Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal extraordinari de febrer (22/02/2024)

Escoltar

Ple municipal extraordinari de febrer (22/02/2024)

DECRET
Assumpte: Convocatòria i Ordre del dia sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament
Òrgan: Secretaria General
 
Fets:
El Ple extraordinari que tingué lloc el dia 11 de juliol de 2023, va acordar la convocatòria dels Plens en sessió ordinària, el primer dijous de cada mes, a les set de la tarda. En el cas que aquest fos festiu o inhàbil, es celebrarà el dijous de la setmana següent, a la mateixa hora.
 
S’ha posat a disposició dels regidors la relació d’expedients conclosos a l’Espai Regidor.
 
Fonaments de dret:
De conformitat amb l’article 21.1.c de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i 98 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, en relació amb els articles 78.1, 80 i 82 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre.
 
RESOLC:
Primer.- Convocar sessió extraordinària del Ple municipal a dur a terme el dia 22 de febrer de 2024, a les 19,00 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent
 
ORDRE DEL DIA

DICTAMENS
CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL, BONA GOVERNANÇA I ESTRATÈGIA DE FUTUR
Servei de Secretaria General

1.- Aprovació modificació en la composició de les Comissions Informatives Municipals.-

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
Servei de Gestió Econòmica

2.- Donar compte de l'informe d'avaluació de l'exercici 2022 del Pla Estratègic de Subvencions 2022-2023.-
 
3.- Aprovació del Pla Estratègic de Subvencions 2024-2026.-
 
CIM DE CIUTAT INCLUSIVA I SALUDABLE
Àrea de Serveis a la Ciutadania

4.- Aprovació de les bases particulars reguladores de subvencions dels àmbits de l'atenció social, gent gran, salut pública, igualtat, joventut, ciutadania global, educació, cultura i esports.-
 
CIM DE PLANIFICACIÓ TERRITORIAL, CIUTAT PRÒSPERA I PROMOCIÓ ECONÒMICA
DIRECCIÓ D’URBANISME I PLANIFICACIÓ
Servei d’Urbanisme i Patrimoni
5.- Aprovació provisional (3a) del Pla de millora urbana per l’ordenació de volums de la parcel·la Plaça Pintor Cusachs 1.-
 
Segon.- Traslladar la convocatòria als Srs/es Regidors/es membres del Ple municipal.
 

L'Alcalde
David Bote Paz

En dono fe,
El Secretari General
Sergi Ribas Beltrán