Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal extraordinari d'octubre (19/10/2021)

Escoltar

Ple municipal extraordinari d'octubre (19/10/2021)

Decret

Assumpte: Convocatòria i Ordre del dia Ajuntament Ple sessió extraordinària de 19 d’octubre 2021

Òrgan: Secretaria General

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen l’Ajuntament en Ple, a la sessió extraordinària que tindrà lloc el proper dimarts 19 d’octubre de 2021, a les 19,15 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

DICTAMENS

CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS


Servei de Gestió Econòmica

1.-      Aprovar una modificació del pressupost de l’exercici 2021 per crèdit extraordinari i suplement de crèdit i modificació bases d’execució del pressupost.-


Servei d’Ingressos   

2.-      Aprovació provisional de les modificacions de les ordenances fiscals per a l'exercici 2022.-

3 .-     Aprovació provisional de les bases reguladores dels ajuts per ajudar la ciutadania per necessitats diverses, per a l'exercici 2022.-

4.-      Aprovació de la modificació dels preus públics per la prestació del servei d’aparcament als pàrquings municipals.-

5.-      Aprovació tarifes Autotaxi

         

                       

            L'Alcalde

            David Bote Paz

En dono fe,

La Secretària General Acctal.,

M. Lluïsa Guañabens Casarramona