Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal extraordinari (28/04/2023)

Escoltar

Ple municipal extraordinari (28/04/2023)

Decret núm. 4211/2023 de 24 d’abril

Assumpte: Convocatòria i Ordre del Dia Ajuntament Ple sessió extraordinària 28 d’abril de 2023

Òrgan: Secretaria General

 

Fets:

El Ple extraordinari que tingué lloc el dia 9 de juliol de 2019, va acordar la convocatòria dels Plens en sessió ordinària, el primer dijous de cada mes, a les set de la tarda. En el cas que aquest fos festiu o inhàbil, es celebrarà el dijous de la setmana següent, a la mateixa hora.

S’ha posat a disposició dels regidors la relació d’expedients conclosos a l’Espai Regidor.

 

Fonaments de dret:

De conformitat amb l’article 21.1.c de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i 98 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, en relació amb els articles 78.1, 80 i 82 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre. 

 

RESOLC:

Primer.-  Convocar sessió extraordinària del Ple municipal a dur a terme el proper divendres 28 d’abril de 2023, a les 9:30 hores del matí, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

 

ORDRE DEL DIA

1 - Formació de les meses electorals per a les Eleccions Locals del dia 28 de maig de 2023.

 

L'Alcalde,
David Bote Paz

 

En dono fe,
El Secretari General
Sergi Ribas Beltrán