Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal extraordinari de febrer (16/02/2017)

Escoltar

Ple municipal extraordinari de febrer (16/02/2017)

DECRET
1238/2017 de 13 de febrer
Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Ajuntament Ple sessió extraordinària de 16 de febrer de 2017
Òrgan: Secretaria General


En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió extraordinària que tindrà lloc el proper dijous 16 de febrer de 2017, a les 19,00 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent


ORDRE DEL DIA


DICTAMENS

CMI ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA
DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

Servei de Gestió Econòmica

1 Aprovació definitiva del Pressupost General de l’Ajuntament de Mataró per a l’exercici 2017.

2 Aprovació dels contractes programa entre l’Ajuntament de Mataró i les seves entitats depenents: Aigües de Mataró, SA, Consorci Museu d’Art Contemporani de Mataró, Promocions Urbanístiques de Mataró, SA, EPE Tecnocampus i Fundació Tecnocampus.

 


L'Alcalde
David Bote Paz 

En dono fe, 
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor

 

Lloc: Saló de sessions

Organisme: Ajuntament de Mataró