Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal extraordinari de juliol (21/07/2022)

Escoltar

Ple municipal extraordinari de juliol (21/07/2022)

Ordre del dia

Decret

Assumpte: Convocatòria i Ordre del dia Ajuntament Ple sessió extraordinària de 21 de juliol de 2022

Òrgan: Secretaria General

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen l’Ajuntament en Ple, a la sessió extraordinària que tindrà lloc el proper dijous 21 de juliol de 2022, a les 19,00 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

DICTAMENS

CIM DE PRESIDÈNCIA, QUALITAT INSTITUCIONAL I ESTRATÈGIA MATARÓ

Presidència

1.-     Proposta de Festes Locals per a l’any 2023.-

2.-     Atorgament del títol honorífic de Filla Adoptiva de la Ciutat a la Sra. Elvira Rocha Barral.-  

 

CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

Servei de Gestió Econòmica

3.-     Aprovació una modificació de crèdit i de les bases d’execució del pressupost de l’exercici 2022.-

4.-     Aprovar la mutació demanial finca Institut Miquel Biada a favor del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.-

 

Servei de Compres i Contractacions

5.-     Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran la contractació, mitjançant procediment obert, del servei d´ atenció a domicili de suport a la llar i atenció a la persona, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 4.332.571,76 euros, IVA no inclòs, pels dos anys de durada inicial del contracte.-

 

Direcció de Recursos Humans i Organització   

6.-     Aprovació de les Bases generals reguladores dels processos selectius de cobertura definitiva de places de la plantilla per la via de l’estabilització de l’ocupació temporal.-

7.-     Aprovar la modificació de l’article 25 del Text Únic dels Acords Municipals Vigents sobre determinació de les condicions de treball del personal funcionari i l’article 26 del Text Únic dels Acords Municipals Vigents sobre determinació de les condicions de treball del personal laboral, per introduir-hi una gratificació per assistència a processos selectius.-

 

CIM D’INNOVACIÓ SOCIAL I BENESTAR DE LA CIUTADANIA

Servei d’Educació

8.-     Aprovació de l’acord d’integració de l’Institut Miquel Biada a la xarxa de titularitat de la Generalitat de Catalunya.-

 

Servei de Benestar Social

9.-     Comunicar a Accent Social S.L. l’obligació de la continuació de la prestació del servei de domicili de suport a la llar i atenció a la persona.-

 

            L'Alcalde

            David Bote Paz

En dono fe,

La Secretària General Acctal.,

M. Lluïsa Guañabens Casarramona