Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal ordinari d'abril (07/04/2022)

Escoltar

Ple municipal ordinari d'abril (07/04/2022)

Decret

Assumpte: Convocatòria i Ordre del dia Ajuntament Ple sessió de 7 d’abril de 2022

Òrgan: Secretaria General

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen l’Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 7 d’abril de 2022, a les 19,05 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1.-        Aprovació, si s'escau, de l´Acta de la sessió ordinària del dia 3 de març de 2022.-     

2.-        DESPATX  OFICIAL.-

DICTAMENS

 CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA 

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

 

Servei de Gestió Econòmica

3.-        Donar compte al Ple de l’aprovació de la liquidació del Pressupost de l’exercici 2021 de l’Ajuntament de Mataró.-

4.-        Aprovació modificació de crèdit pressupost exercici 2022.-

5.-        Aprovació atorgament per part de l’Ajuntament d’un préstec a llarg termini a AMSA d’import 2.400.00 0€ per al finançament d’inversions.-

6.-        Aprovar deixar sense efectes la cessió de la finca situada Narcís Monturiol, 24 a la Generalitat de Catalunya i canvi de qualificació a domini públic.-


Servei d´Ingressos

7.-        Aprovació de les modificacions dels preus públics del Sorrall per a l’exercici 2022.-

8.-        Aprovació de l'acord complementari sobre determinats aspectes operatius de la delegació de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic de l’Ajuntament de Mataró en favor de la Diputació de Barcelona.-

 

Direcció de Recursos Humans

9.-        Aprovació de les bases generals reguladores dels processos selectius de cobertura temporal i definitiva de places, aprovació de les bases reguladores de la borsa oberta, del document de creació de llista d’espera específica i dels criteris de gestió llistes d’espera.-

10.-      Aprovació de la modificació de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Mataró per a l’any 2022.-

11.-      Aprovació de la modificació de la Plantilla del personal de l’Ajuntament de Mataró per a l’any 2022.-

 

Servei de Compres i Contractacions

12.-      Aprovació de la pròrroga de la concessió per a la conservació, instal·lació i explotació de tanques publicitàries i de part del mobiliari urbà del municipi de Mataró.-


CIM D’INNOVACIÓ SOCIAL I BENESTAR DE LA CIUTADANIA

Servei de Benestar Social

13.-      Comunicar a Accent Social SLU l’obligació de la continuació de la prestació del servei de domicili de suport a la llar i atenció a la persona i compensació econòmica a Accent Social SLU pel perjudici econòmic sofert per la diferència entre el cost real i efectiu del servei i el preu abonat.-


Direcció de Cultura

14.-      Aprovar la denominació específica de “Biblioteca Popular” per a la tercera biblioteca de la Xarxa Pública de Biblioteques de Mataró situada al carrer del Palau número 18.-

 

IMPULS I CONTROL DEL GOVERN

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

15.-      Proposta de Resolució que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES per a acollir-se al programa de concessió d’ajuts per a la rehabilitació d’edificis de titularitat pública publicat recentment al BOE.-

           

PRECS I PREGUNTES

16.-      Pregunta que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía sobre els criteris seguits per permetre l'enregistrament d'una sèrie de televisió a la Sala de Plens de l'Ajuntament.-

17.-      Pregunta que presenta el grup municipal de Junts per Mataró respecte del format i finançament de Les Santes.-

18.-      Pregunta que presenta el grup municipal de Junts per Mataró sobre els concursos de serveis i obres que queden deserts.-

19.-      Pregunta que presenta el grup municipal de Junts per Mataró respecte a la construcció de l’espai “Refer” al Polígon de Mata-Rocafonda.-

20.-      Prec que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía en relació a la subvenció de l’IAE per a les empreses d’oci nocturn pel tancament durant la pandèmia.-

21.-      Prec que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía en relació a les licitacions de les empreses públiques del grup Ajuntament.-

22.-      Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES per fomentar les polítiques de participació juvenil.-

23.-      Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre els punts crítics de l’anella ciclista assenyalats per bombers.-

24.-      Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES per millorar la seguretat dels vianants a la via pública.-

25.-      Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre el futur de la Llar Cabanellas.-

26.-      Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre la zona de baixes emissions, després de la sentència del TSJC a Barcelona.-

27.-      Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre la senyalització a parcs i places.-

           

            L'Alcalde

            David Bote Paz

En dono fe,

La Secretària General Acctal.,

M. Lluïsa Guañabens Casarramona