Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal extraordinari d'octubre (22/10/2020)

Escoltar

Ple municipal extraordinari d'octubre (22/10/2020)

Decret

Assumpte: Convocatòria i Ordre del dia Ajuntament Ple sessió extraordinària de 22 d’octubre 2020

Òrgan: Secretaria General

 

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen l’Ajuntament en Ple, a la sessió extraordinària que tindrà lloc el proper dijous 22 d’octubre de 2020, a les 18:00 hores, la qual tindrà lloc de forma telemàtica, amb la finalitat de garantir el compliment de les mesures bàsiques de protecció per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2 previstes a la RESOLUCIÓ SLT/2546/2020, de 15 d'octubre, per la qual s'adopten noves mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

De conformitat amb el que disposa l’apartat 3 de l’article 46 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (LBRL), que preveu que quan concorrin situacions excepcionals de força major, de greu risc col·lectiu, o catàstrofes públiques que impedeixin o dificultin de manera desproporcionada el normal funcionament del règim presencial de les sessions dels òrgans col·legiats de les Entitats Locals, aquests podran, apreciada la concurrència de la situació descrita per l'Alcalde o President o qui vàlidament els substitueixi a aquest efecte de la convocatòria d'acord amb la normativa vigent, constituir-se, celebrar sessions i adoptar acords a distància per mitjans electrònics i telemàtics, sempre que els seus membres participants es trobin en territori espanyol i quedi acreditada la seva identitat.

Vistes les condicions tècniques per garantir la presència dels membres durant la sessió i les deliberacions i les obligacions de difusió pública de les sessions.

 

 Els assumptes que es deliberaran seran els consignats en el següent:

 

ORDRE DEL DIA


DICTAMENS


CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA


DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

Servei d’Ingressos   

1. Aprovació provisional de les modificacions de les ordenances fiscals per a l'exercici 2021.

2. Aprovació provisional de les bases reguladores dels ajuts relatius a la fiscalitat municipal per a l'exercici 2021.

    

                 

            L'Alcalde

            David Bote Paz

En dono fe,

La Secretària General Acctal.,

M. Lluïsa Guañabens Casarramona