Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal extraordinari de febrer (15/02/2018)

Escoltar

Ple municipal extraordinari de febrer (15/02/2018)

DECRET
1353/2018 de 12 de febrer
Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Ajuntament Ple sessió extraordinària de 15 de febrer de 2018
Òrgan: Secretaria General

Data: 15 de febrer 2018 
Hora: 19:00
Lloc: Sala de Plens de la Casa Consistorial

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió extraordinària que tindrà lloc el proper dijous 15 de febrer de 2018, a les 19,00 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent


ORDRE DEL DIA


DICTAMENS

CMI DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA 
DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

Servei de Gestió Econòmica

1. Aprovació definitiva del Pressupost General del Grup Ajuntament de Mataró per a l’exercici 2018.

2. Aprovació dels contractes programa entre l’Ajuntament de Mataró i les seves entitats depenents per al període 2018-2021: Aigües de Mataró, SA, Promocions Urbanístiques de Mataró, SA, EPE Mataró Audiovisual, Consorci Museu d’Art Contemporani de Mataró, EPE Tecnocampus i Fundació Tecnocampus.

 


L'Alcalde
David Bote Paz 

En dono fe, 
La Secretaria Acctal.,
Flors Bastús Vila

 

Lloc: Sala de Plens de la Casa Consistorial

Organisme: Ajuntament de Mataró