Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

14/07/2011

Escoltar

14/07/2011

dijous 14 juliol 2011, 00:00h

ACTA NÚM. 10/2011 - SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L’EXCM. AJUNTAMENT EN PLE QUE TINGUÉ LLOC EL DIA 14 DE JULIOL DE 2011.

=================================================================
 
Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la Ciutat de Mataró, el dia catorze de juliol de dos mil onze, essent les 19,15 h de la tarda, es reuneix l’Ajuntament en Ple, sota la Presidència del Sr. JOAN MORA I BOSCH, Alcalde-President,
 
Hi concorren els Senyors:
 
JOAN MORA I BOSCH                                     ALCALDE                                            (CIU)
JOAQUIM FERNÁNDEZ I OLLER                       TINENT D’ALCALDE                             (CIU)
MARCEL MARTÍNEZ I BRUGUERA                    TINENT D’ALCALDE                             (CIU)
NÚRIA CALPE I MARQUET                               TINENT D’ALCALDE                             (CIU)
MONTSERRAT RODRÍGUEZ I SANCHEZ           TINENT D’ALCALDE                             (CIU)
PERE GALBANY I DURAN                                REGIDOR DELEGAT                            (CIU)
MIQUEL REY I CASTILLA                                 REGIDOR DELEGAT                            (CIU)
CAROLINA SOLER I SOTO                               REGIDORA DELEGADA                       (CIU)
 
 
JOAN ANTONI BARON ESPINAR                      REGIDOR                                          (PSC)
CONSOL PRADOS MARTINEZ                          REGIDORA                                        (PSC)
MONTSERRAT LOPEZ FIGUEROA                    REGIDORA                                        (PSC)
CARME MALTAS FREIXAS                               REGIDORA                                        (PSC)
FRANCESC MELERO COLLADO                      REGIDOR                                           (PSC)
JUAN ANTONIO CILLER LOPEZ                        REGIDOR                                           (PSC)
IVAN PERA ITXART                                          REGIDOR                                           (PSC)
CARLOS FERNANDEZ BAEZ                            REGIDOR                                           (PSC)
 
JOSÉ MANUEL LÓPEZ GONZÁLEZ                   REGIDOR                                             (PP)
JOSÉ LUIS CALZADA OLMEDO                        REGIDOR                                             (PP)
MARCO A. FERNANDEZ DOMINGUEZ REGIDOR                                             (PP)
BERTA ISABEL AZPERICUETA SANCHEZ        REGIDORA                                           (PP)
FLORI TORRES FERNANDEZ                           REGIDORA                                           (PP)
 
MONICA LORA CISQUER                                 REGIDORA                                         (PxC)
JUAN GABRIEL PONCE LOPEZ                        REGIDOR                                           (PxC)
CARLOS FONTBONA GIL                                 REGIDOR                                           (PxC)
 
ESTEVE MARTÍNEZ RUIZ                                 REGIDOR                                    (ICV-EUiA)
CONXITA CALVO LOMERO                               REGIDORA                                 (ICV-EUiA)
 
XAVIER SAFONT-TRIA I RAMON                       REGIDOR                                           (CUP)
 
 
Assisteix com a Secretari General de la Corporació el Sr. MANUEL MONFORT PASTOR, que dóna fe de l’acte.
 
També hi assisteix l’Interventor de Fons Municipals, Sr. JOSEP CANAL CODINA.
 
Els reunits representen un quòrum d’assistència mínima suficient d’acord amb la llei per constituir vàlidament la sessió plenària.
 
El senyor Joan Mora i Bosch, alcalde president, dóna compte de la carta enviada a la Ministra de Defensa manifestant el condol del consistori per la mort dels soldats espanyols en missió de pau en Afganistan.
 
També dóna compte del rebuig institucional per la mort d’una dona per violència masclista a Barcelona el dia 4 de juliol, i donar compliment al compromís adoptat per la Corporació el 4-11-2010 i realitzar un minut de silenci en memòria d’aquesta dona. A continuació, tots els regidors i regidores es posen dempeus observant un minut de silenci en memòria de la víctima.
 
L’ordre del dia de la sessió actual és el següent:
 
Decret
4907/2011 d'11 de juliol
Assumpte: Ordre del dia Ple Municipal extraordinari que tindrà lloc el dijous 14 juliol de 2011
Òrgan: Secretaria General
 
 
En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors regidors i senyores regidores que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió extraordinària que tindrà lloc el proper dijous 14 de juliol de 2011, a les 19 hores de la tarda, en la Sala de Plens d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent
 
ORDRE DEL DIA
 
 
1.       Moció d'Alcaldia sobre règim de sessions del Ple.
 
2.       Moció d'Alcaldia sobre creació i constitució de les Comissions Municipals Informatives.
 
3.       Moció d'Alcaldia sobre règim de retribucions i dedicació dels regidors.
 
4.       Moció de l'Alcaldia sobre determinació del número, funcions i retribucions del personal eventual.
 
5.       Moció d'Alcaldia sobre nomenament de representants municipals en l’Organisme Autònom Institut Municipal d’Educació.
 
6.       Moció d'Alcaldia sobre nomenament de representants municipals en l’Organisme Autònom Institut Municipal d’Acció Cultural.
 
7.       Moció d'Alcaldia sobre nomenament de representants municipals en l’Organisme Autònom Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró.
 
8.       Moció d'Alcaldia sobre nomenament de representants municipals en l’Organisme Autònom Institut d’Esports.
 
9.       Moció de l'Alcaldia de nomenament dels membres de Mataró Audiovisual EPE
 
10.     Moció de l'Alcaldia de nomenament dels membres de Parc Tecnocampus EPE
 
11.     Moció d'Alcaldia sobre nomenament de representants municipals en diverses entitats.
 
12.     Moció de delegació a l’Alcaldia per al nomenament de representants en els Consells Municipals.
 
13.     Moció de l'Alcaldia sobre delegacions a favor de la Junta de Govern Local.
 
14.     Donar compte del Decret de l'Alcaldia sobre el nomenament de Tinents d'Alcalde.
 
15.     Donar compte dels Decrets de l'Alcaldia sobre delegació de competències a consellers delegats.
 
16.     Donar compte del Decret de l'Alcaldia sobre creació, composició i competències de la Junta de Govern Local.
 
17.     Donar compte del Decret de l'Alcaldia de delegació de la presidència de la Fundació de Sant Jaume i Santa Magdalena.
 
18.     Donar compte del Decret de l’Alcaldia delegant les competències en matèria de Plans Integrals.
 
19.     Donar compte del Decret de l'Alcaldia sobre creació i composició de la Mesa de Contractació.
 
 
 
El Sr. Alcalde explica que, seguint el criteri establert a la Junta de Portaveus, el Ple extraordinari tindrà un desenvolupament amb una explicació inicial del Sr. Alcalde i un debat únic dels grups municipals de tots els punts de tots els dictàmens, tant de les mocions d’alcaldia, com dels decrets a donar compte i després faríem la votació diferenciada de cada un dels punts de l’ordre del dia.
 
 
El Sr. Alcalde, Joan Mora i Bosch, informa que, respecte al punt número 13, és voluntat del Govern mantenir el règim de sessions que es venien mantenint fins ara. Quant a les comissions informatives, s’ha informat tots els grups municipals i també, amb el concurs del
 
Secretari d’aquesta casa, s’ha explicat la nova composició.
 
Quant a les retribucions i dedicació, hem fet un esforç de contenció i, per tant, ens mantenim en les retribucions que hi havia el 2007, amb la reducció que s’aplicava el 2009. És a dir, mantenint la línia del que hi havia fins ara. Fins i tot, s’ha rectificat, a petició del PSC, un ball de xifres que hi havia pel que fa a les retribucions dels portaveus que no pertanyen al Govern municipal, perquè tenien raó.
 
Respecte als càrrecs eventuals, és voluntat d’aquest Govern reduir les àrees a quatre. També han estat informats de la creació d’un coordinador general per a la coordinació global de totes les àrees, així com una persona que tingui dedicació directa a l’alcaldia, com a cap de Relacions Institucionals. Per tant, ens mantindríem en una línia estable respecte el que hi havia el darrer Govern. Pensem que aquesta organització pot ser bona per al futur de la casa, un model eficient i eficaç. Si en el futur cal fer alguna millora en el funcionament, crec que la podrem fer.
 
 
Així doncs, a continuació, tal com es va acordar a la Junta de Portaveus, es dóna lloc a la intervenció dels grups municipals, començant de petit a gran, com és tradició en aquesta casa.
 
 
El senyor Xavier Safont-Tria, portaveu del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular, remarca que la situació de crisi que es viu al carrer i la situació crítica als ajuntaments marquen aquest nou mandat de quatre anys. És per això que, no només hi ha hagut canvis en el si de l’organigrama d’aquest ajuntament, sinó que tots som molt conscients que seran anys complicats, que demanen responsabilitat des de l’Administració pública, que demanen un esforç molt important per donar resposta a les necessitats que té la gent al carrer i, sobretot, demana un esforç pels que estem aquí aplegats per tal de donar resposta a les necessitats.
 
Nosaltres no podem donar suport a aquest Govern, perquè no es plantegen els canvis socials, ni els canvis en l’àmbit nacional, ni en el de la participació, ni en el de les finances, etc, que necessita el nou Govern per fer front a la nova realitat que ens trobem. Aquest propers quatre anys continuarem fent una tasca d’oposició des dels plantejaments de l’esquerra independentista. Serem una veu crítica constant davant les possibles retallades en l’àmbit dels serveis públics. No podem permetre que aquells serveis públics de qualitat que s’han garantit i que la classe treballadora s’ha guanyat durant tants anys ara es vegin retallats o, el que seria més greu, siguin privatitzats, tenint així un benefici privat i no un benefici comú.
 
Ara es planteja un Govern en minoria. Això sí que és un canvi important al si de l’Ajuntament. Venim d’una època en què, des de l’oposició, molt poques vegades hem pogut aportar solucions. Les nostres propostes han estat tombades, de manera reiterada. Aquest Govern de minoria es veurà forçat a dialogar, a pactar, a escoltar. Esperem que aquest diàleg i aquesta capacitat de recollir el bo i millor que puguem aportar els diferents grups municipals es produeixin. Sr. Mora, vostè, més d’una vegada ha dit que tindria una actitud dialogant. Nosaltres li agafem el guant i li diem que serem una oposició combativa, però també constructiva. En aquells punts en els que ens puguem entendre, hi treballarem de valent, tindrem l’actitud per la millora de les condicions de vida dels nostres ciutadans i per tenir un model de ciutat que coincideixi amb el que nosaltres hem vingut defensant al nostre programa electoral. Estem disposats a pactar punt per punt, a discutir punt per punt. El nostre vot serà favorable en aquelles coses en què coincidim. El nostre paper no variarà massa. El que sí que desitgem és que canviï aquesta capacitat de diàleg, aquesta capacitat d’entesa i aquesta capacitat de poder treballar coses conjuntament.
Serà un Govern en minoria, però també serà un Govern que haurà de buscar la màxima representació institucional per fer front a qüestions molt importants de ciutat. Qüestions molt importants com són les inversions públiques necessàries i que ara mateix estan pendents a la ciutat. Em refereixo a inversions en escoles com Marta Mata, Joan Coromines i un llarg etcètera. Em refereixo a inversions en sanitat pública, en la qualitat en el servei de l’ensenyament. Oferim la nostra col·laboració per fer front allà on calgui per reivindicar tot aquest seguit d’infraestructures i de serveis que són necessaris. Hem de garantir serveis públics de qualitat i aquelles inversions tan necessàries.
 
Necessitem un Govern amb una visió global de la ciutat, capaç d’integrar les diferents realitats. Això només es podrà fer amb una actitud de diàleg amb els grups municipals i, sobretot, amb la ciutadania. Això passa per millorar molt la participació ciutadana. Nosaltres votarem en contra del nomenament dels Consells Municipals, perquè entenem que aquests s’haurien de constituir després d’haver fet un debat i un procés en el que revisem el model participatiu. Aquests quatre anys, de manera reiterada, als plens municipals hi ha hagut malestar pel model de participació. Diverses entitats s’han queixat. Nosaltres també creiem que és un model caduc que no funciona i els proposem que el punt del Consell Municipal s’aplaci i que es tracti en un ple posterior, havent fet un debat previ amb les entitats. Són les entitats les usuàries i són elles les que s’han queixat reiteradament. Si no retira aquest punt, nosaltres hi votarem en contra. Ara mateix no se’ns planteja cap canvi organitzatiu. El nostre vot és contrari. 
 
En aquest cartipàs es parla del tema dels sous: els sous dels regidors, el de l’Alcalde i el dels càrrecs de confiança. Nosaltres ja vam anunciar públicament que estaríem en contra de l’augment de qualsevol sou dels regidors o dels càrrecs de confiança. En aquest cartipàs se’ns anuncia que no hi haurà cap tipus d’augment, que es mantenen els mateixos sous, però pensem que no n’hi ha prou. Estem en un moment en què s’estan anunciant retallades i pensem que aquest Ajuntament hauria de predicar amb l’exemple. Si s’ha de fer alguna retallada, aquesta ha de començar pels sous dels regidors, de l’Alcalde i dels càrrecs de confiança. Aquest és un missatge que està esperant la ciutadania. Així s’ha fet a Arenys de Munt, on governa la CUP, a Navàs, a Celrà, a Viladamat. El nostre vot serà contrari a aquest punt. Els càrrecs de confiança són uns càrrecs amb els quals som molt crítics, perquè no són escollits pels mataronins, no passen per cap mena de procés de selecció pública. Són càrrecs que es mantenen. L’any passat en teníem sis. Ara en tindrem sis més. Pensem que l’Ajuntament ja té prou gent a la seva estructura organitzativa per assumir les seves responsabilitats i això seria una mesura d’austeritat i de transparència, ja que qualsevol persona podria assumir aquestes responsabilitats.
Celebrem, però, que aquest Alcalde no tingui una concentració de responsabilitats. El passat mandat, l’Alcalde compaginava la responsabilitat d’Alcalde amb el de Diputat. Això ara no serà així. Pensem que és una bona notícia, perquè creiem que l’Alcalde s’ha de dedicar exclusivament a la nostra ciutat.
 
Estem en un moment de molt malestar social. Aquest malestar social el veiem al carrer. Darrerament, hi ha hagut moltes manifestacions en què la gent es queixa, s’indigna, en què la gent està demanant canvis profunds perquè ho estan passant malament, perquè l’estructura i el model social no funcionen. Ens hem de plantejar coses molt més enllà de la política del dia a dia. També hi ha malestar a nivell nacional, en què la reclamació d’independència cada dia és més majoritària. Les estadístiques apunten que el nacionalisme ja és majoritari per primera vegada en la història d’aquest país. Això s’ha vist amb tot un seguit de manifestacions al carrer i amb consultes. Som del parer que cal actuar localment i influir globalment. Això passa per replantejar-nos un model productiu i de consum basat en la sostenibilitat i en la justícia social. Aquest Govern, tal com es planteja, no creiem que sigui capaç de fer aquest pas. Creiem que des de l’Administració Local, s’ha de crear una assemblea de regidors que sigui la base d’un futur estat català. No veiem que això estigui al seu full de ruta.
 
Els models de finançament que hi havia fins ara, basats en un model urbanístic caduc i que a partir d’ara ja no generarà els ingressos que generava, s’han de replantejar. S’ha de replantejar un nou model de ciutat i un nou model de finançament. Això passa per denunciar i acabar, d’una vegada per totes, amb l’espoli fiscal. Ja no podem aguantar més, ja no pot aguantar més l’Administració Local, ni la nostra ciutadania que veu com, dia rere dia, perd poder adquisitiu i les seves condicions de vida empitjoren.
Anunciem que nosaltres votarem en contra dels punts que ja hem dit i ens abstindrem en els punts en els quals la CUP i la resta de grups municipals hi tenim una representació. El vot d’abstenció és per mostrar el nostre malestar envers aquest Govern que ara es formarà.
 
 
 
El senyor Esteve Martínez, portaveu del regidor del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa, comenta que governar en una crisi com aquesta no és gens fàcil i que fer-ho en minoria és una tasca de complexitat majúscula i encara més des de la inexperiència de qui, per primer cop, assoleix el Govern. Serà per això que aquest Govern, essent posseïdor d’aquests trets diferenciadors respecte d’altres governs anteriors que gaudien de millors atributs, esdevé un Govern feble, amb poc muscle polític i tremendament paralitzat. La por escènica sembla haver-se apoderat dels membres d’un Govern que, de moment, no troba la manera de tirar endavant. Si bé és cert que, per costum, l’oposició sol donar un temps de gràcia al nou Govern perquè es vagi posant a to, en aquests moments delicats el temps de gràcia s’ha d’escurçar. Amb els dies que han passat des de les eleccions, creiem que aquest Govern en minoria de CIU ha pogut mostrar-nos i demostrar-nos algunes de les seves qualitats. Però això, de moment, no ha succeït, ans al contrari.
 
Podem assenyalar ja el primer dels seus fracassos: la seva incapacitat per assolir un acord estable amb l’oposició democràtica que li permeti afrontar amb garanties la dura travessia pel desert que suposa aquesta dolorosa crisi.
Ens esperen quatre anys d’incertesa i d’inestabilitat política, si no rectifiquen. Amb la pesada càrrega d’una economia malmesa, amb un atur considerable i amb la conseqüent desindustrialització de la nostra ciutat, tenim un farcell difícil de portar sobre l’espinada d’aquest feble Govern.
 
La generositat que, des del meu grup municipal, li reclamàvem el passat 11 de juny en el ple d’investidura, no s’ha vist reflectida més que en les bones maneres i en les paraules, però no en els fets. Quan parlàvem de generositat, ens referíem a la capacitat d’empatia del seu Govern davant d’alguna de les nostres propostes. No li demanàvem que ens seduïssin amb bones maneres buides de contingut, sinó que assumissin propostes concretes del nostre programa. Per sortir d’aquesta situació necessitem que posin ja damunt la taula propostes concretes que puguem discutir, abordar i acordar. Vostè i el seu Govern necessiten de l’experiència de qui ha governat aquests darrers anys la nostra ciutat. Necessita muscle per enfortir el cos del Govern. Això només ho aconseguirà si, de veritat, es posa a treballar amb els partits democràtics que estan en disposició d’aportar-li les vitamines que el seu afeblit Govern necessita. Vostè ens ha reiterat que els trets diferencials que volia que afloressin del seu Govern fossin la transparència, el diàleg i la bona predisposició vers els altres, referint-se als altres partits polítics. Així, en el seu programa electoral podem llegir, referint-se a com vostè vol governar: “Essent el seu equip tota la ciutat, incorporant-hi totes les sensibilitats polítiques.” Doncs bé, de moment, la sensibilitat política del nostre grup no la veiem incorporada enlloc en el seu Govern.
 
Pel que fa a la transparència, li hem de dir que factors com la supressió del Festival Shakespeare sense ni tan sols comentar-ho amb l’oposició, en una decisió unilateral i precipitada i formalment qüestionable, deixa en evidència la seva apel·lació a la llum i taquígrafs que va reclamant, per no parlar de l’absència de diàleg. També ens queixem per l’escassetat d’informació subministrada pels portaveus a la Junta de Portaveus que es va celebrar el passat dia 11 de juliol. Aquesta falta d’informació es va agreujar l’endemà, el dia que vam poder disposar de la informació gairebé completa d’aquest ple, amb la qual fer-nos una idea del cartipàs. És cert que, des d’un punt de vista reglamentari, la informació documental la poden donar amb dos dies hàbils previs a la celebració del ple. Però vostès diuen que volen donar la màxima informació i amb la màxima antelació per demostrar la transparència del seu Govern. Aquesta vegada no ha estat el cas. Com tampoc ha estat transparent aquest acord opac amb el PP que sembla deduir-se, la primera contrapartida del qual sembla ser la presidència de la Companyia d’Aigües a canvi del vot favorable en aquest ple i que està molt lluny dels pactes amb llums i taquígrafs fets pels anteriors governs d’esquerres d’aquesta ciutat. Si hi ha un pacte, volem que surti a la llum. Volem saber en quins termes està redactat, a què compromet i quin és el programa de govern que se’n deriva. Volem saber si el seu partit ha pactat amb el partit anticatalanista per excel·lència, que no ha dubtat en posar en qüestió el nostre Estatut, fruit de la voluntat popular i ratificat pel nostre Parlament. Un partit que està derivant cap a un llenguatge xenòfob preocupant, en línia amb altres partits de tall feixista. Si no hi ha pacte, no entenem a què vénen aquestes concessions. Aquesta qüestió necessita d’una absoluta transparència.
 
El que he dit fins ara, tot i ser preocupant, no resulta definitiu per faltar a la nostra promesa de fer una oposició propositiva i no obstruccionista. Podríem dir que aquests desajustos del seu Govern, si es deixen assessorar per aquells que ja han fet el camí que vostès inicien, poden deixar de ser un tret característic del seu mandat, per acabar convertint-se en pura anècdota sense més transcendència. Perquè som coherents, perquè volem el millor per a la nostra ciutat i perquè creiem que podem influir des de l’oposició per transformar la realitat que ens envolta, perquè volem construir, perquè vostès sols no se’n sortiran, perquè tenim capacitat i voluntat d’aportar solucions, per tot això no posarem pals a les rodes en aquest ple del cartipàs amb un vot negatiu. Amb tot, això no és un xec en blanc. El toc d’atenció amb el que avui hem farcit el nostre discurs hauria de ser pres en consideració per part del seu Govern. No podem continuar amb aquesta inestabilitat, amb aquesta geometria variable de funambulista. D’ara endavant, han de començar a treballar de valent, prémer el botó del “play” per sortir de la “pausa” en què estan instal·lats, i no deixar passar ni un dia sense posar fil a l’agulla.
Posar fil a l’agulla vol dir parlar amb l’oposició democràtica i arribar a acords que ens permetin abordar el futur més proper amb garanties d’èxit i sense retallades en els àmbit socials. Això només ho aconseguiran si de debò compten amb nosaltres. Nosaltres els esperem, però no indefinidament. Res no demanem a canvi. Cap contrapartida que no sigui l’acceptació de les nostres propostes quan això sigui possible. El nostre sí que és un oferiment amb llums i taquígrafs. Col·laborarem si vostès volen, però han de passar de les paraules als fets.
 
El nostre vot serà d’abstenció en els punts calents de l’ordre del dia, tret del punt 4, on ens reservem el sentit del vot fins que ens aclareixi les funcions del nou gerent o coordinador, com l’anomenen vostès. Per exemple, saber a qui ha de retre comptes, si estarà o no a l’abast de l’oposició, si serà present a les comissions informatives, etc. En definitiva, fins que ens certifiquin que aquest càrrec no quedarà fora de l’abast del control de l’oposició, que no serà una mena d’“alter ego” de l’Alcalde, amb plenes facultats per a actuar però amb nul·la presència allà on sigui requerit.
 
 
La senyora Mònica Lora, portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya, comença el seu discurs llegint un article que va sortir publicat al diari El País el dia 11 de juny:
“El mismo rechazo a los xenófobos manifiestan en Mataró. El más que probable nuevo alcalde de la ciudad, Joan Mora (CiU), reniega de la formación racista y asegura que no se han visto nunca con sus miembros ni han hablado nunca. ‘No prevemos contar con sus votos, solo hablamos con partidos con larga tradición democrática’, añade Mora, que durante la legislatura apuesta por la geometría variable para conseguir acuerdos ocasionales con los diferentes partidos. Mora opta por la indiferencia hacia la presencia de tres concejales de Plataforma en el futuro Consistorio y apunta: ‘El frentismo contra PxC sería un error estratégico de primera magnitud, porque lo que haría es fortalecerlos’”.
 
Crec, Sr. Mora, que aquest seria un bon moment per demanar disculpes al nostre grup municipal, així com als nostres votants, ja que la nostra formació és tan o més democràtica que CIU o les formacions que integren aquest ple municipal.
M’agradaria fer referència al punt 3 de la Moció d’Alcaldia sobre el règim de retribucions dels regidors. Nosaltres no estem d’acord amb els sous d’aquest equip de Govern. El nostre model de gestió municipal va cap a un altre sector.
El nostre vot, però, serà favorable per un motiu molt concret: la voluntat de l’equip de Govern per establir diàleg i estudiar un seguit de propostes. La seva voluntat de diàleg ens ha fet donar-los una confiança que esperem que es demostri amb fets i no només amb paraules. Aquestes propostes que hem fet arribar a l’alcaldia són molt concretes:
  1. La prohibició de l’ús del burca i el nicab als edificis municipals.
  2. La revisió de les polítiques de contractació laboral i els ajuts socials per part de l’Administració pública.
  3. La revisió a la baixa de l’IBI i la taxa d’escombraries.
  4. La rebaixa del 50% de la taxa d’ocupació de la via pública durant dos anys als bars i restaurants per ajudar-los a superar els efectes de la Llei Antitabac.
  5. Supervisió efectiva per controlar aquells comerços que incompleixin la Llei d’Horaris Comercials, així com la inspecció d’alguns comerços per tal de veure que la seva activitat econòmica es correspon a l’epígraf pel qual s’han donat d’alta, evitant així fraus comercials i competència deslleial.
  6. Estudiar i posar en coneixement de la Policia Nacional, únic cos policial amb competència en matèria d’estrangeria, les dades del padró municipal periòdicament, perquè els agents puguin actuar d’acord amb el que s’exposa a la llei i detectar les persones que resideixin de manera il·legal.
Així doncs, com que el Sr. Alcalde s’ha compromès a complir part de les nostres propostes o, com a mínim, portar-les a estudi, el nostre vot serà positiu. Creiem que els votants de PxC de la ciutadania de Mataró es poden sentir ben orgullosos, ja que gràcies a la seva participació pot ser que es compleixi part del nostre programa.
 
 
El senyor José Manuel López, portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, comença la seva intervenció demanant al Sr. Martínez que retiri el que ha dit sobre el seu partit, perquè ho considera una acusació molt greu.
El meu partit es va presentar a la campanya electoral dient que volíem un canvi a la ciutat de Mataró, un canvi que s’ha produït després de 32 anys, afortunadament per als mataronins, perquè l’anterior Govern ens ha deixat la pitjor situació que ha viscut la nostra ciutat —malgrat tots els representants de les forces polítiques de l’anterior Govern es mereixin tota la nostra consideració—.
Per tant, el que nosaltres no farem és posar pals a la roda a aquest canvi de govern, ho dic obertament. Per a nosaltres Mataró es mereix una oportunitat, perquè la situació que vivim és molt greu i el Govern anterior n’és en part responsable. A més, l’alternança és molt saludable en democràcia i, per tant, nosaltres donarem el nostre suport al nou Govern municipal. També hi donarem suport perquè volem que les coses es facin diferent, com per exemple, amb diàleg, comptant amb la resta dels grups municipals i comptant amb la societat mataronina, les associacions veïnals i tot el teixit associatiu. Aquest és el moment de la política amb majúscules, i no pas de l’aritmètica.
 
Els ciutadans necessiten que ens entenguem i que no ens barallem per temes de poca volada. Com ja he dit, anuncio el nostre vot favorable als punts de l’ordre del dia.
Finalment, vull dir que no hem de fer demagògia al voltant de la política, ni fer afirmacions que no són certes, perquè tot plegat ens desprestigia a nosaltres i a la feina que fem pels ciutadans. El que hem de fer és ser dignes i honorar aquesta confiança que els ciutadans han dipositat en nosaltres.
 
 
 
El senyor Joan Antoni Baron, president del grup municipal Socialista, comenta al Sr. Safont-Tria que l’acumulació de càrrecs mai no comporta acumulació de sous. En segon lloc, dir-li que treballar en una administració de caràcter local, com és la Diputació, és treballar pel propi Ajuntament de Mataró i per la resta d’ajuntaments de la província de Barcelona.
Ara m’agradaria recordar amb quines condicions celebrem aquest ple d’avui:
 
La primera, el fem molt tard. Gairebé esgotant el marge legal que tenim. Això és, 54 dies després de les eleccions, 33 dies després del ple d’investidura, més 10 més. Això és temps perdut per a aquesta ciutat precisament en un moment tan delicat com el que tenim. Per tant, durant tot aquest mes hi ha hagut una paràlisi institucional.
 
La segona qüestió és que arribem al ple amb informació fragmentada.
Anava a dir, com a tercer punt, que es governava sense majoria, però veig que aquesta està garantida. Té raó, Sr. López, quan diu que hem de passar de l’aritmètica a la política. Em temo molt que avui hem tornat a l’aritmètica. Vull pensar que avui hem tornat a l’aritmètica i no a la política. Sinó, tindríem motius més que suficients per preocupar-nos de manera molt especial.
Hi ha dues qüestions que em preocupen: el silenci de l’Alcalde durant aquests dos dies des que a la premsa surt l’oferta de PxC per atorgar el vot al cartipàs; ja hem vist la resposta. Ha quedat prou explicitada aquesta resposta, i no la que l’Alcalde havia d’haver donat a la població de manera pública i immediata, sinó la que avui s’ha donat de manera implícita en aquest ple. Ho lamento molt especialment.
 
D’altra banda, volem conèixer l’abast del pacte amb el PP, que jo no criticaré perquè crec que és legítim pactar amb qui es cregui convenient. Però hi tenim dret com a grups de l’oposició i hi tenen dret els mataronins i mataronines. Volem saber quin és l’abast d’aquest pacte, amb transparència, explicant les coses i abans d’arribar al ple del cartipàs, com s’havia fet sempre en aquest Ajuntament, amb documents escrits i signats. Cap problema si el pacte existeix. Únicament demanem el seu coneixement i que es pugui fer públic per saber quines són les contrapartides que el Sr. López va dir que demanaria al Govern municipal per poder donar suport al ple del cartipàs.
 
Però hi ha una qüestió més important que aquestes quatre que he esmentat: vostès ens porten a votació un cartipàs que no sabem per què serveix. Perquè 54 dies després de les eleccions municipals no tenim un document que reculli les intencions del Govern municipal per al 2011 i la resta del mandat. Fa quatre anys hi havia un document de 23 pàgines, sobre les quals el Sr. Mora va dir en la seva intervenció que l’únic important era la part en la que ens repartíem les carteres municipals. Aquest ha estat el full de ruta del Govern municipal anterior durant els quatre anys de mandat, allò que vam signar davant dels periodistes que el van fer públic el mateix dia, abans del ple d’investidura. Trobem a faltar aquest document.
 
Tenim motius més que suficients per votar que no als dictàmens, però nosaltres tampoc no serem obstruccionistes. Votarem que sí a deu dictàmens, ens abstindrem en un i votarem parcialment a dos dels dictàmens.
Si analitzem el que va passar fa quatre anys, pràcticament amb els mateixos dictàmens, excepte tres que són d’organismes que es van constituir més tard, ens trobem amb un panorama substancialment diferent quant al posicionament de vot. CIU va votar sí a dos dictàmens, es va abstenir en quatre i va votar no en quatre més. Va votar no a coses tan peremptòries com la composició de les comissions informatives. Nosaltres votarem que sí a les comissions informatives, perquè creiem que el Govern municipal té dret a organitzar-se de la manera que cregui convenient. En tot cas, ja li demanarem comptes dels resultats. També ens hagués agradat veure l’organigrama complet i moltes coses que no sabem gaire bé com encaixen.
Votarem que sí als dictàmens 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 i 13.      
 
Quant al punt 13, em permetrà, Sr. Mora, que utilitzi la memòria i l’Acta, perquè és la Moció d’Alcaldia sobre delegacions a favor de la Junta de Govern Local. Li vull recordar les seves paraules de fa quatre anys: “Joan Mora comenta que, en referència al tema de la Junta de Govern, malgrat el tripartit potser no li dóna tanta importància, sí creu que representa una possibilitat que es produeix cada parell de setmanes, o quan sigui, de poder tenir tot el Govern al davant i poder discutir temes. Per tant, això és important. Els demano que es consideri l’opció d’entrar a formar-hi part. En tot cas, si vostès mantenen la seva posició, els demanaria que aquesta delegació de competències del ple que fan a la Junta de Govern, ja que no hi serem, doncs també la replantegin. Perquè no tindria massa sentit”.
Això és el que es deia fa quatre anys. Entenc que hauria de servir també en aquest moment. Però nosaltres no tenim cap problema en votar aquesta moció i em sembla que, a més a més, s’ha d’introduir alguna nova competència, com era el tema de les compatibilitats dels funcionaris perquè no vinguin al ple. No hi tenim cap inconvenient, perquè entenem que també és lògic que el Govern municipal s’organitzi per a ser més eficient.
 
Pel que fa al punt 3, ens hi abstindrem. Entenem que hi ha gent que fa la seva feina i que necessita rebre una remuneració. Aquest Ajuntament ha estat sempre especialment auster en aquest tema. Amb el debat que hi ha hagut aquesta setmana sobre si s’apujava el sou, o no, dels regidors i de l’alcalde, ha clarificat que els polítics de l’Ajuntament de Mataró estem mal pagats històricament. Ni vostè ni jo sembla que hàgim tingut la voluntat de canviar aquesta situació. De tota manera, no hi votem que sí per diferents motius:
El primer és que, per més números que hem fet, no trobem enlloc aquests 300.000 euros que s’ha dit que s’estalviaria la ciutat de Mataró amb els sous dels regidors. No els trobem. Hem comparat l’última nòmina del Govern anterior, la del mes de maig, amb la nòmina possible del mes de juliol del nou Consistori. Ens surt una diferència de 70.000 euros, molt lluny dels 300.000 euros que vostès han declarat.
 
Per altra banda, hem trobat una paradoxa: malgrat s’ha anunciat que als regidors no els pujaven el sou, entre els regidors amb dedicació parcial de l’anterior Govern, que n’hi havia un, el tinent d’alcalde, el Sr. Francesc Melero, i els regidors amb dedicació parcial d’aquest Govern hi ha un increment d’aproximadament un 20% del sou. Ja sé que vostès diran que, com que només són vuit, han acumulat feines, però li recordo que les feines que feia el Sr. Francesc Melero durant gairebé mig mandat eren: regidor de la Policia, de Seguretat i Protecció Civil, regidor d’Obres, regidor de Serveis Municipals i Manteniment. Jo mateix, durant el mandat 1999 al 2003, vaig acumular les mateixes feines que farà la Sra. Calpe: regidora de la Policia, de Protecció Civil i de Mobilitat. I no tenia el meu sou equiparat al del primer tinent d’alcalde. Ja sé que vostès han fet això de la dedicació, que l’han pujat al 95%, etc., però a mi em sembla que això no deixa de ser una manera de pujar els sous. Amb això no estic dient que els sous dels regidors de l’Ajuntament de Mataró siguin desproporcionats. Són uns sous que estan a la banda més baixa dels que es paguen en ciutats com aquesta.
En relació amb el punt 4, li faré una proposta: nosaltres votarem afirmativament a la creació de quatre places de coordinadors d’àrea de quatre càrrecs eventuals, perquè creiem que també hi ha d’haver la funció directiva en un ajuntament amb unes dimensions com el de Mataró. No hi tenim cap problema, però, a hores d’ara, no coneixem exactament les funcions del gerent o coordinador general, ni del coordinador de Relacions Institucionals. Si vol que el Partit Socialista no voti en contra d’aquesta moció, deixi sobre la taula aquests dos nomenaments. No tenim cap inconvenient a votar els quatre coordinadors d’àrea, però no votarem el gerent ni el coordinador de Relacions Institucionals. Si es pot fer el vot per separat, li agrairem; sinó, votarem que no al conjunt del dictamen.
Tampoc votarem el conjunt del punt 11. Aquest punt és aquell calaix de sastre on hi ha un reguitzell de nomenaments de representants de l’Ajuntament en diferents organismes. Faré algunes observacions respecte d’això:
La primera seria la que fa referència al Consorci del Port i al Consorci Sanitari del Maresme, als representants de l’Ajuntament en aquests dos consorcis. Per la conversa que aquest matí han tingut el Sr. Fernández i la Sra. López, sé que han dit que intentaran vostès resoldre una cosa que, fins ara havia estat norma en aquests dos consorcis, que era que entre els nomenaments de la Generalitat i els nomenaments de l’Ajuntament es donava participació als grups majoritaris d’aquest Ajuntament en aquests dos consorcis, on es discuteixen temes prou importants com les polítiques del port i les polítiques sanitàries. Li farem confiança i li votarem aquests nomenaments a favor. Però esperem que vostè compleixi amb el seu compromís i que, d’aquí a pocs mesos, hagin pogut resoldre el tema de manera que el PSC pugui estar representat als dos consorcis.
Votarem en contra a tres nomenaments:
El del Consorci de Gestió Integral d’Aigües de Catalunya. Per la mateixa raó, hi hem votat en contra a la Companyia d’Aigües, doncs no entenem què fa representant l’Ajuntament una persona proposada per un grup de l’oposició. Entenc que deu ser al pacte, tot i que no tinc res en contra del Sr. Xavier de Dòria.
Tampoc votarem a favor de la representant del PP a la Xarxa de Ciutats i Pobles per la Sostenibilitat. No és res personal, però tampoc entenem a qui representarà un regidor de l’oposició: al Govern municipal? A l’Ajuntament? Al seu partit? Quan això se’ns aclareixi, no hi tindrem cap inconvenient.
Tampoc no votarem a favor de la presència del Sr. Joaquim Barnola al Centre de Normalització Lingüística. Què fa un directiu de la casa representant l’Ajuntament de Mataró en un òrgan en què els representants sempre han estat de dos tipus: o de les entitats vinculades a la llengua, com el representant de l’Òmnium, a qui nosaltres donarem recolzament, o representants polítics, electes, locals d’aquest Ajuntament? No entenem que es vulgui derivar responsabilitats de directius cap a aquests organismes on entenem que s’hi parla de política lingüística.
Anuncio aquests tres vots particulars al punt 11: el que fa referència al Consorci de Gestió Integral d’Aigües de Catalunya, al Consorci de Normalització Lingüística i a la Xarxa de Ciutats i Pobles per la Sostenibilitat.
 
 
 
El senyor Joaquim Fernàndez, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió, recorda que aquest és el ple del cartipàs, que és on es manifesta quina serà l’organització i el funcionament de la part directiva d’un govern. És un fet històric que per primera vegada és un grup polític diferent el que encapçala aquest nou model d’organització. Els ciutadans van manifestar el passat dia 22 de maig la seva voluntat de canvi i això és el que estem portant a terme. Sí, és cert que amb una minoria i amb un punt d’inexperiència, però amb una inexperiència que per a nosaltres, en cap moment, és sinònim de feblesa. És una inexperiència que ve acompanyada de força, d’il·lusió i, sobretot, d’una immensa voluntat de diàleg.
 
Si em permeten, faré un repàs de les diferents mocions que es portaran a votació:
Començant per les comissions informatives, és la primera vegada que les comissions informatives canviaran de format. Era impossible organitzar les comissions com estava fet fins ara, i passarem al vot ponderat, que és una nova experiència. Per aquest motiu, només hi haurà un representant de cadascun dels grups municipals. Això també ens ha portat alguna novetat a l’hora d’organitzar els organismes autònoms i les empreses públiques. És d’agrair la col·laboració de tots els grups municipals a no posar entrebancs en aquest fet.
Pel que fa a les retribucions i dedicació dels regidors, crec que és un canvi de model; ara hi ha només vuit regidors. No parlaré de si els sous són alts o baixos, perquè el Sr. Baron ja ho ha explicat, però jo els diria que els sous dels regidors estan al nivell d’una ciutat de 10.000 habitants. Si féssim cas a les recomanacions de la Federació Catalana de Municipis i de la Federació de Municipis de Catalunya, el sou de l’Alcalde està en un 67% del màxim que fixen aquestes entitats municipalistes. És evident que estem en una línia molt baixa pel que fa als sous dels càrrecs electes d’aquesta casa. Però amb responsabilitat i davant d’una situació molt delicada que estan travessant els ciutadans, hem optat per la contenció de tots aquests sous, això sí, amb un canvi de model. Fins ara, el model era: alcalde, tinents d’alcalde, amb un sou diferenciat, i regidors delegats. Nosaltres creiem que a igual responsabilitat i amb uns pesos equilibrats, aquests sous poden igualar-se.
Pel que fa a dedicacions exclusives i parcials, la dedicació serà absoluta per part de tots els membres del Govern perquè, només mirant el Decret de Competències, no podria ser d’una altra manera. Res té a veure això amb la capacitat d’alguns d’ells en poder exercir la seva professió liberal, si més no, dirigint el seu despatx.
Pel que fa al personal eventual, estem davant d’un nou model: fins ara, teníem sis caps d’àrea. Relacionat amb comissions informatives, si m’ho permeten, el Sr. Baron retreia el vot negatiu de CIU fa quatre anys a les comissions informatives. Jo els recordo que en aquell moment es va augmentar el nombre d’àrees i el nombre de comissions informatives. En aquell moment això ho consideràvem innecessari. El que fem nosaltres és reduir aquestes àrees, reduir el nombre de caps d’àrea, que passen a anomenar-se “coordinadors de les àrees”, i creem dos llocs de treball nous que són el coordinador general i el cap de Relacions Institucionals.
Començant pel darrer, els diré que farà la feina que fins ara feien un cap d’àrea i un cap de gabinet. El que fem és reduir el nombre de persones.
Pel que fa al gerent, és una figura que CIU portava al seu programa electoral. Aquest és el full de ruta a partir del qual CIU ha de negociar amb els diferents grups municipals. Existeix un document anomenat Pacte de Ciutat, que vam intentar que servís com a base per a un acord més ampli, però que no ha reeixit. No obstant això, la figura del director general o gerent es troba definida ja al programa electoral, és una proposta de CIU i, a més a més, la trobem també en un document molt extens que forma part de l’expedient, que es pot consultar i que hem enviat a la Sra. López, a petició seva, on les funcions d’aquest lloc de treball queden plenament definides, si més no, d’inici. Fa quatre anys, els caps d’àrea eren nomenats per confiança política pel Govern, mentre que ara, amb el canvi de legislació, s’obligarà el Govern a formalitzar un lloc de treball amb unes característiques concretes. Nosaltres, avançant-nos a aquesta feina, hem volgut portar ja un document en aquest expedient. Volem que sigui l’inici del debat de quines han de ser aquestes funcions d’una manera definitiva.
És cert que no hi figura on retrà comptes aquest gerent, perquè, com ja he dit, aquest és un document que inicia el debat. Aquest gerent haurà de retre comptes a la Junta de Portaveus, que és l’òrgan de govern d’aquest Ajuntament més generalista i que millor pot servir per a la coordinació. Malgrat tot, en les funcions del gerent també està inclosa la de l’assistència a les sessions del ple per a informar i assessorar. Són 13 les funcions que estan numerades en aquest document i que vostès tenen a la seva disposició.
Pel que fa a les retribucions, tant dels regidors, dels càrrecs electes, com dels càrrecs eventuals es mantenen similars a les que existien després de la rebaixa de l’any 2009. La diferència, en el cas dels càrrecs electes, és de 254.665,66 euros a partir del seu cartipàs formulat fa quatre anys. El mateix passa amb els càrrecs eventuals. És cert que la figura del gerent té un sou una mica més elevat, però la resta mantenen els seus sous igual o inferiors als que tenien els caps d’àrea del mandat passat.
Quant a organismes autònoms i empreses municipals, vostès coneixen la seva composició i han nomenat vostès mateixos els seus representants. Hi ha hagut alguna queixa de la disponibilitat dels expedients, però vull deixar constància, perquè figuri a l’Acta, que la informació la van tenir vostès tota a la Junta de Portaveus o abans d’aquesta Junta de Portaveus. Si algun document d’aquests no hi era, era perquè faltava el nomenament d’alguns dels representants. A hores d’ara, encara n’hi falta algun.
Respecte al nomenament a diverses entitats, jo crec que hem seguit un model similar al de l’antic Govern, que era donar representació a aquelles persones que després hauran de passar comptes davant del ple i davant les comissions informatives. És cert que hi ha alguna persona que no és regidora de CIU i que està en representació, però també és cert que al grup majoritari se li va oferir aquesta mateixa possibilitat.
Pel que fa als consells municipals, la moció és idèntica a la de fa quatre anys i aquest Govern té el compromís de revisar-ne el funcionament. Creiem que aquesta revisió es pot fer amb els consells constituïts implicant els membres dels propis consells. El que no hem de fer és ajornar aquesta formalització.
Pel que fa als Decrets, des del moment que van ser signats vostès en disposen i, per tant, tenen aquesta informació. Com deia, quant al model de funcionament del Govern, en lloc de set tinents d’alcalde en tindrà només quatre. La delegació de competències a la Junta de Govern es manté. El punt que s’incorpora és a proposta del Servei de Recursos Humans i de la Secretaria General per a agilitzar aquest procés que està molt regulat per la llei. La Junta de Govern estarà formada només per regidors del Govern, donada la composició del Consistori. Fa quatre anys va passar que, amb una majoria absoluta del Govern, format per diferents partits, es van retirar els portaveus dels partits de l’oposició d’aquesta Junta de Govern. El Govern té potestat de fer això i va ser aquesta la causa per la qual CIU va votar-hi en contra.
 
 
El senyor José Manuel López comenta, per al·lusions, la seva experiència com a responsable del seu grup municipal. Durant vuit anys he estat portaveu del PP al Consell Comarcal, i ara fa quatre anys el PP no va entrar al govern del Consell Comarcal, que presidia el Sr. Jo, que ara és l’alcalde de Dosrius, del PSC. Ell va tenir la deferència de parlar amb mi mateix, així com un altre company seu i regidor d’aquest Consistori, el Sr. Esteve Terradas, i ens va permetre l’oportunitat d’oferir-nos la representació del Consell Comarcal, on érem oposició, en organismes supracomarcals, on sempre hi havien anat membres del Govern, a canvi de res. Per responsabilitat, el que va fer va ser abstenir-se en el nomenament del President i, posteriorment, a canvi de res, va donar suport als pressupostos d’una institució en la qual nosaltres érem a l’oposició. Hi ha hagut unes deferències i un diàleg important que no hi va ser fa quatre anys, en el qual l’anterior portaveu d’aquest grup municipal no va tenir, en aquests 31 dies, ni la cortesia de dirigir-se als caps de l’oposició. En canvi, aquest Govern sí que ho ha fet. I, de la mateixa manera que ho va fer un govern encapçalat pel Partit Socialista al Consell Comarcal del Maresme, això ens sembla bé i agraïm l’oportunitat que ens ha donat el grup de CIU. És tan fàcil, tan senzill i tan transparent com això.
 
 
 
El senyor Joan Antoni Baron diu al Sr. Fernàndez que els programes electorals cal concretar-los: faran vostès un nou PAM per al 2011? Modificaran el pressupost municipal per a aquest any, o no? O aniran fent coses d’aquí a final d’any?
Respecte als càrrecs de confiança, la mateixa confiança política que tenen els seus, més enllà de no haver preguntat mai com a alcalde, a cap dels meus càrrecs de confiança, què votaven. Em sembla que no n’hi havia cap que tingués carnet, almenys del meu partit.
Respecte al gerent, he entès que les preguntes al ple les contestava el gerent, la qual cosa m’ha deixat una mica preocupat.
Pel que fa als sous, podem comparar l’última nòmina contra la primera. Així és on es pot veure l’estalvi, perquè entre mig hi ha hagut congelacions, hi ha hagut una rebaixa important dels sous dels regidors i del propi alcalde l’any 2010.
En relació amb el Port i el Consorci de l’Hospital, el que demanem és que hi hagi un criteri. Si els grups majoritaris de l’oposició hi som representats, i sembla que tenim el seu compromís, ho celebrarem. Als Consells de Participació, coincidim amb vostès: constituïm-los i, després, si cal reformar-los, ja ho farem.
Respecte a l’apunt que ha fet el Sr. López, dir-li que el seu vot no era determinant al Consell Comarcal. Però, aquí, sí. Hi ha una diferència substancial en aquest sentit respecte al posicionament dels grups i, per tant, crec que s’ha d’explicar, res més. Jo no li he qüestionat la legitimitat del seu pacte ni del seu vot. Per suposat que no. En tot cas, tampoc li he preguntat a vostè; li he preguntat a l’Alcalde si hi havia acord, o no, amb el PP i en què consistia. Estem parlant de la presidència de la Companyia d’Aigües, que és un dels actius més importants que té aquest Ajuntament.
 
 
 
El senyor Esteve Martínez contesta al Sr. López que la cordialitat i el respecte han de presidir qualsevol relació humana, fins i tot entre polítics de diferents ideologies, i que ell sap diferenciar entre persones i opcions polítiques. Per tant, la seva intenció no ha estat ofendre ningú.
En tot cas, en relació amb el pacte, si és que hi és, el que el meu grup reclama és que hi hagi transparència.
 
 
 
El senyor Xavier Safont-Tria demana al Sr. Alcalde que aclareixi el tema de PxC. La Sra. Lora ha exposat que el seu partit ha fet unes reclamacions que el seu Govern ha acceptat en part, i, per tant, jo voldria que, de manera clara, vostè confirmi o desmenteixi aquesta afirmació.
Respecte al suposat pacte entre CIU i el PP, si això és així, per a nosaltres seria una mala notícia, perquè és un grup que practica una política anticatalana.
Pel que fa als sous, es diu que els sous a l’Ajuntament de Mataró estan a la banda baixa de les retribucions i segurament és cert, però aleshores el que ens hauríem de replantejar és el sou mínim interprofessional, que ara mateix està en 600 i escaig euros. Si hem de comparar aquests sous de l’Ajuntament amb els d’algú és amb aquest sou real que es paga al carrer i no pas amb altres sous de càrrecs públics.
 
 
 
El senyor Joan Mora, Alcalde-President, passa a respondre totes les al·lusions que s’han fet:
Sr. Safont-Tria, li asseguro que la primera i pràcticament l’única preocupació d’aquest Govern i d’aquest alcalde és la reactivació econòmica, la generació de confiança i la creació de llocs de treball, perquè la situació que estan vivint moltíssimes persones de Mataró, amb gairebé un 20% d’atur, és insostenible. No es poden imaginar, en aquests dies que fa que estem a l’alcaldia, la quantitat de situacions delicades que estem vivint. I les estem afrontant amb responsabilitat i amb tant de diàleg com som capaços; aquest tarannà serà el que presidirà aquest mandat. Entenc que no se’ns doni suport, en alguns casos, per part de la CUP, perquè tenim un programa de govern diferent, però en alguns temes sí que ens acostem. I allà on ens puguem acostar, en parlarem. Aquest Govern en minoria és fruit de la voluntat dels mataronins, que van demanar un canvi però també diàleg amb tots els grups municipals. Vostè em demanava la retirada del punt 12, però nosaltres entenem que, tot i que la participació és una assignatura pendent del funcionament del Consistori, creiem que és millor que es posin en marxa aquests consells, que no pas que s'aturin i ens posem a discutir encara més temps com funcionar. Moltes vegades, els propis components dels consells tenen molt clar què poden aportar per a canviar aquesta manera de funcionar. Per tant, no li acceptaríem. Dels sous, crec que se n’ha parlat prou. Jo pretenia obrir un debat públic, no pas per a elevar els sous en aquest moment, sinó perquè fóssim conscients que la incorporació de l’estat civil a la política passa perquè hi hagi una recompensa clara i no hi hagi una pèrdua molt considerable, tot i que ara hi és, d’ingressos. També és veritat, però, que en la política hi ha gent que està contenta amb el sou que en treu. De tota manera, nosaltres congelem els sous i, per tant, si ara hi ha 8 regidors i abans n'hi havia 15, és fàcil d’entendre que la xifra de diferència en sous és considerable.
Sr. Martínez, té raó sobre la situació de crisi, minoria, inexperiència... És veritat, però n’aprendrem ràpid. Amb els dies que portem des que sóc alcalde, hem parlat moltes vegades amb tots els grups. I hem parlat molt més del que es parlava fins ara, i quan agafarem la dinàmica segur que encara parlarem més. Podrem parlar les coses al començament dels projectes i no pas al final, i per això li agafo el guant per treballar les propostes concretes plegats. Vostè em parlava del nomenament a la Companyia d'Aigües, a proposta d'un grup concret, del Sr. Dòria, un senyor que no és militant de cap partit polític. És més, hi ha en aquesta casa persones que pel seu prestigi o capacitat personal estan proposades per un grup o altre. Els podria anomenar representants de molts dels grups que estem aquí que ho són com a coneixedors d’un tema i no pas per les seves simpaties envers un grup concret. Com que nosaltres pensem que aquesta persona pot fer bé la seva feina, la proposta ens ha semblat bé i ho diem de manera clara i transparent. El botó de “Play” està molt bé com a idea. Aquest Govern porta treballant amb màxima intensitat des de l’alcaldia i des de les regidories des del primer dia. Treballant en el que significa la configuració d’una nova organització, coneixent la casa, escoltant la casa abans d’actuar per poder prendre decisions raonables i raonades. No es fa un canvi de 32 anys en tres dies. Avui tenim un full de ruta clar i a partir d’avui, si vostès ens fan confiança en conjunt, totes les qüestions sortiran endavant. Pel que fa a les funcions del gerent, nosaltres estem disposats a parlar-ne amb tots vostès, ja sigui a la Junta de Portaveus, com en trobades bilaterals o conjuntes. I no només d’aquest tema, sinó de tot allò que creguin convenient. Aquesta és l'oferta que nosaltres els hem fet per poder treballar, i ens sap greu que hi hagi algun representant d’algun grup polític, com ara el Sr. Baron, que se senti molest per no estar a la Junta de Govern i, al contrari, no acceptar participar en aquestes reunions. Almenys, això és el que he llegit a la premsa i en una carta que vostè m’ha enviat.
Sra. Lora, l’article d’El País al qual vostè fa referència, no l’he llegit i, per tant, no em puc disculpar per quelcom que desconec. Tinc molt clar que hem de lluitar contra el plantejament de la immigració amb transparència, tots som iguals davant la llei. Hem de ser profundament respectuosos amb els votants de la seva força política, igual que amb els votants de la resta de forces, però hem de combatre tot allò que puguin ser plantejaments que vagin més enllà de la legalitat. És per això que he estat clar amb vostès i que he preguntat al Sr. Secretari, aquest mateix matí, fins a quin punt els plantejaments que vostès ens fan com a grup i que han fet públicament als mitjans de comunicació són o no són legals. El que no pot fer cap Govern és anar més enllà de la llei, perquè estaríem prevaricant. Avui vostè ens ha fet arribar una sèrie de propostes més, que encara no s'han pogut estudiar, però que ho farem, com amb qualsevol altra proposta de qualsevol altre grup. I si n'hi ha alguna que traspassi la línia política en aquests termes, també la traslladaríem al Secretari per saber si està dins o no de la legalitat.
Quant al Sr. López, agrair-li el plantejament i la generositat que ens han ofert des del primer moment. De la mateixa manera que hi ha qui molt abans de les eleccions deia que hi havia un pacte i sempre els hem dit que no hi era, els representants del PP des del primer moment estaven a favor d'un canvi polític a la ciutat i es van posar a la disposició d'aquest Govern. I nosaltres els ho hem agraït públicament. A partir d'aquí, fins on serem capaços d’arribar, ja ho veurem. De la mateixa manera que amb vostès també ho veurem. El que passa és que el PP no veta ningú, i vostès veten el PP per participar en un Pacte de Ciutat, la qual cosa s'ha de dir clarament. Nosaltres no tenim inconvenient a parlar amb tothom, perquè la ciutat ens necessita a tots.
Sr. Baron, entenc el que vostè ens diu sobre el fet que anem tard, amb informació fragmentada, sense majoria... Vostès es troben a l’oposició, amb una situació nova per a vostès i n’han d’aprendre. Van passar tres setmanes en què no vam poder organitzar-nos perquè no vam ser capaços d'entendre'ns i jo n'assumeixo la responsabilitat. Però, després, en el termini en què aquest Govern s’ha posat a treballar per a conèixer la casa, intentar-se posar d’acord amb totes les forces polítiques, parlar-ne amb tothom... Crec que quatre setmanes per fer aquesta feina tampoc no és tant.
Crec que als governs se'ls ha de deixar funcionar. No tinguin dubte que la velocitat de creuer d'aquest Govern serà molt bona: tenim moltes ganes i il·lusió, com també experiència professional, perquè així sigui. Agraïm al PSC la seva voluntat no obstruccionista i de parlar les coses donant-nos un marge de confiança. Estic convençut que quan els expliquem les funcions d’aquest coordinador general entre tots entendrem que és una bona opció. La voluntat d'entendre'ns amb el Consorci del Port i de l'Hospital també hi és. Mica en mica veuran que aquest Govern té una voluntat clara de diàleg amb tothom. Vostès, com a força de govern, de segur que són capaços de captar aquest guant i tirar endavant plegats.
Pel que fa a deixar sobre la taula el nomenament dels dos càrrecs que hem presentat —coordinador general i cap de Relacions Institucionals—, nosaltres pensem que són essencials per tirar endavant aquest projecte i, per tant, posaríem a votació els nomenaments tal com els hem presentat.
 
 
La senyora Mònica Lora vol intervenir però el Sr. Alcalde l’informa que el seu torn de paraula ha acabat. Tot seguit, la representant de PxC es queixa que ningú no l'ha informada de com funciona el torn de paraula al ple, ni del procediment a seguir.
 
 
El Sr. Alcalde contesta a la Sra. Lora que ella té a la seva disposició el Sr. Secretari, perquè la informi de com funcionen els plens a la casa, tant els torns de paraula com les votacions.
 
 
Conclòs el debat, el Sr. Alcalde procedeix a obrir les votacions de les mocions que s’han inclòs en l’ordre del dia i dispensa al Secretari de la seva lectura.
 
 
1 - MOCIÓ D'ALCALDIA SOBRE RÈGIM DE SESSIONS DEL PLE
 
 
 
“Una vegada celebrades les eleccions locals el dia 22 de maig de 2011, i havent-se constituït la Corporació el dia 11 de juny de 2011, és necessari procedir a l’adopció dels acords que configuraran l’organització municipal en aquest mandat, per a la qual cosa l’article 38 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (ROF) estableix que en el termini dels 30 dies següents a la sessió constitutiva de la Corporació, l’Alcalde convocarà una o vàries sessions del Ple per resoldre sobre els següents punts:
a)      Periodicitat de sessions del Ple.
b)      Creació i composició de les Comissions Informatives permanents.
c)      Nomenaments representants municipals en òrgans col·legiats que siguin de la competència del Ple.
d)      Coneixement de les resolucions de l’Alcalde en matèria de nomenaments dels Tinents d’Alcalde, membres de la Junta de Govern Local, Presidents de les Comissions Informatives i delegacions que l’Alcalde estimi oportú conferir.
 
L’article 46.2 de la Llei de Bases de Règim Local (LBRL) obliga als Ajuntaments de municipis de més de 20.000 habitants a celebrar sessió ordinària com a mínim cada mes; així mateix el Ple celebrarà sessió extraordinària quan així ho decideixi el President o ho sol·licitin un mínim de la quarta part del nombre legal de membres de la Corporació.
 
Per tot això, aquesta Alcaldia proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció dels següents acords:
 
Primer.-    L’Ajuntament Ple celebrarà sessió ordinària, en primera convocatòria, el primer dijous de cada mes, a les set de la tarda.
 
En el cas que aquest fos festiu o inhàbil, es celebrarà el dijous de la setmana següent, a la mateixa hora.
 
Segon.- De conformitat amb allò que assenyala l’article 90.2 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, es celebraran en segona convocatòria, un dia després a la mateixa hora, i si aquest dia fos festiu, el següent hàbil.
 
Tercer.-     En casos excepcionals, l’Alcalde -previ acord de la Junta de Portaveus- podrà traslladar el dia de celebració de la sessió ordinària en primera convocatòria, convocant-la com a mínim amb 2 dies d’antelació.”
 
 
VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:        Unanimitat. (27).
 
 
 
 
2 - MOCIÓ D'ALCALDIA SOBRE CREACIÓ I CONSTITUCIÓ DE LES COMISSIONS MUNICIPALS INFORMATIVES.
“Una vegada celebrades les eleccions locals el dia 22 de maig de 2011, i havent-se constituït la Corporació el dia 11 de juny de 2011, és necessari procedir a l’adopció dels acords que configuraran l’organització municipal en aquest mandat, per a la qual cosa l’article 38 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (ROF) estableix que en el termini dels 30 dies següents a la sessió constitutiva de la Corporació, l’Alcalde convocarà una o vàries sessions del Ple per resoldre sobre els següents punts:
 
e)      Periodicitat de sessions del Ple.
f)        Creació i composició de les Comissions Informatives permanents.
g)      Nomenaments representants municipals en òrgans col·legiats que siguin de la competència del Ple.
h)      Coneixement de les resolucions de l’Alcalde en matèria de nomenaments dels Tinents d’Alcalde, membres de la Junta de Govern Local, Presidents de les Comissions Informatives i delegacions que l’Alcalde estimi oportú conferir.
 
 
La legislació de règim local configura les Comissions Informatives com òrgans complementaris de les entitats locals territorials, integrades exclusivament per Regidors, sense atribucions resolutòries que tenen per funció l’estudi, l’informe o la consulta dels assumptes que hagin d’ésser sotmesos a la decisió del Ple o a la de la Junta de Govern Local quan aquesta actua amb competències delegades pel Ple.
 
Les Comissions Informatives poden ésser permanents o especials. Les permanents es constitueixen amb caràcter general, distribuint-se entre elles les matèries que s’han de sotmetre a la decisió del Ple.
 
El seu nombre i denominació serà acordat pel Ple a proposta de l’Alcalde, procurant que hi hagi correspondència entre elles i les àrees en què s’estructuren els serveis municipals.
 
Les Comissions Informatives especials les crea el Ple per a un assumpte concret i s’extingeixen automàticament, quan han dictaminat o informat sobre l’assumpte en qüestió.
 
L’Alcalde n’és el President nat, presidència que pot delegar en un Regidor.
 
Les Comissions Informatives estan integrades per membres de tots els grups polítics de la Corporació. El nombre de membres de cada Comissió serà proporcional a la seva representativitat en l’Ajuntament.
 
Per tot això, aquesta Alcaldia proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció dels següents acords:
 
Primer.- Existiran a l’Ajuntament de Mataró 4 Comissions Informatives Municipals permanents amb la denominació de:
 
§         CIM Àrea d’Administració i Atenció Ciutadana
§         CIM Àrea de Participació i Serveis a les Persones
§         CIM Àrea de Promoció Econòmica i Innovació
§         CIM Àrea de Serveis Territorials i Via Pública
 
 
El contingut material de cadascuna de les Comissions Informatives serà el següent:
 
§        CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
 
Tots els temes referits a l’àmbit de l’Àrea de Secretaria General, Sotsdirecció Econòmica, Estudis i Planificació Estratègica, Compres i Contractacions, Recursos Humans, Informàtica i Telecomunicacions, Atenció Ciutadana.
 
 
§        CIM ÀREA DE PARTICIPACIÓ I SERVEIS A LES PERSONES
 
Els temes referits a l’Agència de Suport a l’Associacionisme, Civisme, Mediació comunitària, Nova Ciutadania, Cooperació i Desenvolupament i temes de Comunicació que requereixin anar a Comissió Informativa Municipal, Família, Benestar Social, Salut i Consum.
 
Les propostes procedents de l’Institut Municipal d’Acció Cultural, de l’Institut d’Esports i de l’Institut Municipal d’Educació que siguin objecte de consideració pel Ple seran tractats en aquesta Comissió.
 
 
§        CIM ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I INNOVACIÓ
 
Els temes referits a l’àmbit de Promoció de Ciutat, Comerç, Fires, Mercats, Empresa i Ocupació, Universitat, Promoció Internacionals , Agermanaments.
 
Les propostes procedents de l ‘IMPEM
 
§         CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA
 
Els temes referits a l’àmbit de l’Urbanisme, Habitatge, Medi Ambient i Sostenibilitat, Obres, Serveis i Manteniment. I els assumptes referits a l’àmbit de l’Àrea de Via Pública.
 
 
 
Segon.- Les Comissions Informatives seran composades per un representant i un suplent de cada grup municipal. No obstant això a efectes de votació els representants de cada grup ponderaran el seu vot en funció del nombre de membres del seu grup en el Ple municipal.
 
 
Tercer.- En relació a les propostes dels Grups Polítics Municipals les Comissions queden integrades de la següent manera:
 
§        CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
 
Pre            sidenta :          Carolina Soler i Soto (CiU)
Suplent: Miquel Rey i Castilla (CiU)
Vocals :                Montserrat López Figueroa (PSC)
                             Suplent: Ma Carme Maltas Freixas (PSC)
Berta Azpericueta Sánchez (PPC)
Suplent:José Manuel López González (PPC)
                             Monica Lora Cisquer (PxC)
                             Suplent: Juan Gabriel Ponce López (PxC)
                             Conxita Calvo Lomero (ICV-EUIA)
                             Suplent: Esteve Martínez Ruiz (ICV-EUIA)
Xavier Safont-Tria i Ramon (CUP)
 
 
§        CIM ÀREA DE PARTICIPACIÓ I SERVEIS A LES PERSONES
 
President:             Joaquim Fernàndez i Oller (CIU)
Suplent:               Pere Galbany i Duran (CiU)
Vocals:                 Ivan Pera Itxart (PSC)
Suplent:              Carlos Fernández Báez (PSC)
                             Florentina Torres Fernández (PPC)
                             Suplent: José Manuel López González (PPC)
                             Monica Lora Cisquer (PxC)
                             Suplent: Juan Gabriel Ponce López (PxC)
                             Conxita Calvo Lomero (ICV-EUIA)
Suplent:             Esteve Martínez Ruiz (ICV-EUIA)
                            Xavier Safont-Tria i Ramon (CUP)
 
 
§        CIM ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I INNOVACIÓ
 
President:            Miquel Rey i Castilla (CIU)
                              Suplent: Marcel Martinez i Bruguera (CiU)  
Vocals:                 Ma Carme Maltas Freixas (PSC)
                             Suplent: Carlos Fernández Báez (PSC)
                             José Luis Calzada Olmedo (PPC)
                             Suplent: José Manuel López González (PPC)
                             Monica Lora Cisquer (PxC)
                             Suplent: Juan Gabriel Ponce López (PxC)
                             Esteve Martínez Ruiz (ICV-EUIA)
Suplent:             Conxita Calvo Lomero (ICV-EUIA)
                             Xavier Safont-Tria i Ramon (CUP)
 
 
§         CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA
 
President:             Montserrat Rodriguez i Sánchez (CIU)
Suplent: Núria Calpe i Marquet (CiU)
Vocals:                 Francesc Melero Collado (PSC)
                             Suplent: Juan Antonio Ciller López (PSC)
Marco Antonio Fernández Domínguez (PPC)
                             Suplent: José Manuel López González (PPC)
Monica Lora Cisquer (PxC)
                             Suplent: Juan Gabriel Ponce López (PxC)
Esteve Martínez Ruiz (ICV-EUIA)
Suplent: Conxita Calvo Lomero (ICV-EUIA)
                             Xavier Safont-Tria i Ramon (CUP)
 
Quart.-  Les Comissions Informatives Municipals es reuniran per convocatòria per escrit del seu President, feta amb 2 dies hàbils d’antelació, amb la periodicitat i dia i hora fixes que s’acordi en el si de la Comissió, i se’ls assignen les següents funcions, que determina l’article 52 del Reglament Orgànic Municipal (ROM), dins de l’àmbit de la seva àrea respectiva, i concretament:
 
a)      Control de les tasques de Govern i Gestió de les Conselleries que integren la Comissió.
b)      Informe i debat sobre els temes proposats per la Presidència de la Comissió.
c)      Debat de les línies d’actuació de les Conselleries que integren la Comissió.
d)      Emissió de dictamen previ sobre els assumptes competència de la Comissió que hagin de ser sotmesos a l’aprovació del Ple de la Corporació i de la Junta de Govern Local.
e)      Rebre informació sobre els decrets signats per l’Alcalde i els seus delegats.
 
 Aquestes Comissions restaran obertes als Regidors de l’Ajuntament que no en formin part, els quals podran assistir amb veu però sense vot (art. 55 del ROM).
 
 
 
Cinquè.- Aprovar la creació de 2 Comissions Informatives Especials, les quals seran composades per un representant i un suplent de cada grup municipal. No obstant això a efectes de votació els representants de cada grup ponderaran el seu vot en funció del nombre de membres del seu grup en el Ple municipal.
 
§         Comissió Especial de Comptes. Tindrà com a finalitat l’anàlisi i censura dels comptes de la Corporació.
 
Presidenta:           Carolina Soler i Soto (CIU)
Suplent: Miquel Rey i Castilla (CiU)
Vocals:                 Montserrat López Figueroa (PSC)
                             Suplent: Ma Carme Maltas Freixas (PSC)
José Manuel López González (PPC)
                             Suplent: Marco Antonio Fernández Domínguez (PPC)
Monica Lora Cisquer (PxC)
                             Suplent: Juan Gabriel Ponce López (PxC)
Esteve Martínez Ruiz (ICV-EUIA)
Suplent: Conxita Calvo Lomero (ICV-EUIA)
                             Xavier Safont-Tria i Ramon (CUP)
 
 
 
§         Comissió Especial d’Organització. Tindrà com a finalitat l’anàlisi, debat i proposta de totes aquelles qüestions relatives a l’organització institucional i a la participació ciutadana.
 
President :           Joaquim Fernàndez i Oller (CIU)
                                   Suplent: Marcel Martinez i Bruguera (CiU)   
Vocals:                 Carlos Fernández Báez (PSC)
                             Suplent: Montserrat López Figueroa (PSC)
José Manuel López Gónzalez (PPC)
Suplent: Florentina Torres Fernández (PPC)
Monica Lora Cisquer (PxC)
                             Suplent: Juan Gabriel Ponce López (PxC)
Esteve Martínez Ruiz (ICV-EUIA)
Suplent: Conxita Calvo Lomero (ICV-EUIA)
                             Xavier Safont-Tria i Ramon (CUP)
 
 
Sisè.- La Junta de Portaveus queda facultada per resoldre en la forma que estimi oportú, els problemes organitzatius no contemplats en el present acord.
 
 
VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:        26, corresponents als membres del Grup Municipal de Convergència i Unió (8), corresponents als membres del Grup Municipal Socialista (8), corresponents als membres del Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya (5),  corresponent al Grup Municipal de Plataforma per Catalunya (3), corresponents al Grup Municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2).
Vots en contra:          Cap.
Abstencions:             1, corresponent al membre del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular (1) .
 
 
 
3 - MOCIÓ D'ALCALDIA SOBRE RÈGIM DE RETRIBUCIONS I DEDICACIÓ DELS REGIDORS.
 
“Una vegada celebrades les eleccions locals el dia 22 de maig de 2011, i havent-se constituït la Corporació el dia 11 de juny de 2011, és necessari procedir a l’adopció dels acords que configuraran l’organització municipal en aquest mandat.
 
D’altra banda cal establir el règim dels drets econòmics dels membres de la Corporació, que, d’acord amb el que preveu l’art. 75 LBRL, tenen dret a percebre, a càrrec del Pressupost municipal, les retribucions i indemnitzacions que els corresponguin.
 
L’article 13.4 ROF assenyala que el Ple municipal, a proposta de l’Alcalde, determinarà la relació de càrrecs de la Corporació que s’exerciran en règim de dedicació exclusiva o parcial, i per tant amb dret a retribució fixa, així com les quanties que els corresponguin en atenció al seu grau de responsabilitat.
 
En aquest sentit, es mantenen les quanties referides a retribucions vigents des de l’1 de gener de 2011, amb una simplificació del quadre retributiu. També es manté la quantia de les assignacions per assistència vigents.
 
Per això, aquesta Alcaldia proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció dels següents acords:
 
Primer.- Aprovar una retribució anual per a l’Alcaldia de 57.500 euros bruts, repartides en catorze pagues. Aquesta retribució ve referida al desenvolupament del càrrec en règim de dedicació exclusiva.
 
Segon.- Les categories retributives de la resta de membres del Consistori serà la següent:
 
A.1  La retribució per a regidors delegats en règim de dedicació exclusiva serà del 80% de l’establerta per l’Alcaldia.
 
A.2    La retribució per a regidors delegats en règim de dedicació parcial serà del 76% de l’establerta per l’Alcaldia. Aquesta retribució es correspondrà amb una dedicació del 95% de la jornada.
 
A.3    La retribució dels Portaveus dels Grups Municipals en règim de dedicació exclusiva serà del 66,41% de l’establerta per l’Alcaldia.
 
A.4    La retribució dels Portaveus dels Grups Municipals en règim de dedicació parcial serà de dos tipus:
 
a)       Del 63,09% de l’establerta per l’Alcaldia. Aquesta retribució es correspondrà amb una dedicació del 95% de la jornada.
b)       Del 56,45% de l’establerta per a l’Alcaldia. Aquesta retribució es correspondrà amb una dedicació del 85% de la jornada.
 
Els membres de la Corporació que exerceixin el seu càrrec amb dedicació exclusiva o parcial tindran dret a 14 pagues anuals i a ser donats d’alta a la Seguretat Social.
Tercer.-  A efectes de retribució per dedicació parcial, es delega a l’Alcaldia la facultat de modificar les retribucions de un membre de la Corporació a sol·licitud d’un grup municipal, sempre que el canvi comporti adscriure’l a un dels tipus de retribucions o assignacions previstos a l’apartat segon del present acord.
 
Quart.-   Fixar una assignació per assistència efectiva a sessions plenàries de 626,21 euros per sessió. Aquesta quantia compren tant la mateixa assistència a la sessió plenària, com la dedicació preparatòria dels assumptes de cada sessió: participació en comissions informatives, estudi dels assumptes, reunions de grup municipal, etc. Pel concepte d’assistència a sessions plenàries els regidors no podran percebre una quantia superior a 7.514,54 euros anuals.
 
Cinquè.-  Els conceptes retributius per dedicació exclusiva o parcial i per assistències seran incrementats automàticament amb efectes de l’1 de juliol de cada any, d’acord amb les variacions registrades en les lleis de pressupostos per a les retribucions dels funcionaris pel període anual corresponent. Els efectes econòmics de les retribucions i assistències aprovades es meritaran des del dia 11 de juny de 2011.
 
Sisè.- El quadre de retribucions i assignacions resultants és el següent:
 

COGNOMS, NOM
G.M.
CÀRREC
CONCEPTE
RÈGIM DEDIC.
RETRIB. ANUAL
ASSIST.
(màxims)
MORA BOSCH, JOAN
CIU
Alcalde
DEDIC.EXCL.
100%
57.500
 
FERNANDEZ OLLER, JOAQUIM
CIU
Regidor delegat
DEDIC.EXCL
100%
46.000
 
MARTINEZ BRUGUERA, MARCEL
CIU
Regidor delegat
DEDIC.PARC.
95%
43.700
 
CALPE MARQUET, NÚRIA
CIU
Regidora delegada
DEDIC.PARC.
95%
43.700
 
RODRIGUEZ SANCHEZ, MONTSERRAT
CIU
Regidora delegada
DEDIC.PARC
95%
43.700
 
GALBANY DURAN, PERE
CIU
Regidor delegat
DEDIC.PARC.
95%
43.700
 
REY CASTILLA, MIQUEL
CIU
Regidor delegat
DEDIC.EXCL.
100%
46.000
 
SOLER SOTO, CAROLINA
CIU
Regidora delegada
DEDIC.EXCL.
100%
46.000
 
BARON ESPINAR, JOAN ANTONI
PSC
Regidor
ASSISTÈNC.
 
 
7.514,54
PRADOS MARTINEZ, CONSOL
PSC
Regidora
ASSISTÈNC.
 
 
7.514,54 
LOPEZ FIGUEROA, MONTSERRAT
PSC
Portaveu
DEDIC.EXCL
100%
38.185,75
 
MALTAS FREIXAS, CARME
PSC
Regidora
ASSISTÈNC.
 
 
7.514,54
MELERO COLLADO, FRANCESC
PSC
Regidor
ASSISTÈNC.
 
 
7.514,54
CILLER LOPEZ, JUAN ANTONIO
PSC
Regidor
ASSISTÈNC.
 
 
7.514,54
PERA ITXART, IVAN
PSC
Regidor
ASSISTÈNC.
 
 
7.514,54
FERNANDEZ BAEZ, CARLOS
PSC
Regidor
ASSISTÈNC.
 
 
7.514,54
LOPEZ GONZALEZ, JOSE MANUEL
PPC
Portaveu
DEDIC.EXCL.
100%
38.185,75
 
CALZADA OLMEDO, JOSE LUIS
PPC
Regidor
ASSISTENC.
 
 
7.514,54
FERNANDEZ DOMINGUEZ, MARCO A.
PPC
Regidor
ASSISTÈNC.
 
 
7.514,54
AZPERICUETA SANCHEZ, BERTA
PPC
Regidora
ASSISTÈNC.
 
 
7.514,54
TORRES FERNANDEZ, FLORENTINA
PPC
Regidora
ASSISTÈNC.
 
 
7.514,54
LORA CISQUER, MONICA
PxC
Portaveu
DEDIC.EXCL.
100%
38.185,75
 
PONCE LOPEZ, JUAN GABRIEL
PxC
Regidor
ASSISTÈNC.
 
 
7.514,54
FONTBONA GIL, CARLOS
PxC
Regidor
ASSISTÈNC.
 
 
7.514,54
MARTINEZ RUIZ, ESTEVE
ICV
Portaveu
DEDIC.PARC.
85%
32.458,75
 
CALVO LOMERO, CONXITA
ICV
Regidora
ASSISTÈNC.
 
 
7.514,54
SAFONT-TRIA RAMON, XAVIER
CUP
Portaveu
DEDIC.PARC.
85%
32.458,75
 
TOTALS
 
 
 
 
549.774,75
105.203,56
TOTAL GENERAL
 
654.978,31
 
 
 
 
 
Setè.- El Ple Municipal fa declaració formal de compatibilitat a les activitats remunerades dels Regidors amb dedicació parcial que s’esmenten a continuació:
 
·         MARTINEZ BRUGUERA, MARCEL, compatibilitat amb activitat econòmica per compte pròpia com a advocat amb despatx professional.
·         CALPE MARQUET, NURIA, compatibilitat amb activitat econòmica com a advocadessa per compte pròpia amb despatx professional.
·         RODRIGUEZ SANCHEZ, MONTSERRAT, compatibilitat amb activitat a l’empresa RODRIGUEZ SANCHEZ ADVOCATS ASSOCIATS, SLP.
·         GALBANY DURAN, PERE, compatibilitat amb activitat com a Agent Immobiliari a la societat BiG Immobles, S.L.
·         MARTINEZ RUIZ, ESTEVE, compatibilitat amb activitat laboral a l’empresa Bankia.
·         SAFONT-TRIA I RAMON, XAVIER, compatibilitat amb activitat econòmica com a autònom en règim agrari.
 
Vuitè.-  Els grups municipals degudament constituïts en el Consistori tindran dret a percebre per despeses de funcionament, en els termes previstos a l’art. 77.3 de la LBRL i altra legislació concordant, una assignació anual de 36.850 euros, més una quantitat producte de multiplicar un mòdul de 2.020 euros/any pel nombre dels seus components. Aquests imports es modificaran automàticament cada any d’acord amb la variació registrada en l’IPC.
 
Els regidors que durant el mandat abandonin el grup format per la candidatura per la qual es van presentar a les eleccions locals queden com a regidors no adscrits a cap grup polític municipal. Aquests regidors, de conformitat amb el que estableix l’article 50.7 de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, no percebran cap assignació com a grup, sens perjudici dels drets econòmics que els puguin correspondre com a regidors. Els efectes econòmics de les assignacions aprovades es meritaran des del dia 11 de juny de 2011.
 
 
Novè.-  Adquirir el compromís d’habilitar crèdit pressupostari adequat i suficient per atendre les despeses de referència.”
 
 
 
VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:        16, corresponents als membres del Grup Municipal de Convergència i Unió (8), corresponents als membres del Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya (5) i corresponent al Grup Municipal de Plataforma per Catalunya (3).
Vots en contra:          1, corresponent al membre del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular.
Abstencions:             10,  corresponents als membres del Grup Municipal Socialista (8) i corresponents al Grup Municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2).
 
 
 
 
4 - MOCIÓ DE L'ALCALDIA SOBRE DETERMINACIÓ DEL NÚMERO, FUNCIONS I RETRIBUCIONS DEL PERSONAL EVENTUAL.
 
“L’article 10.3 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de Personal al servei de les entitats locals, disposa que el personal eventual cessarà automàticament sense observança de cap més formalitat, en el moment de l’expiració del mandat de l’autoritat o entitat que el va nomenar.
 
L’article 9 del Decret abans esmentat, disposa que és personal eventual el que, en virtut de lliure nomenament i en règim no permanent, ocupa un lloc de treball no reservat a funcionaris de carrera, i que figura com a tal a la relació de llocs de treball de l’entitat local. El personal eventual al que fa referència aquest expedient té la condició de personal de confiança o assessorament especial.
 
El nombre, les característiques bàsiques i les retribucions del personal eventual els han de determinar el Ple de la Corporació en començar el seu mandat, dins dels crèdit pressupostaris consignats o que s’habilitin a aquest efecte.
 
El nomenament d’aquests càrrecs correspon a l’Alcalde. S’ha de publicar al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat i al tauler d’anuncis de l’entitat, els nomenaments, el règim de les seves retribucions i de la seva dedicació, de conformitat amb el que disposa l’article 10.1, del Decret 214/1990, de 30 de juliol.
 
A la vista de les anteriors consideracions es proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció dels següents acords :
 
Primer.-  Establir l’existència de personal eventual de confiança o d’assessorament especial a l’Ajuntament de Mataró amb les següents comeses.
 
Càrrecs                                                                                                         
 
Coordinador General
Coordinador de l’Àrea d’Administració i Atenció Ciutadana
Coordinador de l’Àrea de Serveis Territorials i Via Pública
Coordinador de l’Àrea de Participació i Serveis a les Persones
Coordinador de l’Àrea de Promoció Econòmica i Innovació
Coordinador de Relacions Institucionals
 
 
Segon.-  Els Coordinadorstindran al seu càrrec la comunicació de l’impuls polític a cada una de les Àrees esmentades, amb facultats de coordinació sobre les mateixes.
 
Tercer.-  Modificar la plantilla i la relació de llocs de treball en l’apartat de personal eventual en els termes fixats a l’apartat primer d’aquest acord.
 
Quart.-  Les retribucions per cada un dels llocs de personal eventual esmentats seran les següents:
 
Coordinador General                                                                                         89.000€
Coordinador de l’Àrea d’Administració i Atenció Ciutadana                      75.000€
Coordinador de l’Àrea de Serveis Territorials i Via Pública                        73.000€
Coordinador de l’Àrea de Participació i Serveis a les Persones               70.000€
Coordinador de l’Àrea de Promoció Econòmica i Innovació                      70.000€
Coordinador de Relacions Institucionals                                                      68.000€
 
 
Cinquè.- El nomenament de les persones que ocuparan els càrrecs esmentats correspon a l’Alcalde.”
 
 
 
VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:        13, corresponents als membres del grup municipal de Convergència i Unió (8), corresponent al membre del grup municipal del Partit Popular de Catalunya (5). 
Vots en contra:          14, corresponents als membres del grup municipal Socialista (8), corresponent al grup municipal de Plataforma per Catalunya (3), corresponents al grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2) i corresponent al membre del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular (1).
Abstencions:             Cap.
 
 
Havent-hi més vots contraris que favorables, aquest punt de l’ordre del dia no és aprovat.
5 - MOCIÓ D'ALCALDIA SOBRE NOMENAMENT DE REPRESENTANTS MUNICIPALS EN L’ORGANISME AUTÒNOM INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ.
 
“Una vegada celebrades les eleccions locals el dia 22 de maig de 2011, i havent-se constituït la Corporació el dia 11 de juny de 2011, és necessari procedir a l’adopció dels acords que configuraran l’organització municipal en aquest mandat, per a la qual cosa l’article 38 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (ROF) estableix que en el termini dels 30 dies següents a la sessió constitutiva de la Corporació, l’Alcalde convocarà una o vàries sessions del Ple per resoldre sobre els següents punts:
 
i)        Periodicitat de sessions del Ple.
j)        Creació i composició de les Comissions Informatives permanents.
k)      Nomenaments representants municipals en òrgans col·legiats que siguin de la competència del Ple.
l)        Coneixement de les resolucions de l’Alcalde en matèria de nomenaments dels Tinents d’Alcalde, membres de la Junta de Govern Local, Presidents de les Comissions Informatives i delegacions que l’Alcalde estimi oportú conferir.
 
L’Institut Municipal d’Educació és un Organisme Autònom de l’Ajuntament de Mataró constituït per a la gestió, organització i administració de les competències municipals en matèria d’educació. Els Estatuts disposen que l’òrgan plenari de l’Institut serà el Consell, integrat pel President de l’Institut, vocals designats lliurement pels grups municipals en la proporció que tinguin en el Ple de l’Ajuntament, i en el mateix nombre que estiguin a les Comissions Informatives, així com 15 vocals més representants de sectors ciutadans. En conseqüència, una vegada constituït el nou Ajuntament, cal procedir a la renovació dels càrrecs de designació municipal. D’una banda el President, que serà l’Alcalde o regidor en qui delegui; en aquest sentit per Decret d’Alcaldia nº 4282/2011 de 14 de juny, l’Alcalde ha delegat aquesta presidència en el regidor Marcel Martínez i Bruguera. D’altra banda els vocals, que seran lliurement designats pels grups municipals en la proporció que tingui cada grup en el Ple de l’Ajuntament. En aquest mandat el nombre de vocals en representació dels grups municipals serà de 8 en la forma següent : 2 CiU, 2 PSC, 1 PP, 1 PxC, 1 ICV-EUiA i 1 CUP.
 
A la vista de l’exposat, i d’acord amb les propostes realitzades pels grups municipals es proposa per aquesta Alcaldia a l’Ajuntament Ple, l’adopció dels següents acords :
 
Primer.- Designar com a membres del Consell Plenari de l’Institut Municipal d’Educació la següent representació de nomenament municipal :
 
President :                  Marcel Martínez i Bruguera (CiU)
Vocals :                      Albert Geronès i LLinares (CIU)
Montserrat Quijo Cortada (CiU)
Consol Prados Martínez (PSC)
                                   Pere Vilaseca Canaleta (PSC)
José Manuel López González (PPC)
Juan Miguel Pujante Garcia (PxC)
                                   Inmaculada Font Llines (ICV-EUIA)
                                   Juliana Bacardit (CUP)
 
Segon.- Facultar provisionalment als membres designats per formar part del Consell per tal que puguin constituir-se com a tals plenaris i prendre els acords necessaris per a la gestió de l’Institut Municipal d’Educació. En conseqüència a partir d’aquest moment, el Consell, constituït amb els membres de designació municipal, pot exercir les funcions estatutàries que el correspon, sense perjudici de què es vagi completant la composició d’aquest òrgan.”
 
 
VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:        26, corresponents als membres del Grup Municipal de Convergència i Unió (8), corresponents als membres del Grup Municipal Socialista (8), corresponents als membres del Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya (5), corresponent al Grup Municipal de Plataforma per Catalunya (3), corresponents al Grup Municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2).
Vots en contra:          Cap.
Abstencions:             1, corresponent al membre del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular (1) .
 
 
 
6 - MOCIÓ D'ALCALDIA SOBRE NOMENAMENT DE REPRESENTANTS MUNICIPALS EN L’ORGANISME AUTÒNOM INSTITUT MUNICIPAL D’ACCIÓ CULTURAL.
 
 
“Una vegada celebrades les eleccions locals el dia 22 de maig de 2011, i havent-se constituït la Corporació el dia 11 de juny de 2011, és necessari procedir a l’adopció dels acords que configuraran l’organització municipal en aquest mandat, per a la qual cosa l’article 38 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (ROF) estableix que en el termini dels 30 dies següents a la sessió constitutiva de la Corporació, l’Alcalde convocarà una o vàries sessions del Ple per resoldre sobre els següents punts:
 
m)   Periodicitat de sessions del Ple.
n)      Creació i composició de les Comissions Informatives permanents.
o)      Nomenaments representants municipals en òrgans col·legiats que siguin de la competència del Ple.
p)      Coneixement de les resolucions de l’Alcalde en matèria de nomenaments dels Tinents d’Alcalde, membres de la Junta de Govern Local, Presidents de les Comissions Informatives i delegacions que l’Alcalde estimi oportú conferir.
 
L’Institut Municipal d’Acció Cultural, Organisme Autònom de l’Ajuntament de Mataró constituït per a la gestió, organització i administració de les competències municipals en matèria de Cultura. Els Estatuts disposen que l’òrgan plenari de l’Institut serà el Consell, integrat pel President de l’Institut i, entre d’altres, vocals designats lliurement pels grups municipals en la proporció que tinguin en el Ple de l’Ajuntament, i en el mateix nombre que estiguin a les Comissions Informatives. En conseqüència, una vegada constituït el nou Ajuntament, cal procedir a la renovació dels càrrecs de designació municipal. D’una banda el President, que serà l’Alcalde o regidor en qui delegui; en aquest sentit per Decret d’Alcaldia nº 4282/2011 de 14 de juny, l’Alcalde ha delegat aquesta presidència en el regidor Marcel Martínez i Bruguera. D’altra banda els vocals, que seran lliurement designats pels grups municipals en la proporció que tingui cada grup en el Ple de l’Ajuntament. En aquest mandat el nombre de vocals en representació dels grups municipals serà de 8 en la forma següent : 2 CiU, 2 PSC, 1 PP, 1 PxC, 1 ICV-EUiA i 1 CUP.
 
A la vista de l’exposat, i d’acord amb les propostes realitzades pels grups municipals es proposa per aquesta Alcaldia a l’Ajuntament Ple, l’adopció dels següents acords :
 
Primer.-  Designar com a membres del Consell Plenari de l’Institut Municipal d’Acció Cultural la següent representació de nomenament municipal :
 
President :                  Marcel Martínez i Bruguera (CiU)
Vocals :                      Ramon Reixach i Puig (CIU)
Francesc Masriera i Abella (CiU)
Ivan Pera Itxart (PSC)
                                   Gustavo Herráiz (PSC)
                                   Manuel Roca i Cuadrada (PPC)
Victor González Espí (PxC)
                                   Carles Spà Novelles (ICV-EUIA)
                                   Toni Vidal (CUP)
 
 
 
Segon.-  Facultar provisionalment als membres designats per formar part del Consell per tal que puguin constituir-se com a tals plenaris i prendre els acords necessaris per a la gestió de l’Institut Municipal d’Acció cultural. En conseqüència a partir d’aquest moment, el Consell, constituït amb els membres de designació municipal, pot exercir les funcions estatutàries que el correspon, sense perjudici de què es vagi completant la composició d’aquest òrgan.”
 
 
 
 
VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:        26, corresponents als membres del Grup Municipal de Convergència i Unió (8), corresponents als membres del Grup Municipal Socialista (8), corresponents als membres del Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya (5), corresponent al Grup Municipal de Plataforma per Catalunya (3), corresponents al Grup Municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2).
Vots en contra:          Cap.
Abstencions:             1, corresponent al membre del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular (1) .
 
 
 
 
7 - MOCIÓ D'ALCALDIA SOBRE NOMENAMENT DE REPRESENTANTS MUNICIPALS EN L’ORGANISME AUTÒNOM INSTITUT MUNICIPAL DE PROMOCIÓ ECONÒMICA DE MATARÓ.
 
“Una vegada celebrades les eleccions locals el dia 22 de maig de 2011, i havent-se constituït la Corporació el dia 11 de juny de 2011, és necessari procedir a l’adopció dels acords que configuraran l’organització municipal en aquest mandat, per a la qual cosa l’article 38 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (ROF) estableix que en el termini dels 30 dies següents a la sessió constitutiva de la Corporació, l’Alcalde convocarà una o vàries sessions del Ple per resoldre sobre els següents punts:
 
q)      Periodicitat de sessions del Ple.
r)       Creació i composició de les Comissions Informatives permanents.
s)      Nomenaments representants municipals en òrgans col·legiats que siguin de la competència del Ple.
t)        Coneixement de les resolucions de l’Alcalde en matèria de nomenaments dels Tinents d’Alcalde, membres de la Junta de Govern Local, Presidents de les Comissions Informatives i delegacions que l’Alcalde estimi oportú conferir.
 
 
L’Ajuntament de Mataró té constituït l’Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró, Organisme Autònom de gestió directa que té encomanades les tasques relatives a la matèria de promoció econòmica, promoció de ciutat, mercats, empresa i ocupació i universitat. Els Estatuts disposen que l’òrgan plenari de l’Institut serà el Consell, integrat pel President de l’Institut, 8 vocals designats lliurement pels grups municipals en la proporció que tinguin en el Ple de l’Ajuntament, així com 6 vocals més representants de sectors ciutadans. En conseqüència, una vegada constituït el nou Ajuntament, cal procedir a la renovació dels càrrecs de designació municipal. D’una banda el President, que serà l’Alcalde o regidor en qui delegui; en aquest sentit per Decret d’Alcaldia nº 4282/2011 de 14 de juny, l’Alcalde ha delegat aquesta presidència en el regidor Miquel Rey i Castilla. D’altra banda els vocals, que seran lliurement designats pels grups municipals i nomenats pel Ple de l’Ajuntament en la proporció següent : 2 CiU, 2 PSC, 1 PP, 1 PxC, 1 ICV-EUiA i 1 CUP.
 
A la vista de l’exposat, i d’acord amb les propostes realitzades pels grups municipals es proposa per aquesta Alcaldia a l’Ajuntament Ple, l’adopció dels següents acords :
 
Primer.-  Designar com a membres del Consell de l’Institut Municipal de Promoció Econòmica la següent representació de nomenament municipal :
 
President :                  Miquel Rey i Castilla (CiU)
Vocals :                      Antoni Castellví i Iglesias (CiU)
                                   Mario Francesco Randazzo (CiU)
Ma Àngels Ruiz (PSC)
                                   Javier Naya (PSC)
                                    Jordi Toribio Selva  (PPC)
Xavier Carbó Balasch (PxC)
                                   Esteve Martínez Ruiz (ICV-EUIA)
                                   Jordi Canal (CUP)
 
Segon.-  Facultar provisionalment als membres designats per formar part del Consell per tal que puguin constituir-se com a tals plenaris i prendre els acords necessaris per a la gestió de l’Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró. En conseqüència a partir d’aquest moment, el Consell, constituït amb els membres de designació municipal, pot exercir les funcions estatutàries que el correspon, sense perjudici de què es vagi completant la composició d’aquest òrgan.”
 
 
VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:        26, corresponents als membres del Grup Municipal de Convergència i Unió (8), corresponents als membres del Grup Municipal Socialista (8), corresponents als membres del Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya (5), corresponent al Grup Municipal de Plataforma per Catalunya (3), corresponents al Grup Municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2).
Vots en contra:          Cap.
Abstencions:             1, corresponent al membre del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular (1) .
 
 
 
8 - MOCIÓ D'ALCALDIA SOBRE NOMENAMENT DE REPRESENTANTS MUNICIPALS EN L’ORGANISME AUTÒNOM INSTITUT D’ESPORTS.
 
 
“Una vegada celebrades les eleccions locals el dia 22 de maig de 2011, i havent-se constituït la Corporació el dia 11 de juny de 2011, és necessari procedir a l’adopció dels acords que configuraran l’organització municipal en aquest mandat, per a la qual cosa l’article 38 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (ROF) estableix que en el termini dels 30 dies següents a la sessió constitutiva de la Corporació, l’Alcalde convocarà una o vàries sessions del Ple per resoldre sobre els següents punts:
 
u)      Periodicitat de sessions del Ple.
v)      Creació i composició de les Comissions Informatives permanents.
w)    Nomenaments representants municipals en òrgans col·legiats que siguin de la competència del Ple.
x)      Coneixement de les resolucions de l’Alcalde en matèria de nomenaments dels Tinents d’Alcalde, membres de la Junta de Govern Local, Presidents de les Comissions Informatives i delegacions que l’Alcalde estimi oportú conferir.
 
L’Ajuntament de Mataró té constituït l’Institut d’Esports de Mataró, Organisme Autònom de gestió directa que té encomanades les tasques relatives a la matèria d’esports. Els Estatuts disposen que l’òrgan plenari de l’Institut serà el Consell, integrat pel President de l’Institut, i, entre d’altres, un nombre de vocals designats lliurement pels grups municipals en la proporció que tinguin en el Ple de l’Ajuntament. En conseqüència, una vegada constituït el nou Ajuntament, cal procedir a la renovació dels càrrecs de designació municipal. D’una banda el President, que serà l’Alcalde o regidor en qui delegui; en aquest sentit per Decret d’Alcaldia nº 4282/2011 de 14 de juny, l’Alcalde ha delegat aquesta presidència en el regidor Pere Galbany i Duran. D’altra banda els vocals que representaran als grups municipals seran lliurement designats per aquets i nomenats pel Ple de l’Ajuntament en la proporció següent : 2 CiU, 2 PSC, 1 PP, 1 PxC, 1 ICV-EUiA i 1 CUP.
 
A la vista de l’exposat, i d’acord amb les propostes realitzades pels grups municipals es proposa per aquesta Alcaldia a l’Ajuntament Ple, l’adopció dels següents acords :
 
Primer.-  Designar com a membres del Consell de l’Institut d’Esports la següent representació de nomenament municipal :
 
President :                  Pere Galbany i Duran (CiU)
Vocals :                      Francesc Masriera i Abella (CIU)
Jordi Pelegrí i Altarriba (CiU)
Joan Antoni Saban Carmona (PSC)
                                   Josep Edo (PSC)
Ricardo González Martínez (PPC)
Dennis Rodríguez Fernández (PxC)
                                   Héctor Rueda Broto (ICV-EUIA)
                                   Andreu Bautis (CUP)
 
                                  
Segon.-  Facultar provisionalment als membres designats per formar part del Consell per tal que puguin constituir-se com a tals plenaris i prendre els acords necessaris per a la gestió de l’Institut d’Esports de Mataró. En conseqüència a partir d’aquest moment, el Consell, constituït amb els membres de designació municipal, pot exercir les funcions estatutàries que el correspon, sense perjudici de què es vagi completant la composició d’aquest òrgan.”
 
 
VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:        26, corresponents als membres del Grup Municipal de Convergència i Unió (8), corresponents als membres del Grup Municipal Socialista (8), corresponents als membres del Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya (5), corresponent al Grup Municipal de Plataforma per Catalunya (3), corresponents al Grup Municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2).
Vots en contra:          Cap.
Abstencions:             1, corresponent al membre del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular (1) .
 
 
 
9 - MOCIÓ DE L'ALCALDIA DE NOMENAMENT DELS MEMBRES DE MATARÓ AUDIOVISUAL EPE
 
“Una vegada celebrades les eleccions locals el dia 22 de maig de 2011, i havent-se constituït la Corporació el dia 11 de juny de 2011, és necessari procedir a l’adopció dels acords que configuraran l’organització municipal en aquest mandat.
 
L’entitat pública empresarial Mataró Audiovisual estableix en el seu article 9 que el Consell d’Administració assumirà el govern, l’alta direcció i la determinació de les línies d’actuació de l’entitat pública empresarial. Estarà format per 10 membres amb veu i vot, que seran el President de l’entitat i 9 vocals representants dels grups polítics de l’Ajuntament de Mataró; el President és l’Alcalde de Mataró, i els 9 vocals han de nomenar-se seguint la proporcionalitat establerta per les Comissions Informatives. Tanmateix la impossibilitat d’adjudicar proporcionalment 9 llocs de vocals per raó d’empat matemàtic, obliga a designar als representants dels grups polítics de l’ajuntament de Mataró al Consell d’Administració de Mataró Audiovisual en nombre de 8. En aquest sentit aquesta proporcionalitat ha estat acordat per aquest mateix Ple de la forma següent : 2 CiU, 2 PSC, 1 PP, 1 PxC, 1 ICV-EUiA i 1 CUP. Els esmentats grups polítics han fet la proposta de representació dels seus membres d’acord amb la proporcionalitat anterior.
 
Per tot això, aquesta Alcaldia proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció dels següents acords:
 
Primer.-   Nomenar com a membres del Consell d’Administració de l’entitat pública empresarial Mataró Audiovisual, les següents persones :
 
            President :      Joaquim Fernàndez i Oller (CiU)
            Vocals :          M. José Recoder i Sellarés (CiU)
Octavi Nonell i Carulla (CiU)
Esteve Terradas Yus (PSC)
                                   Carlos Fernández Báez (PSC)
                                   José Angel Fernández Domínguez (PPC)  
Juan Gabriel Ponce López (PxC)
                                   Mª Isabel Martínez Ruiz (ICV-EUIA)
                                   Andreu Bautis (CUP)
 
Segon.-  Notificar el present acord a les persones nomenades i a l’entitat Mataró Audiovisual. Així mateix aquest acord serà publicat al Butlletí Oficial de la Província. “
 
 
VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:        26, corresponents als membres del Grup Municipal de Convergència i Unió (8), corresponents als membres del Grup Municipal Socialista (8), corresponents als membres del Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya (5), corresponent al Grup Municipal de Plataforma per Catalunya (3), corresponents al Grup Municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2).
Vots en contra:          Cap.
Abstencions:             1, corresponent al membre del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular (1) .
 
 
 
10 - MOCIÓ DE L'ALCALDIA DE NOMENAMENT DELS MEMBRES DE PARC TECNOCAMPUS EPE
 
“Una vegada celebrades les eleccions locals el dia 22 de maig de 2011, i havent-se constituït la Corporació el dia 11 de juny de 2011, és necessari procedir a l’adopció dels acords que configuraran l’organització municipal en aquest mandat.
 
L’entitat pública empresarial Parc Tecnocampus Mataró (Parc TCM) estableix en el seu article 8 que el Consell d’Administració assumirà el govern, l’alta direcció i la determinació de les línies d’actuació de l’entitat pública empresarial. Estarà format per 9 membres amb veu i vot, que seran el President de l’entitat i 8 vocals representants dels grups polítics de l’Ajuntament de Mataró, d’acord amb la proporcionalitat establerta per les Comissions Informatives. En aquest sentit la proporcionalitat dels 8 vocals membres del Consell d’Administració ha estat acordada per aquest mateix Ple de la forma següent : 2 CiU, 2 PSC, 1 PP, 1 PxC, 1 ICV-EUiA i 1 CUP. Els esmentats grups polítics han fet la proposta de representació dels seus membres d’acord amb la proporcionalitat anterior.
 
Per tot això, aquesta Alcaldia proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció dels següents acords:
 
Primer.-   Nomenar com a membres del Consell d’Administració de l’entitat pública empresarial Parc Tecnocampus Mataró, les següents persones :
 
            President :      Joan Mora i Bosch (CiU)
            Vocals :          Miquel Rey i Castilla (CiU)
Marcel Martínez i Bruguera (CiU)
                                   Ma Carme Maltas Freixas (PSC)
                                   David Bote (PSC)
                                   German Díaz Fuentes (PPC)
                                   Josep Maria Lora Pastor (PxC)
                                   Miquel Ponce Mompart (ICV-EUIA)
                                   Juli Cuèllar (CUP)
 
Segon.-  Notificar el present acord a les persones nomenades i a l’entitat Parc TCM. Així mateix aquest acord serà publicat al Butlletí Oficial de la Província. “
 
 
 
VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:        26, corresponents als membres del Grup Municipal de Convergència i Unió (8), corresponents als membres del Grup Municipal Socialista (8), corresponents als membres del Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya (5), corresponent al Grup Municipal de Plataforma per Catalunya (3), corresponents al Grup Municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2).
Vots en contra:          Cap.
Abstencions:             1, corresponent al membre del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular (1) .
 
 
 
11 - MOCIÓ D'ALCALDIA SOBRE NOMENAMENT DE REPRESENTANTS MUNICIPALS EN DIVERSES ENTITATS.
 
“Una vegada celebrades les eleccions locals el dia 22 de maig de 2011, i havent-se constituït la Corporació el dia 11 de juny de 2011, és necessari procedir a l’adopció dels acords que configuraran l’organització municipal en aquest mandat, per a la qual cosa l’article 38 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (ROF) estableix que en el termini dels 30 dies següents a la sessió constitutiva de la Corporació, l’Alcalde convocarà una o vàries sessions del Ple per resoldre sobre els següents punts:
 
y)      Periodicitat de sessions del Ple.
z)      Creació i composició de les Comissions Informatives permanents.
aa) Nomenaments representants municipals en òrgans col.legiats que siguin de la competència del Ple.
bb) Coneixement de les resolucions de l’Alcalde en matèria de nomenaments dels Tinents d’Alcalde, membres de la Junta de Govern Local, Presidents de les Comissions Informatives i delegacions que l’Alcalde estimi oportú conferir.
 
En conseqüència cal procedir als nomenaments dels representants de la Corporació en diverses entitats públiques o privades en les quals l’Ajuntament participa en els seus òrgans de govern.
 
Per tot això, aquesta Alcaldia proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció dels següents acords:
 
PRIMER.- Designar representants de l’Ajuntament de Mataró als senyors que es relacionen a continuació pels següents organismes i entitats:
 
CONSORCI DEL PORT DE MATARÓ
Nombre de representants: 4. Un d’ells serà el Vicepresident
Montserrat Rodriguez Sanchez
Miquel Rey Castilla
Amadeu Farré i Morell
Antoni Rodríguez Guisado
 
 
CONSORCI PER AL TRACTAMENT DE RESIDUS SÒLIDS URBANS DEL MARESME
Nombre de representants: 1 [Alcalde o regidor en qui delegui]
Alcalde
 
CONSORCI HOSPITALARI DE CATALUNYA
Nombre de representants: 1 [Alcalde]
Alcalde
 
CONSORCI SANITARI DE MATARÓ
Nombre de representants: 1 [Alcalde o persona en qui delegui]
Alcalde
 
CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA I CENTRE DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA
Nombre de representants: 1
Joaquim Fernàndez i Oller
 
CONSORCI SANITARI DEL MARESME
Nombre de representants: 3 . Correspon a l’ajuntament de Mataró la Vicepresidència.
Alcalde
Pere Galbany Duran
Margarita Ibañez Chércoles
 
 
CONSORCI COMUNICACIÓ LOCAL
Nombre de representants: 1
Joaquim Fernàndez i Oller
CONSORCI TDT
Nombre de representants: 1 [Regidor]
Alcalde.
 
CONSORCI LOCALRET
Nombre de representants: 1
Miquel Rey Castilla
 
CONSORCI PROMOCIÓ TURÍSTICA “COSTA DEL MARESME”
Nombre de representants: 1
Miquel Rey Castilla
 
CONSORCI GESTIÓ INTEGRAL AIGÜES DE CATALUNYA
Nombre de representants: 3
Montserrat Rodriguez Sanchez
Miquel Rey Castilla
Francesc Xavier de Dòria i Cabot
 
CONSORCI DE GOVERN TERRITORIAL DE SALUT DEL MARESME CENTRAL
Nombre de representants: 1. [regidor, més un suplent]
Alcalde
Suplent: Pere Galbany Duran
 
CONSORCI MUSEU D’ART CONTEMPORANI DE MATARÓ
Nombre de representants:     President: Alcalde
                                               3 vocals (els Estatuts permeten fins a 9)
Alcalde
Marcel Martínez Bruguera
 
Pere Pascual Martí
Pere González Coll (Perecoll)
Xavier Febrer Claveres
 
FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME
 
Nombre de representants :    President: Alcalde
                                               1 Vocal per grup municipal   
Alcalde
Miquel Rey Castilla (CiU)
Ma Carme Maltas Freixas (PSC)
Carlos Súnico Batchillería (PPC)
Victor González Espí (PxC)
Esteve Martínez Ruiz (ICV-EUIA)
Toni Pérez (CUP)
 
 
FUNDACIÓ PRIVADA UNIÓ COOPERADORS
Nombre de representants:     President: Alcalde
2 persones amb responsabilitat en el món de la promoció econòmica i de l’urbanisme de Mataró      
                                               1 vocal per grup municipal
 
Alcalde
Montserrat Rodríguez Sanchez
Miquel Rey Castilla
Carolina Soler Soto (CiU)
Pau Gomar (PSC)
José Manuel López González (PPC)
Josep Maria Lora Pastor (PxC)
Sergi Morales Diaz (ICV-EUiA)
Joan Jubany (CUP)
 
 
 
FUNDACIÓ GIMM
Nombre de representants: 1
Pere Galbany Duran
 
FUNDACIÓ CETEMMSA
Nombre de representants: 1
Miquel Rey Castilla
 
FUNDACIÓ PRIVADA EL MARESME
Nombre de representants: 1
Pere Galbany Duran
 
CENTRE DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA DEL MARESME
Nombre de representants: 3
Joaquim Fernàndez i Oller
Representant Òmnium Cultural (falta concretar nom)
Quim Barnola i Canales
 
ASSOCIACIÓ MUNICIPAL DEL TRANSPORT URBÀ
Nombre de representants: 1
Núria Calpe Marquet
 
COMITÈ LOCAL DE LA CREU ROJA
Nombre de representants: 1
Pere Galbany Duran
 
PARC MONTNEGRE - CORREDOR
Nombre de representants: 1
Montserrat Rodríguez Sánchez
 
 
AGRUPACIÓ DEFENSA FORESTAL SERRA DE MARINA
Nombre de representants: 1
Montserrat Rodríguez Sánchez
 
 
ASSOCIACIÓ PACTE INDUSTRIAL REGIÓ METROPOLITANA
Nombre de representants: 2
Alcalde
Miquel Rey Castilla
 
ASSOCIACIÓ CONSELL CATALÀ DEL MOVIMENT EUROPEU
Nombre de representants: 1
Miquel Rey Castilla
 
 
XARXA LOCAL RECURSOS PER DONES
Nombre de representants: 1
Olga Ortiz i Moreno
 
FUNDACIÓ TIC I SALUT
Nombre de representants: 1 [Alcalde o persona en qui delegui; serà el vicepresident]
Alcalde.
 
 
FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ
Nombre de representants: 1
Joaquim Fernàndez i Oller
 
XARXA CIUTATS I POBLES CAP A LA SOSTENIBILITAT
Nombre de representants : 1
Berta Isabel Azpericueta Sánchez
 
 
COMUNITAT DE MUNICIPIS DE L’ARC METROPOLITÀ DE BARCELONA
 
Nombre de representants:     1 [Alcalde o regidor en qui delegui]
Alcalde
 
 
 
VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:        24, corresponents als membres del Grup Municipal de Convergència i Unió (8), corresponents als membres del Grup Municipal Socialista (8), corresponents als membres del Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya (5) i corresponent al Grup Municipal de Plataforma per Catalunya (3),
Vots en contra:          1, corresponent al membre del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular (1) .
Abstencions:             2, corresponents al Grup Municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa.
 
 
 
 
12 - MOCIÓ DE DELEGACIÓ A L’ALCALDIA PER AL NOMENAMENT DE REPRESENTANTS EN ELS CONSELLS MUNICIPALS.
 
“L’Ajuntament de Mataró té constituïts en l’actualitat 16 consells municipals de participació de caràcter sectorial, que són els següents:
 
-          Consell Municipal de Joventut
-          Consell Municipal de la Gent Gran
-          Consell Municipal de Seguretat i Prevenció
-          Consell Municipal Escolar
-          Consell Municipal del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental
-          Consell Municipal de la Salut
-          Consell Municipal de Consum
-          Consell Municipal per la Solidaritat i la Cooperació Internacional
-          Consell Municipal de Convivència
-          Consell Municipal per a la Igualtat d'Oportunitats
-          Consell Municipal de Cultura
-          Consell Municipal de Circulació i Transports
-          Consell Municipal de Medi Ambient
-          Consell Educatiu Institut Municipal d’Educació
-          Consell de Ciutat
-          Consell Territorial del Pla Integral de Rocafonda-El Palau
-          Consell Territorial del Pla Integral de Cerdanyola
-          Consell Territorial del Pla Integral de Centre- Eixample- L’Havana
 
Les previsions estatutàries de cada consell pel que fa a la seva composició són heterogènies la qual cosa dificulta molt la gestió dels canvis en el sí dels consells.
 
Mentre s’adopten els necessaris canvis estatutaris, és convenient agilitar el procediment seguit fins ara en alguns consells en els que calien acords del Ple Municipal per nomenar els seus membres, facultant a l’Alcaldia per portar-los a terme substituint a més l’obligació que hi havia en alguns casos de donar compte al Ple per la de donar compte a la Comissió Informativa corresponent.
 
Per tot això, al Ple, PROPOSO:
 
Primer.- Delegar a l’Alcaldia, amb caràcter general, el nomenament dels membres de tots els Consells Municipals així com dels canvis en les persones que els composen, a proposta del col·lectiu al qual els estatuts hagin atorgat representació.
 
Segon.-  Substituir l’obligació de donar compte al Ple Municipal dels nomenaments que es facin per decret de l’alcaldia, per la de donar compte a la Comissió Informativa competent.”
 
 
VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:        23, corresponents als membres del Grup Municipal de Convergència i Unió (8), corresponents als membres del Grup Municipal Socialista (8), corresponents als membres del Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya (5) i corresponents al Grup Municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2).
Vots en contra:          1, corresponent al membre del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular.
Abstencions:             3, corresponent al Grup Municipal de Plataforma per Catalunya. 
 
 
 
13 - MOCIÓ DE L'ALCALDIA SOBRE DELEGACIONS A FAVOR DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.
 
 
“Entre les competències que la legislació atribueix al Ple de l’Ajuntament, en concret a la legislació especial, hi ha quatre les quals convé delegar a la Junta de Govern Local per tal d’evitar demores en l’execució d’aquests assumptes. Ens referim a la competència per ordenar l’enderroc d’obres il·legals, la competència sancionadora en matèria de gossos potencialment perillosos, les cessions per qualsevol títol (arrendaments precaris, etc), de l’ús de béns patrimonials, l’atorgament de concessions demanials per a instal·lar ascensors en edificis plurifamiliars i les declaracions de compatibilitat per a l’exercici d’activitat pública o privada del personal de la Corporació.
 
L’article 51 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, contempla la possibilitat de què el Ple de l’Ajuntament delegui les seves atribucions en la Junta de Govern Local, excepte les considerades indelegables per la mateixa Llei, circumstància que no concorre en les tres delegacions esmentades.
 
Per tot això, aquesta Alcaldia proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció dels següents acords:
 
Primer.-  Delegar a la Junta de Govern Local les competències següents :
 
·         Ordenar l’enderroc de les obres efectuades sense llicència o ordre d’execució o sense ajustar-se a les condicions de llicència concedida, a càrrec de l’interessat.
 
·         Competència sancionadora en matèria de gossos potencialment perillosos.
 
·         Cessions per qualsevol títol (arrendaments precaris, etc), de l’ús de béns patrimonials.
 
·         Atorgament de concessions demanials per a instal·lar ascensors en edificis plurifamiliars.
 
·         Declaracions de compatibilitat per a l’exercici d’activitat pública o privada del personal de la Corporació.
 
Segon.-  Els acords adoptats per la Junta de Govern Local en relació a les matèries delegades tindran el mateix valor jurídic que les dictades pel Ple de l’Ajuntament com a titular de la competència originària, gaudint en conseqüència de presumpció de validesa i executivitat.
 
Els acords de la Junta de Govern Local hauran de fer constar les circumstàncies de l’origen delegat de la seva competència, inserint al final de la part expositiva el següent text :
 
“En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l’Ajuntament de data 14 de juliol de 2011, proposo el següent acord”
 
Tercer.-  Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província per a general coneixement.”
 
 
VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:        21, corresponents als membres del Grup Municipal de Convergència i Unió (8), corresponents als membres del Grup Municipal Socialista (8) i corresponents als membres del Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya (5). 
Vots en contra:          Cap.
Abstencions:             6, corresponent al Grup Municipal de Plataforma per Catalunya (3), corresponents al Grup Municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (2) i corresponent al membre del grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular (1) .
 
 
 
 
 
14 - DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDIA SOBRE EL NOMENAMENT DE TINENTS D'ALCALDE.
 
“Decret
4280/2011 de 14 de juny
Assumpte: Nomenament Tinents d'Alcalde.
Òrgan: ALCALDIA
 
 
Una vegada constituït el nou Ajuntament resultant de les eleccions locals celebrades el dia 22 de maig de 2011 es fa necessari procedir a l'establiment de la nova organització municipal i, en particular, a la designació dels Tinents d'Alcalde.
 
La Llei 7/85 de 2 d'abril, reguladora de les Base de Règim Local, en el seu article 21.2 atribueix a l'Alcaldia el nomenament dels Tinents d'Alcalde, i en el seu article 23.3 expressa que aquest nomenament ha de recaure en membres de la Junta de Govern Local.
 
L'article 46 del ROF determina que el nombre de Tinents d'Alcalde no podrà excedir del nombre de membres de la Junta de Govern Local.
 
En compliment d'aquests preceptes i en ús de les atribucions conferides per la legislació vigent,
RESOLC:
 
Primer.- Nomenar Tinents d'Alcalde per l'ordre que tot seguit es relaciona, els següents Regidors i Regidores:
 
1r.   Tinent d'Alcalde       Joaquim Fernàndez i Oller
2n. Tinent d'Alcalde       Marcel Martinez i Bruguera
3r.   Tinent d'Alcalde       Núria Calpe i Marquet
4t.   Tinent d'Alcalde       Montserrat Rodriguez i Sanchez
 
Segon.-  Els Tinents d'Alcalde, pel seu ordre, substituiran l'Alcalde en els casos de vacant, absència o malaltia d'aquest, assumint la totalitat de les seves atribucions i prerrogatives i essent responsables dels actes de govern dictats durant la substitució. També exerciran les atribucions que l'Alcaldia els confereixi, mitjançant les oportunes resolucions.
 
Tercer.- Donar compte del present Decret al Ple de la Corporació en la primera sessió que celebri i particularment a tots els Regidors afectats pel seu contingut i publicar-lo en el BOP.”
 
 

 
 
 
 
 
15 - DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L'ALCALDIA SOBRE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES A CONSELLERS DELEGATS.
 
“Decret
4282/2011 de 14 de juny
Assumpte: Delegació de competències a regidors delegats.
Òrgan: ALCALDIA
 
 
Una vegada celebrades les eleccions locals el dia 22 de maig de 2011, i havent-se constituït la Corporació el dia 11 de juny de 2011, és necessari procedir a l'adopció dels acords que configuraran l'organització municipal en aquest mandat, per a la qual cosa l'article 38 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (ROF) estableix que en el termini dels 30 dies següents a la sessió constitutiva de la Corporació, l'Alcalde convocarà una o vàries sessions del Ple per resoldre sobre els següents punts:
 
a)   Periodicitat de sessions del Ple.
 
b)   Creació i composició de les Comissions Informatives permanents.
 
c)   Nomenaments representants municipals en òrgans col•legiats que siguin de la competència del Ple.
 
d)   Coneixement de les resolucions de l'Alcalde en matèria de nomenaments dels Tinents d'Alcalde, membres de la Junta de Govern Local, Presidents de les Comissions Informatives i delegacions que l'Alcalde estimi oportú conferir.
 
 
L'article 43.3 del ROF estableix que l'Alcalde pot delegar l'exercici de determinades atribucions en els Tinents d'Alcalde, sens perjudici de les delegacions especials que per a comeses específiques pugui realitzar a favor de qualsevol Regidor.
 
Les delegacions genèriques es referiran a una o vàries àrees o matèries determinades, i podran comprendre tant la facultat de dirigir el servei corresponent com la de gestionar-los en general, inclosa la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afectin a tercers. Aquestes delegacions genèriques són les que a l'organització interna de l'Ajuntament de Mataró corresponen als Regidors Delegats.
 
En virtut de les atribucions que m'atorga l'article 23 de la Llei de Bases de Règim Local,
 
RESOLC:
 
 
Primer.- Efectuar a favor dels Regidors Delegats que a continuació es relacionen delegació genèrica d'atribucions de gestió i resolució dels assumptes relatius a les seves respectives competències:
 
 
REGIDORS -DELEGATS                           COMPETÈNCIES
 
JOAQUIM FERNANDEZ I OLLER                              Participació i Nova Ciutadania (Agència de Suport a l’Associacionisme, Civisme, Mediació comunitària, Nova Ciutadania, Cooperació i Desenvolupament i temes de Comunicació que requereixin anar a Comissió Informativa Municipal), Obres, Serveis i Manteniment
 
MARCEL MARTINEZ I BRUGUERA                                   Cultura i Ensenyament
 
NÚRIA CALPE I MARQUET                                      Via Pública (Policia Local, Protecció Civil, Mobilitat)
 
MONTSERRAT RODRÍGUEZ I SANCHEZ                 Urbanisme,
                                                                                     Habitatge (Habitatge i Llicències Urbanístques)
                                                                                     Medi Ambient i Sostenibilitat (Llicències d’Activitats, Agenda Local 21 i Medi Ambient)
 
PERE GALBANY I DURAN                                     Família (Joventut, Gent Gran i Dona)
                                                          Benestar Social, Salut i Consum
                                                          Esports
 
 
MIQUEL REY I CASTILLA                                       Promoció Econòmica i Innovació
                                                                                   (IMPEM, Promoció de Ciutat, Comerç, Fires, Mercats, Empresa i Ocupació, Universitat, Promoció Internacionals i Agermanaments)
 
 
CAROLINA SOLER I SOTO                                      Administració i Atenció Ciutadana
                                                                                   (Secretaria General, Sotsdirecció Econòmica, Estudis i Planificació Estratègica, Compres i Contractacions, Recursos Humans, Informàtica i Telecomunicacions, Atenció Ciutadana)
 
 
Segon.-   Delegar la Presidència dels Organismes Autònoms Municipals a favor dels següents Regidors-Delegats.
 
 
ORGANISMES AUTÒNOMS                                   PRESIDÈNCIA DELEGADA
 
Institut Municipal d’Acció Cultural                                  Marcel Martinez i Bruguera
 
Institut Municipal d'Educació                                          Marcel Martínez i Bruguera
 
Institut d’Esports                                                Pere Galbany i Duran
 
Institut Municipal de Promoció Econòmica                       Miquel Rey i Castilla
 
 
 
Tercer.- Les competències delegades per aquesta resolució abastaran de forma genèrica les matèries compreses a la Delegació. Els límits de l'abast genèric de la delegació seran els següents:
 
 
a) Competències del Ple
 
 
b) Competències indelegables de l'Alcalde:
 
• Convocar i presidir les sessions del Ple i de la Junta de Govern Local, decidint els empats amb el vot de qualitat.
 
• Concertacions d'operacions de crèdit.
 
• Comandament superior de tot el personal.
 
• Separació del servei dels funcionaris.
 
• Acomiadament del personal laboral.
 
• Dictar Bans.
 
• Iniciativa per a la proposta al Ple de la declaració de lesivitat en matèries de competència de l'Alcalde.
 
• Adoptar mesures urgents en casos de catàstrofe.
 
 
 
c) Competències delegades a la Junta de Govern Local.
 
GESTIÓ ECONÒMICA-FINANCERA
 
a) Autoritzar i disposar despeses de conformitat a les Bases d'Execució del Pressupost.
 
RECURSOS HUMANS
 
a) Aprovar Oferta Pública d'Ocupació.
 
b) Aprovar Bases i convocar proves selectives d'accés a l'Administració.
 
c) Aprovar Bases i convocar concursos de provisió de llocs de treball.
 
d) Nomenament de personal funcionari i laboral de plantilla.
 
 
URBANISME
 
a) Plans Parcials. Aprovació inicial.
 
b) Plans Especials i de Millora Urbana. Aprovació inicial.
 
c) Estudi de Detall. Aprovació inicial.
 
d) Projectes d'urbanització i complementaris. Aprovació inicial.
 
e) Constitució de la Junta de Compensació i Associacions administratives de Cooperació. Aprovació inicial.
 
f) Estatuts i Bases d'Actuació de les reparcel.lacions en la modalitat de compensació bàsica i compensació per concertació. Aprovació inicial.
 
g) Projectes de Reparcel.lacions. Aprovació inicial.
 
 
CONTRACTACIÓ
 
a) Aprovar els Projectes Tècnics d'Obra, els Plecs de Condicions i les adjudicacions dels contractes inclosos a l'àmbit d'aplicació de la Llei de Contractes del Sector Púbic, en les quanties següents:
 
- A partir del límit màxim previst per al procediment negociat en cada classe de contractes, fins el 10% dels recursos ordinaris del Pressupost, segons la quantia indicada a les Bases d'Execució, i en tot cas fins a 6 milions d’euros.
 
- Contractes plurianuals inferiors a 4 anys, la quantia dels quals sigui, en la suma d'anualitats, inferior al 10% dels recursos ordinaris del Pressupost, i com a màxim fins 6 milions d’euros segons l'import indicat a les Bases d'Execució. En aquest cas la despesa a imputar a cadascun dels exercicis haurà de respectar el previst a l'article 155.3 de la Llei d'Hisendes Locals, sens perjudici de què el Ple pugui variar els límits de periodificació (art. 155.5 LHL).
 
b) En els contractes adjudicats per la Junta de Govern Local, les atribucions que li corresponen com a òrgan de contractació es limiten a la interpretació del contracte, les modificacions de l'import d'adjudicació no previstes en el Plec de Condicions i la resolució dels mateixos. La resta d'atribucions correspondran al regidor delegat competent per raó de la matèria.
 
 
PATRIMONI
 
a)   Adquisició de béns i drets per quantia compresa entre 30.000 i 3.000.000 euros.
 
b) Alienació de patrimoni per quantia inferior a 3.000.000 euros, i aquesta estigui prevista al Pressupost.
 
 
ACTIVITAT JURÍDICA EN DEFENSA ADMINISTRACIONS LOCALS
 
a) Accions judicials i administratives en matèries de competència originàries de l'Alcalde.
 
b) Interposició de recursos contra resolucions judicials.
 
c) Assabentat i acatament de resolucions judicials.
 
 
Quart.- Els titulars de la competència delegada ostentaran totes les facultats que l'ordenament jurídic concedeix a l'Alcalde com a òrgan administratiu de la Corporació, potestat sancionadora inclosa.
 
Cinquè.- Les resolucions adoptades per delegació s'entendran dictades per l'Alcaldia com a titular de la competència originària, i en conseqüència esgotaran la via administrativa.
 
Sisè.- Les competències delegades s'entenen sens perjudici de la facultat d'avocació per si de l'òrgan delegant.
 
Setè.- Els acords adoptats pels Regidors-Delegats en relació a les matèries delegades tindran el mateix valor jurídic que les dictades per l'Alcaldia com a titular de la competència original, gaudint en conseqüència de presumpció de validesa i executivitat. En conseqüència els recursos de reposició interposats contra resolucions adoptades per delegació seran resoltes pel mateix regidor delegat. 
 
Els acords adoptats per delegació hauran de fer constar les circumstàncies de l'origen delegat de la seva competència, inserint al final de la part expositiva el següent text:
 
"En virtut de les competències delegades per Resolució de l'Alcaldia de data 14 de juny de 2011, RESOLC:"
 
 
Vuitè.- La competència per al reconeixement o liquidació de totes les obligacions municipals, dels pagaments a justificar, la tramitación pressupostària de factures, així com l'ordenació de tots els pagaments derivats de compromisos de despesa legalment adquirits es delega en la regidora delegada d’Administració i Atenció Ciutadana.
 
Novè.- La competència general per a concedir llicències d'obres i ocupació de via pública per a guals correspondrà a la regidora delegada de Via Pública.
 
Desè.- La competència general per a concedir llicències d'obres per a la realització de rases o canalitzacions a la via pública correspondrà al regidor delegat de Participació i Nova Ciutadania, Obres, Serveis i Manteniment.
 
Onzè.- Donar compte de la present Resolució al Ple de la Corporació en la primera sessió que celebri. Així mateix s'haurà de publicar al Butlletí Oficial de la Província per general coneixement.”
 
 

 
 
 
 
16 - DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDIA SOBRE CREACIÓ, COMPOSICIÓ I COMPETÈNCIES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.
 
“Decret
4281/2011 de 14 de juny
Assumpte: Creació, composició i competències de la Junta de Govern Local.
Òrgan: ALCALDIA
 
 
Una vegada celebrades les eleccions locals el dia 22 de maig de 2011, i havent-se constituït la Corporació el dia 11 de juny de 2011, és necessari procedir a l'adopció dels acords que configuraran l'organització municipal en aquest mandat, per a la qual cosa l'article 38 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (ROF) estableix que en el termini dels 30 dies següents a la sessió constitutiva de la Corporació, l'Alcalde convocarà una o vàries sessions del Ple per resoldre sobre els següents punts:
 
a) Periodicitat de sessions del Ple.
 
b) Creació i composició de les Comissions Informatives permanents.
 
c) Nomenaments representants municipals en òrgans col•legiats que siguin de la competència del Ple.
 
d) Coneixement de les resolucions de l'Alcalde en matèria de nomenaments dels Tinents d'Alcalde, membres de la Junta de Govern Local, Presidents de les Comissions Informatives i delegacions que l'Alcalde estimi oportú conferir.
 
 
La Llei 7/85 de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, en els seus articles 20 i 23 institueix com a òrgan municipal l'existència preceptiva en els municipis superiors a 5.000 habitants, la Junta de Govern Local. Aquesta Junta estarà integrada per l'Alcalde i un nombre de regidors no superiors al terç del nombre legal dels que integren la Corporació, nomenats i separats lliurement per aquell, donant-ne compte al Ple. Correspon a la Junta de Govern Local assistir a l'Alcalde en l'exercici de les seves atribucions i adoptar els acords que, per delegació expressa de l'Alcalde o el Ple siguin de la seva competència.
 
 
En virtut de les atribucions que m'atorga l'article 23 de la Llei de Bases de Règim Local, RESOLC:
 
Primer.-   Constituir la Junta de Govern Local, Òrgan Col•legiat Municipal de caràcter resolutori, la qual quedarà integrada pels membres següents:
 
- President:          L'Alcalde-President
 
- Vocals :           
1r.   Tinent d'Alcalde       Joaquim Fernàndez i Oller
2n. Tinent d'Alcalde       Marcel Martinez i Bruguera
3r.   Tinent d'Alcalde       Núria Calpe i Marquet
4t.   Tinent d'Alcalde       Montserrat Rodriguez Sanchez
 Regidor                        Pere Galbany i Duran
 Regidor                        Miquel Rey Castilla
 Regidora                       Carolina Soler i Soto
 
 
Segon.- La Junta de Govern Local celebrarà les seves sessions ordinàries quinzenalment, dilluns a les 9 hores. El President podrà suspendre la celebració de la sessió ordinària en la cadència esmentada per raó de períodes vacacionals o quan les circumstàncies ho aconsellin; tot això sense perjudici de les sessions extraordinàries que decideixi convocar.
 
Tercer.- La Junta de Govern Local, la competència bàsica de la qual es donar assistència i assessorament a aquesta Alcaldia en l'exercici de les seves atribucions, ostentarà, per delegació, les competències següents:
 
 
GESTIÓ ECONÒMICA-FINANCERA
 
a) Autoritzar i disposar despeses de conformitat a les Bases d'Execució del Pressupost.
 
 
RECURSOS HUMANS
 
a) Aprovar Oferta Pública d'Ocupació.
 
b) Aprovar Bases i convocar proves selectives d'accés a l'Administració.
 
c) Aprovar Bases i convocar concursos de provisió de llocs de treball.
 
d) Nomenament de personal funcionari i laboral de plantilla.
 
 
URBANISME
 
a) Plans Parcials. Aprovació inicial.
 
b) Plans Especials i de Millora Urbana. Aprovació inicial.
 
c) Estudi de Detall. Aprovació inicial.
 
d) Projectes d'urbanització i complementaris. Aprovació inicial.
 
e) Constitució de la Junta de Compensació i Associacions administratives de Cooperació. Aprovació inicial.
 
f) Estatuts i Bases d'Actuació de les reparcel.lacions en la modalitat de compensació bàsica i compensació per concertació. Aprovació inicial.
 
g) Projectes de Reparcel.lacions. Aprovació inicial.
 
 
CONTRACTACIÓ
 
a) Aprovar els Projectes Tècnics d'Obra, els Plecs de Condicions i les adjudicacions dels contractes inclosos a l'àmbit d'aplicació de la Llei de Contractes del Sector Púbic, en les quanties següents:
 
- A partir del límit màxim previst per al procediment negociat en cada classe de contractes, fins el 10% dels recursos ordinaris del Pressupost, segons la quantia indicada a les Bases d'Execució, i en tot cas fins a 6 milions d’euros.
 
- Contractes plurianuals inferiors a 4 anys, la quantia dels quals sigui, en la suma d'anualitats, inferior al 10% dels recursos ordinaris del Pressupost, i com a màxim fins 6 milions d’euros segons l'import indicat a les Bases d'Execució. En aquest cas la despesa a imputar a cadascun dels exercicis haurà de respectar el previst a l'article 155.3 de la Llei d'Hisendes Locals, sens perjudici de què el Ple pugui variar els límits de periodificació (art. 155.5 LHL).
 
b) En els contractes adjudicats per la Junta de Govern Local, les atribucions que li corresponen com a òrgan de contractació es limiten a la interpretació del contracte, les modificacions de l'import d'adjudicació no previstes en el Plec de Condicions i la resolució dels mateixos. La resta d'atribucions correspondran al regidor delegat competent per raó de la matèria.
 
 
PATRIMONI
 
a)   Adquisició de béns i drets per quantia compresa entre 30.000 i 3.000.000 euros.
 
b) Alienació de patrimoni per quantia inferior a 3.000.000 euros, i aquesta estigui prevista al Pressupost.
 
 
ACTIVITAT JURÍDICA EN DEFENSA ADMINISTRACIONS LOCALS
 
a) Accions judicials i administratives en matèries de competència originàries de l'Alcalde.
 
b) Interposició de recursos contra resolucions judicials.
 
c) Assabentat i acatament de resolucions judicials.
 
 
Quart.- Els acords adoptats per la Junta de Govern Local en relació a les matèries delegades tindran el mateix valor jurídic que les dictades per l'Alcaldia com a titular de la competència original, gaudint en conseqüència de presumpció de validesa i executivitat. En conseqüència els recursos de reposició interposats contra resolucions adoptades per delegació seran resoltes per la mateixa Junta de Govern Local. 
 
Els acords de la Junta de Govern Local hauran de fer constar les circumstàncies de l'origen delegat de la seva competència, inserint al final de la part expositiva el següent text:
 
"En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per Resolució de l'Alcaldia de data 14 de juny de 2011, proposo el següent acord:".
 
 
Cinquè.- Donar compte de la present Resolució al Ple de la Corporació en la primera sessió que celebri. Així mateix s'haurà de publicar al Butlletí Oficial de la Província per general coneixement.”
 
 
17 - DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDIA DE DELEGACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA DE LA FUNDACIÓ DE SANT JAUME I SANTA MAGDALENA.
 
“Decret
4454/2011 de 27 de juny
Assumpte: Delegació de la presidència de la Fundació Privada Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena.
Òrgan: Alcaldia
 
 
En data 11 de juny de 2011 s’ha constituït el nou Ajuntament de Mataró, i amb data 14 de juny de 2011 l’alcalde va dictar el Decret núm. 4282/2011, pel qual es va atribuir competències a favor de regidors delegats. En aquest decret va delegar a favor del Sr. Pere Galbany i Duran les competències en matèria de Família, Benestar Social, Salut i Consum i Esports.
 
L’article 9 dels Estatuts de la Fundació Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena disposa que el President del Patronat serà l’Alcalde de la ciutat, o bé el tinent d’alcalde, regidor o altra persona a qui delegui. 
 
A la vista de l'exposat, RESOLC:
 
Primer.- Delegar la presidència de la Fundació Privada Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena al Sr. Pere Galbany i Duran.
 
Segon.-   Donar compte d'aquesta Resolució en el proper Ple que es celebri. Així mateix s'haurà de publicar al Butlletí Oficial de la Província per general coneixement.”
 
 
 
 
 
18 - DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA DELEGANT LES COMPETÈNCIES EN MATÈRIA DE PLANS INTEGRALS.
 
 
“Decret
4452/2011 de 27 de juny
Assumpte: Delegació de competències en matèria de Plans Integrals.
Òrgan: Alcaldia
 
 
Una vegada celebrades les eleccions locals el dia 22 de maig de 2011, i havent-se constituït la Corporació el dia 11 de juny de 2011, és necessari procedir a l’adopció dels acords que configuraran l’organització municipal en aquest mandat.
En virtut de les atribucions que m'atorga la legislació vigent, RESOLC:
 
Primer.- Atribuir a favor de les regidores i regidors següents, la delegació específica d'atribucions d'impuls i definició dels Plans Integrals :
 
- Pla Integral Centre-Eixample-L’Havana :                      Miquel Rey i Castilla
 
- Pla Integral de Pla d’en Boet-Peramàs.Esmandies :       Núria Calpe i Marquet
 
- Pla Integral Barri de Rocafonda-El Palau-Escorxador : Carolina Soler i Soto
 
- Pla Integral de Cerdanyola :                                         Joaquim Fernàndez i Oller
 
- Pla Integral de Barris del Nord :                                  Pere Galbany i Duran
 
Segon.- Les resolucions adoptades per delegació s'entendran dictades per l'Alcaldia com a titular de la competència originària i, en conseqüència esgotaran la via administrativa.
 
Tercer.- Les competències delegades s'entenen sens perjudici de la facultat d'avocació per si de l'òrgan delegant.
 
Quart.- Els acords adoptats per les regidores i regidors delegats en relació a la matèria delegada tindran el mateix valor jurídic que les dictades per l'Alcaldia com a titular de la competència original, gaudint en conseqüència de presumpció de validesa i executivitat.
 
Els acords adoptats per delegació hauran de fer constar les circumstàncies de l'origen delegat de la seva competència, insertant al final de la part expositiva el següent text: " en virtut de les competències delegades per resolució d'alcaldia de data 27 de juny de 2011, resolc".
 
Cinquè.- Donar compte de la present resolució al Ple de la Corporació en la primera sessió que tingui lloc. Així mateix, s'haurà de publicar al Butlletí Oficial de la Província per general coneixement.”
 
 

 
 
 
19 - DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDIA SOBRE CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ.
 
“Decret
4920/2011 d'11 de juliol
Assumpte: Creació i composició de la Mesa de Contractació.
Òrgan: Secretaria General
 
 
Atès el que disposa l'article 81 de la Llei 2/2000, de 16 de juny, de Contractes de les Administracions Públiques, pel que fa a la constitució de la Mesa de Contractació i assistència a l'Òrgan de Contractació per a l'adjudicació dels contractes.
 
Atès el que disposa l'article 276 de la Llei 2/2003, de 28 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya i l'article 113.3 del Text Refós de disposicions vigents en matèria de règim local de 1986.
 
Atès el que disposen els Plecs de Condicions Administratives Generals per a les contractacions i aprovats pel Ple Municipal d'aquest Ajuntament el dia 14 de setembre de 1995.
 
Atès que es preveu, com a conseqüència de l'aplicació de l'esmentada nova Llei, un considerable augment en l'activitat de la Mesa de Contractació i amb la finalitat d'agilitzar i evitar la reiteració d'actes administratius.
 
En virtut de les facultats que m'atorga l'article 21 de la LBRL, RESOLC :
 
 
Primer.- Constituir, amb caràcter fix, l'esmentada Mesa, que quedarà composta de la següent manera:
 
Presidència:        Carolina Soler i Soto (CiU)
         
Vocals:               Miquel Rey i Castilla (CiU)
                          Suplent: Joaquim Fernàndez i Oller (CiU)
         
                          Montserrat López Figueroa (PSC)
                          Suplent: Ma Carme Maltas Freixas (PSC)
         
                          José Manuel López González (PPC)
                          Suplent:  Florentina Torres Fernández (PPC)
 
                          Mónica Lora Cisquer (PxC)
                          Suplent: Juan Gabriel Ponce López (PxC)
 
                          Conxita Calvo Lomero (ICV-EUIA)
                           Suplent: Esteve Martínez Ruiz (ICV-EUIA)
         
          Xavier Safont-Tria i Ramon (CUP)                      
         
          Secretari General de l'Ajuntament o funcionari en qui delegui
                            
                   L'Interventor de Fons Municipals o funcionari en qui delegui, amb veu però sense vot.
 
Secretari:     El Cap del Servei de Compres i Contractacions.
 
El regidor Miquel Rey i Castilla serà el Vicepresident de l’òrgan.
 
 
Segon.- La Mesa de Contractació desenvoluparà les funcions que li atribueixen els articles 81 i concordants de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
 
Tercer.- Donar compte de la present Resolució al Ple de la Corporació en la primera sessió que celebri.”
 
 
I en no haver-hi més assumptes per tractar, a les nou hores del vespre el Sr. President aixeca la sessió, de la qual s’estén la present acta que signa amb mi. Certifico.