Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal ordinari de novembre (02/11/2023)

Escoltar

Ple municipal ordinari de novembre (02/11/2023)

Decret
Assumpte: Convocatòria i Ordre del dia sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament
Òrgan: Secretaria General
 
Fets:
 
El Ple extraordinari que tingué lloc el dia 11 de juliol de 2023, va acordar la convocatòria dels Plens en sessió ordinària, el primer dijous de cada mes, a les set de la tarda. En el cas que aquest fos festiu o inhàbil, es celebrarà el dijous de la setmana següent, a la mateixa hora.
 
S’ha posat a disposició dels regidors la relació d’expedients conclosos a l’Espai Regidor.
 
Fonaments de dret:
De conformitat amb l’article 21.1.c de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i 98 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, en relació amb els articles 78.1, 80 i 82 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre. 
 
RESOLC:
 
Primer. Convocar sessió ordinària del Ple municipal a dur a terme el dia 2 de novembre de 2023, a les 19,00 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent
 
ORDRE DEL DIA
 
1. Aprovació, si s'escau, de les Actes de les sessió ordinària de 5 d’octubre de 2023 i extraordinària de 19 d’octubre de 2023.
 
2. DESPATX  OFICIAL.
 
DICTAMENS
 
CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL, BONA GOVERNANÇA I ESTRATÈGIA DE FUTUR
Servei de Secretaria General
 
3. Donar compte del decret d’alcaldia núm. 10125/2023 de 20 d’octubre, de modificació en la delegació de competències a regidors.
 
Direcció de Recursos Humans
 
4. Donar compte del Decret d’Alcaldia número 6640, de 28 de juny, de nomenament, com a personal eventual de confiança o assessorament especial, a la senyora Núria Azahara Padilla Moldero i al senyor Antoni Estopà Garcia, amb efectes del dia 17 de juny de 2023 i del Decret d’Alcaldia número 8523, d’1 de setembre, de cessament del Sr. Antoni Estopà Garcia com a personal eventual, amb efectes del dia 31 d’agost de 2023.
 
5. Donar compte del Decret d’Alcaldia número 7830, de 28 de juliol de 2023, de nomenament, com a personal eventual de confiança o assessorament especial al senyor Alejandro Páez Jiménez, amb efectes del dia 1 d’agost de 2023.
 
6. Donar compte del Decret del Regidor Delegat de Bon Govern, Bona Gestió i Estratègia de Futur número 9369, de 29 de setembre de 2023, ratificat en idèntica data per Decret d’Alcaldia número 9435, de nomenament, com a personal eventual de confiança o assessorament especial, a la senyora Raquel López Hurtado, amb efectes del dia 1 d’octubre de 2023.
 
DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
Servei de Gestió Econòmica
 
7. Desafectació d’un pis de l’antic edifici de mestres.
 
8. Aprovació inicial de la modificació pressupostària de l’exercici 2023.
 
Servei d’Ingressos
 
9. Aprovació de les modificacions de les tarifes del servei d'autotaxi de Mataró 2024.
 
10. Denegació de la petició de declaració de nul·litat de ple dret formulada per J.A.R.T., de la liquidació núm. 4868419, de quota 1.446,59 euros, de l'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.
 
Servei d’Intervenció
 
11. Aprovació de reconeixement extrajudicial de crèdit d’obligacions del mes d’agost per import de 64.437,16€.
 
12. Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit d'obligacions del mes de setembre per import de 52.582,84 €.
 
 
CIM DE PLANIFICACIÓ TERRITORIAL, CIUTAT PRÒSPERA I PROMOCIÓ ECONÒMICA
DIRECCIÓ D’URBANISME I PLANIFICACIÓ
Servei d’Urbanisme i Patrimoni
 
13. Aprovació del Text Refòs per la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació (MPG 110) per l’obtenció d’habitatge de protecció oficial en sòl urbà consolidat.
 
14. Aprovació de la correcció d’errada material de la modificació puntual del PMU-01 RDA. BARCELÓ-FÀBREGAS I CARALT, PMU-001 ANNEX IX, reajustaments de volums a les illes 2, 3, 4, i 5.
 
 
CIM DE CIUTAT INCLUSIVA I SALUDABLE
Servei d’Educació
 
15. Aprovació nomenament dels representants dels grups municipals com a vocals al Consell Escolar Municipal per al període 2023-2027.
 
 
Servei d’Igualtat i Diversitat Ciutadana
 
16. Aprovació de la declaració de Mataró com a “Lloc segur per a les dones”.
 
 
CIM D’ECOLOGIA URBANA
Oficina de Transició Energètica
 
17. Aprovació del conveni de delegació de competències entre l’Ajuntament de Mataró i el Consell Comarcal del Maresme per a la compra agregada d’energia elèctrica i gas natural i l’assessorament tècnic i gestió en matèria d’energia.
 
IMPULS I CONTROL DEL GOVERN
 
PROPOSTES DE RESOLUCIÓ       
 
18. Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de la CUP Mataró per protegir les restes arqueològiques de Ca La Madrona amb la catalogació de Bé Cultural d’Interès Local (BCIL).
 
19. Proposta de Resolució que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana per la contractació d’un mediador de la comunitat gitana, d'acord amb les condicions d’un contracte programa amb el departament de Drets Socials.
 
20. Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de VOX per combatre l’islamisme.
 
21. Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Junts per Mataró per a la creació d’una competició esportiva a nivell local.
 
 
PRECS I PREGUNTES
 
22. Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Mataró per a l’eliminació de l’obligatorietat de la cita prèvia als serveis dependents de l’Ajuntament.
 
23. Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Mataró sobre el mal estat i la manca d’adaptació de les voreres de molts vials de la ciutat.
 
24. Prec que presenta el grup municipal de la CUP Mataró per constituir una nova Comissió de Nomenclàtor i eliminar vestigis de la dictadura franquista dels nostres carrers.
 
25. Prec que presenta el grup municipal de VOX sobre el bloc okupat al carrer del Pou.
 
26. Prec que presenta el grup municipal de VOX sobre els diversos problemes a la Plaça Canyamars.
         
27. Pregunta que presenta el grup municipal de VOX sobre la zona de baixes emissions (ZBE).
 
28. Prec que presenta el grup municipal de la CUP Mataró per adaptar el monument anunciat pel govern a totes les víctimes del conflicte armat a Euskadi.
 
29. Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana en relació amb la seguretat i compromís de l'oci nocturn del polígon industrial Pla d’en Boet.
 
30. Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana sobre la campanya de control de patinets a la via pública.
 
31. Prec que presenta el grup municipal de VOX per eximir els paradistes dels mercats setmanals de pagar estacionament en zona blava durant la seva jornada.
 
32. Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana en referència a les estructures municipals per apaivagar les conseqüències de la pujada de l’Euríbor.
 
33. Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana sobre l’ús municipal de la pista Remigio Herrero.
 
34. Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Mataró sobre les mesures de control de l’edifici de Via Pública (comissària Policia Local) i la protecció del personal policial i civil.-
 
35. Pregunta que presenta el grup municipal de Junts per Mataró per a la redacció d’una Ordenança dels usos del paisatge urbà del municipi de Mataró.
 
 
Segon.  Traslladar la convocatòria als Srs/es Regidors/es membres del Ple municipal.
 

      L'Alcalde

      David Bote Paz

En dono fe,

El Secretari General

Sergi Ribas Beltrán