Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal ordinari d'abril (08/04/2021)

Escoltar

Ple municipal ordinari d'abril (08/04/2021)

Decret  

Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Ajuntament Ple sessió de 8 d'abril de 2021

Òrgan: Secretaria General

 

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen l’Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 8 d'abril de 2021, a les 19:00 hores, la qual tindrà lloc de forma telemàtica, amb la finalitat de garantir el compliment de les mesures bàsiques de protecció per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2 previstes al Decret del Govern de Catalunya núm. 63/2020, de 18 de juny, de la nova Governança de l’emergència sanitària provocada per la COVID-19 i d’inici de l’etapa de represa al territori de Catalunya.

Vista la RESOLUCIÓ SLT/845/2021, de 26 de març, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

Atès el RD 926/2020, de 25 d’octubre, pel qual es declara l’estat d’alarma per contenir la propagació d’infeccions causades per el SARS-CoV-2.

Atès la Llei 2/2021, de 29 de març, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària causada per la COVID-19.

De conformitat amb el que disposa l’apartat 3 de l’article 46 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (LBRL), que preveu que quan concorrin situacions excepcionals de força major, de greu risc col·lectiu, o catàstrofes públiques que impedeixin o dificultin de manera desproporcionada el normal funcionament del règim presencial de les sessions dels òrgans col·legiats de les Entitats Locals, aquests podran, apreciada la concurrència de la situació descrita per l'Alcalde o President o qui vàlidament els substitueixi a aquest efecte de la convocatòria d'acord amb la normativa vigent, constituir-se, celebrar sessions i adoptar acords a distància per mitjans electrònics i telemàtics, sempre que els seus membres participants es trobin en territori espanyol i quedi acreditada la seva identitat.

Vistes les condicions tècniques per garantir la presència dels membres durant la sessió i les deliberacions i les obligacions de difusió pública de les sessions.

Els assumptes que es deliberaran seran els consignats en el següent

 

ORDRE DEL DIA

 

1. Aprovació, si s'escau, de les Actes de les sessions: ordinària del dia 4 de març de 2021 i extraordinària del dia 18 de març de 2021. 

2. DESPATX  OFICIAL

DICTÀMENS

CIM DE PRESIDÈNCIA, QUALITAT INSTITUCIONAL I ESTRATÈGIA MATARÓ

Presidència

3. Moció conjunta dels grups municipals per a la no aplicació dels increments retributius previstos als pressupostos generals de l’estat 2021.

CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

 Servei de Gestió Econòmica

4. Autoritzar a la Societat Municipal Aigües de Mataró SA (AMSA) a concertar una operació de crèdit a llarg termini, d’import 2,6 M.€.

5. Aprovació dels documents comptables corresponents a les factures de FCC MEDIO AMBIENTE, SA del servei de recollida de residus, neteja viària del passeig marítim i de les platges de Mataró corresponents a la regularització del desembre 2020 i gener i febrer 2021.

6. Donar compte al Ple de l’aprovació de la liquidació del Pressupost de l’exercici 2020.

7. Aprovar l’expedient de modificació del pressupost i de les bases d’execució de l’exercici 2021.

8. Aprovació dels contractes programes entre l’Ajuntament de Mataró i les seves entitats dependents: Aigües de Mataró, SA, Promocions Urbanístiques de Mataró, SA, Consorci Museu d’Art Contemporani de Mataró, l’EPEL Parc Tecnocampus Mataró i la Fundació Tecnocampus Mataró Maresme per al període 2021-2024.

Servei d’Ingressos

9. Aprovar la modificació dels preus públics per la prestació del servei d'aparcament als pàrquings municipals.

10. Denegació de declaració de nul·litat de ple dret d'una liquidació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, instada per Bankia, SA.

11. Denegació de declaració de nul·litat de ple dret d'una liquidació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, instada per V.V.LL.R. i C.C.A.

12. Denegació de declaració de nul·litat de ple dret d'una liquidació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, instada per J.A.R.C.

13. Denegació de la petició de declaració de nul·litat de ple dret instada per BANKIA, SA, contra una liquidació de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.

CIM DE REACTIVACIÓ ECONÒMICA I CREACIÓ D’OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL TERRITORI

DIRECCIÓ D’URBANISME I PLANIFICACIÓ

Servei d’Urbanisme i Patrimoni

14. Aprovació inicial de la Modificació puntual segona del Pla general d’ordenació sector Vallveric.

15. Aprovació provisional del Pla de millora urbana de reordenació volumètrica conjunt unitari 1e6 de la Ciutat Jardí.

16. Aprovació del Text refós del Nou Pla de millora urbana PMU 05 àmbit illa 1a Torre Barceló.

CIM D’INNOVACIÓ SOCIAL I BENESTAR DE LA CIUTADANIA

Direcció d’Ensenyament   

17. Aprovar el Preacord entre Ajuntament i Generalitat sobre la integració de l’Institut Miquel Biada a la xarxa de centres de la Generalitat.

IMPULS I CONTROL DEL GOVERN

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

18. Proposta de Resolució que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES per la promoció dels e-sports com a model d'oci alternatiu, social i inclusiu.

19. Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Junts per Mataró per la redacció d’una ordenança dels usos del paisatge urbà del municipi de Mataró.

PRECS I PREGUNTES

20. Pregunta que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía AMB relació a les estacions de recàrrega dels cotxes elèctrics.

21. Prec que presenta el grup municipal de Junts per Mataró per l’aplicació de la bonificació del 100% de les taxes de terrasses sobre els establiments i durant el temps que durin les obres de pavimentació a la Plaça Santa Anna.

22. Pregunta que presenta el grup municipal de Junts per Mataró en relació a la inaplicació de l’Ordenança sobre Tinença, protecció i control dels animals.

23. Pregunta que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía en relació als terrenys on està previst l’ampliació de l’Hospital de Mataró.

24. Prec que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía sobre l’aplicació de polítiques de prevenció de salut mental i el suïcidi.

25. Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES per a la modernització dels plens municipals, de l’audiència prèvia i per l’impuls de les consultes ciutadanes.

26. Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre l’eliminació d’escocells i les tallades de troncs d’arbre.

27. Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES per l’elaboració d’un pla de desenvolupament i manteniment del verd urbà i la biodiversitat a Mataró.

28. Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES per realitzar un pla de control sistemàtic per evitar greuges als veïns i veïnes de la ciutat, per una millor convivència.

29. Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre la situació de la llengua catalana a Mataró.

30. Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES per l’adhesió de Mataró al programa d’actes de celebració del 90è aniversari de la proclamació de la República.

 

           

            L'Alcalde

            David Bote Paz

En dono fe,

La Secretària General Acctal.,

M. Lluïsa Guañabens Casarramona