Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal extrarodinari de maig per designar les meses electorals a les eleccions al Parlament europeu (13/05/2024)

Escoltar

Ple municipal extrarodinari de maig per designar les meses electorals a les eleccions al Parlament europeu (13/05/2024)

Ordre del dia

DECRET NÚM. 5148/2024 DE 7 DE MAIG

Assumpte: Convocatòria i Ordre del Dia Ajuntament Ple sessió extraordinària 13 de maig de 2024

Òrgan: Secretaria General

Fets:

El Ple extraordinari que tingué lloc el dia 11 de juliol de 2023, va acordar la convocatòria dels Plens en sessió ordinària, el primer dijous de cada mes, a les set de la tarda. En el cas que aquest fos festiu o inhàbil, es celebrarà el dijous de la setmana següent, a la mateixa hora.

Tot això, sense perjudici de la facultat de l'Alcaldia de convocar sessions extraordinàries d'acord amb l'article 46.2.a LRBRL.

Per Reial Decret 363/2024 de 9 d’abril, BOE núm. 93, es convoquen eleccions al Parlament Europeu pel proper 9 de juny de 2024.

En aplicació d’allò establert a l’article 26.4 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General, el sorteig públic que han de realitzar els Ajuntaments per a la designació dels membres de les Meses electorals, es farà entre el 11 i el 15 de maig de 2024.

Fonaments de dret:

De conformitat amb l’article 21.1.c de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i 98 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, en relació amb els articles 78.1, 80 i 82 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre.

RESOLC:

Primer.- Convocar sessió extraordinària del Ple municipal a dur a terme el proper dilluns 13 de maig de 2024, a les 9:00 hores del matí, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1.- Formació de les meses electorals per a les Eleccions al Parlament Europeu del dia 9 de juny de 2024.-

Segon.- Traslladar la convocatòria als Srs/es Regidors/es membres del Ple municipal.

 

L'Alcalde
David Bote Paz

En dono fe,
El Secretari General
Sergi Ribas Beltrán