Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal ordinari de març (02/03/2023)

Escoltar

Ple municipal ordinari de març (02/03/2023)

Decret núm.  881/2023 de 30 de gener

Assumpte: Convocatòria i Ordre del dia Ajuntament Ple sessió de 2 de febrer de 2023

Òrgan: Secretaria General

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen l’Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 2 de febrer de 2023, a les 19,00 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

 1.-        Aprovació, si s'escau, de l’Acta de la sessió ordinària del dia 12 de gener de 2023.-

2.-        DESPATX  OFICIAL.- 

DICTAMENS

 CIM DE PRESIDÈNCIA, QUALITAT INSTITUCIONAL I ESTRATÈGIA MATARÓ

 Presidència

 3.-        Aprovar la separació de l’Ajuntament de Mataró del Consorci per a la Gestió Integral d’Aigües de Catalunya (CONGIAC).-  

 CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

 Intervenció                                    

 4.-        Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit d'obligacions per un import total de 316.173,50€.-

 

Servei d’Ingressos

 5.-        Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal de l'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU).-

6.-        Aprovació de l’acord per tal de delegar i revocar funcions en la Diputació de Barcelona i alhora confirmar l’abast d’anteriors acords de delegació.-

7.-        Aprovació de la renúncia a la delegació de funcions d'inspecció i gestió de l'Impost sobre activitats econòmiques (IAE).-

 

Direcció de Recursos Humans

 8.-        Aprovar la modificació de la relació de llocs de treball del personal de l’Ajuntament de Mataró per a l’exercici 2023.-


CIM DE REACTIVACIÓ ECONÒMICA I CREACIÓ D’OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL TERRITORI

DIRECCIÓ D’URBANISME I PLANIFICACIÓ

 Servei de Llicències d’Obres i Activitats

9.-        Aprovació dels plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir la concessió demanial mòdul del restaurant al Passeig Marítim (Lasal).-


IMPULS I CONTROL DEL GOVERN

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ     

10.-      Proposta de Resolució que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES per promoure la seguretat viària.-

 

 PRECS I PREGUNTES

 

11.-      Pregunta que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía en relació amb l’elecció de l’autora del cartell de Carnestoltes.-  

12.-      Pregunta que presenta el grup municipal de Junts per Mataró a raó del cas d’empadronaments fraudulents a Mataró.-

13.-      Prec que presenta el grup municipal de Junts per Mataró per establir el Pacte d’Infraestructures de la ciutat de Mataró.-

14.-      Prec que presenta el grup municipal de Junts per Mataró per tal de què des de l’ajuntament de Mataró es lideri un pla d’acció per tal de superar les dificultats d’accessibilitat a l’administració.-

15.-      Prec que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía en relació a l’estudi dels efectes del carril bici al comerç.-

16.-      Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre la replantació d’arbres.-

17.-      Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES per la incorporació del llenguatge de signes al web municipal.-

18.-      Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre la desaparició de tots els separadors vials al Camí Ral.-

19.-      Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre el futur del Pla Jove de Mataró.-

20.-      Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES per la conservació del jaciment arqueològic descobert a Ca La Madrona.-

21.-      Pregunta que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía en relació al programa de la ONU-dones ciutats segures i espais públics segurs.-

22.-      Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre el Carnestoltes 2023.-

 

 

            L'Alcalde

            David Bote Paz

En dono fe,

La Secretària General Acctal.,

M. Lluïsa Guañabens Casarramona