Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Desconvocatòria del Ple extraordinari (18/01/2021)

Escoltar

Desconvocatòria del Ple extraordinari (18/01/2021)

Decret

Assumpte: Desconvocar la sessió extraordinària de l'ajuntament Ple del dia 18 de gener de 2021

Òrgan: Secretaria General

 

Per Decret 150/2021, de 13 de gener es va convocar la sessió del Ple extraordinari que ha de celebrar-se el dilluns dia 18 de  gener de 2021, per a la Formació de les meses electorals per a les Eleccions al Parlament de Catalunya del dia 14 de febrer de 2021. 


Vist el DECRET 1/2021, de 15 de gener, publicat al DOGC núm. 8317 (16/01/2021) pel qual es deixa sense efecte la celebració de les eleccions a Parlament de Catalunya del 14 de febrer de 2021 a causa de la crisi sanitària derivada de la pandèmia causada per la COVID-19.


En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, RESOLC


1. 
Deixar sense efectes el Decret de l'alcaldia núm. 150/2021 de 13 de gener, de convocatòria del Ple extraordinari de 18 de gener de 2021, relatiu a la Formació de les meses electorals per a les Eleccions al Parlament de Catalunya del dia 14 de febrer de 2021, a causa de l'ajornament de les eleccions per part del govern de la Generalitat de Catalunya.


2.
 Es desconvoca als regidors/res que componen l’Ajuntament en Ple, a la sessió extraordinària que tindrà lloc el proper dilluns 18 de gener de 2021, a les 9 hores del matí.

                 

            L'Alcalde

            David Bote Paz

En dono fe,

La Secretària General Acctal.,

M. Lluïsa Guañabens Casarramona