Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal extraordinari d'octubre (15/10/2019)

Escoltar

Ple municipal extraordinari d'octubre (15/10/2019)

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió extraordinària que tindrà lloc el proper dimarts 15 d’octubre de 2019, a les 9:10 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA


DICTAMENS

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
Servei de Gestió Econòmica

1 Aprovar la formalització de l’operació de préstec d’import màxim 12.721.447,26€ que resulta de l’agrupació dels saldos pendents dels préstecs formalitzats abans del 31 de desembre de 2018 a càrrec dels mecanismes del Fons de Finançament a Entitats Locals.

 

L'Alcalde
David Bote Paz
En dono fe,
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor