Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal extraordinari de gener (28/01/2021)

Escoltar

Ple municipal extraordinari de gener (28/01/2021)

Decret

Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Ajuntament Ple sessió extraordinària 28 de gener de 2021

Òrgan: Secretaria General

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió extraordinària que tindrà lloc el proper dijous 28 de gener de 2021, a les 18:00 hores, la qual tindrà lloc de forma telemàtica, amb la finalitat de garantir el compliment de les mesures bàsiques de protecció per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2 previstes al Decret del Govern de Catalunya núm. 63/2020, de 18 de juny, de la nova Governança de l'emergència sanitària provocada per la COVID-19 i d'inici de l'etapa de represa al territori de Catalunya.


De conformitat amb el que disposa l'apartat 3 de l'article 46 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (LBRL), que preveu que quan concorrin situacions excepcionals de força major, de greu risc col·lectiu, o catàstrofes públiques que impedeixin o dificultin de manera desproporcionada el normal funcionament del règim presencial de les sessions dels òrgans col·legiats de les Entitats Locals, aquests podran, apreciada la concurrència de la situació descrita per l'Alcalde o President o qui vàlidament els substitueixi a aquest efecte de la convocatòria d'acord amb la normativa vigent, constituir-se, celebrar sessions i adoptar acords a distància per mitjans electrònics i telemàtics, sempre que els seus membres participants es trobin en territori espanyol i quedi acreditada la seva identitat.


Vistes les condicions tècniques per garantir la presència dels membres durant la sessió i les deliberacions i les obligacions de difusió pública de les sessions.

Els assumptes que es deliberaran seran els consignats en el següent:

 

DICTÀMENS

CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

Servei de Gestió Econòmica

1. Aprovació inicial del pressupost general de l’Ajuntament de Mataró per l’exercici 2021

Direcció de Recursos Humans

2. Aprovar la plantilla del personal de l’Ajuntament de Mataró per a l’any 2021

3. Aprovar la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament de Mataró per a l’any 2021

4. Aprovar la plantilla i la relació de llocs de treball de l’Entitat Pública Empresarial Mataró Audiovisual per a l’any 2021.

                 

            L'Alcalde

            David Bote Paz

En dono fe,

La Secretària General Acctal.,

M. Lluïsa Guañabens Casarramona