Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

26/04/2011

Escoltar

26/04/2011

dimarts 26 abril 2011, 00:00h


ACTA NÚM. 06/2011 - SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L’EXCM. AJUNTAMENT EN PLE QUE TINGUÉ LLOC EL DIA 26 D’ABRIL DE 2011.
=================================================================

Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la Ciutat de Mataró, el dia vint-i-sis d’abril de dos mil onze, essent les 9 hores del matí, es reuneix l’Ajuntament en Ple, sota la Presidència del Sr. Joan Antoni Baron Espinar, Alcalde President,  
 
Hi concorren els Senyors:
JOAN ANTONI BARON ESPINAR                 ALCALDE                                       (PSC)
RAMON BASSAS SEGURA                          TINENT D’ALCALDE                      (PSC)
MONTSERRAT LOPEZ FIGUEROA             TINENT D’ALCALDE                      (PSC)
FRANCESC MELERO COLLADO                CONSELLER DELEGAT               (PSC)
ALÍCIA ROMERO LLANO                              TINENT D’ALCALDE                      (PSC)
IVAN PERA ITXART                                       CONSELLER DELEGAT               (PSC)
ANA MARIA BARRERA SALCEDO               CONSELLERA DELEGADA          (PSC)
CARLOS FERNANDEZ BAEZ                       CONSELLER DELEGAT               (PSC)
NURIA AGUILAR CAMPRUBÍ                        CONSELLERA DELEGADA          (PSC)
JOAN MORA I BOSCH                                  REGIDOR                                        (CIU)
JOAQUIM FERNÁNDEZ I OLLER                 REGIDOR                                        (CIU)
FRANCESC MASRIERA ABELLA                 REGIDOR                                        (CIU)
JOSÉ MANUEL LÓPEZ GONZÁLEZ             REGIDOR                                         (PP)
QUITERIA GUIRAO ABELLÁN                      TINENT D’ALCALDE              (ICV-EUiA)
FRANCESC TEIXIDÓ I PONT                       TINENT D’ALCALDE                      (ERC)
XAVIER SAFONT-TRIA I RAMON                 REGIDOR                                       (CUP)
PAU MOJEDANO SINGLA                             REGIDOR no adscrit                               
M LUISA COROMINAS LOZAR                     REGIDORA no adscrita                           
 
Excusen la seva assistència els senyors:
CARME ESTEBAN SANCHEZ                      CONSELLERA DELEGADA          (PSC)
MARIA ANGELES RUIZ MORENO                REGIDORA                                    (PSC)
SERGI PENEDES I PASTOR                       CONSELLER DELEGAT               (ERC)
MARCEL MARTÍNEZ BRUGUERA                REGIDOR                                        (CIU)
PERE GALBANY DURAN                              REGIDOR                                        (CIU)
CAROLINA SOLER SOTO                           REGIDORA                                      (CIU)
MONTSERRAT QUIJO CORTADA               REGIDORA                                      (CIU)
CONXITA CALVO LOMERO                          CONSELLERA DELEGADA (ICV-EUiA)
ANNA MARTINEZ DURAN                 REGIDORA no adscrita
 
Assisteix com a Secretari General de la Corporació el Sr. MANUEL MONFORT PASTOR, que dóna fe de l’acte.
 
També hi assisteix pel Servei de Sistemes d’Informació i Telecomunicació de l’Ajuntament de Mataró, el Sr. Alex Esplugues, Cap del Servei.
 
Els reunits representen un quòrum d’assistència mínim suficient d’acord amb la llei per constituir vàlidament la sessió plenària.
 
L’Il.lm. Sr. President obre la sessió, passant-se seguidament a tractar els punts de l’ordre del dia.
 
 
1 - PROCEDIMENT DE FORMACIÓ DE LES MESES ELECTORALS PER A LES ELECCIONS LOCALS DE 22 DE MAIG DE 2011.
 
El senyor Joan Antoni Baron, alcalde president, presenta la proposta següent :
 
“Convocades per Reial Decret 424/2011 de 28 de març, eleccions locals, a celebrar el proper dia, diumenge 22 de maig de 2011. Segons el calendari electoral i la Llei Orgànica 5/85 de 19 de juny, art. 26, és competència dels Ajuntaments la formació de les Meses, mitjançant sorteig, que pertoca aquesta vegada fer entre els dies 23 i 27 d’abril, com a termini per a la formació d'aquestes meses, i segons el programa informàtic tradicional, PROPOSO a l'Ajuntament Ple l'adopció del següent acord:
 
Primer.- Aprovar les llistes inicials o bàsiques que contenen la relació d'electors idonis per ser designats com a membres de les meses electorals, tant per a Presidents com per a Vocals, que hauran d'ésser distribuïts entre les diferents seccions electorals del municipi de Mataró, així com els corresponents suplents. Les llistes s'inclouen en l'expedient.
 
Segon.- Aprovar el programa informàtic per realitzar el sorteig, que s'adjunta a l'expedient.
 
Tercer.- Procedir a l'extracció, per insaculació, dels números que s'esmenten en el programa informàtic.
 
Quart.-              Aprovar, una vegada efectuades les operacions d'insaculació i verificada l'extracció mitjançant sorteig informàtic, les llistes nominals dels membres de cada mesa electoral de Mataró, d'acord amb la correcta aplicació del programa, és a dir, les que corresponguin a 128 meses, de 3 membres cada una i altres tants suplents, que equivalen a un total de 1.152 designacions.
           
Cinquè.-  Aprovar també, en principi, la designació per a cada un dels càrrecs esmentats d'un membre de Mesa, per al cas de què fos acceptada la petició d'excusa per la Junta Electoral. El nomenament recaurà en l'elector que aparegui el següent en la llista a que es refereix el núm. primer d'aquest acord.”
 
 
El Sr. Joan Antoni Baron Espinar, Alcalde President, obre la sessió, explicant que aquest Ple extraordinari s’ha convocat d’acord amb el que disposa l’art. 26.1 de la Llei Orgànica de Règim Electoral General que atribueix al Ple de l’Ajuntament la competència per realitzar el sorteig per a la formació de les Meses Electorals que han d’actuar en les pròximes Eleccions Locals convocades pel dia 22 de maig de 2011. 
 
Explica que el sorteig de les persones que formaran les Meses Electorals es realitzarà en aquest mateix acte a través d’un programa informàtic de combinacions aleatòries.
 
Aquest sorteig es farà sobre el cens dels electors que tenen la titulació adequada per ser Presidents de Mesa i Vocals i es projectarà el resultat del sorteig sobre una pantalla gran que està situada al mateix Saló de Sessions de la Casa Consistorial. L’operativa consistirà en polsar la tecla corresponent que genera la combinació de números aleatoris i en el moment que es determini, es torna a polsar per aturar la combinació moment en el que sortiran a la pantalla els números definitius de sorteig, els quals s’aplicaran pel propi programa informàtic a totes les Meses per determinar les persones que formaran part d’elles.
 
Els números obtinguts per sorteig seran quatre:
 
v      El primer és el número per on comença la selecció dins els possibles candidats a President de Mesa. Aquest número estarà comprès entre l’1 i el número màxim de candidats de la Mesa electoral que en tingui més.
v      El segon és el número per on comença la selecció dins els possibles candidats a 1r Vocal de Mesa. Aquest número estarà comprès entre l’1 i el número màxim de candidats de la Mesa electoral que en tingui més.
v      El tercer és el número per on comença la selecció dins els possibles candidats a 2n Vocal de Mesa. Aquest número estarà comprès entre l’1 i el número màxim de candidats de la Mesa electoral que en tingui més.
v      El quart número és el de l’interval que ha d’haver entre un candidat i el següent, prenent l’ordre correlatiu del número de candidats obtingut a partir del cens electoral de cada Mesa. Aquest número serà igual per a tots els tres casos anteriors.
 
A continuació l’Alcalde dóna començament al procés de generació de la combinació de números aleatoris i al cap d’uns segons determina que s’aturi aquesta generació, amb la qual cosa queda realitzat el sorteig. La numeració obtinguda és la següent:
 
v      Presidents de Mesa :       71
v      Vocals 1er                            :       242
v      Vocals 2n                 :       47
v      L’interval per tots tres números anteriors és el de 303
 
El programa informàtic connectat amb el cens electoral elabora immediatament el llistat definitiu de membres de Mesa d’acord amb les instruccions numèriques anteriors. Els dos suplents de President, de Vocal 1er i de Vocal 2n s’obtindran aplicant al número sortejat de cada categoria l’interval de 303 persones segons l’ordre establert al cens electoral de cada Mesa, entre les persones que tenen la titulació adequada per ser Presidents de Mesa o Vocals.
 
 
El llistat definitiu de Membres de Meses Electorals i suplents figurarà a l’expedient com a annex diligenciat pel Secretari de la Corporació i en aquest sentit es lliurarà en el dia d’avui certificació d’aquest acord plenari i de la llista de les persones triades per configurar les Meses Electorals a la Junta Electoral de Zona de Mataró, d’acord amb el que disposa l’article 26 de la LOREG.”
 
 
I en no haver-hi més assumptes per tractar, a un quart de deu del matí, el Sr. President aixeca la sessió, de la qual s’estén la present acta que signa amb mi. Certifico.