,24 F AE Comandament CM
CAP SECCIÓ PLANEJAMENT DERIVAT MODIF PLA A1 26 1192,21 F AE Comandament CM
CAP SERVEI DE DESENVOLUPAMENT I ORGANITZACIÓ A1 26 1385,59 F AE Comandament LLD
CAP SERVEI DE RELACIONS LABORALS I ASSISTÈNCIA JURÍDICA A1 26 1385,59 F AG Comandament LLD
CAP SERVEI D'ESTUDIS I PLANIFICACIÓ A1 26 1239,30 F/L AG/AE Comandament LLD
CAP SECCIÓ LLICÈNCIES ACTIVITATS A1 25 1192,21 F AE Comandament CM
CAP SECCIO LLICENCIES OBRES A1 25 1192,21 F AE Comandament CM
CAP SERVEI DE NOVA CIUTADANIA, JOVENTUT I DONA A1 25 1592,28 F Comandament LLD
TRESORER/A A1 25 1239,30 F HN Singular C
ARQUITECTE/A D´ACTUALITZACIÓ I MANTENIMENT A1 24 1012,12 F AE Especialitzat CM
ARQUITECTE/A INFRAESTRUCTURA. I OBRES A1 24 1012,12 F AE Especialitzat CM
ASSESSOR/A JURÍDIC/A ESPECIALITZAT A1 24 1012,12 F AG Especialitzat CM
ASSESSORIA JURÍDICA INTERVENCIÓ ESPECIALITZAT A1 24 1012,12 F AG Especialitzat CM
CAP SECCIÓ CONSUM / ASSESOR/A JURÍDIC/A A1 24 1055,89 F/L AG Comandament CM
CAP SECCIÓ IMATGE A1 24 1055,89 F AE Comandament CM
CAP SECCIÓ MODIFICACIONS PLA GENERAL A1 24 1055,89 F AE Comandament CM
CAP SECCIÓ PATRIMONI ARQUITECTÒNIC A1 24 1055,89 F AE Comandament CM
CAP SECCIÓ PLANEJAMENT A1 24 1055,89 F AE Comandament CM
CAP SECCIÓ PLANIFICACIÓ I ADMINISTRACIÓ A1 24 1055,89 F AG Comandament CM
ENGINYER/A SECCIÓ INFRAEST. I OBRES A1 24 1012,12 F AE Especialitzat CM
ASSESSOR/A JURÍDIC/A OBRES ESPECIALITZAT A1 24 1012,12 F AG Especialitzat CM
ARQUITECTE/A A1 23 939,17 F AE Base genèric AI
ASSESSOR/A JURIDIC/A SERVEIS PERSONALS A1 23 969,17 F AG Base genèric AI
ASSESSOR/A JURIDIC/A SJAVP A1 23 969,17 F AG Base genèric AI
CAP PROJECTES NIVELL 1 A1 23 969,17 F AE Base genèric AI
COORDINADOR/ DE PROJECTES A1 23 969,17 F AE Base genèric AI
COORDINADOR/A CONTRACTACIÓ A1 23 969,17 F AG Especialitzat CM
COORDINADOR/A DE PROJECTES A1 23 969,17 F AE Base genèric AI
ENGINYER SERVEI MOBILITAT A1 23 969,17 F AE Base genèric AI
PEDAGOG/A A1 23 969,17 F AE Base genèric AI
PERIODISTA A1 23 1012,12 F AE Base genèric AI
PSICOLEG/A A1 23 969,17 F AE Base genèric AI
PSICÒLEG/OGA DE RECURSOS HUMANS. A1 23 969,17 F/L AE Base genèric AI
TÈCNIC/A ADMINISTRACIÓ GENERAL ACTIVITAT A1 23 969,17 F AG Base genèric AI
TÈCNIC/A DE SUPORT ESPECIALITZAT A1 23 969,17 F AE Especialitzat CM
TECNIC/A D'ORGANITZACIÓ I QUALITAT A1 23 969,17 F AE Base genèric AI
TÈCNIC/A SALUT PÚBLICA A1 23 969,17 F AG Base genèric AI
TÈCNIC/A SUPERIOR INFORMÀTICA A1 23 969,17 F AE Base genèric AI
TÈCNIC/A SUPORT PARTICIPACIÓ CIUTADANA A1 23 969,17 F AE Base genèric AI
ECONOMISTA A1 22 969,17 F AE Base genèric AI
CAP SERVEI DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA A1/A2 28 1646,03 F/L AG/AE Comandament LLD
CAP SERVEI MOBILITAT A1/A2 28 1927,23 F AE Comandament LLD
CAP SERVEI DE BENESTAR SOCIAL A1/A2 26 1927,23 F AE Comandament LLD
CAP SERVEI DE MANTENIMENT I SERVEIS A1/A2 26 1927,23 F AE Comandament LLD
CAP SECCIÓ DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA A1/A2 25 1100,50 F AE Comandament CM
CAP SECCIÓ DE PREMSA A1/A2 25 1192,21 F AE Comandament CM
CAP SECCIÓ DISCIPLINA A1/A2 25 1192,21 F AE Comandament CM
CAP SECCIÓ PATRIMONI A1/A2 25 1100,50 F AE Comandament CM
CAP OFICINA AGENDA 21 A1/A2 24 1012,12 F AE Comandament CM
CAP SECCIÓ POLÍTICA LINGÜÍSTICA, CIVISME I MEDIACIÓ A1/A2 24 1012,12 F AE Comandament CM
CAP SECCIÓ INFORMACIÓ BASE I CONTROL PRO A1/A2 24 1012,12 F AE Comandament CM
CAP SECCIÓ SISTEMES D'INFORMACIÓ A1/A2 24 1012,12 F AE Comandament CM
TÈCNIC/A DE FORMACIO I COMUNICACIÓ A1/A2 23 969,17 F/L AE Base genèric AI
TÈCNIC/A ANALISTA D´INFORMACIÓ SOCIOECONÒMICA A1/A2 23 969,17 F/L AE Especialitzat CM
ENGINYER/A SECCIO LLICÈNCIES ACTIVITATS A1/A2 22 927,06 F AE Base genèric AI
TÈCNIC/A SECCIÓ LLICÈNCIES D'OBRES A1/A2 22 927,06 F AE Base genèric AI
TM SALUT PÚBLICA A1/A2 22 927,06 F/L AE Base genèric AI
ADJUNT ÀREA I COORDINADOR MANT I S MPALS A2 26 2814,40 F/L AE Comandament LLD
INSPECTOR A2 26 1927,23 F AE Comandament AI
SOTS CAP SERVEI POLICIA LOCAL INSPECTOR A2 26 2229,21 F AE Comandament LLD
CAP SERVEI PROTECCIÓ CIVIL A2 25 1756,02 F AE Comandament LLD
ADJUNT/A AL CAP DE SERVEI ATENCIÓ CIUTADANA A2 24 1100,50 F AE Especialitzat CM
CAP SECCIÓ ADMINISTRACIÓ DE PERSONAL I CONSERGERIA A2 24 1100,50 F AE Comandament CM
CAP SECCIÓ AGÈNCIA ATENCIÓ PERSONES AMB DEPENDÈNCIA A2 24 1192,21 F/L AE Comandament CM
CAP SECCIÓ DE JARDINERIA A2 24 1055,89 L AE Comandament CM
CAP SECCIÓ DE PLANIFICACIÓ A2 24 1055,89 F AE Comandament CM
CAP SECCIÓ D'OBRES A2 24 1055,89 F AE Comandament CM
CAP SECCIÓ INFÀNCIA I FAMÍLIA A2 24 1192,21 F/L AE Comandament CM
CAP SECCIÓ PROMOCIÓ SOCIAL A2 24 1192,21 F/L AE Comandament CM
CAP SECCIÓ DE GENT GRAN A2 23 969,17 F/L AE Comandament CM
CAP SECCIÓ D'INSPECCIÓ FISCAL A2 23 1012,12 F AE Comandament CM
CAP SECCIÓ DONA A2 23 969,17 F/L AE Comandament CM
CAP SECCIÓ ESPAIS NATURALS A2 23 969,17 F AE Comandament CM
CAP SECCIÓ PREVENCIÓ I PROTECCIÓ DE LA SALUT A2 23 1012,12 F AE Comandament CM
CAP SECCIÓ VIVER MUNICIPAL A2 23 1012,12 F/L AE Comandament CM
CAP SECCIÓ XARXA D'EQUIPAMENTS A2 23 1012,12 L AE Comandament CM
COORDINADOR/A PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS A2 23 1012,12 F AE Especialitzat CM
TÈCNIC/A MITJÀ/ANA GESTIÓ DE PERSONAL A2 23 969,17 F AE Base genèric AI
ARQUITECTE/A TÈCNIC/A A2 21 885,78 F AE Especialitzat CM
ARQUITECTE/A TÈCNIC/A INFRAEST.I OBRES A2 21 885,78 F AE Especialitzat CM
CAP SECCIÓ ARXIU MUNICIPAL A2 21 927,06 F AE Comandament CM
TECNIC/A DE PREVENCIÓ NIVELL SUPERIOR A2 21 885,78 F AE Base genèric AI
TÈCNIC/A MITJÀ/ANA MANTENIMENT A2 21 885,78 F AE Base genèric AI
TÈCNIC/A MITJÀ/ANA SECCIÓ JARDINERIA A2 21 885,78 F AE Base genèric AI
ARQUITECTE/A TECNIC/A A2 20 845,32 F AE Base genèric AI
ARQUITECTE/A TÈCNIC/A PATRIMONI A2 20 845,32 F AE Base genèric AI
TREBALLADOR/A SOCIAL A2 20 845,32 F AE Base genèric AI
CAP PROJECTES NIVELL 2 A2 20 845,32 F AE Base genèric AI
COORDINADOR/A COMPRES A2 20 805,70 F AE Especialitzat CM
COORDINADOR/A DE SUPORT A2 20 845,32 F AE Base genèric AI
EDUCADOR/A SOCIAL A2 20 845,32 L Base genèric AI
ENGINYER TÈCNIC A2 20 845,32 F AE Base genèric AI
ENGINYER TECNIC SERVEI MOBILITAT A2 20 845,32 F AE Base genèric AI
ENGINYER/A TECNICA LLICENCIES D'ACTIVITATS A2 20 845,32 F AE Base genèric AI
RESPONSABLE UNITAT ADMINISTRATIVA ESPECIALITZAT A2 20 805,70 F AG Especialitzat CM
TECNIC MITJÀ/ANA DE GESTIÓ A2 20 805,70 F AG Base genèric AI
TECNIC/A MITJÀ/ANA A2 20 845,32 F/L AE Base genèric AI
TECNIC/A MITJÀ/NA SANITAT 2 A2 20 845,32 F/L AE Base genèric AI
TÈCNIC/A DE PROGRAMES A2 20 845,32 F/L AE Base genèric AI
TÈCNIC/A DE SUPORT A2 20 845,32 F/L AE Base genèric AI
TÈCNIC/A MITJÀ/ANA GESTIÓ SERVEIS TERRITORIALS A2 20 805,70 F AG Base genèric AI
TÈCNIC/A MITJÀ/ANA DE GESTIÓ ESPECIALITZAT A2 20 845,32 F AE Especialitzat CM
TÈCNIC/A MITJÀ/ANA DE GESTIÓ SERVEIS PERSONALS A2 20 805,70 F Base genèric AI
TÈCNIC/A MITJÀ/ANA DE PROJECTES A2 20 845,32 F AE Base genèric AI
TÈCNIC/A MITJÀ/ANA GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECIALITZAT A2 20 845,32 F AE Base genèric AI
TÈCNIC/A MITJÀ/ANA ESPECIALITZAT A2 20 845,32 F/L AE Especialitzat CM
TÈCNIC/A MITJÀ/NA ARXIVER/A A2 20 845,32 F AE Base genèric AI
TÈCNIC/A MITJÀ/NA COORDINADOR/A DE PROGRAMA ACOMODACIÓ A2 20 845,32 L Especialitzat CM
TÈCNIC/A MITJÀ/NA COORDINADOR/A DE PROGRAMA COM .INTERCULT. A2 20 845,32 L Especialitzat CM
TÈCNIC/A MITJÀ/NA COORDINADOR/A PROGRAMA ACOLLIDA A2 20 845,32 F/L Especialitzat CM
TECNIC/A MITJÀ/NA DE COMUNICACIÓ A2 20 845,32 F AE Base genèric AI
TÈCNIC/A MITJÀ/NA D'INFORMACIÓ TERRITORIAL A2 20 845,32 F AE Base genèric AI
TÈCNIC/A MITJÀ/NA DISSENYADOR/A GRÀFIC/A A2 20 845,32 F AE Base genèric AI
TÈCNIC/A MITJÀ/NA PARTICIPACIÓ CIUTADANA 1 A2 20 845,32 F/L AE Base genèric AI
TÈCNIC/A MITJÀ/NA PARTICIPACIÓ CIUTADANA 2 A2 20 845,32 F/L AE Base genèric AI
TÈCNIC/A MITJÀ/NA PARTICIPACIÓ CIUTADANA 3 A2 20 845,32 F/L AE Base genèric AI
TÈCNIC/A MITJÀ/NA PROGRAMA ACOLLIDA A2 20 845,32 L Base genèric AI
TÈCNIC/A MITJÀ/NA PROGRAMA ACOMODACIÓ A2 20 845,32 L Base genèric AI
TÈCNIC/A SEGURETAT PÚBLICA A2 20 805,70 F AE Base genèric AI
TM CONTROL GESTIÓ, QUALITAT I PROCESSOS A2 20 805,70 F AG Base genèric AI
RESPONSABLE UNITAT INSPECCIÓ MANTENIMENT A2/C1 19 805,70 F/L AE Especialitzat CM
RESPONSABLE UNITAT ADMINISTRATIU/VA A2/C1 19 766,91 F/L AG/AE Especialitzat CM
COORDINADOR/A ATENCIÓ CIUTADANA INTERNET A2/C1 19 845,32 F AG Especialitzat CM
COORDINADOR/A ATENCIÓ CIUTADANA PRESENCI A2/C1 19 845,32 F AG Especialitzat CM
DELINEANT/A TÈCNIC/A INSTAL•LACIONS A2/C1 19 805,70 F/L AE Base genèric AI
RESPONSABLE R P I PROTOCOL A2/C1 19 885,78 F AE Singular LLD
RESPONSABLE UNITAT D`INFORMACIÓ A2/C1 19 766,91 F/L AG Especialitzat CM
SECRETARI/A ALCALDIA A2/C1 19 1055,89 F AG Singular LLD
T. ESP. DELINEANT/A SECCIÓ DE PATRIMONI ESPECIALITZAT A2/C1 19 805,70 F AE Especialitzat CM
TEC.ESP.INFORMACIO URBANÍSTICA I DELINE A2/C1 19 805,70 F/L AE Especialitzat CM
TÈCNIC/A ESPECIALISTA EN INFORMACIÓ URBA A2/C1 19 805,70 F/L AE Especialitzat CM
AUXILIAR REPROGRAFIA AP 11 553,13 F/L AG/AE Segona Activitat AI
CONSERGE MANTENIMENT I S MPALS AP 11 553,13 F/L AG Segona Activitat AI
PEO ESPECIALISTA AP 11 553,13 L Especialitzat CM
PEÓ AP 10 520,01 L Base genèric AI
SOTS INSPECTOR C1 22 1436,02 F AE Comandament AI
SERGENT POLICIA LOCAL C1 20 1239,30 F AE Especialitzat AI
TÈCNIC/A ESPECIALISTA ESTRANGERIA C1 19 766,91 L Base genèric AI
CAPATÀS DE SECCIÓ D'OBRES (MANTENIMENT) C1 18 845,32 L Especialitzat CM
CAPATÀS JARDINER C1 18 845,32 L Especialitzat CM
CAPATÀS MAGATZEM MUNICIPAL C1 18 845,32 L Especialitzat CM
ESPECIALISTA OFICINA ATENCIÓ CIUTADANA C1 18 766,91 F AG Especialitzat CM
TÈCNIC ESPECIALISTA DE CONSUM C1 18 728,95 F/L AE Base genèric AI
TECNIC/A ESPECIALISTA CADASTRE C1 18 728,95 F AE Base genèric AI
TÈCNIC/A ESPECIALISTA D´ INSPECCIÓ FISCAL C1 18 728,95 F AE Base genèric AI
TÈCNIC/A ESPECIALISTA DE PROJECTES C1 18 728,95 F AE Base genèric AI
TÈCNIC/A ESPECIALISTA DE SUPORT C1 18 728,95 F AE Base genèric AI
TÈCNIC/A ESPECIALISTA EN PREVENCIÓ C1 18 728,95 F AE Base genèric AI
TÈCNIC/A ESPECIALISTA INFORMACIÓ DE BASE C1 18 728,95 F AE Base genèric AI
TÈCNIC/A ESPECIALISTA INFORMÀTIC/A C1 18 728,95 F AE Base genèric AI
TÈCNIC/A ESPECIALISTA INSPECCIÓ DE CONSUM C1 18 728,95 F/L AE Base genèric AI
TÈCNIC/A ESPECIALISTA COMPRES C1 18 728,95 F AE Base genèric AI
ADM/VA RESPONSABLE DEL CLIENT ESPECIALITZAT C1 17 728,95 F AG Especialitzat CM
ADMINISTRATIU/VA ESPECIALITZAT C1 17 728,95 F AG Especialitzat CM
ADMINISTRATIU/VA SERVEIS PERSONALS ESPECIALITZAT C1 17 728,95 F AG Especialitzat CM
ADMINISTRATIU/VA COMPRES I CONTRACTACIONS ESPECIALITZAT C1 17 728,95 F AG Especialitzat CM
ADMINISTRATIU/VA DE TRESORERIA ESPECIALITZAT C1 17 728,95 F AG Especialitzat CM
ADMINISTRATIU/VA GESTIÓ ECONOMICA ESPECIALITZAT C1 17 728,95 F AG Especialitzat CM
ADMINISTRATIU/VA JURIDIC ADMINISTRATIU ESPECIALITZAT C1 17 728,95 F AG Especialitzat CM
ADMINISTRATIU/VA SERVEI URBANISME ESPECIALITZAT C1 17 728,95 F AG Especialitzat CM
ADMINISTRATIU/VA SIB ESPECIALITZAT C1 17 728,95 F AG Especialitzat CM
CAP DE COLLA JARDINERIA C1 17 728,95 L Especialitzat CM
CAP DE COLLA JARDINERIA PARC CENTRAL C1 17 805,70 L Especialitzat CM
T.ESP. DELINEANT SERVEI MOBILITAT C1 17 728,95 F AE Base genèric AI
T.ESP. DELINEANT/A C1 17 728,95 F AE Base genèric AI
T.ESP. DELINEANT/A OBRES C1 17 728,95 F AE Base genèric AI
T.ESP. DELINEANT/A SECCIÓ G. TRIBUTÀRIA C1 17 728,95 F AE Base genèric AI
T.ESP. DELINEANT/A SECCIÓ PLANIFICACIÓ C1 17 728,95 F AE Base genèric AI
TÈCNIC/A ESPECIALISTA MANTENIMENT C1 17 691,84 L Especialitzat CM
TÈCNIC/A ESPECIALISTA SERVEIS PERSONALS C1 17 728,95 L Base genèric AI
TÈCNIC/A ESPECIALISTA MOBILITAT C1 16 691,84 F AE Base genèric AI
OFICIAL 1a. JARDINER SECCIÓ JARDINERIA C1 15 655,53 L Especialitzat CM
OFICIAL 1a. CONDUCTOR VEHÍCLE ESPECIAL C1 15 655,53 L Especialitzat CM
OFICIAL 1A. JARDINER VIVER MUNICIPAL C1 15 655,53 L Especialitzat CM
OFICIAL 1a. LAMPISTA C1 15 655,53 L Especialitzat CM
OFICIAL 1a. MECÀNIC C1 15 655,53 L Especialitzat CM
OFICIAL 1a. PALETA C1 15 655,53 L Especialitzat CM
OFICIAL 1a. PINTOR C1 15 655,53 L Especialitzat CM
OFICIAL 1a. TRASLLATS C1 15 655,53 L Especialitzat CM
TÈCNIC/A ESPECIALISTA PROGRAMES DE NOVA CIUTADANIA C1 15 655,53 L Base genèric AI
ADMINISTRATIU/VA DE CENTRES CÍVICS C1/C2 17 728,95 F AG Especialitzat CM
ADMINISTRATIU/VA OF. DEFENSOR CIUTADÀ C1/C2 17 728,95 F AG Especialitzat CM
ADMINISTRATIU/VA UNITAT INFORMACIÓ C1/C2 17 728,95 F AG Especialitzat CM
ADM/VA RESPONSABLE MANTENIMENT PADRONS C1/C2 16 655,53 F AG Base genèric AI
ADMINISTRATIU GESTIÓ TRIBUTÀRIA C1/C2 16 655,53 F AG Base genèric AI
ADMINISTRATIU/VA C1/C2 16 655,53 F AG Base genèric AI
ADMINISTRATIU/VA SERVEIS PERSONALS C1/C2 16 655,53 F AG Base genèric AI
ADMINISTRATIU/VA ACTIVITATS C1/C2 16 655,53 F AG Base genèric AI
ADMINISTRATIU/VA ARXIU MUNICIPAL C1/C2 16 655,53 F AG Base genèric AI
ADMINISTRATIU/VA COMPRES I CONTRACTACIONS C1/C2 16 655,53 F AG Base genèric AI
ADMINISTRATIU/VA DE TRESORERIA C1/C2 16 655,53 F AG Base genèric AI
ADMINISTRATIU/VA GESTIÓ ECONÒMICA C1/C2 16 655,53 F AG Base genèric AI
ADMINISTRATIU/VA JURIDIC ADMINISTRATIU C1/C2 16 655,53 F AG Base genèric AI
ADMINISTRATIU/VA LLICÈNCIES ACTIVITATS C1/C2 16 655,53 F AG Base genèric AI
ADMINISTRATIU/VA LLICÈNCIES OBRES C1/C2 16 655,53 F AG Base genèric AI
ADMINISTRATIU/VA MOBILITAT C1/C2 16 655,53 F AG Base genèric AI
ADMINISTRATIU/VA OBRES C1/C2 16 655,53 F AG Base genèric AI
ADMINISTRATIU/VA POLICIA LOCAL C1/C2 16 655,53 F AG Base genèric AI
ADMINISTRATIU/VA PRESIDÈNCIA C1/C2 16 655,53 F AG Base genèric AI
ADMINISTRATIU/VA SECRETARIA GENERAL C1/C2 16 655,53 F AG Base genèric AI
ADMINISTRATIU/VA SERVEI D'OBRES C1/C2 16 655,53 F AG Base genèric AI
ADMINISTRATIU/VA SERVEI URBANISME C1/C2 16 655,53 F AG Base genèric AI
ADMINISTRATIU/VA SIB C1/C2 16 655,53 F AG Base genèric AI
ADMINISTRATIU/VA SIT C1/C2 16 655,53 F AG Base genèric AI
OFICIAL SANITARI C1/C2 16 655,53 F/L AE Base genèric AI
SECRETARI/A CONSELLER/A I CAP D`ÀREA C1/C2 16 691,84 F AG Especialitzat LLD
AUXILIAR DE SERVEIS-INFORMADOR/A C1/C2 14 620,07 F/L AG Especialitzat CM
CAPORAL POLICIA LOCAL C2 18 1012,12 F AE Especialitzat AI
AGENT POLICIA LOCAL C2 16 728,95 F AE Base genèric AI
AUXILIAR DE PROTOCOL I RP C2 16 691,84 F AE Base genèric AI
XOFER ALCALDIA C2 16 805,70 F AE Base singular LLD
AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA C2 15 620,07 F AG Base genèric AI
AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA DE PROGRAMES C2 15 620,07 F/L AG Base genèric AI
TELEFONISTA C2 15 620,07 L Base genèric AI
AGENT RECAPTACIÓ OAGT C2 14 553,13 F AG Base genèric AI
AUXI. TÈCNIC/A INSPECTOR/A LLIC. OBRES C2 14 620,07 F AE Base genèric AI
AUXILIAR DE SERVEIS SERVEI D'ATENCIÓ CIUTADANA C2 14 620,07 F/L AE Especialitzat CM
AUXILIAR TECNIC INSPECTOR VIA PÚBLICA C2 14 620,07 F AE Base genèric AI
AUXILIAR TÈCNIC/A INSPECTOR/A C2 14 620,07 F AE Base genèric AI
AUXILIAR TÈCNIC/A INSPECTOR/A C2 14 620,07 F AE Base genèric AI
AUXILIAR TÈCNIC/A INSPECTOR/A LLIC. ACTI C2 14 620,07 F AE Base genèric AI
OFICIAL 2a. JARDINER SECCIÓ JARDINERIA C2 14 620,07 L Especialitzat CM
OFICIAL 2a. PALETA C2 14 620,07 L Especialitzat CM
RESPONSABLE DE CONSERGERIA DE LA RIERA / CARRERÓ C2 14 655,53 F/L AE Especialitzat CM
RESPONSABLE REPROGRAFIA I MATERIAL C2 14 655,53 F/L AE Especialitzat CM
TREBALLADOR/A FAMILIAR C2 14 620,07 L Base genèric AI
TREBALLADOR/A FAMILIAR CENTRE ACOLLIDA C2 14 691,84 L Base genèric AI
AUXILIAR DE SERVEIS / CONSERGE C2/AP 13 585,43 F/L AG Base genèric AI
AUXILIAR DE SERVEIS / CONSERGE CENTRES CÍVICS C2/AP 13 585,43 F/L AG Base genèric AI
AUXILIAR DE SERVEIS / CONSERGE COMPRES I CONTRACTACIONS C2/AP 13 585,43 F/L AG Base genèric AI

LLEGENDA:
CD: Complement de Destinació
CE: Complement Específic

FP: Forma de Provisió
AI: Assignació inicial
CM: concurs de mèrits
C: Concurs
LLD: Lliure designació
LLMI: Lliure designació mobilitat interadministativa

Règim:
F: funcionaris
L: Laborals
E: Eventuals

Escala:
AG: Administració General
AE: Administració Especial
 


VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables: 14, corresponents als membres del grup municipal Socialista (10), corresponents al grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2) i corresponent al grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya (2).
Vots en contra: 11, corresponents als membres del grup municipal de Convergència i Unió (7), corresponents als membres del grup municipal del Partit Popular de Catalunya (1) i corresponents als regidors no adscrits (3).
Abstencions: 1, corresponent al membre del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular.


7 - APROVACIÓ DE LA PLANTILLA I RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE L’INSTITUT MUNICIPAL D’ACCIÓ CULTURAL PER A L’ANY 2011

La senyora Montserrat López, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

“ANTECEDENTS

Les modificacions de la plantilla i relació de llocs de treball que es proposen per l’exercici 2011 son les següents :

 Amortització d’una plaça de Porter/a-Acomodador/a
 Ampliació a temps complert d’una plaça de Tècnic auxiliar de cultura

La relació de llocs de treball aplica l’equiparació de llocs de treball aprovada el novembre de 2006 amb les actualitzacions corresponents, les reduccions del RD 8/2010, la Moció d’Alcaldia de 10 de juny i el Plus de jornada partida previst a l’art. 26 del Conveni col•lectiu.

El Consell Rector de l’IMAC en sessió celebrada el 10 de desembre va acordar proposar al Ple l’aprovació de la plantilla i relació de llocs de treball per l’exercici 2011.

FONAMENTS DE DRET

El Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, als articles 25 i següents.
L’article 22.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local.
L’art. 11.m) dels Estatuts de l’IMAC
RD 8/2010 de 20 de maig, pel que s’adopten mesures extraordinàries de reducció del dèficit públic i Moció d’Alcaldia de 10 de juny.


El Conseller delegat de Cultura i President de l’IMAC sotmet a la consideració del Ple Municipal l’adopció del següents ACORDS :


Primer. Aprovar la Plantilla del personal de l’Institut Municipal d’Acció Cultural per l’any 2011, segons document annex.
Segon. Aprovar la Relació de llocs treball de l’Institut Municipal d’Acció Cultural per l’any 2011, segons document annex.
Tercer. Publicar la Plantilla i la Relació de llocs de treball al BOP i al DOGC.”

PLANTILLA PERSONAL IMAC 2011


PERSONAL LABORAL
Denominació Grup Places CI CT VC EX
Tècnic/a superior A1 8 8
Tècnic/a mig Manteniment i serveis A2 1 1
Tècnic/a mig Arts escèniques A2 1 1
Tècnic/a Cultura A1/A2 3 2 1
Tècnic/a Cultura A2 3 2 1
Tècnic/a mig A2 1 1
Tècnic/a auxiliar de Cultura C1 2 1 1
Tècnic/a Aux. d'Arts escèniques C1 1 1
Tècnic/a Aux. d'infraestructures C1 1 1
Administratiu/va C1 4 3 1
Tècnic/a Auxiliar de Biblioteca C1 9 6 3
Ajudant de serveis (Teatre) C2 2 2
Ajudant de serveis (Teatre TP) C2 1 1
Ajudant de serveis C2 9 7 1 1
Ajudant de serveis (TP) C2 1 1
Auxiliar administratiu/va C2 3 2 1
Conserge C2 1 1 1
Taquiller/a (TP) C2 1 1
Porter/a-Acomodador/a (TP) C2 1

Totals 52 40 10 2 2

PERSONAL EVENTUAL
Denominació Grup Places PE VC
Director/Gerent A2 1 1


CI: Contracte Laboral indefinit
CT: Contracte laboral temporal
VC: Plaça vacant
EX : Plaça a extingir
PE : Personal eventual
 

RELACIO LLOCS TREBALL


2011 ANUAL
Denominació Grup NCD NCE Sou base NCD NCE TOTAL
Cap de Patrimoni Cultural A1 26 XVIII 15.444,92 9.774,58 16.711,02 41.930,52
Cap d'Acció cultural A1 26 XVIII 15.444,92 9.774,58 16.711,02 41.930,52
Cap de gestió econ. i admin. A1 25 XXV 15.444,92 8.672,22 21.571,15 45.688,29
Responsable Acció Museística A1 24 XIV 15.444,92 8.160,74 14.189,76 37.795,43
Arqueòleg/a A1 24 XIV 15.444,92 8.160,74 14.189,76 37.795,43
Tecnic superior Catalogació arqueològica A1 23 XIV 15.444,92 7.649,27 14.189,76 37.283,96
Conservador/a A1 23 XIII 15.444,92 7.649,27 13.588,53 36.682,73
Tècnic/a de Patrimoni Natural A1 23 XIII 15.444,92 7.649,27 13.588,53 36.682,73
Cap de Manteniment i Serveis A2 25 XXII 13.108,27 8.672,22 19.418,43 41.198,91
Coordinador/a Tècnic d'Arts Escèniques A2 23 XIII 13.108,27 7.649,27 13.588,53 34.346,07
Tècnic/a de Cultura A1/A2 23 XIII 13.108,27 7.649,27 13.588,53 34.346,07
Tècnic/a de Cultura A2 20 X 13.108,27 6.155,49 11.854,65 31.118,41
Tècnic/a de Cultura popular A2 20 X 13.108,27 6.155,49 11.854,65 31.118,41
Tècnic mig de gestió administrativa A2 20 X 13.108,27 6.155,49 11.854,65 31.118,41
Tècnic/a Auxiliar de Cultura C1 18 VIII 9.771,32 5.526,66 10.756,90 26.054,88
Tècnic Auxiliar d'infraestructures C1 18 VIII 9.771,32 5.526,66 10.756,90 26.054,88
Tècnic/a Auxiliar d'Arts Escèniques C1 18 VIII 9.771,32 5.526,66 10.756,90 26.054,88
Administratiu C1 17 VII 9.771,32 5.212,11 10.225,48 25.208,91
Tècnic/a Auxiliar de Biblioteca C1 17 VI 9.771,32 5.212,11 9.705,69 24.689,11
Ajudant de Serveis Teatre C2 16 VI 7.989,74 4.898,54 9.705,69 22.593,96
Ajudant de Serveis C2 16 V 7.989,74 4.898,54 9.197,54 22.085,82
Auxiliar Administratiu/va C2 15 IV 7.989,74 4.583,85 8.701,02 21.274,60
Conserge C2 12 IV 7.989,74 3.640,60 8.701,02 20.331,36
Taquiller/a C2 12 IV 7.989,74 3.640,60 8.701,02 20.331,36

 

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables: 14, corresponents als membres del grup municipal Socialista (10), corresponents al grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2) i corresponent al grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya (2).
Vots en contra: 11, corresponents als membres del grup municipal de Convergència i Unió (7), corresponents als membres del grup municipal del Partit Popular de Catalunya (1) i corresponents als regidors no adscrits (3).
Abstencions: 1, corresponent al membre del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular.


8 - APROVACIÓ DE LA PLANTILLA I RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE L’INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ PER A L’ANY 2011.

La senyora Montserrat López, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

“L’article 26 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, especifica que l’entitat local ha d’aprovar anualment la plantilla en la mateixa sessió en que s’aprovi el pressupost.

L’article 25 del mateix Decret estableix que la Plantilla de personal de les entitats locals estarà formada per la relació detallada de cossos, escales, subescales, classes i categories de les places en que s’integren els funcionaris, el personal laboral i l’eventual, agrupades, indicant la denominació d’aquests, el nombre de places que les constitueixen, el nombre de les que es trobin vacants i el grup a què pertanyin, d’acord amb la titulació exigida per al seu ingrés (A,B,C,D i E).

En la plantilla de personal laboral, per a l’any 2011, no es preveu cap modificació respecte la plantilla de l’any 2010.

D’acord amb el disposat en l’article 6, j) dels Estatuts de l’Institut Municipal d’Educació (IME), el Consell Plenari aprovarà inicialment la plantilla de personal, sotmentent-lo al Ple de l’Ajuntament per a la seva aprovació.

D’acord amb l’article 22.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, modificada per la Llei 11 /1999, de 21 d’abril, és competència del Ple de la Corporació l’aprovació de la plantilla de personal al servei de l’ens local.

Per tot això, proposo a la consideració de l’Excm. Ajuntament en Ple l’adopció dels següents A C O R D S :

Primer.- Aprovar la plantilla de l’IME per l’any 2011 que, respecte a la de l’any anterior, no incorpora cap modificació.

Segon.- La plantilla que es presenta a aprovació està integrada per la relació detallada del conjunt de les places en què s’integren els funcionaris, el personal laboral i l’eventual, relació que queda reflectida en l’annex que s’adjunta per la seva aprovació.

Tercer.- Publicar-ho juntament amb l’annex al BOPB i al DOGC i trametre’n còpia a l’Administració de l’Estat i al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya.”

PLANTILLA DE PERSONAL DE L'IME. EXERCICI 2011. Setembre 2010
Categoria Grup Places Laboral indefinit Laboral temporal Places
vacants laborals Ocupades per eventuals Ocupades per funcionaris Places
de nova
creació Places a
extingir
Jornada completa Jornada parcial Jornada completa Jornada parcial Jornada completa Jornada parcial Jornada completa Jornada completa Jornada completa Jornada parcial Jornada completa Jornada parcial
Netejador/a AP 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Educador/a de 1r cicle ed.infantil A2/C1 96 73 2 10 9 0 2 0 0 0 0 0 0
Conserge CEIP/CFA AP 25 22 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Conserge mantenidor AP 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Conserge IES AP 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aux. Administratiu/va IES C2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aux. Administratiu/va CFA C2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Administratiu/va Of. 2ª IES C2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Administratiu/va Of. 1ª IES C1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bibliotecari/a A2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prof. Titular secundària B A2 19 17 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Prof. Titular secundària A (a) A1 87 72 5 0 9 0 1 0 0 0 0 0 0
Mestre/a d'Adults (b) A2 19 16 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Mestre/a de taller A2/C1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Tècnic/a especialista programes educatius C1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Tècnic/a mitjà/na programes educatius A2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Auxiliar administratiu/va U.C. C2 4 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Administratiu/va U.C. C1 5 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tècnic/a Mig/ Oficial Administrativa A2/C1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tècnic/a Mitjà/na A2 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tècnic/a Superior A1 5 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Director/a A1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Total 286 225 8 23 22 1 4 1 2 1 0 0 0

 


VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables: 14, corresponents als membres del grup municipal Socialista (10), corresponents al grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2) i corresponent al grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya (2).
Vots en contra: 11, corresponents als membres del grup municipal de Convergència i Unió (7), corresponents als membres del grup municipal del Partit Popular de Catalunya (1) i corresponents als regidors no adscrits (3).
Abstencions: 1, corresponent al membre del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular.


9 - APROVACIÓ DE LA PLANTILLA I RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE L’INSTITUT MUNICIPAL DE PROMOCIÓ ECONÒMICA PER A L’ANY 2011.

La senyora Montserrat López, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:

“La directora de l’IMPEM informa que la plantilla de l’IMPEM pel 2011 estarà integrada per cinquanta places, de les quals una correspon a personal eventual, una altra a personal funcionari i la resta a personal laboral, dos d’elles ocupades interinament fins a la cobertura definitiva de la plaça.

Vist el que disposa l’article 26 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del Personal al servei de les entitats locals.

Qui subscriu, la Presidenta de l’Institut Municipal de Promoció Econòmica, PROPOSA al Ple l’adopció dels següents acords:

Primer.- Aprovar la plantilla i la relació de llocs de treball de l’IMPEM per a l’any 2011 que s’adjunten com annex.

Segon.- Publicar la plantilla al BOP i al DOGC i trametre’n còpia a l’Administració de l’Estat i al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya.”

PLANTILLA INSTITUT MUNICIPAL DE PROMOCIÓ ECONÒMICA DE MATARÓ ANY 2011


PLANTILLA DE FUNCIONARIS
P: núm. de places; FC: Funcionari de carrera; VC: Plaça vacant

DENOMINACIÓ Grup Subgrup P FC VC
Escala administració general
Tècnic/a d’Administració General A A1 1 1 1
Total 1 1 1

PLANTILLA DE LABORALS
P: núm. de places; CI: Contractació laboral indefinida; CINT: contractació laboral interina; VC: plaça vacant;

DENOMINACIÓ Grup Subgrup P CI CINT VC
Tècnic/a sup. jurista A A1 2 2 0 0
Tècnic/a sup. de gestió A A1 2 2 0 0
Tècnic/a sup. ocupació A A1 5 5 0 0
Tècnic/a sup. economista A A1 1 1 0 0
Tècnic/a mitjà d’ocupació B A2 15 15 0 0
Tècnic/a mitjà d’empresa B A2 2 2 0 0
Tècnic/a mitjà de promoció de ciutat i comerç B A2 6 6 0 0
Director/a de Mercats B A2 1 1 0 0
Tècnic/a auxiliar de fires C C1 1 1 0 0
Administratiu/va C C1 6 6 0 0
Auxiliar administratiu/va D C2 4 4 0 0
Conserge E AP 2 0 2 0
Peó de Mercats E AP 1 1 0 0
Total 48 46 2 0

PLANTILLA D’EVENTUALS
FC: Funcionari de carrera; CE: contracte eventual; VC: plaça vacant;

DENOMINACIÓ Núm. places FC CE VC
Director/a IMPEM 1 0 1 0
Total 1 0 1 0RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE LA PLANTILLA DE L'IMPEM 2011

Lloc de treball Categoria professional Grup Lloc tipus NCD NCE Vinculació laboral
Director/a Director/a A1 Eventual
Cap Unitat Administrativa Tècnic/a superior jurista A1 27 17.061,26 Laboral
Cap Servei Promoció de Ciutat Tècnic/a superior de gestió A1 27 20.843,65 Laboral
Cap Servei Ocupació Tècnic/a superior d'ocupació A1 27 22.744,64 Laboral
Assessor/a jurídica Tècnic/a superior jurista A1 91 23 14.191,45 Laboral
Tècnic/a superior economista Tècnic/a superior economista A1 12 23 13.590,23 Laboral
Cap Secció Empresa Tècnic/a superior de gestió A1 92 23 14.191,45 Laboral
Cap Secció Ocupació Tècnic/a superior d'ocupació A1 92 23 14.191,45 Laboral
Cap Secció Ocupació Tècnic/a superior d'ocupació A1 92 23 14.191,45 Laboral
Cap Secció Ocupació Tècnic/a superior d'ocupació A1 92 23 14.191,45 Laboral
Cap Secció Ocupació Tècnic/a superior d'ocupació A1 92 23 14.191,45 Laboral
Cap de secció comerç Tècnic/a mitjana de promoció A2 92 23 14.191,45 Laboral
Cap de secció promoció Tècnic/a mitjana de promoció A2 92 23 14.191,45 Laboral
Tècnic/a d'empresa Tècnic/a mitjà d'empresa A2 24 20 11.856,35 Laboral
Tècnic/a d'empresa Tècnic/a mitjà d'empresa A2 24 20 11.856,35 Laboral
Tècnic/a promoció Tècnic/a mitjana de promoció A2 24 20 11.856,35 Laboral
Tècnic/a promoció Tècnic/a mitjana de promoció A2 24 20 11.856,35 Laboral
Tècnic/a d'empresa Tècnic/a mitjana de promoció A2 24 20 11.856,35 Laboral
Director/a Mercats Tècnic/a mitjà A2 24 20 11.856,35 Laboral
Tècnic/a comerç Tècnic/a mitjana de promoció A2 24 20 11.856,35 Laboral
Tècnic/a d'Ocupació Tècnic/a mitjà d'ocupació A2 24 20 11.856,35 Laboral
Tècnic/a Pacte Local Tècnic/a mitjà d'ocupació A2 24 20 13.000,64 Laboral
Tècnic/a d'Ocupació Tècnic/a mitjà d'ocupació A2 24 20 11.856,35 Laboral
Tècnic/a d'Ocupació Tècnic/a mitjà d'ocupació A2 24 20 11.856,35 Laboral
Tècnic/a d'Ocupació Tècnic/a mitjà d'ocupació A2 24 20 11.856,35 Laboral
Tècnic/a d'Ocupació Tècnic/a mitjà d'ocupació A2 24 20 11.856,35 Laboral
Tècnic/a d'Ocupació Tècnic/a mitjà d'ocupació A2 24 20 11.856,35 Laboral
Tècnic/a d'Ocupació Tècnic/a mitjà d'ocupació A2 24 20 11.856,35 Laboral
Tècnic/a d'Ocupació Tècnic/a mitjà d'ocupació A2 24 20 11.856,35 Laboral
Tècnic/a d'Ocupació Tècnic/a mitjà d'ocupació A2 24 20 11.856,35 Laboral
Tècnic/a d'Ocupació Tècnic/a mitjà d'ocupació A2 24 20 11.856,35 Laboral
Tècnic/a d'Ocupació Tècnic/a mitjà d'ocupació A2 24 20 11.856,35 Laboral
Tècnic/a d'Ocupació Tècnic/a mitjà d'ocupació A2 24 20 11.856,35 Laboral
Tècnic/a d'Ocupació Tècnic/a mitjà d'ocupació A2 24 20 11.856,35 Laboral
Tècnic/a d'Ocupació Tècnic/a mitjà d'ocupació A2 24 20 11.856,35 Laboral
Tècnic/a auxiliar de fires Tècnica auxiliar C1 97 19 10.991,89 Laboral
Administratiu/va Administratiu/va C1 63 16 9.199,25 Laboral
Administratiu/va Administratiu/va C1 63 16 9.199,25 Laboral
Administratiu/va Administratiu/va C1 63 16 9.199,25 Laboral
Administratiu/va Administratiu/va C1 63 16 9.199,25 Laboral
Administratiu/va Administratiu/va C1 63 16 9.199,25 Laboral
Administratiu/va Administratiu/va C1 63 16 9.199,25 Laboral
Auxiliar administratiu/va Auxiliar administratiu/va C2 63 16 9.199,25 Laboral
Auxiliar administratiu/va Auxiliar administratiu/va C2 63 16 9.199,25 Laboral
Auxiliar administratiu/va Auxiliar administratiu/va C2 63 16 9.199,25 Laboral
Auxiliar administratiu/va Auxiliat administrativa C2 48 15 8.702,73 Laboral
Conserge mantenidor Conserge mantenidor AP 58 12 8.702,73 Laboral
Conserge cursos Conserge AP 56 11 7.765,63 Laboral
Peó Peó AP 54 11 7.765,63 Laboral


(*) No coincideix amb cap dels aprovats en la taules retributives de l'Ajuntament
 

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables: 14, corresponents als membres del grup municipal Socialista (10), corresponents al grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2) i corresponent al grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya (2).
Vots en contra: 11, corresponents als membres del grup municipal de Convergència i Unió (7), corresponents als membres del grup municipal del Partit Popular de Catalunya (1) i corresponents als regidors no adscrits (3).
Abstencions: 1, corresponent al membre del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular.


10 - APROVACIÓ DE LA PLANTILLA I RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE MATARÓ AUDIOVISUAL PER A L’ANY 2011.

La senyora Montserrat López, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:
“El 15 de desembre de 2010 el Consell d’Administració de Mataró Audiovisual, en sessió ordinària, va aprovar el Pressupost, la plantilla i la relació de llocs de treball de Mataró Audiovisual per a l’any 2011.

D’acord amb els estatuts de l’Entitat Pública Empresarial Mataró Audiovisual, i

Vist l’informe de la Gerent de Mataró Audiovisual, referent a la proposta d’aprovació de la
previsió d’ingressos i de despeses i de la plantilla i de la relació de llocs de treball de Mataró Audiovisual per a l’any 2011, i les posteriors modificacions,

PROPOSO al Ple de l’Ajuntament que adopti la resolució següent:

Primer. Aprovar la previsió d’ingressos i de despeses de Mataró Audiovisual per a l’any 2011.

Segon. Aprovar la plantilla i la relació de llocs de treball de Mataró Audiovisual per a l’any 2011.

Tercer. Publicar la present resolució en el Butlletí Oficial de la Província.”


RELACIÓ DELS LLOCS DE TREBALL


PLANTILLA 2011
Denominació Grup Places FC CI CE VC A
Tècnic Administració Especial Informació A1 1 1
Administratiu/va C1 1 1
Tècnic de so C1 3 3
Recepcionista C2 1 1
TOTAL PERSONAL 6 1 5

 


Servei Lloc Règim Grup Sou base (€/any) CD (€/any) CE (€/any) Complement transitori Escala Classe Categoria FP
1 MA Gerent de Mataró Audiovisual i Direcció de Mataró Ràdio F A 1 15.073,10 11.372,76 23.971,36 AE TS Funcionari de carrera. Tècnic d’Administració Especial - Informació LLD
2 MA Responsable d’Administració L C1 19.621,84 3.055,78 Batxillerat o COU o FP2 o CFGS administració C
3 MR Tècnic/a de so 1 L C1 15.265,50 2.617,54 1.388,26 FP2 o CFGS en tècnic/a de so C
4 MR Tècnic/a de so 2 L C1 15.265,50 2.617,54 1.388,26 FP2 o CFGS en tècnic/a de so C
5 MR Tècnic/a de so 3 L C1 9.535,26 1.636,46 FP2 o CFGS en tècnic/a de so C
6 MA Recepcionista L C2 13.197,66 2.264,22 FP1 Administració C

Llegendes:

Llegenda: MA MATARÓ AUDIOVISUAL MR MATARÓ RÀDIO
FC Funcionari de carrera CD Complement de Destí Escala: AE Administració especial
CI Contracte indefinit CE Complement específic Classe:
CE Contracte eventual Règim: TS Tècnic Superior
VC Vacant E Eventual FP: Forma de provisió
A Plaça a amortitzar F Funcionari LLD Lliure designació
L Laboral C Concurs

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables: 14, corresponents als membres del grup municipal Socialista (10), corresponents al grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2) i corresponent al grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya (2).
Vots en contra: 11, corresponents als membres del grup municipal de Convergència i Unió (7), corresponents als membres del grup municipal del Partit Popular de Catalunya (1) i corresponents als regidors no adscrits (3).
Abstencions: 1, corresponent al membre del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular.

11 - APROVACIÓ DE LA PLANTILLA I RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE L’INSTITUT D’ESPORTS PER A L’ANY 2011.

La senyora Montserrat López, consellera delegada de Serveis Centrals, presenta la proposta següent:
“Relació de fets
Vist que per acord del Consell Rector de l’Institut d’Esports, en sessió celebrada el 9 de desembre del 2010, es va aprovar la plantilla i la relació de llocs de treball de l’Institut d’Esports per l’exercici 2011.

Fonaments de dret
L’article 26 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals especifica que l’entitat local ha d’aprovar anyalment la plantilla en la mateixa sessió en que s’aprovi el pressupost.

L’article 25 d’aquest esmentat Decret, estableix que la plantilla del Personal de les entitats locals ha d’estar integrada per la relació detallada de cossos, escales, subescales, classes i categories de les places en que s’integren els funcionaris, el personal laboral i l’eventual agrupades, indicant la denominació d’aquests, el nombre de places que les constitueixen, el nombre de les que es trobin vacants i el grup a que pertanyin d’acord amb la titulació exigida per al seu ingrés.

D’acord amb l’article 11.m) dels Estatuts de l’Institut d’Esports de Mataró correspondrà al Consell Rector aprovar inicialment la plantilla del personal i la relació de llocs de treball, sotmetent-lo al Ple de l’Ajuntament per a la seva aprovació.

D’acord amb l’art. 22.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladors de les Bases de Règim Local, modificada per la Llei 11/1999, és competència del Ple de la Corporació l’aprovació de la Plantilla i la relació de llocs de treball del Personal al servei de l’ens local, i és per això que proposo l’adopció dels següents ACORDS:

PRIMER.- Aprovar la plantilla de personal de l’Institut d’Esports per l’exercici 2011 que s’adjunta com annex I.

SEGON.- Aprovar la relació de llocs de treball del Institut d’Esports per a l’exercici 2011 que s’adjunta com annex II.

TERCER.- Elevar els anteriors acords al Ple de l’Ajuntament de Mataró per a la seva aprovació definitiva, si s’escau.

QUART.- Publicar la plantilla de l’Institut d’Esports de Mataró en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i trametre’n còpia a l’Administració de l’Estat i al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya.

CINQUÈ.- Publicar la relació de llocs de treball de l’Institut d’Esports de Mataró en el Butlletí Oficial de la Província.”

PLANTILLA PERSONAL LABORAL INSTITUT D'ESPORTS 2011

ANNEX I

a) Plantilla de personal funcionari: No n’hi ha cap

b) Plantilla de personal eventual: No n’hi cap

c) Plantilla de personal laboral:

PLACES Grup Nº PLACES CLI CLT CLTS PV Observacions
TAE ECONOMISTA A1 1 1
TECNIC MITJA A2 5 2 1 2
TÈCNIC ESPECIALISTA C1 6 3 1 1 1
ADMINISTRATIU C1 1 1
AUXILIAR SERVEIS C2 31 9 1 21
AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA C2 2 2 1 (*)
CAP DE CONSERGES C2 1 1 (*)
CONSERGE-MANTENIDOR PISCINA AP 1 1 (*)
CONSERGE-MANTENIDOR AP 19 12 6 1 (*)
EMPLEAT DE PLANTA-SOCORRISTA AP 1 1 (*)
68 31 9 5 23

(*) 23 places a extingir
CLI: Contractació laboral indefinida
VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables: 14, corresponents als membres del grup municipal Socialista (10), corresponents al grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2) i corresponent al grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya (2).
Vots en contra: 11, corresponents als membres del grup municipal de Convergència i Unió (7), corresponents als membres del grup municipal del Partit Popular de Catalunya (1) i corresponents als regidors no adscrits (3).
Abstencions: 1, corresponent al membre del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular.

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a les 12 hores i cinquanta minuts del migdia, el Sr. President aixeca la sessió, de la qual s’estén la present acta que signa amb mi. Certifico.