Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

08/09/2011

Escoltar

08/09/2011

dijous 08 setembre 2011, 00:00h

ACTA NÚM. 13/2011 - SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’EXCM. AJUNTAMENT EN PLE QUE TINGUÉ LLOC EL DIA 8 DE SETEMBRE DE 2011.
=================================================================

Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la Ciutat de Mataró, el dia vuit de setembre de dos mil onze, essent les 19 hores de la tarda, es reuneix l’Ajuntament en Ple, sota la Presidència del Sr. JOAN MORA I BOSCH, Alcalde-President,

Hi concorren els Senyors:

JOAN MORA I BOSCH ALCALDE (CIU)
JOAQUIM FERNÁNDEZ I OLLER TINENT D’ALCALDE (CIU)
MARCEL MARTÍNEZ I BRUGUERA TINENT D’ALCALDE (CIU)
NÚRIA CALPE I MARQUET TINENT D’ALCALDE (CIU)
MONTSERRAT RODRÍGUEZ I SANCHEZ TINENT D’ALCALDE (CIU)
PERE GALBANY I DURAN REGIDOR DELEGAT (CIU)
MIQUEL REY I CASTILLA REGIDOR DELEGAT (CIU)
CAROLINA SOLER I SOTO REGIDORA DELEGADA (CIU)

JOAN ANTONI BARON ESPINAR REGIDOR (PSC)
CONSOL PRADOS MARTINEZ REGIDORA (PSC)
MONTSERRAT LOPEZ FIGUEROA REGIDORA (PSC)
CARME MALTAS FREIXAS REGIDORA (PSC)
FRANCESC MELERO COLLADO REGIDOR (PSC)
JUAN ANTONIO CILLER LOPEZ REGIDOR (PSC)
IVAN PERA ITXART REGIDOR (PSC)
CARLOS FERNANDEZ BAEZ REGIDOR (PSC)

JOSÉ MANUEL LÓPEZ GONZÁLEZ REGIDOR (PP)
JOSÉ LUIS CALZADA OLMEDO REGIDOR (PP)
MARCO A. FERNANDEZ DOMINGUEZ REGIDOR (PP)
BERTA ISABEL AZPERICUETA SANCHEZ REGIDORA (PP)
FLORI TORRES FERNANDEZ REGIDORA (PP)

MONICA LORA CISQUER REGIDORA (PxC)
JUAN GABRIEL PONCE LOPEZ REGIDOR (PxC)
CARLOS FONTBONA GIL REGIDOR (PxC)

ESTEVE MARTÍNEZ RUIZ REGIDOR (ICV-EUiA)
CONXITA CALVO LOMERO REGIDORA (ICV-EUiA)

XAVIER SAFONT-TRIA I RAMON REGIDOR (CUP)


Assisteix com a Secretari General de la Corporació el Sr. MANUEL MONFORT PASTOR, que dóna fe de l’acte.

També hi assisteix l’Interventor de Fons Municipals, Sr. JOSEP CANAL CODINA.

Els reunits representen un quòrum d’assistència mínima suficient d’acord amb la llei per constituir vàlidament la sessió plenària.

L’ordre del dia de la sessió actual és el següent :

“DECRET
5803/2011 de 5 de setembre
Assumpte: Convocatòria i Ordre del dia Ajuntament Ple sessió del 8 de setembre del 2011
Òrgan: Secretaria General


En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 8 de setembre de 2011, a les 19 hores de la tarda, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA


1 Aprovació, si s'escau, de les Actes de la sessió constitutiva de 11 de juny de 2011 i les sessions extraordinàries del dia 14-7-2011 i del 25-7-2011, i extraordinària urgent del dia 25-7-2011.


2 DESPATX OFICIAL


DECLARACIONS INSTITUCIONALS

3 Moció que presenta el grup municipal de Plataforma per Catalunya per instar al govern de l’Estat que no signi el conveni bilateral amb el Marroc que atorgaria el vot a les eleccions locals als immigrants marroquins.

4 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal Socialista per rebutjar la Interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra la immersió lingüística a l’escola.

5 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular en defensa del model d’immersió lingüística.

 


DICTAMENS

ALCALDIA

6 Donar compte del Decret d’alcaldia 5334/2011 de 22 de juliol, de modificació retribució a un regidor de la Corporació.

7 Donar compte del Decret d’alcaldia 5364/2011 de 25 de juliol, de nomenament com a personal eventual o d’assessorament especial en el càrrec de coordinador de Relacions Institucionals.

8 Donar compte del Decret d’alcaldia 5487/2011 de 4 d’agost, de nomenament com a personal eventual o d’assessorament especial en el càrrec de coordinador General i Coordinador de l’Àrea d’Administració i Atenció Ciutadana.

9 Donar compte del Decret d’alcaldia 5579/2011 de 22 d’agost, de nomenament com a personal eventual o d’assessorament especial en el càrrec de coordinador de l’Àrea de Promoció Econòmica i Innovació.

10 Donar compte del Decret d’alcaldia 5683/2011 de 29 d’agost, de delegació de competències en matèria de Política Lingüística.

11 Donar compte del Decret d’alcaldia 5763/2011 de 2 de setembre, de modificació provisional de la delegació de competències atribuïdes al regidor de Cultura i Ensenyament.

12 Designar representants de l’Ajuntament de Mataró en el Consell del Centre de Normalització Lingüística del Maresme.

13 Canvi de representant del grup municipal de CIU a la Fundació Tecnocampus.


CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA

Servei de Secretaria General

14 Ratificar Decret d'alcaldia 4609/2011 de 30 de juny, de Festes Locals per a l'any 2012.


Servei de Gestió Econòmica-Secció de Patrimoni

15 Declaració d'extinció de la llicència d'ús atorgada en relació a la finca del carrer Galícia, 213, de Mataró, i requeriment a l'ocupant per tal que retorni a l'Ajuntament la possessió de la finca

16 Desafectació de la finca municipal inscrita al Registre de la Propietat 1 de Mataró, Volum 3774, Llibre 436, Finca 25556, per cedir-la al Servei Català de la Salut, amb la finalitat de destinar-la a la prestació del servei públic sanitari (finca situada entre els carrer Verge de Guadalupe i la Boixa)

17 Desafectació de l'habitatge 5è B, escala A, de l'edifici del carrer Madoz, 28-30

18 Sol•licitar al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya autorització prèvia per desafectar l'habitatge 2n B, escala A, de l'edifici del carrer Madoz, 28-30

Servei d’Ingressos

19 IMAC. Modificació Preus Públics Aula Teatre. Nivell III Teatre adults.
 

CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA
Servei d’Obres

20 Ratificació del Decret 3299/2011 de 10 de maig del Conseller Delegat d’Obres, relatiu a l’aprovació de l’addenda tercera al Conveni de Cooperació, formalitzat entre l’Ajuntament de Mataró i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya sobre el finançament de les obres del Centre d’Educació Especial l’Arboç.


Servei d’Habitatge i Llicències Urbanístiques

21 Aprovació conveni amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya relatiu a l’Oficina Local d’Habitatge i la Borsa de Mediació per al lloguer social, pel 2n semestre de 2011.


Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat

22 Autorització del traspàs de la concessió del quiosc de revistes i diaris de la Plaça Santa Anna.


CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL
PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

23 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal Socialista instant al govern municipal per tal que reclami al Govern de la Generalitat l’adjudicació i inici immediat de les obres de l’escola Marta Mata.

24 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal Socialista davant la complicada situació de les guinguetes de la platja per culpa de la mala climatologia d’aquest juliol.

25 Moció que presenta el grup municipal de Plataforma per Catalunya per la prohibició total de l’ús del burka i el niqab en els edificis i equipaments municipals de la ciutat de Mataró.

26 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa sobre la revisió i renovació del Pacte per a la Nova Ciutadania 2012-2015.

27 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la renovació del Pacte sobre Polítiques d’Immigració i d’Integració per al mandat 2008-2011.
 

PRECS I PREGUNTES

28 Pregunta que presenta el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa sobre la renda mínima d’inserció.

29 Pregunta que presenta el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa sobre la deficiència en la Plaça de Maria Aurelia Campmany.

30 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre els aldarulls viscuts a Rocafonda durant la celebració del Ramadà.

31 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre les rotondes de Mataró.

32 Pregunta que presenta el grup municipal Socialista sobre l’aplicació de la sisena hora a les escoles de la nostra ciutat.

33 Pregunta que presenta el grup municipal Socialista sobre l’anul•lació del Festival Shakespeare.

34 Pregunta que presenta el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa sobre retalls en les subvencions a les escoles de música i escoles bressol.

35 Prec que presenta el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa a propòsit de l’obra social de Caixa Laietana.

36 Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular referent a la presència policial durant Les Santes.

37 Pregunta que presenta el grup municipal Socialista sobre les retallades anunciades a les escoles bressol i les escoles de música.

38 Pregunta que presenta el grup municipal Socialista sobre el PAM i pressupost del 2n semestre 2011.

39 Pregunta que presenta el grup municipal Socialista sobre les conseqüències a Mataró dels canvis introduïts en la gestió de la renda mínima d’inserció. “L’Il.lm. Sr. President obre la sessió, i tot seguit passa a tractar els punts de l’ordre del dia.


1 - APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LES ACTES DE LA SESSIÓ CONSTITUTIVA DE 11 DE JUNY DE 2011 I LES SESSIONS EXTRAORDINÀRIES DEL DIA 14-7-2011 I DEL 25-7-2011, I EXTRAORDINÀRIA URGENT DEL DIA 25-7-2011.

El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa, demana que s’afegeixi a la seva intervenció que figura a l’esborrany de l’Acta extraordinària del 25-7-2011, en el punt 3 relatiu al nomenament de la Directora de l’Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró, la felicitació que va fer el seu grup municipal per tenir a la Sra. Carme Martí com a directora de l’IMPEM.

Amb la rectificació proposada, es sotmet la proposta d’esborrany d’acta a votació:


VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat. (27).


2 - DESPATX OFICIAL

El senyor Joan Mora, alcalde president, llegeix la carta rebuda del Consol de Noruega en resposta a la Declaració Institucional del 25-7-2011 de condol de la ciutat de Mataró pels atemptats ocorreguts a la ciutat d’Oslo i a l’illa d’Utoya el passat divendres 22 de juliol.

“Excelentísimo Señor alcalde,

Le agradezco sinceramente sus líneas de condolencia ante una tragedia de la magnitud que ha vivido el país que represento.

Es imposible entender un hecho de esta naturaleza en cualquier lugar del mundo. El Reino de Noruega ha sido siempre defensor de la Paz y la convivencia, valores que no destruirá el terrorismo o la locura amparados en el signo que fuere.
Reitero mi más profundo agradecimiento.”


El senyor Joan Mora, alcalde president, llegeix la carta del regidor delegat de Família, Benestar Social, Salut i Consum i Esports, Sr. Pere Galbany, adreçada al Sr. Enric Collet, Secretari General d’Empresa i Ocupació.

“Benvolgut Senyor,

A proposta de la totalitat del Grups Municipals que formen part del Consistori, em plau fer-vos avinent al malestar de l’Ajuntament per la manera com s’ha efectuat el canvi de sistema de percepció del PIRMI, i que ha provocat importants disfuncions que han afectat, tant als beneficiaris de l’ajut com al servei de Benestar Social de l’Ajuntament.

En primer lloc, és obvi que compartim que qualsevol ajut públic necessita ajustaments i l’establiment de controls per evitar abusos i poder garantir que aquelles persones que hi tinguin dret puguin continuar sent beneficiaris.

Ara bé, l’escassa informació que s’ha donat als ciutadans i ciutadanes i la manca de coordinació amb els tècnics municipals, ha provocat situacions d’angoixa a moltes famílies, que s’haguessin pogut evitar explicant el canvi de sistema amb antelació i informant als municipis i els seus serveis socials.

Així mateix, vull aprofitar per posar-me a la vostra disposició per treballar plegats i per poder enfortir els lligams dels municipis i l’Administració de la Generalitat perquè crec que, en aquest context, les persones que tenim la responsabilitat del govern en les administracions hem de ser capaços de trobar els mecanismes de coordinació i col•laboració per impulsar l’important paper que, els nostres pobles i ciutats, han de desenvolupar pel progrés de Catalunya i pel benestar dels ciutadans i ciutadanes.”

 


3 - MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE PLATAFORMA PER CATALUNYA PER INSTAR AL GOVERN DE L’ESTAT QUE NO SIGNI EL CONVENI BILATERAL AMB EL MARROC QUE ATORGARIA EL VOT A LES ELECCIONS LOCALS ALS IMMIGRANTS MARROQUINS.

La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya, presenta la Moció següent:

“Atès que al Marroc es va aprovar l’1 de juliol una nova Constitució que permet als estrangers allí residents participar en les eleccions locals, i essent que la ministra d’Afers Estrangers del Govern espanyol va manifestar al respecte que signaria acords per a què aquest dret fos recíproc per als marroquins que resideixen a l’Estat espanyol.

Atès que a l’Estat espanyol resideixen en aquest moment gairebé 600.000 immigrants marroquins que tindrien dret a vot en les eleccions municipals si se signés aquest tractat internacional, dels qual més de 200.000 a Catalunya.

Atès que abans de les eleccions municipals del 22 de maig en una enquesta feta al portal web de La Vanguardia que plantejava si els immigrants amb residència legal a Espanya haurien de poder votar, un rotund 77% dels enquestats va respondre que no; al programa El Món de RAC1 dirigit per Jordi Basté un significatiu 78% va manifestar-se en contra, i; el 89% dels enquestats a Els Matins de Josep Cuní de TV3 també es van pronunciar contra el vot immigrant.

Des de PxC pensem que els governs locals els hem de decidir la gent de casa i no pas els estrangers. Però en aquest cas en concret, no es pot concedir el dret de vot a ciutadans d’un Estat que reivindica la sobirania territorial d’una part del nostre país. A més, no poden decidir el nostre futur sense importar el seu grau d’integració social, el seu coneixement de les llengües oficials, les seves conviccions democràtiques o el seu grau de radicalitat religiosa.

Per tots aquest motius, el grup municipal de PxC sol•licita al Ple l’adopció dels següents acords:

1.- Que l’Ajuntament de Mataró, com a representant de tots els seus veïns, sol•liciti motivadament al Govern espanyol que no signi el Tractat internacional amb el Marroc que atorgaria el dret de vot per participar en les eleccions locals als immigrants marroquins legalment residents a Espanya.

2.- Que aquest acord es traslladi al president del Govern central, al ministre d’Afers Estrangers, al ministre de Treball i Immigració, al president del Congrés dels Diputats i als grups polítics amb representació en aquesta institució. “
El senyor Carlos Fernández, regidor del grup municipal Socialista, presenta una proposta alternativa dels grups municipals del PSC i CIU sobre el dret al sufragi dels residents estrangers a les eleccions municipals.

“En els darrers anys la ciutat de Mataró ha vist incrementada la seva població entre altres factors per l’arribada de persones procedents d’altres països. Actualment, a Mataró hi conviuen més de 124.000 persones de més d’un centenar de nacionalitats. Aquesta realitat posa de manifest que la nostra societat ha d’afrontar nous reptes en la gestió de la convivència i la cohesió social com a conseqüència del increment de la seva diversitat cultural i ciutadana.

L´Ajuntament de Mataró emmarca les polítiques de promoció de la convivència i la cohesió social en el respecte als principis i valors democràtics, la garantia dels drets i deures de tota la ciutadania, la igualtat d’oportunitats i promou la participació ciutadana com a mecanisme per afavorir l’arrelament social i el compromís cívic entre totes les persones residents a la ciutat amb independència del seu origen o qualsevol altra condició.

La possibilitat d'exercir el dret a vot en les eleccions municipals per part de ciutadans estrangers extracomunitaris, nomes pot ser acordada a partir del que estableix la Constitució i el nostre ordenament jurídic, atenent a principis d''estricta reciprocitat recollida en els corresponents tractats bilaterals.

El marc competencial vigent estableix que la regulació del dret per a l’exercici del sufragi dels residents estrangers correspon a l´Estat, no obstant, les decisions adoptades en aquest àmbit afecten a nivell local i els municipis no haurien de quedar exclosos en el procés de deliberació i pressa de decisions al voltant d’un assumpte d’especial incidència en la gestió de la governabilitat a nivell local.

Per tot això, els grups municipals signants prenen els següents ACORDS:

1. Sol•licitar a l’Administració de l’Estat que, en l’exercici de les seves competències respecte a la regulació del dret a sufragi dels residents estrangers, ponderi la totalitat dels interessos implicats i tingui en compte la participació de les entitats municipalistes.

2. Comunicar aquests acords al President del Govern de l´Estat, al President Congrés dels Diputats, al President del Senat, al President de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, al President de la Federació de Municipis de Catalunya i al President de l’Associació Catalana de Municipis.”


El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular, opina que hi ha qui considera que una societat integrada, cohesionada i viva és aquella societat on totes les persones tenen unes obligacions i, alhora, tenen uns drets. Amb aquesta proposta es reivindica mantenir una discriminació per qüestions d’origen. Es planteja una realitat en la que s’exigeixen un conjunt d’obligacions per al conjunt de la ciutadania i, paral•lelament, es proposa que un dret es retalli per qüestions d’origen. Nosaltres pensem que això és contraproduent, perquè no facilita una veritable integració. Tothom que estigui empadronat a Mataró hauria de tenir dret a vot.
PxC parla del Marroc com un Estat que reivindica la sobirania territorial d’una part del nostre país. Els he de dir que Ceuta i Melilla no són el nostre país. No formen part dels Països Catalans, i d’Espanya considero que tampoc. Però això ja és cosa dels espanyols. Es diu que no es pot decidir el futur sense comptar amb el grau d’integració social. Doncs, segurament, però per això hi ha fórmules. Altres països com Bèlgica, que és dels últims estats europeus que ha acceptat el vot dels immigrants, demanen cinc anys d’inscripció prèvia en el padró d’habitants. Es parla del coneixement de les llengües. En això també hi estaria d’acord. En aquest cas, crec que la Generalitat i, fins i tot, l’Estat, haurien de ser qui garantissin que el conjunt dels ciutadans d’aquest país tinguessin coneixement de la llengua pròpia, en aquest cas, de la llengua catalana. Parla del grau de radicalitat religiosa. Això vostès com ho valorarien? Tinguem en compte que aquesta radicalitat religiosa i, fins i tot, política no només està en els immigrants, sinó també en el conjunt de la societat que viu i treballa al nostre país.
Nosaltres optem per una política que ja fan molts altres països europeus, que és el dret de les persones estrangeres que no tenen nacionalitat a l’Estat a tenir dret al vot municipal, perquè això ajuda que s’integrin, com fa Irlanda, Suècia, Dinamarca, Holanda, Finlàndia, Bèlgica. A més la proposta es contradiu amb la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans, que la ciutat de Mataró també va signar. Aquesta carta, a la primera disposició addicional, diu textualment:
“Les ciutats signatàries es comprometen a actuar davant els seus estats de manera que les legislacions nacionals permetin la participació dels ciutadans i ciutadanes residents no nacionals en les eleccions municipals en el sentit expressat a l’article 8.2 d’aquesta carta.”
Referent a la proposta que ha presentat CIU i el Partit Socialista, he de dir que hi votarem en contra per raons diverses. Aquesta proposta ve a dir que és important la participació de les entitats municipalistes. Segurament que és important en qualsevol debat o discussió, però aquí tenim un debat polític i ideològic. No és un debat territorial. Aquest debat polític i ideològic s’ha de discutir des de les institucions polítiques, des dels partits polítics. Per tant, la implicació municipal, en aquest cas, estaria en un segon pla. El motiu més important pel qual hi votarem en contra és que es demana sol•licitar que sigui l’Estat qui continuï gestant tota aquesta política referent a la immigració. Nosaltres, com a organització independentista, sempre hem reclamat que tot el que té a veure amb les competències referents a la immigració ha d’estar en mans de la Generalitat de Catalunya, perquè tenim una realitat molt concreta, segurament, diferent a altres territoris de l’Estat espanyol. Per tant, aquesta moció hauria de reclamar les competències en recursos i competències totals pel que fa als temes migratoris, perquè necessitem fer polítiques actives i proactives en aquest sentit. No creiem que hagi de ser l’Estat qui faci aquesta mena de gestions.
Per aquests motius, votarem en contra de la proposta de PxC i en contra de la proposta de CIU i el Partit Socialista.


El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa, anuncia el vot en contra de la moció presentada per PxC. Ho fem per la seva feblesa argumentativa, perquè apel•la a unes enquestes fetes a la televisió o la premsa i sense el mínim rigor. Votarem que no, perquè aquesta moció destil•la xenofòbia i racisme pels quatre costats i perquè nosaltres volem anar més enllà. Per nosaltres, tots els immigrants han de poder votar. PxC argumenta que potser no estan integrats i que no tenen conviccions democràtiques. El que vostès no volen és que votin els immigrants en general i, molt menys, els marroquins, que són musulmans.
Pel que fa a la moció del Partit Socialista i CIU, ens hi abstindrem perquè, sí que és veritat que recull el dret que esmenta la Constitució de reciprocitat observat en diferents estaments internacionals, tribunals, declaracions, etc., però és que nosaltres, Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa, Esquerra Unida i Esquerra Republicana, hem registrat ja una proposició de llei al Parlament espanyol en què proposem que els estrangers amb tres anys de residència o que gaudeixin d’un estatut de residència permanent puguin votar i ser escollits en eleccions generals, europees i municipals. Ho hem demanat perquè el reconeixement d’aquests drets de ciutadania per nosaltres és un element bàsic d’integració dels immigrants, donat que evita la discriminació entre els que poden votar i els que no. El segon argument és que permetre que els immigrants votin en una democràcia és coherent amb la pròpia democràcia. Per tant, el que fem és respectar el principi d’igualtat. Només amb el ple reconeixement d’aquests drets polítics aconseguirem que la incorporació d’aquestes persones estrangeres a la societat com a membres de ple dret sigui una realitat i que participin de tots els drets que tenen i que ara mateix no poden exercir.

 

El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, recorda que, en aquest cas, els municipis no en tenim competències. Entenc que el món municipalista ha de tenir veu en temes que el puguin afectar i aquest n’és un, però la casuística dels convenis de reciprocitat és molt gran.
Nosaltres ens abstindrem en les dues mocions. En la primera, perquè és cert que els convenis de reciprocitat entenem que han de ser més amplis. S’ha de tenir en compte quina quantitat de ciutadans espanyols tindran dret de vot en un altre país i quins ciutadans d’aquest país tindran dret de vot a Espanya. A nosaltres ens sembla important que hi hagi un certa correspondència en els ordenaments jurídics de cada país. Jo sóc una persona creient i tinc dret a resar al meu déu i, per tant, entenc que cadascú pot resar a qui vulgui dins del respecte a la resta de la gent.
Respecte a la moció que ens presenta PxC, jo coincideixo una mica amb el Sr. Esteve. A Catalunya tenim el CEO, a Espanya tenim el CIS, que fan unes enquestes rigoroses i serioses, i les dels mitjans de comunicació estan influenciades pels partits que tenen uns gabinets d’informació que es dediquen a fomentar que es participi en aquestes enquestes. Si es parla de país, i de Ceuta i Melilla, es parla de país i no d’Estat espanyol.
Pel que fa a la moció que presenta el PSC i CIU, ens hi abstindrem perquè d’aquí a que s’arribi a fer poden passar 5, 6, 7 o 8 anys. Amb el canvi de govern que hi haurà el 20 de novembre veig difícil que sigui una cosa propera. Per tant, és una cosa que, a dia d’avui, no la veiem necessària ni peremptòria.


El senyor Joaquim Fernàndez, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió, està d’acord que aquest tema no és de competència municipal. Per això no entrarem a debatre els termes de la proposta de PxC i perquè, a l’hora de posicionar-nos, crec que queda prou clara la postura amb la proposta que ha presentat el Sr. Carlos Fernàndez en nom de CIU i del PSC. Per tant, el nostre vot serà d’abstenció a la primera proposta i afirmatiu a la proposta conjunta.


La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya, lamenta que el Sr. Esteve intenti guanyar protagonisme a costa de PxC, d’acord amb el seu parer. No tinc constància que cap membre de la nostra formació s’hagi catalogat com a racista o xenòfob perquè jo, per exemple, no ho sóc, i el meu estimat president, el Sr. Josep Anglada i Rius, tampoc ho és. Vull remarcar que això és una etiqueta que ens esteu posant altres formacions polítiques i alguns mitjans de comunicació. Nosaltres simplement som realistes.
Respecte a la moció presentada pel PSC i CIU, segurament el nostre vot serà d’abstenció perquè crec que s’haurien de posicionar de manera més ferma i contundent, com ho hem fet nosaltres. És a dir, o volen que els marroquins votin a les eleccions municipals, o no ho volen.
Manifesto públicament el més sincer respecte per tot ésser humà, però hem de tenir en compte que gran part de la immigració que avui tenim com a ciutadans, inicialment van entrar il•legalment al nostre país sense cap tipus de control i, després, ha augmentat per la llei d’Arrelament. El sentit de la democràcia i dels drets humans que tenen aquests països no són com els que tenim nosaltres.
D’altra banda, vull destacar la seva radicalitat religiosa. Entenem que tant al seu país com els immigrants que han vingut a la nostra ciutat, tot i que han evolucionat, malauradament encara no han assolit el grau d’integració, consciència democràtica, drets humans o igualtat de gènere necessaris per donar tant de poder a un col•lectiu tan ampli. No obstant això, esperem que amb els anys assoleixin en el seu conjunt un nivell homologable al nivell europeu.
En política, anar en contra de la voluntat del poble se sol pagar a les urnes. Aquí a Mataró en teniu un clar exemple. Els ciutadans ja s’han manifestat al respecte a través de diferents enquestes. Si sortiu a parlar al carrer, la majoria de ciutadans pensen el mateix. S’oposen radicalment al fet que els ciutadans marroquins puguin votar en unes eleccions municipals. Des de PxC creiem que deixar votar els marroquins és una imprudència que voreja la irresponsabilitat política vers les dones. Creiem que no hem de donar un gran poder polític a tots aquells líders radicals que dominen els seus col•lectius. Per tot això és important que els ciutadans i ciutadanes de Mataró sàpiguen què pensen els seus representants en aquest consistori. És a dir, que si, com la majoria de ciutadans, estan en contra que els marroquins puguin votar a les properes eleccions municipals, o a favor. Hem de ser sincers, perquè el políticament correcte a la gent ja no li agrada.


El senyor Joan Mora, alcalde president, posa a votació la Moció presentada pel grup municipal de Plataforma per Catalunya:

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables: 3, corresponent al grup municipal de Plataforma per Catalunya.
Vots en contra: 11, corresponents als membres del grup municipal Socialista (8), corresponents al grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2) i corresponent al membre del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular (1).
Abstencions: 13, corresponents als membres del grup municipal de Convergència i Unió (8) i corresponents als membres del grup municipal del Partit Popular de Catalunya (5).


A continuació el senyor Joan Mora, alcalde president, posa a votació la proposta alternativa presenta pels grups municipals de Convergència i Unió i Socialistes:

 

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables: 16, corresponents als membres del grup municipal de Convergència i Unió (8) i corresponents als membres del grup municipal Socialista (8).
Vots en contra: 1, corresponent al membre del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular.
Abstencions: 10, corresponents als membres del grup municipal del Partit Popular de Catalunya (5), corresponent al grup municipal de Plataforma per Catalunya (3), corresponents al grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2).

 

El Sr. Alcalde disposa el tractament conjunt dels punts de l’ordre del dia núm. 4 i 5 per venir referits a temàtiques coincidents.


4 - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PER REBUTJAR LA INTERLOCUTÒRIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA CONTRA LA IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA A L’ESCOLA.

El senyor Joan Antoni Baron, president del grup municipal Socialista, retira la presentada pel seu grup i presenta una proposta alternativa aprovada per la Federació de Municipis de Catalunya i enviada a tots els municipis en ares de la unitat del municipalisme :


“Acord sobre la llengua

Davant la darrera resolució adoptada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sobre el model d’immersió lingüística a les escoles de Catalunya, el Comitè Executiu de la Federació de Municipis de Catalunya volem expressar el següent:

El model lingüístic de l’escola catalana compta amb un ampli consens social, i ha estat un model d’èxit, gràcies al qual la nostra societat gaudeix d’un bon nivell d’educació i cohesió social. A més, la comunitat educativa, en la seva majoria, l’avala.

La immersió lingüística, enfront d’altres models, permet un sistema educatiu sense separar els nois i les noies per raó de llengua. A més, s’ha demostrat que el model d’immersió permet el coneixement de les dues llengües oficials en acabar l’ensenyament obligatori, afavorint la cohesió social i la igualtat d’oportunitats.

En aquests primers 32 anys de democràcia, el model lingüístic a les escoles ha contribuït, sens dubte, a equilibrar el pes del català i el castellà, força desequilibrat en diferents àmbits.

Les noves realitats socials, fruit de l’arribada de famílies nouvingudes als nostres municipis, reforcen la idoneïtat d’un sistema educatiu que ajuda a mantenir la cohesió social als barris i als municipis, i que exerceix de sistema d’acollida i arrelament dels nois i noies immigrants.

Defensem el bilingüisme com una riquesa de la nostra societat, i apostem pel trilingüisme com a horitzó desitjable del nostre sistema educatiu.

Per tot això, acordem:

1. Donar suport al govern de la Generalitat en les accions que emprengui per defensar el model d’immersió lingüística a les escoles de Catalunya.

2. Traslladar aquesta resolució als ajuntaments adherits perquè, si ho consideren oportú, l’aprovin en els seus plens, juntes de Govern Local o juntes de portaveus.”


5 - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR EN DEFENSA DEL MODEL D’IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA.

El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular, fa una breu exposició sobre les dues mocions que van presentar de manera paral•lela i que parlen sobre el mateix tema referent a la sentència del Tribunal Superior de Justícia en què, d’una manera explicita, es condemna la immersió i la permanència de la nostra llengua en aquest país.
Crec que hi ha poques coses que, a nivell de país, generin tant de consens social com és el fet de mantenir, defensar i promoure la llengua catalana a tots els nivells: social, educatiu, institucional. Aquest país s’estima la llengua, aquest país creu que la immersió lingüística és un bon instrument per tal que els nostres infants aprenguin, desenvolupin i utilitzin la llengua catalana. Partits minoritaris, un sistema judicial hereu directe del franquisme amb reminiscències anticatalanes es dediquen, de forma sistemàtica, a fer-nos la traveta.
Inicialment vam dir que intentaríem consensuar, amb el PSC, una sola moció. No ha estat així perquè un dels punts que nosaltres defensàvem era el d’encoratjar la legítima desobediència contra una sentència injusta. Amb això estem dient que és probable que judicialment ho tinguem molt difícil i que és possible que aquesta sentència s’acabi aplicant tirant per terra la immersió lingüística, que ha funcionat i que a nivell de poble té la seva acceptació. Nosaltres creiem que hi ha d’haver una resposta política contundent.

I a continuació presenta la proposta següent :
“Catalunya ha desenvolupat un model educatiu que ha funcionat amb èxit els darrers 30 anys, basat en la no separació dels i les infants i joves per raó de llengua i gràcies al qual la nostra societat gaudeix d’un bon nivell d’educació i cohesió social.
La immersió lingüística i la consideració del català com a llengua vehicular han donat força i solidesa a aquest model, el qual ha estat objecte de reconeixement per part de diverses institucions europees i internacionals i ha estat avalat per l’informe PISA 2009 de l’OCDE, en el qual es constata que el nivell de coneixement de dues de les tres llengües oficials (català i castellà) a la Comunitat Autònoma de Catalunya és elevat i, en el cas del castellà, fins i tot superior a la mitjana de l’Estat espanyol.
Aquest model lingüístic ha contribuït de manera decisiva a pal•liar el greu desequilibri que viu el català, la llengua pròpia dels Països Catalans, respecte del castellà en diferents àmbits socials i culturals, alhora que s’ha demostrat eficaç en l’acollida i l’arrelament dels i les infants i joves de les darreres onades immigratòries, tot contribuint a mantenir la cohesió social.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, però, en una interlocutòria emesa el 2 de setembre, ha donat un termini de dos mesos al govern de la Generalitat per a que adapti aquest sistema educatiu amb la finalitat d'implantar el castellà com a llengua vehicular a les escoles.

Davant aquesta decisió, les veus de protesta no s'han fet esperar, tant des del sector educatiu, per veu dels estudiants, de tots els sindicats de docents, d'associacions de pares i mares, entitats i associacions en defensa de la llengua, així com la majoria de forces polítiques i socials, han denunciat la decisió del TSJC i han cridat a desobeir-la.

Per tot això, el Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular proposa al Ple de l'Ajuntament de Mataró els acords següents:

1. Manifestar el rebuig a la mencionada interlocutòria del TSJC, que posa en perill el sistema d'immersió lingüística als centres educatius catalans.
2. Manifestar el suport al model d'escola catalana en llengua i continguts, així com a tota la comunitat educativa, per tal que el continuï aplicant en el dia a dia, sense atendre aquestes sentències ni altres similars que les puguin seguir.
3. Donar suport i encoratjar la legítima desobediència contra una sentència injusta, tant en el suport al govern de la Generalitat, com a tota la comunitat educativa que així es manifesti.
4. Fer arribar aquests acords al TSJC, als governs català i espanyol i als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, del Congrés de Diputats i del Senat espanyol.”

 

La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya, anuncia l’abstenció del seu grup municipal. Considerem que la sentència està sent artificialment utilitzada per la casta política per llençar una cortina de fum sobre els molts i greus problemes que afecten Catalunya, com ara la invasió migratòria, la corrupció política, la crisi econòmica i la inseguretat ciutadana. PxC no participa en aquest tipus de circs mediàtics ni vol ser còmplice d’aquesta maniobra de distracció per part d’una casta política que vol viure d’esquena als problemes reals; la legitimitat està cada dia més en dubte. PxC considera que la llengua catalana ha de ser vehicular en l’educació, perquè és la llengua pròpia del poble català i una mostra essencial de la nostra identitat.
La llengua catalana es troba amenaçada per la immigració massiva, pel món de les tecnologies i pel món de l’entreteniment. L’efecte de tots aquests factors conjugats amb l’acció exercida des de Madrid podria acabar amb la nostra llengua en menys de dues generacions. Per això necessita de la defensa i el compromís de tots els catalans. La supervivència del català és vital per la supervivència dels catalans com a poble específic. PxC manifesta el seu rotund rebuig a les postures del PP i de Ciutadans, sempre disposats a actuar contra Catalunya i contra el català, contra la nostra identitat i contra la nostra llengua, seguint els dictats de la seva ideologia centralista i mundialista. El caràcter vehicular d’aquesta llengua ha servit de cohesió i de convivència en aquest país, per molt que determinats mitjans de comunicació vulguin dir el contrari.
Els catalans amb origen a altres llocs d’Espanya s’han adaptat perfectament a aquesta realitat i mantenen també l’ús del castellà. En aquest sentit, PxC advocarà perquè el castellà tingui les suficients hores lectives perquè tots els alumnes catalans puguin expressar-se perfectament en aquesta llengua.
La caiguda del nivell a la qualitat de l’ensenyament és un greu problema tant a Catalunya com al conjunt l’Espanya. Per això, advoquem per una reforma total del model educatiu que es basi en criteris d’esforç, rigor i exigència i en el qual s’incorpori, a més del català i el castellà, la instrucció d’almenys dues llengües estrangeres, com passa a la majoria de països europeus.

 

El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, afirma que el seu grup municipal està a favor que el català sigui la llengua vehicular de l’ensenyament i que hi hagi famílies que prefereixin optar per un model bilingüe, per motius personals, ideològics, etc. Pensem que s’hauria de poder triar entre aquestes dues possibilitats, igual que ho fan alguns molt honorables expresidents de la Generalitat, que van triar un model trilingüe o, fins i tot, quatrilingüe per als seus fills.
Nosaltres estem a favor de mantenir les escoles amb immersió. Si jo hagués pogut triar com escolaritzar el meu fill, amb tota seguretat hagués triat el model d’immersió lingüística, perquè crec que és el model més favorable per a ell, ja que tota la seva família són de llengua materna castellana. També tinc molt clar que hi ha famílies que tenen dret que els seus fills es puguin escolaritzar en castellà, de la mateixa manera que hi ha famílies a Catalunya que escolaritzen els seus fills en alemany o en anglès, etc. A nosaltres ens semblaria lamentable que algú hagués d’optar, algun dia, per fundar una escola argentina, paraguaiana, uruguaiana o xilena, perquè les famílies que vulguin triar un ensenyament en castellà haguessin d’arribar a aquest extrem. Per tant, no donarem suport a cap de les dues.
A nosaltres ens molesta que es parli tant del model d’èxit català en l’educació. A quin model ens estem referint? Als resultats de les proves de competències bàsiques de l’any passat, que ens donen uns resultats bastant pitjors que els que demana la Unió Europea? Ens estem referint a l’abandonament i al fracàs escolar dels nostre joves? Ens estem referint a les declaracions que feia la mateixa consellera, la Sra. Rigau, dient que les proves s’havien de canviar perquè cada any es feien les mateixes i estaven formant els nois per a superar-les? Aquest és el model d’èxit català? On és el model d’èxit quan estem en competències bàsiques a l’escola pública amb un 26% d’incompetència dels nostres nens en català, castellà i matemàtiques, i la Unió Europea està demanant un 15%? Pràcticament doblem les recomanacions de la Unió Europea quant a l’abandonament i fracàs escolar dels joves quan acaben l’ESO.
Em resulta curiós, també, el tema de l’aposta que es fa amb la moció conjunta de defensa del bilingüisme. Nosaltres apostem pel bilingüisme, pel trilingüisme. En el fet que la llengua catalana, que ha estat minoritzada i perseguida durant segles, jugui el paper que ha de jugar a Catalunya ens hi trobaran sempre, en el dret de les famílies que puguin triar aquest model també ens hi trobaran.
El Sr. Safont-Tria ha fet un parell de referències que jo no vull deixar passar. Partits minoritaris? Quin? El seu o el meu? Jo represento el PP, que és la tercera força política a Catalunya en el seu Parlament.
La Sra. Lora feia referència al circ mediàtic. Efectivament, té raó. El mateix jutge que ha donat peu a aquestes tres sentències, no fa molt va denegar la mateixa petició que van fer unes altres dues famílies. Per què? Perquè, al final, el que es fa és aplicar unes lleis. Si aquestes lleis no ens agraden, quan es tenen majories es canvien. I aquest és el joc del sistema democràtic. Les lleis, Sr. Safont-Tria, en un estat de dret, es poden discutir, es poden recórrer, però si als ciutadans, i nosaltres aquí som representants dels ciutadans, els demanem que les compleixin, les hem d’acatar, ens agradin o no. Si nosaltres no estem d’acord amb el model d’immersió que funciona a Catalunya i un jutge o un tribunal diu que no tenim raó, no tindrem raó i les acatarem. Per tant, en un estat de dret les lleis no es poden desobeir.

 

El senyor Joaquim Fernàndez, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió, vol deixar constància de la dimensió del que s’està parlant, tot explicant que d’entre el 1.200.000 alumnes que hi ha a Catalunya només tres casos han qüestionat el sistema d’immersió lingüística. En canvi, ens hem de defensar contra això.
Com que del que estem parlant és de llengua, és cert, Sr. López, que el model d’immersió lingüística de l’escola catalana ha estat un èxit de més de trenta anys, que ha garantit i promogut un model social cohesionat i d’igualtat d’oportunitats. Ha estat un model que ha obtingut sempre el consens de tota la comunitat educativa i, sobretot, la complicitat i l’esforç del professorat i de les famílies no catalanoparlants, que ha posat, en tot moment, el benefici de l’infant per sobre de tot. Parlem d’un model que no persegueix una societat bilingüe, sinó una societat multilingüe, moderna, competent, on el català ha de ser llengua comuna. A Catalunya, el castellà és après amb resultats idèntics als de la resta de l’Estat i es garanteix el coneixement d’una tercera llengua. El model de l’escola catalana permet als alumnes ser competents amb la llengua pròpia del país i assegura la competència en la llengua castellana. Té un sistema que ha estat avalant per la Unió Europea com a exemple exportable, malgrat té raó el Sr. López que en altres àmbits tinguem problemes. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en cap cas pot dictar jurisprudència per damunt de les normes adoptades al Parlament i en plena vigència. La Generalitat sí que està obligada a complir les sentències, però també està obligada a complir la LEC. Per això, cal que denunciem el risc seriós de trencament social, de desigualtat i discriminació que suposa aquesta ofensiva jurídica; cal que refermem el compromís amb el model català d’immersió lingüística, que no pot aturar-se i cal que segueixi avançant tenint en compte els reptes plantejats per la societat del segle XXI i amb un alumnat que compta amb més de cent llengües d’origen. També cal que donem suport a totes les iniciatives que determinin les institucions catalanes i la ciutadania, en aquest sentit. Com a exemple, l’adhesió a la campanya “som escola.cat” que, entre altres coses, convoca una concentració davant de tots els ajuntament de Catalunya el dilluns 12 de setembre a les set de la tarda. També a Mataró. Com deia ahir en aquesta mateixa sala el Dr. Andreu Domingo, sotsdirector del Centre d’Estudis Demogràfics, els catalans hem fet de la llengua la nostra marca antropològica, i el pal de paller de la nostra transmissió cultural és el nostre sistema educatiu.
Pel que fa al posicionament del nostre grup, no tenim inconvenient a votar ambdues propostes, especialment la presentada pel grup Socialista, que la ha canviat per la que proposa la Federació de Municipis de Catalunya, en la qual, el nostre Alcalde, com a vicepresident de l’entitat municipalista, va poder col•laborar en la seva redacció. En relació amb la que proposa el Sr. Safont-tria, malgrat el tercer punt, com que entenem l’esperit del que proposa, també hi donarem suport.


El senyor Joan Antoni Baron, president del grup municipal Socialista, pensa que no es tracta de la llengua, aquesta és una excusa. Es tracta de la nació. És veritat que el Dr. Domingo es va referir a la marca antropològica, però també va dir una altra cosa. Va dir que, si la llengua catalana té la vitalitat que té, ha estat gràcies a les onades migratòries precedents al nostre país. No les del darrer segle XX, sinó també les anteriors de països anomenats estrangers. Em sembla que el Dr. Domingo va dir ahir grans coses i moltes veritats i les va demostrar científicament. La llengua és el nervi de la nació catalana, i si trenquen la llengua trenquen la nació. I aquest és l’objectiu, no ens enganyem. Tota la resta de coses són cortines de fum.
És evident que el model català d’immersió lingüística ha estat un model d’èxit. Jo no estic parlant de matemàtiques ni d’educació física, estic parlant de llengua. És cert, i ho demostra l’informe PISA, que les competències bàsiques dels alumnes catalans són superiors en llengua castellana que les d’algunes comunitats monolingües espanyoles. Alguna cosa haurem fet bé. Sobretot, és un model d’èxit perquè ha garantit la cohesió social del nostre país, la unitat civil, i això és clau, sense segregacions ni exclusions de ningú per motiu de llengua.
Després hi ha hagut algunes excepcions, com l’escola alemanya o el liceu francès. Però això no deixen de ser excepcions mínimes i molt minses. Després respectarem si els argentins volen fer un escola argentina, ja en parlarem d’aquest tema. En tot cas, també ho podríem considerar. En canvi, posar sobre la taula el cas belga seria especialment dolorós: dues comunitats lingüístiques dividides, en un país totalment dividit que porta mesos sense ser capaços de formar govern, per qüestions fonamentalment lingüístiques.
Aquest no és el model que els socialistes volem per al nostre país. Per això vam apostar per la immersió lingüística des de bon començament, des dels principis de la democràcia als anys 80. Per això Marta Mata s’hi va deixar la pell. Nosaltres continuarem fidels a aquesta tradició de donar suport a una sola escola i una sola llengua i una sola nació, sense exclusions i sense separacions. La immersió lingüística com un model d’èxit que ha garantit que els alumnes de Catalunya tinguin domini ple del català i del castellà, de les dues llengües i que, a més a més, no hagin trencat la societat per raons d’origen lingüístic. Tenim dret a defensar-nos. No m’agrada parlar de la llengua, però quan ens amenacen o ens agredeixen, com a societat i com a país, tenim dret a defensar-nos. A més, amb un embolic jurídic que algú ja determinarà, però que no deixen de ser sentències i contrasentències, casuístiques que s’intenten convertir en norma general, quan jo crec que el que s’ha de garantir és el dret d’aquestes famílies que han triat que els seus fills siguin educats en llengua castellana. D’això a fer-ne una norma de país hi ha un abisme. I la reivindicació de la LEC, que és una llei aprovada pel Parlament de Catalunya, que també és vigent i d’obligat compliment.
El PSC votarem a favor de la proposta que ha fet la Federació de Municipis. És una proposta que es va fer buscant el màxim consens de tots els grups i, per tant, intentem mantenir aquest caràcter unitari. Perquè és important mantenir el caràcter unitari en la defensa del català, de manera que tots ens puguem sentir còmodes en la defensa del català. Uns voldran anar més lluny, però hem de fer que la massa social que doni suport a les reivindicacions en defensa del català sigui la més àmplia possible. No siguem nosaltres els primers excloents deixant gent pel camí.
També donarem suport a la proposta de la CUP amb una excepció: farem un vot particular al punt tres, punt en el qual ens abstindrem.


El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular, destaca que des de PxC s’ha fet una afirmació dient: “La llengua catalana està amenaçada per la immigració” i creu que això és fals. A la comunitat de Madrid també hi ha moltíssima immigració i el castellà no està amenaçat. Per què aquí sí que està amenaçat? Perquè l’amenaça de la llengua catalana no són els immigrants, sinó que és el sistema judicial; l’Estat espanyol que, de manera reiterada, fa polítiques anticatalanes.
Vull dir al Sr. López que la immersió ha estat un èxit, perquè ha donat la possibilitat a milers d’infants que en el seu àmbit familiar no tenen contacte amb el català, a tenir contacte amb aquesta llengua pròpia del país. Ni jo ni la CUP mai no acatarem sentències que vagin en contra del nostre poble. Vostè parla d’estat de dret i jo li repeteixo que som una nació ocupada sense constitució pròpia i que, per tant, no podem legislar en funció dels nostres interessos.
En referència a la proposta de la Federació i la intenció de trobar el màxim consens possible, jo he demanat que retirés dues línies de la part introductòria per poder-m’hi sumar. Sembla ser que no volen i, per tant, no ens hi podem afegir. En tot cas, hi donarem suport, però precisant que aquesta línia on es defensa el bilingüisme nosaltres no la podem compartir.

El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa, recorda que han fet sempre una aposta decidida i clara per la immersió lingüística i que, per tant, s’afegiran a la proposta de la Federació i votaran a favor de la moció de la CUP, abstenint-se en el tercer punt.
El senyor José Manuel López explica que dilluns la comunitat educativa, a més de manifestar-se pel tema d’aquestes sentències, també es manifesta perquè durant els darrers tres anys s’ha engrandit el cos educatiu, el nombre de nens, en setanta mil nens, mentre que el nombre de mestres continua sent el mateix d’ara fa tres anys. Les dades són del Departament i les va donar la consellera. No assoleixen les competències bàsiques en català a l’escola pública catalana el 26,3% dels nois, el 26,5% no les assoleixen en castellà, el 21,4% no les assoleixen en matemàtiques i el 26,6% no les assoleixen en anglès. La Unió Europea està parlant que el límit és del 15%, quan ens estem plantejar un horitzó per a arribar a aquest ideal del 2020.


El Sr. Manuel Monfort, secretari de l’ajuntament de Mataró, demana que, en el moment de les votacions, es faci com ha dit el Sr. Safont-Tria. És a dir, quan hi hagi una discrepància no essencial sobre un punt, que es voti en el sentit que sigui, fent l’explicació del vot. Aleshores, a l’Acta, faig constar que el vot és favorable, però que hi ha una discrepància en aquest punt que no porta al vot negatiu. Sinó, s’haurien de dividir tantes votacions com punts té cada proposta d’acord. Llavors, un acord queda tan fraccionat que és molt difícil de portar a terme.

El senyor Joan Antoni Baron manifesta el seu acord amb el que ha dit el Sr. Secretari. Explicació de vot, donat que nosaltres estaríem d’acord amb la totalitat del text, excepte en aquest apartat.


El senyor Joan Mora, alcalde president, posa a votació el punt núm. 4 de l’ordre del dia:

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables: 19, corresponents als membres del grup municipal de Convergència i Unió (8), corresponents als membres del grup municipal Socialista (8), corresponents al grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2) i corresponent al membre del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular (1).
Vots en contra: 5, corresponents als membres del grup municipal del Partit Popular de Catalunya.
Abstencions: 3, corresponent al grup municipal de Plataforma per Catalunya.


El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular, en explicació de vot indica que el seu vot favorable ho és sense perjudici del fet que continua discrepant amb el paràgraf: “Defensem el bilingüisme com una riquesa de la nostra societat, i apostem pel trilingüisme com a horitzó desitjable del nostre sistema educatiu” de la proposta d’acord.

 

El senyor Joan Mora, alcalde president, posa a votació el punt núm. 5 de l’ordre del dia:

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables: 19, corresponents als membres del grup municipal de Convergència i Unió (8), corresponents als membres del grup municipal Socialista (8), corresponents al grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2) i corresponent al membre del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular (1).
Vots en contra: 5, corresponents als membres del grup municipal del Partit Popular de Catalunya.
Abstencions: 3, corresponent al grup municipal de Plataforma per Catalunya.

 

El senyor Joan Antoni Baron, portaveu del grup municipal Socialista, en explicació de vot indica que el seu vot favorable ho és sense perjudici del fet que discrepa del punt 3 de la proposta d’acord: “3. Donar suport i encoratjar la legítima desobediència contra una sentència injusta, tant en el suport al govern de la Generalitat, com a tota la comunitat educativa que així es manifesti.” , el seu grup s’abstindrà.
DICTÀMENS

ALCALDIA

6 - DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA 5334/2011 DE 22 DE JULIOL, DE MODIFICACIÓ RETRIBUCIÓ A UN REGIDOR DE LA CORPORACIÓ.

El senyor Joan Mora i Bosch, alcalde president, dóna compte del següent Decret:

“DECRET
5334/2011 de 22 de juliol
Assumpte: Modificar retribució a un regidor de la Corporació.
Òrgan: Secretaria General


En data 19 de juliol de 2011, el regidor Esteve Martínez Ruiz ha presentat escrit a la Secretaria General de l’Ajuntament de Mataró demanant una modificació en el seu règim de dedicació, passant del 85% al 95%.

L’acord plenari de 14 de juliol de 2011 contemplava les retribucions dels regidors per aquest mandat.

El punt tercer de l’acord diu:

“Tercer.- A efectes de retribució per dedicació parcial, es delega a l’Alcaldia la facultat de modificar les retribucions de un membre de la Corporació a sol•licitud d’un grup municipal, sempre que el canvi comporti adscriure’l a un dels tipus de retribucions o assignacions previstos a l’apartat segon del present acord.”

En virtut de les atribucions que m'atorga la legislació vigent, RESOLC:

Primer.- Modificar la retribució corresponent al regidor Esteve Martínez Ruiz, que serà de dedicació parcial en un grau del 95% de la jornada.

Segon.- Encarregar a la Direcció de Recursos Humans la determinació de la quantia retributiva resultant, així com les correlatives a la cotització a la Seguretat Social.

Tercer.- Donar compte de la present Resolució al Ple de la Corporació en la primera sessió que celebri.”


7 - DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA 5364/2011 DE 25 DE JULIOL, DE NOMENAMENT COM A PERSONAL EVENTUAL O D’ASSESSORAMENT ESPECIAL EN EL CÀRREC DE COORDINADOR DE RELACIONS INSTITUCIONALS.

El senyor Joan Mora i Bosch, alcalde president, dóna compte del següent Decret:

“DECRET
5364/2011 de 25 de juliol
Assumpte: Nomenament a QBC com a personal eventual
Òrgan: Recursos Humans
Expedient: 255/2011

Per Decret d’Alcaldia 4283/2011, de 14 de juny, es va nomenar el senyor Quim Barnola Canales com a personal eventual en qualitat de cap de l’Àrea de Presidència des del 14 de juny de 2011 i fins que l’alcalde designés els nous càrrecs de personal eventual d’acord amb el nombre, característiques i retribucions que hagi establert el Ple de la Corporació.

Per Acord de Ple de 25 de juliol de 2011 s’han aprovat el nombre, característiques i retribucions del personal eventual tot creant, entre d’altres, el lloc de coordinador de relacions institucionals, establint-se els efectes des del 14 de juliol de 2011.

Vist l’informe del Servei de Desenvolupament i Organització de la Direcció de Recursos Humans, així com l’informe jurídic del Servei de Relacions Laborals i Assistència Jurídica de la mateixa Direcció.

En virtut de les competències atorgades per la legalitat vigent,

RESOLC:

Primer.- Nomenar com a personal eventual de confiança o d’assessorament especial, en el càrrec de coordinador de relacions institucionals al senyor Quim Barnola Canales amb efectes del dia 14 de juliol de 2011.

Segon.- Establir una retribució de 68.000,00 euros bruts anuals d’acord amb l’aprovat per acord de Ple de 25 de juliol de 2011.

Tercer.- Donar compte de la present resolució en el Ple de la Corporació en la pròxima sessió que celebri.

Quart.- Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província.”

8 - DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA 5487/2011 DE 4 D’AGOST, DE NOMENAMENT COM A PERSONAL EVENTUAL O D’ASSESSORAMENT ESPECIAL EN EL CÀRREC DE COORDINADOR GENERAL I COORDINADOR DE L’ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA.

El senyor Joan Mora i Bosch, alcalde president, dóna compte del següent Decret:

DECRET
5487/2011 de 4 d'agost
Assumpte: Nomenament de personal eventual de l’Ajuntament de Mataró
Òrgan: Alcaldia


L'article 10.3 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de Personal al servei de les entitats locals de Catalunya disposa que el personal eventual cessarà automàticament sense observança de cap més formalitat, en el moment de l'expiració del mandat de l'autoritat o entitat que el va nomenar.

L'article 9 del Decret abans esmentat, disposa que és personal eventual el que, en virtut de lliure nomenament i en règim no permanent, ocupa un lloc de treball no reservat a funcionaris, i que figura com a tal a la relació de llocs de treball de l'entitat local. El personal eventual al que fa referència aquest expedient té la condició de personal de confiança o assessorament especial i el seu nomenament correspon a l'Alcalde.

Prèviament, el nombre, les característiques bàsiques i les retribucions del personal eventual els han de determinar el Ple de la Corporació en començar el seu mandat, dels crèdit pressupostaris consignats o que s'habilitin a aquest efecte. El nomenament i el règim de les seves retribucions i de la seva dedicació s'han de publicar al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat i al tauler d'anuncis de l'entitat, de conformitat amb el que disposa l'article 10.1, del Decret 214/1990, de 30 de juliol.

En aquest sentit el Ple de la Corporació celebrat el dia 25 de juliol de 2011 va aprovar el nombre, característiques bàsiques i retribucions dels llocs de personal eventual de l'Ajuntament de Mataró.

A la vista de tot això, de conformitat amb les facultats que em confereix l'article 9.1 del Decret 214/1990 de 30 de juliol,

RESOLC :

Primer.- Nomenar a les següents persones com a personal eventual de confiança o d'assessorament especial a l'Ajuntament de Mataró :

Càrrecs
Coordinador General Francesc Esteve i Balagué
Coordinador de l'Àrea d’Administració
i Atenció Ciutadana Joaquim Bach i Fabregó

El nomenament tindrà efectes des del dia 29 d’agost de 2011.

Segon.- Donar compte de la present Resolució al Ple de la Corporació en la primera sessió que celebri.

Tercer.- Publicar aquesta Resolució al Butlletí Oficial de la Província per a general coneixement.”


9 - DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA 5579/2011 DE 22 D’AGOST, DE NOMENAMENT COM A PERSONAL EVENTUAL O D’ASSESSORAMENT ESPECIAL EN EL CÀRREC DE COORDINADOR DE L’ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I INNOVACIÓ.

El senyor Joan Mora i Bosch, alcalde president, dóna compte del següent Decret:

“DECRET
5579/2011 de 22 d'agost
Assumpte: Nomenament del Coordinador de l'Àrea de Promoció Econòmica i Innovació.
Òrgan: Alcaldia


L’article 10.3 del decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de Personal al servei de les entitats locals de Catalunya disposa que el personal eventual cessarà automàticament sense observança de cap més formalitat, en el moment de l’expiració del mandat de l’autoritat o entitat que el va nomenar.

L’article 9 del decret abans esmentat, disposa que és personal eventual el que, en virtut de lliure nomenament i en règim no permanent, ocupa un lloc de treball no reservat a funcionaris, i que figura com a tal a la relació de llocs de treball de l’entitat local. El personal eventual a que fa referència aquest expedient té la condició de personal de confiança o assessorament especial i el seu nomenament correspon a l’Alcalde.

Prèviament, el nombre, les característiques bàsiques i les retribucions del personal eventual els han de determinar el Ple de la Corporació en començar el seu mandat, dins dels crèdits pressupostaris consignats o que s’habilitin a aquest efecte. El nomenament i el règim de les seves retribucions i de la seva dedicació s’han de publicar al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler d’anuncis de l’entitat, de conformitat amb el que disposa l’article 10.1 del decret 214/90, de 30 de juliol.

En aquest sentit el Ple de la Corporació celebrat el dia 25 de juliol de 2011 va aprovar el nombre, característiques bàsiques i retribucions dels llocs de personal eventual de l’Ajuntament de Mataró.

A la vista de tot això, de conformitat amb les facultats que em confereix l’article 9.1 del decret 214/90 de 30 de juliol.

RESOLC:

Primer.- Nomenar com a personal eventual de confiança o d’assessorament especial en el càrrec de Coordinador de l’Àrea de Promoció Econòmica i Innovació al Sr. Josep Pocurull i Esclusa.

El nomenament tindrà efectes des del dia 29 d’agost de 2011.
Segon.- Donar compte de la present resolució al Ple de la Corporació en la primera sessió que celebri.

Tercer.- Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província per a general coneixement.”

 

10 - DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA 5683/2011 DE 29 D’AGOST, DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES EN MATÈRIA DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA.

El senyor Joan Mora i Bosch, alcalde president, dóna compte del següent Decret:

“DECRET
5683/2011 de 29 d'agost
Assumpte: Delegació de competències en matèria de Política Lingüística.
Òrgan: Secretaria General


El decret d’Alcaldia núm. 4282/2011, de 14 de juny, estableix la delegació genèrica de vàries àrees o matèries determinades a favor de Regidors-Delegats, per a la gestió i resolució d’assumptes relatius a les competències que es deleguen, d’acord amb el que al respecte regula l’article 43.3 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (ROF).

Aquest decret no va esgotar la totalitat de les àrees o matèries de l’Alcaldia, per la qual cosa i en virtut de les atribucions que m’atorga l’article 23 de la Llei de Bases de Règim Local,

RESOLC:

Primer.- Delegar a favor del Regidor-Delegat de Participació i Nova Ciutadania, Obres, Serveis i Manteniment les competències relatives a Política Lingüística. Aquesta delegació és genèrica i es refereix tant a competències relatives a la gestió com a la resolució dels assumptes corresponents.

Segon.- L’abast genèric de la delegació tindrà els límits establerts per l’apartat tercer del decret d’Alcaldia núm. 4282/2011, de 14 de juny.

Tercer.- El titular de la competència delegada ostentarà totes les facultats que l’ordenament jurídic concedeix a l’Alcalde com a òrgan administratiu de la Corporació, potestat sancionadora inclosa.

Quart.- Les resolucions adoptades per delegació s’entendran dictades per l’Alcaldia com a titular de la competència originària, i en conseqüència esgotaran la via administrativa.

Cinquè.- La competència delegada s’entenc sense perjudici de la facultat d’avocació per si de l’òrgan delegant.

Sisè.- Els acords adoptats pel Regidor-Delegat en relació a la matèria delegada tindrà el mateix valor jurídic que la dictada per l’Alcaldia com a titular de la competència original, gaudint en conseqüència de presumpció de validesa i executivitat. En conseqüència els recursos de reposició interposats contra resolucions adoptades per delegació seran resoltes pel mateix Regidor-Delegat.

Els acords adoptats per delegació hauran de fer constar les circumstàncies de l’origen delegat de la seva competència, inserint el final de la part expositiva el següent text:

“En virtut de les competències delegades per Resolució de l’Alcaldia de data 29 d’agost de 2011, RESOLC:”.
Setè.- Donar compte de la present Resolució al Ple de la Corporació en la primera sessió que celebri. Així mateix s’haurà de publicar al Butlletí Oficial de la Província, per al seu general coneixement."

 

11 - DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA 5763/2011 DE 2 DE SETEMBRE, DE MODIFICACIÓ PROVISIONAL DE LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES ATRIBUÏDES AL REGIDOR DE CULTURA I ENSENYAMENT.

El senyor Joan Mora i Bosch, alcalde president, dóna compte del següent Decret:

“DECRET
5763/2011 de 2 de setembre
Assumpte: Modificació provisional de la delegació de competències atribuïdes al regidor delegat de Cultura i Ensenyament
Òrgan: Secretaria General


Per Decret 4282/2011 de 14 de juny, vaig disposar les delegacions de competències de l’alcaldia a favor de regidors delegats, entre elles la de Cultura i Ensenyament al regidor Sr. Marcel Martínez Bruguera. Així mateix vaig delegar a favor del Sr. Marcel Martínez Bruguera la presidència de l’Institut Municipal d’Acció Cultural (IMAC) i la presidència de l’Institut Municipal d’Educació (IME).

Tanmateix el Sr. Marcel Martínez Bruguera ha comunicat a aquest Ajuntament la baixa per malaltia, per la qual cosa no podrà continuar exercint la delegació de competències que aquesta Alcaldia li va encomanar per Decret 4282/2011 de 14 de juny.

Cal doncs que l’alcaldia recuperi les competències delegades per assegurar la bona marxa de l’Administració, tot esperant que un cop normalitzada la situació el Sr. Marcel Martínez Bruguera pugui tornar a assumir el seu comès, en el benentès que mentrestant continuarà exercint els seus drets i deures com a Regidor i Tinent d'Alcalde, sense cap Delegació específica.

Per aquesta raó vinc en resoldre el següent :

Primer.- Revocar les delegacions de competències conferides al Sr. Marcel Martínez Bruguera en el Decret 4282/2011 de 14 de juny. En conseqüència l’alcaldia recupera les competències delegades en matèria de Cultura i Ensenyament, i la presidència de l’IMAC i de l’IME.

Segon.- Donar compte de la present Resolució al Ple de la Corporació en la primera sessió que celebri. Així mateix s'haurà de publicar al Butlletí Oficial de la Província per general coneixement.”

 

El senyor Joan Antoni Baron, president del grup municipal Socialista, recorda que es tracta de donar compte i que, per tant, no es vota. A banda d'això, recorda també dues altres coses:
Una, que va haver-hi una junta de portaveus extraordinària, que va presidir vostè mateix, en què es va donar compte de quines serien les persones que ocuparien aquests càrrecs de confiança. En aquella junta de portaveus, el nostre grup municipal va demanar-ne els currículums i encara els estem esperant. Els demanem que ens els enviïn al més aviat possible.
Dos, els instem que acabin de completar l’organigrama com més aviat millor, perquè encara falten per nomenar coordinadors d’àrea. Entenem que han passat ja molts dies des de la presa de possessió del Govern i aquesta provisionalitat s’ha d’acabar al més aviat possible.
Pel que fa al punt 11, desitgem al Sr. Marcel Martínez la seva recuperació ben aviat.

 

El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, s’afegeix al desig de recuperació del Sr. Marcel Martínez.


 


12 - DESIGNAR REPRESENTANTS DE L’AJUNTAMENT DE MATARÓ EN EL CONSELL DEL CENTRE DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA DEL MARESME.

El senyor Joaquim Fernàndez, regidor delegat de Participació i Nova Ciutadania, Obres, Serveis i Manteniment presenta la proposta següent:

“El Ple extraordinari celebrat el dia 14 de juliol de 2011 va establir el nou cartipàs municipal, dintre del qual és peça destacada la designació de representants municipals en entitats públiques o privades en les quals l’Ajuntament participa en els seus òrgans de govern.

En data 30 d’agost de 2011, el regidor de Participació i Nova Ciutadania, Obres, Serveis i Manteniment comunica el canvi d’un dels representants al Consell del Centre de Normalització Lingüística del Maresme, nomenat en la darrera aprovació de cartipàs.

Substituir el Sr. Quim Barnola, per la Sra. M. Rosa Cuscó Alberó

I que es nomeni el tercer representant (que no estava nomenat) a l’esmentat Consell de Centre, que serà el Sr. Pere Carles i Subirà de l’entitat Òmnium Cultural

A la vista de l’exposat, i d’acord amb la proposta realitzada pel regidor de Participació i Nova Ciutadania, Obres, Serveis i Manteniment es proposa per aquesta Alcaldia a l’Ajuntament Ple l’adopció dels següents acords :

Primer.- Designar com a representant de l’Ajuntament de Mataró en el Consell del Centre de Normalització Lingüística del Maresme a la Sra. M. Rosa Cuscó Alberó, en substitució del Sr. Quim Barnola i Canales.

Segon.- Designar al Sr. Pere Carles i Subirà de l’entitat Òmnium Cultural com a representant de l’Ajuntament de Mataró en el Consell del Centre de Normalització Lingüística del Maresme

Tercer.- Comunicar el present acord al Centre de Normalització Lingüística del Maresme.”

 

El senyor Joan Antoni Baron, president del grup municipal Socialista, manifesta que el seu vot serà afirmatiu, com han fet sempre quan es nomenen persones, per tant, sense fer judicis previs. Celebrem que el Sr. Alcalde atengués el nostre suggeriment de canviar el Sr. Barnola, perquè el nostre posicionament era que els càrrecs directius no tinguessin representació política. Recordar a l’Alcalde que hi havia un compromís que es mirés de resoldre el tema dels consorcis, el Consorci del Port i el Consorci Sanitari del Maresme, pel que feia a la representació de la resta dels grups municipals que no tenim representació en els òrgans de govern.

 

El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, anuncia que hi votaran favorablement, tot i que a la comissió informativa s’hi van abstenir. El temps que la Sra. Maria Rosa Cuscó va passar per aquest consorci va demostrar que era una persona sensata, seriosa i en la qual es podia confiar. Per tant, li farem confiança i canviarem el vot d’abstenció que vam fer.


El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular, manifesta el seu vot afirmatiu. Esperem que, des d’aquest consell, es puguin fer polítiques per la normalització de la nostra llengua.


El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa, anuncia el seu vot a favor de la designació d’aquestes dues persones.


El senyor Joan Mora, alcalde president, confirma al Sr. Baron que atendran la seva petició. Vostè sap que estem acabant de completar el Govern. També sap que hi ha hagut l’interès per part d’aquest Alcalde i del Govern municipal que la incorporació dels càrrecs de confiança es fes a partir del 29 d’agost, en lloc del principi, perquè enteníem que difícilment es podia fer feina i la casa s’estalviaria pagar un mes d’inactivitat.
El tema dels consorcis també l’estudiarem, perquè la voluntat d’aquest Govern és que hi hagi prou representació. En aquests moments, el color polític del Govern municipal de la ciutat i de la Generalitat fa que hi hagi capacitat perfecta per prendre una decisió d’aquesta mena. Prendrem les decisions en la mesura que siguem capaços d’asseure’ns i anar acordant coses. Això és la figura del pacte de ciutat que aquest Govern els està proposant i que, mica en mica, anirem posant sobre la taula. Crec que ens podrem entendre sense excloure ningú.


VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat. (27).

13 - CANVI DE REPRESENTANT DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU A LA FUNDACIÓ TECNOCAMPUS.


El senyor Joaquim Fernàndez, regidor delegat de Participació i Nova Ciutadania, Obres, Serveis i Manteniment presenta la proposta següent:


“En data 14 de juliol de 2011 el Ple de l’Ajuntament de Mataró va acceptar el càrrec de membre i la presidència de la Fundació Tecnocampus Mataró Maresme, segons estableix l’article 17.2 a) i c) i art. 27 del estatuts.

En data 30 d’agost de 2011 el grup municipal de Convergència i Unió demana el canvi de representant a la Fundació Tecnocampus Mataró Maresme, en el sentit de substituir el Sr. Miquel Rey i Castilla pel Sr. Jaume Teodoro Sadurní.

Per tot això, aquesta Alcaldia proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció dels següents acords:

Primer.- Designar al Sr.Jaume Teodoro Sadurní .com a representant del grup municipal de Convergència i Unió de l’Ajuntament de Mataró a la Fundació Tecnocampus Mataró Maresme, en substitució del Sr. Miquel Rey i Castilla.

Segon.- Comunicar el present acord a la Fundació Tecnocampus Mataró Maresme.”

 

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat. (27).

 

CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA

Servei de Secretaria General

14 - RATIFICAR DECRET D'ALCALDIA 4609/2011 DE 30 DE JUNY, DE FESTES LOCALS PER A L'ANY 2012.

La Sra. Carolina Soler, regidora delegada d’Administració i Atenció Ciutadana, presenta a ratificar el següent Decret:


“DECRET
4609/2011 de 30 de juny
Assumpte: Festes Locals per a l'any 2012
Òrgan: Alcaldia


L’Ordre EMO/80/2011, de 27 d’abril, publicada al DOGC núm. 5876 de 11 de maig de 2011, del departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, estableix el calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a l’any 2012.

D’acord amb l’article 46 del RD 2001/83 de 28 de juliol, la proposta de festivitats local és competència del Ple.

Així mateix el Departament d’Empresa i Ocupació comunica que per tal d’agilitar la publicació s’haurà de remetre la proposta abans del proper 31 de juliol de 2011. Per aquesta raó és urgent prendre una decisió sobre aquesta qüestió i sotmetre-la posteriorment a ratificació del Ple de l’Ajuntament.

En ús de les atribucions conferides per la legislació vigent, RESOLC:

Primer.- Proposar al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya com a festes locals, retribuïdes i no recuperables en el municipi de Mataró per a l’any 2012, les següents :

• 28 de maig, dilluns de Pasqua Granada, Fira a Mataró.
• 27 de juliol, divendres festa major de Les Santes.

Segon.- Comunicar-ho al Departament d’Empresa i Ocupació, Serveis Territorials a Barcelona, al servei de Comunicació de l’ajuntament de Mataró i a l’Institut Municipal de Promoció Econòmica, per al seu coneixement i publicació als mitjans habituals i als sectors econòmics i socials de la ciutat.

Tercer.- Ratificar la present resolució al Ple municipal en la propera sessió que es celebri.”

 

El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular, anuncia el seu vot afirmatiu. Ens semblen bé aquestes dues dates, que són les de sempre. Però si estem parlant de la festivitat local i de les festes laborals, com a ciutat també ens pertoca i ens obliguen a celebrar unes festes, com el Dia de la Hispanidad o el Dia de la Constitució espanyola, que seria bo que a nivell institucional comencéssim a reivindicar que no són festes pròpies del nostre país ni de la ciutat i que recuperéssim aquelles festes tradicionals de tota la vida.

 

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat. (27).

 

 

Servei de Gestió Econòmica-Secció de Patrimoni

15 - DECLARACIÓ D'EXTINCIÓ DE LA LLICÈNCIA D'ÚS ATORGADA EN RELACIÓ A LA FINCA DEL CARRER GALÍCIA, 213, DE MATARÓ, I REQUERIMENT A L'OCUPANT PER TAL QUE RETORNI A L'AJUNTAMENT LA POSSESSIÓ DE LA FINCA

La senyora Carolina Soler, regidora delegada d’Administració i Atenció Ciutadana, presenta la proposta següent :

“L’Ajuntament és propietari de la finca situada al carrer Galícia, 213, de Mataró.

Per decret de 20 de maig de 2010, l’Ajuntament va atorgar una llicència d’ús del local situat a la planta baixa (i única), entrant a la dreta, de l’edifici erigit sobre la referida finca municipal, així com del terreny adjacent, al Sr. Agustín Barroso, pel termini d’un mes a comptar de la data del decret. Finalitzat aquest termini, el Sr. Barroso va demanar continuar en el local. Per Decret de 28 de juny de 2010, es va prorrogar la referida llicència, per tres mesos, fins el dia 19 de setembre de 2010.

A la finalització de la pròrroga, el Sr. Barroso va tornar a demanar continuar al local, però seguidament va comparèixer a l’Ajuntament i va desistir de la seva petició. Alhora va demanar uns dies per retornar les claus, per buidar el local.

Com que el Sr. Barroso no ha tornat la possessió de la finca, s’ha iniciat procediment de desnonament administratiu, contra l’esmentat senyor, per tal de recuperar-ne la possessió.

La resolució d’inici del procediment, en la qual s’atorgà a l’interessat un termini per poder fer
al.legacions va ser notificada per edictes, davant la impossibilitat d’una notificació personal, que intentada per dues vegades no va ser recollida.

Ha transcorregut el termini concedit al Sr. Barroso per tal que pugui fer les al•legacions que cregui oportú, sense que hagi fet cap manifestació.

En haver-se extingit la llicència, procedeix fer la declaració formal de l’extinció i recuperar la possessió de la finca, sense que consti l’existència de cap motiu impeditiu o suspensiu de la continuació del procediment de desnonament.

Resulten aplicables els articles 41 i 59 de la Llei 33/2003, de patrimoni de les administracions públiques, 227, 228 i 229 del Decret legislatiu 2/2003 (Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya) i l’article 152 i següents del Decret 336/88 (reglament de béns dels ens locals de Catalunya).

Per tot l’exposat, proposo, si s’escau, l’adopció dels següents acords:

PRIMER.- Declarar extingida la llicència d’ús del local situat a la planta baixa, entrant a la dreta, de la finca municipal amb front al carrer Galícia, 213, de Mataró, amb el terreny adjunt, atorgada al Sr. Agustín Barroso Serrano, amb NIF 38841410-E, sense que procedeixi el reconeixement de cap indemnització al seu favor, perquè l’extinció s’ha produït per finalització del termini per al qual es va cedir l’ús de la finca.

SEGON.- Requerir al Sr. Agustín Barroso Serrano per a que cessi en l’ocupació de la finca identificada al punt anterior, situada al carrer Galícia, 213, d’aquesta ciutat, i la desallotgi en el termini màxim de deu dies a comptar de l’endemà de la notificació d’aquesta resolució, de manera que la deixi lliure i a disposició de l’Ajuntament, amb advertiment de que en cas contrari, aquest Ajuntament executarà el desnonament, mitjançant el corresponent llançament.

TERCER.- Notificar aquesta resolució a l’interessat.”

La senyora Montserrat López, portaveu del grup municipal Socialista, manifesta el vot favorable del seu partit. Anuncio que ens els propers dies presentarem una proposta de resolució perquè s’atenguin les demandes de l’Iluro Hoquei Club sobre la cessió d’aquest ús i l’adjacent per a usos de l’entitat.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat. (27).

 

16 - DESAFECTACIÓ DE LA FINCA MUNICIPAL INSCRITA AL REGISTRE DE LA PROPIETAT 1 DE MATARÓ, VOLUM 3774, LLIBRE 436, FINCA 25556, PER CEDIR-LA AL SERVEI CATALÀ DE LA SALUT, AMB LA FINALITAT DE DESTINAR-LA A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI PÚBLIC SANITARI (FINCA SITUADA ENTRE ELS CARRER VERGE DE GUADALUPE I LA BOIXA)

La senyora Carolina Soler, regidora delegada d’Administració i Atenció Ciutadana, presenta la proposta següent :

“L’Ajuntament de Mataró és propietari de la següent finca:

FINCA E2
DESCRIPCIÓ: URBANA. De figura sensiblement trapezial. Té una superfície de quatre-cents setanta metres quadrats i setanta decímetres quadrats (470,70 m2).
LLINDA: NORD-OEST, en part, amb finca vial 3, carrer de vianants de nova creació i en part amb el carrer Tiana; NORD-EST correspon al xamfrà carrer Tiana i carrer La Boixa; SUD-EST: En línia recta en part amb el carrer La Boixa existent, en part amb finca de cessió Vial 6 d’ampliació del carrer La Boixa; i SUD-OEST: en línia recta amb finca ZV de Parcs i Jardins.
Sobre aquesta finca hi ha edificada una casa, que ocupa 159 m2, amb una superfície construïda total de 341 m2. Consta d’un habitatge principal de planta baixa i pis de 226,5 m2 i 15 m2 de porxo i un habitatge annex de planta baixa i dos pisos de 99,60 m2, construccions avui enderrocades.
TÍTOL: Propietat de l’Ajuntament de Mataró, en execució de les Unitats d’Actuació UA60 i UA61 i del projecte de regularització de finques del PEMU La Llàntia Àmbit Est, segons certificat administratiu lliurat per la Secretària general accidental de l’Ajuntament de Mataró, Sra. Anna Ramírez Lara, el dia 20 d’octubre de 2008.
VALORACIÓ (segons inventari): 26.525,67 euros.
CÀRREGUES: Resta afecta a diverses servituds de pas.
INSCRIPCIÓ: Registre de la Propietat núm. 1 de Mataró, al Volum 3774, Llibre 436 de Mataró, Foli 40, Finca 25.556.
La seva referència cadastral és 2498204DF5929N0001EY.
Es grafia en el plànol que s’adjunta com a annex I.

L’Ajuntament, el Departament de Salut i el Servei Català de la Salut de la Generalitat de Catalunya han consensuat destinar aquesta finca per a centre sanitari públic, i a l’efecte les parts varen signar un conveni per a la construcció i cessió de la finca al CATSALUT.

CATSALUT es va posar en contacte amb aquest Ajuntament i demanà la documentació necessària per tramitar l’acceptació del solar, atès que s’ha convingut amb CATSALUT cedir el domini de la finca per a la prestació del servei sanitari corresponent.

Per Decret 3634/2011, de 20 de maig, es va iniciar el procediment per desafectar la finca abans descrita i sotmetre l’expedient a informació pública durant vint dies (anunci publicat al BOPB el 10/6/11), per acordar la desafectació de la finca, transcorregut el termini d’exposició pública sense al•legacions ni reclamacions.

Resulten d’aplicació l’article 203 del decret legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya i l’article 8 del Decret 336/1988, pel qual s’aprova el reglament de patrimoni dels ens locals a Catalunya, quant a la qualificació com a béns patrimonials dels béns que no estan destinats a l’exercici de cap servei públic de competència local, i l’article 204 del Decret legislatiu 2/2003 i 20 i següents del Decret 336/1988, quant al procediment d’alteració de la qualificació jurídica.

Per tot l’anterior, proposo al Ple municipal, l’adopció, si s’escau, dels següents ACORDS:

PRIMER.- Desafectar la finca E2, urbana, de figura sensiblement trapezial amb una superfície de quatre-cents setanta metres quadrats i setanta decímetres quadrats (470,70 m2), propietat de l’Ajuntament de Mataró, segons certificat administratiu lliurat per la Secretària general accidental de l’Ajuntament de Mataró, Sra. Anna Ramírez Lara el 20 d’octubre de 2008, la qual consta inscrita al Registre de la Propietat núm. 1 de Mataró, al Volum 3774, Llibre 436 de Mataró, Foli 40, Finca 25.556 i té la referència cadastral 2498204DF5929N0001EY, amb la finalitat que passi a ser patrimonial i es destini a la prestació del servei públic sanitari, competència de la Generalitat de Catalunya.

SEGON.- Anotar la corresponent modificació en l’inventari de béns municipal.”


VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat. (27).

 

17 - DESAFECTACIÓ DE L'HABITATGE 5È B, ESCALA A, DE L'EDIFICI DEL CARRER MADOZ, 28-30

La senyora Carolina Soler, regidora delegada d’Administració i Atenció Ciutadana, presenta la proposta següent :

“L’Ajuntament és propietari de l’edifici situat al carrer Madoz, 28-30, de Mataró, el qual es composa de 38 habitatges, edifici tradicionalment destinat a vivendes de mestres.

L’habitatge 5è B, escala A, actualment qualificat de bé de domini públic, va quedar buit, en haver tornat la possessió el mestre que l’ocupava.

La situació actual de desocupació del departament, juntament amb la necessitat municipal d’assignar-los nous usos més afins a les actuals necessitats econòmiques i socials municipals, ha portat a considerar l’oportunitat d’alterar la seva qualificació, per tal que tingui la qualificació jurídica de bé patrimonial, adient amb els usos i destins previstos com a habitatge.

L’Ajuntament ha obtingut autorització del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, per procedir a la seva desafectació (resolució de 8 d’abril de 2011).

Resulten aplicables l’article 81 de la Llei 7/1985, reguladora de les Bases de règim local (en el mateix sentit, article 204 del Decret legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya), i l’article 20 i següents del Decret 336/1988, pel qual s’aprova el reglament del patrimoni dels ens locals a Catalunya.

És competent per aprovar l’alteració de la qualificació jurídica dels béns municipals el Ple de l’Ajuntament, tal com disposa l’article 52.2.l) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, amb majoria absoluta segons disposa l’article 114.3.m) del mateix cos legal.

Per tot l’anterior, proposo al Ple municipal, l’adopció, si s’escau, dels següents ACORDS:

PRIMER.- Desafectar inicialment el departament 5è B, escala A, de l’immoble municipal situat al carrer Madoz, 28-30, d’aquesta ciutat, fins ara qualificat de bé de domini públic afecte a usos escolars, per tal que passi a gaudir de la qualificació jurídica de bé patrimonial.

SEGON.- Sotmetre l’expedient de desafectació a informació pública per un termini de vint dies, mitjançant la inserció del corresponent anunci al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per tal que les persones interessades puguin comparèixer en l’expedient i formular les al•legacions i reclamacions que estimin oportunes. De no formular-se al•legacions ni reclamacions durant el tràmit d’informació pública, la desafectació que aquí s’acorda inicialment s’entendrà aprovada definitivament, i es disposarà l’anotació de la corresponent modificació en l’inventari de béns municipal.”


VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat. (27).

 

18 - SOL•LICITAR AL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA AUTORITZACIÓ PRÈVIA PER DESAFECTAR L'HABITATGE 2N B, ESCALA A, DE L'EDIFICI DEL CARRER MADOZ, 28-30

La senyora Carolina Soler, regidora delegada d’Administració i Atenció Ciutadana, presenta la proposta següent :

“El departament 2n B de l’escala A, de l’edifici situat al carrer Madoz, 28-30, de Mataró, consta qualificat com a bé de domini públic afecte al servei públic, en el vigent Inventari de Béns municipal, aprovat el dia 11 de juny de 2009 i actualitzat a 31 de desembre de 2009, per acord del Ple de l’Ajuntament de 7 d’octubre de 2010.

Aquest departament forma part d’un edifici de 38 habitatges, amb locals situats en els baixos, l’obra de construcció del qual fou recepcionada definitivament el 23 de setembre de 1.974. S’han desafectat trenta-un departaments de l’edifici.

El 2n B, de l’escala A, ha deixat de complir la seva funció d’habitatge per mestres de primària, ja que la persona adjudicatària del pis en va retornar la seva possessió a l’Ajuntament, el dia 25 de maig de 2010.

Ara procedeix recuperar l’habitatge de la seva afectació al servei escolar, per tal que es pugui destinar a d’altres usos d’interès municipal.

Resulten d’aplicació l’article 20 i següents del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de patrimoni dels ens locals a Catalunya, i el Decret 212/1994, de 26 de juliol, del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, que regula el procediment per obtenir autorització prèvia per desafectar els habitatges de mestres.

A tenor del disposat a l’informe jurídic unit a l’expedient administratiu i en base a la documentació de què es disposa, procedeix fonamentar la sol•licitud d’autorització per a la desafectació, en la concurrència de les següents causes de l’article 5 del Decret 212/1994:
La prevista a la lletra g) “Quan l’habitatge hagi quedat deshabitat i tingui més de 25 anys d’antiguita.”;
o subsidiàriament,
la prevista a la lletra e): “quan, malgrat haver estat adjudicats, els habitatges hagin quedat deshabitats més d’un curs escolar”.

Per tot l’exposat, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció, si s’escau, dels següents acords:

PRIMER.- Establir com a circumstància per demanar autorització prèvia per desafectar l’habitatge situat al pis 2n B de l’escala A, de l’edifici del carrer Madoz 28-30, de Mataró, destinat a vivenda de mestres, la causa prevista a la lletra g) de l’article 5 del Decret 212/1994, de 26 de juliol del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya: “quan l’habitatge hagi quedat deshabitat i tingui més de 25 anys d’antiguitat”; i subsidiàriament, la causa prevista a la lletra e): “quan, malgrat haver estat adjudicats, els habitatges hagin quedat deshabitats més d’un curs escolar”.

SEGON.- Sol•licitar als Serveis Territorials al Maresme-Vallès Oriental, del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, l’autorització prevista a l’article 7 del Decret 212/1994, per al pis esmentat al punt anterior, en base a la causa de la lletra g) de l’article 5 del Decret 212/1994, de 26 de juliol del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya: quan l’habitatge hagi quedat deshabitat i tingui més de 25 anys d’antiguitat; i subsidiàriament, en base a la causa de la lletra e): “quan, malgrat haver estat adjudicats, els habitatges hagin quedat deshabitats més d’un curs escolar”.

TERCER.- Comunicar aquest acord als Serveis Territorials d’Ensenyament al Maresme-Vallès Oriental, de la Generalitat de Catalunya.

QUART.- Autoritzar la Regidora Delegada d’Administració i Atenció Ciutadana d’aquest Ajuntament, per subscriure tots els documents que siguin necessaris per obtenir l’autorització del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, per desafectar el referit pis.”


VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat. (27).

 

Servei d’Ingressos

19 - IMAC. MODIFICACIÓ PREUS PÚBLICS AULA TEATRE. NIVELL III TEATRE ADULTS.

La senyora Carolina Soler, regidora delegada d’Administració i Atenció Ciutadana, presenta la proposta següent :

“L’Institut Municipal d’Acció Cultural d’acord amb l’Ordenança general reguladora dels preus públics de l’Ajuntament de Mataró, té establerts diversos preus pels serveis i activitats que realitza, entre les que es troba l’Aula de Teatre.

El RDL 2/2004 de 5 març pel que s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals estableix en els articles 41 a 47 el procediment per l’establiment i modificació de preus públics.

Vista la proposta feta pel president de l’IMAC i vistos els informes tècnic econòmics que consten a l’expedient en que s’aprecia el grau de cobertura dels serveis i activitats.

Atès que d’acord amb el que estableix l’art. 47 del RDL 2/2004 la competència per l’aprovació de preus públic quan no es cobreix el cost correspon al Ple de la corporació.

La Consellera delegada d’Administració i Atenció ciutadana sotmet a la consideració del Ple Municipal l’adopció del següents ACORDS :

Primer .- Aprovar la modificació de l’epígraf 7 del Preu públic de les activitats de l’Institut Municipal d’Acció Cultural, en els termes següents :
Preu/mes
7.1. TEATRE
Nivell III 75

Segon .- Publicar aquests preus públics al BOP.”


El senyor Ivan Pera, regidor del grup municipal Socialista, posiciona el seu vot en l’abstenció. Aquest preus, tal com diu l’expedient, no cobreixen els costos previstos. És més, la seva cobertura és menor que la de l’any passat. Per tant, no tenim clar quina és la política que se segueix; de dèficit, de no dèficits, de cobrir o no cobrir. Aquí es tira endavant encara que no es cobreixi, però aquest fet fa que altres esdeveniments culturals se suspenguin.
D’altra banda, han disminuït les hores lectives i això modifica el projecte formatiu. Del projecte formatiu del teatre en volem parlar. És una qüestió que s’ha parlat a la comissió informativa d’Administració i d’Atenció Ciutadana, però aquest no és un tema comptable, és un tema d’acció cultural i volem que se’n parli als llocs on es parla d’acció cultural, que és a l’IMAC, que, per cert, encara no s’ha constituït, així com a la comissió informativa de Participació i de Serveis a les Persones, on tampoc se n’ha parlat.


El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular, es posiciona afirmativament en aquest punt. Han baixat les hores lectives però el que seria el preu de l’hora s’ha mantingut i no ha fet el que s’havia fet els darrers anys, en què cada any s’anava augmentant el preu públic de l’hora de teatre. És important mantenir aquest nivell de preus, sabem que s’està oferint un servei de qualitat i això és positiu. El fet que hagin disminuït les hores lectives sembla que respon també als interessos dels mateixos assistents a l’aula de teatre de poder mantenir la seva continuïtat en aquest aprenentatge.


La senyora Carolina Soler explica, respecte que siguin deficitaris o no els preus públics, que hi ha un estudi de costos que ho avalen. Són els preus públics que es van aprovar per l’anterior equip de govern. Tots els preus públics són deficitaris. No entenc el perquè d’aquest argument, Sr. Pera.
Tal com comentava el Sr. Safont-Tria, és a voluntat dels que fan les classes; es manté el projecte pedagògic. S’ha considerat que si es redueixen les hores lectives també és assenyat reduir aquest preu públic. És més, a banda que hagin de ser deficitaris o no, hi ha uns motius al darrere com són socials, benèfics, culturals o d’interès públic.


El senyor Ivan Pera recorda el tema del Festival Shakespeare quan es parla dels motius socials, benèfics, culturals o d’interès públic. No és un tema comptable, és un tema de política cultural que s’hagués pogut parlar i dialogar allà on toca.


VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables: 19, corresponents als membres del grup municipal de Convergència i Unió (8), corresponents als membres del grup municipal del Partit Popular de Catalunya (5), corresponent al grup municipal de Plataforma per Catalunya (3), corresponents al grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2) i corresponent al membre del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular (1).
Vots en contra: Cap.
Abstencions: 8, corresponents als membres del grup municipal Socialista.

 

CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA

Servei d’Obres

20 - RATIFICACIÓ DEL DECRET 3299/2011 DE 10 DE MAIG DEL CONSELLER DELEGAT D’OBRES, RELATIU A L’APROVACIÓ DE L’ADDENDA TERCERA AL CONVENI DE COOPERACIÓ, FORMALITZAT ENTRE L’AJUNTAMENT DE MATARÓ I EL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA SOBRE EL FINANÇAMENT DE LES OBRES DEL CENTRE D’EDUCACIÓ ESPECIAL L’ARBOÇ.

El senyor Joaquim Fernàndez, regidor delegat de Participació i Nova Ciutadania, Obres, Serveis i Manteniment presenta la proposta següent:

“Per Decret 3299/2011, de 10 de maig, el conseller delegat d’Obres, Serveis i Manteniment acordà aprovar la TERCERA ADDENDA AL CONVENI DE COL•LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE MATARÓ I EL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ DEL CENTRE D’EDUCACIÓ ESPECIAL L’ARBOÇ, que ens va facilitar el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, per a la seva aprovació i incorporació al Conveni de cooperació per a la realització de les obres de construcció del CEE L’Arboç, formalitzat en data 21 de maig de 2009.

Amb la formalització d’aquesta addenda es modifica el primer paràgraf de la clàusula segona del conveni signat entre el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Mataró el dia 21 de maig de 2009, en els termes que la quantitat màxima que la Generalitat de Catalunya té previst aportar a la redacció i direcció de les obres és de 176.200,23 € i per a l’execució de les obres és de 3.221.097,95 € IVA inclòs.

A l'esmentada resolució es justificaven les raons urgents d'aprovar aquesta addenda per decret del conseller delegat, davant la celebració de les eleccions del municipi, i presentar-la al Ple per a la seva ratificació en la propera sessió que es celebrés.

El regidor delegat de Participació i Nova Ciutadania, Obres, Serveis i Manteniment proposa al Ple Municipal, si s’escau, l’aprovació dels següents

ACORDS:

Primer.- Ratificar el Decret 3299/2011, de 10 de maig, dictat pel conseller delegat d’Obres, Serveis i Manteniment, que en la seva part dispositiva resolia el següent:

“Antecedents

En data 21 de maig de 2009 es va signar el “Conveni de cooperació entre el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Mataró per a la realització del projecte bàsic i executiu, estudi de seguretat i salut, estudi topogràfic i geotècnic, projecte d’activitats per a la llicència ambiental i posterior execució i direcció de les obres de nova construcció de l’edifici d’un centre d’educació especial de l’Ajuntament de Mataró”, que actualment s’està executant al carrer de la Pagesia núm. 14, al sector de Vallveric, anomenat l’Arboç.

Mitjançant la clàusula segona del Conveni, el finançament i gestió econòmica d’aquesta actuació era per un import de 3.397.298,18 €, distribuïts de la manera següent:

2009 100.000,00 €
2010 2.797.298,18 €
2011 500.000,00 €

En data 27 d’octubre de 2009, l’Ajuntament de Mataró va informar al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya sobre la impossibilitat de dur a terme l’execució dels treballs dins dels terminis fixats inicialment en el conveni, atès que únicament s’havia pogut justificar la quantitat d’11.559,99 €, a càrrec de l’anualitat 2009, en concepte de treballs tècnics previs i preparatoris a la confecció i redacció del projecte executiu.

Per aquest motiu es va formalitzar, en data 26 de maig de 2010, una primera addenda a l’esmentat conveni, del detall següent:

2009 11.559,99 €
2010 2.797.298,18 €
2011 588.440,01 €

En data 9 de setembre de 2010 l’Ajuntament de Mataró es va dirigir novament al Departament d’Educació sobre la impossibiltat de dur a terme els treballs de construcció de l’equipament dins del terminis pactats amb el Departament d’Ensenyament i en conseqüència es va formalitzar una segona addenda al conveni dels següents imports:

2009 11.559,99 €
2010 1.310.000,00 €
2011 2.075.738,19 €


En data 16 de març de 2011 l’Ajuntament de Mataró, en compliment de la clàusula segona del Conveni en qüestió, informa a la Generalitat de Catalunya de la necessitat de tramitar i aprovar un projecte modificat degut al imprevistos i noves necessitats sorgides en el decurs de les esmentades obres per un import de 3.221.097,95 € IVA inclòs.

A tal efecte les dues parts varen acordar aprovar les modificacions recollides en el projecte modificat. Així mateix correspon aprovar una tercera addenda consistent en modificar el primer paràgraf de la clàusula segona del conveni signat entre el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Mataró el dia 21 de maig de 2009, en els termes que la quantitat màxima que la Generalitat de Catalunya te previst aportar a la redacció i direcció de les obres és de 176.200,23 € i per a l’execució de les obres és de 3.221.097,95 € IVA inclòs.

Atès que l’òrgan municipal competent per aprovar la tercera addenda correspon al Ple de l’Ajuntament, però examinat el calendari de sessions dels òrgans municipals, davant la celebració de les properes eleccions del municipi, és adient, donada la seva urgència, aprovar-la per Decret ara i presentar-la al Ple per a la seva ratificació en la propera sessió que celebri.

Fent ús de les facultats que m’atorga la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, RD Legislatiu 781/86, de 18 d’abril, que aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de regim local, Llei 8/87, de 15 d‘abril, municipal i de règim local de Catalunya, i el Decret de l’Alcalde de Delegació de 16 de juny de 2007,

HE RESOLT :

Primer.- Aprovar la TERCERA ADDENDA AL CONVENI DE COOPERACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE MATARÓ PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU, ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT, ESTUDI TOPOGRÀFIC I GEOTÈCNIC, PROJECTE D’ACTIVITATS PER A LA LLICÈNCIA AMBIENTAL I POSTERIOR EXECUCIÓ I DIRECCIÓ DE LES OBRES DE NOVA CONSTRUCCIÓ DE L’EDIFICI D’UN CENTRE D’EDUCACIÓ ESPECIAL DE L’AJUNTAMENT DE MATARÓ, facilitada pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, consistent en la modificació del primer paràgraf de la clàusula segona del conveni signat entre el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Mataró el dia 21 de maig de 2009, en els termes que la quantitat màxima que la Generalitat de Catalunya té previst aportar a la redacció i direcció de les obres és de 176.200,23 € i per a l’execució de les obres és de 3.221.097,95 € IVA inclòs.

Segon.- Comunicar l’anterior acord al Departament d’Ensenyament de la Generalitat, als Serveis Territorials d’Ensenyament al Maresme-Vallès Oriental, a l’IME, i als serveis municipals de Gestió Econòmica, Ingressos i Compres i Contractacions, facilitant-los un exemplar de la mateixa als seus efectes.

Tercer.- Ratificar la present resolució per el proper Ple de l’Ajuntament que es celebri, donada la urgència de la present resolució justificada en la part expositiva de la mateixa.”


Segon.- Comunicar aquest acord al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, als Serveis Territorials d’Ensenyament al Maresme-Vallès Oriental, a l'Institut Municipal d'Educació i als Serveis municipals de Compres i Contractacions, Gestió Econòmica i Ingressos, als seus efectes.”

 

El senyor Joan Antoni Baron, president del grup municipal Socialista, anuncia el seu vot a favor. És un decret, el 3299/2011, de 10 de maig, firmat pel Sr. Melero encara en la seva condició de regidor d’Obres. Per tant, el reconeixement de la feina feta pel Sr. Melero i la Sra. Calvo per poder disposar d’aquest centre escolar. També felicitar-nos com a ciutat i com a comarca per aquest magnífic nou edifici que acull els nens i nenes del Centre d’Educació Especial L’Arboç. Només una consideració doble, Sr. Alcalde, no hagués estat bé que la visita que va fer vostè al final del mes d’agost, s’hagués convidat a algú de l’oposició? Entenc que era un visita oficial, no una visita d’obres, i sempre s’havia convidat els membres de l’oposició a aquestes visites oficials.
Respecte al tema de L’Arboç, manifestar una certa queixa perquè el dia 1, si no recordo malament, es va firmar, també amb la Federació del Maresme, el decret que formalitzava la relació entre l’Ajuntament i la Fundació del Maresme per la llicència d’ús d’aquest Centre d’Educació Especial L’Arboç, i la nostra sorpresa va ser que això es va produir a les 10 del matí en roda de premsa, que és el que toca en un acte públic, però a la comissió informativa prèvia es va preguntar per aquest conveni i la regidora va dir que no en podia informar perquè encara no estava el conveni acabat. Instem el Govern municipal que, tan aviat com sigui possible, expliqui aquest conveni allà on toca, si pot ser, a la propera comissió informativa.

 


La senyora Conxita Calvo, regidora del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa, es felicita perquè l’Escola d’Educació Especial L’Arboç té finalment un edifici que supleix totes les mancances de seguretat que tenia l’anterior edifici. Ha estat un camí llarg. Ens hauria agradat conèixer aquesta llicència d’ús a les comissions informatives, perquè encara no està tancat quina serà l’ocupació definitiva d’aquest espai, des del punt de vista jurídic, per part de la Fundació Maresme. És un tema de relació entre dues administracions, l’administració autonòmica i l’administració local, per un tema d’educació especial que no és de competència municipal. Per tant, aquí hi ha alguns esculls sobre els quals, en algun moment, haurem de parlar en aquest ple.

 

El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular, s’afegeix a la felicitació pel fet de disposar d’un nou centre d’educació especial. Sí que és veritat que el tema de la gestió encara està pendent de resoldre del tot, i és per això que nosaltres en farem el seguiment.

 


El senyor Joan Mora, alcalde president, està d’acord que s’ha cobert un llarg camí de 7 anys. S’hi va estar treballant intensament i crec que, al final, ens hem de felicitar. Hi va haver bona voluntat per part de tothom, els primers per part del Patronat de la Fundació, que van votar aquest conveni per unanimitat. No li negaré que segurament hagués estat bé donar-ne informació en aquesta comissió informativa però crec, pel que m’explica el Sr. Joaquim Fernández, que un dia abans, el dia 30 d’agost, se’n va informar a la comissió informativa de Serveis Territorials. Segurament s’hauria pogut fer millor, però es va anar a contrarellotge conscients de la necessitat que tenia la Fundació. No és cap problema reconèixer que això va ser una obra acabada per l’anterior equip de govern. El que hi havia era un escull entre administracions que hem pogut resoldre amb la voluntat de tots.
D’altra banda, encara ens queda un tema pendent, que és l’edifici de la plaça dels Bous, que també es va desencallar amb una cessió temporal per poder tirar endavant i poder prendre alguna decisió amb més temps i parlant-ho entre tots.


VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat. (27).

 

 

 

Servei d’Habitatge i Llicències Urbanístiques

21 - APROVACIÓ CONVENI AMB L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA RELATIU A L’OFICINA LOCAL D’HABITATGE I LA BORSA DE MEDIACIÓ PER AL LLOGUER SOCIAL, PEL 2N SEMESTRE DE 2011.

La senyora Montserrat Rodríguez, regidora delegada d’Urbanisme, Habitatge, Medi Ambient i Sostenibilitat, presenta la proposta següent:

“L’Ajuntament i el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, van subscriure l’addenda de pròrroga, per al primer semestre del 2011, del conveni de col•laboració relatiu a l’Oficina Local d’Habitatge, i del conveni de col•laboració per a la gestió del Programa de Mediació per al Lloguer Socials, ambdós amb vigència fins el 30 de juny de 2011.

L’Agencia de l’Habitatge de Catalunya ha proposat subscriure un sol Conveni de col•laboració per al segons semestre de 2011, relatiu a l’Oficina Local d’Habitatge i la Borsa de Mediació per al Lloguer Social, en base a la següent normativa:

- La Llei 18/2007 de 28 de desembre del dret a l’habitatge, els decrets i reglaments que la despleguen i el Pla per al Dret a l’Habitatge 2009-2012 constitueixen el marc normatiu de col•laboració amb les oficines locals d’habitatge i les borses de mediació de lloguer social, que tenen per finalitat principal assegurar la màxima cobertura territorial en la prestació dels serveis i gestió d’ajuts relacionats amb l’habitatge i facilitar la proximitat de les gestions a la ciutadania.

- La Llei 13/2009 de 22 de juliol, defineix que són objectius de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, l’execució i gestió de les polítiques d’habitatge que són competència de la Generalitat i, especialment les relatives a les actuacions públiques que en matèria d’habitatge han de garantir la proximitat al territori, amb una gestió integrada de les actuacions públiques de conformitat amb els principis de subsidiarietat, coordinació, cooperació i col•laboració amb els ens locals.

- El Decret 13/2010, de 2 de febrer del Pla per al Dret a l’Habitatge 2009-2012, dedica el capítol 5 a les oficines locals d’habitatge i a les borses de mediació per al lloguer social, i preveu la subscripció de convenis per a constituir o mantenir oficines locals d’habitatge i borses de mediació amb les administracions locals que tinguin desplegament territorial.

L’Ajuntament de Mataró es compromet a mantenir l’Oficina Local d’Habitatge i de la Borsa de Mediació per al Lloguer Social, i realitzar una sèrie de funcions:

a) Bàsiques d’informació i assessorament a la ciutadania.
b) En matèria de Promoció de l’Habitatge.
c) En matèria de Qualitat de l’Edificació i Rehabilitació de l’Habitatge.
d) En matèria de Programes Socials de l’Habitatge.

També s’estableixen altres compromisos d’utilització de les eines informàtiques de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, de col•laboració i informació

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya s’obliga a facilitar informació, accés als programes informàtics, fer seguiment dels serveis, donar suport i formació, i compensar les despeses de gestió. Les aportacions econòmiques per al segon semestre del 2011, s’estableixen al pacte quart, de la forma següents:

a. Un pagament fix inicial per serveis bàsics de l’Oficina i la Borsa de 30.140 €
b. Un pagament en funció del nombre d’expedients tramitats de conformitat amb els compromisos derivats del protocol anual.
c. Es fixa una aportació màxima de 210.355 €.

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya aportarà una quantitat inicial de 30.140 € pel segons semestre de l’any 2011. Farà un pagament final un cop acreditada l’activitat de l’Oficina i la Borsa, corresponent al segon semestre de 2011.

Per subscriure el Conveni cal aportar acord del Ple de l’Ajuntament d’aprovació del Conveni i en el cas d’ajuntaments que tenen la gestió de l’Oficina/Borsa encarregada a una empresa municipal i vulguin que les aportacions derivades del conveni es tramitin a favor d’aquestes entitats gestores cal que ho demanin expressament per acord del Ple, indicant les dades que identifiquin el destinatari i el número de compte corrent on caldrà ingressar les aportacions.

Per tot això proposo al Ple de l’Ajuntament l'adopció, si s'escau, dels següents

A C O R D S

Primer.- Aprovar el conveni de col•laboració amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya relatiu a l’Oficina Local d’Habitatge i la Borsa de Mediació per al Lloguer Social, pel segon semestre de l’any 2011, en el marc del Pla per al dret a l’Habitatge 2009-2012.

Segon.- Autoritzar per a la seva signatura a la regidora delegada d'Urbanisme, Habitatge, Medi Ambient i Sostenibilitat, Montserrat Rodríguez i Sánchez, en virtut de les competències delegades per Resolució de l'Alcaldia de data 14 de juny de 2011.

Tercer.- Sol•licitar al Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya que les aportacions derivades del conveni es tramitin a favor de Prohabitatge Mataró SAU, i s’ingressin al compte 2100.0287.31.0200564632.

Quart.- Notificar l’anterior acord a les persones interessades als efectes escaients.”

 

El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, manifesta que donaran suport a aquest punt de l’ordre del dia.
Vull dir, però, que hem rebut queixes els darrers dies de comunitats de propietaris on hi ha habitatges llogats mitjançant aquest servei i on diuen que hi havia usuaris d’aquests pisos que no complien amb les seves obligacions econòmiques amb la comunitat. Els demanarem informació per escrit sobre aquest tema.

 

El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular, expressa que 30.000 euros sempre són benvinguts i que el seu grup municipal hi votarà a favor. Em sobta que durant el mes de setembre s’estan aprovant uns recursos que ens han de venir per cobrir despeses que van des del juny del 2011 fins a final d’any. Entenc que el procediment normal hauria estat que aquest conveni estigués signat abans de començar el segon semestre per tenir assegurades les despeses que comporta el manteniment d’aquest servei.

 

La senyora Montserrat Rodríguez explica que, en efecte, aquesta és la primera qüestió que va preguntar als tècnics de la casa que se n’ocupen. Se’ns ha dit que és un protocol habitual, tot i que m’agradaria que això no passés. Efectivament, això s’hauria d’haver signat abans. De tota manera, tenim la garantia, des de la direcció d’Habitatge, que el pagament està cobert i que, amb independència que ho firmem ara, s’entén que és retroactiu.

 

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat. (27).

 

 

 


Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat

22 - AUTORITZACIÓ DEL TRASPÀS DE LA CONCESSIÓ DEL QUIOSC DE REVISTES I DIARIS DE LA PLAÇA SANTA ANNA.

La senyora Montserrat Rodríguez, regidora delegada d’Urbanisme, Habitatge, Medi Ambient i Sostenibilitat, presenta la proposta següent:

“El Ple de l’Ajuntament de Mataró va aprovar el 5 de maig de 1994 el Plec de condicions jurídiques i econòmiques administratives del concurs per a al concessió, ús, gaudi i explotació de tres quioscos a la Plaça Santa Anna, per un termini de quinze anys, a comptar des de la data de l’acord d’adjudicació. Es contempla en aquest Plec que aquest termini podrà ser prorrogat per set anys si la Corporació municipal ho considera convenient.

El Ple municipal va adjudicar la concessió dels tres quioscos de la Plaça Santa Anna el 22 de setembre de 1994. En concret, el mòdul de revistes i diaris fou adjudicat a la senyora Carmen Ejarque Puig, amb un preu d’adjudicació de 5.595.000 pessetes (36.626,63 euros).

En data 4 de setembre de 2008, el Ple municipal va autoritzar el traspàs parcial de la concessió, ús, gaudi i explotació del quiosc de revistes i diaris de la Plaça Santa Anna a favor del senyor Santiago González Garrido, ja que la senyora Maria Pilar González Garrido, actual adjudicatària, ha manifestat la seva voluntat de realitzar el traspàs parcial de la concessió esmentada, mantenint-se com a cotitular de la concessió esmentada.

En data 3 de setembre de 2009, el Ple municipal va acordar prorrogar la concessió, ús, gaudi i explotació dels quioscos de revistes i diaris i flors i a la Plaça Santa Anna, per un període de set anys.

En data 12 de maig de 2011, la senyora María Asunción López Graupera ha presentat en el registre general d’aquest Ajuntament un escrit en el qual sol•licita la concessió del quiosc de revistes i diaris fins el final de la concessió. Hi adjunta còpia del contracte del traspàs de la concessió administrativa del quiosc esmentat; compromís de donar-se d’alta en l’IAE i de treballadors autònoms; declaració jurada de no incórrer en cap de les prohibicions de l’article 49 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic; i fotocòpia dels DNI de les persones cedents i de la cessionària.

La clàusula setzena del Plec de condicions jurídiques i econòmiques administratives que regiran el concurs per a la concessió de tres quioscos a la Plaça Santa Anna, aprovat el 5 de maig de 1994, estableix que la concessió és transmissible per la persona concessionària, amb la prèvia autorització de la Corporació. El traspàs s’haurà de formalitzar mitjançant escriptura pública. L’Ajuntament podrà percebre un 10% del preu del traspàs. La nova persona concessionària se subrogarà en tots els drets i deures de les antigues, inclosa la data de caducitat de la concessió i li seran aplicables les clàusules del Plec esmentat.

Atès l’informe de l’assessor jurídic sobre la sol•licitud del traspàs i atès l’informe del Servei d’Ingressos sobre la participació del 10% en el preu del traspàs per part de l’Ajuntament a l’empara del que disposa la clàusula setzena del Plec de condicions aprovat el 5 de maig de 1994.

Vist l’article 22 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, RDL 781/1986 de 18 d'abril, que aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,

Per tot això proposo al Ple de l’Ajuntament l’adopció, si s’escau, dels següents

ACORDS:

Primer.- Autoritzar el traspàs de la concessió, ús, gaudi i explotació del quiosc de revistes i diaris de la Plaça Santa Anna a favor de la senyora MARÍA ASUNCIÓN LÓPEZ GRAUPERA, ja que la senyora Maria Pilar González Garrido i el senyor Santiago González Garrido, actuals persones adjudicatàries, han manifestat la seva voluntat de transmetre-li la titularitat de la concessió esmentada.

Segon.- Supeditar l’efectivitat de l’autorització al fet que ambdues parts (les cedents i la cessionària) formalitzin el traspàs de la concessió del quiosc en escriptura pública d’acord amb la clàusula setzena del Plec de condicions esmentat, ingressant a l’Ajuntament l’import equivalent al 10% del preu del traspàs, import concretat en 3.000 euros.

Tercer.- Requerir la senyora MARÍA ASUNCIÓN LÓPEZ GRAUPERA, com a nova adjudicatària de la concessió del quiosc de revistes i diaris de la Plaça Santa Anna, que en el termini de 15 dies, a comptar des de l’endemà de la notificació del present acord, constitueixi a favor de l'Ajuntament la fiança d'un import de 1.002,49 euros corresponent a la garantia suficient per a assegurar el bon ús dels bens i de les instal.lacions.

Quart.- Notificar-ho a les persones interessades als efectes escaients.”


VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat. (27).

 

 

CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

23 - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA INSTANT AL GOVERN MUNICIPAL PER TAL QUE RECLAMI AL GOVERN DE LA GENERALITAT L’ADJUDICACIÓ I INICI IMMEDIAT DE LES OBRES DE L’ESCOLA MARTA MATA.

El senyor Joan Antoni Baron, president del grup municipal Socialista, presenta la proposta següent:

“És coneguda la situació de l’escola Marta Mata que comparteix espai, des de la seva fundació, amb l’escola Antonio Machado. Aquesta convivència ha estat possible gràcies a la disponibilitat d’espais de l’edifici de l’Antonio Machado i al ser les dues escoles de recent creació. Però sobretot ho ha estat, gràcies a la implicació i voluntat d’entesa i col•laboració de tota la comunitat educativa: pares, mares, personal docent, personal de suport, consells escolars,... El lògic creixement dels dos centres ha portat a una ocupació de l’edifici de l’Antonio Machado havent-se de realitzar obres d’adequació per poder ubicar correctament tots els grups de les dues escoles. De cara al curs 2012-2013 no existeix cap possibilitat de generar nous espais dins de l’edifici actual de l’Antonio Machado i això obliga a haver de disposar del nou centre Marta Mata sense cap mena de dilació pel setembre de l’any vinent. Estem, doncs, davant d’una situació complexa que necessita decisions immediates i que en cap cas es poden demorar més enllà de l’estiu.

El Ple municipal del setembre de l’any passat va decidir la cessió dels terrenys necessaris per la construcció de l’escola. El mes d’octubre del 2010 el govern de la Generalitat de Catalunya va aprovar la construcció del centre amb un pressupost de 5.437.713 € i va determinar que fos l’empresa GISA l’encarregada d’aquesta construcció. En aquests moments GISA ja té licitades les obres i només queda pendent l’adjudicació de les mateixes. Per altra banda el Grup Parlamentari Socialista ha presentat una al•legació als Pressupostos de la Generalitat pel 2011 reclamant es concreti la partida necessària per finançar les obres de la nova escola Marta Mata.

No existeix doncs cap impediment administratiu, i més enllà de la voluntat política, per a que no es puguin adjudicar i iniciar les obres i poder disposar del nou centre escolar, ni que sigui parcialment, pel setembre de l’any 2012.

És per això, i amb l’objectiu de poder escolaritzar de forma correcta els nens i nenes de les escoles Antonio Machado i Marta Mata, aquest grup municipal presenta la següent proposta de resolució:

PRIMER: El Govern municipal reclamarà a la Generalitat de Catalunya l’adjudicació immediata i l’inici dins d’aquest trimestre de les obres de construcció de l’escola Marta Mata.

SEGONA: El Govern municipal vetllarà per la correcta realització de les obres necessàries en l’escola Antonio Machado per poder atendre correctament els alumnes dels centres Antonio Machado i Marta Mata durant el curs 2011-2012.”

 

La senyora Conxita Calvo, regidora del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa, indica que el seu grup s’adhereix “in voce” a la proposta de resolució. No havíem tingut oportunitat d’escriure’n alguna perquè, com que és del juliol, era molt ràpida. La compartim en la seva totalitat. Respecte al tema Marta Mata, se’ns fa difícil entendre quina és la lògica administrativa que hi ha al darrere d’aquesta demora. Està tot en ordre. Com a mínim, així ens consta. No és una escola que ha d’anar creixent, és una escola que ja porta molts anys convivint, on s’han acabat els espais de creixement. La situació que ens podem trobar en el proper curs pot ser molt lesiva per a les famílies i per a les dues comunitats escolars que han fet un extraordinari esforç de convivència. El Sr. Martínez ho coneix de primera mà. Això no té demora, al setembre del 2012, si no hi ha l’Escola Marta Mata, entrarem en una situació de conflicte, fins i tot amb la bona disposició de les dues comunitats educatives que, en aquests moments, s’allotgen a l’edifici de l’Antonio Machado. Preguem, si és que cal instar un altre tipus d’accions amb l’administració de la Generalitat, que es resolgui aquest tema que segurament és el punt més negre, en matèria educativa, que tenim a la ciutat.


El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, anuncia que el seu grup s’afegeix a la proposta de resolució. És una situació a la qual cal posar solució. Nosaltres també vam demanar al nostre grup parlamentari que incidís en tot allò que fos possible. Crec que ho hem fet tots i que també ho ha fet el grup de govern. Estem d’acord que hauríem de prendre una decisió de consistori en aquest tema i en temes tan importants com aquest que afecten la nostra ciutat.

El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular, anuncia el vot a favor d’aquesta proposta. És una reclamació que la CUP ha vingut reivindicant en aquest ple municipal. És una situació límit i, per tant, ens afegim a aquesta reclamació que hauria de ser patrimoni del conjunt dels grups municipals. Ja que anem a demanar això a la Generalitat, hi ha altres escoles a la ciutat que tenen una situació similar: estic pensant en l’Escola Joan Coromines. És una escola que també està dividida, que també està pendent de la construcció d’un nou edifici. Jo proposo afegir un tercer punt dient que també es posi sobre la taula el tema de l’Escola Joan Coromines, perquè s’accelerin tots els tràmits.


El senyor Joan Mora, alcalde president, no tindria cap inconvenient a presentar una altra proposta per al ple següent i explicar en quin punt estan les gestions de l’Escola Joan Coromines. Som conscients que està en una situació d’emergència i d’urgència, perquè serà molt difícil arribar a la construcció de la nova escola en els terminis immediats. No obstant això, la resta de grups són sobirans per a acceptar modificar aquesta proposta, o bé fer-ne una altra en el futur. Si els sembla bé, que el Sr. Fernández es posicioni respecte d’aquesta i, després, en el posicionament final ho acabem de definir.


El senyor Joaquim Fernàndez, regidor delegat de Participació i Nova Ciutadania, Obres, Serveis i Manteniment, expressa que l’únic “desacord” en la proposta rau en el temps verbal utilitzat en el primer punt. No és que l’Alcalde i el regidor d’Ensenyament hagin de reclamar, és que ja han reclamat a la Generalitat de Catalunya. Una de les primeres entrevistes que va tenir l’Alcalde va ser amb la consellera, la Sra. Rigau, per parlar d’aquest tema. Posteriorment, han existit altres trobades del regidor amb els corresponents directors generals. Fins al punt que, estic en condicions de dir-los, existeix el compromís de la Generalitat d’iniciar les obres dins del darrer trimestre d’aquest any. L’empresa pública GISA assumeix aquesta obra prioritzant-la entre altres actuacions d’aquest any. El Servei d’Obres i l’empresa municipal PUMSA ja tenen instruccions d’iniciar els processos necessaris per a condicionar el solar on s’ha de construir la nova escola. Paral•lelament, se segueix parlant amb la Generalitat per tal de conèixer, tan aviat com sigui possible, el projecte constructiu. Respecte al segon punt de la proposta, no hi ha cap inconvenient perquè el Govern vetlla i vetllarà per la correcta realització de les obres.
El grup municipal de CIU no té cap inconvenient a donar suport a la proposta de resolució. Vull aprofitar per donar les gràcies a les comunitats educatives de les dues escoles, Antonio Machado i Marta Mata, per la seva col•laboració i sacrifici a l’hora de compartir espais, de vegades, no prou adequats a les necessitats.


El senyor Joan Antoni Baron celebra la unitat al respecte. Pel que fa a la proposta del Sr. Safont-Tria, conceptualment, no hi ha cap problema, però em sembla que l’Escola Joan Coromines necessita quelcom més que un afegitó a la proposta de l’Escola Marta Mata. Nosaltres tenim preparada una proposta de resolució en aquesta línia. Dilluns al matí la podem fer circular pels grups i els que s’hi vulguin afegir, podran fer-ho. Com que hi ha temps, perquè hi ha un tràmit urbanístic a acabar sobre el solar, el Coromines mereix una proposta de resolució separada.


La senyora Conxita Calvo creu que no és convenient fer un afegitó a la proposta de resolució. Primer, perquè estem parlant de dues situacions administratives i de tramitació diferents. Segon, perquè hi ha un mapa de creixement de la situació escolar a la ciutat. Darrere de l’Escola Joan Coromines hi ha també les escoles d’adults. Qualsevol afegitó que sembli que només parli d’un ensenyament a la ciutat em semblaria imprudent, perquè el que volem per a la ciutat és garantir la millora de les instal•lacions per a qualsevol nivell educatiu. No estic dient que no estem d’acord amb això, sinó que creiem que té més abast. Per tant, proposo al Sr. Safont-Tria que deixi la proposta damunt la taula per poder-ne parlar amb una mica més de perspectiva conjunta de ciutat, que de segur que ens posarem d’acord.


El senyor Xavier Safont-Tria coincideix en què són situacions administratives diferents. El que sí és veritat és que les dues tenen la mateixa urgència. Deixo la proposta sobre la taula a disposició de la resta de grups municipals, perquè puguem desenvolupar conjuntament una moció per a accelerar el procés de Joan Coromines.


El senyor Alcalde celebra la unanimitat d’aquesta proposta; tothom hi ha estat treballant. Aquest tema s’ha desencallat i, afortunadament, podem construir l’escola. La construcció no durarà més enllà d’uns 7 o 8 mesos. Esperem que sigui ràpid i no surtin problemes. Però hi ha el compromís, fins i tot se’ns ha avançat, i podem començar dins d’aquest trimestre.

Pel que fa a l’Escola Joan Coromines, vostè ho ha dit Sr. Baron, aquí falta un tràmit urbanístic i del darrer tràmit urbanístic a l’acceptació de la Generalitat, el projecte i la construcció de l’escola, passen anys. I Joan Coromines no es pot esperar. Per tant, estem treballant i els comunicarem, tan aviat com sigui possible i tinguem lligat el finançament, quina sortida hi podem donar. Els asseguro que la pressió per la construcció de la nova escola també s’està portant a terme.


VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat. (27).

 

24 - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DAVANT LA COMPLICADA SITUACIÓ DE LES GUINGUETES DE LA PLATJA PER CULPA DE LA MALA CLIMATOLOGIA D’AQUEST JULIOL.

El senyor Joan Antoni Baron, president del grup municipal Socialista, demana que la proposta quedi sobre la taula per poder parlar del tema amb la regidora d’Urbanisme, Habitatge, Medi Ambient i Sostenibilitat.

 

25 - MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE PLATAFORMA PER CATALUNYA PER LA PROHIBICIÓ TOTAL DE L’ÚS DEL BURKA I EL NIQAB EN ELS EDIFICIS I EQUIPAMENTS MUNICIPALS DE LA CIUTAT DE MATARÓ.

La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya, presenta la Moció següent:

“PxC no vol que les dones vagin tapades ni als equipaments municipals ni pels carrers de la nostra ciutat. Per això li demanem a l'equip de govern i en especial al seu alcalde que no amagui el cap sota l'ala. El burka o vel integral a part de ser un problema de identificació i de seguretat, és un signe d'opressió, un insult intolerable a la nostra democràcia i que atenta greument contra la dignitat de la dona. El vel integral és una imposició, una forma de repressió i una falta de respecte envers les dones.

El vel integral representa la proliferació d'una ideologia integrista, representada pel corrent salafista que amenaça el sistema de valors de la democràcia. Considerem que tapar a les dones amb un burka com si fossin fantasmes en vida representa una ideologia radical, fanàtica, medieval i esclavista.

Per aquest motius, el grup municipal de PxC sol•licita al Ple l'adopció dels següents acords:

1. La modificació de l’Ordenança Municipal a la qual correspongui per limitar l’accés i l´ús de qualsevol tipus de vestimenta o accessoris que cobreixin totalment la cara i que impedeixin la identificació i la comunicació visual en els edificis i equipaments municipals.

2. Degut a que l'Ajuntament de Mataró no te les competències per aquesta mateixa regulació a la via pública, demanar a l'administració de l'Estat i de la Generalitat perquè, mitjançant l’exercici de les seves competències, estableixen, si és el cas, un marc comú de regulació d’aquest tema.”
 

 

El senyor Joaquim Fernàndez, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió, presenta la proposta alternativa següent:

PROPOSTA RESOLUCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS DE CIU, PSC, ICV-EUiA i CUP PER A LA PROMOCIÓ DE LA REGULACIÓ I LA INTERVENCIÓ SOBRE EL VEL INTEGRAL

Al juliol del 2010 el Ple Municipal va aprovar una resolució per a la promoció de la regulació i la intervenció del vel integral per la qual es va acordar el manifestar un posicionament contrari a l’ús del vel integral; la necessitat d’impulsar accions de sensibilització i formació dirigides a tots els col•lectius socials de la ciutat per promoure la plena igualtat i la convivència; l’elaboració d’un protocol d’actuació que ofereixi eines de detecció eficaç i possibiliti una intervenció professional adequada i, per últim, sol•licitar a les administracions competents l’establiment d’un marc comú de regulació sobre els usos vestimentaris als centres públics.
La implementació d’aquestes mesures per part dels serveis municipals estan donant resultats positius i confirmen l’encert en l’abordatge d’aquesta pràctica mitjançant l’actuació dels professionals, la sensibilització i la mediació com a estratègies d’intervenció.
Per tot això, els grups signants prenen els següents,
ACORDS:
1. Reafirmar-nos en el rebuig a l’ús del vel integral i qualsevol ús vestimentari que pugui entrar en contradicció amb la dignitat de les dones, la seguretat i el respecte als drets fonamentals, tal com vam fer en la moció aprovada el juliol de 2010.
2. En la revisió de la normativa d’utilització dels equipaments públics de titularitat municipal, garantir la identificació i la comunicació visual de les persones.
3. Sol•licitar, novament, a les administracions competents que estableixin un marc comú de regulació en matèria d’usos vestimentaris en els espais i centres públics per tal d’homogeneïtzar els reglaments d’usos en referència a aquesta qüestió.


El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular, expressa que a la part expositiva de la proposta de PxC queda clar que aquesta moció no és una moció que parli de seguretat, sinó que és una moció islamofòbica i racista. Si hem de parlar de seguretat, s’ha de fer en un marc d’ordenances. Entenem que aquest no és l’espai i que no té res a veure amb el debat del vel integral. Per tant, votarem en contra de la proposta de PxC. Respecte a la proposta conjunta, vist que s’ha barrejat tot, ens hi abstindrem perquè entenem que el ple municipal no és el lloc on s’ha de tractar aquest tema.


El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, recorda que el seu grup municipal ja va dir, en el marc del Pacte per la Nova Ciutadania, que els semblava insuficient el que allà es va parlar.
Sobre la moció conjunta que es presenta, volem destacar dues coses:
La primera, és cert que s’ha fet una bona feina des de la part de l’Ajuntament que treballa aquests temes. En volem deixar constància, malgrat que pensem que la moció no acaba de dir les coses clares. Nosaltres vam presentar una moció molt semblant a la del grup de la Sra. Lora, amb uns termes bastant semblants, traient la part expositiva, i se’ns va donar com a argument per a no acceptar-la que aquests casos eren inexistents a Mataró. Només que hi hagués un sol cas, ja ens semblava malament. N’hi ha hagut tres, un d’ells lligat a violència domèstica, i ens semblen excessius. En les reunions posteriors del Pacte per la Nova Ciutadania se’ns podien haver donat aquestes dades i, probablement, el nostre reconeixement hagués portat a dia d’avui a votar aquesta moció conjunta des del Pacte. La nostra posició serà d’abstenció.
Pel que fa a la moció que ens presenta el grup de PxC, si ells treuen la part expositiva, votarem a favor dels punts d’acord.


La senyora Consol Prados, regidora del grup municipal Socialista, posa de manifest que la moció alternativa ho és perquè ja es va discutir. No és la primera vegada que es fa debat en aquest ple. A més, es van acordar unes eines i uns instruments d’intervenció, perquè només prohibint no se solucionen els casos. El que s’ha de fer és intervenir en les causes que hi ha al darrere. Aquests protocols estan donant uns resultats. Quan es diu que en la revisió de la normativa d’utilització d’equipaments públics es regularà aquesta identificació de les persones, creiem que la convivència és a cara descoberta i, per tant, aquesta moció reflecteix ja el que es va acordar al seu dia. Hi ha la voluntat d’aquest Govern d’actuar. Per tant, rebutjarem la moció de PxC i donaríem el nostre suport a aquesta moció conjunta.


El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa, recorda que a la comissió de seguiment es va discutir aquesta qüestió abastament i es va arribar a un acord. En definitiva, el que ve a dir és allò que els grups municipals de CIU, PSC, ICV-EUiA, ERC i CUP ja vam expressar al ple de juliol de l’any passat. Per tant, es va discutir abastament. Els protocols han donat un resultat òptim. És a la comissió de seguiment i al Pacte de Nova Ciutadania on s’han de resoldre aquests temes de la manera més consensuada possible. En ares d’aquest consens, tots hem cedit procurant que tirés endavant. És una llàstima que a darrera hora es pugui despenjar alguna de les formacions que van signar en el seu moment. Votarem que no a la proposta de PxC i afirmativament a la proposta que hem presentat conjuntament.


La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya, opina que la contraproposta que s’ha presentat és només per a treure protagonisme a PxC. Aquesta proposta que em feu no arriba enlloc, perquè reafirmar-nos en el rebuig no serveix de res. O es prohibeix o no es prohibeix. Quin problema hi ha en acceptar una moció que presenta PxC acordant els dos acords que serien prohibir l’ús del vel integral als equipaments municipals i a la via pública? La proposta que feu conjunta un ciutadà no l’entén, perquè diu molt però, en realitat, no diu res. Retirem la part expositiva i els acords segueixen sent els mateixos.


El senyor Alcalde explica que la proposta de PxC ha estat presentada amb temps, concretament el dia 19 d’agost. L’hem treballada, no hem aconseguit arribar a un acord, però també és cert que la Sra. Lora ha entrat amb una part expositiva completament diferent. Vostè ha parlat fa un moment de la prohibició del vel integral no només en els edificis municipals, sinó també al carrer. Per tant, les seves paraules tampoc corroboren el que hi ha escrit a la seva proposta. Aquestes coses fan que la gent pensi que som poc clars o que donem voltes a les coses, etc. Tot i que s’ha treballat, és un tema punyent que hem de continuar treballant perquè aquest tema s’ha d’atacar abans que es faci gran, quan sembla que estem d’acord en el fons de la qüestió i ens entretenim massa en les formes.

 


El senyor Joan Mora, alcalde president, posa finalment a votació la Moció que presenta el grup municipal PxC, sense la part expositiva:

1. La modificació de l’Ordenança Municipal a la qual correspongui per limitar l’accés i l´ús de qualsevol tipus de vestimenta o accessoris que cobreixin totalment la cara i que impedeixin la identificació i la comunicació visual en els edificis i equipaments municipals.

2. Degut a que l'Ajuntament de Mataró no te les competències per aquesta mateixa regulació a la via pública, demanar a l'administració de l'Estat i de la Generalitat perquè, mitjançant l’exercici de les seves competències, estableixen, si és el cas, un marc comú de regulació d’aquest tema.”


VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables: 8, corresponent al grup municipal de Plataforma per Catalunya (3) i corresponents als membres del grup municipal del Partit Popular de Catalunya (5).
Vots en contra: 11, corresponents als membres del grup municipal Socialista (8), corresponents al grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2) i corresponent al membre del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular (1).
Abstencions: 8, corresponents als membres del grup municipal de Convergència i Unió.

A continuació el Sr. Joan Mora, alcalde president, posa a votació la proposta alternativa presentada pels grups municipals CIU, PSC, ICV-EUiA :

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables: 18, corresponents als membres del grup municipal de Convergència i Unió (8), corresponents als membres del grup municipal Socialista (8) i corresponents al grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2).
Vots en contra: Cap.
Abstencions: 9, corresponents als membres del grup municipal del Partit Popular de Catalunya (5), corresponent al grup municipal de Plataforma per Catalunya (3) i corresponent al membre del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular (1).
 

26 - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS – ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA SOBRE LA REVISIÓ I RENOVACIÓ DEL PACTE PER A LA NOVA CIUTADANIA 2012-2015.

El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa, presenta una proposta consensuada amb els grups municipals PPC, CIU, PSC i CUP sobre el futur del Pacte sobre polítiques d’immigració i d’integració:

“El mes d’octubre de 2008 es va signar, per part de tots els Grups Municipals presents en aquell moment al Consistori, el Pacte sobre Polítiques d'Immigració i d'Integració 2008-2011. Tal i com es recull en els antecedents del Pacte, l'objectiu d’aquest era: "gestionar els canvis que s'estaven produint en aquell moment, per tal d'assolir la cohesió social en el conjunt de la ciutadania, entesa com espai comú de convivència i de referència per a tothom, com a estatus jurídic que estableix els drets i els deures de les persones davant la col•lectivitat, i que pressuposa la necessitat de compartir els valors i els principis democràtics i unes pautes de comportament. És així que aquest compromís per la cohesió esdevé estratègic per a Mataró, i per tant, un àmbit necessari de concertació i de consens social i polític."

El fet migratori, tant important en els darrers anys, ha posat a prova la solidesa de les nostres institucions. La procedència de persones de diferents països de la nostra immigració, amb costums, idiomes i creences diverses ha generat una sèrie de necessitats que s’han hagut de gestionar

El flux migratori, a conseqüència de la greu crisi econòmica que ens colpeja, ha perdut força, però això no ha de fer disminuir el treball fet fins ara amb la col•laboració de tots els grups municipal per tal d’assolir el model de ciutat que volem, basat en la cohesió social, la convivència i la igualtat d’oportunitats.

D’altra banda hi ha un Pacte a nivell nacional que el món municipalista va signar i que indica compromisos i legislació que ha d’emmarcar les nostres accions com a administració pública local que és el Pacte Nacional per a la Immigració a Catalunya. Tanmateix, el conjunt de grups integrants de la Comissió de Seguiment del Pacte per a la Nova Ciutadania reiteren el seu compromís en la renovació de la voluntat d’acord per establir les polítiques d´immigració i integració a Mataró.

És per això que els grups municipals prenen els següents ACORDS:

1.- Abans d’acabar l’any 2011 i en el marc de la Comissió de Seguiment del Pla de Nova Ciutadania es presentarà i es debatrà una memòria de valoració dels programes i actuacions del Pla 2008-2011.

2.- Iniciar les converses pertinents per tal de començar la redacció del Pacte sobre Polítiques d'Immigració i Integració pel mandat 2011-2015.”

 

El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular, recorda que el Pacte de Nova Ciutadania tenia data de caducitat el 2011, i s’havia de renovar. Hi havia dues propostes coincidents entre el PPC i Iniciativa en què es renovés. Nosaltres no hi tenim cap inconvenient i esperem que aquesta renovació sigui per millorar aquest pacte i la cohesió social i la integració a Mataró.

 

La senyora Mónica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya, presenta una esmena a la proposta presentada sobre la renovació del Pacte sobre polítiques d’immigració i d’integració:

“Donat que com a conseqüència de la greu crisi econòmica i les polítiques dedicades exclusivament a favor de la immigració discriminen als autòctons vulnerant el dret d'igualtat d'oportunitats.

Atès que la nova realitat de gran part de la nostra ciutadania i que tot no ser immigrants, molts dels nostres ciutadans també es troben en situació de risc, en els límits de la pobresa, l'exclusió social i la marginalitat.

Atès que la cohesió social i la convivència només són possibles mitjançant la igualtat.

Considerem que atenent a la realitat social i la igualtat.

Hem de presentar a la consideració del Ple la següent
Esmena:

- Iniciar les converses entre els grups municipals per tal començar la redacció d'un nou Pla d'acció sota la denominació de PACTE D'INTEGRACIÓ PER LA CIUTADANIA pel mandat 2011-2015.”


El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, agraeix que hagin estat capaços d’arribar a aquest acord. No vol dir això que finalment arribem a posteriors acords, però val la pena intentar-ho. El fet que s’està donant és inqüestionable i que és una realitat a Catalunya i a Espanya. Pensem que s’havia de renovar el pacte i que s’havia de fer amb una pretesa que no ens permetia badar. Creiem que s’havia de renovar, perquè hi ha realitats diferents a les del 2008 i tenim una realitat política diferent en aquest ajuntament.


El senyor Joaquim Fernàndez, regidor delegat de Participació i Nova Ciutadania, Obres, Serveis i Manteniment, manifesta que donaran suport a aquesta proposta. Hem col•laborat en fer que les dues propostes es fusionessin en una sola i, a més a més, hem afegit el punt 1 per iniciativa pròpia per tal d’agafar el compromís que s’expressa aquí.
Respecte a la proposta que ha fet la Sra. Lora, la part expositiva és inacceptable. Parlo pel Govern, però crec que puc dir que és compartit per altres grups.
Pel que fa a l’acord concret que proposa, dir que la proposta no parla de nova ciutadania. Parla d’una pacte sobre polítiques d’immigració i integració. Malgrat tot, d’alguna manera ho hem d’expressar. El títol que acabi tenint serà una de les coses que haurem de discutir. L’emplaço que, si forma part d’aquesta comissió, faci l’aportació allà. Per tant, no acceptaríem aquesta esmena.
Aprofito per donar les gràcies a una persona que ha treballat durant dos anys en aquest tema. Ho va començar a fer amb el Sr. Carlos Fernández, responsable de Nova Ciutadania. Jo vaig tenir ocasió de conèixer-la a la comissió de seguiment d’aquest pacte. Allà feia molt bona feina. I el temps que m’ha correspost tenir aquesta responsabilitat en el Govern, ha estat una persona lleial, que és extraordinari buscant recursos. Nova Ciutadania és un servei que comença l’any amb molts pocs diners i amb un pressupost per gastar elevat i, gràcies a ell, podem fer totes les accions que es fan durant l’any. Aquesta persona és el Sr. Carlos Garcia, que avui és l’últim dia que presta serveis en aquesta casa.

El senyor Joan Antoni Baron, president del grup municipal Socialista, s’afegeix a la consideració que ha fet el Sr. Fernández respecte el Sr. Carlos Garcia. M’ha tocat, com a Alcalde, treballar amb ell durant gairebé dos anys i puc reafirmar tot el que ha dit el Sr. Fernández. Jo de vostès, no el deixaria marxar.


VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables: 24, corresponents als membres del grup municipal de Convergència i Unió (8), corresponents als membres del grup municipal Socialista (8), corresponents als membres del grup municipal del Partit Popular de Catalunya (5), corresponents al grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2) i corresponent al membre del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular (1).
Vots en contra: Cap.
Abstencions: 3, corresponent al grup municipal de Plataforma per Catalunya.

 


27 - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA SOBRE LA RENOVACIÓ DEL PACTE SOBRE POLÍTIQUES D’IMMIGRACIÓ I D’INTEGRACIÓ PER AL MANDAT 2008-2011.


El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, fa decaure la proposta per haver estat consensuada amb la proposta núm. 26 de l’ordre del dia.

En aquests moments abandona la sessió el Sr. Marcel Martínez, regidor del grup municipal de Convergència i Unió.

El Sr. Alcalde disposa el tractament conjunt dels punts de l’ordre del dia núm. 28 i 39 per venir referits a temàtiques coincidents.

PRECS I PREGUNTES


28 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS – ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA SOBRE LA RENDA MÍNIMA D’INSERCIÓ.

El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa, presenta la pregunta següent:

“Tot i què a la reunió de la Comissió Informativa Municipal de Participació i Serveis a les persones, celebrada el passat 31 d’agost, se’ns va informar sobre les gestions portades a terme pel govern municipal en el tema de la Renda Mínima, pensem que encara queden qüestions per aclarir, i és per això que el Grup Municipal d’ICV-EUiA formula les següents preguntes:
1. Ha hagut de posar recursos addicionals i destinar més persones de l’administració per a la gestió de la RMI. Quin cost ha suposat això per l’ajuntament?
2. Què ha passat amb els informes favorables de sol•licituds de RMI donats després de l’1 de juliol i que tenen resolució favorable del Departament de Benestar i Família.
3. Quin nombre de perceptors/res de Mataró no han cobrat encara la prestació?
4. Si existeix frau a la nostra ciutat, com s’ha gestionat i quin és el seu percentatge?
5. Quins mecanismes s’han previst per a combatre la situació d’aquelles famílies en situació d’exclusió social i pobresa severa que restin fora d’aquest ajut, o que encara no han cobrat la prestació?
6. Està previst posar en marxa algunes accions a l’àmbit local contra la pobresa i exclusió social? Quines?
7. S’ha plantejat el govern municipal consensuar algun tipus de política de reinserció social amb els agents econòmics i socials i la resta de forces polítiques? Quines?”


39 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE LES CONSEQÜÈNCIES A MATARÓ DELS CANVIS INTRODUÏTS EN LA GESTIÓ DE LA RENDA MÍNIMA D’INSERCIÓ.

La senyora Consol Prados, regidora del grup municipal Socialista, presenta la pregunta següent:

“Durant el passat mes d’agost els mitjans de comunicació nacionals van anar informant del desori organitzat arreu del país pels canvis introduïts pel govern de la Generalitat en la percepció del la Renda Mínima d’Inserció. S’ha generat un inquietud social alta i s’ha perjudicat nombroses famílies que esperaven l’ ingrés a començament de mes, tal com era habitual, i que sense cap avís previ han vist com aquest es retardava fins a quinze dies. Aquest retard, la manca d’informació i les contradiccions en la mateixa, va provocar que nombroses persones, perceptores de la Renda Mínima, s’adrecessin als ajuntaments, que tampoc havien estat informats, per tal de reclamar el cobrament col•lapsant els serveis socials o d’atenció ciutadana.

A Mataró hi ha més de 850 famílies perceptores de la prestació i per tant més 2.500 persones que es van poder veure afectades pels canvis en el procediment de cobrament. És per això, que aquest grup municipal vol saber:

1.- Quantes persones s’han adreçat aquests dies a l’Oficina Social d’Atenció Integral o a l’Oficina d’Atenció Ciutadana per queixar-se o reclamar sobre el nou sistema de pagament de la Renda d’Inserció Mínima?

2.- És coneixedor el govern municipal del nombre de famílies, persones i infants que han quedat afectades realment pels canvis en la gestió de la Renda Mínima d’Inserció?

3.- Ha previst el govern municipal, tal com han fet altres ajuntaments, un reforç d’aquestes oficines per poder atendre correctament i amb la màxima diligència a les persones afectades per aquests canvis.

4.- Ha previst el govern municipal l’habilitació d’alguna partida pressupostària extraordinària per poder atendre, a mode de bestreta, les necessitats més urgents i peremptòries de les famílies que no tenen cap altre ingrés que la Renda Mínima d’Inserció?

5.- Quina és l’opinió del govern municipal sobre els canvis introduïts pel govern de la Generalitat en el pagament de la Renda Mínima d’Inserció i el seu impacte sobre les persones beneficiàries?”


El senyor Pere Galbany, regidor delegat de Família, Benestar Social, Salut i Consum i Esports, en primer lloc, se suma als agraïments al Sr. Carlos García.
En resposta a la primera pregunta del grup municipal d’ICV-EUiA, no han estat necessaris recursos addicionals: els torns de guàrdia previstos durant el període de vacances han estat suficients per assumir l'augment de demanda d'informació dels primers dies del mes d'agost. Donat el dispositiu que s'ha pogut realitzar, no ha suposat cap cost addicional. L'Ajuntament va reforçar l’Oficina d’Atenció Social Integral (OSAI), centralitzant l'atenció en els professionals dels equips territorials de promoció social. Posteriorment i arran de les mesures preses per la Generalitat, com l’habilitació del telèfon d’informació, demanar el cobrament de la prestació, etc., no va ser necessari mantenir cap dispositiu específic per a l'atenció de les famílies i se les va atendre en el seu territori de referència.
Quant a la segona pregunta, durant els mesos de juliol i agost els tècnics de Benestar Social han continuat tramitant expedients de renda mínima d’inserció, seguint el seu procediment habitual. En data 6 de setembre hi ha 174 expedients en procés de resolució, actualment no disposem de cap expedient tramitat al juliol que disposi de resolució. Consultats els serveis tècnics del PIRMI, la modificació relativa al termini màxim de 4 mesos per a la presa de l'acord definitiu d'aprovació del Pla d'Inserció i Reinserció Social i Laboral, des de la seva presentació al Departament de Benestar i Família, es farà efectiva en sol•licituds registrades a partir de l’1 d’agost.
Pel que fa a la tercera pregunta, el Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat està verificant les reclamacions efectuades pels usuaris i creuant les dades amb les entitats bancàries. Encara estem en el procés que estàvem en setmanes passades quan se’ls va informar en comissió informativa. De tota manera, des del Servei de Benestar Social estimem que al voltant d’un 13% dels titulars no han cobrat el PIRMI del mes de juliol.
En relació amb la quarta pregunta, el Servei d’Empresa i Ocupació de la Generalitat, mitjançant les oficines de treball, estan entrevistant els titulars de la Renda Mínima d’Inserció (RMI) per tal que acreditin la seva situació actual. Consultada la Generalitat, encara no disposem de les dades definitives.
Pel que fa a la cinquena pregunta, el Servei de Benestar Social valora famílies que presenten impossibilitat de fer front a la cobertura de necessitats bàsiques essencials, oferint el suport necessari segons ens marca la normativa de prestació de serveis socials de caràcter econòmic (article 30 de la Llei 13/2006). Aquest article fa referència a les prestacions d'urgències socials a càrrec dels pressupostos dels ens locals d'acord amb les competències dels serveis socials bàsics. En data 6 de setembre s’han ajudat 25 famílies, amb un import total de 5.345 euros.
En resposta a la sisena pregunta, l’Ajuntament disposa del Pla de Promoció Social, en què 21 entitats i serveis de la ciutat col•laboren proposant accions per afavorir la promoció de les persones en fase de vulnerabilitat i exclusió social. Les entitats participants complementen les seves accions amb la prestació de serveis socials, com ara el Club Social, Bancs d'Aliment...
Quant a la setena pregunta, des de l’Ajuntament hem contactat amb el SOC i amb l’INEM per derivar necessitats de formació a programes de l’IMPEM. Els propers dies està pendent una trobada amb la directora del SOC per tractar aquest tema i per concretar el pressupost de l'any vinent.
En relació amb la primera pregunta del PSC, durant el mes d’agost s’han atès presencialment 762 persones i s’han realitzat i rebut més de 1.300 trucades. El nombre d'instàncies presentades al registre de l'Ajuntament per ratificació de canvi de domicili i reclamació de xec bancari han estat un total de 17.
Pel que fa a la segona pregunta, segons la base de dades de la RMI, actualment a Mataró hi ha 983 expedients de RMI. Actualment estem a l'espera que el Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat ens comuniqui el resultat de la revisió dels expedients, en motiu de l'entrada en vigor de la Llei de mesures fiscals i financeres del Decret 384/2011 de desplegament de la Llei 10/1997 de la RMI.
Respecte a la tercera pregunta, durant la primera setmana d'agost l'Ajuntament va reforçar l'Oficina d'Atenció Social Integral, com he dit abans. L'objectiu del dispositiu va ser informar les famílies del canvi de pagament de la RMI i oferir el suport per a resoldre incidències que poguessin sorgir. Durant les setmanes posteriors, arran de les mesures preses per la Generalitat, no va ser necessari mantenir cap dispositiu específic per a les famílies.
Les principals actuacions que vam posar en marxa són: ens vam coordinar amb els tècnics de la RMI, amb les oficines de correus corresponents per a localitzar xecs, bancaris —agraeixo des d’aquí la seva feina— i amb entitats bancàries per la resolució d’incidències en relació amb el pagament, a qui agraeixo també la feina. També hem informat pensions i propietaris d’habitacions de la situació actual, per tal d’evitar perjudicis als usuaris, explicant que el cobrament es faria però que vindria endarrerit. També hi ha hagut suport en el procés de cobrament de la RMI i en la cobertura de necessitats bàsiques. Actualment estem atenent les famílies amb els serveis habituals.
En resposta a la quarta pregunta, actualment el Servei de Benestar Social valora aquelles situacions de manca de recursos immediats per cobrir les necessitats bàsiques essencials. S'ha ajudat 25 famílies; les ajudes s’han tramitat a càrrec de les partides pressupostàries d'ajuts individualitzats previstes al Pressupost 2011.
Finalment, s’ha de dir que el Govern no està satisfet amb la manera com s’ha portat tot, perquè ha causat un gran greuge als nostres ciutadans. Lamentem molt també que s’ha causat un perjudici als treballadors de l’Ajuntament, que han anat molt enfeinats durant el mes d’agost. Em sumo a les felicitacions per la feina feta.
D’altra banda, des del Govern municipal estarem sempre al costat de millorar l’atenció de les persones en risc d'exclusió social. Les mesures que ha pres la Generalitat són mesures molt dures, però que responen a la situació en què es troba el nostre país. I sobretot estarem al costat de garantir que els recursos destinats a la PIRMI, o qualsevol altra ajuda social, arribin a totes les persones que presentin un elevat risc d’exclusió social.

 

El senyor Joan Mora, alcalde president, explica que el Govern municipal no està content amb el que ha passat, per això no els va costar gens afegir-se a la reivindicació que les coses no s'havien dut prou bé des del govern de la Generalitat. Hi va haver molta confusió al principi i es podria haver fet manifestament molt millor.
És cert que els serveis de la casa van fer un gran esforç, com hagués fet qualsevol altre grup que hagués estat al Govern.


29 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS – ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA SOBRE LA DEFICIÈNCIA EN LA PLAÇA DE MARIA AURELIA CAMPMANY.

La senyora Conxita Calvo, regidora del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa, presenta la pregunta següent:

“La Plaça de Maria Aurèlia Campmany, ubicada al barri del Camí de la Serra, és una plaça que té, per la part Nord un fort desnivell. Per salvaguardar els vianants que caminen pel carrer Josep Vicenç Foix d’una possible caiguda pel terraplè (Foto 3) es van col•locar unes tanques de seguretat. Proteccions que només abasten uns quants metres de la plaça.

Tal i com es veu a les fotografies 1 i 2, la part que queda desprotegida té en el terraplè unes roques cap al final del recorregut. La possibilitat de que la quitxalla o una persona adulta caiguin pel desnivell i topin amb les roques és, sota el nostre punt de vista, un risc que caldria evitar.

Per la qual cosa, li volem preguntar a la regidora responsable de via pública el següent:

- coneix l’existència d’aquesta deficiència en la Plaça de Mª Aurèlia Campmany?
- si no és així, i una vegada informada de la mateixa, quines mesures pensa emprendre per evitar el risc de caiguda pel terraplè de la plaça?”


El senyor Joaquim Fernàndez, regidor delegat de Participació i Nova Ciutadania, Obres, Serveis i Manteniment, diu a la Sra. Calvo que els responsables tècnics del Servei de Manteniment ja estaven al corrent de la deficiència. El que faran, el proper mes d’octubre, és tornar a replantar el talús amb la planta arbustiva que hi havia originàriament i que serveix de protecció als vianants del carrer Josep Vicenç Foix. La mantindré informada tan bon punt s’iniciïn els treballs.


30 - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA SOBRE ELS ALDARULLS VISCUTS A ROCAFONDA DURANT LA CELEBRACIÓ DEL RAMADÀ.

El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, presenta el prec següent:

“Aquest Grup Municipal ja ha demanat en més d’una ocasió que el Govern Municipal tiri endavant algunes mesures encaminades a garantir el descans dels veïns del barri de Rocafonda, sobretot els que viuen a tocar del parc que hi ha en aquest barri, o aquells que viuen als carrers que són de pas pels fidels que acudeixen a la Mesquita del carrer Energia, al Polígon de Mata-Rocafonda, per evitar les molèsties que pateixen a les nits, durant la celebració del Ramadà.

Volem deixar clar que el PPC respecta qualsevol celebració cultural i religiosa, provingui d’on provingui, però sí hem de dir que s’hauria de revisar l’aforament de la mesquita (que creiem que supera amb escreix durant aquests dies) tal i com es fàcilment comprovable pel trànsit de vianants que entren i surten d’aquest recinte i que, de la mateixa manera que passa amb altres entitats culturals i/o esportives del barri, s’hauria d’exigir al col•lectiu musulmà el compliment de la Ordenança de Civisme, per tal de garantir un dret tan fonamental com és el del descans dels veïns.

Altres entitats amb seu en aquesta zona han de parar la seva activitat a les deu del vespre per garantir aquest dret, per la qual cosa aquest incompliment suposa un greuge comparatiu amb les mateixes. D’altre banda ens sembla absolutament intolerable que durant tot un mes les persones vegin alterat el seu dret al descans.

És per tot això que aquest Grup Municipal presenta el següent PREC:

1. El Govern municipal emprendrà les actuacions necessàries per tal de garantir el dret al descans dels veïns el barri de Rocafonda, durant la temporada estival, i revisarà que totes les entitats de la ciutat tinguin els mateixos drets, però també els mateixos deures, a l’hora de respectar els horaris de descans.”

 

La senyora Núria Calpe, regidora delegada de Via Pública, accepta el prec. Efectivament, l’Ajuntament té tota la voluntat de fer tot el possible per garantir el descans de tots els veïns de la ciutat, quan es produeixen molèsties al carrer.
Abans que es comencés a fer el Ramadà, es van mantenir diverses converses des del Servei de Nova Ciutadania, la Policia Local i els responsables de les mesquites, per tal que col•laboressin en la petició als practicants islàmics que no es reunissin a les places públiques en hores nocturnes i respectessin el silenci. Els responsables de les mesquites van col•laborar en aquesta campanya d’informació i, per tant, això ha estat una feina molt positiva.
També es va augmentar la vigilància a les mesquites, especialment en horari nocturn. També s'han atès puntualment tots els requeriments dels veïns que s'han anat queixant de sorolls. No obstant això, les molèsties que s'ocasionen a les places no només provenen dels practicants religiosos, sinó que també a l’estiu és freqüent que augmentin les estades a la via pública, a les terrasses dels bars, etc. Per tant, el volum de molèsties es multiplica. A més, tenim el handicap que tenim menys efectius policials a l'estiu, perquè la meitat fa vacances i dóna la sensació que no es poden atendre les queixes amb tanta rapidesa.
És cert que hi ha hagut més gent a les places, com ara joves jugant a futbol, però això no vol dir que ho hàgim de tolerar; té raó. Evidentment, s'emprendran totes les accions perquè es compleixi l'Ordenança de Civisme i es garanteixi el descans de tots els veïns.
No es té constància que s'hagin superat els aforaments de la mesquita del c/Energia, però, quan es produeixin noves assistències, es faran controls si es continuen rebent queixes.
Del registre de les trucades realitzades per la gent del barri de Rocafonda i voltants durant el Ramadà, hem de manifestar que no es desprèn que hi hagi hagut un augment significatiu respecte a d’altre períodes estivals. S'han produït 20 trucades des de Palau-Escorxador i 10 des del barri de Rocafonda.
Per tant, entenem que hem d’acceptar el prec i que el Govern ja vetlla per garantir el descans dels veïns a la ciutat durant tot l’any, i sí que serem molt estrictes a l’hora d’exigir el compliment de l’Ordenança de Civisme, com, de fet, ja ho som. Farem més esforços a nivell pedagògic per tal que aquests centres inculquin als seus fidels un comportament adequat, de cara al proper Ramadà.

El senyor José Manuel López agraeix que s’accepti el prec. Lamento haver de citar que, concretament, ha estat durant el període del Ramadà. Es va acabar el Ramadà i es va acabar el problema, és un fet.


El senyor Alcalde reconeix que hi ha hagut alguna molèstia, però també és veritat que la coincidència amb l’estiu amplifica encara més aquest fet. Sens dubte, vetllarem perquè tots els veïns puguin descansar i farem tot el possible de cara a l’any que ve.


31 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA SOBRE LES ROTONDES DE MATARÓ.

El senyor Marco Fernandez, del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, presenta la pregunta següent:
“Aquest Grup Municipal ha tingut coneixement d'un estudi realitzat per la fundació RACC, emmarcat dins de les auditories de mobilitat urbana, referent a l'avaluació d’algunes rotondes a Mataró.

Si bé és cert que l'esmentat estudi s'ha fet només tenint en compte tres de les rotondes que hi ha a la nostra ciutat, es poden despendre una sèrie de conclusions referents a l'excés de senyalització i la manca d’il•luminació nocturna (a més de conductes inapropiades dels conductors), fàcilment extrapolables a la resta o, com a mínim, a moltes de les rotondes de Mataró

De les tres rotondes estudiades la pitjor és la situada dins del nucli urbà, per la qual cosa podem pensar que un nombre important de les rotondes situades dins de la ciutat presenten deficiències importants i, si es solucionen aquestes deficiències, poden fer disminuir el nombre d'accidents i augmentar la seguretat de tots els usuaris de la via pública.

Al considerar les rotondes un dels punts més conflictius de la circulació i amb la seva proliferació als darrers temps, aquest Grup Municipal realitza les següents:

PREGUNTES

1. Ha considerat el Govern Municipal encarregar als tècnics municipals la complementació d’aquest estudi amb la resta de rotondes de la nostra ciutat?

2. Quina valoració fa el Govern Municipal dels resultats d'aquest estudi?

3. Té previst el Govern Municipal alguna actuació per minorar els inconvenients detectats?”

 

La senyora Núria Calpe, regidora delegada de Via Pública, reconeix que la Fundació RACC ha realitzat un estudi de 3 de les 40 rotondes que hi ha la ciutat, dins de les seves auditories de mobilitat urbana. És un estudi bastant extens, però, una vegada valorat, considerem que és un estudi favorable. Estem d'acord que se’n podrien desprendre algunes conclusions que serien extrapolables a altres rotondes de la ciutat. La principal conclusió d'aquest és que l'estat de les rotondes és acceptable. Si analitzem les diferents puntuacions que dóna a les tres rotondes estudiades, podem apreciar que, en general, els aspectes que han rebut menor puntuació són les recomanacions subjectives dels conductors, i no en els aspectes de configuració de les rotondes. Donat que són recomanacions subjectives, poca cosa s’hi pot fer, perquè determinar que la seva perillositat rau en el fet que els conductors no utilitzen els intermitents o no respecten el canvi de carril.
De tot això, sí que pensem que l’elecció que ha fet el RACC de les tres rotondes no és massa adequada ni representativa.
En primer lloc, perquè la primera rotonda que ha estudiat és la de la Porta Laietana, la qual és competència de la Generalitat i abans ho era de l’Estat i la Demarcació de Carreteres, que és qui la va construir. És una rotonda que té una configuració concreta que fa que d’una banda a l’altra no hi hagi visibilitat, però és per la inclinació del terreny. És un tram que està ocupant part de la N-II i nosaltres no tenim competència sobre la seva senyalització.
La segona rotonda que analitza l’estudi és la de Figuera Major, que realment no va néixer com un element regulador de la circulació, sinó com una solució hidrològica per a recollir les aigües residuals de les rieres de Cirera i de Figuera Major; malgrat es va adaptar al sentit giratori, quan es va construir als anys 80 la reglamentació en matèria de rotondes era una altra. Altrament, la simetria, irregularitats i dimensions que presenta, així com la seva manca d’utilitat per accedir als pols d’atracció ve donada per aquesta solució que en el seu moment era. Donat que hi ha altres vials que hi accedeixen més directament fan innecessari que hi hagi una senyalització informativa, que és un dels vicis que estableix l’informe.
La tercera rotonda és la Plaça França, i cal recordar que, juntament amb la Plaça Gran Bretanya, aquesta és una de les entrades i sortides de la C-32, amb la qual cosa, tampoc en tenim competència, pel que fa a la construcció o senyalització, com a Ajuntament, ja que forma part d’un vial de sortida i accés a una autopista. És a dir, tenim limitacions a l'hora de senyalitzar aquesta rotonda, per exemple, no hi podem posar un semàfor, perquè la normativa ens ho impedeix.
Un dels vicis que estableix l’informe és que hi pot haver una manca de senyalització especialment a les rotondes de la Plaça França i de la Porta Laietana. Hem de tenir en compte que aquestes dues rotondes són d’entrada i sortida de la ciutat i, justament en aquests punts, és on hi ha d’haver més volum d’informació, perquè s’ha de poder orientar el ciutadà que hi circula cap a la seva destinació; és per això que és difícil limitar la informació que donen aquestes rotondes.
En qualsevol cas, continuem mantenint contactes amb el RACC per tal de col•laborar i treballar junts en un futur per fer els informes realment més efectius per a la ciutat.
Hem de dir que considerem innecessari fer un encàrrec concret, quan aquesta funció forma part de la seva tasca habitual de control i millora de la senyalització i del seguiment del Pla Local de Seguretat Viària.
Nosaltres valorem molt positivament aquest estudi, ja que qualsevol estudi que contribueixi a millorar la seguretat viària és positiu, i més tenint en compte que hem rebut una puntuació de 76 sobre 100 quant a la configuració de les rotondes.
El Govern municipal està disposat a fer qualsevol millora que estigui al nostre abast competencial. De fet, abans de conèixer els resultats de l'estudi, amb la reforma del tram del Pg. Carles Padrós s'han millorat alguns dels defectes que es detecten a la rotonda que analitza l'estudi.


32 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE L’APLICACIÓ DE LA SISENA HORA A LES ESCOLES DE LA NOSTRA CIUTAT.

El senyor Joan Antoni Baron, president del grup municipal Socialista, presenta la pregunta següent:

“CONSIDERACIONS:
1.- Que des del curs 2006-2007 està implementada a la nostra ciutat l’ampliació de l’horari escolar als alumnes d’Educació Primària en els centres públics titularitat del Departament d’Ensenyament.
2.- Que segons directrius de la nova Consellera d’Ensenyament es deixarà de prestar la sisena hora de forma generalitzada als centres i això suposa la pèrdua de 175 hores anuals per cada curs.
3.- Que en data 16 de juny de 2011 el Ple del Parlament va aprovar una moció presentada pel Grup Parlamentari Socialista en la que, entre altres, s’instava al Govern de la Generalitat a mantenir la sisena hora en tots els centres públics d’educació primària de Catalunya el curs 2011-2012.
4.- Que recentment ens hem assabentat per la premsa local que no només la Conselleria no donaria compliment al requeriment del Parlament sinó que, al determinar els centres de la ciutat que gaudirien d’aquest reforç el curs vinent, han seleccionat les escoles Tomas Viñas, Torre Llauder, Rocafonda i Germanes Bertomeu.

En base a tot això, PREGUNTEM:

PRIMER.- Quina opinió té el Govern de la ciutat sobre el retall de la sisena hora a les escoles de la ciutat? Creu que és una bona mesura per garantir l’equitat i la qualitat dels centres públics d’ensenyament?

SEGON.- Ha fet el Govern de la ciutat o pensa fer alguna gestió al Departament d’Ensenyament per reclamar la sisena hora a tots el centres públics donant compliment al que va aprovar el Parlament de Catalunya.

TERCER.- Està d’acord el Govern Municipal amb el fet que només quatre escoles de la ciutat puguin gaudir el curs vinent del reforç de la sisena hora? Coneix i comparteix el Govern Municipal els criteris pels quals s’han escollit aquestes quatre escoles?

QUART.- Han estat consultats aquests centres escolars i han manifestat els seus Consells Escolars la seva conformitat a aquesta mesura? “

 

El senyor Joaquim Fernàndez, regidor delegat de Participació i Nova Ciutadania, Obres, Serveis i Manteniment, passa a respondre les preguntes:
Respecte a la primera, per part nostra entenem que no s'ha suprimit la sisena hora; el que s’ha fet és un ajust per a l’optimització dels recursos de què es disposen.
El Govern municipal defensa el principi d'equitat i qualitat, no el de quantitat. Creiem que no per més hores d’estada dels alumnes a l’escola els resultats necessàriament han de ser millors.
Pel que fa a la segona pregunta, el Govern municipal opina que en aquests moments, en què malauradament el deute és enorme, cal deixar en mans del Govern de Catalunya la gestió del seu treball i fer-li confiança.
Quant a la tercera pregunta, el Govern municipal comparteix el criteri i la decisió de la Direcció General d’Educació Infantil i Primària, seguint les indicacions dels nostres Serveis Territorials, que és l’atenció a l’alumnat en contextos socioeconòmics desfavorits per tal de garantir a tot l’alumnat un entorn d’aprenentatge adient que afavoreixi la igualtat de condicions.
Finalment, tenim constància que el Departament d’Ensenyament, mitjançant la Inspecció Educativa, ha consultat a cadascun dels centres per tal de copsar la seva opinió al respecte i la resposta de tots ha estat positiva. Pel que fa als consells escolars, tot i que el Govern municipal no en té les competències, el que sabem és que és habitual que la direcció de cada centre sigui qui ho consulti amb el consell. Desconeixem, això sí, si totes les escoles ho han fet d’aquesta manera.

El senyor Joan Antoni Baron reconeix que no ha estat una retallada lineal en quatre escoles, però a la resta d’escoles la sisena hora ha desaparegut.
Dir que més hores no són sinònim de millors resultats no ho comparteixo. Pedagògicament no es pot compartir, perquè treure la sisena hora afecta l'equitat i la qualitat de l'ensenyament al nostre país.
Pel que fa a les direccions de les escoles, jo diria que més que consultar se’ls ha comunicat. Conec una escola a qui s'ha endossat un primer sense consultar-ho amb ningú; comencen les classes i el mobiliari ni tan sols ha arribat.
Cal vetllar per tenir les escoles millors possibles a la ciutat.


33 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE L’ANUL•LACIÓ DEL FESTIVAL SHAKESPEARE.

El senyor Ivan Pera, regidor del grup municipal Socialista, presenta la pregunta següent:

“ANTECEDENTS:

El passat mes de juliol, el govern de CiU va decidir suspendre al Festival Shakespeare a deu dies del seu inici. L’argument de la suspensió va ser “motius exclusivament econòmics”, tal i com el regidor de cultura va explicar als mitjans de comunicació, assegurant a més que l’IMAC arrossegava un dèficit de 90.0000 euros del 2010.

La decisió presa de suspendre el Festival a deu dies del seu inici no va ser consultada a altres grups del consistori, ni se’n va informar , ni molt menys es va buscar un acord de ciutat per fer front a aquest repte. Recordem que el grup del PSC ha deixat clar des de l’inici la seva ferma voluntat de treballar amb diàleg i amb voluntat de consens per tirar endavant els temes estratègics de ciutat.

Aquesta manca de voluntat de informació i de diàleg fa que portem aquesta pregunta
al Ple perquè aquesta és la primera oportunitat a parlar del tema en un espai de debat polític com és el Ple de l’Ajuntament. De fet, no s’ha tractat ni en la CMI de Participació i Serveis a les Persones del dimecres 31 d’agost.

Els socialistes creiem, i així ho vam expressar en el programa electoral, que el Festival Shakespeare ha de ser una de les apostes estratègiques de Mataró i que requeria d’una revisió a fons, però no pas la suspensió com ha fet CiU. Una revisió per encarar els reptes urgents del Festival: reduir el pressupost; augmentar els ingressos ( públics i privats); millorar el màrqueting i la comunicació i, per tant, augmentar el públic. Reptes de gestió cultural pura i dura, no pas polítics.

Davant d’això, el govern de l’alcalde Mora i de CiU, no ha resolt els reptes de gestió cultural del festival; no ha buscat el diàleg i el consens dels altres grups per tirar endavant una aposta de ciutat ni tampoc ha informat de la seva decisió; ha creat un problema polític on no n’hi havia d’haver; ha tergiversat les dades econòmiques per argumentar la seva decisió; ha generat les crítiques de la gent del món del teatre de Mataró i de tot Catalunya; ha menystingut la feina dels actors, actrius i creadors ( pel govern de CiU aquests són absolutament prescindibles quan faci falta i de la manera que faci falta); i, per acabar-ho d’adobar, la seva decisió ha generat mala imatge per Mataró.

Els socialistes, ni volem que aquestes siguin les respostes als problemes ni volem que aquest sigui l’estil. Per tot això, els hem de preguntar:

• Aquesta falta de informació i de diàleg sobre els temes estratègics de ciutat serà l’estil de CiU?

• Per què en el cas del Festival Shakespeare no van informar ni van buscar un acord per resoldre aquest tema? Van faltar a la seva pròpia paraula de diàleg. Per què hem hagut d’esperar al mes de setembre per poder tenir un debat polític sobre aquest tema? Per què tampoc se n’ha parlat en la Comissió Municipal Informativa?

• Havien previst solucions de gestió als reptes plantejats del Shakespeare? Quines? Per què van decidir no aplicar-les?

• Eren conscients que suspendre el Festival a deu dies del seu inici tiraven per terra tota la feina de molta gent? Valoren aquesta feina creativa? La coneixen?

• Per què van dir que un dels motius econòmics de la supressió del Festival eren uns 90.000 euros de dèficit que l’IMAC arrossegava de l’exercici 2010? Aquest dèficit el va eixugar l’Ajuntament tal i com va quedar plasmat al Ple municipal del mes d’abril d’enguany quan es va donar compte de l’aprovació de la liquidació dels comptes municipals del 2010.

• Parlant de pressupostos, quant ens costarà el “No Shakespeare”? Què passarà amb la subvenció de la Generalitat?

• Com pensen refer les relacions amb la Fundació Shakespeare? I amb les companyies de fora de la ciutat que havien d’actuar? Com pensen refer la mala imatge de Mataró que han generat en el món cultural català?

• Vist tot el que ha causat les seves decisions i el seu estil, si Mataró es queda sense Festival Shakespeare, quin projecte cultural estratègic de país podem oferir? Els socialistes proposem seure’ns a parlar-ne i a aportar propostes.”

 

El senyor Joaquim Fernàndez, regidor delegat de Participació i Nova Ciutadania, Obres, Serveis i Manteniment, recorda que la intenció d’aquest Govern és mantenir el diàleg i el consens en tots els temes.
En referència a la primera pregunta sobre la decisió del Shakespeare, no es deu a una manca de diàleg sinó a una urgència en la presa de la decisió. Malgrat tot, li reconec que tal vegada hauríem de reaccionar d'una manera diferent en una altra ocasió.
Pel que fa a la segona pregunta, malgrat que aquesta no requeria el tràmit de ser informada en comissió informativa, no hi ha cap inconvenient a ampliar-la en una propera comissió. Tot i així, cal recordar que en la comissió celebrada el 31 d'agost cap grup va formular preguntes sobre la qüestió. Saben que si mai han de menester una informació, tant el seu grup com qualsevol altre, no cal que esperin a una comissió informativa, sinó que ens tenen a la seva disposició. I si no vam buscar el diàleg no va ser per manca de voluntat, sinó perquè calia prendre una decisió d’avui per demà, atès que la celebració del festival estava empantanegada.
Al seu document de traspàs, que és públic, diu que: “El Festival Shakespeare té programació tancada, està prevista l'edició del festival del 7 al 17 de juliol, se n'està negociant el pressupost, s'ha de trametre la sol•licitud de subvenció a la Generalitat i gestionar el conveni de l’IMAC amb l’associació del festival”. Per nosaltres, tot plegat equival a dir que tot estava obert.
Quant a la tercera pregunta, es va demanar a la directora del Festival que es trobés la manera de reduir les despeses en 38.000 euros, que és la part que faltava consignar per part de la Generalitat, amb l’objectiu de desencallar la situació. Però aquesta directora s’hi va negar.
En resposta a la quarta pregunta, val a dir que sí que valorem la feina feta, però a 8 dies de l’inici del festival, tot això havia d’estar enllestit, els papers signats i la sol•licitud de la subvenció presentada. Però el 29 de juny encara no s’havia presentat la sol•licitud de subvenció. De fet, això no ha passat en cap més associació ni entitat, totes estan al dia i tenen els papers en regla; les normes són per a tothom. A més, a 10 dies del festival no s’havia fet res de publicitat, no s’havia fet la roda de premsa de presentació i no s'havia penjat ni un anunci. Cal recordar que l'any passat, havent fet promoció i en els terminis previstos, el festival ens va costar 218.000 euros. Això sense comptar alguns costos de personal del capítol 1. Van assistir al festival 674 persones i es van recollir 8.000 euros de taquilla. Això vol dir que a l'IMAC el festival li ve a costar per espectador 204 euros, mentre que si ho comparem amb la resta d'espectacles teatrals l'espectador ens costa 15,83 euros.
En relació amb la cinquena pregunta, la resposta és la comunicació de l’eixugament dels 90.000 euros de l’exercici del 2010 pel romanent de Tresoreria d’aquest organisme autònom; es va comunicar posteriorment, el dia 28 de juny, segons informen els responsables econòmics de l’IMAC.
Pel que fa a la sisena pregunta, la subvenció de la Generalitat no es veu afectada perquè no es va demanar mai. Així doncs, el “No Shakespeare” no tindrà cap cost per a l'Ajuntament perquè no hi havia res signat. La documentació de l’IMAC especifica que no és fins al 28 de juny quan l’associació del festival presenta la documentació necessària per a la tramitació del conveni. Però el 29 de juny encara no s’havia presentat cap sol•licitud a la Generalitat.
Quant a la setena pregunta, les relacions no s’han trencat mai. De fet, hi ha una entrevista pendent amb l'associació, perquè mai ens hem negat a parlar o negociar. Vam oferir que els espectacles que estaven programats es poguessin presentar en altres dates i, evidentment, pagant les funcions. No ho van voler fer. També es va proposar als artistes mataronins que hi havien participat poder presentar els seus treballs.
Finalment, estarem encantats de seure i parlar per trobar un projecte estratègic de ciutat que ens projecti i ofereixi un projecte cultural de qualitat que no sigui elitista. Pensem que és així com hem de fer ciutat, unint esforços tots els grups.


El senyor Ivan Pera afirma que, per la informació que ell té, el conveni no estava signat perquè la Generalitat estava tramitant la gestió, però sí que hi havia una voluntat entre l'Ajuntament i la Generalitat, perquè així estava reflectit als pressupostos. Com hem vist en altres convenis, com el de la Bossa de Lloguer de l’Habitatge, hi havia la voluntat, es va fer la feina i després es va signar el conveni. Quan hi ha la voluntat, hi ha els tràmits necessaris.
Tenim la sensació que ha estat un tema de manca de voluntat. Els demanem que quan toqui gestionar els temes, ho facin. I si el que es vol és prendre una decisió diferent de la que hi havia, els demanem que ho parlem entre tots. Si vostès prenen decisions unilaterals acaben sent decisions minoritàries, perquè només tenen 8 regidors, i la ciutat es fa amb el suport de la majoria. La ciutat no és la seva empresa i els ciutadans no són els seus clients.


El senyor Joaquim Fernàndez emplaça el Sr. Pera a continuar parlant del tema amb el regidor de Cultura. Malgrat tot, crec que hi ha xifres que demostren que el risc era molt important, la qual cosa no vol dir que no hàgim de parlar de polítiques culturals o reprendre aquesta o altres iniciatives.


El Sr. Alcalde disposa el tractament conjunt dels punts de l’ordre del dia núm. 34 i 37 per venir referits a temàtiques coincidents.

34 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS – ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA SOBRE RETALLS EN LES SUBVENCIONS A LES ESCOLES DE MÚSICA I ESCOLES BRESSOL.

La senyora Conxita Calvo, regidora del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa, presenta la pregunta següent::

“Durant el mes d’agost el Departament d'Ensenyament va anunciar a través dels mitjans de comunicació la retallada d’un 23% de les subvencions a les escoles de música i d’un 11% a les llars d'infants.

En el cas de la nostra ciutat aquest fet pot ser especialment lesiu per a les finances municipals i/o per a les més de 2.000 famílies usuàries de la xarxa d’escoles bressol municipals o de l’Escola Municipal de Música, en funció de com el Govern Municipal pensi fer repercutir aquesta retallada en les persones que utilitzen aquests serveis.

1- Quin ha estat concretament a Mataró el retall patit per aquestes dues subvencions a aquests serveis educatius municipals?

2- Com afectarà aquesta disminució de la subvenció els usuaris?

3- Quines mesures compensatòries pensa prendre l’Institut Municipal d’Educació per tal que aquest fet no afecti a les famílies més vulnerables socialment?.”


37 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE LES RETALLADES ANUNCIADES A LES ESCOLES BRESSOL I LES ESCOLES DE MÚSICA.

El senyor Joan Antoni Baron, president del grup municipal Socialista, presenta la pregunta següent:

“Aquest mes d’agost, en la línia habitual del govern de la Generalitat, hem estat informats per la premsa de les retallades en les aportacions que la Generalitat de Catalunya s’havia compromès amb els ajuntaments catalans per finançar les escoles bressols i les escoles de música municipals. Segons els acords als quals havien arribat el municipalisme català i el govern de Catalunya, la Generalitat mantindria un suport de 1.800 euros per alumne en el cas de les escoles bressol municipals i de 600 euros per alumne en el cas de les escoles municipals de música. L'anunci fet ara per la conselleria d'Ensenyament redueix la subvenció, en el cas de les escoles municipals de música, de 600 a 300 euros per alumne. A més, la mesura té caràcter retroactiu, ja que és aplicable des del curs 2010-2011, de manera que redueix a la meitat els recursos provinents de la Generalitat amb què els Ajuntaments ja comptaven aquest curs que ha finalitzat al juny.

No cal explicitar en aquesta pregunta la importància al paper de cohesió social i territorial que també compleixen les escoles bressol i les escoles de música. Posar a
l’abast de tothom, al marge del seu nivell de renda o del seu lloc de residència, aquests serveis educatius contribueix a millorar la integració social de molts nens i nenes d’arreu de Catalunya. Ara tot el treball fet pot anar-se’n en orris i com sempre en pagaran les conseqüències les classes més populars i els territoris més desfavorits.

Més enllà de les males formes demostrades per l’executiu, -durant les vacances, sense avís previ als ajuntaments i quan les matrícules pel curs vinent ja estant conformades- aquesta decisió representa un autèntic atemptat a la viabilitat econòmica d’aquests serveis educatius. Encara cal afegir l’agreujant del pretès caràcter retroactiu pel curs 2010-2011.

Davant d’aquest anunci el municipalisme català ja ha manifestat la seva oposició i la
greu dificultat en la que es trobaran els ajuntaments per poder finançar les escoles bressol i les escoles de música municipals.

A hores d’ara el govern municipal no ha informat de les conseqüències que aquesta
retallada pressupostària tindrà sobre el pressupost de l’IME i de les mesures que pensa prendre per solucionar el problema.

És per tot això que preguntem:

1.- Considera el govern municipal que les formes emprades pel govern de la Generalitat per comunicar les retallades pressupostàries a les escoles bressol i les escoles de música municipals han estat les correctes?

2.- Està el govern municipal en condicions de garantir totes les places d’escola bressol i de l’escola de música ofertades pel curs 2011-2012?

3.- Té calculat el govern municipal l’impacte econòmic que sobre el pressupost de l’IME tindran les retallades anunciades?

4.- Quines mesures té previstes el govern municipal per poder garantir la viabilitat econòmica dels serveis educatius afectats?

5.- Comparteix l’alcalde, i vicepresident de la FMC, les declaracions del president de la FMC respecte a la manca de sensibilitat de la Conselleria d’Ensenyament amb els
Ajuntaments?”


El senyor Joaquim Fernàndez, regidor delegat de Participació i Nova Ciutadania, Obres, Serveis i Manteniment, passa a respondre les preguntes:
En resposta a la primera pregunta del grup Socialista, pel que fa a l’Escola de Música, en data 22 de juliol va entrar per Registre, per a la seva signatura, el conveni entre l’administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament, i l’Ajuntament de Mataró, per al finançament de l’Escola de Música. Aquest conveni fixa que la subvenció per alumne, d’edat entre 4 i 8 anys, és de 300 euros, quantitat que es podrà ampliar d’acord amb les disponibilitats pressupostàries, un cop aprovat el pressupost de la Generalitat per al 2011.
És cert que, pel que fa a l’escola bressol, ho vam saber per la premsa i van ser els Serveis de l’IME els que es van interessar pel tema i ho van confirmar telefònicament. Evidentment, aquesta forma d’actuar no ens satisfà.
Quant a la segona pregunta del PSC, la Direcció de l'IME està treballant per ajustar al màxim els pressupostos i racionalitzar despeses de funcionament per a optimitzar al màxim els recursos existents i garantir aspectes bàsics i prioritaris com les escoles bressol.
El Govern municipal defensa l’Escola de Música, perquè és un recurs que feia falta a Mataró. Després de dos anys de funcionament, cal revisar-ne el model i introduir-hi els ajustos necessaris per a fer-lo viable. Actualment, un cop tancada la inscripció, s’està analitzant aquesta per tal de fer els ajustaments que calgui a fi d’optimitzar al màxim els recursos.
Pel que fa a la tercera pregunta del PSC i a la primera d'ICV-EUiA, cal dir que el curs 2009-2010, primer curs de l'Escola de Música, hauríem d'haver rebut una subvenció de la Generalitat de Catalunya per al seu manteniment, pressupostada per un import de 330.000 euros. Però d’això no se n’ha rebut res. És evident que per al curs 2009-2010 el compromís no era de l'actual govern de la Generalitat, i és una realitat que, en aquest moment, Mataró no ha rebut ni un sol cèntim per a l'Escola de Música. En el curs 2010-2011 l’import que hi ha previst que ens porti la Generalitat és de 198.900 euros, que correspon a 300 euros x 363 alumnes de 4 a 18 anys. En el cas que acabéssim rebent 460 euros per alumne com, de fet, sembla que passarà, la subvenció augmentaria en 106.000 euros, i seria un total de 304.980 euros. Si s’hagués mantingut la subvenció de 600 euros, l'ingrés total seria de 397.800 euros. La diferència que vostès pregunten, en el pitjor dels casos seria de 199.000 euros i en el millor de 92.820 euros.
En relació amb les escoles bressol, el pressupost del 2011 és d’1.679.400 euros, mentre que el pressupost que s’hauria de rebre és 1.492.000 euros. Aquí la diferència és de 186.600 euros.
En resposta a la quarta pregunta del PSC i segona d’ICV-EUiA, la nostra voluntat és la de continuar garantint els serveis educatius afectats i donar resposta a la demanda de places d’escola bressol pública ara amb els preus públics ja fixats per a aquest curs, que és el que afecta directament els usuaris. Al nostre entendre, cal racionalitzar al màxim les despeses i optimitzar els recursos.
D’altra banda, pel que fa a l’Escola de Música, caldrà veure entre tots cap a quin model es vol anar, estudiar la viabilitat del projecte i prendre decisions tècniques a partir de criteris més polítics.
Quant a la tercera pregunta d’ICV-EUiA, si no es modifiquen els preus ja aprovats no hi ha d’haver més afectacions de les que ja poguessin existir. La setmana vinent està programada una reunió dels tècnics de l’IME per tal de parlar-ne.


El senyor Joan Mora, alcalde president, i President de l’Institut Municipal d’Educació, respon la darrera pregunta del grup del PSC, que fa referència a la seva persona.
Crec que el Sr. Bustos té tot el dret de fer les declaracions que cregui convenient, per tant, em permetran que no opini sobre aquestes declaracions i les rectificacions posteriors. Entenc que vostè em demana si jo comparteixo aquesta sensació de manca de sensibilitat de la consellera. Vostè ha dit abans que a aquest Govern l'educació l'importa més aviat poc, però crec que a cap govern l'educació l'importa poc. Segurament la situació econòmica en què ens trobem ens obliga a prendre mesures urgents, de la manera que es creu més oportuna. Potser no sempre s'expliquen les coses de la millor manera. Jo no li defensaré el govern de la Generalitat, perquè ells ja tenen oportunitat de fer-ho al Parlament de Catalunya, però, com a vicepresident de la FMC, concretament en la reunió d'aquesta setmana, hem aprovat dos acords de l'executiu que van directament en la línia de reclamar al govern de l'Estat i als grups parlamentaris amb representació al Congrés la tramitació i aprovació de la Llei d’hisendes locals, per al bon finançament dels ajuntaments, i en la línia de proposar a la Generalitat un acord per l’estabilitat econòmica dels ajuntaments catalans, un acord que hauria de gestar-se el mes de setembre i definir actuacions concretes i immediates a l'octubre, el qual hauria d'incorporar els següents continguts:

a. Fixar el calendari pel pagament del deute de la Generalitat amb els Ajuntaments, integrant al conjunt de les conselleries i dels seus organismes dependents.


b. Demanar a la Generalitat l’increment dels recursos que destina i transfereix als Ajuntaments, i que aquests siguin incondicionals.

c. Garantir el manteniment de l’aportació econòmica del govern de la Generalitat derivat d’acords i convenis, que afecti al desenvolupament de competències municipals i, especialment, en matèria social i educativa. En aquest sentit, caldria que totes les retallades pressupostàries s’integressin en un sol paquet per tal que els Ajuntaments puguem fer una previsió i no anar rebent les notícies de les retallades que afecten els serveis municipals d’una en una, amb la dificultat de gestió que això comporta. Així mateix, exigim que en cap cas les retallades no haurien d’efectuar-se en serveis ja prestats pels Ajuntaments i, per aquest motiu, no podem acceptar cap disminució de les aportacions que afecten a les escoles bressol, les escoles de música, escoles taller i de dansa, i els serveis de benestar social. Aquests ajustaments s’haurien de produir amb caràcter de futur facilitant la previsió de control de la despesa en els consistoris.

d. El compromís, no només del Govern de la Generalitat sinó també dels grups parlamentaris, de la revisió d’aquelles lleis que comportin un esforç econòmic difícil d’assumir avui per als Ajuntaments i tal com s’estableix a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, i al mateix temps, evitar que es facin noves normatives que comportin nous esforços pressupostaris afegits pels ens locals.

e. Demanar a la Generalitat la convocatòria de la comissió bilateral Generalitat-ens locals per avançar en el compliment de les disposicions estatutàries en matèria de finançament local previstes a l’Estatut.

 

Amb això vull dir, Sr. Baron, que a l’hora de reclamar a la Generalitat que compleixi amb els seus acords, compleixi amb allò que afecta els ajuntaments i sabedors que les finances locals són les més febles del sistema d’aministracions, aquí no ens trobarà fent demagògia. En aquest moment, la Generalitat deu diners a l'Ajuntament de Mataró, com vostè bé sap, i les finances de la Generalitat estan com estan, però a aquest Alcalde no li farà res reclamar el que li pertoca, com ja ha fet com a vicepresident de la FMC, al costat dels altres ajuntaments de tots colors polítics.


El senyor Joan Antoni Baron recorda que aquesta mena de resolucions ja s'han fet altres vegades a la FMC, amb tot tipus de govern. Necessitem tenir un altre marc fiscal i pressupostari per als ajuntaments, ja ho sabem i ho hem reclamat altres vegades, també a Madrid, però aquí tenim una situació diferent a la d’altres anys, perquè tenim unes retallades molt concretes en uns serveis fonamentals. Per tant, caldrà buscar els recursos d’altres maneres per a atendre aquesta conjuntura actual. Es tracta de saber com resolem les situacions actuals que s’han creat a la nostra ciutat, arran d’unes retallades que, com a mínim, són injustes. Això és el que em preocupa. Ja entenc que hem de fer una política d'austeritat, però no comparteixo que s'hagi de fer sobre un pilar bàsic de la societat del benestar com és l'educació.
Celebro la sensibilitat de la FMC i que vostè s’hagi afegit a aquest consens.


La senyora Conxita Calvo celebra que això no tingui un impacte immediat sobre els usuaris ni de l’escola bressol ni de l’Escola Municipal de Música per al curs 2011-2012. No sé si de les paraules del Sr. Fernàndez he d'interpretar que això podria passar més endavant. En tot cas, els números que donava respecte a l’Escola de Música, més enllà dels colors polítics i de qui hi hagi a la Generalitat i al Govern municipal, la qüestió és sempre la mateixa:
Els compromisos i les expectatives que s’han creat sobre el finançament les hem reclamades nosaltres el primer any, per raons administratives. En el cas de l'Escola de Música no es va concretar però hi havia un acord, un acord que s’havia de formalitzar, perquè per raons de Tresoreria calia esperar al mes de març per concretar l’aportació que finalment es faria a les escoles de música que tenien la subvenció confirmada des del setembre del 2010 fins al 2011, és a dir, tot el curs anterior. Per tant, eren diners que estaven pendents i que formen part d’aquest deute que s’havia d’haver concretat per part del Departament d’Educació com a subvenció compromesa.
Jo entenc i subscric les paraules del Sr. Baron quan diu que estem davant d’un terreny molt perillós: si l’Administració local no pot confiar en els acords que d’una manera raonable ha pres amb l’Administració que li està per sobre i que li ha de traspassar aquests recursos, la confiança trontolla i ens deixa desemparats davant l'usuari i les necessitats que cada dia tenim.
Entenc que vostès, que formen part d'aquest Govern municipal, han de vetllar perquè a Mataró no minvi ni una mica la qualitat de tots els serveis educatius, i també d’altres tipus. Moltes d'aquestes coses han estat elements consensuats de ciutat. En alguns llocs la pèrdua d'aquests recursos comportarà una acció sobre les persones més dèbils de l’entorn social i sobre la cohesió social per la qual hem vetllat durant tants anys.
Els demano que en siguin conscients i que, si això passa, si us plau utilitzin aquesta voluntat de diàleg que manifesten perquè ho puguem conèixer amb temps i puguem actuar buscant alternatives.


El senyor Joan Mora admet que fa molts anys que parlen que s’ha de canviar el sistema de finançament dels ajuntaments, però els ingressos durant 10 anys han anat pujant i els últims 3 anys han anat baixant. Malauradament, això fa que els pressupostos cruixin i fa que hàgim de fer miracles per sortir endavant. A partir d’aquest moment, veurem coses que no s’havien vist fins ara. El nostre compromís és que puguem treballar tots plegats per decidir quines són les coses en les que no es pot fer un pas enrere —educació, ensenyament i serveis socials— per part d’aquest Ajuntament. No podem comptar potser amb els ingressos que no formin part de la capacitat d’ingrés de l’Ajuntament, però si els hem d’anar a reclamar ho farem, tot i que no ens sumarem a aquesta dinàmica de fer veure a la gent que podem continuar estirant com fins ara. Hem de lluitar perquè les coses canviïn en positiu.


El senyor Joaquim Fernàndez demana a la Sra. Calvo que si alguna cosa del document de traspàs no l'han sabuda entendre o es pot completar i poden col•laborar amb ella, li agrairia que ho fessin.
Crec que no cal ni esperar que el Sr. Martínez estigui plenament recuperat. La informació que m’han passat és el pressupost 2009-2010 de l’Escola de Música, on, a la part de les despeses consten 536.000 i escaig euros; a la part dels ingressos, 205.593 euros i, com a subvenció de la Generalitat, 0 euros. I a la nota que apareix diu: "Aquest curs hauríem d'haver rebut una subvenció de la Generalitat". Si hi ha alguna manera d'anar a reclamar aquests diners, estem disposats a fer-ho. Entenc, però, que aquests diners estan donats per perduts. En tot cas, la convido a continuar parlant-ne immediatament, perquè potser aquest no és el lloc.


La senyora Conxita Calvo accepta la invitació. Recorda que és cert que l’any 2009-2010 finalment, perquè la tramitació es va demorar per part de la Generalitat, no se’ns va aprovar cap subvenció, però la del 2010-2011 està absolutament compromesa.

 

35 - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS – ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA A PROPÒSIT DE L’OBRA SOCIAL DE CAIXA LAIETANA.

El senyor Esteve Martínez, portaveu del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa, presenta el prec següent:

“Caixa d’Estalvis Laietana és una de les Institucions més antigues i reconeixibles de la nostra ciutat. Fundada l’any 1863 es constituí, segons declara en l’article 1 dels seus estatuts, com a institució financera de caràcter social, i de naturalesa fundacional privada, sense ànim de lucre, independent de qualsevol empresa o entitat, dedicada a la captació, administració i inversió dels estalvis que li són confiats, i a la prestació de diversos serveis a la comunitat a través de l’Obra Social.

Aquest compromís primigeni de serveis a la comunitat queda referendat per la realització de nombrosos projectes en diferents àmbits de la societat, des del camp de la cultura, l’educació, la salut, la conscienciació mediambiental, la cooperació, la solidaritat i la cohesió social, gestionant i planificant els recursos de l’obra pròpia i l’obra en col•laboració.

Així doncs, el servei propi com a institució financera s’ha anat desenvolupant paral•lelament a la important labor social, cultural i assistencial.

Per fer-nos una idea del volum, en diners, de la seva aportació, us direm que el pressupost per l’any 2011 és de tres milions i mig d’euros per despesa i inversió de la seva Obra Social. La part grossa d’aquest pressupost se l’emporta la ciutat de Mataró, ja sigui en ajuda a entitats i/o associacions, ja sigui en inversions i manteniments del seu patrimoni.

Ara, però, tota aquesta inversió pot perillar. I ho pot fer perquè Caixa Laietana, com a institució financera, ha desaparegut, bé, Més ben dit, s’ha incorporat a un projecte més gran juntament amb altres sis caixes, dins d’aquesta reestructuració bancària que afecta el nostre país, convertint-se en realitat en un banc. Un banc amb accionistes que poden qüestionar el recursos que es destinen a les Obres Socials. Per tant, no és només la crisi, sinó altres factors els que posen en qüestió la inversió social de l’Obra Social de Caixa Laietana.

I, precisament en aquest moments de forta crisi, més que mai, aquesta entitat no pot, no hauria d’abandonar aquell compromís ferm que ha anat mantenint al llarg de la seva dilatada història, de compromís permanent amb la societat.

Ja hem vist, però, els primers símptomes d’un cert abandonament en forma de minva de subvencions a certes entitats de la nostra ciutat, la qual cosa, òbviament repercutirà en la prestació de molts serveis d’aquestes entitats, moltes d’elles bàsiques per la cohesió social de la nostra ciutat.

És per tot això que aquest Grup Municipal presenta el següent PREC

1. El Govern Municipal emprendrà les actuacions pertinents per entrevistar-se amb el President de l’Obra Social de Caixa Laietana per a conèixer de primera mà com es mantindrà la inversió de l’Obra Social de Caixa Laietana.”


El senyor Joan Mora, alcalde president, respon que aquest és un tema del qual n'han parlat de seguida que es va constituir el nou Govern, ja que és una preocupació que a tots ens afecta. Estem assabentats dels ajustos i retallades que pateixen aquestes subvencions i ajuts, i nosaltres hi estem emetents. Per tant, no tenim cap inconvenient a acceptar-li aquest prec.
Jo no li puc parlar per part del President de l’Obra Social, això ho ha de fer ell, però li puc ben assegurar que el nostre compromís és de mantenir aquest contacte per tal que es mantinguin els ajuts a la ciutat de Mataró, com a objectiu. El que és important és que la sensibilitat social i el respecte per aquests inicis no es perdin. Hem de contribuir entre tots que l'Obra Social de Caixa Laietana tingui el mateix esperit que ha tingut sempre.


Abans de tractar el punt núm. 36, els regidors del Partit Popular de Catalunya abandonen la sessió en protesta per l’actuació policial en els actes de la Festa Major de la ciutat.

36 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR REFERENT A LA PRESÈNCIA POLICIAL DURANT LES SANTES.

El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular, presenta la pregunta següent :

“Enguany la presència d’un elevat contingent de Mossos d’Esquadra Antiavalots durant les Santes ha causat seriosos inconvenients i ha afectat negativament el desenvolupament d’alguns dels actes de la Festa Major de la ciutat.

Concretament durant l’Anada a Ofici es van registrar incidents causats per la presència dels Mossos que van deslluir i alterar el normal transcurs de l’acte.

Així en un moment donat els Mossos Antiavalots van aturar l’Àliga sense donar-hi explicacions; també van aturar la Momerota, aquest cop argumentant que “el Toro aún no está autorizado”. Després a la sortida van impedir el pas a membres dels Capgrossos, tot i anar vestits amb l’uniforme de la colla castellera, cosa que els va obligar a aixecar un pilar reduït. Però l’actuació dels Mossos Antiavalots va anar més enllà de deslluir la festa i va menystenir greument els drets de les persones.

Concretament una periodista del Tot Mataró, correctament acreditada com a tal, va ser obligada a identificar-se arran d’una conversa privada escoltada per un Mosso Antiavalots. Cal dir que el Mosso, però, no anava correctament acreditat com a tal amb el número d’identificació visible tal i com mana la normativa. A més, quan la periodista li va requerir que s’identifiqués, no només s’hi va negar, sinó que la va retenir portant-la cap a un carrer lateral on la va tractar diguem de “manera inadequada”. Entre altres coses li va estirar l’acreditació de premsa i la va amenaçar amb obrirli diligències per desacatament. Aquests fets ja han estat denunciats per la
Interessada.

Nosaltres considerem que el desplegament de Mossos Antiavalots va ser desmesurat. Cal tenir en compte que la protesta per la presència del conseller Felip Puig va ser pacífica i no justificava aquest desplegament totalment fora de lloc. De fet durant els actes la tensió i l’agressivitat van ser provocades més per la presència dels Mossos Antiavalots que per l’actitud dels ciutadans, molts dels quals eren famílies amb nens que no es mereixien viure aquella situació.

A més considerem totalment improcedent que els Mossos d’Esquadra Antiavalots incompleixin la normativa no portant el número d’identificació en lloc visible. Aquesta circumstància és encara més escandalosa tenint en compte que va tenir lloc en presència del Conseller d’Interior, màxim responsable del Cos.

I per descomptat creiem que és intolerable que un ciutadà pugui ser vexat impunement per un funcionari que en teoria l’ha de protegir.

És per tot això que la CUP presenta les preguntes següents:

1. Com valora el Govern Municipal el desplegament dels Mossos durant les Santes?
2. Hi plantegen modificacions de cara a l’any vinent?
3. Com pensen garantir la defensa dels ciutadans de Mataró davant la negativa dels Mossos Antiavalots a identificar-se?
4. Pensen intercedir en defensa de la ciutadana periodista del Tot vexada per presumptes Mossos d’Esquadra sense identificació visible?”


La senyora Núria Calpe, regidora delegada de Via Pública, manifesta, respecte a la primera pregunta, que el desplegament de Mossos no va ser una actuació municipal. Els Mossos d'Esquadra elaboren un mapa de risc quan han d'afrontar una situació, en funció de la informació policial de què disposen. Aquests indicis que van recollir els Mossos, abans de fer la seva valoració, apuntaven cap a una manifestació bastant descontrolada. A partir d’aquí, són ells els que decideixen quin operatiu han de desplegar a fi de protegir les autoritats i, en concret, en el cas del Dia de l’Ofici, a una màxima autoritat del país, com és el cas del conseller d'Interior. Aquesta personalitat, per les característiques del seu càrrec, requereix una protecció especial, i això és així no per criteris professionals, és independent de mani qui mani a la Generalitat. Nosaltres, pel que fa a l'actuació, no hi podem dir res, perquè no és una competència nostra.
El que sí que volem manifestar i lamentar profundament és aquesta situació. No va ser tampoc del nostre grat. Nosaltres realment no imaginàvem una manifestació d'aquesta magnitud i d'aquestes característiques, perquè volem recordar que aquest Govern va tractar els indignats de la plaça Santa Anna amb guant de seda: ens hi vam reunir, vam respectar una decisió assembleària de mantenir l'estat del campament que tenien, malgrat les legítimes queixes que rebíem de ciutadans i comerciants. Per tant, no entenem tampoc que es produís aquest nivell de manifestació, que obligués els Mossos a fer el desplegament que van haver de fer.
Respecte a la segona pregunta, he de respondre-li que no podem preveure, amb un any d’antelació, quina serà l'actuació dels cossos de seguretat, perquè aquests faran la previsió adient i proposaran l’operatiu que considerin convenient per a salvaguardar la integritat de tots els assistents a Les Santes. Durant els últims anys, gràcies a la col•laboració dels ciutadans i les entitats que organitzen i col•laboren en els actes i els dispositius policials, no hi ha hagut incidents remarcables. Per tant, fins que no s’organitzin Les Santes de l’any vinent tampoc no es pot organitzar el dispositiu.
Pel que fa a la tercera pregunta, he de manifestar-li que els Mossos tenen una uniformitat que tampoc no depèn d’aquest Ajuntament. Entenem que tots els Mossos tenen un uniforme amb una identificació personal i, per tant, ells la portaven. En tot cas, no és competència nostra poder exigir aquesta uniformitat. Són un cos que depèn de la Direcció General de Policies i si algú a de demanar més explicacions respecte d’això, s’ha d’adreçar a la Direcció General. El que pot fer l’Ajuntament de Mataró és recomanar a les persones que s’hagin vist afectades per això que utilitzin els conductes escaients per a denunciar-ho.
Quant a la darrera pregunta, he de dir-li que, per les investigacions que hem realitzat, sembla ser que hi ha una actuació per part dels agents que ha estat denunciada per aquesta periodista i que també hi ha una actuació d'aquesta periodista que ha estat denunciada per l'Ordenança de Civisme. Com que les versions d'uns i altres són contradictòries, ja hi ha els procediments administratiu, d'una banda, i judicial, de l'altra, on totes les parts podran utilitzar tots els mitjans de prova i de descàrrec que considerin oportuns. Entenem que no és convenient ni prudent ni aconsellable que aquest consistori es pronunciï en favor ni d'un ni de l'altre.


El senyor Joan Mora, alcalde president, afegeix que des del Govern intentaran que no torni a passar. Són fets tristos que no ens van agradar i n’hi hauria molt a parlar. Estic disposat a parlar del comportament dels Mossos, com també del comportament de la gent aquell dia. Tot el que va passar no és gens agradable i segurament no vam saber valorar prou el fet que s'agafés Mataró com un element de protesta.


El senyor Xavier Safont-Tria celebra que el Sr. Alcalde lamenti els fets. El conjunt de la ciutadania no se’n va endur un bon regust. Ara bé, les respostes donades em sembla que esquiven les preguntes. Sóc conscient que els Mossos d'Esquadra no depenen de l'Ajuntament de Mataró, però sí que és cert que als carrers de la ciutat, com a Ajuntament, hem de vetllar per tenir una festa en pau i per garantir els drets dels nostres ciutadans.
Vostè diu que la seguretat del conseller d’Interior requereix aquest nivell, però jo no veig que el conseller vagi acompanyat d’antiavalots cada vegada que apareix públicament. Sí que és veritat que la protesta que hi va haver va ser massiva, estrident, però, en cap cas, violenta. No vaig veure cap intent d'agressió, ni cap mena d'actitud que provoqués situacions que poguéssim qualificar de perilloses per a la integritat de les persones.
Respecte a la tercera pregunta, el fet que vostès diguin que depèn dels Mossos com vagin uniformitats, crec que és greu. Si hi ha lleis que diuen que els Mossos s’han d’identificar quan un ciutadà els ho reclama, crec que sí que hi hauria d'intercedir l'Ajuntament, mitjançant alguna reunió o una carta, quan això no passa.
Finalment, vostès ens han informat que els Mossos d’Esquadra també han presentat una denúncia (jo no ho sabia), però els dic que és un fet habitual presentar una denúncia en contra. Aquest fet no hauria d'impedir que l'Ajuntament s'interessés pel cas d'aquesta periodista.


La senyora Núria Calpe dóna la raó al Sr. Safont-Tria en l’aspecte que l’Anada a Ofici no va ser agradable per a ningú. Jo també hi era i ho vaig viure, però l'actuació que fan els Mossos depèn de la valoració de risc que fan ells. Certament no es va produir cap acte violent, però la valoració la fan a priori no pas a posteriori. Evidentment, ells han de muntar el desplegament que poden preveure.
No obstant això, ho tindrem en compte per a properes organitzacions d’Anada a Ofici, per tal que no es tornin a produir els fets.
Respecte a la identificació dels Mossos, si cal que fem algun tipus de suggeriment al Departament, no tenim cap inconvenient a fer-ho.


Conclòs el punt de l’odre del dia, es reincorporen a la sessió els 5 regidors del Partit Popular de Catalunya.

37 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE LES RETALLADES ANUNCIADES A LES ESCOLES BRESSOL I LES ESCOLES DE MÚSICA.

Aquesta pregunta ha estat tractada conjuntament amb el punt núm. 34 de l’ordre del dia.

 

38 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE EL PAM I PRESSUPOST DEL 2N SEMESTRE 2011.

El senyor Joan Antoni Baron, president del grup municipal Socialista, presenta la pregunta següent:

“ANTECEDENTS:

El passat mes de febrer el ple municipal aprovava el pressupost i programa d’actuació municipal per aquest any 2011 només amb el suport dels grups municipals que en aquell moment formaven l’equip de govern.

El passat mes de juny es va constituir el nou consistori i d’aquest va sorgir el nou govern municipal, diferent en composició al de l’anterior mandat.

Atès que hores d’ara encara no coneixem quin serà el programa de treball del nou govern per aquest mandat ni el programa d ‘actuació pel que queda d’any.

Presentem les següents preguntes:

1. Quins seran el programa d’actuació i pressupost per al 2n semestre d’enguany? Mantindran els aprovats al mes de febrer passat? Els modificaran? Elaboraran de nous?

2. Si pensen modificar-los o fer-ne de nous, quan tenen previst presentar la proposta a la resta de grups municipals?

3. Podrem conèixer el pla de mandat del nou govern? Quan? Per què no l’han presentat encara?”


La senyora Carolina Soler, regidora delegada d’Administració i Atenció Ciutadana, passa a respondre les preguntes:
En resposta a la primera, la Sra. Soler recorda que encara estem al 2011 i, per tant, hem de continuar amb el pressupost de l'any 2011. Hi ha un principi pressupostari, que és el d’anualitat, i en aquest cas, tot i que hi hagi hagut eleccions i un canvi de govern, això no implica que s’hagi de fer una altra proposta de pressupost per al que queda d’any. Lògicament, tot el pressupost és modificable i ara estem valorant possibles modificacions, en funció de les necessitats que ens han fet arribar els diferents serveis.
N’elaborarem de nous? Sí, elaborarem el pressupost de l’any 2012.
Pel que fa a la segona pregunta, val a dir que el proper pressupost l’elaborarem segons el calendari i el cicle pressupostari estipulat segons la Llei d’hisendes locals. Tenim previst presentar-lo, doncs, seguint aquest calendari. Lògicament se’ls informarà de tot plegat en data i forma a la comissió informativa corresponent, que serà pels volts del mes d’octubre.
Quant a la tercera pregunta, el nou govern municipal es va presentar a unes eleccions, que va guanyar, amb el seu Programa de Govern 2011-2015. No cal recordar que actualment el Govern municipal només el forma un partit i, per tant, no hem entrat en cap dinàmica de fer un pla de mandat amb altres partits polítics. Per tant, el programa l'hem presentat i és públic. El que sí que ha manifestat aquest Govern municipal, en el marc de la Junta de Portaveus, és l'oferiment, en aquesta elaboració del pressupost per a l'any 2012, a treballar en col•laboració amb la resta de grups municipals. La nostra voluntat és, per tant, mantenir una dinàmica de mà estesa amb tots els partits per a tractar temes de pressupost i qualsevol tema important de ciutat.

 

El senyor Joan Antoni Baron creu que la Sra. Soler no li ha respost cap pregunta, perquè ell li ha demanat que fes unes valoracions polítiques.
Aquests pressupostos vostès deien que no eren ni creïbles ni generaven cap confiança. I ara sembla que vostès poden governar 6 mesos llargs amb aquests mateixos pressupostos. Els mateixos pressupostos que deien que el 23 de maig havíem d’estar al descobert, si hi arribàvem.
I aquest PAM, que segons vostès era esgotat, sense idees, etc.? Aquest és el seu pla de govern per al que queda d’any ? És clar que modificaran el pressupost cap a l’octubre o el novembre... això és el que sempre fem cap a aquestes dates, ho hem fet tots, però jo li demanava una resposta política, no tècnica.
El que li pregunto és com pensen vostès transformar el seu programa electoral, amb el qual van guanyar les eleccions, en un programa de govern, que és una altra cosa, que és la concreció de les idees que hi ha al programa electoral. Així podran explicar als mataronins què faran, sols o acompanyats, això ho decidiran vostès, en els propers quatre anys.
Ja han passat gairebé 100 dies des que van investir el Sr. Mora com a Alcalde de Mataró i la ciutat encara no té notícies del Govern. I ens assabentem d'un conveni sobre el qual vostè, a les 9.30 h, diu que no en té coneixement i, a les 10 h, es presenta a la premsa. I ens assabentem que suspenen el Shakespeare mitja hora després que jo surti del despatx de l’Alcalde, per la premsa.
Els grups municipals no tenim notícies, ni tampoc els ciutadans. Quin missatge està llançant aquest Govern municipal en un moment tan delicat? Comença a ser hora que vostès llancin alguna idea, que expliquin a la ciutadania què pensa fer aquest govern municipal. Això és el que jo li preguntava.
Per cert, primera notícia, perquè he mirat les cares de la resta de portaveus, que a la Junta de Portaveus, vostès s'oferissin a res per al pressupost del 2012: o m'enganyen tots o m'enganyen vostès.

 

La senyora Carolina Soler respon que aquest Govern municipal no enganya. Nosaltres ens vam presentar a aquestes eleccions amb un programa electoral, i és veritat que això després es detalla en un seguit d’actuacions, però encara no han passat els 100 dies de rigor. I, malgrat hàgim estat en període estival, nosaltres hem estat treballant per la ciutat des del primer dia.
Vostè creu que l’organització municipal està preparada perquè hi hagi un canvi de pressupost municipal a les alçades de l’any que estem i amb totes les actuacions començades? Vostès ens acusaven de paràlisi institucional, però vostè sí que pretén la paràlisi institucional. És de lògica, ens agradi o no, que aquests pressupostos els hem de finalitzar, i és ara, a l’estiu, quan s'està elaborant el pressupost 2012: hi ha una part tècnica i una altra part que s'informa en la mesura i les formes adequades. A part, el Govern municipal està obert a les participacions dels grups municipals.
Crec que les respostes a les seves preguntes les hem donades. Si vostè vol que li respongui que tenim un pressupost alternatiu, amb altres propostes, jo li dic que sí, tal com veurà plasmat en el pressupost de l'any 2012.
La situació real de la ciutat i de les finances municipals són les que són. El document de traspàs és una imatge de tal com ens han deixat la ciutat. Crec que és més assenyat continuar amb la feina que s'ha fet fins ara, ens agradi o no, i intentar modificar allò que puguem. Ara estem detectant les necessitats que tenen els serveis, i quan tinguem aquestes necessitats, redactarem les propostes i endegarem una modificació del pressupost. I la informació del pressupost d’aquest Govern municipal actual serà la proposta de pressupost del 2012.

 

El senyor Joan Mora, alcalde president, creu que ja s’ha respost tot.
Vostè sap, Sr. Baron, que amb el seu grup n’hem estat parlant en diferents àmbits, oferint diàleg. Però el que ha fet el seu grup no és res més que excloure altres grups per poder-ne parlar: és a dir, o juguem amb vostès o no podem jugar amb ningú més. I aquesta ciutat per sortir endavant ens necessita a tots i això és el que li diem. Quan vam entrar a l’Ajuntament, a la taula del despatx no hi havia ni els telèfons de ningú. I estem treballant des del primer dia per tirar la ciutat endavant, i vostè, des del primer dia, parla de paràlisi. Expliqui-ho a les desenes i centenars de persones i entitats amb les quals ens hem reunit i estem treballant.
Entenc que a vostè li interessi parlar d’aquesta manera, però nosaltres ens vam presentar a les eleccions amb un programa electoral, i per això hem ofert a tots els grups aquesta col•laboració. I a la Junta de Portaveus, el que es va posar sobre la taula, tal com fem reiteradament, és parlar de tot el que calgui. Se’ls va oferir parlar en diferents reunions. Què pensem fer? Continuar estenent la mà al diàleg. Nosaltres no volem discutir amb vostès, volem treballar amb vostès a favor de la ciutat.
D’altra banda, hem acordat amb els diferents grups municipals d’intentar que els plens no s’allarguin tant, cenyint-nos al torn de pregunta i rèplica. Ara bé, si vol afegir alguna cosa, endavant.

El senyor Joan Antoni Baron diu que el Sr. Alcalde sempre parla del pacte de ciutat. Jo ja li he dit que no farem aquest pacte de ciutat, no el farem per coherència i honestedat política. Vam dir que no pactaríem amb el PP i volem mantenir aquesta promesa electoral. Per tant, no insisteixi en aquesta via, perquè parlem de models de ciutat absolutament diferents: el nostre ja l'hem explicat i el seu encara estem esperant que l'expliqui. Però tampoc val allò de la mà estesa, quan dia rere dia ens amaguen informació, no ens la donen i ens n’assabentem per la premsa, convoquen consorcis sanitaris que hores d’ara estic esperant un informe jurídic per veure si és vàlida la convocatòria, però vostès les formes no les respecten des de fa 90 dies. No es pot dir una cosa i estar fent la contrària.
Jo preguntava a la Sra. Soler si hi hauria una modificació del PAM i del pressupost per a aquest 2011. Ha quedat clar que no, que hi haurà les modificacions tècniques pròpies del pressupost i prou. Aleshores, vostès governaran, suposo, amb el PAM que ha aprovat aquest Ajuntament i que és vigent. Per tant, celebro que durant aquests 6 mesos governin amb el nostre PAM, el que va deixar l’anterior govern i que va ser tan criticat per vostès.


39 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE LES CONSEQÜÈNCIES A MATARÓ DELS CANVIS INTRODUÏTS EN LA GESTIÓ DE LA RENDA MÍNIMA D’INSERCIÓ.

Aquesta pregunta ha estat tractada conjuntament amb el punt núm. 28 de l’ordre del dia.I en no haver-hi més assumptes per tractar, a tres quarts i cinc de dotze de la nit, el Sr. President aixeca la sessió, de la qual s’estén la present acta que signa amb mi. Certifico.