Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal extraordinari de desembre (21/12/2023)

Escoltar

Ple municipal extraordinari de desembre (21/12/2023)

DECRET NÚM. .12423/2023 de 18 de desembre

Assumpte: Convocatòria i Ordre del dia sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament

Òrgan: Secretaria General

 

Fets:

 

El Ple extraordinari que tingué lloc el dia 11 de juliol de 2023, va acordar la convocatòria dels Plens en sessió ordinària, el primer dijous de cada mes, a les set de la tarda. En el cas que aquest fos festiu o inhàbil, es celebrarà el dijous de la setmana següent, a la mateixa hora.

S’ha posat a disposició dels regidors la relació d’expedients conclosos a l’Espai Regidor.

 

Fonaments de dret:

De conformitat amb l’article 21.1.c de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i 98 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, en relació amb els articles 78.1, 80 i 82 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre.

 

RESOLC:

Primer.- Convocar sessió extraordinària del Ple municipal a dur a terme el dia 21 de desembre de 2023, a les 19,00 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

 

ORDRE DEL DIA

DICTAMENS

CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL, BONA GOVERNANÇA I ESTRATÈGIA DE FUTUR

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

Servei de Gestió Econòmica

 

1.- Aprovació del Contracte Programa entre l’Ajuntament de Mataró i Aigües de Mataró, SA pel període 2024-2027.-

2.- Aprovació del Contracte Programa entre l’Ajuntament de Mataró i el Consorci Museu d’Art Contemporani de Mataró pel període 2024-2027.-

3.- Aprovació del Contracte Programa entre l’Ajuntament de Mataró i PUMSA pel període 2024-2027.-

4.- Aprovació definitiva del pressupost general de l’Ajuntament de Mataró per l’exercici 2024.-

 

Servei d’Ingressos

5.- Aprovació definitiva de les modificacions de les ordenances fiscals per a l’exercici 2024.-

6.- Aprovació de les modificacions dels Preus Públics per a l’exercici 2024.-

7.- Aprovació de les tarifes de la zona esportiva “El Sorrall” per a l’exercici 2024.-

8.- Aprovació de la modificació de l'acord de delegació de les funcions de gestió, inspecció i recaptació de tributs i determinats ingressos de dret públic, a la Diputació de Barcelona.-

 

Servei de Compres i Contractacions

9.- Aprovació de la revisió de preus del contracte del servei de neteja viària i platges, servei de recollida de residus domiciliaris i assimilables, i pla de comunicació.-

10.- Aprovació de la liquidació provisional de l’aportació de l’exercici 2023 al servei urbà de transport Mataró Bus.-

11.- Aprovació de la liquidació definitiva de l’aportació de l’exercici 2022 al servei urbà de transport Mataró Bus.-

12.- Aprovació de l'acord de continuïtat del contracte Mataró Bus per la prestació del servei de transport col·lectiu urbà de viatgers “Mataró Bus”.-


Servei d’Intervenció

13.- Aprovació del Reconeixement extrajudicial de crèdits que es relacionen a la llista 20230003607 per import de 87.098,43€.-


Servei de Secretaria General

14.- Aprovació de la creació d’una Comissió Informativa Municipal de caràcter especial per transparentar la política de recursos humans en els processos de selecció i provisió de llocs de treball.-

 

Segon.- Traslladar la convocatòria als Srs/es Regidors/es membres del Ple municipal.

 

 

L'Alcalde David Bote Paz 
En dono fe,

El Secretari General Sergi Ribas Beltrán