Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal extraordinari d'octubre (19/10/2023)

Escoltar

Ple municipal extraordinari d'octubre (19/10/2023)

Decret
Assumpte: Convocatòria i Ordre del dia sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament
Òrgan: Secretaria General
 
Fets:
El Ple extraordinari que tingué lloc el dia 11 de juliol de 2023, va acordar la convocatòria dels Plens en sessió ordinària, el primer dijous de cada mes, a les set de la tarda. En el cas que aquest fos festiu o inhàbil, es celebrarà el dijous de la setmana següent, a la mateixa hora.
 
S’ha posat a disposició dels regidors la relació d’expedients conclosos a l’Espai Regidor.
 
Fonaments de dret:
De conformitat amb l’article 21.1.c de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i 98 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, en relació amb els articles 78.1, 80 i 82 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre.
 
RESOLC:
 
Primer. Convocar sessió extraordinària del Ple municipal a dur a terme el dia 19 d’octubre de 2023, a les 19,00 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent
 
ORDRE DEL DIA
DICTAMENS
CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL, BONA GOVERNANÇA I ESTRATÈGIA DE FUTUR
DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
 
Servei d’Ingressos
1.Aprovació provisional de les modificacions de les ordenances fiscals per a l'exercici 2024.
 
2.Aprovació provisional de l’Ordenança de les Prestacions patrimonials públiques de caràcter no tributari pels serveis dels cementeris municipals.
 
Segon. Traslladar la convocatòria als Srs/es Regidors/es membres del Ple municipal.
 

      L'Alcalde

      David Bote Paz

En dono fe,

El Secretari General

Sergi Ribas Beltrán